Page 1

Prečítajte si lepšie noviny. 2 2

č. 7 / 16. február 2018 / 22. ročník

Ponúkame dlhodobé uplatnenie: Operátor výroby - laminátorka, brúsič

Za tajomstvami krvavej grófky Báthory

Doprava zabezpečená zdarma z okolia Komárna

Teraz len za

31.90 €

23,90 €

( Komárno, Zlatná na Ostrove, Tôň, Bodza, Veľký Meder, Dolný Štál )

1-dňový poznávací zájazd. Návšteva zámku Deutschkreutz, hradu Lockenhaus (tento hrad je považovaný za jeden z najkrajších hradov v celom Rakúsku). Presun do mesta Sárvár, kde grófka podľa legendy zabila najviac svojich obetí. Termín: 2.6.2018

Teraz len za

DRAŽBA !!!

27,90 €

19,90 €

RODINNÝ DOM

KOLÁROVO

29%

1-dňový poznávací zájazd. Prechádzka po historickom centre Mikulova - Sgrafitový dom U rytierov, Dietrichsteinská hrobka v bývalom kostole Sv. Anny na hlavnom námestí. Presun do mesta Hustopeče, kde sa konajú slávnosti mandlí a vína. Termín: 24.03.2018

Najnižšie podanie: 26 000,- EUR Termín konania dražby: 16.03.2018 o 10:45 hod. Miesto konania dražby: Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra. Predmet dražby: rodinný dom v Kolárove, na ulici Veľká Gúta 42, postavený na parcele č. 5314 a pozemok, parcela registra„C“ evidovaný na katastrálnej mape ako parcelné č. 5314, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 999 m2, evidované na liste vlastníctva č. 3245, k.ú. Kolárovo, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

Výstava veteránov Oldtimer Show 2018 s prehliadkou Budapešti Teraz len za

29,90 €

22,90 €

24%

1-dňový poznávací zájazd. Návšteva Historického parku železníc, najväčšieho festivalu veteránov v strednej a východnej Európe. Prehliadka mesta so sprievodcom – hradné návršie, chrám kráľa Mateja, Rybárska baša, Bazilika svätého Štefana, Parlament.

Výstava orchideí a tilandsií

52-0013-31

Kontakt: 02/322 02 713, drazby@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

2

Zámok Mikulov a slávnosti mandlí a vína v Hustopeče

27-0003-4

Miesto výkonu práce: Dunajská Streda Info: +421 948 395 388, nagyova@arios-hr.sk

26%

Teraz len za

25 €

17,50 €

30%

1-dňový zájazd do Viedne na medzinárodnú výstavu orchideí a tilandsií s CK Trip. Doprava: autobusová Termín zájazdu: 24.02. 2018

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny.

ných krytín zimný VÝPREDAJ streš H / m2 ceny od: 3,50 € + DP

Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

t Strechy na kľúč t škridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky ARRI, s.r.o. tel.: 0948 848 820, www.strecha.ws tel. ws e-mail: strecha@strecha.ws

07-0001

ovar dovezieme! To

KM18-07 STRANA - 01

2-3


PIESTANSKO KOMÁRŇANSKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

Začal sa nový rok...

redakčné slovo

Nie, nepomýlili sme sa. To v astrológii starých Číňanov sa začal nový rok. Rok Psa. To, čo sľubuje ľudstvu je však natoľko zaujímavé, že predsa len mu treba venovať aspoň zopár myšlienok. Vraj, milí čitatelia, sa v

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

dvojtýždenne do 15 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Podzámska 21, Nové Zámky 035/646 14 10-1, 035/640 31 14 komarnansko@regionpress.sk

Ivan Brožík

vydáva: regionPRESS s.r.o.

