Page 1

regionálne noviny dunajskostredsko.sk

Prečítajte si 2 lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

DUNAJSKOSTREDSKO č.14 / 4. apríla 2014 / 18. ročník

2-3 4-5 5-6

týždenne do 25 000 domácností a firiem

Akcia Vaillant za NEUVERITEĽNÉ CENY!!!

94-0091

02-49 10 30 40

Tomášikova 35 a 37, BA

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

55- €

cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

52-0180

tel.: 0944 564 543

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad

Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

Ponúkame poistenie: 0908 979 378 www.lacne-vizitky.sk

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737 Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk

Kvalitné mäsové výrobky z vlastného chovu • Ponúkame najlepšie klobásy v okolí • Bezlepkové výrobky • Čisto mäsové výrobky • Výrobky z mangalíc

...a iné

2 NEMECKÝ PROFIL

Poctivé sviatočné šunky už od

7,50- €/kg

AKCIA!!!

7-komorový profil za cenu 5-komorového 53-0042

NAŠE PREDAJNE: Predajňa mäsa – Z nášho dvora, Gazdovský rad 49/C, 931 01 Šamorín Tel: +421 908 735 031 Predajňa mäsa - Z nášho dvora, PD vo Veľkom Blahove, 930 01 Veľké Blahovo Tel: +421 917 175 812 Predajňa mäsa - Z nášho dvora, Dunajská Streda 929 01, Kukučínová ul. 1213, Tel: +421 905 252 032

5

• osôb • majetku • podnikateľov • cestovné • vozidiel

53-0001

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

53-0057

vo vašej obci

Kvalitné vizitky od za ks*

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ DVERE S MONTÁŽOU BEZPRACHOVÁ VÝMENA

2

zlatý dub biela čerešňa

IBA ZA

350,- €

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1 (bývalá budova ONV, kancelária sa presťahovala na prízemie) tel./fax: 031/550 37 56, mobil: 0903 938 200, mail: korondplastokno@gmail.com

53-0025

Predám tatranský profil - brúsený

Ponúkam na predaj dubové palivové drevo – odrezky, uložené v 1,7 m3 paletách. Cena vrátane dopravy

3

2-3 6 6

DS 14-14 STRANA - 01


6 8 4 2 6

9

Právnik radí

7 2 3 7 4 8 3 1 7 4 6 3

Ohlásenie živnosti a podnikanie v poľnohospodárstve

9

2 8 9 3 4 6 7 2

JUDr. Maroš Prosman

Dobrý deň, rád by som sa spýtal na informácie týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania v spoločnosti

s ručením obmedzeným o voľné živnosti ako i na možnosť podnikania fyzickej osoby v poľnohospodárstve. Aké kroky je potrebné vykonať za účelom rozšírenia predmetu podnikania? Na základe ktorej voľnej živnosti je možné začať podnikať v poľnohospodárstve? Ďakujem za odpoveď. Ladislav K. Vážený čitateľ, za účelom rozšírenia predmetu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné získať pre vybrané voľné živnosti, o ktoré sa bude predmet podnikania rozširovať, živnostenské oprávnenie. Na prevádzkovanie novej voľnej živnosti musí záujemca (s.r.o.) získať osvedčenie o živnos-

tenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ uhradiť správy poplatok vo výške 5 € za každú voľnú živnosť. V prípade elektronického ohlásenia voľnej živnosti je ohlásenie bez poplatku. Pred ohlásením živnosti bude súčasne potrebné vydať buď rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným o rozšírení predmetu podnikania, alebo v prípade existencie viacerých spoločníkov v danej spoločnosti uznesepokračovanie na nasledujúcej strane

občianska riadková inzercia °Predám Ford Focus kombi 1,8 TDCi, r.v. 2000 červ. farba naj. 339 000 km, STK+EK do 03/2016, cena 1250 €. Tel.: 0911 977 357

domy/predaj

5

°Predám 3-izbový RD v Okoči. Cena dohodou. Tel.: 0903 452 174° Predám 3izb.RD s 2izb.prístavbou,let.kuchyňou a garážou,pozemok 863m2,studňa,skleník,ovoc. stromy a kriky.vhodný na bývanie al. chalupárčenie! DUDINCE-kúpele 0907487077 ° Predám RD 100m2 ovocné stromy,11ár záhrada.Zemianska Olča 27000 eur 0902 614 604

reality/iné

www.eupipe.sk

7

9

zoznamka

16

Rozvedená,bezdetná,sestrička si hľadá priateľa na seriózne zoznámenie a vzťah 0917920797

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraDSmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP DS 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, DS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Nov䟏 gener䟏cia Hyundai i10

In䠺pir䟏cia. Dokonalos䠾. 0911 807 811 Hyundai i10, mal䟧 ve䠠k䟧 voz, zroden䟧 z in䠺pir䟏cie a skon䠺truovan䟧 pre dokonal䟧 p䟠䡕itok z jazdy. 䠹armantn䟖 a kompaktn䟖 auto, ktor䟖 z䟚skalo titul AUTOBEST 2014, v䟏s o䟶ar䟚 nad䠺tandardnou v䟧bavou. U䡕䟚vajte si vyhrievan䟖 sedadl䟏 䟶i vyhrievan䟧 volant, LED denn䟖 svetl䟏, tempomat, bluetooth alebo bezk䠠䟤䟶ov䟧 syst䟖m. Nov䟧 Hyundai i10 s financovan䟚m na p䟒tiny u䡕 od 1 560 䩉 pon䟤ka v z䟏kladnej v䟧bave elektronick䟧 stabiliza䟶n䟧 syst䟖m ESP, syst䟖m 6 airbagov, centr䟏lne zamykanie 䟶i integrovan䟖 r䟏dio s CD, RDS, MP3, USB, AUX. K tomu v䠺etk䟖mu navy䠺e dostanete financovanie na p䟒tiny, havarijn䟖 poistenie za p䟒tinu ceny a tankovaciu kartu v hodnote 150 䩉. www.hyundai.sk

HyundaiSlovensko

Kulma na vlasy

Kombinovan䟏 spotreba: 4,6 l - 6,2 l/100 km, emisie CO 2: 106 - 142 g/km. Foto je ilustra䟶n䟖.

z䟏ruky bez obmedzenia kilometrov FINANCOVANIE NA P䞸TINY

HAVARIJN䞼 POISTENIE

na pôvodná ce

TANKOVACIA KARTA

139 €

-45% Výnimočná kulma na vlasy PerfectCurl pre krásne a dlhotrvajúce vlny. - profesionálna kvalita a dlhá životnosť.

nová cena

77 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

DS 14-14 STRANA - 02

59-161-1

°Predám nové Televízory,Mobily, Práčky, STIHL motorové píly,kosačky VIKING. Aj na splátky od 10eur/mes.Tel.0915633438°Predám LED TV 80 až 127 cm uhl. po 10eur mes. A Notebooky Hp rôzne modely aj na splátky vhodné na hry,do školy aj na prácu ako darček Usb kľúč po 10€,mes. dovoz domov 0903752333°Predám LED TV 80 až 127 cm uhl. po 10eur mes. A Notebooky Hp rôzne modely aj na splátky vhodné na hry,do školy aj na prácu ako darček Usb kľúč po 10€,mes.dovoz domov 0903752333

53-0005

domácnosť

59-095-1, 2

°Predám kamennú podzemnú pivnicu s viničným domčekom na pozemku cca 30ár. DUDINCE 0907487077°Predám 24 árový stavebný pozemok v Dun. Strede, 0905863861°Berbe adom a kiskertemet,0903 241 426.


