Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO č. 24 / 15. jún 2018 / 22. ročník

týždenne do 24 000 domácností a firiem

27-0151

gemersko.sk

GEMERSKO

BAZÁR BYTEX ROŽŇAVA

NÁJDETE NÁS NA NOVOM MIESTE KYJEVSKÁ 1912 V ROŽŇAVE

PREVÁDZKA PRESŤAHOVANÁ NA SÍDLISKO JUH DO BÝVALEJ KOTOLNE PRE LN nový sezónny tovar športové potreby, kolieskové korčule, bicykle, lehátka...

Uzávierka ďalšieho čísla Gemersko je 20. júna 2018. Objednávka inzercie na čísle 058 / 732 98 18 alebo 0907 887 322 alebo na: gemersko@regionpress.sk

BYTEX

• 0908 190 430 • 0905 828 547


regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVĂšCKO týŞdenne do 24 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: e-mail:

ÄŒuÄ?mianska dlhĂĄ 3 , RoĹžĹˆava gemersko@regionpress.sk

Inzercia: JĂĄn Vojta 0907 887 322

Ivan BroŞík

KeÄ? uĹž nevlĂĄdzete Ä?alej

Ä?o sa len pokaziĹĽ mĂ´Ĺže. A Ä?lovek uĹž medzitĂ˝m behĂĄ iba ako hasiÄ?, ktorĂ˝ „kontroluje poĹžiarisko“. Len aby oheĹˆ nepreskoÄ?il eĹĄte aj tam, kde je nateraz vĹĄetko v  poriadku. RozmýťĞate, Asi to zaĹžil uĹž kaĹždĂ˝. DostĂĄ- preÄ?o, preÄ?o prĂĄve vy a preÄ?o teraz, v tom naozaj „najlepĹĄom“ vate sa do momentu, za kto- okamihu. MĂĄte to chuĹĽ zabaliĹĽ, odmĂĄvnuĹĽ, neviete si ani len rĂ˝m, dokonca v ktorom uĹž ne- predstaviĹĽ, Ĺže eĹĄte aj TOTO sa dĂĄ zvlĂĄdnuĹĽ a Şe to zvlĂĄdnete vy, viete ako Ä?alej a dokonca si hoci trĂŠning mĂĄte tvrdĂ˝ a dlhoroÄ?nĂ˝. Priam olympijskĂ˝. myslĂ­te, Ĺže Ä?alej sa uĹž nedĂĄ. „S vierou v Ä?okoÄžvek, aj vo vlastnĂŠ vĂ­ĹĽazstvĂĄ, je to ako s ĞaNiet ako, kadiaÄž, a to uĹž niet dovou kryhou v oceĂĄne. Niekedy uĹž nevidĂ­te ani len ĹĄpiÄ?ku. na to ani sĂ­l. V istom momen- Ĺ piÄ?ku nĂĄdeje. Ale keÄ? verĂ­te a keÄ? verĂ­te najmä sebe, zrazu te sa pokazĂ­ doslova vĹĄetko, sa vĂĄm mĂ´Ĺže staĹĽ, Ĺže ucĂ­tite pod nohami pevnĂş oporu, tĂş Ä?asĹĽ

kryhy, ktorĂĄ je pod hladinou a ktorĂĄ je schopnĂĄ uniesĹĽ oveÄža viac, ako iba vaĹĄe trĂĄpenia.“ HovorĂ­ Dr. Zbigniew Jan Czendlik , zvanĂ˝ tieĹž Zibi, rĂ­mskokatolĂ­cky kĹˆaz poÄžskej nĂĄrodnosti, ktorĂ˝ pĂ´sobĂ­ v ÄŒeskej republike ako dekan lanĹĄkrounskĂ˝. Je inkardinovanĂ˝ do Katovickej arcidiecĂŠzy. Ĺ koda, Ĺže ho tak mĂĄlo u nĂĄs poÄ?uĹĽ a ťkoda Ĺže prĂĄve takĂŠto slovĂĄ u nĂĄs mĂĄlo poÄ?uĹĽ. Zibi dokĂĄĹže naliaĹĽ optimizmu. V jednej televĂ­znej relĂĄcii doslova povedal: „Mali by sme sa uĹž koneÄ?ne vyprdnúż na vĹĄetko to zlo ktorĂŠ nĂĄs zahlcuje, otoÄ?iĹĽ o 180 stupĹˆov a nasmerovaĹĽ svoj Ĺživot k dobru a k nieÄ?omu pozitĂ­vnemu.“ Nech sa vĂĄm to Ä?o najskĂ´r podarĂ­, milĂ­ Ä?itatelia! Ivan BroŞík

VydĂĄva: Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

DistribĂşcia: (25.000 domĂĄcnostĂ­)

KamenĂĄrstvo BrutovskĂ˝

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: RoĹžĹˆava, RimavskĂĄ Sobota, RevĂşca, PleĹĄivec, TornaÄža, JesenskĂŠ, MurĂĄĹˆ + pĂĄrny týŞdeĹˆ: Hnúťża, Hrachovo, Rim. ZĂĄluĹžany, KruĹžnĂĄ, SlavoĹĄovce, Rakovnica, KrĂĄsnohorskĂĄ Dl. LĂşka, Jovice, LipovnĂ­k, Jablonov nad TurĹˆou, Hrhov + nepĂĄrny týŞdeĹˆ: Tisovec, Ĺ tĂ­tnik, DobĹĄinĂĄ, Gem. Poloma, Vlachovo, Gem. HĂ´rka, Slavec

PonĂşkame bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny! MoĹžnosĹĽ nĂĄkupu aj na splĂĄtky! KrĂĄtka dodacia lehota!

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

27-0150

0LFKDO+XGšĆ

V roku 2018 prinĂĄĹĄame pre VĂĄs novinku:

ka

SmĂştoÄ?nĂĄ spomienka

enka

spomienka

ĂĄ spomi

99-0012-1

(ULPRQWVUR/XĆLYQš

mi en

SpomeĹˆte si s nami na blĂ­zkych a dajte to vedieĹĽ aj ostatnĂ˝m, ktorĂ­ ich poznali. PodrobnejĹĄie info na tel: 0905 0907915 887039 322

o

Redakcia Gemersko 0907 887 322

po

neim

.

, sy n svo Ladis kra lav .

Ĺˆa vy.

au ply il nie r ok ,

66-0001-8

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk

68-03

RGKRGGRKRG

volajte

DRAŽBA

je nezåkonnå! Brånte si bývanie!

REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ•FKGÄŒRFK

0905 638 627

 SmĂştoÄ?n

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

www.kamenarstvobrutovsky.sk KamenĂĄrstvo BrutovskĂ˝ 058/7343 875 Ĺ ďż˝tnickĂĄ 27, RoĹžĹˆava 0905 293 781 brutovsky@centrum.sk 0905 655 541

!ĆLVWHQLHDNRQWUROD komínov

,

dosah na 1.500.000

> fasĂĄdne komĂ­ny

ĹžĹˆavy.

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

• parapetnÊ dosky • kuchynskÊ pracovnÊ dosky

LETNÉ JE V�PREDA

!VWURMRYà ĆLVWHQLH zadechtovaných komínov

rok uplynie decembra il DĹˆa 28. ust avĹždy op Ä?o nĂĄs n Ĺžel, vanĂ˝ man nĂĄĹĄ milo zaĹĽ Ă˝ otec a otec, star

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

ZĂ RUKA 20 rokov

Ro islav FĂĄbiĂĄn z a, syn Lad . Ladislav ou spomĂ­najĂş manĹžedilknou a svokra s ro a Ăşct . S lĂĄskou ou, dcĂŠra Monika s rodin

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 52.500 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravsko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

.20ÂĽ129

> revĂ­zie komĂ­nov ku kolaudĂĄciĂĄm RD !IUĂ ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komĂ­nov

ĂĄs

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

• panelovĂŠ hrobky • urny • ĹĄirokĂ˝ vĂ˝ber hrobov a pomnĂ­kov z prĂ­rodnĂŠho kameĹˆa rĂ´znych tvarov a farieb • obklady krbov

F R É ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

Ä?n

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

Ăşt o

gemersko.sk

PIESTANSKO GEMERSKO

redakÄ?nĂŠ slovo


psycholĂłg radĂ­

Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ

EQ

dĂ´leĹžitĂĄ. Ide o schopnosĹĽ fungovaĹĽ v prĂ­jemnĂ˝ch medziÄžudskĂ˝ch vzĹĽahoch, schopnosĹĽ porozumieĹĽ, vcĂ­tiĹĽ sa, Ä?i lepĹĄie pochopiĹĽ konanie „PrednedĂĄvnom som Ä?Ă­tala Ä?lĂĄ- inĂ˝ch ÄžudĂ­, Ä?o nĂĄm v koneÄ?nom dĂ´sledku umoĹžĹˆuje byĹĽ obĞúbenĂ˝m nok o  emocionĂĄlnej inteligencii v kolektĂ­ve, pracovaĹĽ v tĂ­me, byĹĽ reĹĄpektovanĂ˝m nadriadenĂ˝m... ÄŒo a o potrebe rozvĂ­jaĹĽ ju uĹž od det- je dĂ´leĹžitĂŠ, Äžudia s vyĹĄĹĄĂ­m EQ vedĂş vyrovnanejĹĄĂ­ Ĺživot, efektĂ­vnejĹĄie stva. AkĂ˝ je ten najlepĹĄĂ­ spĂ´sob? narĂĄbajĂş so svojimi vlastnĂ˝mi emĂłciami a teda disponujĂş relevantMoja dcĂŠrka mĂĄ 3 roky.“ nĂ˝m sebaobrazom. EmĂłcie sĂş sĂşÄ?asĹĽou nĂĄĹĄho kaĹž- U dieĹĽaĹĽa je cestou umoĹžniĹĽ mu prejavovaĹĽ jeho emĂłcie, aby malo dodennĂŠho Ĺživota, a  preto je priestor porozumieĹĽ im a nĂĄsledne sa s nimi nauÄ?ilo efektĂ­vne pracoemocionĂĄlna inteligencia, skrĂĄ- vaĹĽ, efektĂ­vne pre seba aj svoje okolie. Ak je dieĹĽa smutnĂŠ, Ä?i nahnetene EQ pre Ĺživot Ä?loveka veÄžmi vanĂŠ, treba aby svojou emĂłciou preĹžilo. My, ako rodiÄ?ia sme tu na

to, aby sme mu celĂş situĂĄciu pomohli pochopiĹĽ a nĂĄsledne ponĂşkli rieĹĄenie. PovedaĹĽ napr. „neboj sa toho psa“, nepostaÄ?uje. PonĂşknite dieĹĽaĹĽu, Ĺže popri psĂ­kovi prejdete s nĂ­m a vysvetlite mu, preÄ?o sa bĂĄĹĽ nemusĂ­. Deti sa samozrejme uÄ?ia pozorovanĂ­m, preto im aj prostrednĂ­ctvom vlastnĂ˝ch emĂłcii a ich zvlĂĄdanĂ­m ukazujeme cestu. DcĂŠrke tieĹž mĂ´Ĺžete vysvetliĹĽ preÄ?o niekto mĂ´Ĺže plakaĹĽ, teda Ä?o vĹĄetko sa mĂ´Ĺže za takĂ˝mto prejavom skrĂ˝vaĹĽ. NajlepĹĄie cez nĂĄzornĂŠ prĂ­klady, teda ak sa nejakĂĄ situĂĄcia aktuĂĄlne deje, alebo tieĹž prostrednĂ­ctvom rozprĂĄvok, kde mĂĄme moĹžnosĹĽ poukĂĄzaĹĽ na rĂ´zne sĂşvislosti. SamotnĂĄ tĂŠma EQ je obsiahla a moĹžnostĂ­ je naozaj veÄža (knihy, hry...). Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: MladĂŠ peknĂŠ dievÄ?a si kupuje plavky. PredavaÄ?ka sa jej pĂ˝ta: „AkĂŠ by mali byĹĽ? Chcete na dovolenke nieÄ?o prĂ­jemnĂŠ zaĹžiĹĽ, alebo si chcete oddĂ˝chnuĹĽ?“ Epiktetos: „Ak chceĹĄ byĹĽ ĹĄĹĽastnĂ˝, vedz, Ĺže to zĂĄleŞí len od teba.“

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

2

stavba

8

domĂĄcnosĹĽ

9

bË?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

2EGLYRYDQÂż

auto-moto/inĂŠ

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

Ä?Ă­sla rubrĂ­k auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ 2 byty/predaj 3 byty/prenĂĄjom 4 domy/predaj 5 pozemky/predaj 6 reality/inĂŠ 7 stavba 8

domĂĄcnosĹĽ 9 zĂĄhrada a zverinec 10 hobby a ĹĄport 11 deĹĽom 12 rĂ´zne/predaj 13 rĂ´zne/inĂŠ 14 hÄžadĂĄm prĂĄcu 15 zoznamka 16

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYbSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL ˸QDQFRYDQÂŻ 6X]XNL 6; 6&URVV FH] ˸QDQĂ?QÂż OÂŻ]LQJ V DNRQWÂŁFLRX  D GßŀNRX WUYDQLD ]POXY\ PHV Ă?DOÄŁLH ÄŁWYUWLQ\ VÂź VSODWQÂŤ Y  D PHV SRĂ?DV WUYDQLD ]POXY\ ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË? 5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP GE 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, GE zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.


