Page 1

Hösten 2011

PROFIL . : Malin Ängerå -Jag är världens modigaste politiker!

LEDARE . : Mats Törn-

TILLVÄXT . : Nu kör vi!

quist om en region som syns i Europa

Lena Andersson lyfter vikten av samhandling


Innehåll BraFöre....................................................................................................................... Nu kör vi..................................................................................................................... Världens modigaste politiker...................................................................................... Kulturella och Kreativa Näringar................................................................................ Central Sweden.......................................................................................................... SWX Energi avslutar...................................................................................................

.:

3 4 6 14 16 18

Region Gävleborg i Europa – och hemma

Under sommaren och hösten har Region Gävleborg gjort avtryck i Europa. Region Gävleborg vann tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland EU-kommissionens prestigefyllda pris Regio Stars Award 2011 för klusterutvecklingsprojektet SLIM. Priset delas ut till regionala utvecklingsprojekt som EU-kommissionen anser särskilt inspirerande och attraktiva för andra regioner inom EU. Kommissionen sa bl a: ”Det är helhetssynen och förmågan att utveckla befintliga regionala styrkor som gör SLIM till ett attraktivt exempel”. Ostkustbanan är vår viktigaste trafiklänk. Ostkustbanan är också en del av Botniska korridoren som förser Europa med viktiga råvaror från norra Sverige och Finland. I sitt förslag om strategiska transportvägar har EU-kommissionen pekat ut Botniska korridoren. Blir detta också beslutet kommer möjligheterna till finansiering att bli stora. I arbetet med att påverka EU har Region Gävleborg varit aktiv, tillsammans med många intressenter. Vårt Brysselkontor, Central Sweden, har spelat en viktig roll. På hemmaplan har Region Gävleborg tillsammans med kommunerna och landstinget arbetat med två stora samverkansfrågor: Hemsjukvård och kollektivtrafik. Landstinget kommer att bilda kollektivtrafikmyndighet fr.o.m. 2012. För hemsjukvården fortsätter arbetet med sikte på 2013. Regionfrågan kommer att behandlas på Regionfullmäktige den 18 november. Regionstyrelsens förslag är att bilda regionkommun inom Gävleborgs gränser för att sedan gå vidare och söka samarbete för en större regionbildning. Regionstyrelsen motiverar sitt ställningstagande med bl a ökad demokrati, effektivitet och ett tydligare ansvar för tillväxtfrågor. Till sist gratulerar vi Malin Ängerå, Ljusdal som kan ståta med titeln ”Världens modigaste politiker”, ett inslag i Region Gävleborgs satsning på ungdomar och inflytande. Mats Törnquist Regiondirektör


BraFöre . : Kompetensutveckling för företag i Gävleborg Just nu finns särskilt goda möjligheter för företag i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun att jobba med kompetensutveckling. Detta tack vare projektet BraFöre.

Nordanstig

BraFöre står för Branschanknuten och Företagsnära Kompetensförsörjning i Gävleborgs län. Ett mål med projektet är att utveckla kompetensutvecklingsmodeller för företagen i regionen, där kompetensutvecklingen ska kopplas till företagens mål på tre till fem års sikt. Målet är också att öka företagens intresse och mognad att arbeta med kompetensutveckling.

Ljusdal Hudiksvall

Ovanåker

Ett flertal utbildningar kommer att genomföras i projektets regi och målet är ca 3 000 utbildade individer från minst 100 företag.

Bollnäs

Projektet vänder sig till företag med upp till 250 anställda som är verksamma inom någon av de branscher som är prioriterade i det regionala utvecklingsprogrammet i Gävleborg:

Söderhamn

Ockelbo

Sandviken

• Miljöteknik • Upplevelsenäring • Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) • Skogsindustri • Stål- och verkstadsindustri

Gävle

Hofors

Vinsterna av BraFöre är att företagen utvecklas och bidrar till regionens tillväxt.

I de deltagande företagen görs en inventering av de anställdas kompetenser. Företagen beskriver hur de ser på framtiden, på tre till fem års sikt, och om det kan förväntas uppstå kompetensgap mellan önskat och faktiskt läge. De anställda tar sedan del av utbildningar enligt prioriterade planer. Företagen bidrar med fakta, tid och engagemang för dessa aktiviteter. Projektet står för styrning och samordning av kompetensinventering, planering och de utbildningar som prioriteras. Företagen stimuleras till att arbeta med kompetensplanering och personalen ökar sin grad av ansvar. Vinsterna av BraFöre är att företagen utvecklas och bidrar till regionens tillväxt, säger regionala projektledaren Åsa Axelson på Region Gävleborg. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och kommer att pågå till årsskiftet 2013/2014.

3


TILLVÄXT : .

