Page 1

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON


VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

OBSAH

Príhovor

2

Kto sme a aké sú naše ciele

3

Úspechy v roku 2015

5

Plány na rok 2016

7

Financovanie a hospodárenie

8


2

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

PRÍHOVOR

Vážení priatelia, radi by sme sa touto cestou predstavili širšej verejnosti a partnerom, ktorým záleží na prosperite a rozvoji regiónu. REGIÓN GRON je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa zákona č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu na vytváranie podmienok rozvoja CR na území jej členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja CR. Cestovný ruch ako oblasť, v ktorej organizácia vyvíja svoju činnosť, je rozvíjajúcim sa odvetvím hospodárstva, je ohľaduplné k životnému prostrediu a poskytuje zamestnanie obyvateľom regiónu či osobám s nižšou kvalifikáciou. Náš región je bohatý svojou neporušenou a pokojnou prírodou či dávnou históriou. Na svoje si u nás prichádzajú milovníci folklóru a tradícií ale aj nadšenci športu a aktivít v prírode. Je na nás, aby sme tento potenciál nášho regiónu využili a ďalej rozvinuli. V úvodných mesiacoch roku 2016 sa nám naskytá možnosť zhodnotiť tretí rok činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON. Po pomalšom rozbehu sa nám v roku 2015 postupne darilo napĺňať prvé ciele: organizácia nadobudla ucelené kontúry, bol spustený turistický internetový portál regiónu, realizovala sa príprava a tlač propagačných materiálov a predmetov a rozbehla sa komunikácia s médiami, prostredníctvom ktorých sme zabezpečili propagáciu podujatí, zaujímavostí a aktivít našich členov. Správa o činnosti za rok 2015 poskytuje podrobnejší prehľad o uskutočnených aktivitách a o vývoji cestovného ruchu v regióne v roku 2015 a o plánoch na rok 2016. V záujme intenzívnejšieho rozvoja cestovného ruchu v Regióne GRON by bolo vhodné zlepšiť spoluprácu členských subjektov a zapojiť do kooperácie partnerské subjekty, ktoré prejavia záujem podporiť rozvoj regiónu a poskytnúť tak obyvateľom aj svojim zamestnancom viac možností pre relax, oddych či pestrejšie trávenie voľného času. Bez spolupráce medzi hlavnými hráčmi v regióne nie je možné, aby len organizácia samotná zvládla posunúť cestovný ruch v oblasti dopredu. Mnohé príklady zo susedných krajín napovedajú, že napredovanie destinácie je také intenzívne, ako schopnosť jednotlivých subjektov spolupracovať. Spomeňme si na povesť o Svätoplukovi, ktorý sa podobné posolstvo snažil odovzdať svojim trom synom prostredníctvom troch prútov. Samotná OOCR so svojimi kapacitami nezmení kontúry turizmu v regióne, vytvára však priestor pre spoluprácu medzi subjektmi cestovného ruchu a samosprávami. Radi by sme touto cestou poďakovali všetkým členom i spolupracujúcim subjektom za podporu a dôveru. Dúfame, že sa náš región v roku 2016 posunie dopredu nielen v oblasti turizmu, ale aj v iných oblastiach života.

Mgr. Žofia Hanusová

Mgr. Ján Havran

výkonný riaditeľ OOCR Región GRON

predseda predstavenstva OOCR Región GRON


3

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

KTO SME A AKÉ SÚ NAŠE CIELE

OOCR Región GRON bola založená dňa 27.12.2012. podľa § 14 zákona č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu CR a na vytváranie podmienok rozvoja CR na území jej zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja CR a ochrany záujmov svojich členov. Organizácia vedie účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zmysle neskorších predpisov a je povinná postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní; zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Hlavnou činnosťou organizácie je marketing a propagácia cestovného ruchu na svojom území v záujme svojich členov doma a v zahraničí, podpora kultúrneho, spoločenského a športového života, zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva, ale tiež mapovanie produktov, aktivít a hodnôt cieľového miesta vo svojom území.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

všetci členovia

predstavenstvo

PREDSEDA

PODPREDSEDA

ČLENOVIA

Mgr. Ján Havran

Vladimír Maďar

Kamil Danko, Vladimír Šalkovský, PaeDr. Ľubomír Urban, Karol Bielek dozorná rada

PREDSEDA

ČLENOVIA

Ing. Milan Mokrý

Ing. Jozef Dolinaj, Ing. Jozef Koperdák, Jozef Štefanka

VÝKONNÝ RIADIEĽ

Mgr. Žofia Hanusová MANAŽÉR OOCR

Mgr. Martin Pajerský


4

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Rok 2015 bol v OOCR Región GRON okrem iného rokom rozširovania členskej základne. K 1. januáru 2015 vzniklo členstvo 15 novým subjektom. Počas roka sa udiali viaceré zmeny a k 29. februáru 2016 aktuálne eviduje OOCR Región GRON členstvo nasledovných subjektov:

