Page 1

NAŠE NEMOCNICE INTERNA

Neprod ro od o de ejná ej jná p ří řílo loha o ha ha

Opavští a krnovští internisté se starají o téměř čtvrt milionu obyvatel kraje I

nterní medicína neboli vnitřní lékařství patří k největším neoperačním oborům a nejinak tomu je ve Slezské nemocnici v Opavě a Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov. Zatímco opavské oddělení má spádovou oblast bývalého okresu Opava včetně Hlučínska, Vítkovska a částečně Novojičínska, Krnov zajišťuje léčbu také pro pacienty z Bruntálska a částečně i Je-

senicka. Spádová oblast tak čítá téměř čtvrt milionu obyvatel. I proto lze bez nadsázky říci, že interní oddělení těchto nemocnic patří k největším v Moravskoslezském kraji. Obě nemocnice poskytují pacientům plnou škálu interních odborností, a to i díky vzájemné kooperaci, která postupně nabírá na intenzitě. Za zmínku jistě stojí rozšíření ambulantní činnosti

krnovského specialisty MUDr. Lukáše Burdy, který od loňského roku ordinuje se svou endokrinologickou ambulancí i v Opavě. Patří k jedné z mála ambulancí v rámci České republiky, která se specializuje kromě klasických endokrinních chorob i na poruchy lipidového metabolismu /cholesterol/ a metabolická onemocnění skeletu /osteoporóza/. Nicméně asi nejzajímavější informací v tomto

oboru, a to zejména pro pacienty z Opavska, je, že už tento měsíc bude zahájena výstavba nového interního pavilonu N ve Slezské nemocnici v Opavě. A co je hlavním cílem lékařů nejen internistů, řekl ředitel obou zdravotnických zařízení Ladislav Václavec: „Naším cílem i nadále zůstává spokojený pacient, který vidí, že usměvavý a erudovaný personál je tady opravdu pro něj.“

Stavba nové interny v Opavě začne v dubnu P

acienty a zaměstnance Slezské nemocnice v Opavě čeká letos na jaře radostná událost. Po několika letech intenzivních jednání se dočkají zahájení výstavby nového interního pavilonu N. Slavnostní položení základního kamene za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka se uskuteční 4. dubna 2013. „Jsme rádi, že se podařilo zařadit zahájení této akce do rozpočtu MSK pro rok 2013 a chtěli bychom za všechny pracovníky a hlavně pacienty poděkovat představitelům kraje,“ řekl na adresu zřizovatele KÚ

MSK ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA. Po definitivním přidělení finančních prostředků schválených rozpočtem kraje byl ve výběrovém řízení vybrán dodavatel stavby, firma Metrostav, a.s. V druhé polovině března tak může dojít k předání staveniště a začátkem dubna bude započata výstavba. Výstavbou pavilonu interních oborů bude ve Slezské nemocnici v Opavě péče poskytována v převážné většině ve dvou moderních pavilonech, což bude generovat velké úspory v energiích, logistice zásobování atd. Výstavba bude probíhat za plného

provozu a nijak zvlášť neomezí provoz nemocnice. Nový pavilon bude označen písmenem „N“ a bude stát na místě, kde stával bývalý pavilon N, který byl na konci druhé světové války zničen. Bude se nacházet v prostoru, kde jsou dnes dosluhující dřevěné buňky, a bude propojen se současným interním pavilonem L, který projde rovněž rekonstrukcí. Následně v těchto pavilonech bude soustředěna péče o pacienty v neoperačních oborech – oddělení interní, plicní (TRN), neurologické, geriatrické a doléčovací a vyšetřovací komplement.

Náklady na realizaci stavby (vč. DPH) - 205 mil. Kč Náklady na přístrojovou techniku a interiérové vybavení (vč. DPH) - cca 80 mil. Kč

Špičkový endokrinolog ordinuje vedle Krnova už i v Opavě E

ndokrinologická ambulance krnovské nemocnice vznikla v roce 2004 jako specializované pracoviště v rámci interního oddělení. Nejprve v provozu tři dny v týdnu a od roku 2005 funguje denně. Nyní je v evidenci více jak 7 000 pacientů a každý rok přibývá cca 500 nových. Od září 2011 pracuje endokrinologická ambulance jako samostatná jednotka v rámci SZZ Krnov. Pro trvale stoupající počty pacientů dochází k rozšíření týmu o další sestEndokrinolog Lukáš Burda ordinuje vedle Krnova nově i v Opavě.

ru od roku 2012. Od loňského roku pak má toto pracoviště i pobočku v Opavě. MUDr. Lukáš Burda dále rozvíjí svou přednáškovou a publikační činnost. V rámci regionálních i národních akcí uskutečnil za posledních 7 let více jak 100 přednášek na témata z interny, endokrinologie, osteologie a lipidologie. Specializuje se kromě klasických endokrinních chorob, kam patří zejména onemocnění štítné žlázy, dále onemocnění nadledvin, příštítných tělísek a poruchy hy-

pothalamo-hypofyzárního systému, i na poruchy lipidového metabolismu /cholesterol/ a metabolická onemocnění skeletu /osteoporóza/. Ambulance provádí prakticky všechny dostupné metody a testy v endokrinologii podobně jako centra ve fakultních nemocnicích ve spolupráci s interním oddělením. Za rok 2012 bylo provedeno více jak 10 400 vyšetření a přes 3 500 sonografií a dále za posledních 5 let přes 1 300 punkcí štítné žlázy a příštítných tělísek.