Nu kör vi! . : Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg Region Gävleborg har ansvaret att hålla ihop arbetet med besöksnäringen i Gävleborg. Arbetet innefattar bland annat omvärldsbevakning, samordning av statistik om näringen, dialog gällande utvecklingsfrågor i olika perspektiv med näringen och offentliga aktörer genom nätverk, seminarier, workshops och till viss del marknadsföring. Utvecklingsprojektet för besöksnäringen i Gävleborg, ”Nu kör vi”, pågår 2011-2013 och är sprunget ur den regionala turismstrategin. Projektets syfte är att lägga grunden för en framtida attraktiv, kompetent och lönsam besöksnäring i Gävleborg. ”Nu kör vi!” är en kraftsamlande start på ett långsiktigt arbete. -Samverkan må vara ett slitet ord, men det finns ingen genväg! För att locka fler besökare som gillar att vara här så mycket att de vill komma tillbaka, måste vi samverka. Och gå från ord till handling - SAMHANDLA!!, säger Lena Andersson, utvecklingsstrateg för besöksnäringen, Region Gävleborg. Projektet verkar inom fyra insatsområden: Mötesplatser och samverkan Insatsområdet innefattar att skapa arenor för näringen och det offentliga för att träffas i lämpliga konstellationer med syfte att tillsammans utvecklas för att på sikt öka den turistiska omsättningen i regionen och skapa fler arbetstillfällen. Digital tillgänglighet Här ska infrastrukturen till en modern och kundanpassad digital plattform för regionens totala turistiska utbud byggas. Plattformen ska vara användarvänlig, utvecklingsbar och tillgänglig. Kompetens och kvalitet Projektet ska arbeta med de turistiska verksamheterna i regionen för att få fram så många exportmogna verksamheter som möjligt, som sedan kan lanseras på den internationella marknaden. Internationell marknadsföring Insatsområdet syftar till att skapa förutsättningar för att få fler - och nya besökare till regionen och på så sätt öka näringens avkastning och få tillväxt i regionen. Projektet ska arbeta för att komma ut med regionens exportmogna produkter/ verksamheter på den internationella marknaden. Insatsområdet syftar också till att reda ut varumärkesfrågan och ta fram en turistisk varumärkesstrategi för regionen Den regionala turismstrategin och projektet är hela regionens strategi och projekt. När det gäller marknadsföringsdelen fokuserar projektet på internationell marknadsföring medan strategin innefattar regional, nationell och internationell marknadsföring. Satsningen på internationell marknadsföring i projektet har att göra med att man i den nationella turismstrategin efterfrågar fler exportmogna destinationer och att man kraftsamlar för att marknadsföra Sverige utomlands i ännu större utsträckning. Det är på den internationella marknaden vi hittar nya, köpstarka gäster. I samband med regionens visions- och strategiarbete togs även en marknads- och utbudsstrategi fram. Den utarbetades av tio representanter från besöksnäringen och en konsult. bl.a. utifrån Visit Swedens marknads- och målgruppsanalyser. Marknads- och utbudsstrategin visar att de länder och områden som är initialt prioriterade är Holland, Tyskland, Danmark, Norge, Finland och Mälardalen i Sverige. Inom projektet ”Nu kör vi” påbörjas bearbetningen av Holland och Finland. Lena Andersson Utvecklingsstrateg Besöksnäringen

4


Samverkan må vara ett slitet ord, men det finns ingen genväg!

5


. : PROFIL

Jag är världens modigaste politiker! . : Förändringsagenterna coachade fram Malin Ängerå 20 aktiviteter för 400-500 ungdomar, 10 coachande ungdomar, 5 modighetstränande politiker, 1 vinnare av tävlingen, flera hundra vinnare i verkligheten! Det var några av resultaten när Region Gävleborgs projekt Världens modigaste politiker avslutades i oktober. Juryns motivering till vinnaren Malin Ängerå löd: ”Hon är en engagerad eldsjäl som med glöd vågar gå in och förändra strukturer som påverkar unga och ungdomspolitiken”. Malin Ängerå kommenterar sin nyvunna titel med orden: -Jätteroligt! Det är skönt att få feedback på mitt engagemang. Samtidigt är det viktigt för mig att framhålla att det varit ett teamarbete, där mina coacher Ellen och Jonathan varit stora inspirationskällor för mig. Lokala politiker, skolledare och tjänstemän har också hjälpt till mycket. Vi vet att det krävs mycket mod och engagemang för att öka de ungas inflytande och alla i regionen har nu fina tips och idéer som kan användas i kommunerna. Det var i våras som 87 unga sökte de 10 sommarjobben som Förändringsagenter, för att coacha 5 politiker från Gävleborg. Uppdraget var att modighetsträna dem för att de bättre skulle kunna involvera unga i sina politiska uppdrag. Förändringsagenterna har skuggat, coachat och formulerat uppdrag till politikerna. Cirka 20 uppdrag har genomförts i regionen och nära 500 unga har involverats i projektet. Malin Ängerå är socialdemokratisk ordförande i utbildningsnämnden, Ljusdals kommun. Malin tycker själv att hon är ganska modig men deltog i utmaningen för att hon tyckte det var en rolig idé. En idé som dessutom kan ge henne de rätta verktygen att komma vidare i arbetet med att involvera unga i samhällsutvecklingen. Malin har coachats av Jonathan Nord och Ellen Nilsson. De gav uppdragen ”Vår drömkommun” och ”Speakers Corner” till Malin. Vår drömkommun Malin Ängerå skulle erbjuda ett antal skolklasser i Ljusdals kommun att tillsammans skapa så kallade tankekartor kring sina drömmar och framtidsvisioner om kommunen. Hennes deltagande i skapandeprocessen gick ut på att uppmuntra eleverna att uttrycka sina drömmar och samtala kring dem. Malin skulle hjälpa eleverna att formulera sina åsikter, genom att inspirera dem till att vidareutveckla sina tankar. Malin skulle etablera kontakt med kommunens ungdomar och på ett icke partipolitiskt sätt ge kommunen ett ansikte. Målet med detta var att skapa en öppnare relation och dialog mellan ungdomar och politiker, något som förhoppningsvis kan komma att bestå även när ungdomarna vuxit upp. För att Malin skulle få godkänt för uppdraget var det viktigt att: • så många skolklasser som möjligt involverades • eleverna som deltog kände sig sedda och viktiga • tankekartor skapades • en utställning arrangerades så att allmänheten kunde ta del av projektet Malin upptäckte att uppdraget var en perfekt modell för politiker och barn/elever att samverka och diskutera i. Därför valde hon att utföra uppdraget under en tvåårsperiod tillsammans med friskolor och kommunala skolor, i samarbete med kommunalråd och andra politiker.

