Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

bystricko.sk

BYSTRICKO BREZNIANSKO č. 10 / 9. marec 2018 / 22. ročník

týždenne do 50 000 domácností a firiem

2 2-5 2,6 3 3,6 3,10 5 7 11

65-004

Doprava v cene! Odstavčatá. T: 0908 13 11 99

131180109

BEZKONKURENČNÁ CENA!

36-0014

0950 731 742

59-0016-7

ZADARMO ODVEZIEM

STARÚ BIELU A ČIERNU TECHNIKU

BB18-10 STRANA - 01

14,15


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

BYSTRICKO

Srdečný jarný pozdrav,

jarou nových a vyšších výziev, ako len chceme. Je však smutné, že toto všetko sa rodí na podhubí nesmiernej tragédie. A možno aj na nezáujme, nevšímavosti a nezodpovednosti – nás milí čitatelia, dokonca viac- všetkých. Napriek všetkému – jar je čas nádejí. Je iba na nás, násobný. Meteorológovia už ktoré si vyplníme a na ktoré, takpovediac, nemáme. svoju jar majú od začiatku Lebo aj keď sa to už možno ani nezdá, Slovensko je naše. Zvrmarca, astronomická jar sa chovanú moc na ňom máme my. Politici sú iba úradníci, ktorých začne o pár dní a našimi kon- sme určili, aby túto našu moc a vôľu kultivovali. A nie zneužíčinami hýbe už aj Slovenská vali. Tak je to v každej demokratickej krajine. Moc pochádza od jar 2018. Môžeme je volať po- občanov, nie zo straníckych centrál. Nebodaj ešte z nejakých litickou jarou, či jarou nádejí, vplyvných rodinných klanov. Moc je naša, my ju máme, držíme

redakčné slovo

BREZNIANSKO

týždenne do 50 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Rudlovská cesta 53, B. Bystrica 048 / 414 62 48 bystricko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan Brožík

Inzercia: Ing. Dagmar Babicová 0907 727 204 Mgr. Anna Očenášová 0907 877 862

Distribúcia: (50.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Banskej Bystrici, Brezne, Šalkovej, Slovenskej Ľupči, Brusne, Valaskej, Selciach, Medzibrode, Badíne, Kremničke, Vlkanovej, Rakytovciach, Hronsek, Kynceľová, Podkonice, Hrochoť, Ľubietová, Strelníky, Priechod, Medzibrod, Č. Balog, Dolná Mičina, Poníky, Lučatín, Králiky, Dúbravica, Predajna, Ponická Huta, Čerín-Čačín a Malachove Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

08-03

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

BB18-10 STRANA - 02

v rukách a ak sa ňou oháňa niekto iný, nemal by zabudnúť, že sme mu ju iba prepožičali. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli v týchto dňoch povyhŕňať rukávy a tešiť sa z práce na záhradkách. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli voľný čas využiť na zdravý pohyb v jarnej prírode. A potrebujeme pokoj aj na to, aby politika nerozoštvávala mnohé naše rodiny tak, ako to tu už kedysi bolo. Želajme si teda tvorivý aktívny pokoj a – ozaj, počujete ich? Už sa ozývajú z korún stromov, z kríčia, už prilietajú – veď je na čase. Je jar! Pekný týždeň vám želá za redakciu Ivan Brožík


právnik radí

Vrátenie zálohy na svadobnú hostinu

„Dobrý deň, s partnerom sa budeme brať a ešte minulý rok sme si rezervovali priestory jedného penziónu, na svadobnú hostinu, ktorá bude tento rok Mgr. 29.09.2018. Pôvodne sme chceli Miroslav mať hostinu inde, no daný podTokarčík nik už bol rezervovaný, tak sme

si pre istotu rezervovali aspoň tento. Museli sme uhradiť zálohu vo výške 400 €, ktorá nám má byť započítaná do celkovej ceny služieb. Záloha bola uhradená jednorázovo v hotovosti priamo prevádzkovateľovi ešte v septembri 2017. Máme o tom potvrdenie - príjmový pokladničný doklad. Začiatkom februára tohto roku sa však uvoľnilo miesto v reštaurácii, kde sme pôvodne chceli mať svadobnú hostinu a ktorá nám aj viac vyhovuje. Navštívili prevádzkovateľa penziónu s tým, že ich služby nevyužijeme a požiadali sme o vrátenie zálohy alebo aspoň jej časti. Bolo nám oznámené, že zálohu nám nevrátia. Máme nárok na vrátenie zálohy? Vaša čitateľka Vanda.“ Dobrý deň p. Vanda, v tejto veci vystupujete ako spotrebitelia.

Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať tzv. neprijateľné podmienky, teda ustanovenia, ktoré by spôsobovali značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými sa mohol spotrebiteľ oboznámiť pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. Ak dodávateľ nepreupokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: Doktor ošetruje pacientov, ktorí majú problém s očami. Doktor sa pýta pacientov: „Pacienti, vidíte ma?“ Pacienti hovoria: „Vidíme.“ A doktor hovorí: „Tak domov, vy simulanti.“ CH. Dzibran: „Nech v priateľstve niet iného úmyslu ako vzájomné hlboké spoznávanie sa.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 °Predám DACIA DUSTER, naſta, 4x4, kupoval som ju ako novú v SR, ročník 2013, 102000 km, plná výbava. 0904527918 °Predám Renault Mégane II grandtour. R.v.2007, 290000km ,zachovalý stav, kompletné letné/ zimné kolesá.2000€, 0902299266

auto-moto/iné

2

°ČZ-JAWA Odkúpim Motocykle/Diely- DOHODA ISTÁ 0908205521 °Kúpim staré motocykle jawa,cz,pionier, babeta,stadion, aj diely. tel.0949154017

byty/predaj

3

°Vymením 1 izb.byt v Brezne za väčší. 0944270554 °Predám v BREZNE 1 izb. byt s balkónom 0915577273 RK nevolať

byty/prenájom domy/predaj

4 5

°Predám 2izb RD Tupej 9km od Dudiniec. 11000 e.T.č. 0905562798

pozemky/predaj reality/iné stavba

6 7 8

°Predám elektrickú skriňu. Top stav, lacno. 0918666720 °Kúpim haki lešenie, 0908 532 682 °Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraBBmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP BB 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 4 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.

BB18-10 STRANA - 03


3 5 9 8 7 8

6

6 5 2 3 1 5 3 2 9 8 2 8 9 6 1

8 7 3 6 9

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

kĂĄĹže opak, zmluvnĂŠ ustanovenia dohodnutĂŠ medzi dodĂĄvateÄžom a spotrebiteÄžom sa nepovaĹžujĂş za individuĂĄlne dojednanĂŠ. Za neprijateÄžnĂŠ podmienky uvedenĂŠ v spotrebiteÄžskej zmluve sa povaĹžujĂş najmä ustanovenia, ktorĂŠ umoĹžĹˆujĂş dodĂĄvateÄžovi, o.i. aj aby spotrebiteÄžovi nevydal nĂ­m poskytnutĂŠ plnenie aj v prĂ­pade, ak spotrebiteÄž neuzavrie s dodĂĄvateÄžom zmluvu alebo od nej odstĂşpi. Na vĂĄĹĄ zmluvnĂ˝ vzĹĽah je moĹžnĂŠ aplikovaĹĽ ustanovenia zmluvy o obstaranĂ­ veci. Zmluvou o obstaranĂ­ veci sa obstarĂĄvateÄž zaväzuje objednĂĄvateÄžovi obstaraĹĽ urÄ?itĂş vec. ObjednĂĄvateÄž je povinnĂ˝ obsta-

rĂĄvateÄžovi za obstaranie veci poskytnúż odmenu. O uzavretĂ­ zmluvy musĂ­ obstarĂĄvateÄž vydaĹĽ objednĂĄvateÄžovi pĂ­somnĂŠ potvrdenie, v ktorom musĂ­ byĹĽ uvedenĂ˝ predmet obstarania, jeho cena a doba obstarania. ObjednĂĄvateÄž mĂ´Ĺže aĹž do obstarania veci od zmluvy odstĂşpiĹĽ; musĂ­ vĹĄak obstarĂĄvateÄžovi nahradiĹĽ ĂşÄ?elne vynaloĹženĂŠ nĂĄklady a inĂş ujmu vzniknutĂş obstarĂĄvateÄžovi, pokiaÄž jej obstarĂĄvateÄž nemohol zabrĂĄniĹĽ. TĂ˝m nie je dotknutĂ˝ nĂĄrok na uplatnenie prĂĄv vyplĂ˝vajĂşcich z omeĹĄkania alebo z vadnĂŠho plnenia obstarĂĄvateÄža. PredpokladĂĄme, Ĺže nemĂĄte uzatvorenĂş riadnu pĂ­somnĂş zmluvu, na zĂĄklade ktorej by vyplĂ˝valo zabezpeÄ?enia svadobnej hostiny. Ak mĂĄte prĂ­jmovĂ˝ pokladniÄ?nĂ˝ doklad  o Ăşhrade zaplatenej zĂĄlohy a

rozhodli ste sa od predmetnej rezervĂĄcie, resp. zmluvy odstĂşpiĹĽ, odporĂşÄ?am vĂĄm napĂ­saĹĽ prevĂĄdzkovateÄžovi doporuÄ?enĂ˝ list, Şe odstupujete od zmluvy. Ak sa vĹĄak prevĂĄdzkovateÄžovi nepodarĂ­ zohnaĹĽ za vĂĄs nĂĄhradu a prevĂĄdzkovateÄž preukĂĄĹže, Ĺže mu vznikla ĹĄkoda, mĂ´Ĺže si vaĹĄu zĂĄbezpeku ponechaĹĽ, resp. jej primeranĂş Ä?asĹĽ. PokiaÄž by vĂĄm zĂĄloha nebola vrĂĄtenĂĄ, budete sa musież obrĂĄtiĹĽ na sĂşd so Ĺžalobou. NaĹĄa kancelĂĄria rieĹĄi aj prĂ­pady ako je ten vĂĄĹĄ, preto nĂĄs v prĂ­pade potreby mĂ´Ĺžete kontaktovaĹĽ na Ä?Ă­sle 0907 648 519, alebo mailom tokarcik@aktokarcik.sk. Mgr. Miroslav TokarÄ?Ă­k advokĂĄt

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

domĂĄcnosĹĽ

9

°SPLà TKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SAMSUNG S8, LED TV 80138cm, 0₏ akontåcia, 0₏ dovoz, zåruka, 0903752333

zåhrada a zverinec 10 °Predåm zmesku pre nosnice 25kg9,60 Tel:0905946715

hobby a ĹĄport

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

11

Za tajomstvami krvavej grĂłfky BĂĄthory

°ODKĂšPIM KROJE AJ ÄŒASTI KROJOV 0903868361

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

Teraz len za

31.90 â‚Ź

23,90 â‚Ź

14

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

ZĂĄmok Mikulov a slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na v HustopeÄ?e Teraz len za

27,90 â‚Ź

19,90 â‚Ź

29%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. PrechĂĄdzka po historickom centre Mikulova - SgrafitovĂ˝ dom U rytierov, DietrichsteinskĂĄ hrobka v bĂ˝valom kostole Sv. Anny na hlavnom nĂĄmestĂ­. Presun do mesta HustopeÄ?e, kde sa konajĂş slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na. TermĂ­n: 24.03.2018

°HĞadåm pråcu na dohodu poobede a cez vikend - kedykoĞvek. Tel.: 0903 845 395

zoznamka

26%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva zĂĄmku Deutschkreutz, hradu Lockenhaus (tento hrad je povaĹžovanĂ˝ za jeden z najkrajĹĄĂ­ch hradov v celom RakĂşsku). Presun do mesta SĂĄrvĂĄr, kde grĂłfka podÄža legendy zabila najviac svojich obetĂ­. TermĂ­n: 2.6.2018

°PredĂĄm kompletne vybavenie lekĂĄrne. Dovoz a montĂĄĹž zabezpeÄ?Ă­m. 0905338685 °PredĂĄm farebnĂŠ pogy -angry birds -12ks - stickits ďŹ gĂşrky - 21ks - kĂşpim stikizz panĂĄÄ?ikov Poliak a SlovĂĄk za dobrĂş cenu. Tel. 0907 877 860 Cena dohodou! Tel. 0907 877 860, zn. ZH

rĂ´zne/inĂŠ

$FTUPWBOJF

Výstava veterånov Oldtimer Show 2018 s prehliadkou Budapeťti

16

Teraz len za

29,90 â‚Ź

°66 sen. hÄžadĂĄ spriaznenĂş duĹĄu do 71r,na dobrĂŠ a zlĂŠ Ä?asy, 0908523349

22,90 â‚Ź

24%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva HistorickĂŠho parku ĹželeznĂ­c, najväÄ?ĹĄieho festivalu veterĂĄnov v strednej a vĂ˝chodnej EurĂłpe. Prehliadka mesta so sprievodcom – hradnĂŠ nĂĄvrĹĄie, chrĂĄm krĂĄÄža Mateja, RybĂĄrska baĹĄa, Bazilika svätĂŠho Ĺ tefana, Parlament.

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni a nĂĄkupy v Primarku

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraBBmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP BB 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, BB zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

Teraz len za

24,90 â‚Ź

16,90 â‚Ź

33%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd do Viedne. Doobeda nĂĄkupy v Primarku, poobede prehliadka mesta so sprievodcom, presun na staroviedenskĂŠ veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy na nĂĄmestĂ­ Freyung. TermĂ­n: 31.03.2018

www.megazlava.sk

76-0017

ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny.

BB18-10 STRANA - 04

Zaujala Vås zĞava? Chcete na MegaZĞava.sk nakúpiż a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradíme Våm, ako nakupovaż.


psychológ radí

Som introvert...

