Page 1

X-MaTs popul채rversion av slutrapporten 2010

1


X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs i korta drag............................................... 4 X-MaTs w siffror...................................................... 6 X-MaTs mål och framtid....................................... 8 X-MaTs inventerar länet.....................................16 Målgrupp – Barn och unga...............................18 Målgrupp – Arbetsplatser..................................20 Målgrupp – Offentliga organistationer.........22 Målgrupp – Länets medborgare Europeiska Trafikantveckan...............................24 Målgrupp – Länets medborgare Valbo Köpstad.........................................................26

2

3


X-MaTs i korta drag X-MaTs, Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg har funnits i länet sedan 2001 i tre olika projektperioder. Det senaste projektet, 2008-2009, hade som övergripande mål att minska koldioxidutsläppen från länets transporter genom att arbeta med beteendepåverkansåtgärder. Strategiska och operativa insatser har sedan bidragit till att nå målet. Målgruppen för arbetet har främst varit kommunerna men även andra offentliga organisationer i länet. Kommunerna har i sin tur fungerat som projektets kanal för beteendepåverkansåtgärder riktade mot länets medborgare. Administrativ huvudman har varit Landstinget Gävleborg. Övriga finansiärer var Region Gävleborg, Vägverket och Banverket. Den totala budgeten uppgick till 2 600 000 kr. Projektet startade 1 april 2008 och avslutades 31 april 2010, efter en månads förlängning. Anledningen till detta var bland annat att kompensera för den tid då projektet saknat full bemanning samt göra övergången till hållbart resande i Gävleborg inom Region Gävleborgs regi (start 1 maj 2010) så enkel som möjligt.

Projektledarna Christine Persson och Lena Wigren efter att Gävle kommun vunnit European mobility week award i Bryssel för sitt arrangemang av Europeiska Trafikantveckan 2009. - Det här är som att vinna Nobelpriset inom hållbart resande! Självklart är vi lyckliga över ett sådant erkännade som det innebär att bli bäst i Europa.

4

5


X-MaTs i siffror 6 000 personer

462 personer

har fått X-MaTs reflex

har sett filmklipp på internet om projektets aktiviteter

4 000 personer

300 personer

har fått muntlig information om projektet och dess budskap

har fått de 9 nyhetsbrev som skickats ut under projektperioden

3 000 personer

62 aktiviteter

har läst expeditiongavleborg.blogg.se

har X-MaTs arrangerat eller deltagit aktivt i under projektperioden

2 573 kg koldioxid mindre har X-MaTs släppt ut genom att cykla, gå och resa kollektivt så långt det varit möjligt vid tjänsteresor, jämfört med om vi skulle rest med bil

2 400 personer har deltagit i någon av X-MaTs aktiviteter

2 000 personer

9 artiklar har skrivits i tidningarna om X-MaTs aktiviteter

5 radioinslag har sänts om X-MaTs aktiviteter

2 teveinslag har sänts om X-MaTs aktiviteter

har fått vykort med information om nya hastigheterna på länets vägar

1 600 mil har X-MaTs rest under projektets gång

1 000 personer har tagit del av broschyrer och annat tryckt material

563 kg koldioxid har X-MaTs totala antal tjänsteresor genererat, av dessa utgjorde 397 kg koldioxid av X-MaTs flygresa till Bryssel

6

7


X-MaTs mål och framtid

Kommentar

1

Delta i strategiskt arbete såsom Länstransportplan och Regionalt utvecklingsprogram.

I de fall X-MaTs blev inbjudna eller fick vetskap om de planer som togs fram har projektet deltagit i möjlig utsträckning.

Hållbart resande bör genom en tydlig koppling till övrigt transport- och infrastrukturarbete få en bättre förankring av steg ett och två i fyrstegsprincipen i regionalt planarbete.

2

Delta i och stödja kommunalt arbete med rese- och transportutredningar, resepolicies, översiktsplaner, policys, handlingsplaner och andra strategiska dokument.

I de fall X-MaTs blev inbjudna eller fick vetskap om de planer som togs fram har projektet deltagit i möjlig utsträckning. Utöver detta har utbildning för att driva organisationernas resepolicyarbete framåt anordnats.

Hållbart resande bör även framöver vara en viktig del av kommunalt planarbete och där finns möjlighet att påverka i rätt riktning genom att delta i processerna.