Největší počet pacientů přichází s onemocněním štítné žlázy a příštítných tělísek, součástí vyšetření je provedení sonografie, odběry krve a u některých i provedení punkce, tj. odběru vzorku tenkou jehlou k dalšímu vyšetření pod mikroskopem. Punkce je jediné vyšetření, které dokáže posoudit povahu ložiskových změn ve štítné žláze a pomůže vyloučit, či potvrdit nádor ve štítné žláze. Pokud jde pacient na vyšetření štítné žlázy a má mít i punkci, často mívá obavy. Vyšetření je však bolestivostí srovnatelné s odběrem krve či běžným očkováním. Výkon se provádí vleže a samotný zákrok trvá 5 až 10 sekund čili není třeba mít žádné obavy. Před vyšetřením je potřeba vysadit léky, které ovlivňují srážlivost krve. Kromě běžné laboratorní a ultrazvukové diagnostiky ambulance rozvíjí hlavně invazivní výkony, kam patří právě punkce štítné žlázy, dále také uzlin a příštítných tělísek. Některé z výkonů provádí pracoviště Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov jako jediné pracoviště v MS kraji a jako jedno z mála pracovišť v rámci ČR. Jako jediné pracoviště v Moravskoslezském kraji zde zavedli do palety vyšetření kromě punkce příštítných tělísek pod sonografickou kontrolou i sklerotizaci uzlů štítnice 96% alkoholem pod sonografickou kontrolou u inoperabilních pacientů a sklerotizaci adenomů příštítného tělíska u inoperabilních pacientů. Dále do ambulance přicházejí pacienti s onemocněním nadledvin ať už funkčním /zvýšená či snížená produkce hormonů/, či strukturální tumory nadledvin, které jsou často zachyceny náhodně při CT vyšetření. U těchto nálezů, kterým říkáme incidentalomy, musíme vyloučit po-

ruchu funkce a dále pak sledovat vývoj v čase, zda nerostou, pokud tomu tak je, je nutné operační řešení. Z dalších onemocnění, kterými se ambulance zabývá, je to hirzutismus /zvýšené ochlupení po těle u žen/, poruchy menstruačního cyklu a neplodnost. Častou příčinou neplodnosti je právě endokrinní choroba. V rámci projektu MedPed, kde je ambulance zařazena jako specializované pracoviště, se snaží zachytit pacienty s velmi vysokými hladinami cholesterolu a jiných lipidů, u kterých hrozí předčasné úmrtí na kardiovaskulární choroby. Zajišťuje, pokud je zájem ze strany pacienta, i genetické vyšetření příbuzných. Včasná léčba u těchto pacientů dokáže velmi výrazně prodloužit život a snížit riziko infarktů, cévních mozkových příhod apod. Objednat se do krnovské endokrinologické ambulance mohou pacienti osobně anebo telefonicky na čísle 554 690 328 během ordinačních hodin, je nutné počítat s delší objednací dobou vzhledem k velkému počtu pacientů. Pokud je vyšetření akutní, domlouvá ho odesílající lékař a v indikovaných případech se pacient ošetří přednostně. Od roku 2012 ordinuje MUDr. Lukáš Burda také ve Slezské nemocnici v Opavě, a to ve čtvrtky od 16 do 19 hodin. Stejně tak v opavské ambulanci se provádí celé spektrum vyšetření jako v Krnově. Snahou interního oddělení je poskytovat nemocným kvalitní a moderní péči, a to nejen jako samotné interní oddělení, ale i jako součást celé nemocnice. O tom, že se záměr společně s ostatními odděleními daří plnit, svědčí získání akreditace v roce 2007 a její následné obhájení v roce 2010.


16

INTERNA OPAVA

úterý 19. března 2013

Interna vyšetří přes 43 000 pacientů ročně I

nterní oddělení Slezské nemocnice v Opavě je organizačně rozděleno na lůžkovou a ambulantní část a dialyzační centrum. Je umístěno v několika pavilonech nemocnice: lůžková část a některé ambulance (příjmová, kardiologická a gastroenterologická) jsou v pavilonu L, dialyzační centrum, nefrologická a endokrinologická ambulance v pavilonu H, onkologická ambulance v pavilonu T, diabetologická ambulance v pavilonu R a endoskopické pracoviště gastroenterologie v pavilonu V.

Lůžková část Interní oddělení provozuje celkem 83 lůžek standardní lůžkové péče ve třech stanicích a 13 lůžek intenzivní péče ve dvou stanicích. Větší oddělení L2 /1. poschodí/ je vyčleněno pro muže a L3 /2. poschodí/ pro ženy. Každé oddělení má kapacitu 34 lůžek. Další oddělení L4 /2. poschodí/ je smíšená ošetřovací jednotka s kapacitou 15 lůžek. Tato lůžka jsou umístěna v jedno až čtyřlůžkových pokojích, přičemž jednolůžkové pokoje se využívají převážně pro pacienty se sníženou obranyschopností organismu. Lůžka těchto oddělení jsou rovněž využívána k léčbě

kožních nemocí /v dikci kožního oddělení/. Jednotky intenzivní péče jsou JIP I. /1. poschodí/ – zaměřena spíše na kardiologická onemocnění s kapacitou sedmi lůžek a JIP II. /přízemí/ – zaměřena spíše na metabolická onemocnění s kapacitou šesti lůžek. Lůžka intenzivní péče jsou poskytována také pro pacienty s neurologickým či plicním onemocněním. Na těchto lůžkových jednotkách pracuje tým 11 lékařů a 80 nelékařských zdravotnických pracovníků, sestávajících z všeobecných sester, zdravotních asistentek a ošetřovatelek. Lékaři interního oddělení poskytují v rámci nemocnice konziliární služby pro další oddělení nemocnice. V roce 2012 bylo na lůžkách hospitalizováno celkem 4 332 nemocných. Průměrný pobyt na lůžku byl v roce 2012 5,5 dne a využití lůžek se pohybuje kolem 80 %. Prioritou interního oddělení je zlepšení služeb pro naše klienty, a to jak po stránce medicínské, tak po stránce ošetřovatelské. Důraz je a bude kladen na účelnou farmakoterapii, diagnostický proces a na týmovou ošetřovatelskou práci. Výstavba nového lůžkového pavilonu určitě zlepší komfort pro pacienty, ale i pro práci lékařského

Onkologická ambulance Onkologická ambulance je umístěna v pavilonu T. Poskytuje ambulantní onkologickou péči pacientům s prokázaným zhoubným nádorovým onemocněním. Na pracovišti jsou dvě ambulance a dva aplikační sálky se 6 lůžky a 6 křesly, které jsou určeny k podávání infuzní léčby. Pacientům aplikujeme chemoterapii, hormonální léčbu, imunoterapii, podpůrnou infuzní léčbu, léčbu bolesti. Provádíme také aplikaci chemoterapie do močového měchýře. V roce 2012 bylo v ambulanci ošetřeno 1 767 pacientů, kteří ambulanci navštívili 8 838x. Onkologická ambulance spolupracuje s dalšími onkologickými centry v celé ČR. Povinností ambulance je také vést registr onkologických nemocí v okrese Opava. Ambulance rovněž úzce spolupracuje s mobilním hospicem v Opavě, který poskytuje péči onkologicky nemocným v terminální fázi nemoci.

