Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

BREZNIANSKO č. 37 / 14. september 2018 / 22. ročník

týždenne do 50 000 domácností a firiem

3 4 4,6 5,7 7,10 8 11 11 11

59-344 59-0004

36-0014

12-14

ESHOP:

www.zalozna.sk/eshop

34-0011-1

bystricko.sk

BYSTRICKO

2,4 5-7

BB 18-37 STRANA - 01


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

BYSTRICKO

redakčné slovo

BREZNIANSKO

týždenne do 50 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Rudlovská cesta 53, B. Bystrica bystricko@regionpress.sk

Inzercia: Ing. Dagmar Babicová 0907 727 204 Mgr. Anna Očenášová 0907 877 862

Ivan Brožík

Nehaňte ľud môj!

Nehaňte predavača, pokladníka, pekára, nehaňte nikoho, kto pracuje počas sobôt, nedieľ, sviatkov a v noci, že zra„Nehaňte ľud môj, ústa ne- zu musíte dlho stáť v obchode pri pokladni, vo vestibule čisté! Že odhodok on je hlú- železničnej stanice pri okienku, alebo že v nedeľu ráno už py; múdrosťou jeho vykúpe- nemáte čerstvé, v noci napečené pečivo. ní ste a ešte vás raz vykúpi! Haňte tých, ktorí vás podarovali takýmto „sociálnym“ baČi nepočuješ slová rozumné, líčkom. Začína sa v  praxi ukazovať jeho výsledok. Haňte čo deň po dni opakuje? Več- tých, ktorí zobrali už aj tak žobrácky platenú prácu ľuďom né v nich pravdy, hlboké, počas sviatkov, sobôt a nedieľ. Pretože buď výrobu v tomto umné; ten ľud vedu si hotu- čase podnikatelia zastavili, alebo na ňu objednávajú o poje.“ Andrej Sládkovič. lovicu menej zamestnancov.

Vydáva: Študentská 2, 917 01 Trnava

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Distribúcia: (50.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Banskej Bystrici, Brezne, Šalkovej, Slovenskej Ľupči, Brusne, Valaskej, Selciach, Medzibrode, Badíne, Kremničke, Vlkanovej, Rakytovciach, Hronsek, Kynceľová, Podkonice, Hrochoť, Ľubietová, Strelníky, Priechod, Medzibrod, Č. Balog, Dolná Mičina, Poníky, Lučatín, Králiky, Dúbravica, Predajna, Ponická Huta, Čerín-Čačín a Malachove Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem -

BB 18-37 STRANA - 02

Nehaňte ani tých podnikateľov či obchodníkov – majú iba dve možnosti – znížiť „príplatkové“ náklady o polovicu, alebo zvýšiť ceny tovarov a služieb. Haňte tých, ktorí tak rozhodli. Alebo mlčte. Haňte tých, ktorí vám roky sľubujú zvyšovanie dôchodkov, ale doteraz ste sa ešte nedožili výplaty tých – po prepočítaní, ktoré vám už deväť mesiacov (ak nie dlhšie) patria. Sľubujú vám, ako vám od januára budúceho roka pridajú, ale nezaplatili vám to, čo vám od januára pomaly končiaceho sa roka náleží. Haňte tých, ktorí sú za to zodpovední. Oj, ako nám chýbajú Sládkovičovia dneška! Ivan Brožík


ĹĄkola

BezplatnĂŠ stravovanie

vyĹžiada posilnenie kuchynskĂŠho personĂĄlu, nehovoriac o nedostatku miest v jedĂĄlĹˆach, ktorĂ˝ sa uĹž teraz prejavuje vyÄ?kĂĄvaDiskusia o bezplatnom stra- nĂ­m pred vĂ˝dajnĂ˝m okienkom ako v Ä?akĂĄrni. vovanĂ­ Ĺžiakov neutĂ­cha. Vy- UmoĹžniĹĽ bezplatnĂŠ stravovanie v situĂĄcii, keÄ? kuchĂĄrky zarĂĄnechajme politickĂ˝ kontext bajĂş sumu nezodpovedajĂşcu postaveniu vyspelĂŠmu ĹĄtĂĄtu EĂš tohto rozhodnutia a triezvo sa v 21. storoÄ?Ă­, je nekompetentnĂ˝m rozhodnutĂ­m, ktorĂŠ je mimo pozrime na nĂĄvrh, ktorĂ˝ sa mĂĄ znalosti reality v ĹĄkolĂĄch. Ako riaditeÄž by som uprednostnil, keby staĹĽ realitou. KaĹždĂĄ bezplat- sa peniaze na prejedenie investovali do personĂĄlu, ktorĂ˝ by bol nosĹĽ zvýťi dopyt. Stalo sa tak motivovanĂ˝ zamestnaĹĽ sa v ĹĄkolskej jedĂĄlni, pracovaĹĽ na kvalite aj v prĂ­pade vlakov „zadarmo“. stravy, Ä?Ă­m by prilĂĄkal novĂ˝ch stravnĂ­kov. Isto, dotĂĄcia sociĂĄlne ZvýťenĂ˝ poÄ?et stravnĂ­kov si slabĹĄĂ­ch rodĂ­n by bola uĹžitoÄ?nĂĄ, tĂĄ sa mala aplikovaĹĽ uĹž dĂĄvno.

PauĹĄĂĄlna Ăşhrada stravovania ĹĄtĂĄtom vĹĄak narobĂ­ oveÄža viac problĂŠmov ako úŞitku, nech je zĂĄmer akokoÄžvek ĹĄÄžachetnĂ˝. Opäż tu musĂ­m poukĂĄzaĹĽ na to, ako ĹĄkodĂ­ nekompetentnĂĄ politika ĹĄkolstvu, ktorĂŠ si vyĹžaduje odbornosĹĽ a skĂşsenosĹĽ, nie populĂĄrne a nedomyslenĂŠ zĂĄsahy. Zavedenie bezplatnĂ˝ch obedov bez dostatoÄ?nĂŠho materiĂĄlno-priestorovĂŠho vybavenia a bez platovĂŠho zatraktĂ­vnenia povolania ĹĄkolskĂ˝ch kuchĂĄrov povaĹžujem za nezodpovednĂŠ pridanie Ä?alĹĄĂ­ch starostĂ­, ktorĂŠ bude musieĹĽ rieĹĄiĹĽ, ako vĹždy, ĹĄkola. BezplatnĂŠ stravovanie by som preto zmenil na zodpovednĂŠ stravovanie. JĂĄn Papuga, riadteÄž ZĹ  s MĹ , RiazanskĂĄ 75, Bratislava

Vtip: RozprĂĄvajĂş sa dvaja malĂ­ chlapci a jeden vravĂ­: „OdnauÄ?il som babku hrĂ˝zĹĽ si nechty.“ „A ako si to dokĂĄzal?“ „Schoval som jej zuby!“ Francis Bacom: „Človek zomiera toÄžkokrĂĄt, koÄžkokrĂĄt stratil priateÄžov.“

3

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ 2 °ČZ-JAWA OdkĂşpim Motocykle/DielyDOHODA ISTĂ 0908205521

NOVĂ

byty/predaj byty/prenĂĄjom

3 4

°Prenajmem 2i byt v BB ťtudentom. 0903890059 °Dåm do prenåjmu RD v Korytårkach, 0904704669

domy/predaj

5

°Predåm chatu na Tåloch, 0904 109 767

pozemky/predaj

6

°Predåm zåhradu s garåŞou, 2 pivnice a chatka v centre Brezna, 0904109767

reality/inĂŠ

7

°Predåm garåŞ na Uhlisku pod skokanským mostíkom top stav aj cena, 0905413109

stavba

8

°Kúpim haki leťenie, 0908 532 682

domĂĄcnosĹĽ 9 zĂĄhrada a zverinec 10 °PREDĂ M BROJLEROVÉ KURÄŒATĂ 5 TĂ?Ĺ˝DŇOVÉ. 0909101131 C.BALOG °KĂşpim HD koĹže tÄ? 0902725715

hobby a ĹĄport

11

°Kúpim vreckovÊ hodinky, bodåky, ťable, voj.pracky, nemec.helmy, vyznamenania,mince striebor.,zlatÊzuby 0907166358

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

BUDE VĂ S 9,$&)81.&,Â?9,$&%(=3(ĂŽ1267,

1RY£ 9LWDUD MH QDELW£ XŀLWR�Q¿PL WHFKQRO¾JLDPL 'XDO 6HQVRU %UDNH 6XSSRUW HOLPLQXMH NRO¯]LHLQGLNXMHŸQDYXYRGL�DUR]SR]Q£YD]QD�N\ %OLQG6SRW0RQLWRU VOHGXMHPėWY\XKRO  D5HDU&URVV7UD˺ F$OHUW NRQWUROXMHVLWX£FLX]DDXWRP %XGŸY£VEDYLħDMQRYIXQNFLH DRVYLHŀHQ¿GL]DMQ1DY\ģHWHUD]]¯VNDWHURNRYY¿KRGVSURJUDPRP(DV\:D\

52-0127

3URJUDP(DV\:D\VDY]ħDKXMHQDPRWRUDSUHYRGRYNX=DKÄ—ÄŠDURN\]ÂŁUXN\DURNRYSRLVWHQLDQDREDNRPSRQHQW\3RGUREQHMÄŁLH LQIRUPÂŁFLH]ÂŻVNDWHQDZZZVX]XNLVN(PLVLH&22ĘŁJNPNRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

BB 18-37 STRANA - 03

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraBBmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP BB 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, BB zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky NĂĄvod nĂĄjdete strane 4 dolu. zabezpeÄ?uje ELET,na s.r.o.