6


Vi vet att det krävs mycket mod och engagemang för att öka de ungas inflytande, och alla i regionen har nu fina tips och idéer som kan användas i kommunerna.

Speakers Corner Detta uppdrag gick ut på att samla ett antal politikerkollegor för att starta dialog med medborgare på offentlig plats. Tidpunkt och plats skulle marknadsföras till allmänheten. Malin och de andra politikerna skulle rikta sig till alla åldersgrupper och allas åsikter och tankar skulle tas på allvar. Malin skulle under tiden som arbetet fortgick skriva ner sina reflektioner och sedan presentera dessa. För att Malin skulle få godkänt var det viktigt att: • andra politiker engagerades • politikerna uppmärksammade vikten av medborgarinflytande • en mötesplats bestämdes • arbetet marknadsfördes • medborgare involverades i dialogen • särkild inbjudan till ungdomar skickades ut • reflektioner kring arbetet skrevs ned Läs mer om politikernas uppdrag med bilder och intervjuer på bloggen: unggavleborg.blogg.se

7


Kunskap till praktik

. : Samverkan över organisations- och verksamhetsgränser inom beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som syftar till att förbättra den svenska beroendevården. Målet är att alla som är i behov av stöd ska få en kvalitativ och effektiv behandling. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en överenskommelse med regeringen åtagit sig att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns lokalt och regionalt i dessa frågor och främja utvecklingen av en mer långsiktig struktur för att sprida kunskapen. Karin Gisselman är processledare vid Region Gävleborg. Projektet drivs i nära samverkan med FoU Välfärd som bland annat genomfört omfattande kartläggningar av beroendemottagningarnas verksamheter.

Det är viktigt att arbetet utgår från lokala förutsättningar och behov och att den kunskap och de nätverk som byggts upp på lokal och regional nivå tas tillvara.

Insatserna handlar till stor del om att förmedla aktuell kunskap till alla de yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende. Under året har bland annat 125 personer deltagit i den 4 dagar långa nationella baskursen, 130 fått utbildning i riskbedömningsverktygen Audit & Dudit och drygt 30 personer utbildats i ASI, en intervjumetod inom vård och behandling. Bland höstens många utbildningsaktiviteter kan särskilt nämnas kunskapsseminariet om det narkotikaklassade preparatet Gammahydroxibutyrat, GHB, som hölls i Gävle i september. Det mycket välbesökta seminariet fick stor uppmärksamhet både i tv, radio och dagspress. Under seminariedagen fick deltagarna från alla länets kommuner möjlighet att bredda sin kunskap om GHB. Både polisen, sjukvården, tullen och socialtjänsten möter drogen i sitt arbete och ser vilka konsekvenser den för med sig. Förutom föreläsningarna om GHB så visade seminariet på att samverkan och samarbete över organisations- och verksamhetsgränser är av avgörande betydelse för att vara lyckosam, så väl i det förebyggande arbetet som vid vård och behandling samt rehabilitering. -Det är viktigt att arbetet utgår från lokala förutsättningar och behov och att den kunskap och de nätverk som byggts upp på lokal och regional nivå tas tillvara, säger Karin Gisselman. -Ett nytt spännande uppdrag vi fått från SKL inför det kommande året är att ge stöd till insatser för att stärka barnoch föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården, avslutar Karin. För mer information om projektets utbildningar kontakta: Karin Gisselman, Processledare för Kunskap till praktik karin.gisselman@regiongavleborg.se

Socionom Mattias Gullberg föreläser vid kunskapsseminariet i Gävle

8


Hållbart Resande Projektet Hållbart Resande syftar till att skapa förutsättningar för och medverka till mer miljöanpassade resor och transporter inom Gävleborg. En stor del i arbetet är attitydpåverkande åtgärder. Dessa åtgärder ska skapa goda effekter inom områdena klimat, miljö, trafiksäkerhet, hälsa och ekonomi. Som en del i det attitydpåverkande arbetet har projektet producerat informationsfilmen ”Cykla till skolan” som visades på flertalet biografer i regionen i samband med skolstarten. Filmen finns att se på www.regiongavleborg.se/skolvagsplan Följ projektets spännande verksamhet på Facebook och på hemsidan:

nde ww a s e w.re artr b l giong l a avleborg.se/h

Vintercyklisten

HÅLLBART RESANDE PRESENTERAR

Hur får man fler att cykla till arbetet även vintertid? Jo, man arrangerar en utmaning; Vintercyklisten! Genom att få fler personer att cykla året runt minskas de lokala utsläppen av koldioxid. Forskningsresultat visar att 10-50 % av resorna under 3 km är möjliga att göra på cykel. Vintercyklisten Gävleborg genomfördes första gången vintern 2010/11. Utmaningen var att cykla minst tre dagar i veckan till och från arbetet. 40 vintercyklare blev uttagna av cirka 150 ansökningar. Varje deltagare fick vinterutrustning, som bestod av bl.a. dubbdäck, cykelsadelskydd, reflexväst, cykellyse och cykeldator.

