Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO č. 48 / 2. december 2016 / 20. ročník

týždenne do 24 000 domácností a firiem

Realizujeme OPRAVY

EXPRES

LAKOVŇA • škrabancov, preliačin • počiatočnej hrdze Expres lakovňa me • poškodeného laku realizuje dín Šafárikova 445/120 info@expreslakovna.eu

www.expreslakovna.eu

88-0006

» Karosárske práce » Poistné udalosti

od 1 do 3 ho 048 01 Rožňava v závislosti dy od rozsahu ško

59-247-10

0940 733 544 0944 265 356

t¹mpˆÔ|~ˆo 

€||EñāøöĎóð íøðóýôăôĂƊ

W`W\_]^X^Y W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

_\EWWZ\

gemersko.sk

GEMERSKO

zĎĂăĄÿø÷ýôġ 0944 031 279 0944 217 262

www.eda-eda.sk office@eda-eda.sk

�� ����� � ��� �� � � �

������� ������

� ������������� �������������� ������������ � �������� ���������� ������ ���� ���� � �������� ��������� ��� ������������ ��������� � ��������� �������� � ��������� ������� �������� ������� ��� � ������� ��� �������� �������

����������� ���� �������

Prečítajte si lepšie noviny.


Vtip: Babka prĂ­de do mäsiarstva a vravĂ­: „DobrĂ˝ deĹˆ, nemĂĄte nieÄ?o pre psa?“ A predavaÄ? na to: „BĂşdu? Alebo reĹĽaz?“

svet knihy

Kto je najvyĹĄĹĄie postavenĂ˝ SlovĂĄk vo VatikĂĄne a ako vidĂ­ svet okolo seba? Arcibiskup Cyril VasiÄž hovorĂ­ v kniĹžnom rozhovore o svojom Ĺživote, o stave cirkvi na Slovensku, ale reaguje aj na aktuĂĄlne spoloÄ?enskĂŠ a po-

Zdenka SchelingovĂĄ: „KeÄ? Boh posiela na nĂĄs utrpenie, mĂĄ pritom odvrĂĄtenĂş tvĂĄr. Vtedy je Ĺživot iba prebdenĂ­m noci na zlom nocÄžahu. Ale ak nĂĄs tĹ•nie zraĹˆuje, naĹĄa lĂĄska vydĂĄva vĂ´Ĺˆu.“

obÄ?ianska

JESENNĂ

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/inĂŠ

KresĹĽan by mal byĹĽ hrdinom

2

AKCIA

OPTIMUM | BALANCE | EVOLUTION

4

„dnes je potrebnĂĄ odvaha, neslobodno mlÄ?aĹĽ! Sme svedkami niÄ?enia ÄžudskĂ˝ch Ĺživotov.“ V knihe KresĹĽan by mal byĹĽ hrdinom hovorĂ­ arcibiskup o svojom Ĺživote v rodine grĂŠckokatolĂ­ckeho kĹˆaza, ako neskĂ´r emigroval cez JuhoslĂĄviu do Talianska, ako sa stal postupne jezuitom, skautom aj biskupom. Ale aj o tom, Ä?o sa deje v centre cirkvi a Ä?i chce pĂĄpeĹž FrantiĹĄek v otĂĄzke manĹželstva naozaj korigovaĹĽ tradiÄ?nĂŠ cirkevnĂŠ uÄ?enie. Otvorene vysvetÄžuje, akĂŠ vlastnosti by mal maĹĽ biskup dneĹĄka a Ä?o mĂ´Ĺžu veriaci robiĹĽ, ak tieto kritĂŠriĂĄ predstavitelia cirkvi ib nespÄşĹˆajĂş.

realther m

PLASTOVÉ OKNà byty/prenåjom

litickĂŠ problĂŠmy doby. Kniha odhaÄžuje VasiÄžov rozmer teolĂłga a intelektuĂĄla, ale aj kĹˆaza, ktorĂ˝ trĂĄvi veÄža Ä?asu na perifĂŠrii RĂ­ma s tĂ­nedĹžermi a Ä?asto sa s nimi brodĂ­ s ruksakom v blate na skautskĂ˝ch vĂ˝letoch. Aj preto u neho nenĂĄjdete banĂĄlne cirkevnĂ­cke frĂĄzy. Prof. ThDr. ICODr. Cyril VasiÄž, SJ, PhD. je slovenskĂ˝ grĂŠckokatolĂ­cky duchovnĂ˝, arcibiskup a sekretĂĄr KongregĂĄcie pre vĂ˝chodnĂŠ cirkvi. Do povedomia slovenskej verejnosti sa naposledy v septembri vĂ˝razne zapĂ­sal svojou homĂ­liou na NĂĄrodnej pĂşti v ŠaĹĄtĂ­ne. Vtedy okrem inĂŠho pripomenul

-10 %

PLASTOVÉ DVERE BIELE PLASTOVÉ OKNà A DVERE 1 T�ŽDEŇ OD ZADANIA DO V�ROBY

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE CERTIFIKOVANÉ

domĂĄcnosĹĽ

9

380 â‚Ź

ZA S MONTà ŽOU

zĂĄhrada a zverinec 10

0584423333 WWW.REALTHERM.SK moŞnosż platby realthermrv@ gmail.com aj na splåtky ŠAFà RIKOVA 1 | ROŽŇAVA | 048 01 NOVOOTVORENà PREDAJŇA (OPROTI TELEKOMU)

Ä?Ă­sla rubrĂ­k auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ 2 byty/predaj 3 byty/prenĂĄjom 4 domy/predaj 5 pozemky/predaj 6 reality/inĂŠ 7 stavba 8

domĂĄcnosĹĽ 9 zĂĄhrada a zverinec 10 hobby a ĹĄport 11 deĹĽom 12 rĂ´zne/predaj 13 rĂ´zne/inĂŠ 14 hÄžadĂĄm prĂĄcu 15 zoznamka 16

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP GE 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, GE zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

   :9 !

