Page 1

regionĂĄlne noviny dunajskostredsko.sk

PreÄ?Ă­tajte si 2 lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

DUNAJSKOSTREDSKO Ä?. 20/ 18. mĂĄj 2018 / 22. roÄ?nĂ­k

5 5,6 5

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

KAMENO-PRODUKT ROHOVCE K VCE 158 VĂ˝roba a montĂĄĹž pomnĂ­kov ov AkciovĂŠ cenyĂĄsob! ia z StavebnĂĄ architektĂşra len do vypredan ŕť„0908 728 081

BEZPEÄŒNOSTNÉ OCEÄ˝OVÉ DVERE S MONTĂ Ĺ˝OU BEZPRACHOVĂ VĂ?MENA

predaj - montĂĄĹž - servis PredajĹˆa: TomĂĄĹĄikova 35 a 37, BA

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

94-0083

Najlepťí výber KOTLOV

Y K Ă› I Ĺ˝ PĂ” aj pre Ĺženy na MD ĹživnostnĂ­kov, BEZ LATKOV dĂ´chodcov opatrovateÄžky POP

ŕť„ 0903 625 926 (staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

www.pozickyimpresia.sk

24-0012

94-0090

NEMECKĂ? PROFIL

zlatĂ˝ dub

JARNĂ AKCIA! NA PLASTOVÉ OKNĂ

biela

2,3

Ä?ereĹĄĹˆa

5-komorový okenný profil - ťírka 73 mm 6-komorový okenný profil - ťírka 82 mm AKCIOVà CENA! Dunajskå Streda, AlŞbetínske nåm. 1194/1 (bývalå budova ONV, prízemie) mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

info@bagersro.sk CintorĂ­nska ulica 644 +421 907 052 420  www.bagersro.sk TemetĂś utca 644 facebook.com/bagersro 

365- â‚Ź

NOVĂ KOLEKCIA DVERĂ?!!!

07-0007

VYCVIÄŒĂ?M vĂĄĹĄho PSA, profesionĂĄl

51-0009

www.kameno.sk

07-0043

tel./fax: 031/55 986 89, mobil: 0905 387 343, e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk odukt@nextra.sk PredajĹˆa DunajskĂĄ Streda, ul. IstvĂĄna GyurcsĂła 1197/10 (pri P ri predajni DIEGO)

6

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis sprostredkovateÄž poistenia, Ăşverov a leasingu - Ä?len skupiny

PonĂşkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFŹPW tDFTUPWO�tWP[JEJFM Vyberte si najvýhodnejťie poistenie Hlavnå 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajskå Streda tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737 Bratislavskå 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

/u,-"%/u%013"7" 7‘,0107} ;&./}"#Ž3"$*&13u$& 07-0060

5&)&34;u-*5u4 'Š-%.6/,u, 5&3&13&/%&;}4 }1�-&5#0/5u4

PALIVOVÉ DREVO 0911 990 463

16-0171

BJOĂ?

ných krytín zimný V�PREDAJ streť H / m2 ceny od: 3,50 ₏ + DP

MŰFOGSOR KÉSZITÉS 5 MUNKANAP ALATT REà LIS à RON

t Strechy na kĞúÄ? t ĹĄkridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky

6,7

07-0054

07-0001

DS 18-20 STRANA - 01

0902 501 802

07-0052

MĹ°FOGSORJAVĂ?TĂ S NON - STOP!

ovar dovezieme! To

ARRI, s.r.o. tel. 0948 848 820, www.strecha.ws tel.: ws e-mail: strecha@strecha.ws

07-0002

e-mail: Leporis@nextra.sk


PIESTANSKO DUNAJSKOSTREDSKO NOVOMESTSKO-MYJAVSKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

redakčné slovo

týždenne do 26 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Kukučínova 629/39 Dunajská Streda 031 / 551 73 78 dunajskostredsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan Brožík

Jedno právo máme vždy

tom ktokoľvek obmedzoval. S jedinou výnimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prípustná iba informácia. Akonáhle ide o komentár, poznámku, glosu, fejtón, esej a iné žánre, A to je právo na názor. Hoci či už v novinárskom svete, alebo aj v tom medziľudskom, je si to niektorí naši spolu- iba na každom z vás/nás, ako toto právo využívame. občania, boháči a politici Opäť sa vynárajú noví cenzori a kádrováci, ktorí by toto právo nedokážu ani len pripustiť, chceli ľuďom vziať. A ak tí vzdorujú, potom stúpa agresivita každý z nás má právo na týchto umlčiavateľov pravdy, nepripustia žiaden argument, úplne vlastný názor a ten sú presvedčení, že jedine oni majú právo na všeobecnú názor má taktiež právo vy- pravdu. Je to smutné a je to zároveň varovné. Každý aspoň slovovať bez toho, aby ho v trošku demokraticky zmýšľajúci človek pozná Voltaireov vý-

rok „nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“. Treba si ho asi oživiť. A treba to tým cenzorom pripomínať. Ich čas sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problém náš všetkých. Ak ju však vracajú pred tých tridsať rokov vedome, ide o porušovanie zákonov a rúcanie základov krehkej demokracie na Slovensku, čoraz viac doráňanej zo všetkých možných i nemožných strán. Veľa odvahy v presadzovaní vlastných názorov a veľa šťastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan Brožík

