Page 1

ˇ STREDNÍ ŠKOLY

Neprodejná áp přř íloha h

Přijímací zkoušky pomalu klepou na dveře P

omalu se blíží čas, kdy se mladí žáci budou muset rozhodnout, kam budou jejich kroky směřovat po skončení základní školní docházky. Letos si budou moci podat dvě přihlášky na vybrané školy, a to nejpozději do 15. března. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia. Novinkou je, že se již přihlášky předkládají prostřednictvím základní školy, ale je nutno je podat přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou uchazeč projevil zájem. Nově je tedy zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení. Střední škola musí pozvánky pro první kolo přijímacích zkoušek rozeslat nejpozději 14 dní před jejich konáním. První kolo přijímacího řízení by se mělo konat v termínech mezi 22. až 30. dubnem. Konkrétní den přijímacího řízení na jednotlivých školách stanovují sami ředitelé. Ti musí termíny spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných žáků zveřejnit do konce ledna. Je nutné, aby pro uchazeče se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním střední škola při přijímání ke vzdělávání stanovila vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Škola by měla zajistit, aby se při hodnocení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami přihlíželo k povaze postižení

nebo znevýhodnění. Uchazeči, kteří se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemohou dostavit, musí svou neúčast řádně omluvit písemnou formou nejpozději do 3 dnů po stanoveném termínu. Ředitel školy by pak měl určit náhradní termín, a to do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky. Ředitel školy rovněž oznámí rozhodnutí o případném přijetí, či nepřijetí žáka. V případě přijetí musí žák potvrdit svůj úmysl studovat na vybrané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Škola vydá zápisový lístek zpět bez zbytečného odkladu, pokud ho chce uchazeč uplatnit ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání. V případě nepřijetí má žák možnost odvolat se do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. O výsledku odvolacího řízení týkajícího se škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhodne krajský úřad, který musí rozhodnutí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Odvolání podávají rodiče uchazeče. O odvolání na jiných než veřejných středních školách rozhodují jejich ředitelé. Pokud ovšem po prvním kole přijímacího řízení nedojde k naplnění kapacity školy, může ředitel vyhlásit kolo druhé. To musí mít dva termíny přijímací zkoušky a pozvánky musí být rozeslány nejpozději 7 pracovních dní před jejich konáním.

Důležitá data 2. - 15. ledna

termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole 15. - 31. ledna termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání poslední termín pro zaslání výsledku talentové zkoušky 20. ledna 31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky poslední datum pro zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 15. února na základě talentové zkoušky do 15. 3. se podává přihláška řediteli školy (denní forma 15. března vzdělávání, bez talentové zkoušky), nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou) 20. března poslední termín pro podání přihlášky u jiné než denní formy studia (mimo oborů s talentovou zkouškou) 22. - 30. dubna termín pro konání přijímací zkoušky v 1. kole (mimo oborů s talentovou zkouškou) 7./17. května do tohoto termínu musí ředitel odeslat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, pokud se nekonala přijímací zkouška

Na žáky devátých tříd čeká v těchto dnech závažné rozhodnutí, na kterou střední školu se přihlásit. Ilustrační foto: Archiv

Důležitá čísla 1

2

3

5 7 10 14

počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo, každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek, max. 1x můžete písemně požádat ředitele školy o zpětné vydání zápisového lístku, náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky Minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2, počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení. Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky musí být odesláno rozhodnutí o nepřijetí (pouze nepřijetí, u přijatých se pouze zveřejňuje seznam), do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky rozhodnutí o nepřijetí se při nedoručení ukládá 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí po vydání rozhodnutí (po talentové zkoušce) u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí u 1. kola přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním

Přehled oborů vzdělání: vzdělání: Přehled oborů Přehled oborů vzdělání: Denní čtyřleté studium Přehled oborů vzdělání: Veřejná správa Evropské unie Obchodní zástupce Cestovní ruch a průvodcovství Žurnalistika a mediální komunikace Multimediální a reklamní tvorba Ekonom účetní Obchodní zástupce Denní dvouleté nástavbové studium Podnikání Obchodní zástupce Dálkové tříleté nástavbové studium Podnikání Dálkové pětileté nástavbové studium Veřejnosprávní činnost

www.podnikatelskaskola.cz


12

STŘEDNÍ ŠKOLY

úterý 8. ledna 2013

Mendelovo gymnázium Opava „Více než stoletá tradice“ www.mgo.opava.cz Nejlepší gymnázium v kraji roku 2011 Úspěšnost přijetí na VŠ 97 % Fakultní škola PF UP Olomouc a MU v Brně Podpora jazyků - angličtina, francouzština, španělština, ruština, konverzace s rodilými mluvčími Partnerská škola SRN – mezinárodní certifikát z NJ Podpora výuky ICT – moderní vybavení učeben Možnost sportovních, výtvarných, hudebních mimoškolních aktivit

