Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

3-6

č. 7 / 17. február 2017 / 21. ročník

2-3

týždenne do 25 000 domácností a firiem

D e r a ti z á c i a D e z ins e k c ia D e z in fe k c ia

3-5

Prijmeme študentov SŠ a VŠ na roznášanie novín pre Vranov nad Topľou 0908 966 046

4

TAXI VRANOV

0919 264 555 1,5€

www.goldexpress.sk

69-0000

Mierová 94, HUMENNÉ, nabytok.temar@gmail.com

69-0131

J oz ef H a ta la H umenné

62-0014

0908 208 908

Elektroinštalačné práce pri rekonštrukciách a novostavbách

3

Zabezpečovacie systémy Centrálne vysávače sepela.matej@gmail.com sepela matej@gm

6

3-7 7

74/ 3 -1

� 0908 077 054

87-0032

humensko.sk

HUMENSKO

3-6

HU 17-07 STRANA - 01

4-5


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO HUMENSKO

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: tel: e-mail:

0908 979 512 humensko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

právnik radí

Daňová povinnosť pri predaji alebo darovaní nehnuteľnosti

„Dobrý deň, s manželom sme zdedili v roku 2005 rodinný dom s pozemkom, ktorý sme zrekonštruovali. V roku 2013 sme nehnuteľnosti daMgr. rovali našim deťom. Cena nehnuMiroslav teľnosti v darovacej zmluve nebola Tokarčík uvedená. Deti sa teraz rozhodli, že

nehnuteľnosti predajú a peniaze si rozdelia rovným dielom. Prosím o radu, či v prípade predaja v roku 2017 budú mať povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti a ak áno, v akej výške? Ďakujem, Vaša čitateľka Lýdia.“ Dobrý deň p. Lýdia, v prvom rade ste uviedli, že nehnuteľnosti ste zdedili spolu s manželom. Neviem, či táto vaša informácia je presná. Je to veľmi nepravdepodobné, keďže osoba, po ktorej ste dedili bola zrejme poručiteľom jedného z vás. Majetok získaný dedením jedného z manželov dokonca nepatrí ani do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Budem vychádzať z toho, že nehnuteľnosti vlastníte spoločne. Ak daňovník predal nehnuteľnosť (napr. dom, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem

z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.   To, či príjem z predaja nehnuteľnosti u daňovníka podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. Takýto príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy, a to príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Daň sa zaplatí z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou a pod.) Zákon o dani z príjmov v ust. § 9 vymedzuje podmienky, ktoré musia byť pokračovanie na nasledujúcej strane

Inzercia: Ing. Ján Paľo 0908 979 512

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem) Miroslav Zobín 0908 966 046

Každý týždeň: Humenné, Vranov n/Topľou, Snina, Dlhé n/Cirochou v párnom týždni: Jasenov, Ptičie, Chlmec, Brekov, Hažín n/Cirochou, Lackovce v nepárnom týždni: Medzilaborce, Kamenica n/Cirochou, Belá n/Cirochou, Slovenská Kajňa, Žalobín, Malá Domaša, Benkovce, Ľubiša, Modra n/Cirochou, Závadka, Továrne Topoľovka, Hudcovce Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

OTVÁRAME

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

1. 3. 2017 !

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

Interiérové štúdio BRENSTAV Vám ponúka jedinečný a nadčasový dizajn pre Váš domov. Navštívte nás na ul. Fidlikovej 2587 v Humennom a presvedčte sa sami.

dosah na 1.500.000

00-0000

domácností a firiem

HU 17-07 STRANA - 02


oslobodený od dane, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výsplnené pre oslobodenie príjmu z  predaja nehnuteľnosti. Od dane je davkom je cena v čase darovania, tzv. reprodukčná obstarávacia cena (určeoslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením ná napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov v darovacej zmluve). Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníc- 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výtva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Na účely uplatnenia výdavku pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobud- davkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, nutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane sa posudzuje skutočnosť, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva). či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť Ak Vaše deti predajú nehnuteľnosti, ktoré ste im darovali v roku 2013, predal, oslobodený od dane alebo nie. Ak by bol príjem z predaja u darcu v roku 2017 nebudú spĺňať podmienku oslobodenia a príjem z predaja

Právnik radí

týchto nehnuteľností bude podliehať zdaneniu, pretože k predaju nehnuteľností dôjde do päť rokov od ich nadobudnutia. Ako výdavok (cena, za ktorú by deti nadobudli majetok ak by nebol darovaný) pri príjme z predaja nehnuteľností sa uplatní reprodukčná obstarávacia cena, keďže vy ako darcovia ste v čase darovania nehnuteľností spĺňali podmienky oslobodenia. Výška sa zaplatí ako rozdiel predajnej ceny a tzv. reprodukčnej ceny určenej napr. znaleckým posudkom. Spoločne dosiahnuté príjmy z predaja a spoločne vynaložené výdavky sa zahrnú do ich základu dane podľa ich spoluvlastníckych podielov. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

pokračovanie

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2 3

OD Herkules SNINA 057/762 11 78 � 0908 667 480 � 0908 667 005

Dodáme Vám sedaèku

na rozmer pod¾a Vašich predstáv.

U-čková sedačka

499€

+ taburetka GRÁTIS

62-0014

iba za

Vynáška nábytku do domu alebo bytu Doručenie nábytku v dohodnutom čase Montáž nábytku našimi pracovníkmi

byty/prenájom

4

domy/predaj pozemky/predaj reality/iné

5 6 7

hobby a šport deťom rôzne/predaj rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

Kompletná ponuka na:

� � �

3

stavba 8 domácnosť 9 záhrada a zverinec 10

Teraz zľavy na sedacie súpravy až 40 %

Naše služby pre Vás

byty/predaj

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

AUTOPOŽIČOVŇA

Slovenská norma

NON- STOP

11 12 13 14 15 16

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

470 €

“S nami to máte!”

www.librabis.sk

www.indevel.sk

PÔŽIČKA Spoločnosť s licenciou od NBS

- ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom - splatnosť až 5 rokov

Tepelná a zvuková izolácia

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

Chcete si podať inzerát?

