Page 1

regionálne noviny

ŠKOLA

... nájdeš, čo hľadáš

gemersko.sk

GEMERSKO

tvoja budúcnosť

2 5

ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO č. 6 / 7. február 2014 / 18. ročník

5

týždenne do 25 000 domácností a firiem oznava.sk www.knihviazacstvo-r

» VÄZBA NOVÍN a ČASOPISOV » TLAČ a VIAZANIE DIPLOMOVIEK

7

0910 962 781 • 0904 944 082

VŔTANIE STUDNÍ zaručíme vám čistú vodu bez povrchovej vody vŕtame bez narušenia okolia a v úzkych malých priestoroch

a Ponúk

RAKÚSKU

v prípade záujmu sa registrujte na stránke:

w w w . g p a g e n c y. e u

RV

T

.R.O. S S N A R

P

Ponúk

a

U V A R REP

•na letiská 0 75 15 •rôzne firemné 0907 9 a súkromné akcie •opatrovateliek do Rakúska

www.rvtrans.eu

www.pozicka.sk

“’WŒ:„P¹ ˜•

’뤥ªªëˆ

’‡ë¡ªªë‡

U C Á R P pre OPATROVATEĽKY v

ˆ—ˆ w’—•ˆ…‘˜ˆ– –Œë‡

Volajte bezplatne na

0800 155 155

inz_Pozickaren_ORANZ 2013_infolinka_66x34.indd 1

Prenajmem MALÝ TRH budova: 194m2 dvor: 293m2 centrum Rožňavy

0907 951 035

04-0011

34-0032

kontakt: 0907 589 910, marian.imrich26@gmail.com

2

7.2.2013 10:31:59

LAMAR, Akademika Hronca 3, Rožňava

0915 139 703, 0911 307 006

roznava@incon.sk, bolcakova.roznava@gmail.com

www.lamar-rv.sk Montag, s.r.o., Škultétyho 350, Rim. Sobota

0905 705 966, 0905 924 921 rsobota@incon.sk, montag@montag.sk www.incon.sk, www.montag.sk

GEODÉZIA ROŽŇAVA , s.r.o. Kósu - Schoppera 141/22 | 048 01 ROŽŇAVA

5

Služby:  vyhotovenie

geometrických plánov  vytyčovanie hraníc v teréne  predprojekčné a porealizačné merania geodeziarv@centrum.sk, 0904 299 161, 058/732 40 15

GE 14-06 STRANA - 01

3 4-7


2 5 4 3 3 7 9 8 1 9 3 4 5 8 9 1 3 7

ŠKOLA

1 4 2

7 3 5 2 4

1 9

TÉMA TÝŽDŇA

tvoja budúcnosť

Škola? - Rozhodnutie na celý život ŠKOLY, KURZY, KRÚŽKY

Dominantnou úlohou každého vzdelávacieho systému je príprava na trh práce. Mladý človek po skončení základnej školy už veľa vie o svete dospelých, ale o trhu práce sú jeho

občianska

riadková inzercia

informácie najviac skreslené a zahmlené. Je skoro nemožné, aby sa pri voľbe školy, ktorá by mala byť prípravou na jeho pracovnú budúcnosť rozhodoval objektívne a správne. A tak zodpovednosť za

toto rozhodnutie je v absolútnej väčšine prípadov v rukách rodiča. Rozhodujeme o tom, či po skončení strednej školy bude mať naše dieťa šancu rovnocenne súperiť o miesto na vysokej škole, v renomovanej

firme, štátnej správe, divadle... alebo na Úrade práce. Štruktúra absolventov škôl u nás vytvára paradoxnú situáciu, keď pri mimoriadne vysokej miere nezamestnanosti na Slovensku

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné

2

°Kúpim jawu 350 OHV Predvojnovú aj diely.0905400361 by‫﬚‬/predaj

by‫﬚‬/predaj

Pokiaľ nedostatok kvalifikovanej a vysokokvalifikovanej prac. sily bude pretrvávať je reálene, že najmä zahradičné firmy svoje sídla presťahujú tam, kde jej nájdu dostatok.

3

°Predám v štvorbytovke obce Plešivec 3 izbový byt.č.t.0915866095 °Predám 3i byt Rúbanisko III za 16 000 tel 0915302215 °Predám 2izbový byt v Poltári nová kúpeľňa, stierky, plávajúce podlahy, pekný svetlý čistý, Cena 8 000€ tel.c.0919211891

by‫﬚‬/prenájom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reali‫﬚‬/iné

7

stavba

stavba

Jedným z článkov, ktorý dokáže túto situáciu zmeniť najrýchlejšie a najzodpovednejšie je rodič. Má dve možnosti:

8

domácnosť

pcATHLON

9

x4

3.2ghz

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP GE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

podársku krízu pravdepodobne nebudú prioritné. 2/monitorovať aktuálny vývoj dopytu na trhu práce a vybrať strednú školu, ktorá nielen naše dieťa vzdelá, ale garantuje aj prípravu na povolanie, ktoré je momentálne žiadané. Rodič najlepšie pozná záujmy a povahu svojho dieťaťa. Ak sa rozhodneme správne môže sa naše dieťa na školu tešiť, v opačnom prípade ju môže odignorovať. Kam na strednú školu? Pre naše dieťa je to rozhodnutie na celý život. Ale robíme ho my - rodičia. Rozhodujme sa zodpovedne, objektívne, s rozumom a láskou. Rozhodujme sa správne. Aby naše dieťa raz mohlo povedať - Ďakujem.

1/čakať na “štát” a TERMÍNY jeho ďalšie reformy, ktoré vzhľadom na Do 28. februára treba prebiehajúcu hos- podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre ostatné odbory je určený termín 10. apríl. Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedených termínoch.

°KÚPIM HAKY LEŠENIE 0907/672305 °Predám plastovú žumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 €. Doveziem, aj osadím. T.č.: 0905 925 991 domácnosť °Predám

zároveň zamestnávatelia pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Najviac sa to prejavuje v najdôležitejšej zložke nášho hospodárstva - vo výrobnej sfére. Tam, kde sa tvoria hodnoty, zdokonaľujú technológie, rodia projekty, vznikajú nové výrobky. A to aj napriek podľa štatistík zaujímavému platovému ohodnoteniu.

2

Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

<<<--- zmeň číslo strany!

GE 14-06 STRANA - 02

foto: shho, sxc.hu


Právnik radí

nikateľskú činnosť. V súvislosti so zavedením „daňových licencií“ by som poprosil o informáciu, ako postupovať, ak mám záujem spoločnosť zrušiť?“ Vážený čitateľ, v súvislosti so zrušením spoločnosti s.r.o. prichádzajú do úvahy dve možnosti (a) zrušenie spoločnosti bez likvidácie alebo (b) zrušenie spoločnosti s likvidáciou. Okrem dobrovoľného zrušenia spoločnosti, môže spoločnosť zrušiť v súlade s ust. § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka aj súd. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie prichádza do úvahy len v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom a to, ak imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu (napr.

Zrušenia neaktívnej s.r.o.

JuDr. Peter Rokaš

Otázka čitateľa: „Dobrý deň, som jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti s.r.o.. Spoločnosť bola založená za konkrétnym účelom a v súčasnosti nevykonáva už žiadnu pod-

v prípade zlúčenia, splynutia, rozdelenia), spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok. Vychádzajúc z predpokladu, že Vaša spoločnosť nespĺňa pokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: Vyjde vrana z krčmy, párkrát laxne zamáva krídlami a povie: Kašlem na to, idem peši. Amaru: „Žiť so ženou, ktorú nemiluješ, znamená byť ochudobnený o všetku ženskú krásu pod týmto slnkom.“

S novým rokom , nová práca!!!

