Page 1

Ä?. 02 / 11. januĂĄr 2019 / 23. ROÄŒNĂ?K

[_3k<k SI...

HUMENSKO VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny TýŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

NOVĂ&#x2030; LEPĹ IE NOVINY

FĂ&#x161;KANĂ IZOLĂ CIA 0% boritanu

Odpudzuje hmyz a hlodavce VysokĂĄ poĹžiarna odolnosĹĽ Ă&#x161;plne bez rizika plesnĂ­

! NĂĄvratnosĹĽ 2-3 roky!!

J ODBORNE STI SPĂ&#x201D;SOBILO 87-0008

HUMENNĂ&#x2030;, SninskĂĄ 9

tel.: 0915 880 808 www.postele-bodnar.sk Garancia najniŞťej Şťej ceny na trhu Nakupujte priamo od výrobcu

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KY

62-0061

PREPICHY POD CESTY

- ZDRAVOTNĂ&#x2030; MATRACE - KVALITNĂ&#x2030; POSTELE - ANATOMICKĂ&#x2030; VANKĂ&#x161;Ĺ E

62-0096

POSTELE Z MASĂ?VU postele bodnarr zÄžavy aĹž 30%

0918 597 014

62-0095

0915 927 993 0940 707 621

6 komorovĂŠ oknĂĄ za CENU 5 komorovĂ˝ch 150 â&#x201A;Ź

185 â&#x201A;Ź

115 â&#x201A;Ź

170 â&#x201A;Ź

240 â&#x201A;Ź

STAVEBNĂ&#x2030; PRĂ CE â&#x20AC;˘ REKONĹ TRUKCIE BYTOV 35,-0(0(6(.5(7Ă&#x2C6;5.8 GR.UDĂž~QRYLHF 1Ă&#x2C6;678P,+1(Ä&#x2020; â&#x20AC;˘ ZATEPÄ˝OVANIE â&#x20AC;˘ GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; BRĂ NY jednotnĂĄ cena 13 â&#x201A;Ź/m2

PreĹĄoSĂ Ă ALČľ>PKBĂ MrBPĘ&#x2030;>EoS>KČ&#x161;Ă  Ă *>P>OVkoS>Ă Ă  - vysokĂĄ budova vCBĹĄ?Ă?SRM@SQovCHĂ?QR?LGAC  NMQAFMBGCĂ?

QBI à ͽààͽààJL? àͽͽààͽà ͽààà àB J>FIàLHK>O>ABHMLL?LU PH

HU19-02 strana-

1

61-0419

MASTER GROUP s.r.o. www.mgroupsro.sk

87-0008

LETNà a ZIMNà tepelnå ochrana Realizujeme aj v zime vo veĞkých mrazoch


2 ŠKOLA

Štefánikova 44 MICHALOVCE

humensko@regionpress.sk

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Marianna Sovjaková 0907 895 864 Jana Paľová 0908 979 512 Distribúcia: Miroslav Zobín 0908 966 046 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (25 000 domácností) Každý týždeň: Humenné, Vranov n/Topľou, Snina, Dlhé n/Cirochou + v párnom týždni: Jasenov, Ptičie, Chlmec, Brekov, Hažín n/ Cirochou, Lackovce + v nepárnom týždni: Medzilaborce, Kamenica n/Cirochou, Belá n/Cirochou, Slovenská Kajňa, Žalobín, Malá Domaša, Benkovce, Ľubiša, Modra n/Cirochou, Závadka, Továrne Topoľovka, Hudcovce

Aj keď prešlo málo dní od nového roka, už nás v školstve prepadli škandály ministerstva v oblasti dotácií či obrovských odmien pre ministerských úradníkov. V období, keď neraz na úkor žiakov šetríme každé euro a žobreme od rodičov, aby prispeli na školu. Pričom ministerstvo, ale aj iné inštitúcie, mrhajú prostriedkami nehoráznym spôsobom. Preto ani v čase sviatkov či novoročných želaní netreba zabúdať na realitu, hoci zodpovední si namýšľajú, že cez dovolenky a prázdniny zabudneme. Od tejto situácie sa odvíja moje želanie pre učiteľov, žiakov, rodičov. Či sa naplní nie je v rukách nepriateľov školstva, ale v našich, v našej vzájomnej spolupráci. Priatelia, k novému roku vám želám zdravia a najmä zdravého rozumu, čo sa postaví proti hlúposti, ktorú nám vládnuci či médiá neraz podsúvajú. Želám vám veľa šťastia a najmä šťastie vašich detí, keďže je čoraz ťažšie nájsť školu, ktorá dokáže napĺňať hlavné ciele školy namiesto sústredenia sa na zbytočné byrokratické úkony, ktorých každým rokom pribúda. A to sa potom odráža na radosti žiakov z poznávania, ale aj na radosti pedagógov zo sprevádzania poznávaním. Spoločne si prajme politikov, ktorí sa

