Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

č. 7 / 17. február 2017 / 21. ročník

3,4

BREZNIANSKO

2

týždenne do 50 000 domácností a firiem

4 2 4

Fair Credit | Pôžička Pohoda požičajte si od 200 do 900 EUR

doprava v cene!

13-0113XX07

• On-line prehľad nad svojím účtom • Transparentnosť

59-3-2

• V pohodlí Vášho domova • Profesionálne jednanie • Férovosť

15-0030

bystricko.sk

BYSTRICKO

2-4

2

5-7

BB17-07 STRANA - 01


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

BYSTRICKO BREZNIANSKO

týždenne do 50 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Rudlovská cesta 53, B. Bystrica 048 / 414 62 48 bystricko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Ing. Dagmar Babicová 0907 727 204

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

59-14-1

Distribúcia: (50.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Banskej Bystrici, Brezne, Šalkovej, Slovenskej Ľupči, Brusne, Valaskej, Podbrezovej, Selciach, Medzibrode, Badíne, Kremničke, Vlkanovej, Rakytovciach, Hronsek, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Hrochoť, Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Nemecká, Lopej, Č. Balog, Dolná Mičina, Lučatín, Králiky, Dúbravica, Predajna, Oravce, Čerín-Čačín a Malachove

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL 13-0119XX07

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

BB17-07 STRANA - 02


Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2 °KÚPIM JAWA - CZ AJ NEPOJAZDNÉ ALEBO LEN DIELY. 0949505827 °ČZ, JAWA - ODKÚPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTÁ 0907195747 °Kúpim staré mopedy, jawa, babeta, pionier, stadionaj diely, ihneď pricestujem, zaplatím. 0949154017 °Kúpim Škoda 110R, Garde alebo Rapid. Aj bez papierov nepojazdné. 0904527918 °Kúpim staré motorky ‫﬚‬pu jawa 0908795502 °Kúpim staré motorky ‫﬚‬pu jawa, platba v hotovosti 0908795502

byty/predaj byty/prenájom domy/predaj pozemky/predaj reality/iné stavba

3 4 5 6 7 8

°SPLÁTKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80-127cm, 0 € akontácia, 0 € dovoz, darček, tel 0903752333

rôzne/iné

14

°Kúpim prepálený kotol verner. 0907658551 °Predám poštársky vozík na letáky. Hmotnosť nákladu 50 kg. Cena 130,-eur Tel.: 0903 845 395

zoznamka

16

75-35

°50tnik sa zoznámi, 0950541640 °37-ročny hľadá ženu na zoznámenie. BB a okolie. Tel.: 0903 845 395

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraBBmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP BB 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 4 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.

BB17-07 STRANA - 03


59-12-1

Akcia trvรก

52-0023

len do 19. februรกra

BB17-07 STRANA - 04


Vtip: MyĹĄ sa vrĂĄti z laboratĂłria do svojej klietky a hovorĂ­ svojej kamarĂĄtke: „Tak som si toho doktora pekne vycviÄ?ila.“ „Naozaj?“ „No jasnĂŠ, vĹždy, keÄ? stlaÄ?Ă­m to tlaÄ?idlo, tak mi prinesie jedlo.“

&Ζ0%$ĂżÂƒ.s. r. o.,

Antoine de Saint-ExupĂŠry: „MilujeĹĄ, pretoĹže milujeĹĄ. Pre lĂĄsku niet dĂ´vodu.“

