Page 1

Unga vuxna i Gävleborg 2011 - så tänker de om att bo kvar, påverka sitt liv, starta företag och plugga vidare!


Denna populärversion har producerats av Region Gävleborg och finns också att ladda ned på www.regiongavleborg.se/lupp Foto: Mats Åstrand Originalrapporten finns att ladda ned och beställa på www.regiongavleborg.se/lupp Den har ISBN: 978-91-86397-14-2 © Dalarnas forskningsråd och författarna 2011


Förord

U

nga vill bo kvar, utveckla vår region och starta företag! 2010 genomfördes för första gången LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, bland unga vuxna i Gävleborg. Samtidigt genomförde åtta av tio kommuner LUPP i årskurs 8 och 2 på gymnasiet. LUPP är en bred enkät som ger mycket information och kunskap om unga. I rapporten blir det tydligt att unga vuxna inte känner att de har makt att påverka sina liv eller samhällsutvecklingen som styr dem. Att känna sig som en del i ett sammanhang, ett sammanhang som går att påverka, är en av de viktigaste faktorerna för såväl god hälsa som en positiv bild av hemorten. Vi ser det som ett måste att hela ”vuxenvärlden” tar på sig ett ansvar och ger unga en plats, ett sammanhang.

Vi ser också i rapporten att många unga trivs i Gävleborg, och att fortsätta bo här är många ungas önskan. Vi ser att många vill starta företag, att de vill vara med och utveckla sin kommun och att många vill plugga vidare. Det vill vi ta fasta på när vi utvecklar en regional barn– och ungdomspolitik där barn och unga är resurser! Region Gävleborg har genomfört Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät i syfte att öka kunskapen om unga i regionen och avsikten är att resultatet ska ligga till grund för ett fortsatt kunskapsbaserat utvecklingsarbete. Hösten 2013 genomför vi LUPP i Gävleborg igen. Carolin Sundberg Projektledare Region Gävleborg

3


Vad är det här för rapport och vilka har svarat på enkäten? Hur är det att vara ung i Gävleborg idag? Hur ser unga på sin egen framtid? Hur mår unga i regionen? Hur ser intresset ut för politik och samhällsfrågor? LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är Ungdomsstyrelsens breda enkät som vi valt att använda för att få bättre kunskap om unga och på sikt kunna utveckla en ungdomspolitik som är möjliggörande för unga i vår region.

enkäten genomfördes av Region Gävleborg och analysen har gjorts av Dalarnas forskningsråd. Då LUPP är en bred enkät har Region Gävleborg valt ut fyra fokusområden tillsammans med regionens ungdomsstrateger:

• Politik och inflytande • Hälsa • Ekonomi och arbete • Framtid Studiens målgrupp – unga vuxna Regeringens strategi för ungdomspolitik omfattar hela ungdomstiden, vilken innefattar alla unga mellan 13 till 25 år. Denna enkätundersökning har riktats till personer i åldersgruppen 19–25 år. En åldersgrupp som befinner sig i gränslandet mellan ungdom och vuxen och en tidsperiod som kännetecknas av många valmöjligheter men även av krav på att orientera sig i en alltmer komplex och individualiserad omvärld. En tydlig tendens i hela västvärlden är att det tar längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden och i resten av samhället. Detta hänger nära samman med ökade utbildningskrav och en osäker arbetsmarknad. 4


Resultatet – vad säger unga i Gävleborg? Enkätstudien är en fingervisning om hur situationen ser ut för unga vuxna i regionen och ger ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete. Resultatet har visat att bakgrundsfaktorer som kön, tätort och landsbygd och föräldrars utbildning spelar roll för ungas livsvillkor.

