Page 1

DEN SMARTA VÄGEN TILL

INNOVATION I NORRA MELLANSVERIGE


STYRKOR, SAMHÄLLSUTMANINGAR OCH SMART SPECIALISERING

Gemensamma utmaningar och förenande styrkor är drivkrafterna bakom innovationsarbetet i Norra Mellansverige, som består av de tre regionerna Värmland, Dalarna och Gävleborg. Alla tre har tagit fram varsin forsknings- och innovationsstrategi (RIS3) kring regionala, ofta världsledande styrkor. I stor utsträckning är styrkeområdena gemensamma och kompletterar varandra. Regionerna delar också flera utmaningar vad gäller kompetensförsörjning, demografisk utveckling och omställning av traditionella branscher.

För att dra största möjliga nytta av den gemensamma kunskapsbasen och för att möta utmaningarna på kraftfullast möjliga sätt, har vi valt att samarbeta. Samarbetet grundar sig på de gemensamma styrkorna i avancerad tillverkning och material, skogsbaserad bioekonomi, smart och hållbart samhällsbyggande, hälsa och välfärdsinnovationer och upplevelseindustri, samt de horisontella prioriteringarna digitala och värdeskapande tjänster. Regionerna delar också samma regionalfondsprogram vilket understödjer förverkligandet av ambitionerna.


Region Värmland Sedan 2015 har Värmland en regional forskningsoch innovationsstrategi för smart specialisering, RIS3. Strategin är ett verktyg för hållbar tillväxt och transformation av näringslivet samt för att stärka forskningen i regionen. En utgångspunkt är att möta samhällsutmaningar när vi utformar våra specialiseringar. Den ambitionen har bland annat gjort att Värmland var först ut i Europa att ha en genusintegrerad RIS3. Akademin för smart specialisering är ett internationellt uppmärksammat initiativ av Region Värmland och Karlstads universitet, med syftet att det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna ska få mer nytta av forskningen. Akademin ska också stärka universitetets forskningsmiljöer.

Region Gävleborg Forskning och innovation är en nyckelfråga för att regionen ska vara så bra rustad som möjligt för stora samhällsutmaningar. För att skapa fler jobb och en hållbar inkluderande tillväxt i Gävleborg behövs ett fortsatt attraktivt näringsliv som spänner över många branscher och samhällssektorer. Med ett utmaningsdrivet arbetssätt fokuserar och förenas företag, lärosäten, offentliga aktörer och civilsamhället för att koppla samman regionens styrkor. Det ska ge rätt förutsättningar för utveckling och ett kraftfullt och konkurrenskraftigt innovationsarbete.

Region Dalarna Region Dalarna antog den första versionen av den regionala forsknings- och innovationsstrategin Agenda för tillväxt 2014. Strategin är baserad på mångårig erfarenhet av klusterarbete och samverkan mellan den regionala högskolan och övriga innovationssystemet. Dalarna understryker även vikten av att göra innovationssystemet tillgängligt för aktörer och branscher som traditionellt har exkluderats eller underskattats i regionala innovationsprocesser. Dalarna arbetar till exempel målmedvetet med att integrera ett genusperspektiv i innovationsstödsystemet.


VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER Tjänstefiering är en utvecklingsprocess för att nå nya insikter om användare och hur man stödjer deras värdeskapande processer. Det är ett genomgående arbetssätt inom samtliga av Värmlands specialiseringar. Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet är en av världens ledande forskargrupper inom tjänsteforskning. Med spets inom forskning om tjänsteinnovation, tjänstedesign och tjänstefiering utvecklar vi forskningen vidare och tillämpar den för att öka förmågan hos privata och offentliga aktörer att bidra till värdeskapande hos kunder, användare och samhälle. BETYDELSEFULLA RESURSER: Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Centrum för genusforskning (CGF) på Karlstads universitet. RISE Service Labs och Experio Lab.