Librabis ul. 26 novembra č.1, HUMENNÉ /bývalý chemlonský internát 1. posch./

Kontakt: 0918 874 969

HU 17-07 STRANA - 03

87-0019

HĽADANIE VODY

0905 464 371

74-17

STUDNÍ do 13 m VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

od

85-0066

Zemné výkopové práce

0949 480 444

00-0000

www.goldexpress.sk

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraHUmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP HU 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, HU zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


6

7

7 5 2 3

3 9 1 5

3 9 6

reflexia

8 5

zdravie

9 7 6 2 5

8 7

6

Za návštevu pohotovosti miniete desať eur

chce ministerstvo zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády v marci. Do parlamentu by sa mal dostať v apríli. Medzi osoby, ktoré vôbec nebudú platiť poplatok, patria paMinisterský návrh je jasný cienti s ošetrením bezprostredne po vzniku úrazu, rovnako - poplatok za ústavnú po- ak ide o poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej hotovostnú službu bude 10 pohotovostnej služby v trvaní najmenej dve hodiny. eur, pričom doteraz bol 1,99 Ústavná pohotovostná služba - Ide vlastne o „urgentný príeura. Zvýši sa aj poplatok za jem“ nemocníc. Tam pacienta neuvážená neopodstatnená ambulantnú pohotovostnú návšteva príde najdrahšie. Problém je však v tom, že laik iba službu (LSPP) zo súčasných v minimálnej miere a dokonca aj lekár iba obmedzene vie 1,99 eura na dve eurá. Návrh vopred rozhodnúť, či stav pacienta si vyžaduje návštevu na

urgentnom príjme. To sa zistí až po odborných vyšetreniach priamo tam. Ambulantná pohotovostná služba - Je to Lekárska služba prvej pomoci (LSPP). Ani tam by však pacienti nemali chodiť s tým, čo možno bežne cez deň vybaviť v ordinačných hodinách v ambulancii všeobecného lekára. RZP - V prípadoch, keď nie sme si istí, či privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci (sanitky) je opodstatnené, zavoláme na dispečing RZP (112) a skonzultujeme stav postihnutého - opíšeme stav postihnutej osoby a dispečer rozhodne čo red ďalej.

7 divov mesta

Ivan Brožík

Pod Tatrami privítame dielo o Jánovi Pavlovi II.

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. Je výnimočný najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m), ktorá je dominantou mesta. Pozoruhodný je tiež siedmimi veľkými hodinovými ciferníkmi na veži, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. V  interiéri sa nachádza viacero klenotov ako napr. cenný relikviár v tvare kríža z 1. polovice 14. storočia, oltár či  bronzová krstiteľnica, ktorá je jednou z posledných uliatych v  slávnej spišskonovoveskej zvonolejárskej dielni založenej Majstrom Konrádom.

09.marec 2017 HUMENNÉ

Najdlhšie šošovkovité námestie v Európe

GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI

športová hala - od 18,00h MEDIÁLNI PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI REKLAMNÍ PARTNERI Kúpelná 3, 080 01 Prešov

Kúpelná 3, 080 01 Prešov

www.gmtprojekt.sk

GMTservis

spol,s.r.o.

development

GMT

spol,s.r.o.

SOFTWARE www.tmservis.sk

pre po¾nohospodárov a samosprávy

TM Servis

VSTUPENKY V PREDAJI V SIETI: 01.01.2017

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO HUMENNÉ

Overal pre psa na pôvodná ce

26,99 €

85_0140

Naše Vysoké Tatry sú pre mnohých Slovákov, ale aj turistov zo zahraničia predovšetkým svätostánkom prírody. Ale na niektorých miestach, napríklad na Sliezskom dome, si s úctou spomenieme aj na svätca, svätého otca Jána Pavla II., ktorý tieto veľhory miloval práve tak, ako Slovákov či Poliakov, ktorí z  oboch strán pod nimi žijú. Aj preto zaujala informácia, ktorá sa začala šíriť po našej krajine. Mesto Poprad privíta tento rok multimediálne dielo, ktoré už prilákalo tisícky divákov. Ide o špeciálny viac než dvojhodinový koncert o prvom slovanskom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jedinečná spomienka na svätca, ktorí pred vyše dvomi desaťročiami navštívil aj Levočskú púť, bude spojená s originálnym vystúpením vyše 130 umelcov. Bude to 56 členov orchestra opery Štátneho divadla Košice, 40 členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru a štyria sólisti. Pontifikát Jána Pavla II. je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Našu krajinu navštívil trikrát. „Miloval Slovensko, miloval slovenský ľud,“ hovorí Igor Havrila, hlavný organizátor, ktorý prišiel s myšlienkou pripraviť toto dielo. Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom Himičom. Režisérom akcie je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. Multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z roku 1995 na Levočskej púti, sa uskutoční 28. júna 2017 o 18:00 h na Zimnom štadióne v Poprade. Bude zložené z dvoch častí. V prvej predstavia organizátori pápežov život, rodinu, školu, záujmy, vojnu a prvé kňazské roky. Druhá časť bude venovaná službe a posolstvu. Diela svetových skladateľov popretkávajú televízne zábery, fotografie či reportáže zo života sv. Jána Pavla II. Zaznie hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho či Schuberta, ako aj obľúbená pieseň svätca v podaní 30-členného detského zboru opery Štátneho divadla Košice „Pán zastavil sa na brehu“. ib

Medzi najväčšie atrakcie Spišskej Novej Vsi podľa jej obyvateľov a návštevníkov patrí týchto sedem divov:

Charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšia na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe.

Secesná budova Reduty

Reduta je romantickou secesnou budovou postavenou v r. 1899 - 1902 so štyrmi nárožnými vežičkami. Strechu ukončuje labuť sediaca na lýre, ktorá označuje časť budovy, kde sa nachádza divadlo. Dnes v Redute sídli Spišské divadlo, je tu koncertná sieň, reštaurácia a kaviareň, sídli tu tiež Mestské kultúrne centrum a Televízia Reduta. Na Slovensku sa dodnes zachovalo len osem takýchto historicky cenných divadelných budov.

