Page 1

Prečítajte si lepšie noviny. 2

č. 28 / 13. júl 2018 / 22. ročník

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

POKLADNÍK/ČKA V ŠTÚROVE NÁSTUPNÁ MZDA:

371 €  718 €*

5

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

CœYî8Y±Á|ÁÂÇ<ͅÁžÀÎ~½gV·p|¹¼å桟

02-0003-4

www.lidl.sk - sekcia Kariéra

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 0903 779 101

príjme strážnikov na prevádzky v Komárne Mzda: 2,7590 €/h brutto Nástup ihneď. 0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0012

SBS GUARDING s. r. o. prijme do TPP aj živnostníkov

ných krytín zimný VÝPREDAJ streš H / m2 ceny od: 3,50 € + DP

3,7 t Strechy na kľúč t škridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky 07-0001

ARRI, s.r.o. tel.: 0948 848 820, www.strecha.ws tel. ws e-mail: strecha@strecha.ws

75-56-5

ovar dovezieme! To

KM18-28 STRANA - 01

2-6


PIESTANSKO KOMÁRŇANSKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

dvojtýždenne do 15 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Podzámska 21, Nové Zámky komarnansko@regionpress.sk

Inzercia: Kristína Mlatecová 0908 979 443

Ivan Brožík

svet knihy

Vydáva:

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Distribúcia: (15.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Komárne a Kolárove

50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY

prázdniny

Cesta do Praveku

múzea v Prešove. Pre návštevníkov archeoparku, ktorý je jediným svojho Archeopark v Hanušovciach druhu na Slovensku, sú pripravené autentické obydlia, nad Topľou pripravil pre pokusné políčka či výrobné dielne. „Čaká na nich množstvo širokú verejnosť prázdniny zaujímavých aktivít a na svoje si prídu aj rodiny s deťmi. v praveku. Návštevníci tak Veď raz zažiť je viac, ako dvakrát počuť a leto je ako stvobudú môcť prežiť 30 tisícročí rené na nové dobrodružstvá. A navyše sa hravou formou za pár chvíľ, a to každý štvr- dozvedia niečo nové o dávnej i menej dávnej histórii nášho tok od 12. júla počas letných krásneho regiónu,“ uviedol historik umenia a vedúci organimesiacov. Informoval o tom začnej jednotky v Hanušovciach nad Topľou Samuel Bruss. Rastislav Žitný z Krajského Vyskúšať si budú môcť lukostreľbu alebo remeselné čin-

nosti charakteristické pre dané obdobie, ako je výroba šperkov z medeného drôtu v štýle doby bronzovej, štiepanie, vŕtanie a brúsenie kameňa, zhotovenie hlinených nádob v ruke či na kruhu alebo tkanie tkaníc na malých krosienkach. „Súčasťou programu je aj prehliadka kaštieľa a jeho nádherných expozícií - Príroda a história vranovského regiónu, dobovo zariadené interiéry, etnografická výstava Duch národa alebo expozícia Zabudnutý rod Dessewffy,“informoval Rastislav Žitný. Na prípadné otázky zvedavcov budú odpovedať odborní pracovníci a lektori. red

MVO

Mosty z generačnej chudoby

sú najčastejšie Rómovia. „Zakladatelia Mostov z generačnej chudoby sú presvedčení, že táto platforma vytvorí perspektívnu a udržateľnú Mosty z generačnej chudo- cestu, ktorá umožní spojiť sily a dosiahnuť tak cieľ – sociby je názov novovzniknutej álnu inklúziu najbiednejších skupín obyvateľstva na prootvorenej neformálnej pla- spech nielen ich, ale celej spoločnosti. Zároveň má za cieľ tformy neziskových orga- presadzovať na tomto poli celoplošné riešenia, ktoré ponizácií z celého Slovenska, vedú k vytvoreniu podmienok pre dôstojný život každého ktoré sa zaoberajú pomo- obyvateľa tohto štátu,“ informovala Beáta Hybáčková z cou ľuďom zo sociálne zne- organizácie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj. výhodneného prostredia, čo Na založení platformy sa zhodli zástupcovia 14 dlhodo-

bo v problematike proaktívnych neziskových organizácií koncom júna v Košiciach. Stretnutie zorganizovalo ETP Slovensko v rámci projektu Karpatská platforma občianskych organizácií. Zámerom tohto workshopu bolo zadefinovať najdôležitejšie oblasti práce na pomoc najchudobnejším spoluobčanom a posilnenie intenzívnejšej spolupráce neziskových organizácií. Platforma je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa venujú problematike generačnej chudoby. Kontaktom pre záujemcov je e-mailová adresa mosty@ ke.etp.sk. red

osobnosti regiónov

Maša Haľamová

vyššie školy navštevovala v Martine a v Bratislave, kde aj v roku 1925 zmaturovala. Po maturite pracovala ako úradníčSlovenská poetka a výni- ka vo Vysokých Tatrách, kde žila 30 rokov. Bola vynikajúca močná žena sa narodila lyžiarka a stala sa najmladšou rozhodkyňou na majstrov28. augusta 1908 v Blatnici stvách sveta na Štrbskom Plese v roku 1935. Vydala sa za a zomrela 17. júla 1995 v Bra- lekára Jána Pullmana a vo Vysokých Tatrách žila až do tislave. manželovej predčasnej smrti v roku 1956. Narodila sa v rodine ob- Už ako študentka uverejňovala preklady z ruskej poézie chodníka a vzdelanie zís- v Slovenskom denníku. Vlastnú tvorbu začala publikovať kavala v Martine, Starej v 2. polovici 20. rokov v literárnych časopisoch: Slovenské Pazove (Srbsko-Vojvodina), pohľady, Živena, Elán, tiež v periodikách Nový rod a Mladé