Diabetologická ambulance Ambulance je umístěna v pavilonu R a je zde poskytována komplexní péče pacientům s cukrovkou. U pacientů se provádí diagnostika onemocnění, dispenzarizace a léčba prostřednictvím diety, léků či podáváním inzulínu, a to formou aplikací inzulínovými pery či inzulínovou pumpou. Vyšetřujeme rovněž gravidní ženy, u kterých je podezření na těhotenský diabetes mellitus. Dietní sestry provádějí edukaci pacientů o dietním režimu při diabetu, rozebírají chyby ve stravování a snaží se o „nápravu“ neukázněných diabetiků. Péči poskytujeme 2 570 pacientům, kteří nás navštívili v loňském roce 6 797x.

Endokrinologická ambulance

a ošetřovatelského personálu.

Dialyzační centrum

Dialyzační centrum je umístěno v prvním poschodí pavilonu H. Poskytuje ambulantní léčbu selhání ledvin pomocí hemodialyzačních přístrojů či peritoneální dialýzy. Hemodialýza je očista krve prostřednictvím napojení krevního oběhu pacienta na přístroj, který zbaví krev pacienta škodlivých působků. Tyto škodlivé působky vytváří každý zdravý organismus a jsou vylučovány přirozenou cestou močí. V případě onemocnění ledvin vyžaduje odstranění těchto působků napojení na dialyzační přístroj, který je částečnou náhradou ledvin /laický název umělá ledvina/. V roce 2012 bylo dialyzováno celkem 123 pacientů, přičemž každý absolvoval dialýzu

2-3x týdně. Na tomto oddělení je celkem 18 dialyzačních přístrojů a pacienti se střídají v třísměnném provozu kromě neděle. V případě nutnosti je provedena akutní dialýza na jednotce intenzívní péče. Během dialýzy mají k dispozici TV přístroje či WiFi připojení. V přízemí je nefrologická ambulance a ambulance peritoneální dialýzy. V nefrologické ambulanci jsou dispenzarizováni pacienti s onemocněním ledvin, kteří jsou ohroženi selháním ledvin a jsou připravováni k zavedení do dialyzačního programu či k transplantaci ledvin. V ambulanci peritoneální dialýzy poskytujeme komplexní péči pacientům, u nichž je prováděna dialýza v domácím prostředí cestou zavedením cévky do dutiny břišní.

Ambulance se zabývá diagnostikou, léčbou a sledováním pacientů s chorobami žláz s vnitřní sekrecí (štítná žláza, hypofýza, nadledvinky atd.). Na pracovišti je prováděna punkce štítné žlázy pomocí tenké jehly pod sonografickou kontrolou. Pracoviště rovněž úzce spolupracuje s oddělením nukleární medicíny. Nachází se v pavilonu H. V loňském roce jsme ošetřili 1 395 pacientů.

Kardiologická ambulance Tato ambulance se nachází v pavilonu L v přízemí vlevo. Poskytuje péči pacientům s problémy kardiovaskulárního systému - především srdce. Kromě klinického vyšetření se zde provádí také funkční kardiologická vyšetření. V roce 2012 bylo provedeno 2 506 echokardiografií (sonografické vyšetření srdce), 73 jícnových echokardiografií (sonografické vyšetření srdce cestou přes jícen), 287 ergometrií (zátěžové vyšetření srdce na speciálním rotopedu), 447 24hodinových /nebo delších/

Interní oddělení v Opavě sídlí v pavilonu L. Na snímku primář MUDr. Tomáš Mareth.

monitorování EKG. Při kolapsových stavech je prováděn také test na nakloněné rovině. V loňském roce bylo ošetřeno celkem 2 376 pacientů, kteří nás navštívili 4 973x.

Gastroenterologická ambulance Tato ambulance se zabývá chorobami trávicího ústrojí, jejich prevencí, diagnostikou a terapií. Tíha práce spočívá v provádění endoskopických vyšetření zažívacího traktu. Jedná se o zavedení ohebného přístroje do zažívací trubice, a to ústy /gastroduodenoskopie/ či konečníkem /kolonoskopie/ a prohlédnutí vnitřních struktur. Během vyšetření lékař příslušnou část zažívací trubice nejen prohlédne, ale může ihned provést diagnostický zákrok /odebrání části sliznice k mikroskopickému zpracování/ nebo léčebný zákrok /odstranění polypu či zástavu krvácení/. Endoskopická vyšetření se provádějí na sálcích, které jsou vybaveny příslušnou technikou a záznamovým zařízením a nacházejí se v prvním poschodí pavilonu V. V roce 2012 bylo provedeno 2 376 gastroduodenoskopií (vyšetření žaludku a dvanáctníku), 1 652 kolonoskopií (vyšetření tlustého střeva). Provádí se také zavedení žaludeční sondy pomocí endoskopu / PEG/. Tato sonda následně umožňuje výživu pacienta, který není schopný přijímat potravu ústy. Pracoviště je zapojeno do programu prevence kolorektálního karcinomu. Tento program je určen pacientům nad 50 let k preventivnímu vyšetření tlustého střeva. Smyslem programu je zvýšit záchyt časných stadií nádorů v oblasti tlustého střeva. Na detašovaném pracovišti /RTG pracoviště/ tým lékařů provádí ERCP. Jedná se o endoskopické nasondování žlučových cest a jejich následné zprůchodnění. V roce 2012 bylo provedeno 210 vyšetření touto metodou. Výhodou je rychlost vyšetření /cca 30 minut/ a omezení chirurgické intervence. V odpoledních hodinách je v provozu gastroenterologická ambulance v pří-

zemí pavilonu L. Jsou zde dispenzarizováni pacienti s nemocemi zažívacího traktu. V roce 2012 jsme ošetřili 3 880 pacientů.

Příjmová interní ambulance Příjmová interní ambulance se nachází v přízemí pavilonu L vlevo. Ambulance poskytuje péči pacientům s chronickými interními problémy. Poskytuje rovněž akutní péči pacientům, u kterých došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Na tuto ambulanci jsou pacienti dirigováni svými praktickými lékaři či RZP. Na ambulanci je provedena základní diagnostická rozvaha a dle výsledku klinického a laboratorního vyšetření jsou přijati na lůžkovou část či odesláni na další oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Provoz interní příjmové ambulance je nepřetržitý. V době od 15.30 hod. do 7 hod. ráno poskytuje také péči neurologickým pacientům. V roce 2012 jsme ošetřili 8 670 pacientů.

