Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

2-6

č. 20 / 18. máj 2018 / 22. ročník

2,5

týždenne do 25 000 domácností a firiem PR O MO N T G L A SS s . r . o.

0915 18 20 40 Jozef Hatala

čka Robotická kosa Vás za sí poko

IA AKC

Deratizácia Dezinsekcia Dezinfekcia 0908 208 908 3x5m

399€

RÁMOVÉ ZASKLENIE

glass.sk @p montg tgla s@pro ntglas promon promo

od ZÁK LAD OV až po STR ECH U

3

62-0006

Jozef Hatala Humenné

Automower

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY

62-0006

PROMONT GLASS s.r.o.

BALKÓNY

PLECHOVÉ GARÁŽE

z hliníka, ocel ocele,, drev dreva

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

ˇ PRÍSTRESKY

21 rokov

Dovoz a montáž ZDARMA 87-0164

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.sk

0918 623 064 0915 085 335

87-0012

humensko.sk

HUMENSKO

2-6

5

Prijmeme zámočníkov, zváračov. Práca v ČR 87-0081

Mzda od 140 ČK/hod.

0905 921 228 za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965 0905 195 458

87-0026

STUDNE

PREBÍJANIE a PREČISTENIE

6

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK

s možnosťou NONSTOP využitia kamerového systému

6,7

87-0007

0908 580 291 PLOŠNÁ

62-0032

INZERCIA ................................ 0908 979 512

HU 18-20 STRANA - 01

5


... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO HUMENSKO

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Zamestnaná som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenú výpovednú dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. Pracovný pomer by som ale chcela ukončiť čo najskôr, najradšej dohodou.“ V  prvom rade je potrebné ozrejmiť pojmy v  zmysle Zákonníka práce. Neexistuje totiž pojem „výpoveď dohodou“. Zákonník práce pozná buď výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je

„Dobrý deň, obraciam sa na vás s otázkou, či je možné dať výpoveď zamestnávateľovi dohodou, za predpokladu, že JUDr. som momentálne práce Barbora neschopná  a chcela by Koncová som ju podať počas PNky.

týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: tel: e-mail:

Ukončenie pracovného pomeru počas PN

právnik radí

0908 979 512 humensko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

neplatná. Výpoveď je jednostranný úkon, ktorý adresujeme druhej strane. Pokiaľ dáva výpoveď zamestnávateľ, musí mať na to zákonný dôvod. Zamestnanec môže dať výpoveď aj bez udania dôvodu. Pri podaní výpovede pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom, uzavretým medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. pokračovanie na nasledujúcej strane

STRECHY

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem)

FALCOVANÁ STREŠNÁ KRYTINA vo farbe už od 6,15€ bez DPH 7,38€ s DPH VÝROBA - MONTÁŽ priamo u vás

Miroslav Zobín 0908 966 046

0907 668 924, 0908 318 563, roof-dom@post.sk

Inzercia: Ing. Ján Paľo 0908 979 512

62-0046

regionálne noviny

Každý týždeň: Humenné, Snina, Vranov n/Topľou, Dlhé n/Cirochou, Brestov, Jasenov, Ľubiša, Kochanovce, Závadka, Továrne, Topoľovka, Hudcovce

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

62-0044

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

-Z ZDRAVOTNÉ MATRACE - KVALITNÉ POSTELE - AN ANATOMICKÉ VANKÚŠE

tel.: 0915 915 880 808 www.postele-bodnar.sk Garancia najnižšej ceny na trhu Nakupujte priamo od výrobcu

62-0007

HĽADANIE VODY

zľavy až 30%

00-0000

STUDNÍ do 13 m VŔTANIE STUDNÍ

HUMENNÉ, Sninská 9

ALU RENOSTAV s.r.o. Suchý jarok 2811, HUMENNÉ

NAJVÄČŠÍ VÝBER DVERÍ

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE pre rodinné a bytové vé domy

PLASTOVÉ OKNÁ

v ponuke 6-komorový profil DECCO 83 s tromi tesneniami a izol. 3-sklom s Ug=0,5 W/(m2K)

TIENIACA TECHNIKA - Exteriérové žalúzie - Interiérové žalúzie - Okenné siete

INTERIÉROVÉ, BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Široký výber drevených ch a laminátový podláh zľavy Množstevné v! ko ní pre staveb

E-mail: obchod.alurenostav@gmail.com Mob.: 0907 533 504, 0918 841 371

HU 18-20 STRANA - 02

62-0020

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

STROJOVÉ KOPANIE

postele bodnar

87-0141

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

tel.: 0915 877 159

POSTELE Z MASÍVU 62-0025

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

KOPANIE STUDNÍ Zemné výkopové práce

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

85-0056

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE I PRÁCE ZBÍJACÍM KLADIVOM I PREPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLOV A PALETOVÉHO TOVARU /od 1.000kg do 24.000kg/ I PRÁCE AUTOŽERIAVOM od 8t do 35t PREVOZY KONTAJNEROVÝMI VOZIDLAMI od 5m� do 30m� I KOSENIE TRÁVNATYCH PLÔCH

