Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

Stredné a vysoké ŠKOLY

gemersko.sk

GEMERSKO

ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO č. 7 / 17. február 2017 / 21. ročník

Odborná príprava k získaniu

preukazu odbornej spôsobilosti typu

S,P

0905 867 172 0918 607 897 0917 650 018 0905 775 463 1iVWXSLKQHđ 733EULJiGD æLDGQHWHVW\ +đDGiPHDM

(/(.75,.É5=9É5$þ

ICSÓ ÁRPÁD

MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN KÚRENIE VODA

PODLAHOVÉ KÚRENIE PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK Šafárikova 33 mobil: 0907 660 214 048 01 Rožňava e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

0907 571 286

ARBORISTIKA Orezávanie, ošetrovanie a výruby stromov pomocou stromolezeckej techniky

74/ 3 -1

bezpečnostné služby

KURZY SBS

+Ĺ$'Éä 35É&8"

85_0004

GRIFFIN S Group

týždenne do 24 000 domácností a firiem

6


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVĂšCKO týŞdenne do 24 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

ÄŒuÄ?mianska dlhĂĄ 3 RoĹžĹˆava 058 / 732 98 18 gemersko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Renata Palme 0907 887 322

DistribĂşcia: (25.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) Ing. Jaroslav HlavĂĄÄ? 0908 979 467

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: RoĹžĹˆava, RimavskĂĄ Sobota, RevĂşca, PleĹĄivec, TornaÄža, JesenskĂŠ, MurĂĄĹˆ, + pĂĄrny týŞdeĹˆ: Hrachovo, Kociha, Hnúťża, Rim. ZĂĄluĹžany, SlavoĹĄovce, Rakovnica, RoĹžĹˆ. BystrĂŠ, KruĹžnĂĄ, LipovnĂ­k, Jovice, KrĂĄsnohorskĂĄ Dl. LĂşka, + nepĂĄrny týŞdeĹˆ: Betliar, Vlachovo, Gemer. Poloma, DobĹĄinĂĄ, Slavec, VidovĂĄ, GemerskĂĄ HĂ´rka, Ĺ tĂ­tnik, Tisovec,

DaĹˆovĂĄ povinnosĹĽ pri predaji alebo darovanĂ­ nehnuteÄžnosti

nehnuteÄžnosti predajĂş a peniaze si rozdelia rovnĂ˝m dielom. ProsĂ­m o radu, Ä?i v prĂ­pade predaja v roku 2017 budĂş maĹĽ povinnosĹĽ platiĹĽ daĹˆ z predaja nehnuteÄžnosti a ak ĂĄno, v akej výťke? ÄŽakujem, VaĹĄa Ä?itateÄžka LĂ˝dia.“ DobrĂ˝ deĹˆ p. LĂ˝dia, v prvom rade ste uviedli, Ĺže nehnuteÄžnosti ste zdedili spolu s manĹželom. Neviem, Ä?i tĂĄto vaĹĄa informĂĄcia je presnĂĄ. Je to veÄžmi nepravdepodobnĂŠ, keÄ?Ĺže osoba, po ktorej ste dedili bola zrejme poruÄ?iteÄžom jednĂŠho z vĂĄs. Majetok zĂ­skanĂ˝ dedenĂ­m jednĂŠho z manĹželov dokonca nepatrĂ­ ani do bezpodielovĂŠho spoluvlastnĂ­ctva manĹželov. Budem vychĂĄdzaĹĽ z toho, Ĺže nehnuteÄžnosti vlastnĂ­te spoloÄ?ne. Ak daĹˆovnĂ­k predal nehnuteÄžnosĹĽ (napr. dom, pozemok) resp. Ä?asĹĽ nehnuteÄžnosti na zĂĄklade uzatvorenej kĂşpnopredajnej zmluvy, takĂ˝to prĂ­jem je na daĹˆovĂŠ ĂşÄ?ely povaĹžovanĂ˝ za prĂ­jem

„DobrĂ˝ deĹˆ, s manĹželom sme zdedili v roku 2005 rodinnĂ˝ dom s pozemkom, ktorĂ˝ sme zrekonĹĄtruovali. V roku 2013 sme nehnuteÄžnosti daMgr. rovali naĹĄim deĹĽom. Cena nehnuMiroslav teÄžnosti v darovacej zmluve nebola TokarÄ?Ă­k uvedenĂĄ. Deti sa teraz rozhodli, Ĺže

PonĂşkame prĂĄcu pre

TýŞdenník GEMERSKO hĞadå na roznos novín spoĞahlivÊho kolportÊra z radov ťtudentov, alebo dôchodcov,

OPATROVATEĽKY

v RakĂşsku (ViedeĹˆ a okolie), s praxou v opatrovanĂ­. PotrebnĂĄ znalosĹĽ nemeckĂŠho jazyka. Pre bliŞťie info volajte na tel.:

0902 087 243 a 0915 333 579

z prevodu vlastnĂ­ctva nehnuteÄžnosti.   To, Ä?i prĂ­jem z predaja nehnuteÄžnosti u daĹˆovnĂ­ka podlieha zdaneniu a je zdaniteÄžnĂ˝m prĂ­jmom alebo je od dane oslobodenĂ˝, zĂĄvisĂ­ od posĂşdenia podmienok pre jeho oslobodenie podÄža ustanovenĂ­ zĂĄkona o dani z prĂ­jmov. TakĂ˝to prĂ­jem sa zaraÄ?uje medzi ostatnĂŠ prĂ­jmy, a to prĂ­jmy z prevodu vlastnĂ­ctva nehnuteÄžnostĂ­. DaĹˆ sa zaplatĂ­ z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorĂş ste nehnuteÄžnosĹĽ nadobudli, samozrejme, za predpokladu, Ĺže vznikne kladnĂ˝ rozdiel. Tento rozdiel vĹĄak mĂ´Ĺžete znĂ­ĹžiĹĽ o preukĂĄzateÄžne vynaloĹženĂŠ vĂ˝davky (napr. vĂ˝davky sĂşvisiace s rekonĹĄtrukciou a pod.) ZĂĄkon o dani z prĂ­jmov v ust. § 9 vymedzuje podmienky, ktorĂŠ musia byĹĽ pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

pre:

RoĹžĹˆava, Betliar, KrĂĄsnohorskĂŠ Podhradie

info : 0908 979 467 | distribucia.ge@regionpress.sk

Gemersko.sk

&Ζ0%$ĂżÂƒ.s. r. o., Duklianska17A/3579, 085 01 Bardejov

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

KÄ€DGÂŁQDREVDGHQLHPLHVWD

OBCHODNÉHO Zà STUPCU pre

%$16.2%<675Î&#x2013;&.Â&#x;.5$-

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

2.5(6<%UH]QR9HÄ&#x20AC;NÂż.UWÂŻÄŁ/XĂ?HQHF3ROWÂŁU 5LPDYVNÂŁ6RERWD

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

BEZPLATNE

grejtakova@arios-hr.sk 0948 003 126 pacutova@arios-hr.sk 0917 104 443

prĂĄca v trojzmennej prevĂĄdzke, mzda 3,20â&#x201A;Ź/h. + stravnĂŠ 3,38â&#x201A;Ź, +90â&#x201A;Ź variabilnĂĄ zloĹžka mesaÄ?ne (KoĹĄice)

