Page 1

Möjligheter nära dig Regionalt utvecklingsprogram 2009-2013 Gävleborg


Med full fart in i framtiden RUP 2009-2013 tar avstamp i visionen för Gävleborgs län ”Gävleborg 2020 – möjligheter nära dig” som är uppbyggd utifrån ett intensivt förankringsarbete bland aktörer i Gävleborgs län. Visionen för Gävleborg framhåller ordet möjligheter. Människor och aktörer i vårt län ska känna att Gävleborg är fullt av möjligheter och vår uppgift är att prestigelöst ta bort och undanröja hinder. RUP 2009-2013 är ett program som ska göra skillnad och visa de stora politiska prioriteringarna i Gävleborgs län. De åtgärdsstrategier som presenteras här följer en röd tråd ur visionen av det Gävleborg där vi vill bo, verka och leva. Det är viktigt att åtgärdsstrategierna hålls levande och att alla aktörer i länet tar hänsyn till dem i olika satsningar och planer. RUP kan då ses som ett paraply för operativa insatser. RUP 2009-2013 beaktar i hög grad EU:s strategi om en smart och hållbar tillväxt för alla. Det innebär att vi behöver utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation samt främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. Vi vill ha växande näringar och nya företag som utvecklas i samklang med de utmaningar omvärlden ställer. För det bör innovativa miljöer och uppfinningslusta uppmuntras. Vi ska klara en fortsatt tillväxt utan att skada eller äventyra den livsmiljö vår egen och kommande generationers överlevnad bygger på. RUP 2009-2013 lyfter fram människorna i vårt län. Målgruppen för arbetet med RUP är kvinnor och män, flickor och pojkar i Gävleborgs län. Befolkningsutvecklingen och vårt välmående i Gävleborg är huvudfrågor för den regionala utvecklingen samt det övergripande målet för RUP.


RUP 2009-2013 vill skapa ett län där arbetsmarknad, studier, livsmiljö och attityder uppmuntrar till inflyttning och där alla har möjlighet att växa och utveckla sin egen kompetens. Möjligheten att växa skall vara självklar för varje individ, oavsett vem man är eller var man är i livet. För att klara detta behöver vi uppmärksamma och anamma den mångfald som finns i samhället och göra alla samhällsgrupper delaktiga i sin egen och samhällets utveckling. En nyckelfråga, för att klara våra utmaningar och fånga våra möjligheter, är ett ledarskap som fokuserar på lösningar istället för på problem och som prestigelöst söker samarbete. Ett av Gävleborgs stora utvecklingsområden är just ett stärkt samarbete mellan aktörer. Kommunikationer och infrastruktur är ett område där vi behöver samverka mera, såväl inom länet som i större regioner. Utan en god utveckling bromsas Gävleborgs möjligheter. Inom en nära framtid är också Gävleborg en del i ett större regionalt sammanhang vilket vi ser fram emot med spänning och nyfikenhet. RUP 2009-13 är vårt inlägg i diskussionen om vilka frågor som bör prioriteras i ett nytt partnerskap. Men redan nu börjar ett nytt processarbete mellan aktörer i Gävleborg inför nästa RUP; 2013. Jag är övertygad om att vi tillsammans i regionen kan förverkliga de mål och strategier vi ställt upp och därmed bli en ännu mera framgångsrik region.

Sven-Åke Thoresen Styrelseordförande Region Gävleborg


Vision • Människor ser möjligheter • Nytänkande ger möjligheter • Ledarskap och samverkan skapar möjligheter

I GÄVLEBORG har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet. Kultur, mångfald och öppenhet vidgar våra vyer. I GÄVLEBORG finns innovativa miljöer, där uppfinnings rikedom och entreprenörskap kan frodas. Det ger oss försprång i både företag och offentlig sektor. Miljöteknik, IT och upplevelsenäring tillsammans med fortsatt världsledande industri, skapar nya möjligheter att ligga i framkant. I GÄVLEBORG gör vi det möjligt. Vi hittar kreativa lösningar och löser problem i samverkan. Ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap förenar Gävleborg och formar ett hållbart samhälle. MÅL Gävleborg ska öka sin befolkningsmängd och vid utgången av 2013 är vi 280 000 invånare i länet.


Att lära och växa Mål - Gävleborg är 2013 en region där människor kan lära och växa. I Gävleborg kan samhällets och näringslivets behov av arbetskraft tillgodoses genom ett kvalitativt utbud av lärandemiljöer.