Zemné výkopové práce

+ v nepárnom týždni: Hanušovce n/Topľou


PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

Ak by vĂĄm chcel daĹĽ zamestnĂĄvateÄž vĂ˝poveÄ?, musĂ­ reĹĄpektovaĹĽ ustanovenia ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce o zĂĄkaze vĂ˝povede. ZĂĄkaz vĂ˝povede sa vzĹĽahuje na rĂ´zne ĹživotnĂŠ situĂĄcie a skutoÄ?nosti, kedy sa zamestnanec nachĂĄdza v tzv. ochrannej dobe. Jednou z tĂ˝chto situĂĄcii je aj trvanie prĂĄceneschopnosti. ZĂĄkaz vĂ˝povede poÄ?as trvania PN sa vĹĄak nevzĹĽahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podaĹĽ vĂ˝poveÄ? poÄ?as ochrannej doby, mĂ´Ĺže tak urobiĹĽ a uplynutĂ­m

vĂ˝povednej doby dĂ´jde ku skonÄ?eniu pracovnĂŠho pomeru. UvĂĄdzate, Ĺže by ste radĹĄej ukonÄ?ili pracovnĂ˝ pomer ihneÄ?. Rozhodnutie bude vĹĄak na vaĹĄom zamestnĂĄvateÄžovi, Ä?i bude sĂşhlasiĹĽ s takĂ˝mto postupom. K uzavretiu dohody totiĹž nemoĹžno ani jednu zo strĂĄn nĂştiĹĽ. PoĹžiadajte svojho zamestnĂĄvateÄža o uzavretie dohody o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru k urÄ?itĂŠmu dĂĄtumu. Ak vyjadrĂ­ svoj nesĂşhlas, bude nutnĂŠ aby ste podali vĂ˝poveÄ?. Po podanĂ­ vĂ˝povede VĂĄm bude plynúż vĂ˝povednĂĄ doba. VĂ˝povednĂĄ doba zaÄ?ne plynúż prvĂ˝m dĹˆom

v mesiaci nasledujĂşci po mesiaci, v ktorom bola vĂ˝poveÄ? doruÄ?enĂĄ zamestnĂĄvateÄžovi. PokiaÄž by ste poÄ?as vĂ˝povednej doby nepriĹĄli do prĂĄce, za predpokladu, Ĺže mĂĄte v pracovnej zmluve tĂşto situĂĄciu oĹĄetrenĂş, mĂ´Ĺže od vĂĄs zamestnĂĄvateÄž ĹžiadaĹĽ peĹˆaĹžnĂş nĂĄhradu vo výťke priemernej mesaÄ?nej mzdy. V prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt

0LORYDQÂŁ

Vtip: PreÄ?o musĂ­ obĹžalovanĂ˝ stĂĄĹĽ pri Ä?Ă­tanĂ­ rozsudku? „Lebo potom bude dlho sedieĹĽ.“ A. Mickiewicz: „KeÄ? ma chcete posudzovaĹĽ, nebuÄ?te so mnou, ale vo mne.“

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

2EGLYRYDQÂż

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYbSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

HU 18-20 STRANA - 03

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraHUmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP HU 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, HU zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.


9 6

3 9 8 5 6

5 1 9 5

2 1

2

4 8

osobnosti regiĂłnov 2 8 3 1 4 4 6

MĂłric BeĹˆovskĂ˝

gust BeĹˆovskĂ˝, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mĂĄja 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na SlovenskĂ˝ dobrodruh, Madagaskare. Bol to prvĂ˝ EurĂłpan, ktorĂ˝ sa plavil v severcestovateÄž, objaviteÄž, ko- nom Tichom oceĂĄne (sedem rokov pred Jamesom Cookom lonizĂĄtor, spisovateÄž, krĂĄÄž a de La PĂŠrousom). NapĂ­sal spomienkovĂŠ dielo Pamäti a Madagaskaru, plukovnĂ­k cesty. francĂşzskej armĂĄdy, veliteÄž BeĹˆovskĂ˝ bol typickĂ˝ predstaviteÄž obdobia osvietenstva, poÄžskej armĂĄdy a rakĂşsky rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznĂĄmych vojak, grĂłf MĂłric BeĹˆovskĂ˝, ĂşzemĂ­. Bol cestovateÄž, ktorĂ˝ preskĂşmal zĂĄpadnĂŠ pobreĹžie celĂ˝m menom Matúť MĂłric AljaĹĄky medzi ĂşstĂ­m Yukonu a Kuskokwinu, priÄ?om sa plavil Michal FrantiĹĄek SerafĂ­n Au- pozdĺŞ ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

prvĂĄ znĂĄma cesta zo severozĂĄpadnĂŠho pobreĹžia Ameriky na juhovĂ˝chodnĂŠ pobreĹžie Ă zie. Ako prvĂ˝ SlovĂĄk navĹĄtĂ­vil ĹĄtyri kontinenty (EurĂłpa, Ă zia, Afrika, Amerika), ako prvĂ˝ Ä?lovek vĂ´bec preskĂşmal Ostrov svätĂŠho Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strĂĄvil tam aj svoje detstvo. Svoju kariĂŠru zaÄ?al ako dĂ´stojnĂ­k rakĂşskej armĂĄdy (Slovensko bolo vtedy sĂşÄ?asĹĽou Uhorska, ktorĂŠ bolo Ä?asĹĽou rakĂşskej monarchie) v sedemroÄ?nej vojne. Jeho nĂĄzory na nĂĄboĹženstvo a vzĹĽah k autoritĂĄm spĂ´sobili, Ĺže bol nĂştenĂ˝ opustiĹĽ rakĂşsku monarchiu (teda aj Uhorsko). OdiĹĄiel do PoÄžska kde sa 20. aprĂ­la 1768 oĹženil s Anou HĂśnsch. red