vyznajú v školstve nielen z hľadiska ekonomiky, ale najmä z hľadiska výchovy a vzdelávania, aby sme viac neboli svedkami zásahov, čo roky devastujú školstvo a nerešpektujú jeho nenahraditeľný význam, nerešpektujú to, že štát bude taký, akí vzdelaní sú jeho občania. Želám školstvu peniaze, lebo v dnešnej spoločnosti je práve kapitál podmienkou kvality, hoci to mnohí politici odmietajú a chcú, aby sa financie na ich populizmy získavali na úkor škôl a daňových poplatníkov. Iba dobre vybavená škola s primeranými platmi dokáže preniesť pozornosť od naháňania peňazí a častej fluktuácie zamestnancov k systematickej práci na kvalitnom vzdelávaní a na budovaní filozofie školy. Chcel by som, aby žiaci boli na svoje školy hrdí, opodstatnene hrdí, a to predpokladá venovať školstvu pozornosť, ktorú politici pred voľbami iba proklamujú, potom nenapĺňajú. To si však vyžiada úplne iný prístup spoločnosti a ľudí, ktorí ju riadia. Pretože deti, žiaci sú odrazom toho, čo sa deje. Všetkým želám, aby tie odrazy boli čoraz viac pozitívnejšie. Doma, v škole, v našej spoločnosti, vo svete či vo vesmíre života.

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

Medzilaborce

Humenné

Snina

INFO: 0908 979 512

Redakcia:

Školská novoročenka

TU môže byť VAŠA REKLAMA

HUMENSKO VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Vranov n/Top¾ou

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

29.000 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ v Prešove 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,  obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku,  žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,  podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Chcete vidieť priebeh talentových skúšok, chcete vedieť „Ako na to“? Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. – 13. 02. 2019. Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu. Na konzultácie si treba priniesť: - hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských), - výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové (akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté, na temperu ploché (hrubší aj tenší), - literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.

Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus, vo folklórnom speváckom krúžku, v krúžku Hra na hudobný nástroj (akordeón, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov. Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky, matematicko-logické online súťaže a i.) a ukázať svoje schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach. Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.

Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút. 1. hod. 14.30 – 15.30 2. hod. 15.40 – 16.40 3. hod. 17.00 – 18.00

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností. Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje dieťa na tel. čísle 0903 057 539 do 11. 02. 2019.

HU19-02 strana-

Bližšie informácie môžu žiaci získať aj prostredníctvom našej webovej stránky

www.sospg.sk

2

83-0013

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ? Prečo nie naša škola?


3 REDAKÄ&#x152;NĂ&#x2030; SLOVO / PRĂ CA

SrdeÄ?ne pozdravujeme, vĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia. Po krĂĄtkej prestĂĄvke na prelome rokov sme tu teda zas. S naĹĄimi a dĂşfajme, aj s vaĹĄimi novinami. Aj s predsavzatiami, ktorĂŠ mĂĄ naĹĄa redakcia prĂĄve tak, ako aj vy, jednotlivci Ä?i celĂŠ rodiny. Nemusia sa splniĹĽ vĹĄetky, ale na druhej strane â&#x20AC;&#x201C; ak by aspoĹ&#x2C6; niektorĂŠ z nich, bol by rok 2019 celkom dobrĂ˝. TakĂ˝ vĂĄm ho Ăşprimne za vĹĄetkĂ˝ch kolegov ĹželĂĄm. AkurĂĄt treba vedieĹĽ, Ä?o to vlastne dobrĂ˝ rok je. NuĹž, je to Ä?asovĂŠ obdobie, v ktorom sa na zĂĄver roka stretneme so vĹĄetkĂ˝mi, s ktorĂ˝mi sme ho vĂ­tali a nikto nebude chĂ˝baĹĽ. Je to rok, v ktorom sme Ä?o najmenej navĹĄtevovali zdravotnĂ­cke zariadenia a lekĂĄrov v nich a v ktorom sme nemuseli volaĹĽ na pomoc Ĺžiadnych zĂĄchranĂĄrov. SlovĂĄci podÄža prieskumov patria medzi najustaranejĹĄĂ­ch obÄ?anov EurĂłpy. UrÄ?ite to mĂĄ svoje ekonomickĂŠ prĂ­Ä?iny, pretoĹže naozaj nie je pravda, Ĺže sa dĂĄ vyĹžiĹĽ z pĂĄr stoviek mesaÄ?ne, najmä keÄ? ceny vĹĄetkĂŠho idĂş hore. Na druhej strane â&#x20AC;&#x201C; akosi sme zabudli vedieĹĽ sa teĹĄiĹĽ z toho, Ä?o nĂĄm nikto nemĂ´Ĺže vziaĹĽ a nikto to nemĂ´Ĺže ani sprivatizovaĹĽ, ukradnúż, spreneveriĹĽ. Je to nĂĄĹĄ vzĹĽah k Ĺživotu, k bytiu ako takĂŠmu. K rodine, k deĹĽom, starĂ˝m rodiÄ?om,