Utbildning stimulerar till nya kunskaper och ökad kompetens • Vi inventerar möjligheterna till utbildning, fortbildning samt validering som grund för ökad samverkan mellan utbildningsaktörerna. • Vi ser Högskolan i Gävle som regionens högskola. • Vi prioriterar projekt som stärker och utvecklar högskolans kvalitet. Framtida kompetensförsörjning • Vi förstärker kontakterna mellan skola och arbetsliv för att alla flickor och pojkar ska kunna fatta självständiga beslut om arbete och studier. • Vi vill att entreprenörskap ska vara ett naturligt inslag på alla nivåer under utbild- ningstiden.

• Vi vill ge varje ledare inom utbildningssystemet verktyg och möjlighet att utveckla sitt eget personliga ledarskap.

• Vi tar fram metoder för validering av kunskaper för att stärka nyanlända invandrares möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kraftsamling kring gymnasieutbildningen

• Vi satsar på vård- och omsorgsyrken för att möta en kommande brist på arbetskraft. Vi förstärker utbildningsnivåerna och gör insatser för att få fler män att söka sig till dessa yrken.

• Vi startar en samverkansprocess för att kunna möta varierande elevkullar i gymnasieskolorna samtidigt som vi behåller kvalitet, differentierat programutbud och förstärker arbetslivskontakterna.

• Vi stärker intresset för tekniska utbildningar för att täcka behovet av teknisk kompetens på olika nivåer.

Livslångt lärande – betydelsen av vuxenutbildning

Könssegregerad utbildningsoch arbetsmarknad

• Vi stärker vuxenutbildningen, exempelvis genom fler kvalificerade yrkesutbildningar.

• Vi vill bryta den starkt könssegregerade utbildnings- och arbetsmarknaden. Vi tar fram analyser och åtgärder för detta.


Ungas delaktighet – för individens och samhällets utveckling • Vi hittar metoder för att få ett ökat engagemang bland unga i Gävleborg. Internationella kontakter – utvecklingsfaktor för lärande • Vi stöder verksamheter som bidrar till ett mer internationaliserat Gävleborg.

Fördjupningsteman •

Metoder för att möta varierande elevkullar i gymnasieskolan.

Samverkan för god integration.

Kultur skapar identitet och sammanhang • Vi har en stark och bred kultursektor som bidrar till människors möjligheter att lära och växa.

Ökat engagemang bland unga i Gävleborg.

Strategi - långsiktigt barn och ungdomsarbete.

Utvecklingen mäts 1.

Andel flickor respektive pojkar som lämnar grundskolan med fullständiga betyg

2.

Antal studerande vid högskolan i Gävle, kvinnor respektive män

3.

Högskolan i Gävles placering i Högskoleverkets ranking av högskolor

4.

Antal utbildningar med kvalificerad yrkesutbining i länet

5.

Andel av nyanlända flyktingar/invandrare som inom 12 månader fått sina yrkeskunskaper bedömda eller validerade

6.

Övergång till universitet och högskola kvinnor respektive män


Ett dynamiskt näringsliv Mål - Gävleborg är 2013 en attraktiv och konkurrens- kraftig region med hållbar ekonomisk tillväxt. Våra företag växer och utvecklas på nationella och internationella marknader.

Nätverk och innovationer

Gynnsamt företagsklimat i dialog

• Vi tar fram en regional innovationsstrategi, som bland annat innehåller en kartläggning av vår regions styrkeområden.

• Vi förbättrar företagsklimatet Gävleborg genom täta kontakter och ett prestigelöst förhållningssätt mellan det offentliga och privata.

• Vi stimulerar ökade kontakter mellan såväl företag som företag och forskningsoch utbildningsaktörer, för att bidra till utveckling och kommersialisering av nya produkter, tjänster och processer i både nya och befintliga företag.

• Vi mäter kundnöjdhet för bemötande och service i relevanta kommunala verksamheter.

Effektivisering och förnyelse • Vi stöder våra befintliga företag och ger dem bästa möjliga förutsättningar att växa och förnyas.