 "0*=7".7-;,(+"@&.% !3@D"+&) -&#3%&>=0(C1('-;+$&7/.7&,-?"-2<-3 ,12*+?."4&3*(/<-34"/?$ "2,?8"0."""+40 120342&%/?$460."/4>/7/"342&$)&%0.5"-&#0 $&812*+?."H/&#5%&4&.@$G4*&4034"/*$& 0%+"/5<2"3-&%06"G

6,&E2&"-2<-3  7"*6+(-*

0360+&0#IB#&/>120(2".7-&/0=%&2&

-< .,/+&2 /& (&62<4" 4 6#"4&8?3,"4& */A4"-<$*& 

F +&-7"

*"$*/'02.<$*?/"5551*6+(-*1*"-&#0 /"4&-H?3-& ! !   

  -"6/>/<.&34*&*."63,<0#04"9!  8A-"6/< /BAG"9!  2<3/0)023,<0DF"6"9!! Inz_Skylink_RegioPress_161128_p3-1.indd 11

94-250

UzĂĄvierka pre podanie riadkovej inzercie je v utorok o 12:00 hod

28.11.16 14:08


sĂş tak isto diskriminovanĂŠ v politike a ŞiaÄž â&#x20AC;&#x201C; neraz beztrestne dlhodobo vystavenĂŠ aj nĂĄsiliu, dokonca nielen psychickĂŠmu, ale aj fyzickĂŠmu. SpoloÄ?enskĂŠ postavenie NĂĄsilie na ĹženĂĄch treba minimalizovaĹĽ. Agresiu a netoĹžien na Slovensku je viac leranciu zase vykoreniĹĽ v kaĹždom Ä?loveku, pretoĹže sa ako smutnĂŠ. V  porovnanĂ­ pretavujĂş do hrubĂŠho zaobchĂĄdzania. TvrdĂ­ to Marian s vyspelĂ˝mi ĹĄtĂĄtmi EurĂłp- MesĂĄroĹĄ, vĂ˝konnĂ˝ riaditeÄž SlovenskĂŠho nĂĄrodnĂŠho streskej Ăşnie takmer hanebnĂŠ. diska pre ÄžudskĂŠ prĂĄva (SNSÄ˝P). Ĺ˝eny sĂş vystavenĂŠ diskri- Od 25. novembra do 10. decembra prebieha kampaĹ&#x2C6; OSN minĂĄcii pri vĂ˝bere povola- s nĂĄzvom Orange the World. ProstrednĂ­ctvom oranĹžovej nia, mzdovej diskriminĂĄcii, farby chce symbolizovaĹĽ svetlejĹĄiu budĂşcnosĹĽ takto

POTREBY nielen PRE STOLĂ ROV

od

Vtip: Babka prĂ­de do mäsiarstva a vravĂ­: â&#x20AC;&#x17E;DobrĂ˝ deĹ&#x2C6;, nemĂĄte nieÄ?o pre psa?â&#x20AC;&#x153; A predavaÄ? na to: â&#x20AC;&#x17E;BĂşdu? Alebo reĹĽaz?â&#x20AC;&#x153; Zdenka SchelingovĂĄ: â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? Boh posiela na nĂĄs utrpenie, mĂĄ pritom odvrĂĄtenĂş tvĂĄr. Vtedy je Ĺživot iba prebdenĂ­m noci na zlom nocÄžahu. Ale ak nĂĄs tĹ&#x2022;nie zraĹ&#x2C6;uje, naĹĄa lĂĄska vydĂĄva vĂ´Ĺ&#x2C6;u.â&#x20AC;&#x153;

MĂĄte DLHY ? Dlhujete ? 0905 638 627 VĂĄĹĄ MediĂĄtor FinanÄ?nĂŠ problĂŠmy rieĹĄi !

ICSĂ&#x201C; Ă RPĂ D

MONTĂ Ĺ˝ â&#x20AC;˘ OPRAVA â&#x20AC;˘ REKONĹ TRUKCIE

PLYN KĂ&#x161;RENIE VODA

PODLAHOVĂ&#x2030; KĂ&#x161;RENIE PLASTOVĂ&#x2030;, MEDENĂ&#x2030;, KOVOVĂ&#x2030; ROZVODY STAVEBNE PRĂ CE â&#x20AC;˘ PREDAJ A MONTĂ Ĺ˝ KOTLOV NA Ă&#x161;K Ĺ afĂĄrikova 33 mobil: 0907 660 214 048 01 RoĹžĹ&#x2C6;ava e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

C/group Prijmeme

email: info@c-group.sk mobil: 0903 431 350

OPERĂ TOROV VĂ?ROBY uŕ˘&#x2122;1-Â&#x2C6;â&#x20AC;Ť;Ý­â&#x20AC;Źvh;fu;rÂ&#x2020;0Ń´bh;

2

MĂ&#x201E;SIAR PrĂĄca v RAKĂ&#x161;SKU

m 2,8s 9DPHâ&#x201A;Ź/

Â&#x2020;0Â&#x2039;|oÂ&#x2C6;-mb;-1;v|-_u-7;mŕ˘&#x2122;Â&#x152;-l;v|mŕ˘&#x2122;Â&#x2C6;-|;kol

0905 464 371

85-0818

sky

OSB do

poznaÄ?enĂ˝m ĹženĂĄm. NeschopnosĹĽ akceptovaĹĽ druhĂ˝ch znamenĂĄ, Ĺže Ä?lovek nedokĂĄĹže tolerovaĹĽ sĂĄm seba. Stredisko sa v tomto roku zapojilo do kampane s nĂĄzvom Biela stuĹžka. â&#x20AC;&#x17E;Akcentuje na potrebu zapojenia muĹžov a chlapcov do boja proti nĂĄsiliu na ĹženĂĄch, pretoĹže najmä tĂ­ sĂş zaĹ&#x2C6; zodpovednĂ­,â&#x20AC;&#x153; pripomenul Marian MesĂĄroĹĄ. Nositelia bielej stuĹžky sa zaväzujĂş, Ĺže nebudĂş pĂĄchateÄžmi nĂĄsilia, nebudĂş ho ospravedlĹ&#x2C6;ovaĹĽ a aktĂ­vne proti nemu zabojujĂş. DĂĄme si na seba biele stuĹžky a nielen symbolicky? ib

66-49

Zamyslime sa nad tým, akí sme

inĹĄpirĂĄcie

â&#x20AC;&#x153;S nami to mĂĄte!â&#x20AC;?