psĂ­kovi Ä?i maÄ?ke, je to nĂĄĹĄ sĂşkromnĂ˝ mikrosvet, ktorĂ˝ je bohatĂ˝ tak, ako si ho vieme bohatĂ˝m spraviĹĽ. A v tom nĂĄm nepomĂ´Ĺžu Ĺžiadne peniaze, ani majetky, ani moc svetskĂĄ. Ani nĂĄsilie, ani arogancia voÄ?i ostatnĂ˝m okolo nĂĄs. Napokon, myslĂ­te si, Ĺže tĂ­ ktorĂ­ si myslia opak, sĂş ĹĄĹĽastnĂ­? StaÄ?Ă­ sa na nich pozrieĹĽ. Ĺ ĹĽastie nie je sedieĹĽ v predstavenstve, na ministerstve, vo vlĂĄde Ä?i v parlamentnej lavici. Ĺ ĹĽastie je stretĂĄvaĹĽ sa s milovanĂ˝mi a byĹĽ zdravĂ˝. Ĺ ĹĽastie je nebyĹĽ nenĂĄvidenĂ˝. Ĺ ĹĽastie je â&#x20AC;&#x201C; naopak â&#x20AC;&#x201C; byĹĽ vĂĄĹženĂ˝. VĹĄetko, Ä?o je spojenĂŠ so zneuŞívanĂ­m moci je iba prejav zĂşfalstva a vlastnej nes c h op n o s t i . Ĺ ĹĽastie je byĹĽ sĂĄm sebou.

 Ivan BROŽ�K / ťÊfredaktor

BuÄ?me k sebe dobrĂ­

DovoÄžte mi zaĹželaĹĽ nĂĄm vĹĄetkĂ˝m ale tieĹž 100 rokov od tragickej smrti nĂĄĹĄĂşspeĹĄnĂ˝ a lĂĄskyplnĂ˝ rok 2019, aby sme ho veÄžkĂŠho rodĂĄka, vedca a zakladateÄža obstĂĄli vo vĹĄetkĂ˝ch skúťkach Ĺživota a prvĂŠho modernĂŠho ĹĄtĂĄtu SlovĂĄkov M. boli sme oporou pre naĹĄich blĂ­zkych. R. Ĺ tefĂĄnika, ktorĂ˝ povedal: â&#x20AC;&#x153;Kto krĂĄĹ˝elajme si, aby bol tento rok ĂşspeĹĄnĂ˝ aj Ä?a energicky a vedomĂ˝ si cieÄža, ovlĂĄda pre naĹĄu vlasĹĽ, aby pre nĂĄs Slovensko svoj osud takmer Ăşplne. Demokracia je bolo oporou a istotou. VeÄ? modernĂ˝ ĹĄtĂĄt organizovanĂĄ myĹĄlienka, to je idea proti by mal byĹĽ tou inĹĄtitĂşciou, ktorĂĄ chrĂĄni chaosu. Demokracia, to znamenĂĄ myslieĹĽ slabĹĄĂ­ch, dĂĄva za vzor poctivĂ˝ch a sluĹĄ- skĂ´r, neĹž jednĂĄĹĄ, Ä?i tĂ˝m nepoĹĄkodzujeĹĄ nĂ˝ch, vytvĂĄra priestor pre schopnĂ˝ch, blĂ­Ĺžneho, rodinu, nĂĄrod, spoloÄ?nosĹĽ. To zaruÄ?uje rovnosĹĽ pred zĂĄkonom, chrĂĄni znamenĂĄ opanovaĹĽ svoje vĂĄĹĄne, nie rozslobodu a garantuje bezpeÄ?nosĹĽ. Ĺ˝iaÄž, prĂĄvaĹĽ, ale problĂŠmy rieĹĄiĹĽ.â&#x20AC;? minulĂ˝ rok priniesol viacerĂŠ udalosti, Sebavedomie, odvaha a mĂşdrosĹĽ, ktorĂŠ nami silno otriasli a naĹĄa spoloÄ?- ktorĂŠ by mali viesĹĽ naĹĄu spoloÄ?nosĹĽ, sĂş nosĹĽ sa znovu zaÄ?ala deliĹĽ. Je obzvlĂĄĹĄĹĽ mi inĹĄpirĂĄciou aj v pre mĹ&#x2C6;a najväÄ?ĹĄej smutnĂŠ, Ĺže k tomuto deleniu a pocitom vĂ˝zve tohto roka. UchĂĄdzam sa o vaĹĄu nepriateÄžstva prispievali najmä politici. dĂ´veru v prezidentskĂ˝ch voÄžbĂĄch, preSom presvedÄ?enĂ˝ o tom, Ĺže sĂş- toĹže chcem prispieĹĽ k tomu, aby sluĹĄnĂ­ drĹžnosĹĽ a dĂ´vera na Slovensku sa dĂĄ Äžudia, ktorĂ­ poctivo pracujĂş, sĂş oporami obnoviĹĽ, ak sa sĂşstredĂ­me na tie ciele, pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, ktorĂŠ nĂĄs spĂĄjajĂş, aby sme v nich do- mohli v nasledujĂşcich rokoch povedaĹĽ: siahli konkrĂŠtne vĂ˝sledky. V mojom ideme po sprĂĄvnej ceste. prezidentskom programe ich vidĂ­m Ĺ˝elĂĄm vĹĄetkĂ˝m ĂşspeĹĄnĂ˝ rok 2019! takto: vyĹĄĹĄia ĹživotnĂĄ ĂşroveĹ&#x2C6; a vyĹĄĹĄie Âť Robert MistrĂ­k platy, sluĹĄnĂĄ a spravodlivĂĄ krajina, nezĂĄvislĂ˝ kandidĂĄt na prezidenta SR ochrana naĹĄej krĂĄsnej prĂ­rody a rozvĂ­janie naĹĄich tradĂ­ciĂ­. A samozrejme eurĂłpska budĂşcnosĹĽ Slovenska. Som presvedÄ?enĂ˝, Ĺže toto je program, pod ktorĂ˝ sa podpĂ­ĹĄe najviac ÄžudĂ­ na Slovensku, a toto sĂş ciele, na ktorĂ˝ch sa najviac zhodneme. V roku 2019 si pripomenieme 15 rokov od vstupu Slovenska do EurĂłpskej Ăşnie, 30 rokov od pĂĄdu Ĺželeznej opony,