Právnik radí

Podnikanie fyzických osôb v poľnohospodárstve upravuje osobitný zákon o súkromnom podnikaní, pričom v danej veci nejde o podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Poľnohospodársku výrobu vykonáva podnikateľ, ktorý preukáže, že je vlastníkom alebo nájomcom poľnohospodárskej pôdy a ohlási sa príslušnému mestskému úradu, ktorý zapíše túto osobu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. O zápise do evidencie vydá príslušný orgán samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie. Po obdržaní tohto osvedčenia je potrebné písomne požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla a následne môže sa-

pokračovanie

nie formou zápisnice z valného zhromaždenia. Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti bolo doručené za predpokladu všetkých zákonných podmienok. Následne je nutné podať žiadosť o zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Poplatok za podanie návrhu na zápis zmeny je 66,- Eur, v prípade návrhu podaného v elektronickej podobe sa platí znížený poplatok vo výške 33,- Eur.

mostatne hospodáriaci roľník vykonávať poľnohospodársku činnosť. Konkrétnu činnosť z oblasti poľnohospodárstva a lesníctva je možné zapísať ako predmet činnosti i pre právnickú osobu, a to na základe zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy a následného návrhu na zápis predmetu podnikania do obchodného registra.

Vtip: Holič sa pýta zákazníka: - Vy ste už u nás niekedy boli? - Nie, tie jazvy mám z povstania.

Jiří Menzel: „Tvrdá pravda sa hovorí najlepšie, keď je príjemná.“

JUDr. Maroš Prosman Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

3

myslím si Igor Matovič

HYPOPÔŽIČKY

Trójsky kôň Kiska

HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

Chcete si splniť svoje sny? Chcete si kúpiť auto, dovolenku, zaplatiť deťom štúdium? Plánujete kúpu nového zariadenia do domácnosti? Využite HYPOPÔŽIČKU na čokoľvek.

PÔŽIČ0K0Y0

NIE JE ÚROK AKO ÚROK!

doaj pre1ženy0 na materskej,

PÔŽIČKU NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI

živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky (stačí prezvoniť)

www.serioznapozicka.sk

HYPOÚVEROVÉ PORADENSTVO 24-0058

0949 129 474 0910 910 586

Nemáte ešte vlastné bývanie, ale chcete sa osamostatniť? Prestaňte platiť druhým za nájom a vybavte si našu hypopôžičku. • Nepotrebujete žiadny znalecký posudok • Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatkov • Rýchlejšie a jednoduchšie ako v banke

PÔŽIČKY

na vyplatenie Vašich dlhov či exekúcií,

0948 330 411 www.hypoglobal.sk

SPLŇTE SI SEN O VLASTNOM BÝVANÍ.

09-55

REFINANCOVANIE HYPOTÉK S PENIAZMI NAVYŠE

Splácate nevýhodnú hypotéku? Poradíme vám ako znížiť splátky na vašom hypotekárnom úvere. • Prefinancujeme vám hypotéku v plnej výške. • Budete platiť menej ako doteraz. • Poskytneme vám aj peniaze navyše.

Riflové legíny

Bambusové ponožky 3ks

na pôvodná ce

9€

DUNAJSKÁ STREDA, Korzo Bélu Bartóka č. 788

-50%

0918 709 051, 0903 782 895

Dámske legíny rifľového vzhľadu v dvoch farbách: modrej a čiernej. - univerzálna veľkosť - materiál: 90% polyester, 10% elastan

nová cena

4,50 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Otočná IP kamera

na pôvodná ce

9€

-51% Dámske a pánske antibakteriálne, antialergické a hodvábne jemné bambusové ponožky. dámske: 35 - 38, 39 - 42 pánske: 39 - 42, 43 - 46

nová cena

4,45 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Záhradné hadice

Klinika očnej mikrochirurgie

OPERÁCIA ŠEDÉHO ZÁKALU ZADARMO

na pôvodná ce

90 €

-39%

Vyšetrenie bez výmenného lístka Operácia bez čakacej lehoty Nadštandardné služby Obedové menu k operácii ZADARMO

Bezdrôtová WiFi otočná IP kamera značky WANSCAM. Ideálna do domácnosti, kancelárie. Farby: čierna, biela

nová cena

55 €

www.veni-vidi.sk

15-0038

Bezplatná telefónna linka 0800 105 555

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

DS 14-14 STRANA - 03

na pôvodná ce

29,99 €

-60% Elastické záhradné hadice s nastaviteľnou pištoľou so siedmimi stupňami rozprašovania a adaptérom proti pretekaniu. dĺžka: 7,5 m alebo 15 m

nová cena

11,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

51-0164

• Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatku • Vedenie úverového účtu zadarmo • Garantované splátky až do konca splácania • Možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku

V lete pred dvoma rokmi sa začali úvahy o tom, kto by mohol kandidovať za prezidenta. Vyzýval som politické strany, aby tento post nechali pre čisto občianskeho nezávislého kandidáta. Všetci sa mi smiali. Vraj nech neblúznim, prezident musí byť politik - hovorili všetci - od Figeľa po Freša, od Bugára cez Procházku po Fica. Bol som opäť za blázna. Jasné, že pokušeniu neodolali. Nanominovali si svojich horúcich kandidátov a ako dopadli, je nám dnes už každému jasné. Spoločný kandidát slávnej Ľudovej platformy a Hlinu - Hrušovský získal až 3 percentá, Fico dostal nakladačku. Ja som išiel svojou cestou, robil som Kiskovi kampaň, volil som ho a aj vyhral. A som tomu úprimne veľmi rád. Andrej Kiska svojim úspešným útokom na symbol politickej moci dokázal, že ľudia majú plné zuby štandardných politikov a štandardných politických strán. Dokázal, že ľudia naozaj túžia po prezidentovi, ktorému bude len v prvom rade záležať na ľuďoch a ktorý nebude len ďalšou skorumpovanou bábkou v rukách straníckych sponzorov. Nezávislý Kiska vtrhol do politiky napriek vôli štandardných politických strán, presne tak ako naše hnutie OĽaNO. Opozičné štandardné strany svojim úspechom v prvom kole postavil pred hotovú vec, a ani si nepýtal dovolenie. Pokoril ich a prinútil ich podporiť nezávislosť, ktorou oni tak veľmi preveľmi opovrhujú a z ktorej sa im vlasy dupkom stavajú. A zrazu je tam ako drevený kôň v Tróji. Hrdý, silný a mocný. To je najkrajší fór týchto volieb - jeden podceňovaný obyčajný nezávislý Kiska, dnes stojí nad nimi a bude im kázať. Im, ktorí predsa jediní vedia, ako sa robí politika. Im bude zrazu kázať ten, kto vzišiel z ľudí a nie z nich jediných pravoverných. Úbožiaci. Boj sa však len začína. Teraz Kiska musí všetkým dokázať, že to nebolo márne. Musí dokázať, že nezávislosť a ľudskosť do politiky patria a sú jej korením. Musí dokázať, že len skutočne nezávislý prezident dokáže stáť na strane všetkých slušných ľudí, bez rozdielu koho volili. Keď to svojim rozvážnym a múdrym prístupom dokáže, bude tou najlepšou a najviditeľnejšou živou reklamou na nezávislosť a ľudskosť v politike. Preto mu veľmi veľmi držím palce. Igor Matovič


9

8

odbornĂ­k radĂ­ 5

6

4 1 2 5 2 6 3 5 8 1 3 9 4 3 2 9 4 9 8 3 9 6

Mgr. Matúť Albert, fyzioterapeut

ÄŒo je to sprĂĄvny alebo zdravĂ˝ ĹživotnĂ˝ ĹĄtĂ˝l? Na objasnenie tĂ˝chto pojmov je dĂ´leĹžitĂŠ v prvom rade vedieĹĽ, Ä?o je nesprĂĄvne. MusĂ­me identiďŹ kovaĹĽ rizikovĂŠ faktory. Vo vĹĄeobecnosti mĂ´Ĺžeme povedaĹĽ, Ĺže pokoj, pohodu a zdravie nikomu neprinesie pohodlnosĹĽ, lenivosĹĽ, Ä?i prejedanie sa.