Osteologická ambulance S přibývajícím počtem seniorů se začala odborná veřejnost zajímat o onemocnění této populace. Jedním z nejčastějších onemocnění /kromě demence/ je onemocnění kostní tkáně ve smyslu prořídnutí a úbytku. MUDr. Tomáš Mareth a MUDr. Ingrid Rýznarová se zabývají tímto onemocněním již od roku 1992. Od roku 2000 se péče ve Slezské nemocnici zlepšila zakoupením denzitometru /přístroj na vyšetřování hustoty kostí/. V dnešní době již máme k dispozici denzitometr další generace / umístěn v pavilonu G/. Je v provozu od roku 2007 a ročně je tímto přístrojem vyšetřeno cca 1 000 pacientů. Další klinické vyšetření a léčba jsou v kompetenci osteologické ambulance, která je umístěna v pavilonu F. Díky tradici 20letá zkušenost s léčbou kostní tkáně - je tato ambulance hojně využívána a spolupracuje s dalšími špičkovými pracovišti v Praze /prof. MUDr. Broulík/.

Ambulance interního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Kardiologická ambulance, tel.: 553 766 212

Endokrinologická ambulance, tel.: 553 766 231

Po - Pá: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30 MUDr. Janovský, St: 7.00 - 12.00 Út, Čt, Pá: 7.00 - 12.30 - 12.30 - 15.30 MUDr. Václavková

Po: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00 MUDr. Ambroz, Čt: 7.00 - 12.00 MUDr. Ambroz, 12.30 - 14.00 MUDr. Mareth, 16.00 - 19.30 MUDr. Burda

Gastroenterologická amb., tel.: 553 766 230, 299 Po - Pá: 13.00 - 15.30 MUDr. Mikolajek, MUDr. Sabol Endoskopie: 7.00 - 13.00

Diabetologická ambulance, tel.: 553 766 218 Po, Út, Čt, Pá: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00, MUDr. Palečková St: 7.00 - 12.00 St, Čt: 7.00 - 13.00, MUDr. Staňo

Osteologická ambulance tel.: 553 766 787 Po: 9.00 - 11.30 hod. MUDr. Tomáš Mareth St: 8.00 - 10.30 hod. - pozvaní pacienti Čt: 9.00 - 11.30 hod. MUDr. Ingrid Rýznarová

Onkologická ambulance, tel.: 553 766 550 Po - Pá: 7.00 - 12.30 MUDr. Nováčiková, 13.00 - 15.00 MUDr. Štěpánek

Nefrologická ambulance, tel.: 553 766 834 Po,Stř,Pá: 7.00 - 11.45 MUDr. Kráľová

Interní příjmová ambulance, tel.: 553 766 227 Po - Ne: nepřetržitě

Denzitometrie, tel.: 553 766 787 Objednaní denně 7.00 - 15.00


INTERNA KRNOV

úterý 19. března 2013

17

Interna prošla rozsáhlou modernizací I

nterní oddělení se nachází v 1. poschodí hlavní budovy Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov. Je složeno ze standardního oddělení, 6lůžkové JIP a z odborných ambulancí. Lůžkové oddělení má dvě stanice s 27 a 33 lůžky. Pokoje na oddělení jsou v současné době hotelového typu vždy se sociálním zařízením, 2 - 4lůžkové. Součástí každé stanice je jeden plně vybavený nadstandardní pokoj. V rámci každé stanice je pracovna sester, pracovna lékaře a vyšetřovna, kde probíhá příjem pacientů. Interní oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou širokého spektra onemocnění. Celkově na oddělení a odborných ambulancích pracuje 15 lékařů. Interna úzce spolupracuje nejenom s ostatními odděleními a ambulancemi krnovské nemocnice, ale i okolními zdravotnickými zařízeními, např. hemodyalizačním střediskem Bruntál, kardiovaskulárním oddělení FN Ostrava-Poruba, FN Olomouc. Nedílnou součástí interního oddělení je příjmová ambulance, kde probíhá jednak objednávání a příjem plánovaných pacientů, ale jsou zde také ob-

jednáváni pacienti k endoskopickým vyšetřením.

Jednotka intenzívní péče JIP má šest samostatných, moderně vybavených boxů s centrální monitorovací stanicí a jednotkou pro monitorování EKG šesti pacientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení. Na JIP jsou léčeni pacienti nejčastěji s kardiovaskulárními onemocněními např. typu kardiálního selhání, poruchou srdečního rytmu, dále pacienti s plicními, metabolickými, gastrointestinálními, infekčními a dalšími onemocněními vyžadujícími vysoce specializovanou a náročnou péči. Vedoucí lékař je MUDr. Gřešek.

Interní ambulance Interní ambulance je jedna z nejdéle provozovaných ambulancí. Na konci minulého století byla vytvořena samostatně pracující interní ambulance, která se vyčlenila z ambulance příjmové a rozšířila svoje služby o vyšetřování i nehospitalizovaných pacientů. Toho času sídlí v nově zrekonstruované části při interním oddělení. Zaměřuje se na diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů se širokým spektrem onemocnění především kardiovaskulárních. Pro-

Krnovská interna sídlí v hlavní budově zdejší nemocnice. Na snímku primářka MUDr. Naděžda Mičudová.

zaci pacientů s diabetem mellitem. V posledních třech letech je ambulance vybavena novým přístrojem s možností ambulantního kontinuálního monitorování glykémie.

Gastroenterologické pracoviště a ambulance Do roku 1990 se prováděla pouze rektoskopie. S nástupem primariátu MUDr. Zoubka bylo vytvořeno endoskopické pracoviště, kde se v jedné vyšetřovně prováděla vyšetření jak gastroskopie /vyšetření horní části trávicího ústrojí/, tak kolonoskopie /vyšetření dolní části

endoskopických sálcích – oddělené vyšetřování horního a dolního trávicího traktu. V minulém roce při endoskopickém pracovišti zahájila činnost i gastroenterologická ambulance, která se zaměřuje na široké spektrum pacientů s onemocněním trávicího ústrojí včetně hepatobiliárního systému. Pracoviště se může pochlubit dlouholetou tradicí 24hodinových endoskopických příslužeb a zařazením do programu národního screeningu kolorektálního karcinomu. Na pracovišti jsou prováděny již 15 let a jsou zařazeny do programu národního screeningu kolorektálního karcinomu.