Inzercia: Michal Andruch 0908 979 378 Marian Vörös 0907 779 019

Distribúcia: (26.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Mestá.: Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder, Gabčíkovo, Vrakúň

Obce-mestá (každý párny týždeň): Jahodná, Veľké Dvorníky, Povoda, Kutníky-Blažov, Dolný Bar, Medveďov, Dolný Štál, Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová, Trstená na Ostrove, Baka, Topoľník Obce-mestá (každý nepárny týždeň): Zlaté Klasy, Štvrtok na Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Kyselica, Rohovce, Trnávka, Macov, Holice, Michal na Ostrove, Lehnice, Horná Potôň, Orechová Potôň, Horný Bar, Vydrany, Veľké Bláhovo Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 26.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

02-0029-3

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

PONUKA KTORÁ SA OPLATÍ Inzercia v 39 regionálnych tituloch, ktoré sú týždenne vydávané Za sumu v náklade 1.550.000 kusov na lukratívnej zadnej strane za túto veľkosť v každom okrese!

399- € inzerátu

v počte 1.550.000 ks

OBJEDNÁVKY a KONZULTÁCIE:

domácností a firiem

DS 18-20 STRANA - 02

0907 779 019


psycholĂłg radĂ­

ProblĂŠmy nevlastnej matky

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner mĂĄ 5 roÄ?nĂş dcĂŠrku, ktorĂş spolu vychovĂĄvame, keÄ?Ĺže Ĺžije s nami. VĹĄetko bolo v  poriadku,   aĹž kĂ˝m ma nezaÄ?ala jej biologickĂĄ Mgr. RenĂĄta matka pred malou ohovĂĄraĹĽ. Je BotkovĂĄ mi z toho ĹĽaĹžko, pretoĹže pociĹĽu-

jem zmenu sprĂĄvania voÄ?i mne zo strany malej. Neviem akĂ˝ postoj mĂĄm zachovaĹĽ?“ Je to veÄžmi nĂĄroÄ?nĂĄ situĂĄcia, ktorĂĄ si vyĹžaduje nemalĂş dĂĄvku reĹĄpektu a trpezlivosti, pretoĹže bez toho sa Ä?aleko pohnúż nedĂĄ. Rola matky je v Şivote kaĹždĂŠho z nĂĄs nesmierne dĂ´leĹžitĂĄ, nech uĹž je realita akĂĄkoÄžvek. Je veÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ uvedomiĹĽ si, Ĺže rolu matky uĹž v Şivote partnerovej dcĂŠrky zastĂĄva niekto inĂ˝.  VaĹĄa rola v jej Ĺživote by mohla byĹĽ Ăşplne inĂĄ. MĂ´Ĺžete byĹĽ jej priateÄžkou, ktorej sa dĂĄ s Ä?Ă­mkoÄžvek zdĂ´veriĹĽ, spriaznenou duĹĄou, ktorĂĄ sa ju vĹždy snaŞí pochopiĹĽ, alebo „vychovĂĄvateÄžkou“, ktorĂĄ ju mĂ´Ĺže nauÄ?iĹĽ rĂ´znym veciam... Ak toto bude zrejmĂŠ vĹĄetkĂ˝m stranĂĄm,

verĂ­m, Ĺže to mĂ´Ĺže priniesĹĽ úĞavu od strachu, ktorĂŠho vnĂ­mam, Ĺže aktuĂĄlne je okolo vĂĄs mnoho. Strach mĂĄ totiĹž rĂ´zne podoby. MĂ´Ĺže byĹĽ ukrytĂ˝ aj za vaĹĄim hnevom, Ä?i sklamanĂ­m, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcĂŠrky. Aj reakcia samotnĂŠho dievÄ?atka v sebe odrĂĄĹža urÄ?itĂŠ pocity strachu, nakoÄžko mĂ´Ĺže napodobĹˆovaĹĽ reakcie svojej mamy. SituĂĄcii by mohlo dopomĂ´cĹĽ aj spoloÄ?nĂŠ stretnutie, kde by ste mali priestor, sa vĹĄetci otvorene porozprĂĄvaĹĽ o celej situĂĄcii, svojich pocitoch, postojoch a tĂ˝m celĂş situĂĄciu zmierniĹĽ. DcĂŠrka a jej Ä?alĹĄie fungovanie by jednoznaÄ?ne malo byĹĽ na prvom mieste. Prajem hlavne veÄža ĹĄĹĽastia a dĂĄvku trpezlivosti. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: „Žiaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?“ „MinulĂ˝!“