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA

- ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - ruÄ?enie autom - splatnosĹĽ aĹž 5 rokov

SpoloÄ?nosĹĽ s licenciou od NBS

ISTĂ PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;0KA do 15 00

PonĂşkame prĂĄcu pre

OPATROVATEĽKY

v RakĂşsku (ViedeĹ&#x2C6; a okolie),

0915 438 718 (staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

www.istapozicka.sk

ArgĂĄnovĂ˝ olej sada

67</(237,.25262Ăż1Ă&#x2030;237,.$/Ă&#x2030;76=(5e6= Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Ă?Â?Ă˝Â&#x153;Â&#x17E;Â&#x2014;Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2020;Ă&#x152;Ä Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2039;

34,90 â&#x201A;Ź

VW\OHRSWLNRURVUY

Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â?ÂąÂ&#x2DC;Â&#x203A;ĂŚÂ&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x17D;Ǥ Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Ä Â&#x2020;Â&#x2018;Í&#x161;Í&#x203A;ǤÂ&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x192;Í&#x161;Í&#x2DC;Í&#x2122;Í&#x17E;Ǩ

5RĂĽÄ&#x2013;DYD

3R3L 6RERWD

Â?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x203A;ÂąÂ&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Ă?Â&#x2020;ÂąÂ&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x17D;Ă&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Í&#x161;Í&#x2DC;Í&#x2122;Í&#x17E;ǤÂ&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x201D; Í&#x161;Í&#x203A;ÇŚÂ&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2022;Â?ÂąÂ&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x203A;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x17E;Â&#x2013;Â&#x17E;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x153;Â&#x2022;Â&#x2030;Â&#x17E;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022;

Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Ǩ Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x152;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2018;Â?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x2021;Ǩ Â&#x152;Â&#x17E;Â?Â&#x2020;ÂąÂ?Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2021;Â?òÂ&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17E;Â&#x2026;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x192;Ǩ

Â&#x192;Â&#x201D;ÂŤÂ&#x2021;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;ÂąÂ&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2014;Â?Â&#x17E;Ä Â?Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x201D;Ă&#x2DC;Â&#x153;Â?Â&#x203A;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x17E;Â&#x2026;Â&#x160;Ǩ

na pĂ´vodnĂĄ ce

ZZZVW\OHRSWLNRURVVN

7RUQDÄ?D 3R3L

6R=DWYRUHQp

Â&#x203A;Â&#x2014;Ä Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x201D;Ă&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x2021;Ä Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2022;ĂŤÂ?Â&#x192;Â?Â&#x17E;Â?Â&#x2014;Â&#x2019; Â&#x2019;Â&#x201D;ÂąÂ?Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2DC;Ă˝Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â?Â&#x17E;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x2026;Â&#x160; Â&#x2018;Â?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2DC;ǤÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2022;Â&#x2018;ĂŚÂ&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x17E;Â&#x17D;Â?Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x153;Ă?Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2014;ÇŁ

É&#x2122;Ă?Ĺ&#x2014;šTĹ&#x2014;Ę&#x2030;ÄťÉ&#x2122;ˢË&#x;Ě° Ĺ&#x2014;Ĺ&#x17D;Č&#x2013;ĜǟĂ&#x17E;¯ŸĨ ÄśĹ&#x2DC;sǍŸǍŸÉ&#x161;ĨɴË&#x17D;

-43% Argan Ă&#x2013;l na skrĂĄĹĄlenie pokoĹžky a udrĹžanie mladistvĂŠho vzhÄžadu.KozmetickĂĄ sada obsahuje: dennĂ˝ pleĹĽovĂ˝ krĂŠm (125 ml), noÄ?nĂ˝ pleĹĽovĂ˝ krĂŠm (125 ml), telovĂŠ mlieko (250 ml), sprchovĂ˝ gĂŠl novĂĄ cena ĹĄampĂłn (250 ml).

19,90 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

MenĹĄtruaÄ?nĂ˝ kalĂ­ĹĄok na pĂ´vodnĂĄ ce

17,99 â&#x201A;Ź

-56%

3RGUREQRVWLDNFLHYSUHGDMQLDFK

52äÄ&#x2022;$9$Ă˝XĂžPLDQVNDGOKi7HO 7251$Ä?$3RĂŁWRYi7HO

NajÄ?istejĹĄia a najkomfortnejĹĄia dĂĄmska hygienickĂĄ pomĂ´cka. VyrobenĂ˝ z kvalitnĂŠho lekĂĄrskeho silikĂłnu. VeÄžkosĹĽ S a L. cena

novĂĄ

7,99 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

24-0012

0902 087 243 a 0915 333 579

aj pre Ĺženy na materskej, ĹživnostnĂ­kov, dĂ´chodcov a opatrovateÄžky

801160001-3

s praxou v opatrovaní min. 1 rok. Potrebnå znalosż nemeckÊho jazyka. Pre bliŞťie info volajte na tel.:

74- 168

www.indevel.sk


zdravie

to na zaÄ?iatku prvĂŠho a na zaÄ?iatku tretieho trimestra. Pozor - zdravotnĂŠ vĂ˝kony v zĂĄkladnom prevedenĂ­ poskytnutĂŠ v sĂşvislosti so zubnĂ˝m kazom sa plne uhrĂĄdzajĂş na zĂĄklade verejnĂŠho zdravotnĂŠho poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchĂĄdzajĂşcom kalendĂĄrnom roku preventĂ­vnu prehliadku u zubnĂŠho lekĂĄra. Ak ju neabsolvujete, na budĂşci rok si kaĹždĂŠ oĹĄetrenie u stomatolĂłga hradĂ­te zo svojho bez ohÄžadu na to, Ĺže ste poistenĂ­. Do Vianoc zostĂĄva uĹž iba pĂĄr dnĂ­ a preto je red naozaj najvyĹĄĹĄĂ­ Ä?as!