1. Mesto NOVÁ BAŇA

16. BLANC s.r.o. (Ranč Blanc a SKI Blanc, Ostrý Grúň)

2. Mesto ŽARNOVICA

17. DREVENICA REVIŠTE (Žarnovica, Revištské Podzámčie)

3. Obec REPIŠTE

18. KARFER s.r.o. (Penzión pod kaštieľom a Pizzéria Boston, Žarnovica)

4. Obec HORNÉ HÁMRE

19. SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB NOVÁ BAŇA

5. Obec ŽUPKOV

20. SOŠ ŽARNOVICA

6. Obec OSTRÝ GRÚŇ

21. MESTSKÉ LESY spol. s r.o. NOVÁ BAŇA

7. Obec KĽAK

22. Ing. MILAN MASLEN - REKOSTAV ss-vp. (Vila Silver Green, Žarnovica)

8. Obec TEKOVSKÁ BREZNICA

23. LADISLAV VOZÁR (Rekreačné zariadenie Branko, Nová Baňa)

9. Obec MALÁ LEHOTA

24. MAREK TONHAUSER (Rekreačné zariadenie a Koliba Riečky, Župkov)

10. Obec VEĽKÁ LEHOTA

25. MTK TATRAN ŽARNOVICA, KST

11. Obec VOZNICA

26. AGROALM s.r.o. (Drevenica Agroalm, Píla)

12. Obec HRONSKÝ BEŇADIK

27. NOELE s.r.o. (Cukrárne Alžbetka, Nová Baňa a Žarnovica)

13. Obec BREHY

28. FUN CLUB s.r.o. (Hotel HRON***, Nová Baňa)

14. Obec PÍLA

29. ZDRUŽENIE ZA ZÁCHRANU HRADU REVIŠTE (Žarnovica, Revištské Podzámčie)

15. Obec RUDNO NAD HRONOM

* 30. Obec OROVNICA - pridružený člen

* Medzi pristupujúcich členov sa čoskoro zaradí aj Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Hronskom Beňadiku.

PARTNERI OOCR:

- Zveropark (Žarnovica, Revištské Podzámčie) - Pohronské múzeum v Novej Bani

- SACR (Slovenská agentúra pre cestovný ruch) - Banskobystrický samosprávny kraj - Broart

Spoluprácu vo forme vzájomnej propagácie sme nadviazali s Pastoračným centrom Žarnovica, Speedway Clubom Žarnovica, Gothoom festivalom, Levickou informačnou agentúrou a s mnohými občianskymi a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne.


5

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

ÚSPECHY V ROKU 2015

V priebehu celého roka sme absolvovali množstvo stretnutí s potenciálnymi novými členmi, či už so zástupcami samospráv alebo s podnikateľmi. Zúčastnili sme sa na viacerých obecných zastupiteľstvách, na ktorých sme prezentovali víziu a činnosť OOCR Región GRON. V súčasnosti je územie Regiónu GRON pomerne kompaktné a na trhu cestovného ruchu vystupuje ako jednotný celok. V prvej polovici roka bola vytvorená a spustená webstránka www.regiongron.sk, ktorá poskytuje komplexné informácie o regióne v prehľadnom členení. Od novembra 2015 podrobne sledujeme štatistiky našej webovej stránky. Len za posledné dva mesiace roka 2015 mala stránka regiónu takmer 5000 zobrazení. V priebehu roka boli založené profily na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ktoré využívame ako spôsob neformálnej komunikácie s mladšími vekovými skupinami.