Zdroj: Michal Lipiak, Komunikačný tím koncertu

-92% Totálny výpredaj maskáčového overalu pre psa. Veľkosti L, XL, XXL. Zapínanie na cvoky. 03-0008-29

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

HU 17-07 STRANA - 04

pokračovanie na nasledujúcej strane


osobnosti regiónov

Jonáš Záborský zo Záboria

Na svet prišiel 3. februára 1812 v Záborí v  okrese Martin a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch na východe (dnešného) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu Jonáš Záborský pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom Záborských. Navštevoval evanjelické lýceum v Kežmarku a okrúhle výročie narodenia napokon svoje vzdelávanie ukončil v roku 1834 na evanjelicslovenského básnika, pro- kom teologickom kolégiu v Prešove. zaika, dramatika, historika, Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, v rokoch 1839 – 1840 štunovinára, evanjelického a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvíľu kaplánom u skôr rímskokatolíckeho kňaza M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, no ešte koncom roka prijal a teológa Jonáša Záborského. miesto farára v Rankovciach. Je autorom klasicistických básnic-

kých skladieb, satirických próz, didaktických humoresiek, autobiografických próz, historických poviedok a mnohých drám. Nie je to tak dávno, čo sa objavilo aj jeho dielko Slováci: Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády! red

Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

5

duchovné okienko

Ján Buc

Kto je môj pastier?

Supported by a Grant from Norway

POZVÁNKA Aj vy sa chcete správať ekologicky a ešte k tomu aj ušetriť peniaze na energiách? Ukážeme Vám ako na to! Environmentálne efektívne riešenia do každej domácnosti Vám predstavíme v našom mobilnom edukačnom centre, ktoré navštívi aj Vašu obec. 20. 2. 2017 07:00 - 11:00 Rakovec nad Ondavou 12:00 - 16:00 Malčice 17:00 - 21:00 Hraň 21. 2. 2017 07:00 - 11:00 Novosad 12:00 - 16:00 Zemplínske Hámre 17:00 - 21:00 Zemplínska Teplica

22. 2. 2017 07:00 - 11:00 Kuzmice 12:00 - 16:00 Michaľany 17:00 - 21:00 Lastovce 23. 2. 2017 07:00 - 11:00 Borša 12:00 - 16:00 Somotor 17:00 - 21:00 Kráľovský Chlmec

24. 2. 2017 07:00 - 11:00 Pribeník 12:00 - 16:00 Malé Trakany 17:00 - 21:00 Veľké Trakany 25. 2. 2017 07:00 - 11:00 Boťany 12:00 - 16:00 Leles 3. 3. 2017 07:00 - 11:00 Medzilaborce

Projekt EKODEDINA / EKO-CEЛO bol podporený z Nórskych grantov v rámci programu Cezhraničná spolupráca. na realizáciu projektu predstavuje sumu 352 714 EUR.

the grant to implement the project amounts to 352 714 EUR. „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“

„Granty EHP a Nórska – Aj fondy môžu byť jednoduché“ „EEA Grants and Norway Grants – Grants can be simple“

79-0003

„Granty EHP a Nórska – vytvárajme a zdieľajme výsledky spolu“ „EEA Grants and Norway Grants – Create and share results together“

www.eeagrants.sk 62-0016

The ECO-VILLAGE / EKO-CEЛO project was supported by grants from Norway under the program

HU 17-07 STRANA - 05

Kto by sa nechcel mať lepšie! Pravdepodobne všetci by sme vedeli vymenovať veci, ktoré by sme potrebovali, aby sa nám lepšie, jednoduchšie, spokojnejšie žilo. Naše potreby môžu byť rôzne. Čo ale s tými potrebami robíme? Kráľ Dávid napísal mnohé žalmy. Jeden z  tých známejších je 23. žalm. Začína slovami: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“. Myslím, že to nebola len jeho vypovedaná túžba, ale skutočnosť - že reálne zažíval dostatok v tom, čo potreboval pre svoj život. Akoby predpokladom na to, aby mu nič nechýbalo, bolo, že Pán je jeho pastier. Obraz pastiera nesymbolizoval len ochranu, ale potvrdzuje aj autoritu vládcu. Pán bol jeho vládcom, žil pod jeho vedením. Nebol vždy a vo všetkom 100 percentný, ale aj po pádoch vstal a hľadal Boha celým srdcom. A to je možno tá otázka pre nás. Nakoľko my hľadáme Pána? Naše hľadanie mohlo niečo prerušiť. Necítili sme sa dosť dobrí, dosť dostatoční byť pri Ňom. Prestali sme sa modliť, lebo sme žili v presvedčení, že sme hriešni a Boh nás aj tak nevypočuje. Naše myšlienky valcovali klamstvá o  prísnom a  nemilosrdnom Bohu, ktorý na nás aj tak kašle. Lenže, ak ON nie je našim Pastierom, tak kto potom? Keby sme otočili text tohto žalmu do negatívneho vyjadrenia, znelo by to asi takto: „Pán nie je môj pastier, všetko mi chýba“. Možno je to pritiahnuté za vlasy, ale niečo pravdy na tom je. Nikto nepozná naše srdce tak ako Boh sám. Na jeho obraz sme boli stvorení. (porov. Gn 1,26). On má vlasy na našich hlavách spočítané (porov. Mt 10, 30) a  pozná každé zákutie nášho srdca (porov. Jer 12,3). On je ten, ktorý rozdal talenty (porov. 25,14n). On nás pozval žiť v tomto čase a na tomto mieste. Ak ho urobíme naším pastierom, verím, že si začneme uvedomovať jeho starostlivosť. Uchopiteľnú zmenu, budeme môcť vidieť v našom srdci, kde sa rozleje pokoj, aký nám svet nevie ani len ponúknuť (porov. Jn 14, 27). On je Knieža pokoja (porov. Iz 9,5). Jeho kráľovstvo je kráľovstvom pokoja, radosti a spravodlivosti (porov. Rim 14,17). Každý z nás si môže vybrať, kto bude jeho pastierom. Ale len jediný Pastier vie dať to, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní. A to chceme, či? Ján Buc, katolícky kňaz