PRÁCA

Otvorili sme novú kanceláriu RWE Gas Slovensko-partner v Košiciach a ihneď prijímame

občianska

TELEKOMUNIKAČNÝCH PORADCOV.

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1

CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. C H E D O S

Štúrova 101 059 21 SVIT

4

záhrada a zverinec 10

na práce domy/predaj

5

pozemky

6

reali‫﬚‬

7

stavba

8

v Nemecku na spoluprácu na dlhodobých/predaj projektoch Požiadavky: - živnosť /iné - vyučený v odbore - vlastné auto a náradie 2-4 členné partie, podmienkou je, aby jeden vedel nemecký jazyk - aktívne !!! Ponúkame: - stabilnú prácu - 12€/hod. Kontakt: praca@efachmann.com

vodič kamiónovej dopravy Prax v odbore, platné psychologické vyšetrenie a karta vodiča výhodou.

Tel. číslo: 0905 905 212 • www.chedos.sk

domácnosť

85-0081

voľné pracovné miesta 0918 607 897 - 0917 650 018 054/ 48 88 444

by‫﬚‬ELEKTRIKÁR /prenájom

2

VODÁR - KURENÁR

Dopravná spoločnosť CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. so sídlom vo Svite ponúka možnosť zamestnať sa na pracovnej pozícií:

Práca pre Vás

3

auto-moto/iné

0948 308 166

9

85-0104

CHEMOSVIT

by‫﬚‬/predaj Príjmeme

1000Hdd 4gbram 19monitor vga5122gb 425€ aj na splátky po 10€, a tablet + smartfón po 10 eur mes., dovoz domov 0903752333 °Sporák, Práčka, Motor.pila, TV, Mobil,Vysávač-nový tovar na predaj Volajte: 0915633438

15-0058

23-0035

Plat 900€, bezplatné zaškolenie, možnosť ubytovania.

380 Kontakt: 0948 450

3

hobby a šport

hobby a šport

11

°Kúpim starožitnosti 0905217534

deťom

12

°Predám detský kočík nový - lacno.0944/ 739 711 rôzne/predaj

rôzne/predaj

13

°PREDÁM RÁDIO TESLA STEREO AKUMULÁTOR 55 AMH MOTOR DO AUT PRÁČKY NOVÝ A DO ŽMÝKAČKY BENZ LAMPU FOTOAPARÁT DIG NA KIN FILM EL ODŠŤAVOVAČ KATALIZÁTOR NA VW 0940890641 rôzne/iné

rôzne/iné

14

°Kúpim kože : ovčie + vlnu, hovädzie, kozie, zajačie 0904 481 220 °Kúpim parožie, zhody jeleň srnec daniel 0904 481 220 °Predám kyvad hodiny 0905217534

hľadám prácu

15

zoznamka

16

Chcete si podať inzerát?

PONUKA PRÁCE PONÚKAME STABILNÚ PRÁCU NA HPP V RÁMCI CELEJ ČR ZA VÝHODNÝCH PLATOVÝCH PODMIENOK. UBYTOVANIE ZDARMA. POSKYTUJEME ZÁLOHY

V prípade záujmu nás kontaktujte na: ČR:

• Formovač • Zlievar • Odlievar • Jadrár

+420 732 141 191, SR: +421 910 140 610 info@danox-group.eu

alebo na email:

85-0103

Ponúkame profesie: • Zvárač – znalosť výkresovej dokumentácie • Zámočník • Kovoobrábač • Brúsič

GE 14-06 STRANA - 03

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP GE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

<


8 1 6

3

9

1 5 6

5 4 1

4 5 4 2 9

4 5

8

9 3 6 2

1

Odborník radí

8 3 Ján Šebo, lyžiarsky inštruktor

V akom veku začať s lyžovaním?

a nie rodiča. Tým, že sa chce učiť (skúsiť) lyžovať samotné dieťa, predchádzame jeho možnému negatívnemu postoju, dokonca až k averzii voči lyžovaniu a nakoniec k plaču. Túto otázku dostávame v Zo skúsenosti povieme, že v takomto nízkom veku by to lyžiarskej škole veľmi často malo byť hlavne o zábave a radosti z lyžovania a snehu, ako a vždy je na ňu ťažké odpo- samotné učenie. V tomto momente prestávate byť rodičom vedať. Nedá sa s určitosťou a meníte sa na kamaráta vášho dieťaťa, so širokým úsmepovedať, že dieťa by malo vom a chuťou zabávať sa. začať lyžovať v dvoch, troch Vo všeobecnosti sa dá povedať, že začíname s deťmi lyžovať alebo štyroch rokoch. Vždy medzi vekom 3 až 4 roky, ale samozrejme máme v škole aj by to mal byť výber dieťaťa mladších lyžiarov s chuťou vyskúšať to. Nakoľko ide o vek

R. SOBOTA: Vďaka študentke sa zabudnutá čipka zo Štítnika dostáva opäť do módy

KULTÚRA A RÔZNE VECI

Redakcia Gemersko 0907 887 322

duchovné okienko

Rastislav Dluhý

Liek na našu chorobu V serióznych románoch, filozofických traktátoch aj filmoch ide často o to, že autor, alebo režisér poukážu na nejaký problém, ktorý sa v priebehu deju nejakým spôsobom rieši. Aj so zaviazanými očami je nám jasné, že s našou civilizáciou sa niečo deje. Autori a režiséri, ktorým nejde len o to, aby ich dielo prinásalo len zábavu a odpútanie sa od základných problémov človeka a sveta, práve svojim dielom na tieto problémy ukazujú a niekedy nazančujú aj nejaké riešenie. V priebehu storočí boli niektorí filozofi, psychológovia, autori a vodcovia v pozícii lekára, ktorý sa snaží liečiť základný problém človeka a fundamentálnu (základnú) poruchu civilizácie. Niekedy títo „lekári“ videli problém, alebo poruchu podobne, inokedy veľmi odlišne. Preto aj liek, ktorý navrhovali, bol odlišný. Štyri kroky medicínskej analýzy sú: príznaky choroby, diagnóza choroby, prognóza liečby, recept. Platón tvrdil, že príznakom choroby sú neresti, ktorých koreňom je nedostatok poznania, a preto predpísanou liečbou je rast v poznaní. Potom by mal nastať čnostý a šťastnejší život. V mnohom mal Platón pravdu, ale stačí nám poznanie na to, aby bolo s nami všetko v poriadku? Zygmund Freud tvrdil, že príznakmi choroby ľudstva sú naše neurózy a psychózy a navrhoval psychoanalýzu, ako cestu k čiastočnému riešeniu nášho vnútorného napätia a konfliktu. Tak by sme prešli od života, ktorý nezvládame, k životu, ktorý ako – tak zvládame. Ježiš Kristus videl veci odlišne: smrť vnímal ako sympóm našej choroby. Koreň problému videl v hriechu. Prognózou bola spása alebo záchrana. Receptom bola naša viera v neho. Dnes, keď slová ako hriech, spása a Ježiš Kristus, nie sú moderné, jeho ponuka uzdravenia a spásy ostáva otvorená. Možno je čas sa nad Kristovými slovami a jeho ponukou znova zamyslieť a zaujať aktívny postoj. páter Rastislav Dluhý CSsR