2EMHGQiYDWHÄ?5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHÄ?8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,Ă˝2

A sme tu opäż

VYUŽI SVOJU ŠANCU A PRIDAJ SA K Nà M

Pracuj v krĂĄsnom a atraktĂ­vnom prostredĂ­ Hotela Grand**** alebo v naĹĄich reĹĄtaurĂĄciĂĄch v Demänovskej Doline - JasnĂĄ, Ä?erpaj nekoneÄ?nĂş energiu z prĂ­rody NĂ­zkych Tatier. StaĹ&#x2C6; sa sĂşÄ?asĹĽou nĂĄĹĄho profesionĂĄlneho tĂ­mu.

Vyber si jednu z voÄžnĂ˝ch pracovnĂ˝ch pozĂ­ciĂ­: POMOCNĂ? KUCHĂ R - zĂĄkladnĂĄ mzda od 670 â&#x201A;Ź, KUCHĂ R â&#x20AC;&#x201C; zĂĄkladnĂĄ mzda od 720 â&#x201A;Ź, POMOCNĂ? Ä&#x152;AĹ NĂ?K - zĂĄkladnĂĄ mzda od 600 â&#x201A;Ź, Ä&#x152;AĹ NĂ?K â&#x20AC;&#x201C; zĂĄkladnĂĄ mzda od 670 â&#x201A;Ź, RECEPÄ&#x152;NĂ â&#x20AC;&#x201C; zĂĄkladnĂĄ mzda od 672 â&#x20AC;&#x201C; 730 â&#x201A;Ź, MASĂ&#x2030;R â&#x20AC;&#x201C; zĂĄkladnĂĄ mzda od 624 â&#x20AC;&#x201C; 700 â&#x201A;Ź, CHYĹ˝NĂ â&#x20AC;&#x201C; zĂĄkladnĂĄ mzda od 520 â&#x20AC;&#x201C; 600 â&#x201A;Ź,

/finĂĄlna ĂşroveĹ&#x2C6; zĂĄvisĂ­ od individuĂĄlnych schopnostĂ­ a skĂşsenostĂ­ vybranĂŠho kandidĂĄta/ + osobnĂ˝ prĂ­platok, ĹĄtvrĹĽroÄ?nĂŠ odmeny, prĂ­platky za prĂĄcu v sobotu, nedeÄžu, sviatky v zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce a podnikovej kolektĂ­vnej zmluvy

PonĂşkame Ti:

98-0080

BliŞťie informåcie: Natålia Farkaťovå, +421 910 921 549 natalia.farkasova@tmr.sk

ZADARMO ZAMESTNANECKĂ&#x2030; UBYTOVANIE, prĂĄca na hlavnĂ˝ pracovnĂ˝ pomer, stĂĄla pravidelnĂĄ mesaÄ?nĂĄ mzda s prĂ­platkami, stravovanie, obleÄ?enie, moĹžnosĹĽ Ä?alĹĄieho vzdelĂĄvania, profesionĂĄlneho rozvoja, skipass 1+1, aquapass 1+1, mnoĹžstvo zamestnaneckĂ˝ch zliav a vĂ˝hod.