F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.“

3

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

auto-moto/predaj 1 °PELADÓ ŠKODA FABIA szurke satÊn metål 1,2/47 kW, Ambiente, r.v.:12/2005, 99.000 km, szervízkonyvel, elektromos ablakemeló, fútot tukrok, ålítható kormåny, cenrålzår tåv irånítós kulcsban, kitúnó ålapatban, år 3200-₏ tel.: 0905 578 188

Ë?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

auto-moto/inĂŠ

2EGLYRYDQÂż

2

°KĂşpim babe‍‏u v dobrom stave ale aj nepojazdnĂş za rozumnĂş cenu, prĂ­padne aj novĂ˝ motor do babe‍ ‏210 za rozumnĂş cenu. Tel.: 0907 779 019 ° EladĂł ontvĂŠnykerĂŠk ĹĄkoda fĂĄbiaĂĄra 14“ kitĂşno ĂĄlapatban. Ă r. 250-â‚Ź Tel.: 0907 779 019 °ČZ-JAWA OdkĂşpim Motocykle/ Diely- DOHODA ISTĂ 0908205521 °CZ JAWA STADION PIONIER MANET. KĂšPIM TIETO STARÉ MOTORKY AJ POKAZENÉ, PLATĂ?M IHNEÄŽ 0915215406 by‍‏/predaj 3 °PredĂĄm 4 izbovĂ˝ byt v centre Senca, 94 m2, 2 kĂşpelne, 2 WC. Tel.: 02/4592 5082

reality/inĂŠ

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

7

°PredĂĄm zĂĄhradnĂ˝ domÄ?ek s 400m2 pozemkom v RaÄ?i 0917 577 241

Ë?

stavba

8

°Kúpim haki leťenie, 0908 532 682

domĂĄcnosĹĽ

9

°PREDĂ M SMARTFON SAMSUNG S9, HERNĂ? POÄŒĂ?TAÄŒ INTEL, NOVĂ? NOTEBOOK HP, SMART LED TV SAMSUNG, SPLATKY OD 10e Mes. 0903752333

('%$2#,&-(

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

DS 18-20 STRANA - 03

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


POTULKY SVETOM

4

námety a reakcie darina.kvetanova@regionpress.sk

CESTOVATEĽSKÝ ZÁPISNÍK, časť 1.

Koľko stojí islandské dobrodružstvo a ako sa naň pripraviť Čo už viac dobije človeka energiou, ako more, piesok, slnko a dynamická hudba? Lenže ak niekto hľadá výnimočné dobrodružstvá, nemusí sa vybrať práve do exotiky. V tomto cestopise síce more nebude chýbať, slnko však bude severské a keď zapadne, teplota klesne do mínusov. Nech sa páči, nastúpte do nášho terénneho auta, vydávame sa na okrúžnu jazdu mýtmi a legendami opradeného ostrova, ostrova ľadu a ohňa – ISLANDU. Už dlhší čas som ho mala v hľadáčiku, lákalo ma priblížiť sa k  sopkám a  ľadovcom, cítiť vôňu síry na tektonickom poli a užívať si voľne prístupné termálne pramene v  krásnej prírode. Keď som zbadala spiatočnú letenku za 100 eur pre osobu, bolo rozhodnuté. Bol august a ja som ju rezervovala cez mobil v diaľkovom autobuse. Klik, klik, klik, príplatok za jednu väčšiu batožinu a  októbrový let bol na svete. Prvotná investícia znie veľmi dobre, suma za letenku je však len symbolický začiatok toho, čo za spoznávačku Islandu cestovateľ obetuje. Ale pekne po poriadku.

že si z ostrova tento výnimočný zážitok priesiete. Základom našej výbavy boli kvalitné spacie vaky do -20°C, šikovné karimatky, pohodlné turistické topánky a funkčné termo oblečenie. Najskôr sme plánovali vziať stan, pre jeho atypický rozmer sme ho však nakoniec nechali doma. Rozhodli sme sa prespať v kempoch vo väčšom prenajatom aute 4x4 a občas si priplatiť aj za škridlovú strechu nad hlavou. Takto na Islande cestuje veľa ľudí, v  zadnej časti auta sa dajú odsunúť sedačky a  vznikne veľký priestor na prespatie. My sme stretli napríklad rovesníkov Švajčiarov, ktorí zvolili rovnaký spôsob cestovania. Bižutériu, štýlové topánky na opätkoch a tony kozmetiky môžu pri ceste

Kto by chcel ostrov precestovať predsa len pohodlnejšie a zvoliť komfortnejšie ubytovanie, počítať by mal so sumou od 100 eur na noc na jednu osobu. Samozrejme, cena závisí od sezóny, miesta a  kvality ubytovania aj  od počtu osôb. Mimo hlavnej turistickej sezóny a  mimo tých najturistickejších miest vyjde noc na ostrove v  komfortnom ubytovaní aj lacnejšie.