%OLĹ&#x20AC;ÄŁLHLQIRUPÂŁFLHQDWHO

271170001-5

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

e ch u a na vlnĂĄch Ăşsp vezieme s

030015

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

1Â&#x192;3/Ä&#x2030;35Â&#x192;&( Č?VWDURVWOLYRVħD]RGSRYHGQRVħ ]D]ÂŁND]QÂŻNRYYUÂŁPFL]YHUHQÂŤKRUHJLÂľQX Č?DNWÂŻYQHY\KÄ&#x20AC;DGÂŁYDQLHQRYÂżFK]ÂŁND]QÂŻNRY 3RGPLHQN\ ÄżÎ&#x2013;9126ÄŚ 0RĹ&#x20AC;QRVħVOXĹ&#x20AC;REQÂŤKRYR]LGOD Î&#x2013;QJ-ÂŁQ3URNRSWHO ÄżLDGRVħVSROXVRĹ&#x20AC;LYRWRSLVRP]DVLHODħ

QDHPDLONDQVND#FLPEDODNVN

61-0017

PIESTANSKO GEMERSKO

prĂĄvnik radĂ­

61_0102

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

931170014

regionĂĄlne noviny


oslobodený od dane, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výsplnené pre oslobodenie príjmu z  predaja nehnuteľnosti. Od dane je davkom je cena v čase darovania, tzv. reprodukčná obstarávacia cena (určeoslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením ná napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov v darovacej zmluve). Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníc- 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výtva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Na účely uplatnenia výdavku pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobud- davkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, nutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane sa posudzuje skutočnosť, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva). či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť Ak Vaše deti predajú nehnuteľnosti, ktoré ste im darovali v roku 2013, predal, oslobodený od dane alebo nie. Ak by bol príjem z predaja u darcu v roku 2017 nebudú spĺňať podmienku oslobodenia a príjem z predaja

pokračovanie

123podlahy.sk DOPRAVA PODLAHY AŽ K VÁM ZDARMA.

týchto nehnuteľností bude podliehať zdaneniu, pretože k predaju nehnuteľností dôjde do päť rokov od ich nadobudnutia. Ako výdavok (cena, za ktorú by deti nadobudli majetok ak by nebol darovaný) pri príjme z predaja nehnuteľností sa uplatní reprodukčná obstarávacia cena, keďže vy ako darcovia ste v čase darovania nehnuteľností spĺňali podmienky oslobodenia. Výška sa zaplatí ako rozdiel predajnej ceny a tzv. reprodukčnej ceny určenej napr. znaleckým posudkom. Spoločne dosiahnuté príjmy z predaja a spoločne vynaložené výdavky sa zahrnú do ich základu dane podľa ich spoluvlastníckych podielov. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

občianska

0902 246 989

riadková inzercia

auto-moto/iné

2

reality/iné

7

stavba

8

domácnosť

9

EXPRES

Realizujeme OPRAVY

LAKOVŇA

PREDAJ AUTOLAKOV

Expres lakovňa Šafárikova 445/120 048 01 Rožňava 59-14-1

t škrabancov, preliačin t počiatočnej hrdze t poškodeného laku

» Karosárske práce » Poistné udalosti

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

1. Kvalitné podlahy UŽ 1 2. Široký výber ROK 1 3. Bezkonkurenčné ceny NA TRHOUV

SPACEWER, s.r.o., Strojnícka 20, Prešov-Širpo, konečná MHD 7, 17

0940 733 544 0944 265 356

Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“

23-0009

Právnik radí

info@expreslakovna.eu

www.expreslakovna.eu

�� ����� � ��� �� ���

������� ������

� ������������� �������������� ������������ � �������� ���������� ������ ���� ���� � �������� ��������� ��� ������������ ��������� � ��������� �������� � ��������� ������� �������� ������� ��� � ������� ��� �������� �������

VŠETKY druhy DLHOV aj NÁROKOV

66-02

Problémy s dlhmi rieši 0905 638 627 Váš Mediátor

KAMENÁRSTVO Helczman

Prerábame staré betónové hroby na NOVÉ ŽULOVÉ za VÝHODNÉ CENY!

OPTIMUM | BALANCE | EVOLUTION

PLASTOVÉ DVERE

realth er m

-10 %

BIELE PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE 1 TÝŽDEŇ OD ZADANIA DO VÝROBY

360 €

ZA S MONTÁŽOU

... aj atypické rozmery

ROŽŇAVA, Gemerská 581 (časť BAK - za autosalónom Hyundai) TORNAĽA, Cintorínska

Kontakt: 058 / 733 15 72 • 0908 446 600 • 0905 451 073

helczman@centrum.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

CERTIFIKOVANÉ

A

MEŇ PRÍRODNÉHO KA

Z našej ponuky:

AKCIA na DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

roba a predaj spracovanie, vý

• panelové hrobky, pomníky, hroby • urnové schránky • obklady krbov, parapety • pracovné dosky, ...

59-12-1

����������� ���� �������

www.kamenarstvohelczman.sk

0584423333 WWW.REALTHERM.SK možnosť platby aj na splátky realthermrv@ gmail.com ŠAFÁRIKOVA 1 | ROŽŇAVA | 048 01 NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA (OPROTI TELEKOMU)

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP GE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


9 7 1 6 2

6

4 5 8 2 6 4 9

1 7 5

1 2 6 4 1 5 2 4 1 7

občianska

riadková inzercia

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 SÚDNA SIEŇ 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO: Podozrenie 31 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 3 13:50 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 SVET POD HLAVOU: Rodinná záležitosť 00:35 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 3 01:35 Biele goliere V. 1/13 02:25 NOVINY TV JOJ 03:05 UHÁDNI MÔJ VEK

06:10 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:25 Protiklady sa priťahujú 21:55 Reportéri 22:30 Sanitka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 01:00 Protiklady sa priťahujú 02:30 Reportéri 03:00 Dámsky klub 04:30 Slovensko v obrazoch

06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 4 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Obecná škola 23:00 Spackané plastické operácie 6 00:00 Agentka bez minulosti 01:00 Biele goliere V. 2 02:00 KRIMI 02:20 NOVINY TV JOJ 03:00 UHÁDNI MÔJ VEK 03:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:25 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 Test magaJEDNOTKA zín 07:20 Tajomstvo mojej kuchyne 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:05 Doktorka Fosterová 23:00 Murdochove záhady 23:45 Diagnóza: Vražda 00:35 Správna Agáta 01:20 Doktorka Fosterová 02:10 Murdochove záhady

06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 5 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:35 PRÁZDNINY: Karma je sviňa! 6 21:40 Dovidenia, stará mama! 23:20 Spackané plastické operácie 7 00:20 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 5 01:20 Biele goliere V. 3 02:10 NOVINY TV JOJ 02:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:35 SÚDNA SIEŇ 04:20 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Počasie 07:05 JEDNOTKA Tajomstvo mojej kuchyne 07:50 Test magazín 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Liga majstrov: FC Porto – Juventus Turín 22:50 Liga majstrov - zostrihy 23:30 Diagnóza: Vražda 00:20 Správna Agáta 01:05 Obdobie zločinu 02:40 Slovensko chutí

06:10 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:40 DEDIČSTVO: Pravda z minulosti 34/34 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 6 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 DVOJIČKY 00:25 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 6 01:20 Biele goliere V. 4 02:10 NOVINY TV JOJ 02:50 UHÁDNI MÔJ VEK 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ

06:20 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Včera sme si boli cudzí 21:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 00:55 Včera sme si boli cudzí 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Svet v obrazoch 03:05 Dámsky klub

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ 08:25 SÚDNA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek SIEŇ 09:25 Ako som prežil 10:40 ČERT NIKDY NESPÍ 12:00 NOVIMARKÍZA 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prí- NY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 7 13:50 Obecpady 13:05 Mentalista V. 5-6/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 ná škola 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NO- TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POVINY 20:30 Svokra Gizela Oňová pomáha rodinám, ktoré sa ČASIE 20:35 Princ z Perzie: Piesky času Americký dobrodružný ocitli v ťažkostiach. 21:40 CHART SHOW 23:45 Dva a pol chlapa film. MN 12 2010 J. Gyllenhaal, G. Artertonová, B. Kingsley, A. VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 4/13 01:35 Mentalista V. 5-6/22 Molina, T. DuPont 23:10 22 minút 00:55 Bod zlomu 03:10 NO03:00 Šiesty zmysel III. 4/13 04:05 Zámena manželiek VINY TV JOJ 03:50 UHÁDNI MÔJ VEK

06:20 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Milujem Slovensko 21:50 Cestou necestou 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 00:25 Nikto nie je dokonalý 01:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 03:25 Dámsky klub

05:10 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Zabi nudu! 07:35 Káčerovo II. 08:30 Simpsonovci XIX. 9,10 09:20 NAŠI 10:05 Dovidenia, stará mama! 10:45 INKOGNITO 12:00 Arthur a Maltazardova pomsta 14:00 Pozná ju ako svoje boty 16:50 Neuveriteľné svetové talenty II. 18:00 PRÁZDNINY: Karma je sviňa! 6 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Drsniačky Americká akčná kriminálna komédia. MN 15 2013 S. Bullocková, M. McCarthyová, M. Wayans 23:10 Outsider 01:15 Kód Apokalypsy 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV JOJ 04:15 NAŠI 04:45 PRÁZDNINY

06:10 Lilin ostrov pokladov 06:15 Šmolkovia JEDNOTKA 06:30 Kniha džunglí 06:40 Poštár Pat 06:55 Garfield 07:10 Levík Raa Raa 07:20 Požiarnik Sam 07:30 Malý Mikuláš 07:45 Martinka 08:00 Ako si vycvičiť drakov 08:20 Fidlibumove rozprávky 08:50 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:50 Robin Hood 10:35 Park 11:25 On air 11:45 Slovensko chutí 12:30 Zem spieva 14:20 Na krok od neba 16:20 Láska hory prenáša 17:55 Cestou necestou 18:30 Postav dom , zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Zem spieva 22:05 Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina 23:00 Láska hory prenáša 00:25 Na krok od neba 02:15 Zem spieva 04:00 Robin Hood

05:30 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:35 Arthur a Maltazardova pomsta 09:30 NAŠI 10:50 Neuveriteľné svetové talenty II. 12:00 Na ostrie noža 14:30 Princ z Perzie: Piesky času 17:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA 17:55 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 23:00 Komando Americký akčný film. MN 18 1985 A. Schwarzenegger, R. D. Chongová, D. Hedaya, V. Wells, A. Milanová, J. Olson, D. P. Kelly a ďalší. 01:00 Návrat do budúcnosti 03:00 KRIMI 03:25 NOVINY TV JOJ 04:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA

07:10 Levík Raa Raa 07:25 Požiarnik Sam JEDNOTKA 07:35 Malý Mikuláš 07:45 Martinka 08:00 Ako si vycvičiť drakov 08:25 Zázračný ateliér 08:55 Arabela sa vracia 09:25 Autosalón 10:00 Čarovné miesta Zeme 10:55 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTORY 11:55 O 5 minút dvanásť 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Vianoce Hercula Poirota 15:25 Hody 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Tajné životy 21:20 Mediciovci 23:20 Poirot: Vianoce Hercula Poirota 01:05 Hody 02:30 Mediciovci: Vládcovia Florencie 1/8

TV program pondelok

20. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 Svokra 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 21-22/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Divoký Zapadákov 21:40 Kredenc 22:10 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 22:50 Mama I. 5-6/22 23:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 00:50 Mentalista 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:00 Mama 03:55 Svokra MARKÍZA

TV program utorok

21. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 O 10 rokov mladší 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 23-24/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Baby boom 21:40 O 10 rokov mladší 22:45 Rodinné prípady 23:45 Dva a pol chlapa VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 1/13 01:35 Mentalista IV. 23-24/24 03:00 Šiesty zmysel III. 1/13 04:05 O 10 rokov mladší 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

22. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zámena manželiek 10:05 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:10 Mentalista V. 1-2/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Kredenc 23:40 Dva a pol chlapa VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 2/13 01:30 Mentalista V. 1-2/22 03:00 Šiesty zmysel III. 2/13 03:55 Zámena manželiek 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

23. 2. 2017

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:50 Baby boom 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista V. 3-4/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Hviezdna párty 23:40 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 00:25 Top aplikácie 00:40 Dva a pol chlapa VI. 01:30 Šiesty zmysel III. 3/13 02:20 Mentalista V. 3-4/22 04:05 Baby boom 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP GE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TV program piatok

24. 2. 2017

TV program sobota

25. 2. 2017

05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:10 Zachráňte Willyho 2 09:15 Kredenc 09:45 Teória veľkého tresku VIII. 10:40 Muži v čiernom 12:40 Dannyho dvanástka 15:20 Harry Potter a Dary smrti 1 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 My sme Millerovci Komédia MN 15 (USA) 2013 J. Anistonová, J. Sudeikis, E. Robertsová 22:45 Vo štvorici po opici 2 00:50 Dannyho dvanástka 03:00 Vo štvorici po opici 2 MARKÍZA

TV program nedeľa

26. 2. 2017

05:15 Rodinné prípady 06:00 TN 06:55 Scooby Doo, kde si?! 07:15 Tučniaky z Madagaskaru 08:05 Harry Potter a Dary smrti 11:10 Legenda o Zorrovi 13:50 CHART SHOW 15:50 Dobre vedieť! 17:05 Hra o Niké 17:50 Divoký Zapadákov 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Terminátor Genisys Akčný film MN 15 (USA) 2015 A. Schwarzenegger, J. Clarke, E. Clarková, J. Courtney, J. K. Simmons. 23:05 Total Recall 01:25 Terminátor Genisys 03:35 Teória veľkého tresku MARKÍZA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA


07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:40 Bez hraníc 11:15 LUXáreň 11:40 Môj názor 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 V škole Ducha 13:25 Hudobné pódium 14:15 Stojí to za to! 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Univerzita tretieho veku 16:40 Svedectvo 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:05 Krátke správy 20:15 Pozvánka 20:30 V Samárii pri studni 21:55 Moja misia magazín 22:55 Vzťahy 23:40 Z prameňa 00:50 Doma je doma 01:50 Generálna audiencia 03:00 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 Rovnováha 10:00 168 hodin 10:30 Četníci z Luhačovic 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:50 Kojak 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Svět pod hlavou 21:05 Čtvrtá hvězda 21:30 Reportéři ČT 22:10 Legendy kriminalistiky: Vražda nadvakrát 22:45 Na stopě 23:10 Kriminalista 00:10 AZ-kvíz 00:35 Kalendárium 00:50 GEN - Galerie elity národa 01:05 Kde bydlely princezny 02:00 Všechnopárty 02:55 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Moja misia magazín 09:20 Animované 05:00 Snooker 06:30 Cyklistika 07:30 Sko- biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 V škole Ducha 11:00 EUROSPORT ky na lyžích 08:30 Biatlon 09:30 Alpské Kresťan v spoločnosti 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 lyžování 10:30 Cyklistika 11:30 Alpské lyžování 12:15 Alpské Duchovná poradňa 14:20 Misia UPéCé 15:00 Hodina milolyžování 13:00 Skoky na lyžích 14:00 Cyklistika 15:00 Snooker srdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Bez hraníc 16:30 PNG 17:00 Biatlon 18:00 Biatlon 19:00 Biatlon 19:30 Biatlon 19:55 – Zem neočakávaného 17:05 Viera do vrecka 17:30 Doma je Zprávy 20:00 Skoky na lyžích 21:00 Alpské lyžování 22:00 doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd Formule 23:00 Motorky 23:55 Zprávy 00:00 Fotbal 00:30 19:35 Z prameňa 20:25 vKontexte 21:15 Runiverz 21:55 Chvály Alpské lyžování 01:30 Snooker 03:00 Formule 03:00 Závěr 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:15 V škole Ducha vysílání 04:00 Motorky 00:50 Doma je doma 02:05 Duchovná poradňa

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 10:00 Kufr 10:45 Silvestrovský koktejl 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Blondýna 14:55 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:55 Kojak 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Dobrodružství kriminalistiky 20:50 Dobrodružství kriminalistiky 21:40 Hercule Poirot 23:15 Motiv IV 00:00 AZ-kvíz 00:30 13. komnata Radka Balaše 00:55 Banánové rybičky 01:25 Zajímavosti z regionů 01:50 Žiješ jenom 2x 02:20 Dobré ráno 04:50 Kočka není pes

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 TV LUX Doma je doma 09:15 Animované biblické príbehy 09:50 Generálna audiencia 11:10 Z prameňa 11:30 vKontexte 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Nová kvalita života 13:15 V Samárii pri studni 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 V škole Ducha 16:35 Správy zo Svätej zeme 17:00 Klbko 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:25 Fundamenty 21:25 Vzťahy 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:20 Môj názor 00:35 Kulmenie 00:50 Moja misia magazín 01:50 Chvály 02:30 Svedectvo 02:35 Runiverz

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 10:00 DobCT1 rodružství kriminalistiky 10:50 Dobrodružství kriminalistiky 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:50 Kojak 16:40 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:05 Pošta pro tebe 21:05 DoktorKA 21:59 Výsledky losování Šťastných 10 22:00 Kojak: Květiny pro Mattyho 23:35 Kriminalista 00:30 Legendy kriminalistiky: Vražda nadvakrát 01:05 AZ-kvíz 01:30 Máte slovo s M. Jílkovou 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 vKontexte 11:00 PNG – Zem neočakávaného 11:30 LUXáreň 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:30 Univerzita tretieho veku 14:25 Viera do vrecka 14:40 Runiverz 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Duchovná poradňa 16:30 Bez hraníc 17:05 Kulmenie 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:20 Adorácia 21:10 Hudobné pódium 21:50 Stojí to za to! 22:10 Misia UPéCé 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:15 Runiverz 00:30 Viera do vrecka 00:50 Doma je doma

05:59 Studio 6 09:00 Kojak II 09:50 Kufr 10:40 Pošta pro tebe 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy (Praha), Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy III 14:45 Syn 15:00 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:55 Kojak II 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Škoda lásky 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Gejzír 22:55 Na stopě 23:20 Taggart 01:30 AZ-kvíz 02:00 Žiješ jenom 2x 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 V Samárii pri studni 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Fundamenty 13:55 Svedectvo 14:00 Chvály 14:40 Kulmenie 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Godzone magazín 16:30 Medzinárodná vojenská púť v Lurdoch 2016 17:05 Môj názor 17:30 Muž spoza hraníc 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:30 Effeta 21:05 Viera do vrecka 21:25 Chvály 22:10 Duchovná poradňa 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:55 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 09:55 Kufr 10:45 Elegán ve fraku 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Tak neváhej a toč speciál 15:45 Reportéři ČT 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Četníci z Luhačovic: Zpěvačka 21:25 13. komnata Heleny Rytířové 21:54 Výsledky losování Šťastných 10 21:55 Všechnopárty 22:50 Silvestrovský koktejl 23:45 Případy detektiva Murdocha IX 00:30 AZ-kvíz 00:55 Objektiv 01:25 Toulavá kamera 01:55 Dobré ráno 04:30 Hobby naší doby 04:55 Žiješ jenom 2x

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Effeta 08:55 vKontexte 09:50 Muž spoza hraníc 05:00 Motorky 06:00 Skoky na lyžích 06:45 10:55 Hudobné pódium 11:35 Stojí to za to! 12:00 Anjel Pána EUROSPORT Severská kombinace 07:15 Severská kombi- 12:25 Ruženec 13:00 Generálna audiencia 14:00 Akatist 14:40 nace 07:45 Motorky 08:30 Skoky na lyžích 09:00 Freestylové Nová kvalita života 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruželyžování 10:30 Běžecké lyžování 12:15 Skoky na lyžích 13:15 nec z Lúrd 16:00 Univerzita tretieho veku 17:05 Runiverz 17:30 Běžecké lyžování 14:45 Saně 15:30 Alpské lyžování 16:15 Sko- LUXáreň 18:00 Effeta 18:35 Klbko 19:05 Ruženec z Lúrd 19:40 ky na lyžích 18:10 Zprávy 18:15 Běžecké lyžování 19:00 Zimní Kulmenie 20:30 Dávid 22:05 Misie milosrdenstva 22:30 PNG sporty 20:00 Cyklistika 21:00 Cyklistika 22:30 Motorky 22:55 – Zem neočakávaného 23:05 Fundamenty 00:35 Patrónke Zprávy 23:00 Zimní sporty 00:00 Skoky na lyžích 01:30 Cyk- Slovenska 02:35 Svedectvo 02:55 V škole Ducha 03:30 Effeta listika 02:00 Cyklistika 03:00 Skoky na lyžích 04:05 Viera do vrecka 04:25 Ruženec

06:00 Kouzelné bylinky 06:25 Polopatě 07:35 O pasáčkovi a labutích princeznách 08:00 Kojak: Květiny pro Mattyho 09:35 Gejzír 10:05 Všechnopárty 11:00 Hříchy pro pátera Knoxe 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 Motanice 14:10 O loupežníku Olbramovi 14:50 Eva tropí hlouposti 16:20 Hercule Poirot 17:55 Kočka není pes 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Tajemství těla 21:10 Na úrovni 23:00 Mladý Montalbano 00:50 Bolkoviny 01:45 Banánové rybičky 02:20 DoktorKA 03:15 Sama doma 04:45 Pod pokličkou

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Effeta 08:55 LUXáreň 09:25 Viera do vrecka 10:00 Svätá omša 11:15 Runiverz 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 V Samárii pri studni 14:40 Môj názor 15:00 Hodina milosrdenstva 15:20 Svedectvo 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 V škole Ducha 16:35 Dávid 18:10 Misie milosrdenstva 18:35 Klbko 19:05 Ruženec z Lúrd 19:40 Nová kvalita života 20:30 Duchovná poradňa 21:00 Kulmenie 21:15 PNG – Zem neočakávaného 21:45 Bez hraníc 22:15 Medzinárodná vojenská púť v Lurdoch 2016 22:45 Univerzita tretieho veku 23:30 Stojí to za to! 00:25 Nová kvalita života 00:50 Doma je doma 01:50 Fundamenty 03:00 Chvály