Delta och arbeta med nätverk och andra aktörer inom hållbart resande.

X-MaTs har deltagit i regionala och nationella nätverk samt samarbetat med en mängd aktörer och andra projekt inom samma genre under projektperioden.

Det är oerhört viktigt att samarbeta och nätverka för att sprida kunskaper om hållbart resande både inom nätverken men även att lobba för dem utåt. Många bedriver hållbart resande som ett ensamarbete och då är detta av stor betydelse för att utveckla arbetet.

Inrätta ett kontinuerligt arbete kring Hållbart resande i länet.

Styrgruppen valde att driva frågan och den lyftes ur projektet.

3

4

5

Mål A

8

Framtiden

Stödja och samordna kommuners och landstingets arbete med distansoberoende möten - telefon, webb och video.

Två gånger per år genomföra insatser för att öka medvetenheten kring distansoberoende möten i mötestäta grupper.

Projektet har diskuterat ämnet i många sammanhang men sett en problematik att få till regelrätta möten och utbildningar samt fått bilden av att tekniken ännu inte kommit så långt som vi önskat.

Genom att väcka ett större intresse för denna fråga hos länets politiker kan utvecklingen drivas på. Det behövs även här ett regionalt synsätt så att tekniska lösningar som fungerar mellan organisationerna införs.

9


Kommentar

X-MaTs mål och framtid

6

10

Framtiden

Förstora Trafikantveckan i länet.

Mål A

Två kommuner ska anordna aktiviteter kring Trafikantveckan under 2008.

Målet uppnåddes och intresse från flera kommuner fanns.

Mål B

Fyra kommuner ska anordna aktiviteter kring Trafikantveckan under 2009.

Att målet inte nåddes kan bero på flertalet faktorer. Flera kommuner var intresserade men hade inte resurser att avsätta för aktiviteter som Trafikantveckan under 2009.

Trafikantveckan har potential att växa i länet, vilket bör stöttas regionalt. Möjligheterna stärktes ytterligare i och med Gävle kommuns vinst av European Mobility Week Award.

Mål A

Sex kommuner i länet ska ha rese- och transportutredningar som är utförda 2005-2010.

Tre kommuner och Landstinget Gävleborg har reseoch transportutredningar som tagits fram under perioden. Intresset finns från flera, men resurser har inte kunnat avsättas.

Det här är ett viktigt verktyg för att kommunerna ska kunna arbeta mot ett mera hållbart resande och frågan bör därför lyftas kontinuerligt.

Mål B

Fem av länets kommuner ska ha en resepolicy som är antagen under 2005-2010.

Flera kommuner än målsatt har resepolicies. De flesta har även genomgått X-MaTs utbildning för att arbeta mera med sin policy.

Uppföljning kring arbetet efter utbildningen kommer att ske. Även ett fortsatt stöd kring resepolicyimplementering bör finnas.

Mål C

I fem kommuner finns det IT-stöd, eller motsvarande, för bokningar etcetera i enlighet med ett källsorterat resande.

De flesta av länets kommuner använder Zenit. Det är ett bokningssystem som de själva kan välja funktioner till. De flesta har valt att lägga in kollektivtrafikkort, tjänstecyklar och tidtabeller med mera.

Som en del i arbetet med kommunernas interna arbete med hållbart resande bör användandet av funktionerna och utvecklingen av systemet bevakas och följas upp.

7

Ge kommuner kunskap, information och stöd kring arbetet med hållbart resande i deras egen verksamhet.

11


Kommentar

X-MaTs mål och framtid

8

Erbjuda kommuner kunskap, information och stöd kring hållbart resande för deras medborgare.

Mål A

Gå, cykla och kollektivtrafik – motivera tre kommuner att starta projekt kring minskat bilresande till och från arbete och fritid.

Målet uppnåddes.

Ett fortsatt arbete kring frågan är viktigt för att upprätthålla och utöka intresset samt bidra till beteendeförändringar hos flera arbetsplatser i länet.

Mål B

Skola - motivera fem kommuner att aktivt arbeta med elevers resor till och från skolan.

Genom flertalet aktiviteter har skolorna haft möjlighet att arbeta med resor till och från skolan.

Vissa skolor har arbetat mera aktivt med frågorna och dessa bör följas upp och få ytterligare stöd framgent.

