Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

kosickoonline.sk

KOŠICKO okolie č. 20 / 18. máj 2018 / 22. ročník

týždenne do 22 250 domácností a firiem

2-14

NA MIERU

šatníkové a policové zostavy...vešiakové steny ...komody a iné...

2-13

BA a MONTÁŽ

VÝRO Stačí zavolať... do 10 dní!!! MY prídeme k Vám... Ukážka vzoriek a nákres u Vás doma ZDARMA

2-13

BEZPEČNOSTNÉ DVERE Certifikované bezpečnostné dvere za najnižšie ceny v Košiciach!!!

PREBÍJANIE a PREČISTENIE

Vhodné aj do PÔVODNEJ zárubne!!!

540 € s montážou

s možnosťou NONSTOP využitia kamerového systému

0908 580 291

2-10

| MIEŠANIE AUTOLAKOV | PLNENIE SPREJOV | | AUTOKOZMETIKA |

www.autolaky1.sk 74-0118

s montážou

P R E Š O V S K Á C E S TA 4 1 /A

PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

Naše okná vietor nezdolá ZL‘AVA len v máji

30%

Pod veterinárnym dohľadom

AKCIOVÉ CENY

FARMA HYDINY - Vranov n/T - Ortáše

2-9 2-10

Zdravá hydina = úspešný chov Objednávky a poradenstvo vo výžive zvierat: Ing. Jozef Telepun, PhD. 0917 311 544

62-0045

420 €

od

66-0013-6

s montážou

WC - UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK

87-0007

400 €

5-9

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

3-9 2-11

Južná tr. 78, Košice 055/685 57 87

LEPA STAV

Značková predajňa

Československej armády 16/A

w w w. l e p a s t a v. s k voda | kúrenie | sanita | plyn 0915 865 279 | 055/622 59 19 e-mail: lepastav@lepastav.sk

74-0129

Vodoinštalačné a kúrenárske práce

Alžbetina 13, Košice www.porcelanexcluziv.sk 055/698 62 62

Oprava Dodanie Montáž Servis

74-0110

Hollóháza Porcelán

2-10

KS 18-20 STRANA - 01

13-14 13-15 11

74-0026-10

www.cisteniehrobov.sk 0907 946 256

66-0060

DREVENÉ OKNÁ | DVERE | lNTERlÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

37-0004-1

0905 489 069 | 0907 954 380

13


vydáva: regionPRESS s.r.o.

Ivan Brožík

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme Radovan Bezecný 0905 203 406

mail.: distribucia.ke@regionpress.sk V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

v Nižnej Hutke za Krásnou n/H za 8€ / výber z 8 druhov

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU DUB vzor

ČEREŠŇA vzor

JELŠA vzor

BUK vzor vzo zo

WENGE vzor

0917 56 36 12 - 0911 60 20 40

250 €

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladkýý

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

BIELE vzor

(aj smaragdové) výška 1,6 m

AKCIA na všetky dvere

399 €

cena s montážou

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

09 05 68 2 44 5

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, WENGE prah vo farbe zárubne hladké VŠETKY DVERE www.ocelovedvere.sk SKLADOM ás oce oocelovedvere@ocelovedvere.sk oc cellov lovedv edvere d ere ere@oc @oce @oc o elo el v KOVANIE ZDARMA !!!

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 18:00 PREDAJNE: sídl. Terasa, Sokolovská 5, 04011 Košice Obchodný dom KLAS (bývala MILA), 1. posch., sídl. Ťahanovce, Americká trieda, KE

OBNOVA STRIECH t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ

RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NA JLEPŠIA CENA NA TRHU!

Dlhodobo na trhu

Miroslav Urbančok KETTLER s.r.o. Košice

NON STOP lin

ka

0944 720 93

2

Južná trieda 2, HOTEL CENTRUM Po-Pia 9:30-16:30

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA t NAJLEPŠIA CENA t ŽIADNA ZÁLOHA t PRVOTRIEDNA KVALITA

BEZ DEMONTÁŽE! SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY BITÚMENOVOU LEPENKOU t zameranie t odborné poradenstvo t cenová kalkulácia na mieste ZDARMA!!!

www.kotliky.sk 0905 219 744

obnova plochých striech technológiou COPERNIT min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

ZARIADENIE PRE SENIOROV Š P E C I A L I ZO VA N É Z A R I A D E N I E A R E H A B I L I TAČ N É C E N T R U M

DRIENOVECKÉ KÚPELE

ZÁRUKA 20 rokov PATRIA n. o., Drie novecké kúpele 497, Drien ovec Tel.: 055/48 98 710, 055/460 21 15 Rehabilitačné centrum: 055/48 98 711 w w w.drien oveckekupel e.sk

Elektroinštalácie Bleskozvody Prípojky NN Revízie el. zariadení Prepäťové ochrany

0950 292 747

OPRAVA ŽALÚZIÍ NOVÉ ŽALÚZIE NOVÉ SIETE proti hmyzu zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE okien a dverí

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Predám krásne tuje

27-0134

Distribúcia: (22.250 domácností/firiem) každý týždeň: Nižná Hutka, Bidovce, Poproč, Rudník, Šaca, Budimír, Čaňa, Malá Ida, Šemša, Hodkovce, Valaliky, Moldava nad Bodvou, Rozhanovce, Haniska pri Košiciach, Slanec, Bohdanovce, Rákoš, Slánska Huta, Nový Salaš, Blažice, Družstevná pri Hornáde, Trebejov, Poľov, Geča, Beniakovce, Vajkovce, Vyšná a Nižná Kamenica, Košické Olšany, Jasov, Novačany, Nižná Myšľa, Boliarov, Bačkovík, Čižatice, Kokšov, Bakša, Drienovec, Ďurďošík, Bukovec, Kechnec, Seňa, Drienovec, Budulov a Baška. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

37-0040

Radovan Bezecný 0907 779 011 Ing. Martina Strenková 0905 222 286 Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873 Ing.Renáta Sakslová 0907 779 017 Ing. Eva Jůzová 0907 877 863

KS 18-20 STRANA - 02

0950 41 41 82 www.ZaluzieKosice .sk

27-0005-1

Inzercia:

74-0054

tel/fax: e-mail:

Jantárová 30 Košice 055 / 678 04 36 kosicko@regionpress.sk

34-0091

A to je právo na názor. Hoci si to niektorí naši spoluobčania, boháči a politici nedokážu ani len pripustiť, každý z nás má právo na úplne vlastný názor a ten názor má taktiež právo vyslovovať bez toho, aby ho v

týždenne do 22 250 domácností a firiem

Redakcia:

rok „nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“. Treba si ho asi oživiť. A treba to tým cenzorom pripomínať. Ich čas sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problém náš všetkých. Ak ju však vracajú pred tých tridsať rokov vedome, ide o porušovanie zákonov a rúcanie základov krehkej demokracie na Slovensku, čoraz viac doráňanej zo všetkých možných i nemožných strán. Veľa odvahy v presadzovaní vlastných názorov a veľa šťastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan Brožík

34-0130

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

tom ktokoľvek obmedzoval. S jedinou výnimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prípustná iba informácia. Akonáhle ide o komentár, poznámku, glosu, fejtón, esej a iné žánre, či už v novinárskom svete, alebo aj v tom medziľudskom, je iba na každom z vás/nás, ako toto právo využívame. Opäť sa vynárajú noví cenzori a kádrováci, ktorí by toto právo chceli ľuďom vziať. A ak tí vzdorujú, potom stúpa agresivita týchto umlčiavateľov pravdy, nepripustia žiaden argument, sú presvedčení, že jedine oni majú právo na všeobecnú pravdu. Je to smutné a je to zároveň varovné. Každý aspoň trošku demokraticky zmýšľajúci človek pozná Voltaireov vý-

62-0007

kosickoonline.sk

PIESTANSKO KOŠICKO okolie

Jedno právo máme vždy

redakčné slovo

74-0131

... nájdeš, čo hľadáš

27-0015-2

regionálne noviny


prĂĄvnik radĂ­

UkonÄ?enie pracovnĂŠho pomeru poÄ?as PN

„DobrĂ˝ deĹˆ,  obraciam sa na vĂĄs s otĂĄzkou, Ä?i je moĹžnĂŠ daĹĽ vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄžovi dohodou, za predpokladu, Ĺže JUDr. som momentĂĄlne prĂĄce Barbora neschopnå  a chcela by KoncovĂĄ som ju podaĹĽ poÄ?as PNky.

ZamestnanĂĄ som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenĂş vĂ˝povednĂş dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. PracovnĂ˝ pomer by som ale chcela ukonÄ?iĹĽ Ä?o najskĂ´r, najradĹĄej dohodou.“ V  prvom rade je potrebnĂŠ ozrejmiĹĽ pojmy v  zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce. Neexistuje totiĹž pojem „vĂ˝poveÄ? dohodou“. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce poznĂĄ buÄ? vĂ˝poveÄ? alebo dohodu o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru. VĂ˝poveÄ?ou mĂ´Ĺže skonÄ?iĹĽ pracovnĂ˝ pomer zamestnĂĄvateÄž aj zamestnanec. VĂ˝poveÄ? musĂ­ byĹĽ pĂ­somnĂĄ a doruÄ?enĂĄ, inak je

neplatnĂĄ. VĂ˝poveÄ? je jednostrannĂ˝ Ăşkon, ktorĂ˝ adresujeme druhej strane. PokiaÄž dĂĄva vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄž, musĂ­ maĹĽ na to zĂĄkonnĂ˝ dĂ´vod. Zamestnanec mĂ´Ĺže daĹĽ vĂ˝poveÄ? aj bez udania dĂ´vodu. Pri podanĂ­ vĂ˝povede pracovnĂ˝ pomer skonÄ?Ă­ uplynutĂ­m vĂ˝povednej doby. Dohoda o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru je dvojstrannĂ˝m prĂĄvnym Ăşkonom, uzavretĂ˝m medzi zamestnĂĄvateÄžom a zamestnancom. Ak sa zamestnĂĄvateÄž a zamestnanec dohodnĂş na skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru, pracovnĂ˝ pomer sa skonÄ?Ă­ dohodnutĂ˝m dĹˆom. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: „Žiaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?“ „MinulĂ˝!“ F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.“

1 Auto moto predaj 2 Auto moto inÊ °Kupim stary traktor 0950 685 078 (04-23) 3 by‍ ‏/predaj

0LORYDQÂŁ

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

2 2auto-moto Auto moto inÊ/inÊ °Kupim stary traktor 0950 685 078

bË?