„Som introvert, no moja práca si vyžaduje neustály kontakt s ľuďmi, nielen so zákazníkmi, ale aj kolegami . Počas dňa mám však chvíle, kedy potrebujem byť osamote, ale neviem, ako Mgr. Renáta sa vtedy zachovať, pretože Botková väčšinou sa správam ako

ostatní a tí sú poväčšine spoločensky zameraní.“ Introvert, ktorý sa na pracovisku snaží správať ako extrovert, to nemá ľahké. Všetci sme sa narodili s  nejakým balíčkom vlastností a  osobnostných čŕt, ktoré tvoria to, kým naozaj sme. Je len na nás, či ich chceme niekomu, alebo niečomu prispôsobovať, dolaďovať a stávať sa tak flexibilnejšími, lebo si to tak sami želáme, no tiež však máme právo v akýchkoľvek situáciách zareagovať podľa toho, ako si to naozaj želáme. Bez výčitiek, že budeme vyčnievať z davu, pretože je to prirodzené, že v ten istý okamih nemáme všetci tú istú potrebu. Ak neustále vysielate signály, ktoré sú v rozpore s vašim sku-

točným prežívaním, nejedná sa o efektívne prekračovanie vašej komfortnej zóny. Ak ste napríklad dostali od svojich kolegov pozvanie na obed a vy by ste radšej ostali v kancelárii, skúste im jednoducho povedať pravdu, že si napríklad potrebujete dobiť baterky, že potrebujete byť chvíľu osamote... Keď nastane situácia, že s nimi nasledujúci deň máte chuť stráviť čas, urobte to a dajte im najavo, že sa s nimi cítite príjemne. Je to úplne v poriadku. Ľudia reflektujú na to, čo im je povedané a tiež sú schopní akceptovať vaše potreby a vy nemusíte neustále robiť to, na čo aktuálne nemáte náladu. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: „Milý pane, previedol by ste ma cez cestu?“ „To nejde, babi, svieti červená. Počkajte, až bude zelená.“ „To vás už nebudem potrebovať. Na zelenú prejdem aj sama.“ I. Zangwill: „Jediná pravá láska je láska na prvý pohľad; druhý pohľad rozptyľuje.“

5

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

V mohutnom dopravnom lietadle, letiacim nad oceánom, prestanú pracovať motory. Z reproduktorov sa ozve hlas letušky: - Vážení cestujúci, za chvíľu budeme núdzovo pristávať na hladine. Použite preto pri výstupe z lietadla núdzové východy. Súčasne sa menom posádky lúčim so všetkými, ktorí nevedia plávať…

Som lepší ako on

45-0017

STROJOVÉ POTERY A OMIETKY

Dovoz zdarma

PIESOK - ŠTRK KAMENIVO

Mobil: 0948 300 988

61-0109

Realizujeme

Dedko sedel na lavičke pred domom a usmieval sa. Jeden okoloidúci si povedal: „Lenivec jeden, vysedáva pre chalupou a nič nerobí.“ Druhý si pomyslel toto: „Starý chlípnik, sedí pri ceste a obzerá si mladé dievčatá.“ Tretí ho pozdravil a pomyslel si: „Pane, prajem mu, nech si oddýchne, určite sa veľa narobil.“ Kto z nich mal pravdu? Každý, pretože hovorili sami o sebe. Myslíte si niekedy o sebe, že ste šikovnejší a schopnejší ako tí druhí, že viete robiť veci lepšie ako oni? Ste hrdí na to, aké dobré skutky sa vám podarili, ako tvrdo pracujete, pomáhate a čo všetko ste v živote dosiahli? A nezvádza vás táto pýcha k tomu, že sa vám tí druhí zdajú niekedy neschopní, nepoctiví a leniví? Prešli ste už niekedy okolo človeka na ulici, ktorý páchol a pomysleli ste si, ako je dobre, že ste nedopadli ako on? Nesmrdíte, nepijete lacné víno z plastovej fľaše a nespíte na ulici, ale čo viete o tom človeku? Vidíte ho iba zvonka. Možno je špinavý a zapácha, ale viete niečo o tom, čo všetko prežil a aký skutočne je? Všímam si niekedy aj šéfov vo firmách, ktorí hovoria o  ľuďoch s nižším postavením, ako o menej schopných, nesamostatných alebo nezodpovedných. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18,9- 14) Nie sme lepší, múdrejší ani dôležitejší od druhých. A preto ich neodsudzujme a nevyvyšujme sa nad nimi. Pýcha je koreňom všetkých našich hriechov.

jk

BB18-10 STRANA - 05


4 7 2

4 1 4 2 8 2 3 1 1 5 5 9 8 7 8

financie 7 9 8 3 4 2 1

Pozor na dlhy!

mesiaci január 2018, vychádza nám, že zadlžení občania mali v tomto mesiaci takmer o dvadsať percent menej vlastných finančZadlženosť občanov Slovenska ných zdrojov ako vlani. To už je celá pätina. prudko rastie. Napriek tomu, že Ak niekto zarába 500 eur, je zadlžený a žije na Slovensku, vlastbanky sťažili prístup k úverom, ných zdrojov z toho má iba 400 eur. len v januári stúpla zadlženosť Toto už je hranica, za ktorou sa občan či jeho domácnosť, príSlovákov asi o 15 percent oproti padne rodina, dostáva do veľkého finančného rizika prípadnej januáru roka 2017. Ak k tomu budúcej insolventnosti, teda, neschopnosti splácať svoje už skôr prirátame údaj, že inflácia po- nabrané záväzky. travín, teda ich predajné ceny Treba ešte dôrazne pripomenúť, že pôžičky v bankových inštitúvzrástli úplne rekordne práve v ciách sú drahšie ako vlani a v nebankových sú jednak extrémne

drahé a potom – veľmi rizikové. V tejto situácii je oveľa vhodnejšie brať si úver sám od seba. Tí občania, ktorí majú nejaké úspory a potrebujú finančné zdroje neodkladne, použitím časti týchto úspor môžu získať úver na takmer nula percentný úrok. Zároveň však pripomíname, že „strategické rezervy“ rodiny by vo finančnom vyjadrení nemali klesnúť pod priemer trojmesačných výdavkov. Je teda najvyšší čas v tých rodinách, kde sa sumár príjmov dostáva pod hranicu sumáru výdavkov spraviť si takzvaný krízový rozpočet. Rozhodne ho neriešte naberaním úverov, to problémy red iba oddiali a ešte viac zhorší.

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

12. 3. Gregor 13. 3. Vlastimil 14. 3. Matilda 15. 3. Svetlana 16. 3. Boleslav 17. 3. Ľubica 18. 3. Eduard

Príliš sladké nemusí byť nevyhnutné, ani v koláči

Dlh? Exekúcia? Dražba?

VÝKUP DOMOV A BYTOV 0948 00 18 11

možnosť ostať ďalej bývať a možná spätná kúpa

59-0004-3

(Príjem jednoduchých cukrov) Cukry sa nazývajú odborne sacharidy. Sú hlavným zdrojom energie pre naše telo. Delia sa na zložité a jednoduché. Spolu majú tvoriť od 50 do 55 percent celkového energetického príjmu, z nich jednoduchých 10 percent a u tých, ktorí si strážia hmotnosť, dokonca len 5 percent. Väčšinou majú byť v potrave zložité cukry, nazývané aj polysacharidy. Sú v  obilovinách, strukovinách a zelenine. Aj keď majú označenie zložité cukry, sladko nechutia. Za to jednoduché cukry chutia jednoznačne sladko. Veľa jednoduchých cukrov však zdraviu škodí. Nie zbytočne sa cukor (ten jednoduchý) nazýva aj biely jed. U  nás konzumujeme dvakrát viac jednoduchých cukrov, ako sú odporúčania. Najznámejším jednoduchým cukrom je klasický cukor – práškový, kryštálový, kockový, hnedý, biely. Jednoduché cukry sa nachádzanú aj v  mede, ovocí, sladkých nápojoch, cukrovinkách, javorovom sirupe, sirupoch. Na obale výrobku je vždy je uvedený obsah sacharidov - myslia sa jednoduché a zložené spolu, a z toho obsah cukrov - myslia sa jednoduché. Dostal sa mi do rúk recept s  vtipným názvom Koláč veľkého lenivca. Patrí prípravou k obľúbeným sypaným koláčom. Bežné suroviny, rýchla príprava. Vždy pozerám na recept aj ako lekárka. A vždy ma ohúri množstvo cukru. Neprekvapil ani tento. Koláč má byť sladký. Ale zbytočne sladký? Nezdravý? Suroviny podľa receptu boli: 500 g detskej krupice, 400 g cukru, škorica, mleté klinčeky, 1,5 kg očistených jabĺk a 250 g masla. Obsah múky – detskej krupice sa mi zdal veľký,  obsah cukru ohromujúci a  obsah masla veľkorysý, keď sa dával iba na povrch. Skusmo som urobila koláč – namiesto 500g krupice som dala 100g, cukor som nedala vôbec – jablká boli bežne sladké. Namiesto 250 g masla 80g. Jedna porcia mala namiesto pôvodných ohromujúcich a  nezdravých 3306 Kilojoulov (790 kcal) len 921 kilojoulov (220 kcal). Úpravou receptu sa koláč stal chutným, osviežujúcim a zdravým. Preto, ak chceme dodržať zásady modernej výživy, treba každý recept prehodnotiť, či neobsahuje zbytočne veľa tukov a cukrov. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

BANSKÁ BYSTRICA, BREZNO, OKOLITÉ OBCE PODLAVICE, FONČORDA, SÁSOVÁ, RADVAŇ KARLOVO, BADÍN, VLKANOVÁ, PODBREZOVÁ

BB18-10 STRANA - 06


dobré rady

Čas platenia daní

li). V ňom nájdete vypočítanú daň za svoje nehnuteľnosti, rovnako ako všetky informácie potrebné k úhrade a, samoTo, že sa blíži hraničný čas zrejme, termín, do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. Zapodania daňového priznania platiť daň (prípadne jej prvú splátku) je potrebné do 15 dní od dane z príjmu, ako aj jej za- nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto platenia, sme už písali. Predo či obec pošle. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplydvermi je však aj termín pla- nutí lehoty na podanie odvolania. Táto lehota je uvedená v tenia dane z nehnuteľností. rozhodnutí a je stanovená na 15 (od 1.1.2018 to je 30 )dní. V V každom prípade, obec či praxi to znamená že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na mesto pošle rozhodnutie uskutočnenie platby 30 (od 1.1.2018 45 ) dní. (zvyčajne v marci alebo aprí- Pokiaľ ide o výšku dane, tú vypočíta správca dane na zák-

lade sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN – Všeobecne záväznom nariadení. Takže, ak si budete chcieť zistiť skôr, koľko budete platiť, skúste internetovú stránku mesta či obce, kde by mali byť všetky VZN, podľa ktorých sa obec riadi. Sankcia za nezaplatenie vyrubenej dane sa môže pohybovať v rozmedzí od 5 do 3000 eur. Problematiku upravuje zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nadväzujú naň aj iné zákony, z ktorých je najdôležitejší zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní tzv. daňový poriadok. red

Vtip: Čitateľ v knižnici: „Prosím vás, kde máte nejaké knihy o samovraždách?“ „Nech sa páči piaty regál zľava, stredná polička.“ „Ale veď tam nie je žiadna kniha!“ „No vidíte, akí sú ľudia? Požičajú, nevrátia…“ K. Rahner: „Svetlo má vždy skôr pravdu než všetká temnota.“

7

inšpiratívne ženy

Zuzana Ondrisová

75-19-02

Spokojná mama = spokojná rodina

Hovorí jeden kolega druhému: -Mám mimoriadne šikovného otca. Ak sa dozvie, že som spreneveril sto tisíc, bude odo mňa chcieť najmenej desať percent! ***** Stretnú sa dve známe po rokoch: -Prepáčte, Jarmilka, ale koľko máte vlastne rokov? -Mám toľko rokov, že moja dcéra ešte chodí do školy. -Rozumiem. A na ktorom stupni učí?

BB18-10 STRANA - 07

„Milá Zuzka, mám po druhej materskej, ťahá mi na 40-ku, zistila som, že som akosi razom zostarla. Až teraz, keď idem podľa vašich inštrukcií v eBooku, odfotila som sa, vidím nielen vrásky na čele, hlbokú nasolabiálnu vrásku, ale ešte aj dvojitú bradu a úplne ovisnuté líca. Nikdy som si nemyslela, že to príde tak náhle.“ Takýchto správ mi chodí veľa a je to ako cez kopirák. Žena okolo 35 – 40 rokov, jedno a viac detí, pár rokov na materskej a žiaden čas pre seba. Vždy keď takúto správu dostanem, viem presne ako sa takáto žena cíti, pretože som sa tak kedysi cítila aj ja. Po pár rokoch na materskej a rodičovskej sa konečne zastavíte a poriadne sa poobzeráte v zrkadle. Položíte si otázku, či ste to naozaj vy a premýšľate, kam sa podela tá vysmiata rozžiarená žena bez akýchkoľvek známok starnutia. Tá žena sa stratila, pretože na seba zabudla. V snahe byť skvelou mamou, manželkou a partnerkou nakladiete na seba toľko úloh a povinností, že večer doslova „odpadávate“ do postele. Máte pri tom všetkom čo ste si na seba každý deň prichystali aspoň niekoľko voľných minút pre seba? Predpokladám, že nie. Ak to však takto funguje dlhodobo, začnete byť z toho nervózna, deň za dňom sa to nabaľuje. Príde domov muž a veselo zahlási, že si ide zahrať futbal. Jedno dieťa si poreže prst a druhé je hladné. Neviete, čo skôr. Vo vzduchu visí napätie a o pár sekúnd vybuchnete. Hneváte sa, kričíte na všetkých dookola a nikto nerozumie prečo. Čo sa vám stalo? Je to jednoduché, hneváte sa samé na seba. Ani muž ani deti za to nemôžu. Robíte dobre všetkým naokolo ale zabudli ste pritom na toho najdôležitejšieho človeka – NA SEBA. My ženy, mamy, sme veľmi dôležitým elementom v rodine. Od nás závisí, či bude náš domov harmonický a pokojný. Spokojná mama = spokojná rodina, hovorí známy český psychológ Patrik Herman. Je veľmi dôležité, aby sme si pre seba vyhradili čas, aby sme sa mohli venovať len sebe. A je úplne jedno, či začneme behať, cvičiť pilates alebo tvárovú jogu. Podstatné je, aby sme z toho mali radosť a získali energiu pre seba. Otázky môžete smerovať na zuzana@inspirativnezeny.sk. Autor: Zuzana Ondrisová, lektorka tvárovej jogy


6 8 1

3 9

9 2 5 1 6 2 9 3 1 5 6

tradície

TV program pondelok

7

12. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:10 Kuchyňa 21:50 Kredenc - NOVÉ ČASTI 23:00 Sekerovci 23:35 Mentalista IV. 01:25 50x a stále po prvý raz 03:00 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