7

9 1 4 5 5 2 7 1

Utiekol som z Osvienčimu

tiach Európy. Jedna z nich sa nachádza v Poľsku a dodnes ju „zdobí“ perverzný nápis umiestnený nad vstupnou bránou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v úlohe „turistu“ aj za Nedávno bolo výročie. Ne- jasného počasia. Pre toto miesto je charakteristické a (ani nie dávno padlo na jeho adresu príliš) zvláštne to, že napriek tak veľkému množstvu návštevpár slov. Lenže nedávno už níkov je tam ticho. bolo dávno, hoci to nie je ani Knižka utiekol som z Osvienčimu autora Rudolfa Vrbu je príbehom jeho a jehospoluväzňa Alfreda Wetzlera a ich úteku z mesiac. Pred viac ako polstoročím Osvienčimu. Ich zámerom bolo upozorniť celý svet na to, čo sa existovalo peklo s pobočkami v skutočnosti deje so Židmi, ktorých natlačia do „dobytčákov“ roztrúsenými po rôznych čas- a vypravia ich z rôznych kútov Európy do koncentračných tá-

svet knihy

3 2 4 6 5 4 9 6 3 2 3 9 1 5 7 2

borov vtedy v Nemecku vládnucej NSDAP. Je dobré takúto knihu si prečítať. Je to lepšie, ako počúvať politikov ako sa hádajú, koľko hodín dejepisu treba pridať do učebných osnov či koľko autobusov treba vypraviť tam a tam. Je dobré po prečítaní tejto knihy si sadnúť s deťmi alebo žiakmi a rozprávať sa. O tom, čo je ľudskosť, čo je neľudskosť, čo je fanatizmus, čo je rasizmus a extrémizmus. Za niekoľko večerov bez sledovania stupídnych a dennodenne navlas rovnakých televíznych programov to určite stojí. „Národ, ktorý zabudol na svoju minulosť, nemá budúcnosť“ ib – tak nejak to vravia v Poľsku. Ale platí to aj u nás.

na rovinu

„pavolkaplan“

pokračovanie z predchádzajúcej strany

7 divov mesta

... s blogerom, ktorý na verejných blogoch používa meno „pavolkaplan“ o slobode slova, názoru, o demokracii ako takej.

Provinčný dom s Levočskou bránou

Blogeri sú svedomím slovenskej žurnalistiky. Aká má v súčasnosti pravda dôsledky pre toho, kto ju vysloví či napíše? Naučiť sa životu v  pravde sa nedá. To prichádza s  materinským mliekom. Bez ohľadu, či tu vládol režim zločinov minulosti, alebo ten dnešný, prifarbený. Písal som pravdu aj v  minulosti, píšem ju aj dnes v  témach, kde sa človek zákonite dostáva do konfliktu záujmov. Nie politických, politici sú už dnes inak „vychytralí“. Tak, ako časť „novinárov“, ktorí devastujú svet poznania konzumenta v záujme tých prvých. Média urobili zásadnú chybu. Porodili svet extrémizmu a akejsi ponášky na informačnú náhradu v  podobe alternatívnych zdrojov, urobili chybu v spoplatnení svojich výstupov. Napriek hrozbám som nikdy neustúpil z pozícií objektívnej pravdy. Hoci, mnohokrát sa moc, ktorákoľvek, ktorá tu bola, a ktorú zažili aj staršie aj mladšie ročníky, vyhrážala podaním žaloby či dokonca dvakrát aj smrťou. Nič sa však nestalo. Iba silného totiž možno nechať žiť v samote.

Autori „svedomia“ či „pravdy“ – povedzme tí, ktorí opisujú stav spoločnosti, sú z mediálneho priestoru „vytesňovaní“, sú terčom vyhrážok, ich ekonomická existencia je veľmi obmedzená. Aké máte vy skúsenosti? „Vytesňovanie“ som zažil. Najdramatickejšie je to posledné. Trvá už 14 rokov, so všetkými dôsledkami. Bola to kauza skupinka, ktorá doniesla desivé dôsledky pre moju existenciu. Podivuhodne, liekom bola skúsenosť z minulého režimu. Prejsť do režimu utajenia a pracovať pod inými menami. Blogov, ich písania, sa to nedotýka. Publikujem ich ako charitatívnu činnosť, buď pod svojim menom, alebo na Pravde pod – pavolka plan. red

66-30

Radnica

KAMENÁRSTVO

FIĽARSKÝ www.FILARSKY.sk

28 ROKOV NA TRHU

Humenné: 0902 274 717

Giraltovce: 0908 489 338 Vranov: 0949 093 026

kamenarstvo@filarsky.sk

- SVETLÁ A HNEDÁ ŽULA - náhrobná tabuľa o hrúbke 6cm ČIERNA, ČERVENÁ AURÓRA, PARADISO HNEDÉ, ORION MODRÝ

Spišský trh

JEDNOPOMNÍK LEN

Budova Radnice bola postavená v r. 1777 - 1779 v klasicistickom slohu uprostred námestia. V interiéri je najvýznamnejším priestorom reprezentačná sieň umiestnená uprostred budovy a siahajúca cez  dve poschodia. V  Radnici sídli primátor mesta a časť mestského úradu.

Stropkov: 0905 256 079

990€

AKCIA IBA DO 28.2.2017

Zlaté písmo, lampáš, váza - nerez, dovoz do 100km -

ZDARMA

85-0033

Autori najmä so skorším dátumom narodenia vedia, že kedysi sa písalo „medzi riadky“. Dnes sa zdá, že už ani túto odvahu mnohí novinári nemajú. Sú podľa vás médiá u nás a v tomto čase umlčiavané? Keď som riadil ako šéfredaktor redakciu publicistiky a  dokumentu po Novembri ´89, moji redaktori mali dve istoty. Že im vždy podržím chrbát a  odbremením ich od osobných útokov za ich novinársku prácu a že budú pri vysokej kvalite a horúcich témach odmeňovaní. Výsledok? O rok nás prišiel riaditeľ BBC učiť poznatky z ich tvorby v  nových podmienkach. Po pozretí si desiatky publicistík a dokumentov ukončil svoju misiu slovami – „Poď prednášať mojim novinárom do BBC“.

Budova Provinčného domu bola od stredoveku mestskou radnicou, a to až do r. 1777, kedy ju od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest a zriadila v nej svoje administratívne sídlo (do r. 1876, kedy bola Provincia zrušená). Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj tzv. Levočská brána vedúca na Levočskú ulicu. Jej vrchnú časť zdobí rokoková štuková výzdoba so šiestimi kartušami, ktoré symbolicky vyjadrujú vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. V súčasnosti v budove Provinčného domu sídli Múzeum Spiša so svojimi expozíciami.