2 7 1 8 9 1 8 4 7 6 8 5 8 7 4 6 4 2 6 4 2 5 2 7 9 1

Austrálii. Lale v tábore dostal prácu tetovača. Jeho povinnosťou bolo číslovať väzňov, ktorých nacisti po Tetovač z Auschwitzu au- selekcii nechali nažive, teda vpichávať im do predlaktí čístorky Heather Morrisovej la s neodstrániteľným atramentom – jeden z najsilnejších je román vychádzajúci zo symbolov holokaustu. Minimálnu slobodu pohybu, ktorú skutočného príbehu Laleho mu umožňovala táto funkcia, využíval na získavanie potraa Gity Sokolovovcov, dvoch vín výmenou za šperky a peniaze po zavraždených Židoch, slovenských Židov, ktorí čím nejedného spoluväzňa zachránil pred vyhladovaním. prežili koncentračný tábor Jemu hrozila za túto činnosť smrť, mnohí iní jej vďačili za Auschwitz-Birkenau a po prežitie. Jedného dňa sa v rade na tetovanie vyskytlo vyvojne si našli nový domov v strašené a roztrasené mladé dievča…

Pre Laleho – fičúra, frajera a trochu aj dobrodruha – to bola láska na prvý pohľad. Zaumienil si, že popri vlastnom prežití urobí všetko pre to, aby prežila aj Gita. To, čo robí túto knihu zvlášť pozoruhodnou, je Laleho životný elán. Vedel, aký osud nacisti chystajú jemu aj ostatným väzňom, on sa však rozhodol nepoddať neľudskosti tábora, zachovať si dôstojnosť, osobnú integritu a žiť čo najplnšie, ako to bude možné. Napriek všetkej svojej drsnosti je Tetovač z Auschwitzu príbehom nádeje a odvahy, a hoci to znie neuveriteľne, aj príbehom veľkej lásky. Z anglického originálu The Tatooist of Auschwitz preložil Peter Fridner... red

Petra Tótha

Kto sa stane prezidentom SR? Krátko po oznámení Andreja Kisku, že viac nebude kandidovať na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, sa s nomináciami na tento úrad rozsypalo vrece. Mnohí totiž vyčkávali, ako sa rozhodne súčasná hlava štátu, pretože proti nej nechceli kandidovať, respektíve si na to netrúfali. Dnes už poznáme väčšinu uchádzačov o  miesto v  prezidentskom paláci, a  preto sa môžeme pustiť do predbežných prognóz. Predchádzajúce voľby prezidenta v  rokoch 2014, 2009 a 2004 ukázali, že pri súčasnom rozložení politických síl nemajú stranícki kandidáti veľké nádeje na úspech. V roku 1999 bol v prvej priamej voľbe zvolený za hlavu štátu straník Rudolf Schuster vďaka tomu, že ho podporovala celá vtedajšia vládna koalícia a navyše ťažil z eufórie, vyvolanej porážkou Vladimíra Mečiara v roku 1998. Posledné prezidentské voľby vyhral nestraník Andrej Kiska a dvakrát pred ním to dokázal z pozície nezávislého kandidáta Ivan Gašparovič, aj keď v minulosti pôsobil v HZDS a neskôr v HZD. Obaja sú úplne rozdielni politici, každý reprezentuje iné politické hodnoty, ale predsa len mali čosi spoločné. Andrej Kiska aj Ivan Gašparovič dokázali vytvoriť široké koalície, hlasy ktorých im zabezpečili najvyššiu ústavnú funkciu. Neboli to stranícke, ale občianske koalície. Za Andrejom Kiskom okrem viacerých opozičných strán stáli predovšetkým médiá hlavného prúdu, tretí sektor a  rôzni aktivisti s  nezanedbateľným vplyvom na verejnú mienku. Ivana Gašparoviča zase okrem Smeru a  HZD podporovali najmä národné a  ľavicové kruhy. Samozrejme, Andrej Kiska uspel v druhom kole aj preto, lebo veľké množstvo ľudí si neprialo, aby sa stal prezidentom Robert Fico. A  Ivan Gašparovič zase v druhých kolách volieb v rokoch 2004 a 2009 bodoval preto, lebo väčšina si nepriala v prezidentskom úrade Vladimíra Mečiara, respektíve Ivetu Radičovú. Je vysoko pravdepodobné, že podobná schéma sa bude opakovať aj v roku 2019. Uvedomuje si to aj drvivá väčšina straníckych kandidátov na prezidenta, ktorí idú do volebnej kampane najmä preto, aby rok pred parlamentnými voľbami burcovali členské a  voličské základne a zviditeľňovali značky svojich politických subjektov. V politike sa veštenie nevypláca, ale skúsenosti z minulosti naznačujú, že súboj o pozíciu prvého občana štátu sa môže rozhodnúť medzi vedcom Robertom Mistríkom a sudcom Najvyššieho súdu SR Štefanom Harabinom. Jeden aj druhý má potenciál získať na svoju stranu širokú občiansku koalíciu. Každá bude iná a otázka znie, ktorá bude silnejšia. pt

ŠKODA RAPID V EDÍCII EXTRA MÁ VŠETKO ��������������������

BONUS EXTRA

1 700 €

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA RAPID EXTRA: ����������������������������������������������������

�����

���������������������������������������������������������������������� ktorú ocení celá vaša rodina. � ������������������������ � ������������������������������������� A� ����������������������������������� A� ������������������ A� ��������������������������� A

A

A

A A A

�� ������������������������������� ���������������������������� ������������������������ tempomat �������������

������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

skoda-auto.sk �����������������������������������������

��������������������

postreh

Tetovač z Auschwitzu

svet knihy


Za drahšie poistky sa poďakujte – viete komu!