HU19-02 strana-

3


4 KALENDÁR

JANUÁR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št

Nový rok, Deň vzniku SR Alexandra, Sandra Daniela Drahoslav Andrea Zjavenie Pána, Antónia Bohuslava Severín Alexej Dáša Malvína Ernest, Erna Rastislav Radovan Dobroslav Kristína Nataša Bohdana Drahomíra, Sára Dalibor, Sebastián Vincent Zora Miloš Timotej Gejza Tamara Bohuš Alfonz Gašpar Ema Emil

JÚL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St

Diana Berta Miloslav Prokop Sviatok sv.Cyrila a Metoda Patrik, Patrícia Oliver Ivan Lujza Amália Milota Nina Margita Kamil Henrich Drahomír Bohuslav Kamila Dušana Iľja, Eliáš Daniel Magdaléna Libor, Oľga Vladimír Jakub Anna, Hana Božena Krištof Marta Libuša Ignác

FEBRUÁR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št

MAREC

Tatiana Erik, Erika Blažej Veronika Agáta Dorota Vanda, Dária Zoja Zdenko Gabriela Dezider Perla Arpád Valentín Pravoslav Ida Miloslava Jaromír Vlasta Lívia Eleonóra Etela Roman, Romana Matej Frederik, Frederika Viktor Alexander Zlatica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AUGUST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So

Božidara Gustáv Jerguš Dominik, Dominika Hortenzia Jozefína Štefánia Oskár Ľubomíra Vavrinec Zuzana Darina Ľubomír Mojmír Marcela Leonard Milica Helena, Elena Lýdia Anabela Jana Tichomír Filip Bartolomej Ľudovít Samuel Silvia Augustín Výročie SNP,Nikola Ružena Nora

HU19-02 strana-

Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne

Albín Anežka Bohumil, Bohumila Kazimír Fridrich Radoslav Tomáš Alan, Alana Františka Branislav, Bronislav Angela, Angelika Gregor Vlastimil Matilda Svetlana Boleslav Ľubica Eduard Jozef Víťazoslav Blahoslav Beňadik Adrián Gabriel Marián Emanuel Alena Soňa Miroslav Vieroslava Benjamín

SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4

Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po

Deň Ústavy SR,Drahoslava Linda, Rebeka Belo Rozália Regína Alica Marianna Miriama Martina Oleg Bystrík Mária Ctibor Ľudomil Sedembolestná Panna Mária Ľudmila Olympia Eugénia Konštantín Ľuboslav, Ľuboslava Matúš Móric Zdenka Ľuboš, Ľubor Vladislav Edita Cyprán Václav Michal, Michaela Jarolím


2019

5 KALENDÁR

APRÍL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut

Hugo Zita Richard Izidor Miroslava Irena Zoltán Albert Milena Igor Július Estera Aleš Justína Fedor Dana, Danica Rudolf, Rudolfa Valér Veľký piatok, Jela Biela sobota, Marcel Veľkonočná nedeľa Veľkonočný pondelok Vojtech Juraj Marek Jaroslava Jaroslav Jarmila Lea Anastázia

OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MÁJ

Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št

Arnold Levoslav Stela František Viera Natália Eliška Brigita Dionýz Slavomíra Valentína Maximilián Koloman Boris Terézia Vladimíra Hedviga Lukáš Kristián Vendelín Uršuľa Sergej Alojzia Kvetoslava Aurel Demeter Sabína Dobromila Klára Šimon, Simona Aurélia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi

JÚN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sviatok práce Žigmund Galina, Timea Florián Lesia, Lesana Hermína Monika Deň víťazstva nad fašizmom Roland Viktória Blažena Pankrác Servác Bonifác Žofia Svetozár Gizela Viola Gertrúda Bernard Zina Júlia, Juliana Želmíra Ela Urban Dušan Iveta Viliam Vilma Ferdinand Petrana, Petronela

NOVEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So

Sviatok Vš. svätých Pamiatka zosnulých Hubert Karol Imrich Renáta René Bohumír Teodor Tibor Martin, Maroš Svätopluk Stanislav Irma Leopold Agnesa Deň boja za slobodu a demokraciu,Klaudia Eugen Alžbeta Félix Elvíra Cecília Klement Emília Katarína Kornel Milan Henrieta Vratko Andrej, Ondrej

HU19-02 strana-

DECEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5

So MDD, Žaneta Ne Xénia Po Karolína Ut Lenka St Laura Št Norbert Pi Róbert So Medard Ne Stanislava Po Margaréta Ut Dobroslava St Zlatko Št Anton Pi Vasiľ So Vít Ne Blanka Po Adolf Ut Vratislav, Vratislava St Alfréd Št Valéria Pi Alojz So Paulína Ne Sidónia Po Ján Ut Tadeáš St Adriána Št Ladislav, Ladislava Pi Beáta So Peter a Pavol, Petra Ne Melánia

Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut St Št Pi So Ne Po Ut

Edmund Bibiana Oldrich Barbora Oto Mikuláš Ambróz Marína Izabela Radúz Hilda Otília Lucia Branislava, Bronislava Ivica Albína Kornélia Sláva, Slávka Judita Dagmar Bohdan Adela Nadežda Štedrý deň, Adam a Eva 1. sviatok vianočný 2. sviatok vianočný,Štefan Filoména Ivana, Ivona Milada Dávid Silvester


6 SPOMÍNAME, KNIHY / PRÁCA

Náš don António

Ťažko sa pripúšťa, že sme tu už tri roky bez neho, bez jeho láskavého hlasu, bez jeho múdrych slov a bez jeho vnímania sveta. Dr. h. c. Anton Srholec bol slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, filantrop, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra Resoty. Narodil sa 12. júna 1929 v Skalici a zomrel 7. januára 2016 v Bratislave. V rámci spomienky na túto našu významnú a skutočnú osobnosť uverejňujeme v repríze posledný rozhovor, ktorý poskytol našim novinám krátko pred svojim odchodom. Čo je podľa vás v živote človeka najdôležitejšie? Svet, aj svoj mikropríbeh v ňom chápem ako veľkú evolúciu. Urobiť zo svojho života niečo pekného. Niečo, z čoho mám radosť. Som ako zrnko, hodené do pôdy a na svoj spôsob, jedinečným a neopakovateľným spôsobom vyrásť ako stromček, kvetinka. Tešiť sa zo slnka, namáhavo pretaviť hmotu na kvet, na ovocie ducha, na službu rastúcemu svetu. Čo ste od života dostali a čo by ste ešte radi odovzdali iným? Tretinu svojho života som sa učil byť pokorný, trpezlivý, prekonávať prekážky s nádejou. Vtedy sme verili, že Boh všetko zlé na dobré obráti. A stalo sa. V malom aj vo veľkom. Za lepší svet sa oplatí klásť svoj život. Pomaly, po kúsku. Svetlo vždy víťazí nad tmou. Neslobodno za každú cenu čakať úspech, hlavne nie v hmot-

nej a vnútrosvetskej rovine. Som hrdý, že som robotníkom obrovského projektu humanizácie, oslobodenia a zjednotenia ľudstva. Ak by ste mohli jednu jedinú vec na Slovensku zmeniť, čo by to bolo? Ja už vidím a podporujem obrat od materialistického a sebeckého chápania života a sveta. V minulosti som bol spoločníkom ľudí, ktorí trpeli za slobodu a snívali o nej. Dnes sa teším z priateľstva ľudí, ktorí opäť trpia a snívajú o morálnych hodnotách našej slobody. Meníme paradigmu. Človek predsa nežije len z chleba. U nás sú milióny ľudí, ktorí žijú skromne, pomáhajú si, nezúfajú si a som rád, že som s nimi. Čo vo svojom okolí vnímate s nevôľou? Aroganciu mocných. Zneužívanie moci. Sústredenie sa len na konzum. Devastovanie prírody. Stratu nádeje, že nesmerujeme k smrti, ale k vyššej forme našej ľudskej existencie. Čím viac hmoty na seba navešiame, tým väčšími otrokmi sa stávame. Treba nám zmeniť naše smerovanie. Čo vás naposledy (ne)potešilo? Neteší ma ľahostajnosť k utrpeniu iných. Nedostatok konkrétnej lásky k našim blížnym. Neteší ma ani strata tvorivosti.

» Ivan Brožík

O zmysle ľudského života Knižky sme si dávali do daru iba nedávno, ale je tu jedna, ktorá naozaj stojí za to. A je dobré si ju prečítať, aj keď už Vianoce sú za nami. Pretože otázku o zmysle ľudského života si kladieme denne. Môže sa zdať banálna a zbytočná, ale len do okamihu, kým sa nad ňou zamyslíme. Ladislav Kováč, významný slovenský vedec, biochemik, pedagóg a nekonvenčný mysliteľ v jednej osobe, to urobil aj za nás. Čo nám ponúka vo svojej esejistickej knihe O zmysle ľudského života? Predovšetkým vlastné hľadanie uprostred čoraz rýchlejšieho sveta. Vývoj ľudstva naberá tempo, aké sme ešte v histórii nezažili a nájsť v ňom zmysel je niekedy veľmi náročné. Veľmi osobná, intímna a zároveň provokujúca úvaha Ladislava Kováča nás núti klásť si množstvo otázok o svojom vlastnom živote i o budúcnosti ľudstva. Pozýva nás nielen k polemike, ale aj k spoločnému vnútornému rozhovoru. O zmysle ľudského života je útla knižka, ktorá nás, ktorí sa ešte snažíme myslieť, určite zaujme. „Komunizmus nám uľahčil prienik k ľudskej prirodzenosti. V dôsledku jeho kultúrneho primitivizmu sa odlúpili kultúrne vrstvy a obnažil sa moderný človek až na svoj biologický „stržeň“. Odhalilo sa, že človek je mýtofilný, hypersociálny, hyperemocionálny a vystrašený živočích. Jedine kultúra robí človeka autentickým živým tvorom.“