9

du utmAningen?

Kampanjidé: Falu Kommun Heimer & Company Foto: Malin Jones

Deltagarna rapporterade in sin cykelsträcka vid tre tillfällen, samt en uppskattning av hur många kilometer deras cyklande hade ersatt bilresor. Totalt cyklade deltagarna 14 880 kilometer och de ersatte 10 330 kilometer med cykel istället för bil. Utsläppen av koldioxid minskade med 2 ton, vilket motsvarar 430 enkelresor mellan de två deltagande kommunerna Gävle och Sandviken. Ur ett hälsoperspektiv upplevde 77% att deras hälsa förbättrades, deltagarna kände sig främst piggare och 100% av deltagarna tänker anta utmaningen även följande vinter.

cyklister sökes.

AntAr

CYKLA TILL OCH FRÅN JOBBET VINTERN 2011/2012 FÖR MER INFORMATON: www.REgIONgAvlEbORg.sE/vINTERcyklIsTEN


Stipendiater

Kompetensforum Gävleborg

. : Utmärkta studieprestationer belönas

. : Kompetensförsörjningen i fokus

Region Gävleborg uppmärksammar utmärkta studieresultat inom Trädgårdsmästarprogrammet och Lärarprogrammet. Tove Lindström, Anna Sedin, Jenny Helsing och Anna Kriström mottog utmärkelsen i samband med Regionstyrelsens möte i september.

Tillgång på arbetskraft med rätt kompetens är avgörande för att såväl näringslivet som offentlig verksamhet ska utvecklas och bidra till regionens tillväxt. Om regionens insatser för utbildning kopplas närmare arbetsmarknaden kan behovet av kompetens tillgodoses och arbetslösheten minska. Satsningar på lärande och kompetensutveckling bör ses som investeringar för att stödja medborgarnas personliga utveckling och för att utveckla arbetslivet i regionen.

Region Gävleborg utlyser även i samverkan med Gästriklands och Hälsinglands Idrottsförbund ett ungdomsstipendium för Fair play och gott kamratskap inom idrotten och i linje med svensk idrotts satsning ”Värdefullt”. Stipendiet är 5 000 kronor vardera och utdelas till en kvinna och en man i åldern 15-19 år som utvecklats positivt och visat fair play och gott kamratskap i sitt idrottande/idrottsledarskap.

I samarbete med aktörerna sammanställs kunskapsunderlag om hur kompetensbehoven och utbildningsläget ser ut idag och i framtiden. Det senaste exemplet på detta är en rapport om samtliga gymnasieprogram och inriktningar som erbjuds av Gävleborgs läns gymnasieskolor läsåret 2011/2012. Av rapporten framgår hur valen är fördelade på olika program samt könsuppdelningen. Samtliga skrifter tillhandahålls löpande på webben. Ett annat exempel på de många insatser som nu genomförs är det dialogmöte med kompetensprojekt i regionen som anordnas i Gävle den 7 december. Ett flertal av de projekt som drivs i länet har som syfte att höja kompetensen hos anställda i länets företag och organisationer. Eftersom dessa projekt ofta saknar information om andra liknande satsningar som drivs eller har drivits ser Kompetensforum det som angeläget att samla projekten för dialog. Dagen vänder sig till alla som arbetar med projekt i regionen vars syfte är att utveckla kompetensen hos anställda i företag och organisationer. Inbjudan finns på www.regiongavleborg.se/kompetensforum

Tove Lindström, Anna Sedin, Jenny Helsing och Anna Kriström med Sven-Åke Thoresen, ordförande i Regionstyrelsen

10


Mångfacetterat utbildningsutbud . : Planeringen i full gång inför det kommande året Arbetsrättsakademien, temadagar om Miljö/Samhällsbyggnad, Kommunalrättsdagen 2012 samt utbildning i personuppgiftslagen är några exempel på vad vår utbildningsenhet erbjuder under våren. Det mångfacetterade utbildningsutbudet möjliggörs genom en aktiv bevakning av nyheter inom forskning, lagstiftning och regelverk samt genom en mycket nära dialog med medlemmarna. För detaljerad information om utbildningarna och webbformulär för direktanmälan, se www.regiongavleborg.se/kurser

Hamra nationalpark invigd . : Folkfest på myren I mitten av september invigdes den utvidgade Hamra nationalpark. I strålande solsken samlades nära 1000 personer för att fira utvidgningen. Programmet innefattade bland annat guidade turer, musikunderhållning och särskilda aktiviteter för de många tillresta skolbarnen. Miljöminister Andreas Carlgren fick äran att klippa bandet som spänts upp mellan två tallar på myren. -Hamra Nationalpark är en härlig naturskatt i vårt län! Den har en trolskhet och en orördhet som är väldigt exotisk för våra utländska besökare, säger Lena Andersson, utvecklingsstrateg för besöksnäringen vid Region Gävleborg. En nationalpark är en del av vårt naturarv som valts ut för att bevaras för all framtid - det finaste ett naturområde kan bli. Hamra nationalpark bildades redan 1909, och är därmed en av de äldsta i Europa. Tidigare omfattade Hamra endast 28 hektar, men har nu utökats till 1400 hektar. Här finns urgamla skogar, stilla myrland och vilda forsar. Mest känd är Hamra för sin skog, den äldsta delen av nationalparken är en av mycket få skogar i vårt land som är opåverkade av skogsbruk. I nationalparken återfinns en mängd djur och växter som hör barrurskogen till.