PRIJMEM

na rovinu

s Alojzom Hlinom

DO PRACOVNĂ&#x2030;HO POMERU

... s predsedom KDH o odkaze Novembra 1989, o  Ăşlohe mladĂ˝ch ÄžudĂ­ pri oÄ?iste naĹĄej spoloÄ?nosti, ale aj o â&#x20AC;&#x17E;unesenom ĹĄtĂĄteâ&#x20AC;&#x153;. e ch u a na vlnĂĄch Ăşsp vezieme s

Staviate na tom, Ĺže naĹĄou nĂĄdejou sĂş mladĂ­ Äžudia. NeobĂĄvate sa, Ĺže ich uĹž aĹž tak osud naĹĄej spoloÄ?nosti nezaujĂ­ma? Je to aj o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och, o ich budĂşcnosti. To, ako to â&#x20AC;&#x17E;fungujeâ&#x20AC;&#x153; teraz, je neudrĹžateÄžnĂŠ. MusĂ­ sa to zmeniĹĽ. Ak mĂĄme radi naĹĄu krajinu, musĂ­me jej chcieĹĽ pomĂ´cĹĽ. Potrebuje to. NemĂ´Ĺžu sa vĹĄetci mladĂ­ Äžudia vysĹĽahovaĹĽ. Doma je doma. Chcem veriĹĽ, Ĺže v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och je energia a zĂĄujem veci meniĹĽ. Ä&#x152;o si myslĂ­te o  ĹĄtĂĄte, v  ktorom je oznĂĄmenie o  podozrenĂ­ z  korupcie sprevĂĄdzanĂŠ perzekĂşciou zo strany ĹĄtĂĄtnej moci? MyslĂ­m si, Ĺže takĂ˝to ĹĄtĂĄt bol unesenĂ˝. NepatrĂ­ uĹž obÄ?anom. A  bude sa to zhorĹĄovaĹĽ. A  najhorĹĄie na tom je to, Ĺže zaÄ?ne pĂ´sobiĹĽ aj tzv. Ĺ tokholmskĂ˝ syndrĂłm a to, Ĺže obeĹĽ zaÄ?ne maĹĽ rada svojho Ăşnoscu. NiektorĂ­ naĹĄi Äžudia ĹžiaÄž politikom, ktorĂ­ uniesli nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt, tlieskajĂş. Boli by ste za to, aby politici, ktorĂ˝m bola dokĂĄzanĂĄ (legĂĄlne a  spravodlivo) korupcia, uĹž nikdy sa  nesmeli uchĂĄdzaĹĽ o politickĂŠ funkcie? Ă no. red

0905 344 461 0915 956 707 00420 721 811 299

Firma Stawi, s.r.o. v Bidovciach hÄžadĂĄ spolupracovnĂ­kov na nasledovnĂŠ pozĂ­cie:

271160012-14

grejtakova@arios-hr.sk 0948 003 126 pacutova@arios-hr.sk 0917 104 443 prĂĄca v trojzmennej prevĂĄdzke, mzda 3â&#x201A;Ź/h. BEZPLATNE + stravnĂŠ 3,28â&#x201A;Ź, po skúťobnej dobe +150â&#x201A;Ź dochĂĄdzkovĂ˝ bonus kvartĂĄlne, +40â&#x201A;Ź variabilnĂĄ zloĹžka mesaÄ?ne (KoĹĄice)

PrĂĄca v "!-â&#x20AC;Ť!Ý­â&#x20AC;Ź

59-11-7

VyzĂ˝vate obÄ?anov, aby sme spoloÄ?ne dokonÄ?ili November 89. Ä&#x152;o by sme preto mali spraviĹĽ? V Novembri 89 zjednoduĹĄene Äžudia chceli, aby papalĂĄĹĄi nekradli cement na svoje sĂşkromnĂŠ chaty, dnes vĹĄak â&#x20AC;&#x17E;feĹĄĂĄciâ&#x20AC;&#x153; kradnĂş miliardy a  stavajĂş si vily na hradnom kopci v  Bratislave. Toto sme urÄ?ite nechceli. Je potrebnĂŠ November dokonÄ?iĹĽ. Nastal Ä?as na zmenu, nestal Ä?as na NovĂ˝ November. Ä˝udia by nemali rezignovaĹĽ. Ten stav, ktorĂ˝ je teraz, nie je nemennĂ˝. DĂĄ sa to zmeniĹĽ. Ä˝udia to mĂ´Ĺžu zmeniĹĽ ĂşÄ?asĹĽou vo voÄžbĂĄch, ale aj aktĂ­vnou Ä?innosĹĽou v obÄ?ianskom priestore.

pracovnĂ­kov do profesie Â&#x152;Â&#x2C6;ŕ˘&#x2122;u-ŕŁ&#x201A;Ć&#x2018; ,Â&#x2C6;ŕ˘&#x2122;u-ŕŁ&#x201A;$-u]ŕĽ&#x2022;mġhoÂ&#x2C6;oo0uŕ˘&#x2122;0-ŕŁ&#x201A; _oubÂ&#x152;om|hŕ˘&#x2122;uġÂ&#x152;ŕ˘&#x2122;loŕŁ&#x201A;mŕ¤?hġ ;Ń´;h|uol;1_-mbhġŃ´-hoÂ&#x2C6;mŕ¤?h

61/35

Joseph Addison: â&#x20AC;&#x17E;MyslieĹĽ moĹžno len rozumom, ale chĂĄpaĹĽ len srdcom.â&#x20AC;&#x153;

ĹĄetrĂ­ peniaze. Prehliadka pozostĂĄva v podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkĂ˝ch tkanĂ­v Ăşstnej dutiny, z kontroly mePreventĂ­vna prehliadka u dziÄ?eÄžustnĂ˝ch vzĹĽahov a vzĂĄjomnĂŠho postavenia zubov, stomatolĂłga (zubĂĄra) je z kontroly zubnĂ˝ch nĂĄhrad, dentĂĄlnej hygieny a hygiepredpokladom ako si v pr- nickĂ˝ch nĂĄvykov. Na zĂĄklade verejnĂŠho zdravotnĂŠho povom rade zachovaĹĽ zdravĂ˝ istenia sa prehliadka vykonĂĄva u poistencov, ktorĂ­ eĹĄte chrup a tĂ˝m sa vyhnúż aj nedosiahli 18 rokov veku, dvakrĂĄt v kalendĂĄrnom roku mnohĂ˝m vĂĄĹžnym ocho- a u poistencov, ktorĂ­ dosiahli 18 rokov veku, jedenkrĂĄt v reniam, hoci aj srdcovĂŠho kalendĂĄrnom roku. U tehotnĂ˝ch poisteniek sa prehliadsvalu, ale zĂĄroveĹ&#x2C6; nĂĄm ka vykonĂĄva dva razy poÄ?as toho istĂŠho tehotenstva, a

