Page 1

Mila Jelavić, dječja pravobraniteljica o sve većem nasilju među djecom

Str. 10. - 11. ISSN 1846-8969

40.000

Tjednik

Regionalni

Plus

BESPLATAN PRIMJERAK

BROJ 451 II 8. SIJEČNJA 2013. II www.regionalni.com

OTKRIVAMO Kolika su primanja u tvrtkama u (su)vlasništvu Grada Varaždina

INOVATORI

Od inovacija bolje žive drugi Stranica 20.-21.

DOZNAJEMO

Str. 14.

Na kraju 2012. i početku 2013. - ubojstva i samoubojstva

Str. 2. - 3.

U Varkomu plaća do 21.400 kn, a u Termoplinu - 4.500 € PARKIRANJE U VARAŽDINU

Str. 12.-13.

Odluke Gradskog vijeća naknadno “prekrajali” u Gradskoj vijećnici

NAŠA POSLA

Str. 13.

Osiguran joj posao nakon prelaska iz SDP-a u HNS


2

AKTUALNO

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

Od 1. siječnja skuplja voda i odvodnja

aktualno www.regionalni.com

Od 1. siječnja ove godine cijene voda i odvodnje poskupjele su u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u Varaždinskoj županiji. Razlog su viši iznosi naknade za korištenje voda te naknade za zaštitu voda, o čemu je Vlada uredbu donijela još prošlo ljeto s primjenom od početka nove godine. U gradovima Varaždinske županije

poskupljenje neće biti više od jedne kune po metru kubičnome, što za prosječnu četveročlanu obitelj znači oko 20 kuna više mjesečno, izračunao je Večernji list. Iz Varkoma su im potvrdili da će se Vladina uredba primjenjivati na računima za siječanj, koji potrošačima stižu sljedeći mjesec. (vms)

Ukidanje nulte stope PDV-a na kruh, mlijeko, knjige, lijekove, ortopedska pomagala i kino-ulaznice prouzročilo je, očekivano, rast cijena nekih artikala. No premda je uvedena stopa od pet posto, stigla su osjetno veća poskupljenja. “Cijena malog polubijelog kruha na jugu Varaždina otišla je s tri na 3,75 kuna, a mala je korist od upute da promijenimo trgovca jer tu kod nas konkurencije nema”, javlja čitatelj.

Zovite nas na 042/290-777

DOZNAJEMO U Varkomu 2010. prosječna neto plaća bila 5.000 kuna, a tijekom godine redovno isplaćivane i stimulacije -

U Varkomu plaće od 3.200 do 21.400 kuna u Termoplinu i 4.500 € „ Pojedinim zaposlenicima je iznos plaće za redovan rad uvećavan za 40 posto. Revizori su naložili donošenje jasnih kriterija za utvrđivanje stimulativnog dijela plaće i novčanih nagrada Piše: VESNA MARGETIĆ-SLATKI vmargetic@regionalni.com

IJA R E V I Z 10. 0 2 ZA

U tvrtki Varkom je, prema izvješću o financijskoj reviziji za 2010. godinu Državnog ureda za reviziju, zaposleno bilo 340 djelatnika, pri čemu najniža godišnja neto plaća iznosi 39.461 kunu ili u prosjeku 3.288 kuna mjesečno. S druge strane, najviša godišnja plaća iznosi 256.980 kuna neto ili u prosjeku 21.415 kuna mjesečno. Riječ je o plaći još uvijek aktualnog direktora Tomislava Kezelja, koji je novi ugovor o radu na rok od pet godina potpisao u travnju 2010. godine.

Direktor zaključio ugovor prema kojem ne odgovara za štete nastale provođenjem nezakonitih odluka

Dao dio nagrade Prema njemu, Kezelj ima pravo i na nagradu u visini od 5 posto neto dobiti Grupe Va rkom, od nosno konsolidirane dobiti. - D i rek t or s e odlukom iz ožujka 2011. odrekao dijela koji pripada rezultatu tvrtke-kćeri u korist direktora tvrtke-kćeri (koji je zaposlenik Društva kao tehnički direktor). Direktoru je na teret troškova plaće za 2010. obračunat iznos nagrade 194.185 kuna bruto, odnosno 74.228 kuna neto, što je isplaćeno u srpnju 2011. - navedeno je u izvješću. Upozorava se na još jednu točku ugovora o radu. - Ugovorom je utvrđeno da direktor ne odgovara za štete nastale poslodavcu u provođenju nezakonitih odluka nadležnih organa poslodavca, odluka koje su suprotne usvojenom planu i programu rada direktora i od kojih se direktor ogradio prilikom njihova donošenja. Prema odredbama članka 252. Zakona o trgo-

naka Pravilnika o plaćama. Prema odredbi Pravilnika (...) taj iznos može iznositi do 20 posto radnikove mjesečne plaće (...). Stimulativni dio plaće obračunavan je tijekom godine zaposlenicima te je u pojedinim slučajevima iznos

Kezelj ima pravo na nagradu u visini 5 % neto dobiti Grupe Varkom

PRIGOVOR

Puna plaća i na bolovanju S pojedinim voditeljima, rukovoditeljima te dvojicom direktora Varkoma zaključeni su ugovori o radu u kojima je navedeno da plaća obuhvaća i bolovanje, navedeno je u izvješću revizora. - Odredba ugovora o naknadi za vrijeme bolovanja na teret poslodavca nije u skladu s odredbom pravilnika kojom je propisano da za privremenu spriječenosti za rad zbog bolesti (bolovanje), ako ona traje do 42 dana, radniku pripada naknada plaće u visini od 90 posto od njegove plaće ostvarene u posljednjih šest mjeseci prije nego je nastupila privremena spriječenost za rad zbog bolesti – napisali su državni revizori.

vačkim društvima propisana je dužna pozornost i odgovornost uprave, a odobrene radnje od strane nadzornog odbora ne isključuju odgovornost – ustvrdili su revizori.

Primjedbe su imali i kad su u pitanju prava i primanja drugih djelatnika Varkoma. - Tijekom cijele godine obavljane su isplate stimulativnog dijela plaće prema više čla-

plaće za redovan rad uvećavan za 40 posto. Državni ured za reviziju nalaže uspostavljanje jasnih kriterija za utvrđivanje stimulativnog dijela plaće i novčanih nagrada te vođenje evidencije o isplatama stimulacija iz kojih bi bili vidljivi kriteriji po kojima je isplaćena stimulacija – piše u izvješću.