06:00 Zajímavosti z regionů 06:25 Po stopách hvězd 06:50 Eva tropí hlouposti 08:15 Úsměvy Vlasty Janečkové 08:55 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:05 Život na zámku 12:00 Otázky Václava Moravce 13:05 O zlé a dobré vodě 14:10 Začarovaná láska 15:05 Naška, slečna z dobré rodiny 16:00 Typicky ženská reakce 17:15 Zlá krev: Osudy rodin Bornů, Nedobylů i 18:25 Kouzelné bylinky 19:00 Události 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Gangster Ka 21:55 168 hodin 22:30 Ženy, které nenávidí muže 23:50 Místo činu - Schimanski 01:20 Bolkoviny 02:05 Banánové rybičky 02:30 Legendy kriminalistiky

TV program pondelok

20. 2. 2017

05:00 Alpské lyžování 05:30 Biatlon 06:15 Biatlon 07:00 Snooker 08:30 Alpské lyžování 09:00 Alpské lyžování 09:30 Biatlon 10:00 Biatlon 10:30 Krasobruslení 12:00 Cyklistika 13:00 Skoky na lyžích 14:30 Alpské lyžování 15:30 Biatlon 16:30 Cyklistika 17:30 Skoky na lyžích 18:30 Snooker 19:55 Zprávy 20:00 Alpské lyžování 21:00 Biatlon 22:00 Fotbal 22:30 Watts 22:40 Zprávy 22:45 Snooker 00:30 Biatlon 01:30 Krasobruslení 03:00 Alpské lyžování 03:00 Závěr vysílání 04:00 Biatlon EUROSPORT

TV program utorok

TV program streda

21. 2. 2017

22. 2. 2017

06:00 Biatlon 07:00 Alpské lyžování 08:00 EUROSPORT Fotbal 08:30 Formule 09:30 Biatlon 10:30 Skoky na lyžích 11:30 Biatlon 12:15 Biatlon 13:00 Běžecké lyžování 13:45 Skoky na lyžích 14:30 Běžecké lyžování 15:45 Watts 16:00 Skoky na lyžích 17:00 Alpské lyžování 17:45 Alpské lyžování 18:30 Alpské lyžování 19:15 Alpské lyžování 19:55 Zprávy 20:00 Biatlon 21:00 Skoky na lyžích 22:00 Alpské lyžování 22:55 Zprávy 23:00 Formule 00:00 Skoky na lyžích 01:00 Fotbal 01:30 Biatlon 02:15 Biatlon 03:00 Skoky na lyžích

TV program štvrtok

23. 2. 2017

EUROSPORT 06:00 Skoky na lyžích 07:00 Fotbal 07:30 Biatlon 08:30 Skoky na lyžích 09:30 Skoky na lyžích 10:15 Skoky na lyžích 11:00 Skoky na lyžích 11:45 Fotbal 12:15 Cyklistika 14:15 Skoky na lyžích 15:00 Skoky na lyžích 16:00 Běžecké lyžování 16:30 Běžecké lyžování 18:15 Skoky na lyžích 19:00 Skoky na lyžích 19:55 Zprávy 20:00 Běžecké lyžování 21:00 Cyklistika 22:00 Skoky na lyžích 22:55 Zprávy 23:00 Běžecké lyžování 00:30 Cyklistika 01:30 Alpské lyžování 02:15 Alpské lyžování 03:00 Běžecké lyžování

TV program piatok

24. 2. 2017

06:00 Běžecké lyžování 07:30 Skoky na lyžích 08:30 Běžecké lyžování 09:15 Severská kombinace 10:30 Alpské lyžování 12:30 Severská kombinace 13:00 Skoky na lyžích 14:30 Athlete Story 15:00 Severská kombinace 15:30 Skoky na lyžích 16:15 Skoky na lyžích 18:00 Severská kombinace 18:45 Severská kombinace 19:15 Zimní sporty 20:10 Zprávy 20:15 Skoky na lyžích 21:00 Cyklistika 22:00 Motorky 23:00 Skoky na lyžích 00:00 Cyklistika 01:00 Severská kombinace 01:30 Skoky na lyžích EUROSPORT

TV program sobota

TV program nedeľa

25. 2. 2017

26. 2. 2017

05:00 Motorky 06:00 Skoky na lyžích 07:15 Motorky 07:45 Motorky 08:30 Skoky na lyžích 09:30 Saně 10:30 Severská kombinace Mistrovství světa - skoky týmů 12:15 Běžecké lyžování 14:00 Saně 14:30 Severská kombinace 15:15 Skoky na lyžích 16:15 Skoky na lyžích 18:15 Saně 19:00 Zimní sporty 19:55 Zprávy 20:00 Cyklistika 21:00 Cyklistika 22:00 Motorky 22:55 Zprávy 23:00 Zimní sporty 00:00 Skoky na lyžích 01:00 Motorky 01:30 Cyklistika 02:00 Cyklistika 03:00 Závěr vysílání EUROSPORT

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

CT1

CT1

Vtip: Myš sa vráti z laboratória do svojej klietky a hovorí svojej kamarátke: „Tak som si toho doktora pekne vycvičila.“ „Naozaj?“ „No jasné, vždy, keď stlačím to tlačidlo, tak mi prinesie jedlo.“ Antoine de Saint-Exupéry: „Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

občianska

riadková inzercia

rôzne/iné

14

zoznamka

16

CT1

čísla rubrík

CT1

CT1

CT1

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP GE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


TÉMA TÝŽDŇA

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY Ktorú si vybrať? FEBRUÁR

Ktorá škola je tá najlepšia?

Poprad

Tretie najväčšie mesto východného Slovenska a 10 najväčšie mesto na Slovensku mesto Poprad. Mesto leží v širokej rovnomennej, vysoko položenej kotline na oboch stranách rieky Poprad. Kataster má nepravidelný hviezdicovitý tvar s rozlohou 63,05 km². Na sever od mesta sa rozprestiera masív Vysokých a Belianskych Tatier, na východ Levočské pohorie, na juh nízka pahorkatina Kozích chrbtov a na západ pahorkatina Štrbského rozvodia. Masív Vysokých Tatier prevyšuje kotlinu o 2000 m. Pomerná blízkosť hlavného hrebeňa Tatier tvorí mestu nádhernú kulisu. Socio-ekonomický a geografický význam mesta vyplýva z jeho výhodnej dopravnej polohy na ceste medzinárodného významu E50 a na hlavnom železničnom ťahu Košice-Bratislava s prepojením na Českú republiku  a na Ukrajinu. Letecké spojenie mesta zabezpečuje medzinárodné letisko Poprad-Tatry, ktoré  patrí medzi najvyššie položené medzinárodné letiská v Európe – 718 m n. m.