Duklianska17A/3579, 085 01 Bardejov KÄ€DGÂŁQDREVDGHQLHPLHVWD

FatranskoKrĂĄÄžovskĂĄ stopa

OBCHODNÉHO Zà STUPCU pre

%$16.2%<675Î&#x2013;&.Â&#x;.5$-

2.5(6<%DQVN£%\VWULFDĿ£UQRYLFDĿLDUQDG +URQRP=YROHQ'HWYD%DQVN£ĢWLDYQLFD Krupina

NovĂ˝ projekt FatranskoKrĂĄÄžovskej stopy, ktorĂĄ vedie z MalĂŠho Ĺ turca smerom na KrĂĄÄžovu studĹ&#x2C6;u, kde si prĂ­du na svoje beĹžkĂĄri, skialpinisti Ä?i peĹĄĂ­ turisti, moĹžno vyskúťaĹĽ uĹž od tohto vĂ­kendu. MĂĄ dĺŞku viac ako desaĹĽ kilometrov. Doprava na MalĂ˝ Ĺ turec je zabezpeÄ?enĂĄ kaĹždĂş sobotu s odchodom o 8.30 h z banskobystrickej Ä?asti Uhlisko. NĂĄvrat z MalĂŠho Ĺ turca je o 17.00 h. V prĂ­pade veÄžkĂŠho zĂĄujmu sa autobusovĂĄ linka rozĹĄĂ­ri aj na nedeÄžu. Projekt Fatransko-KrĂĄÄžovskej stopy spoloÄ?ne pripravili OOCR StrednĂŠ Slovensko, ZAaRES BanskĂĄ Bystrica, HorskĂ˝ hotel KrĂĄÄžova studĹ&#x2C6;a. Ide o sĂşÄ?asĹĽ podpory tohtoroÄ?nĂŠho EurĂłpskeho mesta ĹĄportu - Banskej Bystrice.

1Â&#x192;3/Ä&#x2030;35Â&#x192;&( Č?VWDURVWOLYRVħD]RGSRYHGQRVħ ]D]ÂŁND]QÂŻNRYYUÂŁPFL]YHUHQÂŤKRUHJLÂľQX Č?DNWÂŻYQHY\KÄ&#x20AC;DGÂŁYDQLHQRYÂżFK]ÂŁND]QÂŻNRY 3RGPLHQN\ ÄżÎ&#x2013;9126ÄŚ 0RĹ&#x20AC;QRVħVOXĹ&#x20AC;REQÂŤKRYR]LGOD

HĽADà ME Obchodných zåstupcov do tímu

%OLĹ&#x20AC;ÄŁLHLQIRUPÂŁFLHQDWHO

Î&#x2013;QJ-ÂŁQ3URNRSWHO 61-0017

15-0030

ÄżLDGRVħVSROXVRĹ&#x20AC;LYRWRSLVRP]DVLHODħ

QDHPDLONDQVND#FLPEDODNVN

V mesiaci februĂĄr 2017 vyhrajte finanÄ?nĂş hotovosĹĽ 300 EUR

ZASKLIEVANIE BALKĂ&#x201C;NOV I TERĂ S SlovenskĂ˝ certifikovanĂ˝ vĂ˝robca HLINIKOVĂ?CH POSĂ&#x161;VNYCH ZASKLIEVACĂ?CH SYSTĂ&#x2030;MOV

337 â&#x201A;Ź

od

22 â&#x201A;Źs. /me

â&#x20AC;˘ Ku kaĹždej objednĂĄvke darÄ?ek ZDARMA â&#x20AC;˘ 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka + doĹživotnĂĄ na posĂşvny mechanizmus (kovanie) â&#x20AC;˘ MoĹžnosĹĽ splĂĄtok s 0% Ăşrokom

ZĂ DVERIA

od

125s.â&#x201A;Ź /me

ZIM. ZĂ HRADY

od

86 s.â&#x201A;Ź

NOVOROÄ&#x152;NĂ? VĂ?PREDAJ

/me

od

PRĂ?STREĹ KY

206s.â&#x201A;Ź /me

15% - 60%

od

62 â&#x201A;Źs. /me

0948 787 777 www.balkona.eu

Overal pre psa na pĂ´vodnĂĄ ce

26,99 â&#x201A;Ź

-92% TotĂĄlny vĂ˝predaj maskĂĄÄ?ovĂŠho overalu pre psa. VeÄžkosti L, XL, XXL. ZapĂ­nanie na cvoky.

novĂĄ cena

2,34 â&#x201A;Ź

79-0003

od

TERASY

63-0011

bezrĂĄmovĂ˝ a rĂĄmovĂ˝ systĂŠm

BALKĂ&#x201C;NY

BB17-07 STRANA - 05

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

5


POĎ PRACOVAŤ DO ČOKOLÁDOVNE!