MATERIALTEKNOLOGI OCH HÅLLBAR PRODUKTION I region Gävleborg finns en unik kombination av stora världsledande exportföretag inom stål-, verkstads- och skogsindustri och en dynamisk bas av små och medelstora tjänste- och teknikleverantörer inom automation, process- och mätteknik, underhåll och service. Flera innovationsfrämjande klusterinitiativ finns och en betydande forskning bedrivs i regionens företag. Den sammantagna kompetens som dessa har inom avancerad material- och processteknisk utveckling och automation är internationellt slagkraftig. BETYDELSEFULLA RESURSER: Centrum för logistik och innovativ produktion (CLIP) och forskning inom Energisystem på Gävle universitet. FindIT, Triple Steelix, Future Position X, Fiber Optic Valley och företagens forsknings- och innovationsmiljöer.

AVANCERAD INDUSTRI Dalarna omsätter omkring 70 miljarder kronor årligen inom industrier baserade på naturtillgångarna skog och malm, varav en betydande del är genom export. Med världsledande kompetens och företag inom områdena träförädling, kraftöverföring och avancerad stålindustri ligger Dalarna idag i den absoluta framkanten i ett globalt perspektiv. BETYDELSEFULLA RESURSER: Högskolan Dalarnas forskarprofil Stålformning och ytteknik. FindIT, High Voltage Valley, Triple Steelix och Dalarna Science Park.


SKOGSBASERAD BIOEKONOMI Mer än 70 procent av Värmlands yta täcks av skog. Skog som fortsätter att växa. Skogsindustrins processer och produkter utgör här en industriell spets samtidigt som akademiska styrkor med koppling till bioekonomi finns i regionen. I Värmland strävar vi efter att nå hela vägen till att demonstrera och förverkliga en cirkulär ekonomi. Detta är möjligt genom att Värmland har ett världsledande kluster inom pappers- och massateknologi – Paper Province – som samlar näringsliv, forskning, utbildning och samhälle för värdeskapande med en gemensam grund i specialiseringen. BETYDELSEFULLA RESURSER: Pro2Be, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS), Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Centrum för genusforskning (CGF) på Karlstads universitet. Paper Province, RISE Bioekonomi och företagens forsknings- och utvecklingsmiljöer.

SMARTA HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer, en andel som förväntas öka. Smarta hållbara städer och samhällen är ett styrkeområde i Gävleborg, då regionen kan uppvisa en stark tradition och spetskompetenser inom detta tvärsektoriella område. Samverkan sker mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhället på områden som exempelvis hållbara, effektiva transporter, energieffektivisering, energisystem och det hållbara samhällsbyggandet. Detta gör att Gävleborg har goda förutsättningar att leverera de komplexa, systemorienterade lösningar som efterfrågas på den globala marknaden. BETYDELSEFULLA RESURSER: Forskningsprofilen Byggd miljö på Gävle högskola. Future Position X, Lantmäteriet och länets kommuner.

HÄLSA OCH VÄLFÄRD Dalarnas invånare blir totalt sett färre, och antalet äldre ökar. Med den demografiska utmaningen som en sådan trend medför, behöver vi hitta nya innovativa sätt att arbeta med hälsa och välfärd. Dalarna är också hemvist för många av Sveriges elitidrottare inom exempelvis skidåkning, cykel och friidrott. Här samarbetar spetskompetens och aktörer inom omvårdnad, socialt arbete och idrott, samt hälsovetenskap för hälsa, välfärd och samhällsnytta. BETYDELSEFULLA RESURSER: Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS), Forskningscentrum för äldre och åldrande (RECALL) och Centrum för reproduktiv hälsa och barns och ungdomars hälsa (RICH) och idrottslaboratorium (LIVI) på Högskolan Dalarna, och Dala Sports Academy.