Slovensko. Je autorkou žensky krehkej lyriky, zachytávajúcej prostým, úprimným slovom vzruchy srdca: nenaplnený cit lásky, manželské šťastie, bolesť nad stratou manžela. Okrem ľúbostných motívov stvárňovala dojmy z tatranskej prírody, z cesty do Francúzska a sociálne námety pod vplyvom Jiřího Wolkra. Bola majstrom básnickej drobnokresby, nakoľko dokázala zachytiť v básňach i tie najmenšie záchvevy dievčenskej duše s čistotou a presnosťou, pričom nestrácajú nič zo svojej krehkosti a ľahkosti. Jej dielo bolo preložené do 9 cudzích jazykov. red

tip na výlet

Nová ponuka pre turistov v Slovenskom raji

severnou časťou Slovenského raja,“ zdôraznila riaditeľka. Okrem toho v lete posilnili autobusové spoje zo Spišskej Novej Vsi do Slovenského raja, vďaka rekonštrukcii cesty cez Kopanecké sedlo aj smerom do Stratenej. „To je prvý predpoklad na to, aby sme mohli zjednodušiť prístup a prepojenie dvoch najdôležitejších stredísk cestovného ruchu v Slovenskom raji, a to je Podlesok a Dobšinská ľadová jaskyňa,“ dodala Zuzana Záborská. Vlani rokliny a chodníky v národnom parku blízko Spišskej Novej Vsi navštívilo približne 650.000 turistov. red

Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

roku 1939 sa však ocitla na samotke v Ilave ako politická väzenkyňa. Na slamníku priamo na hlinenej dlážke, bez liekov, bez súdu, bez možnosti obhajoby, zbavená svojich práv. Dôvod jej zaistenia nepoznal ani policajný vyšetrovateľ. Odporučil jej len niečo priznať, aby mala nižší trest. Po prepustení sa na radu osvieteného lekára rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzení vypísať. Tak vznikol vyše osemdesiatstranový text, ktorý v predkladanej knihe doplnila o poučený komentár historička Marína Zavacká, ktorá sa venuje dejinám propagandy a kontextu budovania totalitných režimov v 20. storočí. red seba. Ženy iste poznajú problém, kam s kabelkou – tá rozhodne nepatrí na zem. Žena by pri stole mala sedieť iba na tretine stoličky, miesto na kabelku je za jej chrbtom. Ako vyberať z menu - V každej dobrej reštaurácii čašníci vedia, že menu – jedálny lístok – majú podať otvorený a najskôr dáme. Tá si ako prvá vyberá, ale objednávku vybavuje muž. Ak sa stane, že jedlá na jedálnom lístku nepoznáte, neriskujte, že si objednáte niečo, čo nebudete jesť. Nie je hanba spýtať sa obsluhy, aké jedlo sa skrýva pod neznámym menom. Nápoje – po porade so ženou – tiež objednáva muž. Zdroj: Internet

Stredné Slovensko

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

jednotná doktrína - tá postupne prechádzala školami, mládežníckymi organizáciami i pracovným prostredím. Pôvodné pravidlá spoločnosti prestávali platiť. Miesto nich pribúdali nové zákony, v ktorých hrala prím najmä svojvôľa nadriadených - a kde na odsúdenie mnohokrát stačilo nájsť svoje meno v položke „prekážka budovania štátu.“ Slovensko sa pomaly pretváralo a s ním aj osudy jeho obyvateľov. Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manželovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti. Na jeseň

gastronomický zážitok, poradíme vám základné pravidlá reštauračného bontónu. Čoraz častejšie využívame Prichádzame do reštaurácie - Ideálne je, ak si svoj stôl v reštaurácie na pravidel- reštaurácii rezervujete vopred. Máte tak istotu, že budete né obedy i na obchodné či mať voľné miesto v čase, keď to potrebujete a i kuchyňa je priateľské stretnutia. Počas pripravená na to, že bude mať hostí. Pochopiteľne, ak idete dovoleniek ešte viac. No na bežné obedové menu, rezervácia sa nevyžaduje. nie každý z nás má reštau- Jedným z najzákladnejších pravidiel je, že do reštaurácie račnú etiketu v malíčku. prvý vstupuje muž, ten i ženu privedie k voľnému stolu a Aby ste sa necítili nesvoji a odsunie stoličku na najlepšom mieste. Muž si sadá oproti mohli si v pokoji vychutnať žene, výnimkou sú blízki partneri, ktorí môžu sedieť vedľa