Už vyše polstoročie sa v júli v Spišskej Novej Vsi koná štvordňové podujatie plné zábavy – vychýrený Spišský trh. Každoročne na Spiš na tento trh prichádzajú státisíce návštevníkov z  celého Slovenska i  zahraničia. Okrem širokej ponuky nákupných možností v  stovkách stánkoch je na námestí pripravený aj pestrý kultúrny program do skorých ranných hodín, množstvo atrakcií pre dospelých i najmenších. Sprievodným podujatím sú Spišské výstavné trhy (Spiš Expo).

Mozaika v Chráme Premenenia Pána

Gréckokatolícky chrám v Spišskej Novej Vsi je jediným na Slovensku, ktorého sakrálnu výzdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme, ktorého diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Autorom jedinečnej spišskonovoveskej mozaiky z  prírodných materiálov, ktorá sa nachádza v oltárnej časti a na chóre, je otec Kamil Dráb. Posvätená bola v r. 2009. Zdroj: internet (red.upr) www.spisskanovaves.eu

HU 17-07 STRANA - 06

Pop

Tretie najväčšie Slovenska a 10 najväč mesto Poprad. Mesto nej, vysoko položen stranách rieky Poprad delný hviezdicovitý tv Na sever od mesta Vysokých a Beliansk Levočské pohorie, na Kozích chrbtov a n Štrbského rozvodia. prevyšuje kotlinu o blízkosť hlavného hre nádhernú kulisu. Socio-ekonomický a mesta vyplýva z jeh polohy na ceste med E50 a na hlavno Košice-Bratislava s republiku  a na Ukr mesta zabezpečuje Poprad-Tatry, ktoré  položené medzinárod 718 m n. m.

Poprad je 53-tisícové m Matejovce, Spišská So Tatrami a rekreačná č Mesto Poprad preds rozvíjajúce administ kultúrne a spoločens ského regiónu. Vý strategická poloha m rozvoj a špecifickú o ruch, šport a na sebarealizácie jeho ob Rozvoj mesta pokr bytovej výstavby, skva ruchu, obchodu a stredného a vysokéh pracovných príležitos Podmienky na ro cestovného ruchu nas vodnom areáli Aqu celoročne všestranné meno a prestíž mest britskej kráľovnej Alžb v októbri 2008.Po z ľadovej plochy v c iniciovalo aj zriaden viacúčelovej hale Arén priemyselný park Po využitý takmer na podnikatelia vytvára prispievajú k zníže nezamestnanosti v ského okresu. V ro otvorila nové centrum starostlivosti o sen sociálne služby vysok

Zdro


+Äš$'Éä na prĂĄcu v ĂˆR, SR. NĂĄstup moĹžnĂ˝ 35É&8" ihneĂŻ. 0905 867 172

Kerex s.r.o.,

J ODBORNE STI SPÔSOBILO 87-0112

prijme

Predseda vlĂĄdy nevĂĄhal v zĂşfalom boji za svoju obhajobu pri podvode pri cenĂĄch energiĂ­ vytiahnuĹĽ na tlaÄ?ovke Ăşmyselne sfalĹĄovanĂ˝ graf. SnaĹžil sa nĂ­m navodiĹĽ dojem, Ĺže ceny elektriny za RadiÄ?ovej vlĂĄdy boli o viac ako dvojnĂĄsobok vyĹĄĹĄie ako dnes. V skutoÄ?nosti je rozdiel cien minimĂĄlny. Samozrejme, tieĹž nepovedal to, Ĺže ceny za RadiÄ?ovej narĂĄstli preto, lebo Fico rozdal licencie na postavenie slneÄ?nĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ svojim kamarĂĄtom. A prĂĄve v roku 2011 za RadiÄ?ovej boli tieto elektrĂĄrne pripĂĄjanĂŠ do siete a podÄža Ficovho zĂĄkona do ceny elektriny sa preniesol doplatok, ktorĂ˝ vĹĄetci platĂ­me FicovĂ˝m kamarĂĄtom za elektinu, ktorĂş vyrobia v tĂ˝ch sleneÄ?nĂ˝ch elektrĂĄrĹˆach. A ten nie je zanedbateÄžnĂ˝ 300 miliĂłnov eur roÄ?ne!!! ObludnĂŠ.

pracovnĂ­kov KeramickĂ˝ Disney na pozĂ­ciu: hrnÄ?ek na pĂ´vodnĂĄ ce

ZVĂ RAÄŒ COâ‚‚

  Debnenie DOKA, PERI. PrĂĄca v ÄŒR a SR. "  Info na tel. Ä?. "  00421 908 184 405  PonĂşkame prĂĄcu pre  OPATROVATEÄ˝KY  v RakĂşsku (ViedeĹˆ a okolie),  ! s praxou v opatrovanĂ­. 87-0029

6,99 â‚Ź

-15%

VĂ˝hody: Na vĂ˝ber 4 motĂ­vy detskĂ˝ch poĹžadovanĂĄ keramickĂ˝ch minimĂĄlna v odbore hrnÄ?ekov, ktorĂŠprax sĂş vhodnĂŠ do mikrovlnnej rĂşry vĂ˝hodnĂŠ platovĂŠ aj umĂ˝vaÄ?kypodmienky riadu. novĂĄ cena dlhodobĂĄ perspektĂ­va zamestnania PotrebnĂĄ   

znalosż nemeckÊho jazyka. 5,99 ₏ moŞnosż skupinovej dopravy zamestnancov Pre bliŞťie info volajte na tel.: Tovar si môŞete zakúpiż na stravovanie zamestnancov zdarma 0902 087 243 a 0915 333 579 www.megazlava.sk 61-0071

931170014

 

tšmpÂˆĂ”|~ˆoÂ

 InformĂĄcie na tel. Ä?Ă­slach: €||EĂąÄ Ă¸ĂśÄŽĂłĂ° 056/642 6523, 056/642 5654 Ĺ˝iadosti aíøðóýôÄƒĂ´Ä‚ĆŠ Ĺživotopisy zasielaĹĽ poĹĄtou alebo mailom na: W`W\_]^X^Y maria.lickova@kerex.sk