va zachovaný a poistka sa viac zdaňovať nateraz nebude. Havarijné poistenie sa teda stáva ešte menej dostupným, než bolo doteraz. Mnohé poisťovne ponúkajú pripoistenie posádky vozidla pre prípad úrazu. Toto poistenie bude takMinisterstvo financií pripra- tiež zdanené. V podstate všetky neživotné poistenia budú vilo zmenu zákona o dani z zdanené ôsmimi percentami, životné, individuálne zdrapoistenia. Výnimkou je po- votné alebo úrazové poistenie bude zdanené sadzbami od vinné zmluvné poistenie, z dvoch do štyroch percent. ktorého sa už od januára mi- Podľa návrhu vraj daň nebudú platiť poistenci, ale poisťovnulého roka odoberá osem- ňa. V konečnom dôsledku sa však nič nemení, za poistenie percentný odvod. Ten zostá- zaplatíme viac. Zákon by mal začať platiť 1. októbra 2018 a už

Realizujeme STROJOVÉ POTERY A OMIETKY

v tomto roku ministerstvo očakáva príjem 14,25 milióna eur. V budúcom roku by mal rozpočet z dane zinkasovať 56,99 milióna eur. Slovenská asociácia poisťovní varuje, že táto daň postihuje ľudí, ktorí si dobrovoľne a uvážlivo uzavreli poistnú zmluvu, aby ochránili seba alebo svoj majetok pred nepredvídanými udalosťami, a nepadli tak do sociálnej siete štátu. „Poistná daň znamená, že tento akt zodpovednosti sa zdaňuje podobne, ako sa zdaňuje spotrebnou daňou napr. „nezodpovednosť“ v podobe nákupu cigariet,“ uvádza sa v reakcie asociácie. red

Ideálny tlak krvi je do 120/80

O V T S R Á N E M A K Helczman

roba a predaj spracovanie, vý

MEŇA

PRÍRODNÉHO KA

Z našej ponuky:

• panelové hrobky, pomníky, hroby • urnové schránky • obklady krbov, parapety • pracovné dosky, ...

Prerábame staré betónové hroby na NOVÉ ŽULOVÉ za VÝHODNÉ CENY! ... aj atypické rozmery

ROŽŇAVA, Gemerská 581 (časť BAK - za autosalónom Hyundai) TORNAĽA, Cintorínska

Kontakt: 058 / 733 15 72 • 0908 446 600 • 0905 451 073

helczman@centrum.sk

www.kamenarstvohelczman.sk

etiketa

Čakanie v radoch

rínky či na texasky. Medzitým pribudli napríklad v lekárňach, ale aj na poštách Žiaľ, ani s elektronizáciou sme takzvané diskrétne zóny. Diskrétna zóna znamená, že za nami nedosiahli nejaký výraznejší čakajúci človek by nemal počúvať náš dialóg s lekárnikom či úspech a  tak často čakáme s pani za poštovou prepážkou, nemal by nám nazerať cez plev radoch. V  bankách, na po- ce, aký pin kód zadávame do elektronického platobného termištách, na úradoch, v podateľ- nálu, jednoducho, nemal by sa na nás tlačiť ako nejaký úchyl. niach. Doba sa však zmenila Je skutočne vecou spoločenskej slušnosti, aby sme sa aj poa už by to nemali byť tie tlače- čas takého čakania, ktoré určite nikomu z nás nie je príjemné, nice ako kedysi viac ako pred správali voči ostatným ohľaduplne. Nemali by sme sa jeden na tridsiatimi rokmi na manda- druhého tlačiť, doslova tomu pred nami dýchať na krk. To druhé

je veľmi nepríjemné až otravné, ak sme si ešte vonku pred vchodom zapálili cigaretu. Ak je pred viacerými prepážkami vytvorený jeden rad, potom k nim pristupujeme postupne, podľa toho, ktorá sa práve uvoľnila, alebo kto je práve v poradí. Ak čakáme iba na ten pult, pri ktorom výlučne vybavujú naše záležitosti a nie je voľný, hoci iné prepážky sa už uvoľnili, ponúkneme prednosť čakajúcim za nami. Najmä v letnom období je čakanie v radoch vecou veľkého taktu. Horúčava robí svoje, mnohé odevy sú aj čiastočne zo syntetických materiálov a naozaj nikto nie je povinný voňať cudzie „odéry“. red

MVO

Humanitárnym organizáciám dochádzajú zdroje

ra OSN pre utečencov pre Blízky východ a severnú Afriku Amín Awad. „To nie je dosť, už teraz v peňažnej pomoci utečencom zaostávame,“ informoval Awad. Dodal, že financie sú potrebné na poskytovanie prístreší, potravín, vzdelania, ako aj na ochranu žien a dievčat pred násilím a priskorým uzavretím manželstva. Organizácie v správe tiež uviedli, že v tejto veci výrazne apelujú na darcov skôr, ako budú nútené v susedných štátoch Sýrie zredukovať humanitárnu pomoc. Nedostatok finančných prostriedkov môže tiež prinútiť Detský fond OSN prerušiť dodávky vody, ktoré poskytuje komunitám a v utečeneckých táboroch. red

Agentúry patriace pod Organizáciu Spojených národov a viaceré mimovládne organizácie varovali, že možno zredukujú podporné programy pre vojnových utečencov zo Sýrie a susediace krajiny v tomto re-

gióne, keďže získali len zhruba 20 percent z potrebných finančných prostriedkov. Informovala o tom nemecká agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenia týchto organizácií. OSN a ďalšie mimovládne organizácie žiadali na rok 2018 o 5,6 miliardy dolárov potrebných na humanitárnu pomoc vojnovým utečencom v regióne. Cieľom príslušného programu je podpora sýrskych utečencov a komunít i inštitúcií v susedných krajinách, ktoré zasiahol vojnový konflikt v Sýrii - v Jordánsku, Libanone, Iraku, Turecku a Egypte. Agentúry doteraz dostali v závislosti od organizácie a sektora len 18 až 22 percent z tejto čiastky, povedal riaditeľ Úradu vysokého komisá-