Radnici bez primjedbi Iz Varkoma su istaknuli da ostvarena prosječna bruto plaća u toj tvrtki iznosi 7.000 kuna, odnosno neto 5.064 kuna te da je 9,7 posto manja od prosjeka Hrvatske. U očitovanju navode da su svi uvjeti koji određuju visinu mjesečne plaće detaljno određeni Pravilnikom o plaćama te da je moguća kontrola obračuna plaće, jer su u svakom pojedinom obračunskom listiću plaće jasno navedeni svi parametri vezani uz izračun plaće. - Također navode da upute i naloge za izvršenje rada svakom pojedinom radniku daje neposredni

rukovoditelj koji mjesečno ocjenjuje izvršeni rad radnika i predlaže stimulativni dio plaće – prenose revizori. Iz Varkoma su naveli i da prema Pravilniku o plaćama direktor može potpisati posebne ugovore o plaćama kao sastavni dio ugovora o radu s pojedinim radnicima Društva, u pravilu rukovoditeljima radnih jedinica, što, ističu, nije protivno Zakonu o radu. - Ustrojeni sustav obračuna plaća radnika primjenjuje se od 2001. godine bez primjedbi radnika, Radničkog vijeća, Sindikata, nije bilo sudskih sporova u vezi s tim te je kroz ustrojeni sustav obračuna plaća poslodavac imao mogućnost nadzora nad troškovima poslovanja koji proizlaze iz obveze isplate plaće, a vezano na ukupno raspoloživa financijska sredstva za tu namjenu s ciljem pozitivnog poslovanja Društva – očitovali su se iz komunalne tvrtke. Napomenuli su da su po sugestiji Državnog ureda pristupili izmjeni općih akata koji reguliraju područje plaća te organizacije i sistematizacije radnih mjesta te zaključili da će i nadalje kontinuirano raditi na unapređenju sustava.

Prema ugovoru o radu, Ivan Topolnjak ima pravo na posebnu nagradu u visini od pet posto neto dobiti, kao i otpremninu u visini 24 plaće Prosječna mjesečna neto plaća Ivana Topolnjaka, di-

Revizori navode da je prosječna neto

“Poslovanje e - Ostvarena prava direktora opisana na istinit i vjerodostojan način – naveli su iz Termoplina u očitovanju na nalaz i mišljenje revizije vezan uz primanja direktora te tvrtke. – Društvo u očitovanju navodi da je kod utvrđivanja poslovanja propušteno konstatirati činjenicu da je broj novih priključaka i naknada za priključenje u velikom padu, da Društvo

rektora i suvlasnika varaždinskog Termoplina, 2010. godine iznosila je 38.684 kune. Prema ugovoru o radu koji je s Nadzornim odborom zaključio u travnju 2010. godine, pripada mu plaća od 4.500 eura neto, a uvećava se za minuli rad, stalni dodatak i druga primanja.

Troškovi liječenja Direktor ima pravo i na posebnu nagradu u visini od pet posto neto dobiti, pa mu je u skladu s tom stavkom u ugovoru 2010. godine isplaćeno 363.571 kuna, odnosno bruto 709.945 kuna. Riječ je o podacima iz izvješća o financijskoj reviziji društva Termoplin za 2010. godinu, u kojima su pobrojene i sve druge pogodnosti koje uživa direktor varaždinskog distributera plina. - Ugovoreno je da direktor ima pravo na teret troškova poslovanja koristiti bez ograničenja službeni osobni automobil s ugrađenim mobilnim telefonom za sve potrebe, plaćati premije za osiguranje života i invaliditeta za slučaj nesreće do


AKTUALNO

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

3

Predrag Štromar: Imamo deset gradova i općina, cilj nam je petnaest i više Predrag Štromar bit će i na svibanjskim izborima zajednički kandidat za varaždinskog župana koalicije HNS-SDP-HSU, a Alen Kišić za zamjenika župana, dok će drugi zamjenik župana iz redova HNS-a biti poznat do kraja siječnja, a predsjednicu Županijske skupštine dat će SDP. Rečeno je to prilikom potpisivanja Sporazuma o koalicijskoj suradnji i zajedničkom nastupu na izborima. - Smatram da smo u četiri godine dobro

dobra primanja i u poduzeću Termoplin REVIZIJA ZA 2010.

odradili posao jer naše stranke predstavljaju blok istinskih koalicijskih partnera koje vežu srodni programi i slični pogledi na budući razvitak županije, a otvoreni smo i za druge. Imamo 10 gradova i općina, cilj nam je 15 i više jer namjeravamo preuzeti vlast HDZ-u, HSS-u i HSLS-u - rekao je Štromar. Predsjednik ŽO SDP-a Mario Habek složio se da je dosadašnja suradnja bila korektna i da će tako i ostati. - Računamo i na pomoć središnje vlasti koja je do sada prepo-

znala kvalitetu projekata trenutne i, nadam se, buduće županijske vlasti - rekao je Habek naglasivši da je u godinu dana Varaždinsku županiju posjetilo više od 30 dužnosnika. Ustvrdivši da je koalicija odigrala važnu ulogu u rješavanju egzistencijalnih i drugih problema umirovljenika, predsjednik ŽO HSU-a Milan Škvorc naglasio je kako je “sadašnji i budući župan Štromar uvijek imao sluha za umirovljeničku populaciju i to daje sigurnost da će tako biti i nadalje”. (ikr)

PARKOVI Nakon prodaje zemljišta Mercatoru bivšem direktoru isplaćena nagrada

Više od milijun kuna u novcu i dionicama

„ Bivši direktor Miljenko Ptiček je postao vlasnik dionica vrijednih 469.600 kuna, a nagrada je obračunata u visini pet posto od neto dobiti pa mu je pripalo 623.220 kuna Piše: VESNA MARGETIĆ-SLATKI vmargetic@regionalni.com

plaća Ivana Topolnjaka u 2010. iznosila 38.684 kune

konomično i produktivno” nije smanjilo investicije u rekonstrukciju i izgradnju plinske mreže, da posluje s najnižom tarifom distribucije i da je tu bitnu činjenicu trebalo dovesti u vezu s tarifama preostalih 38 opskrbljivača, kao i činjenicom ekonomičnog i produktivnog poslovanja. Navodi da se djelatnost drugih opskrbljivača ostvaruje znatno višim tarifama koje na koncu godine rezultiraju poslovnim

iznosa godišnje premije 15.000 kuna – naveli su revizori.