duchovnĂŠ okienko

1. Ä?asĹĽ

NajvyĹĄĹĄĂ­ predstavitelia kresĹĽanskĂ˝ch cirkvĂ­ a ĂšstrednĂŠho zväzu ĹžidovskĂ˝ch nĂĄboĹženskĂ˝ch obcĂ­ v SR napĂ­sali otvorenĂ˝ list predsedovi vlĂĄdy SR Petrovi Pellegrinimu. „VĂĄĹženĂ˝ pĂĄn predseda vlĂĄdy Slovenskej republiky! Pozorne vnĂ­mame dianie v spoloÄ?nosti po vraĹžde novinĂĄra Jana Kuciaka a jeho snĂşbenice Martiny KuĹĄnĂ­rovej. Pre zachovanie dĂ´very obyvateÄžov Slovenska v prĂĄvny ĹĄtĂĄt a v demokraciu je dĂ´leĹžitĂŠ, aby tĂĄto ĂşkladnĂĄ vraĹžda bola Ä?Ă­m skĂ´r vyĹĄetrenĂĄ a aby jej pĂĄchatelia boli potrestanĂ­. Chceme oceniĹĽ Ăşsilie vĹĄetkĂ˝ch vyĹĄetrovateÄžov a policajtov, ktorĂ­ sa usilujĂş o naplnenie spravodlivosti.

!          " $$ #   " ! #  # 

   32-0060

OtvorenĂ˝ list predstaviteÄžov cirkvĂ­ a Ĺžidovskej obce predsedovi vlĂĄdy

SpoloÄ?nosĹĽ potrebuje novinĂĄrov, ktorĂ­ s odvahou hÄžadajĂş pravdu. SlobodnĂĄ Ĺžurnalistika a kontrola verejnej moci mĂŠdiami je dĂ´leĹžitĂ˝m pilierom demokracie. ÄŽakujeme tĂ˝m novinĂĄrom, ktorĂ­ vyvĂĄĹženĂ˝m spĂ´sobom pri zachovanĂ­ Ăşcty ku kaĹždĂŠmu Ä?loveku informujĂş verejnosĹĽ o svojich zisteniach. Cirkvi a nĂĄboĹženskĂŠ spoloÄ?nosti reĹĄpektujĂş legitĂ­mne zvolenĂ˝ch verejnĂ˝ch predstaviteÄžov a vyzĂ˝vajĂş vĹĄetkĂ˝ch, aby sa krĂ­zovĂŠ situĂĄcie rieĹĄili s rozvahou a pokorou. NevynĂĄĹĄajme predÄ?asnĂŠ sĂşdy a obvinenia, pretoĹže aj krivĂŠ svedectvo je prestĂşpenĂ­m BoŞích prikĂĄzanĂ­.

27-0135 / 136

Slovensko je ohrozenĂŠ stratou zmyslu pre mravnĂŠ hodnoty. Prejavuje sa to neĂşctou k dĂ´stojnosti ÄžudskĂŠho Ĺživota od poÄ?atia po prirodzenĂş smrĹĽ Ä?i ÄžahostajnosĹĽou k manĹželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom Ĺživote je aj korupcia, ktorĂĄ, ĹžiaÄž, je prĂ­tomnĂĄ v mnohĂ˝ch sfĂŠrach Ĺživota spoloÄ?nosti. Tieto zlĂĄ nĂĄs ohrozujĂş, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovĂĄvame Desatoro BoŞích prikĂĄzanĂ­.

HU 18-20 STRANA - 04


psychológ radí

Problémy nevlastnej matky

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner má 5 ročnú dcérku, ktorú spolu vychovávame, keďže žije s nami. Všetko bolo v  poriadku,   až kým ma nezačala jej biologická Mgr. Renáta matka pred malou ohovárať. Je Botková mi z toho ťažko, pretože pociťu-

jem zmenu správania voči mne zo strany malej. Neviem aký postoj mám zachovať?“ Je to veľmi náročná situácia, ktorá si vyžaduje nemalú dávku rešpektu a trpezlivosti, pretože bez toho sa ďaleko pohnúť nedá. Rola matky je v živote každého z nás nesmierne dôležitá, nech už je realita akákoľvek. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že rolu matky už v živote partnerovej dcérky zastáva niekto iný.  Vaša rola v jej živote by mohla byť úplne iná. Môžete byť jej priateľkou, ktorej sa dá s čímkoľvek zdôveriť, spriaznenou dušou, ktorá sa ju vždy snaží pochopiť, alebo „vychovávateľkou“, ktorá ju môže naučiť rôznym veciam... Ak toto bude zrejmé všetkým stranám,

verím, že to môže priniesť úľavu od strachu, ktorého vnímam, že aktuálne je okolo vás mnoho. Strach má totiž rôzne podoby. Môže byť ukrytý aj za vašim hnevom, či sklamaním, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcérky. Aj reakcia samotného dievčatka v sebe odráža určité pocity strachu, nakoľko môže napodobňovať reakcie svojej mamy. Situácii by mohlo dopomôcť aj spoločné stretnutie, kde by ste mali priestor, sa všetci otvorene porozprávať o celej situácii, svojich pocitoch, postojoch a tým celú situáciu zmierniť. Dcérka a jej ďalšie fungovanie by jednoznačne malo byť na prvom mieste. Prajem hlavne veľa šťastia a dávku trpezlivosti. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Učiteľka sa pýta žiakov na slovenčine: „Žiaci, som pekná. Aký je to čas?“ „Minulý!“ F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napácha sebeckosť.“

5

CHCETE MENIŤ OKNÁ? Teraz je to najlacnejšie !!!

Ponúkame len SLOVENSKÉ OKNÁ!

GARANTUJEME najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vá roz ro VVám ám vvrátime. rátime.