1 3

6 5 7 8

na Slovensku

V prvý jarný deň Prvý jarný deň (utorok, 20. marca 2018) je dňom rovnodennosti, čo znamená, že nastáva rovnako dlhý deň ako noc. Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Asi najznámejšou z nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny (Marmurieny, Mureny), slamenej figuríny odetej do ženských šiat. Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Morenu nosili ľudia po dedine a nakoniec podpálil a hodili ju hodili do potoka. Verili, že takto odoženú od seba choroby, ba aj smrť. Deň jarného slnovratu je zasvätený zdraviu, je to čas začiatkov mnohých činností, zariekavania a starostlivosti o „rituálnu“ záhradku. Už oddávna symbolizuje toto obdobie vajíčko – znamená nový život a znovuzrodenie. Bohyňa sa mení na dievča, ktoré sa na Valpurginu noc spojí s Bohom. Symbolické farby pre toto obdobie sú zelená a zlatá. Zelená je farbou rastlín a novej vitality, žltá či zlatá znamená obnovenú energiu slnka. Aj preto sa vajíčka zvykli maľovať práve zlatou farbou. Tieto dni sú v ľudových zvykoch občas spájané so symbolickým „utrpením“. To je zrejme prapríčina šibačky. V prvý jarný deň mládenci a dievčence vynášali Morény, ktoré pálili a hádzali do vody. Včelári v tomto období vypúšťali svoje včely, aby do kvitnutia rastlín nabrali silu na zber nektáru. Jarná rovnodennosť vraj „rozdáva spevavcom píšťalky“, aby mohli spievať. 21.marec je tiež deň svätého Benedikta z Nursie, tretieho svätca, ktorý prináša teplo. Podľa ľudových povier cesnak posvätený v tento deň pomôže pri každom zdravotnom probléme. V ovocných sadoch sa začínajú štepiť stromy. Niektoré pohanské zvyky, ktoré naši predkovia praktizovali v tomto čase, v určitej forme vydržali dodnes. Starí Slovania prinášali dary k studničkám a obetovali duchom domáce zvieratá (dnešný symbol obetovania baránka). Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy. red

TV program utorok

13. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz 22:00 Dobre vedieť! 23:10 Rodinné prípady 00:10 Mentalista IV. 01:50 Svokra 02:45 Kredenc 03:10 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

14. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Hviezdna párty 23:40 Mentalista IV. 01:35 Zámena manželiek 02:20 Susedské prípady 03:05 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

15. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz 10:05 Oteckovia 11:10 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 13:00 Mentalista V. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 23:50 Mentalista V. 01:40 Najväčší víťaz 02:50 Kredenc 03:15 Susedské prípady 03:55 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

16. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista V. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 21:40 Unesená na Belize Skutočný príbeh MN 15 (USA) 2016 23:40 Mentalista V. 01:30 Bod zlomu 03:30 Preteky s časom 04:50 Rodinné prípady

TV program sobota

17. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Kung Fu Panda III. 07:50 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:40 Sesterstvo putovných nohavíc 2 11:10 SUPERSTAR 13:15 Tanec je môj život 15:50 Nevesta na úteku 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Všetko alebo nič Romantická komédia MN 15 (SR-ČR-Poľsko) 2017 T. Pauhofová, K. Issová, M. Žebrowski, Ľ. Kostelný, Z. Kronerová. 23:05 Ctihodný občan 01:15 Všetko alebo nič 03:20 Unesená na Belize 04:50 Susedské prípady MARKÍZA

TV program nedeľa

18. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Kung Fu Panda III. 07:25 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 07:45 Kull dobyvateľ 09:50 Vinnetou II. - Červený gentleman 11:50 CHART SHOW 13:55 Miss špeciálny agent 16:25 Kuchyňa 17:00 Horná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SUPERSTAR Kto sa stane ďalšou SuperStar? MN 12 22:30 Križovatka smrti 4/13 23:30 Oko dravca 02:00 Ctihodný občan 03:35 Horná Dolná 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:40 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 10 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Jozef Vajda, Michal Hudák, Marián Čekovský 21:50 HESLO 23:25 KUKÁTKO 00:25 Vražedné Miami 01:25 Myšlienky vraha 02:25 KRIMI 02:55 TOP STAR 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Neskoro večer 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Naše deti 22:00 Občan za dverami 22:40 Kriminálka Staré Mesto 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:05 Naše deti 02:40 Občan za dverami

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 11 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SEMAFOR – NOVÝ SERIÁL Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 15 2017 21:55 VLCI 23:00 Aféry II. 4 23:55 Vražedné Miami II. 18 00:55 Myšlienky vraha I. 19 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Neskoro večer 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Anna Kareninová 22:00 Polnočné slnko 22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:35 Nash Bridges 00:20 Horskí záchranári 01:05 Anna Kareninová 02:35 Slovensko v obrazoch

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 12 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová, Kristína Greppelová, Samuel Kennedy a ďalší. 21:55 VLCI 22:55 Aféry 23:55 Vražedné Miami 00:55 Myšlienky vraha 01:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Liga majstrov: FC Barcelona Chelsea FC 22:50 Liga majstro - zostrihy 23:30 Nash Bridges 00:15 Horskí záchranári 01:00 Komisár Montalbano

05:15 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 13 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 21:45 SEDEM 22:40 SILNÉ REČI 4 23:25 KOLABS 23:55 Vražedné Miami II. 20 00:55 Myšlienky vraha I. 21 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges: Pomsta 75 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Láska pri fjorde 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:10 Láska pri fjorde 02:35 Postav dom, zasaď strom 03:10 Dámsky klub

05:20 NOVINY TV JOJ 08:15 SUPERMAMA 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 14 13:25 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová a ďalší. 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Don Verdean 01:05 Pach krvi 6: Krvavý hotel 03:05 NOVINY TV JOJ 03:45 POLICAJTI V AKCII 04:30 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:35 Test magazín 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Fetiše socializmu 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Kalifornia 00:30 Nash Bridges 01:15 Neskoro večer 02:05 Kalifornia

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Timon a Pumbaa II. 18 08:10 Eldorádo 10:05 NAŠI III. 11 10:50 Dovidenia, stará mama! 1,2 12:10 DVOJIČKY 5 13:10 OSUDOVÁ KRIŽOVATKA 14:10 MOJI MILÍ SUSEDIA 15:15 Správcovia osudu 17:45 PRÁZDNINY II. 7 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Chaos Kanadsko-britsko-americký kriminálny triler. MN 15 2005 J. Statham, R. Phillippe, W. Snipes, H. Czerny, J. Waddellová, N. Lea, J. Steenová, R. LaBelle, J. Cassini, K.C. Tracyová, N. Maltheová, T. Olsson a ďalší. 23:00 Šesť výstrelov 01:30 Povedz, že to tak nie je 03:25 KRIMI

06:45 Prasiatko Peppa 06:50 Včielka Maja JEDNOTKA 07:05 Garfield IV. 07:20 Mickey Mouseov klub 25/26 07:45 Sofia Prvá I. 2/25 08:05 Fidlibum 08:35 Trpaslíci 09:00 Daj si čas: Galileo GALILEI 09:30 Robin Hood III: Príčina a následok 2/13 10:15 Park 10:45 On air 11:20 Zem spieva 14:30 Cez palubu 16:25 Milujem Slovensko 17:55 Fetiše socializmu II.: Subkultúry 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 OTO 18. ročník 23:10 Cez palubu 01:00 Komisár Montalbano: Mačka a kanárik 02:35 Komisár Montalbano: Rovnaké podmienky 04:15 Park 04:45 Robin Hood

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Kovbojky a anjeli 09:20 PRÁZDNINY II. 8 10:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. 11:35 Len trošku šťastia 13:40 Bobule 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná show Vila Rozborila. MN 12 2017 23:00 Nabúchaná Americká romantická komédia. MN 15 2007 K. Heiglová, S. Rogen, P. Rudd, L. Mannová, J. Segel, J. Baruchel, J. Hill, M. Starr, Ch. Yiová, I. Apatowová a ďalší. 01:45 Umelá inteligencia 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 NOVÁ ZÁHRADA

07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Včielka Maja 07:20 Garfield 07:35 Mickey Mouseov klub 08:00 Sofia Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:50 STOJ! POZOR! CHOĎ! 09:10 Autosalón 10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 14:05 Poirot: Dvojitý hriech 15:00 „Zítra to roztočíme, drahoušku“ 16:40 „Četnícke humoresky 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Inšpektor Max 21:30 Kramerová versus Kramer 23:10 Poirot: Dvojitý hriech 00:00 Inšpektor Max 01:00 O 5 minút 12 02:05 Kramerová versus Kramer

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

BB18-10 STRANA - 08

JEDNOTKA


07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Večerná univerzita 09:35 Rehoľná abeceda 10:00 Spravodajský súhrn 10:20 Z prameňa 10:35 Fundamenty 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Na ceste v rodine 13:30 V škole Ducha 14:00 Kulmenie 14:15 Slovo v obraze 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Katechéza 16:45 LUXáreň 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:05 Krátke správy 20:15 Kroky viery 21:55 Moja misia 23:00 Medzi nebom a zemou 23:45 Z prameňa 00:25 Fundamenty 01:20 Večerná univerzita

05:59 Studio 6 09:00 Panství Downton 09:55 168 hodin 10:30 Po stopách hvězd 11:00 Pošta pro tebe 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Kravata 14:20 Alibi na vodě 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Případy 1. oddělení 21:00 Dabing Street 21:35 Reportéři ČT 22:15 Kriminalista III 23:15 Na stopě 23:40 Ve jménu vlasti VI 00:30 AZ-kvíz 00:55 Kalendárium 01:45 GEN - Galerie elity národa 02:05 Dobré ráno 04:40 Bydlení je hra

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Kroky viery 09:45 Volanie do boja 10:10 Z prameňa 10:30 Na ceste v rodine 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Medzi nebom a zemou 13:40 Viera v Rusku 14:35 Nová kvalita života 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večerná univerzita 16:55 Slovo v obraze 17:05 Viera do vrecka 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Kroky viery 21:15 Spojení oceánom 21:45 Bez hraníc 22:15 LUXáreň 23:00 Chvály 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala09:55 Zpříma do očí 10:50 Půjčka 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Hoří, má panenko 15:10 Doktor Martin 16:00 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 20:00 Vyprávěj 20:55 Konec básníků v Čechách 22:39 Výsledky losování Šťastných 10 a 22:40 Ve jménu vlasti VI 23:35 Taggart 00:45 AZ-kvíz 01:10 Mnohotvárná Troja 01:25 Zajímavosti z regionů 01:55 Na stopě 02:15 Dobré ráno 04:50 Kočka není pes

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kroky viery 09:30 Slovo v obraze 09:45 Generálna audiencia 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Nová kvalita života 16:25 Spojení oceánom 17:00 Klbko a 12 apoštolov 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Kroky viery 21:00 Kresťan v spoločnosti 22:00 Viera v Rusku 22:30 Viera do vrecka 23:15 LUXáreň 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Moja misia 03:00 Hodina milosrdenstva 03:20 Viera v Rusku

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Doktor Martin 10:35 Noční stolek 10:50 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Upír ve věžáku 15:00 Z Divadélka pod věží 15:55 To je vražda, napsala: Comeback na Broadway 16:45 Cestománie: Indonésie: Malé Sundy - Ostrovy ještěrů 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:05 Inspektor Max 21:00 Cirkus Bukowsky 21:55 Otisky doby 22:50 Síť na bludičku 23:50 Kriminalista 00:55 AZ-kvíz 01:20 Máte slovo s M. Jílkovou 02:25 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Viera do vrecka 09:10 Kroky viery 10:10 Z prameňa 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Moja misia 14:10 Chvály 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večera u Slováka 16:30 Kulmenie 17:00 Nová kvalita života 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Kroky viery 21:10 Poltónklub 22:10 Na ceste v rodine 22:40 Spojení oceánom 23:15 V škole Ducha 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Viera do vrecka 01:35 Medzi nebom a zemou 02:20 LUXáreň

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:50 F. . Věk 10:45 Mít štěstí na rendez-vous 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Užovka 14:15 Ze Soboty na Šimka 15:05 Doktor Martin 15:55 To je vražda, napsala: Vražda v jazzovém klubu 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Gejzír 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Případy detektiva Murdocha X 23:10 Taggart 00:05 AZ-kvíz 00:30 Otisky doby: Kdo ohlídá hlídače? 01:25 Objektiv 01:50 Toulavá kamera 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Kroky viery 10:10 Z prameňa 10:25 Ruženec 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Kresťan v spoločnosti 14:00 Večerná univerzita: 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Krížová cesta 16:00 Na ceste v rodine 16:25 V škole Ducha 16:55 Vzťahy 17:30 Muž spoza hraníc 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Viera v Rusku 21:05 Chvály 21:55 Večera u Slováka 22:25 vKontexte 23:15 Bez hraníc 23:45 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:50 Večera u Slováka 02:20 Na ceste v rodine 03:00 Hodina milosrdenstva

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Užovka 10:00 Doktor Martin 10:50 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Na stopě 14:25 Reportéři ČT 15:10 Cestománie 15:40 Neobyčejné životy 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky: Rýhonosec řepný 21:30 Všechnopárty 22:24 Výsledky losování Šťastných 10 22:25 Hercule Poirot 23:20 Případy detektiva Murdocha X 00:05 AZ-kvíz 00:30 Na forbíně TM 01:15 Pod pokličkou 01:35 Bydlení je hra 02:00 Dobré ráno 04:35 Děti na víkend

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:30 Bez hraníc 09:00 Štúdio špeciál 09:30 San Giovan05:00 Biatlon 06:00 Biatlon 07:00 Skoky na ni Rotondo 10:00 vKontexte 10:30 Štúdio špeciál 11:00 San EUROSPORT lyžích 07:45 Alpské lyžování 08:30 Alpské Giovanni Rotondo 12:30 Ruženec 12:55 Generálna audiencia lyžování 09:30 Alpské lyžování 10:30 Alpské lyžování 11:30 14:00 Akatist 1 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Běžecké lyžování 12:30 Alpské lyžování 13:15 Alpské lyžování Lúrd 16:00 Svätá omša z Manhattanu 16:45 Obrazy krížovej 14:15 Severská kombinace 15:00 Biatlon 16:00 Skoky na lyžích cesty 17:05 Nová kvalita života 17:30 LUXáreň 18:00 Večera u 18:00 Cyklistika 18:55 Zprávy 19:00 Formule 20:00 Formule Slováka 18:35 Klbko a 12 apoštolov 18:50 Slovo v obraze 19:05 21:15 Jezdectví 22:30 Biatlon 23:25 Zprávy 23:30 Skoky na Ruženec 19:40 Kulmenie 20:30 Ester 22:05 Vzťahy 22:35 Spolyžích 01:00 Biatlon 01:30 Alpské lyžování 02:00 Alpské lyžo- jení oceánom 23:05 Kresťan v spoločnosti 00:35 Poltónklub 01:25 Kresťan v spoločnosti 02:30 vKontexte vání 02:30 Severská kombinace 03:00 Skoky na lyžích