Západné Slovensko

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Ľudácka prevýchova

Leto a reštaurácie I

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko

to, aby sa veriaci a tí, ktorí sa k viere hlásia tak či onak, často najviac pred voľbami, zamysleli, čo robia zle, čo by mohli a mali napraviť, ako by sa mohli a mali aj cez svoju prácu a jej výsledky či život ako taký stať ešte lepšími. Nie je hriechom robiť chyby a dopúšťať sa omylov či robiť málo, keď je človek okolnosťami „uschopnený“ robiť viac? Hriechom je aj to, keď povýšenecky odmietneme tie slová kňazov, ktoré nám smerujú až do duše a prijmeme iba tie, ktoré nás chvália. Lebo kňazi sú takí, aj pochvália, ale aj naprávajú. A homílie sú tiež také. Iba ľudia na piedestáli moci sú niekedy nenapraviteľní. Ivan Brožík

etiketa Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

vala na cestu k čomusi, čo je v súlade s biblickým desatorom. Nenáleží ani politikom, ktorí si z  nejakého prapodivného dôTak to platilo odjakživa, kázeň vodu myslia, dokonca sú o tom presvedčení, že môžu všetko, sa nekomentuje, už vôbec aby kázne kňazov analyzovali ako politické prejavy. Homília je nehodnotí laikmi, kázeň sa v katolíckom obrade súčasťou prvej časti slávenia svätej omše jednoducho prijíma. Kázeň je – liturgie slova. Je predĺžením čítania svätého písma, ktoré vyna to, aby nám jej posolstvo svetľuje a objasňuje zhromaždeniu veriacich. Nesúhlas, najmä v podobe vyslovených myšlie- ten politický, so slovami homílie či dokonca jej kritika, je ako nok vstúpilo do svedomí. Je na stranícke uznesenie z čias, keď strana bola nad všetkým, aj nad to, aby veriacich robila lepšími tou časťou cirkvi, ktorú si podrobila. a laikov aby aspoň nasmero- Povinnosťou dobrého kňaza je v  homílii poukázať práve na

Bolo to v rokoch 1938 až 1939, keď sa pomery v krajine začali výrazne meniť. V knihe Ľudácka prevýchova píše autorka, historička Marína Zavacká, že myšlienkový pluralizmus mal na Slovensku čoraz menší priestor. Do popredia sa dostávala

Študentská 2, 917 01 Trnava

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

Kázeň sa prijíma

trasy pre tzv. nordic walking v Stratenskom kaňone a v Stratenskej Píle. „Je to veľmi zaujímavá a vyhľadávaná forma turizmu,“ konštatovala. Cez nový návštevný poriadok sa OOCR púšťa aj do V Slovenskom raji pripra- vyznačenia prvých 100 kilometrov konských trás, ktovili počas leta viacero no- ré budú na severnej i južnej strane Slovenského raja. viniek. Riaditeľka tamoj- OOCR preberá na seba práve značenie tratí v teréne. šej Oblastnej organizácie „Zdvojnásobili sme počet kilometrov cyklistických trás, cestovného ruchu Zuzana sprístupnila sa pre cyklistov napr. Glacká cesta, ktorá Záborská uviedla, že jed- doposiaľ nebola vyznačená. Cyklisti sa veľmi tešia, že nou z nich sú vyznačené majú legálnu možnosť pohybovať sa medzi južnou a

KM 18-28 STRANA - 02


Pevná vôľa

cieľmi, ktoré vám napomôžu k vášmu finálnemu efektu (strava, typy cvičenia,...) a taktiež majte v hlave aj záložný plán. Nemôžete napríklad z rôznych dôvodov chodiť do posilňovne? Miesto toho napríklad začnite s dlhými prechádzkami s vašim psom, či priateľkou a postupne pridávajte ďalšie aktivity. Nie náhodou je dobré, ak o  vašich pohnútkach vie aj vaše okolie, jednak vás môžu podporiť, ale taktiež popohnať vás práve vo chvíľach, keď narazíte na nejaké prekážky. Je dobré mať množstvo takýchto „záchytných bodov“, o ktoré sa môžete kedykoľvek oprieť. Prajem vám úspešnú cestu k vášmu cieľu. Mgr. Renáta Botková psychológ

ležité. Ak nie ste dostatočne motivovaná, je veľmi ťažké čeliť krízam, či prvým prekážkam. Dôvodov, prečo môžeme zlyhá„V septembri idem na dovo- vať, je viac a možno sa v nejakom nájdete aj vy. Častokrát si lenku a  rada by som trošku stanovujeme príliš nereálne ciele, také, ktoré presahujú naše schudla. Už som to skúšala možnosti, či schopnosti a taktiež nie sme vo formulácii našich aj v minulosti, no nikdy som cieľov konkrétni. Nestačí si povedať len, chcem schudnúť, je to nevydržala.“ pre človeka totiž dosť neuchopiteľné. To najdôležitejšie, čo nás Skúste si určiť počet kilogramov, alebo počet centimetrov, či ženie vpred, je naša motivá- partie na tele, na ktorých chcete začať pracovať. Taktiež si určiMgr. Renáta cia, teda to, prečo je pre nás te nejaký termín, ktorý by mal byť adekvátny vašim požiadavBotková dosiahnutie nášho cieľa dô- kám. Odporučila by som vám aj pouvažovať nad čiastkovými