1

2 9 3 9 5 8 7 8 2 1 8 3 6 6 2 1 7 9 3 7 2 5 6 9

občianska

riadková inzercia

deťom rôzne/predaj rôzne/iné rôzne/iné

12 13 14

°Zberateľ kúpi banícke kahany. Dobre zaplatím. 0907856068 °Hľadám láskavého a spoľahlivého človeka na opatrovanie ZŤP. Špec. vzdelanie ani kurz nie je potrebné. Nutný vodičský preukaz. 0903565666 °Kúpim suvenírovú 0 Euro bankovku kde je vyobrazený pamätník SNP s tankom, 0940570288 °Hľadám asistenta/ tku z BB k mladej žene, ktorá je na invalidnom vozíku. Tel. č.: 0917385550

15

zoznamka

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0017

hľadám prácu

°Hľadám láskavého a spoľahlivého človeka na opatrovanie ZŤP. Špec. vzdelanie ani kurz nie je potrebné. Nutný vodičský preukaz. 0903565666

16

°Rád sa zoznámim so slušnou žienkou od 50 r môže sa ku mne prisťahovať 0940333998 °55 r. sa rád zoznámi so ženou prim. veku z BB. ktorá sa naň ešte necíti. 0950635005

čísla rubrík auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2 byty/predaj 3 byty/prenájom 4 domy/predaj 5 pozemky/predaj 6 reality/iné 7 stavba 8

domácnosť 9 záhrada a zverinec 10 hobby a šport 11 deťom 12 rôzne/predaj 13 rôzne/iné 14 hľadám prácu 15 zoznamka 16

Chcete si podať inzerát?

FÚKANÁ IZOLÁCIA 0% boritanu

Odpudzuje hmyz a hlodavce Vysoká požiarna odolnosť Úplne bez rizika plesní ! Návratnosť 2-3 roky!!

ZABRAŇUJE PREHRIEVANIU IZIEB MASTER GROUP s.r.o. www.mgroupsro.sk

BB 18-37 STRANA - 04

0915 927 993 0940 707 621

87-0006

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraBBmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP BB 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


Vtip: Matka sa pýta dcéry: „Denisa, prečo sa nad tou krížovkou tak chichoceš?“ „Ale, je tu hlava rodiny na štyri a mne tu vyšlo otec.“ T. M. Plautus: „Nič nie je drahšieho nad priateľa v núdzi.“

5

myslím si

Veronika Remišová

S odvahou a láskou k Slovensku

V parlamentných voľbách v roku 2016 nám ľudia dali dôveru, že budeme vždy stáť na ich strane a bojovať za lepšie Slovensko. Dnes mnohí volajú po slušnosti, no slušnosť je minimum, čo si naša krajina zaslúži. Slovensko dnes potrebuje viac. Potrebuje odvahu, aby konečne spravodlivosť začala platiť pre všetkých. Odvahu, aby sa svojich práv domohli nielen tí, čo majú moc a peniaze, ale aj bežní ľudia. Odvahu, aby tí, čo Slovensko devastujú a parazitujú na ňom, boli potrestaní a ostatným štát nekládol polená pod nohy, ale pomáhal im. Slovensko je krásna krajina, kde je mnoho šikovných ľudí. S odvahou ju spoločne zmeníme na úspešnú, spravodlivú a dobre fungujúcu krajinu.

66-0001-12

volajte

Finančná ochrana 0905 638 627

NEBOJTE sa SÚDOV !

Čo sa nám doteraz podarilo

Upozornili sme na mnohé kauzy a ušetrili sme tak občanom desiatky miliónov eur. Pri eurofondovom škandále v školstve sme zabránili rozkradnutiu 600 miliónov eur. Kvôli kauze Bžán, kde mal advokát blízky vládnym politikom dostať odmenu 77 miliónov eur, sme zvolali mimoriadnu schôdzu parlamentu a odmena bola nakoniec výrazne znížená. Minulý rok sme zabránili zdražovaniu cien energií. Upozornili sme na mnohé eurofondové škandály a podali množstvo podnetov na Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Európsky úrad boja proti podvodom, či na políciu. Niektoré prípady boli vďaka tejto aktivite zastavené, iné sa kontrolujú alebo koná elitná jednotka polície NAKA.

Naše návrhy na lepší život ľudí

platená inzercia

V parlamente sme navrhovali mnohé opatrenia pre lepší život rodín, napríklad zvýšenie daňového bonusu na dieťa na dvojnásobok, príspevok pre rodičov, ak dieťa nedostalo miesto v škôlke, zákon na zlepšenie pravidiel eurofondov, ktorý mal zabrániť nezmysleným projektom a kradnutiu spoločných peňazí, zvýšenie príspevku pre opatrovateľov, či lepšiu reguláciu hracích automatov, ktoré ničia životy ľudí. Vládna koalícia návrhy nepodporila, no mnohé naše návrhy si osvojila a predložila ako svoje vlastné zákony. Odpisovať sa síce nepatrí, no podstatné je, že tieto návrhy pomohli ľuďom. S odvahou a láskou k Slovensku chceme našu krajinu meniť k lepšiemu. Ďakujeme za dôveru. Veronika Remišová

BB 18-37 STRANA - 05


Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady. Slovenské príslovie -------------Deti bez rodiča ako voz bez oja. Slovenské príslovie.

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH CENA t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ NA TRHU RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

Dlhodobo na trhu NON STOP lin

0944 720 9ka 32 t 20 ROČNÁ ZÁRUKA t NAJLEPŠIA CENA t ŽIADNA ZÁLOHA t PRVOTRIEDNA KVALITA

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY BITÚMENOVOU LEPENKOU t zameranie t odborné poradenstvo t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

PLACHTOVÉ ZATEPĽOVANIE

0908 398 083

76-0017

MASTER GROUP s.r.o. www.mgroupsro.sk

87-0006

TERÁS - ALTÁNKOV

BB 18-37 STRANA - 06


Vtip:

Zvolenský rómsky súbor vystúpil v Moskve aj s hercami z filmu Cigáni idú do neba

Strýko, ty si naozaj kanibal? „Ako si na to, prosím ťa, prišiel?“ „Mamička hovorila, že žiješ len z príbuzných.“

Zvolenský rómsky folklórny súbor Romano Jilo absolvoval v uplynulých dňoch vystúpenia v profesionálnom rómskom divadle Romen v Moskve. Tanečníci súboru tancovali napríklad popri speváckej zložke divadla, v ktorej účinkovali aj herci z legendárneho filmu Cigáni idú do neba. „Vystupovali sme na doskách svetoznámeho divadla Romen, kde je kapacita asi 500 ľudí," priblížil cestu vedúci a choreograf súboru Peter Kačica. Romano Jilo do Ruska vycestovali spolu so ZUŠ Lavuta Alexandra Daška z Banskej Bystrice a ich projektom Cigánsky oheň. ZUŠ Lavuta už takmer rok zastrešuje aj vzdelávanie mladých Rómov vo Zvolene. „Mali sme veľmi dobré ohlasy, vyslúžili sme si dokonca standing ovation," doplnil Kačica. V divadle vystúpili po boku umelcov z divadelného súboru Ruska Roma, spolu s ktorými si zatancovali. „Nemali sme to nacvičené, improvizovali sme," konštatoval Šimon Kandráč, 14-ročný tanečník a hudobník súboru. S umelcami z kultového filmu Cigáni idú do neba tancovali deti z Romani Jilo v Slovenskom dome pri Zastupiteľskom úrade Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve. „Ukázali sme temperament, farebnosť, niečo, na čo môžeme byť hrdí," doplnil Kačica. Aj keď prístup k rómskej kultúre na Slovensku a v Rusku je odlišný, na vystúpení všetci ukázali hlavne to, čo ich spája. „O rok by sme chceli ísť do Brazílie, kde máme pozvánku. Veríme, že sa nám to podarí zorganizovať. Deti však musia na sebe ďalej pracovať a nevzdávať sa," dodal Kačica. -TASR-