66-30

Táto otázka zamestnáva každý rok študentov posledného ročníka ZŠ a maturantov, a samozrejme aj ich rodičov. Kritérií pri výbere je niekoľko, avšak rozhodujúcimi sú buď uplatnenie sa na trhu práce alebo úspešnosť pri prijímaní na ďalšie štúdium na vysokých školách. Ako teda nájsť najlepšiu školu? Hodnotenie stredných škôl podľa výsledkov žiakov, možností výuky a úspešnosti absolventov pri prijímacích pohovoroch na VŠ už dlhé roky spracováva inštitút pre ekonomické otázky INEKO. Na ich webovej stránke skoly. ineko.sk nájdete okrem rebríčka najlepších škôl aj informácie o každej škole, o výsledkoch jej študentov za jednotlivé maturitné predmety, výsledky štátnej školskej inšpekcie a ďalšie informácie. Aby ste získali o konkrétnej škole, ktorá sa dostala do vášho užšieho výberu, komplexnejší obraz, navštívte ju napríklad počas dňa otvorených dverí a informujte sa o výsledkoch žiakov a o podmienkach vyučovania priamo v škole. Vysoké školy hodnotí napríklad ARRA - Akademická rankingová a ratingová agentúra, ktorá každoročne zverejňuje rebríček najlepších a najhorších fakúlt vysokých škôl na Slovensku. Kritériá hodnotenia sú rozdelené do piatich základných skupín – vzdelávanie, atraktivita štúdia, výskum, doktorandské štúdium a grantová úspešnosť. Rebríčky nájdete na stránke arra.sk. Snáď najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je šanca absolventov nájsť si vyhovujúcu prácu. Tu môže pomôcť rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, ktorý pripravuje portál profesia.sk. Nájdete ho na ich web stránke v menu O nás, v časti Tlačové správy. Rebríček uvádza nielen odbory, ktoré sú pre zamestnávateľov najzaujímavejšie, ale aj na ktorej škole, prípadne v ktorom kraji, sa ich oplatí študovať. Určite sú užitočné aj hodnotenia súčasných, či bývalých študentov vysokých škôl - tie spracováva stránka aula.sk. Študenti hodnotia kvalitu študijných programov, prístup učiteľov, aj úspešnosť absolventov pri hľadaní práce.

6

Čiapka ušiarka na pôvodná ce

14,99 €

-85% Totálny výpredaj - moderná, veľmi teplá unisex čiapka, vhodná na denné nosenie ale aj na lyžovanie.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Overal pre psa na pôvodná ce

26,99 €

Strojček na cestoviny

Mladý BIO zelený jačmeň na pôvodná ce

29,90 €

-24% Royalty mechanický strojček, v ktorom si len vyberiete hrúbku cesta a všetko je pripravené! Materiál: kov

nová cena

22,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Detoxikačné náplaste

na pôvodná ce

24,90 €

-73% Jeho užívanie má detoxikačné, regeneračné a vyživné účinky, ktoré pomáhajú efektívne bojovať s mnohými zdravotnými neduhmi. Balenie obsahuje nová cena 200 g jačmeňa.

6,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Chia semienka

na pôvodná ce

11 €

na pôvodná ce

25,99 €

Poprad je 53-tisícové mesto, tvoria ho časti – Matejovce, Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami a rekreačná časť Kvetnica. Mesto Poprad predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce administratívne, hospodárske, kultúrne a spoločenské centrum podtatranského regiónu. Výhodná zemepisná a strategická poloha mu umožňuje všestranný rozvoj a špecifickú orientáciu na cestovný ruch, šport a na možnosti všestrannej sebarealizácie jeho obyvateľov. Rozvoj mesta pokračuje aj rozširovaním bytovej výstavby, skvalitňovaním cestovného ruchu, obchodu a služieb, rozvojom stredného a vysokého školstva, vytváraním pracovných príležitostí a oddychových zón. Podmienky na rozvoj turistického a cestovného ruchu nastali v novopostavenom vodnom areáli AquaCity, ktorý umožňuje celoročne všestranné relaxačné vyžitie. Dobré meno a prestíž mesta potvrdila i návšteva britskej kráľovnej Alžbety II. s princom Filipom v októbri 2008.Po zriadení prvej mobilnej ľadovej plochy v centre Popradu mesto iniciovalo aj zriadenie druhej väčšej pri viacúčelovej hale Aréna Poprad. Vybudovaný priemyselný park Poprad – Matejovce je využitý takmer na 100 % a jednotliví podnikatelia vytváraním pracovných miest prispievajú k zníženiu miery evidovanej nezamestnanosti v rámci celého popradského okresu. V roku 2011 samospráva otvorila nové centrum sociálnych služieb a starostlivosti o seniorov, ktoré poskytuje sociálne služby vysokého štandardu. (red.upr) Zdroj: internet, www.poprad.sk

-92% Totálny výpredaj maskáčového overalu pre psa. Veľkosti L, XL, XXL. Zapínanie na cvoky.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

-79%

-77%

Účinky: odstránenie škodlivých toxínov z organizmu, pocit získania energie, uľahčenie a zlepšenie alergií, úprava krvného tlaku, úľava pri artitíde a bolesti kĺbov, atď. Balenie obsahuje nová cena 10 ks náplastí.

Chia semienka sú ideálnym zdrojom proteínov, vlákniny, kvalitných sacharidov a zdravých tukov. Balenie obsahuje 1kg Chia semienok.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

2,34 €

nová cena

5,99 €


redakÄ?nĂŠ slovo

Ivan BroŞík

Vyjaruje sa Neviem, Ä?i je to gramaticky korektnĂŠ slovo, ale prĂĄve v Ä?ase vzniku tohto redakÄ?nĂŠho slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desaĹĽ stupĹ&#x2C6;ov nad nulou. TakĹže peknĂ˝ Ä?alĹĄĂ­ a hĂĄdam uĹž koneÄ?ne vyjarenĂ˝ týŞ-

deĹ&#x2C6;, vĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia! Jar mĂĄme radi asi preto, Ĺže je symbolickĂ˝m a veÄ?nĂ˝m dĂ´kazom toho, Ĺže po zime bĂ˝va teplo, po tme svetlo a po zlom dobrĂŠ. Tak akosi je to na tom naĹĄom svete â&#x20AC;&#x17E;zariadenĂŠâ&#x20AC;&#x153;. Je iba na nĂĄs, aby sme boli schopnĂ­ vidieĹĽ Ä?i vnĂ­maĹĽ aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prĂ­tomnĂŠ. Aj keÄ? sa to nie kaĹždĂŠmu musĂ­ prĂĄve teraz zdaĹĽ. MladĂ˝ chlapec â&#x20AC;&#x17E;urobĂ­â&#x20AC;&#x153; skúťku, uĹž druhĂş opravnĂş, pred maturitnou komisiou, inĂ˝ zĂ­ska prĂĄcu a koneÄ?ne si mĂ´Ĺže nakĂşpiĹĽ aj do zĂĄsoby, nielen zo dĹ&#x2C6;a na deĹ&#x2C6;. Pacienta pustia z nemocnice domov do domĂĄceho lieÄ?enia, na zĂĄhrade sa

zo zeme vytlaÄ?ili prvĂŠ sneĹžienky. NeznamenĂĄ to, Ĺže mĂĄme byĹĽ hluchĂ­ a slepĂ­ voÄ?i zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúż. Aj v tomto naĹĄom vydanĂ­ vĂĄs naprĂ­klad inĹĄpirujeme, ako sa pridaĹĽ na stranu dobra, ako si naÄ?erpaĹĽ endorfĂ­ny, ako sa zbaviĹĽ adrenalĂ­nu â&#x20AC;&#x201C; hoci aj v podobe MorĂŠny. Ako si polepĹĄiĹĽ. Ĺ˝ivot bez boja o dobro je iba vegetovanie. A Şivot bez trĂĄpenĂ­ je gĂ˝Ä?. Vyjaruje sa a verme, Ĺže tĂĄto jar bude viac dobrĂĄ, ako zlĂĄ! LenĹže, troĹĄku je to aj na nĂĄs samotnĂ˝ch. Ivan BroŞík