Alergologická a imunologická ambulance

bíhají zde konsiliární činnost hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Na provozu ambulance se podílí velká část lékařů interního oddělení.

Diabetologická ambulance Diabetologická ambulance byla založena již za MUDr. Augusty, nejprve jako detašované pracoviště interního oddělení na poliklinice, od roku 2003 se přestěhovala do nově zrekon-

struovaných prostor ambulantního systému interního oddělení. Pod odborným vedením MUDr. Mackové, která nastoupila v roce 1991, již po odchodu do důchodu vystřídal MUDr. Edelsberger, toho v roce 2009 nahradil MUDr. Šuly, který je v současné době v přípravě k atestaci v oboru diabetologie a endokrinologie. Diabetologická ambulance se zaměřuje na diagnostiku, komplexní léčbu a dispenzari-

trávicího ústrojí/. Po dokončení kvalifikace MUDr. Orlíka se v roce 1991 na pracovišti začalo provádět ERCP /endoskopické vyšetření žlučových a pankreatických cest/, které bylo v roce 2012 z provozních důvodů ukončeno. Od roku 1996 je pracoviště vybaveno videoendoskopy a od roku 2002 automatickou myčkou přístrojů. Pracoviště po rekonstrukci zahájilo činnost v nových prostorách od roku 2002 ve dvou

Byla nově otevřena v roce 2003 pod vedením MUDr. Matonohové, toho času pod vedením MUDr. Gajdoše. Zabývá se diagnostikou a léčbou široké škály alergických onemocnění / např. rýma, astma, kožní, alergické onemocnění, reakce na bodnutí hmyzem/, provádí diagnostiku a léčbu onemocnění s poruchou imunity, léčbu opakovaných chronických infekcí. V rámci léčby alergických onemocnění realizuje tvz. alergenovou imunoterapii, která je jako jediná kauzální léčbou alergických onemocnění. Jako jedno z mála pracovišť v České republice provádí tzv. zrychlenou formu zahájení alergenové imunoterapie.

Hematologická ambulance Hematologická ambulance zahájila provoz v roce 2005. Zajišťuje komplexní diagnostiku, léčbu a dispenzární péči pacientům s onemocněním krvetvorby a poruchou hemostázy pro region Krnovsko, Bruntál-

sko. Lékaři ambulance se věnují ambulantní péči, konsiliárním službám, provádění sternálních punkcí, trepanobiopsii, terapeutickým venepunkcím, hodnocení krevních nátěrů periferní krve, sternálních punktátů, hodnocení poruch hemostázy se zaměřením na trombofilní stavy. V rámci péče je realizována protinádorová chemoterapie, imunoterapie a hemoterapie /není podávána náročná chemoterapie, která se realizuje v Centrech s možností rozšíření hematoonkologické péče/. V rámci péče o pacienty těsně spolupracuje s fakultními pracovišti a Slezskou nemocnicí v Opavě.

Echokardiografie a funkční ambulance V roce 1976 se na poliklinice Krnov, kde se nacházela detašovaná ambulantní pracoviště nemocnice, započala provádět spirometrie a ergometrie. Po zakoupení nového přístroje se od roku 1993 provádí echokardiografie /sonografické vyšetření srdce/. Od počátku tisíciletí je k dispozici ambulantní monitorování krevního tlaku /Holter TK/ a srdečního rytmu / Holter EKG/. V roce 2004 se začala provádět jícnová echokardiografie. Toto vyšetření však bylo dočasně přerušeno, znovu byla obnovená vyšetření zahájena v září loňského roku. Jícnová echokardiografie se zabývá sonografickým vyšetřením srdečních oddílů cestou zavedené sondy do jícnu. Její předností je přesnější zobrazení chlopenního aparátu a posouzení tíže srdečních vad, vyloučení zánětu na srdečních chlopních. S rozvojem iktové jednotky při neurologickém oddělení nabývá na významu posouzení krevních sraženin v jednotlivých srdečních oddí-

lech u pacientů s cévní mozkovou příhodou a přechodnou mozkovou ischemií. Díky této vyšetřovací metodě je poté stanoven další vyšetřovací, terapeutický, eventuálně operační postup. V současné době se vyšetření provádí 1x za 14 dní. Cílem pracoviště je další vzdělávání lékařů s možností provádění vyšetření u indikovaných pacientů minimálně 2x týdně.

Screening kolorektálního karcinomu v ČR Česká republika patří ve světě k zemím s nejčastějším výskytem zhoubných nádorů tlustého střeva. Toto onemocnění vzniká nejčastěji maligním zvratem z původně polypu nezhoubného a tato přeměna trvá 10 a více let. Je zde tedy poměrně velká šance zachytit patologický proces tračníku včas a polyp odstranit. Největší výhodou je dřívější diagnostika rakoviny, roste tak naděje nemocných na úplné vyléčení. Proto v České republice, podobně jako v mnoha zemích Evropské unie, byl zaveden screening kolorektálního karcinomu, a to již v roce 2000. Ke statistickému zpracování jsou zasílány anonymní výsledky koloskopie u pacientů splňujících tyto požadavky - pacienti s pozitivním vyšetřením na okultní krvácení do střev ve věku 50 a více let nebo i pacienti starší 55 let bez vyšetření okultního krvácení s přímým provedením screeningové koloskopie. Krnovské endoskopické pracoviště bylo do programu zařazeno v roce 2008, získalo ke své činnosti koloskop zdarma a daří se mu každoročně splnit limit minimálně 50 požadovaných vyšetření za rok (v roce 2012 bylo provedeno 82 vyšetření v rámci tohoto screeningu).