Adekvatan poticaj U slučaju opoziva, jer mu je izglasano nepovjerenje ili prilikom odlaska u mirovinu, direktor ima pravo na otpremninu u visini od 24

Državni revizori su predložili da se primanja i prava direktora svedu u realnije okvire osnovne plaće. Ima pravo i na to da mu tvrtka plaća troškove liječenja, u što je uključeno i bolničko liječenje u izabranoj zdravstvenoj ustanovi ako ti troškovi nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem, kao i na dopunsko zdravstveno te dopunsko putno osiguranje. - Ugovoreno je da direktor ima pravo odobravati donacije i sponzorstva svih vrsta, koristiti mobilne telefone i laptop bez ograničenja –

rezultatom na granici rentabilnosti, a pojedini bilježe i gubitke. Također, navodi da prava i obveze direktora na razdoblje od pet godina potvrđuje Nadzorni odbor – predstavnici vlasnika, jer se ovdje radi o trgovačkom društvu i to u ovisnosti od poslovnog uspjeha i rezultata poslovanja – prenosi se u revizorskom izvješću očitovanje Termoplina na njihov nalaz.

piše u izvješću revizora. No nisu samo pobrojali sva primanja i prava direktora iz ugovora, nego su sugerirali da se svedu u, jednostavno rečeno, realne okvire. - S obzirom na to da su i z vori f i na nci ra nja, u z sredstva Društva, sredstva građana i pravnih osoba za financiranje izgradnje plinskih mreža i plinskih priključaka, te naknada za priključenje na plinsku mrežu, plaća direktora treba adekvatno odraziti vrijeme, trud i iskustvo povezano s funkcijom, osigurati adekvatan poticaj koji uravnotežuje interese direktora s interesima vlasnika, biti određena na način da ne ugrožava sposobnost direktora da donosi odluke u najboljem interesu Društva i njegovih vlasnika (...). Državni ured za reviziju predlaže sva primanja i naknade direktora utvrditi uzimajući u obzir navedene elemente, kao i antirecesijske mjere - štednje na svim razinama, te javno objaviti u godišnjem izvješću Društva – pojasnili su revizori.

I dok su se o ugovorima i primanjima direktora tvrtki Termoplin i Varkom državni revizori posebno očitovali, u izvješću o financijskoj reviziji tvrtke Parkovi za 2010. godinu takvih primjedbi nema. Te je godine dužnost direktora obnašao Miljenko Ptiček, koji je na toj funkciji bio od svibnja 2002. godine do 27. prosinca 2010. godine, kada je protiv njega podnesena kaznena prijava.

REVIZIJA ZA 2010.

(Ne)uspješnost Direktoru je isplaćena i nagrada. - Nagrada upravi je obračunata u visini od 5 posto od ostvarene neto dobiti, odnosno dijela zadržane dobiti koji je ostvaren u 2008. po osnovi realizirane revalorizacijske pričuve (za prodano zemljište). Osnovica za navedenu nagradu iznosi 12 .4 6 4 .4 0 0 k u n a, a nagrada u neto iznosu je 623.220 kuna, od čega je u 2009. isplaćeno 398.861 kuna, a u 2010. 224.359 kuna – navode revizori, koji su ustvrdili da se ti rezultati ne mogu pripisati uspješnosti upravljanja

Zadržana dobit Baš kao i druga dvojica direktora, i Ptiček je imao ugovoreno pravo na isplatu 5 posto od neto dobiti društva. Na to revizori nisu imali primjedbe. Međutim, upozorili su na novčane nagrade koje su bivšem direktoru isplaćene nakon što su Parkovi prodali zemljište Mercatoru za gradnju trgovačkog centra. - Društvo je u veljači 2008. jednom trgovačkom društvu za 17.100.000 kuna prodalo 15.000 četvornih metara zemljišta koje je primilo od Grada Varaždina na temelju ugovora o zamjeni nekretnina. Nakon prodaje dijela zemljišta promijenjena je struktura kapitala na način da je revalorizacija, koja se odnosi na prodano zemljište, prenesena u zadržanu dobit u iznosu od 15.580.500 kuna. Zadržana dobit smanjena je za plaćeni porez na dobit u iznosu od 3.116.100 kuna i bruto nagradu upravi u iznosu od 1.509.511 kuna – navedeno je u izvješću revizora. Dokapitalizacija društva provedena je u iznosu od 3.569.200 kuna, a dioničarima su podijeljene 8.923 dionice nominalne vrijednosti 400 kuna. - Grad je postao vlasnik 4.758 dionica u vrijednosti 1.903.200

kuna, zaposlenici (njih 54) 2.991 dionice u ukupnoj vrijednosti od 1.196.400 kuna, a direktor je postao vlasnik 1.174 dionice u vrijednosti od 469.600 kuna, a bez plaćanja naknade. Osim navedenog, isplaćivana je i dividenda na dionice – piše u revizijskom izvješću.

Iz Parkova navode da je nagrada isplaćena nakon konzultacija s odvjetnicima

Plaćali doktorski studij - Nadzorni odbor dao je suglasnost za plaćanje poslijediplomskog doktorskog studija direktoru u prosincu 2008. u ukupnom iznosu od 75.000 kuna – navedeno je u izvješću o financijskoj reviziji u Parkovima za 2010. kada je za studij izdvojeno 34.000 kuna. Dodaju i da je direktor donio odluku o sufinanciranju prve godine diplomskog studija za jednu djelatnicu u iznosu 7.200 kuna. - Državni ured za reviziju predlaže zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama sa zaposlenicima kojima se plaća školarina – navedeno je. Iz Parkova su objasnili da zaposlenici kojima je plaćena školarina više ne rade u toj tvrtki.

društvom, pa stoga ni nagrada ne može pripasti nikome drugome osim samom kapitalu, a na kraju i vlasnicima dionica. Iz Parkova su se očitovali da je nagrada direktoru obračunata i isplaćena nakon konzultacija s odvjetničkim društvom i nakon što je o tome obaviješten Nadzorni odbor. - Prema tumačenju odvjetničkog društva, direktor ima na temelju ugovora o radu pravo na isplatu 5 posto od neto dobiti društva, a iznos od 12.464.400 kuna pravovaljana je osnovica za obračun i isplatu nagrade – prenijeli su revizori očitovanje Parkova.


4

AKTUALNO

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

DOZNAJEMO Broj stanovnika osjetno je smanjen zadnjih deset godina u Varaždinskoj

Broj stanovnika u Varaždin od 2001. pao za 8.818 ili na „ Varaždinskoj županiji, kao i Hrvatskoj, nedostaje poticajna populacijska politika kojoj mogu pridonijeti i lokalne mjere. Tako, primjerice, mladi koji nakon studija ostanu živjeti u Prelogu, a uzeli su studentske kredite, umjesto rate od tisuću vraćaju 400 kuna Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

U deset godina broj stanovnika u Varaždinskoj županiji, kako pokazuju posljednji podaci predlanjskog popisa stanovništva, smanjen je za gotovo devet tisuća, odnosno s 184.769 na 175.951 stanovnika!