06:00 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 06:25 Noční stolek 06:40 Polopatě 07:30 O komtesce a zbojníkovi 08:15 Gejzír 08:50 Otec Brown 09:35 Columbo 11:05 Všechnopárty 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 Král a zloděj 13:50 Až já budu velká 15:10 Klobouk plný deště 17:00 Hercule Poirot 17:55 Kočka není pes 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Zázraky přírody 21:15 Marie Stuartovna, královna Skotska 23:20 Columbo 00:50 Bolkoviny 01:40 Na forbíně TM 02:20 Děti na víkend 02:45 Pod pokličkou 03:10 Sama doma

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Večera u Slováka 08:55 LUXáreň 09:25 Viera do vrecka 10:00 Svätá omša 11:15 Nová kvalita života 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 Bez hraníc 15:00 Hodina milosrdenstva 15:15 Slovo v obraze 15:30 Krížová cesta 16:00 Viera v Rusku 16:30 Klinec po hlavičke 16:40 Ester 18:15 Runiverz 18:35 Klbko 19:05 Ruženec 19:40 Katechéza 20:30 Duchovná poradňa 21:00 Quo vadis 21:25 Rehoľná abeceda 21:45 Kulmenie 22:05 Večerná univerzita 23:05 Poltónklub 00:30 Doma je doma 01:30 Chvály 02:20 Spojení oceánom 03:00 Hodina milosrdenstva

06:00 Zajímavosti z regionů 06:30 Po stopách hvězd 07:00 Až já budu velká 08:15 Úsměvy Dany Batulkové 08:55 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:35 Objektiv 11:10 F. . Věk 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 O spící princezně, šípkových růžích a uražené víle 14:00 Jak vyženit z pekla štěstí 14:50 Paví král 15:35 Zdivočelá země 17:25 Pošta pro tebe 18:25 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 19:00 Události 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Gangster Ka 21:55 168 hodin 22:30 Normal 00:05 Komisař Montalbano 02:00 Banánové rybičky 02:25 Diskodrom 2004

TV program pondelok

12. 3. 2018

05:15 Snooker 07:00 Skoky na lyžích 08:30 Biatlon 09:00 Biatlon 09:30 Alpské lyžování 10:30 Rychlobruslení 12:00 Skoky na lyžích 13:00 Cyklistika 13:30 Cyklistika 16:30 Biatlon 17:00 Zimní sporty 17:15 Skoky na lyžích 18:30 Biatlon 19:00 Běžecké lyžování 19:55 Zprávy 20:00 Cyklistika 21:00 Skoky na lyžích 22:00 Snooker 23:40 Zprávy 23:45 Watts 00:00 Biatlon 00:30 Cyklistika 01:30 Skoky na lyžích 02:30 Biatlon 03:00 Snooker 03:00 Závěr vysílání 04:30 Cyklistika EUROSPORT

TV program utorok

13. 3. 2018

06:00 Skoky na lyžích 07:00 Běžecké lyžování 07:30 Biatlon 08:00 Biatlon 08:30 Snooker 10:00 Stolní tenis 11:00 Olympijské hry 12:00 Olympijské hry 13:00 Cyklistika 13:30 Cyklistika 16:30 Skoky na lyžích 18:45 Watts 19:00 Fotbal 19:30 Fotbal 19:55 Zprávy 20:00 Cyklistika 21:00 Skoky na lyžích 22:15 Motorismus 22:30 Formule 23:00 Biatlon 23:25 Zprávy 23:30 Fotbal 00:00 Fotbal 00:30 Cyklistika 01:30 Snooker 03:00 Skoky na lyžích 03:00 Závěr vysílání 04:30 Cyklistika EUROSPORT

TV program streda

14. 3. 2018

06:00 Biatlon 06:30 Biatlon 07:00 Skoky na lyžích 08:30 Biatlon 09:00 Olympijské hry 10:00 Alpské lyžování 11:45 Alpské lyžování 13:15 Olympijské hry 14:15 Alpské lyžování 15:00 Cyklistika 17:00 Fotbal 17:30 Skoky na lyžích 18:25 Zprávy 18:30 Alpské lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Skoky na lyžích 21:30 Olympijské hry 22:30 Olympijské hry 23:30 Olympijské hry 00:00 Olympijské hry 00:25 Zprávy 00:30 Watts 00:45 Cyklistika 01:30 Skoky na lyžích 02:30 Fotbal 03:00 Skoky na lyžích 04:00 Fotbal EUROSPORT

TV program štvrtok

15. 3. 2018

EUROSPORT 06:00 Alpské lyžování 06:45 Alpské lyžování 07:30 Skoky na lyžích 08:30 Motorismus 08:45 Cyklistika 09:15 Alpské lyžování 10:15 Alpské lyžování 11:30 Biatlon 13:15 Alpské lyžování 14:15 Biatlon 16:00 Skoky na lyžích 16:45 Skoky na lyžích 18:45 Biatlon 19:45 Biatlon 20:40 Zprávy 20:45 Skoky na lyžích 22:00 Biatlon 22:45 Biatlon 23:25 Zprávy 23:30 Skoky na lyžích 01:00 Fotbal 01:30 Alpské lyžování 02:15 Alpské lyžování 03:00 Závěr vysílání 03:00 Skoky na lyžích 04:30 Biatlon

TV program piatok

16. 3. 2018

EUROSPORT 06:00 Biatlon 07:30 Alpské lyžování 08:30 Alpské lyžování 09:15 Skoky na lyžích 10:45 Alpské lyžování 11:30 Fotbal 12:00 Fotbal 12:30 Fotbal 13:00 Fotbal 13:30 Formule 14:00 Alpské lyžování 14:45 Alpské lyžování 15:30 Alpské lyžování 17:30 Skoky na lyžích 18:30 Biatlon 19:25 Zprávy 19:30 Alpské lyžování 20:30 Skoky na lyžích 21:15 Biatlon 22:00 Alpské lyžování 23:25 Zprávy 23:30 Skoky na lyžích 00:15 Fotbal 00:45 Biatlon 01:30 Biatlon 02:15 Alpské lyžování 03:00 Skoky na lyžích 04:00 Alpské lyžování

TV program sobota

17. 3. 2018

TV program nedeľa

18. 3. 2018

05:00 Alpské lyžování 05:30 Biatlon 06:00 Biatlon 07:00 Skoky na lyžích 08:30 Alpské lyžování 09:00 Alpské lyžování 09:30 Alpské lyžování 10:30 Alpské lyžování 11:30 Biatlon 12:45 Alpské lyžování 13:15 Alpské lyžování 14:15 Biatlon 16:15 Skoky na lyžích 18:15 Biatlon 19:15 Biatlon 19:40 Zprávy 19:45 Skoky na lyžích 21:00 Jezdectví 22:30 Alpské lyžování 23:10 Zprávy 23:15 Biatlon 00:15 Skoky na lyžích 01:30 Alpské lyžování 02:00 Alpské lyžování 02:30 Biatlon 03:00 Závěr vysílání EUROSPORT

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

BB18-10 STRANA - 09

Vtip: „Pán doktor, ja mám utkvelú predstavu, že som keks.“ „Taký slaný a s rascou?“ „Áno, áno, presne ten!“ „No to nie ste keks, to ste krekra! A. Moravia: „Ten kto počíta s ľudským sebectvom, sa nikdy nesklame.“

spomienka

9

Ivan Brožík

Ľudovít Vladimír Rizner Slovenský spisovateľ, zakladateľ slovenskej bibliografie, pedagóg, etnograf a historik Ľudovít Vladimír Rizner sa narodil 10. marca 1849 v Zemianskom Podhradí a zomrel 7. októbra 1913, tiež v Zemianskom Podhradí. Jeho otcom bol učiteľ Karol Ernest Rizner a matkou Mária Kadlečíková. Študoval od roku 1861 na bratislavskom evanjelickom lýceu. Následne pokračoval na gymnáziu v Modre a na Vyššom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Tieto štúdia však nemohol jednak z rodinných (pre chorobu svojho otca) a tiež z finančných dôvodov dokončiť. Roku 1869 sa preto vrátil do Zemianskeho Podhradia a začal svojmu chorému otcovi ako pomocný učiteľ vypomáhať v škole. Roku 1873 zložil na tzv. „Trnavskej praeparandii“ učiteľskú skúšku. Vo výučbe vedľa osnovami predpísanej učebnej látky zasväcoval svojich študentov i do tajov zemepisu a histórie. Obdivoval Jana Amosa Komenského a jeho myšlienky zahŕňal do svojho pedagogického pôsobenia. Popri učiteľskom pôsobení zakladal knižnice, spolky a staral sa o vedomostnú osvetu nielen svojich školákov, ale aj ostatných obyvateľov svojho regiónu. Rizner redigoval odborný časopis Obzor či Knižnicu slovenského ľudu, prispieval do slovenských i českých kalendárov, ktoré vtedy (okrem dnes obvyklých týždenných plánov) obsahovali aj ďalšie – vzdelávacie – informácie. Svoje príspevky zasielal aj do časopisov a vedeckých publikácií a podieľal sa i na Ottovom slovníku náučnom. Za jeho najvýznamnejšie dielo sa pokladá šesťzväzková Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900, ku ktorej pripojil aj archeologickú, historickú, miestopisnú a prírodovedeckú bibliografiu. Vďaka tomu, že vychádzala v druhej polovici 19. storočia, teda v čase útlaku slovenského národa zo strany Uhrov, pôsobila buditeľsky na slovenský ľud. Riznerova činnosť mala vplyv na dielo jeho netere, slovenskej spisovateľky Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. red


9

6

8 7

9

2

4 7 8 4 6

4 2 9

8

1 1 3 4 2

7 1

9

inšpirácia

2 7 8

K storočnici konca vojny

do jesene ešte relatívny dostatok času, aby pietne pamätné miesta účastníkov a udalostí prvej svetovej vojny pripravili na dôstojné pripomenutie si významného výročia. Na jeseň si celý svet pri- Pamätník vojakom padlým v 1. svetovej vojne v Čiernom v pomenie sté výročie konca okrese Čadca postavili v roku 1932 na počesť šesťdesiatich roprvej svetovej vojny. Sto ro- dákov, ktorí padli väčšinou na talianskom a východnom fronkov je už veľa a generačná te. Podľa historika Kysuckého múzea v Čadci Martina Turóciho pamäť slabne. Aj preto môže je to architektonicky najhodnotnejší pamätník na Kysuciach. byť zaujímavou inšpiráciou „Pamätník odhalili 19. júna 1932 a iniciátorom jeho výstavby nižšie uvedená informácia. bola obec. Ale významnú úlohu pri jeho realizácii zohral aj Občania, obce i mestá majú okresný náčelník Dr. Vojtech Kállay (otec fotografa Karola Kál-

laya), ktorý obci poukázal na výstavbu sumu 10.000 korún. Aj vďaka tomu sa podarilo zabezpečiť výrobu architektonicky hodnotného pamätníka, ktorú realizoval český sochár a kamenár Jozef Vít z Nového Jičína,“ povedal Martin Turóci. Pamätník v Čiernom sa od ostatných pamätníkov odlišuje aj nápisom: „My sme dali život, vy nám dajte prácu.“ Vznikol v období vrcholiacej hospodárskej krízy. A je to odkaz, že na zabezpečenie mieru musia mať ľudia prácu a musí byť sociálny zmier. Aby sa takéto veci neopakovali. Tak skúsme... ešte máme zopár mesiacov! red

heslo dňa

Eka Balašková

eMDéŽet

PREDÁM A DOVEZIEM

sliepky, mládky 14-22 týž., brojlerové kuriatka 1-14 dňové alebo 1-2,5 kg, husi, kačky, husokačky, morka, kalimero

Kto si myslí, že je dokonalý, dokonale sa mýli.

jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, slnečnicu, zmesky, šrot

0904 481 220

Na veľtrhu pracovných príležitostí si hľadalo prácu asi 430 mladých Podujatie Zo školy na zimák - Univerzitný deň pracovných príležitostí prilákal v závere februára na banskobystrický zimný štadión približne 430 záujemcov o ponúkané pracovné miesta. Najčastejšie prevládali pozície ekonomického charakteru s pôsobením v oblasti

obchodu, financií, nákupu, logistiky a daní, pozície personálnych konzultantov so znalosťou jazykov. Študenti sa zaujímali tiež o prácu programátorov, technikov či projektantov. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie Univerzity

Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá akciu organizovala. "Kvalitu veľtrhu a široké spektrum voľných pracovných pozícií garantovalo 24 vystavovateľov rôzneho zamerania, pričom sedem z nich sa zúčastnilo i prvého ročníka podujatia. Potešil nás záujem spoločností pô-

sobiacich v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja a desať vystavovateľov dokonca poskytovalo pracovné miesta na trvalý pracovný pomer, živnosť či brigádu priamo v meste Banská Bystrica. Hlavným partnerom veľtrhu bola spoločnosť Amazon, ktorá

Mesto investuje aj do kultúrnej infraštruktúry Celková suma na údržbu budov vo vlastníctve mesta, s ktorou počíta tohtoročný rozpočet sa pohybuje vo výške takmer 1 000 000 eur. Príprava a realizácia prvých projektov je už v plnom prúde. Vďaka vyčleneným financiám sa v súčasnosti realizuje rekonštrukcia kúrenia v Kultúrnom dome v Podlaviciach. Okrem iného sa dočká výmeny strechy Kultúrny dom v Šalkovej či nových okien bývalá Základná škola na Tatranskej ulici. Montážne práce na Kultúrnom dome v  mestskej časti Podlavice sa začali už v  polovici februára 2018. Investičná akcia v celkovej sume takmer 59 000 eur sa