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

Unitermont

0915 856 447

Kukorelliho 60 HUMENNÉ

unitermont@gmail com unitermont@gmail.com

(oproti Mestskému úradu)

NAJJLLEEPPŠŠIIE za NA

NYY ! CCEEN

ŽALÚZIE

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové, hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolavacie

ZASKLENIA BALKÓNOV posuvný systém

62-0008

61-0004-18

Overená kvalita od Slovenských výrobcov Bezplatné poradenstvo a zameranie Rýchle dodanie Odborná montáž

montáž,demontáž,nájom, fasády, RD, kostoly - veže, premostenia. Tel.: 0904 124 644

Realizujeme STROJOVÉ POTERY A OMIETKY

ƛƢ1

ƐƑƠƕƛƐ8ƞƛƗ

regionálne noviny

humensko.sk

ƘƑƚ ƔƛƗƑƖ ơ Ĵ Éƙ Ƒ ƚ ƕƑ ơ ƛƢƍƚƕƑ1 ƚ ƍmediálna podpora: ƗƛƞĴ ƍƘƑƍƖƗƞƍƟƛ

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY BITÚMENOVOU LEPENKOU t zameranie t odborné poradenstvo t cenová kalkulácia na mieste ZDARMA!!!

Chcete si podať inzerát?HUMENNÉ - sídl. Pod Sokolejom

VVMKEM#VORYDQHWVN

+ príplatky: vyšší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraHUmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP HU 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, HU zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

min. 4,88 € brutto za jeden roznos

BRESTOV

LYDQ#PKFVN

85_0036

Dlhodobo na trhu

85_0277

min. 2,02 € brutto za jeden roznos

INFORMÁCIE: 0908 966 046

PO-PIA 8:30-16:30

NON STOP lin

ka

0944 720 93

2

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA t NAJLEPŠIA CENA t ŽIADNA ZÁLOHA t PRVOTRIEDNA KVALITA obnova plochých striech technológiou COPERNIT min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

HU 18-20 STRANA - 05

94-0090

BEZ DEMONTÁŽE!

na roznos novín počas víkendov na dohodu

74-0131

RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Hľadáme kolportérov

804:=78 3UtđPHG]LQiV ơƠƛƞƛƗ049=7304;=63 ƜƕƍƠƛƗ04:=6 3 0 <=33 www.mhc46.sk ƚƑƐƑ ƍ 0 ;=3 NA JLEPŠIA CENA NA TRHU!

... nájdeš, čo hľadáš

HUMENSKO

týždenne do 25 000 domácností a firiem

ƠƞºƚƕƚƓƥ

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ

PIESOK - ŠTRK KAMENIVO

Mobil: 0948 300 988

ƍ ƛƢÆƟƠƞƛƖƟ $$ ƜƛƟƠƍƞ±ƙƑ$

OBNOVA STRIECH ƣƣƣ1ƙƔƏ791ƟƗ

Dovoz zdarma

61-0109

ă

85_0328

LEŠENÁRSKE PRÁCE,


5

3

9

7

5 2

7 4 1 6

duchovné okienko

NAJ - STRECHA s.r.o.

My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom.

0940 776 203 Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo a cenová kalkulácia ZADARMO!

REKLAMA

V NOVINÁCH

ceny už od

rýchle dodanie

týždenná distribúcia

12€

grafický návrh v cene

0908 979 512

ZÁRUKA 20 rokov

27-0134

Archív novín HUMENSKO ..................................................

www.regionpress.sk

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU PRACOVNÍKOV NA VZV W1-W2

105- 120kč/hod

(vysokozdvižný vozík s praxou)

regionálne noviny

humensko.sk

V Bratislave 23. apríla 2018

obnova: eternitových plechových plochých BEZ DEMONTÁŽE

Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo.

Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať.

sekundu. Počas výdatných dažďov či jarného topenia snehu sa prietok zvyšuje až na päťnásobok. Značkovaný chodník vedie už zo Zuberca po Ťatliakovu chatu. Nástup na túru je ideálny od parkoviska rekreačného strediska Zverovka, kde sa nachádza aj najnižšie položené pleso v Tatrách – pleso pod Zverovkou (983 metrov nad morom). Ťatliakova chata leží na križovatke turistických trás, pri Ťatliakovom jazere. Cesty od chaty vedú na Roháčske plesá, Rákoň, Ostrý Roháč, Plačlivé či Volovec. Chata je ideálnym miestom, odkiaľ možno odštartovať túru po hrebeni Západných Tatier. Je tiež obľúbeným cieľom pre cyklistov či vozíčkarov. red

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

2. časť

Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov.

števníkov. Ak chcete zažiť ideálne podmienky na vysokohorskú turistiku, zavítajte práve na Roháče. Je tu možné podnikať jednoduPotulky po Roháčoch sa stali ché prechádzky dolinami ale aj náročné hrebeňové túry. Pri akoby nepísaným pravidlom troche šťastia môže pozorný turista vybavený ďalekohľadom pre každého milovníka tu- pozorovať už z priestoru Roháčskej doliny kamzíka, svišťa ristiky. Ide totiž o mimoriad- či orla skalného. Roháčska dolina je mimoriadne bohatá na ne nádherné, malebné a z výskyt chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Aj preto turistického hľadiska dobre sú Roháčske plesá vyhlásené za prírodnú rezerváciu s vyšším prístupné prostredie, ktoré stupňom ochrany. Dolina je odvodňovaná Roháčskym potoláka každoročne tisíce náv- kom, ktorý má priemerný ročný prietok 3 700 litrov vody za

85_0030

2

9

6

Najkrajšia dolina Tatier

75-28

1

3 5

7

tip na výlet

... nájdeš, čo hľadáš

HUMENSKO

VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO týždenne do 25 000 domácností a firiem