Len nedávno sme sa zamýšľali nad súvislosťami možného prestupu Petra Kažimíra z funkcie ministra financií na pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska a už sa s jeho menom v médiách spájajú ďalšie pozoruhodné informácie. Smer údajne uvažuje o nominovaní Petra Kažimíra do súboja o prezidentský palác. Na potvrdenie tejto správy síce ešte stále čakáme, avšak nikto z kompetentných jej pravdivosť nepoprel, a preto je vysoko pravdepodobné, že Peter Kažimír v  dohľadnom čase rozšíri dlhý zástup uchádzačov o funkciu hlavy štátu. Bolo by omylom domnievať sa, že minister financií sa vzdal ambícií spojených s  kreslom guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Peter Kažimír je realista, a preto vie, že ako kandidát Smeru sa v  prezidentských voľbách môže za určitých okolností dostať do druhého kola, ale jeho vyhliadky na víťazstvo sú bledé. Rovnako však vie aj to, že ak chce získať podporu predsedu Smeru Roberta Fica pre svoje guvernérske ambície, musí preňho niečo urobiť. V tejto chvíli najsilnejšia strana potrebuje ako soľ prezidentského kandidáta. Miroslav Lajčák túto ponuku definitívne odmietol a predseda Smeru si ďalšiu blamáž v podobe prehry v druhom kole dovoliť nemôže. Tak voľba padla na Petra Kažimíra, ktorý si veľmi dobre uvedomuje, že vyhrať nemôže a ide len o to, ako prehrá. Či so cťou alebo potupne. Výber prezidentského kandidáta Smeru nemal hladký priebeh. Do veľkej miery bol ovplyvňovaný strategickými úvahami o  politickom vývoji po prezidentských (2019) a  parlamentných voľbách ( 2020). Do hry však vstúpili aj otázky spojené s vnútrostraníckym zápasom. Robert Fico vidí, že popularita Petra Pellegriniho po získaní premiérskej funkcie rastie. Tak vo verejnosti, ako aj v  straníckej základni. Nevyhnutne to speje k rivalite, a preto sa predseda Smeru usiloval nahovoriť práve Petra Pellegriniho, aby zabojoval o úrad hlavy štátu. Ak by uspel, na straníckej pôde by sa zbavil konkurenta a  zároveň by mal v  prezidentskom paláci cenného spojenca. Nuž a  ak by neuspel, čo by bolo rovnako pravdepodobné, ako je to v prípade Petra Kažimíra, bolo by pre Roberta Fica oveľa jednoduchšie vytesniť Petra Pellegriniho do úzadia. Fakt, že Peter Pellegrini neprijal prezidentskú kandidatúru, je veľavravný. Súčasný premiér zrejme vsadil na predpoklad, že pri zostavovaní vlády v roku 2020 by mohol byť pre hlavných politických hráčov prijateľnejším partnerom na diskusiu ako predseda Smeru Robert Fico. Pre novú stranu prezidenta Andreja Kisku a jeho poradcov obzvlášť. pt

Jack London: „Aj keď odsudzujem chyby svojich priateľov, neznamená to, že by som ich prestal mať rád.“

postreh

7

Petra Tótha

Šachy v Smere

Stále chcenie skutky nedokončí. Demokritos

BB 18-37 STRANA - 07


9 3 2 7 5 3 6 9 8 7 3 8 5 5 2 4 3 2 7 6 8

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Najčastejšie zlozvyky v stravovaní VI.

(Píše pre vás diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy.) Zhrnutie najčastejších omyly o stravovaní z predchádzajúcich častí: 1. Všetko, čo je na tanieri, treba zjesť. 2. Po obede musí byť niečo sladké. 3. Po obede si treba dať „šlofíka“. 4. Prijímanie tekutín iba pri pocite smädu. 5. Pred jedlom sa nemá piť. 6. Fast-food je moderný. 7. Hladovanie medzi jedlami je prospešné. 8. Na rýchlosti jedenia nezáleží. 9. Stravu netreba pozorne požuvať. 10. Jedlo slúži iba na zasýtenie. 11. Rozdielne stravovanie počas týždňa a cez víkend. 12. Jedenie pred spánkom skľudňuje. 13. Vynechávanie jedenia počas dňa. 14. Nezdravé potraviny blízko seba. 15. Maškrty na dosah 16. Časté striedanie „zaručených“ diét - Najväčší úspech v  zdravom stravovaní má iba ten, kto si vyberie jedlo, ktorá mu chutí a vyhovuje. Dodržiavanie rôznych „osvedčených“ stravovacích režimov, nevedie k dlhodobému úspechu. Tukožrútska polievka, Atkinsonova diéta, ketónová diéta, delená strava,... to sú len niektoré najčastejšie oslavované. Ak ale klientovi nevyhovuje potrava v  nej obsiahnutá, určite ju nebude dodržiavať dlhodobo a veľmi rýchlo nastane zlyhanie. Nehľadiac na zdravotné riziká spojené s  niektorými z nich. Každý by si mal vytvoriť režim, ktorý mu vyhovuje. Týka sa to doby prijímania stravy, frekvencie, ale hlavne skladby stravy. Dodržiavať treba ale samozrejme medicínske odporúčania čo sa týka veľkosti porcií, spravovania – takzvaný technologický postup prípravy stravy, a výberu hlavných ingrediencií. Iba takýto návod má nádej na trvalý úspech. 17. Hladovanie - Snaha o rýchle schudnutie často núti k vynechávaniu jedla a tým navodeniu pocitu hladu. Jemné hladové krŕče sú prirodzené, ale umáranie sa hladom vedie k dosiahnutiu opačného efektu, ako chceme, najčastejšie nasleduje prejedenie, potom pocit zlyhania, zasa snaha o  vynechanie jedla a stále dokola. Organizmus je ale veľmi rozumný. Opakované hladovanie je pre neho alarmujúce a  znamená ohrozenie príjmu energie a preto začne tvoriť viac zásob – prijaté jedlo premieňa rýchlejšie na tukové zásoby. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

Mgr. Renáta Botková

tá sú totiž nezištné, úprimné, dokážu poskytnúť priateľstvo, i pocit vzájomnej potrebnosti. Kontakt so zvieraťom dokáže „Rozmýšľali sme o možnosti posilniť schopnosť regenerácie, skracuje dobu zotavenia sa využiť terapiu prostredníc- po chorobe, aj úraze a tiež zvieratá dokážu zmierniť pocit žiatvom zvierat, ale nevieme ľu i intenzitu stresu. Asi najznámejšou je canisterapia, teda sa orientovať. Prosím, po- terapia pomocou psíkov, ktorá je účinná najmä pri probléraďte nám.“ moch psychického rázu, ale aj pri rehabilitačných postupoch Pri terapii vykonávanej pro- nielen pri fyzickom, ale i mentálnom postihnutí. stredníctvom zvierat sa vy- Skvelými liečiteľmi v rámci využívania fyzioterapeutických užíva ich pozitívny vplyv na metód sú kone, ktoré sú špeciálne pripravené. Ich pohyb organizmus človeka. Zviera- je rytmický, pravidelne sa striedajúci, čo výrazne pomáha

najmä pri rôznych pohybových obmedzeniach. Navodiť duševnú rovnováhu, alebo zmierniť pocit osamelosti dokážu aj mačky, ktoré sa v rámci animoterapie taktiež pomerne často využívajú. Pomerne známa je aj liečivá sila delfínov, ako aj papagájov, ktoré sú veľmi často využívané pri liečbe komunikačných problémov. Na získanie sebavedomia pri uzavretých deťoch, ktoré majú strach z nadväzovania priateľstiev, alebo ak stoja na okraji kolektívu. Možností je naozaj mnoho. Už len samotný kontakt, možnosť dotyku, ktorý je sprostredkovateľom emócií, vieme docieliť liečivé účinky pri najrôznejších ťažkostiach. Mgr. Renáta Botková psychológ