Hamra Nationalpark är en härlig naturskatt i vårt län! Den har en trolskhet och en orördhet som är väldigt exotisk för våra utländska besökare.

11


RUS- Regional utvecklingsstrategi . : Uppföljare till RUP Det regionala utvecklingsprogrammet i Gävleborg, Möjligheter nära dig, omfattar åren 2009-2013. Nu har arbetet startat för att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, RUS, som ska ta vid 2013 och blicka ut mot 2020. Därmed får utvecklingsstrategin samma tidshorisont som den europeiska EU 2020-strategin och den nationella strategin för regional utveckling och tillväxt. - Vår utgångspunkt är att bygga vidare på det arbete som är gjort och visionen om individens möjlighet till delaktighet och utveckling i Gävleborg, säger Magdalena Berglin, utvecklingsstrateg på Region Gävleborg. Möjligheter nära dig togs fram i bred samverkan mellan regionens aktörer. Det lokala perspektiv som präglar RUP föreslås även vara en bas i RUS. Detta är ett annorlunda arbetssätt som rönt uppmärksamhet i landet och är värt att slå vakt om. Aktörer på lokal och regional nivå deltar i arbetet genom att bidra med kunskap i analysen av utmaningar och möjligheter i det regionala utvecklingsarbetet. Utifrån detta kunskapsunderlag har viktiga strategiska insatser identifierats. Dessa strategiska insatser kommer att bli grunden i den regionala utvecklingsstrategin. - Engagemanget bland deltagarna på seminarierna har varit stort. Från både seminariedeltagare och regionpolitiker finns nu en stark önskan om att landa i en regional utvecklingsstrategi som prioriterar de områden som leder till ett dynamiskt Gävleborg, säger Magdalena Berglin. Arbetet kommer att pågå under 2012. Under våren handlar processen om samverkansformer inom de utvalda strategiska insatserna. Dialogen med lokala och regionala aktörer är även fortsättningsvis i fokus. Strategin kommer att remitteras under hösten 2012 och lämnas över till Regionfullmäktige för beslut i början av 2013. Magdalena Berglin Utvecklingsstrateg

Invest Gävleborg

. : Samverkan för investeringar och företagsetableringar I höst har samverkansprojektet Invest Gävleborg startat. Projektet drivs av Region Gävleborg tillsammans med kommunerna i regionen. Målet är att stärka näringslivet genom fler utländska investeringar och företagsetableringar. Detta ska uppnås genom en regionalt sammanhållen nod för dessa frågor. Centrala delar i projektet är att inventera, paketera och presentera de affärsmöjligheter som ges i Gävleborg. Projektet har två heltidsanställda investeringsfrämjare, som sammanställer olika erbjudanden i kommunerna. Invest Gävleborg kommer att arbeta nära företagen i regionen, klusterorganisationer och andra regionala aktörer som t.ex. Mellansvenska Handelskammaren, Exportrådet och ALMI. Ett samarbetsavtal kommer också att slutas med den nationella myndigheten för investeringsfrämjande, Invest Sweden. Vi har många möjligheter och fördelar i den här regionen som vi behöver lyfta fram på ett bättre sätt än tidigare. Genom att kraftsamla och tydliggöra våra budskap når vi längre ut i omvärlden, säger Carina Åkerberg, projektledare och investeringfrämjare. Projektet finansieras av Region Gävleborg och Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå fram till halvårsskiftet 2014. Under tiden ska det avgöras om verksamheten bör permanentas. Carina Åkerberg Projektledare och Investeringsfrämjare

12


Regionkommun nästa? . : Regionstyrelsen föreslår att Gävleborg blir regionkommun Demokrati, helhetssyn och effektivitet är bärande motiv för att göra Gävleborg till regionkommun. I dag är ansvaret för regionala utvecklingsfrågor delat mellan landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen. -Regionstyrelsen föreslår att Gävleborg ansöker om att få bilda en egen regionkommun. Vår vision om en större region på sikt står dock fast, säger Regionstyrelsens ordförande Sven-Åke Thoresen. -Genom direktval till en ny regionkommun blir tydligheten större och medborgarna får möjlighet att bättre påverka beslut och utkräva ansvar från de valda politikerna. För oss är riktningen klar: En kraftsamling i Gävleborg som leder till större genomförandekraft och tydligare politiskt ansvar för den regionala utvecklingen, avslutar Sven-Åke. Region-, kommun- och landstingsfullmäktige i länet kommer nu att få ta ställning till förslaget. Det är landstinget som svarar för ansökan. Sven-Åke Thoresen Ordförande Regionstyrelsen

Jämresursen arbetar vidare . : Utbildar chefer och ledare i jämställdhet Region Gävleborg har fått nya medel för projektet Jämresursen, som därmed kan jobba vidare med att stötta kommunerna och landstinget i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Jämresursen II kommer att pågå i två år, aug 2011 – dec 2013. Projektet kommer att erbjuda grundutbildning och fördjupad utbildning till både mellanchefer och nytillkomna politiker. De jämställdhetsstrateger som utbildades i den första omgången av Jämresuren kommer att få fortsatt utbildning, handledning och stöd genom nätverk. Nya jämställdhetsstrateger ska också utbildas för att säkra att kompetensen för genus- och jämställdhetsbaserat arbete får en bred bas i länets kommuner och i landstinget. Målet för Jämresursens arbete fram till 2013 är att länets kommuner och landsting inom en rad områden kvalitetssäkrat sina verksamheter så att kvinnor och män har del av samhällets resurser utifrån sina respektive villkor och behov. Den nya projektledaren Lena Aune, har sedan 1997 drivit utbildningsföretag med inriktning på arbetsmarknad, ledarskap och personlig utveckling ur ett genusperspektiv. -Det roliga är att väcka frågan och medverka till att människor får aha-upplevelser, säger Lena.