DIGITALISERING AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER Vi utvecklar och testar välfärdens tjänster i verkliga miljöer med olika människor som medskapare, där lösningarna kan se olika ut. Ofta är de digitala. Den offentliga sektorn är starka användare och beställare i dessa processer. Detta leder till bättre och effektivare vård, omsorg, skola och andra samhällstjänster och i slutändan nöjdare, kompetentare och friskare medborgare. Företagen får tillgång till en verklig utvecklings- och testmiljö. Det finns ett starkt IT-kluster som samlar näringslivet samt ett universitet med spetsar inom datavetenskap och tjänsteforskning BETYDELSEFULLA RESURSER: Datavetenskap (CS), Matematik, Hälsa, Ämnesdidaktik (ROSE), Centrum för tjänsteforskning (CTF), Centrum för genusforskning (CGF) på Karlstads universitet. Compare, Nordic Medtest, Experio Lab och Interactive Institute.

HÅLLBART INKLUDERANDE ARBETSLIV Att verka för ett hållbart och inkluderande arbetsliv är en viktig insats för ökad jämlikhet. I Gävleborg finns en internationellt framgångsrik forskningskompetens, kopplat till ett nationellt excellenscentrum. En världsunik forskarutbildning i arbetshälsovetenskap finns i regionen, liksom betydande innovationspotential i form av tjänsteföretag som utvecklar nya lösningar ur ett globalt perspektiv. BETYDELSEFULLA RESURSER: Hälsofrämjande arbetsliv och Centrum för belastningsskadeforskning (CBM) på Högskolan i Gävle och länets kommuner.

INNOVATIV UPPLEVELSEPRODUKTION Dalarna är Sveriges fjärde största besöksnäringsregion, näst efter de tre storstadsregionerna, och befinner sig i ständig utveckling. Många av Sveriges traditionella kulturtraditioner har en särskild plats i Dalarna. Men också friluftsliv, stora idrottsevenemang och historiska sevärdheter lockar ett stort antal besökare till länet varje år. I det här området möter vi en spännande utveckling inom handel, media, spel, digital teknik, idrott och hälsa. BETYDELSEFULLA RESURSER: Centrum för besöksnäringsforskning (CetLeR) och forskningsprofilen Komplexa system – mikrodata analys på Högskolan Dalarna, samt Destination Dalarna och Dala Sports Academy.


AVANCERAD TILLVERKNING OCH KOMPLEXA SYSTEM Genom Värmlands långa tradition inom stål- och verkstadsindustrin och den dignitet branschen har i regionen är det inte aktuellt med en återindustrialisering – Värmland kan agera från en hög nivå och stark position. Värmland utvecklar och erbjuder energi- och resurseffektiva systemlösningar och komponenter för i första hand tunga fordon, skogsindustrin och inom förnybar energi, energieffektivisering och hydrodynamik. BETYDELSEFULLA RESURSER: Karaktärisering och modellering av material (CMM), Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Centrum för genusforskning (CGF) på Karlstads universitet. IUC / Stål & verkstad, Bergskolan LTU, LEAN Factory AT-lab och företagens forsknings- och innovationsmiljöer.

BIOEKONOMI

Den samlade kompetensen att hantera skogen som råvara är hög i Gävleborg inom såväl träförädling som världsledande tillverkningsindustri. Detta kombineras med en relativt komplett struktur inom näringen som ger goda förutsättningar för tillväxt och utveckling inom området. Möjligheterna till innovation är goda genom att utveckla nya värdekedjor för biobaserade material och kemikalier samt samverkan med andra industrier i regionen. BETYDELSEFULLA RESURSER: Forskning inom Energisystem och miljöteknik på Högskolan i Gävle, näringslivsaktörer och företagens forsknings- och innovationsmiljöer.

ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLSBYGGANDE

Dalarna är på flera sätt ett föredöme inom miljö och hållbarhetsarbete och tar emot besöksresor från andra länder. Här pågår forskning och innovation om energieffektivitet och långsiktig energiförsörjning baserad på förnyelsebara energikällor. Samverkan inom och mellan branscher är av största vikt, både nationellt och internationellt, för att vi ska kunna ta ett gemensamt globalt ansvar. BETYDELSEFULLA RESURSER: Energikompetenscentrum (EKC) och Högskolan Dalarnas forskningsprofiler Komplexa system – mikrodata analys och Energi, skog och byggd miljö. High Voltage Valley, ITS Dalarna, ByggDialog Dalarna, Triple Steelix och Green Business Region.


