Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

bystricko.sk

BYSTRICKO

2 2

BREZNIANSKO

2 2-4

týŞdenne do 50 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

4 4

"! 

 #  

4,5

94-0008

    

('%

&    e-mail: $# "#!,

59-095-3

OD 3. MARCA NOVĂ

ˆ w’—•ˆ…˜Â?ˆ–— Â–ÂŒĂŤÂ‡Â‘Âˆ

 %/- & 

EŇ PÔŽIÄŒKNAĂ R NĂ M.

“’WŒ:„Pš

V BREZNE GEN. M.R. Ĺ TEFĂ NIKA 52 (PRI COOP JEDNOTE)

 ( * /- & 

5,6

.â‚Ź ! ' $ )+ #+"! .',

6,7

ĂŤÂ¤ÂĽÂŞÂŞĂŤÂˆÂ˜Â•

z_Otvorenie Pozickarne Brezno_93x61_Brezniansko.indd 1

20.2.2014 17:56:26

MOBILNÉ CENTRUM PÔŽIÄŒIEK NĂ JDETE V BREZNE: 3.-5.3.2014, nĂĄm. M.R. Ĺ tefĂĄnika

0910 976 569, 0948 655 817

94-0105

0904 630 120 0902 662 582

03-0019

’‡Í¥ªªÍ‡’

www.pozickaren.sk

7

59-095-1, 2

tel.: 

94-0024

OD 600 EUR DO 100 000 EUR bez poplatkov a zbytoÄ?nĂ˝ch papierovaÄ?iek

5,7


5 9 6 5

9 8

7

6 3 1

9 5 4

Písomné hlasovanie v bytovom dome

Právnik radí

3

7 4 8 4 1 3 7 3 8 4

JUDr. Tomáš Pavlovič

Otázka čitateľa Jána: Dobrý deň, bývam v bytovom dome, v ktorom je viacero vlastníkov bytov. Správu bytového domu zabezpečuje správca. Prednedávnom bola

do schránky každého vlastníka bytu správcom vložená zmenená zmluva o výkone správy s priloženým lístkom, na ktorom bolo napísané: „Podpíš a vlož do schránky“, s uvedením čísla, ktoré určil správca. Nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov novú zmluvu o výkone správy podpisom odsúhlasila a vhodila do schránky určenej správcom. Je nové znenie zmluvy platné i pre vlastníkov, ktorí novú zmluvu neodsúhlasili a musia sa i títo vlastníci novou zmluvou riadiť? Ján. Vážený čitateľ Ján, práva a povinnosti vlastníkov bytov v bytovom dome upravuje Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podľa tohto zákona má vlastník bytu v dome právo a povinnosť

zúčastňovať sa na správe domu a rozhodovať hlasovaním. Zákon upravuje dva spôsoby hlasovania, a to hlasovanie formou zvolania schôdze vlastníkov bytov alebo písomné hlasovanie, ktoré je možné označiť za zjednodušenú formu hlasovania. Rozhodnúť o tom, že sa vykoná v určitej záležitosti písomné hlasovanie, môže správca, zástupca vlastníkov alebo predseda. Tieto osoby svoje rozhodnutie zverejňujú vyhlásením písomného hlasovania. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, a o termíne a mieste pokračovanie na nasledujúcej strane

občianska

riadková inzercia

byty/predaj

3

byty/prenájom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

stavba

8

domácnosť

9

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 3 dolu.

75-44

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2


Právnik radí

pokračovanie

hlasovania. Oznámenie písomného hlasovania sa uskutočňuje spôsobom v dome obvyklým (t. j. spôsobom v dome zaužívaným, vývesné skrine alebo tabule, doručenie do schránok, doručenie poštou a pod.). Hlas každého vlastníka v dome má rovnakú váhu, t.j. za každý byt má jeho vlastník jeden hlas. Zákon výslovne upravuje i formu a obsahové náležitosti hlasovacieho lístka. Na hlasovacom lístku musia byť uvedené pod sankciou jeho neplatnosti nasledovné údaje: 1. deň konania hlasovania, 2. meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového

priestoru v dome, a 3. otázka alebo otázky, t.j. predmet hlasovania. Pokiaľ hlasovací lístok tieto náležitosti neobsahuje, je hlasovací lístok, a následne i samotné hlasovanie neplatné. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal alebo písomné hlasovanie vyhlásil. Platne prijaté rozhodnutie je záväzné pre všetkých vlastníkov v dome, je teda platné i pre prehlasovaného vlastníka bytu. Písomné hlasovanie je však možné vykonať len v prípade, ak nejde o rozhodovanie o zmluve o spoločenstve alebo o zmluve o výkone správy. Z Vami uvedených informácií je možné mať za to, že vo Vašom prípade bolo správcom vyhlásené písomné hla-

sovanie o otázke, pre ktorú zákon výslovne vyžaduje zvolanie schôdze vlastníkov bytov. Z tohto dôvodu by písomné hlasovanie o predmetnej otázke nemohlo mať za následok schválenie nového znenia zmluvy o výkone správy a i naďalej by bolo pre všetkých vlastníkov bytov potrebné riadiť sa pôvodným znením zmluvy o výkone správy. V každom prípade odporúčame, aby ste sa pri realizácii týchto krokov poradili s právnikom, ktorý sa oboznámi s detailmi a navrhne najvhodnejšie právne kroky. JUDr. Tomáš Pavlovič Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Vtip: Na skúškach v autoškole sa pýtajú blondínky: - „Popíšte ako pracuje motor.“ - „Môžem vlastnými slovami?“ - „Nech sa páči!“ - „Brrrrrrm, brrrrrrrm, brm brm.“ Victor Hugo: „Život je čakanie nato, kedy sa naše sny premenia na skutočnosť!“

3

občianska

riadková inzercia

09-38

záhrada a zverinec 10

hobby a šport deťom rôzne/predaj

11 12 13

rôzne/iné

14

hľadám prácu zoznamka

15 16

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraBBmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP BB 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


3 4 1 5 9 8

8 9

4 1 6 5

1 4 7 8 5

4 6 8 4

5

Odborník radí

1 9 6 3

8

Ján Šebo, lyžiarsky inštruktor

Pizza a špagety! Nie, nemusíte sa obávať. Tento článok nebude o postupe správnej prípravy týchto dvoch obľúbených pokrmov. V súvislosti s lyžovaním sa slovo pizza a špagety, používajú pre lepšie znázornenie správneho postavenia

lyží. Ak si hovoríte, že je to isté ako pluh alebo jazda rovno, máte pravdu. Avšak dnešné deti si rýchlejšie predstavia, ako vyzerá trojuholník pizze a špagety. Ak sme našli správny terén a dieťa je rozcvičené, môžeme začať. Ako prvé ich učíme jazdu rovno. Pri jazde rovno je potrebné dieťaťu vysvetliť, že musí mať lyže rovnobežne vedľa seba. Keby sme mu to povedali takto, určite by nám nerozumelo. Preto v tejto súvislosti používame slovíčko špagety. Dieťa vám bude vedieť povedať, ako vyzerajú neuvarené špagety. Samozrejme je veľmi nápomocné, ak to aj vy so svojimi lyžami dieťaťu ukážete.

Teraz je ten správny čas na prvú jazdu dole miernym kopcom končiacim rovinou. V prípade, že sa dieťa zľakne rýchlosti a radšej sa hodí na zem, nič sa nedeje. Je to niečo nové a potrebuje si na túto činnosť zvyknúť. Často sa stáva, že si rodič vyberie nesprávny terén a dieťa chytá dole do náručia. Nielenže to nepomáha výučbe (dieťa čaká, že ho niekto dole zastaví), ale pri veľkej rýchlosti a následnom zastavení môže dôjsť k úrazu. Pri jazde rovno má dieťa plynulo prejsť do roviny a tým aj samo zastaviť. Potom, čo dieťa zvládne tieto prvé jazdy, je rad na jednopokračovanie na nasledujúcej strane

na rovinu

(pokračovanie na ďalšej strane)