Genomföra riktade insatser med ”kända profiler” i totalt sex av länets kommuner under projekttiden.

Målet uppfylldes genom olika insatser.

I framtida arbete är det fortsatt viktigt att lyfta hållbart resande med hjälp av lokala eller regionala kändisar. Det gör att arbetet tydliggörs medialt och på så sätt nås allmänheten genom ytterligare kanaler.

Seminarier, konferenser och stödja studenter samt samverkan med andra aktörer.

En mängd seminarium, workshops med mera har anordnats för olika målgrupper.

Genom att delta vid och arrangera seminarier ökar kunskapen inom hållbart resande både inom projektet men även inom länets organisationer. Det här är ett bra sätt att lyfta frågorna och bidrar till nätverkande samt kunskapsspridande som blir bredare än vid utbildningsdagar.

Bevaka effekter av genomförda rese- och transportutredningar.

Målet uppfylldes. Däremot var inrapporteringarna knapphändiga då utredningarna inte verkar ha fått den förankring som de förtjänat i organisationerna.

Ett stöd för att implementera utredningarna bör finnas så att de får den verkan de har förutsättningar för.

9

10

11

12

Framtiden

13


X-MaTs mål och framtid

Kommentar

14

12

Bevaka effekter av genomförd sparsam körning.

Målet uppfylldes.

13

Skola, mat och transporter

Målet ströks då det inte ansågs möjligt att X-MaTs skulle driva frågan.

Framtiden

Om du vill läsa mera om projektet och dess aktiviteter kan du hitta den

fullständiga slutrapporten på www.x-mats.nu. Där klickar du dig vidare in på X-MaTs 2008-2009.

För att uppnå projektets resultat vill projektledarna poängtera hur viktigt det är med bra samarbeten och nätverk! Utan detta hade det varit omöjligt att uppnå den kunskapsnivå, kreativitet och mängd aktiviteter som projektet genererat.

15


X-MaTs inventerar länet

Hur såg facit ut?

För att se hur långt kommunerna kommit med sitt arbete kring hållbart resande gav sig X-MaTs ut på en turné till länets kommuner hösten 2008. Utrustad med en checklista ställd utifrån projektets mål besöktes kommunchefer, näringslivschefer, miljösamordnare, samhällsplanerare med flera.

• 2 av 10 kommuner hade gjort en transportutredning

Intresset för hållbart resande varierade mellan kommunerna men samtliga gjorde sitt bästa för att besvara frågorna som ställdes. Resultatet sammanställdes sedan i en broschyr som delades ut till kommunchefer, kommunalråd, de som deltagit vid våra möten samt andra intressenter.

• 5 av 10 kommuner hade en resepolicy (2 arbetade med att ta fram en)

• 5 av 10 kommuner upplevde att hållbara transporter behandlades i översiktsplanen • 9 av 10 kommuner upplevde att de använde någon form av distansoberoende mötesteknik • 7 av 10 kommuner använde bokningssystemet Zenit för bokning av bilpoolsbilar • 4 av 10 kommuner upplevde att de arbetade med elevers resor till och från skolan för att minska bilresandet • 0 av 10 kommuner upplevde att de genomfört insatser för att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet • 3 av 10 kommuner upplevde att de hade riktade kampanjer för att öka kollektivresandet i kommunen • 2 av 10 kommuner hade något arrangemang i anslutning till Europeiska Trafikantveckan 2008 • 7 av 10 kommuner var intresserade av att ha ett arrangemang kring Europeiska Trafikantveckan 2009.

Naturligtvis skulle denna checklista följas upp. Tyvärr var tiden för knapp för X-MaTs kontaktpersoner i länets kommuner och få hann besvara enkäten.

16

17


Målgrupp – Barn och unga X-MaTs stöttade den nationella utmaningen, gå och cykla till skolan, som anordnas av NCFF, Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, 2008 och 2009. Prispotten för länet blev då lika stor som den nationella. 2008 deltog 10 skolor i länet och 2009 hade antalet ökat till 13. Första pris kammades hem av Östra Skolan i Söderhamn båda åren, vilket betydde totalt 20 000 kr för hälsofrämjande aktiviteter. Ett betydande tillskott för skolan! I samband med Trafikantveckan 2009 anordnades en miljö- och trafikdag tillsammans med Sandvikens kommun. Målgruppen var skolklasser åk. 4-6. 200 elever och lärare fick under en förmiddag besöka en mängd stationer i stadsparken där de fick lära sig mera om miljö- och trafikfrågor. Ytterligare 250 elever var intresserade, och vi hoppas att de deltar vid nästa tillfälle! Tre skolor fick erbjudandet om att åka till Tekniska Museet i Stockholm och besöka bland annat utställningen spelet om energin. I gengäld kommer de att arbeta med hållbart resande i form av cykeldagar, gå och cykla till skolan med mera.