Interní oddělení Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Interní ambulance Po - Pá: 7 - 12, 12:30 - 15 hod. Tel.: 554 690 261 MUDr.: Šuly, Stejskalová, Gřešková, Györgyová, Vrabcová, Janalíková

Diabetologická ambulance St: 7 - 11.30, 13 - 16 hod. Čt: 7 - 12, 12.30 - 15 hod. Tel.: 554 690 329 MUDr.: Šuly, Palečková

Funkční vyšetřovna Po - Pá: 7 - 12, 12:30 - 15 hod. Tel.: 554 690 358 MUDr.: Stejskalová, Gřešek, Stopková

Gastroenterologická ambulance Út, Pá: 7 - 12 hod. Tel.: 554 690 329 MUDr.: Orlík, Šťastný, Gřešková

Alergologická ambulance Po, Út, Pá: 7 - 12, 12:30 - 15 Tel.: 554 690 274 MUDr.: Gajdoš, Matonohová

Hematologická ambulance Po - Pá: 7:30 - 12, 13 - 14:30 hod. Tel.: 554 690 472 MUDr.: Rytíková, Petřičová

Endoskopické pracoviště Po - Pá: 7 - 12:30, 13 - 15 hod. Tel.: 554 690 355 MUDr.: Orlík, Šťastný, Gřešková, Niesner/ Václavec - příslužby

Echo vyšetřovna Po - Pá: 8 - 12, 13 - 15 hod. Tel.: 554 690 357 MUDr.: Stejskalová, Gřešek, Stopková, Kerekeš

Příjmová ambulance interny Po - Pá: 6:30 - 15 hod. Tel.: 554 690 343 MUDr.: Šťastný


18

NEMOCNICE

úterý 19. března 2013

Interna v Opavě má stoletou tradici V

ýnosem Slezské zemského výboru ze dne 18. 4. 1895 byla dne 2. 12. 1900 dostavěna a otevřena Slezská nemocnice. Interní oddělení bylo umístěno v objektu malého pavilonu F, konkrétně 40 mužských lůžek, a v prvním poschodí velkého pavilonu H pro 26 žen. Celkově tak mělo oddělení 66 lůžek, což tvořilo 24 % celkového počátečního lůžkového fondu nemocnice. Nynější interní pavilon L patřil původně pacientům s kožními nemocemi a syfilidou. Nejvýznamnějším rysem 20. let poválečného období vývoje Slezské nemocnice je nástup a etablace jednotlivých oborových specializací. V rámci oborové doktríny nemocnice se v roce 1921 přesněji a koncepčněji vymezuje i obor interního lékařství, jehož přednostou byl tehdy dr. Jindřich Urbánek. Zejména jeho zásluhou byl pak zrod první řádové dvouleté ošetřovatelské školy tzv. Františkanea ve 30. letech. Uvedené skutečnosti vedou i k nárůstu lůžek, kdy z původních 66 interních lůžek se obor rozšiřuje na konci 30. let na 180. Písemné doklady o poměrech ve Slezské nemocnici po 30. letech a za okupace nebyly nalezeny. Nemocnice omezovala činnost a prostor pro civilní obyvatelstvo, a stala se tak vlastně vojenskou nemocnicí pro wehrmacht.

Po válce se interna stěhovala do pavilonu L Po druhé světové válce, kdy nemocnice utrpěla nemalé újmy v podobě zničení několika objektů, došlo k reorganizaci nemocničních budov. Interní oddělení se po nezbytných stavebních úpravách za téměř 450 tisíc korun přestěhovalo do pavilonu L s 62 lůžky, aby se do roku 1950 rozšířilo na konečný stav 170 lůžek. Oddělení se na pavilonu L nachází dodnes. Z dostupných statistik v letech 1945 – 1950 o využití lůžek interního oddělení vyplývá, že došlo k nárůstu pacientů ročně o 2 070, snížila se průměrná ošetřovací doba z 23,3 na 19,7 dne a počet volných lůžek z 21 na 11, které odpovídalo průměrnému využití lůžek z 84,4 % na 93,6 %. Interní oddělení 60. let pod vedením prim dr. Bohumíra Sanetříka (jmenovaného do funkce v roce 1938) sloužilo jako odborné oddělení pro lůžkovou a ambulantní péči, dále jako kardiologické, preventivní vodoléčebné a laboratorní středisko pro oblast Opavského Slezska. Prvním sekundárním lékařem na interním oddělení byl v roce 1945 dr. Pleva, který později převzal interní ambulanci. V srpnu téhož roku nastoupil na oddělení dr. Vladimír Ticháček, který se po vyčlenění infekčního oddělení v roce 1951 stal jeho přednostou. V září 1945 přišel do opavské nemocnice dr. Jan Tiefenbach. Po dokončení adaptace a rozšíření pavilonu L a po vyčlenění infekčního oddělení je počet lůžek 150. Vedle fyzikální terapie byla v suterénu vybudována hydroterapie, která pak byla po 10 letech přičleněna k rehabilitaci. Interní ambulance a kardiologická poradna byly nejdříve na pavilonu C a později na poliklinice, kde v roce 1956 přibyla další ambulance. V roce 1960 bylo vnitřní oddělení přechodně rozděleno na dva primariáty. Jeden z nich vedl primář dr. Sanetřík a přednostou druhého se stal dr. Jan Tiefenbach, který po smrti dr. Sanetříka v roce 1961 převzal vedení obou interen, jež byly tímto sloučeny. V témže roce byla v pavilonu L k původní hematologické laboratoři připojena biochemie a provedena modernizace celé laboratoře. K opětovnému osamostatnění laboratoří došlo v roce 1967. Vedle péče o nemocné s vnitřními chorobami zůstalo úkolem oddělení vychovat mladé lékaře pro terén a odborné služby. Po odborné stránce se na oddělení v té době rozšiřovaly vyšetřovací metody a modernizovaly diagnostické postupy v souladu s vývojem vnitřního lékařství. K výuce sloužily odborné semináře lékařů a sester, přednášky a semináře pro ústavní a terénní lékaře celého okresu, okresní semináře laboratorních pracovníků, které přetrvávaly do konce 70. let. Na ambulantním