59-094

ZASKLIEVANIE

- ALTÁNY - ZÁDVERIA ZĽAVY - BALKÓNY 15% až 30% - ZÁBRADLIA

AGS-SI, s.r.o. Ružová 8, 909 01 Skalica

www.ags-si.sk ags@ags-si.sk

0948 211 611

63-0040

... až s nami bývate

59-075-1

Aké ste boli dieťa či žiak v škole? Ako dieťa som do približne jedenástich rokov žil pestrým životom plným hier, bitiek a kamarátov. Potom sme sa presťahovali a väčšinu týchto aktivít nahradilo čítanie. Ako študent som nijako nevynikal. Výnimočný bol hádam iba môj sklon úspešne exhibovať na rôznych recitačných a vedomostných súťažiach. To trocha zdvíhalo moje sebavedomie. Spomeniete si na svoju najväčšiu vylomeninu, akú ste vyviedli? Myslíte ako dieťa? Hmm. Ani nie. Nič zvláštne som nespáchal. Pár drobných trápností, ale nič, čo by stálo za reč. Vždy ste chceli byť tým, čím ste alebo ste túžili po inom povolaní? Vždy som túžil byť ... čímsi ako blahobytným dôchodcom, ktorý by už nemusel chodiť do zamestnania a iba si užíval plody svojej práce. Nejde ani tak o to, že by som nechcel pracovať – skôr sa mi nechcelo byť niekde s ľuďmi, s ktorými nechcem byť. Vždy som túžil mať doma veľa kníh, dozvedať sa nové veci a hrať sa. To sa vlastne doteraz nezmenilo. Spomeniete si na svoj prvý job, prvý zárobok? Ako druhák na strednej škole som jedno leto pracoval na archeologických vykopávkach v Devíne. Celý mesiac sme od skorého rána kopali asi trojmetrové archeologické sondy. Za prvé peniaze som si kúpil gitaru. Svojim blízkym to nezabudnem pripomenúť vždy, keď ideme okolo dnes zrenovovaného devínskeho kaštieľa. To bola paradoxne veľmi radostná práca, preto som si na ňu spomenul ako prvú. Ale ešte pred tým som sťahoval archív vo Filmovom ústave, roznášal noviny, predával na trhu zeleninu... Akého ste vierovyznania? Som nepraktizujúci katolík. Ale som zvyknutý, že moja mama každé ráno počúvala v rádiu omšu. A hoci ma to samého prekvapuje, čoraz viac mi chýba pravidelný omšový rituál. Máte životné krédo, motto, ktorým sa riadite? Neviem, či je to motto, ale keďže mám dosť úzkostnú povahu, často si opakujem – „O nič nejde.“ Ako oddychujete? Máte obľúbenú hudbu, film, miesto na relax? Najradšej oddychujem doma, na svojom červenom gauči v knižnici. Ale možno ešte príjemnejším relaxačným miestom je pre mňa momentálne pracovňa v rozhlase, kde sa môžem okrem práce venovať aj maľovaniu, po čom som dlho túžil.

20-016

s Dadom Nagyom


Odborník radí

pokračovanie

duché cviky. Stále budeme jazdiť rovno, ale počas zjazdu budeme robiť obra (vystrieme sa hore) a trpaslíka (pokrčíme sa a chytíme sa rukami kolien). Dieťa postupne získava väčšiu istotu na lyžiach. Na precvičovanie bočnej stability, sa budeme počas jazdy dole dotýkať rukou raz jednej lyžiarky, a potom druhou rukou druhej lyžiarky. Pravdepodobne najzložitejším cvikom pri jazde rovno je vystupovanie lyžami zo stopy. Dieťa musí za jazdy spraviť bočný krok najprv s jednou lyžou a k nej prisunie druhú lyžu. Treba to opakovať viackrát

do oboch strán, aby dieťa získalo potrebnú istotu. Poďme na pizzu resp. poďme robiť pluh. Aby dieťa rýchlo pochopilo, čo od neho chceme, je potrebné mu preložiť pluh do jeho reči a tvar pluhu priblížiť k niečomu, čo pozná. Preto sa používa pomenovanie pizza (trojuholník pizze) alebo strieška (napr. strecha na dome). V prvom rade sa musíme naučiť robiť „pizzu“ na mieste. Preto si vyberieme vhodnú rovinu a skúšame s dieťaťom zo základného postavenia (také postavenie akým jazdíme rovno) odtlačiť od seba najprv jednu lyžu a potom druhú. Následne skúšame spraviť pizzu s oboma lyžami naraz. Zo začiatku nie je potrebné, aby robilo dieťa

veľký pluh. Síce mu to na mieste pôjde ťažko, ale pri pohybe na lyžiach sa to oveľa zlepší. Nácvik „špagiet“ a „pizze“ si vyskúšame na miernom svahu so zastavením na rovine. Ak to úspešne zvláda, počas jazdy dole kopcom spraví minimálne ešte jeden pluh a následne sa znovu rozbehne.

Vtip: Čo si myslí žaba, keď sa pritláča k ježkovi? Láska je veľké utrpenie.

Po všetkých týchto cvikoch prejdeme na pluhový oblúk, ktorý si rozoberieme nabudúce.