Webstránka

sledované od 15. novembra 2015 do 31. decembra 2015

Zobrazenia stránok

Relácie

4941

Používatelia

1988

Priemerné trvanie

1574

2 min, 6 sec Zdroj návštevnosti

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 zobrazenia stránok

relácie

používatelia

%

Facebook

10,97%

Počet

%

614

30,89%

facebook

274

13,78%

direct

229

11,52%

adf.ly

151

7,60%

81

4,70%

novabana.sk %

% 63,98%

Slovensko

podujatia

70,77%

google (organic)

Krajina Najčítanejšia stránka

Miera okamžitých odchodov

Spojené štáty americké

7,95%

Rusko

2,82%

Čína

2,06%

Holandsko

1,81%

sleduje sa od 4. júna 2015

Total page likes

Celkový dosah príspevkov 669

organický 61811

58090

platený 6999


VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Počas roka sme nadviazali spoluprácu s Mgr. art. Martou Mlíchovou, regionálnou zástupkyňou SACR Banská Bystrica. Súčasťou spolupráce je pravidelné uverejňovanie podujatí významnejšieho charakteru na oficiálnej webovej stránke slovenského turizmu slovakia.travel. Medzi SACR a Regiónom GRON prebehla aj výmena propagačných materiálov, ktoré sa distribuujú na významných podujatiach v rámci BBSK ale aj pri prezentácii Slovenska na veľtrhoch a medzinárodných podujatiach (napr. na ME v krasokorčuľovaní 2016).

V auguste prebehlo nahrávanie príspevku do relácie Rádiovíkend, v ktorom sme predstavili náučný chodník Po stopách lesnej železničky Kľakovskou dolinou. Relácia bola odvysielaná 29. augusta 2015 v celoslovenskom vysielaní Rádia Slovensko a tiež v niekoľkých reprízach na Rádiu Regina. Reportáž odvysielaná v Rádiovíkende je stále dostupná na webe RTVS. Úryvky z nahrávania ostávajú v archíve rádia a sú používané v Rádiu Regina aj niekoľko mesiacov po nahrávaní.

Organizácia v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov je oprávnená žiadať o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR. Na rok 2015 získala OOCR Región GRON dotáciu vo výške 9621,46 eur na aktivitu Marketing a propagácia – tvorba propagačných predmetov a materiálov. Výstupom projektu sú 4 druhy tlačených materiálov - turistický sprievodca regiónom Spoznajte srdce Pohronia, mapa pre turistov v rovnakom dizajne dopĺňajúca sprievodcu, dva druhy letákov a rôzne reklamné predmety, ktoré podporia propagáciu OOCR Región GRON. V roku 2016 bude k dispozícii kompletný stánok doplnený rôznymi reklamnými predmetmi, s ponukou vlastných propagačných materiálov, ktorý zvýrazní pozitívny imidž organizácie a jej členov. Reklamné materiály a predmety boli distribuované členským a partnerským subjektom. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o Regióne GRON. Podobné komplexné materiály sú doposiaľ prvými a jedinými v regióne.

6

Spolupráca s organizátormi podujatí nám priniesla možnosti na prezentovanie činnosti OOCR a jej činnosti medzi širokou verejnosťou. Zúčastnili sme sa podujatí: Ostrogrúnska ostrá kosa, 940. výročie prvej písomnej zmienky o obci Voznica, Banícky fakľový sprievod, Anna bál, Novobanský jarmok či Slovenský rekord v púšťaní balónov v Drevenici Revište. K pravidelným činnostiam patrí publikovanie článkov v regionálnych mesačníkoch (Novobanské noviny, Žarnovický mesačník), kde prezentujeme ponuku členov OOCR. Vytvárame pravidelný kalendár podujatí v regióne podľa ročných období. Členom OOCR posielame infografiky, ktoré obsahujú inšpiratívne tipy pre rozvoj cestovného ruchu a návrh na ich realizáciu. K bežným aktivitám oblastnej organizácie patrí aj aktualizácia sumáru zaujímavostí, ktoré prezentujeme na webovej stránke, správa webu a sociálnych sietí Facebook a Instagram.

Výsledkom jesenného úsilia v roku 2015 bola januárová účasť na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2016, kde sme prostredníctvom vydaných materiálov aktívne propagovali stredné Pohronie ako novú destináciu na trhu cestovného ruchu. Organizácia využila ponuku Banskobystrického samosprávneho kraja zúčastniť sa veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 v Inchebe ako spoluvystavovateľ v rámci spoločného stánku BBSK. Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne. Bola tiež dohodnutá vzájomná spolupráca s prevádzkou Zveropark, Revištské Podzámčie, ktorá mala prostredníctvom nás zabezpečenú propagáciu na veľtrhu.