Pad od 1991. godine Na području koje danas obuhvaća Varaždinska županija još su 1948. godine bila 174.682 stanovnika. Pet godine kasnije broj stanovnika došao je do 177.352, a do 1961. narastao je na 179.905. Deset godina kasnije, odnosno 1971. došao je već do 184.380. Nešto manji rast bio je idućih deset godina, tako da je 1981. bilo 187.495 stanovnika. Nakon toga rast broja stanovnika u Varaždinskoj županiji najprije je zaustavljen, a zatim je počeo ozbiljno padati. Naime, 1991. bilo je 187.853 stanovnika, gotovo isto kao i deset godina ranije, što bi se moglo dijelom pripisati gospodarskoj krizi koja je vladala tijekom 80-ih godina prošlog stoljeća. Prvih godina devedesetih bio je rat, pa je vjerojatno i zbog toga od 1991. do 2001. broj stanovnika pao na 184.769. No broj stanov-

Do četiri godine bilo je 8.597 stanovnika, a 2001. godine - 9.946 nika nastavio se smanjivati i nakon 2001. tako da je Varaždinska županija 2011. godine imala 8818 stanovnika manje nego deset godina prije, točnije 175.951 stanovnik ili gotovo kao prije 60 godina, odnosno 1948. godine! Posebno zabrinjava pad broja djece i mladih zadnjih deset godina. U dobi do četiri godine prošle je godine bilo 8.597 malih stanovnika Varaždinske županije, a deset godina ranije 9.946. Lani je ukupno bilo 72.747 stanovnika do 35 godina, a deset godina ranije 82.738. Od 35 do 65 godina starosti prošle je godine bilo je 73.582 stanovnika, dok je 2001. bilo gotovo isto - 73.183. No zato je porastao broj starijih od 65 godina: 2001. bilo je 28.194 stanovnika u toj dobi, a lani 29.622. Od toga je s 95 i više godina imao 72 osobe, dok je deset godine ranije starijih od 94 godine bilo 48. No zato je prije deset godina Varaždinska županija imala dva stogodišnjaka, jednog stanovnika u 102. godini te jednog u čak

12 tisuća katolika je manje bilo 2011. godine u Varaždinskoj županiji u odnosu na popis stanovništva iz 2001. godine

108. godini, dok su popisivači predlani ubilježili tri stogodišnjakinje i jednog stanovnika u 101. godini!

d pro iznosila 1961. 3 34, 198 1991. 3 godine

Više tek u četiri općine Niti jedan od pet gradova na području Varaždinske županije nije uspio zadržati broj stanovnika, a kamoli povećati u odnosu na 2001. godinu. Najveći apsolutni pad broja stanovništva u deset godina bilježi grad Varaždin koji je 2001. imao 49.075 stanovnika, a lani je spao na 46.946. Od potonjeg broja u samom Varaždinu živi 38.839 stanovnika, dok naselje Črnec Biškupečki ima 696 stanovnika, Donji Kučan 716, Gojanec 620, Gornji Kučan 1.139, Hrašćica 1.283, Jalkovec 1.309, Kučan Marof 1.388, Poljana Biškupečka 452 i Zbelava 504. Ivanec je, prema podacima koje je Državni zavod za statistiku objavio u prosincu, s 14.434 stanovnika 2001. lani pao na 13.758, a grad Lepoglava s 8.718 na 8.283. Grad Ludbreg je 2001. imao 8.668 stanovnika a lani 8.478, Novi Marof je s 13.857 pao na 13.246 stanovnika, dok su Varaždinske Toplice sa 6.973 pale na 6.364 stanovnika. Stanovništvo opada i u gotovo svim općinama. Općina Bednja je prije deset godina imala 4.765 stanovnika, a lani 3.992. Beretinec je s 2.288 pao na 2.176 stanovnika. Breznica je s 2.304 stanovnika pala na 2.200, Breznički Hum s 1.575 na 1.356, Donja Voća s 2.844 na 2.443, Jalžabet s 3.732 na 3.615, Klenovnik s 2.278 na 2.022, Ljubešćica 1.959 na 1.858, Mali Bukovec s 2.507 na 2.212, Maruševec sa 6.757 na 6.381, Martijanec 4.327 na 3.843, Petrijanec 4.994 na 4.812, Sveti Đurđ 4.174 na 3.804, Sveti Ilija 3.532 na 3.511, Veliki Bukovec sa 1.578 na 1.438, Vidovec 5.539 na 5.425, Vinica 3.747 na 3.389, Visoko 1.641 na 1.518 U svega četiri općine zabilježen je porast stanovništva. Općina Cestica je 2001. imala 5.678 stanovnika, a lani 5.806, općina Gornji Kneginec u deset godina porasla je s 5.259 na 5.349 stanovnika, općina Sračinec s 4.714 na 4.842, a Trnovec Bartolovečki sa 6.852 na 6.884 stanovnika. Očigledno, Varaždinskoj županiji, kao i Hrvatskoj, nedostaje poticajna populacijska politika kojoj mogu pridonijeti i lokalne mjere. Tako, primjerice, mladi koji nakon studija ostanu živjeti u Prelogu, a uzeli su studentske kredite, umjesto rate od tisuću vraćaju samo 400 kuna.

CESTICA (2,3%)

+ 128

PETRIJANEC (3,6%)

VINICA (9,6%)

DONJA VOĆA (14%) LEPOGLAVA (4,9%)

_ 435 BEDNJA (16,2%)

_ 773

_ 401

_ 182

_ 358 MARUŠEVEC (5,5%)

K KLENOVNIK (11,2%)

_ 376

_ 256

IVANEC (4,7%)

_ 676

4

SRAČINEC (2,7%)

+ 128 VIDOVEC (2%)

GRAD VARAŽDIN (4,3%)

_ 2129

_ 114

BERETINEC (4,9%)

GORNJI KNEG (1,7%) SVETI SV ILIJA (0,6%)

_ 112 _ 21

+9

NOVI MAROF (4,4%)

_ 611 13 posto manje djece u dobi do četiri godine bilo je u Varaždinskoj županiji 2011. godine nego prije deset godina

T

LJU

BREZNIČKI HUM (13,9%)

_ 219 _ 123

VISOKO (7,5%)

BREZNICA (4,5%))

_ 104

Katolika je 2001. u Varaždinskoj županiji bilo Varaždinska županija uspjela je očuvati kompaktnost je u pogledu narodnosti, ali i vjere. Od ukupnog broja stanovnika čak 97,86 posto ili 172.192 su Hrvati. Po narodnosti slijede Romi kojih je lani bilo 711, od čega najviše živi na području Petrijanca – 379.