Rainer Maria Rilke: „Naše omyly sú od nepamäti súčasťou bohatstva, ktoré máme.“

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

PIESOK - ŠTRK KAMENIVO

Mobil: 0948 300 988

Vtip: Príde Juro k Jožovi na návštevu. Ten sedí v kuchyni po členky v strúhanke a stále strúha ďalšie. „Čo to vyvádzaš?“ pýta sa Juro.   „Ale, mám chuť na rezne a recept začína: strúhajte tri dni staré rožky...“

zdravie

Dovoz zdarma

61-0109

auto moto

Väčšina ľudí v súčasnosti už pozná hodnotu svojho krvného tlaku. Ale pozná iba občas nameranú hodnotu, či už na preventívnej prehliadke, alebo náhodne, keď siahne po tlakomeri, ale to obyčajne býva v  pokojových podmienkach. Je dôležité vedieť, že krvný tlak sa mení počas dňa, narastá s  pribúdajúcim vekom, závisí od miery aktuálneho a  dlhodobého stresu, od sprievodných ochorení a životných situácií. Často sa pri zistení vysokého krvného tlaku na ambulancii stretávam s odpoveďou „nikdy som nemal vysoký krvný tlak, vždy nízky“. Žiaľ v súčasnosti až 45 percent päťdesiatnikov, 55 percent šesťdesiatnikov a  65 percent sedemdesiatnikov a  osemdesiatnikov trpí na hypertenziu. Vysoký krvný tlak nebolí a preto veľa ľudí o ochorení nevie, alebo zanedbáva naordinovanú liečbu nielen tabletami, ale hlavne dôležitú jej súčasť – zmenu životného štýlu. Výsledkom merania krvného tlaku sú vždy dve čísla – napríklad 135/85 mmHg (ortuťového stĺpca, jednotka sa používa, aj keď pri meraní sa už ortuť nepoužíva). Prvé číslo znamená horný tlak, alebo systolický tlak krvi (TKs) a  znamená tlak v  cievach, keď srdce vypumpuje krv do ciev. Druhé číslo znamená spodný, alebo diastolický tlak krvi (TKd) a udáva hodnotu medzi dvoma údermi srdca, počas pokojovej relaxačnej fázy. Oba sú rovnako dôležité a obe čísla by mali byť v optimálnom rozpätí. Naše namerané obe hodnoty sú vyššie tak pre systolický a aj pre diastolický tlak. Normálny krvný tlak je, keď je nameraná hodnota do 120/80 mmHg. Vysoký krvný tlak je, keď je hodnota vyššia ako 140/90 mmHg, pričom stačí, keď je vyššia jedna z dvoch hodnôt – teda ak je vyšší horný alebo spodný tlak krvi. Hodnoty medzi 120/80 a  140/90 znamenajú predstupeň vysokého krvného tlaku „prehypertenziu“ a  je varovným obdobím, kedy človek vie mnohé zmeniť. U ľudí s cukrovkou alebo ochorením obličiek platia prísnejšie kritériá. Za optimálny sa považuje tlak krvi do 130/80 mmHg. Ak optimálne hodnoty nedosahujete, je dôležité poradiť sa s vašim lekárom o  liečbe a  hlavne prispôsobiť životný štýl ochoreniu. O  meraní je potrebné viesť si záznamník. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk


8 4 3 5

9 7

5 2 3 7

4 7 7 3 1 8 9 4 2

3

2

slovenskĂŠ potraviny PodpĂĄsovka pre

„Na Slovensku zaznamenĂĄvame v poslednom obdobĂ­ veÄžtlak obchodnĂ˝ch reĹĽazcov na zvyĹĄovanie ponuky vajec z slovenskĂ˝ch hydinĂĄrov kĂ˝ podstielkovĂ˝ch chovov. ReprezentatĂ­vnym prieskumom Takmer vĹĄetky zahraniÄ?nĂŠ obchodnĂŠ reĹĽazce uĹž v priebehu na prelome rokov 2017 a minulĂŠho roka 2017 deklarovali, Ĺže od roku 2025 nebudĂş vo 2018 sa zistilo, Ĺže na pultoch svojich prevĂĄdzkach predĂĄvaĹĽ spotrebiteÄžom vajcia z klietreĹĽazcov na Slovensku je kovĂ˝ch chovov. V ponuke budĂş maĹĽ iba vajcia podstielkovĂŠ, iba 66 percent slovenskĂ˝ch z voÄžnĂ˝ch vĂ˝behov a z biochovov,“ povedal riaditeÄž Ăšnie vajec, Ä?iĹže medziroÄ?ne priĹĄlo hydinĂĄrov Slovenska Daniel MolnĂĄr. Ako dĂ´vod uviedli rek poklesu podielu sloven- ĹĽazce tlak spotrebiteÄžov na nĂĄkup tohto typu vajec. Napriek skĂ˝ch vajec o 6 percent . predtĂ˝m deklarovanĂŠmu roku 2025 uĹž v mesiaci aprĂ­l 2018

8

7

1

5

oznĂĄmili 2 zahraniÄ?nĂŠ reĹĽazce najväÄ?ĹĄiemu producentovi vajec v SR informĂĄciu, Ĺže uĹž v priebehu roku 2018 nebudĂş nakupovaĹĽ Ĺžiadne slovenskĂŠ klietkovĂŠ vajcia, iba vajcia podstielkovĂŠ. Ăšnia hydinĂĄrov Slovenska ako aj producenti vajec v Slovenskej republike povaĹžujĂş tento tlak zahraniÄ?nĂ˝ch obchodnĂ˝ch reĹĽazcov za neopodstatnenĂ˝ z pohÄžadu podmienok v chove nosnĂ­c na Slovensku. KlietkovĂŠ chovy majĂş podiel 88,5 percent na chove nosnĂ­c v SR, podstielkovĂŠ chovy iba 11 percent, podiel biologickĂ˝ch chovov a chovov s voÄžnĂ˝m vĂ˝behom je iba na Ăşrovni 0,5 percent. red

hlavu hore!

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak Realizujeme OPRAVY t ĹĄkrabancov, preliaÄ?in t poÄ?iatoÄ?nej hrdze t poĹĄkodenĂŠho laku

0940 733 544 0950 515 302

EXPRES

LAKOVŇA

Expres lakovĹˆa Ĺ afĂĄrikova 445/120 048 01 RoĹžĹˆava

Âť KarosĂĄrske prĂĄce Âť PoistnĂŠ udalosti

65<;

 44  <4  :4  &&#(3&)/!(,%7*)#,A)/@,*)(9%(*+! $. )/2 /'!,-7" O +-#,&/#!'$* O#'/,%7))- ' + *O &)")/! O.?!(!*(!