KAMENĂ RaSn TVO Helczm

roba a predaj spracovanie, vĂ˝

MEĹ&#x2021;A

PRĂ?RODNĂ&#x2030;HO KA

Z naĹĄej ponuky:

â&#x20AC;˘ panelovĂŠ hrobky, pomnĂ­ky, hroby â&#x20AC;˘ urnovĂŠ schrĂĄnky â&#x20AC;˘ obklady krbov, parapety â&#x20AC;˘ pracovnĂŠ dosky, ...

PrerĂĄbame starĂŠ betĂłnovĂŠ hroby na NOVĂ&#x2030; Ĺ˝ULOVĂ&#x2030; za VĂ?HODNĂ&#x2030; CENY! ... aj atypickĂŠ rozmery

ROĹ˝Ĺ&#x2021;AVA, GemerskĂĄ 581 (Ä?asĹĽ BAK - za autosalĂłnom Hyundai) TORNAÄ˝A, CintorĂ­nska

Kontakt: 058 / 733 15 72 â&#x20AC;˘ 0908 446 600 â&#x20AC;˘ 0905 451 073

helczman@centrum.sk

www.kamenarstvohelczman.sk

37-87

Na pieskovisku dvaja chvĂĄlenkĂĄri: â&#x20AC;&#x17E;MĂ´j otec je historik. Ha!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;A moja mama hysteriÄ?ka. He!â&#x20AC;&#x153;

ZostĂĄva uĹž len pĂĄr dnĂ­ na zubĂĄra

0918 684 286 email: pg@stawi.sk

Vtip:


Na Mikulášsky výlet do chrámov svätého Mikuláša

svätým pobrať do jeho svätýň – našich chrámov. Chrám svätého Mikuláša (Cerkov/Cerkva svätého Nikolaja) je drevená gréckokatolícka cerkev byzantského obradu v obci Čo vy na to? Ak je predpoveď Bodružal v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Cerkev je zasväpočasia na víkendový výlet tená svätému Mikulášovi Divotvorcovi, arcibiskupovi z Myry v nedobrá, neznamená to, že Lýkii. Od 8. júla 2008 je chrám zapísaný do svetového zoznamu treba zostať doma. Máme tu kultúrneho dedičstva UNESCO. „Mikuláša“ a to znamená, že Chrám svätého Mikuláša v Bratislave je zaujímavá ranobarokonielen na nejaké dobrôtky či vá sakrálna stavba postavená na mieste pôvodného gotického vrecko uhlia sa môžeme tešiť. kostola pod hradným kopcom Bratislavského hradu. V interiéri Nuž teda, poďme sa za týmto je v presbytériu umiestnený hlavný oltár s obrazom sv. Miku-

tip na výlet

láša. Kazateľnica je dielom Petra Brandenthala z 18. storočia. Najvýznamnejšou stavbou mesta Pukanec je rím.-kat. farský kostol sv. Mikuláša, patróna mesta. Je to prekrásne gotické architektonické dielo pozostávajúce z dvoch lodí s pozoruhodnou sieťovou klenbou a pôvodným vnútorným zariadením. Výraznou pamiatkou Trnavy je zas Bazilika sv. Mikuláša, ktorého stavba a začala v roku 1380. Tento gotický trojloďový kostol bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola, na ktorý sa vzťahuje najstaršia písomná správa o Trnave (1211) a ktorého časť základov bola odkrytá pri rozsiahlych renovačných prácach v r. 1975. ib

Vtip: Na pieskovisku dvaja chválenkári: „Môj otec je historik. Ha!“ „A moja mama hysterička. He!“ Joseph Addison: „Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

výzva OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o projekte

„Ochrana verejného zdravia a podpora komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi“ Poskytovateľ finančnej dotácie: Ministerstvo zdravotníctva SR

Poskytnutá dotácia: 26.738,00 €

Účel použitia finančnej dotácie:

Ochrana verejného zdravia s cieľom zvýšiť povedomie laickej a odbornej verejnosti o závislostiach, a tak porozumieť rizikám súvisiacim so zneužívaním drog a dopadu škôd na spoločnosť.

Realizácia projektu: 8/2016 – 12/2016

Cieľ projektu:

Je zameraný na prioritné oblasti podpory komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi, a to: • podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi pracujúcimi s ohrozenou skupinou – realizácia stretnutí a dohoda o budúcej dlhodobej medzinárodnej spolupráci, • podpora vzdelávacích aktivít pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky – výcvik vlastných odborníkov pracujúcich s ohrozenou skupinou v terapii závislostí pomocou zmeny schém (maladaptívne schémy a copingové štýly v závislosti jedinca), • organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike – edukácie odbornej verejnosti v problematike komplexnej prevencie závislostí formou prednášok, diskusií a workshopov, • podpora programov a  aktivít na  odborne garantovanú resocializáciu – rozšírenie spolupráce a  vydanie brožúr o akreditovaných resocializačných zariadeniach v SR pre pacientov aktuálne v liečbe.