Výhodné lety od susedov Najlacnejšie letenky na Island sú z Poľska. Človek rýchlo zistí, prečo. Poliaci sú najpočetnejšou menšinou na ostrove, veľmi veľa ich na Island lieta za sezónnymi prácami, mnohí sa tam už aj usadili. Z  najväčších poľských

Dobrodružne naladení Sever asi nebude pre každého, usúdila som z toho, ako niektorých kamarátov striasalo, keď som im povedala o  našom islandskom cieli. V  októbri už na ostrov pomaly prichádza zima, zo snehu však netreba mať obavu a aj čo sa týka dažďových zrážok, počasie je pomerne ustálené. V lete vám bude na Islande teplejšie, neuvidíte však polárnu žiaru. Na jeseňa a  v  zime je, naopak, veľmi veľká pravdepodobnosť,

Po R1 k sopkám aj na dotyk úchvatného ľadovca. na Island pokojne zostať v  šatníku, do batožiny sa namiesto nich hodí šikovný varič, pršiplášť, príbor, vrecúška s čajom, nejaké tie pochutiny na dobitie energie a vreckové polievky. Takáto výbava cestovateľovi ušetrí obsah peňaženky. Investovať potom môže do dobrého obeda alebo do zážitkov.

miest tak lietajú na ostrov pravidelné lety za výborné ceny. Ten náš bol z Katovíc, takže sa naša cesta začínala v aute. Poliaci sú skutočne vynaliezaví obchodníci. Rýchlo si všimli, že katovické letisko im prinesie skvelé príležitosti, a  tak má väčšina z  rodinných domov pri letisku väčší alebo menší pozemok, na ktorom môže turista za veľmi prijateľnú sumu zaparkovať svoje auto. Majiteľ pozemku ho s radosťou odvezie priamo k terminálu a tak isto v deň príletu vyzdvihne svojich zákazníkov na letisku. Na cestu do Katovíc si však treba vyčleniť dosť času, pretože premávka sa môže skomplikovať. Najmä, ak je pracovný deň.

Auto a poistenie

Ring road, okrúžna cesta okolo Islandu, ponúka skvelú možnosť, ako spoznať rôznorodé tváre ostrova.

Lietadlo nízko nákladovej spoločnosti sa pohýnalo a nás čakal 4,5 hodinový let. Na Islande je oproti Slovensku o hodinu menej, a  tak sme mali pristáť o  ôsmej večer. Prvé, čo

Voda ku krajine jednoducho patrí. Na okrúžnej ceste uvidí cestovateľ hneď niekoľko vodopádov. musí človek vyriešiť, je prenájom auta. Veľmi praktické je, zarezervovať si ho vopred, pretože zástupca spoločnosti bude čakať zákazníkov na letisku, odvezie ich do kancelárie, spíšu potrebné dokumenty a môžu vyraziť. Má to však jeden háčik, na ktorý sa treba pripraviť. K cene auta si treba priplatiť aj poistenie. Auto môžu na Islande znehodnotiť viaceré situácie, za ktoré šofér ani nemusí byť priamo zodpovedný. V istých častiach ostrova padá sopečný prach, ktorý ničí, čo mu príde do cesty. Nedeje sa to často, ale tú smolu cestovateľ môže mať. Cesty na ostrove sú posiate kamienkami a  napriek tomu, že šofér udržuje primeranú vzdialenosť, pri predbiehaní sa môže stať, že skala pristane na čelom skle a praskne ho. Niektorí turisti zas uviazli uprostred krajiny a majiteľ auta za nimi meral cestu stovky kilometrov. Kompletné poistenie všetkých týchto nástrah vyjde asi dvadsaťpäť eur na deň, a tak sa cena za prenájom auta ešte navýši. Kto sa

rozhodne, že si poistenie nechce dať, na účte by mal mať aspoň tritisíc eur, ktoré spoločnosť dočasne zablokuje a uvoľní ich, keď sa auto vráti v poriadku. TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ

V budúcej časti cestopisu konečne vyrazíme na cestu. Zastávky: najstarší parlament na svete, preslávený gejzír Strokkur a dych berúci Zlatý vodopád.

Krajina poteší aj toho, kto má rád úniky medzi štíty hôr. Island ponúka viaceré turistické možnosti.

Cesta Road 1 alebo Ring road Kto sa vydá po tejto okrúžnej ceste, spozná viaceré tváre Islandu. Turisticky najviac navštevovaný západ s gejzírmi a  úžasnými vodopádmi, dramaticky vyzerajúci juh so sopkami,  ľadovcami a rozbúreným morom, malé dedinky, v ktorých žije už len pár pôvodných obyvateľov, aj miesta na severe, kde je len niekoľko usadlostí a  vyzerajú ako skutočná krajina trolov. Ring road privedie posádku auta za úžasnými zážitkami, za relaxom vo voľne prístupných

DS 18-20 STRANA - 04

termálnych prameňoch, cez najväčšie islandské mestá a dá mu možnosť vypraviť sa na dobrodružstvo za veľrybami. Práve hlavnej ceste, ktorá vytvára prstenec okolo Islandu, sa najčastejšie vydávajú turisti, ktorí nechcú riskovať ťažko prístupné vnútrozemie ostrova, kde často treba autom prebrodiť aj rieku. Na cestu si treba vyčleniť minimálne osem celých dní, každý deň navyše ponúkne väčšiu pohodu a  viac možností spoznať Island ešte dôkladnejšie.


