Page 1

Att göra en skolvägsplan En skolvägsplan tar ett samlat grepp om de problem som finns gällande elevers väg till skolan. På så sätt kan skolan bli av med trafikkaoset med alla bilar på morgnarna samt att andelen som går och cyklar till skolan ökar vilket leder till bättre hälsa samt en bättre miljö. En skolvägsplan fungerar som ett bra och långsiktigt instrument för bestående beteendeförändringar.


Att göra en skolvägsplan 2. Resvanor

Undersök elevernas och person resvanor, hur de tar sig till skola hur de skulle vilja ta sig till skola

1. Skolan Börja med en aktuell beskrivning av själva skolan, som var den ligger, miljön runt omkring och typ av skola. Ta gärna med en bild på skolan och en karta över närområdet.

6. Uppföljning Efter att ha undersökt problemen idag och kommit med lösningar på dem är det viktigt att skolvägsplanen inte faller i glömska utan att den hela tiden finns tillgänglig. Följ upp aktiviteterna och vad som hänt därefter. Revidera skolvägsplanen med jämna mellanrum så att den ständigt är aktuell.


Dialog Dialog mellan skolan, elever och föräldrar genom alla steg är viktigt för ett framgångsrikt arbete med skolvägsplanen.

3. Skolvägen Låt elever och personal markera sin skolväg på en karta. Undersök om det finns hinder längs skolvägen och ta reda på huvudorsakerna till varför elever och personal inte går och cyklar till skolan.

nalens n och an.

4. Mål Sätt upp ett antal mål för skolan utifrån de upplevda problemen gällande elevers väg till skolan. Målen syftar till att öka andelen hållbara och trafiksäkra resor till skolan.

5. Aktiviteter För att uppnå målen behövs aktiviteter som påverkar attityder till trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Det kan vara att öka trafikkunskapen, anordna en cykeldag, vara med i ”Gå och cykla till skolan”-utmaningen eller öka medvetandet hur resandet påverkar hälsa och miljö.


Att göra en skolvägsplan 1. Skolan

4. Mål

Beskrivningen kan innehålla: • Skolans namn och kommun. • Var skolan ligger och typ av miljö runt omkring. • Elevernas ålder. • Antal elever och personal. • Var eleverna och personalen bor i förhållande till skolan. • Ta även med vem/vilka som arbetat med planen och hur arbetet gått till. • Mall för framtagande av skolvägsplan finns.

Det övergripande syftet är att skapa en tryggare trafikmiljö på skolan och förutsättningar för elever att gå och cykla till skolan. Därefter anpassas målen efter de problem som upplevs på skolan och gärna mätbara mål som går att följa upp.

2. Resvanor Svaren kan fås genom en ”resebarometer”, som ingår i materialet för säkra skolvägar, där eleverna fyller i hur de tar sig till skolan under en vecka. Alternativt kan enklare undersökningar göras genom enkel handuppräckning. Redovisning av resvanor kan innehålla diagram och tabeller med sammanställning av svaren. Intressant att veta är också hur långt eleverna har till skolan och hur det påverkar färdsätt.

3. Skolvägen Inventera trafikmiljön vid skolan och vägen till skolan. • Hur är hastighetsbegränsningarna runt skolan? • Finns bra gång- och cykelvägar till skolan? • Är gångpassagerna i närheten av skolan trygga? • Finns cykelparkering i anslutning till skolan? Hur många platser? Hur ser de ut? • Vilken typ av trafik passerar skolan? • Var sker lämning och hämtning av elever? • Hur är det att ta sig till skolan med buss eller tåg? • Finns hållplatser i anslutning till skolan? • Finns bilparkering i anslutning till skolan? Hur många platser? • Hur tar sig eleverna till olika aktiviteter som skolan ansvarar för och vilka ligger utanför skolans område? • När sker leveranser av mat och material, sophämtning, plogning och sandning?

5. Aktiviteter Förslag på aktiviteter • Cykeldag/vecka • Bilfri dag/vecka • NCFF:s utmaning ”Gå och cykla till skolan” • Trafikkunskap, öka medvetandet om resandets effekter på miljö och hälsa • Vandrande/cyklande skolbuss • Cykelpool • Servicedag för cyklar • Avlämningsplatser • Policy för resor till skolan

6. Uppföljning Det är viktigt att hela tiden informera om arbetet. Ett sätt är att göra en policy på en A3 där en uppmaning från skolan finns gällande hur man kan ta sig till skolan. Den kan sättas upp på en central plats på skolan men kan även delas ut till elever och föräldrar. Gärna med rektors underskrift. Positiva effekter med en skolvägsplan • Ökad trafiksäkerhet vid skolan. • Ökad trafikkunskap hos eleverna. • Förbättrad miljö. • Förutsättningar för bättre resvanor. • Ökad kunskap om alternativa färdmedel och resandets påverkan på miljö och hälsa. • Ökad dialog mellan skolan, elever och föräldrar.

Mer information och material finns att hämta på www.regiongavleborg.se/skolvagsplan

Hallbart Resande  

Skolvagsplan

Hallbart Resande  

Skolvagsplan

Advertisement