NATUREN, KULTUREN OCH PLATSENS DIGITALISERADE UPPLEVELSER Värmland har ett kulturarv som är levande i form av musik, konst, konsthantverk, finnkultur och berättartradition. Naturen rymmer kvaliteter som rent vatten, biologisk mångfald, många klimatzoner och arenor i form av vandrings-, cykel-, kanot- och båtleder samt ett oexploaterat unikt innanhav. Genom att förstärka och förnya upplevelser av platsers natur- och kulturvärden med digital teknik, skapar Värmland attraktiva platser som har en större dragningskraft och tillför mer livskvalitet. BETYDELSEFULLA RESURSER: Kulturvetenskapliga forskargruppen (KUFO), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (Geomedia), Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS), Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Centrum för genusforskning (CGF) på Karlstads universitet. Compare, Visit Värmland och NIFA.

DIGITALA TJÄNSTER OCH PROCESSER Digitala tjänster och processer är ett styrkeområde för Gävleborg i sig själv, men är också en möjliggörare för de andra styrkeområdenas tillväxt och utveckling. Företag inom sensorutveckling, styr och reglerteknik, uppkopplade affärssystem och geospatial information driver på innovation och utveckling på globala arenor. Ledande FoU-verksamhet finns i företagen, men också kopplad till akademi och forskningsinstitut i regionen och i närliggande regioner. BETYDELSEFULLA RESURSER: Forskning inom Elektroteknologi på Högskolan i Gävle, Fiber Optic Valley, FindIT, Future Position X, RISE/ Acreo, Högskolan och Region Gävleborg.

FORSKNINGEN HAR EN VIKTIG ROLL FÖR REGIONAL UTVECKLING Forskarmiljöer och flera forskningscentrum på Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle kopplas direkt som unika resurser till prioriterade styrkeområden, med målet att möta samhällsutmaningar och bidra till hållbar regional utveckling. Forskningsmiljöerna finns samlade längre bak i broschyren.


SYSTEMLÖSNINGAR MED SOLEL Specialiseringen bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser genom att vi utvecklar och erbjuder lösningar för produktion av elektrisk energi från solceller. Ett exempel är solelsystem för snabb elektrifiering av landsbygd runt om i världen. Här finns även en attraktiv test- och utvecklingsmiljö för alstring och lagring av solel, smarta elnät samt småskaliga systemlösningar med solcellsteknik. BETYDELSEFULLA RESURSER: Karaktärisering och modellering av material (CMM), Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Centrum för genusforskning (CGF) på Karlstads universitet, samt Glava energy centre.

FÖRETAGSKLUSTER – EN NOD FÖR INNOVATION I Norra Mellansverige – Värmland, Dalarna, Gävleborg – finns idag 14 företagskluster som samlar företag verksamma inom stål- och materialindustri, bioekonomi, upplevelseindustri, digital teknologi, hållbart samhällsbyggande och energi effektivitet. Klustren är listade längre bak i broschyren.

REGIONALT LEDARSKAP I INNOVATIONSSTÖDSSYSTEMET Region Värmland, Dalarna och Gävleborg är regionalt utvecklingsansvariga och står för det politiska ledarskapet i processen kring framtagandet av RIS3. Regionernas lärosäten, kluster och innovationsaktörer, såsom science parks, är betydelsefulla samarbetspartners. Regionerna förvaltar regionala utvecklingsmedel som finansierar projekt i de prioriterade styrkeområdena.