Prije deset godina Roma je u Varaždinskoj županiji bilo 448. Prije deset godina Srba je bilo 761, a sada 699 od čega 378 u Varaždinu. Slovenaca je bilo 562, a sada 496 od čega 177 u općini Cestica. Pao je i broj Albanaca s 304 na 264, dok je broj Austrijanaca porastao u deset godina

sa sedam na 12. Bošnjaka je lani bilo 114, Bugara 9, Crnogoraca 43, Čeha 26, Mađara 54, Makedonaca 62, Nijemaca 51, Talijana 24, Rusa 39, Slovaka 14, Ukrajinaca 17… Židova, koji su dali veliki doprinos razvoju Varaždinske županije, osobito izgledu grada Varaždina prije Drugog

svjetskog rata, danas je svega troje, sudeći po popisu stanovništva iz 2011. godine, a isto toliko ih je bilo i 2001. godine. Varaždinska županija kompaktna je i u pogledu vjerske pripadnosti, sudeći prema lanjskom popisu stanovništva, iako je došlo do nekih promjena. Od


AKTUALNO

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

županiji, a svega četri općine bilježe porast

5

I TOGA IMA Raste broj roditelja s pet i više djece

nskoj županiji razinu 1948.! 41,7 godina prosječna je starost stanovnika Hrvatske 2011., dok je 1953. osječna starost a 30,7 godina, 32,5 godina, 1971. 81. 35,4 godina, 37,1, te 2001. 39,3 e

Susret roditelja petero i više malodobne djece Caritasa Varaždinske biskupije

“Ljubav pobjeđuje lošu demografsku sliku!” SVETI ĐURĐ (8,9%)

TRNOVEC BARTOLOVEČKI (0,5%)

_ 370

+ 32 GINEC

JALŽABET (3,1%)

_ 117

„ Jako teško se živi. No nikada nismo požalili zbog djece, ali žalostan sam kada vidim u kakvu smo situaciju dovedeni, čulo se na susretu

MARTIJANEC (11,2%)

_ 484

90

VELIKI BUKOVEC (8,9%)

_ 140

MALI BUKOVEC (11,8%)

LUDBREG (2,2%)

_ 190

_ 295

VARAŽDINSKE TOPLICE (8,7%)

_ 609

Često se navodi da imamo sve manje stanovništva, a s druge strane sve više je vas koji nemate materijalno puno, ali imate bogatstvo ljubavi, ustvrdio je u subotu varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak pozdravljajući okupljene na susretu roditelja petero i više malodobne djece koji priređuje Caritas Varaždinske biskupije.

„Takve ljude trebamo“ Na tradicionalnom susretu održanom u prigodi božićnonovogodišnjih blagdana okupilo se ove godine oko 160 predstavnika obitelji tako da je dvorana varaždinskog Biskupskog ordinarijata bila premala za sve koji

UBEŠĆICA (5,1%)

_ 101

11. po veličini grad u Hrvatskoj je Varaždin s 46.946 stanovnika najveći je Zagreb sa 790.017 stanovnika, a više od 100.000 stanovnika imaju Split, Rijeka i Osijek. Nakon njih slijede Zadar, Velika Gorica, Slavonski brod, Pula, Karlovca i Sisak. Gledaju li se sami gradovi bez okolnih naselja, Varaždin je s 38.839 stanovnika na desetom mjestu.

177.476, a 2011. godine 165.535 175.951 stanovnika čak 94 posto ili 165.535 izjasnilo se katolicima, pravoslavaca je 742, a ostalih kršćana 536. Katolici su najviše zastupljeni u općini Visoko – 99,8 posto, a najmanje u Varaždinu 87,12 posto gdje je i najviše ateista 2.569 ili 5,47 posto. Muslimana je lani u Va-

Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

raždinskoj županiji bilo 349, Židova sedam, a istočnih religija 67. Agnostika i skeptika je 790, ateista 3.865 dok se vjerski nisu izjasnile gotovo tri tisuće stanovnika. Usporede li se ovi podaci s onima iz 2001., vidljiv je blagi pad broja katolika, kao i u cijeloj zemlji. Nai-

me, prije deset godina bilo je 177.476 katolika koji su činili 96 posto stanovništva Varaždinske županije, odnosno oko 12 tisuća više nego lani. Agnostika i onih koji se vjerski nisu izjašnjavali bilo je 2001. godine 2.667, dok se vjernicima nije izjasnilo 1.655 stanovnika.

Koji je spolni čin (ne)prirodan? Ministar je dosta toga rekao. Uvažavamo svakog čovjeka, ali ne želimo da nam se nameće ono što nije dobro, ustvrdio je mons. Ivan Godina, predsjednik biskupijskog Caritasa najavljujući temu «Uvođenje zdravstvenog odgoja u obrazovni sustav» o kojoj je govorio Ladislav Ilčić. Nakon što je ukazao na proceduralne propuste kod uvođenja zdravstvenog odgoja u škole, čelnik GROZD-a osvrnuo se i na njegov sadržaj. Naglašavajući da velik dio nije sporan, Ilčić je kao spornim izdvojio spolni odgoj. - Tu se propagira homoseksualnost, jer se homoseksualni čin drži jednako vrijednim i prirodnim kao i heteroseksualni - rekao je Ilčić te kao posebno neprihvatljivom izdvojio rodnu ideologiju.

koća, ali roditelji nisu sami.

Teško, ali ne žale

Roditelji sedmeročlane obitelji bez posla žive od pomoći Centra i Caritasa te doplatka su se odazvali pozivu, pa je dio ostao u hodniku. Među okupljenima bili su i oni s devetero pa i 11 djece, poput obitelji Sedlar i Branilović. - Božić nije samo uspomena na prošlost, već i sadašnjost ako ga želimo pustiti u svoja srca. Znamo da materijalno propada, ali život ima budućnost. Sada kada se govori o odgoju, mi kršćani ćemo inzistirati na vrednotama koje su nam poznate dvije tisuće godina. Neovisno o tome što se govori jer ni Isus nije bio baš prihvaćen u Betlehemu. I sada kao da ga se želi izbaciti. Međutim, za njega ima mjesta kod vas - ustvrdio je mons. Mrzljak. Naglasivši da ljubav pobjeđuje lošu demografsku sliku,

Prof. Ladislav Ilčić

varaždinski biskup posebno se osvrnuo na polemiku oko (zdravstvenog) odgoja djece. - Dobro je da se otvorila ova diskusija o odgoju. No možda nisam ja najpozvaniji da o tome pričam, nego vi koji najbolje znadete kako odgajate djecu, kako pomagati jedni drugima i znate međusobno dijeliti. Takve ljude trebamo u budućnosti - ustvrdio je mons. Mrzljak. Danas, kako je dodao, nikome nije lako zbog aktualnih poteš-