4 By‍ ‏prenåjom 5 domy/predaj 6 pozemky/predaj

by‍‏/prenåjom

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

reali‍‏/inÊ

8 Stavba °PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 °PredĂĄm: -1ks Zach bielu vaĹˆu dĺŞka 1,5m -2ks zĂĄhrad hadice nepouĹž fĂ­ 2cm -1ks vysĂĄvaÄ? viacuÄ? nepouĹž cena dohodou v zlacnenĂ­ 6780335 °KĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682 (18-22)

stavba

8

°PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachty. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 °PredĂĄm: -1ks Zach bielu vaĹˆu dĺŞka 1,5m -2ks zĂĄhrad hadice nepouĹž fĂ­ 2cm -1ks vysĂĄvaÄ? viacuÄ? nepouĹž cena dohodou v zlacnenĂ­ 6780335 °KĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682

10 ZĂĄhrada a zverinec

12 deĹĽom

7

°Predåme chatu, NiŞný Klåtov. Cena dohodou. 0915 357 083

9 DomĂĄcnosĹĽ

2EGLYRYDQÂż

4

°Ponuka prenåjmu 2izb. nezariad. bytu na KVP, 0949 378 618

7 reali‍‏/inÊ

11 hobby a ĹĄport

3

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

13 Rozne predaj

Ä?Ă­sla rubrĂ­k auto-moto/predaj auto-moto/inĂŠ by‍‏/predaj by‍‏/prenĂĄjom domy/predaj pozemky/predaj reali‍‏/inĂŠ stavba

14 RĂ´zne inĂŠ 15 HÄžadĂĄm prĂĄcu 16 zoznamka

1 2 3 4 5 6 7 8

domĂĄcnosĹĽ zĂĄhrada a zverinec hobby a ĹĄport deĹĽom rĂ´zne/predaj rĂ´zne/inĂŠ hÄžadĂĄm prĂĄcu zoznamka

9 10 11 12 13 14 15 16

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYbSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301  )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301  )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

KS 18-20 STRANA - 03

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraKSmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP KS 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, KS zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky NĂĄvod nĂĄjdete strane 4 dolu. zabezpeÄ?uje ELET,na s.r.o.


3 6 4 5

6 7 5 2 8 2 6 1 4 5 4 1 8 4 8 3 5 7 8 1 6 2 7

občianska

Právnik radí

pokračovanie

Ak by vám chcel dať zamestnávateľ výpoveď, musí rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o zákaze výpovede. Zákaz výpovede sa vzťahuje na rôzne životné situácie a skutočnosti, kedy sa zamestnanec nachádza v tzv. ochrannej dobe. Jednou z týchto situácii je aj trvanie práceneschopnosti. Zákaz výpovede počas trvania PN sa však nevzťahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podať výpoveď počas<<<--ochrannej doby,číslo môžestrany! tak urobiť a uplynutím zmeň

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1

domácnosť 9 domácnosť °PREDÁM BIELY JEDÁLENSKÝ ROZŤAHOVACÍ STÔL,DL 140 CM S 90 CM X 180 CM PRE 6 AŽ 8 OSÔB S NÁDHERNÝMI ČALÚNENÝMI STOLIČKAMI,VYŠŠIE OPERADLA 6 KS. KVALITNÁ SLOVENSKA VÝROBA. CENA SPOLU 120 €. TEL. 0949 651 479 °PREDÁM SMARTFON SAMSUNG S9, HERNÝ POČÍTAČ INTEL, NOVÝ NOTEBOOK HP, SMART LED TV SAMSUNG, SPLATKY OD 10€ Mes. 0903 752 333

auto-moto/iné

2

byty/predaj

3

byty/prenájom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

stavba

8

hobby a šport

11

°Kúpim ornamentalistu Š.L. Kostelníček Martinská deklarácia,Pittsburghská dohoda 0903 721 166 °Kúpim ČeskoSlovenské 1,2,5,10 Dukáty a iné zlaté a strieborné mince, hodinky,šperky a bankovky aj šilingy t.0915 627 285

zoznamka 16 zoznamka Nezadaného, intelig. 60-tnika nefajčiara, hľadá štíhla Košičanka ss na seriózny vzťah. 0949492696

výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru. Uvádzate, že by ste radšej ukončili pracovný pomer ihneď. Rozhodnutie bude však na vašom zamestnávateľovi, či bude súhlasiť s takýmto postupom. K uzavretiu dohody totiž nemožno ani jednu zo strán nútiť. Požiadajte svojho zamestnávateľa o uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru k určitému dátumu. Ak vyjadrí svoj nesúhlas, bude nutné aby ste podali výpoveď. Po podaní výpovede Vám bude plynúť výpovedná doba. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom

v mesiaci nasledujúci po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zamestnávateľovi. Pokiaľ by ste počas výpovednej doby neprišli do práce, za predpokladu, že máte v pracovnej zmluve túto situáciu ošetrenú, môže od vás zamestnávateľ žiadať peňažnú náhradu vo výške priemernej mesačnej mzdy. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

záhrada a zverinec 10 deťom

12

rôzne/predaj

13

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

čísla rubrík 1 2 3 4 5 6 7 8

domácnosť záhrada a zverinec hobby a šport deťom rôzne/predaj rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

9 10 11 12 13 14 15 16

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraKSmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP KS 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

PIATOK zameraný na prevenciu!

SOBOTA 9.00 - 13.00 hod. zaostrené na šport !

Chcete si podaťsrdca inzerát?(EKG) 10.00 - 12.00 vyšetrenie SMS na číslo 8866 v tvare: 12.00 - 14.00 Pošlite vyšetrenie zraku RPmedzeraKEmedzeraČísloRubriky (vnútroočný medzeraTextInzerátu tlak, dioptrie) 13.00 - 15.00 Príklad: vyšetrenie znamienok RP KE 12 Predám kočík, 0987 654 321. 13.00 - 14.00 Spätnou prehliadka nadštandardu sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčšestonedelia tuje váš mobilný operátor. 13.00 - 15.00 Cena prehliadka je 0,60 eur s DPHHyperbarickej za každých začatých 30 znakovstextu vášho inzerátu komory odborným vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. výkladom Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týžd-

športom a zábavou nabité dopoludnie v nemocničnom parku: JUMPING, beh, streľba na terč, vozenie na koníkoch, hasiči, maľovanie na tvár, skákací hrad, maskoti, súťaže pre malých aj veľkých BONUS - vyšetrenie očí detičkám :) s partnerom Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska

ňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v * v prípade nepriaznivého počasia bude program v sobotu 26.5. zrušený koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. <<<--- zmeň číslo strany! Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o. Organizátor akcie informuje návštevníkov a účastníkov akcie, že na akcii budú zhotovované, spracovávané a následne zverejnené obrazové záznamy (fotografia/videozáznam). Návštevníci a účastníci akcie s tým vstupom a svojou prítomnosťou na akcii vyjadrujú súhlas. Zhotovované obrazové záznamy budú použité hlavne k propagácii tejto konkrétnej akcie, informovanie verejnosti o tejto akcii a k tlačovej či internetovej prezentácii činnosti organizátora akcie - spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, so sídlom Lúčna 57 040 15 Košice-Šaca, IČO: 36168165, v ktorom má riadiace postavenie spoločnosť AGEL a.s., so sídlom Jungmannova 28/17, Praha I - Nove Mesto, PSČ: 110 00, IČO: 00534111, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha I, oddiel B, vložka 20225 (ďalej "Skupina AGEL" - pozri aj www.agel.cz).

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.

KS 18-20 STRANA - 04

66-0095

auto-moto/predaj auto-moto/iné byty/predaj byty/prenájom domy/predaj pozemky/predaj reality/iné stavba


psychológ radí

Problémy nevlastnej matky

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner má 5 ročnú dcérku, ktorú spolu vychovávame, keďže žije s nami. Všetko bolo v  poriadku,   až kým ma nezačala jej biologická Mgr. Renáta matka pred malou ohovárať. Je Botková mi z toho ťažko, pretože pociťu-

jem zmenu správania voči mne zo strany malej. Neviem aký postoj mám zachovať?“ Je to veľmi náročná situácia, ktorá si vyžaduje nemalú dávku rešpektu a trpezlivosti, pretože bez toho sa ďaleko pohnúť nedá. Rola matky je v živote každého z nás nesmierne dôležitá, nech už je realita akákoľvek. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že rolu matky už v živote partnerovej dcérky zastáva niekto iný.  Vaša rola v jej živote by mohla byť úplne iná. Môžete byť jej priateľkou, ktorej sa dá s čímkoľvek zdôveriť, spriaznenou dušou, ktorá sa ju vždy snaží pochopiť, alebo „vychovávateľkou“, ktorá ju môže naučiť rôznym veciam... Ak toto bude zrejmé všetkým stranám,

verím, že to môže priniesť úľavu od strachu, ktorého vnímam, že aktuálne je okolo vás mnoho. Strach má totiž rôzne podoby. Môže byť ukrytý aj za vašim hnevom, či sklamaním, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcérky. Aj reakcia samotného dievčatka v sebe odráža určité pocity strachu, nakoľko môže napodobňovať reakcie svojej mamy. Situácii by mohlo dopomôcť aj spoločné stretnutie, kde by ste mali priestor, sa všetci otvorene porozprávať o celej situácii, svojich pocitoch, postojoch a tým celú situáciu zmierniť. Dcérka a jej ďalšie fungovanie by jednoznačne malo byť na prvom mieste. Prajem hlavne veľa šťastia a dávku trpezlivosti. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Premiér na mítingu vraví občanom: „My chceme len vaše dobro!“ Občania: „Ale my si ho nedáme!“ A. P. Čechov: „Keď nedokážeš ovládnuť hnev, ovládne on teba.“

5

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Prečo je dôležitý obvod pásu

€ 565

365

€ 399

199

225

Obvod pásu je ľahko merateľný parameter. Je aj ukazovateľ možnosti srdcovocievnych ochorení. Ak sa tuk hromadí v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. Stúpajúci obvod okolo brucha môže skrátiť život až o 20 rokov. Najprv je pozorované zhromažďovanie tuku v podkoží, postupne vzniká okolo brucha „pneumatika“, súbežne s ňou sa hromadí tuk aj v útrobách – okolo brušných orgánov, dochádza k stukovateniu pečene – steatóze, podžalúdkovej žľazy, obličiek. Tukom obalené orgány nedokážu správne pracovať. Riziko je väčšie, ako keď je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. Útrobný tuk je iný ako podkožný. Je viac hormonálne aktívny. Vylučuje mnohé látky, ktoré sú žiaľ priamo spúšťačom srdcových ochorení Ovplyvňujú hladinu tukov, cukru, inzulínovú rezistenciu. Ľudia so širším pásom, či hrubším driekom zomierajú žiaľ skôr. Ako merať pás? Meranie sa robí vo výške prirodzeného pásu, ktorý sa nachádza nad pupkom. Pri úklonoch na stranu, záhyb, ktorý sa vytvorí, je prirodzená línia pásu. Nájdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. Normálne dýchajte. Krajčírsky centimeter umiestnite do stredu medzi týmito bodmi a obtočte ho okolo pásu. Skontrolujte svoje meranie. Zistené číslo je obvod pásu. 80 cm je horná hranica ideálneho obvodu pásu u žien, 94 cm u mužov. S pribúdajúcimi centimetrami veľmi stúpa riziko vysokého krvného tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. Táto hodnota je bez ohľadu na výšku a vek. Riziko je vyššie, keď okrem väčšieho obvodu v oblasti pásu, je v krvi zvýšená hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pásu nie je len na určenie konfekčnej veľkosti oblečenia, ale je ľahko zistiteľný ukazovateľ prognózy. Preto, ak prekračujete tieto hodnoty, treba sa pustiť do boja. Napríklad prejsť 10 000 krokov denne, alebo 3 krát 10 minút rýchlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutím netreba váhať, lebo vnútrobrušný tuk metabolicky útočí na prognózu človeka. Racionálna strava je samozrejmou súčasťou opatrení. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyčajne znamená aj zmenšenie obvodu pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