psychológ radí

Vtip: Pán Novák otvára dvere, lebo ktosi zazvonil. Za dverami stojí jeho sused v pyžame. „Ale, pán sused,“ vraví Novák, „prišli ste v pyžame!“ „Prepáčte,“ ospravedlňuje sa sused, „myslel som si, že dnes máte nočnú.“ Emanuel Kant: „Niekedy tá najproduktívnejšia vec, ktorú dokážete urobiť, je oddychovanie.”

3

postreh Petra Tótha Politici kontra mládežníci

hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov na dohodu KOLÁROVO -

min. 7,16

Eur brutto za jeden roznos

HURBANOVO -

min. 4,92

Eur brutto za jeden roznos

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0908 979 443, distribucia.nz@regionpress.sk Prijmeme vodiča MKD

hľadá poskytovateľov odborných prehliadok plynových kotlov u zákazníkov SPP

Kandidujete v komunálnych voľbách?

75-16-5

52-0109

Bližšie informácie získate na www.spp.sk v časti Upozornenie alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

0918 220 351 schultz.pavol@gmail.com

36-0128

800€ v čistom + 30€ na deň jazdy. Vikendy doma. Jazdi sa Slovensko, Česko, Maďarsko. Naves s plachtou.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Komunálne voľby 2018 Máte čo ponúknuť svojmu okoliu?

S nami oslovíte najviac voličov!

Dajte o sebe vedieť

v najčítanejších regionálnych novinách.

Pripravujeme špeciály k voľbám:

KOMÁRŇANSKO komarnansko@regionpress.sk

11% 7% 6%

5%

Informácie a objednávky: 0907 779 018

KM 18-28 STRANA - 03

5% NČ pre Ženy

Život

Báječná žena

MY noviny

6% PLUS 7dní

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU!

Čítanosť týždenníkov

REGIONPRESS

jún/júl: Komunálny odpočet september/október: Volebný seriál o komunálnych témach október/november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

Keď mládežníci s transparentom Za slušné Slovensko oznámili, že v  jesenných komunálnych voľbách budú podporovať niektorých nezávislých kandidátov na starostov a primátorov, vládny Smer, opozičné SaS, OĽaNO a mimoparlamentné KDH podráždene odpovedali, že Juraj Šeliga a spoločníci sa správajú ako politická strana. Problém nespočíva v tom, že by páni Sulík, Matovič, Fico a  Hlina nemali pravdu. Práve naopak, ale tým, že ju vyslovili nahlas, povýšili spolok Za slušné Slovensko na úroveň svojich partnerov, čo je školácka chyba. Čím ďalej ľudia žijú od sociálnej bubliny a ekonomického pohodlia hlavného mesta, tým menej sú náchylní podliehať preháňaniu médií. Treba si na rovinu povedať, že dorastenci, ktorí si tak trochu arogantne osobujú právo určovať, ako má vyzerať slušné Slovensko, by nemali bez nekritickej podpory novinárov žiadnu šancu mobilizovať masy. A zneužívať emócie, vyvolané vraždou Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka na destabilizáciu politického systému. Mimochodom, motív tohto nepochybne odsúdeniahodného činu dodnes nie je preukázaný, ale organizátori protestov bez ohľadu na to neváhajú pri každej príležitosti hovoriť, že novinár prišiel o život kvôli svojej práci. Žiadne fakty túto teóriu nepotvrdzujú a vydávať ju za pravdu je prosto lož, čo sa dozaista nezhoduje s  požiadavkou slušnosti vo verejnom živote. Médiá a predovšetkým opozícia veľmi dobre vedeli, že omladina na námestiach zavádza, ale kým konala v zhode s  ich predstavami a  záujmami, mala plnú podporu, tak novinárov, ako aj protivládnych politických lídrov. Bývalý premiér Robert Fico síce už vtedy poukazoval na to, že hnutie Za slušné Slovensko nemá náležitú politickú legitimitu, ale robil to tým najmenej vhodným spôsobom. A  pokračuje v  tom dodnes. Naopak, šéfovia opozičných strán postupne menia pozície nielen voči tomu, čo si hovorí Za slušné Slovensko, ale aj vo vzťahu k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý oznámil, že po roku 2019, keď mu vyprší funkčné obdobie, sa bude v určitej forme angažovať v straníckej politike. Je pravdou, že strana vedená Andrejom Kiskom bude konkurenciou predovšetkým súčasnej opozícii a  čiastočne aj Smeru, a preto má iskrenie medzi týmito tromi tábormi jasnú politickú logiku. Juraj Šeliga, Kristína Farská a ďalší s odznakmi s nápisom Za slušné Slovensko však nie sú pre týchto hráčov žiadnymi partnermi. Lepšie povedané nemali by byť, avšak keď s nimi budú zvádzať na verejnosti slovné súboje, dostanú sa na jednu úroveň. A  s  nimi celá slovenská politika. pt