Utveckling av nya branscher inom tjänstesektorn • Vi skapar affärer och arbetstillfällen genom praktisk användning av ny IT. En bra metod är t ex ett storskaligt projekt om IT i vård och omsorg. • Vi stöder framväxten av energi- och miljöteknik, t ex energisystem, återvinning, byggd miljö och miljödrivet näringsliv. • Vi gör en strategisk satsning för besöksnäringen, i bred samverkan mellan näringslivet och samhällets aktörer, där vi även tänker på hur transportsystemet kan göra besöksnäringen hållbar. • Vi inventerar befintliga kreativa näringar och ser dem som en del i det regionala näringslivet.


Kompetensförsörjning • Vi genomför insatser för att bryta Gävleborgs starkt könssegregerade arbetsmarknad för att få ett ökat arbetskraftsutbud

GÄVLE SJUKHUS

• Vi genomför åtgärder för att bättre ta tillvara invandrares kompetens.

Fördjupningsteman

• Vi genomför insatser för att marknadsföra regionens attraktivitet för att få inflyttning av både kompetens och företag.

• Näringspolitiskt program

• Vi utvecklar en fungerande mottagarkapacitet som aktivt arbetar med etable- ringar, för att bättre möta företag som vill etablera sig i Gävleborg.

HAGÄNGSGÅRDEN

• Strategi för turism och besöksnäring • Inventering av de kreativa näringarna i Gävleborg

• Innovationsstrategi för tillväxt

• System för att stödja framväxten av miljöteknik

• IT i vård och omsorg

Utvecklingen mäts 1. Attityder till entreprenörskap och företagande 2. Placering i undersökning om företagens uthålliga tillväxttakt, på kommunnivå

Kapitalförsörjning • Vi utvecklar effektiva system och strukturer kring kapitalförsörjningsfrågorna. Tillgång till kapital är av avgörande betydelse för företagsutveckling, särskilt i etablerings- och expansionsskede.

3. Antalet nystartade företag, av kvinnor respektive män 4. Antal företag som bedriver internationell handel 5. Antal flickor respektive pojkar som driver UF-företag 6. Antal privatanställda fördelat på bransch, kvinnor respektive män


Den goda resan Mål - Gävleborg är 2013 lättillgängligt för besökare och erbjuder välfungerande transportmöjligheter och kommunikationer för företag och människor i länet. Infrastrukturen hjälper Gävleborg att uppnå uppställda miljömål.

Goda transportmöjligheter för näringsliv och medborgare – av stor betydelse i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. • Vi prioriterar åtgärder som ökar kapaciteten på Ostkustbanan, hela sträckan Sundsvall – Gävle samt dubbelspår på delar av Norra Stambanan. • Vi prioriterar infrastruktursatsningar som skapar förutsättningar för näringslivets utveckling och en växande arbets- marknad.

Gävle hamn är betydelsefull för hela Mellansveriges näringsliv.

Ökad effektivitet och ett mer hållbart transportsystem

• Vi prioriterar utvecklingen kring Gävle hamn.

• Vi utreder möjligheterna till omlastningscentraler för hantering av gods mellan transportslag


Logistiska metoder och innovativa produktionslösningar • Vi startar ett FoU-centrum för logistik, med fokus på innovationer och hållbara transportlösningar. Ett effektivt och kundanpassat transportsystem som tar hänsyn till tillgänglighetsaspekterna från dörr till dörr. • Vi ger kollektivtrafiken möjligheter att öka antalet resenärer årligen. • Vi vill att metoden att källsortera sitt resande ska inarbetas hos företag och offentlig sektor.

Fördjupningsteman • Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021 •

Hållbart Resande

Utvecklingen mäts 1.

Resandeutveckling kollektivtrafiken

2.

Kapaciteten på Ostkustbanan och Norra stambanan

3.

Andelen tonnage hanterat i Gävle hamn

4.

Mängd utsläpp av koldioxid från fossila bränslen inom den landbaserade transport sektorn

5.

Attityder till kollektivtrafiken


Sveriges gröna lunga Mål - Gävleborg har 2013 livaktiga areella näringar och hämtar utvecklingskraft från ett hållbart jord- och skogsbruk. Gävleborg når också majoriteten av sina regionala miljömål.

Ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta och viktiga naturvärden bevarade • Vi vill arbeta progressivt med aktiviteter för att uppnå de regionala miljömålen. Kommuner och landsting skapar program för detta arbete med lokala anpassningar. • Vi satsar på ökad kunskap i miljöfrågor hos regionens medborgare

Ett aktivt och modernt klimatarbete • Vi tar fram konkreta åtgärder kopplade till Gävleborgs Energi- och klimatstrategi. • Vi profilerar Gävleborg som ett spjutspetscentrum för förnybara energikällor.