uppdelningen på kön visar bland annat att männen inte är sjuka lika ofta som kvinnorna och att kvinnorna har huvudvärk, ont i magen, svårt att somna, känt sig stressade, sovit dåligt på natten och varit trötta under dagarna, i större utsträckning än männen. Vi kan också se att en betydligt större del kvinnor än män har deltidsarbete. Det omvända gäller heltidsarbete som är betydligt vanligare bland männen än bland kvinnorna. Enkätundersökningen i Gävleborg visar en rad positiva resultat, bland annat att majoriteten av de som besvarat enkäten har en positiv framtidssyn. Fler än hälften är nöjda med fritidsutbudet. Ungefär hälften planerar att läsa vidare på universitet eller högskola och fler än hälften kan tänka sig att starta eget företag i framtiden. Respondenterna får även svara på var de vill bo om tio år om de hade alla möjligheter. Störst andel, 24%, har svarat att de vill bo där de bor nu, vilket kan tolkas som att de trivs bra på orten. En stor del av de unga vuxna tycker att det är viktigt att grupper av ungdomar och kommunens beslutsfattare träffas och diskuterar, men det är betydligt färre som själva skulle vilja göra det. Gruppen som upplever att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till kommunens

beslutsfattare är liten, endast 11% upplever att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till kommunens beslutsfattare. Att unga inte enbart intresserar sig för, och prioriterar ungdomsfrågor, framgår av enkätresultatet. Områden som sjukvård, äldreomsorg, kriminalitet och skola prioriterades högt av respondenterna. Tätt efter det högst prioriterade området; att skapa arbete för unga.

Att unga inte enbart intresserar sig för och prioriterar ungdomsfrågor framgår av enkätresultatet 5


Politik och inflytande En fungerande demokrati bygger på att medborgarna aktivt deltar i samhällslivet. Unga måste ges möjlighet till delaktighet och inflytande och deras delaktighet ska inte begränsas till, av andra, förutbestämda ungdomsverksamheter och ungdomsfrågor – ungas delaktighet är viktigt för demokratin.

av resultatet i enkätstudien kan vi utläsa att totalt 58% är intresserade av samhällsfrågor. Det är 21% fler än de som svarat att de är intresserade av politik.

tabell 3. Enkätsvaren uppdelat på kön i frågan: Hur intresserad är du av politik?

tabell 5. Enkätsvaren uppdelat på kön i frågan: Hur intresserad är du av samhällsfrågor? Intresse av samhällsfrågor uppdelat på kön Är du man eller kvinna? % Kvinna Man Totalt

Intresse av politik uppdelat på kön Är du man eller kvinna? % Kvinna Man Totalt

Hur intresserad är du av politik?

Totalt

6

mycket intresserad ganska intresserad

7

10

8

26

33

29

inte särskilt intresserad

39

39

39

inte alls intresserad

28

19

24

100

100

100

Hur intresserad är du av samhällsfrågor?

Totalt

mycket intresserad ganska intresserad

14

12

13

44

45

44

inte särskilt intresserad

35

34

35

inte alls intresserad

7

9

8

100

100

100


Viljan att påverka Att ungdomar ges möjlighet att delta aktivt i samhället är inte bara en rättighetsfråga. Ungdomars erfarenheter och perspektiv är också en viktig resurs för de som fattar beslut på alla nivåer i samhället. Studien visar att:

81%

 Många, hela tycker att det är viktigt att beslutsfattare och ungdomar träffas och diskuterar. Det är dock betydligt färre, 35%, unga vuxna i studien som själva skulle vilja göra det.

11%

 Endast uppger att de upplever sig ha mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.

70%

Nästan av de svarande i Gävleborg vill inte vara med och påverka. De tre svarsalternativ som flest har angivit på anledningen till att man inte vill vara med och påverka är; jag är inte tillräckligt intresserad, jag kan för lite om hur jag ska göra och jag tror inte att det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall.

Utmärkande för Gävleborg är den stora andel som kan för lite om hur de ska göra för att vara med och påverka.


Så här skulle unga i Gävleborg prioritera på frågan ”om du var politiker för en dag”: De åtta viktigaste politikområdena, siffrorna i parentes anger hur stor andel i procent som valt området som ett av fyra möjliga områden att välja. Kvinna

Man

Landsort

Skapa arbete för unga (56)

Skapa arbete för unga (64)

Skapa arbete för unga (59)

Skapa arbete för unga (59)

Sjukvård (50)

Sjukvård (48)

Sjukvård (47)

Sjukvård (55)

Äldreomsorg (35)

Skola (34)

Skola (31)

Äldreomsorg (41)

Skola (34)

Kriminalitet (33)

Kriminalitet (30)

Skola (35)

Lika lön för lika arbete (28)

Bostäder för unga (28)

Äldreomsorg (25)