- Crkva je uvijek s vama, pa i materijalno. Sada kada nam se čini da ima više siromaštva, Caritas pomaže, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu gdje se još umire od gladi jer se nema što jesti - upozorio je mons. Mrzljak, predsjednik Hrvatskog Caritasa, koji je zahvalio Caritasu Varaždinske biskupije na uloženom trudu oko organizacije tradicionalnog susreta na kraju kojeg su podijeljeni obiteljski paketi. - Iskreno, jako teško se danas živi i svaka pomoć je dobrodošla. Primanja supruge su smanjena i sada iznose 2.500 kuna, dok ja primam mirovinu od 1.800 kuna, a samo za kredite odvajamo mjesečno tisuću kuna. Dvoje naše djece su školarci – jedno ide u osnovnu, drugo u srednju školu. Možete si zamisliti kako nam je. No nikada nismo požalili zbog djece, ali žalostan sam kada vidim u kakvu smo situaciju dovedeni svi, ne samo mi. Nad time bi se trebali odgovorni zamisliti poručio je jedan od očeva koji su se u subotu našli u Biskupskom ordinarijatu gdje je bila i obitelj Štefanec koja ima petero djece, a kako su oba roditelja bez posla, žive od pomoći Centra i Caritasa te dječjeg doplatka.


6

ČITATELJI ZOVU

čitatelji zovu www.regionalni.com

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

Obavijest čitateljima 7Plus Regionalni tjednik objavljuje isključivo pisma koja su potpisana imenom i prezimenom uz navedenu adresu, pri čemu ćemo poštovati želju da zaštitimo vaš identitet. Pišite nam na adresu 7Plus Regionalni tjednik, Augusta Šenoe 10, Varaždin, uz naznaku “Za Reagiranja čitatelja“ ili na e-mail adrese urednik@regionalni.com ili vmargetic@regionalni.com. Zovite nas na broj telefona: 042/290-777. Pratite nas na www.regionalni.com i na Facebooku.

Zovite nas na 042/290-777

DVOJBE Živi i radi u Varaždinu, a vozi automobil slovenskih registarskih oznaka

Tko smije voziti auto stranih registracija? „ Bez obzira na to je li riječ o hrvatskim ili stranim državljanima, vozilom stranih registarskih oznaka u Hrvatskoj smiju upravljati najduže šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini Piše: VESNA MARGETIĆ-SLATKI vmargetic@regionalni.com

T ko u H r v at skoj sm ije upravljati vozilom koje ima strane registarske oznake? To pitanje otvorila je čitateljica iz Varaždina (podaci poznati redakciji).

Iznenađenje - Čitanje članka na temu “Volim Hr vatsku, ali svoj džep još više” potaknulo me da vam prijavim varaždinski slučaj “ljubavi prema Hrvat-

Ogorčena sam dvostrukim moralom, ali u Varaždinu to nikoga ne smeta, navodi čitateljica skoj”. Već više godina je na parkiralištu u Trakošćanskoj ulici parkirano osobno vozilo slovenskih registracija. Iako ga stalno zamjećujem, nisam do sada posebno obraćala pažnju na to tko vozi automobil misleći da je riječ o nekom od mojih susjeda koji je zaposlen u susjednoj Sloveniji. Međutim, prije nekoliko dana sam na Varaždinskoj televiziji prepoznala vlasnika tog

automobila – navela je naša čitateljica. Tvrdi da je riječ o osobi koja radi u jednoj od ustanova Grada Varaždina. - Bila sam prilično iznenađena kada sam saznala da ta osoba prima plaću iz gradskog proračuna! Ogorčena sam njegovim dvostrukim moralom. Zanimljivo je da to u Varaždinu nikoga ne smeta. Baš me zanima kako bi se vlasnik tog automobila proveo da radi u Sloveniji, a da su mu tablice na vozilu hrvatske – pita se čitateljica.

Slovo zakona Pitanje upravljanja vozilom stranih registarskih vozila regulirano je Carinskim zakonom, Uredbom za provedbu tog zakona, kao i Međunarodnom konvencijom o privremenom uvozu, doznali smo u Policijskoj upravi varaždinskoj. - Vozilom stranih registarskih oznaka u Republici Hrvatskoj može upravljati isključivo strani državljanin s boravištem u zemlji registracije ili drugi strani državljanin koji ima boravište u nekoj trećoj zemlji, i to ne duže od šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini navedeno je u pisanom odgovoru koji je potpisao načelnik PU varaždinske Darko Jurčec.

Vozilo već nekoliko godina viđam na parkiralištu u Trakošćanskoj ulici, navodi čitateljica

Odluku donosi carinarnica Carinskim zakonom u Hrvatskoj je regulirano pitanje upravljanja vozilima stranih registarskih vozila. - U slučaju zaticanja u prometu vozila stranih registarskih oznaka kojima upravlja hrvatski državljanin, a ne ispunjava navedene uvjete, policija o tome obavještava nadležnu carinsku upravu koja donosi odluku o eventualnom pokretanju prekršajnog postupka i načinu raspolaganja vozilom. Ima li određeno ponašanje obilježja prekršaja, odlučuje nadležna carinska uprava, odnosno za Varaždinsku županiju Carinarnica Varaždin - navode iz PU varaždinske.

Dodaju i da postoji nekoliko iznimki. - Izuzetno, hrvatski državljani koji imaju prebivalište

u Hrvatskoj mogu upravljati vozilima stranih registarskih oznaka ako u putovnici imaju važeću radnu vizu zemlje u

kojoj je vozilo registrirano, ako su vlasnici vozila te ako je u vozilu za vrijeme vožnje i vlasnik vozila. Takvim vozilima mogu upravljati i članovi uže obitelji navedenih hrvatskih državljana. Hrvatski državljanin koji posjeduje isprave za dokazivanje statusa uobičajenog boravišta i rada u trećoj zemlji također ispunjava uvjete za uporabu vozila stranih registarskih pločica u Hrvatskoj, ali ne može vozila koristiti duže od šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini – pojašnjavaju u Policijskoj upravi varaždinskoj.