DRAŽBA

Dom Dražieb s.r.o. vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na nehnuteľnosti:

Horná Lehota, okres Brezno Otvorenie dražby: 04.10.2018 o 10:00 hodine Kolo dražby: prvé Najnižšie podanie: 18 100 € Dražobná zábezpeka: 3 000 € Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Viera Kalinová, Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica Termín obhliadky pre verejnosť (po tel. dohovore 1 deň vopred): 12.09.2018 o 11:00 hodine 13.09.2018 o 11:00 hodine Bližšie informácie na čísle alebo na www.domdrazieb.sk

Bc. Mária Mituchová 0905 449 152 Cesta na štadión 3, Banská Bystrica

info@tureality.sk

www.TUreality.sk

ID 29783

29 900 €

2i rodinný dom s rovinatým pozemkom v obci Jasenie - 23 km od Banskej Bystrice, 0905 449 152

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín Bystricko Brezniansko je 19. septembra 2018

BB 18-37 STRANA - 08

ID 27323

237 000 € ID 30633

3i byt s exkluzívnou terasou a garážovým státím, novostavba, centrum, 0905 449 152

159 990 €

rodinný dom so skvelým potenciálom v úplnom centre mesta - Banská Bystrica, 0905 449 152

27 000 € ID 30008

1i RD so skvelým pozemkom prístupným z 2 strán v Turč. Tepliciach, 0905 449 152

59-0012-14

3

Animoterapia

59-0293

4 9 8 5

psychológ radí

96-13-14 TT30

6


prvá pomoc

Názvy a definície

Technická prvá pomoc - jej podstatou je odstránenie vonkajších fyzikálnych a chemických príčin, ktoré spôsobili úraz, otravu alebo náhle Prvá pomoc je súbor jednodu- ochorenie a ktoré neustále zhoršujú stav postihnutého, kým ich vplyv chých a účelných opatrení, kto- trvá. Často je predpokladom pre poskytnutie zdravotníckej prvej pomoci. rými sa má pri náhlom ohrození Zdravotnícka prvá pomoc - je súbor opatrení, ktoré pri náhlom ohrození alealebo narušení hodnôt zabrá- bo postihnutí zdravia cieľavedome a účinne obmedzujú rozsah a dôsledky niť rozvoju ďalšieho poškode- ohrozenia alebo postihnutia. Zdravotnícku prvú pomoc možno rozdeliť na nia a zmierniť následky po- zdravotnícku laickú prvú pomoc a zdravotnícku odbornú prvú pomoc. škodenia na najmenšiu mieru. Zdravotnícka laická prvá pomoc - je súbor základných odborných a Prvú pomoc možno rozdeliť na technických zdravotníckych opatrení poskytovaných spravidla bez technickú a zdravotnícku. špecializovaných prostriedkov. Súčasťou laickej prvej pomoci je pri-

volanie odbornej pomoci a starostlivosť o postihnutého do jeho odovzdania do zdravotníckeho ošetrenia. Úraz - je každé násilné poškodenie tela, ktoré zanecháva následky vo forme otvorených rán, vnútorných zmien, pomliaždenín, vykĺbenín, zlomenín, popálenín, poleptania a pod. Otrava - je každé poškodenie zdravia alebo spôsobenie smrti účinkom chemickej látky (jedu). Náhla príhoda - je náhle vzniknuté ochorenie alebo vzplanutie skrytej či chronickej choroby. Môže vzniknúť aj u zdanlivo zdravého. Začína väčšinou prudko, vyvíja sa často až dramaticky a neraz ohrozí postihnutého aj na zdraví. red

Vtip: Malý Jožko kričí cez celý dvor: „Tato, sliepky prdia!“ Otec mu odpovedá: „Nie, Jožko, v kuríne je stará mama.“ Marcus Tilius Cicero: „Kolísanie šťasteny testuje spoľahlivosť priateľov.“

9

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

14 R UŽ NA OKOV TRH U

Ku každej podlahe PROFI tvrdená podložka hr. 3 mm

Technika a ľudia

ZDARMA Dub COUNTRY

celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1100x207 mm, hrúbka 14 mm, 3 lamela - parketa, click bez lepenia, finálna povrchová úprava 7 x UV lak , 1.trieda

18,80 EUR/m2 s DPH SOKLOVÁ LIŠTA

k podlahe, dl. 2,5 m

0,98 EUR/bm s DPH

VINYLOVÉ CLICKOVÉ PODLAHY

123PODLAHY.SK ŠIROKÝ VÝBER Z VIAC AKO 500 DRUHOV PODLÁH

KVALITNÉ PODLAHY ŠIROKÝ VÝBER BEZKONKURENČNÉ CENY ... drevené, vinylové, laminátové, bambusové, korkové podlahy...

Levočská 44, Prešov mobil: 0905 944 740, e-mail: predaj@spacewer.sk

BB 18-37 STRANA - 09

84-0050

MONTÁŽ PODLÁH I DOPRAVA NA CELOM SLOVENSKU AŽ K VÁM ZDARMA Tovar uhrádzate až po jehoi prevzatí.

Technika v posledných storočiach pomohla ľuďom využívať vodu, paru, železnice, elektrinu, ropu, automobily, plyn, stroje, počítače a informácie na obrovský rast produktivity a bohatstva. Za približne tristo rokov, sme zažili obdobie, aké si ľudstvo nepamätá. Prinieslo predĺženie ľudského života, zlepšenie vzdelania, slobody a mnohých ďalších oblastí. V najbližších 20 rokoch prebehnú  v technike a spoločnosti zmeny, ktoré budú väčšie ako tie za posledných 300 rokov. Staré zaniká, aby nové vzniklo. Končí sa perióda ropy a plynu, nastupuje energia zo slnka a vetra. Ropou budúcnosti sú informácie a elektrinou budúcnosti je umelá inteligencia. Niekedy mám pocit, že stroje sú stále výkonnejšie a inteligentnejšie a ľudia lenivejú, degenerujú a hlúpnu. Hrozí vláda umelej inteligencie nad nami, alebo budú rýchle a výkonné stroje slúžiť ľuďom? Je to výzva pre všetkých. Nestačí ovládať technológie, musíme ovládnuť najskôr sami seba. Načo sú nám dátové okuliare do virtuálnych svetov, keď sa nevieme tešiť zo sveta okolo seba? Budeme mať digitálnych priateľov, ale nevieme byť chvíľu ani sami so sebou. Od druhých sa oddeľujeme betónovými plotmi. Načo potrebujeme lietať na iné planéty, keď si nevieme chrániť tú našu? Prečo chceme rozšíriť schopnosti človeka, keď nevyužívame ani darované talenty? Vidíme dvadsať rokov dopredu, ale nevšimneme si núdzneho človeka vedľa seba. Pripravujeme sa na budúcnosť, ale nezvládame prítomnosť. Starí ľudia ležia v ústavoch pod sedatívami, aby s nimi zaneprázdnení mladí nemali starosti. Mnohí sa nevedia zbaviť závislostí, ktoré sú len ochutnávkou toho, čo prichádza s novými technológiami. Bohatí nezvládajú bohatstvo, chudobní chudobu, workoholici prácu a nepracujúci svoju nepotrebnosť. Vyhadzujeme potraviny, ničíme prírodu, zotročujeme ľudí. Viem, nové technológie môžu vyriešiť tieto problémy, ale len ak budú v rukách správnych ľudí. Te c h n o l ó g i a nemá morálku. Budúcnosť môže byť lepšia ako si vieme predstaviť. Ak sa lepšími staneme aj my. jk