Hľadáme kolportérov

POMOCNÝCH PRACOVNÍKOV DO PIVOVARU 85-100kč/hod POMOCNÝCH PRACOVNÍKOV DO STROJÁRSKEJ VÝROBY 85-100kč/hod

na roznos novín počas víkendov na dohodu

(lakovanie, obsluha lisovacich strojov)

HUMENNÉ - sídl. Pod Sokolejom

TESÁRSKÉ PRÁCE

BRESTOV

Praca v ČR Poskytujeme: ubytovanie, odvoz, možnosť záloh a odmeny. Turnusová práca, 12-hodinové smeny.

min. 4,88 € brutto za jeden roznos min. 2,02 € brutto za jeden roznos

+ príplatky: vyšší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFORMÁCIE: 0908 966 046

PO-PIA 8:30-16:30

HU 18-20 STRANA - 06

110 - 120kč/hod

tel.: 0907 919 325 - 0915 942 244 e-mail: trudicpraca@gmail.com

85_0032

9 7

3 1 6 3 6


Jedno prĂĄvo mĂĄme vĹždy

tom ktokoÄžvek obmedzoval. S jedinou vĂ˝nimkou â&#x20AC;&#x201C; a to je rok â&#x20AC;&#x17E;nesĂşhlasĂ­m s tĂ˝m, Ä?o hovorĂ­ĹĄ, ale do poslednej kvapky Vtip: spravodajstvo. Tam je prĂ­pustnĂĄ iba informĂĄcia. AkonĂĄhle krvi budem brĂĄniĹĽ tvoje prĂĄvo povedaĹĽ toâ&#x20AC;&#x153;. PremiĂŠr na mĂ­tingu vravĂ­ obÄ?anom: ide o komentĂĄr, poznĂĄmku, glosu, fejtĂłn, esej a inĂŠ Şånre, Treba si ho asi oĹživiĹĽ. A treba to tĂ˝m cenzorom pripomĂ­naĹĽ. Ich â&#x20AC;&#x17E;My chceme len vaĹĄe dobro!â&#x20AC;&#x153; A to je prĂĄvo na nĂĄzor. Hoci Ä?i uĹž v novinĂĄrskom svete, alebo aj v tom medziÄžudskom, je Ä?as sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problĂŠm nĂĄĹĄ vĹĄetkĂ˝ch. Ak ju vĹĄak vracajĂş ObÄ?ania: si to niektorĂ­ naĹĄi spolu- iba na kaĹždom z vĂĄs/nĂĄs, ako toto prĂĄvo vyuŞívame. â&#x20AC;&#x17E;Ale my si ho nedĂĄme!â&#x20AC;&#x153; obÄ?ania, bohĂĄÄ?i a politici Opäż sa vynĂĄrajĂş novĂ­ cenzori a kĂĄdrovĂĄci, ktorĂ­ by toto prĂĄvo pred tĂ˝ch tridsaĹĽ rokov vedome, ide o poruĹĄovanie zĂĄkonov nedokĂĄĹžu ani len pripustiĹĽ, chceli ÄžuÄ?om vziaĹĽ. A ak tĂ­ vzdorujĂş, potom stĂşpa agresivita a rĂşcanie zĂĄkladov krehkej demokracie na Slovensku, Ä?oraz kaĹždĂ˝ z nĂĄs mĂĄ prĂĄvo na tĂ˝chto umlÄ?iavateÄžov pravdy, nepripustia Ĺžiaden argument, viac dorĂĄĹ&#x2C6;anej zo vĹĄetkĂ˝ch moĹžnĂ˝ch i nemoĹžnĂ˝ch strĂĄn. A. P. Ä&#x152;echov: â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? nedokĂĄĹžeĹĄ Ăşplne vlastnĂ˝ nĂĄzor a ten sĂş presvedÄ?enĂ­, Ĺže jedine oni majĂş prĂĄvo na vĹĄeobecnĂş VeÄža odvahy v presadzovanĂ­ vlastnĂ˝ch nĂĄzorov a veÄža ovlĂĄdnuĹĽ hnev, ovlĂĄdne on 7 aj na Slovensku! varovnĂŠ. KaĹždĂ˝ aspoĹ&#x2C6; ĹĄĹĽastia na ceste k demokracii â&#x20AC;&#x201C; " mĂĄ taktieĹž prĂĄvo vy- pravdu. Je to smutnĂŠ a je to zĂĄroveĹ&#x2C6; !$#!"!"$$#107!" !%" ) $!# $*7.,!" !   Ivan BroŞík  nĂĄzor  teba.â&#x20AC;&#x153;   Ä?lovek poznĂĄ Voltaireov vĂ˝Ivan BroŞík slovovaĹĽ bez toho, aby ho v troĹĄku demokraticky zmýťĞajĂşci $!./6$/#$!$#!"",# $0 %&./$ ! $+)%     2 " & ., !  /1!0 , & $" ) % )!( #$( 11%     &##"+ ! $#$*$" ) 7) .,%&4".%/%"!6.    " , $!# & $%1#!&!" #$,%"1 ./$%#1,$!$ $0 ./6$0 MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA " !" . 7 ! $$6!" ) /0!!%%!/7!!$!6#$    HÄžadĂĄme ĹĄikovnĂ˝ch70!!%"#/ pracovnĂ­kov na pozĂ­cie: "&$5 % $2  " # $0 % %"+ '/ % &)& 3#/ -& 0&$#"0##     PreÄ?o jedĂ´leĹžitĂ˝ obvod pĂĄsu $ !" 7 ! "$& 0 )" $0$%&!+1$"$ ) &)$     #1  " 6#$ % & #1"60 " ) " 0 !  " +",$%!/$6#) 6/+ " Obvod pĂĄsu je Äžahko merateÄžnĂ˝ parame    "$ $!" 6 ) $%&7#$6#!5# $%6)$., 7$0!#$, $0 srdcovoter. Je aj ukazovateÄž moĹžnosti DlhodobĂŠ a krĂĄtkodobĂŠ projekty na ĹživnosĹĽ - NEMECKO PlatovĂŠ6! podmienky: 2,95â&#x201A;Ź/ + prĂ­platky + bonusy     !" $   ## 7+ ./hod. ., " $!# hromadĂ­ v cievnych ochorenĂ­. Ak sa tuk +421 904 777 758 +421 903 647 587 Ĺ˝iadosti spolu so Ĺživotopisom posielaĹĽ na e-mail: oblasti brucha viac ako inde, je rizikom   personalistika@harmen.sk, alebo osobne v sĂ­dle spoloÄ?nosti pre zdravie. StĂşpajĂşci obvod okolo brucha    HARMEN s.r.o., ul. StrojĂĄrska 4463 ( pri Vihorlate), Snina - Odmena 17 - 18,50 Eur/hod. ! mĂ´Ĺže skrĂĄtiĹĽ Ĺživot aĹž o 20 rokov. Najprv je      ,D/&)''9)' tel. kontakt: 0918 392 954 pozorovanĂŠ zhromaĹžÄ?ovanie tuku v pod- PrĂĄca na turnusy "    koŞí, postupne vznikĂĄ okolo brucha â&#x20AC;&#x17E;pne- MoĹžnosĹĽ prĂĄce nadÄ?as + soboty #-C)'))+.2"+(#B($*) #  umatikaâ&#x20AC;&#x153;, sĂşbeĹžne s Ĺ&#x2C6;ou sa hromadĂ­ tuk D(&3+##*+2#(-+*.&#%1 - ZabezpeÄ?enie prac. obleÄ?enia aj v útrobĂĄch â&#x20AC;&#x201C; okolo bruĹĄnĂ˝ch orgĂĄnov,  " *6,(50%&.26/( dochĂĄdza k stukovateniu peÄ?ene â&#x20AC;&#x201C; stea- PrihlĂĄsenie na Ăşradoch v Nemecku !#)( tĂłze, podĹžalĂşdkovej ŞĞazy, obliÄ?iek. Tukom 