2 8 6 1 8 3 4 7 1 3

1 8 9 7 4 2

2

8

3 4 2 1

8

Komunikovanie s financmi bude jednoduchšie

Finančná správa vychádza v ústrety najmä novým elektronicky komunikujúcim klientom – fyzickým osobám podnikateľom. Už minulý týždeň začala postupne nasadzovať jednotlivé Finančná správa nasadzuje zmeny. Ako prvé zavedie zlúčenie registrácie a autorizácie redizajn portálu, automa- pre fyzické osoby podnikateľov do jedného kroku. tickú autorizáciu a upra- V praxi to bude po novom fungovať tak, že ak bude subjekt vené notifikačné e-maily. konať sám za seba, po dokončení registrácie sa na základe Nasledovať budú zmeny aj používateľom zadaných údajov systém PFS automaticky priamo v osobnej zóne da- pokúsi identifikovať nového používateľa v prostredí finančnej správy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieť finančná ňovníka.

financie

9 6

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Pomer obvodu pásu a telesnej výšky Všeobecne ako ukazovateľ obezity a  rizikovosti srdcovo-cievnych ochorení sa používa okrem známeho BMI (body mass index) aj parameter WHtR, skratka z anglického waist-to-height ratio, teda pomer medzi obvodom pásu a výškou. Je to ukazovateľ množstva telesného tuku u človeka. Výpočet je jednoduchý. Namerané hodnoty obvodu pásu sú vydelené výškou postavy. Obe miery musia byť v  rovnakých jednotkách (v centimetroch alebo v metroch). Hodnota WHtR presahujúca 0,5 sa už berie ako kritická a hodnota nad 0,6 indikuje veľmi vysoké riziko pre cukrovku, ochorenia srdca a ciev, srdcový infarkt, mozgovú príhodu a úmrtnosť na tieto ochorenia. Bližšie upresnenie je možné podľa pohlavia a veku. U  žien je optimálna hodnota 0,42 až 0,48. Hodnota nad 0,49 znamená riziko nadváhy a hodnota nad 0,492 zvýšené riziko pre prítomnosť tuku uloženého v oblasti pásu a brucha nielen v podkoží, ale hlavne aj v útrobách brucha, medzi orgánmi. Stav sa nazýva abdominálna alebo aj brušná obezita. Pri posudzovaní BMI je žena už v pásme nadváhy a pri čísle viac ako 0,58 už v  pásme obezity ťažkého stupňa, nazývanej aj malígna alebo morbídna, čo hovorí samé za seba. Pre mužov je optimálna hodnota 0,43 až 0,52 a riziko je nad 0,53 a zvýšené riziko znamená viac ako 0,536, kedy je muž už v pásme nadváhy a ak je hodnota nad 0,63 ide o obezitu ťažkého stupňa. O zdravo štíhlych ľuďoch hovoríme, keď hodnoty môžu byť aj nižšie od 0,35 do 0,41 u žien a do 0,42 u mužov. Zväčša ide o mladých ľudí s vysokou pohybovou aktivitou. Pre deti do 15 rokov sú optimálne hodnoty 0,46 až 0,51. Dôležité je nielen vedieť svoju hmotnosť a porovnávať si ju, ale poznať aj obvod pásu. Teda okrem váhy, treba používať aj jednoduchý krajčírsky meter a  vedieť svoje údaje. Alebo vnímať, či a ako ľahko zapneme nohavice alebo sukňu. Všeobecne platí, že cielený pokles hmotnosti o 1-2 kg zmenšuje aj obvod pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

správa identifikovať, systém PFS vytvorí potrebné väzby automaticky. O úspešnosti/neúspešnosti automatickej autorizácie bude finančná správa daňový subjekt informovať prostredníctvom notifikačného e-mailu. V prípade neúspešnej identifikácie ho zároveň e-mailom upozorní na to, ako má ďalej postupovať. Finančná správa upravila tiež textové znenia notifikačných e-mailov, ktoré sú zasielané subjektom napríklad v aktivačnom e-maile pri registrácii, v správe o prijatí podania, v správe o odmietnutí podania a pod. tak, aby bol text správy jasný, zrozumiteľný a informoval o ďalšom postupe. red

Krížovky s úsmevom Pomôcky: eternit, Pún, sýp, skarabeus

ve ký chrobák

3. as tajni ky

mesto horú ava, Kartáginec v echách pá ava

plavidlá

slovenský básnik (Daniel)

okúpalo (bás.)

kožuštek

závere né slovo modlitieb

daruje obra ujeme sa

je v innosti

1. as tajni ky

ponorme sa do tekutiny

skr. Organizácie Spojených národov

matka Romula a Rema

Vojtech (dom.) cez (zastar.)

zna ka pre radphot

krá am výraz a pohyby tváre

svetový rekord podra ovacia spojka

zna ka hliníka

ohlas, ozvena grafit (miner.)

bežím drobnými krokmi (expr.) azbestovocementová krytina

jednotné íslo citoslovce povzdychu pre kávam zimu predjedlo

vzorec nitridu uránu sypný komín (ban.) Pomôcky: Okáli, rodea, Rea

Ke starý Kohn umiera, pozve si k smrte nej posteli svojho obchodného partnera pána Steina a hovorí mu: - Mám strieborný servis pre dvanás osôb, z ktorého mi niekto tri kusy ukradol. Ke umriem, darujem ti ho,... (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

kmitáte myšlienkove praskot (bás.)

vä ší vodný tok kovbojská slávnos

znížený tón E obsial osobné zámeno bezo ivá (hovor.)

naozaj, skuto ne dopravné stredisko strážne zvieratá

druh trvácej rastliny predstaveAdam (dom.)

ný kláštora

idant (gen.)