Vysoké Tatry hotel Sosna**** Teraz len za

150 €

89€

41%

Rimavská Sobota 26. januára (TASR) - Elastickú háčkovanú čipku z obce Štítnik v okrese Rožňava chce študentka z Rimavskej Soboty Juliana Máte vrátiť do súčasnej módy. Ako povedala pre TASR, čipku sa naučila vyrábať podľa brožúry z roku 1907. Zistila však, že návod je plný chýb, ktoré musela opraviť. Výroba štítnickej čipky už zanikla, už neexistoval žiadny človek, ktorý toto remeslo ovládal. „Musela som to zvládnuť podľa príručky z roku 1907. Zistila som však, že tam boli nesprávne popisy. Napríklad sa nezhodovali počty očiek, chýbali riadky, alebo celé fázy postupu. Tak som sa naučila nielen vyrábať čipku, ale som aj opravila brožúru,“ povedala Máte. Dekorácia z nití pochádzajúca z obce Štítnik má viaceré jedinečnosti, ktoré jej podľa ambicióznej študentky dovoľujú uplatnenie aj v súčasnej móde. „Je to háčkovaná čipka a jedinečná je napríklad tým, že sa do nej vháčkujú vodiace nite. Vďaka tomu sa stáva veľmi plastická. Má aj svoje jedinečné vzory. Tie väčšinou vychádzajú z motívov maďarských výšiviek,“ vysvetlila študentka. Juliana Máte sa so svojou prácou prihlásila aj do ma-

Ubytovanie priamo v Štrbe vo Vysokých Tatrách na 2 noci pre 2 osoby - polpenzia + fľaša vína - 20% zľava vo wellness v hoteli Nezábudka

Lyžovačka na Štrbskom Plese Teraz len za

280 €

119€

57%

Ubytovanie v Panorama resort priamo na Štrb. plese na 2 noci pre 2 osoby. Ubytovanie v rodinnom apartmáne - vhodný pre 4-och členov rodiny na dve noci teraz len za 299 €

Zájazd na AC Miláno vs. Atletico Madrid Teraz len za

310 €

199 €

36%

Vstupenka na osemfinále Ligy majstrov AC Miláno vs. Atletico + doprava autobusom + 1x ubytovanie v **** hoteli s raňajkami Miesto konania: Miláno - San Siro, Taliansko Dátum konania: 18. 02. 2014 - 20. 02. 2014

Bojnice hotel Regia Teraz len za

188€

65,90 €

65%

- ubytovanie priamo pod Bojnickým zámkom - 2x ubytovanie pre 2 osoby - 2x polpenzia pre 2 osoby - 1 hod wellness pre 2 osoby - neobmedzený vstup do hotelového fitness

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

GE 14-06 STRANA - 04

detí, v ktorom sa ich nadšenie z lyžovačky rýchlo mení (stráca sa), treba byť pripravený na to, že to môžu zabaliť aj po 10 minútach. V takomto prípade ich netreba nútiť, ani prehovárať, ale nájsť pre nich inú zábavu so snehom. Často sa stáva, že po chvíľkovom odreagovaní a zmene činnosti, sa bude dieťa samo pýtať späť na lyže a to je hlavný predpoklad úspešnej výučby. Každé dieťa, hoci aj 3-4 ročné je osobnosť, preto sa nedajú zovšeobecniť pravidlá, ktoré vám na 100% pomôžu pri začatí výučby. Napriek tomu zhrnieme aspoň pár bodov. pokračovanie na nasledujúcej strane ďarskej súťaže pre študentov, ktorí sa vedecky venujú výskumu dejín. Obnovená čipka jej priniesla víťazstvo. „Ešte neviem, kde všade by sa táto čipka mohla uplatniť, ale snívam o tom, že budem módna návrhárka. Zatiaľ sa pokúšam týmito vzormi doplniť tričká, alebo obyčajné rifle, čím dostávajú úplne nový rozmer,“ dodala mladá čipkárka z Rimavskej Soboty.

R. SOBOTA: V múzeu pripravujú výstavu keramických kachlíc Rimavská Sobota 5. februára (TASR) - Výber zo zbierok kachlíc zo 14 múzeí na Slovensku vystavia od 12. februára v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Ako TASR informoval archeológ múzea Alexander Botoš, takto chcú predstaviť dielo majstrov kachliarov, vďaka ktorým mali aj v minulosti domovy teplo a vykurovacie telesá boli súčasne ozdobou domácností. Výstava predstaví kachliarske remeslo prostredníctvom neskorogotických a renesančných kachlíc. V Rimavskej Sobote ich vystavia viac ako 130 kusov. „Komorové kachlice tvoria v archeologickom nálezovom fonde osobitú skupinu nálezov, ktorých výtvarná úroveň a stvárnenie je v porovnaní s ostatnými archeologickými nálezmi


spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby prihlásili svoje pohľadávky a iné práva vyššie uvedené predpoklady pre zrušenie spoločnosti bez v lehote nie kratšej ako tri mesiace. Zároveň ste ako likvidálikvidácie, je potrebné pred samotným výmazom a zánikom tor povinný zostaviť ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti vykonať likvidáciu spoločnosti. Za týmto účelom je potrebné, aby ste ako spoločník spoloč- účtovnú závierku a spolu s konečnou správou o priebehu liknosti, rozhodli o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie, vidácie a návrhom na rozdelenie majetkového likvidačného ako aj o menovaní likvidátora (zväčša konateľ) a zápise tých- zostatku ju schváliť (predpokladom vyplatenia likvidačného to zmien do obchodného registra. Následne ako likvidátor zostatku je uspokojenie/zabezpečenie známych veriteľov). ste povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým Po získaní súhlasu správcu dane s výmazom spoločnosti (ak známym veriteľom a zverejniť v obchodnom vestníku, že spoločnosť nemá daňové nedoplatky) ste ako likvidátor po-

Právnik radí

pokračovanie

vinný do 90 dní po schválení vyššie uvedených dokumentov podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na neaktívnosť Vašej obchodnej spoločnosti, časovú náročnosť priebehu likvidácie a povinnosť zaplatiť „daňovú licenciu“, resp. jej pomernú časť už za rok 2014 Vám odporúčame pristúpiť k jej zrušeniu čo najskôr.

Vtip: Blondínka stojí na autobusovej zastávke a prihovára sa jej okoloidúci pán: „Slečna, ale tento autobus chodí len cez sviatky.“ „Aké šťastie, že ja mám dnes narodeniny.“

JUDr. Peter Rokaš Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Peter Strauss: „Život je niekedy taký tragický, že sa musíme vedieť zasmiať, aby sme ho vydržali.“

VÝKUP KOŽIEK

na rovinu

52-0039

s Ľubošom Sarnovským

VÝHODNÉ PÔŽIČKY

pre všetkých. 0905 639 927

GE 14-06 STRANA - 05

52-0023

Web: www.MT tl.sk @m E-mail: jamnik

SLUŽBY A MAJSTRI PENIAZE OKNÁ, DVERE, BRÁNY

04-0005

čia líščie+ iné, ov 350 531 05 09 ITE PONÚKN L.sk

04-0017

Sieť 39 regionálnych novín

,20€ ZAJAČIE -1 vlna

5

Aké ste boli dieťa či žiak v škole? Na základnej škole som hýril mimoškolskou aktivitou, často som niečo organizoval. Najradšej však spomínam na gymnázium, bolo to skvelé obdobie. No a vysokú školu som si vydrel – medzi inými aj pracovnými povinnosťami... Vždy ste chceli byť tým, čím ste alebo ste túžili po inom povolaní? Odmalička som v tom mal jasno, chcel som byť vojenský pilot a hotovo! Spomeniete si na svoj prvý job, prvý zárobok? Ako 17-ročný som s kamarátom počas prázdnin brigádoval v novinovom stánku. Bol som vedúci. Ak ten plat prerátam na dnešné peniaze, tak som si zarobil asi tak 75 EUR za mesiac. Potom ma prijali do rádia. Tam mi už platili 80 EUR mesačne, takže som si výrazne polepšil . Akého ste vierovyznania? Pozitívneho... Koho považujete za najdôležitejšieho človeka vo svojom živote? Jedným z nich bude celkom určite vynálezca stavebnice LEGO. Vďaka nemu som prežil kreatívne konštruktérske detstvo, ktoré by asi trvalo dodnes, keby neprišla puberta. Zmenila moje priority. Máte životné krédo, motto, ktorým sa riadite? Ja sa v živote krédami neriadim, improvizujem. Rodičia mi vštepovali poctivosť, svedomitosť, som im za to vďačný. Ale pre dnešnú šialenú dobu to veľmi praktické nie je. Preto improvizujem. Ako oddychujete? Máte obľúbenú hudbu, film, miesto na relax? Inak s rodinou a inak bez rodiny. To si ale asi viete predstaviť. Pre mňa je relaxom čokoľvek, čo sa nepodobá na moderovanie. (pokračovanie na ďalšej strane)