Mark Twain: „Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

Ján Šebo, lyžiarsky inštruktor

5

na rovinu

12-0018

52-0068

s Dadom Nagyom

Nechcem kvóty na ženy

Volím Rada Procházku

Ako žene mi prekáža, ako horlivo Brusel rieši práva žien. To, že som žena, nepovažujem za hendikep a necítim sa byť členkou nejakej utláčanej menšiny. Jasné, starať sa o týrané ženy, najmä pri dnešných štatistikách, podľa ktorých je už týraná každá štvrtá žena, je v poriadku. Napokon, aj muži sú obeťami domáceho násilia a týraným osobám, ktoré si nedokážu samé pomôcť, treba podať pomocnú ruku. Brusel sa rád venuje vyrovnávaniu plapla tov žien a mužov.

Bezpochyby aj Milan Kňažko či Andrej Kiska by boli dobrými prezidentmi. Obaja sú slušní ľudia a nečlenovia smeráckej kamarily a ak sa dostane do druhého kola niekto z nich, má môj hlas. No moja voľba v prvom kole patrí Radovi Procházkovi. Páči sa mi, že je mladý a rád počúvam jeho vystúpenia v parlamente. roky nevymenovať generálneho prokurátora zvoleného v súlade so zákonom u Procházku nehrozia. Druhý dôvod je politický. Kto chce poraziť Roberta Fica, musí byť prijateľný tak pre konzervatívneho, ako aj pre liberálneho voliča. Túto podmienku Rado Procházka spĺňa, a preto som presvedčený, že ak by sa dostal do druhého kola, má reálnu šancu Roberta Fica poraziť. Každopádne Slovensko má reálnu šancu na prvého nekomunistického prezidenta. Veď je aj najvyšší čas.

www.eurovolby2014.sk

Všetci za Brusel, my za vás!

03-0020

Richard Sulík Predseda strany SaS

Lucia Nicholsonová Kandidátka SaS do EP č. 2

03-0022

Avšak dva hlavné dôvody, pre ktoré budem v prvom kole voliť Rada Procházku, sú iné. Po prvé je to jeho vzdelanie. Rado je právnik, ktorý s a šp e ci a li z uj e na ústavné právo a pokiaľ to ja viem posúdiť, má vo veci jasno. Pochopil, že bez dodržiavania pravidiel nebude naša spoločnosť fungovať, a preto som presvedčený, že také kúsky ako dva

V poriadku, ale nech je to na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Potrebujeme na to nariadenia? Aby sa na dobre zarábajúcu ženu okolie pozeralo ako na hendikepovaného, ktorého plat vylobovali politici Bruselu? Čerešničkou na torte sú kvóty na ženy, ktorými chce Európska únia súkromným(!) firmám nadiktovať, koľko žien majú zamestnávať v manažmente. Politici v Európskom parlamente si neuvedomili, že nemajú čo pchať nosy do personálnej politiky súkromných firiem. Kvótami docielia opak – aj na schopnú ženu sa bude nazerať ako na chránené slabé zvieratko a nie ako na šikovnú manažérku. Zostáva dúfať, že členské štáty kvóty pri hlasovaniach vo vlastných parlamentoch odmietnu.

(pokračovanie z predošlej strany) Ak by ste si mohli vybrať, ktorou osobnosťou by ste aspoň na chvíľu mohli byť, kto by to bol a prečo? Vždy som si chcel vyskúšať, aké je byť nejakou peknou ženou. Ale to ma už pomaly opúšťa. Neviem, možno by som si chcel vyskúšať byť aspoň na 24 hodín v koži môjho obľúbeného amerického autora Paula Austera. Alebo by som chcel mať možnosť vrátiť sa teleportingom do určitých zlomových období minulosť, aby som sa dozvedel, ako to naozaj bolo. Kto zavraždil Ľudmilu Cervanovú? Kto stojí za napadnutím Hedvigy Malinovej? Ako to bolo s Dubčekovou autonehodou? atď. A rád by som si pozrel tajné archívy „mocných ľudí“ plné kompromitujúcich materiálov ... Toto by ma asi chvíľu celkom bavilo. Keď sme pri ženách, spomínate si na svoju prvú lásku či prvú pusu? Jasné. Absolvovali sme spolu dlhú letnú cestu stopom po Európe. Bol to dovtedy nepoznaný pocit úžasnej voľnosti. Aký je Váš postoj k predmanželskému intímnemu životu či k nevere? Fúha, ťažké otázky mi dávate. Predmanželský intímny život považujem za prirodzenú súčasť vzájomného spoznávania sa. Ale fakt neviem, čo rozumné by som povedal o nevere. Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? Určite som, bohužiaľ, ublížil rôznym svojim blízkym, ale ťažko povedať, či to bolo vedomé klamstvo. Aký je Váš postoj k otázke trestu smrti? To je tiež ťažká otázka. V princípe si myslím, že ľudia, ktorí sa dopustili zvlášť beštiálnych vrážd, by za to mali byť adekvátne potrestaní. Na druhej strane, naše súdnictvo je v takom katastrofálnom stave, že nie je ani najmenšia záruka, že sa z obete nestane vinník a na trest smrti neodsúdia nevinného človeka. Čiže, som proti trestu smrti. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív DN