• Vi kraftsamlar för att stärka utbyggnaden och företagandet kring en ökad användning av vindkraft.

EKOLOGISKT & NÄRPRODUCERAT

• Vi vill att utbyggnaden av vindkraft sker i samverkan med lokalsamhället. • Vi blir ett av Sveriges centrum för vindkraftsutveckling. Varierande naturmiljö och rik kulturmiljö – för friluftsliv, turism och unika boendemiljöer. • Vi tar fram en metod för att öka vattennära exploatering och samtidigt lösa konflikter med natur- och tillgänglighetsfrågor. • Vi tar tillvara möjligheterna för fiskvandring i våra vattendrag, som en resurs för rekreation och besöksnäring.

Fördjupningsteman •

Handlingsprogram med åtgärder kopplade till Gävleborgs Energi-och klimatstrategi

Utvecklingen mäts Jordbrukets möjlighet att utvecklas och nischning mot till exempel ekologiska och närproducerade produkter. • Vi bedriver ett aktivt arbete för att få fram produktionskapacitet av gas och återförande av rötrester till jordbruket Skogsbruket i Gävleborg är väl utvecklat och har goda förutsättningar att sysselsätta fler. • Vi utvecklar skogens alla möjligheter. Vi är positiva till att använda skogens värden till så kallade gröna jobb.

1.

Andel sysselsatta i de areella näringarna i Gävleborg

2.

Andel av BRP för de areella näringarna i Gävleborg

3.

Uppföljning av regionalt miljömålsarbete, strategier, aktörer och åtgärder

4.

Antal hektar brukad jordbruksmark i Gävleborg

5.

Andel av jordbruket som drivs ekologiskt

6.

Mängd årlig producerad energi från vindkraft i regionen


Den attraktiva regionen Mål - Gävleborg är 2013 en region där människor, organisationer och företag vill bo och verka. Här finns en stark attraktionskraft och en tillåtande atmosfär som ger utrymme för individen att utvecklas.

Det goda livet är en känsla av tillfredsställelse, tillgänglig livskvalitet och trygga miljöer

Ett öppet, tolerant och jämställt samhälle tar tillvara de inneboende resurserna hos invånarna

• Vi inventerar och kommunicerar aktivt kvalitativa styrkor och brister i den grundläggande välfärden.

• Vi genomför en kartläggning av regionens genusstrukturer.

• Vi anser att det är avgörande för regionens utveckling att kvinnor och män, flickor och pojkar är nöjda med att bo och leva här. • Vi utvecklar framtidens välfärdssystem i samverkan mellan offentliga aktörer och med ett tydligt fokus på människans behov. • Vi strävar efter att få fler unga delaktiga i beslutsprocesserna.

• Vi förstärker vårt integrationsarbete och skapar förutsättningar för individen att snabbt komma in i arbete. • Vi beaktar mångfald positivt i rekryteringssituationer. • Vi anser att kultursektorn är ett viktigt verktyg för att skapa positiva attityder till mångfald. • Vi initierar fler projekt inom den sociala fondens område.

Attraktivitet och folkhälsa • Vi tar fram en strategi för förstärkt folkhälsoarbete, med analyser och åtgärder kring ohälsans fördelning mellan olika befolkningskategorier och med särskild betoning på ett genusperspektiv. Närhet till natur, rekreation och levande kulturmiljö stärker och utvecklar attraktionskraften • Vi tar i våra planprocesser fram fler boendemiljöer i attraktiva lägen. • Vi vill se Hälsingegårdarna uppförda på världsarvslistan. • Vi utvecklar våra resurser i kust- och skärgårdsmiljöer. • Vi utreder möjligheter och drivkrafter bakom fritidsboendets mönster.


Fördjupningsteman • •

Strategi för stärkt attraktionskraft och varumärkesplattform Strategi för ett stärkt folkhälsoarbete

Stärkt arbete med jämställdhetsintegrering, Jämställdhetsresursen

Boendet som attraktionsfaktor

Utvecklingen mäts 1. Regelbundet återkommande undersökningar av varumärken och attityder

Ett brett utbud av kultur, fritidssysselsättning och idrott

2. Antal in- respektive utflyttare, kvinnor respektive män

• Vi tar fram ett kulturpolitiskt handlingsprogram för regionen.