2 1 1 4 6 9 3 5 7 2

1 9 4 9

2

9

3

4

7 3 4 7 6 1 3 7

Televízny

PROGRAM na rovinu

s Ľubošom Sarnovským (pokračovanie z predošlej strany) Ale keď ma už nebaví ten relax, tak idem moderovať. V aute si teraz najčastejšie púšťam Johna Newmana, s deťmi sa tešíme na ďalšieho X-Mena a Spidermana a manželke som sľúbil, že sa pozrieme do Londýna. Mám tam jeden obľúbený futbalový klub. Ak by ste si mohli vybrať, ktorou osobnosťou (svetovou i slovenskou, žijúcou i nežijúcou) by ste aspoň na chvíľu mohli byť, kto by to bol a prečo? Viete, že by to nebola žiadna celebrita? Asi najviac by som sa chcel stretnúť so svojim dedom. Nepoznal som ho, zomrel totiž skôr, ako som sa ja narodil. Dokonca si ho veľmi neužil ani môj otec, lebo zomrel v pomerne mladom veku a babka sa vlastne celý svoj život starala sama o štyri deti. Nosím jeho meno a som na to hrdý... Ktovie, či by bol aj on. Spomínate si na svoju prvú lásku či prvú pusu? Spomínam, na to sa nezabúda, ale detaily rozoberať nebudeme... Aký je Váš postoj k predmanželskému intímnemu životu či k nevere? Zaujímavá dvojotázka – ale v oboch prípadoch mám rovnakú odpoveď. Je to o kvalite a hĺbke vzťahu. Či prinesie jedno alebo druhé, vždy v tom majú prsty obaja partneri ... Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? To by som sa radšej prefackal, dúfam, že nie, ale priznávam, že som párkrát zaklamal práve preto, aby som inému človeku neublížil. Aký je Váš postoj k otázke trestu smrti? Neviem, či máme právo rozhodovať o živote a smrti iného človeka. A nie som si istý, či trest smrti je skutočným trestom. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív ĽS

07:00 TOP STAR 07:30 KRIMI 08:05 SÚDNA SIEŇ 10:55 Áno, šéfe Veľká Británia III. 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Kosti 6 13:40 Podvodníci IV. 6 14:40 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 23 15:40 PÁLI VÁM TO? 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Búračka 18:00 KLAN 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:05 Nový štart, 12 000 Eur od JOJky! 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Romantika 21:30 KUKÁTKO 22:30 DEDIČSTVO 23:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov V. 3 00:30 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 23 01:30 Podvodníci IV. 6 02:15 KRIMI 02:35 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 03:20 NOVÝ PANELÁK: Romantika 04:05 PÁLI VÁM TO?

07:05 Sila lásky 07:55 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:45 Medicopter 117: Strach 09:30 Čarovné miesta Zeme 10:25 Galileo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:35 Svet v obrazoch 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Kolonáda 15:00 Bláznivo zamilovaní: Láska nám mení život 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Ako to funguje 17:20 Ako to funguje 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Effi Briestová 22:20 Tonyho pomsta 5/8 23:10 Prežiť!: Vianočný horor 00:00 Medicopter 117: Strach 00:50 Tonyho pomsta 5/8 01:40 Dámsky klub 03:15 Metodova misia 03:45 Sila lásky

05:20 C.S.I: Kriminálka Las Vegas 06:05 TOP JOJKA STAR 06:35 KRIMI 07:00 TOP STAR 07:30 KRIMI 08:00 PANELÁK: Romantika 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:55 Áno šéfe, Veľká Británia - Návraty 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Kosti 13:45 Podvodníci 14:40 C.S.I.: Kriminálka Miami 15:40 PÁLI VÁM TO? 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Výžierka 18:00 KLAN 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:05 Nový štart, 12 000 Eur od JOJky! 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Strata pamäti 21:30 VDOVA 22:30 Zbohom, Slovensko! 00:10 Profesionáli: Mamachuana 01:10 C.S.I.: Kriminálka Miami 02:05 Podvodníci 02:45 KRIMI 03:10 PANELÁK

06:50 Sila lásky VI. 9 07:40 Helicops: Krst JEDNOTKA ohňom 09:15 Galileo 09:50 Ako to funguje 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:25 Postav dom , zasaď strom 15:05 Bláznivo zamilovaní: Tak ako plynie čas 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:25 Grand hotel: Zmiznutý prívesok 22:45 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Helicops: Krst ohňom 00:55 Grand hotel: Zmiznutý prívesok 6/9 02:10 Dámsky klub 03:40 Sila lásky VI. 9 04:30 Bláznivo zamilovaní: Tak ako plynie čas 17/52

06:55 TOP STAR 07:25 KRIMI 08:00 NOVÝ JOJKA PANELÁK: Strata pamäti 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:50 Áno šéfe, Veľká Británia - Návraty IV. 2 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Kosti 13:45 Podvodníci 14:45 C.S.I.: Kriminálka Miami 15:45 PÁLI VÁM TO? 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Suchý strom 18:00 KLAN 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:05 Nový štart, 12 000 Eur od JOJky! 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Gazdiná 21:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 22:30 Vtierka Castle V. 23 23:30 Kosti VIII. 10 00:30 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 11 01:30 Vtierka Castle V. 23 02:10 Podvodníci IV. 8 02:50 KRIMI 03:15 VEĽKÉNOVINY TV JOJ

06:45 Sila lásky 07:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:20 Helicops: Smrť na 42 km 09:05 Galileo 09:40 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub: Radosti a starosti nielen zo sveta žien. 13:50 Postav dom, zasaď strom 14:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 15:05 Bláznivo zamilovaní: Prekliata jar 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Čistá duša 22:35 9. rota 00:50 Helicops: Smrť na 42 km 01:40 Reportéri 02:10 Dámsky klub: Radosti a starosti nielen zo sveta žien. 03:40 Sila lásky 04:30 Bláznivo zamilovaní: Prekliata jar 18/52

05:15 C.S.I.: Miami VII. 25 05:55 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:05 TOP STAR 07:35 KRIMI 08:05 PANELÁK: Gazdiná 09:05 SÚDNA SIEŇ 10:55 Áno šéfe, Veľká Británia 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Kosti 13:40 Podvodníci 14:40 C.S.I.: Miami 15:40 PÁLI VÁM TO? 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Dcérka ti je ukradnutá 18:00 KLAN 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Nezvestná 21:30 Profesionáli: Kondičné testy 22:30 Hoď svišťom: Českí turisti 23:15 Najlepšie Haló 23:50 Šokujúca zmena 00:50 C.S.I.: Miami 01:40 Podvodníci 02:25 American Horror Story 5 03:05 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ

06:45 Sila lásky 07:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:20 Helicops: Strmhlavý let 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub: Radosti a starosti nielen zo sveta žien. 14:05 Tajomstvo mojej kuchyne 15:00 Bláznivo zamilovaní: Zmarené šťastie 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Návrat domov 21:55 Reportéri 22:25 Sherlock II.: Škandál v Belgravii 23:55 Helicops: Strmhlavý let 00:45 Autosalón 01:10 Slovensko v obrazoch 01:30 Svet v obrazoch 01:55 Dámsky klub: Radosti a starosti nielen zo sveta žien.