SBS GUARDING s. r. o. prĂ­jme strĂĄĹžnikov na prevĂĄdzky

do Bratislavy a Žiliny

HĽADà TE PRà CU? MY JU PONÚKAME! PRE ŽENY A MUŽOV,

PRACOVNĂ?KOV NA MONTĂ Ĺ˝ V STROJĂ RSKEJ FIRME

*+"  ( )  " $ ( * %$%

zÄŽÄ‚ÄƒÄ„Ăżøáýôĥ 

|~ˆom‚—~m~

0903 618 498

) ! "%

62-0011

UĹž ma prestalo baviĹĽ, ako ma mimoriadne vulgĂĄrny politik BĂŠla BugĂĄr stĂĄle krivo obviĹˆuje, Ĺže vulgĂĄrne hreĹĄĂ­m. Nikdy, podotĂ˝kam nikdy som z Ăşst nevypustil slovĂĄ ako ko..., pi.., je... Ä?i ku... NIKDY! Neviem preÄ?o, jedoducho ich ani nedokĂĄĹžem vysloviĹĽ. Naproti tomu, BugĂĄra som mimo kamier eĹĄte ani nepoÄ?ul povedaĹĽ vetu bez niektorej z nich. BeĹžne rozprĂĄva ako ten poslednĂ˝ koÄ?iĹĄ, aĹž mi je to odpornĂŠ. Na dĂ´kaz toho, kto tu je teda ten mimoriadne vulgĂĄrny, som dal verejnĂş ponuku na 1 miliĂłn eur tomu, kto zverejnĂ­ nahrĂĄvku mĂ´jho hlasu (aj nelegĂĄlnu), kde pouĹžijem niektorĂŠ z tĂ˝chto BugĂĄrom obĞúbenĂ˝ch slov. No a teraz sa ukĂĄĹže. Je to aĹž zvrĂĄtenĂŠ, ako vulgĂĄrny BugĂĄr dokĂĄĹže krivo obviĹˆovaĹĽ toho, kto nikdy nehreĹĄĂ­.

.YDOLĂ€NXMWHVDNXU]RPD]DPHVWQDMWHVDY 9D9

$JHQW~UH9D96ORYDNLD

5DN~VNR²1HPHFNRDMSUH]DĀLDWRĀQtNRY =DEH]SHĀtPHYiPWLHçNRPSOHWQÏVHUYLV

$*%+- "1(%++)-%")#%"" '!#&.% , +" #&2)1%&#)%#)"" $ !3#!

9D9VORYDNLDVN

 Stawi, s.r.o.  # " !" 

$ *+- "1(%++)-%")#%""'!#&.% , %'-'+)-%4$%$%#& 

MI 16-41 STRANA - 14

HU 17-07 STRANA - 07

61_0102

% "$$ ' 4

  ! ! &#$#)("+#!

0918 684 286   

%$&$'!% ,"(-%  ' $%-()&' "&'%#-%&&$# #4"#&' & ###('%/#($%&$'/)"*!)1%#"1! $%#%!#!+#$#)"1$%/&'($+!&'""#! !#')(0""4".##"#'"

Predseda parlamentu, ktorĂ˝ tak rĂĄd kĂĄĹže so zopätĂ˝mi rukami o morĂĄlke, urobil veÄžmi amorĂĄlny Ä?in. Zatajil, Ĺže za neho podvodne hlasoval podpredseda parlamentu GlvĂĄÄ?. NieÄ?o neslĂ˝chanĂŠ! Priamo dvaja najvyĹĄĹĄĂ­ predstavitelia parlamentu, ktorĂ­ by mali strĂĄĹžiĹĽ zĂĄkonnosĹĽ poruĹĄia zĂĄkon a navzĂĄjom svoj podvod zakryjĂş!

MiliĂłn za nadĂĄvku

92ĸ1eSUDFRYQpPLHVWDSUHRSDWURYDWHĚN\

PRAVIDELNĂ? TURNUS. Ubytovanie zdarma ,  dovoz zo Slovenska aĹž na pracovisko - tieĹž zdarma. zaĹĄlite Ĺživotopis mailom alebo zavolajte.    "&' "$ !"# & %     054 7880274 , 0911 618 499 " $ * "$*% 

 

_\EWWZ\

Firma CLEIS VĂĄm ponĂşka prĂĄcu s nĂĄstupom IHNEÄŽ na prĂĄcu v Č.R.

W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

Danko zakryl podvod

12-0012

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

36-0017

Mzda: 2,50 â‚Ź/hod NETTO NĂĄstup ihneÄ?. Ubytovanie zabezpeÄ?enĂŠ

Igor MatoviÄ?

Ficov faloĹĄnĂ˝ graf

Michalovce

       

   

  ! +43 699 181 60077

0918633 607 897 0905 416 0917 650 018 0905 775 463 PonĂşkame dlhodobĂş 

 1iVWXSLKQHÄ‘ prĂĄcu pre TESĂ ROV

    733EULJiGD na TPP a ŽL ÌLDGQHWHVW\  "# pre jednotlivcov +đDGiPHDM aj celÊ partie s praxou. 

(/(.75,.É5=9É5$Þ

myslĂ­m si

34116102-1

elektrikĂĄrov

ŽIVOTOPISY na cleissro@gmail.com

prad  

  

 ! 

" 