2. as tajni ky majúca ráz komédie

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

KM 18-28 STRANA - 04


Skladujeme dary leta I

plody. Otlačené a obité kusy by ľahko podľahli hnilobe. Stopku vždy nechávajte na plode — jabĺčka klaďte do debničiek stopkou hore, hrušky stopkou nadol. Na skladovanie Ideálne na dlhodobé skla- využite nevykúrené priestory s vysokou vzdušnou vlhkosdovanie je jadrové ovocie ťou a stabilnou teplotou. ako jablká či hrušky, pretože Drobné ovocie ako jahody, maliny, ríbezle, černice alebo nepodliehajú rýchlo ska- čučoriedky môžete v chladničke skladovať len krátkodobo, ze. Zberajte ich tesne pred a to v plastovej alebo keramickej miske. Pred uskladnením dozretím a pred uskladne- ich nikdy neumývajte, robte tak až tesne pred konzumáním ich preberte a vyraďte ciou. Ideálnou formou dlhodobého uskladnenia pri tomto poškodené a deformované ovocí je mrazenie, zaváranie alebo sušenie.

Najšetrnejším spôsobom konzervovania je práve mrazenie, pri ktorom si ovocie uchováva 80 až 90 percent pôvodného obsahu vitamínov. Ideálna teplota v mrazničke je od -18 °C do -30 °C. Na mrazenie sú vhodné aj slivky a višne, určite to neskúšajte s hroznom, jablkami a inými druhmi obsahujúcimi veľa vody. Drobné ovocie môžete v mrazničke skladovať aj presypané cukrom alebo preliate cukrovým nálevom (najmä pri kyslejších druhoch ovocia). Po rozmrazení ich potom môžete konzumovať v neupravenom stave alebo pridať na dosladenie pokrmov a ochutenie koláčov. Takto uskladnené ovocie spotrebujte do 18 mesiacov. red

BEZ DPH

RYŽA BASK lúpaná gulatozrnná 1 kg

William Blake: „Náš život je úsilie a práca; dokonalý oddych nás očakáva až v hrobe.“

/

Prof. Ján Košturiak Ako hlboko sme klesli

POTRAVINY DISKONT

0,84€

Hradná 3, Komárno

s DPH

Akcia platí od 4.7. do 18.7.2018

1l = 7€

RAJEC pramenitá voda NESÝTENÁ, JEMNE SÝTENÁ 1,5l

NITRAZDROJ DISKONT

0,62€

0,37€

1l = 1,24€

1l = 0,25€

s DPH

HUR BAN OVO

s DPH

Hradná 3´

s DPH

- nákup za diskontné ceny pre všetkých - iba 15 km od Hurbanova

KM 18-28 STRANA - 05

5

hlavu hore!

MAGNUM ALMOND classic 120 ml

1,02€

COCA-COLA 0,5l

Vtip: Pred školou stojí muž s veľkým bruchom. Z okna sa vykloní mladá učiteľka a pýta sa: „Čakáte dieťa?“ A muž na to: „Nie, to je od piva!“

45-0341

dobré rady

Politici sa chvália rastom HDP, ľudia viac zarábajú a môžu si kúpiť viac. Napriek materiálnemu vzostupu padáme stále hlbšie. A keď sa zdá, že sme na dne, príde ďalšia demonštrácia grobianstva. Hovorím o spôsobe, akým ľudia komunikujú na verejnosti, na internete a v médiách. Ľudia, ktorí sa nazývajú politikmi, intelektuálmi, ktorí majú privilégium vystupovať v médiách a pôsobiť tak aj na našu mládež. Voči svojim oponentom používajú slová ako psychopat, vyšinutý predátor, debilný veriaci, grázel, zlodej, gauner, pošahanec, idiot a podobne. Urážaním protivníka nebudú naše argumenty silnejšie a nepriblížime sa k pravde. Na dialóg ako keby nebol čas. Kto by sa dnes zdržiaval počúvaním toho druhého? Ľudia sa prekrikujú, každý chce na seba upútať. V hádke máme protivníka, ktorého chceme poraziť, alebo aspoň raniť, ponížiť, či zosmiešniť. V dialógu máme spojenca na ceste k pravde. Naučme sa pozerať na problém očami druhej strany, snažme sa pochopiť, až potom očakávajme pochopenie. Tomáš Akvinský napísal: „Pane, daj mi srdce pokojné, jasné ale bez povrchnosti, zrelé, ale bez chytráctva, horlivé, ale bez túžby robiť sa dôležitým...“  Nie je čas na platónske dialógy Tomáša Akvinského, ktorý vyzýval svojich protivníkov, aby hovorili. Od nich dostával pomoc pred jednostrannosťou, zjednodušovaním a subjektívnosťou. My chceme dnes našich protivníkov umlčať, skáčeme im do reči, nepočúvame, čo hovoria a ani nás to nezaujíma. Lásku k pravde sme vymenili za rýchle a zjednodušené skratky. Úctu k partnerovi sme nahradili bojom, v ktorom sa snaží každý prekričať a premôcť toho druhého. Výsledkom sú narušené vzťahy, nedostatok rešpektu, negatívne emócie, nervozita a vytváranie ďalších konfliktov. Máme oveľa rýchlejšie a dokonalejšie komunikačné systémy, ako naši predkovia. Ale zatvrdli nám srdcia a zhrubol jazyk. Máme prístup k takým informáciám a faktom, ako nikdy v histórii, ale obklopuje nás klamstvo a manipulácia. Bože, ako hlboko sme klesli. Koľko pýchy vidíme každý deň v priamom prenose. A pokora sa skrýva niekde v úzadí. jk