05:05 Šokujúca zmena 2 05:50 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:00 TOP STAR 07:30 KRIMI 08:00 NOVÝ PANELÁK: Nezvestná 09:05 SÚDNA SIEŇ 10:50 Áno šéfe, Veľká Británia - Návraty 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Kosti 10 13:40 Podvodníci IV. 10 14:40 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 2 15:40 PÁLI VÁM TO? 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Hovädo tréner 18:00 KLAN 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:30 Prefíkané slúžky 22:30 Skutočný príbeh - Odvážna žena 01:10 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 2 02:00 Podvodníci IV. 10 02:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII. 10 03:25 KRIMI 03:45 Air Marshal

06:40 Sila lásky 07:30 McLeodove dcéry 27 JEDNOTKA 08:20 Helicops: Helicops 09:10 Galileo 09:40 Extrémni experti 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Občan za dverami 14:25 Reportéri 15:05 Bláznivo zamilovaní: Už sa nehrám 20/52 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 4/68 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 5 proti 5 EXTRA - piatok pre celé Slovensko! 21:35 Pomsta ružového pantera 23:15 Nikto nie je dokonalý 00:15 Helicops: Helicops 01:05 Tajomstvo mojej kuchyne 01:45 Dámsky klub 03:20 Drišľakoviny 04:45 Drišľakoviny

05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:25 TOP STAR 06:45 My Little Pony 07:15 Max Ste05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Komisár Rex el 07:40 Káčerovo 08:40 MacGyver: Stratený poklad Atlantídy MARKÍZA II. 15/15 06:50 Scooby-Doo 07:10 Tom a Jerry 10:45 Prefíkané slúžky 12:45 Horton 14:35 Skutočný príbeh 07:20 Kung Fu Panda I. 11/16 07:45 Tučniaky z Madagaskaru - Odvážna žena 17:30 CENA JE SPRÁVNA 18:00 Nákupné ma11/16 08:10 Krok za krokom VI. 5/24 08:40 ZOH 2014 SOCHI: niačky 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:05 Nový SLOVENSKO - SLOVINSKO 12:15 Frajeri zo striedačky 13:55 Kung štart, 12 000 Eur od JOJky! 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Fu Panda (HD) 15:40 Príšerky v podkroví (HD) 17:20 Hurikán KUKÁTKO 21:30 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev Americký 18:00 Zlaté manželky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTO- dobrodružný film. MN 12 2007 N. Cage, D. Krugerová, J. Voight, VÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Ide len o sex (HD) 22:35 Skrytá H. Keitel, J. Bartha, J. Gretsch a ďalší. 00:10 Scary Night 02:20 Imigranti 04:10 Nora Roberts: Vražedná nevinnosť identita 01:30 Ide len o sex (HD) 03:15 Frajeri zo striedačky

07:05 Ahoj,braček!: Hniezdo na kolieskach JEDNOTKA 07:15 Požiarnik Sam 07:25 Franklin: Franklin túži po domácom zvieratku 07:40 Garfield 07:50 Flipper a Lopaka 08:20 Fidlibum 08:50 Teta 09:40 Arabela sa vracia 10:10 Berlin, Berlin 11:10 5 proti 5 EXTRA - piatok pre celé Slovensko! 12:25 On air 12:50 Pošta pre teba 13:55 Elisa z Rivombrosy 15:40 Pomsta ružového pantera 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:25 Pošta pre teba 21:30 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Stretnutie 22:00 Krajina rebelov 23:45 Skúška odvahy 01:15 Elisa z Rivombrosy 02:55 Krajina rebelov

TV program pondelok

10. 2. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Zlaté manželky 09:30 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Zlaté manželky 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Krok za krokom 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Kobra 11 02:05 NCIS: Los Angeles 02:50 Komisár Rex MARKÍZA

TV program utorok

11. 2. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za krokom 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Kobra 11 02:05 NCIS: Los Angeles 02:50 Komisár Rex MARKÍZA

TV program streda

12. 2. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Krok za krokom 23:30 Monk 00:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:15 Kobra 11 02:05 NCIS: Los Angeles 02:50 Komisár Rex MARKÍZA

TV program štvrtok

13. 2. 2014

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Kobra 11 13:10 ZOH 2014 SOCHI: SLOVENSKO - USA 16:30 Dva a pol chlapa 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Monk 00:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:00 Kobra 11 01:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:30 Monk 03:15 Komisár Rex 04:00 Kobra 11

TV program piatok

14. 2. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Na svätého Valentína (HD) 22:50 AKČNÝ PIATOK: Fešák 00:40 Kobra 11 01:35 NCIS: Los Angeles II. 8/24 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 1/25 03:05 Komisár Rex II. 15/15 04:00 Kobra 11 XVI. 9/15 MARKÍZA

TV program sobota

15. 2. 2014

TV program nedeľa

16. 2. 2014

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Hurikán 06:35 Scooby-Doo 07:00 Tom a Jerry 07:15 Kung Fu Panda I. 12/16 07:40 Tučniaky z Madagaskaru 12/16 08:00 Krpci (HD) 09:40 Kung Fu Panda (HD) 11:25 Príšerky v podkroví (HD) 13:10 ZOH 2014 SOCHI: RUSKO - SLOVENSKO 16:30 G. I. Joe (HD) 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sherlock Holmes Akčný film (USA-Nemecko-VB) 2009 R. Downey Jr., J. Law, R. McAdamsová, M. Strong, 23:00 Nezvratný osud 00:55 Sherlock Holmes 03:00 Nezvratný osud MARKÍZA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

05:50 Aladin a kráľ zlodejov 07:30 Legenda 07:00 Ahoj,braček! 07:10 Požiarnik Sam JEDNOTKA 07:20 Franklin 07:35 Flipper a Lopaka 08:25 o Tarzanovi 07:55 Ultimate Spider-Man 08:25 Káčerovo 09:20 Śéf v utajení 5,6 11:20 Diabolská hora 13:10 Garfield 08:40 Zázračný ateliér 09:05 Megamozog 09:35 AuAféra Thomasa Crowna 15:50 Ťažko zamilovaný 18:20 Nové tosalón 10:10 Čarovné miesta Zeme 11:05 Slovensko v obrabývanie 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:05 Nový zoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Občan za štart, 12 000 Eur od JOJky! 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Pro- dverami 13:45 Agatha Christie : Poirot: Vraždy na Hickory Road fesionáli: Bojov vrtuľník 2 21:30 Piráti Karibiku: Truhlica mŕt- 15:35 Zlatá klasika: „Kulový blesk“ 17:05 Nikto nie je dokonalý veho muža Americká dobrodružno-fantazijná komédia MN 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly 12 |2006 J. Depp, O. Bloom, K. Knightleyová, J. Davenport, B. - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Kolonáda 6/13 21:20 Nighy, L. Arenberg a ďalší.||G. Verbinski 00:55 Spy Game 03:05 Casanova 2/2 22:50 Agatha Christie : Poirot: Vraždy na HickoVEĽKÉ NOVINY TV JOJ 03:50 Spy Game ry Road 00:35 Casanova 2/2 02:00 O 5 minút 12 JOJKA

GE 14-06 STRANA - 06


Odborník radí

pokračovanie

1. Dieťa netreba nútiť do lyžovania. Treba v ňom radšej vzbudiť záujem o túto zábavu a možno aj nasledovným spôsobom (príhovorom a otázkami) ho prilákať do lyžiarskeho strediska: ° Najlepší kamarát/kamarátka zo škôlky tiež lyžuje. Chceš lyžovať ako on/ona? To bude super, keď budete lyžovať spolu (vaše dieťa s kamarátom/s kamarátkou). ° Pôjdeme sa pozrieť na deti, ako sa lyžujú? Možno tam budú lyžovať aj tvoji kamaráti (konkrétne mená).