tomto roku naučíme povedať Nie, keď už naozaj treba povedať Nie. Vraj to bude rok mnohých pozitív, mal by nás zbaviť tých, ktorí podvádzajú, kradnú, klamú, mal by nás zbaviť bezprávia a sociálnej nespravodlivosti. Nuž, je to iba „čínsky horoskop“. Ale, znie pekne, treba uznať. Dobre znie aj rada, že sa máme zbaviť falošných priateľov. Rozhodne to spravte. O nič a ani o nikoho neprídete. Tí falošní vás časom aj tak odkopnú! Zbavia sa vás ako obnosenej obuvi. Bez mihnutia oka s argumentom, že veď aj oni majú právo „žiť“.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Bolo by krásne očistiť svet o falošnosti, od falošných priateľov i falošných prorokov. Potrebujeme na to horoskop či čosi ešte viac? Nestačíme si my sami? Naozaj to vyzerá na rok veľkých zmien. Hoci je už pol druha mesiaca z neho za nami, sme iba na začiatku. Verme si, my všetci vzájomne, že ten rok a tie zmeny budú pre nás dobré. Za celú redakciu a všetky jej pobočky vám želám pekný týždeň. Pekný, dobrý, pokojný i nádejný. Veď sa začal nový rok. Rok Psa. Ivan Brožík

Inzercia: Kristína Mlatecová 0908 979 443

Distribúcia: (15.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Komárne, Hurbanovo a Kolárovo

Vzduchovky Kandar B3

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

na pôvodná ce

-39%

-45%

15,99 €

08-03

SBS GUARDING s. r. o. príjme strážnikov na prevádzky v Komárne Mzda: 2,7590 € /hod NETTO Nástup ihneď. 0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Kaliber: 4,5mm a 5,5mm Úsťová rýchlosť diaboly - 240 m/s (860 km/h) Hmotnosť: 3,3 kg

Špeciálna dobíjacia baterka v štýle policajných zásahových jednotiek SWAT. Funkcia nastaviteľný zoom - kde si regulujete dosah svitu lúča až do 200 metrov.

nová cena

nová cena

54,90 € 36-0012

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

na pôvodná ce

89,- €

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Zikon baterka

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Nevyrovnaný záväzok a jeho plnenie

8,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

nančné prostriedky, ktoré súvisia s omeškaním dlžníka. Pokiaľ dlžník nesplní svoj záväzok riadne a včas, dostáva sa do omeškania. Omeškanie dlžníka spôsobuje zmenu záväzku, a to čo do oprávnení veriteľa a po„Zamestnávateľ ako podnikateľ vinností dlžníka tak, aby veriteľ nebol omeškaním dlžníka poškodený. som vykonal pre svojho obchod- Pri peňažných dlhoch môže veriteľ okrem plnenia požadovať i  úroky ného partnera služby, za ktoré z omeškania, ak nie je dlžník podľa zákona povinný platiť poplatky z mi nezaplatil včas a riadne. Mám omeškania. Úroky z  omeškania predstavujú sankciu za omeškanie právo si od svojho odberateľa vy- s  platením peňažného dlhu (treba odlišovať od úroku ako peňažnej JUDr. máhať aj nejaké iné nároky ako odmeny za poskytnutie finančných prostriedkov). Barbora samotnú nezaplatenú sumu?“ Úrok z omeškania je sankciou pre dlžníka. Pokiaľ sa dlžník dostane do omešKoncová Áno, máte nárok aj na ďalšie fi- kania, veriteľovi vzniká priamo zo zákona právny nárok na zaplatenie úroku

z omeškania ako príslušenstva k istine. Výška zákonných úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia (v obchodnoprávnych vzťahoch o osem percentuálnych bodov vyššia) ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Pričom je nutné poukázať na skutočnosť, že výšku úroku z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch nemožno modifikovať. Naproti tomu v obchodnoprávnych vzťahoch si zmluvné strany môžu dohodnúť vyšší úrok z omeškania, tento však nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Poplatok z  omeškania je akýmsi ekvivalentom pre úrok z  omeškania pri omeškaní s platením nájomného za užívanie bytu. Poplatok z omeškania je pokračovanie na nasledujúcej strane