StaÄ?Ă­ teda, keÄ? budem ĹžiĹĽ aktĂ­vne a budem mĂĄlo jesĹĽ? BohuĹžiaÄž nestaÄ?Ă­... KaĹždĂŠho z nĂĄs trĂĄpia inĂŠ problĂŠmy, kaĹždĂ˝ z nĂĄs mĂĄ inĂŠ potreby. Z toho nĂĄsledne vyplĂ˝va potreba individuĂĄlneho prĂ­stupu. Pri bezhlavom resp. nesprĂĄvnom pouŞívanĂ­ „univerzĂĄlnych“ rĂĄd mĂ´Ĺžeme Ä?loveku spĂ´sobiĹĽ viac ĹĄkody ako úŞitku. ZĂĄkladom musĂ­ byĹĽ kvalitnĂĄ a komplexne odobranĂĄ anamnĂŠza. Na jej zĂĄklade musĂ­ terapeut vybudovaĹĽ systĂŠm Ä?innostĂ­, ktorĂŠ je danĂ˝ jedinec schopnĂ˝ a ochotnĂ˝ vykonĂĄvaĹĽ, pri Ä?o najmenĹĄej zmene jeho doterajĹĄieho ĹživotnĂŠho ĹĄtĂ˝lu. Zmenu je vhodnĂŠ dĂĄvkovaĹĽ pozvoÄžna a postupne tak, aby sme Ä?loveka neodradili hneÄ? na zaÄ?iatku jeho snaĹženia. U niektorĂ˝ch jedincov je moĹžnĂŠ

a niekedy aj nutnĂŠ pouĹžiĹĽ radikĂĄlne opatrenia. Inak takĂ˝to postup nie je potrebnĂ˝. Na zaÄ?iatok je vhodnĂŠ upraviĹĽ prĂ­jem tekutĂ­n na 2,5 aĹž 3 litre vody denne, zvýťiĹĽ fyzickĂş aktivitu (najvhodnejĹĄie je zaÄ?aĹĽ obyÄ?ajnou chĂ´dzou, prĂ­padne bicyklovanĂ­m aspoĹˆ na 50 minĂşt denne v jednom kuse), upraviĹĽ prĂ­jem potravy (Ä?asto nie je nutnĂŠ meniĹĽ spektrum potravĂ­n, staÄ?Ă­ zmeniĹĽ poradie jedĂĄl, veÄžkosĹĽ jednotlivĂ˝ch porciĂ­ a skrĂĄtiĹĽ Ä?as medzi jednotlivĂ˝mi jedlami). Je vhodnĂŠ zjesĹĽ päż aĹž sedem menĹĄĂ­ch jedĂĄl poÄ?as 24 hodĂ­n. Kto mi teda poradĂ­, Ä?o mĂĄm robiĹĽ? NajlepĹĄie je poradiĹĽ sa s lekĂĄrom, fyzioterapeutom, trĂŠnerom alebo masĂŠrom. Bude vĹĄak veÄžmi dĂ´leĹžitĂĄ VaĹĄa ĂşprimnosĹĽ, snaha a spoluprĂĄca.

na rovinu s kandidĂĄtkou EP DubaÄ?ovou PrvĂĄ otĂĄzka na rovinu vĂĄs zrejme veÄžmi nepotrĂĄpi, pamätĂĄte si eĹĄte, akĂŠ ste boli dieĹĽa, Ä?i ĹžiaÄ?ka v ĹĄkole? Ale to je ĹĽaĹžkĂĄ otĂĄzka, ani neviem, akĂŠ som bola dieĹĽa – Ä?i dobrĂŠ alebo zlĂŠ, ale v kaĹždom prĂ­pade som bola veÄžkĂ˝ vĂ˝myselnĂ­k.

   #! " 

PrezradĂ­te, akĂş najväÄ?ĹĄiu vylomeninu ste svojim rodiÄ?om vyrobili? No prezradĂ­m, neustĂĄle som sa hrala v otcovom aute na dvore a niekoÄžkokrĂĄt sa mi s nĂ­m dokonca podarilo „havarovaĹĽâ€œ.Nie vĹždy mal otec zatiahnutĂş ruÄ?nĂş brzdu... (smiech)

         

KoÄžko ste mali rokov, keÄ? ste otcovi prvĂ˝krĂĄt nabĂşrali auto? Bola som asi ĹĄesĹĽ, Ä?i sedemroÄ?nĂĄ a pamätĂĄm si, Ĺže som mu vtedy rozbila reektor.

 asistenÄ?nĂŠ sluĹžbys nonstop havarijnou linkou pre rĂ´zne poistnĂŠ udalosti v domĂĄcnosti vĹždy aĹž do 150 â‚Ź prvĂ˝ rok zadarmo, druhĂ˝ len za 0,30 â‚Ź na mesiac

Znamenå to, Şe ste ako dieża chceli byż ťofÊrom z povolania? No kým som nepriťla prvýkråt do divadla, tak mojím snom bolo staż sa tiråkom.

Jednoducho kliknite na web alebo zavolajte.

Spojte si odber plynu s elektrinou. Pri zmluve na 2 roky zĂ­skate: elektrinuso zÄžavou8 % aĹž na 12 mesiacov

Prezradili mi o VĂĄs, Ĺže Vy na nĂĄkladiakoch aj jazdĂ­te, takĹže sa VĂĄm zÄ?asti tento sen splnil. Dostali ste uĹž za volantom nĂĄkladiaka pokutu? Ă no, viem jazdiĹĽ na nĂĄkladnom aute, ale pokutu som zatiaÄž nedostala.

www.spp.sk

A ako na VĂĄs reagovali pĂĄni policajti, keÄ? VĂĄs zastavili. Nie Ä?asto vĂ­daĹĽ za volantom nĂĄkladnĂŠho auta Ĺženu... UĹž na skúťkach po autoĹĄkole nastala zaujĂ­mavĂĄ situĂĄcia, skúťajĂşci policajt sa dosĹĽ oĹĄĂ­val, preĹĄÄžapoval z nohy na nohu, kĂ˝m nastĂşpil do auta. KeÄ? som dojazdila, ani vystĂşpiĹĽ nechcel.

(pokraÄ?ovanie na Ä?alĹĄej strane)

K A M E N A R N E.S K

SplĹˆte si svoje zĂĄhradnĂŠ sny UĹž 60 rokov vyrĂĄbame s vĂĄĹĄĹˆou, starostlivosĹĽou, ochotou inovovaĹĽ a s najvyĹĄĹĄĂ­mi nĂĄrokmi na dizajn a kvalitu naĹĄich vĂ˝robkov. V naĹĄej jarnej akcii nĂĄjdete vĂ˝ber naĹĄich najkrajĹĄĂ­ch dlaĹžobnĂ˝ch kameĹˆov, podlahovĂ˝ch dosiek, plotovĂ˝ch, mĂşrovĂ˝ch a Ä?repnĂ­kovĂ˝ch kameĹˆov. ZĂĄjdite na naĹĄu interentovĂş strĂĄnku, kde nĂĄjdete kompletnĂ˝ sortiment kameĹˆov na rieĹĄenie zĂĄhrady.