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂ&#x2C6;N

$FTUPWBOJF Výstava orchideí

Teraz len za

35,50 â&#x201A;Ź

17,90 â&#x201A;Ź

myslĂ­m si

OdÄ?iniĹĽ nemĂ´Ĺže nikto niÄ?, mĹ&#x2022;tveho nezobudĂ­ĹĄ, stratenĂŠ roky Ĺživota nevrĂĄtiĹĄ a prebdenĂŠ noci strachu neobrĂĄtiĹĄ v sladkĂ˝ spĂĄnok bezstarostnosti... (Jan Werich)

Rimavskå Sobota chce ťportovú halu V Rimavskej Sobote by mohla pribudnúż novå ťportovå hala. PodĞa vedúcej odboru rozvoja mesta mestskÊho úradu Evy Murårikovej sa samospråva rozhodla reagovaż na ponuku SlovenskÊho zväzu ĞadovÊho hokeja, ktorý plånuje poskytnúż dotåcie na výstavbu takýchto hål vybraným meståm v zåujme podpory mlådeŞníckeho ťportu. Novå hala by mohla byż podĞa nej postavenå na priestranstve oproti areålu Technických sluŞieb mesta, vedĞa futbalovÊho ťtadióna na Športovej ulici. Zdroj: TA SR

Oscar Wilde: â&#x20AC;&#x17E;SprĂĄvaj sa ku kaĹždej Ĺžene, ako by si bol do nej zamilovanĂ˝ a ku kaĹždĂŠmu muĹžovi, ako by ti bol nadradenĂ˝! Skoro si zĂ­skaĹĄ povesĹĽ dokonalĂŠho gentlemana.â&#x20AC;&#x153;

SmĂştoÄ?nĂĄ spomienka

spravodajstvo Redakcia Gemersko 0907 887 322

Vtip: MalĂ˝ chlapec hovorĂ­ mame: â&#x20AC;&#x17E;Mami, povedz mi pravdu. V ĹĄkole nĂĄs uÄ?ia, Ĺže deti sa rodia ĹženĂĄm a mne kaĹždĂ˝ hovorĂ­, Ĺže som otcovi z oka vypadol.â&#x20AC;&#x153;

Ficov faloĹĄnĂ˝ graf

Predseda vlĂĄdy nevĂĄhal v zĂşfalom boji za svoju obhajobu pri podvode pri cenĂĄch energiĂ­ vytiahnuĹĽ na tlaÄ?ovke Ăşmyselne sfalĹĄovanĂ˝ graf. SnaĹžil sa nĂ­m navodiĹĽ dojem, Ĺže ceny elektriny za RadiÄ?ovej vlĂĄdy boli o viac ako dvojnĂĄsobok vyĹĄĹĄie ako dnes. V skutoÄ?nosti je rozdiel cien minimĂĄlny. Samozrejme, tieĹž nepovedal to, Ĺže ceny za RadiÄ?ovej narĂĄstli preto, lebo Fico rozdal licencie na postavenie slneÄ?nĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ svojim kamarĂĄtom. A prĂĄve v roku 2011 za RadiÄ?ovej boli tieto elektrĂĄrne pripĂĄjanĂŠ do siete a podÄža Ficovho zĂĄkona do ceny elektriny sa preniesol doplatok, ktorĂ˝ vĹĄetci platĂ­me FicovĂ˝m kamarĂĄtom za elektinu, ktorĂş vyrobia v tĂ˝ch sleneÄ?nĂ˝ch elektrĂĄrĹ&#x2C6;ach. A ten nie je zanedbateÄžnĂ˝ 300 miliĂłnov eur roÄ?ne!!! ObludnĂŠ.

â&#x20AC; 25.2.2014 Radko KuchĂĄr UĹž tomu budĂş tri roky, odkedy sme stratili vĂ˝nimoÄ?nĂŠho Ä?loveka. S bolesĹĽou v srdci spomĂ­najĂş Angelika s dcĂŠrou TĂ­meou, ĹĄvagrinĂĄ Monika a svokra Valika. NavĹždy ostaneĹĄ v naĹĄich srdciach!

50%

JednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do rakĂşskeho Klosterneuburgu, nĂĄvĹĄteva najväÄ?ĹĄej vĂ˝stavy orchideĂ­, prehliadka mesteÄ?ka a monumentĂĄlneho klĂĄĹĄtora Klosterneuburg. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 11.03.2017 a 18.03.2017, Bratislava

35 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

44%

PreĹžite najkrajĹĄĂ­ sviatok kvetĂ­n a prĂ­Ä?te na najväÄ?ĹĄiu a najstarĹĄiu zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu v Ä&#x152;echĂĄch. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava

35,50 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

pre prototypovĂş dielĹ&#x2C6;u

46%

JarnĂ˝ jednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni

Teraz len za

26,50 â&#x201A;Ź

16,90 â&#x201A;Ź

TATRAVAGĂ&#x201C;NKA a.s. POPRAD PRĂ?JME STROJNĂ?CH ZĂ MOÄ&#x152;NĂ?KOV

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

Predseda parlamentu, ktorĂ˝ tak rĂĄd kĂĄĹže so zopätĂ˝mi rukami o morĂĄlke, urobil veÄžmi amorĂĄlny Ä?in. Zatajil, Ĺže za neho podvodne hlasoval podpredseda parlamentu GlvĂĄÄ?. NieÄ?o neslĂ˝chanĂŠ! Priamo dvaja najvyĹĄĹĄĂ­ predstavitelia parlamentu, ktorĂ­ by mali strĂĄĹžiĹĽ zĂĄkonnosĹĽ poruĹĄia zĂĄkon a navzĂĄjom svoj podvod zakryjĂş!

MiliĂłn za nadĂĄvku

NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: opracovĂĄva strojnĂŠ sĂşÄ?asti zvĂĄranĂ­m, pilovanĂ­m, rezanĂ­m, sekanĂ­m, vyrovnĂĄvanĂ­m, ohĂ˝banĂ­m, vĹ&#x2022;tanĂ­m a vystruhovanĂ­m s dĂ´razom na zachovanie poĹžadovanĂŠho tvaru, rozmerov a povolenĂ˝ch odchĂ˝lok podÄža technickĂŠho vĂ˝kresu

UĹž ma prestalo baviĹĽ, ako ma mimoriadne vulgĂĄrny politik BĂŠla BugĂĄr stĂĄle krivo obviĹ&#x2C6;uje, Ĺže vulgĂĄrne hreĹĄĂ­m. Nikdy, podotĂ˝kam nikdy som z Ăşst nevypustil slovĂĄ ako ko..., pi.., je... Ä?i ku... NIKDY! Neviem preÄ?o, jedoducho ich ani nedokĂĄĹžem vysloviĹĽ. Naproti tomu, BugĂĄra som mimo kamier eĹĄte ani nepoÄ?ul povedaĹĽ vetu bez niektorej z nich. BeĹžne rozprĂĄva ako ten poslednĂ˝ koÄ?iĹĄ, aĹž mi je to odpornĂŠ. Na dĂ´kaz toho, kto tu je teda ten mimoriadne vulgĂĄrny, som dal verejnĂş ponuku na 1 miliĂłn eur tomu, kto zverejnĂ­ nahrĂĄvku mĂ´jho hlasu (aj nelegĂĄlnu), kde pouĹžijem niektorĂŠ z tĂ˝chto BugĂĄrom obĞúbenĂ˝ch slov. No a teraz sa ukĂĄĹže. Je to aĹž zvrĂĄtenĂŠ, ako vulgĂĄrny BugĂĄr dokĂĄĹže krivo obviĹ&#x2C6;ovaĹĽ toho, kto nikdy nehreĹĄĂ­.