8 3 3 7 8 6 1 6 9 2 7 9 4 3 9 4 7 1 9 1 2 6 4 8 7 6

Predstavujeme:

Kniha: Znamenie exorcistu – Farár, ty nič nevieš! „Prečo ste tu? Kto ste? Čo chcete? Musíte nechať týchto chlapcov, sú to Božie deti a vám nepatria. Vráťte sa do pekla, odkiaľ ste prišli!“ „Ty nič nevieš, farár, tu je

zmluva, tu je zasvätenie... Privolali nás!“ „Kto vás privolal? A o akej zmluve hovoríte?“ „Vieš, čo znamená slovo zasvätenie? „Čo sa stalo? Čo znamená toto zasvätenie?“ Zvýšil som hlas, stisol kríž a snažil som sa zatlačiť na chlapcov, no oni opäť začali mrmlať nezrozumiteľné vety. Pokúšali sa odolať, nerozprávali, len vydávali čudné zvuky. „V mene Krista, hovorte: Čo sa stalo?“ Pasquale zostal trochu omámený a hlavu zaklonil mierne dozadu. Jeho brat mi pokojným, ale chmúrnym hlasom povedal slová, z ktorých mi tuhla krv v žilách: „Jej sa opýtaj.“

… Priblížil som sa k nej a opýtal som sa: „Pani Federica, chcete odísť? Necítite sa dobre?“ V tom okamihu zdvihla hlavu, chmúrnym hlasom mi odpovedala a znova ma prekvapila: „Farár, ešte stále si nepochopil? Ty nevieš, kto som!“ Známy exorcista páter Amorth ponúka ďalšiu napínavú knihu s dvoma zaujímavými prípadmi exorcizmu. Pridal k nim pozorovania, ktoré sa s obsahom knihy veľmi dobre prelínajú.

objednávajte na www.donbosco.sk | 02/5557 2226

od 2.000 do 70.000 EUR

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

do 48 h

∙ Ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

DVAJA PRIATELIA

∙ Stačí prezvoniť a my vám zavoláme späť 0905 / 35 33 37 0911 / 46 66 55 0905 / 46 66 55 0948 / 46 66 55

Hľadáme obchodných zástupcov 41-0007

Starší sa volal Frank, mal dvadsať rokov. Mladší Ted mal osemnásť. Priatelili sa od detstva. Rozhodli sa, že sa dajú zverbovať na vojnu. Keď odchádzali, sľúbili rodičom i sebe, že sa navzájom o seba budú starať. Mali šťastie. Dostali sa do toho istého útvaru. Útvar vyslali do boja. Bola to strašná vojna v rozpálených pieskoch púšte. Istý čas boli obaja v tábore, ktorý chránilo letectvo. Raz večer prišiel rozkaz preniknúť na nepriateľské územie. Vojaci postupovali celú noc v pekelnej paľbe. Ráno sa útvar zhromaždil v malej dedinke. Ted chýbal. Frank ho hľadal všade, medzi ranenými i medzi mŕtvymi. Jeho meno našiel v zozname nezvestných. Ohlásil sa u veliteľa.