PREDAJNÉ MIESTA FRIEDL NA SLOVENSKU tĹ AÄ˝A: ADASTAV PLUS, DiakovskĂĄ cesta 14, 031/770 81 53, zolo@adastav.sk tTOPOÄ˝ÄŒANY: KABEX, s.r.o., PivovarnĂ­cka 4, 0949 494 000, info@hausegarden.sk RehĂĄk Paving, s.r.o., DopravnĂĄ 18, 038/ 532 73 25, obchod@exterier.sk tNITRA: KARTEL, s.r.o., Ĺ tĂşrova 155, 037/7417071, novotny@kartel.sk tTRENÄŒĂ?N: MPL STAVRO, RybĂĄrska 1, 0903 214 740, zahrada@mplstavro.sk

tĹ˝ILINA: Trans-stav KoÄ?iĹĄ, NovĂĄ 472/61, 0903 262 083, transstav@gmail.com tKOMĂ RNO: KOREKT, s.r.o. Ul. RoÄžnĂ­ckej ĹĄkoly 873, 0911 622 629, korekt@korekt.sk tSEREÄŽ: RK RECES, s.r.o. BratislavskĂĄ cesta 802, 0917 872 608, rkreces@gmail.com tBRATISLAVA: ZĂĄhradnĂŠ sny, BojnickĂĄ 3, 0908 210 493, zhradnesny@gmail.com tDUNAJSKĂ STREDA: Onlinestavba, s.r.o., KraÄ?anskĂĄ 38, 0915 494 731, horvath@onlinestavba.sk tMALINOVO: Stavebniny HorvĂĄth, s.r.o., BratislavskĂĄ 906, 0911 806 775, stavebninyhorvath@gmail.com

DS 14-14 STRANA - 04

92-0045-1

Spomeniete si eĹĄte, akĂ˝ bol VĂĄĹĄ prvĂ˝ job a prvĂ˝ zĂĄrobok? Mala som asi 14 rokov a s kamoĹĄkou sme poprosili predsedu druĹžstva o brigĂĄdu. ÄŒĂ­slovali sme nejakĂŠ strĂĄnky, nedopadlo to najlepĹĄie. A zĂĄrobok? MoĹžno to bolo pre obe 500 KÄŒS ( pre mladĹĄĂ­ch Ä?eskoslovenskĂ˝ch korĂşn), alebo Ĺže by sme si to len Ĺželali a bolo to iba 50 korĂşn... Naozaj si to presne nepamätĂĄm.

02-0081

ZĂĄkaznĂ­cka linka SPP 0850 111 363


Aké „zbrane“ použiť v kuchyni

Gazdinka radí

Najviac vyťažený priestor v byte či dome je kuchyňa. Každý člen rodiny, aj keď nie je aktívne činný (nevarí), má v nej svoje miesto. Ako ju udržať čistú a voňavú? Tu je zopár „babských zbraní“ hromadného ničenia špiny. Poličky a dvere skriniek vyčistíme a baktérií sa zbavíme domácim čistiacim prostriedkom. V rozprašovači zmiešame teplú vodu s čajovníkovým olejom (tea tree oil) alebo levanduľovým olejom. Rovnaký účinok má aj roztok vody s rozmarínovým, eu-

kalyptovým, citrónovým a levanduľovým olejom. Z každého po štyri kvapky. Ak máte skrinky drevené použite prípravok z vody 3 lyžíc octu, malej lyžičky jojobového oleja a lyžičky citrónu. Ak máte na linke kruhy po hrncoch cez noc na ne naneste cibuľovú šťavu. Kombináciou oleja a citrónovej šťavy zase odstránite škvrny po ovocí a zeleniny z plastových dosiek. V kuchyni vám super pomôže aj fén. Kachličky za sporákom zbavíte mastnoty nahriatím teplým vzduchom. Nahrejete, zotriete hadrou a mastnota je preč. Podobne vám pomôže aj kukuričný škrob nasypaný na suchej handričke. Kuchynský drez a výlevku vyčistíme ak do neho nasypeme

tri prášky do pečiva, poprípade sódu bikarbónu a zalejeme horúcim octom a vodou. Ocot má v kuchyni aj pri upratovaní nezastupiteľné miesto. Jeho čistiace dezinfekčné účinky môžeme použiť pri upratovaní chladničky, mikrovlnky či podláh. Rýchlovarnú kanvicu zbaví vodného kameňa. Jednoducho ním odstránime aj mastnotu. Mastnotu z mikrovlnky odstránime aj citrónom. Prekrojený citrón otočený prerezaným hore necháme na 30 sekúnd zahriať a potom opäť jednoducho zotrieme. Citrónovú šťavu môžeme efektívne použiť aj pri čistení nerezu. gazdinka Evka

Vtip: Čo je pre muža úspech? Keď zarobí viac ako jeho žena stihne minúť. Viete, čo je úspech pre ženu? Keď takého muža nájde. H. Ch. Andersen: „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“

na rovinu

BD KRBY

s kandidátkou EP Dubačovou (pokračovanie z predošlej strany) Odvtedy ste však prešli mnohými „levelmi“, čo považujete za svoj doteraz najväčší úspech? Okrem toho, že som matkou, považujem za úspech vybudovanie Divadla z Pasáže, ktoré má dnes pevnú pozíciu medzi slovenskými divadlami a má svojich nasledovníkov.

www.bd-krby.sk

15-0155

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Frézovanie komínov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov

0905 702 276 ADOX BETON s. r. o.

Bez demontáže starej krytiny obnovíme strechy! Šikmé aj ploché, eternitové, plechové vlnité, škridla, bitúmenové, plus tepelná izolácia stien.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do europarlamentu? Mám v sebe dva absolútne paradoxné a protikladné pocity – na jednej strane človek dokáže všetko, ale na strane druhej aj ako antitvorca... Ako občianska aktivitstka stále cítim silu a schopnosť ľudí nenechať sa manipulovať a dokázať ovplyvniť veci. Stále verím v otvorenú občiansku spoločnosť, aj v súvislosti s narastajúcim extrémizmom.

0903 726 182

www.adoxbeton.sk

0949 367 380

Senec, Boldocká 7 (areál PD)

49-0055

mobil:

Kvalitný materiál

12 rokov záruka!!!

tel.: 0908 979 378

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

Kvalitné vizitky od za ks* Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

0908 979 378 www.lacne-vizitky.sk

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

BALKÓNY

TERASY

ZÁDVERIA

COOP Jednota Slovensko,spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. Veľkosť kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/582 33 400

19-0001

Prijem plošnej inzercie

hliníkový posuvný systém ZIM. ZÁHRADY

REŠTAURÁCIE

AKCIA 337,- EUR

0948 787 777 www.balkona.eu

DS 14-14 STRANA - 05

63-0047

JARNÁ AKCIA 10% až 50%

Ako chcete presvedčiť Slovákov, aby eurovoľby neignorovali? Na tomto pracujem a verím, že na to prídem. Chápem Slovákov, že doteraz boli v tejto súvislosti akýsi „mľandraví“ , nemáme šťastie na europoslancov, ktorí by to ľuďom dokázali vysvetliť, prečo je dobré byť euroobčan, v čom je zmysel. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív VD

CENY OD

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka • Možnosť splátok s 0% úrokom

Okrem toho, že jazdíte z nákladiakmi, „nabonzovali“mi na Vás , že sa vraj stále usmievate, čím to je? Toto Vám o mne prezradili? Asi aj tuším, kto to na mňa povedal. Bude to tým, že viem, akú silu má v sebe človek a čo dokáže, som taký životný optimista. Koho považujete za najdôležitejšieho človeka vo svojom živote? To je ťažká otázka – určite je to moja blízka rodina, ale za dôležitých považujem aj svojich blízkych spolupracovníkov.