EUR. Zmluvné strany sa dohodli, že táto pôžička je bezúročná a má byť splatená dňa 31.12.2017. Keďže dlžník dňa 31.12.2017 nesplatil svoj dlh doza každý deň omeškania 0,5 ‰ (promile) dlžnej sumy, najmenej však 0,83 stal sa do omeškania. Veriteľovi vznikol nárok na úrok z omeškania vo výške 5,00% ročne zo sumy 1.200,00 EUR od 01.01.2018 do zaplatenia. Dlžeura za každý i začatý mesiac omeškania. Paušálna náhrada nákladov spojených s  uplatnením pohľadávky je ník vyrovnal svoj dlh dňa 31.10.2018 vo výške 1249,97 EUR (1.200,00 EUR ako sankčný inštitút v obchodnoprávnych vzťahoch. V prípade omeškania istina + 49,97 EUR ako zákonný úrok z omeškania za 304 dní). dlžníka má veriteľ právo požadovať paušálnu náhradu nákladov spoje- Príklad: B) Spoločnosť STAVEBNINY s.r.o. ako dodávateľ dodal spoločnosti ných s uplatnením pohľadávky vo výške 40,00 EUR za každú jednu pohľa- KROVSTAV s.r.o. ako odberateľovi materiál na základe čoho vystavil dodávateľ faktúru č. FV-0001 zo dňa 25.07.2017, splatnú dňa 15.08.2017 v sume dávku bez ohľadu na dĺžku omeškania. Príklad: A) Na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 01.01.2017 Peter M. ako ve- 3.850,00 EUR. Na základe rámcovej kúpnej zmluvy bol pre prípad omeškania riteľ požičal Jánovi T. ako dlžníkovi finančné prostriedky vo výške 1.200,00 dlžníka dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 13,00% ročne z dlž-

právnik radí

Právnik radí

pokračovanie

nej sumy. Po mimosúdnom rokovaní skrze inkasnú spoločnosť dlžník dňa 05.03.2018 uhradil veriteľovi sumu vo výške 4.166,99 EUR (3.850,00 EUR ako istina + 40,00 EUR ako paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky + 276,99 EUR ako zmluvný úrok z omeškania za 202 dní). Zákonný úrok z omeškania, poplatok z omeškania ako i paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky plynú zo zákona pri omeškaní dlžníka a stávajú sa vaším nárokom. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@ zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

charita

Maličká bojovníčka potrebuje pomoc

Špeciálny počítať Tobii, na ktorý je zbierka percent z daní určená, bude môcť Dominika ovládať pomocou zreničiek. Pomôcka zlepší jej kognitívne funkcie, učenie i mentálny vývoj. Zamestnanci môžu požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15. februára, potom vyplniť tlačivo a poslať ho do 30. apríla na daňový úrad. Právnické a fyzické osoby môžu vyplniť údaje o prijímateľovi časti zo svojich daní v daňovom priznaní. Údaje o prijímateľovi: Úsmev pre druhých, občianske združenie. Pod Párovcami 7152/151, 921 01 Piešťany. IČO: 50 607 740. O syndróme Cornelia de Lange sa viac dočítate na genetickesyndromy.sk. red

Dievčatko z Piešťan nemá ruky, zle počuje a trpí poruchou reči. Rodičia ju preto učia komunikovať pomocou očí. Percentá z daní od firiem i zamestnancov prispejú na nákup kom„Keď sa malá „Domča“ na- penzačnej pomôcky Tobii, ktorá bude Dominike pomáhať pri rodila, jej tatino písal svo- komunikácií. jim kolegom: „Je zdravá, je Špeciálny prístroj stojí 17 600 eur a mladá rodina má aj ďalšie krásna, nemá síce vyvinuté nemalé výdavky na rehabilitáciu svojej dcéry. Dvojročnej Domiručičky, ale to zvládneme, je nike po narodení diagnostikovali genetický syndróm Cornelia de Lange. Dievčatko má spomalený rast, oneskorený psychonaša prvá.“ S jeho súhlasom zverejňuje- motorický vývoj, poškodený sluch, poruchu reči a sťažené vnímanie okolia. Napriek tomu miluje hudbu i zvukové hračky. me nasledujúci text.