Móric Beňovský

osobnosti regiónov

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a cesty. Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

Slovenský dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády a rakúsky vojak, gróf Móric Beňovský, celým menom Matúš Móric Michal František Serafín Au-

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch. red

Vtip: Premiér na mítingu vraví občanom: „My chceme len vaše dobro!“ Občania: „Ale my si ho nedáme!“ A. P. Čechov: „Keď nedokážeš ovládnuť hnev, ovládne on teba.“

5

Kvalitné garáže za prijateľné ceny

občianska

bez potreby stavebného povolenia

záhrada a zverinec 10

riadková inzercia °Predám ROZMARÍN čerstvé odrezky na SVADBY dĺžka 8 cm 100 ks za 20-€, dlhšie dohodov. Tel.: 0905 578 188 °Predám korene BAMBUSU, ideálna ochrana pred pohľadmi zvedavých susedov, je svetlozelený neopadavý a MRAZUVZDORNÝ za 5-€/ koreň. Vysádza sa aj teraz. Tel.: 0905 578 188 ° ELADO ALIG HASZNALT HUTO 3 FIOKOS FAGYASZTOVAL CSAK 80 EURO. 0944414075

Doprava a montáž zabezpečená e-mail: hbmetal@centrum.sk mobil: 0905 462 556, 0911 151 212 TERASY TERASY− − ZIMNÉ ZÁHRADY

Mimoriadna akčná ponuka 20% na vybrané skladové hroby

z HLINÍKA, H HLIN LINÍÍKA ÍKA DREVA, DREV REVA A OCE OCELE LE

Akčná ponuka na vonkajšie a vnútorné okenné parapety 10% RÁMOVÉ ZASKLENIE

Ponuka platí do 31.5.2018, alebo do vypredania zásob

PRÍSTREŠKY - STRIEŠKY

Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

od ZÁK LAD OV až po STR ECH U

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.sk

0915 665 009 0918 623 064

V mesiaci máj 2018 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR. Slovenský certifikovaný výrobca ISO 9001 HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH OKIEN A PRÍSTREŠKOV

ZASKLIEVANIE TERÁS ZÁDVERIA

ZIM. ZÁHRADY

PRÍSTREŠKY

od

od

od

od

125es.€

86es.€

206es.€

62es.€

/m

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

/m

AKCIA NA MÁJ 2018

/m

10% - 50%

/m

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0107

TERASY

DS 18-20 STRANA - 05

11 12

°Predám detskú elektrickú terénnu štvorkoľku na vek cca 3-9 rokov. Cena 300-€ Tel.: 0905 578 188 rôzne/predaj 13 °Predám kotol ma peletky a drevo 0904212812 °Predám: Postroje kompl. na poníky 40€, osku s brzdou na koň. voz 15, hodinky na CO plyn 5, leštený mramor cca 3 m2 30, kufríkový šij. str. 3 ks (treba nastaviť) 60, pís. stroj 10, kufríkový 20, karbobrúsky pre opravára 5, vod. čerpado 20l 20, vozík 4 kol. pre Kofu 8, dom. tel., Expozimeter, blesky na foto 5, el. motori 220V 0,18Wx 5000ot, 036x1400, 0350x2800, lacno, premietačka 8mm na kaze‫ ﬚‬10, dom. mlinček na 220V, nový zabehaný 20. Kúpim ruský dalekohlad 20x60, vzduchovku Sláviu. Tel: 0915364900, 035/6424640

rôzne/iné ALTÁNKY

87-0012

promontglass@promontglass.sk

07-0010

21 rokov

hobby a šport

°Kúpim harmoniku. 0915876860

deťom

e EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o. b o 558/19, 929 01 Dunajská j k Streda n Kračanská cesta 558

P RO MO N T GL A S S s .r.o . PROMONT GLASS s.r.o.

07-0011

Veľkosť garáže 6m x 4m

14

°BEZPLATNE PREVEZMEM ZEMINU, aj ílovú aj miešanú zo štrkom v obci VRAKÚŇ. Tel.: 0905 578 188 °Zostali Vám zo stavby zvyšky stavebných materiálov, tehly, šalovacie tvárnice, roxor, kary rohože, zbavím Vás ich, odveziem bezplatne 0905 578 188 ° Predám saténové šnúrky do topánok ružové, biele, béžové, bordové, čierne a zlaté. za 4-€. Tel.: 0905 578 188 ° Gyűjtok! Átadó 40 darab régi magyar film kaze‫﬙‬án fek-fehér kivitelben. Tel.: 02/4592 5082 °Predám v DS málo použitý el. bojler 120l. 0915107564 °KTO DARUJE MLADEJ ZBERATEĽKE ZO SOCIAL- NEJ SLABŠEJ RODINY ČOKOĽVEK OD MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS. 0907524913


3 6 4 5

6 7 5 2 8 2 6 1 4 5 4 1 8 4 8 3 5 7 8 1 6 2 7

právnik radí

Ukončenie pracovného pomeru počas PN

„Dobrý deň, obraciam sa na vás s otázkou, či je možné dať výpoveď zamestnávateľovi dohodou, za predpokladu, že JUDr. som momentálne práce Barbora neschopná  a chcela by Koncová som ju podať počas PNky.