*.)*&"#*$ $ /3$2'!'# !"! &!'!! , ).%"#!$, !'/#$&(!"(.-!&(),-#&&#(3,*,% )*+! '!-.,*+7/23 $-!'!,-)/%-)+)',(!"(.-!>(),A ("7 3 )-!1-.,*+7/2./!=-!/8!  4 45 #$%- (! %% *$ '*&/)$ +$/20 +"! ( !#*,!"#*'  &%1 !$% 000&&#(3,*,%/!+!$(!*)(.%)/!%)((#!

R G 09

nĂĄstu

p

IHNED 32-0099

To, Ä?o bolo kedysi normĂĄlne sa dnes stĂĄva raritou - ĹžiĹĽ v usporiadanej rodine a vychovĂĄvaĹĽ vlastnĂŠ deti. Ä˝uÄ?om sa predkladajĂş ponuky na individualizmus, hÄžadanie ĹĄĹĽastia a prĂ­jemnĂŠ preŞívanie Ĺživota. Individualizmus si Äžudia niekedy popletĂş s narcisizmom, hÄžadanie ĹĄĹĽastia sa stĂĄva zĂĄvislosĹĽou a prĂ­jemnĂŠ preŞívanie Ĺživota vedie k lenivosti a degenerĂĄciĂ­. VĹĄĂ­majte si veci, ktorĂŠ si kupujeme veÄžkolepĂ˝ obal a reklama, vo vnĂştri Ä?asto mizernĂ˝ obsah. Obaly sĂş stĂĄle honosnejĹĄie a vnĂştro menĹĄie a horĹĄie. V divadle aj vo ďŹ lme pribĂşda brutalita, vulgarita a rĂ´zne Ăşchylky. KaĹždĂ˝ chce prĂ­sĹĽ s nieÄ?Ă­m ĹĄokujĂşcim a novĂ˝m, kaĹždĂ˝ chce byĹĽ originĂĄlny. AĹž to vyzerĂĄ tak, Ĺže vĹĄetkĂ˝m ĹĄibe a normĂĄlnosĹĽ sa stĂĄva vzĂĄcnosĹĽou. VĹĄetko je vĂ˝nimoÄ?nĂŠ, fantastickĂŠ, úŞasnĂŠ, super, ultra, extra, mega, ĹĄokujĂşce, nekoneÄ?nĂŠ, neskutoÄ?nĂŠ, neuveriteÄžnĂŠ - aspoĹ&#x2C6; v nĂĄzve a obale. A vo vnĂştri bankovĂ˝ derivĂĄt, potravina pochybnej kvality alebo vĂ˝robok s obmedzenou ĹživotnosĹĽou. MnohĂ­ remeselnĂ­ci majĂş veÄžkĂŠ sebavedomie a niÄ? viac. ZoberĂş prĂĄcu a peniaze a zostane po nich fuĹĄerina a neporiadok. ByĹĽ majstrom svojho remesla je dnes nieÄ?o vĂ˝nimoÄ?nĂŠ, rovnako, ako keÄ? si chcete kĂşpiĹĽ kvalitnĂ˝ vĂ˝robok, ktorĂ˝ dlho vydrŞí. Pijeme vodu z Äžadovca (a v Ä?om je lepĹĄia?), Ä?aje od babiÄ?ky (lenĹže moja babiÄ?ka nemala v Ä?aji pesticĂ­dy), nĂĄtierky od veselej pastierky a majstra mäsiara a vĹĄetko by malo chutiĹĽ a voĹ&#x2C6;aĹĽ eĹĄte lepĹĄie ako predtĂ˝m, byĹĽ zdravĹĄie, bio, eko, fresh... Kecy reklamnĂ˝ch agentĂşr. Majster Poriadok nĂĄm to tu chcel kedysi vyÄ?istiĹĽ Ăşplne doÄ?ista. A vyÄ?istil - zostali po Ĺ&#x2C6;om nedokonÄ?enĂŠ diaÄžnice, rozkradnutĂŠ nemocnice, chĂĄtrajĂşce ĹĄkoly a bohatĂ­ kamarĂĄti. ZdĂĄ sa mi, Ĺže byĹĽ normĂĄlny je dnes vĂ˝nimoÄ?nĂŠ. Vyniknime tĂ˝m, Ĺže sa vrĂĄtime k podstate. Budeme robiĹĽ kvalitnĂş prĂĄcu, vyrĂĄbaĹĽ nĂĄbytok z dreva, dobrĂŠ klobĂĄsy z mäsa a pestovaĹĽ sladkĂŠ ovocie bez chĂŠmie. Netreba hlasno kriÄ?aĹĽ, hÄžadaĹĽ bombastickĂŠ slovĂĄ na reklamu a obaly. MoĹžno, Ĺže staÄ?Ă­, ak budeme ĹžiĹĽ a pracovaĹĽ poctivo, robiĹĽ veci s lĂĄskou a vyhĂ˝baĹĽ sa lĂĄkavĂ˝m obalom a silnĂ˝m reÄ?iam. jk

52-0072

NenormĂĄlna normĂĄlnosĹĽ

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu na celom Slovensku


rarity

DeĹ&#x2C6; otcov

bola naklonenĂĄ. MyĹĄlienku oĹživiĹĽ pamiatku hrdinstva otcov priniesli aj prvĂŠ mierovĂŠ dni po druhej svetovej vojne. Svojho dĹ&#x2C6;a sa PrvĂŠ pokusy o zaÄ?lenenie doÄ?kali v USA muĹži, aĹž keÄ? do kresla prezidenta zasadol Lyndon oslĂĄv otcovstva do kalendĂĄrov B. Johnson v roku 1966. Ten v Bielom dome podpĂ­sal proklamĂĄciu siahajĂş na zaÄ?iatok 20. storo- o sviatku a stanovil deĹ&#x2C6; oslavy na tretiu nedeÄžu v jĂşni. Ä?ia, prezident USA Calvin Coo- TradĂ­cia DĹ&#x2C6;a otcov vznikla v meste Spokane v ĹĄtĂĄte Washinlidge sa snaĹžil v roku 1924 zĂĄ- gton, uĹž v roku 1910. AmeriÄ?anka Sonora Smart DoddovĂĄ si konom podporiĹĽ takĂ˝to nĂĄvrh, chcela uctiĹĽ vĹĄetkĂ˝ch otcov, ako bol ten jej. VeterĂĄn obÄ?ianskej ale situĂĄcia na prahu hospo- vojny William Jackson Smart po smrti manĹželky sĂĄm musel dĂĄrskej krĂ­zy a po utrpeniach vychovĂĄvaĹĽ ĹĄesĹĽ detĂ­. Sonora vnĂ­mala svojho otca ako hrdinu prvej svetovej vojny tomu ne- a hneÄ? ako sa dozvedela, Ĺže matky majĂş svoj sviatok navrhla,