465

185

5€ 6 € 2 9 € € € 39 399 399 299 € 5 € 2 9 2 29 35€ 2 5€ 3 5€ 5 8 € € 9 9 59 € 12 9 € 7 49€ 4 299 9€ € 8 5 2 € 1 € 5€ 5 5 € 1 2 2 5 1 2 2 8 5€ 99€ 9€ 8 € 3 1 9 1 6 3 € 2 155 9€ 9 € € 2 5 € 49 23 65 2 9€ 3 1 5€ 79€ 6 € € 1 9 1 10 125 35€ 499€ € € 155 9 € € 6 9 € 1 9 149 29 2 € 99 3 € 49€ 285 39€ 75€ 1 € 199 € € € 299 399 350 € 27-0002-8

189 KS 18-20 STRANA - 05


Bohatstvom k poctám a pýche Vidím ich ako sa snažia. Začínajú už ako malé deti – zapáčiť sa pani učiteľke, správne odpovedať, dostať pochvalu alebo dobrú známku. Pekne sa obliekať, presvedčivo rozprávať a dosahovať ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrík, po ktorom nás od malička učia liezť: 1. Mať svoje individuálne ciele, sledovať svoje šťastie a dobro. 2. Potreba mať, vlastniť, konzumovať a kompenzovať si tým niekedy vlastnú neistotu a prázdnotu. 3. Postupovať v spoločenskom rebríčku smerom hore. 4. Preukazovať svoj status cez spoločenské symboly – funkcia, majetok, titul, oblečenie. 5. Zvnútornenie vonkajších statusov, pocit výnimočnosti a dôležitosti. 6. Delenie ľudí na „celebrity“, ktoré stoja na vrchole rebríčka a neschopných „chudákov,“ ktorí zostali dole. 7. Súťaž, ktorá ľudí ženie na rebríku smerom „hore“ a úspech druhých sa pre nich stáva ohrozením. 8. Presvedčenie, že hore je bezpečie a šťastie a dole neúspech a bieda, vtláčanie tohto spôsobu myslenia deťom a ďalším generáciám. 9. Vzniká pyramída, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivých poschodiach, vedomé udržiavanie „tých dole“ v nevedomosti a závislosti na „tých hore.“ 10. Výsledkom tohto všetkého sú boje, nedôvera, strach, frustrácia a osamelosť. Sv. Ignác z  Loyoly hovorí o nepriateľovi človeka takto: „Najprv pokúša ľudí, aby chceli bohatstvá, ktoré následne vedú k márnej svetskej sláve. Tie často vedú k  prehnanej pýche, ktoré je bránou k  ostatným neprávostiam.“ Jezuiti túto deštrukciu človeka vyjadrujú jedinou vetou: „Bohatstvom k poctám a pýche.“ rebríček? Predstavte si cestu smerom dole. Nemám na mysli úpadok firmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. Hovorím o oslobodení sa od majetku a všetkého, čo nás núti liezť niekam, bez jasného zmyslu. Aké krásne a oslobodzujúce je uvoľnene schádzať dole, a  stretávať tých, čo sa trápia šplhaním nahor. Zbavovať sa zbytočností, odkladať masky, pozície a tituly, hovoriť len to, čo je potrebné a  nie, čo chcú od nás počuť. To je tá správna cesta – zhora nadol. Od pýchy, moci a pôct ku skutočnému bohatstvu, v ktorom už nemusíme vlastniť vôbec nič. jk

KOVOVÝROBA BRÁNY PLOTY ZÁBRADLIA SCHODISKÁ 0949 26 11 77

74-0081

Prof. Ján Košturiak

Plastové okná

Interiérové dvere v ponuke aj posuvné a dvojkrídlové

žalúzie + náhradné diely siete proti hmyzu

Garážové brány drevoplast@drevoplast.eu, www.drevoplast.eu

Realizujeme STROJOVÉ POTERY A OMIETKY

Aj do pôvodnej zárubne

Dovoz zdarma

PIESOK - ŠTRK KAMENIVO

Mobil: 0948 300 988

27-0008-4

hlavu hore!

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE � KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ � PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK � ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU � GARÁŽOVÉ BRÁNY

16 rokov vyrábame okná pre Slovensko

možnosť predaja aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202 Kontaktná adresa Košice: Kováčska 63 Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

KS 18-20 STRANA - 06

66-0080

7

9 6 1 4 3 4 8

66-0008-1

3 2

2 7 2

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch. red

34-0101

9 6

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Slovenský dobrodruh, Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severcestovateľ, objaviteľ, ko- nom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom lonizátor, spisovateľ, kráľ a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a Madagaskaru, plukovník cesty. francúzskej armády, veliteľ Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, poľskej armády a rakúsky rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych vojak, gróf Móric Beňovský, území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie celým menom Matúš Móric Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil Michal František Serafín Au- pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

61-0109

4 3 8 2 4 1

Móric Beňovský

osobnosti regiónov

23-0007

3 8

7

4

34-0087

6

7


7 7

Úvodník

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

Ing. Mária Zemčíková

obnova: eternitových plechových plochých

NAJ - STRECHA s.r.o.

Klimatizácia

BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203 Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo a cenová kalkulácia ZADARMO!

ŠUMNÁ STRECHA

www.stahovanie.eu

STUDNÍ do 13 m VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

PEKNÁ STRECHA nátery striech nátery kostolov oprava komínov oprava a výmena striech lacno a kvalitne tel.: 0908 842 631

66-0007-1

t PLASTOVÉ OKNÁ t HLINÍKOVÉ OKNÁ t GARÁŽOVÉ BRÁNY t EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE t TIENIACA TECHNIKA

Strojárenská 3 Nám. Maratónu mieru tel.: 055/ 623 45 76 mob.: 0918 626 193 e-mail: arow@arow.sk

61_019Ɛ

STROJOVÉ KOPANIE

Zemné výkopové práce

Volajte profesionálov ! 0917 279 603, 055 671 1455

85-0056

Zemné výkopové práce

0908 337 893

61-

MICHAL

Vaša pohoda za novými oknami Už 21 rokov sme tu pre Vás

kosice@lobo.sk

-nátery striech -nátery kostolov -oprava komínov

74-0109

Materiál - prvotriedna kvalita

e-mail: bf-trade@stonline.sk

www.bf-trade.sk

KOŠICE

Južná trieda 97 (pred ČS OMV)

VÝHODNÉ ZĽAVY! 27-0009-1

tel.:

055/728 87 80 - 1 0905 89 89 81 0911 89 89 87

Materiály používané pri výrobe:

fax:

055/728 87 82

- špičkové profily - s celoobvodovým kovaním

Kavečianska cesta 8, Košice tel.: 055/633 16 56 mob.: 0902 372 880 | 0911 627 180 mail: zelezorivi@centrum.sk

ZÁRUKA na okná rokov

10

66-0016-1

Spojovací materiál + stavebná chémia Ručné náradie Pletivá rôzneho druhu Odkapové systémy Hutný materiál + delenie Stavebná oceľ + kari rohože

Najvyššia rada okien

Vchodové dvere do rodinných domov

KS 18-20 STRANA - 07

74-0053

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

tradícia

15 rokov

Počas horúcich letných dní sa už ani v našom zemepisnom pásme nedá zaobísť bez chladenia obytných miestností. Ak uvažujeme o kúpe klimatizácie, pre správny výber musíme brať do úvahy viacero faktorov. Trh ponúka množstvo chladiacich zariadení od najlacnejších mobilných ochladzovačov vzduchu až po zložité klimatizačné jednotky, schopné nielen chladiť, ale aj vykurovať. Aby sme sa rozhodli správne, najprv si treba uvedomiť, čo od tohto zariadenia očakávame. Výber klimatizácie ovplyvňuje v akom dome bývame, či ide o rodinný alebo bytový dom, či o výškovú viacposchodovú budovu, alebo iba nízky niekoľkopodlažný objekt. Ďalej nám musí byť jasné, ktorú miestnosť, prípadne viaceré priestory potrebujeme klimatizovať, či chceme pohodu v spálni alebo v obývačke. Výkon klimatizačnej jednotky sa navrhuje aj vzhľadom na podlahovú plochu a svetlú výšku miestnosti, jej orientáciu na svetové strany, veľkosť ochladzovaných plôch. Ďalej rozhoduje teplota, ktorú chceme v priestore udržiavať, ale aj počet ľudí, ktorí sa tam bežne zdržiava. Ak sme sa rozhodli pre klimatizáciu, nepomýľme si ju s ochladzovačom vzduchu. Klimatizácia má vlastný obeh s chladiacou kvapalinou, pri ochladzovačoch dochádza k znižovaniu teploty vzduchu odparovaním vody, následkom čoho sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti a efekt chladenia sa stráca. V princípe môžu byť klimatizačné jednotky mobilné alebo pevne namontované. Najmä pri dodatočnom zabudovaní pevných jednotiek vzniká čiastočný problém pri potrebe určitých stavebných úprav. Pevná klimatizácia môže byť inštalovaná centrálne – jedna pre všetky miestnosti, alebo do každej klimatizovanej miestnosti dáme samostatnú jednotku s menším výkonom. Druhý variant je drahší. Mobilná klimatizačná jednotka je síce lacnejšia, ale nedokáže ochladiť celú miestnosť, pretože odvádzané teplo miestnosť opäť ohrieva. Jej vypnutím sa účinok chladenia ihneď stratí. Pri rozhodovaní je veľmi dôležitá aj hlučnosť zariadenia, ktorá by nemala prekročiť 35dB. Pri 50dB sa už dostávame na úroveň umývačiek riadu, čo je pre spánok nevhodné. No a neposledným kritériom je spotreba energie, ktorú ovplyvňuje výkon chladenia, ale aj systém chodu. Klimatizačné jednotky zaradené do triedy A so systémom ON/OFF majú vyššiu spotrebu ako zariadenia s inverterom, u ktorých sa výkon kompresora dá plynule regulovať. Nevyberajme si ani podľa „zvučnej“ značky ani podľa ceny. Nechajme si poradiť od odborníka, ktorý nám navrhne pre naše potreby ten najvhodnejší model.