5

1

9 1

4

4 3 2 7

7 5 2 8

3 4 1 9

počin týždňa

2 8

2

4 5

8 1 9

Mesto, ktoré ide s dobou

spevok. Nový priestor s voľným prístupom na internete by mal vzniknúť na Námestí slobody v súvislosti s reaMichalovská samospráva lizáciou projektu sebestačnej inteligentnej lavičky so pripravuje v meste ďalší solárnymi panelmi. „Mesto má k dispozícii informácie wi-fi hotspot. Aktuálne o vyťažení týchto prístupových zariadení, preto chce ich prevádzkuje dva, a vybudovať súvislú wi-fi sieť v celom centre mesta,“ to na Námestí oslobo- uvádza sa v dôvodovej správe k materiálu, ktorý miditeľov a Staničnej ulici. chalovskí poslanci schválili na svojom augustovom Uchádzať sa bude v tejto zastupiteľstve. súvislosti o finančný prí- „Obsahom žiadosti mesta Michalovce je vybudovanie

verejné zdravotníctvo Ako s prvákmi spoločne zvládnuť nástup do školy II. Čo pomôže dieťaťu rýchlejšie sa dostať do školskej rutiny? Vhodné je už zo začiatku vypestovať u dieťaťa potrebné režimové prvky – vstávať v určitú hodinu a chodievať spať v rovnaký čas. Po nástupe do školy si treba určiť, kedy sa rodič bude s dieťaťom učiť. Najvhodnejší čas nastáva, keď sa dieťa vráti zo školy a jednu až dve hodiny si odpočinie. Školská príprava predstavuje nielen samotné úlohy, ale aj upratovanie v taške, overenie ostrosti farbičiek a ceruziek, prípravu vecí na ďalší deň atď. Spočiatku je na mieste s týmito činnosťami dieťaťu pomáhať, a to napríklad formou vysvetlenia, čo je potrebné do tašky vložiť, vybrať, aké úlohy urobiť. Zo začiatku by malo ísť o spoločnú činnosť, ktorej cieľom je dieťa naučiť, aby svoje povinnosti časom zvládalo samo. Ako môže rodič či pedagóg pomôcť hanblivému dieťaťu v kolektíve? Dieťa sa pri vstupe do nového prostredia stretáva s náročnou životnou situáciou, a najmä tomu hanblivému môže vstup do nového kolektívu spôsobovať ťažkosti. Rodičia by im mohli uľahčiť prvé dni napríklad pozvaním spolužiakov domov, prípadne dovoliť dieťaťu, aby recipročne išlo na návštevu k spolužiakom. Pokiaľ má dieťa spočiatku problémy zoznámiť sa so spolužiakmi, treba mu vysvetliť, že to niekedy jednoducho chvíľu trvá, než sa v triede s niekým skamaráti, ale že si určite čoskoro nejakého kamaráta nájde. Je vhodné dieťa upozorniť, že s niektorými deťmi bude tráviť viac času a s inými menej a jeho skutočnými kamarátmi sa stanú len niektorí. V prípade, že dieťa ťažko nadväzuje vzťahy, môže byť výnimočné v inej oblasti a je užitočné nájsť mu nejaké krúžky, ktoré by kopírovali jeho záujmy. Čo starší žiak, ako mu pomôcť, ak má z nástupu do školy stres? Po psychickej stránke by mal žiakovi pomôcť ako rodič, tak aj učiteľ. Obaja musia poznať prejavy stresu u žiaka. Rodič by sa mal porozprávať s dieťaťom o jeho starostiach, nemal by ho však kritizovať a vytýkať mu nedostatky, z výchovy musí zmiznúť irónia a výsmech. Treba dať najavo pochopenie a súčasne vieru v zlepšenie danej situácie. Rodič by mal dbať u dieťaťa na dostatok spánku, pohybu na čerstvom vzduchu a zdravej výžive. Rovnako je dôležité pomáhať žiakovi s plánovaním a organizáciou času, často tu bývajú veľké rezervy. Zároveň si treba overiť, či žiakovi nespôsobuje stres i vysoká mimoškolská aktivita. Pedagóg by mal overiť aj možnosť stresov z rodinného prostredia (nároční rodičia, konflikty v rodine a pod.). Odbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR

BB 18-37 STRANA - 10

otvorenej mestskej wi-fi siete, pokrytie centra mesta 30 Mbps pripojením do siete internet vrátane vybraných verejných budov, umožnenie pripojenia sa do siete obyvateľom a návštevníkom mesta. Projekt je plne v súlade s územným plánom a programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce,“ uvádza sa v dokumente. Mestskí poslanci v tejto súvislosti schválili predloženie žiadosti, realizáciu projektu, aj 5-percentné spolufinancovanie. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jeden projekt je 15.000 eur. TASR


dobré rady

Neverte poplašným správam

mi, komunikujeme s farmármi, samosprávou i fyzickými osobami. Aj bez Rady SPF riešime všetky potrebné veci.“ Informovala generálna riaditeľka fondu Adriana Šklíbová v reakcii na vyjadrenia Jednou z nich je aj informácia o opozičných poslancov Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku, poparalyzácii činnosti Slovenské- slancov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Zároveň sa ohradila voči ich tvrdeniam, že fond je z dôvodu ho pozemkového fondu. Slovenský pozemkový fond skončenia trojročného funkčného obdobia členov Rady od au(SPF) však v skutočnosti nie je gusta nefunkčný. Doplnila, že fond je aktívny. Návštevu parlaparalyzovaný. „Naďalej vyko- mentného výboru, ku ktorej má dôjsť v najbližšom období víta návame všetky funkcie, ktoré a je na ňu pripravený. súvisia s našimi kompetencia- Hoci Rade SPF prednedávnom skončilo riadne trojročné funkč-

né obdobie a noví členovia zatiaľ neboli zvolení, SPF to nebráni, aby vo svojej činnosti pokračoval a naďalej pripravoval návrhy právnych aktov, ktoré podliehajú schváleniu v Rade fondu, tvrdí SPF. Nehrozí ani to, že by farmári nemohli pracovať na poliach, ako tvrdili opoziční poslanci. Navyše, uvádza fond, všetci poslanci, ktorí boli prítomní na zasadnutí výboru, boli informovaní, že značná časť agendy fondu nie je viazaná na odporúčacie stanovisko Rady. „Podľa platnej legislatívy Rada schvaľuje len právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod, alebo prenájom majetku v správe fondu na iné osoby, pripomenula Adriana Šklíbová. red

PREDÁM A DOVEZIEM

0917 389 060

modernizáciu ciest II. a III. triedy a potrebe ich dofinancovania sumou 320 miliónmi eur zo štátneho rozpočtu,“ povedal Ján Lunter. Podľa analýzy rozvojového potenciálu patrí Banskobystrický kraj k štyrom krajom s druhými najväčšími vnútroregionálnymi rozdielmi, no pritom 8 z 13 okresov kraja patrí do kategórie s najhoršou dostupnosťou v rámci Slovenska. Ako funguje zľava Zľavnené cestovné bude všetkým cestujúcim, ktorí teraz cestujú na plné cestovné, vydávané automaticky. Nie je potrebné si u vodiča zľavu pýtať. Stačí, ak si cestujúci vypýta lístok do svojej cieľovej stanice, vodič prímestskej linky automaticky vydá zľavnený lístok. Európsky týždeň mobility je celoslovenskou aktivitou, tematicky je v roku 2018 zameraný na kombinovanie a integráciu dopravy. Zľavy sú poskytované cestujúcim, ktorí doteraz žiadne zľavy nevyužívajú. Cieľom práve tohto zamerania je udržať a naučiť využívať verejnú dopravu dospelých a ekonomicky aktívnych cestujúcich, pretože práve oni sú vďaka svojim ekonomickým možnostiam najnáchylnejší k  prechodu na využívanie individuálnej dopravy. Vďaka Európskemu týždňu mobility majú v  týždni od 16. do 22. septembra na celom Slovensku rôzne výhody vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, kategórie Os a REX, vo všetkých autobusoch prímestskej autobusovej dopravy a v rámci MHD v Košiciach a Nitre. -TS BBSK-

Za rybačkou do Nórska

������������������������� ����������

EUROPA SC centrálna časť

Piatok 21. september 10.00 – 17.00 h

PROGRAM: /FDIBǸTJWyšetiť vnútroočnýUMBLNÙäFUFBKW DUDINCIACH - kúpeľný dom SMARAGD Streda 19. september 10.00 – 16.00 h

11

vybral Ivan Brožík

Počas Európskeho týždňa mobility aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji cestujú všetci za polovicu Cestujúci v  celom kraji počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra môžu cestovať za polovičné cestovné. Banskobystrický samosprávny kraj sa rozhodol podporiť týždeň mobility z  vlastných zdrojov a  umožniť tak cestujúcim v prímestskej autobusovej doprave cestovať za takmer polovičné cestovné. Banskobystrický samosprávny kraj sa rozhodol zapojiť do týždňa mobility, ktorého tohtoročnou témou bolo kombinovanie a  integrácia dopravy. „Veríme, že cestujúci ocenia zľavy na cestovnom počas tohto jedného týždňa,“ povedal Ján Lunter, predseda samosprávneho kraja. „Dostupné cestovanie, integrovaná doprava a  kvalitnejšie cesty v našom kraji sú jednou z  našich priorít. Chceme, aby aj verejná doprava bola vhodnou alternatívou k cestovaniu osobným autom. Počas Európskeho týždňa mobility budeme pozorne sledovať, ako sú služby verejnej dopravy v  jednotlivých okresoch využívané a  vďaka dátam získame lepší prehľad, kde je napríklad potrebné spoje posilňovať,“ dodal predseda samosprávneho kraja Ján Lunter. Okrem jednorazovej investície do verejnej dopravy počas Európskeho týždňa mobility, kraj pripravuje ďalšie kroky na zlepšenie verejnej dopravy a  už do roku 2020 preinvestuje na opravu ciest 50 miliónov eur. „Na dnešnom stretnutí Združenia samosprávnych krajov SK8 sme rokovali aj o finančných prostriedkoch potrebných na