PRÍBEH

6

námety a reakcie darina.kvetanova@regionpress.sk

Príbeh muža, ktorý sa dokázal vrátiť späť do života

Trinásť rokov na ulici ho nezlomilo Piešťanské centrum pomoci človeku je ukryté medzi bytovkami pri železničnej stanici. Mnohí ľudia ani nevedia, čomu jednopodlažná budova slúži. Pre pár osudom sa však toto miesto stalo domovom. Aj pre Miroslava, ktorý žil trinásť rokov na ulici.

prekvapujúce však je, že bez strechy dlhých trinásť rokov.

Našiel si druhú rodinu Jeho osud by sa možno nezmenil, ak by ho nenašla Stanka, sociálna -

So sociálnymi pracovníčkami sedíme uprostred väčšej miestnosti,

Pýtam sa jej, my sa poznáme? Pokrútila hlavou, no pozvala ma do tohto

terapiu. Miroslav býva pri Piešťanoch -

-

príbeh. Do miestnosti vstupuje dobre šatách, so sociálnymi pracovníčkami majú okamžite tému. Na úvod sa opýtam na jeho vek. „O pár dní mám sedemdesiat,“ prekvapí ma, pretože vyzerá podstatne mladšie. Ešte viac

jej vraj za veľa. „Doslova ma postavila na nohy. Vedela, ako na mňa. Zo začiatku som všetko odmietal, nechcel som ísť na úrad, no presvedčila ma všetkými papiermi,“ smeje sa Miro.

Tvrdé pravidlá ulice Na ulicu sa dostal po rozchode -

dol dva bicykle za rok. Tieto vzťahy sú špinavosť, človek môže veriť len málokomu. Preto som sa už ostatným chla-

zal hlavne vďaka svojmu životnému optimizmu. „Nad smrťou som nikdy dnes mi stačí málo. Teraz bývam opäť

Človeku sa vraj môžu stať zlé veci zo hlboko až padne, závisí podľa Mira najmä od jeho psychickej sily. „Ja som

okamžite si hľadal nové miesto. A tých miest bolo veľa, najčastejšie prespával by som ich mal spočítať, tak jeden rok

potreboval tisícky eur, ale teším sa, ritnom centre vraj našiel rodinu, chodí do neho vždy, keď je otvorené. Pomô-

postarať. Chodil som sa sprchovať do

Ilustračné foto

som aj stan. Postupne mi však všetko ukradli,“ krúti hlavou. Ľudia na ulici spolu nedržia, berú sa ako konkurenslav mal kamaráta, ktorému zvykol si, keď bolo treba. „Nakoniec mi ukra-

tomu som však od ľudí nikdy nežobral peniaze. Nedovolila mi to hrdosť. Hanbil by som sa.“

Druhý domov silu človeka. Miroslav pôsobí tak, že vrátiť do normálneho života sa doká-

Nie každý príbeh sa končí happy endom -

ľudí. Chýba nízkonákladové uby-

s ľuďmi, ktorí stratili strechu nad hlavou. Nie všetky príbehy sa však končia tak pozitívne, ako Miroslavov.

pomohlo postaviť sa na nohy. vok nedokáže pokryť náklady na zemie jedine azylový dom, ktorý prevádzkuje mesto. Jeho súčas-

„Mnohým ľuďom, ktorí žili na ulici, chýba vnútorná sila zabojovať. Často majú depresie,“ vysvetľuje sociálna pracovníčka centra Mária Kloknerová. Ani slovenský sociálny systém nie je práve najväčšou podporou týchto

bez domova, ktorí majú zhoršený zdravotný stav alebo sa aktívne snažia zaradiť do spoločnosti. „Aj

jeden náš klient práve čaká na izbu, ktorú si bude prenajímať. Miesta sú tam pravidelne obsadené,“ hovorí Mária Kloknerová. vislosti. Ľudí, ktorí im podľahli, je

pomohlo, ak by bola liečba závislostí dostupná aj pre neplatičov. ľuďom v núdzi možnosť vyhlásiť osobný bankrot, vďaka ktorej sa zbavili dlhov. kvet