4

2 4 3

7 9 8 2

tradície

5 3 7

2

2

9 4 8 5 6 7

na Slovensku

Rozbehli sa nám po Slovensku hody Hody sa slávia ako pamiatka na počesť posviacky chrámu alebo pri príležitosti sviatku patróna chrámu – svätca, ktorému je kostol zasvätený. Tradícia hodov siaha až do stredoveku, keď sa spolu s rozvojom cirkevnej organizácie v Uhorsku dbalo aj na to, aby patróni jednotlivých chrámov takpovediac časovo rovnomerne pokryli spoločensky prijateľné dátumy v priebehu celého roka. V minulosti bola totiž s hodmi spojená nielen slávnostná hostina, ale najmä veľký, tzv. výročný jarmok. Pravdaže, na jarmok sa schádzali kupujúci a predávajúci zo širokého okolia a stúpol aj počet hostí zblízka i zďaleka. V priebehu 18. storočia, keď sa na Slovensku vplyvom rekatolizácie výrazne oživil mariánsky kult, stavali sa nové chrámy zasvätené Panne Márii, znova sa začalo putovať do starších i nových mariánskych pútnických miest, a tak sa viaceré hodové slávnosti presunuli práve na jesenné mesiace september a október. Čiastočne to súviselo aj s cyklom hospodárskeho života na vidieku – už bolo po žatve, väčšina úrody bola pod strechou, na hody sa chovali husi, ponúkalo sa mladé víno a burčiak – skrátka, bolo to obdobie hojnosti a dostatku potravín, takže hostí si bolo možné patrične uctiť dostatkom jedla i vína. Treba však pripomenúť, že dôležitá bola práve duchovná časť hodov. Hody sa slávili viac dní, v minulosti tri a viac, pričom najvýznamnejším časovým úsekom bola práve hodová nedeľa. Na západnom Slovensku sa ujal názov hody, pričom aj Slovania poznali slovo god, ktoré môžeme voľne preložiť ako hostina – čiže hody sa spájali s hostinou a hodovaním. Hody, odpusty, kermeše sa konali – podľa sviatku svätca, ktorému boli zasvätené – najmä na jar, v lete, na jeseň. Asi najmenšiu frekvenciu mali v zime. Na hody sa v minulosti chodievalo peši – zároveň to bolo spojené s púťou na hlavnú hodovú svätú omšu, do väčších vzdialeností sa docházalo kočom, vozom, vlakom, autobusom, neskôr aj autom. Na hodovú slávnosť sa chystala celá dedina – ženy vyriadili, vyumývali a vyzdobili kostol, ale aj svoje domácnosti, v jarných a letných mesiacoch sa vybielil interiér i exteriér domácností, všetko sa ligotalo čistotou. Zdroj: Katolícke noviny autorka je etnologička Katarína Nádaská (krátené)

tip na výlet

Najkrajšia dolina Tatier

števníkov. Ak chcete zažiť ideálne podmienky na vysokohorskú turistiku, zavítajte práve na Roháče. Je tu možné podnikať jednoduPotulky po Roháčoch sa stali ché prechádzky dolinami ale aj náročné hrebeňové túry. Pri akoby nepísaným pravidlom troche šťastia môže pozorný turista vybavený ďalekohľadom pre každého milovníka tu- pozorovať už z priestoru Roháčskej doliny kamzíka, svišťa ristiky. Ide totiž o mimoriad- či orla skalného. Roháčska dolina je mimoriadne bohatá na ne nádherné, malebné a z výskyt chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Aj preto turistického hľadiska dobre sú Roháčske plesá vyhlásené za prírodnú rezerváciu s vyšším prístupné prostredie, ktoré stupňom ochrany. Dolina je odvodňovaná Roháčskym potoláka každoročne tisíce náv- kom, ktorý má priemerný ročný prietok 3 700 litrov vody za

sekundu. Počas výdatných dažďov či jarného topenia snehu sa prietok zvyšuje až na päťnásobok. Značkovaný chodník vedie už zo Zuberca po Ťatliakovu chatu. Nástup na túru je ideálny od parkoviska rekreačného strediska Zverovka, kde sa nachádza aj najnižšie položené pleso v Tatrách – pleso pod Zverovkou (983 metrov nad morom). Ťatliakova chata leží na križovatke turistických trás, pri Ťatliakovom jazere. Cesty od chaty vedú na Roháčske plesá, Rákoň, Ostrý Roháč, Plačlivé či Volovec. Chata je ideálnym miestom, odkiaľ možno odštartovať túru po hrebeni Západných Tatier. Je tiež obľúbeným cieľom pre cyklistov či vozíčkarov. red

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA ODVOZ ZDARMA

t aj POŠKODENÝCH t aj NEPOJAZDNÝCH PENIAZE NA RUKU! t odhlásenie vozidla

u od rok 98 19 y b o r ý v

vybavíme za Vás

0944 414 457 NOVÁTOR

66-0089

7

6

5 2 9 3 6

ZÁHRADNÁ TECHNIKA

ZÁHRADNÉ TRAKTORY AKCIA Trolejbusová 2 (pri Tesco extra) │ www.novator.sk KS 18-20 STRANA - 08

66-0094

9


charita

Ľudia pomohli Ondrejkovi na nohy!

ho portálu ĽudiaĽuďom.sk získala vďaka štedrosti a dobroprajnosti darcov finančné prostriedky na prvú liečbu v Mexiku, následne i na druhú. Výsledkom je, Ondrejko sa narodil s že stojí na vlastných nohách. rázštepom chrbtice a Dvojročný Ondrejko počas prvých troch mesiacov hydrocefalom. Lekári mu života prekonal 11 operácií. To, že bude mať rázštep nedávali veľkú nádej, no chrbtice a hydrocefalus sa jeho mama, pani Petra jeho rodina verila a roz- Albrechtová, dozvedela 2 dni pred pôrodom. Následhodla sa pre nákladnú kom rážštepu bola poškodená miecha i nervy, veľa liečbu v zahraničí. Pros- detí s touto diagnózou je úplne ochrnutých. Rodine tredníctvom darcovské- vliala nádej na Ondrejkove uzdravenie informácia o

liečbe kmeňovými bunkami. Komplikáciou v jej realizácii nebolo miesto jej výkonu, Mexiko, ale suma – pre bežnú rodinu nepredstaviteľných 20-tisíc eur. Prostredníctvom darcovského portálu ĽudiaĽuďom. sk sa však sen premenil na realitu – za približne 2 a pol týždňa sa podarilo sumu získať a Ondrejko mohol liečbu podstúpiť. Prišlo výrazné zlepšenie jeho stavu a ďalšia žiadosť o pomoc na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Potrebných ďalších 20-tisíc sa vďaka podpore verejnosti podarilo, za približne 3 mesiace, získať opäť. red

Vtip: „Oci, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa nás?“ „Pretože hodil po rozhodcovi kameň.“ „Ale veď ho netrafil.“ „Veď práve preto!“ L.N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.“

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

duchovné okienko

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

1. časť

22

Záruka spol'ahlivosti

Otvorený list predstaviteľov cirkví a židovskej obce predsedovi vlády

Značkové klímy za skvelé ceny

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR napísali otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu. „Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!

Á AKCIA JARNMAR KÍZY -23%

SIETE OKENNÉ PROTI HMYZU

-34%

ZU SIETE DVEROVÉ PROTI HMY

-30%

STK + EK

www.stkkosice.sk

74-0057

pre objednaných klientov bez čakania Objednávky 055-304 57 27 Napajadlá 7, Košice

VEĽKÁ IDA 682 055/ 699 26 19 0907 931 597 WWW.KEMAX.SK

www.avgast.sk kosko@avgast.sk

DELENIE ZVITKOV PREDAJ VÝROBA A PREDAJ JAKLE, RÚRY, UHOLNÍKY TRAPÉZOVÉ PLECHY, VLNITÉ PLECHY, HLADKÉ PLECHY, PLOTOVKY, HREBENÁČE, PARAPETY

OTVORENÉ: PO - PIA 7:00 - 15:00 VÝROBA MOŽNÁ AJ DO 24 HOD. PREDAJ AJ MALOODBERATEĽOM

Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní. Chceme oceniť úsilie všetkých vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa usilujú o naplnenie spravodlivosti. Spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci médiami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty ku každému človeku informujú verejnosť o svojich zisteniach. Cirkvi a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou. Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní.

74-0029-17

JAZERO

Po - Pia: 7.00 - 17.00 So: 8.00 - 13.00

AV GAST s.r.o. Hečkova 4, Košice tel: 055/6224 525 0948 114 454

74-0119

Akcia platí do 31.5. 2018

34-0109

23-0027

Záruka 4 roky na všetky výrobky.

STK

9

KS 18-20 STRANA - 09

Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné hodnoty. Prejavuje sa to neúctou k dôstojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovávame Desatoro Božích prikázaní.


4 8

duchovné okienko

2. časť

My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom. Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo. Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov. Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať.

V Bratislave 23. apríla 2018

BIO DIAGNOSTIKA

KAMENÁRSTVO

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

â3(&,È/1(',$*1267,&.e=$5,$'(1,(9<8äË9$-Ò&( 1$-129â,(32=1$7.<=.9$1729(-)<=,.< DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE.

predaj@urnovehroby.sk 0944 032 810 PO-PI 8:00-16:00 Rastislavova 81, KE (oproti KOSITu a zastávky MHD)

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN. ./,(17-(,+1(Ć2%2=1È0(1é69é6/('.$0, 935Ë3$'(=È8-0802ä126ġ35Ë5/,(ý%<

Ponúkame aj: čistenie hrobov, doseky dátumov, zlátenie

5(=21$1ý1e7(5$3,( ZADARMO =,67Ë0(9â(7.<35Ëý,1<9$â,&+='5$9271é&+ PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

0917 682 729 AKCIA ! cena len 15€

www.diagnostika.estranky.sk

CHOVATEĽSKÉ POTREBY pre domáce a hospodárske zvieratá Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

agrohase@agrohase.sk 0908 30 99 05

SK-Fores profi s.r.o.

Pražská 2, 040 01 Košice E-mail: sk.fores@mail.t-com.sk www.sk-fores.sk

27-0133

2

mány Čierna skrinka, Panter v podzemí a Vôňa ženy. V Judášovi mladého idealistického študenta Šmuela zaujme rukou napísaný inzerát na nástenke a zavedie ho do tajomného domu, kde žije starý invalid hľadajúci plateného intelektuálneho spoločníka a tajomná žena prenasledovaná prízrakmi minulosti. V príbehu o omyle, túžbe, neopätovanej láske a nezodpovedanej náboženskej otázke, ktorý sa odohráva v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 1959 a 1960, sa autor vracia k počiatkom židovsko-arabského konfliktu, k dejinám Jeruzalema a vzniku kresťanstva a radikálne prehodnocuje zažitú predstavu o zrade a zradcoch. red

10-0009

5

2 1

páchateľ zrady sníva. A dobre, že to tak je, pretože zrada si zaslúži ostrejšiu reakciu, ako iba pokrčenie ramenami. Na knižnom trhu je dielo Judáš autora Amosa Oza. Kniha Veľa ľudí zažilo zradu získala uznanie, recenzenti napríklad z New York Review of a mnohí z nás majú svojich Books ju prijali s ováciami a titul sa dostal medzi finalistov zradcov – Judášov. Zradca- prestížnej Man Bookerovej ceny. mi je pretkaný príbeh celej, Amos Oz je izraelský spisovateľ a novinár. Je nositeľom vianielen kresťanskej éry ľud- cerých prestížnych literárnych ocenení vrátane Bialikovej stva. A  ten nám odkazuje, ceny, Goetheho ceny a Ceny Franza Kafku. že zrada nevedie k šťastiu Patrí medzi najznámejších izraelských autorov, jeho diela a spokojnosti, aj keď o tom boli preložené do vyše 30 jazykov. V slovenčine vyšli jeho ro-

Mob.: 0948 020 669 Tel.: 055/ 78 98 772 Fax: 055/ 78 98 774

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny Sme na trhu už 14 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm

Hrúbka stien 3 mm Silná oceľová výstuž Trojsklo s nízkym prestupom tepla (U=0,5 W/m²K) OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB Vhodné do rodinných domov i panelákov

{wzˆm v{ FÚKANÁ y ¬ z m ‚ w~…€éyw{ IZOLÁCIA

Ďalej ponákame okná a dvere:

ALUPLAST, SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ, hliníkové okná a dvere so zasklením a výbavou podľa priania zákazníka, s príslušenstvom (parapety, žalúzie, siete) a kompletnými prácami. Montáž kvalifikovanými pracovníkmi.

noviny www.regionpress.sk na internete KS 18-20 STRANA - 10

94-0090

9

2 8 3 1 4 4 6

Príbeh o zrade a zradcoch

Odpudzuje hmyz a hlodavce Vysoká požiarna odolnosť Úplne bez rizika plesní 0% boritanu

Návratnosť 2-3 roky!!!