Mary Wardová: „Komu si sa raz stal priateľom, zostaň mu priateľom navždy.“

autom za hranice

59-0256

sliepky, mládky 24 týž., brojlerové kuriatka 1-7 dňové alebo 1-3,5 kg, morky jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, zmesky, šrot

Vtip: Syn po príchode hlási: „Mami, nezdržím sa dlho, večer máme v pláne ísť s kamarátmi do krčmy.“ „Dúfam, že sa vrátiš po dvoch!“ „Myslíš po dvoch pivách, alebo po dvoch hodinách?“ „Toľko optimizmu nemám, synak... myslela som počet končatín.“

tvyšetrenie očného pozadia a tlaku tNFrania zrakových paraNFUrov deťoN tISZT#raillovâNQÓTNPN tTQPMPǏFOTLÏISZTOFWJEJBDJNJ tVLÈäLZWâDWJLVWPEJBDJDIQTPW

BB 18-37 STRANA - 11

Jeseň je nádherné obdobie roka. Mnohí nadšenci rybárskeho športu v tomto čase vyrážajú do Nórska na svoju vysnívanú dovolenku roka. Žiaden Jadran, žiadne egejské more, ale fjordy. Ak cestujete autom, potom je dobré poznať tamojšie predpisy pre výbavu vozidla. Hoci zimná sezóna v Nórsku trvá až od 1. novembra do prvého pondelka po Veľkej noci, pre prípad možného skoršieho sneženia tam majú jasné pravidlá. V súlade s platnými normami nórskeho práva, zimné pneumatiky nie sú povinné, ale nemôžete svoje auto používať, ak neposkytuje dostatočnú priľnavosť k povrchu, napr. pomocou založenia zimných pneumatík, pneumatiky s hrotmi, reťazami a podobne. Kolesá jednej nápravy musia mať pomerne podobné vlastnosti. Za splnenie povinností sa považuje jazda na pneumatikách nesúcich symboly M+S, MS, M&S, MS („bahno a sneh“), 3PMSF (symbol 3 horské vrcholy s vločkou). V Nórsku môžete cestovať tiež na celoročných pneumatikách. Vozidlá s vyššou hmotnosťou než 3500 kg musia mať pneumatiky s minimálnou hĺbkou dezénu 3 mm. V okruhu Nordland, Toms a Finnmark platí tento predpis od 15 novembra do 30 apríla. Za jazdu na pneumatikách s nedostatočnou hĺbkou dezénu môžete dostať pokutu vo výške 750 NOK, čiže okolo 95 eur. Dopravné predpisy v Nórsku povoľujú použitie pneumatík s hrotmi v zimnom období (od 1. novembra do prvej nedele po Veľkej noci), ak si to vyžadujú zimné podmienky, pneumatiky s hrotmi sú povolené aj mimo sezóny. Ak je vozidlo vybavené pneumatikami s hrotmi a jeho hmotnosť neprekračuje 3,5 t je potrebné také pneumatiky namontovať na všetky kolesá. Dopravné predpisy v Nórsku povoľujú používanie snehových reťazí v zimnom období, ak si to okolnosti vyžadujú, reťaze môžu byť použité taktiež mimo zimnú sezónu. Vodiči cestujúci po Nórsku, by mali so sebou vždy prevážať reťaze, pre prípad náhlych zmien počasia. Auto na nórskych cestách v zime môže mať reťaze na jednej náprave a pneumatiky s hrotmi na druhej. Reťaze musia byť vyrobené z kovu/ocele a vyhovovať podmienkam jazdy a musia byť odolné. V Nordland, Troms a Finmark je potrebné mať reťaze od 15. októbra do 30. apríla. red


6 7 2 1 8 4 3 3 8 1 2

6

8 2

3 5 6 6 2 4 8 1 3 7 7 4

auto moto

Menej áut na cesty

ci kampane #ideminak apeluje na motoristov, aby vyskúšali niektorú z týchto možností na dochádzanie do práce. Cestovať ráno do práce Do kampane sa zapojil aj minister dopravy Árpád Érsek, vlakom, na bicykli či zdie- ktorý okrem predchádzajúcej cesty vlakom do práce ráno ľať svoje auto so susedom zdieľal ministerské vozidlo. Cestou z Dunajskej Lužnej do alebo známym, ktorý má Bratislavy odviezol matku s dvoma deťmi do práce a do rovnakú trasu. To sú podľa školy. ministerstva dopravy mož- „Takto sa dá zviesť, keď sa dvaja alebo traja susedia donosti, ako by sa mohol znížiť hodnú a pôjdu jedným autom. Myslím si, že ubudne áut počet áut na cestách. na cestách,“ opísal Érsek. Pani Katarína Baďová sa do kamRezort dopravy preto v rám- pane zapojila tým, že zdieľala svoje auto s kamarátkami a

reflexia Menej viditeľná súčasť práce Tatranci starnú aktívne, podľa mestskej polície o tom svedčí spolupráca tamojších policajtov s vekovou kategóriou obyvateľov nad 65 rokov. Tá v meste Vysoké Tatry dosahuje takmer 24 percent. Aj seniorov však treba upozorňovať na isté nebezpečenstvá. V tejto súvislosti zorganizovali mestskí policajti sériu stretnutí s dôchodcami, ktoré sa uskutočnia v jednotlivých mestských častiach počas tohto týždňa. „Medzigeneračnú spoluprácu sme naštartovali pred takmer 20 rokmi tzv. susedskými hliadkami. Pozornému oku dôchodcu tráviaceho väčšiu časť dňa v okolí obydlia neunikli podozrivé indície, a tak sa nám vtedy podarilo prekaziť úmysly bytového zlodeja,“zdôraznil zástupca náčelnícka MsP vo Vysokých Tatrách Jozef Štefaňák. Vzájomná ochota podieľať sa na poriadku v rozľahlom území Vysokých Tatier prerástla do pravidelných konzultácií so seniormi, časom na nich ako hosť pribudla i prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová. „Naša organizácia sa zaoberá problematikou starších, ochranou práv, poskytovaním poradenstva, ponukou právnej pomoci,“ priblížila. Podľa odborníkov zaoberajúcich sa starostlivosťou o seniorov je orientácia v systéme zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti pomerne komplikovaná. „Tak je pre starších ľudí, ktorí sa neorientujú v častých zmenách legislatívy pomocou internetu, málo prehľadná,“ zdôraznil Štefaňák. Dodal, že nedostatok finančných prostriedkov na vysokú jednorazovú útratu alebo dlhy z minulosti sprevádzajú ľudí dlhodobo a mnohí tak nasadnú na nezastaviteľný kolotoč. „Neodporúčame ľuďom pristať na pôžičky, najmä z nebankových spoločností. Odporúčame im mať vyrovnané odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, najmä z minulosti, sledovať úhrady faktúr za telekomunikácie, najmä za služby mobilných operátorov a vyhnúť sa poplatkom za rôzne súdne konania a to aj v súvislosti s výkonom exekúcie,“ pripomína z praxe Štefaňák. Seniori si podľa neho niekedy neuvedomujú riziká vyplývajúce z plnenia finančných záväzkov, ktoré na seba prevzali. Zástupca náčelníka dodal, že z hľadiska príjmu sú najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ich presvedčenie, že im exekútor nemá čo zobrať, je mylné, exekučným zrážkam podliehajú všetky druhy dôchodkov. „Naším cieľom je zvýšiť informovanosť našich seniorov na dostatočnú úroveň tak, aby sa dokázali obhájiť, obrániť a odolať nástrahám podvodníkov, ktorí by mali v úmysle zneužiť ich status,“ objasnil Štefaňák. Mestskí policajti zorganizovali podujatia v Tatranskej Lomnici, Tatranskej Kotline, Starom a Dolnom Smokovci. red