Det roliga är att väcka frågan och medverka till att människor får aha-upplevelser.

Lena Aune Projektledare Jämresursen II

Hon har samarbetat med såväl offentliga som privata aktörer och med större offentligt finansierade projekt. Lena har under flera år också jobbat som strateg för folkhälso- och jämställdhetsarbetet i Ljusdals kommun.

13


.: TILLVÄXT

Det är fantastiskt att få ta del av ett helt nytt område, där vi lär oss tillsammans med resten av Sverige.

14


Kreativ kraft ur konst och kultur . : Många satsningar för att stärka de kulturella och kreativa näringarna Mycket av arbetet med regional utveckling handlar om att samverka, förankra, stärka och utveckla de satsningar som våra politiker beslutar om. Satsningarna på de kulturella och kreativa näringarna har gått samma vägar. I vårt gemensamma regionala utvecklingsprogram för Gävleborg prioriteras att stärka de upplevelsebaserade näringarna. Det innebär att Gävleborg satsar långsiktigt på projektet KKN II som ska verka för detta. EUs regionala fond stödjer detta arbete och Tillväxtverket har givit oss särskilda medel. Dessa använder vi för att stärka klustret the Galaxy of PostProduction som nu arbetar för fullt med att rekrytera medlemmar och kommunicera behoven som finns. Diskussioner finns om att starta yrkeshögskoleutbildning för postproduktionskoordination och stort intresse finns bland företagen att få kompetensen. Målet är att Galaxy blir ett regionalt centrum för postproduktion för film och digitala medier. -Det är fantastiskt att få ta del av ett nytt område där vi lär oss tillsammans med resten av Sverige, säger Anna Beminge Linde, utvecklingstrateg och projektledare vid Region Gävleborg.

Filmturism En stor och växande marknad är filmturismen och det finns idag strålande exempel på vad som sker på en ort där filmen har spelat roll. Spännande forskning kring Twilight-turismen kan inspirera. Millenniumböckerna spelar en stor roll för Stockholms turism och man har uppmärksammat oss på att intresset för vår region kommer att öka när den amerikanska filmversionen the Girl with a Dragon Tattoo har premiär. Sverige har också valt att marknadsföra Millennium som en attraktionskraft utomlands. Vi vill lära av de erfarenheter man har i Sverige och på andra håll för att vara redo om turismen ökar på grund av detta och om företagarna vill satsa på att utveckla detta. Nu startar vi upp arbetet för att se till att vi tar tillvara på kraften som finns här och på intresset som är rekordstort. Under 2010-2011 spelades en amerikansk version av Män som hatar kvinnor in med Daniel Craig i rollen som Mikael Blomkvist och Rooney Mara som Lisbeth Salander. Filmen har regisserats av David Fincher och till stor del spelats in i Hälsingland. Filmen har premiär i december 2011 och kommer sannolikt bli en stor internationell framgång. Filmen kan förväntas nå en biopublik på upp emot 120 miljoner personer under de första veckorna efter premiären och ytterligare hundratals miljoner åren efter på dvd och tv, skriver Cloudberry Communications i Millenniumrapporten. -Film spelar en allt större roll i besöksnäringen, säger Anna.

Film spelar en allt större roll i be söksnäringen .

Vi har tagit fram en rad spännande rapporter som du får ta del av och gärna sprida. Vårt bibliotek innehåller bl.a. beskrivningar av hur konst och kultur kan stärka affärerna och om mötet mellan affärsutvecklare och företagare. Här går det även att läsa om erfarenheter från föreningslivet om hur metoder från näringslivet kan användas för att driva ideella projekt. Projektet tillhandahåller även en film som speglar de erfarenheter som gjorts i ett affärsnätverk av företagare i de kulturella och kreativa näringarna. Du finner allt på www.regiongavleborg.se/kkn Anna Beminge Linde Utvecklingsstrateg Kulturella och Kreativa Näringar 15


Regionala stödprogram och Botniska korridoren på tapeten . : Hösten har varit intensiv för Gävleborgs förlängda arm i EU, Central Sweden Den 6 oktober publicerade EU-kommissionen sitt förslag till den framtida sammanhållningspolitiken, det vill säga regionala stödprogram för perioden 2014-2020. – När arbetet mot den framtida sammanhållningspolitiken påbörjades var kommissionens tanke att ta bort möjligheter till finansiering från regional- och socialfonden till de rika regionerna i EU, bland dem alla svenska regioner. Central Sweden har i samarbete med ett stort antal andra regioner arbetat för att ändra på detta och i det nya förslaget finns stödet även till de rika regionerna kvar, berättar Central Swedens kontorschef Maria Lunander. Det som är nytt i förslaget är bland annat att resurserna ska koncentreras på vissa tematiska prioriteringar samt att villkoren till att få ta del av stödet skärps. När behandlingen av förslaget nu börjar i ministerrådet och Europaparlamentet fortsätter Central Swedens arbete med att bevaka och påverka utformningen av sammanhållningspolitiken. Den framtida sammanhållningspolitiken ingår i ett större sammanhang med EUs långtidsbudget och bygger på de prioriteringar som sattes i Europa2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Europa2020 är grunden för EUs arbete inom de närmaste åtta åren och bevakas därför aktivt av Central Sweden.