„Povinnosťou samosprávy je mestský majetok zhodnocovať a udržiavať. Som rád, že sa nám to dlhodobo darí napĺňať. V najbližšom období sa chceme zamerať na obnovu kultúrnych stánkov a infraštruktúry. Občianske rady, komunitné centrá a všetci Banskobystričania tak budú môcť tráviť voľný čas v kvalitnejších

priestoroch. Zrealizovanými opatreniami nielen zlepšíme prostredie, ale aj ušetríme na energiách,“ hovorí primátor Ján Nosko. V letných mesiacoch by sa obnovy mal dočkať aj Kultúrny dom v Šalkovej, ktorý bol postavený ešte v roku zamerala na montáž vykurovacích kotlov, výmenu radi- 1939. Stavebné práce sa zamerajú na výmenu strechy. átorov a rozvodov ústredného kúrenia. Prípojky a rozvo- V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia dy plynu po fasáde sa zrealizujú hneď, ako to počasie a  pripravuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa. dovolí. Stavebné práce by mohli byť dokončené koncom Zároveň bude predložená žiadosť o stavebné povolenie. marca. Rekonštrukciou kúrenia sa zvýši komfort obyva- Predbežná cena prác sa pohybuje vo výške cca 74 000 teľov, ktorí sa opäť budú môcť plnohodnotne stretávať eur. Aj Šalkovčanom sa tak skvalitní pobyt v kultúrnom pri tradičných zábavách, tvorivých dielňach, detských dome pri rozličných podujatiach. diskotékach, báloch či blížiacich sa veľkonočných podujatiach. -TS MBB-

BB18-10 STRANA - 10

ponúkala pre vysokoškolákov široké spektrum stáží na Slovensku a v Česku," zhodnotila Straková. "Toto podujatie je výbornou príležitosťou, ako sa vzájomne môžu spoznať zamestnávatelia so študentmi. V Amazone hľadáme vždy tie najlepšie talenty a na slovenských univerzitách a vysokých školách vidíme veľký potenciál," konštatovala Miroslava Remenárová, PR manažérka spoločnosti s tým, že najlepším umožňujú zapojiť sa do špeciálneho programu, v rámci ktorého pôsobia ako tzv. oblastní manažéri, pričom môžu riadiť aj niekoľko desiatok zamestnancov. "Študenti získali predstavu, aké sú požiadavky na zamestnancov v jednotlivých spoločnostiach, čo očakáva trh práce od absolventov, v ktorých oblastiach majú ešte priestor sa zdokonaliť prípadne rozšíriť svoje vedomosti," dodala Straková. -TASR-

59-0016-5

Mnoho mojich rovesníkov má na tento sviatok viac nepríjemné, ako pekné spomienky. Mamy od ROH dostali povädnutý karafiát a otcovia si na pracovisku vypili, takže doma boli nepoužiteľní a  takí pripití mamám doniesli niečo, čo bola pôvodne kytica, no presun alkoholom posilneného „pána tvorstva“ z nej spravil niečo ako metlu, z čoho bola mamy samozrejme znechutené ... U nás doma nie. U nás doma bol MDŽ dňom, kedy sme všetky tri dostali malú kyticu snežienok (v tom čase ešte neboli chránené). Nežné biele kvietky sa chúlili v  listovej ochrane preto, aby nám povedali, že ten, kto nám ich dal, na nás myslí, bol ochotný si ráno privstať a ísť na trh a vybrať tie najkrajšie. Pre „svoje baby“. Dve z nich síce boli krpaté žaby, ktoré ešte celkom netušili že sú výnimočné, ale ich ocko im to aj touto malou, nežnou kytičkou dal pocítiť. No a my ako deti sme usilovne vyrábali drobné darčeky pre mamičku – papierové srdiečko s  kostrbato napísaným veršíkom vo vnútri, ktoré si mama síce nikdy nevystaví do vitríny medzi „vianočné poháre“ a krištáľové karafy – dedičstvo po prababičke, ktorá ich dostala od neviem koho. Tieto darčeky majú oveľa vyšší „piedestál“ – sú odložené medzi maminými skutočnými pokladmi – ľúbostnými listami a  pár fotkami jej rodičov, keď boli mladí. Nehľadajme ich. Raz ich budeme musieť nájsť, ale to bude znamenať že mama, tá vzácna bytosť ktorej sme to „papierové čudo“ darovali keď sme mali 7-8 rokov už tu nie je. Mamy mnohých z nás tu ešte, chvála Bohu sú. Mnohokrát žijú v paneláku, kde žije ďalších 50 rodín, ďalších 50 príbehov, ktoré sa starajú o  ten svoj mikrosvet a  tú vašu mamu vnímajú len ako „tetu z prízemia, ktorá má na schránke meno ...“ Starajme sa o svoje mamy. Mnohokrát nepotrebujú nič extra, „len“ váš záujem. Občas telefonát s otázkou ako sa dnes mama má, ako trávi deň, čo varila a cestou z práce sa u nej zastavte s prianím pekného dňa a nejakou drobnosťou, ktorú viete, že má rada. Ona vám síce povie že ste si nemali robiť starosti, ale jej duša bude lietať blahom, lebo – kto iný ako jej dieťa si na ňu môže spomenúť? Samozrejme, nič z  toho nemusíte robiť. No mohlo sa stať, že mame v schránke pristála pozvánka na oslavu MDŽ do Kultúrneho domu, kde jej ktosi vypočítavo a arogantne hral na city peknými slovami a možno aj obligátnym karafiátom … Eka Balašková

Kormidelník na lodi trpel kedysi ľadvinovou chorobou. Dlho nepil, až raz ho pristihol kapitán pri džine: - Človeče, veď si škodíš, – riekol kapitán starostlivo. -Ale hlúposť, – ohradil sa námorník Ferry. – To len tí doktori sú takí mudráci ! Myslia si, že kvôli jednej a k tomu ešte chatrnej ľadvine, si nechám zahynúť celé telo! ***** Vo vinárni sa pozrie hosť na hodinky a povie pred čašníkom: -To nám to dnes ale uteká, čo? -Veru, pane, – odpovedá čašník, – mne napríklad dnes utiekli dvaja hostia bez platenia! ***** Po vyšetrení u lekára sa pacient pýta: -Pán doktor, tak ako je to s mojim zdravím? Môžem si ešte dovoliť to povestné – víno, ženy a spev? -Spievať ešte môžete, – odpovedá lekár. ***** V Gruzínsku na oslavách stodvadsiateho výročia narodenín domŕzajú novinári, aby im slávenec dal recept na dlhý život. Starec sa na veľké prosenie rozhovorí, keď ich odrazu preruší spev z dvora. -Čo sa deje? -Ale, to si nevšímajte, to sa iba otec vracia od frajerky! ***** Motocyklista minie stovkou značku obmedzujúcu rýchlosť na šesťdesiatku a samozrejme za prvým kríčkom ho zastavia dopraváci: -Pán vodič, tak si hovorím, či vôbec viete čítať? -Ale iste. Čo potrebujete prečítať? ***** Medituje dedko nad svojim životom: -Čím je človek starší, tým viac ľutuje hriechy, ktoré neurobil!


naše poklady

kresba: autor

Penica obyčajná

svietivo biela, hrvoľ a brucho má penica obyčajná okrové. Samička má hlavičku hnedastú a farby matnejšie ako samček. Zdržuje sa väčšinou v kroví. Samček však s obľubou prednáJej miery sú takpovediac ša spev aj v letku, čo ostatné penice nepraktizujú. Ozýva sa priemerné, meria 14 cm, roz- hlasným „vääd-vääd“. pätie krídel má 21 cm, váži Čriepky zo života: Penica obyčajná žije v krovinách, mladých asi14 g. Samček má hlavičku lesných porastoch, poľných lesíkoch, remízkach, ale aj v parmodrosivú, chrbát i  krídla koch, sadoch a záhradách, pokiaľ sa tam vyskytujú kroviny má hnedé (na rozdiel od alebo živé ploty. Vyskytuje sa od nížin až po pásmo kosodrepenice popolavej, ktorá má viny (1 500 m n. m.). Tenkostenné, priesvitné hniezdo zo sukrídla sivočierne). Brada je chých korienkov a  stebiel tráv si stavia na kríkoch. Hniezdi

(Sylvia communis)

dvakrát ročne. Je sťahovavá, zimuje na severe Afriky, kam odlieta v septembri. Návrat k nám máva načasovaný na apríl. Na Slovensku bolo hniezdenie dokázané alebo pravdepodobné na 97 percentách mapovacích kvadrátov od nížiny do 1 880 m n. m. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 60 000 - 120 000. Veľkosť populácie i územie, na ktorom sa vyskytuje je stabilné, maximálna zmena do 20 percent. Penica má európsky ochranársky status SPEC4 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S - vyhovujúci Miroslav Saniga ochranársky status.

Vtip: „Kámoško, tá moja svokra je ako denná tlač!“ „Tiež má o všetkom prehľad?“ „Ale, čo by! Tiež k nám chodí denne!“ I. Zangwill: „Vezmite mi nádej, že môžem zmeniť budúcnosť a doženiete ma do šialenstva.“

11

za život

Mária Raučinová

Ako nezmariť nádej

Začína oficiálny peľový monitoring - v ovzduší je už dosť peľu

Biosférické rezervácie na Slovensku inšpirujú svet

BB18-10 STRANA - 11

Spravodlivosť je, musíme uznať, jednou zo základných podmienok ochrany života. Zastávať sa vehementne nenarodených a pritom banalizovať smrť narodených, je už samo osebe paradoxom advokácie života. Kto teda stojí na strane života, je zároveň pozvaný presadzovať spravodlivosť. To mi vírilo hlavou pri posledných udalostiach zabitia mladej dvojice - novinára a  jeho snúbenice. No zdá sa, že platí aj opačné poradie. Kto je dotknutý smrťou nevinných obetí, mal by sa zamyslieť aj nad ľahostajnosťou k životu celkovo – napr. bytostí, ktoré sú na ceste na svet a ktoré očakávajú „so zatajeným dychom“, ako ich my ľudia prijmeme. Pôsobí na mňa trochu nekonzistentne, ak sa so slzami v očiach vyjadruje niekto o smrti mladého novinára s  jeho snúbenicou, a bez mihnutia oka sa angažuje „pre slobodnú voľbu – za potrat“. Alebo volá po dôslednom vyšetrení vraždy, no nezaujíma sa o  legislatívu umožňujúcu zabitie najslabšieho v lone matky. Lenže čo robiť pre spravodlivosť, ak nemáme v rukách dostatok faktov a všetky potrebné informácie? Kričať o spravodlivosti nestačí. A myslieť si, že iba ja dokážem zaručiť spravodlivosť a sólo ju presadiť je naivnosťou. Na spravodlivosti musia participovať všetci. Zostáva nám poctivo sa prehrýzať informáciami a každú zvažovať a konfrontovať s udalosťami a vlastnou skúsenosťou. Vedieť rozlišovať. Nenechať sa očariť slovami, ale veriť skutkom. Nenaletieť sľubom, ak nie sú reálne žiadne záruky. Nepustiť sa bezhlavo, ak nie sú vytvorené základy budovy spravodlivosti. Lebo spravodlivosť nebýva vždy čierno – biela. Aj v  prípade nevinných zabitých nás udalosti emočne zvádzajú k  povrchným záverom. Treba nechať posolstvo zasiahnuť hlbšie, aby pracovalo v  našich dušiach a vo svedomí. Životy im už nevrátime, ale hodnotu spravodlivosti môžeme aj v  ich mene šíriť. Vrátiť ľuďom nádej, že arogancia k  ľudskému životu v  akejkoľvek jeho fáze je najväčšou nespravodlivosťou sveta. Rozmýšľajme, ako túto nádej v ľuďoch nezmariť. Mária Raučinová


8

5

9 6 7 3

4

veterinár radí

8

4 9 4

Možno je to tak

Epigramy Evy Jarábkovej

Poetka, humoristka a bývalá učiteľka Eva reaguje svojimi epigramami na to, čo hýbe Slovenskom a ľuďmi. Stručne, jasne a  najmä - s  povinnou dávkou humoru.

Bez viny

Nad mŕtvym pacientom sa nik tak nevinne netvári, ako zle platení ošetrujúci lekári.

Soľ nad zlato

Pod zemou bola dobrá milióny rokov, ba ešte trochu nadsaď, a v obchode má záruka len do 2020.

MDŽ

Až vtedy ocenil manželkine cnosti, keď celý rok robil ženu v domácnosti.

Uhol pohľadu

Keď sa na to pozerám z finančné uhla, neviem či je výhodnejší drahý liek, alebo truhla.

Na očnom

Hneď pri dverách test si spravme. Neprečítaš ordinačné? No tak to si tu správne.

stalo sa

Zviera už nebude vec

viac ako životnosť akejkoľvek veci. Vláda schválila novelu zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Mnohých chovateľov domá- SR. Komplexný zákon prináša aj zmeny aj v občianskom zácich zvierat, ale aj zodpoved- konníku. Zviera už viac nebude vecou, pribudnú systémové ných chovateľov hospodár- opatrenia proti množiteľom psov, povinné čipovanie psov i skych zvierat určite potešila opatrenia proti týraniu zvierat. Rezort novelou rieši aj aktuálspráva, že Slovenská republi- ne témy, ako sú trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. ka už nebude tou poslednou Zviera už nebude definované ako vec, ale ako živý tvor, cítiaca krajinou v Európskej únii, kde bytosť. život zvieraťa nie je hoden Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12

v zahraničí

Rím/Taliansko

Až dva talianske politické subjekty deklarovali, že si trúfajú vytvoriť vládu, pričom oba tvrdia, že majú právo viesť rokovania o zostavení vlády ako prvé. Pravdu majú obe – ako najsilnejší subjekt vzišlo z nedeľňajších parlamentných volieb Hnutie piatich hviezd, no ak sa výsledok posudzuje podľa predvolebných koalícií, je víťazom stredopravá koalícia a predovšetkým nacionalistická strana Liga. Tá v rámci tejto koalície dosiahla najlepší výsledok a predstihla v nej aj stranu Forza Italia talianskeho expremiéra Silvia Berlusconiho.

dobré správy

sociálna poradňa

eko okienko

Vítanie jari

Prázdniny a ošetrovné

Prvé vykročenie Zeleného Merkúra

vybral Ivan Brožík

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo v marci pre svojich návštevníkov tradičné podujatie s názvom Prebúdzanie jari. Program do priestorov múzea prinesie nielen tradičnú atmosféru sviatkov Veľkej noci, ale aj kreatívne tvorivé dielne pre žiakov základných škôl. Návštevníci sa môžu prísť zoznámiť s remeselníckymi výrobkami, ktoré už tradične dopĺňajú atmosféru veľkonočných sviatkov, s prácou zručných remeselníkov pri ich zhotovovaní, s rôznymi technikami zdobenia kraslíc, veľkonočných medovníkov či výrobou drotárskych i háčkovaných výrobkov.

Otvárajú nemocnice

Napriek sporom okolo jadrového programu chce severokórejský líder Kim Čong-un pokračovať v zbližovaní s Južnou Kóreou. Vyjadril sa tak počas pondelkového stretnutia s juhokórejskou delegáciou v metropole Pchjongjang. Severokórejské médiá po stretnutí informovali, že Kim viedol s desiatimi vyslancami juhokórejského prezidenta Mun Če-ina „otvorené rokovania“. Vyjadril pri tom túžbu „napísať nové dejiny národného zjednotenia“.