 VYMÝVANÁ DLAŽBA  ZÁMKOVÁ DLAŽBA  VYMÝVANÉ KVETINÁČE  BETÓNOVÉ DREVO  BETÓNOVÉ PLOTY

Máte starú poškodenú strechu? zadarmo zameranie, odborné poradenstvo, aj tvorba cenovej ponuky na mieste. Šikmú, alebo plochú?

5


9 8

6 5 3 8

4 9 8 4 5 6 2

Gazdinka radí 2 4 6

6 5 9 2 5 1 8

Umývame okná!

V sobotu nás čaká príjemné počasie, ako stvorené na umývanie okien. Viem, že túto aktivitu neradíme medzi obľúbené domáce práce, no s dobrými typmi nám to pôjde ľahšie. Okná začíname čistiť z vnútornej strany a od okenných rámov. Najskôr ich umyjeme čistou vodou. Odstránime tak hrubú nečistotu a odokryjeme tzv.“ špinu zažratú“. Tej musíme venovať väčšiu energiu. Na medzery a tesnenia je ideálne použiť malé kefky, aj zubné. K čisteniu rámov použite dobre vyžmýkanú handričku z mikrovlákna namočenú v čistej vode, alebo v prípravku na od-

mastňovanie. Na drevené a ani plastové rámy nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky prímesou piesku alebo rozpúšťadiel. Pri umývaní rámov nezabudnite na kľučku, jej okolie a parapetu. Sklá okien môžeme umývať s prípravkami s obsahom alkoholu. Nepoužívajte prípravky, s ktorými umývame riad. Tieto na skle nechávajú povlak. Ak tieto prípravky použijete, musíte sklo ešte raz umyť čistou vodou. Ideálne je použiť vodu s pridaním octu a čistého liehu. Prípravky, ktoré obsahujú alkohol dodávajú sklu vysoký lesk. Prípravky s obsahom čpavku super odstránia nečistoty. Vyžmýkanou handričkou z mikrovlákna, krúživými pohybmi nanesieme čistiaci prostriedok na sklo.

Ako volí analfabet

stalo sa na Slovensku Prvý

Prezidentské voľby som strávila v Jarovniciach. Je tam najväčšia rómska osada v strednej Európe. Prišli dvaja páni, Jeden postavili sa za jednu plentu. Jed ukazoval tomu druhému, že má urobiť krížik pri FFicovom mene. Bol totiž t negramotný. Podľa zákona má nemôvolič, ktorý nem hlasovací že prečítať hlasov asistenlístok, právo na asist ciu. Ale určite nie sspôniekto sobom, že mu nie koho priamo ukáže, ko má voliť. Keď ssom mužov od sseba oddelila, ten

V sobotu sme si vybrali nového prezidenta. Andrej Kiska je prvým občianskym prezidentským kandidátom. Inaugurovaný bude 15. júna. Prajeme mu, aby sa nedal kúpiť rôznym finančným skupinám, a aby sa o Slovensko a jeho obyvateľov dobre staral ako anjel strážny.

Festival Hory a mesto Do Postřižína přijmeme

Skladníky – Pickery, 3 směnný provoz, fyzická zdatnost. Ubytování a doprava ZDARMA, plat 70 – 90 Kč/hod. Nastup IHNED. volejte: +420 723 936 471 www.workmarket.cz

negramotný na zadnú stranu hlasovacieho lístka načarbal v bezradnosti svoj podpis – tri krížiky. Bola voliť aj pani, ktorá mala problém pochopiť veľmi jednoduché otázky a nevedela súvisle povedať jedno jediné slovo. Ostatní Rómovia mi o nej povedali, že nemá potuchy o svete. Aj táto pani počarbala zadnú stranu hlasovacieho lístka. Títo ľudia mohli voliť, mladí Slováci za hranicami nie. Na ďalšej schôdzi parlamentu chcem začať širokú diskusiu o tom, či je naozaj žiaduce, aby ľudia, korí nemajú potuchy o svete, ktorí nevedia čítať a písať, rozhodovali o budúcnosti tejto krajiny. Lucia Nicholsonová Kandidátka SaS do EP č. 2

60-0006

Od stredy prebieha Medzinárodná prehliadka horského filmu v priestoroch Cinema City v bratislavskom Auparku, ktorá ponúka 45 snímok z trinástich krajín. Festival otvoril poľský lezec veľkých stien Adam Pustelnik. Festival prebieha do nedele. Okrem zaujímavých filmov si návštevníci mohli pozrieť výstavu fotiek, vypočuť si zaujímavé prednášky a zážitky cestovateľov. Naša najznámejšia vodáčka Luciša Hollá porozprávala o člnkovaní na Balkáne, Tomo Andrássy s Evinou Lásko o divokej vode na Altaji v Rusku a vystúpil aj Peter a Nina Csonkovci s najnovším filmom z Ugandy, Chaga – the story.

Nezabudnite na kúty. Tam sa najviac usadzuje prach a špina. Potom so stierkou, horizontálnym pohybom (z hora na dol) zotierame vodu. Tú z dola hneď zachytávame do druhej suchej handry. Na doleštenie okien je super použiť jelenicu, handričku z mikrovlákna ale aj dámske silónové pančuchy. Staré dobré noviny (ani naše) na leštenie už nepoužívajte. Zbytočne okná zašpiníte tlačiarenskou farbou. A ešte dôležité upozornenie! Umývanie okien si načasujte tak, aby ne neho nesvietilo priame slnko. Voda, aj čistiace prípravky rýchlo schnú a tým sa zbytočne sa vytvárajú nové čmuhy a predlžuje čas čistenia. gazdinka Evka

www.eurovolby2014.sk

V Všetci za Brusel, my za vás!

03-0020

2 1 6

4

Pozor na vodu zo studní

Samsung GALANTA a Samsung Voderady Pracovná pozícia: operátor výroby, pracovník skladu a kvality Platové podmienky 450-550€ brutto bonusy za dochadzku a výkon, príplatky podľa zákona, ubytovanie a doprava zdarma, mesačné zálohy

3 34-0077

Pri príležitosti Svetového dňa vody vykonal Úrad verejného zdravotníctva a jeho bratislavská pobočka rozbor vzoriek vôd zo studní, ktoré pochádzali prevažne z Bratislavského a z Trnavského kraja. Výsledky boli alarmujúce. Vo väčšine vzoriek namerali zvýšené množstvo dusičnanov a dusitanov. Štvrtina vzoriek (z 556 vzoriek), mala viac dusičnanov, ako povoľuje norma. Zvýšený výskyt týchto látok môže spôsobiť zdravotné problémy. Povolené množstvo dusičnanov na liter je do 50 miligramov. Obyvatelia, ktorí odovzdali vzorku vody príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, výsledky rozboru nájdu na ich webovej stránke.