ZABRAŇUJE PREHRIEVANIU IZIEB

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o. 0940 707 621 www.mgroupsro.sk

87-0014

5 1

svet knihy

34-0131

3 9 8 5 6

99-0001-17

9 6


kg cukru a šťavy z 3 citrónov. Ak ho v zime zmiešate so sirupom zo šalvie a s medom, máte super Nastalo obdobie kvitnutia bazy, dostupného a kloktadlo na boľavé hrdlo. Na boľavé hrdlo, ale aj lacného zdroju vitamínu C, silice, organických ky- maškrtenie sú super bazové cukríky. Do ich výroselín a glykozidov pre každú gazdinku. Kvety bazy by môžete zapojiť aj deti. Drobné kvietky z 10 ks a produkty z nej vyrobené sa používajú pri pre- kvetov bazy ostrihajte, namočte na celú noc do chladnutí, horúčkach a kŕčoch v tráviacom trakte. 1 dcl vody. Ak máte časté zápchy siahnite po zápare z bazy Ďalší deň vylejte zmes do hrnca, pridajte 200 g alebo vyprážaných kvetov. Čierna baza pomáha cukru a štipku citrodeka. Poriadne premiešajte a varte 15 min. Zmes je hotová vtedy, keď po poaj pri migrénach, je močopudná a potopudná. Základom je bazový sirup uvarený z 30 kvetov, 1,5 norení hrnca do studeného kúpeľa začne tuhnúť.

gazdinka radí

Bazová jar

Takto nachystanú cukríkovú hmotu nalejte na vopred vymastený plech, naolejujte si ruky a postupne tvarujte guľky. Hmota musí byť ešte teplá. Cukrík hneď po vytvarovaní obaľte v práškovom cukre (2PL) zmiešaným so solamilom (1ČL). Ku koncu leta sa zberajú výrazne sfarbené bobuľky. Z nich sa dá tiež robiť sirup a ideálne sú na výrobu lekváru. Pozor, plody bazy nekonzumujeme surové. Sú jedovaté. gazdinka Evka

Vtip: Prečo musí obžalovaný stáť pri čítaní rozsudku? „Lebo potom bude dlho sedieť.“ A. Mickiewicz: „Keď ma chcete posudzovať, nebuďte so mnou, ale vo mne.“

11

za život

Mária Raučinová

31. 5. 2018 I 19.00 Dom umenia

Dialóg, dialóg, dialóg

Štátna filharmónia Košice Adrián Harvan, dirigent, saxofón Lucia Lužinská, spev Boris Čellár, gitara, woodpack Valér Miko, klavír Branislav Valanský, basová gitara Michal Fedor, bicie, woodpack

Vstupné: 9/ 8/ 7 € | Zľavnené: 6/ 5/ 4 €| Lóža: 12 €

Pokladnica ŠfK – Dom umenia, Moyzesova 66, Košice Tel.: 055/2453 123 • vstupenky@sfk.sk • Po: 14.00 – 16.00 Ut, Str, Št: 14.00 – 17.00 a hodinu pred koncertom na mieste jeho konania. Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Foto: Ivan Čaniga 66-0086

SYMPHONY MEETS JAZZ II.

H. Arlen: Somewhere over the Rainbow G. Gershwin: Summertime M. Santamaria/ J. Coltrane: Afro blue T. Youg/ J. Mundy: Travlin‛Light J. Collier: Hideaway A. Newley/ L. Bricusse: Feeling Good C. Corea: Spain L. Lužinská: Stíchnutie Autor aranžmánov: A. Harvan

30

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€

449€

449€

380 €

AKCIA

Zateplenie rodinných domov uhlíkový polystyren v cene obyčajného.

DARČEK elektronika podľa ponuky pri nákupe nad 900€

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie a vnútorné parapety, mikroventilácia, retiazkové celotieniace žalúzie, zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

Špičkové 5 - komorové profily

KS 18-20 STRANA - 11

SALAMANDER STREAMLINE

34-0014-2

Profesionálni, školení pracovníci

Rakúske kovania MACO a WINKHAUS

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

Každý z nás sa už stretol s človekom, ktorý mal celkom opačné názory a postoje. Nevieme sa dosť vynačudovať, ako niekto môže vidieť veci úplne z inej perspektívy. A pritom  tvrdiť, že len on má pravdu. Diskusia s takým človekom postupne naberá na intenzite. Jeho jednostrannosť doslova vytáča. Stačí málo a konflikt prerastie do osobných urážok. Sme toho svedkami denne nielen u politikov, ale často aj v rodine, medzi rovesníkmi, v  spoločenstvách. Nejde však len o  politické hádky, ide o súboj hodnôt, ktoré vyznávame. Ak nám naozaj záleží na pravde, mali by sme sa držať istých princípov. Po prvé, nenechajme sa vyviesť z  miery. Ak staviame na hlbokých ľudských hodnotách, oprime sa o  skúsenosť, ktorá nás sama povedie. Nesnažme sa presvedčiť argumentmi, vyrozprávajme príbeh, ktorý pomôže protivníkovi „vžiť sa“ do našej situácie. Chceme mu umožniť pochopenie. Vytvorme v  dialógu atmosféru bezpečia. Neútočme na druhého, nezneisťujme ho, pretože vyvoláme protireakciu. Oceňme jeho prítomnosť, staňme sa empatickými, buďme poslucháčmi, vytvorme „kultúru stretnutia“, nie „stret kultúr“. Svoje hodnoty nepopisujme, nedefinujme, ukážme na ne prostredníctvom ľudí, ktorí tak konajú a  ktorí prinášajú konkrétne dobro druhým. Aj v  najväčšom popieračovi hodnôt možno nájsť kúsok dobra, niečo, čomu môžeme povedať „áno“. Takto nebudeme v  dialógu pôsobiť negativisticky, ale staneme sa nositeľmi svetla a  optimizmu. Citlivé intímne otázky ochrany života, sexuality, choroby, umierania, viery a  postoje k  nim sú často formované prežitými minulými udalosťami a zraneniami. Ak o  nich nevieme, máme ich predpokladať. Správajme sa súcitne, snažme sa pochopiť hnev, bolesť, frustráciu. Niekedy je súcit najcennejším svedectvom vyznávania hodnôt. Nemajme túžbu zvíťaziť za každú cenu a  poraziť protivníka. Dialóg je udalosťou stretnutia v rovnocennosti a v  láske. Sme len bránou k  pravde, svedkami, nie pravdou samou. Prílišné sebavedomie a agresia v debate strháva pozornosť na ľudské „ego“ a zatieňuje samotnú silu pravdy. Nikdy dialóg nevzdávajme. Veď pravda nám stojí za tú trpezlivosť. Mária Raučinová, Fórum života


7

6

1

9 5

4

5 4 9 8 1 8 7 5 4 9 3 7 6 1 7 8 8 7 5 9 4 5

spomienka

svet múzeí

V Prešove sa oplatí zastaviť

ľa v Stropkove, kde bude inštalovaná do konca roka. Výstava pochádza zo zbierok Podkarpatského múzea v Krosne. Petrolej objavil kanadský geológ Abraham Gesner v roku Výstavu Petrolejové lampy - 1846 a prvú petrolejovú lampu, ktorá bola schopná použitia funkčnosť a krása sprístupni- v domácnostiach zostrojil Poliak Lukasiewicz v roku 1853 a lo Krajské múzeum v Prešove reguláciu knôtu jej v roku 1855 zabezpečil Američan Benjamin vo svojich priestoroch Ráko- Silliman. K výraznému rozšíreniu petrolejového osvetlenia ciho paláca. Diváci si ju budú došlo po začatí ťažby ropy v roku 1859 v Pensylvánii. Petrolej môcť pozrieť do konca augus- bol vyrábaný pomocou destilácie ropy vo vákuu a veľmi skota. Potom sa presťahuje do ro vytlačil z trhu olej do lámp, pretože mal vyššiu svietivosť a výstavných priestorov kaštie- bol lacnejší. Rozvoj naftárskeho priemyslu nastal hlavne kvôli

svieteniu, až potom v roku 1880 sa začali petrolej a neskôr benzín používať pre spaľovacie motory. Petrolejové svietidlá boli postupne zdokonaľované a petrolej sa vďaka novým technológiám postupne zbavoval zápachu a škodlivých prímesí. Jeho dokonalejšie druhy nazývané salónový petrolej boli dokonca parfumované. Petrolejové lampy, ktoré boli hlavne v období secesie bohato zdobené, dnes predstavujú cenné zberateľské exponáty. Kurátorom výstavy je Krzysztof Gierlach, vedúci oddelenia histórie osvetlenia a oddelenia histórie skla a sklárskeho priemyslu Podkarpatského múzea v Krosne. red

Ivan Brožík

Pravde žil som, krivdu bil som

O KTORÝ SA NETREBA STARAŤ?

SME TU PRE VÁS Najkvalitnejší a NAJLACNEJŠÍ betónový plot vyrobený na Slovensku Široký sortiment výrobkov, možnosť výberu až 100 vzorov Ukážka vzoriek, zameranie a cenová kalkulácia u Vás doma ZDARMA! Dopravu zabezpečíme až k Vám Zabezpečujeme kvalitnú a rýchlu montáž

ZA NAJLEPŠIE CENY NA TRHU

BETÓNOVÉ PLOTY

Všetky akcie, info:

www.betam.sk tel.: 0948 648 748 0905 528 960 0905 794 044 0948 548 648

74-0029-17

(verne národ môj ľúbil som) Básnik, spoluautor Memoranda slovenského národa, stál pri vzniku Matice slovenskej, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu tvorca historickej epiky a historického spevu – Samo Chalupka. Narodil sa 27. februára 1812 Hornej Lehote a zomrel desiateho mája 1883 tiež v Hornej Lehote. Narodil sa v rodine evanjelického farára Adama Chalupku. Samo Chalupka pochádzal zo starej literátskej rodiny, o ktorej máme už správy zo 16. storočia. Bol mladším bratom dramatika Jána Chalupku ktorý bol prvým významným autorom veselohier, v ktorých zosmiešnil zaostalosť malomešťanov a odsúdil panštenie sa a odrodilstvo. Základné vzdelanie získaval u otca učiteľa a kazateľa, neskôr navštevoval od roku 1821 gymnázium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Tam naňho vplývali národne uvedomelí profesori Ján Benedikti a Matej Slavkovský, priatelia a spolupracovníci Jána Kollára. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave filozofiu a teológiu. Samo Chalupka sa stal jedným zo zakladateľov študentského samovzdelávacieho spolku Společnost česko-slovanská (1829), v rokoch 1831-32 jej podpredsedom, kde začal prednášať výklad Kollárovej Slávy dcery. Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu. Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 proti cárskej nadvláde vydal do Poľska ako dobrovoľník, v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po rokoch v básni Všeslav nazval toto povstanie „nešťastnou vojnou“, záhubou slovanskej slobody, keď bojoval brat proti bratovi. V roku 1834 presvedčil listom Ľudovíta Štúra, ktorý pol roka pôsobil ako pisár v Uhrovci, aby sa neodkladne vrátil na lýceum. Celý tento pohyb súvisel s pohybom utláčaných národov v Európe a s bojom proti zvyškom feudálneho poriadku v Rakúskej ríši, s bojom za úplné zrušenie poddanstva, za občiansku rovnoprávnosť. A súvisel aj s maďarským národným hnutím, ktorého cieľom bolo zbaviť sa nadvlády Viedne a zabezpečiť v samotnom Uhorsku vedúcu úlohu maďarskému národu. A v tomto zápolení národov a národností chcel Samo Chalupka a po ňom celá štúrovská mládež literárnou, organizačnou a osvetovou činnosťou uplatňovať aj práva Slovákov. red