„Žiadam o dovolenie vyhľadať a priviesť svojho priateľa,“ povedal. „Je to veľmi nebezpečné,“ povedal veliteľ. „Aj ja som stratil svojho priateľa a mohol by som stratiť aj teba. Vonku sa strieľa.“ 23-0056

Napriek tomu Frank odišiel. Po niekoľkých hodinách Teda našiel. Bol smrteľne ranený. Vzal ho na ramená, ale črepina zasiahla aj jeho. Tak sa dovliekol do tábora. „Stálo to za to, položiť život za mŕtveho?!“ kričal veliteľ. „Áno,“ zašepkal Frank, lebo skôr než Ted umrel, povedal mi: „Frank, ja som vedel, že prídeš.“

PRÁCA!!! Partner T-COM otvoril nové pracovisko v Banskej Bystrici a ihneď prijíme

Tie isté slová v takej istej chvíli povieme Bohu: „Vedel som, že prídeš.“

OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV

Plat 1000 eur, ubytovanie, bezplatné školenie, firemné auto. Aj pre absolventov!

MYŠ

Dobrá myš tú čudnú tekutinu bojazlivo iba párkrát oblizla. Vôňa sa jej páčila. Chutilo to dobre. A tak sa do nej pustila. Stekalo to hrdlom ako oheň. Keď vypila kaluž, vzpriamila sa a zrevala: „Kde je tá mačka?“

Mnoho ľudí má dnes odvahu len ako táto myš. Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

0911 557 260

B.T. Transport s.r.o.

HĽADÁME VODIČOV MKD Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Zvolen prijme do pracovného pomeru vodičov MKD

z dôvodu rozširovania vozového parku

prijme vodièov MEDZINÁRODNEJ KAMIÓNOVEJ DOPRAVY

PONÚKAME: ™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^ùh`‚]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VùcZ_`VginkdY^ùV ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`j ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.%-'-.*(.

PONÚKAME:

- finančnú istotu a motivačné finančné ohodnotenie - práca v stabilnej rozvíjajúcej sa firme - jazda komplet EU a Scandinavia - moderný vozový park

POŽADUJEME:

- vodičský preukaz C+E - ADR preukaz výhodou - kvalifikačná karta vodiča - psychotesty

Kontakt: Tel.: 0911 855 612, 0902 945 742, 0911 442 973 Životopis posielať na e-mail: tomas.necpal@bttransport.sk B.T.Transport s.r.o., Moyzesova 7883/39, 960 01 ZVOLEN

23-0055

Osobný pohovor si dohodnite na tel. čísle

02-0041

Vznešená, milá, dobre vyzerajúca myš pri zúfalom úteku pred mačkou vbehla do pivnice v bohatej vile. Tu sa vďaka tme ocitla v čudnej kaluži. Bola to kaluž najlepšieho brandy, ktoré vytekalo cez chybný uzáver vzácneho súdka.


dodržať správnu techniku najmä pri prechode na normálnu stravu, v opačnom prípade si môžeme ublížiť. Nepravidelné Pôstne obdobie, pôst uznávajú skoro všetky náboženstvá a aj a dlhodobé hladovanie, však pôsobí na organizmus nepriazstaré tradície. Občasné obmedzenie príjmu potravy prospeje nie- nivo. Pôst sa neodporúča pri vážnych ochoreniach, krajnom oslabení, cukrovke denutriciou a acidózou, myokarditíde,a len zhodením kilogramov no i prečistením organizmu a duše. Dôležitým faktorom pri plánovaní takejto kúry je jej pravidel- pri psychických poruchách. nosť. Očistu si môžete dopriať pravidelne celý rok a to tak, Pri očistenej kúre sa vyhnite káve, kofeínovým čajom, cigaže jeden deň v týždni budete piť vodu, poprípade zeleninové retám, alkoholu, cukru, mäsu, ťažkým vyprážaným jedlám, šťavy. Dlhšie očistné kúry je dobré naplánovať 1 až 2 krát do konzervovaným jedlám (aj ovociu a zelenine v konzerve). roka. No pôst dlhší ako 2-3 dni by ste nemali robiť bez po- Najvhodnejším jedlom v tomto období je zelenina v surorady s lekárom a bez dôkladnej prípravy. Je veľmi dôležité vom stave. A kto rád varené, tak najlepšie na pare. Kapusta,

Gazdinka radí

Očistné obdobie

ružičkový kel a šalátová zelenina majú antioxidačné účinky a vysoký podiel vlákniny. Surová mrkva prečistí hrubé črevo. Okrem toho množstvo betakaroténu, ktoré obsahuje, bojuje proti toxínom v tele. Podobne aj surová cvikla čistí pečeň a obličky. Šťava zo surovej cvikly sa odporúča piť aj na prečistenie krvi. Zeleninový jedálny lístok doplňte orechmi, strukovinami a celozrnným pečivom. A aby sme pomohli aj duši, tak si teraz v prichádzajúcom pôstnom čase, skúste očistiť myseľ od televízoru, mobilu, či počítaču. Aspoň raz do týždňa. Pri pôste sa odporúča pobyt na čerstvom vzduchu a aj očistné procedúry pre pokožku. gazdinka Evka