Rozsvieťme to na modro Druhého apríla sme si pripomenuli unikátnu svetovú iniciatívu, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť o rastúcom zdravotnom probléme - autizme. Túto iniciatívu začala organizácia Autzizm speaks v roku 2010 na podporu Svetového dňa povedomia o autizme, ktorý bol Organizáciou spojených národov vyhlásený na 2.apríla od roku 2008. Preto sa v stredu významné budovy a pamätihodnosti po celom svete nasvietili na modro.

1.apríl = deň bláznov V Bratislave sa stretli veselí ľudia, ktorí usporiadali bublifukový sprievod, aby potešili bublinkami okoloidúcich. Túto akciu uskutočnili aj v ďalších mestách Európy ako je Utrecht, Amsterdam, Berlín, Brno, Bratislava a Dolný Kubín. Študentka Adriana Homolová si takúto milú akciu vymyslela pred piatimi rokmi v Brne.

GYMNÁZIUM J. Francisciho-Rimavského

26.APRÍL 2014 (SOBOTA) 10:00 11:00

POZVÁNKA NA OSLAVU STOROČNICE VÁŽENÍ VÁŽENÍ ABSOLVENTI ABSOLVENTI A A PRIAZNIVCI PRIAZNIVCI GYMNÁZIA J. FRANCISCIHO-RIMAVSKÉHO GYMNÁZIA J. FRANCISCIHO-RIMAVSKÉHO VV LEVOČI LEVOČI

12:00 13:00 14:00

SRDEČNE SRDEČNE VÁS VÁS VŠETKÝCH VŠETKÝCH POZÝVAME POZÝVAME NA NA OSLAVY OSLAVY STOSTO- 15:00 ROČNICE V SOBOTU 26.4.2014 ROČNICE V SOBOTU 26.4.2014 16:00 TEŠÍME TEŠÍME SA SA NA NA VZÁCNE VZÁCNE STRETNUTIE STRETNUTIE

DS 14-14 STRANA - 06

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE ABSOLVENTOV ŠKOLY (budova gym. JFR) SV. OMŠA PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY (Gymnaziálny kostol) SPRIEVOD MESTOM (námestie Majstra Pavla) AKADÉMIA k 100. VÝROČIU (aula gymnázia JFR) SPOLOČENSKÉ POSEDENIE (stretnutia a rozhovory - budova gymnázia JFR) TANCUJEME STOROČÍM (aula gymnázia JFR) ZÁVER


Sú eurovoľby dôležité? Politikom veľmi vyhovuje, ak sa ľudia nezaujímajú o veci verejné. Aj v eurovoľbách im ide o to, aby sa medzi nich nedostal niekto, kto im bude pozerať na prsty a nastavovať zrkadlo. Z EÚ k nám idú miliardy eur, ktoré si zaslúžia občiansku kontrolu, inak ich opäť rozkradnú.

Preto sme sa rozhodli dať na kandidátke

priestor čestným a statočným ľuďom Zostali sme verní presvedčeniu, že ľudí majú zastupovať ľudia a nie hlasovacie stroje, ktoré za pár drobných vymenia svoje svedomie za predsedovo. Z niekoľko stoviek ľudí sme vybrali týchto trinásť. Sú to ľudia, ktorých vstupenkou na našu kandidátku nebola ich stranícka knižka, ktorú ani nemajú, ale ich život. Budú vás dobre zastupovať, môžete im dôverovať. Ručím za nich.

Igor Matovič

1 Mgr. Jozef Viskupič

Spolu s Igorom Matovičom založil hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti s cieľom zabrániť politikom rozkrádať Slovensko. Vyhodnotený ako najaktívnejší poslanec Národnej rady SR v roku 2013. Aktívne háji záujmy obyčajných ľudí. S manželkou Romankou vychováva 2 deti.

2 Mgr. art. Viera Dubačová

Občianska aktivistka, režisérka, bojovníčka proti korupcii, jediná slovenská držiteľka ocenenia Euroobčan roka a Krištáľového krídla za dobročinnosť. 20 rokov sa venuje tým najslabším z najslabších. Založila Divadlo z pasáže, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím.

3 Mgr. Oto Žarnay

Učiteľ, ktorý sa nebál statočne postaviť bezpráviu a dovolil si upozorniť na tunelovanie, rodinkárstvo a korupciu v školstve. Za tento jeho záslužný čin sa dočkal odmeny takej slovenskej – z jeho školy ho vyrazili a dnes je bez práce. Držiteľ ocenenia za statočnosť - Biela vrana.

4. Mgr. Branislav Škripek

Evanjelizátor a poslanec NR SR. Záleží mu na tom, aby si ľudia na Slovensku uvedomili, že nesmieme byť ľahostajní, ale o Slovensko sa musíme aktívne starať a rozhodovať o jeho osude. Heslom jeho verejného pôsobenia je slušnosť, spravodlivosť a rešpekt voči Bohu.

5 PharmDr. ThLic. Mária Raučinová

Publicistka, bývalá redaktorka Katolíckych novín a pedagogička, ktorá sa špecializuje na tému ženy s jej špecifikami a vo vzťahu k mužovi. Vo výbore pre rodovú rovnosť zastáva nefeministické pozície.

6 Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Malých a stredných podnikateľov zastúpi odborník naslovovzatý. Prezident asociácie malých a stredných podnikov, ktorý sa dlhodobo špecializuje práve na rozvoj malého a stredného podnikania, dane, odvody a vzdelávanie. Autor rovnej dane a systému licencií pre živnostníkov.

7. Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.

Odborníčka na Európsku úniu. Desať rokov pracovala priamo v Európskej komisii. Aktívna občianska aktivistka. Absolventka troch vysokých škôl - Paríž, Brusel, Cambridge. Autorka, scenáristka a režisérka.

8 Mgr. Stanislav Daniel

Talent priamo z rómskej komunity. Špecialista na vzdelávanie Rómov. Viacero rokov v tejto oblasti pôsobí v zahraničí, ako napríklad v OBSE. Rómsky problém sami nevyriešime, potrebujeme pomocnú ruku z EÚ.

9 Prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.

Uznávaný vedec, pedagóg, lesnícky a krajinný ekológ hľadajúci rovnováhu pri ochrane životného prostredia. Presvedčený, že naše lesy sú slovenské národné bohatsvo európskeho významu. Aktívny športovec.

10 Mgr. Art. Jakub Nvota

Popredný slovenský divadelný režisér pôsobiaci v Radošinskom naivnom divadle, Divadle Jozefa Gregora Tajovského, Mestskom divadle v Žiline, Štúdiu L+S a mnohých ďalších. Zakladateľ Túlavého divadla.

Eurovoľby 2014 24. mája

Pravda o EÚ: Čo sú eurofondy? Eurofondy sú miliardy eur, ktoré nám dáva EÚ za náš vstup. Sú určené na podporu rastu našej ekonomiky, tvorbu pracovných miest, rast životnej úrovne ľudí. Politici u ľudí posilňujú pocit, že to sú akoby cudzie peniaze. Presný opak je však pravdou. Sú to naše peniaze, určené pre ľudí a nie skorumpovaných politikov.

Ako politici eurofondy rozkrádajú? Ak chcete získať eurofondy, musíte predložiť projekt. Príde za vami chlapík v špičkovom obleku a poviem vám - viem, že chcete eurofondy, „pokúsime“ sa vám ich vybaviť. Napíšeme vám projekt a vy nám za neho zaplatíte 20-50% zo sumy, ktorú dostanete. Ak ponuku príjmete, eurofondy dostanete, ak na špinavú hru nepristúpite, nedostanete. Z pohľadu zákona všetko zákonné, z pohľadu morálky - čisté vydieranie. Ako je to možné? Skutočnými vlastníkmi firiem, ktoré projekty „píšu“ sú naši najvyšší politici, ktorí takto špinavo a skryto rozkrádajú to, čo patrí nám všetkým ... a nerobte si ilúzie, takto to robia všetky štandardné strany a hlavne o tento kšeft im v politike ide.