V oblasti regionálneho rozvoja sme spolupracovali s OZ Pohronská cesta a zahájili sme prípravu spoločného projektu, ktorý spočíva v rekonštrukcii autobusových zastávok a ich pretvorení na jednotné informačné body pre návštevníkov a cykloturistov. Organizácia poskytla zmapovanie územia s návrhom rozmiestnenia infobodov a vypracovanie architektonických návrhov zastávok MFA. Janou Džadoňovou.


7

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

PLÁNY V ROKU 2016

Rok 2016 sme začali účasťou na štvordňovom veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 v Inchebe, kde sa prvýkrát prezentovali prostredníctvom nových propagačných materiálov. Nadviazali sme nové

kontakty a prezentovali ponuku oblasti širokej verejnosti. Podobne by sme sa radi zúčastnili veľtrhu aj v roku 2017. V jarných mesiacoch prebieha pravidelné spracovávanie štatistík a zostavovanie žiadosti o dotáciu na podporu CR z MDVRR SR. V roku 2016 máme v pláne:

●● Realizovať 3D virtuálne prehliadky členských obcí, subjektov a atraktivít v území. Tento výstup

doplní novú webovú stránku organizácie, ktorej tvorbu sme si určili za prioritu. Aktuálny web nespĺňa dostatočne potreby návštevníka ani správcu, nakoľko nie je dostatočne flexibilný k úpravám. Nový web by mal byť jednoduchý, prehľadný, atraktívny a pútavý.

●●Ďalšou plánovanou aktivitou budú printové a online marketingové kampane.

●●Našim zámerom je pozvanie niekoľkých publicistov na infocestu regiónom, ktorej výstupom by mal byť výstup v printovom alebo webovom magazíne o cestovaní.

●●V tomto roku budeme intenzívnejšie prezentovať organizáciu na regionálnych podujatiach, kde sa zameriame na predstavovanie Regiónu GRON obyvateľom aj návštevníkom.

●●V úvode roka vzišiel od viacerých členov návrh na zrealizovanie spoločného podujatia

zameraného okrem iného aj na osvetu v oblasti zachovania čistého a zdravého životného prostredia.

●●V prípade záujmu a spolupráce členov je možné vytvorenie produktových balíčkov alebo zľavových kupónov.

●●Naďalej budeme zabezpečovať pravidelné činnosti, ako kalendár podujatí, príspevky v regionálnej tlači, editácia webových portálov a účtov, zverejňovanie podujatí u partnerov a pod.

Členská základňa je otvorená a naďalej sa snažíme o jej rozširovanie. Radi privítame medzi členmi nové obce, ale aj nové podnikateľské subjekty. Veríme, že vzniknuté členstvá budú mať pozitívne obojstranné efekty.


8

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

FINANCOVANIE A HOSPODÁRENIE

V prvom rade považujeme za potrebné uviesť, že cieľom organizácie nie je generovanie zisku. Činnosti organizácie možno rozdeliť na aktivity administratívne a aktivity napĺňajúce hlavnú činnosť

organizácie. Vzhľadom k rozpočtu sa organizácia snaží realizovať maximum administratívnych

prác prostredníctvom svojich zamestnancov. Administratívne práce súvisia s chodom organizácie a s realizáciou ročného plánu aktivít. V závere roka 2015 organizácia vypracovala plán aktivít a rozpočet pre rok 2016. Dokumenty schválili členovia na valnom zhromaždení.

Vedenie účtovníctva sa zabezpečuje externe prostredníctvom firmy ECOMA MK, s.r.o. Účtovné

podklady a činnosť organizácie každoročne kontroluje dozorná rada, ktorá predkladá správu valnému zhromaždeniu.

Príjmy OCCR v roku 2015 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 členské príspevky

dotácia MDVaRR

upsvar

zvyšok členského za 2014

z reklamy

Financovanie organizácie je z veľkej časti založené na členských príspevkoch. Členské príspevky

samospráv tvoria 2 zložky: podiel z vybratej dane za ubytovanie a príspevok odvodený od počtu

obyvateľov. Ostatné subjekty prispievajú príspevkom v jednotnej výške. Členovia na valnom zhromaždení každoročne schvaľujú výpočet členského na aktuálny rok.