T E C HN I C K Ý OP E R ÁT OR Získate: • Motivujúce mzdové ohodnotenie • Atraktívny príspevok na ubytovanie • Zvýhodnený nákup čokoládových výrobkov • Ďalšie benefity (životné poistenie atď.) Miesto výkonu práce: Bratislava

(/(.75,.É5=9É5$þ

61_0102

75-20-02

V prípade záujmu posielajte životopis na: bratislava@adecco.com, tel.: 0911 014 213, bezplatná linka 0800 800 246 klapka č. 1, www.adecco.sk

0905 867 172 0918 607 897 0917 650 018 0905 775 463 1iVWXSLKQHđ 733EULJiGD æLDGQHWHVW\ +đDGiPHDM

85_0004

+Ĺ$'Éä 35É&8"

15-0009

Náplň práce: • Práca na výrobnej linke • Obsluha strojov a zariadení • Zabezpečenie základných nastavenií strojov a základnej preventívnej údržby • 3 a 4-zmená prevádzka

BB17-07 STRANA - 06


Chia semienka na pôvodná ce

25,99 €

-77% Chia semienka sú ideálnym zdrojom proteínov, vlákniny, kvalitných sacharidov a zdravých tukov. Balenie obsahuje 1kg Chia semienok.

nová cena

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Mladý BIO zelený jačmeň na pôvodná ce

09-10

24,90 €

-73% Jeho užívanie má detoxikačné, regeneračné a vyživné účinky, ktoré pomáhajú efektívne bojovať s mnohými zdravotnými neduhmi. Balenie obsahuje nová cena 200 g jačmeňa.

6,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Detoxikačné náplaste na pôvodná ce

11 €

-79% Účinky: odstránenie škodlivých toxínov z organizmu, pocit získania energie, uľahčenie a zlepšenie alergií, úprava krvného tlaku, úľava pri artitíde a bolesti kĺbov, atď. Balenie obsahuje nová cena 10 ks náplastí.

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

BB17-07 STRANA - 07


PRIJMEME NA PRÁCU V ČR a SR pracovníkov do TPP na pozície:

má protizápalové účinky,ničí vírusy, plesne aj baktérie, pomáha pri psoriáze, ekzémoch, akné, hemoroidoch. Posilňuje imunitný systém a regeneráciu, detoxikuje organizmus, pomáha pri problémoch tráviacej sústavy a iné...

VODIČ VZV (s praxou)

MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK Ponúkame stabilnú prácu, pravidelné výplaty, bezplatné ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitný pracovný servis, plat 110 - 140 Kč/hod, resp. 4,0 - 4,50 € netto a ine benefity. Nástup možný ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERÁTOR VÝROBY

Liberec ��������������������

61_0000

Objednávajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

 Vhodná aj pre kojencov.

LEN

str

án

ŽENY CH CÚ

ZÁZRAČNÁ PLANÉTA AK MILÝCH CH HL LA 

 

 str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RÝ NESPADNE

#10 Číslo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NÁ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRÍRODA

PRÍŠERY Z HLBÍN

       str.

54

VESMÍR

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydaní len za 12,90 €

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREČO ŠKODÍ CUKONÁM R?

V TOMTO ČÍSLE ĎALE

25 ÚŽASNÝCH ZÁBEROV

����������+

           str. 70

- JJan 2017

+Liečili Egypťania +Užívali ľudia infekcie plesňou? drogy +Čo je najdrahšíaj v minulosti? materiál na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparáda najkrajších vesmírnych výjavov

PRÍRODA

ČLOVEK

      

str. 40

J NÁJDETE....

ZVIER ATKÁ TO VIDIA INAK

ČLOVEK

5 ZBYTOČNÝCH ČASTÍ TELA

+ Naši domáci miláčikovia a ich vycibrené zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Žlčník aj mandle sú nahraditeľné

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

Prešovčania platia dane, postavte nám obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

BB17-07 STRANA - 08

85-00

BRATISLAVA - MARTIN - BANSKÁ BYSTRICA - ŽILINA - NITRA - BARDEJOV - PREŠOV - KOŠICE- MICHALOVCE - GIRALTOVCE

Vlasová kozmetika, pomôcky a zariadenia pre kaderníctva

85_0000

TRNAVA - Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, TRENČÍN - Zlatovská 9 ( pri OC Úspech), 0948340 673, e-mail: maduxtn@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochádzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotované stravovanie

17 07 bystricko brezniansko  

17 07 bystricko brezniansko

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you