Vysávače, žiarovky, banány a uhorky Európska únia rada určuje, aké zakrivenie má mať banán alebo uhorka, aby sa mohli predávať v našich obchodoch. Určila, že príkon vysávača bude polovičný. Nezaujíma ju, že budeme vysávať dvakrát dlhšie. Určuje maximálne litre vody na spláchnutie WC. Zrušila klasické žiarovky, vraj pre naše dobro. Tie nové sú však 10krát drahšie. Určuje, že elektrinu máme vyrábať zo slnka, hoci 10krát drahšie ako z ekologického plynu, atď, atď, atď ...

Sex a adopcie homosexuálmi EÚ presadzuje na školách výuku o sexe aj proti vôli rodičov ako základné právo na informácie o sexualite. Snaží sa nás prinútiť, aby sme umožnili homosexuálom adoptovať si deti. Chce, aby sme na tlačivách používali miesto otca a matky, len rodič 1 a rodič 2. Zvrátené! O sexualite nech učia deti ich rodičia. Matky a otca sa nevzdáme len preto, že po tom túži nejaký chorý európsky úradník! EÚ sa nemá čo starať do čisto našich vecí. Stop!

Naša pôda v cudzích rukách V rámci prístupových rokovaní do EÚ nás naši politici zradili. Preto od 1. mája si u nás môže kúpiť pôdu ktokoľvek. Úplne v pohode môžeme dopadnúť ako Ukrajina, kde milióny hektárov najúrodnejšej pôdy skúpili Číňania a všetky plodiny vyvážajú do Číny. Viktor Orbán sa nedal a pre Maďarsko výnimku vybavil.

Rovnaký obal, iný obsah Radi si kupujete výrobky známych značiek? Ak si kúpite tie isté výrobky v susednom Rakúsku a prečítate si na obale ich zloženie, zistíte, že mnohokrát sa líši od zloženia výrobkov kúpených na Slovensku. Prečo často za vyššiu cenu kupujeme horšie výrobky ako naši susedia? Sme občanmi EÚ druhej kategórie?

Vízia hnutia OĽaNO: Ľudské, rozumné a spravodlivé Slovensko

Chceme Slovensko, ktoré už nebude žiť na úkor svojich detí. Chceme Slovensko, z ktorého už deti nebudú musieť utekať za prácou do sveta či hlavného mesta a nechávať doma opustených rodičov. Chceme Slovensko, ktoré si bude vážiť talent a snahu svojich ľudí. Slovensko, kde politici nebudú okrádať svojich voličov a ľudia si budú pred zákonom rovní. Slovensko efektívne, zdravé a sebavedomé, ktoré chráni svoju prírodu, hodnoty a kultúrne dedičstvo. Slovensko, ktoré pomáha svojim núdznym. Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Čo sme od EÚ čakali?

Viac práce a lepší život. Aká je skutočnosť po 10 rokoch? Práce nepribudlo, diaľnice nie sú, rómsky problém narástol, našich potravín je v obchodoch stále menej a eurobyrokrati sa nám starajú do vecí, do ktorých ich nič nie je. PREČO? Lebo politici vo veľkom rozkrádajú eurofondy, ktoré nám mali pomôcť. Lebo za Slovensko v Bruseli nebojujú odhodlaní ľudia, ale len neschopné bábky v rukách straníckych centrál.

Prišiel čas urobiť poriadok: 1) Zabráňme politikom rozkrádať eurofondy

Z EÚ dostávame pomoc vo forme eurofondov. Ide o niekoľko desiatok miliárd eur určených na dobiehanie Západu - hlavne na vytváranie nových pracovných miest. Naši politici však aj tieto peniaze, určené nám všetkým, vo veľkom tunelujú a „premiestňujú“ do vreciek svojich kamarátov a straníckych sponzorov ... a úradníci v Bruseli si zakrývajú oči a tvária sa, že nič nevidia. Prečo? Sú to ich vlastní - červení, či modrí. Preto je rovnako dôležité zabojovať aj v Bruseli - ochrániť naše spoločné peniaze pred skorumpovanými politikmi. Pre lepší život na Slovensku.

2) Nie sme ľudia 2. kategórie

EÚ mala byť spoločenstvo rovnocenných partnerov. V skutočnosti nás berú len do počtu. Do obchodov nám natlačili tisícky ton ich potravinových prebytkov a naši poľnohospodári stratili prácu. Sú síce v rovnakých západniarskych obaloch, ale obsah je iný. Prinútili nás skladať sa z našich nízkych platov na nezodpovedné banky z bohatých štátov. Ceny máme už európske, ale platy naďalej slovenské. Čoskoro nám vykúpia pôdu pod nohami a vodu presmerujú na Západ. Prečo? Lebo naši politici neboli a nie sú schopní sa za Slovensko biť a zastať si naše práva. Len úslužne pritakávajú za judášsky groš.

3) Aj v EÚ chceme zostať sami sebou

Slovensko je krásna krajina so svojimi zvykmi a tradíciami. Chceme, aby ich EÚ rešpektovala a nesnažila sa ich potláčať, či zakazovať. Nevzdáme sa ich. Sú naše a chceme, aby ich mohli poznať aj naše deti a vnúčatá. Nechceme, aby rozhodnutia Európskeho parlamentu ničili to, čo je nám vlastné. Nepotrebujeme nezmyselné regulácie, príkazy a zákazy. Aj v Európskej únii chceme zostať sami sebou. Spolu, ale sami sebou.

Voľme ľudí ! Voľme ľudí, nie bezobsažnú skratku politickej strany. Voľme ľudí s príbehom, ľudí čo ukázali, že rozumejú životu a problémom obyčajných ľudí a majú záujem ich riešiť. Nevoľme politické strany, ktoré v prvom aj poslednom rade riešia len svoje stranícke záujmy. Nepotrebujeme živiť stranícke aparáty a plniť vrecká ich sponzorov, potrebujeme riešiť súčasnosť a budúcnosť našej krajiny, aby sme sa všetci mali lepšie.

11 Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE

Predseda Klubu mnohodetných rodín. Otec 11 detí. Príklad toho, že pre výchovu detí nie je podstatný počet detí v rodine, ale prístup rodičov. Dlhodobo sa špecializuje hlavne na problematiku podpory rodín.

12 Ing. Michal Kravčík, CSc.

Autor unikátneho protipovodňového projektu hrádzok, ktoré realizovala vláda I. Radičovej v 489 obciach a ktoré veľmi účinne chránia ľudí pred povodňami. Držiteľ viacerých svetových environmentálnych ocenení.

13 Mgr. Maroš Paulini

Tretina mladých ľudí sú nezamestnaní, dve tretiny chcú Slovensko opustiť. V tejto situácii buď ponúkneme mladým budúcnosť, alebo stratíme tú svoju. Talentovaný mladý právnik, dobrovoľník a aktivista.