Štruktúra členských príspevkov Počet subjektov Výška členského (€) %

Samosprávy

Podnikatelia

16

15

10146,76

1350

88

12


9

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Organizácia začínala rozpočtový rok s prenesenými financiami vo výške 8250 eur.

Počas roka čerpala dva príspevky z ÚPSVaR SR na zamestnávanie dvoch znevýhodnených

uchádzačov, pre ktorých boli vytvorené nové pracovné miesta. Za rok 2015 získala organizácia z ÚPSVaR SR príspevky vo výške 7323,12 eur. Organizácii bola v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o

podpore cestovného ruchu pridelená štátna dotácia z MDVRR SR vo výške 9621,46 eur. Členské príspevky boli za rok 2015 vyzbierané vo výške 11496,87 eur (obce: 10146,87 eur, podnikateľské subjekty: 1016,67 eur, ostatní: 333,33 eur). Boli tiež spätne uhradené príspevky za rok 2014 vo výške

883,13 eur. Príjmy z vlastnej činnosti dosiahli výšku 450 eur. Podľa prehľadu hospodárenia boli

výnosy organizácie vo výške 29897,73 eur a náklady vo výške 32300,82 eur (mzdové a personálne

náklady: 19167,89 eur; prevádzkové náklady: 3109,34 eur a náklady na činnosť organizácie 10023,59 eur). Ku dňu 31.12. 2015 bol na účte organizácie účtovný zostatok 6839,01 eur.

OOCR Región GRON nemá žiadne podlžnosti voči štátu na odvodoch, poplatkoch a daniach ani voči iným subjektom.

Hospodárenie organizácie skontrolovala dozorná rada a správu o činnosti prezentovala členom na valnom zhromaždení dňa 25.2.2016.


10

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Počet prenocovaní v Regióne GRON v rokoch 2014 a 2015

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Horné Hámre

Kľak

Nová Baňa

Ostrý Grúň 2014

Repište

Malá Žarnovica Župkov Lehota

2015

Výška vybratej dane za ubytovanie sa odvíja od počtu prenocovaní v obciach, ktoré vykazujú

ubytovacie zariadenia. V meste Žarnovica sa tieto hodnoty oproti roku 2014 zvýšili približne o 18%, v meste Nová Baňa zaznamenávame stagnáciu. Novinkou v mesta Nová Baňa však je zrekonštruovaný

a novootvorený Hotel Hron***, ktorý je zároveň jediným ubytovacím zariadením v kategórii hotel

v území organizácie. Nárast v počte ubytovaných zaznamenala obec Ostrý Grúň, kde sa počet

prenocovaní zvýšil takmer 4-násobne. Predpokladáme, že toto navýšenie bolo spôsobené hudobným festivalom, ktorý sa tešil vysokej návštevnosti. Obec Repište ako obec s 3. najvyššou vybratou daňou

za ubytovanie zaznamenala pokles prenocovaní v roku 2015 o vyše 18% a obec Malá Lehota pokles o 58%. Ostatné obce vedúce štatistiku ubytovania si zachovali hodnoty podobné roku 2014. V roku

2015 bolo v území OOCR zaznamenaných 31 933 prenocovaní. Táto hodnota nie je oproti iným

OOCR tak vysoká, čo aj vysvetľuje veľké percentuálne posuny v prenocovaniach u spomenutých obcí - v menšej obci môže aj rozdiel 100 prenocovaní spôsobiť výraznejšie posuny v percentách.

Navyše, do počtu prenocovaní sú zahrnuté aj ubytovania pracujúcich, ktoré sa každoročne menia

a presúvajú medzi obcami podľa ponuky práce. Predpoklad výšky vybratej dane za ubytovanie v roku 2016: 11573,80 eur.


VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON Sídlo: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica Network Point: Námestie slobody 1 968 01 Nová Baňa IČO: 42304482 / DIČ: 2023706311

 +421 911 961 699

 regiongron@gmail.com  www.regiongron.sk www.facebook.com/regiongron

Výročná správa OOCR Región GRON 2015  

Výročná správa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON, ktorá dokumentuje činnosť organizácie za rok 2015. Pripojte sa k nám!

Výročná správa OOCR Región GRON 2015  

Výročná správa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON, ktorá dokumentuje činnosť organizácie za rok 2015. Pripojte sa k nám!

Advertisement