KM 18-28 STRANA - 06

som vďačný za to, že sem môžem chodiť. Inak žijem život takého normálneho seniora. Chodím do mesta, starám Najradšej kriminálky.“


škola

Škola a extrémy Pracujem v školstve dlho. Som z generácie, ktorá zažila 1989-ty, mám možnosť porovnávať „reformy“ školy. Nedávno som čítal článok o nápade zrušiť školy. Teraz nehľaďme na sociálne dôsledky. Zamerajme sa na extrémnosť tohto názoru. Alebo

iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a iné. To sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minimálnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek a nielen to. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dostávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez

odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť. Ján Papuga

Vtip: „Vidíš to okno na piatom poschodí vľavo?“ „Boli časy, keď som tam každý deň posielal tisíc bozkov.“ „A čo, rozišli ste sa?“ „Teraz, tam každý mesiac posielam dvesto eur!“ Plútarchos: „Oddych je korením práce.“

7

heslo dňa Naberajú odvahu V korupcii mali nateraz na Slovensku mnohí takpovediac na ružiach ustlané. Zdá sa, že časy sa trošičku menia. Národná kriminálna agentúra po zásahu minulú sobotu v Banskej Bystrici zadržala 20 osôb. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky však obvinil celkom 21 osôb zo športovej korupcie. Na svojom profile na sociálnej sieti o tom informuje Polícia SR. Podarilo sa to aj vďaka dlhodobej súčinnosti so Slovenským futbalovým zväzom. Počas policajnej akcie zasahovalo 70 policajtov z NAKA a zo Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku v priestoroch, kde prebiehal seminár futbalových rozhodcov. „Prišli si pre 13 hlavných rozhodcov, asistentov rozhodcov, delegátov futbalových zápasov. Zadržali tiež sedem predstaviteľov futbalových klubov,“ informovala polícia. Akcia súvisela s rozhodovaním na futbalových zápasoch v pôsobnosti Stredoslovenského futbalového zväzu. „Hlavní rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegáti stretnutí si mali na osobných stretnutiach nechať sľúbiť a následne prijímať úplatky 200 až 1000 eur. Tie mali byť od predstaviteľov futbalových klubov za ovplyvňovanie výsledkov futbalových zápasov. Mali tak zabezpečiť výhry vybraným klubom,“ priblížila polícia. Za zločin hlavným rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátom hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov a za prečin predstaviteľom futbalových klubov na jeden až päť rokov. „Ako sme už viackrát deklarovali, naším prvoradým záujmom je, aby bol akýkoľvek relevantný podnet na manipuláciu futbalových stretnutí dôkladne vyšetrený, a aby zo záverov vyšetrovania boli vyvodené primerané dôsledky, či už v rovine civilnej, alebo športovej,“ uvádza SFZ v stanovisku na svojom webe. Podrobnejšie sa SFZ k aktuálnej kauze vyjadrí po prijatí oficiálnej správy od NAKA prostredníctvom svojej oficiálnej stránky www.futbalsfz.sk. Dovtedy sa k tomuto prípadu nebude vyjadrovať. Zostáva iba dúfať, že od maličkých rybičiek a takzvanej ľudovej, prízemnej korupcie sa raz zraky vyšetrovateľov dvihnú vyššie a  začne sa zametať na vysokých poschodiach. Lebo platí – špina sa zmetá zvrchu, nie zospodu. red

KM 18-28 STRANA - 07


Ä?Ă­slo 28 / 13. jĂşl 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

PRIJMEME NA TPP NĂĄstup ihneÄ?

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

PrĂĄca v Ä&#x152;R

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

-MonttĂĄĹžny y praco ovnĂ­k -ElekttrikĂĄr -ZvĂĄrraÄ?

BENEFITY a DOCHĂ DZKO OVĂ? BONUS

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod. Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk 85_0482

0905 775 463 - 0905 867172 0918 607 897

37-0046

TEL.: 

85-0481

 

ELEKTRIKĂ R  

         !

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

OPERĂ TOR VĂ?ROBY  

PRACOVNĂ?K V SKLADE  

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

!" "#$%&'

RaiďŹ&#x20AC;eisen banka: Tatra banka, a. s., odĹĄtepnĂ˝ zĂĄvod RaiďŹ&#x20AC;eisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â&#x201A;Ź

MĂ&#x201D;Ĺ˝ETE MAŤ AJ VY

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA

LEN ZA

15 â&#x201A;Ź MESAÄ&#x152;NE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â&#x201A;Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄ&#x152;KE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â&#x201A;Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â&#x201A;Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â&#x201A;Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â&#x201A;Ź. 

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk

32- 0077

!" "#$%&'

www.konstrukter.sk    info@konstrukter.sk

KM 18-28 STRANA - 08

Komárňansko 18-28  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Komárňansko 18-28  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Advertisement