Page 13

zĂşÄ?astnila stretnutia LPRe SR s Českou Reuma Ligou v  LuhaÄ?oviciach. PrvĂ˝ oktĂłbrovĂ˝ týŞdeĹˆ sme absolvovali RekondiÄ?nĂ˝ pobyt vo VysokĂ˝ch TatrĂĄch, ktorĂ˝ sme si bohato uĹžili. ZaÄ?alo sa to prechĂĄdzkami, neskĂ´r tĂşrami v krĂĄsnom prostredĂ­ Ĺ trbskĂŠho Plesa. V  hoteli sme vyuŞívali wellnes zĂłnu so saunami a  vĂ­rivkou. UvoÄžĹˆujĂşcu masĂĄĹž nĂĄm poskytovala profesionĂĄlna masĂŠrka – jedna z naĹĄich Ä?leniek – A. JablonovskĂĄ. Jej masĂĄĹž blahodarne pĂ´sobila na boÄžavĂŠ a  stuhnutĂŠ kÄşby. VeÄ?ery sme trĂĄvili v tvorivĂ˝ch dielĹˆach, konkrĂŠtne pri vĂ˝robe

oplatilo. MĂĄme za sebou bohatĂş Ä?innosĹĽ Ligy, veselĂŠ a prĂ­nosnĂŠ stretnutia, novĂ˝ch priateÄžov a  skvelĂŠ zĂĄĹžitky. Ako prvĂŠ sme zorganizovali stretnutie s  Ä?lenmi SlovenskĂŠho zväzu Sclerosis multiplex. Od nich sme sa dozvedeli, Ĺže tak ako my, aj oni sa boria s  nedostatkom finanÄ?nĂ˝ch prostriedkov na Ä?innosĹĽ. Turistickou vychĂĄdzkou po „kyslĂ­kovej drĂĄhe“ v  BardejovskĂ˝ch KĂşpeÄžoch sme dokĂĄzali, Ĺže reumu mĂĄme pod kontrolou a Şe sa jej nebojĂ­me. V  auguste sa jedna z  naĹĄich Ä?leniek D. KostĂ­kovĂĄ

Liga proti reumatizmu – miestna poboÄ?ka Bardejov / LPRe – MP Bardejov / V Bardejove sa rozbehla Ä?innosĹĽ miestnej poboÄ?ky zaÄ?iatkom minulĂŠho roku. ZaÄ?Ă­nali sme od zaÄ?iatku, po rokoch neÄ?innosti predchĂĄdzajĂşcej poboÄ?ky. Nevedeli sme do Ä?oho ideme, ale rozhodli sme sa, Ĺže to skĂşsime. Dnes mĂ´Ĺžme smelo povedaĹĽ, Ĺže sa to

Vtip: Ĺ˝ena kriÄ?Ă­ na manĹžela – kominĂĄra: KeÄ? si kominĂĄr, to eĹĄte neznamenĂĄ, Ĺže musĂ­ĹĄ povymetaĹĽ vĹĄetky krÄ?my!

AugustĂ­n: „Rob to, Ä?o dokĂĄĹžeĹĄ a modli sa za to, Ä?o nedokĂĄĹžeĹĄ – a Boh dĂĄ, aby si to dokĂĄzal.“

JARMILA a BARDEJOV!

PONUKA PRĂ CE QD65DMĂŽ5

=9ƒ5$ĂŽ =ƒ02ĂŽ1Â?. 23(5ƒ725

PrĂ­jmeme ÄŒAĹ NĂ?KA/ÄŒKU

929Â&#x;52%(

prax nutnĂĄ

0903 635 294

85-0137

reĹĄtaurĂĄcia, kaviareĹˆPrijmeme do TPP

pracovnĂ­kov do skladov v Maduniciach (okr. Hlohovec) a v Senci

0905 550 896

prĂĄca BJ a okolie. Tel. 0903 910 697

nemÄ?iny pre

prijme profesionĂĄlnych vodiÄ?ov medzinĂĄrodnej kamiĂłnovej dopravy

PRĂ CA V ÄŒR

PonĂşkame VĂĄm moĹžnosĹĽ zlepĹĄiĹĽ VaĹĄu finanÄ?nĂş situĂĄciu prĂĄcou v zahraniÄ?Ă­.

DlhodobĂŠ zamestanie pre muĹžov a Ĺženy

HĞadåme OPATROVATEĽKY/ov k seniorom ako i k deżom (Şiadny Au-pair program) do Nemecka.

skladnĂ­k s plĂĄtnom a ĹĄiÄ?ky 87-0128

0905 552 901 movik.sro@gmail.com

61-0042

UBYTOVANIE A DOPRAVU HRADĂ? FIRMA

e-mail:albissro@mail.t-com.sk, poĹĄtou: Albis s.r.o., P.O.Box 49,917 01 Trnava

Telefonický kontakt: 0911 519 185, 0911 519 187 033 / 551 28 90 (Po –Št: 8.00 – 16.30h, Pi: 8.00 – 13.00h)

Kontakt: 0911 297 122

60-0014

na trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer.