Gazdinka radí

° Lyžovanie je najlepšia zimná zábava. Chceš sa zabávať len v lete alebo aj v zime? ° Vieš, že tam majú lyžiarsku škôlku s hračkami a rozprávkovými postavičkami? (V dnešnej dobe sa detská výučba vykonáva väčšinou v lyžiarskych škôlkach s kompletným vybavením.) 2. Je ideálne ak lyžuje aj rodič. Stáva sa, že dieťa odmieta čo i len skúsiť obuť lyžiarky a postaviť sa na lyže. Vtedy je prospešné, ak dieťaťu ukážete, že to nič nie je. Môžete sa dieťaťu prihovoriť: ° Ja sa idem lyžovať, pretože je to najlepšia zábava. Poď,

budeme lyžovať spolu. 3. Aj keď sa vám na prvý raz nepodarí dieťa presvedčiť na lyžovanie, v žiadnom prípade na dieťa už nenaliehajte, nezvyšujte hlas, ani nepoužívajte slová – nenaučíš sa lyžovať, sklamal si ma, a pod. Z našich skúseností vieme, že aj keď dieťa nechce lyžovať hneď na prvýkrát, v jeho myšlienkach ostáva to, čo v tom lyžiarskom stredisku videl. Najviac vás prekvapí, keď vám ráno položí otázku: Mami/Oco, kedy už pôjdeme lyžovať? Ján Šebo, lyžiarsky inštruktor

Vtip: Idú dva ľadové medvede po púšti a jeden hovorí: Cípana, ta tu sa muselo teda šmýkať, keď to tu je tak posypané... Lev Nikolajevič Tolstoj: „Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“

Starostlivosť o topánky sú topánky vlhké, krém lepšie vsiakne do kože). Po 30 minútach stránia hubkou namočenou do mydlovej vody. Čím menej vody ich vyleštite s mäkkou handričkou, prípadne nylónovými panču- a viac peny, tým lepšie. Alebo použite suchú penu na koberce. v zime cháčmi. Ak chceme aby sa topánky leskli, tak ich môžeme pre- Zaschnuté blato odstráňte gumovou alebo krepovou kefou.

Mokré topánky nedávame do skrine. Najprv ich vypcháme novinami a necháme vyschnúť pri izbovej teplote. Ideálne je ich napnúť tzv. napínačmi z vnútra topánky. Nikdy nedávame topánky k tepelnému zdroju. Na radiátor, krb či mikrovlnku zabudnite. Takto vyčistené topánky sa budú lámať a stvrdnú. Odstránenie špiny pred každým pucovaním topánok treba najskôr odstrániť hrubú špinu a potom ich treba vyčistiť vlhkou handrou. Takto pripravené topánky môžeme nakrémovať (keď

trieť banánovou šupou (vnútornou stranou). Topánky z hladkej kože vyčistíme tiež mäkkou vlhkou handričkou a neutrálnym mydlom. Nezabudnite topánky vytrieť celé až pošvy na koži. Čistenie soľných máp ak nepomôže vlhká handrička tak si zarobte ocot s vodou (pomere 50:50). Mäkkou tkaninou nanášame octovú vodu a fľaky určite odstránime. Po vyschnutí nezabudnite topánky poriadne nakrémovať. Semišové topánky sú na údržbu náročné. Škvrny sa ľahko od-

Kožené topánky a kožené vložky do topánok treba ošetrovať špeciálnym olejom určeným na tento druh topánok. Predídete lámavosti kože. V tomto prípade je však vhodná aj klasická indulona. Impregnácia je dôležitá na kožené aj semišové topánky. Impregnačný sprej použite pred prvým použitím. A aby nám čisté topánky nesmrdeli tak ich raz za čas si vysypte kuchynskou soľou a nechajte ju tam celú noc. Podobne, no aj gazdinka Evka s proti plesňovo pôsobí octová voda.

Pohybová aktivita Cieľom cvičenia s činkami nie je vybudovať masívnu svalovú hmotu, ale priblížiť sa k vytvoreniu symetrickej postavy s plastickou harmóniou primerane spevnených svalov. Táto harmónia je prirodzenou odozvou na ich zaťaženie. Cieľavedomé cvičenie so záťažou pod vedením kvalifikovaného

trénera, v súčinnosti so stravovaním, je zárukou primeraného a požadovaného svalového rozvoja. Vymodeluje sa tým Vaša postava, zlepší sa držanie tela a znížená úroveň tuku definuje postavu na príťažlivú! Zvlášť ženy sú náchylné obavám, že budú mať svaly. Obavy sú zbytočné, pretože hormonálne vybavenie to nedovolí a vždy ponechá fyziologicky nevyhnuté množstvo tuku, ktoré zjemní vzhľad postavy. Spevnené svaly ako podklad zase dajú postave tvar a formu. Preto je cvičenie s činkami nezastupiteľnou zložkou v súčinnosti s vytrvalostným cvičením. Každá diéta má svoju filozofiu. Mnohí z vás ich vyskúšali a fungujú. Výsledok krátkodobých prísnejších diét zvyčajne nemá dlhú

trvácnosť a často následne dochádza k vyrovnaniu pôvodnej telesnej hmotnosti až navýšeniu, pretože sa telo bráni a vytvorí pre podobný prípad ešte zásobu. Samozrejme, vo forme tuku. Výsledkom je sklamanie, preto sú podobné diéty prijímané s nedôverou. Rozsiahle štúdie potvrdili, že pri aeróbnej práci v úrovni 50 až 65 % maximálnej pulzovej frekvencie sa prednostne ako zdroj energie využíva tuk. Anaeróbna práca (cvičenie s činkami) spevňuje svaly, šľachy a úpony, pričom dochádza k fyziologicky primeranej svalovej hypertrofii. V súčinnosti oboch telesných aktivít je výsledok taký, že sa svaly mierne zväčšia a tuk ubudne. Teda v závere snaženia budete štíhlejší a budete vyzerať estetickejšie. www.gymalbert.com

neporovnateľne vyššia. Každá komorová kachlica s reliéfnym vyobrazením predstavuje malé umelecké dielo, nakoľko čelná vyhrievacia stena kachlíc je v mnohých prípadoch zdobená rôznou žánrovou výzdobou, či už so svetským alebo náboženským motívom,“ vysvetlil Botoš. Kachlice boli súčasťou kachľových pecí, ktoré boli vykurovacím telesom v interiéroch jednotlivých obydlí a domov. Okrem tejto funkcie plnili aj reprezentatívnu funkciu. „Boli odrazom spoločenského postavenia svojho majiteľa, nakoľko objednanie a kúpa kachľovej pece, v ktorej boli osadené reliéfne zdobené kachlice, bola finančne mimoriadne náročná. Kachľová pec bola v mnohých prípadoch dominantným interiérovým prvkom re-

prezentatívnych sál hradov, meštianskych domov alebo mestských radníc. Kachľové pece zložené z keramických kachlíc vznikli v priestore zaalpských krajín na prelome 10. a 11. storočia. Je to oblasť súčasného Nemecka, Švajčiarska a Rakúska. V stredoeurópskom priestore sa prvé kupolovité pece objavujú až v 13. a 14. Storočí,“ doplnil archeológ.