3. Besöksantal (övernattningar)

• Vi inventerar de kreativa näringarna i regionen.

4. Antal döda kvinnor respektive män i hjärt- och kärlsjukdomar

• Vi skapar ett bra idrotts- och fritidsutbud som bygger på båda könens behov.

5. Mått fördelat på kön på fysisk aktivitet och kostvanor

Kommunikation och marknadsföring för att positivt visa upp vår region • Vi startar ett samordnat arbete kring varumärken och attraktionskraft.

6. Kvalitet inom vård och omsorg


Ledarskap för samverkan Mål - Gävleborg har år 2013 ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap hos företrädare för de ledande aktörerna i länet. Naturliga arenor för dialog och samarbete finns upprättade och Gävleborg har ett framskridet arbete för att få fram nya ledare.

Det goda ledarskapet är resultatinriktat och formas genom ett prestigelöst förhållningssätt aktörer emellan • Vi skapar forum där länets ledande aktörer regelbundet träffas och diskuterar hur de tillsammans kan bidra till utveckling av Gävleborg. Samarbeten ger kostnadseffektivitet, högre kvalitet och underlättar en god kompetensförsörjning • Vi vill se fler mellankommunala samarbeten.


• Vi startar aktiva samarbeten mellan kommunala myndighetsnämnder och förvaltningar.

Fördjupningsteman • Stödsystem för att få fram goda ledare och chefer • Internationell strategi

Gävle har en viktig roll som residensstad och befolkningsmässig motor • Vi anser att det är viktigt för vår region att ha en stor och växande stad som kan erbjuda den större stadens värden och komplettera länets tillgångar av arbetsmarknad, bostäder, natur och kultur. Vår förmåga att attrahera nya ledare och chefer till offentlig och privat sektor • Vi gör en gemensam satsning för att öka individers vilja att bli ledare och chefer. • Vi ökar samarbetet mellan näringsliv och skola för en gemensam ledarutveckling.

Utvecklingen mäts 1. Nöjdhetsmätningar angående brukare från ett urval kommunala samverkansprojekt 2. Antal formaliserade samarbetsprojekt mellan regionala offentliga aktörer och andra län/ regioner 3. Antal Triple-Helix-samarbeten 4. Antal kvalificerade sökande till topptjänster i kommunal sektor, i utvalda kommuner 5. Andel deltagande i allmänna val 6. Andelen kvinnliga chefer bland toppchefer i kommunal sektor 7. Andelen chefer med utländsk bakgrund bland toppchefer i kommunal sektor

Gävleborg tar sin del av ett europeiskt och globalt ledarskap • Vi belyser det internationella arbetet i en samlad internationell strategi. TOPPCHEF SÖKES till Kommunen För mer information se www.kommunen.se


Genomförande Region Gävleborg har det övergripande ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet. Det innebär att Region Gävleborg har ett övergripande ansvar för genomförandet av programmet, följer utvecklingen och verkar för att intentionerna i programmet förverkligas. Ansvaret för de operativa insatserna i programmet i ligger dock på flera olika aktörer. Vi har i regionen ett gemensamt ansvar för att agera i den riktning som anges i det regionala utvecklingsprogrammet. Programmet pekar på ett antal fördjupningsteman. Regionstyrelsen följer upp arbetet och beslutar efterhand om nya fördjupningsteman inom det regionala utvecklingsprogrammet. Kontinuerlig uppföljning görs som ett led i att ständigt förbättra våra insatser och för att säkerställa att vi strävar efter att nå de uppställda målen och visionen. Som verktyg i uppföljningsarbetet använder vi indikatorer. Utgångsläget för var och en av indikatorerna kommer att redovisas i de årliga uppföljningarna. Denna skrift är en populärutgåva av Möjligheter nära dig – Regionalt utvecklingsprogram 2009-2013 Gävleborg. Utvecklingsprogrammet återfinns i sin helhet på Region Gävleborgs hemsida www.regiongavleborg.se


Form och illustrationer: Åsa Jägergård | Tryck: Backman Info

Ruddammsgatan 30, Gävle Box 834, 801 30 Gävle Tel: 026-65 02 00 Fax: 026-12 29 09 info@regiongavleborg.se www.regiongavleborg.se

POP rup  

Populärversionen av vårt Regionala utvecklingsprogram

POP rup  

Populärversionen av vårt Regionala utvecklingsprogram

Advertisement