16


Ett annat viktigt förslag från kommissionen kom i oktober i form av reviderade riktlinjer och karta för det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Botniska korridoren och sträckan Gävle-Sundsvall finns med på kartan över stomnätet, som kan söka delfinansiering från EU. – Det är en stor vinst att hamna på kartan. Många har arbetat hårt för att uppnå detta både hemma och i Bryssel. Vi fortsätter att analysera kommissionens förslag och dess konsekvenser för Gävleborg, säger Maria Lunander. Under 2011 har kontoret också arbetat med den första omgången av Central Sweden EU-projektanalys, CEPA, som syftar till att öka regioners deltagande i EUs sektorsprogram. För Gävleborgs del har Central Sweden färdigställt analysen över regionens prioriteringar för att koppla dem till EUs övergripande målsättningar och finansieringsmöjligheter i sektorsprogrammen. Regionen bearbetar nu resultaten för att sedan bestämma vilka projekt man vill gå vidare med.

Det här är Central Sweden Central Sweden är ett samarbete i form av en ideell förening mellan Region Gävleborg, Region Dalarna och Regionförbundet Örebro län. Kontoret fungerar som hemmaorganisationernas förlängda arm vid Europeiska unionen och är ett representationskontor i Bryssel. Central Sweden arbetar med två huvudsakliga verksamhetsområden: att påverka beslut som fattas på EU-nivå och att stödja regionernas deltagande i internationella samarbetsprojekt. Detta görs bland annat via bevakning av sakfrågors EU-perspektiv, information och utbildning samt deltagande i internationella nätverk. Kontoret arbetar med ett antal prioriterade sakområden som fastställs varje år av styrelsen. På kontorets hemsida kan du prenumerera på Central Swedens bevakningsinformation om EU-perspektivet på olika sakfrågor. Du väljer vilka frågor och vilken typ av information du är intresserad av och får uppdateringar direkt till din inkorg. Du är varmt välkommen att höra av dig till Central Sweden med frågor, funderingar eller förslag, se vidare www.centralsweden.se

– Det är en stor vinst att hamna på kartan. Många har arbetat hårt för att uppnå detta både hemma och i Bryssel. Vi fortsätter att analysera kommissionens förslag och dess konsekvenser för Gävleborg.

Ellinore Sandin, Maria Lunander, Ida Mattiasson, Annakaisa Suni

17


Projektmedel . : Region Gävleborg har i år 60 Mkr att fördela till tillväxtfrämjande projekt Här är några exempel på projekt som beviljats medel i år: RECIDENCE1 Projektägare: Movexum AB Residence1 är en plattform för samverkan mellan företagare inom olika branscher, som genom kreativa workshops och processer inspireras till nya arbetsformer och samarbeten för att stärka sitt varumärke, attraktionskraft och kvalitet. Residence1 introducerar, prövar och implementerar nya arbetsformer och miljöer som stimulerar kreativitet, entreprenörskap och samverkan. RUN Projektägare: Region Gävleborg RUN betyder regional utbildning för nyföretagare. Projektet syftar till att ge individer med konkreta affärsidéer kunskap och verktyg för att kunna starta och driva ett eget företag. Genom projektet får länet en gemensam utbildning för nyföretagare med ett flexibelt upplägg som möjliggör samarbete mellan kommunerna. På individnivå är projektets mål att alla deltagare ska bli bättre rustade företagare, vilket underlättar i deras företagsstart. Långsiktigt kommer detta att ge fler företag och arbetstillfällen i vår region.

- När projektet nu går mot sitt slut kan vi konstatera att väldigt mycket har blivit gjort för att främja användandet av förnybar energi.

KUSTNÄRA MÖTESPLATSER - Nu kör vi! Projektägare: Gävle kommun Projektet skapar regional tillväxt längs Jungfrukusten genom attraktiva och tillgängliga besöks-, boende- och verksamhetsmiljöer - Kustnära Mötesplatser. Jungfrukusten är ett land- och skärgårdsområde, med en infrastruktur som bildar ett nätverk av attraktiva och tillgängliga kustnära mötesplatser. Goda förutsättningar för boende och besökare ger i sin tur förutsättningar för ett livskraftigt och hållbart näringsliv. En lista över samtliga beviljade projekt finns på: www.regiongavleborg.se

18


SWX Energi . : Lyckat projekt på upploppet

Delprojekt Skog

SWX-Energi är ett omfattande samarbetsprojekt mellan energikontor, universitet/högskola och näringsliv i Värmland (S), Dalarna (W) och Gävleborg (X), med huvudmålet att öka och effektivisera användningen av förnybar energi. Utveckling av energisektorn, ett närmare samarbete mellan forskning och näringsliv samt förmedling av ny kunskap är särskilt prioriterade delar i arbetet.

Branschens olika aktörer har samverkat för att utveckla skördetekniken för skogsbränsle. Tillsammans har de utarbetat förslag på lämpliga arbetsmetoder som beaktar miljön och skogens alla värden. Skördetekniken kan därmed effektiviseras och mer skogsbränsle tas tillvara med bättre ekonomi och bättre slutbestånd.