roku 1982. „Na polykultúrnej lokalite Feketesár sa vtedy našli dva kostrové nálezy bodrogokeresztúrskej kultúry. Boli to vôbec prvé hroby tejto kultúry odkryté na území Slovenska. V nich sa nachádzala misa na vysokej dutej nôžke, mliečnikovitá nádobka a ďalšia miska. Okrem keramických nálezov tam boli nájdené aj rohovcové štiepané čepele, ktoré nám indikujú, že v hroboch boli pochovaní muži,“ povedal Botoš. Spomínaná kultúra je pomenovaná podľa archeologického náleziska Bodrogokeresztúr na úpätí Tokajských vrchov, pri rieke Bodrog, v Maďarsku. Rozšírená je najmä vo východnom Maďarsku, na východnom Slovensku, na Zakarpatskej Ukrajine a v Sedmohradsku. „Pre obyvateľstvo bol typický kočovný spôsob života, preto sú sídliská tejto kultúry málo známe. Pre keramiku bodrogokeresztúrskej kultúry sú typické misy na vysokej dutej nôžke, mliečnikovité nádoby, hlboké misy a naberačky. Nádoby sú zdobené predovšetkým rytou výzdobou - mriežkovaním. Ľud tejto kultúry svojich mŕtvych pochovával kostrovým spôsobom. V mužských hroboch sú časté milodary, ako napríklad retušované hroty striel, kamenné nože, závesky z klov diviaka a podobne. V ženských hroboch sú typické drobné vápencové perly,“ dodal archeológ Gemersko-malohontského múzea.

Bc. František Albert, tréner, fyzioterapeut

Trekingové palice na pôvodná ce

19,99 €

-67% Trekingové palice šetria kĺby a zaisťujú správne držanie tela pri chôdzi. výber z farieb: červené, čierne, modré, strieborné

nová cena

Dekoračný LED pás na pôvodná ce

38,80 €

-50% Moderné dekoračné osvetlenie, ktoré môžete umiestniť kdekoľvek chcete. - dĺžka 5 metrov - vodeodolný

nová cena

9,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Liečebná biolampa na pôvodná ce

300 €

-60%

Značka Energie - Lampe D 514 s príslušenstvom - Lampe- pôsobí D 514 elektromagnetickým žiarením - preniká hlboko do tkaniva magnetickým žiarením - obnovuje funkcie bunky nová cena o do tkaniva cie bunky

120 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

R. SOBOTA: V múzeu upozorňujú na hrobové nálezy spred 5000 rokov Rimavská Sobota 4. februára (TASR) - Hrobový inventár bodrogokeresztúrskej kultúry je predmetom mesiaca február v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Ako TASR informoval archeológ múzea Alexander Botoš, pozornosť návštevníkov múzeum upriamuje Dojčenecké fľaše na keramické nálezy a romotív Disney hovcové čepele z obdobia 3500 až 2900 rokov pred na ce á pôvodn n. l. Hrobový inventár po€ 0 14,9 chádza z náleziska v obci Včelince v okrese Rimavská Sobota. Odkryl ho archeológ István B. Kovács v

-60%

nová cena

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Vankúše a prikrývky z Aloe Vera

Snap & Grip

na pôvodná ce

na pôvodná ce

150 €

28,99 €

-52%

-54% Tkanina prikrývky vyrobená zo 100% mikrovlákna. - 2 vankúše (40x70 cm) + 2 prikrývky (140x200 cm)

Súprava dvoch univerzálnych kľúčov na skrutky, Snap & Grip. Kľúč sa vďaka upínacej hlave prispôsobí akejkoľvek veľkosti.

nová cena

14 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

DOMÁCNOSŤ A ELEKTRO

Slováci, ste skorumpovaný národ!

Atraktívna a pohodlná dojčenská fľaša s potlačou Disney Mickey Mouse alebo Minnie. - Micky Mouse modrá - 350 ml - Minnie ružová - 300 ml

19,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

KULTÚRA A RÔZNE VECI

To nám v pondelok odkázala Európska únia vo svojej Protikorupčnej správe. Vláda Roberta Fica sa snaží, aby sa korupcii čím viac darilo. Napríklad bola vytvorená pracovná skupina expertov pre boj proti korupcii, žiaľ, od konca roku 2011 sa nestretla. Alebo nebolo prijaté ani jedno opatrenie proti korupcii pri financovaní politických strán, ktoré nám boli odporučené expertnou skupinou GRECO. Rovnako je problém, že dodnes n e mám e z voleného šéfa NKÚ,

že sudkyne a sudcovia, ktorí verejne kritizovali stav súdnictva, museli podstúpiť disciplinárne konania, že najnižšie cenové ponuky boli z nečestných dôvodov zamietnuté atď. Správa obsahuje veľa a  veľmi nepekných tvrdení o tom, ako skorumpovaná je naša spoločnosť a čísla to potvrdzujú: 90 percent ľudí si myslí, že korupcia je rozšírená, 66 percent podnikateľov vníma korupciu ako najvýznamnejšiu prekážku v podnikaní a celkovo sa Slovensko radí medzi najskorumpovanejšie krajiny EÚ. Ozaj, viete, že strana SaS nemá ani jednu jedinú korupčnú kauzu? Naozaj, naši členovia a poslanci sú slušní ľudia a nie sú namočení v žiadnych kšeftoch. To je skutočne dobrý dôvod, prečo voliť SaS! Richard Sulík Predseda strany SaS

nová cena

69 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

www.eurovolby2014.sk

Všetci za Brusel, my za vás!

GE 14-06 STRANA - 07

03-0009

odborník radí

7

myslím si

Igor Matovič

Sociálne (ne)cítenie Čo si prvé predstavíte, ak niekto povie, že má sociálne cítenie? To, že súcití s chudobnými a ľuďmi v núdzi. Však? A tak by to malo byť. Sociálnym cítením sa hrdí aj SMER - sociálna demokracia. Najlepšie slová sú ale skutky. Ako by sa mali správať sociálni demokrati v čase, keď 200 tisíc mladých ľudí muselo kvôli nim do sveta utiecť za prácou a 400 tisíc ďalších ju márne na Slovensku hľadá? Mali by robiť všetko tak, aby dokázali, či svoje sociálne cítenie myslia naozaj vážne. Čo robia v skutočnosti? Státisíce ľudí nemajú žiadny príjem, ale svojim kamarátom straníkom nadelia toľko funkcií, že ani Superman by nestíhal. V jeden čas majú byť primátori, poslanci, členovia dozorných rád, učitelia na výškach a rôzni funkcionári. Rekordmanom je primátor Považskej Bystrice (člen SMERu) - ten má vraj rovno 10 funkcií s platom viac ako 10 tisíc eur mesačne. To je to sociálne cítenie strany SMER v praxi. A nie je jediný - priamo v parlamente takých supermanov nájdete desiatky (a, bohužiaľ, nie len smerákov). Opakovane som navrhol, aby politici nemohli sedieť s jedným zadkom na viac stoličkách, či brať viac platov. O takomto návrhu sa hlasovalo tento týždeň opäť. Ako to dopadlo? Vraj sociálne cítiaci poslanci opäť zborovo hlasovali proti. Prečo? Prepáčte - lebo v skutočnosti na ľudí serú. Hlavne, že oni sa majú ako prasce v žite. Hlavne, že ich rodiny zabezpečia na stáročia. Hlavne, že kamarátom rozdajú milióny eur z nášho spoločného. Ešte jeden príklad. Primátor Žiliny Choma (zo SMERu) potichúčku „predal“ 2-izbový mestský byt svojmu hovorcovi za 697,60 eur ... samozrejme, na úkor všetkých obyvateľov mesta. Dokedy budú chrapúni rozkrádať štát? Kým sa ľudia nezobudia. Ľudia, budíííííček! Igor Matovič


regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ROĹ˝Ĺ&#x2021;AVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVĂ&#x161;CKO týŞdenne do 24 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: Ä&#x152;uÄ?mianska dlhĂĄ 3 , RoĹžĹ&#x2C6;ava tel/fax: 058 / 732 98 18 e-mail: gemersko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