Zamestnaná som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenú výpovednú dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. Pracovný pomer by som ale chcela ukončiť čo najskôr, najradšej dohodou.“ V  prvom rade je potrebné ozrejmiť pojmy v  zmysle Zákonníka práce. Neexistuje totiž pojem „výpoveď dohodou“. Zákonník práce pozná buď výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je

neplatná. Výpoveď je jednostranný úkon, ktorý adresujeme druhej strane. Pokiaľ dáva výpoveď zamestnávateľ, musí mať na to zákonný dôvod. Zamestnanec môže dať výpoveď aj bez udania dôvodu. Pri podaní výpovede pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom, uzavretým medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. pokračovanie na nasledujúcej strane

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

obnova: eternitových plechových plochých

krmivo na Váš Dvor

BEZ DEMONTÁŽE

Doplnkové bielkovinové krmivá pre domáce hospodárske zvieratá

0915 888 356

Vyvážený pomer živín pre správny vývoj, rast a výborné zdravie zvierat Všetky potrebné živiny bez nutnosti pridávať ďalšie krmivá

Zameranie, odborné poradenstvo a cenová kalkulácia ZADARMO!

(pri Galante)

Obsahuje suroviny vhodné pre potravinársku výrobu Krmivá pre vysoko intenzívny rast pre výkrm hydiny a ošípaných

a: ponúk

Hydina

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

Ošípané

Ostatné

Regionálny predajca:

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby • 1-14 dňové brojlerové kačice • 1-14 dňové mulard kačice • 1-14 dňové mulard káčere • 1-14 dňové Húsatá Landeské • 7 - týž. morky big 6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

Králiky

Agrotrade s.r.o., Hlavná ulica 5469/60 A, 929 01 Dunajská Streda, tel.: +421 31 552 11 08 Chovateľské potreby, p.Takáč , 930 08 Čiližská Radvaň 145, tel.: +421 905 506 033 Chovateľské potreby, p. Darnay, Dunajská 831, 930 05 Gabčíkovo, tel.: +421 915 718 580 Gazdabolt-Németh Fridrich, Sokolecká 1/1, 930 28 Kostolná Okoč, tel.: +421 905 642 592 Gazda-frév, s.r.o., p. Németh, Kostolná, 930 11 Topoľníky, tel.: +421 905 642 592 Chovateľské potreby, p. Kalmár, časť Póšfa 241, 930 34 Holice, tel.: +421 908 180 637 Kulis Gazdovské potreby, p. Kulczár, Baka 248, 930 04 Baka-Gabčíkovo, tel.: +421 905 293 830 Chovateľské potreby, p. Walz, Nádražná 385, 930 01 Veľké Blahovo, tel.: +421 903 930 510 Vetis, s.r.o., 930 03 Královičove Kračany 91, tel.: +421 31 551 41 12 Chovateľské potreby, p. Szeghy, Železničná 68, 932 01 Veľký Meder, tel.: +421 903 462 959 Sviki-agro, s.r.o., p. Sviker, Hlavná ulica 554/138, 930 25 Vrakúň, tel.: +421 918 876 622

Chcete pracovať v SBS? Tak neváhajte!

Viac ako štvrtina podnikov Trnavského kraja má sídlo v krajskom meste Vadovičová z trnavského pracoviska Štatistického úradu SR. Ku koncu decembra 2017 bolo kraji 37.256 aktívnych fyzických osôb (FO)- podnikateľov, z toho počet živnostníkov 34.946. Medziročne sa počet podnikateľov zvýšil o 288, t. j. o 0,8 %, z toho počet živnostníkov o 232, t. j. o 0,7 %. Podľa jednotlivých druhov ekonomických činností najviac živnostníkov podnikalo v stavebníctve (26,7 %), ďalej v obchode (19,1 %), v priemysle (13,3 %) a v odborných, vedeckých a technických činnostiach (11,6 %). Z celkového počtu FO - podnikateľov najviac (9338, t. j. 25,1 %) pôsobilo v okrese Dunajská Streda. V ostatných okresoch bol podiel 23,3 % Trnava, 18,7 % Galanta, 10,4 % Piešťany, 9 % Senica, 6,9 % Skalica a 6,6 % Hlohovec. Počet podnikateľov sa medziročne zvýšil vo všetkých okresoch, najviac v okrese Trnava o 168, ďalej nasledovali okresy Hlohovec o 38, Skalica o 36, Dunajská Streda o 33, Senica o 7, Galanta o 5 a Piešťany o 1. (tasr)