FORSKNINGSPROFILER OCH CENTRUM FÖR VÄRMLANDS, GÄVLEBORGS OCH DALARNAS SMARTA SPECIALISERINGAR

Region Värmland KARLSTADS UNIVERSITET (KAU.SE) CMM – Karaktärisering och modellering av material CTF – Centrum för tjänsteforskning CGF – Centrum för genusforskning CRS – Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande CS – Datavetenskap Geomedia – Institutionen för geografi, medier och kommunikation Hälsa – Fakultet för hälsa, natur- och teknikvetenskap KuFo – Kulturvetenskapliga forskargruppen Matematik – Fakultet för hälsa, natur- och teknikvetenskap Pro2BE – Forskningsmiljö inom skogsbaserad bioekonomi ROSE – Forskargrupp inom ämnesdidaktik, lärande och utbildning

Region Gävleborg HÖGSKOLAN I GÄVLE (HIG.SE) Elektroteknologi – Inom forskningsprofil Byggd miljö Energisystem och miljöteknik – Inom forskningsprofil Byggd miljö CBF – Centrum för belastningsskadeforskning CLIP – Centrum för logistik och innovativ produktion Hälsofrämjande arbetsliv

Region Dalarna HÖGSKOLAN I DALARNA (DU.SE) CeTLeR – Centrum för besöksnäringsforskning EKC – Energikompetenscentrum Energi, skog och byggd miljö KIPS – Kunskapsimplementering och patientsäkerhet LIVI – Högskolan Dalarnas idrottslaboratorium/Lugnets idrottsvetenskapliga institution ReCALL – Forskningscentrum för äldre och åldrande RICH – Forskningscentrum inom reproduktiv hälsa och barns och ungdomars hälsa Komplexa system, Mikrodata analys Stålformning och ytteknik

KLUSTREN I NORRA MELLANSVERIGE BYGGDIALOG DALARNA är en branschförening för bygg- och fastighetssektorn i Dalarna, som samlar relevanta regionala intressenter med den gemensamma ambitionen att forma morgondagens hållbara samhälle. COMPARE består av cirka 100 värmländska IT- och telecombolag. Compare fokuserar på att skapa nya affärer, säkra framtidens ICT-kompetens och använda digitala lösningar för att öka innovationskraften. DALA SPORTS ACADEMY erbjuder möjligheter till kunskapsväxling, test och verifiering samt affärs- och företagsutveckling till företag inom idrott och hälsa. DESTINATION DALARNA är ett klusterinitiativ som samlar cirka 1 000 turistföretag, med målet att stärka Dalarnas besöksnäring. FIBER OPTIC VALLEY är Sveriges ledande innovationsmiljö i branschen bredbandsinfrastruktur och sensorteknologi. FINDIT är en satsning på vidareutveckling av ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. Där samlas företag inom stål-, papper- och massaindustri i Gävleborg och Dalarna. FUTURE POSITION X är med och driver fram ökad tillväxt, livskvalitet och hållbar samhällsutveckling i Gävleborg inom områdena hälsa, geografisk data och teknik, smarta städer och samhällen. GLAVA ENERGY CENTER är ett internationellt ledande testcenter för framtidens förnybara energilösningar. HIGH VOLTAGE VALLEY är ett företagskluster för teknologisk utveckling inom elkraftteknik och ett energieffektivt samhälle. ITS DALARNA är ett kluster för ett framtida hållbart och digitaliserat transportsystem. IUC STÅL OCH VERKSTAD stöttar utveckling hos tillverkande industriföretag i Värmland. PAPER PROVINCE är ett världsledande kluster inom skoglig bioekonomi i Värmland med omnejd. TRIPLE STEELIX 2.0 verkar för att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovation i Bergslagen. VISIT VÄRMLAND jobbar tillsammans med sina medlemmar – företag, föreningar, organisationer och kommuner – för att stärka och utveckla den värmländska besöksnäringen.


Myntgatan 2, 791 51 Falun Telefon: 023-77 70 00 info@regiondalarna.se

Rektorsgatan 1, 801 88 Gävle Telefon: 026-15 40 00 rg@regiongavleborg.se

Lagergrens gata 2, 652 26 Karlstad Telefon:054-701 10 00 kansliet@regionvarmland.se

www.regiondalarna.se/smartspecialisering

Den smarta vägen till innovation i Norra Mellansverige 2018  
Den smarta vägen till innovation i Norra Mellansverige 2018