Vtip: - Čo ste vy za čašníka?! - rozčuľuje sa majiteľ reštaurácie - Už zase ste rozbili pohár na šampanské! Dúfam, že to bol posledný. - Nie, pán šéf, ešte máme tri! Titus Livius: „Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.“

HĽADÁM obchodných zástupcov/-kyne

myslím si

na predaj VÍNA, MEDU, MEDOVINY Super ceny !!!

7

Igor Matovič

Kšefty so svedomím

0917 333 533

66-0020

15-0094

Prijmeme

Kto by to povedal, že chuť stať sa prezidentom prinúti kandidátov zaprieť samých seba. Kandidát Fico, po tom, ako sa zrazu prerobil z ateistu na katolíka, zrazu vyhlasuje (po tom ako 6 rokov vládne a bozkáva sa s Harabinom), že chce vyčistiť súdnictvo od škodnej. Hoci je každému jasné, že kandidát Fico to zrazu vyhlasuje len preto, lebo si nie je istý víťazstvom, vyčistiť súdnictvo od škodnej, je správna vec. Na druhej strane chrániť manželstvo ako zväzok muža a ženy, je tiež správna vec. Myslím si. Preto, sa mi veľmi veľmi nepáči, že SMER s tak vážnymi témami kšeftuje. Najprv Maďarič vyhlásil, že keď KDH nebude proti Ficovi, ochranu manželstva prikážu ich poslancom podporiť. Potom kandidát Fico vyhlásil, že keď kádeháci podporia smerákov, potom smeráci kádehákov. Vraj tak sa robí štandardná politika. Mne je to odporné. Je to vzorový dôkaz toho, ako funguje slovenská politika už 24 rokov. Kšefty so všetkým - so zákazkami, s funkciami, so svedomím poslancov. Nikomu z nich nejde o to, či je niečo správne a dobré, ale len a len o to, čo z toho bude mať. Nám ide o vec. Preto sme dali verejný príslub, že oba zákony v prvom čítaní podporíme - aj ochranu manželstva, aj vyčistenie súdnictva. Tým získame čas, aby sme prípadné výhrady doladili v druhom čítaní. Zároveň tým zoberieme štandardným stranám handlovanie pred voľbami s tak dôležitými témami, na ktoré dlhé predlhé roky zvysoka kašlali. Uvidíme, či to zaberie. Ako s prezidentom? Ste už rozhodnutí? Ak nie, odporúčam, aby ste začali tým, že si najprv sami sebe zodpoviete otázku ako si predstavujete ideálneho prezidenta. Potom si bez akýchkoľvek predsudkov prejdite kandidátov a posúďte, či spĺňajú vaše kritériá. Možno budete prekvapení, ako dopadne váš kandidát. Podľa mňa by mal ideálny prezident byť človek, ktorý je Múdry, Čestný, Ľudský, Odvážny, Pokorný a Spravodlivý ... no, a teraz ho nájsť spomedzi nich :o) Držme si palce :o)

74-0024

52-0039

Igor Matovič


  

  

 

Redakcia: tel/fax: e-mail:

RudlovskĂĄ cesta 53, B. Bystrica 048 / 414 62 48 bystricko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Mgr. Radoslav Gloznek

ZÄžavy, zÄžavy, samĂŠ zÄžavy! PoznĂĄte to, pĂ˝tajĂş ich zĂĄkaznĂ­ci, doĹžadujete sa ich od svojich dodĂĄvateÄžov. Stali sa sĂşÄ?asĹĽou nĂĄĹĄho kaĹždodennĂŠho biznis Ĺživota. NedĂĄĹĄ zÄžavu - nedostaneĹĄ zÄžavu = nespravĂ­ĹĄ dobrĂ˝ obchod. PozastavovaĹĽ sa nad tĂ˝m, preÄ?o existujĂş, v tomto prĂ­pade nemĂĄ zmysel. DĂ´leĹžitĂŠ je vedieĹĽ nastaviĹĽ ich sprĂĄvnu