úseku byla zřízena na poliklinice III. a IV. interní ambulance, v roce 1975 diabetologická poradna s ordinářem dr. Němečkovou (v rámci nemocnice), v roce 1976 kardiologický ordinariát vedený dr. Měšťanem a v roce 1978 revmatologická ambulance vedená ordinářem dr. Bohumilou Kočicovou. Na oddělení byla v roce 1971 zavedena vícestupňová péče o nemocné s rozvojem celospolečenských zdravotních programů, hlavně kardiovaskulárních. V roce 1974 došlo k otevření prozatímní koronární jednotky, v roce 1976 byla vybudována nová JIP pro vitálně ohrožené pacienty. Prvním lékařem byl dr. Josef Brzeska. V květnu 1978 došlo k rozdělení oddělení na dva primariáty – interní oddělení I. s přednostou dr. Ludvíkem Pernickým a interní oddělení II. vedené přednostou dr. Josefem Brzeskou. V těchto letech byly rozšířeny léčebné programy v oblasti kardiovaskulární, onemocnění jater, ledvin a další. V onkologické oblasti došlo v oblasti prevence k zaměření na včasnou diagnostiku zhoubných nádorů štítné žlázy, prsu, prostaty a zažívacího traktu. V roce 1983 byla otevřena gastroenterologická ambulance na poliklinice pod vedením pozdějšího primáře dr. Aloise Dvořáka. V témže roce v září byla zřízena na ulici Popské jednotka doléčování nemocných (JDN) s 50 lůžky, která byla přidělena internímu oddělení II., čímž interna I. měla 71 lůžek, z toho 7 JIP, a interna II. 114 lůžek, z toho 50 JDN.

Opavská interna v 70. letech minulého století.

mladé kolegy k odborným atestacím. Rovněž poskytujeme možnost vzdělávání lékařům připravujícím se k atestaci z praktického lékařství. Po stránPočátky gastroenterologie Přelomový byl pak rok 1985, kdy oddělení ob- ce ošetřovatelské oddělení spolupracuje nadále se drželo nový flexibilní gastrofibroskop a sadu rek- Střední zdravotnickou školou a poslední roky i se toskopů. Od tohoto roku je rozvíjen v nemocnici Slezskou univerzitou /bakalářský program – ošetgastroenterologický program. Ve stejném roce byla řovatelství/. Začátkem roku 2001 bylo přesunujako jediná v kraji otevřena rovněž nefrologická to gastroenterologické pracoviště do nové budovy ambulance. V roce 1990 se uskutečnila nová kon- chirurgických oborů. Došlo rovněž k dovybavení kursní řízení, kde byl na I. interně ustanoven před- tohoto pracoviště a k jeho dalšímu rozvoji. V polovině desetiletí se odstěhovala z přízemí nostou dr. Černoch, na II. interně je potvrzen dr. Brzeska. Jsou zahájena jednání o vybudování he- pavilonu L biochemie. Tyto prostory zůstaly nevymodialýzy, která zahájila svůj provoz v roce 1992 v užity až do roku 2009. V tomto roce se začalo pracovat na konceptu centrálního příjmu přízemí pavilonu L. Rok 1992 připro p nechirurgické obory. Začátkem náší také změnu na postu primáře historie roku 2010 začala přestavba přízemí a r interny I., stal se jím dr. Alois Dvopřestěhování příjmové interní ambup řák, dosavadní ordinář pro gastroenterologii. Nově v tomto roce vznikla vedle he- lance do nových prostor se uskutečnilo v červenci modialýzy ve zbývající části přízemí pavilonu L tohoto roku. Prostory příjmové ambulance využíjednotka intenzivní péče o 6 lůžkách. V následu- vá interní a neurologické oddělení. Jsou zde umísjícím roce 1993 proběhly rozsáhlé stavební úpra- těna 2 observační lůžka s monitorovací jednotkou, vy velkých pokojů, byly zmenšeny na maximálně která slouží k ambulantnímu zvládnutí akutních 4lůžkové. Byla zavedena peritoneální dialýza, bylo stavů. Dále je v přízemí zřízena nová kardiologická rozvíjeno funkční vyšetření srdce. Důležité bylo ambulance. V roce 2008 se začalo rovněž uvažovat také o rok později zavedení systémové trombolý- o využití nové části pavilonu H. Vznikla idea přezy, ECHO, sklerotizace varixů. Proběhla komplex- stěhovat dialyzační centrum z pavilonu L do uvení rekonstrukce původní JIP I a příjmové ambu- dených prostor. Na konci roku 2009 začala přestavba s termínem dokončení v druhé polovině roku lance. Pro srovnání v roce 1945 byl počet lůžek 131, 2010. K 1. 10. 2010 bylo nové dialyzační centrum přijatých nemocných pacientů 793, průměrná otevřeno. Oddělení je vybaveno 18 jednotkami k ošetřovací doba 23,3 dne, využití lůžek - obložnost provádění chronické i akutní dialýzy. Kromě dia84,45 %. V roce 1950 byl počet lůžek 172, přijatých lyzačního centra jsou zde umístěny další ambulannemocných pacientů 2 863, průměrná ošetřovací ce interních oborů. Diabetologická ambulance se doba 19,74 dne, obložnost 93,58 %. V roce 1999 přestěhovala do prostoru pavilonu R. Tyto prostopak počet lůžek 120 + 10 lůžek hemodialýzy, při- ry jsou bohužel pro provoz diabetické ambulance jatých nemocných pacientů bylo 4 248, průměrná nevhodné a je nutná přestavba. Od roku 2000 je v činnosti rovněž onkologická ošetřovací doba 8,3 dne, obložnost 72,9 %. ambulance. Tato ambulance poskytuje služby onVývoj v posledních dvanácti letech kologicky nemocným pacientům. Od roku 2009 Během posledních dvanácti let došlo na inter- se opět začalo pracovat na konceptu výstavby paním oddělení ke změnám personálním, organizač- vilonu N. V tomto pavilonu by byla umístěna lůžka ním, ve vybavení pracovišť, ke změnám stavebním interny, plicního oddělení a centrální mezioboroi technickým. Během posledních 12 let se zkrátila vé JIP. V pavilonu L by se pak měla nacházet lůžka ošetřovací doba na lůžkových stanicích interního neurologického oddělení. oddělení. Nyní je průměrná ošetřovací doba paciPřístrojové vybavení enta na interním odd. 5,6 dne. Zvýšil se počet ošetBěhem desetiletí došlo rovněž k obměně přířených pacientů na odborných ambulancích. In- strojové techniky i na lůžkových stanicích a JIP. V terní oddělení bylo ministerstvem zdravotnictví roce 2007 byl zakoupen přenosný ECHO přístroj, akreditováno pro tyto obory: interní lékařství, in- který slouží k vyšetření srdce jak na lůžkových statenzívní péče, endokrinologie a diabetologie, gast- nicích, tak je možno vyšetřit i pacienty na ostatroenterologie a nefrologie. Tzn. že v těchto obo- ních odděleních nemocnice, kteří nejsou mobilrech mohou lékaři interního oddělení připravovat ní. Rovněž byly obnoveny monitory na JIP. V roce

2009 bylo pořízeno zařízení k dálkovému monitorování EKG, které umožňuje kontinuální monitorování 6 pacientů na lůžkové stanici a záznam je telemetricky přenášen na centrální monitor na JIP. Zde jsou křivky vyhodnocovány zdravotním personálem. Lůžková oddělení jsou vybavena infuzními pumpami k aplikaci léků. Byly rovněž pořízeny tzv. enterální pumpy, které slouží k aplikaci výživy do oblasti tenkého střeva. V roce 2009 byla většina pokojů na lůžkových stanicích vybavena centrálním rozvodem kyslíku.