Kriminalitet (26)

Kriminalitet (25)

Idrottsanläggningar (22)

Bostäder för unga (24)

Barnomsorg (23)

Främlingsfientlighet (23)

Äldreomsorg (21)

Främlingsfientlighet (23)

Lika lön för lika arbete (20)

Barnomsorg/Ungas psykiska hälsa (22)

Gator (18)

Lika lön för lika arbete (21)

Bostäder för unga (19)

Resultatet visar att arbete för unga är det högst prioriterade området oavsett om man är kvinna eller man eller bor i tätorten eller på landsbygden. Sjukvård, skola, kriminalitet och äldreomsorg prioriteras högt. Utmärkande är att kvinnor prioriterar lika lön för lika arbete. Hos männen förekommer inte det svarsalternativet bland de åtta högst prioriterade.

8

Tätort

Resultatet visar att arbete för unga är det högst prioriterade området


Hur ser unga vuxna i regionen på framtiden? Unga har många planer inför framtiden, dessa skiljer sig inte nödvändigtvis från tidigare generationers framtidsplaner. Skillnaden är snarare att flera unga idag än tidigare planerar för exempelvis högskolestudier och utlandsresor.

diagram 1. Enkätsvaren uppdelat på kön i frågan: Hur ser du allmänt på framtiden för egen del? 40 % KÖN Kvinna Man 30 %

resultatet visar att det inte är särskilt stora skillnader mellan män och kvinnor vad gäller framtidssyn. Det framkommer inte heller någon avgörande skillnad vad gäller boendeort. Föräldrarnas utbildningsnivå verkar vara en mer betydelsefull faktor vad gäller framtidssyn. Den största gruppen med positiv framtidssyn kännetecknas av att båda föräldrarna har högskoleutbildning. Störst grupp med negativ framtidssyn är de som har föräldrar med lägst utbildning.

Att flytta eller stanna Resultatet visar att 51% av kvinnorna och 44% av männen tror att de kommer att flytta från kommunen där de bor. Resultatet visar även att det är fler från tätorterna än landsbygderna som tror att de kommer att flytta från hemkommunen i Gävleborg. De två vanligaste anledningarna till att flytta som framkommer i studien är jobb och att man vill prova något nytt. De två vanligaste anledningarna till att kunna tänka sig att flytta tillbaka till hemkommunen är jobb och närhet till släkt och vänner.

20 %

10 %

0% 1 Är mycket positiv

2

3

4 Varken eller

5

6

7 Är mycket negativ

9


Utbildning och arbete Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2006:102) har unga många och korta arbetslöshetsperioder innan de etablerar sig på arbetsmarknaden. Flödet in och ut ur arbetslöshet är högt i ungdomsgruppen. Utredningen visar även att det är genom att påverka flera olika viktiga grundläggande politikområden som framgång inom området kan nås.

ett problem i regionen enligt det regionala utvecklingsprogrammet är en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Detta är något som även lyser igenom i enkätstudien. Enkätstudien visar att betydligt fler män, 45%, än kvinnor, 18%, arbetar heltid. Det omvända gäller för deltidsjobb, där fler kvinnor, 21%, än män, 9%, har den sortens anställningsform. Undersökningen visar att ungefär hälften av dem som besvarat enkäten i Gävleborg planerar att läsa vidare på högskola eller universitet. Kvinnorna planerar att läsa vidare i större utsträckning än männen. Unga vuxna i tätorterna planerar att läsa vidare i större utsträckning än de på landsbygden. Har man föräldrar med högskole– eller universitetsutbildning planerar man i stor utsträckning att studera vidare på högskola eller universitet.

tabell 36. Enkätsvaren uppdelat på kön i frågan: Vilken är den högsta utbildning du planerar att gå? Vilken är den högsta utbildningen som du planerar att gå? Är du man eller kvinna? % Kvinna Man Totalt

Vilken är den högsta utbildningen som du planerar att gå?