hodnotu a vedieĹĽ si ich aj adekvĂĄtne obhĂĄjiĹĽ. V naĹĄom vydavateÄžstve poskytujeme klientom na reklamu 4 kategĂłrie zliav. Ĺ tandardnĂŠ, vernostnĂŠ, last minute a prvoinzerentskĂŠ. Výťka zÄžavy pri ĹĄtandardnĂ˝ch zĂĄvisĂ­ od poÄ?tu objednanĂ˝ch opakovanĂ­, titulov alebo obratu aĹž do výťky 50%. DruhĂĄ kategĂłria zliav sa riadi jednoduchĂ˝m pravidlom. Ak si ochotnĂ˝ tento rok nieÄ?o priplatiĹĽ navyĹĄe, dostaneĹĄ zÄžavu aĹž do 70% a poskytnutĂĄ inzercia ti vo väÄ?ĹĄine prĂ­padov pokryje uverejnenie v kaĹždom vydanĂ­. Tieto zÄžavy volĂĄme vernostnĂŠ a sĂş urÄ?enĂŠ pre naĹĄich stĂĄlych klientov. KaĹždĂ˝ klient, ktorĂ˝ je drĹžiteÄžom vernostnej zÄžavy mĂĄ moĹžnosĹĽ Ä?erpaĹĽ osobitĂş kategĂłriu zliav

aĹž do výťky 80%, ktorĂş volĂĄme last minute. VernĂ˝ch klientov odmeĹˆujeme dvakrĂĄt a robĂ­me to veÄžmi radi. V kaĹždej ďŹ rme sa nĂĄjde nieÄ?o, na Ä?o je hrdĂĄ a povaĹžuje tento svoj poÄ?in za nieÄ?o Ä?o ju charakterizuje a robĂ­ atraktĂ­vnou. My vo ďŹ rme sme hrdĂ­ na to, Ĺže uĹž viac ako 15 rokov poskytujeme ĹĄtartovacie prvoinzerentskĂŠ zÄžavy pre klientov, ktorĂ­ eĹĄte u nĂĄs neinzerovali. KaĹždĂĄ ďŹ rma si zaslúŞi podporu od zaÄ?iatku a mi v tomto ideme prĂ­kladom, 70% zÄžava predsa stojĂ­ za to. Ak zaÄ?Ă­nate podnikaĹĽ radi vĂĄs podporĂ­me inzerciou, vytlaÄ?Ă­me za skvelĂŠ ceny vizitky, letĂĄÄ?iky prĂ­padne inĂŠ reklamnĂŠ materiĂĄly. Ak mĂĄte postreh Ä?i nĂĄpad pĂ­ĹĄte na radoradi@regionpress.sk

BRAVÄŒOVÉ POLOVIÄŒKY, OĹ Ă?PANÉ, ODSTAVÄŒATĂ

Inzercia: MĂĄria ViazanicovĂĄ 0905 923 501 Ing. Dagmar BabicovĂĄ 0907 727 204 Petra HrabĂĄÄ?ovĂĄ 0905 741 858

0908 88 58 92

DistribĂşcia: (50.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Banskej Bystrici, Brezne, Ĺ alkovej, Slovenskej Ä˝upÄ?i, Brusne, Valaskej, Podbrezovej, Selciach, Medzibrode, BadĂ­ne, KremniÄ?ke, Vlkanovej, Rakytovciach, Hronsek, KynceÄžovĂĄ, Nemce, Podkonice, HrochoĹĽ, Ä˝ubietovĂĄ, StrelnĂ­ky, Medzibrod, NemeckĂĄ, Lopej, ÄŒ. Balog, DolnĂĄ MiÄ?ina, LuÄ?atĂ­n, KrĂĄliky, DĂşbravica, Predajna, Oravce, ÄŒerĂ­n-ÄŒaÄ?Ă­n a Malachove

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 83.229 Bratislavsko VĂ˝chod 86.771 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

VýchodnÊ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Koťicko 22.250 Koťicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Preťovsko+SB 30.000 Spiťsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

PREZIDENTSKÉ VOijBY 2014

RADOSLAV PROCHĂ ZKA

KATARĂ?NA PROCHĂ ZKOVĂ

www.silnyprezident.sk SPOLU. PRE ÄłUDĂ?. ZA SLOVENSKO. Prochazka_inz.Regiopress_189x125.indd 1

25.2.2014 14:19

03-0017

 

Rado radĂ­

36-0059

  

14 09 bystricko brezniansko  

14 09 bystricko brezniansko

Advertisement