Nemocnice v Nitrianskom kraji postupne rušia zákaz návštev hospitalizovaných pacientov. Dôvodom je pokles chorobnosti obyvateľstva v regióne. Komisia pre chrípkovú epidémiu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení ukončila zákaz návštev na lôžkových oddeleniach v spomínanej nemocnici od 3. marca. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ľubica Juríková.

Hurghada/Egypt

Nové myslenie

Soul/Južná Kórea

V egyptskej Hurgade zomrel 39-ročný český turista. Informovalo tom spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na české ministerstvo zahraničia, podľa ktorého muž skonal na zlyhanie srdca. Do nemocnice pritom šiel pre problémy s dýchaním, ktoré mal aj jeho šesťročný syn. Počas dovolenky v známom egyptskom letovisku mali zosnulý i jeho syn horúčky a zle sa im dýchalo. Otca museli vo štvrtok previezť do nemocnice, kde neskôr zomrel. U chlapca, ktorého preventívne tiež hospitalizovali, sa ďalšie komplikácie neprejavili.

Danang/Vietnam

Prvý raz od vojny vo Vietname vplávala do vietnamského prístavu americká lietadlová loď. Ide o súčasť snáh oboch krajín zamedziť rozpínavosti Číny v Juhočínskom mori. Na lodi USS Carl Vinson, ktorá v pondelok zakotvila v prístave Danang, sa nachádza viac než 6000 členov posádky. Ide tak o najväčšiu americkú vojenskú prítomnosť vo Vietname od jeho zjednotenia pod komunistickou vládou po skončení vojny v roku 1975. Historická návšteva trvala štyri dni. Zdroj: Internet

týždňov od jeho narodenia. V prípade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieť byť začipovaný ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa. Povinná identifikácia a registrácia psov a ich držiteľov zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Množitelia tak budú presne identifikovateľní a postihovaní. Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do registra. Veterinárny lekár okrem toho získa právo vyzvať vlastníka psa na red preukázanie dokladu totožnosti.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu sa tento rok začína v Šali od marca a bude pravidelne prebiehať až do konca novembra. Vývoz zeleného odpadu od rodinných domov, zo sídlisk a záhradkárskych osád sa začne v piatok 23. marca v mestskej časti Veča a v sobotu 24. marca priamo v Šali. Biologicky rozložiteľný odpad musia obyvatelia mesta umiestniť v deň zberu pred svoj dom. Konáre je potrebné postrihať a poviazať a bylinný odpad uložiť do vriec, košíkov alebo debničiek. Pri zbere budú vysypané a vrátené. Maximálna hmotnost jedného zväzu konárov či vreca by nemala presiahnuť 25 kilogramov.

Svet biblií

Knihe kníh - Biblii - je venovaná výstava, ktorú v týchto dňoch ponúka banskoštiavnické Kultúrne centrum. Putovná výstava Biblia na cestách pobudne v Banskej Štiavnici do 23. marca. Na výstave nájdu návštevníci historické slovenské a zahraničné Biblie, unikátne novodobé a najnovšie Biblie, výtlačky v rôznych formátoch a prevedeniach, ale aj Biblie pre deti, študijné a ďalšie doplnkové predmety. Ako informuje mesto na svojej internetovej stránke, súčasťou výstavy budú aj dve prednášky. Prvá, na tému Tajomstvo dávnych zvitkov, sa bude konať v stredu 14. marca. Vo štvrtok 22. marca sa uskutoční prednáška s názvom Osobnosť, ktorá zmenila svet. TA SR

Pri posudzovaní nároku na ošetrovné v čase, keď je uzatvorená materská škola, nie je rozhodujúca skutočnosť, či sú školské prázdniny alebo nie. Vždy závisí od rozhodnutia riaditeľa materskej školy, prípadne príslušného nadriadeného orgánu. V materských školách totiž nie sú prázdniny podľa školského zákona, čas prevádzky určuje riaditeľ podľa vyhlášky č. 306/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole. Ak je materská škola uzatvorená na základe rozhodnutia jej riaditeľa (hoci aj v čase školských prázdnin) napríklad z dôvodu dezinfekcie prostredia a hračiek alebo z prevádzkových dôvodov, podmienka uzavretia školy rozhodnutím príslušného orgánu je splnená. Rodičovi dieťaťa navštevujúceho takúto materskú školu nárok na ošetrovné vzniká (za predpokladu splnenia ostatných podmienok), nárok na ošetrovné má najviac za desať dní osobnej a celodennej starostlivosti o toto dieťa. K Žiadosti o ošetrovné, ktorú vystaví pediater, je potrebné priložiť aj potvrdenie riaditeľa materskej školy o jej uzavretí.

Za rok stúpol počet zamestnancov o viac ako 71 tisíc Počet ľudí v trvalom zamestnaneckom pomere narastá – Sociálna poisťovňa v januári tohto roka registrovala 1 998 980 zamestnancov. Oproti minuloročnému januáru tento počet stúpol o 71 203. Úmerne k tomu klesá počet príležitostných prác – na dohodu ku koncu januára 2018 pracovalo 344 823 občanov. Je to o 21 840 dohodárov menej ako v rovnakom období minulého roka. Sociálna poisťovňa v januári 2018 evidovala 1 940 288 zamestnancov s pravidelným príjmom a 56 995 s nepravidelným príjmom. Zvyšnú skupinu tvorilo 1 697 zamestnancov s odvodovou úľavou. Na dohodu o vykonaní práce si privyrábalo celkom 87 535 poistencov. Ďalších 174 582 občanov pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a v 82 706 prípadoch išlo o dohody o brigádnickej práci študentov – z tohto počtu Sociálna poisťovňa evidovala 57 603 dohôd študentov bez dôchodkového poistenia a 25 103 dohôd s dôchodkovým poistením. Zdroj: SP

BB18-10 STRANA - 12

Spoločnosť Agro CS Slovakia so sídlom v Lučenci získala 1. miesto v novej súťaži Zelený Merkúr, vyhlásenej banskobystrickou regionálnou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou agentúrou životného prostredia s cieľom oceňovať firmy za ich environmentálne správanie. Súťaž je určená pre organizácie Banskobystrického kraja, rozvíjajúce svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja. A to najmä pre malé a stredné podniky, ktoré poskytujú výrobky alebo služby a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva. Kritériami pre hodnotenie bol rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, iniciatívy vo firmách, ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu, obchodná výmena iniciatív. Doplňujúcim kritériom bola účasť na dobrovoľných schémach. Víťaznú spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou prírodných substrátov pre záhrady, ocenili okrem iného aj za odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov z iných organizácií a ich následné spracovanie. Druhé miesto si z Banskej Bystrice do Jelšavy odnáša spoločnosť Slovenské magnezitové závody. Porota ocenila jej smerovanie k bezodpadovým technológiám. Tretia v prvom ročníku súťaže skončila krupinská spoločnosť Brother Industries, ktorá sa zaoberá repasovaním tonerov do tlačiarní a ich plnením. Porota ocenila jej spätný odber odpadu z vlastných výrobkov. Okrem podpory a zviditeľnenia firiem, ktorých podnikateľské aktivity sú v súlade s prírodou a s cieľmi udržateľného rozvoja, Zelený Merkúr upozorňuje aj na snahu spoločností dosahovať rovnováhu medzi hospodárskym a spoločenským rozvojom a pri tom efektívne využívať prírodné zdroje. Ako pre TASR uviedla vedúca odboru environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru na SAŽP Alena Adamkovičová, prvý ročník súťaže bol zameraný len na firmy v Banskobystrickom kraji, s tým, že do budúcna sa zvažuje rozšíriť ju na celé Slovensko. SAŽP podľa nej už dnes vedie webovú aplikáciu, kde sa snaží prezentovať firmy a ich environmentálne správanie. TA SR

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín BYSTRICKO - BREZNIANSKO je 14. marca 2018

7 8 5 6 4 9 5 1 6 8 9 9 6 3 1


osobnosti regiónov

svet knihy

gazdinka radí

Majster Jozef Kroner

aj iných postáv dokázala publiku vyčariť úsmev na perách. Ľudia milovali majstra Kronera aj pre jeho prirodzenosť, bezMedzi slovenskými divadel- prostrednosť a blízkosť k ľuďom. Napriek tomu, že sa síce preníkmi by sme asi ťažko hľada- slávil ako komik, najhodnotnejšie sú v jeho biografii postavy li väčšieho komika, akým bol umožňujúce balansovať na hranici komiky a tragiky. Jozef Kroner. Či to bolo jeho Jozef Kroner, slovenský herec, brat herca Ľudovíta Kronera, otec postavami Kubo, v rovnomen- herečky Zuzany Kronerovej, manžel herečky Terézie Hurbanonej Hollého komédii, či Pacho, vej-Kronerovej sa narodil 20. marca 1924 v Staškove a skonal 12. hybský zbojník, alebo sluha marca 1998 v Bratislave. Sganarel v Moliérovej komédii Pochádzal z dvanástich detí. Začínal ako robotník v Trenčíne, Don Juan, každá z týchto, ale neskôr ako vedúci dielne v Považskej Bystrici. Popri práci sa

venoval ochotníckemu divadlu. Začínal v Armádnom divadle v Martine. Od roku 1956 pôsobil v činohre SND v Bratislave až do roku 1984, keď odišiel do dôchodku. Účinkoval v mnohých televíznych filmoch a seriáloch – Kubo, Živý bič, Rysavá jalovica, Ruže a sneh, Vôňa remesla, Slovácko sa nesúdi, Sváko Ragan, Nech žije deduško. Na základe hlasovania slovenských filmových novinárov v Ankete 2000 sa Jozef Kroner stal slovenským hercom 20. storočia. Medzi jeho záľuby patril rybolov a hubárčenie. Je autorom kníh Herec na udici, Herec nielen na udici, S kamerou a s udicou, red Neobyčajný testament a O rybke Beličke.

Nenávistné prejavy a extrémizmus

Kde sú hranice medzi slobodou slova a nenávistnými prejavmi? K vyjasneniu tejto otázky sa snaží prispieť na internete voľne prístupná publikácia „Nenávistné prejavy a extrémizmus v Sloboda prejavu je jedným zo rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva“. Je určená základných pilierov demok- najmä sudcom, prokurátorom a policajtom, ktorí riešia extréracie. Na slobodu prejavu sa mistické trestné činy. Vôbec však neublíži nikomu, kto sa témou však dnes veľmi často odvo- vážne zaoberá a kto chce napomôcť, aby takéto javy civilizovalávajú aj extrémisti, ktorí šíria ná spoločnosť eliminovala. národnostnú a náboženskú Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva sú totiž záväznenávisť alebo obhajujú tota- né aj pre slovenské orgány verejnej moci, no doteraz u nás neexistoval žiadny odborný materiál, ktorý by sa tejto téme venoval. litné ideológie.

Autorom je Peter Wilfling. Cieľom publikácie je vyjasnenie toho, kde sú hranice medzi slobodou prejavu a legitímnou diskusiou o spoločenských otázkach a medzi neprípustným šírením nenávistných a extrémistických prejavov. Publikácia prináša prehľad vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a bývalej Európskej komisie pre ľudské práva týkajúcich sa nenávistných prejavov a extrémizmu. Celú publikáciu nájdete na stránke https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/01/nenavistne-prejavy-a-extremizmus-via-iuris-2017.pdf red

stratenú vitalitu. Do hladka rozmixovaný banán zmiešajte s lyžicou rozpusteného medu a lyžicou olivového oleja. Naneste na vlasy a po 20 minútach vlasy umyte. Vysušeným a polámaným vlasom prospeje maska z kokosového oleja (1/2 lyžice), 1 žĺtku. Pri používaní žĺtkovej masky vlasy neoplachujte príliš teplou vodou, vajíčko by sa vo vlasoch zrazilo. Ak sa to stane, vyčešte ho až keď vlasy poriadne vyschnú. Olivový olej je základnou ingredienciou aj pre jarné masky na tvár. Pleť je po zime vyschnutá, napätá a drsnejšia. Pred použitím pleťovej masky však najskôr pleť

zbavte starých odumretých buniek na povrchu pílingom. Pílingovú zmes si pripravte z olivového oleja a hrubozrnnej morskej soli. Na tvár, krk a dekolt ho nanášajte jemnými krúživými pohybmi asi 5 minút. Potom ho zmyte teplou vodou. Takto je pleť pripravená na efektívne zúžitkovanie pleťovej masky. V sklenej miske, vo vodnom kúpeli zahrejte 4 lyžice medu a 4 lyžice olivového oleja. Teplota zmesi nesmie byť viac ako 40 stupňov. Postupným miešaním pri zahrievaní vznikne ľahko natierateľná pasta. Tú natrite na tvár a dekolt a nechajte pôsobiť cca 20 minút. gazdinka Evka

Jarná údržba ...