V Bruseli sa rozhoduje o budúcnosti Slovenska. Chceme Európsku úniu plnú zákazov a kšeftov? Rozhodnime vo voľbách do europarlamentu. 24. mája poďme voliť ... a zmeňme to! viac info na www.EUROkandidatka.sk

DS 14-14 STRANA - 07

Igor Matovič


  

Rado radĂ­

 

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Korzo BĂŠlu BartĂłka 14/C, DunajskĂĄ Streda 031 / 551 73 78 dunajskostredsko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Mgr. Radoslav Gloznek

rĂĄtu a tento obsah vedieĹĽ zaradiĹĽ do dvoch zĂĄkladnĂ˝ch kategĂłriĂ­. Jednu kategĂłriu tvoria inzerĂĄty typu „byĹĽ na oÄ?iach, udrĹžiavaĹĽ sa v povedomĂ­ spotrebiteÄžov“. DruhĂş kategĂłriu tvoria inzerĂĄty, ktorĂ˝ch obsahom je vyvolaĹĽ v spotrebiteÄžovi okamĹžitĂş reakciu vedĂşcu ku konkrĂŠtnej akcii. V angliÄ?tine na to existuje nĂĄzov „call to action“ (prekl. volaĹĽ po akcii, reakcii). My si ich mĂ´Ĺžeme zjednoduĹĄene pomenovaĹĽ ako „akcieschopnĂŠ inzerĂĄty“ Preto, ak si podĂĄte inzerĂĄt v ĹĄtĂ˝le: „opravujem hodiny + vaĹĄe kontaktnĂŠ Ăşdaje“, ide o inzerĂĄt typu byĹĽ na oÄ?iach. Ak si dĂĄte inzerĂĄt v duchu: „hodinĂĄrstvo na rohu opravuje tento týŞdeĹˆ hodiny so zÄžavou

Rady ďŹ rmĂĄm PoznĂĄte ten pocit, mĂĄte vyrobenĂş graďŹ ku k inzerĂĄtu, ten vyĹĄiel a vy oÄ?akĂĄvate, akĂŠ vyvolĂĄ reakcie, akĂ˝ bude naĹˆho ohlas? Dnes si povieme pĂĄr slov, ako inzerĂĄtu porozumieĹĽ a Ä?o od neho mĂ´Ĺžete oÄ?akĂĄvaĹĽ. DĂ´leĹžitĂŠ je porozumieĹĽ obsahu (textu) akĂŠhokoÄžvek inze-

Inzercia:

DUNAJSKĂ STREDA

Michal Andruch 0908 979 378

DistribĂşcia: (25.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Dunajskej Strede, Ĺ amorĂ­ne, VeÄžkom Mederi

+ v nepĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: Zl.Klasy, ÄŒakany, N.Ĺ˝ivot, ÄŒenkovce, Ĺ tvrtok n/O, Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Lehnice, H. PotĂ´Ĺˆ, Michal n/O, O.PotĂ´Ĺˆ, Holice, Rohovce, BlatnĂĄ n/O, KraÄ?any, V.Blahovo, Vydrany, JahodnĂĄ, Dun. KlĂĄtov, LĂşÄ? n/O, HornĂ˝ Bar, JurovĂĄ, TrstenĂĄ n/O a Baka

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

PriemyselnĂĄ ul. (ZA HOTELOM THERMA)

Najťirťí sortiment oceĞových plechov Ê

n e r o v Ot

4 1 0 2 3. . 1 d o

DOPRAVA TOVARU DELENIE MATERIĂ LU

• Oc OceĞovÊ profily U, I, L, T • Rú Rúry • Be Betonårska oceĞ • Ja JaklovÊ profily • Oc OceĞovÊ plechy

SUPER CENY!!!

tel.: 031/ 569 4351, 0918 613 211

Internet 9,90â‚Ź

novĂŠ ponuky, pracujte ihneÄ?

Ako politici kradnĂş naĹĄe

rĂ˝chlosti od 5MB aĹž do 100MB (podÄ?a lokality)

super výhodnÊ kombinåcie

nĂĄjdete na strane 7

internet ŕŤ‹ televĂ­zia ŕŤ‹telefĂłn domĂŠna ŕŤ‹ webhosting ŕŤ‹webstrĂĄnka

0907 153 480

office@poruban.sk www.poruban.sk

24-0093

dosah na 1.500.000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

SORTIMENT: SO

53-0054

+ v pĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: M. a V.DvornĂ­ky, KĂştniky, BlaĹžov, Povoda, VrakĂşĹˆ, Vojka, BodĂ­ky, GabÄ?Ă­kovo, PadĂĄĹˆ, Ňårad, Sap, D.Bar, D.Ĺ tĂĄl, BoheÄžov, PataĹĄ, BaloĹˆ, MedveÄ?ov, ÄŒil. RadvaĹˆ, OkoÄ?, TopoÄžnĂ­ky, Tr.Hradska a Ohrady

50%“, ide o druhĂ˝ typ inzerĂĄtu. PrvĂ˝ typ inzerĂĄtu mĂ´Ĺžeme nazvaĹĽ konzervatĂ­vnejĹĄĂ­m, obsahuje informĂĄciu typu: keÄ? budeĹĄ potrebovaĹĽ opraviĹĽ hodinky, vieĹĄ, kde nĂĄs nĂĄjdeĹĄ. Pri Ĺˆom je obdobie ohlasu dlhĹĄie, niekedy aĹž mesiac a viac po vyjdenĂ­ poslednĂŠho inzerĂĄtu. DruhĂ˝ typ je akÄ?nejĹĄĂ­ a hovorĂ­: ak ich potrebujeĹĄ naozaj opraviĹĽ, sprav tak teraz, je to vĂ˝hodnejĹĄie. Tu moĹžno oÄ?akĂĄvaĹĽ odozvu okamĹžite. A nezabudnite, Ĺže stĂĄle platĂ­ pravidlo o sprĂĄvnom naÄ?asovanĂ­. Na voskovanie zimnĂ˝ch lyŞí so zÄžavou 15% vĂĄm v auguste len mĂĄlokto zavolĂĄ :o)

53-0047

PIESTANSKO   NOVOMESTSKO-MYJAVSKO  

Slovensko mĂĄ koneÄ?ne prezidenta nepoĹĄkvrnenĂŠho politikou. TĂ­, ktorĂ­ ho volili, sĂş urÄ?ite radi. TaktieĹž verĂ­m, Ĺže Andrej Kiska bude stĂĄĹĽ rovnako aj za ÄžuÄ?mi, ktorĂ­ volili jeho sĂşpera a stane sa tak prezidentom naozaj vĹĄetkĂ˝ch ÄžudĂ­. Ak to dokĂĄĹže, bude tou najlepĹĄou Ĺživou reklamou na zmysel nezĂĄvislosti v politike. Ä˝udia vo voÄžbĂĄch jednoznaÄ?ne dokĂĄzali, Ĺže majĂş uĹž plnĂŠ zuby „ťtandardnĂ˝ch“ politi-

DS 14-14 STRANA - 08

kov a „ťtandardnĂ˝ch“ politickĂ˝ch strĂĄn s ich „ťtandardnĂ˝mi“ ĹĄpinavĂ˝mi trikmi. ÄŽakujem vĹĄetkĂ˝m vĂĄm, ktorĂ­ ste v kampani a voÄžbou pomohli. Bez vĂĄs by nevyhral. Na konci novĂ­n vĂĄm prinĂĄĹĄame kritickĂ˝ pohÄžad na to, ako naĹĄi politici rozkrĂĄdajĂş to, Ä?o patrĂ­ nĂĄm vĹĄetkĂ˝m. VerĂ­m, Ĺže vĂĄm tieto informĂĄcie pomĂ´Ĺžu a budete ich Ä?alej ĹĄĂ­riĹĽ. igor matoviÄ?

Dunajskostredsko 14 -14  

Dunajskostredsko 14 -14

Advertisement