BB 18-37 STRANA - 12

fotografiu zverejnila na sociálnej sieti s označením ministerstva dopravy a kampane #ideminak. Rezort ju následne vyžreboval a v piatok tak cestovala do hlavného mesta s ministrom. Ak by sa do tejto akcie zapojila polovica vodičov, ktorí denne jazdia po bratislavskom Prístavnom moste, a namiesto jedného pasažiera by v aute sedeli traja, počet áut na tomto najvyťaženejšom cestnom úseku by sa podľa ministerstva dopravy zo súčasných 80.058 áut denne znížil o viac ako 26.000. Tým by sa podľa rezortu významným spôsobom obmedzili dopravné zápchy v hlavnom meste. TA SR


Vtip: RevĂ­zor sa pĂ˝ta malĂŠho chlapca: „KoÄžko mĂĄĹĄ rokov?“ „Päż.“ „A kedy budeĹĄ maĹĽ ĹĄesĹĽ?“ „KeÄ? vystĂşpim z autobusu.“ Chalil DĹžibran: „Neverte, Ĺže budete usmerĹˆovaĹĽ lĂĄsku. Ak zistĂ­te, Ĺže ste jej hoden, bude ona usmerĹˆovaĹĽ vĂĄs.“

13

cykloturistika KoneÄ?ne aj u nĂĄs SluĹžba zdieÄžania mestskĂ˝ch bicyklov (bikesharing), teda Slovnaft BAjk, ktorĂş v hlavnom meste spustili minulĂ˝ do uŞívania (a vandali celĂ˝ systĂŠm za 24 hodĂ­n zlikvidovali) , je apelom pre vĹĄetkĂ˝ch zĂşÄ?astnenĂ˝ch. Ako pre kompetentnĂ˝ch a samosprĂĄvy, tak polĂ­ciu i samotnĂ˝ch ĂşÄ?astnĂ­kov cestnej premĂĄvky. Poukazuje na to nĂĄrodnĂ˝ cyklokoordinĂĄtor Peter KluÄ?ka. „Bikesharing je obrovskĂĄ prĂ­leĹžitosĹĽ. Ale zĂĄroveĹˆ to vnĂ­mam ako apel, aby sa rĂ˝chlejĹĄie budovali bezpeÄ?nejĹĄie cyklotrasy. TrebĂĄrs formou drobnĂ˝ch dopravnĂ˝ch opatrenĂ­, naprĂ­klad upokojenĂ­m dopravy, retardĂŠrmi Ä?i zĂłnami 30,“ priblĂ­Ĺžil KluÄ?ka. ZĂĄroveĹˆ je to aj odkazom pre polĂ­ciu. „Kontrolujete vodiÄ?ov, Ä?i dodrĹžiavajĂş tieto predpisy. Kontrolujte nĂĄs cyklistov, Ä?i dodrĹžiavame pravidlĂĄ cestnej premĂĄvky, Ä?i sa skutoÄ?ne sprĂĄvame ohÄžaduplne k chodcom,“ zdĂ´raznil KÄžuÄ?ka. Na bezpeÄ?nosĹĽ apeluje aj Gabriel SzabĂł, generĂĄlny riaditeÄž spoloÄ?nosti Slovnaft, a. s. Ten zĂĄroveĹˆ vyzĂ˝va k vzĂĄjomnej ohÄžaduplnosti a reĹĄpektovaniu sa. „Chcel by som vyzvaĹĽ vĹĄetkĂ˝ch ĂşÄ?astnĂ­kov dopravy v Bratislave, Ä?i uĹž sĂş to motoristi, cyklisti, alebo chodci – reĹĄpektujme ostatnĂ˝ch v doprave a chovajme sa k ostatnĂ˝m tak, ako chceme, aby sa oni chovali k nĂĄm. Zdravie je to najcennejĹĄie,“ uviedol na brĂ­ďŹ ngu SzabĂł. SpustenĂ­m sluĹžby Slovnaft BAjk, do ktorej mesto investovalo pribliĹžne pol miliĂłna a Slovnaft 1,5 miliĂłna eur, sa v hlavnom meste rozĹĄiruje portfĂłlio a paleta moĹžnostĂ­ alternatĂ­vnej dopravy a zdieÄžanĂ˝ch sluĹžieb. V Ăşvodnej fĂĄze je k dispozĂ­cii 550 bicyklov na 73 dokovacĂ­ch staniciach, poÄ?as roÄ?nej pilotnej prevĂĄdzky by sa ich poÄ?et mal zvýťiĹĽ na 750 bicyklov na 90 staniciach. Tie budĂş v ĹĄtyroch najväÄ?ĹĄĂ­ch bratislavskĂ˝ch mestskĂ˝ch Ä?astiach, teda PetrĹžalke, RuĹžinove, Starom Meste a Novom Meste. V prĂ­pade ĂşspeĹĄnosti projektu by sa bikesharing mohol v budĂşcnosti rozĹĄĂ­riĹĽ aj do inĂ˝ch mestskĂ˝ch Ä?astĂ­. PoÄ?as testovacej fĂĄzy zĂĄroveĹˆ kompetentnĂ­ prijĂ­majĂş od verejnosti spätnĂş väzbu na vylepĹĄenie sluĹžby. Rovnako pozitĂ­vne vnĂ­ma bikesharing ako alternatĂ­vu k verejnej doprave aj BratislavskĂĄ integrovanĂĄ doprava, ktorĂĄ je koordinĂĄtorom IntegrovanĂŠho dopravnĂŠho systĂŠmu BratislavskĂŠho kraja. red

StabilnĂĄ budĂşcnosĹĽ v tĂ­me skvelĂ˝ch kolegov! ZabezpeÄ?Ă­me VĂĄm odbornĂ˝ rast a uplatnenie v profesiĂĄch:

Technológ zvårania na technologickú prípravu výroby zvarencov, spracovanie technologických postupov zvårania, nåvrh a vybavenie zvåracích pracovísk,nåvrh toku materiålu, strojov a zariadení, prípravkov, nåradia a pod.

PoĹžiadavky:

Okrem tĂ­mu skvelĂ˝ch kolegov zĂ­skate prĂĄcu v spoloÄ?nosti so stabilnĂ˝m odmeĹˆovacĂ­m, sociĂĄlnym a zdravotnĂ˝m programom.

Nåstupný plat: 900,- ₏ brutto (Zåkladnå mzda* + platovÊ rozpätie + výkonnostnå odmena) *Z toho zåkladnå mzda 744,- ₏

PonĂşkame VĂĄm:

- prĂĄcu v stabilnej spoloÄ?nosti - zaujĂ­mavĂŠ platovĂŠ podmienky - ubytovanie zdarma - sociĂĄlnu a zdravotnĂş starostlivosĹĽ - prĂ­spevky na kultĂşrne podujatia - prĂ­spevky na rekreĂĄciu zamestnancov InformĂĄcie pre novĂ˝ch kolegov: a rodinnĂ˝ch prĂ­sluĹĄnĂ­kov E-mail: uchadzaci@ppsgroup.sk - rozvoj a vzdelĂĄvanie - ochrannĂŠ pracovnĂŠ pomĂ´cky Mobil: +421 905 852 756

Pråca v Rakúsku! HĽADà ME ŠIKOVN�CH ROBOTN�KOV NA RÔZNE POZ�CIE (murår, maliar, inťtalatÊr, a inÊ)

ßĉóðÞóXYRáCóøĢƊY]RóôłĂżrĂĄca na rakĂşsku P†ĂżÄ ĹĂÿôvÞúýðÄ„bytĂžvðýøôĂ° cĂ´Ä‚ÄƒĂžvnĂŠ nĂĄklaĂłyzÄ„ÄƒĂ˝Ä˘ÞąÝĎóðśýôßôòúŭĂšĂ°Ä‰ÄˆĂş

Pre viac info volaĹĽ 0948/59 29 54, cv emailom: zapad@mahax.sk

BB 18-37 STRANA - 13

23-0005

- strednĂĄ odbornĂĄ ĹĄkola alebo vysokĂĄ ĹĄkola technickĂŠho zamerania - prax v odbore min. 3 roky - ochota uÄ?iĹĽ sa