Cieľová skupina projektu:

• odborníci OLÚP, n.o. Predná Hora a odborníci zahraničných zariadení s podobným zameraním (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Apolinářská 4 v Prahe, Česká republika) • zamestnanci OLÚP, n.o. Predná Hora (lekári, psychológovia a psychoterapeuti) so zameraním na výcvik terapie • odborná verejnosť – ambulantní psychiatri, pedopsychiatri, praktickí lekári pre deti a dorast, praktickí lekári pre dospelých, psychológovia • pacienti aktuálne v liečbe a v doliečovacom procese

Miesto realizácie projektu: • • • • •

OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Apolinářská 4 v Prahe, Česká republika akreditované resocializačné zariadenia v SR Liptovský Mikuláš Trenčín, Trnava, Nitra

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.“

Ivan Brožík

Malí programátori pozor, Hodina kódu je tu Celosvetová iniciatíva Hodina kódu, ktorú organizuje nezisková organizácia Code.org s podporou spoločnosti Microsoft sa bude tento rok konať v týždni od 5. do 11. decembra. Deti, študenti aj dospelí si tak môžu vyskúšať základy programovania a pripojiť sa k mnohým známym osobnostiam ako Barack Obama, Mark Zuckerberg či Bill Gates. Na Slovensku sa do iniciatívy minulý rok zapojila napríklad olympionička Danka Barteková, spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová, herec Juraj Kemka či choreograf Jaro Bekr. „Aj tento rok sme sa stali partnerom organizácie Code.org, aby sme vďaka Minecraftu a  Hodine kódu posunuli počítačovú vedu bližšie k miliónom mladých ľudí na celom svete,“ povedal Satya Nadella, výkonný riaditeľ spoločnosti Microsoft. „Inšpirovala ma generácia Minecraft, ktorá sa nevidí na  pozícii hráčov hry, ale na  pozícii, kde tvoria nový vysnívaný svet. Toto je generácia, ktorá bude tvoriť, budovať a vytvárať našu budúcnosť a spoločne im môžeme priblížiť počítačové myslenie a  pomôcť nadobudnúť zručnosti na riešenie problémov, aby sa dokázali chopiť príležitostí, ktoré ich čakajú,“ dodal Satya Nadella.

Vytvorte si vlastnú hru

Do Hodiny kódu sa môže zapojiť akákoľvek škola alebo záujmový krúžok. Učitelia môžu prihlásiť svoju triedu cez jednoduchý formulár na stránke www. hourofcode.com/us/sk a absolvovať so študentmi Hodinu kódu počas vyučovania, pričom po registrácii sa ich škola zobrazí aj na globálnej mape. Samotné lekcie sú špeciálne navrhnuté tak, aby pomocou vizuálneho programovania deťom pomohli veľmi rýchlo pochopiť základy fungovania programovacích jazykov. „Tohtoročná nová lekcia Minecraft prináša do Hodiny kódu jemne pozmenený postup, kedy sa deti v prvej fáze naučia základy vizuálneho programovania a následne v druhej fáze dostanú možnosť vytvoriť si vlastný svet v  prostredí Minecraft, kde využijú to, čo sa predtým naučili,“ hovorí Zuzana Molčanová, manažérka akademických programov v Microsoft Česká republika a Slovensko. Deti sa však môžu zapojiť aj do programovania v prostredí ďalších známych svetov, ako je napríklad Star Wars, Angry Birds, Frozen či Moana. Každý, kto úspešne dokončí aspoň jednu z dostupných lekcií, automaticky získa medzinárodný certifikát o absolvovaní Hodiny kódu. ib


Vtip: Dve babky sa rozprávajú: „Môj manžel je hrozný. Včera volal do susedov, aké majú číslo telefónu.“ „No môj je ešte horší. Predal auto, aby mal na benzín!“ Konfucius: „Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.“

myslím si

Igor Matovič

Fico robí zlé meno

Fico vynadal novinárom, ktorí sa zaujímali o rozkrádanie peňazí určených na predsedníctvo na Lajčákovom ministerstve, do „špinavých protislovenských prostitútok“. Následne okamžite zo zhrozením správu zverejnili všetky svetové významné denníky. Môžeme teda konštatovať, že Fico urobil Slovensku najhoršiu reklamu od čias Mečiara.

Paškovci môžu

„Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi“ si zrejme zmysleli ľudia, keď sa dozvedeli, že súd odmietol odsúdiť dvoch synovcov Pavla pašku, ktorí do krvi zbili na ulici dievča.

Moje účto v pohode

Určite si pamätáte tlačovku pár dní pred voľbami, kedy ma Fico verejne obvinil, že som nezaplatil dane a účtovníctvo som mal dať do zberu. Nuž, prešlo 10 mesiacov, moje účtovníctvo (ktoré som do zberu nedal) prekutralo zprava zľava desiatky policajtov a znalcov - a výsledok - všetko v poriadku a žiaden podvod. Myslíte, že teraz Fico zvolá tlačovku a verejne sa mi ospravedlní, že ma krivo obvinil? Ale, kdeže! Na to je veľký zbabelec. Mňa len hreje dobrý pocit, že ľudia, ktorí mi napriek Ficovému útoku verili, nemusia banovať.

Kryč podvodu riaditeľom

Za šéfa Onkologického ústavu Fico vymenoval človeka, ktorý kryl podvod, kedy lekárka zabielila informáciu v zdrav. karte, ktorá ju usvedčovala z toho, že kvôli nej dojčaťu zlyhali obličky.

Bašternákova záhada

Markíza zistila, že človek, ktorému mal Bašternák predať svoju firmu, aby sa vyhol plateniu daní, v skutočnosti neexistuje ... a Fico si naďalej hovie v jeho z ukradnutých daní postavenom byte.

Sobotné dialógy Fico opäť stratil nervy - odmietal vysvetliť podvod z Lajčákovho ministerstva a novinár sa nedal. Tak mu povedal, že on je premiér a novinár vlastne bezvýznamné nič. igor matovič

právnik radí

Kúpa tovaru cez internet

„Dobrý deň, objednala som si v rámci Slovenskej republiky cez internet tovar, ktorý mi bol riadne doručený v  dodacej lehote, a to na dvakrát, nakoľko sa tovar skladal z viacerých častí. Nakoľko tovar nezodpovedal mojim predJuDr. Peter stavám, oznámila som emailom Rokaš predávajúcemu, že mám záujem