Totalt

10

grundskola eller motsvarande gymnasieskola eller motsvarande yrkesutbildning efter gymnasiet universitet eller högskola annan utbildning vet inte

0,3

1

0,5

9

16

12

11

15

13

58

42

51

5 18

5 21

5 19

100

100

100


Unga vuxna i tätorterna planerar att läsa vidare i större utsträckning än de på landsbygden

Egna företagare i framtiden? Totalt 61% kan tänka sig att starta eget företag i framtiden. Eventuellt företagare i framtiden uppdelat på boendeort Landsbygd eller tätort % Tätort Landsbygd Totalt

Skulle du kunna tänka dig att starta ett företag i framtiden? Totalt

ja nej vet inte

58 7 35

65 6 29

61 7 32

100

100

100

Resultatet i Gävleborg visar att männen i något större utsträckning än kvinnorna kan tänka sig att starta eget företag i framtiden. Resultatet visar även att de som bor på landsbygd kan tänka sig att starta företag i något större utsträckning än de som bor i tätort. 11


Hälsa Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2006:77) mår de flesta ungdomar bra. Trots detta framgår det att det under de senaste 10–20 åren blivit vanligare att ungdomar är nedstämda, oroliga, har svårt att sova och värk. Problem som ofta beskrivs som stressrelaterade.

enligt ungdomsstyrelsen mår kvinnorna i regel betydligt sämre än männen. Unga kvinnor tar betydligt mer lugnande–, antidepressiva– och sömnläkemedel än män. Resultatet i LUPP visar att kvinnor lider av huvudvärk, ont i magen, svårt att somna, känt sig stressad, sovit dåligt på natten i större utsträckning än männen.

tabell 53. Andel kvinnor och män som lider av ett eller flera av följande symptom: huvudvärk, ont i magen, svårt att somna, känt sig stressad, trött under dagarna och sovit dåligt på natten. Hur ofta har du besvär uppdelat på kön Är du man eller kvinna? % Kvinna Man Totalt

Enligt ungdomsstyrelsen mår kvinnorna i regel betydligt sämre än männen 12

Hur ofta har du besvär?

Totalt

Flera besvär dagligen Ett antal besvär dagligen eller mindre ofta Färre eller mindre besvär Inga besvär

9

5

7

30

16

25

36

38

37

25

41

32

100

100

100


Fritid och föreningsengagemang Enligt Ungdomsstyrelsens rapport 2007:14 är fritiden en betydande del i ungas liv. Kultur och fritid är viktigt för ungas välmående, utveckling och psykiska hälsa.

författarna till rapporten menar att det finns många tänkbara positiva effekter av fritid och fritidsaktiviteter. Det handlar om att ingå i sociala sammanhang, lära sig annat än det skolan erbjuder och skapa ett eget ansvar. I enkätundersökningen studeras om det finns möjlighet att utöva de fritidsintressen som unga vuxna är intresserade av att utöva. Totalt har 64% svarat att det finns väldigt mycket eller ganska mycket att göra på fritiden, av det man är intresserad av. Resultatet tyder på att männen i något större utsträckning än kvinnorna är nöjda med de fritidsmöjligheter de har att tillgå. Det är fler av de som bor på landsbygden än av de som bor i tätorterna som svarat att det finns väldigt mycket att göra på fritiden.

Det handlar om att ingå i sociala sammanhang 13


Regionalt arbete med unga vuxna åldersgruppen 19–25 år ryms inom Region Gävleborgs verksamhetsområde barn och unga. Inom området sker utvecklingsarbete för unga vuxna på regional nivå, och för att konkretisera metoderna har regionstyrelsen i november 2010 antagit en strategi för långsiktigt barn– och ungdomsarbete. Övergripande innebär strategin att arbetet med barn och ungas rättigheter bör genomföras ur ett tillväxtperspektiv. Strategin tar fasta på satsningar för barn och ungas

inflytande och entreprenörskap och ska vara grunden till en långsiktig hållbar utveckling i regionen. I detta arbete är LUPP ett viktigt verktyg och uppföljningsinstrument för att våra satsningar ska baseras på kunskap. Ladda ned strategin på www.regiongavleborg.se/barnounga

I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG 14


Ruddammsgatan 30, G채vle Box 834, 801 30 G채vle Tel: 026-65 02 00 Fax: 026-12 29 09 info@regiongavleborg.se www.regiongavleborg.se

Unga vuxna i Gävleborg  

Unga vuxna i Gavleborg, så tanker de om att bo kvar, paverka sina liv, starta foretag och plugga vidare.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you