  obalenĂŠ orgĂĄny nedokĂĄĹžu sprĂĄvne praco  

  PRIJMEME vaĹĽ. Riziko je väÄ?ĹĄie, ako keÄ? je tuk v ob*+/5") *+/5") '.< &)/(! lasti zadku, alebo stehien. Ă&#x161;trobnĂ˝ tuk HÄžadĂĄĹĄ si stabilnĂş prĂĄcu v strojĂĄrskej spoloÄ?nosti? *.&#%1)-A%&)/D(')(##,/ elektrikĂĄrov 

"  je inĂ˝ ako podkoĹžnĂ˝. Je viac hormonĂĄlne )%-7+/B+D@%1 J TĂĄto ponuka je prĂĄve pre Teba. NE R na prĂĄcu v Ă&#x2C6;R, SR. O B D aktĂ­vny. VyluÄ?uje mnohĂŠ lĂĄtky, ktorĂŠ sĂş O *+#*)'(.&#()<#-5 ( Pracuj v rakĂşskej spoloÄ?nosti v priemyselnom parku    I NĂĄstup moĹžnĂ˝ T ĹžiaÄž priamo spúťżaÄ?om srdcovĂ˝ch ochoreS O IL (1 *),&(5") *+/5") '.< B O Ă&#x201D;S P     S Kechnec (pri KoĹĄiciach) nĂ­ OvplyvĹ&#x2C6;ujĂş hladinu tukov, cukru, inzuihneĂŻ. &)/(,% 3&/ /&

   línovú rezistenciu. Ľudia so ťirťím påsom, ObsadzovanÊ pozície: 9-3-(##,/C'#)+*)2(&#

  ! +43 699 181 60077 0905 633 416 Ä?i hrubĹĄĂ­m driekom zomierajĂş ĹžiaÄž skĂ´r. ,/D"&)%$:- ZĂĄmoÄ?nĂ­k - zĂĄkladnĂ˝ kurz zvĂĄrania v ochrannej atmosfĂŠre (ZM1â&#x20AC;&#x201C;CO2), Ako meraĹĽ pĂĄs? Meranie sa robĂ­ vo výťke znalosĹĽ vĂ˝kresov, rovnanie plameĹ&#x2C6;om  ,':-# ) %)()&(B(;" KeramickĂ˝ Disney prirodzenĂŠho pĂĄsu, ktorĂ˝ sa nachĂĄdza 

 +)($>.#9#D/+2#(-,%)' ZvĂĄraÄ? - zĂĄkladnĂ˝ kurz zvĂĄrania v ochrannej atmosfĂŠre (ZM1â&#x20AC;&#x201C;CO2), hrnÄ?ek nad pupkom. Pri Ăşklonoch na stranu, certifikĂĄt zvĂĄraÄ?a pre /D +-#,&/ *+#:$: *)*#