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

KM 18-07 STRANA - 02


EmĂłcie a samota

Ĺže sa musĂ­te cĂ­tiĹĽ osamelo. SkĂşste prĂĄve tento deĹˆ vyuĹžiĹĽ vo svoj prospech. Na„Ako preĹžiĹĽ ValentĂ­na, po plĂĄnujte si nejakĂ˝ prĂ­jemnĂ˝ program, urobte si radosĹĽ, prvĂ˝ raz budem sama, doprajte si nieÄ?o, na Ä?o ste uĹž dlhĂş dobu nemali Ä?as nechcem sa cĂ­tiĹĽ osame- a Ä?o by vĂĄm prinieslo prĂ­jemnĂŠ pocity. Nikde tieĹž nie je lo.“ napĂ­sanĂŠ, Ĺže musĂ­te byĹĽ sama. Stretnite sa so svojou Ĺ˝ivot nĂĄm prinĂĄĹĄa rĂ´zne kamarĂĄtkou, vyrazte na kĂĄvu s  kolegyĹˆou, navĹĄtĂ­vte situĂĄcie a nie vĹždy je moĹž- svoju maminu... , jednoducho skĂşste prĂĄve vy niekoho, nĂŠ preĹžiĹĽ podobnĂ˝ sviatok na kom vĂĄm zĂĄleŞí, svojou spoloÄ?nosĹĽou poteĹĄiĹĽ. Je to Mgr. RenĂĄta po boku niekoho milova- na vĂĄs, moĹžnostĂ­ je neĂşrekom, staÄ?Ă­ si vybraĹĽ tĂş, ktorĂĄ BotkovĂĄ nĂŠho. To vĹĄak neznamenĂĄ, vĂĄm vyÄ?arĂ­ dobrĂ˝ pocit.

psycholĂłg radĂ­

ÄŒo je podÄža mĹˆa veÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ, je uvedomiĹĽ si, Ĺže aj keby ste strĂĄvili tento deĹˆ sama, nemusĂ­te sa cĂ­tiĹĽ osamelo. TaktieĹž to neznamenĂĄ, Ĺže to tak bude navĹždy. JedinĂĄ istota je, Ĺže veci sa neustĂĄle menia a Şivot beŞí , a  to bohuĹžiaÄž , alebo naĹĄĹĽastie, preto zaujmite ten sprĂĄvny postoj, ktorĂ˝ vĂĄm energiu dodĂĄ a nezoberie. UrÄ?ite poznĂĄte citĂĄt, Ĺže „dnes strĂĄvim veÄ?er v  tej najlepĹĄej spoloÄ?nosti - sĂĄm so sebou.“ A okrem toho, pre mnoho ÄžudĂ­ ide o beĹžnĂ˝ deĹˆ v týŞdni, moĹžno aj to mĂ´Ĺže byĹĽ pre vĂĄs jedna z moĹžnostĂ­. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: „Čo robĂ­ vĂĄĹĄ manĹžel?“ „LeŞí v nemocnici.“ „A na Ä?o sa sĹĽaĹžuje?“ „Na nedostatok piva.“ L. N. Tolstoj: „ŠżastnĂ˝ je ten, kto naĹĄiel ĹĄĹĽastie v rodine.“

3

obÄ?ianska

Výroba kåblových zväzkov pre automobilový priemysel

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1 ° Predåm 0915548481

2

auto-moto/inĂŠ

Traban‍‏

2

°CZ 175 JAWA 90 JAWA 250 350 PIONIER MUSTANG STADION SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

₏! 0 5 0 - 6 00 ₏! 0 6 t pla dobe 7 ý upn bnej t s Nå kúťo s Po

domy/predaj

5

°Predåm starťí RD v centre Hurbanova. 0915215589

domĂĄcnosĹĽ

9

°PredĂĄm aj na splĂĄtky od 10 â‚Ź mesaÄ?ne novy smartfĂłn Samsung Galaxy S8, dovoz zdarma,prvĂĄ splĂĄtka aĹž po 4 TýŞdĹˆoch od dodania tovaru, dva roky zĂĄruka,darcek is‍ ‏tel 0903752333

rĂ´zne/predaj

°EladĂł: kuferoĹĄ 20â‚Ź. GĂĄzĂłra CO gĂĄzra 5. HĂşsĂśrĂślĹ‘ es fĂşrĂł cserĂŠlhetĹ‘ 4 ĂŠs 2kg diĂłra. KarbocsiszolĂł javĂ­tĂłnak 5. BenzĂ­nlĂĄmpa 5. 4 kerekĹą kocsi kofĂĄnak 7. Villany motor 0,35x2800 10â‚Ź, 0,35x1450 10â‚Ź, 0180x5000 5â‚Ź. VĂ­zpumpa 20L x 220 20â‚Ź. DrĂłthĂĄlĂł csinĂĄkĂł snek 7. MĂĄrvĂĄnyfĹąrĂŠsz vĂ­zzel 60 Csiszolt mĂĄrvĂĄny kb 3 m2 30. Finom bĂśr cipĂŠsz, vagy kĂĄrpitosnak 20â‚Ź/m2. Kerekek kĂĄrĂŠra 10. / Iparias ku FĂŠnykĂŠpezĹ‘ gĂŠpek jĂłk ĂŠs kissebb hibĂĄval olcsĂłn. 3 kerekĹą bicikli felnĹ‘tnek 60. 0915364900 ('%$2#,&-(