tovar vrátiť. Predávajúci mi odpovedal, že od kúpnej zmluvy možno odstúpiť iba v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pričom od dodania prvej časti tovaru uplynuli 3 týždne a spolu s emailom mi zaslal svoje obchodné podmienky. Pri objednávke tovaru, ani pri jej potvrdení alebo prevzatí tovaru som obchodné podmienky nemala k dispozícii (na webovej stránke sa nenachádzajú) a ani o lehote, v ktorej môžem odstúpiť od zmluvy som nebola informovaná. Je takýto postup predávajúceho správny? Nemám možnosť dodatočne vrátiť tovar, ak som o lehote na odstúpenie od zmluvy nebola informovaná predávajúcim? Mám právo na vrátenie kúpnej ceny? Ďakujem, Vaša čitateľka Eva.“ Vážená čitateľka, v prípade kúpy tovaru cez internet sa zmluvné vzťa-

hy medzi predávajúcim a kupujúcim riadia predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v  platnom znení. Pôjde o tzv. spotrebiteľský vzťah, v ktorom kupujúci vystupuje ako spotrebiteľ, za predpokladu, že ide o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V  zmysle uvedeného zákona je v  prvom rade predávajúci povinný pred uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku informovať spotrebiteľa pokračovanie na nasledujúcej strane


dĹ&#x2C6;a, keÄ? predĂĄvajĂşci dodatoÄ?ne splnil informaÄ?nĂş povinnosĹĽ. To znamenĂĄ, Ĺže vĂĄm vzniklo prĂĄvo na odstĂşpenie od zmluvy v 14-dĹ&#x2C6;oo jeho prĂĄve odstĂşpiĹĽ od zmluvy, podmienkach a lehote a postupe vej lehote, ktorĂĄ zaÄ?ala plynúż odo dĹ&#x2C6;a dodatoÄ?nĂŠho splnenia si pri uplatĹ&#x2C6;ovanĂ­ prĂĄva na odstĂşpenie od zmluvy. V prĂ­pade, Ĺže pre- informaÄ?nej povinnosti predĂĄvajĂşcim (t.j. od doruÄ?enia obchodnĂ˝ch dĂĄvajĂşci spotrebiteÄžovi poskytol riadne a vÄ?as uvedenĂŠ informĂĄcie, podmienok). Lehota na odstĂşpenie od zmluvy je zachovanĂĄ, ak bolo je spotrebiteÄž oprĂĄvnenĂ˝ aj bez uvedenia dĂ´vodu odstĂşpiĹĽ od zmluvy oznĂĄmenie o odstĂşpenĂ­ od zmluvy odoslanĂŠ predĂĄvajĂşceho najneuzavretej na diaÄžku do 14 dnĂ­ odo dĹ&#x2C6;a prevzatia tovaru. AvĹĄak, pokiaÄž skĂ´r v poslednĂ˝ deĹ&#x2C6; urÄ?enej lehoty. si predĂĄvajĂşci svoju informaÄ?nĂş povinnosĹĽ riadne nesplnil a posky- ZĂĄroveĹ&#x2C6; si VĂĄs dovoÄžujeme upozorniĹĽ na skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže tovar sa potol danĂŠ informĂĄcie spotrebiteÄžovi aĹž dodatoÄ?ne, najneskĂ´r vĹĄak do vaĹžuje za prevzatĂ˝ spotrebiteÄžom okamihom, keÄ? spotrebiteÄž alebo 12 mesiacov od zaÄ?atia plynutia 14-dĹ&#x2C6;ovej lehoty na odstĂşpenie od nĂ­m urÄ?enĂĄ tretia osoba s vĂ˝nimkou dopravcu prevezme vĹĄetky Ä?asti zmluvy, lehota na odstĂşpenie od zmluvy uplynie po 14 dĹ&#x2C6;och odo objednanĂŠho tovaru. To znamenĂĄ, Ĺže ak sa dodĂĄva tovar pozostĂĄva-

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

jĂşci z viacerĂ˝ch dielov alebo kusov, za prevzatĂ˝ sa tovar povaĹžuje okamihom prevzatia poslednĂŠho dielu alebo poslednĂŠho kusu a aĹž od danĂŠho momentu plynie 14-dĹ&#x2C6;ovĂĄ lehota na odstĂşpenie od zmluvy. PokiaÄž dĂ´jde k platnĂŠmu odstĂşpeniu od zmluvy v zmysle vyĹĄĹĄie uvedenĂŠho, predĂĄvajĂşci je povinnĂ˝ najneskĂ´r do 14 dnĂ­ odo dĹ&#x2C6;a doruÄ?enia oznĂĄmenia o odstĂşpenĂ­ od zmluvy vrĂĄtiĹĽ spotrebiteÄžovi vĹĄetky platby, ktorĂŠ od neho prijal na zĂĄklade kĂşpnej zmluvy alebo v sĂşvislosti s Ĺ&#x2C6;ou, vrĂĄtane nĂĄkladov na dopravu, dodanie a poĹĄtovnĂŠ a inĂ˝ch nĂĄkladov a poplatkov. JUDr. Peter RokaĹĄ Prosman a PavloviÄ? advokĂĄtska kancelĂĄria, s.r.o.

Vtip: Dve babky sa rozprĂĄvajĂş: â&#x20AC;&#x17E;MĂ´j manĹžel je hroznĂ˝. VÄ?era volal do susedov, akĂŠ majĂş Ä?Ă­slo telefĂłnu.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;No mĂ´j je eĹĄte horĹĄĂ­. Predal auto, aby mal na benzĂ­n!â&#x20AC;&#x153; Konfucius: â&#x20AC;&#x17E;Ten, kto chce byĹĽ v trvalom ĹĄĹĽastĂ­ a porozumenĂ­, sa musĂ­ Ä?asto meniĹĽ.â&#x20AC;&#x153;

dobrĂŠ vedieĹĽ

telekom na cestĂ ch

...dobrĂ˝ produkt

9$Ä&#x203A;(0(672 1$9Ä&#x203A;7t9,´7(/(.20 1$&(67i&+Âľ =$32-7(6$$9<+5$-7(1$.2/(6( 3/1209ĂŹ+,(5 NestĂ­hate predajnĂŠ miesto 7HOHNRPXYMHKREHĹ&#x2013;QòFK RWYiUDFtFKKRGLQiFK" 1HPiWHSUHGDMÄ­XSULDPR YRVYRMRPPLHVWHE\GOLVND"