18

19


Målgrupp Arbetsplatser Sammanlagt 400 deltagare har medverkat i aktiviteter kring minskat bilåkande till arbetet. Stegtävlingar i Hofors kommun och vid sjukhuset i Hudiksvall samt ett omfattade cykla- och gå till jobbetprojekt vid Sandvikens kommun har förhoppningsvis förbättrat hälsan hos medarbetarna och helt klart minskat koldioxidutsläppen!

20

21


Målgrupp – Offentliga organisationer Samtliga offentliga organisationer i länet fick möjlighet att under hösten och vintern 2009 delta i en utbildning kring hållbart resande. Fokus låg på resepolicies och att implementera dem i organisationernas verksamheter. Det här var även en möjlighet för dem som arbetar med hållbart resande internt att mötas och byta erfarenheter. 7 av länets kommuner deltog tillsammans med Landstinget, Länsstyrelsen, Gavlegårdarna, Högskolan i Gävle med flera.

Jämställdhetsseminarium Ett seminarium med temat jämställdhet och transporter lockade nästan 50 deltagare från länets offentliga organisationer. Målgruppen var främst samhälls- och trafikplanerare men även politiker.

Information till skolor Alla skolor i länet har fått erbjudande om att delta vid ett seminarium om trafiksäkerhet vid skolan samt stöd att arbeta med en skolreseplan. Allt för att minska bilskjutsandet till och från skolan och göra miljön tryggare och säkrare för elever och vuxna.

22

23


Målgrupp – Länets medborgare Europeiska Trafikantveckan

Vill ni se mera om detta? På www.youtube.com finns flera filmer om arrangemanget och prisutdelningen. Sök på European mobility week award och naturligtvis – Gävle!

Europeiska Trafikantveckan arrangeras varje år 16-22 september av flera tusen städer i Europa. X-MaTs har därför försökt att få så många kommuner som möjligt att anordna en Trafikantvecka för att uppmärksamma hållbart resande. 2008 och 2009 hade Sandviken och Gävle arrangemang som kan kopplas samman med Trafikantveckan. När nu Gävles arrangemang belönats med European mobility week award är X-MaTs förhoppning att flera städer i länet ser möjligheterna att anamma detta!

www.expeditiongavleborg.blogg.se Under Trafikantveckan 2009 fick en tjej vid namn Ingrid Bergström Nilsson chansen att resa runt i länet och besöka en mängd intressanta platser och personer. Uppdraget var att blogga om hållbart resande, resa hållbart till länets besöksmål och diskutera frågan med beslutsfattare och andra som kan påverka länets resande. Resultatet av bland annat denna blogg ledde till en nominering för Gävle Kommun som en av Europas bästa arrangörer av Trafikantveckan! Naturligtvis fick Ingrid ett nytt uppdrag, att bevaka prisutdelningen och blogga om resan till Bryssel för Gävles delegation – på plats.

24

25


Målgrupp – Länets medborgare Valbo Köpstad Valbo Köpcentrum, IKEA och Valbo Köpstad fick en ny bussanslutning i november 2009. Buss 41 som trafikerar Gävle – Sandviken och sedan fortsätter mot Hofors stannar sedan dess vid de nya motorvägshållplatserna intill riksväg 80. En stor resvaneundersökning gjordes bland de nära 1000 anställda i området, vilket visade på stora möjligheter för personalen att åka kollektivt till arbetet. Uppmärksammad invigning och stor informationsinsats har gjort att fler än vad någon hoppats på hittat till bussen!

26

27


Text och bild X-MaTs | Grafisk form och illustration 65:ans Reklam | Digitaltryck Backman info | Papper Novatech 170/135 g | 2010-04

28

Hållbart Resande  

Slutrapport

Advertisement