HĽADà ME OPERà TOROV V�ROBY (KMEŇOV�CH ZAMESTNANCOV)

Doprava 100%-ne hradenĂĄ zo smerov:

PonĂşkame:

Ĺ AÄ˝A, Diakovce, TeĹĄedĂ­kovo, Ĺ˝ihĂĄrec, VlÄ?any, Neded, Ded. MlĂĄdeĹže

x stravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 70 â‚Ź za mesiac zdarma

KOMĂ RNO, KameniÄ?nĂĄ

x istotu dlhodobej prĂĄce

HURBANOVO, ImeÄž, Nesvady DVORY NAD Ĺ˝ITAVOU, NovĂŠ ZĂĄmky, Andovce, ZemnĂŠ, KomoÄ?a

x vĂ˝platu pravidelne a vÄ?as x Ä?istĂŠ pracovnĂŠ prostredie

PRIBETA, Dulovce, Svätý Peter

Podmienkou je:

BĂ TOROVE KOSIHY, Modrany, MarcelovĂĄ, ChotĂ­n, Martovce

x schopnosĹĽ pracovaĹĽ v trojzmennej prevĂĄdzke v stoji

HOLIARE, Bodza, Sokolce, Brestovec, VeÄžkĂ˝ Meder, OkoÄ?, Bod. LĂşky

x dodrĹžiavaĹĽ dochĂĄdzku a 100% pracovnĂŠ nasadenie

VEÄ˝KÉ KOSIHY, OkoliÄ?nĂĄ na O., ZlatnĂĄ na O., ÄŒalovec, KameniÄ?nĂĄ KLĂ?Ĺ˝SKA NEMĂ , ÄŒĂ­Ä?ov, TrĂĄvnik, TĂ´Ĺˆ, Zemianska OlÄ?a

KROMBERG & Schubert s.r.o. PriemyselnĂ˝ areĂĄl 3206 946 03 KolĂĄrovo Pre viac informĂĄciĂ­ volajte

035/ 7846 712 035/ 7846 719

x dobrĂ˝ zrak, schopnosĹĽ rozliĹĄovaĹĽ farby chuĹĽ a ochota pracovaĹĽ

V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs navĹĄtĂ­vte! Pohovory mĂĄme kaĹždĂ˝ pracovnĂ˝ deĹˆ o 8:00 na naĹĄej adrese.

KM 18-07 STRANA - 03

76-0012

Doprava zadarmo zo smerov:

13

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


 / 16. februรกr 2018

zadarmo do poลกtovรฝch schrรกnok v rรกmci celej SR

'"#%$ 40+H,'.+@/3364=1'H3 .'-+'15-',C1/?,3 )-),1+,=13.)('/+,3 (/(42B213D/?,5*1>6'13

&&&&

"7 ;E! :9

              

 

+/A'-'>136=.0H/?,340+H 4520,064+D/>0406?,'

1 !%1'$%$$!(#2(" %!.#/ "# ! "# !%1%2 #$'&%!.#-"#'. &#% " !1! !*% !'0 !0" %&#1%$ -"+" $ !.

.!/ !0%& .! !%/($%'!

 !%$!0 "2$"-%2,& )'!

$!!$#&"6#&

HI<JKL<MBNOKPM

$5& $#&8$#

 $5$#& QRKOSTIR

"""# #$

%%%%""!"# 

%""%""!"# ""#$" "

%""%""!"#   

 

Redakcia Komรกrลˆansko hฤพadรก kolportรฉra s nรกstupom ihneฤ na roznรกลกanie letรกkov do schrรกnok v lokalitรกch:

HURBANOVO, NESVADY, KOLรROVO

Volajte alebo e-mailujte:

0908 979 443

distribucia.nz@regionpress.sk

KM 18-07 STRANA - 04  <=>?@ABCDEFG 

&&&&

"F78<#$7 ;! G9

Komárňansko 18-07  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Komárňansko 18-07  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Advertisement