aby podobnĂ˝ mali aj vĹĄetci otcovia. PrvĂĄ neoďŹ ciĂĄlna oslava sa konala v deĹ&#x2C6; narodenĂ­n Sonorinho otca 19. jĂşna 1910. Tretia nedeÄža v mesiaci jĂşn je teda â&#x20AC;&#x17E;zasvätenĂĄâ&#x20AC;&#x153; vĹĄetkĂ˝m muĹžom, z ktorĂ˝ch sa stali oteckovia. V tĂşto nedeÄžu sa v mnohĂ˝ch krajinĂĄch oslavuje otcovstvo a pripomĂ­najĂş si dĂ´leĹžitosĹĽ otca v rodine a pri vĂ˝chove detĂ­. Ă&#x161;loha otca je v rodine a v Ĺživote dieĹĽaĹĽa veÄžmi dĂ´leĹžitĂĄ. Aj keÄ? v mnohĂ˝ch dneĹĄnĂ˝ch rodinĂĄch to vyzerĂĄ tak, Ĺže deti svojho otca viac nepoznajĂş ako poznajĂş, prĂ­padne vyrastajĂş bez neho, stĂĄle je to vĂ˝nimoÄ?nĂĄ osoba a Ä?i chceme alebo nie, ovplyvĹ&#x2C6;uje formovanie osobnosti dieĹĽaĹĽa. red

Vtip: Pacient sa pĂ˝ta doktora: ,,KoÄžkokrĂĄt ste uĹž robili tĂşto operĂĄciu?â&#x20AC;&#x153; Doktor odpovedĂĄ: ,,Asi uĹž ĹĄtyridsaĹĽkrĂĄt.â&#x20AC;&#x153; Pacient: ,,To sa my uÄžavilo.â&#x20AC;&#x153; Doktor: ,,Hej, veÄ? raz sa to uĹž koneÄ?ne musĂ­ podariĹĽ.â&#x20AC;&#x153; Ryan Gosling: â&#x20AC;&#x17E;Je lepĹĄie sa preceniĹĽ, ako neskĂşsiĹĽ nieÄ?o, o Ä?om si myslĂ­te, Ĺže je nad vaĹĄe sily.â&#x20AC;&#x153;

spomienka

OperĂĄcia Barbarossa

Prijmem zodpovednĂŠho strojnĂ­ka na traktorbager caterpillar.r.

SPOLOÄ&#x152;NOSŤ WEINDEL LOGISTIK SERVICE, s.r.o. DiaÄžniÄ?nĂĄ 2, SENEC

10-0136

Podmienky: VP sk. C, strojnĂ­cky preukaz, prax nutnĂĄ. Mzda: 4,50 EUR/h brutto Tel.: 0908 199 111

PRĂ CA NA DVE ZMENY od 6:00 do 14:15 a od 14:15 do 22:30

medzinĂĄrod

na ĹživnosĹĽ 0,08â&#x201A;Ź/km

45-0020

do 3,5t

0905 527 912

ponĂşka zamestnanie

- Balenie cukroviniek

PrĂĄca pre vodiÄ?onevj dopravy

POĹ˝IADAVKY: Âť ChuĹĽ a ochota pracovaĹĽ Âť SkĂşsenosti s prĂĄcou v potravinĂĄrstve sĂş vĂ˝hodou, nie vĹĄak podmienkou Âť PlatnĂ˝ zdravotnĂ˝ preukaz PONĂ&#x161;KAME: Âť TrvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer Âť UBYTOVANIE Âť VĂ˝bornĂş firemnĂş kultĂşru Âť DobrĂ˝ kolektĂ­v Âť PeknĂŠ, Ä?istĂŠ pracovnĂŠ prostredie Âť StabilnĂş mzdu, dochĂĄdzkovĂ˝ bonus MZDA: Âť 600 â&#x201A;Ź brutto mesaÄ?ne, stravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 3,60 â&#x201A;Ź plne hradenĂŠ zamestnĂĄvateÄžom

POHOVORY BUDĂ&#x161; PREBIEHAŤ VO VYBRANĂ?CH LOKALITĂ CH v okolĂ­ Rimavskej Soboty, a inĂ˝ch okolitĂ˝ch miest a obcĂ­. Miesto a termĂ­n upresnĂ­me telefonicky.

TýŞdennĂ­k GEMERSKO hÄžadĂĄ na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov spoÄžahlivĂŠho kolportĂŠra na dohodu:

â&#x20AC;˘ rimavskĂĄ sobota centrumâ&#x20AC;˘

mzda 10,60â&#x201A;Ź brutto za jeden roznos + prĂ­platky za väÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et strĂĄn novĂ­n, a roznos letĂĄkov

StabilnĂĄ dopravnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ s 15-roÄ?nou histĂłriou prijme do TPP

VodiÄ?a MKD nĂĄvesovĂŠ sĂşpravy a vodiÄ?a SOLO vozidla do 12t PonĂşkame:   

 

 

   

  

 

- stabilnĂŠ zamestnanie - pridelenĂŠ vozidlo - týŞdennĂŠ prepravy medzi SK a DE, CZ, AT - motivujĂşce mzdovĂŠ ohodnotenie 70â&#x201A;Ź/deĹ&#x2C6; - dodrĹžiavanie nariadenia Ä?.561/2006 - moĹžnosĹĽ ubytovania

PoĹžadujeme:

- vĹĄetky doklady potrebnĂŠ k vĂ˝konu povolania vodiÄ?a MKD NĂ STUP MOĹ˝NĂ? IHNEÄ&#x17D;. Kontakt: 0905 634 232, 0917 801 287 e-mail: legarde@legardes.sk

HasiÄ?skĂĄ 4, 971 01 Prievidza

131180280

  