S príchodom jari doprajeme našej domácnosti, záhrade či autu dôkladnú jarnú údržbu. A čo vy? Tiež pri jarnom zhone zabúdate na seba? Okrem vnútornej očisty je fajn, keď si žena dopraje aj údržbu z vonku. Vlasom a pokožke treba tiež dopriať príjemné jarné prebudenie. Vlasy v zime stratili lesk, jemnosť, sú polámané. Klasická kozmetika vo väčšinou vyživuje vlas iba z vonku. Olivový olej , banán a  med rýchlo a  jednoducho vrátia vlasom

svet múzeí

Unikátna príležitosť

20. storočia a prvé sériovo vyrábané na svete. Mohla si ho dovoliť nižšia stredná vrstva, teda aj robotníci. Preto sa ho vyrobilo Príbeh osobného automobilu v rokoch 1908 až 1927 vyše 15 miliónov. Poznali sme ho z ChapliFord model T a jeho maďarské- nových a iných filmov, teraz tu máme funkčný originál,“ konštaho konštruktéra Józsefa Galam- toval na vernisáži výstavy riaditeľ Múzea dopravy Ernest Huska. ba (1881-1955) možno spoznať v Podľa kurátora výstavy Pála Halmágyiho je Galambov živobratislavskom Múzeu dopravy. topis rozprávkovým príbehom, o ktorom sa v socialistickej ére Čierne auto z roku 1919 dopĺňa nesmelo hovoriť. Rodák z roľníckeho mesta Makó odišiel do výstava s dobovými obrazovými USA na svetovú automobilovú výstavu World Expo v Saint Louis a textovými dokumentmi. (1903). Tam sa mu tak zapáčilo, že sa rozhodol ostať. „Bolo to najslávnejšie auto „Stal sa šéfkonštruktérom automobilového magnáta Henryho

Forda v jeho firme. Od roku 1907 už mal Galamb rozhodujúce slovo pri navrhovaní slávneho modelu. Hovorí sa o ňom, že posadilo Ameriku na štyri kolesá, stal prvým ľudovým automobilom,“ povedal Pál Halmágyi. Panelová výstava obsahuje technické údaje vozidla, fotografie ďalších osobných áut aj traktorov Fordson, ktoré vraj rozorali mnohé celiny. Na výstave, ktorá potrvá do 25. mája, sa podieľa Športový klub auto-moto veteránov v Makó, Múzeum Attilu Józsefa v Makó, Nadácia za múzeum a kultúru v Makó, Maďarský kultúrny inštitút v Bratislave. red

rekreačný šport

Čo radšej?

me naše telo prinútiť vydať viac energie Joggingom sa v slovenčine rozumie veľmi pomalý beh, ktorý nepresiahne 20-30 minút, ide o voľný beh s občasným striedaním chôdze. Mnohí si myslia, že iba beh zaručí výsledky. Lenže, behom strácame aj časť svalovej hmoty. Keď máte nadváhu, beh môže poškodzovať kĺby. Pri behu totiž chodidlá silnejšie narážajú na zem. Chôdza sa javí ako oveľa zdravšia alternatíva, pretože nás – okrem spomenutého - zanecháva s oveľa nižšou hladinou kortizolu a lepšou citlivosťou na inzulín. Chôdza je pre človeka ten najprirodzenejší pohyb. Nemusíte sa ju učiť, ani si kupovať drahé športové vybavenie. Je to tiež najlepší spôsob,

ako začať so športom. Zo začiatku stačí chodiť tak, ako ste zvyknutí. Keď už však začnete pridávať rýchlosť, je vhodné mierne zmeniť techniku. Choďte mierne naklonení smerom dopredu, intenzívne hýbte rukami ohnutými v pravom uhle. Tento postoj zabráni tomu, aby ste namáhali kolená a chrbticu. Intenzívne hýbanie rukami vám uľahčí chôdzu a taktiež zapojí hornú časť tela – svaly chrbta, ramien a paží. Chôdza je výborným pohybom pre začiatočníka, ale aj výborným prostriedkom proti starnutiu. Počas chôdze sa okysličuje pokožka, ktorá zostáva svieža a napnutá. red

si, že sa usadili iba v negarážovaných vozidlách. Naopak, možno ešte viac ich je v autách, ktoré v zime parkovali vo Po zime je interiér automo- vykurovaných garážach. Stačí, keď sa vonku zvýši vlhkosť, bilu v celkovo nie najlepšom auto je nevetrané a už sa rosia okná. V rôznych nevetraných stave. Dnes sa nebudeme zákutiach sa vytvárajú zdraviu škodlivé plesne. Vlhkosť sa zaoberať kozmetikou, upria- dostáva do čalúnenia, koberčekov a stropného obkladu. mime sa na niečo, čo je nie- Dokonalo vysušiť hrubú polyesterovú penu je pri bežnou len mimo rámec akejkoľvek používaní auta takmer nemožné. Najčastejšie sa pliesne prijateľnej estetiky, ale je aj objavujú na sedadlách, strope, volante a popruhoch. Zvypriam zdraviu škodlivé. šky ľudskej kože sú pre ne živnou pôdou. Prvým príznakom Sú to pliesne. A nemyslite rastúcich pliesní je zápach stuchliny, neskôr vidno už aj ten-

ké nitky ich pletiva. K odstráneniu neželaného stavu pomôže čiastočne kvalitná údržba klimatizácie a používanie ventilácie vždy počas jazdy. Čo je však pre pliesne zabijak, to je sucho a slnko. Preto je vhodné na jar vybrať z vozidla všetky demontovateľné tkaniny a poťahy, ak je to možné z priestorových a časových dôvodov aj pokrovce a sedačky a predtým, ako tieto veci namontujete naspäť ich treba dôkladne vysušiť, prehriať na slnku, prípadne ošetriť zdraviu neškodnými protipliesňovými aerosolmi. Dá to dosť práce, ale výsledok potom naozaj stojí za to! red

Behať sa nám nechce, no mali by sme. Chodiť, prechádzať sa, sa zdá prijateľnejšie. Je to však aj účinné tak ako beh? Čo si teraz na začiatku jari vybrať ako pohyb, ktorý má pomôcť nášmu organizmu po zime? Či už chôdza, jogging alebo beh sú spôsoby, ako dokáže-

auto moto

Pozor na pliesne

slovenské potraviny Prečo dať prednosť

ské? Dobre, skúsime vysvetliť. A určite neplatí, že „iba“. Dovážané potraviny sú zbierané ešte nezrelé, potom prekonajú dlhú a náročnú cestu v lietadlách a kamiónoch, absolMnohí z vás určite patria do vujú prekládky a následne čakajú na pultoch supermarkeskupiny spotrebiteľov, ktorí tov na zákazníka. S dovezeným kusom ovocia a zeleniny si nemajú radi nátlak. Najmä preto kupujeme aj nie práve najzdravšie chemické látky, ktona to, čo si majú z pultov ré sú nutné na to, aby ovocie a zelenina dozreli a dlhú cesnašich obchodov vyberať. Do tu prečkali. Doma vypestované potraviny sa zbierajú v čase istej miery sa stalo nátlakom svojej prirodzenej zrelosti. Sú čerstvé a chutné. Sú výživovo aj heslo „kupujte slovenské hodnotnejšie. Okrem toho, že dlhým prevozom potraviny potraviny“. Prečo iba sloven- strácajú mnohé živiny i vitamíny, sú slovenské potraviny pre

našim

nás prirodzenejšie. Slovenské normy pre kvalitu potravín sú často prísnejšie ako normy európske alebo svetové. Kúpou našich potravín posilňujeme domácu ekonomiku. Tým, že v našom nákupnom košíku bude viac potravín slovenských ako tých zahraničných, prispejeme aj k redukcii emisií výfukových plynov a obalov. Mimochodom, stačí sa prejsť po trhoviskách v zahraničí. V „starých“ členských štátoch Únie od nepamäti platí, že ovocie a zelenina, hoci s viditeľnými povrchovými kazmi je drahšie ako to napohľad bezchybné. Prečo? Nie je chemizované. Je red teda po ňom väčší dopyt.

BB18-10 STRANA - 13

Vtip: Dedko sa rozhodol schudnúť a začal cvičiť. Upažiť, pripažiť, upažiť. Po pol hodine sa ho babička pýta: „Tak čo, koľko si už zhodil?” „Dve vázy.“ A. Hailey: „Keď jediné, čo človeku zostalo, sú spomienky, je múdre ich vychutnať.“

13

cykloturistika Ešte pred sezónou Je najlepší čas začať prípravu na cyklistické výlety. Opravy, údržbu, výbavu a podobné záležitosti sme už prebrali, venujme sa výberu oblečenia. Neraz nám cyklisti pripadajú ako postavičky z vesmíru, prípadne navodia úsmev v tvári. Nielen tým, ako pestro pôsobí ich oblečenie, ale aj tým, čo vlastne na sebe majú. Lenže – je to nanajvýš účelný a opodstatnený výber. Už aj rekreační športovci používajú dámske alebo pánske športové dresy z materiálov, ktoré dokážu odvádzať pot z tela tak, aby citlivé partie netrpeli pocitom chladu a súčasne neobmedzovali pohyblivosť. Súčasné moderné športové dresy sú v zaujímavých farebných kombináciách, ktoré sa páčia nielen športovcom, ale aj priateľkám a manželkám. Pestrosť a jej miera je dôležitým prvkom bezpečnosti cyklistu. Kanárika na vozovke zbadáte skôr ako napríklad slona, aj keď, možno vám to príde ako prirovnanie, pritiahnuté mierne za vlasy. Možno druhé v poradí dôležitosti sú tepelnoizolačné vlastnosti odevu. Bicyklovať sa dá aj v džínsoch, tielku a „nejakej“ vetrovke. Lenže práve na konci zimy a začiatku jari je takýto prístup veľmi riskantný z pohľadu ohrozenia vlastného zdravia. Najskôr sa musíme zorientovať v tom, aká teplota je vlastne vonku a aká sa predpokladá počas najbližších hodín. Nestačí iba pohľad z okna a konštatovanie že veď predsa svieti slnko. Čiže obliekame sa podľa vonkajšej teploty, nameranej v tieni. Oblečenie treba nakúpiť v špecializovaných predajniach, pri nákupe musí mať hlavné slovo ich odborník. Nie je to totiž jednoduché. Odev cyklistu musí chrániť, vetrať, osviežovať a zároveň nezaťažovať či dokonca nejak obmedzovať. Špeciálne textílie si musia poradiť s potom zvnútra, ale aj s jemným mrholením zvonka. Nemožno zabudnúť ani na jazdný komfort. To už sa týka rôznych vypchávok, zmäkčovadiel a iných vychytávok na intímnych miestach, ktoré zabraňujú nepríjemným pocitom počas jazdy a po nej. Nuž a ešte doplnky. Napríklad rukavičky naozaj nie sú iba módna záležitosť. To vám však v predajni už vysvetlia odborníci. red


2

6 7 9 5 6 2 5

kultĂşra

7

5

1 3 8

1 7 9 3 6 1 6 9 2 5 3

tip na výlet

KeÄ? jar, tak prĂ­roda

BotanickĂĄ zĂĄhrada v Bratislave je vedecko - pedagogickĂ˝m pracoviskom Univerzity KomenskĂŠho, ktorĂŠho poslanĂ­m je udrĹžovaĹĽ A keÄ? skorĂĄ jar, tak botanickĂŠ a rozĹĄirovaĹĽ zbierky ĹživĂ˝ch rastlĂ­n, pomĂĄhaĹĽ vo vĂ˝chovnovzdezĂĄhrady a arboretĂĄ. MĂĄme ich lĂĄvacej Ä?innosti odbornĂ˝m ĹĄkolĂĄm i pracoviskĂĄm a poskytovaĹĽ na Slovensku dostatok na to, odbornĂŠ informĂĄcie ĹĄirokej verejnosti. V botanickej zĂĄhrade nĂĄjaby sme kvĂ´li nĂĄvĹĄteve nie- deme vĂĄpencovĂŠ aj Ä?adiÄ?ovĂŠ skalky, vresovisko, rozĂĄrium, letniÄ?ktorĂŠho z nich nemuseli pre- kovĂŠ a trvalkovĂŠ zĂĄhony, jazierka s mnoĹžstvom vodnĂ˝ch rastlĂ­n cestovaĹĽ celĂş republiku. Tieto a mnoho drevĂ­n okrasnĂ˝ch ako listom tak i kvetom. oĂĄzy jarnej krĂĄsy a pokoja sĂş BotanickĂĄ zĂĄhrada pri SPU v Nitre je vedecko-pedagogickĂŠ praideĂĄlnym miestom pre rodiny covisko, zaloĹženĂŠ 1. 1. 1982. a rozprestiera sa na ploche 21,2 ha. na jarnĂ˝ch potulkĂĄch. Okrem tropickĂ˝ch a subtropickĂ˝ch druhov sĂş v zĂĄhrade zastĂş-

penĂŠ rastliny mierneho pĂĄsma, domĂĄcej óry, okrasnej zelene a úŞitkovĂ˝ch rastlĂ­n. Na mieste areĂĄlu ArborĂŠta v MlyĹˆanoch kedysi rĂĄstol len cer, hrab a agĂĄt Dnes je unikĂĄtnou expozĂ­ciou rastlĂ­n a drevĂ­n prakticky z celej EurĂłpy. ArborĂŠtum BorovĂĄ hora zas ako vedecko-pedagogickĂŠ pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene prispieva k zĂĄchrane a zachovaniu ĹĄirokej biologickej diverzity drevĂ­n Slovenska nevyÄ?Ă­sliteÄžnej hodnoty. VĂ˝razom uznania vysokej hodnoty zbierok bolo vyhlĂĄsenie ArborĂŠta BorovĂĄ hora v roku 1981 za chrĂĄnenĂ˝ areĂĄl. Jednoducho, krĂĄsa prĂ­rody je vĹĄade okolo nĂĄs, netreba vĂĄhaĹĽ! red

Starosti sĂş ako deti. Pri dobrej opatere rastĂş ako z vody. Jerrold -----------------Iba prĂ­roda robĂ­ veÄžkĂŠ veci zadarmo. Descartes

Ivan BroŞík

PoÄ?ĂşvanosĹĽ slovenskĂ˝ch rĂĄdiĂ­

SBS LAMA SK prĂ­jme strĂĄĹžnikov

na obchodnĂŠ prevĂĄdzky NĂĄstup IHNEÄŽ! POS nutnĂ˝! Kontakt: 0948 491 167

36-0003

v Banskej Bystrici PONUKA PRĂ CE HAVLIÄŒKUV BROD

LEDEÄŒ NAD SĂ ZAVOU

..moŞnÊ týŞdennÊ zålohy,

0949 300 345,

info@draftpeople.eu

34-0015-2

ZĂ MOÄŒNĂ?K - OD 150 KÄŒ/HOD bruto BRĂšSIÄŒ ZVAROV - OD 150 KÄŒ/HOD bruto OBSLUHA AUTOMATOV - OD 125 KÄŒ/HOD ZVĂ RAÄŒ TIG - OD 200 KÄŒ/HOD bruto

UBYTOVANIE, DOPRAVA, STRAVA

61_0028

OPERĂ TOR/KY VĂ?ROBY OD 115 KÄŒ/ KONTROLĂ“R KVALITY OD 120 KÄŒ/

www.konstrukter.sk .PGHKCKC�L?�NMXęAGC�T�İ0�?�10 info@konstrukter.sk

3,"&Č´Ă 373Ă Ă? Ă?Ă?#30 LCRRM ,-Ă&#x;/Çł1,/Ă 3Č™/, 6Ă Ă? Ă?Ă?#30 LCRRM ,-Ă&#x;/Çł1,/Ă !%Ă&#x;*&!(Ă&#x;'Ă 3Č™/, 6Ă 

Miesto výkonu 0918 116 714

2#* �ͽͽà àͽ

RozprĂĄvaĹĽ a nemyslieĹĽ, to je ako strieÄžaĹĽ bez zacielenia. Herbert -----------------Kto konverzuje, nehovorĂ­. Morgenstren

www.blackpatrol.eu

Kto chce zabiĹĽ tigra, musĂ­ najprv o tom presvedÄ?iĹĽ seba. IndickĂŠ prĂ­slovie

TĂ˝m, ktorĂ­ sa chcĂş uÄ?iĹĽ, Ä?asto prekĂĄĹža vĂĄĹžnosĹĽ uÄ?iteÄžov. Cicero -----------------Um bez rozumu je mĂĄlo platnĂ˝. RuskĂŠ prĂ­slovie