PRIJMEME

61-0047

  *+/5") *+/5") '.< &)/( *.&#%1)-A%&)/D(')(##,/ )%-7+/B+D@%1 *+#*)'(.&#()<#-5 ( (1 *),&(5") *+/5") '.< &)/(,% 3&/ /& mesto vĂ˝chodnĂŠho 9-3-(##,/C'#)+*)2(&# Ä?ĹĄie mesto na Slovensku o,/D"&)%$:- leŞí v ĹĄirokej rovnomennej kotline)na oboch  ,':-# %)()&(B(;" d. Kataster mĂĄ nepravi+)($>.#9#D/+2#(-,%)' var s rozlohou*+#:$: 63,05 km². /D +-#,&/ *)*# sa rozprestiera masĂ­v ';9&'(#&()D,--)B()' kych Tatier, na vĂ˝chod . & $ ) (9)' ,*)&)B()' a juh nĂ­zka pahorkatina /,D%-)+;')&1-),-(,*4 na zĂĄpad pahorkatina %-)+; .*+#'( '#&)/& #"& MasĂ­v VysokĂ˝ch Tatier /D , &)/( o(#,)& 2000 m. )+2 PomernĂĄ %-)+)'Tatier *(.$: '+/1 ebeĹ&#x2C6;a tvorĂ­)+5 mestu 3 *+3 D ,:#- #+ /D )" a%D-+6#3'+#&<B&)/%'3 geograďŹ ckĂ˝ vĂ˝znam ho ,&.<1 vĂ˝hodnej dopravnej ( ,/)$'. 9-3-. *+#$= dzinĂĄrodnĂŠho vĂ˝znamu D(*)=, om ĹželezniÄ?nom ĹĽahu '#+(1 D ,%+)'(; #"& prepojenĂ­m na Ä&#x152;eskĂş /,-.*)/&)/+")&)/$*)&#-#%1 rajinu. LeteckĂŠ spojenie #((-(;' D +32(1' &#'6 medzinĂĄrodnĂŠ letisko B#+)'"/2="'&23, patrĂ­ medzi najvyĹĄĹĄie * /)" dnĂŠ (#&( letiskĂĄ(v (#" EurĂłpe â&#x20AC;&#x201C; & #&(39&;/+$(;<#/)-#"& /D23*,)D:,-/(),=D,*+ mesto, tvoria ho Ä?asti â&#x20AC;&#x201C; ),=*+%/*#&D/1+3,-)& $*) obota, VeÄžkĂĄ, StrĂĄĹže pod  ++,%5 *)%.,1 )D $") Ä?asĹĽ Kvetnica. #-3#. D &#'#(3#. 2D *),-. stavuje dynamicky sa 9-3-.2&1"&#/)$*+2#(-,%; tratĂ­vne, hospodĂĄrske, 7()")&,)=).<)#C skĂŠ centrum podtatran +)%1 zemepisnĂĄ <#/)- ") ,.<)/& Ă˝hodnĂĄ a ")+)%-)+3")*+#*:-&( mu umoĹžĹ&#x2C6;uje vĹĄestrannĂ˝ orientĂĄciu na cestovnĂ˝ -3&,#/9%2")/3/&$,(: moĹžnosti vĹĄestrannej D"&)%:/#+.D*)&)'(;' byvateÄžov. ' D ( /)26B%. , '#(.&; +)% raÄ?uje aj rozĹĄirovanĂ­m $ (+)(#(1,D/+$(),=). alitĹ&#x2C6;ovanĂ­m cestovnĂŠho & )&9=,-(;<'.(+2*+# a sluĹžieb, rozvojom #(9)/=/$;/&6*+2#(-# ho ĹĄkolstva, vytvĂĄranĂ­m )& ".,-+/(9*+)/#B stĂ­ a oddychovĂ˝ch zĂłn. ,(;*+2#(- (+$#,%% ozvoj turistickĂŠho a *-+6 stali v novopostavenom uaCity, ktorĂ˝ )/3B umoĹžĹ&#x2C6;uje #"& , . DobrĂŠ relaxaÄ?nĂŠ ,%+)'(),=vyĹžitie. ,&.9(),= ,--)B potvrdila,&.< i nĂĄvĹĄteva ta*+6%&(3 9-3-. ( bety II. s princom Filipom )'#D'2#(3+)()'*)&#& zriadenĂ­ prvej mobilnej ')<(),= ,*+/32= *3( *+ centre Popradu mesto nie ( druhej ,#-%" 2"+(#B(;" väÄ?ĹĄej pri D/#&,)'%;+9*%-D:-. na Poprad. VybudovanĂ˝ .)/&2,/)$*),-)$D:B#( oprad â&#x20AC;&#x201C; Matejovce je 100 % a jednotlivĂ­ anĂ­m pracovnĂ˝ch miest$(.

 )/3B)/# 2),-3/' eniu evidovanej : /miery &<(6 &,-( (# (# rĂĄmci celĂŠho poprad'.&,&))(/9-%;' okuD )#9#& 2011 samosprĂĄva -#& 2'#+(; D /1 m sociĂĄlnych sluĹžieb a (; ) )/19-+(# :(),. niorov, ktorĂŠ poskytuje 1( DĹĄtandardu. (9)' *+-+/3/$:)' kĂŠho )D ,*+/)&#/),= ,&.9(),= (red.upr) :-.1(3'-)/C'#*)')" roj: internet, www.poprad.sk 

 

37-76

#-C)'))+.2"+(#B($*) D(&3+##*+2#(-+*.&#%1 Ivan BroŞík " *6,(50%&.26/( !#)(

271170038

,D/&)''9)'

62-0047

 

$ !" 7 ! "$& 0 )" $0$%&!+1$"$  ) &)$ #1  " 6#$ % & #1"60 " ) " 0 !  " +",$%!/$6#) 6/+ " "$ $!" $0 deĹ&#x2C6;, vĂĄĹženĂ­ 6 Ä?itatelia! Jar) mĂĄme$%&7#$6#!5# radi asi preto, Ĺže je symbo- zo zeme vytlaÄ?ili prvĂŠ sneĹžienky.$%6)$., 7$0!#$, Vtip: MyĹĄ sa vrĂĄti z laboratĂłria do Vyjaruje sa !" $ Ĺže