DS 18-20 STRANA - 06

Organizujeme kurzy SBS v Bratislave na získanie preukazu odbornej spôsobilosti na prácu v SBS. Možnosť okamžitého zamestnania nielen v Bratislavskom kraji, ale aj v iných regiónoch Slovenska. Cena kurzu 127 € + poplatky, možnosť preplatiť kurz cez Úrad práce ako rekvalifikačný kurz. Informácie na č. 0905 880 127, príp. 0918 675 616

94-0093

www.hydinarskafarma.sk Hydinárska Hydin inárs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c

V Trnavskom kraji bolo ku koncu uplynulého roka evidovaných 22.012 právnických osôb. Z toho bolo 19.361 ziskových podnikov a 2651 neziskových inštitúcií. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 sa zvýšil počet neziskových inštitúcií o 1143 a ziskových podnikov o 743, kde prevládali v 52,1 % malé podniky do 19 zamestnancov. Výrazný podiel tvorili ziskové podniky v oblasti obchodu (20,1 %, t. j. 3884 podnikov), odborných, vedeckých, technických činností (14,4 %), priemyslu (12,7 %), stavebníctva (10,3 %) a administratívnych a podporných činnostiach (10 %). Viac ako štvrtina ziskových podnikov (4953) mala sídlo v okrese Trnava a takmer štvrtina podnikov (4799) mala sídlo v okrese Dunajská Streda. „V ostatných okresoch sa ich podiel pohyboval od 5,5 % (Hlohovec) do 15,6 % (Galanta). Počet podnikov sa medziročne zvýšil vo všetkých okresoch, najviac v okrese Dunajská Streda o 215, ďalej nasledovali okresy Trnava o 201, Galanta o 114, Piešťany o 76, Skalica o 64, Hlohovec o 41 a Senica o 32,“ informovala Alena

www.afeedmix.sk

Kompletné krmivá pre domáce hospodárske zvieratá

Materiál - prvotriedna kvalita Pre dôchodcov špeciálna zľava! Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku.

mix

BRIGÁDA V BA IHNEĎ - vykladanie balíkov 4,10 € / hod (brutto) len muži - pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / (brutto) hod muži + ženy BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ! Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

32-0014-6

STRECHA CENTRUM s.r.o.

75-16

Obvod pásu je ľahko merateľný parameter. Je aj ukazovateľ možnosti srdcovocievnych ochorení. Ak sa tuk hromadí v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. Stúpajúci obvod okolo brucha môže skrátiť život až o 20 rokov. Najprv je pozorované zhromažďovanie tuku v podkoží, postupne vzniká okolo brucha „pneumatika“, súbežne s ňou sa hromadí tuk aj v útrobách – okolo brušných orgánov, dochádza k stukovateniu pečene – steatóze, podžalúdkovej žľazy, obličiek. Tukom obalené orgány nedokážu správne pracovať. Riziko je väčšie, ako keď je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. Útrobný tuk je iný ako podkožný. Je viac hormonálne aktívny. Vylučuje mnohé látky, ktoré sú žiaľ priamo spúšťačom srdcových ochorení Ovplyvňujú hladinu tukov, cukru, inzulínovú rezistenciu. Ľudia so širším pásom, či hrubším driekom zomierajú žiaľ skôr. Ako merať pás? Meranie sa robí vo výške prirodzeného pásu, ktorý sa nachádza nad pupkom. Pri úklonoch na stranu, záhyb, ktorý sa vytvorí, je prirodzená línia pásu. Nájdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. Normálne dýchajte. Krajčírsky centimeter umiestnite do stredu medzi týmito bodmi a obtočte ho okolo pásu. Skontrolujte svoje meranie. Zistené číslo je obvod pásu. 80 cm je horná hranica ideálneho obvodu pásu u žien, 94 cm u mužov. S pribúdajúcimi centimetrami veľmi stúpa riziko vysokého krvného tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. Táto hodnota je bez ohľadu na výšku a vek. Riziko je vyššie, keď okrem väčšieho obvodu v oblasti pásu, je v krvi zvýšená hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pásu nie je len na určenie konfekčnej veľkosti oblečenia, ale je ľahko zistiteľný ukazovateľ prognózy. Preto, ak prekračujete tieto hodnoty, treba sa pustiť do boja. Napríklad prejsť 10  000 krokov denne, alebo 3 krát 10 minút rýchlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutím netreba váhať, lebo vnútrobrušný tuk metabolicky útočí na prognózu človeka. Racionálna strava je samozrejmou súčasťou opatrení. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyčajne znamená aj zmenšenie obvodu pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