Brig

Hľadáme

BRIGÁDNIKOV na roznášanie novín počas víkendov:

áda

Ladislav Kováč (1932) је slovenský vedec – biochemik a pedagóg. V rokoch 1989-1990 bol prvým porevolučným ministrom školstva. Vyštudoval biochémiu na Karlovej univerzite v Prahe. V rokoch 1957-1970 pôsobil na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent, docent a napokon vedúci katedry. V normalizačných časoch z politických dôvodov nútene opustil katedru a pracoval ako klinický chemik v pezinskej psychiatrickej liečebni. V rokoch 1991-1992 pôsobil ako veľvyslanec ČSFR pri UNESCO v Paríži. Z bibliografie: Prírodopis komunizmu, Konec lidské evoluce, Život v závěrečném věku.

» red

!

HUM

Víkendy

ENS

!

KO

Roz

SNINA - BREHY

nos

!

min. 46,00 € brutto za 4 roznosy

Volajte alebo SMS-kujte 0908 966 046

REKLAMA

V NOVINÁCH

HU19-02 strana-

ceny už od

rýchle dodanie

6

týždenná distribúcia

14€

grafický návrh v cene

0908 979 512


7 ZDRAVIE / PRÁCA, SLUŽBY

Dobrý a zlý cholesterol dokonca pod 1,8 mmol/l. Platí, čím nižšia hladina, tým lepšia. Na druhej strane „dobrý“ HDL-cholesterol u mužov by mal byť nad 1,0 a u žien nad 1,1 mmol/l. Približne tretina Slovákov má hodnoty vyššie, ako sú odporučené. Na vysokej hladine má dedičnosť vplyv asi na 60 percent a životný štýl 40 percent. Genetiku nezmeníme, ale našu stravu a pohybovú aktivitu áno. Ak rodičia majú zvýšenú hodnotu cholesterolu, je vysoká možnosť, že aj ich potomok to tak bude mať. Pritom dve tretiny sa v tele tvoria, hlavne v pečeni, menej v tenkom čreve. Tvoriť cholesterol by však dokázala každá bunka, okrem červených krviniek. Zvyšná jedna tretina sa do tela dostáva potravou. Cholesterol z potravy predstavuje asi jednu tretinu. Nachádza sa vo výrobkoch živočíšneho pôvodu – v mäse, mäsových výrobkoch, mlieku a výrobkoch z neho a vo vajíčkach. Vyhýbajme sa preto tučným potravinám – slanina, masť, tučné mäso a tučné mliečne výrobky. Ak ich nedokážeme z potravy vylúčiť, treba zredukovať ich množstvo. V rastlinnej potrave sa cholesterol nenachádza. Vhodný je stredomorský typ stravy, veľa rýb, zeleniny, byliniek orechov a olivový olej. A sladkosti nahradiť ovocím.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy

Spoločnosť BAUINVEST – EU prijme zamestnancov do logistických centier v Nemecku na TPP. Jedna sa o tieto pozície:

SKLADNÍK (PICKER):

Náplň prace: Kompletizácia tovaru na paletu, práca

so skenerom a pomocou nizkozvdvižného vozíka, 3 zmenná prevádzka, práca je celoročná, turnusová v sklade s drogériou. Nie je potrebná znalosť nemeckého jazyka, práca vhodná pre mužov, pracuje sa v slovenskom kolektíve.

VODIČ VZV – RETRAK:

Náplň prace: zaskladnovanie, vyskladňovanie tovaru na pozície. Nemecky jazyk nie je potrebný , Prax podmienkou. Spoločnosť zároveň organizuje 1 mesačnú

VEĽKONOČNÁ ZÁKAZKA FORMOU BRIGÁDY v Nemecku kde prijme obmedzený počet pracovníkov na pozíciu

SKLADNÍK (PICKER) a VODIČ VZV – RETRAK Veľkonočná brigáda sa uskutoční od 3.2.2018 – do 3.3.2018

Spoločnosť ponuka zaujímavé finančne ohodnotenie –

9,49 eur brutto /Hod + príplatky, ubytovanie a doprava komplet hradene firmou, pracuje sa v slovenskom kolektíve na TPP. V prípade že Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás kontaktovať na uvedenom Tel čísle : 0907 103 695 alebo mailom na : v.balaz.lager@gmail.com