KS 18-20 STRANA - 12


rekreačný šport

Hubárčenie je tiež rekreačný pohyb

ani množstvo zohnutí, práve naopak. Čím ich je viac, tým väčšia šanca, ako naplniť košík. Z lesa sa vrátite teda nielen s plným (niekedy aj s prázdnym) košíkom, Hubárčenie je náruživý a ale aj vždy nabití pozitívnou energiou a mnohokrát aj s pekný koníček a zároveň nejakým tým zážitkom. A spálenou nadbytočnou enerpríjemný relax. Je to tiež giou. významný zdroj pohybu, Hubárčenie milujú aj rodinné psíky. Je to pre nich vítaná dokonca všestrannejšieho zmena, vnímajú ju ako hru a neraz sú schopné zapojiť ako je iba chôdza. Prejde- sa úplne plnohodnotne do nadšenia z nájdeného dute aj niekoľko kilometrov báčika. a  vôbec vám neprekáža Samozrejmosťou je, že ak máme vnímať hubárčenie

ako rekreačný šport, nemôžeme v tom vidieť komerčné drancovanie našich lesov a prírody ako takej. Huby tam nerastú iba pre nás, v prvom rade sú súčasťou potravinového reťazca obyvateľov prírody. Nestane sa nič, ak si nahľadáme na polievku, pár zavarených pohárikov, či na niekoľko smažených rezňov. To príroda zvládne, ak sme napríklad ešte aj šetrní k podhubiu a nechávame ho na mieste nálezu. Horšie je, ak do lesov vbehnú hordy ľudí a žnú ako kombajny všetko a čo nepoberú, to rozkopú. Nielenže to je nešportové, je to aj v obrovskom rozpore s ochranou prírody. red

Vtip: „Ocko, čo je toto za ovocie?“ „To sú čierne ríbezle.“ „A prečo sú červené?“ „No, lebo sú ešte zelené.“ M. Twain: „Nerozprávajte všetkým okolo seba, že vám svet dlží lepší život. Svet vám nedlží nič. Bol tu totiž skôr ako vy.“

PR O MO N T G L A SS s . r . o . PROMONT GLASS s.r.o.

reflexia

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY

13

Ivan Brožík

Rovní a rovnejší Hľadáš si stabilnú prácu v strojárskej spoločnosti? Táto ponuka je práve pre Teba. Pracuj v rakúskej spoločnosti v priemyselnom parku Kechnec (pri Košiciach)

RÁMOVÉ ZASKLENIE

glass.sk @p montg tgla s@pro ntglas promon promo

Obsadzované pozície:

od ZÁK LAD OV až po STR ECH U

Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), znalosť výkresov, rovnanie plameňom Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), certifikát zvárača pre proces 135 Hodinová mzda: Pracovník na zaučenie:

Pracovník s odbornou praxou v našom odbore:

Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez príplatku: 5,00 eur

Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s príplatkom: 7,13 eur

BALKÓNY

Ponúkame: prácu v stabilnej strojárskej spoločnosti s dlhodobou tradíciou a perspektívnym výrobným programom, zodpovedný prístup k zamestnancom, motivujúce finančné ohodnotenie

z hliníka, ocel ocele,, drev dreva

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

ˇ PRÍSTRESKY

21 rokov

V prípade záujmu nás kontaktujte:

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.sk

0918 623 064 0915 085 335

34-0015-4

37-0035

www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

87-0012

tel.č.: 055/72 61 503, 055/72 61 572 e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com

PLATÍTE VYSOKÉ SPLÁTKY? ičkách

Znížime vaše mesačné splátky na pôž

Vyhrajte lístky na koncert Odpovedzte na otázku, do koľkých domácností sa distribuujú noviny Košicko, zaslaním odpovede na e-mailovú adresu: renata.sakslova@regionpress.sk Do predmetu napíšte: SUTAZ. Vo štvrtok 24.05.2018 vylosujeme jedného výhercu, ktorý vyhrá dva lístky na koncert Štátnej filharmónie Košice, SYMPHONY MEETS JAZZ II. , 31.5.2018 o 19:00 v Dome umenia.

KS 18-20 STRANA - 13

61-0004-18

Poradíme vám, ako zníž na vašom hypotekárnom úvere CENTRUM PÔŽIČIEK A HYPOTÉK 0917 862 228 Štúrova 8, Košice

74-0103

POTÉKU? SPLÁCATE NEVÝHODNÚ iťHY splátky

Demokracia je okrem iného popri rovnosti povinností aj rovnosť práv. Ak nefunguje jedno alebo druhé, nejde o nič iné ako o anarchiu. Ak nám niekto ako politiku predvádza v priamom prenose anarchiu, potom nemá právo nielen fungovať v politike, ale ani beztrestne sa pohybovať vo verejnom občianskom priestore. Zdá sa, že ktosi má u nás – bez toho, aby mal na to nárok – absolútne voľný prístup k daňovému tajomstvu. Čo horšie, nielen že má prístup k tomu, k čomu by sa zo zákona dostať nemal, ale údaje, takto, v rozpore so zákonom získané, využíva ako prostriedok politického nátlaku. Mohlo by sa to považovať aj za vydieranie. Ale to možno nateraz odložiť bokom. Zostaňme pri fakte, že ktosi tu u nás používa ako pracovnú metódu zneužívanie daňového tajomstva. Z tých inštitúcií, ktoré by mali dohliadať na dodržiavanie zákona, nekoná žiadna. Nekoná z nevedomosti? To by bolo zlé. Nekoná z politickej náklonnosti? To by bolo ešte horšie. Nekoná preto, že je súčasťou politického boja? To by mohlo byť to úplne najhoršie. Ako je to teda so zákonnosťou a najmä dohľadom nad ňou u nás? Veľmi biedne. Má niekoľko prístupov. Najprv sa presvedčí, o koho by sa mala „obtrieť“ a až potom sa rozhodne, či a ako bude konať, ak vôbec bude konať. Starčeka bezdomovca, ktorý v obchode ukradne „čučo“ za 80 centov dostanú tieto zložky – od polície až po súd do dvoch týždňov do basy na niekoľko rokov. Ten, kto má na drahých právnikov, ten sa môže spravodlivosti vyhýbať aj šestnásť rokov, hoci pokradol neporovnateľne viac ako onen bezdomovec a žije si ako nejaké knieža. Obklopený majetkom, ktorý úplne samozrejme „nevlastní“. S daňovým tajomstvom môže tak isto ktokoľvek pracovať na tlačových konferenciách ako s agentúrnou informáciou, stačí aby mal politický vplyv a beztrestnosť je priam automatická. Rozumiete tomu? Podľa ústavy, teda základného zákona tohto štátu sme si pred zákonom všetci rovní. No zjavne sú si podaktorí rovnejší. Presne ako za režimu, ktorý sa mal oficiálne skončiť na prelome rokov 1989 až 1990. Lenže o čom je potom takáto podoba tej klasickej nedemokracie? Nie je to tak trošku fraška? Asi je najvyšší čas sa nad tým dobre zamyslieť. Jediná výnimka, ktorú treba akceptovať je imunita na výroky, prednesené v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky. Na výroky. Neplatí však na činy, ako je napríklad porušenie daňového tajomstva a podobne. To sú vo všeobecnosti trestné činy. V demokratických štátoch. ib


7 9 4 7 3 9 9

1

3

5 8

5

9

8 7

1 7

3

2

4

1 8 2

1

dobré rady

Zavlažovanie rastlín knôtom

vždy je naporúdzi prakticky zadarmo veľmi spoľahlivý knôtový systém. Prísun vlahy knôtovým systémom je vhodný na izČi už idete na viac dní bové a balkónové rastliny vysadené vo veľkých a z  domu (prípadne si ťažkých nádobách, ktoré sa nedajú prenášať alebo chcete odskúšať zavla- sú chúlostivé na zmenu miesta. Postačí, ak sklenú žovací systém pred do- či plastovú fľašu s vodou postavíte vedľa rastlín. Na volenkou), alebo neviete jeden koniec knôtu priviažete závažie, spustíte ho na ako a kedy zalievať vaše dno fľaše a druhú časť zasuniete do pôdy. Takto si izbové a balkónové rastli- vytvoríte vlastný samozavlažovací systém. Je vhodné ny v letných horúčavách, umiestniť fľašu s vodou mierne vyššie, potom okrem

vzlínania vody funguje aj samospád a zavlažovanie je zaručené. Takýto systém je priateľský k rastlinám aj preto, že ich môže zavlažovať aj počas horúcich dní, vlaha totiž ide pod ne, nedotýka sa zelených častí rastliny. Navyše, voda vo fľaši je teplá tak isto ako okolie, nemôže dôjsť k teplotnému šoku pri takomto spôsobe zálievky. Podľa veľkosti objemu fľaše viete, na ako dlho asi závlaha postačí. Ak plánujete byť dlhšie na dovolenke, potom je správne zvoliť aj niekoľkolitrové plastové nádoby. red

cykloturistika Z Podlavíc na Hušták e ch u a na vlnách úsp vezieme s

PRACOVNÁ PONUKA v Prešove s dopravou z Košíc ZADARMO!!!

grejtakova@arios-hr.sk 0948 003 126

74-0122

ITINERIS , s.r.o. prijme

VAM systém s.r.o. prijme

vodičov MKD

pracovníkov na pozície

AUTOELEKTRIKÁR ELEKTRIKÁR, MECHANIK

na montáž zabezpeč. systému. 480€/mes. brutto + odmeny Možnosť práce aj na živnosť. Bližšie info: 0903 249 841

kvôli rozšíreniu firmy

Košice: Noc múzeí a galérií bude v znamení výročia Československa

NÁSTUP IHNEĎ Turnusy podľa dohody Stabilná práca Férové podmienky Mzda: 600€ až 700€/mesiac Diéty: 55€ až 65€/deň kontakt: tel. 0948 437 677 e-mail: info@itineris.sk

KS 18-20 STRANA - 14

59-183

27-0003-13

OPERÁTOR VÝROBY

Práca v trojzmennej prevádzke, 37,5€/hod. týždenný úväzok, mzda 600€ Brutto + výhodný bonusový systém + povinné príplatky, stravné lístky, možnosť kariérneho rastu, za ktorý má zamestnanec príplatok, bližšie info na pohovore.