   proces 135  zĂĄhyb, ktorĂ˝ sa vytvorĂ­, je prirodzenĂĄ lĂ­nia ';9&'(#&()D,--)B()' HodinovĂĄ mzda: CHCETE PRACOVAŤ V NEMECKU NA NEMECKĂ&#x161; PRACOVNĂ&#x161; ZMLUVU?  "# pĂĄsu. NĂĄjdite vrchol svojej bedrovej kosti na . & $ ) (9)' ,*)&)B()' pĂ´vodnĂĄ ce PracovnĂ­k PracovnĂ­k s odbornou praxou  SpoloÄ?nosĹĽ Brami Plus VĂĄm ponĂşka prĂĄcu v Nemecku u renomovanej â&#x201A;Ź 9 a spodnej hrany rebier. NormĂĄlne dĂ˝,9 6  /,D%-)+;')&1-),-(,*4 na zauÄ?enie: v naĹĄom odbore: nemeckej ďŹ rmy, ide o trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer. chajte. KrajÄ?Ă­rsky centimeter umiestnite %-)+; potravinĂĄrskej .*+#'( '#&)/& #"& "  Hod. mzda bez prĂ­platku: 3,50 eur Hod. mzda bez prĂ­platku: 5,00 eur do stredu medzi tĂ˝mito bodmi a obtoÄ?te PONĂ&#x161;KAME: POĹ˝ADUJEME: (#,)& /D , )+2 &)/( Hod. mzda s prĂ­platkom: 5,33 eur Hod. mzda s prĂ­platkom: 7,13 eur "  -Ĺžiadne vstupnĂŠ ho okolo pĂĄsu. Skontrolujte svoje mera-chuĹĽ pracovaĹĽ %-)+)' *(.$: )+5poplatky '+/1 -trvalĂş prĂĄcu na nemeckĂş zmluvu -dobrĂ˝ zdravotnĂ˝ stav nie. ZistenĂŠ Ä?Ă­slo je obvod pĂĄsu. 80 cm je PonĂşkame: prĂĄcu v stabilnej strojĂĄrskej spoloÄ?nosti s dlhodobou 3 *+3 D ,:#-platovĂŠ #+ /Dpodmienky )"  -15% -vĂ˝hodnĂŠ min 9,27 eur/hod -vek do 57 rokov hornĂĄ hranica ideĂĄlneho obvodu pĂĄsu tradĂ­ciou a perspektĂ­vnym vĂ˝robnĂ˝m programom, zodpovednĂ˝ prĂ­stup %D-+6#3'+#&<B&)/%'3 -daĹ&#x2C6;ovĂŠ bonusy v Nemecku -schopnosĹĽ pracovaĹĽ na smeny  Na vĂ˝ber 4 motĂ­vy detskĂ˝ch u Şien, 94 cm u muĹžov. S pribĂşdajĂşcimi k zamestnancom, motivujĂşce finanÄ?nĂŠ ohodnotenie -ubytovanie zabezpeÄ?enĂŠ ( ,&.<1 ,/)$'. 9-3-. *+#$= keramickĂ˝ch hrnÄ?ekov, ktorĂŠ sĂş -cesta do Nemecka aj do prĂĄce zabezpeÄ?enĂĄ centimetrami veÄžmi stĂşpa riziko vysokĂŠViac info VĂĄm poskytnĂş  vhodnĂŠ do mikrovlnnej rĂşry D(*)=, V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte: -nemeckĂ˝ jazyk nie je potrebnĂ˝ naĹĄe pracovnĂ­Ä?ky aj umĂ˝vaÄ?ky riadu. ho krvnĂŠho tlaku, hladiny cholesterolu, '#+(1 D ,%+)'(; #"& tel.Ä?.: 055/72 61 503, 055/72na61 572 -prĂ­platky za nadÄ?asy, noÄ?nĂŠ, soboty, nedele, sviatky  ! kornatenia ciev a cukrovky. TĂĄto hodnonovĂĄ ce /,-.*)/&)/+")&)/$*)&#-#%1 -poskytujeme zalohy po odpracovani 2 tyzdnov e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ÂŚ michaela.sopkova@kuenz.com 9â&#x201A;Ź ,9 5 ta je bez ohÄžadu na výťku a vek. Riziko   