85_0018

Cholesterol je jeden z tukov v tele človeka, ďalšie sú triglyceridy, fosfolipidy a mastné kyseliny. Tuky majú nezameniteľnú úlohu, sú zdrojom energie, vytvárajú stabilnú teplotu, zapájajú sa do metabolických dejov. Sú nerozpustné vo vode, ktorá je však hlavným vnútorným prostredím a preto sú viazané na bielkoviny, s ktorými vytvárajú špeciálne častice – lipoproteíny (lipidy = tuky, proteíny = bielkoviny). Cholesterol sa viaže na lipoproteíny a vytvárajú spolu LDL-cholesterol a HDL-cholesterol. LDL-cholesterol sa nazýva aj „zlý“ cholesterol, HDL-cholesterol s vysokou hustotou organizmus chráni pred ochoreniami a preto sa označuje ako „dobrý“. Potrebné sú oba, ale v správnom zložení. Cholesterol je základnou stavebnou súčasťou každej bunkovej membrány, je potrebný na tvorbu žlčových kyselín a steroidných hormónov. Keď je ho v tele veľa, má aj negatívne vlastnosti – zrýchľuje proces kôrnatenia ciev – aterosklerózu. Cievy sa zužujú a nedokážu tak zabezpečiť prívod krvi, kyslíka a živín ku všetkým orgánom a tkanivám v dostatočnom množstve. Preto je potrebné poznať hladinu svojho cholesterolu a jeho podtypov. Optimálne je, ak celkový cholesterol je menej ako 5,0 mmol/l a „zlý“ LDL-cholesterol menej ako 3,0 mmol/l. Rizikové skupiny majú však ešte prísnejšie normy – diabetici by mali mať LDL cholesterol pod 2,5 mmol/l a ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami

PRÁCA V SKLADOCH V NEMECKU

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

ZAMESTNÁM DOMÁCU PANI A ZÁROVEŇ OPATROVATEĽKU PRE 2ROČNÉ DIEŤA. Požiadavky: vek 18 - 40 rokov, stredoškolské vzdelanie, Anglický jazyk podmienka. Ponúkam čistý mesačný plat 600€ + odvody do sociálnej poisťovne, ubytovanie a strava grátis. Životopis posielajte na mirozahorie@gmail.com Tel: 0903 24 45 45

možnosť nástupu IHNEĎ 85_0015

+421 917 650 018

práca v renomovanej spoločnosŖNjƩNj§esačná mzda od 755 €* ƶNjÓNj”»Ê|®§NjƩNj¸»˜¸¢qÅky za prácu v noci, prácu nadčq¿NjqNjӘk†¨‚NjƩ V pr˜¸q‚†Njzáujmu nás kontaktuje: 0902 918 362, praca@lutogroup.com *základná mzda 592€, bonus za nepretržitú prevádzku, dochádzku, kvalitu 163€

85_0817

- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOVDO PLASTOVEJ VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)

+421 918 607 897

hľadá OPERÁTOROV CNC STROJOV do Prešova

prijme

Práca v Českej republike

34-0002-1

Firma REMIREL s.r.o., CZ

Hľadáme ženy do práčovne, do Rakúska, na rakúsku pracovnú zmluvu, mesačná mzda 1332€.

HU19-02 strana-

85_0034

34-0009

Bližšie informácie na tel.

09 18 684 263 ¦ 0915 138 268

7


8 EDITORIÁL / SLUŽBY

STAJAN SLOVAKIA PRIJME: MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU BALIČ/BALIČKA

�BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE�

�4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD� MIESTO PRÁCE: MALACKY

� MONTÁŽNIK

�SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE�

�650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€�

� ELEKTROMONTÁŽNIK §21 �PRÁCA V HALE�

�704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€� MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� BRÚSIČ �VÝROBA LOŽÍSK� MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO UBYTOVANIE ZDARMA. Kontakt: 0918 493 960 mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0014

�3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD�

Firma FORSE prijme

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

2800 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník (Rakúsko)

85_0029

0903 431 191

85_0001

2400 EUR/mesačne Brutto

REKLAMA

hľadá pre Volkswagen VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV

na CELÉ SLOVENSKO

základná mz‚qNjţţŢŢNjǏƦNjƶNjÓNj”»Ê|®§NjƩNj¨rstupný bonus 5ŢŢNjǏNjƩ príspevok na ubytovanie, stravu a doprqÓÊNjƩ možnosť nástupu IHNEĎ V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 34-0007

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€

ceny už od

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

������������������

vysoká kvalita 85-0085

������������������������������������ 09 91 18 8//4 413 1 58 582, 2, 090 0904 4/88 81 418, 8, tel: 0 ���� � �� ���� � �� ���� � �� ����� ��

85_0009

���� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��� ���� � �� ��� ���� ���� ���� ��� ���� �� ������ ����� �� a���� ���a ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� �����

bez DPH

grafický návrh v cene

OPERÁTOR VÝROBY �������������������� ��������� �������������������� ��������������� �������������������� �������������� �����������

��������������������������

359€

rýchle dodanie

humensko@regionpress.sk

HU19-02 strana-

8

distribúcia

0908 979 512

Humensko 19-02  

Humensko 19-02

Humensko 19-02  

Humensko 19-02

Advertisement