TelevĂ­zia LUX - svetlo do duĹĄe, do rodĂ­n, do spoloÄ?nosti UĹž takmer 6 rokov na Slovensku pĂ´sobĂ­ katolĂ­cka TelevĂ­zia LUX. Je spoloÄ?nĂ˝m dielom vlastnĂ­kov -Konferencie biskupov Slovenska a spoloÄ?nosti LUX communication, tvorcov a podporovateÄžov z radov svojich divĂĄkov. Jej ambĂ­ciou je budovaĹĽ televĂ­znu alternatĂ­vu,

prostriedok ĹĄĂ­renia pokoja a povzbudenia. VysielanĂŠ programy sĂş prevaĹžne duchovnĂŠho charakteru. K najsledovanejĹĄĂ­m patria rannĂŠ svätĂŠ omĹĄe vysielanĂŠ od pondelka do piatku o 7:00 h, prenosy z VatikĂĄnu a z ciest SvätĂŠho Otca, priame prenosy nedeÄžnĂ˝ch svätĂ˝ch omĹĄĂ­ z rĂ´znych slovenskĂ˝ch farnostĂ­, adorĂĄcie a modlitba ruĹženca. ObĞúbenou poobedĹ&#x2C6;ajĹĄou relĂĄciou je Doma je doma plnĂĄ zaujĂ­mavĂ˝ch tĂŠm a vzĂĄcnych hostĂ­. SobotnĂŠ veÄ?ery sĂş vyhradenĂŠ pre hodnotnĂŠ filmy. V programe nĂĄjdete aj relĂĄcie pre deti a mlĂĄdeĹž, publicistiku a sprĂĄvy z diania v Cirkvi na Slovensku i vo svete. NĂĄklady na vysielanie sĂş hradenĂŠ prevaĹžne z podpory Ä?lenov

Klubu priateÄžov TV LUX. Ten mĂĄ v sĂşÄ?asnosti takmer 14 000 Ä?lenov. TelevĂ­ziu je moĹžnĂŠ podporovaĹĽ aj cez sluĹžbu SIPO. TV LUX vysiela prostrednĂ­ctvom satelitu Astra 3B, je dostupnĂĄ u viac ako 100 kĂĄblovĂ˝ch operĂĄtorov, vysiela cez lokĂĄlne DVB-T vysielaÄ?e: Bratislava KamzĂ­k, BorskĂ˝ MikulĂĄĹĄ, JaslovskĂŠ Bohunice, BanskĂĄ Bystrica, PieĹĄĹĽany, Pezinok, Poprad a PreĹĄov. Je zaradenĂĄ aj do ponuky Plustelka a sledovaĹĽ ju mĂ´Ĺžete aj cez DIGI TV. TelevĂ­zia vysiela i cez internet na strĂĄnke www.tvlux.sk a aj na mobilnĂ˝ch zariadeniach. Ak mĂĄte chuĹĽ â&#x20AC;&#x17E;preladiĹĽâ&#x20AC;&#x153; z bulvĂĄru, komercie, z hluku a ruchu dneĹĄnej doby, zapnite si TV LUX a naÄ?erpajte novĂŠ povzbudenie Eva HreĹĄkovĂĄ pre duĹĄu.

Inzercia: Renata Palme 0907 887 322 Silvia BodnĂĄrovĂĄ 0905 225 073

1SBDPWBMJTUFW[BISBOJĂ&#x2030;ÂŤ 10IJ*"%"+5&0735&/*&%"/Â&#x2039;

DistribĂşcia: (25.000 domĂĄcnostĂ­/firiem)

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu: ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV 83.229 Bratislavsko VĂ˝chod BZ 86.771 Bratislavsko ZĂĄpad DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko HC 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko KM 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 NovozĂĄmocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TN 52.000 TrenÄ?iansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS PB 30.000 PovaĹžsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS ZA 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 KoĹĄicko KS 22.250 KoĹĄicko okolie SL 12.000 Ä˝ubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 PreĹĄovsko+SB SN 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

 

23-0022,0023

XXXUKMFHBMDPN

KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: v RoĹžĹ&#x2C6;ave, Rimavskej Sobote, RevĂşcej, PleĹĄivci, TornaÄži, Krasnohorskom PodhradĂ­, Gem. Polome, Ĺ tĂ­tniku, Vlachove, NiĹžnej Slanej, Betliari, Rudnej, Ä&#x152;uÄ?me, Krasnohorskej Dlhej LĂşke, Joviciach, LipovnĂ­ku, RoĹžĹ&#x2C6;avskom Bystrom, BrzotĂ­ne, Gem. HĂ´rke, Ä&#x152;iernej Lehote, SlavoĹĄovciach, Rakovnici, Slilici, Dlhej Vsi, KruĹžnej, Gem. Panici, Slavci, Drnave, PaÄ?i, VyĹĄnej Slanej, DobĹĄinej, Jesenskom, HajnĂĄÄ?ke, Rim. Janovci, KrĂĄli, Hnúťti, Tisovci, Klenovci, JelĹĄave, LubenĂ­ku a MurĂĄni.

SPOMIENKA Rana po strate sa nehojĂ­, je to len klamnĂŠ zdanie, nĂĄm v srdci veÄžkĂĄ bolesĹĽ zostala a tichĂŠ spomĂ­nanie. DĹ&#x2C6;a 2.2.2014 uplynuli 4 roky, Ä?o nĂĄs navĹždy opustil nĂĄĹĄ milovanĂ˝ manĹžel, otecko a starĂ˝ otec MIKULĂ Ĺ MANKO

NavĹždy zostaneĹĄ v naĹĄich srdciach.

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KY

â&#x20AC;˘ ĹživnostnĂ­kom â&#x20AC;˘ dĂ´chodcom â&#x20AC;˘ zamestnanĂ˝m od 300 â&#x201A;Ź do 6.000 â&#x201A;Ź

0911 906 642

www.proficredit.sk

PredĂĄm tatranskĂ˝ profil - brĂşsenĂ˝

1. trieda - 4 â&#x201A;Ź 2. trieda - 3 â&#x201A;Ź

Ä?alej v ponuke: dlĂĄĹžkovica a zrubovĂ˝ obklad cena aj s dovozom do 3 dnĂ­ 0905 808 616, 0907 885 834

52-0009

J-Car Kft. SluĹžby:

PrĂ­strojovĂŠ preskúťanie DiagnostickĂŠ merania NovĂŠ aj pouĹžitĂŠ sĂşÄ?iastky pre vozidlĂĄ BMW /aj neoriginĂĄlne/

domĂĄcnostĂ­ a firiem

J-Car Kft. 3529 Miskolc, SoltĂŠsz N. K. u. 70. Tel.: +36 46/381 211, +36 20/ 977 91 65, +421 917 735 071

GE 14-06 STRANA - 08

34-0031

dosah na 1.500.000

27-0011

gemersko.sk

PIESTANSKO GEMERSKO

Predstavujeme:

Gemersko 14-06  

Inzertné noviny Gemersko - Rožňavsko - Rimavskosobotsko - Revúcko číslo 6 /2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you