Opasan kružni tok u Žarovnici? - Ima li kružni tok u Žarovnici uporabnu dozvolu? - pita se čitatelj koji je nazvao našu redakciju, ali je zamolio da ne objavljujemo njegovo ime i prezime. Prema njegovom mišljenju, spomenuti kružni tok tehnički je loše izveden. - Rubnici su previsoki, a i na rotoru zaustavljaju se autobusi koji djecu voze u školu, čime se djeca izlažu opasnosti. Samo je pitanje vremena kada će se dogoditi nesreća – upozorava čitatelj i navodi da je o tome obavijestio Grad Lepoglavu, ŽUC, inspektore za promet te policiju, no nitko nije reagirao. Na mjestu gdje se danas nalazi rotor nekad se nalazilo raskrižje koje je bilo na listi najkritičnijih prometnih točaka u Varaždinskoj županiji. Kako bi se povećala sigurnost sudionika u prometu, krenulo se u izgradnju kružnog toka, a riječ je o zajedničkoj investiciji Grada Lepoglave i ŽUC-a. - Rotor u Žarovnici rađen je iz Programa pojačanog održavanja na županijskim i lokalnim cestama u suradnji s Gradom Lepoglavom. Projekt je izrađen u skladu s Pravilnikom o projektiranju tvrtke Coning Varaždin, a radove je izvodila Niskogradnja Huđek iz Petrijanca. Za ovu vrstu zahvata nije potrebna uporabna dozvola – izvijestili su iz ŽUC-a te navode kako su naknadno sanirane pozicije gdje se zadržavala voda, no to nije utjecalo na sigurnost odvijanja prometa. (ihr)

PROVJERILI SMO Zašto na groblju u Sračincu vrijede različite cijene naknada za ukop?

Za one koji ne žive u Sračincu - više cijene - Za usluge ukopa moje pokojne sestre na groblju u Sračincu naplatili su mi 1.600 kuna i još su mi rekli da bez čeka ne otvaraju grob, a kasnije sam saznala da su drugi za istu tu uslugu plaćali puno nižu naknadu. U Općini su mi pojasnili da je takva cijena zato što mi sestra nije živjela u Sračincu, ali moja pokojna sestra imala je svoju grobnicu na groblju u Sračincu i uredno je plaćala naknadu za održavanje groblja. Smatram da je to veliki bezobrazluk - ogorčena je čitateljica (podaci poznati redakciji) koja nam je i pokazala uplatnice za održavanje groblja za 2012. godinu u iznosu od 55 kuna te uplatnicu

kojom je platila 1.600 kuna usluge ukopa svoje pokojne sestre na sračinečkom groblju. U Općini Sračinec potvrdili su da postoje različite cijene naknada za korištenje i naknade za ukop za osobe koje imaju prebivalište na području općine i one koje nemaju. - Različite cijene uvedene su iz razloga što mještani općine Sračinec izdvajaju sredstva u proračun Općine te se iz tih sredstava, između ostalog, uređuju mjesna groblja, grobne kuće i otkupljuju zemljište za proširenje groblja, pa je logično da su cijene za njih niže od onih koji nemaju prebivalište na području naše općine i na-

vedena sredstva uplaćuju u korist drugih jedinica lokalne samouprave – očitovali su se iz Općine. Navode kako naknada za ukop umrle osobe koja je u trenutku smrti imala prebivalište izvan područja općine Sračinec iznosi 1.600 kuna, što je i propisano Odlukom o upravljanju grobljima koju je donijelo Općinsko vijeće. - Prema podacima kojima raspolažemo, pokojna sestra čitateljice u trenutku smrti imala je prebivalište u Republici Austriji, a prije toga u Varaždinu, te je komunalni redar Općine Sračinec postupio u skladu s Odlukom – zaključuju u Općini Sračinec. (ihr)


8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

OGLAS

7


8

ŠKOLSTVO

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

školstvo znanost www.regionalni.com/ zivotdrustvo/skolstvo

Iskaznice do 16. siječnja

Početak rada uz edukativne tribine Programske aktivnosti Savjeta mladih Grada Lepoglave započet će s edukativnim tribinama i okruglim stolovima, staknuto je na sjednici Savjeta mladih u novom sastavu na kojoj je prihvaćen program rada za ovu godinu. U sklopu savjeta rade Nikolina Špac, Valnea Štefanek, Iva Žulić, Davorin Špičko, Josip Kramarić, Alen Kostanjevec i Mario Žuliček.

Učenici srednjih škola s područja Varaždinske županije koji koriste mjesečne učeničke karte (iskaznice) tvrtke AP Varaždin za prijevoz do 16. siječnja 2013. mogu koristiti karte (iskaznice) za mjesec prosinac – izvijestili su iz Varaždinske županije iz koje poručuju da se uskoro očekuje i sjednica Vlade na kojoj bi se trebalo raspravljati o nastavku modela sufinanciranja srednjoškolskog prijevoza te kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola.

Zovite nas na 042/290-777

NOVO Prijave i upisi u srednje škole Varaždinske županije putem interneta

Stipendisti Varaždinske županije

Ove godine e-upisi!

U Županijskoj palači održano je potpisivanje Ugovora za korištenje stipendija Varaždinske županije za šk./akademsku godinu 2012./2013. - Sveukupno smo izdvojili dva milijuna kuna za stipendije, a vodili smo računa o svim kategorijama. Tako je dodijeljeno 16 stipendija za deficitarna zanimanja, 10 za nadarene, 26 stipendija za stu-

ILUSTRACIJA/ARHIVA RT

„ Elektronički način prijava i upisa u srednje škole provodit će se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, a aplikacija informacijskog sustava je trenutno u izradi Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Nakon što su prijašnjih godina rezultate upisa učenici mogli vidjeti putem interneta, slijedi novi korak po pitanju upisa u prve razrede srednjih škola. Riječ je o e-upisima, odnosno prijavama i upisima u prve razrede – putem interneta.

dente loših socio-ekonomskih prilika i 10 za učenike - rekao je zamjenik župana Milan Pavleković. Ove se godine na Natječaj za dodjelu stipendija prijavilo 370 kandidata, no 50ak ih nije zadovoljilo kriterije. Od tog broja odabrana su 62 nova stipendista: 52 studenta i 10 učenika. Mjesečni iznos stipendija za učenike iznosi 300 kuna, a za studente 700 kuna.

Dvije nove škole Riječ je o najznačajnijoj novini koja će obilježiti upise u srednje škole za školsku godinu 2013./2014., za što su pripreme u tijeku. - Elektronički način prijava i upisa u srednje škole provodit će se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, a aplikacija informacijskog sustava je trenutno u izradi – istaknuto je na radnom

U novoj školskoj godini s radom počinju i dvije nove srednje škole sastanku ravnatelja srednjih škola s područja Varaždinske županije s Miroslavom Huđekom, pročelnikom županijskog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport. S obzirom na to da odjel

Stipendije za 40 studenata

Ovakvom načinu prijava za prve razrede srednjih škola je - odzvonilo!