5

9 3 7 2

2

1 5

2 8 6 7 3 6

9 8 6 1 6 1 7

9 8 9 3

osobnosti regiónov

Jozef Vicen Spoluzakladateľ Bielej légie, protikomunistický odbojár a dlhoročný politický väzeň Jozef Vicen sa narodil 14. decembra 1921 v Hornej Strede a  zomrel 20. septembra 2008 v Plzni. Po vypuknutí SNP Jozef Vicen spoluzakladal Slovenskú tajnú ochranu, ktorá mala o dianí in-

formovať slovenskú vládu. Za túto činnosť bol v roku 1945 prvýkrát zatknutý a v koncentračnom tábore Ratiboř si odsedel niekoľko mesiacov. Po roku 1948 v Rakúsku začal organizovať hnutie Biela légia, ktoré sa snažilo pomáhať krajanom na Slovensku trpiacim pod komunistickou vládou. Organizovali ilegálne prechody ľudí do slobodného sveta. Hlavnou činnosťou bolo založenie rozhlasového vysielača Biela légia, ktorý ponúkal necenzurované správy. Vysielač sa stal predobrazom neskoršej rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Príslušníci československej rozviedky ho pod zámienkou vylákali mimo Viedeň, kde ho uspali a uniesli do Prahy. Bol odsúdený na 25

rokov väzenia, hoci samotný Vicen očakával trest smrti. Podmienečne bol prepustený v roku 1968. Zamestnal sa v Zberných surovinách, kde pracoval až do dôchodku. Po roku 1989 začal organizovať Zväz protikomunistického odboja, združenie bývalých politických väzňov, ktorého sa stal predsedom. Vydával časopis Svedectvo, ktorý uverejňoval osudy mnohých nespravodlivo odsúdených počas komunistickej totality. Hoci Jozef Vicen nebol nikdy členom žiadnej politickej strany, v roku 2006 kandidoval do NR SR za stranu Misia 21 ako najstarší kandidát. O svojom živote napísal knihu Vo víroch rokov. 1938 – 1988. red

eko okienko Antidepresíva sú všade naokolo

Prijmeme zamestnanca

Miesto výkonu

0918 116 714, 576€ brutto/mesiac

www.blackpatrol.eu

Človek rastie so svojimi rastúcimi cieľmi. Schiller

Keď človek vie, prečo miluje, tak nemiluje. J. Jesenský -------------Nie sme zodpovední za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme. Moliére

PALTRANS, s. r. o. (okr. Senica) hľadá

VODIČOV MKD

na dlhodobú spoluprácu na cesty Slovensko Nemecko prípadne iný štát EÚ 2-3x za týždeň s voľným víkendom. Ponúkame 1.800,- až 2.000,- €/mesačne brutto tel. č.: 0911 566 645 alebo 0903 138 066

BB 18-37 STRANA - 14

16-0013

Banská Bystrica

41-0153

Vody najväčšieho maďarského jazera Balaton obsahujú pomerne veľké množstvo účinnej látky antidepresív a liekov proti epilepsii. Vyplýva to z výsledkov výskumu vedcov Balatonského limnologického ústavu, o ktorých v piatok informoval regionálny spravodajský server Sonline.hu. Vzorky vody odobrali na 57 miestach pri severnom i južnom brehu jazera, pri meste Siófok, ako aj pri ústí vodného kanála Sió. Vzorky obsahovali najčastejšie účinné látky antidepresív a liekov proti epilepsii, ktorých chemická štruktúra je veľmi stabilná, dostávajú sa vo veľkom množstve von z organizmu a v prírode sa ťažko rozpúšťajú, povedal vedúci skupiny experimentálnej zoológie ústavu Zsolt Pirger. Ako dodal, týchto účinných látok je vo vode väčšie množstvo aj preto, lebo ide o často nasadzované farmaceutiká v Maďarsku. Cieľom výskumu ekologického stavu vôd Balatonu je zistiť, aké vonkajšie vplyvy pôsobia na ekosystém jazera i riek, aj z hľadiska pozostatkov liekov. Podľa doterajších výsledkov stopy farmaceutík nemajú krátkodobé ekologické vplyvy, avšak podľa BLI treba vo výskume pokračovať, pretože zatiaľ nie sú známe ich dlhodobé vplyvy. Tieto účinné látky v jazere neznamenajú žiadne riziko pre človeka. Aj keby niekto teoreticky vypil až 1000 litrov vody z Balatonu, dostal by do seba iba toľko účinnej látky, koľko obsahuje jediná tabletka, zdôraznil BLI. Antidepresívum je liek alebo liečivo, ktoré zlepšuje chorobnú depresiu alebo dystýmiu (miernejšia depresia). Do tejto indikačnej skupiny patrí viacero skupín liečiv, najmä IMAO (inhibítory monoaminooxidázy), tricyklické antidepresíva (využívané v psychiatrickej praxi od ich objavu šťastnou náhodou v 50. rokoch minulého storočia), novšie SSRI (Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) a viaceré novšie formy vyvinuté farmaceutickými firmami. Antidepresívne lieky patria k najviac predpisovaným liekom psychiatrami a všeobecnými lekármi, a ich efektivita a vedľajšie účinky sú predmetom mnohých štúdií, a predháňajúcich sa vyhlásení. Viacero antidepresívnych rastlinných drog, najmä ľubovník bodkovaný sú tiež študované a užívané. red


! s á V e m á n t s Zame SUPER PRÁCA PRE MUŽOV

...najlepšie ponuky týždňa

������������������������������

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

�������������������

� MONTÁŽNIKOV �MONTOVANIE SKRÍŇ�

(sadrokartónista, izoláter, podlahár) na kompletizáciu kontajnérových domov

�650€ + 100€ + 50€ + 50€ + 15€ = 865€ ZÁKLAD�

(+ príplatky za nadčasy, soboty...)

�������������

� VODIČOV VZV DO SKLADU

mzda do 12,00 Eur/ hod.

��������������������������������������� ������������������������������� �����������������������

www.trytonagency.sk

���������������������� ���������������������������� 85_0673

+421 918 395 458 +421 905 225 885 ����������������������

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY �������������������� PRACOVNÍK V SKLADE �������������������� ������������������������������ �������������� ����������� OBSLUHA CNC ����������������

61 0359

������������������

85-0616

85_0682

��������������������������������

34-0219

(650€ + 100€ + 50€ + 50€ + 15€ = 865€ základ) (+ príplatky za nadčasy, soboty...)

Práca len na dve zmeny. Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom. Ubytovanie ZDARMA Kontakt: 0918 493 960 mail: stajanslovakia@azet.sk

aktuálne ponuky na trhu práce

BB 18-37 STRANA - 15


číslo 37 / 14. september 2018

85_0614

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

Na Ďumbieri, kde v roku 1935 zahynul maliar Z. Palugyay, je pamätná tabuľa Zoltán Palugyay, významný slovenský medzivojnový maliar, má od uplynulého víkendu na vrchole Ďumbiera pamätnú tabuľu. Odhalili ju pri Chate M. R. Štefánika, v blízkosti miesta, kde umelec pred 83 rokmi tragicky zahynul. Ako pre TASR uviedla členka Miestneho odboru Matice Slovenskej (MO MS) v Brezne Ivana Kružliaková, v tomto roku si pripomíname 120. rokov od narodenia Z. Palugyaya. "Umelec spolu s Milošom A. Bazovským v roku 1935 na pôde mesta Brezno vystavoval a propagoval slovenské výtvarné umenie. Pri tejto príležitosti v júli otvorili v Horehronskom múzeu v Brezne výstavu, venovanú jeho dielam a pokrstili publikáciu Posolstvo Zola Palugyaya," priblížila. Výstava bola sprievodným podujatím tretej, poslednej etapy projektu nazvaného Pocta Palugyayovi, ktoré múzeum realizovalo v spolupráci s MO MS v Brezne. Inštalovanie reliéfu na Ďumbieri bolo vyvrcholením projektu. Palugyay zahynul pod vrcholom Ďumbiera v septembri 1935, keď pred tým v tejto oblasti tvoril. Z chaty odišiel 18. septembra za nepriaznivého hmlistého počasia. Necelých 400 metrov od chaty, pod vrchom Králička, padol zo skaly a zahynul. Jeho telesné pozostatky, v ktorom boli posledné nedokončené pastely, našli až po takmer roku od nešťastia. Vizuál a model pamätnej tabule vypracoval Karol Ličko. Priamo do chaty nainštalovali aj informačný panel o živote a diele umelca. -TASR-

BB 18-37 STRANA - 16

18-37 bystricko brezniansko  

18-37 bystricko brezniansko

18-37 bystricko brezniansko  

18-37 bystricko brezniansko

Advertisement