-rodinnĂŠ prĂ­davky v Nemecku po odpracovanĂ­ 3 mesiacov #((-(;' D +32(1' &#'6 www.kuenz.sk ÂŚ www.topzvarac.sk je vyĹĄĹĄie, keÄ? okrem väÄ?ĹĄieho obvodu Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na B#+)'"/2="'&23, tel.: +421908257036 mail: bramiplus.sro@gmail.com  www.megazlava.sk v oblasti pĂĄsu, je v krvi zvýťenĂĄ hladina * (#&( ( (#" /)" & tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. #&(39&;/+$(;<#/)-#"& Obvod pĂĄsu nie je len na urÄ?enie kon/D23*,)D:,-/(),=D,*+ tšmpÂ&#x2C6;Ă&#x201D;|~Â&#x2C6;o  fekÄ?nej veÄžkosti obleÄ?enia, ale je Äžahko ),=*+%/*#&D/1+3,-)& $*) zistiteÄžnĂ˝ ukazovateÄž prognĂłzy. Preto,  ++,%5 *)%.,1 )D $") nĂĄstupnĂŠ platovĂŠ podmienky ak prekraÄ?ujete tieto hodnoty, treba sa #-3#. D &#'#(3#. 2D *),-. od 105 do 130 kÄ?/ hod. pustiĹĽ do boja. NaprĂ­klad prejsĹĽ 10 000 9-3-.2&1"&#/)$*+2#(-,%; poskytujeme zĂĄlohy, prĂĄca je pre pĂĄry W`W\_]^X^Y krokov denne, alebo 3 krĂĄt 10 minĂşt rĂ˝chprac. doba 8, 10, 12 hod. 7()")&,)=).<)#C W`X_]W^_`^ lej pohybovej aktivity ako jogging alebo nad 200 hod mesaÄ?ne ubytovanie zdarma +)%1 <#/)- ") ,.<)/& beh. S rozhodnutĂ­m netreba vĂĄhaĹĽ, lebo pracovnĂĄ zmluva ")+)%-)+3")*+#*:-&( W`X^]\WWX_ vnĂştrobruĹĄnĂ˝ tuk metabolicky ĂştoÄ?Ă­ na prac. odev zabezpeÄ?enĂ˝ -3&,#/9%2")/3/&$,(: W`W\^^\[]Z prognĂłzu Ä?loveka. RacionĂĄlna strava je je nutnĂ˝ vĂ˝pis zo zdravotnej karty D"&)%:/#+.D*)&)'(;' samozrejmou sĂşÄ?asĹĽou opatrenĂ­. RedukzÄ&#x17D;Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä&#x201E;Ăżøáýôĥ ' D ( /)26B%. , '#(.&; +)% cia hmotnosti o 1 kg obyÄ?ajne znamenĂĄ TEL.: $ (+)(#(1,D/+$(),=). |~Â&#x2C6;omÂ&#x201A;Â&#x2014;~m~ aj zmenĹĄenie obvodu pĂĄsu o 1 cm. & )&9=,-(;<'.(+2*+# MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA #(9)/=/$;/&6*+2#(-# PRIJMEME 92ĸ1eSUDFRYQpPLHVWDSUHRSDWURYDWHÄšN\ vaĹĄe otĂĄzky k tĂŠme â&#x20AC;&#x201C; zdravie@regionpress.sk Prijmeme )& ".,-+/(9*+)/#B *+" ,(;*+2#(- (+$#,%% ( .YDOLĂ&#x20AC;NXMWHVDNXU]RPD]DPHVWQDMWHVDY )  " $ ( *-+6 * %$% $JHQW~UH9D96ORYDNLD 4 EUR/HOD BRUTTO   #"& )/3B , . na balenie 5DN~VNR²1HPHFNRDMSUH]DÄ&#x20AC;LDWRÄ&#x20AC;QtNRY    OBSLUHA CNC "&' "$ !"#  ,%+)'(),= ,&.9(),= ,--)B =DEH]SHÄ&#x20AC;tPHYiPWLHçNRPSOHWQĂŹVHUYLV zdravotnĂ­ckeho & %     *+6%&(3 ,&.< 9-3-. ( " $ * "$*% STROJOV 5EUR/HOD BRUTTO materiĂĄlu v Ä&#x152;R. 

  9D9VORYDNLDVN )'#D'2#(3+)()'*)&#& Doprava a ubytovanie ) ! "% 73Ç&#x2014;/Č&#x2DC;,3Ă&#x;!, ')<(),= ,*+/32= *3( *+ 6EUR/HOD BRUTTO zdarma. ( ,#-%" 2"+(#B(;"

$*%+- "1(%++)-%")#%"" '!#&.% , +" #&2)1%&#)%#)"" D/#&,)'%;+9*%-D:-. ACQRMTLÄ&#x17E;Ă?NPÄ&#x2122;QNCTMI Ă?S@WRMT?LGC Ă?RÄ&#x17E;ƢBCLLhĂ?XÄ&#x2013;JMFW

Stawi, s.r.o.  PrĂ­spevok na stravu. $ !3#! 265 925 - 0911 485 358 .)/&2,/)$*),-)$D:B#( # 0908 " 0915 986 862

$ *+- "1(%++)-%")#%""'!#&.% r.katrinak@rkrecruitment.sk !"  , %'-'+)-%4$%$%#& 

 )/3B)/# 2),-3/' $(.

%$&$'!% ,"(-%  : / &<(6 &,-( (# (# ' $%-()&' "&'%#-%&&$# #4"#&' '.&,&))(/9-%;'

redakÄ?nĂŠ slovo

zdravie

ELEKTRIKĂ RI INĹ TALATĂ&#x2030;RI

OBSLUHA STROJOVĂ?CH ZARIADENĂ?

62-0043

 

34116102-1

87-0112

62-0047

87-0082

 

  

BRAMI PLUS, s.r.o.

37-0035

61-0071

OBSLUHA Â&#x20AC;||EĂąÄ Ă¸ĂśÄ&#x17D;óð íøðóýôÄ&#x192;Ă´Ä&#x201A;Ć&#x160;

LISOV - Ä&#x152;R

_\EWWZ\

 0949 300 345

OPERĂ TOROV/KY VĂ?ROBY

ŽENY

12-0012

9D9

61_0028

79-0096

 

HU 18-20 STRANA - 07

85-0116

85_0333

34-0015-4


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

Ĺ&#x2C6;ovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ

 www.daka.sk

280 â&#x201A;Ź 159 â&#x201A;Ź

37-0032

EM

PRACOVN�K V SKLADE �������������������� ������������������������������ OPERà TOR V�ROBY �������������������� ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� OBSLUHA CNC ����������������� ���������������� ���������������������� �������������� ����������������������

������������������

ElektrikĂĄri,

PRIJM

���� E PRACOVN�KOV ���� ����� (PRà C A V EL � EKTRO V�ROB ���� E) ���� ���� ���� ����

TPP br ����� igåda ������ � 0905 867 1 72 0917 650 0 ������� 18 ������� ��

��� ������� ������ �����

�������

HU 18-20 STRANA - 08

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â&#x201A;Ź/hod.

variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â&#x201A;Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

www.konstrukter.sk ������������������������ info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k info@konstrukter.sk

85_0266

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0309

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! Dohodnite si individuålne stretnutie ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

94-0072

-43%

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Humensko 18-20  

Humensko 18-20

Humensko 18-20  

Humensko 18-20

Advertisement