BB18-10 STRANA - 14

16-0013

BanskĂĄ Bystrica

 Ă?Ă?#30 LCRRM

73Çł/Č´Ă  Ă 7*Ă Ă Ă? Ă?Ă?)Äą FMB

7Çł*,Č´+ČŽ(Ă Ă 220Ă -Ă Ă?)Äą FMB

, 0)2%Ă !+!Ă Ă? Ă?Ă?)Äą FMB

)(Č™/+&(Ă Ă Ă?)Äą FMB

Marec je v TihĂĄnyiovskom kaĹĄtieli venovanĂ˝ vode, zĂĄkladu Ĺživota

Prijmeme zamestnanca

85_0164

NajpoÄ?ĂşvanejĹĄie rozhlasovĂŠ stanice v slovenskom ĂŠteri sĂş aj naÄ?alej RĂĄdio Expres, RĂĄdio Slovensko a Fun rĂĄdio. VyplĂ˝va to z najnovĹĄieho prieskumu spoloÄ?nosti Median SK, ktorĂ˝ mapoval zĂĄver roku 2017 a zaÄ?iatok roku 2018 (XI. aĹž XII. etapa 2017, I. etapa 2018). VĂ˝sledky na prvĂ˝ch troch prieÄ?kach sa oproti predoĹĄlĂŠmu prieskumu Radioprojekt takmer nezmenili. RĂĄdio Expres za poslednĂ˝ týŞdeĹˆ poÄ?Ăşvalo 34,5 percenta respondentov, rĂĄdio Slovensko 28,7 percenta. Tretie Fun rĂĄdio si naladilo 24,5 percenta posluchĂĄÄ?ov. Poradie sa vĹĄak vymenilo na treĹĽom a ĹĄtvrtom mieste. RĂĄdio Europa 2 si polepĹĄilo takmer o jedno percento na 15,8 percenta a tesne tak predbehlo RĂĄdio JemnĂŠ so ziskom 15,6 percenta. Za nimi sĂş RĂĄdio Vlna (13,4 percenta) a RĂĄdio Regina (12,1 percenta). RozhlasovĂĄ sieĹĽ Radio Services v tomto prieskume predbehla verejnoprĂĄvny RTVS. Dosiahla sĂşhrnnĂş poÄ?ĂşvanosĹĽ 40 percent, kĂ˝m ĹĄesĹĽ okruhov RTVS poÄ?Ăşvalo 39,8 percenta posluchĂĄÄ?ov. RozhlasovĂŠ stanice skupiny Fun media Group majĂş poÄ?ĂşvanosĹĽ 31,5 percenta. NajväÄ?ĹĄĂ­ podiel na trhu mĂĄ RĂĄdio Expres (22,9 percenta), pred RĂĄdiom Slovensko (21,8 percenta) a Fun rĂĄdiom (12,5 percenta). Ĺ tvrtĂ˝ najväÄ?ĹĄĂ­ trhovĂ˝ podiel zĂ­skalo RĂĄdio Regina (7,3 percenta), nasledujĂş RĂĄdio JemnĂŠ (7,5 percenta), RĂĄdio Europa 2 (7,5 percenta) a RĂĄdio Vlna (6,9 percenta). OstatnĂŠ rozhlasovĂŠ stanice mali 13,5-percentnĂ˝ podiel na trhu. NajnovĹĄĂ­ prieskum Radioprojekt uskutoÄ?nila agentĂşra od 16. oktĂłbra do 17. decembra 2017 a od 8. januĂĄra do 4. februĂĄra na vzorke 3314 respondentov. CelkovĂĄ poÄ?ĂşvanosĹĽ slovenskĂ˝ch rĂĄdiĂ­ je podÄža Lindy Kleinertovej zo spoloÄ?nosti Median SK na Ăşrovni 88,4 percenta. ZnamenĂĄ to, Ĺže kaĹždĂ˝ deĹˆ poÄ?ĂşvajĂş rĂĄdio takmer tri miliĂłny ÄžudĂ­, v priemere si posluchĂĄÄ? zapne rĂĄdio na takmer na tri hodiny a desaĹĽ minĂşt. Zdroj: Prieskum Radioprojekt

Marec je v TihĂĄnyiovskom kaĹĄtieli StredoslovenskĂŠho mĂşzea v Banskej Bystrici venovanĂ˝ vode, ktorĂĄ je zĂĄkladom Ĺživota. NajnovĹĄia prĂ­rodovednĂĄ vĂ˝stava Biodiverzita a voda potrvĂĄ do konca marca. Ako priblĂ­Ĺžila Gabriela BenÄ?ovĂĄ z mĂşzea, pre zachovanie Ĺživota a zdravia Ä?loveka i Ä?alĹĄĂ­ch ĹživĂ˝ch organizmov Ä?i pre existenciu jednotlivĂ˝ch ekosystĂŠmov, mĂĄ voda nezastupiteÄžnĂş Ăşlohu. ÄŒlovek svojimi rozmanitĂ˝mi Ä?innosĹĽami vĹĄak zasahuje do prirodzenej rovnovĂĄhy v prĂ­rode Ä?asto i s negatĂ­vnymi nĂĄsledkami. Najmä v minulosti pri neuvĂĄĹženom odvodĹˆovanĂ­ a regulovanĂ­ vodnĂ˝ch tokov mnohĂŠ oblasti preschli, Ä?o zaprĂ­Ä?inilo postupnĂŠ vymieranie vegetĂĄcie a ĹživoÄ?Ă­ĹĄnych druhov. PodÄža BenÄ?ovej dopady Äžudskej Ä?innosti na vodu a vodnĂŠ zdroje zaĹžijĂş nĂĄvĹĄtevnĂ­ci priamo na vlastnej koĹži poÄ?as prehliadky vĂ˝stavy a spoznajĂş skutoÄ?nĂ˝ vĂ˝znam kaĹždej jednej kvapky. -TASR-


charita

Spoznajte prácu neziskoviek

va. V súčasnosti v Bratislave realizuje už tri samostatné projekty. V poslednej dobe v médiách rezonuje iniciatíva Voláme SOS s aplikáciou Vagus SOS. Aplikácia bola vytvorená s cieľom Zvýšenie povedomia o práci umožniť obyvateľom hlavného mestasprostredkovať pomoc neziskových organizácií na ľuďom bez domova. O grant Nadácie Volkswagen Slovakia sa Slovensku je jedinou mož- združenie uchádza s projektom Streetwork, ktorý je hlavne nou cestou, ako podporiť ich zameraný na záchranu ľudských životov ľudí žijúcich na ulici. aktivity. Napríklad Občianske „Projekt Streetwork má obrovský význam v riešení problezdruženie Vagus od roku matiky ľudí bez domova na území Bratislavy. Jednak pomáha 2011 vytvára nové a inovatív- zachraňovať ľudské životy počas zimných mesiacov a zároveň ne služby pre ľudí bez domo- prepája ľudí bez domova s existujúcimi kamennými službami.

Okrem väčších a známych organizácií je projekt #PomáhameĎalej ideálnou príležitosťou získať finančné prostriedky aj pre tie menšie organizácie. Verejnosť môže nominovať lokálne pôsobiace subjekty naprieč celým Slovenskom, v čom zároveň tkvie druhé posolstvo projektu – vtiahnuť verejnosť do diania a priblížiť jej tak problematiku dobročinnosti, dobrovoľníctva. Video-nominácie osobností ako aj podrobné pravidlá a kritériá nominácií nájdete na oficiálnej stránke projektu www.nadacia-volkswagen.sk a novej facebookovej stránke Nadácie red Volkswagen Slovakia.

Vtip: Farmárovi kradnú ľudia z dediny melóny, preto dal k pozemku nápis: Jeden z melónov je otrávený. Ráno príde pozemok skontrolovať a nájde tam nápis: Teraz už dva. CH. Dzibran: „Na dne srdca každej zimy leží tušenie jari a za závojom noci sa skrýva úsmev ranných zôr.“

stalo sa

15

na Slovensku

Soros alebo nie

Politický vývoj na Slovensku nie je nijako ovplyvňovaný zo zahraničia. Myslí si to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Robert Fico vyzval Andreja Kisku, aby verejnosti vysvetlil, čo robil 20. septembra 2017 v New Yorku, „kde prebehlo stretnutie, na ktorom nemal Kiska so sebou žiadneho zástupcu slovenského ministerstva zahraničných vecí“. Americký finančník George Soros odmieta vyjadrenia slovenského premiéra Roberta Fica o tom, že má byť za prejavom prezidenta SR Andreja Kisku či za demonštráciami na Slovensku. Informovali o tom Hospodárske noviny a Rádio Aktual.

Prichádza kontrola

Pre náš závod vo Zvolene hľadáme do výroby:

Operátor vo výrobe Elektrikár Nastavovač obrábacích CNC centier Nastavovač montážnych liniek SW programátor Ponúkame: › Solídne zázemie a stabilitu, čisté pracovné prostredie, › TPP v úspešnej nadnárodnej spoločnosti, › transparetné odmeňovanie, zmennostné príplatky, variabilná zložka mzdy, ročný bonus – podiel zamestnanca na zisku koncernu, › 13. a 14. plat vo výške 50% tarifnej mesačnej mzdy, › Atraktívne sociálne benefity aj pre rodinných príslušníkov, › Podporu vzdelávania a kariérneho rastu. Svoje žiadosti zasielajte e-mailom prípadne odovzdajte osobne na vrátnici závodu. Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Cesta ku Continentalu 1, 96001 Zvolen cas_zv_zamestnanie@continental-corporation.com tel. 045 / 5318 -611, -692

BB18-10 STRANA - 15

Osobitná kontrolná misia vyslaná Európskym parlamentom príde na Slovensku v najbližších dňoch pre závažné podozrenia, že vražda slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky je spojená s podvodmi v oblasti európskych dotácií. Podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca, ktorý zriadenie misie inicioval, pritom cieľom nie je nahrádzať vyšetrovanie, ale získavať informácie o podstate veci. „Európsky parlament má kontrolnú funkciu nad európskym rozpočtom, preto ak sa objavia akékoľvek podozrenia zo zneužívania európskych prostriedkov, je našou povinnosťou skontrolovať stav, aby mali kolegovia z europarlamentu čo najlepšie informácie. Takisto sa objavili informácie o nekalých daňových praktikách, čo je veľká téma v Európskom parlamente, a iste aj toto bude predmetom misie,“ povedal Ivan Štefanec pre TASR.

Nové šance pre východ

Spoločnosť Handtmann Slovakia, ktorá pôsobí desať rokov v Košiciach, postupne rozširuje výrobu. Momentálne zamestnáva približne 180 ľudí. V priemyselnom parku v Kechneci má osem hektárov pozemkov, kde by v prípade väčšej zákazky uvažovala postaviť tďalší závod. V dlhšom časovom horizonte by tam v budúcnosti mohlo byť zamestnaných 200 až 300 ľudí.

Európsky diplom pre Poloniny

Národný park Poloniny rozprestierajúci sa na krajnom východe Slovenska obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy pre chránené územie. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák. Ešte vlani v auguste sa priamo v teréne uskutočnila hodnotiaca misia nezávislého experta profesora Michaela Ushera. Na základe jeho správy a návrhu podmienok a odporúčaní skupina znalcov na zasadnutí koncom februára tohto roka rozhodla o udelení ED pre toto územie aj na ďalšie desaťročné obdobie. TA SR


číslo 10 / 9. marec 2018

������������������

ucelené partie

MURÁROV

������� ICKÝCH DIELOV OTECHN ELEKTR �����������������������

do Belgicka

��������������������� ���������������������

� Živnosť (aktívna min. 2 mesiace) � Práca na turnusy � Prax, profesionálny prístup � Spoľahlivosť � Platové podmienky 3000 € - 4000 €/mes. � Ubytovanie zabezpečené a hradené.

������������������ ����������������������

0918 395 458 +420 727 974 799

Podrobnejšie informácie na tel. č.:

VESELÝ VEĽKONOČNÝ POBYT V ORAVSKEJ HORÁRNI 30. 3 – 2. 4. 2018 (4 dni/3 noci)

PRIJMEME PRACOVNÍKOV

�������������� (PRÁCA V ELEKTROVÝROBE)

ČAKÁ NA VÁS VÝNIMOČNE ČISTÝ VZDUCH, TICHÉ PROSTREDIE, ÚSTRETOVÝ PERSONÁL, VÝBORNÉ JEDLO A NOVUČIČKÁ PRÍJAZDOVÁ CESTA!!!

ELEKTRIKÁROV ��������

108 €

1 DOSPELÁ OSOBA/POBYT S POLPENZIOU

TPP - brigáda ������������

! 85_0

0905 867 172 0917 650 018

85_0161

�������������������

87-0044

0917 860 693

alebo e-mailom: zucomsro@gmail.com

60 €

1 DIEŤA DO 12 ROKOV V IZBE/POBYT S DETSKOU POLPENZIOU

POBYTY S DOTÁCIOU PRE NEPRACUJÚCICH DÔCHODCOV UŽ V PONUKE

!

ORAVSKÁ HORÁREŇ: Oravský Podzámok č. 396 Hruštín - lokalita Zábava. REZERVÁCIE: 0918 591 942

www.oravskahoraren.sk

27-0069

P

R

IJ

M

E

M

E

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK MÁLO!

1000 €

MÔŽETE MAŤ AJ VY

PÔŽIČKA

LEN ZA

15 € MESAČNE

, bez poplatkov , máme pre vás pôžičky až do výšky 30 000 €

ZASTAVTE SA EŠTE DNES V POBOČKE VO VAŠOM MESTE Viac informácií o podmienkach na www.raiffeisen.sk/1000za15 Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN): výška pôžičky: 1 000 €, mesačná splátka: 15 €, poplatok za poskytnutie: 0 €, počet splátok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celková suma, ktorú zaplatíte: 1 440 €. 02-0040

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

BB18-10 STRANA - 16

18 10 bystricko brezniansko  

18 10 bystricko brezniansko

18 10 bystricko brezniansko  

18 10 bystricko brezniansko

Advertisement