34-0052-8

V Banskej Bystrici vznikne v dohľadnej dobe prvá reálna cyklotrasa. Po dlhých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektu, územného a stavebného konania i verejného obstarávania, začalo pred niekoľkými dňami mesto s jej výstavbou. Na realizáciu asi dvojkilometrovej cyklocesty získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 857.870 eur. Povinná päťpercentná finančná spoluúčasť mesta predstavuje 45.151 eur. Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej mesto v  minulom období výstavbe cyklotrás nevenovalo veľkú pozornosť, o čom svedčí jediný 150-metrový úsek cyklistického chodníka od nákupného centra ESC po Štadión SNP. Reštart podľa nej nastal v  roku 2016, keď vedenie mesta vyčlenilo rekordnú sumu 360.000 eur na prípravu projektovej dokumentácie a výkupy pozemkov. „Prvá cyklotrasa bude viesť z Podlavíc na Hušták. Po napojení na už existujúci cyklochodník bude mať dĺžku približne 2,5 kilometra. Prísľub od zhotoviteľa je ukončiť celé dielo do konca roka,“ oznámil primátor Ján Nosko. „Prvá etepa sa začína pri športovej hale Štiavničky po hotel Dixon. Druhá vedie od hotela Dixon popri Tajovke až do Podlavíc. Cesta bude so živičným asfaltovým povrchom, krajnicami a  ochrannými zábradliami na miestach, kde dochádza k  styku s  potokom,“ objasnil Peter Kanát, stavebný dozor. V neďalekom Zvolene zas otvorili centrum na predaj, požičiavanie a servis elektrobicyklov. Spoločnosť ebajk ho otvorila pod Pustým hradom po Bratislave a Košiciach ako tretie na Slovensku. Zvolenské centrum chce v regióne pôsobenia vytvárať aj komunitné, súťažné či oddychové aktivity. Okrem predajne, požičovne a servisu buduje v kraji aj sieť nabíjacích staníc. Len v okolí Zvolena je už vytvorených deväť nabíjacích staníc, pri čom v týchto dňoch pribudli ďalšie dve. Samotní cyklisti si pochvaľujú, že región je priam stvorený na cykloturistiku. Jednak tam už sedem rokov funguje cyklobus, už druhý rok sa tiež buduje sieť nabíjacích a servisných staníc, ktorá prepája atraktivity v regióne. red

Košice 15. mája (TASR) - Tohtoročná Noc múzeí a galérií v Košiciach bude v znamení storočnice vzniku prvej Československej republiky. Zapojené múzeá a galérie budú v sobotu 19. mája v meste otvorené od 17. h až do polnoci, aby nadšencov histórie preniesli do obdobia spoločensko-politických i kultúrnych zmien. „Medzi novinkami je hlavne daná téma, všetky zúčastnené subjekty si pripravili zaujímavý program. Veríme, že počasie bude dobré a tak, ako aj v minulých rokoch, podujatie pritiahne veľa návštevníkov,“ uviedol v utorok pre novinárov výkonný riaditeľ organizácie Visit Košice Miloslav Klíma. Do podujatia sa zapojili Východoslovenské múzeum (VSM), Východoslovenská galéria (VSG), Múzeum Vojtecha Löfflera (MVL), Slovenské technické múzeum (STM), Steel Park, Detská železnica, Galéria Eckerdt, Odevný ateliér Júlie Zelenej a Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Okrem prebiehajúcich výstav a expozícií ponúknu aj zaujímavosti z depozitov a pestrý sprievodný program. VSM v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) pripravil výnimočné sprístupnenie Generálskej sály v budove niekdajšieho vojenského veliteľstva na Námestí Maratónu mieru. „V Divíznej budove pripravíme pre návštevníkov informácie, ktoré nie sú úplne bežne známe, takisto busty činiteľov prvej Československej republiky. Z vojenských veliteľov nezabudneme ani na známeho generála Radolu Gajdu, ktorý bol veľmi činný aj v spoločenskej oblasti,“ priblížil riaditeľ múzea Robert Pollák. V Historickej účelovej budove budú mať deti možnosť vytvoriť si bankovku z obdobia prvej ČSR. Sprístupnené budú aj Drevený kostolík z Kožuchoviec, Miklušova väznica či Pamätný dom Františka II. Rákocziho Rodošto. VSG si okrem komentovaných prehliadok pripravila tvorivé ateliéry pre deti, v ktorých si budú môcť vytvoriť propagačné plagáty inšpirované prácou predstaviteľa Košickej moderny - Ernesta Króna. Dámy a dievčatá si budú môcť vyskúšať prvorepublikovú módu, v ponuke je aj módna prehliadka. MVL okrem výstav predstaví dobové pohľadnice Košíc v období vzniku Československa. Deťom je venované kreslenie podľa originálnych portrétov Milana Rastislava Štefánika a Tomáša G. Masaryka, tvorivé dielne či bábkové predsta-


auto moto

Jazda na rezervu

nemal zostaĹĽ stĂĄĹĽ. Ak si sleduje kontrolky a poÄ?Ă­taÄ?om odhadovanĂŠ dojazdovĂŠ kilometre. PrĂ­ruÄ?nĂş bandasku s  benzĂ­- Samozrejme, Ĺže ukazovatele stavu hladiny paliva v nĂĄdrĹži boli nom dnes v naĹĄich konÄ?inĂĄch v autĂĄch aj v minulosti. KeÄ? sa ruÄ?iÄ?ka blĂ­Ĺžila k minimu, rozsvozĂ­ v aute asi naozaj uĹž len vietila sa kontrolka, signalizujĂşca, Ĺže auto uĹž ide na rezervu a ten, kto potrebuje doviezĹĽ je naÄ?ase hÄžadaĹĽ miesto pre doplnenie paliva. PlavĂĄkovĂŠ snĂ­palivo do kosaÄ?ky. ModernĂŠ maÄ?e hladiny paliva merali objem a Ä?asto sa rezerva rozsveautomobily a dostatoÄ?nĂĄ sieĹĽ covala pri ĂşrovnĂ­ desaĹĽ litrov paliva v nĂĄdrĹži. AkĂş vzdialenosĹĽ Ä?erpacĂ­ch stanĂ­c v beĹžnej eu- ujdete na toto mnoĹžstvo, to si musel kaĹždĂ˝ motorista spoÄ?Ă­taĹĽ rĂłpskej krajine zaruÄ?ujĂş, Ĺže sĂĄm. SpĂ´sob merania zostatku paliva v nĂĄdrĹži sa vĹĄak vĂ˝razbez benzĂ­nu Ä?i nafty by nikto ne zmenil. ModernĂŠ automobily majĂş namiesto karburĂĄtora

vstrekovanie paliva riadenĂŠ poÄ?Ă­taÄ?om. TakĹže ukazovateÄž paliva a jeho kontrolka rezervy nie je spĂ­nanĂĄ meraÄ?om v nĂĄdrĹži, ale poÄ?Ă­taÄ?om riadiacim motor. Preto kontrolka neukazuje minimĂĄlne mnoĹžstvo paliva, ale minimĂĄlny dojazd. A to dokonca takĂ˝ dojazd, akĂ˝ je obvyklĂ˝ pre vĂĄĹĄ spĂ´sob jazdy. MĂ´Ĺže to byĹĽ 70 km pri dynamickejĹĄĂ­ch ĹĄofĂŠroch, ale aj 100 km v tĂ˝ch prĂ­padoch, keÄ? palubnĂ˝ poÄ?Ă­taÄ? vyhodnotĂ­, Ĺže vodiÄ? jazdĂ­ Ăşsporne. Mimochodom, v horĂşÄ?avĂĄch nikdy netankujte â&#x20AC;&#x17E;po hrdloâ&#x20AC;&#x153;. Je to zbytoÄ?nĂŠ. StaÄ?Ă­ prestaĹĽ tankovaĹĽ pri prvom vypnutĂ­ Ä?erpacej piĹĄtole. red

Vtip: OĹĄetrovateÄž vojde k blĂĄznovi do izby a vidĂ­, ako ten nieÄ?o usilovne pĂ­ĹĄe na hĂĄrok papiera. â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;o to pĂ­ĹĄeĹĄ?â&#x20AC;&#x153; prihovorĂ­ sa blĂĄznovi. â&#x20AC;&#x17E;List.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;A komu ho pĂ­ĹĄeĹĄ?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Sebe.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;A Ä?o si tam pĂ­ĹĄeĹĄ?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Neviem, poĹĄta prĂ­de aĹž zajtra!â&#x20AC;&#x153; F. Rabelais: â&#x20AC;&#x17E;ZlosĹĽ je nebezpeÄ?nĂĄ, Ä?loveka poniĹžuje.â&#x20AC;&#x153;

dobrĂŠ sprĂĄvy

SBS OMO s.r.o. hÄžadĂĄ do zamestnania

bezpeÄ?nostnĂ˝ch pracovnĂ­kov

vybral Ivan BroŞík

Výstava ĞudovÊho odevu

27-0132

v lokalite Kechnec KoĹĄice a KoĹĄice okolie

Ponuky zasielajte na mail: omo@omo.sk resp. zanechajte kontaktnĂŠ Ăşdaje na tel. 0902 430 445, 0915 852 759 PRIJMEME

OPERĂ TOROV/KY VĂ?ROBY 4 EUR/HOD BRUTTO

V ZĂĄhorskom osvetovom stredisku v Senici sprĂ­stupnili vĂ˝stavu Kroje ZĂĄhoria, ktorĂĄ mapuje lokĂĄlne formy sviatoÄ?nĂŠho a obradovĂŠho muĹžskĂŠho a ĹženskĂŠho odevu. ProstrednĂ­ctvom kompletnĂ˝ch odevov, textov a obrazovĂŠho materiĂĄlu vĂ˝stava oboznĂĄmi nĂĄvĹĄtevnĂ­ka so skalickĂ˝m, holĂ­Ä?skym, ĹĄaĹĄtĂ­nskym, senickĂ˝m, jablonickĂ˝m, moravskosvätojĂĄnskym, malackĂ˝m a plaveckĂ˝m ÄžudovĂ˝m odevom v  minulosti. PanelovĂĄ Ä?asĹĽ vĂ˝stavy priblĂ­Ĺži druhy a lokĂĄlne formy ÄžudovĂŠho odevu na ZĂĄhorĂ­ a ponĂşkne podrobnejĹĄie informĂĄcie k vystavenĂ˝m predmetom. VĂ˝stava potrvĂĄ do 30. mĂĄja.