51-0011

V prĂ­pade zĂĄujmu volajte na tel. Ä?.: 0918 342 807 (V pracovnĂŠ dni od 8:00 - 13:00)

info: 0908 979 467 alebo e-mail: distribucia.ge@regionpress.sk

Ivan BroŞík

OperĂĄcia Barbarossa je kĂłdovĂŠ oznaÄ?enie pre invĂĄziu vojsk Osi do ZSSR, ktorĂĄ otvorila vĂ˝chodnĂ˝ front a zaÄ?ala vojenskĂş kampaĹ&#x2C6; oznaÄ?ovanĂş v krajinĂĄch bĂ˝valĂŠho Sovietskeho zväzu ako VeÄžkĂĄ vlasteneckĂĄ vojna. OperĂĄcia Barbarossa sa zaÄ?ala 22. jĂşna 1941 a skonÄ?ila v decembri 1941, kedy vyÄ?erpanĂĄ nemeckĂĄ armĂĄda nedokĂĄzala v ĹĽaĹžkĂ˝ch zimnĂ˝ch podmienkach a za silnejĂşceho odporu Ä&#x152;ervenej armĂĄdy pokraÄ?ovaĹĽ vo svojom postupe a preĹĄla do obrany. Aj keÄ? moĹžno nemeckĂŠ ĹĽaĹženie v priebehu Barbarossy povaĹžovaĹĽ za vĂ­ĹĽaznĂŠ, pretoĹže Sovietsky zväz utrpel veÄžmi ĹĽaĹžkĂŠ straty a jeho schopnosĹĽ viesĹĽ vojnu bola silne naĹĄtrbenĂĄ, iĹĄlo o nemeckĂŠ vĂ­ĹĽazstvo veÄžmi draho zaplatenĂŠ a nedostaÄ?ujĂşce, pretoĹže nestaÄ?ilo na to, aby bol ZSSR zlomenĂ˝, keÄ?Ĺže VeÄžkonemeckĂĄ rĂ­ĹĄa a jej spojenci si dlhodobĂş vojnu nemohli dovoliĹĽ. V nasledujĂşcich rokoch sa zaÄ?ala presadzovaĹĽ prevaha priemyslu Spojencov (hlavne ZSSR, USA a SpojenĂŠ krĂĄÄžovstvo) a ich rastĂşce bojovĂŠ skĂşsenosti takĂ˝m spĂ´sobom, Ĺže mu Nemecko a jeho satelity nakoniec nedokĂĄzali vzdorovaĹĽ. BojovĂŠ operĂĄcie vĹĄak rovnako podlomili bojaschopnosĹĽ Sovietskeho zväzu. Krajina sa z ĹĽaĹžkĂ˝ch porĂĄĹžok leta a jesene 1941 a ich dĂ´sledkov spamätĂĄvala aĹž do roku 1943, kedy sa sovietskym vojskĂĄm podarilo deďŹ nitĂ­vne zĂ­skaĹĽ iniciatĂ­vu nezvratne na svoju stranu. RĂĄno 22. jĂşna 1941 nacistickĂŠ Nemecko spoloÄ?ne so svojimi eurĂłpskymi spojencami napadlo Sovietsky zväz a zaÄ?alo tak jednu z najbrutĂĄlnejĹĄĂ­ch a najväÄ?ĹĄĂ­ch vojnovĂ˝ch kampanĂ­ v histĂłrii Äžudstva. Boje sa zaÄ?ali na nemecko-sovietskej hranici dlhej od Baltu po Ăşstie Dunaja 2 000 km a o tri dni neskĂ´r aj na hranici ZSSR, FĂ­nska a NĂłrska dlhej 1 200 km. SamotnĂ˝ Ăştok bol veÄžmi dobre pripravenĂ˝ a utajenĂ˝. Medzi vojakmi pred zaÄ?iatkom kolovali domnienky, Ĺže cieÄžom je prechod ĂşzemĂ­m Sovietskeho zväzu (so StalinovĂ˝m poĹžehnanĂ­m) a Ăştok na kolĂłnie VeÄžkej BritĂĄnie. Sovietsky zväz bol do poslednej chvĂ­le radovĂ˝mi vojakmi povaĹžovanĂ˝ za spojenca Nemecka. AĹž veÄ?er 21. jĂşna bol vojakom preÄ?Ă­tanĂ˝ Hitlerov propagandistickĂ˝ oznam vysvetÄžujĂşci dĂ´vody napadnutia Sovietskeho zväzu. O 3:15 (5:15 moskovskĂŠho Ä?asu) sa ako prvĂĄ zaÄ?ala nemeckĂĄ delostreleckĂĄ prĂ­prava v oblasti Brestu. 3:40 nasledovali Ăştoky nemeckĂ˝ch strmhlavĂ˝ch bombardĂŠrov. O 4:15 zaÄ?ali nemeckĂŠ vojskĂĄ prekraÄ?ovaĹĽ rieku ZĂĄpadnĂ˝ Bug (ĂşdernĂĄ jednotka 3. tankovej divĂ­zie predtĂ˝m dobyla KodenskĂ˝ most), Ä?Ă­m fakticky vstĂşpili na Ăşzemie Sovietskeho zväzu. red


Ä?Ă­slo 24 / 15. jĂşn 2018

65-115

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

�������������������������

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

TEL.: ������������

��������������� �������������������� ��������������������������� �����������������������������

MURà RI - TESà RI SADROKARTONISTI ����������������������������������

���������������������������������������������� �����������������������������������

�������������������

0950 301 301 MM STAV - SK, s.r.o. a UrbĂĄnek s.r.o. prijme murĂĄrov, tesĂĄrov, Ĺželeziarov a pomocnĂ˝ch robotnĂ­kov na prĂĄcu v SR a Ä&#x152;R. PrĂĄca na ĹživnosĹĽ prĂ­padne dohoda. ZĂĄkladnĂĄ mzda od 3 Eur/hod netto. PrĂĄca na ĹživnosĹĽ 6-8 Eur/hod podÄža odbornosti. Ubytovanie zabezpeÄ?ujeme a hradĂ­me. ZĂĄkladnĂĄ mzda 600 eur netto/mesiac. Ĺ˝ivnostnĂ­ci zĂĄklad 1200-1600 Eur mesaÄ?ne zĂĄleŞí od odbornosti. 0917477327, 0907830747

85_0378

32-0064

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

85-0391

������������������������������ ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ����������������������

www.aiw.sk

94-0072

489 â&#x201A;Ź 349 â&#x201A;Ź

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

34-0159

-28% www.daka.sk

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0038

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

�������������������������

ĂĄ JedineÄ?nĂĄ leptnri ka en dovol oreÄ?i ChorvĂĄtskomziPou en p s pol

Gemersko 18 24  
Gemersko 18 24  
Advertisement