Personální obsazení Primář MUDr. Alois Dvořák v roce 2005 onemocněl. Během jeho nepřítomnosti přešly jeho kompetence na zástupce MUDr. Lubomíra Polláka. V polovině roku 2007 odešel primář MUDr. Dvořák do invalidního důchodu a zastupujícím primářem se stal MUDr. L. Pollák. Ke konci roku bylo vyhlášeno konkurzní řízení na primáře interního oddělení. K 1. lednu 2008 byla jmenována primářkou MUDr. Ingrid Rýznarová. V této době bylo personálně propojeno interní oddělení s geriatrickým a doléčovacím oddělením. Zástupcem primářky byl jmenován MUDr. Roman Ondraschek. Počátkem února 2010 došlo k rozvolnění tohoto oddělení a primářem interního oddělení se stal MUDr. Bořek Lačňák. Primářka MUDr. I. Rýznarová se vrátila zpět na geriatrické a doléčovací oddělení. K 31. květnu roku 2010 odešel z funkce primáře MUDr. B. Lačňák. Na začátku roku 2008 byla vrchní sestrou interního oddělení jmenována Bc. Jana Kurková, která po dvou letech odešla na geriatrické a doléčovací oddělení. Vrchní sestrou byla jmenována J. Kremserová. K 1. 6. 2010 se vrací zpět na pozici vrchní sestry Bc. Jana Kurková. Primářem oddělení je jmenován MUDr. Tomáš Mareth a MUDr. Libor Kříbek se stává jeho zástupcem. Na interním oddělení pracuje 25 kmenových lékařů a více než 120 nelékařských pracovníků. O administrativu se starají 2 pracovnice. Interní oddělení spolupracuje s dalšími pracovišti v kraji a rovněž s dalšími pracovišti v celé ČR. Svou náplní práce a počtem provedených vyšetření /cca 43 000 vyšetření za rok 2012/ patří interní oddělení mezi největší oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Nevýhodou je velká roztříštěnost jednotlivých ambulancí a provoz lůžkové části v budově, která již oslavila 110 let svého vzniku. Výstavba nového pavilonu zlepší komfort pro pacienty a také pracovní prostředí pro lékaře a nelékařské pracovníky.

Krnovské pacienty zpočátku ošetřovaly řádové sestry I

nterní oddělení je jedním ze základních pilířů krnovské nemocnice již od jejího samotného založení, tedy od roku 1912. Z té doby nemáme mnoho dokumentů a informací, ale je známo, že ošetřovatelský personál tvořily zpočátku řádové sestry a od prvopočátku byl primářem interního oddělení MUDr. Mikeska. Ten byl následně vystřídán MUDr. Augustou. V roce 1980 převzal primariát MUDr. Šléžka, kterého po 10 letech vystřídal MUDr. Zoubek. Od roku 1995

vedl interní oddělení MUDr. Orlík a v roce 2002 se ujala primariátu MUDr. Naděžda Mičudová. Již v poválečném období se interní oddělení skládalo z lůžkové a ambulantní části. Z ambulancí byla v provozu pouze diabetologická a později interní ambulance, která sloužila zejména ke konziliární činnosti pro nemocnici. Po sametové revoluci v devadesátých letech dochází k výraznému vývoji na poli medicíny, a to jak ve vyšetřovacích, tak i v

léčebných metodách. V té době i interní oddělení krnovské nemocnice zaznamenalo významné změny. Z interního oddělení odešli lékaři specialisté do privátního sektoru. Aby nemocnice zajistila pacientům moderní a kvalitní péči, bylo nutné rozšířit nabídku ambulantních služeb, což s sebou přineslo potřebu zvýšit počet lékařů interního oddělení a posléze zajistit jejich následné základní vzdělávání včetně dalších specializací. Zpočátku se interna rozrostla o kardiologické (zaměřené hlavně na

funkční vyšetřovací metody – ergometrii a spirometrii), gastroenterologicko-endoskopické a revmatologické pracoviště. Později byla otevřena hematologická, endokrinologická a alergologická ambulance a jako poslední byla zahájena činnost v gastroenterologické ambulanci. Současnou snahou interního oddělení je další specializované vzdělávání lékařů v jednotlivých ambulantních oborech. Lůžková část interního oddělení se v roce 1979 rozrostla o jednotku intenzivní péče, prv-

ním vedoucím lékařem se stal MUDr. Mezírka. Zpočátku byla vytvořena 5lůžková stanice, která byla v roce 1983 zrekonstruována a rozšířena na 6 lůžek. V letech 2001 – 2004 v nemocnici Krnov proběhla rozsáhlá rekonstrukce všech budov, výrazné změny byly provedeny i na interním oddělení. Došlo k redukci lůžek na mužském i ženském oddělení, nicméně od té doby může oddělení nemocným pacientům poskytnout pobyt v moderních pokojích s vlastním sociálním

zařízením, které zajišťují klientům dostatečný komfort a soukromí. Před rekonstrukcí interna disponovala 85 lůžky standardního oddělení, pokoje byly o 3 až 9 lůžkách, umývárny a WC byly pro pokoje oddělení společné. Po přestavbě se redukoval počet lůžek na 65 a od roku 2000 na 60, počet lůžek na JIP zůstal nezměněn, tedy šest. Po výše uvedené rekonstrukci nemocnice byly vytvořeny také nové prostory pro odborné ambulance při interním oddělení.

12ro interna  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you