â&#x201A;Ź 0 2 5 a d z m ĂĄ n d la ZĂĄk o výťke yv + bonusy a odmen

OBSLUHA CNC STROJOV 5EUR/HOD BRUTTO 73Ç&#x2014;/Č&#x2DC;,3Ă&#x;!,

do 450â&#x201A;Ź

6EUR/HOD BRUTTO

Peniaze pre regiĂłny

Do regiĂłnov poputujĂş ďŹ nancie pre poskytovateÄžov sociĂĄlnych sluĹžieb, sociĂĄlnoprĂĄvnej ochrany detĂ­ a sociĂĄlnej kurately. UrÄ?enĂŠ sĂş na rekonĹĄtrukciu existujĂşcich aj vĂ˝stavbu novĂ˝ch objektov, investĂ­cie do materiĂĄlno-technickĂŠho vybavenia Ä?i zvýťenia energetickej hospodĂĄrnosti. Z fondov EĂ&#x161; je vyÄ?lenenĂ˝ch viac ako 72 miliĂłnov eur. MPRV SR vyhlasuje vĂ˝zvu na predkladanie projektovĂ˝ch zĂĄmerov na podporu poskytovania novĂ˝ch a existujĂşcich sociĂĄlnych sluĹžieb a opatrenĂ­ sociĂĄlnoprĂĄvnej ochrany detĂ­ a sociĂĄlnej kurately v zariadeniach na komunitnej Ăşrovni. Celkovo je z IntegrovanĂŠho regionĂĄlneho operaÄ?nĂŠho programu vyÄ?lenenĂ˝ch z fondov EĂ&#x161; 72,36 miliĂłna eur.

KoĹĄice 16. mĂĄja (TASR) - So znĂĄmymi i menej znĂĄmymi rastlinami, ktorĂŠ je moĹžnĂŠ vyuĹžiĹĽ aj ako potraviny, sa oboznĂĄmia Ĺžiaci zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l v rĂĄmci BotanikiĂĄdy. DeviatykrĂĄt ju organizuje BotanickĂĄ zĂĄhrada Univerzity Pavla Jozefa Ĺ afĂĄrika (UPJĹ ) v KoĹĄiciach. TASR o tom informovala hovorkyĹ&#x2C6;a UPJĹ  v KoĹĄiciach Linda BabuĹĄĂ­k AdamÄ?Ă­kovĂĄ. â&#x20AC;&#x17E;BotanikiĂĄda 2018 dostala podtitul â&#x20AC;&#x17E;Botanika na tanieriâ&#x20AC;&#x153;. Aj tento rok projekt prebieha v dvoch kolĂĄch, to prvĂŠ, ĹĄkolskĂŠ, bolo v aprĂ­li na vĹĄetkĂ˝ch zaregistrovanĂ˝ch ĹĄkolĂĄch. Po jeho vyhodnotenĂ­ pokraÄ?ujeme v botanickej zĂĄhrade regionĂĄlnym kolom, ktorĂŠ musĂ­ byĹĽ z kapacitnĂ˝ch dĂ´vodov rozdelenĂŠ na tri turnusy,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ odbornĂĄ pracovnĂ­Ä?ka Botanickej zĂĄhrady UPJĹ  v KoĹĄiciach a koordinĂĄtorka projektu Andrea FridmanovĂĄ. V termĂ­noch 16., 23. a 30. mĂĄja sa na regionĂĄlnom kole v Botanickej zĂĄhrade UPJĹ  v KoĹĄiciach postupne vystrieda 220 Ĺžiakov a 111 uÄ?iteÄžov. Ĺ˝iaci budĂş plniĹĽ problĂŠmovĂŠ Ăşlohy na ĹĄiestich stanoviskĂĄch, ktorĂŠ budĂş rozmiestnenĂŠ v celom areĂĄli botanickej zĂĄhrady, nevynĂ­majĂşc expoziÄ?nĂ˝ sklenĂ­k, okolie bazĂŠnov Ä?i parenĂ­sk, takĹže sa Ĺžiaci mĂ´Ĺžu zoznĂĄmiĹĽ aj so ĹĄirĹĄĂ­mi priestormi botanickej zĂĄhrady a jej pestovateÄžskĂ˝m zĂĄzemĂ­m. Okrem teoretickĂ˝ch vedomostĂ­ si overia aj svoje praktickĂŠ zruÄ?nosti. Pre pedagĂłgov bude pripravenĂ˝ program vo forme prezentĂĄciĂ­. KaĹždĂ˝ pedagĂłg zĂ­ska ako dar pre ĹĄkolu skupinu rastlĂ­n pre Ä?alĹĄie pestovanie. â&#x20AC;&#x17E;V tomto roku to budĂş exotickĂŠ rastliny s chutnĂ˝mi plodmi. PĂ´jde o drevinu pochĂĄdzajĂşcu z Ă zie, miĹĄpuÄžnĂ­k japonskĂ˝ a dve odrody rastliny, ktorĂş poznĂĄme pod nĂĄzvom pepino,â&#x20AC;&#x153; dopÄşĹ&#x2C6;a FridmanovĂĄ. CieÄžom BotanikiĂĄdy, ktorĂĄ je urÄ?enĂĄ Ĺžiakom z PreĹĄovskĂŠho a KoĹĄickĂŠho kraja, je vzbudiĹĽ zĂĄujem talentovanĂ˝ch Ĺžiakov o oblasĹĽ botaniky prostrednĂ­ctvom hravej formy súżaĹže.

tWâLPOOPTUOâCPOVT tEPDIĂ&#x2C6;E[LPWâCPOVT tCPOVTZ[BPEQSBDPWBOĂ?TPCPUZ tQSĂ&#x201C;TQFWPLOBEPQSBWVBVCZUPWBOJF

Osobnosti PieĹĄĹĽan

tQMBU tQMBU

www.studentservis.sk kosice@studentservis.sk

34-0010-14

Koťice: Žiaci ZŠsa v råmci Botanikiådy oboznåmia s rôznymi rastlinami

Miesto: KOĹ ICE

Ceny primĂĄtora za rok 2017 odovzdali na galaveÄ?ere OsobnosĹĽ mesta PieĹĄĹĽany v sobotu 12. mĂĄja v Dome umenia. PrimĂĄtor MiloĹĄ Tamajka odovzdal ocenenie osobnostiam v desiatich kategĂłriĂĄch. Za aktivity v sociĂĄlnej, humanitĂĄrnej a charitatĂ­vnej oblasti udelilo mesto ocenenie Jozefovi MikuĹĄovi, ktorĂ˝ poskytol domov opustenĂŠmu chlapcovi a vychovĂĄval ho napriek tomu, Ĺže nebol v pokrvnom prĂ­buzenstve. OsobnosĹĽou za aktivity v environmentĂĄlnej oblasti sa stala Ä˝ubomĂ­ra BĂĄlekovĂĄ za prĂĄcu v regionĂĄlnom centre Slobody zvierat PieĹĄĹĽany, ktorĂŠ vedie uĹž vyĹĄe desaĹĽ rokov.

PrĂ­prava minizoo na leto

e ch u a na vlnĂĄch Ăşsp vezieme s

PRACOVNĂ PONUKA v KoĹĄiciach OPERĂ TOR VĂ?ROBY PrĂĄca v trojzmennej prevĂĄdzke, mzda 3,5315â&#x201A;Ź/hod., teplĂĄ strava je zabezpeÄ?enĂĄ v areĂĄli spoloÄ?nosti, 90â&#x201A;Ź variabilnĂĄ zloĹžka mesaÄ?ne, polroÄ?nĂŠ bonusy, prĂ­spevok na dopravu.

ď&#x20AC;Ş

ď&#x20AC;¨ ď&#x20AC;Ş

ď&#x20AC;¨

grejtakova@arios-hr.sk 0948 003 126 pacutova@arios-hr.sk 0917 104 443

KS 18-20 STRANA - 15

27-0003-10

venie. STM po prvĂ˝ raz poÄ?as Noci mĂşzeĂ­ a galĂŠriĂ­ otvorĂ­ pre nĂĄvĹĄtevnĂ­kov svoje Vedecko-technickĂŠ centrum. â&#x20AC;&#x17E;Na nĂĄdvorĂ­ mĂşzea budeme maĹĽ ukĂĄĹžky, ako sa kedysi varila soÄž, rĂ´zne soÄžnĂŠ hĂłkusy-pĂłkusy a súżaĹže. SkĂşsime tieĹž vytvoriĹĽ zbierku koĹĄickĂ˝ch soÄžniÄ?iek pod nĂĄzvom Prispej a daruj mĂşzeu soÄžniÄ?ku,â&#x20AC;&#x153; povedala Jana Ä&#x17D;uricovĂĄ Ĺ˝akarovskĂĄ z STM. OtvorenĂŠ bude i MĂşzeum letectva. Pre tĂ˝ch, ktorĂ­ by radi oslĂĄvili aj 100. vĂ˝roÄ?ie zaloĹženia Ä&#x152;eskoslovenskĂ˝ch ĹĄtĂĄtnych drĂĄh, vypravĂ­ DetskĂĄ Ĺželeznica mimoriadny nostalgickĂ˝ vlak so ĹželezniÄ?iarmi v dobovĂ˝ch uniformĂĄch. KompletnĂ˝ program a informĂĄcie o podujatĂ­ sĂş dostupnĂŠ na strĂĄnke www.visitkosice.org alebo na Facebooku â&#x20AC;&#x17E;KoĹĄickĂĄ noc mĂşzeĂ­ a galĂŠriĂ­ 2018â&#x20AC;&#x153;.

85_0333

ACQRMTLÄ&#x17E;Ă?NPÄ&#x2122;QNCTMI Ă?S@WRMT?LGC Ă?RÄ&#x17E;ƢBCLLhĂ?XÄ&#x2013;JMFW

0908 265 925 - 0911 485 358 r.katrinak@rkrecruitment.sk

15

LetnĂĄ sezĂłna v sninskej minizoo je v  plnom prĂşde, rozbehli ju s  prĂ­chodom prvĂ˝ch teplĂ˝ch dnĂ­. NajväÄ?ĹĄiu nĂĄvĹĄtevnosĹĽ oÄ?akĂĄvajĂş poÄ?as prĂĄzdnin, kedy po ĹĄtvrtĂ˝ raz pripravujĂş detskĂŠ tĂĄbory. Nielen tĂ­ najmenĹĄĂ­ si mĂ´Ĺžu v areĂĄli Animoterapeticko-jazdeckĂŠho centra pozrieĹĽ novĂŠ zvieracie prĂ­rastky. HlavnĂĄ sezĂłna sa zaÄ?ne aĹž v lete. Medzi hlavnĂŠ Ä?innosti, za ĂşÄ?elom ktorĂ˝ch centrum vzniklo, patrĂ­ jazdenie na koni, ale aj hipoterapia, animoterapia a Ä?iastoÄ?ne aj kanisterapia. TA SR


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

Ĺ&#x2C6;ovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ

 www.daka.sk

280 â&#x201A;Ź 159 â&#x201A;Ź

37-0032

EM

PRACOVN�K V SKLADE �������������������� ������������������������������ OPERà TOR V�ROBY �������������������� ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� OBSLUHA CNC ����������������� ���������������� ���������������������� �������������� ����������������������

������������������

ElektrikĂĄri,

PRIJM

���� E PRACOVN�KOV ���� ����� (PRà C A V EL � EKTRO V�ROB ���� E) ���� ���� ���� ����

TPP br ����� igåda ������ � 0905 867 1 72 0917 650 0 ������� 18 ������� ��

��� ������� ������ �����

�������

KS 18-20 STRANA - 16

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â&#x201A;Ź/hod.

variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â&#x201A;Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

www.konstrukter.sk ������������������������ info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k info@konstrukter.sk

85_0266

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0309

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! Dohodnite si individuålne stretnutie ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

94-0072

-43%

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ks1820  

Inzertné noviny Košicko okolie číslo 20/2018, reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Ks1820  

Inzertné noviny Košicko okolie číslo 20/2018, reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Advertisement