36-0016

Prečo je dôležitý obvod pásu


výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru. Ak by vám chcel dať zamestnávateľ výpoveď, musí Uvádzate, že by ste radšej ukončili pracovný pomer rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o zákaze vý- ihneď. Rozhodnutie bude však na vašom zamestnápovede. Zákaz výpovede sa vzťahuje na rôzne životné vateľovi, či bude súhlasiť s takýmto postupom. K uzavsituácie a skutočnosti, kedy sa zamestnanec nachádza retiu dohody totiž nemožno ani jednu zo strán nútiť. v tzv. ochrannej dobe. Jednou z týchto situácii je aj trva- Požiadajte svojho zamestnávateľa o uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru k určitému dátumu. Ak nie práceneschopnosti. Zákaz výpovede počas trvania PN sa však nevzťahuje vyjadrí svoj nesúhlas, bude nutné aby ste podali výpona zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podať výpoveď veď. Po podaní výpovede Vám bude plynúť výpovedpočas ochrannej doby, môže tak urobiť a uplynutím ná doba. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom

Právnik radí

pokračovanie

v mesiaci nasledujúci po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zamestnávateľovi. Pokiaľ by ste počas výpovednej doby neprišli do práce, za predpokladu, že máte v pracovnej zmluve túto situáciu ošetrenú, môže od vás zamestnávateľ žiadať peňažnú náhradu vo výške priemernej mesačnej mzdy. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

Vtip: „Oci, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa nás?“ „Pretože hodil po rozhodcovi kameň.“ „Ale veď ho netrafil.“ „Veď práve preto!“ L.N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.“

7

hlavu hore! Prof. Ján Košturiak Bohatstvom k poctám a pýche Vidím ich ako sa snažia. Začínajú už ako malé deti – zapáčiť sa pani učiteľke, správne odpovedať, dostať pochvalu alebo dobrú známku. Pekne sa obliekať, presvedčivo rozprávať a dosahovať ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrík, po ktorom nás od malička učia liezť: 1. Mať svoje individuálne ciele, sledovať svoje šťastie a dobro. 2. Potreba mať, vlastniť, konzumovať a kompenzovať si tým niekedy vlastnú neistotu a prázdnotu. 3. Postupovať v spoločenskom rebríčku smerom hore. 4. Preukazovať svoj status cez spoločenské symboly – funkcia, majetok, titul, oblečenie. 5. Zvnútornenie vonkajších statusov, pocit výnimočnosti a dôležitosti. 6. Delenie ľudí na „celebrity“, ktoré stoja na vrchole rebríčka a neschopných „chudákov,“ ktorí zostali dole. 7. Súťaž, ktorá ľudí ženie na rebríku smerom „hore“ a úspech druhých sa pre nich stáva ohrozením. 8. Presvedčenie, že hore je bezpečie a šťastie a dole neúspech a bieda, vtláčanie tohto spôsobu myslenia deťom a ďalším generáciám. 9. Vzniká pyramída, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivých poschodiach, vedomé udržiavanie „tých dole“ v nevedomosti a závislosti na „tých hore.“ 10. Výsledkom tohto všetkého sú boje, nedôvera, strach, frustrácia a osamelosť. Sv. Ignác z  Loyoly hovorí o nepriateľovi človeka takto: „Najprv pokúša ľudí, aby chceli bohatstvá, ktoré následne vedú k márnej svetskej sláve. Tie často vedú k  prehnanej pýche, ktoré je bránou k  ostatným neprávostiam.“ Jezuiti túto deštrukciu človeka vyjadrujú jedinou vetou: „Bohatstvom k poctám a pýche.“ rebríček? Predstavte si cestu smerom dole. Nemám na mysli úpadok firmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. Hovorím o oslobodení sa od majetku a všetkého, čo nás núti liezť niekam, bez jasného zmyslu. Aké krásne a oslobodzujúce je uvoľnene schádzať dole, a  stretávať tých, čo sa trápia šplhaním nahor. Zbavovať sa zbytočností, odkladať masky, pozície a tituly, hovoriť len to, čo je potrebné a  nie, čo chcú od nás počuť. To je tá správna cesta – zhora nadol. Od pýchy, moci a pôct ku skutočnému bohatstvu, v ktorom už nemusíme vlastniť vôbec nič. jk

DS 18-20 STRANA - 07


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

ĹˆovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

 www.daka.sk

280 â‚Ź 159 â‚Ź

37-0032

EM

PRACOVNĂ?K V SKLADE 012 %  0312 % OPERĂ TOR VĂ?ROBY 012 % ELEKTRIKĂ R 312 %

 312 % OBSLUHA CNC 32 %4  32 %45*67  382 %45*67

19 ! 

ElektrikĂĄri,

PRIJM

 E PRACOVNĂ?KOV 

(PRĂ C A V EL EKTRO VĂ?ROB  E)   

TPP br igĂĄda 

0905 867 1 72 0917 650 0 18 

 # $ %&'

!" 

DS 18-20 STRANA - 08

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â‚Ź/hod. variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â‚Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

www.konstrukter.sk " *+ + %$,. !/ info@konstrukter.sk info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k

85_0266

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0309

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! Dohodnite si individuålne stretnutie ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

94-0072

-43%

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Dunajskostredsko 18-20  

Dunajskostredsko 18-20

Dunajskostredsko 18-20  

Dunajskostredsko 18-20

Advertisement