Projektet har pågått sedan år 2008 och avslutas sista februari 2012. Projektägare är Region Gävleborg och för projektledningen svarar Gävle Dala Energikontor, med Lars Persson som projektchef. Delprojektansvariga enheter är Karlstads Universitet och Högskolan Dalarna.

Delprojektet har verkat för effektivare och uthålligare transporter av bioråvara. Särskilt har man undersökt möjligheterna till att minska utsläppen av koldioxid, med huvudfokus på balansen mellan landsväg och järnväg.

Det finns stora mängder outnyttjad förnybar bioenergiråvara i vårt område, framförallt från skogen, men även från torv och jordbruk. Det är därför viktigt att utveckla tekniker och lösningar för att bättre utnyttja dessa tillgångar, med bibehållna förutsättningar för en långsiktig hållbarhet. Projektet har för detta samlat en stor del av de tre länens främsta forskarkompetens inom området förnybar energi.

Forskarna arbetade med att förbättra pelletskvalitet samt att bygga upp regionala nätverk kring energieffektiva torkprocesser. Syftet är i första hand att få fram bättre pellets och att minska energiförbrukning och miljöpåverkan i produktionsledet.

Delprojekt Logistik

Delprojekt Pellets

Delprojekt Biogas Delprojektet undersökte förutsättningar för företagsutveckling inom biogasproduktion och tog fram kunskapsunderlag för att bättre nyttja energipotentialen i industrislam, gödsel och energigrödor.

Verksamheten bygger på erfarenheter från tidigare bioenergisatsningar och har genomförts i form av sex delprojekt. Projektledningen svarar för gemensamma seminarier/konferenser, publikationer, information, gemensam administration och ekonomi. Delprojekten svarar för det praktiska genomförandet av sina respektive uppdrag i samarbete med branschföretag. Utöver projektbudgeten har engagerade privata företag ställt upp med personal, maskiner och fordon till ett värde i storleksordningen 5-6 miljoner kronor. Detta fleråriga samarbete och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiskt verksamma företagare har gjort bestående nytta. - När projektet nu går mot sitt slut kan vi konstatera, att väldigt mycket har uträttats för att främja användandet av förnybar energi. Projektet är en lyckad satsning enligt vår följeforskare. Till den som vill ta närmare del av alla spännande resultat vill jag passa på att rekommendera vår rapportserie, Lars Persson säger Lars Persson.

Projektchef SWX Energi

Delprojekt Sol och biobränslen Delprojektet verkade för en ökad användning av sol- och biobränslesystem. Arbetet har bland annat lett till att det finns ett flertal testade och väl fungerande system för soloch bioenergi på marknaden.

Delprojekt Kompetensförsörjning En energiteknikerutbildning speciellt inriktad på energieffektivisering och uppvärmningssystem för förnybar energi har utvecklats och marknadsförts. Utbildningen passar för både yngre personer utan större yrkeserfarenhet och mer erfarna yrkesmän som vill vidareutbilda sig. Ett närmare samarbete på energisidan har inletts mellan de tre länens universitet och högskolor. Rapportserien, som kommer att omfatta cirka 40 rapporter vid projektslut, finns på www.regiongavleborg. se/swx-energi/rapporter 19


Succé på årets bokmässa . : Gävleborg i blickfånget Region Gävleborg, Länsbiblioteket och kommunbiblioteken gästade i slutet av september Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, för att tillsammans visa upp länets rika kulturutbud. Bok & Biblioteksmässan lockar varje år runt 100 000 besökare. I år fick Gävleborg större utrymme än någonsin. Mässans största café omvandlades till Café Gävleborg, där man som besökare kunde lyssna till vårt program och samtidigt ta en fika.

Täppas Fogelberg och Anna-Karin Ferm i litterärt samtal

Programmet innefattade flera framträdanden av lokala och aktuella författare, såsom Täppas Fogelberg, Anna Jörgensdotter, Marie Björk, Jerker Eriksson och Håkan Axlander-Sundquist. En mängd olika verksamheter och projekt från Gävleborg presenterades, bland annat; Hudiksvall Hela Livet, Gävle läser Agnes von Krusenstjerna, Litteraturhus för barn och unga och Kulturkvarteret i Bollnäs. En ny programpunkt varje halvtimme - utom de gånger då vi hade en presentation i kvarten! Under hela mässan serverades smaker från Gävleborg av Valbo Street. Dessutom sändes både Babel och Gokväll från Café Gävleborg, vilket drog storpublik och mängder av glada monterbesökare.

Inspelning av SVT´s Babel i Café Gävleborg

I montern arbetade personal från biblioteken i länet, Region Gävleborg, Länsbiblioteket och Landstinget. Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på fyra mycket intensiva och lyckade dagar, då Gävleborg stod i blickfånget på Nordens största kulturmässa!

Gabriel Liljevall och Marie Björk med sin bok STOLT © Region Gävleborg 2011, tel 026-65 02 00, www.regiongavleborg.se Redaktion och layout: Andreas Hagman och Michaela Brauns Foto framsida: Monica Åkesson, Ockelbo kommun Foto: Britt Mattsson, Andreas Hagman, Ann-Christin Gagge, Central Sweden, Istockphoto.com Illustrationer: Åsa Jägergård Ansvarig utgivare: Mats Törnquist Tryck: Backman Info AB

Speglingar  

Nyhetsbrev

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you