  6! 7+ ./ " $!# lickĂ˝m a veÄ?nĂ˝m dĂ´kazom toho, po zime bĂ˝va teplo, po## NeznamenĂĄ to, ., Ĺže mĂĄme byĹĽ hluchĂ­ a slepĂ­ voÄ?i zlu, tme svojej klietky a hovorĂ­ svojej kamarĂĄtNeviem, Ä?i je to gramaticky tme svetlo a po zlom dobrĂŠ. Tak akosi je to na tom naĹĄom a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúż. ke: â&#x20AC;&#x17E;Tak som si toho doktora pekne korektnĂŠ  slovo, ale prĂĄve svete â&#x20AC;&#x17E;zariadenĂŠâ&#x20AC;&#x153;. Aj v tomto naĹĄom vydanĂ­ vĂĄs naprĂ­klad inĹĄpirujeme, ako    vycviÄ?ila.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Naozaj?â&#x20AC;&#x153; v Ä?ase vzniku tohto redakÄ?- Je iba ! na nĂĄs, aby sme boli schopnĂ­ vidieĹĽ Ä?i vnĂ­maĹĽ aj to sa pridaĹĽ na stranu dobra, ako si naÄ?erpaĹĽ endorfĂ­ny, ako   â&#x20AC;&#x17E;No jasnĂŠ, vĹždy, keÄ? stlaÄ?Ă­m to    nĂŠho slova svietilo slnko teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prĂ­tomnĂŠ. Aj keÄ? sa to nie sa zbaviĹĽ adrenalĂ­nu â&#x20AC;&#x201C; hoci aj v podobe MorĂŠny. Ako si potlaÄ?idlo, tak mi prinesie jedlo.â&#x20AC;&#x153; "    a  teplota vonku atakovala kaĹždĂŠmu musĂ­ prĂĄve teraz zdaĹĽ. lepĹĄiĹĽ. hranicu#  desaĹĽ stupĹ&#x2C6;ov nad MladĂ˝ chlapec â&#x20AC;&#x17E;urobĂ­â&#x20AC;&#x153; skúťku, uĹž druhĂş opravnĂş, pred Ĺ˝ivot bez boja o dobro je iba vegetovanie. A Şivot bez trĂĄAntoine de Saint-ExupĂŠry: nulou. maturitnou komisiou, inĂ˝ zĂ­ska prĂĄcu a koneÄ?ne si mĂ´Ĺže penĂ­ je gĂ˝Ä?. â&#x20AC;&#x17E;MilujeĹĄ, pretoĹže milujeĹĄ. Pre  7 TakĹže peknĂ˝ Ä?alĹĄĂ­ a hĂĄdam nakĂşpiĹĽ aj do zĂĄsoby, nielen zo dĹ&#x2C6;a na deĹ&#x2C6;. Pacienta pustia Vyjaruje sa a verme, Ĺže tĂĄto jar bude viac dobrĂĄ, ako zlĂĄ! lĂĄsku niet dĂ´vodu.â&#x20AC;&#x153; uĹž koneÄ?ne vyjarenĂ˝ týŞ- z nemocnice domov do domĂĄceho lieÄ?enia, na zĂĄhrade sa LenĹže, troĹĄku je to aj na nĂĄs samotnĂ˝ch. Ivan BroŞík

85_0004

  

  

         redakÄ?nĂŠ  slovo 

NEMĂ TE PRĂ CU?

  

igor matoviÄ?


PRIJMEME NA PRĂ CU V Ä&#x152;R a SR pracovnĂ­kov do TPP na pozĂ­cie:

mĂĄ protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky,niÄ?Ă­ vĂ­rusy, plesne aj baktĂŠrie, pomĂĄha pri psoriĂĄze, ekzĂŠmoch, aknĂŠ, hemoroidoch. PosilĹ&#x2C6;uje imunitnĂ˝ systĂŠm a regenerĂĄciu, detoxikuje organizmus, pomĂĄha pri problĂŠmoch trĂĄviacej sĂşstavy a inĂŠ...

VODIÄ&#x152; VZV (s praxou)

MANIPULAÄ&#x152;NĂ? PRACOVNĂ?K PonĂşkame stabilnĂş prĂĄcu, pravidelnĂŠ vĂ˝platy, bezplatnĂŠ ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitnĂ˝ pracovnĂ˝ servis, plat 110 - 140 KÄ?/hod, resp. 4,0 - 4,50 â&#x201A;Ź netto a ine beneďŹ ty. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

Liberec ��������������������

61_0000

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

ObjednĂĄvajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

 VhodnĂĄ aj pre kojencov.

LEN

â&#x201A;Ź

str

ĂĄn

Ĺ˝ENY CH CĂ&#x161;

ZĂ ZRAÄ&#x152;NĂ PLANĂ&#x2030;TA AK MILĂ?CH CH HL LA

  

str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RĂ? NESPADNE

#10 Ä&#x152;Ă­slo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NĂ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRĂ?RODA

PRĂ?Ĺ ERY Z HLBĂ?N

       str.

54

VESMĂ?R

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydanĂ­ len za 12,90 â&#x201A;Ź

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREÄ&#x152;O Ĺ KODĂ? CUKONĂ M R?

V TOMTO Ä&#x152;Ă?SLE Ä&#x17D;ALE

25 Ă&#x161;Ĺ˝ASNĂ?CH ZĂ BEROV

����������+

     Â  Â Â? Â Â  str. 70

- JJan 2017

+LieÄ?ili EgypĹĽania +UŞívali Äžudia infekcie plesĹ&#x2C6;ou? drogy +Ä&#x152;o je najdrahĹĄĂ­aj v minulosti? materiĂĄl na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparåda najkrajťích vesmírnych výjavov

PRĂ?RODA

Ä&#x152;LOVEK

Â? Â?   Â?  Â?

str. 40

J NĂ JDETE...

ZVIER ATKĂ TO VIDIA INAK

Ä&#x152;LOVEK

5 ZBYTOÄ&#x152;NĂ?CH Ä&#x152;ASTĂ? TELA

+ NaĹĄi domĂĄci milĂĄÄ?ikovia a ich vycibrenĂŠ zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Ĺ˝lÄ?nĂ­k aj mandle sĂş nahraditeÄžnĂŠ

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

PreĹĄovÄ?ania platia dane, postavte nĂĄm obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

HU 17-07 STRANA - 08

85-00

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

VlasovĂĄ kozmetika, pomĂ´cky a zariadenia pre kadernĂ­ctva

85_0000

BARDEJOV, SlovenskĂĄ, 5/Ä?.d.717, 7.posch./ tel.fax: 054/4706972, mobil: 0911 915 333, e-mail: maduxbj@madux.sk GIRALTOVCE, Hviezdoslavova 726/29 (pri POĹ TE), tel. 0907 341 507, e-mail: manox.style@gmail.com PREĹ OV HlavnĂĄ 10, 0948 340 116 maduxpo@madux.sk, KOĹ ICE MlynskĂĄ 17, 0948 399 341, maduxke@madux.sk MICHALOVCE, Andreja SlĂĄdkoviÄ?a 5 (OC Karaka - oproti KauďŹ&#x201A;andu ), 0948 101 822, maduxmi@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochådzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotovanÊ stravovanie

Humensko 17-07  

Humensko 17-07