www.telekomnacestach.sk

Slovak Telekom pripravil pre zĂĄkaznĂ­kov po celom 6ORYHQVNXMHGLQHÄ&#x20AC;Q~SUtOHĹ&#x2013;LWRVĹ&#x192;NWRURXMHĂ&#x2026;7HOHNRP QDFHVWiFK´²SRMD]GQp SUH]HQWDÄ&#x20AC;QpPLHVWRVPRĹ&#x2013;QRVĹ&#x192;RXREMHGQDQLDVOXĹ&#x2013;LHE DSURGXNWRY1HWUDGLÄ&#x20AC;Qò XĹ&#x2013;]GLDÄĽN\S~WDYòNDPLyQ EXGHSULVWDYHQòDMYR YDÄżRPPHVWH 1iYÄżWHYDNDPLyQDYÄżDN QH]QDPHQiLED~VSRUX Ä&#x20AC;DVXDOHSÄżLXGRVWXSQRVĹ&#x192; .DĹ&#x2013;GòNWRY\SOQtGRWD]QtN NPDOpPXSULHVNXPXDOHER XUREtVSRPRFRXY\ÄżNROHQpKRSHUVRQiOXREMHGQiYNXSURGXNWRYDOHERVOXĹ&#x2013;LHE GRVWDQHPRĹ&#x2013;QRVĹ&#x192;]DWRÄ&#x20AC;LĹ&#x192;VL NROHVRPVYòKUDPLDY\KUDĹ&#x192; RNDPĹ&#x2013;LW~YòKUX3UHQDMPHQÄżtFKPiPHSULSUDYHQò GHWVNòN~WLNDYVWXGHQRP SRÄ&#x20AC;DVtVDXQiVP{Ĺ&#x2013;HWH ]DKULDĹ&#x192;WHSOòPÄ&#x20AC;DMRP

hlavnĂ&#x2030; nĂ mestie0 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.0

7HUPtQ\DRVWDWQp LQIRUPiFLHQiMGHWHQD ZZZWHOHNRPQDFHVWDFKVN

rimavskĂ sobota 3. 12. 2016 PrinĂĄĹĄame vĂĄm najrĂ˝chlejĹĄĂ­ Magio internet, Magio TV s bohatou ponukou programov a Ä?alĹĄie jedineÄ?nĂŠ sluĹžby. PrĂ­Ä?te si pozrieĹĽ ĹĄpiÄ?kovĂŠ smartfĂłny a vybraĹĽ rodinnĂ˝ balĂ­k Magenta 1. NavyĹĄe kaĹždĂ˝ z vĂĄs mĂ´Ĺže zĂ­skaĹĽ okamĹžitĂş vĂ˝hru!

INS Truck inzercia 125x253 Gemersko 11_16.indd 1

29.11.2016 14:56

94-240

HlavnĂĄ 45, KOĹ ICE

94-240

00421 905 792 156 00421 917 507 436 info@christal-nabor.com www.christal-nabor.com

74/15-6

PrĂĄca celoroÄ?ne, bezplatnĂŠ ubytovanie, individuĂĄlna starostlivosĹĽ, zaujĂ­mavĂŠ finanÄ?nĂŠ ohodnotenie, moĹžnosĹĽ zĂĄloh, rĂ´zne benefity NAĹ E HODNOTY: vzĂĄjomnĂ˝ reĹĄpekt a dĂ´vera


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO GEMERSKO

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO týždenne do 24 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Čučmianska dlhá 3 Rožňava 058 / 732 98 18 gemersko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Pevné body vo vesmíre

dátorovi sa chce zvolať, ach ako by sme dnes potrebovali človeka, ktorému stačí dať pár faktov a pohne stojatými vodami mocenskej V  Syrakúzach na Sicílii pred oligarchickej politiky na Slovensku. Nádej tu však je. Spomíname ju oveľa viac ako dvetisíc rokmi napríklad v našom knižnom tipe v podobe u nás i vo svete mimozaznel tento výrok: „Dajte mi riadne uznávanej obrovskej morálnej autority, arcibiskupa Vasiľa. pevný bod vo vesmíre a po- Medzi ľudí sa však dostáva aj iná knižka – ktorá by mohla otvohnem Zemou.“ Pripisuje sa riť oči tým, ktorí ešte nepochopili. Knižka o zákulisí našej politiky. človeku, ktorého meno v  pre- O moci peňazí u nás, o charakteroch bez charakterov, o predávaní klade znamená „železný um“, sa a zapredaní nás, takmer už všetkých. učencovi Archimedovi. V týchto dňoch sa stávame opäť súčasťou „večného príbehu“. VeV  najhlbšej úcte k  tomuto ve- riaci dobre vedia, že je o skromnosti, láske, vytrvalosti a odhod-

laní. O dobre, ale aj o strachu z dobra, oblečeného do bezmocnej nenávisti a ničenia. Dobro už od čias jasličiek v maštali vždy napokon zvíťazilo nad zlom. Je to večný zázrak života. Úlohou nás, dočasne pobývajúcich na tomto svete, v tejto krajine, je poukazovať na zlo a vydať všetko zo seba, aby sme dobru pomohli presadiť sa. Nie, toto naozaj nie je nenávisť, je to iba pomoc tomu všemocnému dobru. A nepochopia to iba tí, ktorí z dobra majú strach. Vediac prečo. Z redakcie vám, milí čitatelia, želáme pokojný a dobra plný ďalší Ivan Brožík adventný týždeň!

Inzercia: Renata Palme 0907 887 322

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem) Ing. Jaroslav Hlaváč 0908 979 467

Každý týždeň: Rožňava, Rimavská Sobota, Revúca, Plešivec, Tornaľa, Jesenské, Muráň, + párny týždeň: Hrachovo, Kociha, Hnúšťa, Rim. Zálužany, Slavošovce, Rakovnica, Rožň. Bystré, Kružná, Lipovník, Jovice, Krásnohorská Dl. Lúka, + nepárny týždeň: Betliar, Vlachovo, Gemer. Poloma, Dobšiná, Slavec, Vidová, Gemerská Hôrka, Štítnik, Tisovec, Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

domácností a firiem

74-164

dosah na 1.500.000

Gemersko 48-16  
Gemersko 48-16  
Advertisement