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE OSTRAVA (dříve SOŠ ochrany osob a majetku Ostrava) Škola bezpečnostně právního charakteru s dvacetiletou tradicí poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Je zde možno studovat v denním, dálkovém i distančním studiu: DENNÍ STUDIUM: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (68-42-M/01) Určeno pro žáky i žákyně 9. tříd ZŠ, ukončeno maturitní zkouškou. Přijímací zkouška obsahuje test fyzické zdatnosti a osobnostní psychotest (ten je pouze doporučující), dále je hodnocen prospěch ze ZŠ. VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01) Určeno pro žáky i žákyně 9. tříd ZŠ, ukončeno maturitní zkouškou. Studium je zaměřeno na přípravu pro administrativní práci v oblasti justice a státní správy. Přijímací zkouška se nekoná, hodnocen je pouze prospěch ze ZŠ. NÁSTAVBOVÉ STUDIUM: BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (68-42-L/51, tříleté dálkové nebo distanční studium) Pro absolventy tříletých učebních oborů všech směrů, ukončeno maturitní zkouškou. Přijímací zkouška se nekoná, nutno doložit pouze výuční list a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Školné: denní studium 18 000,-/šk. rok, dálkové studium 15 600,-/šk. rok, distanční studium 16 500,-/šk. rok „ Uplatnění absolventů: z Pro všechny obory možnost pokračování ve studiu na VŠ (směr právnický, sociální, pedagogický, FTVS, popř. Policejní akademie), z Obory Bezpečnostně právní činnost a Bezpečnostní služby nabízí uplatnění u obecní policie, v soukromých bezpečnostních agenturách, u orgánů celní správy, popř. i u Policie ČR, z Obor Veřejnosprávní činnost připravuje žáky pro administrativní práci ve státních úřadech, advokátních či realitních kancelářích či v oblasti justice.

Kontakt: Vlastní školní jídelna – výběr ze tří jídel

Přijďte se přesvědčit! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. LEDNA 2013 od 15 hodin.

Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice, tel.: 596 788 332, 604 290 961 e-mail: sekretarka@bpaostrava.cz web: www.bpaostrava.cz

Den otevřených dveří: 14. 1. 2013 15:00 - 18:00 hod.

Maturitní þtyĜleté studijní obory - Tyršova 34: 65-42-M/01 Hotelnictví 65-42-M/02 Cestovní ruch

Maturitní dvouleté nástavbové studium - Husova 6: - dálkové

xƔ Dny INFORMA: 31. 10. - 1.dveĜí: 11. 2012 otevĜených x Dny otevĜených dveĜí: 9. 6. 2. 17.1. 10.2013, 2012, 28. 11.2013 2012, 9. 1. 2013, 9:00 - 17:00 hod. 6. 2. 2013 9:00 - 17:00 hod.

CO NABÍZÍME NAVÍC : Možnost získání stipendia u oborĤ ObrábČþ kovĤ, Zámeþník a NástrojaĜ ve výši až 4 800,- Kþ roþnČ. Stipendijní program zajištČn ve spolupráci s firmami: ARAKO, spol. s. r. o, ARMATURY Group, a. s., BRANO a. s., FERRAM STROJÍRNA, s. r. o., GANEKO, spol. s. r. o., OSTROJ, a. s., Prestar, s. r. o., STROJÍRNA Vehovský, s. r. o. Moderní vybavení odborných pracovišĢ školy – CNC obrábČcí stroje, mČĜicí a výpoþetní technika Základní kurz svaĜování – pro zájemce dle výbČru a kapacity sváĜeþské školy Vykonání praxe na odborných pracovištích školy i ve spolupracujících firmách ZajištČní stravování v areálu školy a dílen

pro absolventy tĜíletých uþebních oborĤ: 64-41-L/51 Podnikání

TĜíleté uþební obory zakonþené výuþním listem - Husova 6: 29-51-H/01 Výrobce potravin 29-53-H/01 PekaĜ 29-54-H/01 CukráĜ 29-56-H/01 ěezník-uzenáĜ 65-51-H/01 KuchaĜ-þíšník 66-51-H/01 Prodavaþ 69-51-H/01 KadeĜník 31-58-H/01 Krejþí

DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ pro žáky 9. tĜíd ZŠ Obory Hotelnictví a Cestovní ruch – Opava, Tyršova 34

10. 1. 2013 od 14:00 do 17:00 hod. Obor Podnikání a uþební obory - Restaurace a cukrárna Terasa, Opava, Partyzánská 7

10. 1. 2013 od 9:00 do 16:00 hod. Adresa: StĜední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p.o., Tyršova 34, 746 95 Opava Telefon: Tyršova 34: 553 711 628, Husova 6: 553 760 360 skola@sshsopava.cz, www.sshsopava.cz


STŘEDNÍ ŠKOLY

úterý 8. ledna 2013

13

Opavští stavbaři uspěli v mezinárodním klání Studenti Středního odborného učiliště v Opavě nenašli v mezinárodní soutěži budoucích zedníků přemožitele. Klání se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2012 v polské Ratiboři. V soutěži, kterou pořádala družební stavební škola pod patronací starosty města Ratiboře, soutěžili zedničtí učni z Opolského a Katovického vojvodství a z Moravskoslezského kraje. Soutěž měla tři části. „V první měli soutěžící za úkol zvládnout práci se systémem Porotherm, ve druhé předvedli, jak jim jde zdění v systému Klinger, a ve třetí části předvedli své dovednosti se systémem KB blok. Žáci druhého ročníku oboru zedník Josef Štencel a Ro-

OPAVA

bert Stojka ze Středního odborného učiliště stavebního v Opavě celkově s přehledem zvítězili a za vítězství přivezli krásný pohár a skleněnou plaketu starosty města Ratiboře. Svým vítězstvím v této silné mezinárodní konkurenci dokázali, že příprava mladých stavbařů, kteří mají o práci a řemeslo zájem a chtějí se něčemu naučit, je v opavském SOU stavebním na vysoké úrovni,“ uvádí ředitel školy Bedřich Štencel a jedním dechem dodává: „Všichni, kdo mají zájem poznat prostředí, ve kterém se mladí stavbaři připravují, mají možnost navštívit SOU stavební v Opavě na ulici Boženy Němcové 22 v rámci Dne otevřených dveří 10. ledna od 12 do 16 hodin.“

Budoucím stavbařům z Opavy se v zahraničí dařilo.

Den otevĢených dveĢí

„Zemědělka“ se má čím pochlubit Pedagogové, studenti a všichni pracovníci opavské Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě se mohou s pýchou ohlédnout za loňským rokem. Kromě velkoryse pojatého Adventu na zemědělce, který je mezi širokou veřejností asi nejznámější, se však škola může pochlubit ještě mnoha dalšími projekty. V posledních letech se totiž „zemědělce“ podařilo vytvořit poměrně unikátní spojení. Spojení pedagogů školy, odborníků a nadšenců z řad přírodovědců zaštítěných společností Natura a dalších odborníků například z Masarykovy univerzity v Brně. Výsledkem je velké množství přednášek, workshopů, terénních cvičení a organizace národních i mezinárodních projektů. Postupně se přes projekty mobilit Comenius, Leonardo da Vinci a další podařilo navázat trvalou spolupráci se školami v polském Komorně a slovenské Levici a pro účely jednotlivých projektů s mnoha dalšími školami napříč celou Evropou. V rámci posledního projektu Leonardo partner-

OPAVA

ství - spolupráce tak týmy přírodovědců školy, pedagogů a kolegů z Natury na týdenních výjezdech poznaly jak zajímavé přírodní lokality, tak památky UNESCO ve Francii, Řecku, Španělsku a také na Slovensku a v Polsku. „Žáci školy napříč obory takto zdarma poznávají Evropu, srovnávají systémy ochrany přírody, navštěvují ty nejzajímavější oázy fauny a flóry a geologické zvláštnosti. Vždy za doprovodu pedagogů a známých botaniků, zoologů, entomologů a geologů, se kterými škola spolupracuje,“ shrnuje rozsáhlé aktivity ředitel Arnošt Klein. Dodává, že se jedná o skvělou nástavbu výuky a současně odměnu nejlepším žákům. Jde také o výbornou motivaci ke zlepšení jazykových znalostí. Nejrozsáhlejší akcí organizovanou ve spolupráci školy a přírodovědců z Natury a Masarykovy univerzity byla přírodovědně-historická expedice Řecko 2012. Všechna mezinárodní setkání, pobyty a expedice jsou podle ředitele doplňkem moderního vzdělání a umožňují výtečnou spolupráci jejich střední školy, přírodovědných organizací a univerzit v dané oblasti.MASARYKOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OPAVA (Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně, realizátor mnoha národních i mezinárodních projektů, držitel titulu Ekologická škola v Moravskoslezském kraji) Charakteristika školy • největší nabídka přírodovědných, zemědělských a zahradnických oborů v ČR • učební obory, maturitní obory, nástavbové studium, vyšší odborná škola, jediná svého zaměření v ČR • rozsáhlá mezinárodní spolupráce, možnosti zahraniční praxe • velké množství projektů pro kvalitní vzdělávání • spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy, zaměstnavateli, podíl na výuce • velké množství kroužků, nadstandardní sportovní zázemí, horolezecká stěna • vlastní jezdecký oddíl, autoškola, aranžerské dílny, kurz myslivosti • vlastní domov mládeže s moderním vybavením a nová školní jídelna s celodenním stravováním

STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY ¾ Studijní obory školy zakončené maturitní zkouškou  † 41-41-M/01 Agropodnikání, zaměření ekonomika, zaměření provoz † 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum † 28-42-L/01 Chemik operátor, zaměření výroba léčiv † 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí, zaměření Ochrana přírody a prostředí ¾ Učební obory školy zakončené závěrečnou zkouškou † 41-51-H/01 Zemědělec - farmář † 41-52-H/01 Zahradník ¾ Nástavbové studium † 64-41-L/51 Podnikání ¾ Vyšší odborná škola † 41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova

Den dveří:15.15. 2013 v 16 hod. Dny otevřených otevřených dveří 1. 1. 2013 v 16 hod.

s výučním listem: ) Elektrikář ) Instalatér ) Klempíř ) Pokrývač ) Tesař ) Truhlář ) Zedník

Nabízíme vzdělání v oborech a s maturitní zkouškou: ) Operátor dřevařské a nábytkářské výroby ) Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

Nabízíme rovněž realizaci zakázek ve všech uvedených oborech. Informace o zakázkové činnosti na tel: 604 506 300 Informace o studiu na tel: 553 821 906 Den otevřených dveří: 10. 1. 2013 e-mail: sekretariat@soustop.cz Další informace na www.soustop.cz STěEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, pĜíspČvková organizace Ing. Jaromír Pavlíþek Ĝeditel školy Opavská 49, 794 01 Krnov tel.: 552 304 079, mobil: 736 649 480 e-mail: skola@ssamp-krnov.cz, www.ssamp-krnov.cz Svou tradicí je zamČĜena na vzdČlávání v oblasti konstrukce automobilĤ, mechanizace, automatizace, výpoþetní techniky, elektrotechniky, elektroniky a ekonomiky pro absolventy 9. tĜíd ZŠ a na celoživotní vzdČlávání dospČlých. Ŷ Nabídka školy Ŷ Studijní obory ł 41-45-M/01 Mechanizace a služ- ł Diagnostika, elektrotechnika a elektronika motorových vozidel by (zaměření: doprava, výpočetní ł Vlastní autoškola (bezplatné získání řidičských průkazů skupin B, C, E, T) technika, technická administrativa) ł Vlastní svářečská škola (metody ZK 135, ZK 111, ZK 311, EN 287) ł 39-41-L/01 Autotronik (elektronika ł Domov mládeže s celodenním stravováním, sportovní areál (tělocvična, venkovní hřiště, posilovna) motorových vozidel) ł Počítačové učebny, programování, CAD a CAM systémy Ŷ Učební obory ł Zahraniční praxe v SRN a Polsku (Karben, Prudnik, Glubcyzce) ł 23-68-H/01 Mechanik opravář ł Spolupráce s firmami TOKO AGRI, HYUNDAI, MITSUBISHI, motorových vozidel (3leté studium, BV TECHNIKA, BOSCH, ELFE, DAF TRUCKS, dříve Automechanik) VPV BOHEMIA, ČESMAD BOHEMIA, KOFOLA TRUCKS ł 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (1,5leté studium ł Možnost pokračovat ve studiu na VŠ (VŠB Ostrava, ČVUT Praha, VUT Brno) ł Zapojení do projektů JUNIOR ACHIEVEMENT, LEONARDO DA VINCI, – řidič profesionál, pro maturanty TIME, ŠABLONY a vyučence)

Den otevĜených dveĜí: 10.1. 2013

02RO11-13-stredniskoly  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you