PoĹžiadavky na pozĂ­ciu: podmienkou je vlastniĹĽ platnĂ˝ zvĂĄraÄ?skĂ˝ CertifikĂĄt - OsvedÄ?enie o skúťke zvĂĄraÄ?a â&#x20AC;˘ dĺŞka praxe min. 2 roky v strojĂĄrskom priemysle â&#x20AC;˘ vysokĂŠ pracovnĂŠ nasadenie, prĂĄca na zmeny â&#x20AC;˘ Ä?Ă­tanie vĂ˝kresovej dokumentĂĄcie TermĂ­n nĂĄstupu: ihneÄ? PlatovĂŠ podmienky: Ä?asovĂĄ mzda

38%

NalaÄ?te sa snami na veÄžkonoÄ?nĂş nĂ´tu na 1-dĹ&#x2C6;ovom zĂĄjazde na veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy priamo v centre Viedne. TermĂ­n: 15.4.2017. NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava.

www.megazlava.sk Ä&#x152;o je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po â&#x20AC;&#x201C; Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

PonĂşkame: â&#x20AC;˘ prĂĄca v stabilnej a perspektĂ­vnej spoloÄ?nosti â&#x20AC;˘ dovolenkovĂĄ a vianoÄ?nĂĄ odmena â&#x20AC;˘ preplĂĄcanie nadÄ?asov â&#x20AC;˘ zabezpeÄ?enĂŠ stravovanie pre zamestnancov vo vĂ˝dajniach stravy priamo v areĂĄli spoloÄ?nosti â&#x20AC;˘ poskytujeme pracovnĂŠ odevy a ich Ä?istenie a opravu zdarma â&#x20AC;˘ prĂĄca v stabilnom podniku so zauÄ?enĂ­m pod vedenĂ­m inĹĄtruktora â&#x20AC;˘ spoloÄ?nosĹĽ ponĂşka v rĂĄmci benefitov aj mnoĹžstvo Ä?alĹĄĂ­ch zliav v regiĂłne â&#x20AC;˘ spoloÄ?nosĹĽ organizuje pre zamestnancov a ich rodinnĂ˝ch prĂ­sluĹĄnĂ­kov spoloÄ?nĂŠ zaujĂ­mavĂŠ podujatia

V prĂ­pade zĂĄujmu kontaktujte PersonĂĄlne oddelenie telefonicky: mobil:

0918 735 724 0918 735 197 0918 735 653

pevnĂĄ linka:

052/ 711 2606 052/ 711 2455

resp. e-mailom:

personal@ tatravagonka.sk

99-0008-3

Teraz len za

Danko zakryl podvod

Kvalitou spĂĄjame svet

Flora Olomouc

Igor MatoviÄ?

igor matoviÄ?


PRIJMEME NA PRĂ CU V Ä&#x152;R a SR pracovnĂ­kov do TPP na pozĂ­cie:

mĂĄ protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky,niÄ?Ă­ vĂ­rusy, plesne aj baktĂŠrie, pomĂĄha pri psoriĂĄze, ekzĂŠmoch, aknĂŠ, hemoroidoch. PosilĹ&#x2C6;uje imunitnĂ˝ systĂŠm a regenerĂĄciu, detoxikuje organizmus, pomĂĄha pri problĂŠmoch trĂĄviacej sĂşstavy a inĂŠ...

VODIÄ&#x152; VZV (s praxou)

MANIPULAÄ&#x152;NĂ? PRACOVNĂ?K PonĂşkame stabilnĂş prĂĄcu, pravidelnĂŠ vĂ˝platy, bezplatnĂŠ ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitnĂ˝ pracovnĂ˝ servis, plat 110 - 140 KÄ?/hod, resp. 4,0 - 4,50 â&#x201A;Ź netto a ine beneďŹ ty. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

Liberec ��������������������

61_0000

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

ObjednĂĄvajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

 VhodnĂĄ aj pre kojencov.

LEN

â&#x201A;Ź

str

ĂĄn

Ĺ˝ENY CH CĂ&#x161;

ZĂ ZRAÄ&#x152;NĂ PLANĂ&#x2030;TA AK MILĂ?CH CH HL LA 

 

 str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RĂ? NESPADNE

#10 Ä&#x152;Ă­slo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NĂ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRĂ?RODA

PRĂ?Ĺ ERY Z HLBĂ?N

       str.

54

VESMĂ?R

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydanĂ­ len za 12,90 â&#x201A;Ź

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREÄ&#x152;O Ĺ KODĂ? CUKONĂ M R?

V TOMTO Ä&#x152;Ă?SLE Ä&#x17D;ALE

25 Ă&#x161;Ĺ˝ASNĂ?CH ZĂ BEROV

����������+

     Â  Â Â? Â Â  str. 70

- JJan 2017

+LieÄ?ili EgypĹĽania +UŞívali Äžudia infekcie plesĹ&#x2C6;ou? drogy +Ä&#x152;o je najdrahĹĄĂ­aj v minulosti? materiĂĄl na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparåda najkrajťích vesmírnych výjavov

PRĂ?RODA

Ä&#x152;LOVEK

Â? Â?   Â?  Â?

str. 40

J NĂ JDETE...

ZVIER ATKĂ TO VIDIA INAK

Ä&#x152;LOVEK

5 ZBYTOÄ&#x152;NĂ?CH Ä&#x152;ASTĂ? TELA

+ NaĹĄi domĂĄci milĂĄÄ?ikovia a ich vycibrenĂŠ zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Ĺ˝lÄ?nĂ­k aj mandle sĂş nahraditeÄžnĂŠ

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

PreĹĄovÄ?ania platia dane, postavte nĂĄm obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

85-00

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

VlasovĂĄ kozmetika, pomĂ´cky a zariadenia pre kadernĂ­ctva

85_0000

BARDEJOV, SlovenskĂĄ, 5/Ä?.d.717, 7.posch./ tel.fax: 054/4706972, mobil: 0911 915 333, e-mail: maduxbj@madux.sk GIRALTOVCE, Hviezdoslavova 726/29 (pri POĹ TE), tel. 0907 341 507, e-mail: manox.style@gmail.com PREĹ OV HlavnĂĄ 10, 0948 340 116 maduxpo@madux.sk, KOĹ ICE MlynskĂĄ 17, 0948 399 341, maduxke@madux.sk MICHALOVCE, Andreja SlĂĄdkoviÄ?a 5 (OC Karaka - oproti KauďŹ&#x201A;andu ), 0948 101 822, maduxmi@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochådzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotovanÊ stravovanie

Gemersko 17 07  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you