61-0244

85-0072

ÄŒAĹ NĂ?KTPAP/ÄŒKU opatrovateÄžky do kontakt: 5 0 7 7 7 0908 9 0949 844 700

61-0202

Firma

BJ 14-32 STRANA - 13

93-857

poklĂĄdaÄ?ov tesĂĄrov, Ĺželeziarov murĂĄrov, ojnĂ­kov zĂĄmkovej dlaĹžby, vodiÄ?ov, str

   ! "# $     

Kurz

VWD�¯SUH]YRQLħ

prĂĄcu pre Firma EUROMONOLIT, s.r.o. ponĂşka

        

PizzĂŠria PEPPINO prĂ­jme

65

nabor@danox-group.eu 24-0198

prac. Ä?as od 7.00-19.00 h. aj noÄ?nĂŠ. VĂ˝bornĂŠ platovĂŠ podmienky. MoĹžnosĹĽ ubytovania.

 %5Âœ6,ĂŽ )25029ÂƒĂŽ JADRĂ R 2'/,(9$ĂŽ Äż(5,$91,. 

85-010313

VolĂĄm sa Jarmila som z KoĹĄĂ­c mĂĄm 47 rokov. ZaÄ?ali sa u mĹˆa ĂşzkostnĂŠ stavy, strach a panika. Stavy, ktorĂŠ som predtĂ˝m nepoznala. Z niÄ?oho niÄ?, silnĂŠ buĹĄenie srdca, toÄ?enie sa hlavy a hlavne strach z toho, Ä?o to vlastne je. Potrebovala som pocit istoty, odbornĂ­ka, ktorĂ˝ mi vysvetlĂ­ Ä?o mi je, Ä?i som sa zblĂĄznila. Zrazu sa sama seba pĂ˝tam, viedla som Ĺživot takĂ˝ ako pred tĂ˝m, pracovala mala konĂ­Ä?ky a inĂŠ zĂĄÄžuby nepila, nikdy nebrala drogy, nefajÄ?ila. Viedla som normĂĄlny Ĺživot so svojĂ­mi uĹž väÄ?ĹĄĂ­mi detmi, mala priateÄžov, vedela som sa smiaĹĽ a zrazu vybuchla bomba! Kto nezaĹžil nepochopĂ­, priĹĄiel strach nĂĄhly a rĂ˝chly desaĹĽ minĂşt aj desaĹĽkrĂĄt cez deĹˆ. A potom neskĂ´r som uĹž preŞívala obavy do predu(Ĺže sa TO opät objavĂ­, strach zo strachu) a toto my vydesilo a vystraĹĄilo. No jedno som vedela, Ĺže s tĂ˝m nieÄ?o musĂ­m urobiĹĽ. VytoÄ?ila som 155 nahĂĄdzala veci do taĹĄky, priĹĄla sanitka a s Ĺˆou pocit istoty, Ĺže zrazu uĹž niesi sama a sĂş pri tebe Äžudia, bola som ĹĄtastnĂĄ. Na prĂ­jme so mnou rozprĂĄvala lekĂĄrka a rozmýťlala som Ä?i ostaĹĽ. Alebo sa vrĂĄtiĹĄ domov v ten deĹˆ, pichnĂş ti nejakĂş injekciu na ukÄžudnenie a poĹĄlĂş ĹĽa domov. PodpĂ­sala som sĂşhlas na hospitalizĂĄciu, neveÄ?ela som vĹĄak Ä?o ma Ä?akĂĄ. Dali ma na zatvorenĂŠ oddelenie! Medzi najĹĽaŞťie prĂ­pady. ÄŒlovek musĂ­ zoĹĄaliet z toho Ä?o tam vidĂ­. Okolo vĂĄs zrazu chodia Äžudia akoby z gumennĂ˝mi vlhkĂ˝mi tvĂĄrami bez mimiky. KtorĂ­ uĹž nemajĂş ĹĄancu vrĂĄtiĹĽ sa do normĂĄlneho Ĺživota, stĂĄvajĂş sa z nich bezdomovci, konÄ?ia v basĂĄch a neskĂ´r v socialnĂ˝ch zariadeniach. Prestala som jesĹĽ, bĂĄla som sa, Ĺže zoĹĄaliem. LekĂĄr cez vĂ­kend slúŞi na ĹĄtyroch oddeleniach, nikto na VĂĄs nemĂĄ Ä?as, chcela som Ă­sĹĽ vonku- dĂ˝chaĹĽ, niÄ? inĂŠ, iba dĂ˝chaĹĽ Ä?erstvĂ˝ vzduch "nemĂ´Ĺžete, ste na zatvorenom o d d e l e n Ă­ " . PĂ˝tala som sa preÄ?o nikto mi doteraz na to odpoveÄ? nedal. -Nebola som nebezpeÄ?nĂĄ ani pre seba ani pre svoje okolie. -PriĹĄla som na oddelenie d o b r o v o Äž n e . -Nebola som umiestnenĂĄ na

Bj1432  

Bj1432

Bj1432  

Bj1432

Advertisement