Kampanja počinje 4. ožujka I ove godine održat će se kampanja za upise u srednje škole koja bi trebala učenicima završnih razreda osnovnih škola pomoći u izboru budućeg zanimanja. Na sastanku s ravnateljima srednjih škola najavljeno je kako će kampanja početi 4. ožujka u Ludbregu, a završiti 15. ožujka u Varaždinu.

kojem je na čelu pokreće aktivnosti upisa u srednje škole, koordinira postupke i izrađuje prijedlog plana upisa, pročelnik Huđek je zamolio ravnatelje da na vrijeme pripreme i dostave prijedloge plana upisa učenika u srednje

škole. - Prethodne školske godine smo upisali ukupno 2324 učenika u prve razrede. Od toga je u gimnazije bio upisan 631 učenik, u glazbenu školu upisali smo 75 učenika, četverogodišnje programe upisalo

je 976 učenika, petogodišnje programe 52 učenika, trogodišnje programe 560 učenika, a posebne programe upisalo je 30 učenika – podsjetio je pročelnik Huđek te dodao kako u srednjim školama trenutno postoje obrazovni programi u kojima treba povećati broj upisanih mjesta. Uz e-upise u srednje škole, posebnost ovogodišnjih upisa bit će i upisi u novoosnovane srednje škole u Ludbregu i Novom Marofu koje planiraju po četiri razredna odjela.

I u Novom Marofu održano je potpisivanje ugovora s novim stipendistima Grada Novog Marofa koji u 2013. godini nastavlja stipendirati 40 studenata. Za tu svrhu godišnje se izdvaja 350.000 kuna, a mjesečni iznos stipendije po korisniku nešto je veći od prosjeka stipendija većine gradova i općina u Varaždinskoj županiji. Na potpisivanju ugovora s novim stipendistima, gradonačelnik Darko Hrenić studentima i njihovim roditeljima poželio je uspješnu 2013. godinu, a pritom se osvrnuo i na važnost ulaganja u obrazovanje kao preduvjet gospodarskog razvitka Novog Marofa.

Po natjecanjima u samom vrhu Čak 35 % osnovnoškolaca i srednjoškolaca sudjelovalo je na natjecanjima i smotrama u prošloj školskoj godini, što našu županiju svrstava u sam hrvatski vrh – izvijestili su iz Varaždinske županije. Broj učenika osnovnih i srednjih škola uključenih u razne razine natjecanja raste iz godine u godinu. Na školskoj razini natjecanja tako je u prošloj školskoj godini sudjelovalo 9480 osnovnoškolaca i 2228 srednjoškolaca, dok je na županijskoj razini sudjelovalo 2375 osnovnoškolaca i 803 srednjoškolca. Što se tiče osvojenih prvih mjesta na županijskim natjecanjima, čak 74 učenika i 31 ekipa iz osnovnih škola osvojili su prvo mjesto, te 64 učenika i 22 ekipe srednjih škola. Na državnim natjecanjima prvo mjesto osvojilo je 9 učenika i 1 ekipa/zbor osnovnih škola te 31 srednjoškolac.

AKTUALNO Odlukom načelnika općine Vinica studenti s područja te općine ostvaruju pravo na subvencionirani prijevoz i ove godine

Subvencioniranje troškova prijevoza redovitim studentima

Kostanjevac: Mala pomoć u ovim kriznim vremenima

Od početka ovog tjedna studenti s prebivalištem na području općine Vinica mogu u prostorijama Općine preuzeti uvjerenja uz koja će na prodajnom mjestu AP Varaždin, bez doplate, preuzimati mjesečne pokazne karte ili karnete za autobusni prijevoz. Odlukom načelnika općine vinički studenti i u akademskoj godini 2012./13. ostvaruju pravo na subvencionirani prijevoz u djelu koliko je do sada iznosilo njihovo vlastito učešće. Tako će se, primje-

r ice, za svakog studenta koji studira u Varaždinskoj, Međimurskoj ili Koprivničko-križevačkoj županiji za pokazne karte iz općinskog proračuna izdvajati od 250 kuna mjesečno, studenti na studiju u Zagrebu ostvaruju pravo na subvenciju od 30 kuna po karti za šest karneta, odnosno 180 kuna mjesečno, studenti na studiju u Puli 60 kuna po karti za četiri karneta, odnosno 240 kuna mjesečno, dok će se za studente koji studiraju u Rijeci ili Opatiji mjesečno doplaćivati

200 kuna, odnosno 50 kuna po karnetu. Oni koji studiraju u Osijeku te putuju vlakom i

Subvencioniranje: doprinos visokom obrazovanju dalje će ostvarivati pravo na povrat doplaćenog iznosa za kartu. S obzirom na to da je Ugovor o prijevozu studenata zaključen s AP Varaždin na snazi od 1. siječnja ove godi-

ne, svim studentima koji su predočili dokaz o kupljenim i korištenim autobusnim kartama u 11. i 12. mjesecu prošle godine za to je razdoblje izvršen povrat novca u visini subvencioniranog dijela na tekuće račune. - Vjerujem da je u ovo krizno vrijeme ovo barem mali doprinos visokoškolskom obrazovanju i rasterećivanju roditelja – zaključio je Marijan Kostanjevac, načelnik općine Vinica. Inače, odlukom načelnika obuhvaćeno je ukupno 46 studenata.


8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

OGLASI

9


10

INTERVJU TJEDNA

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

AKTUALNO Mila Jelavić, dječja pravobraniteljica govori o sve većem broju nasilja m

Od zlostavljanih u nekolik „ Slučaj dječjeg nasilja u Gornjem Knegincu otvorio je pitanje sve češćeg međusobnog zlostavljanja djece i pitanje je što su uzroci takvog ponašanja. Jesmo li djeci, u najboljoj namjeri da ih zaštitimo, zapravo dali prevelika prava da od žrtve postanu mučitelji?

Piše: GORDANA IGREC .

Kao da smo jučer razgovarali s dječjom pravobraniteljicom o zlostavljanoj djeci. Danas je češća tema zlostavljanje odraslih od strane djece ili međusobno dječje zlostavljanje. Institucija pravobraniteljice za djecu relativno je nova u hrvatskom društvu. No paralelno s većim pravima - djeca kao da su dobila i veću moć. Zvuči rigorozno. Ali sjeća li

Najveći problem ponašanja djeteta proizlazi iz postupanja odraslih prema njemu se netko iz generacije srednjih godina da su vršnjaci ubili vršnjaka ili pretukli profesora? „Zlostavljanje“ se svodilo na pogrdne nadimke ili sakrivanje školske torbe. Nitko se nije morao brinuti hoće li biti pretučen ili sustavno maltretiran kao što se to ovih dana događalo u Gornjem Knegincu. Teror kneginečkih adolescenata vratio nas je u stvarnost. Vjerovali smo da je slučaj Luke Ritza, kojega smo koristili kao simboliku nasilja među mladima, bio dovoljno upozorenje današnjoj generaciji klinaca koji sebe smatraju „vladarima ulice“. Zabluda.

Patnje u tišini Od Mile Jelavić, javne pravobraniteljice kao da se preko noći od zaštite zlostavljane djece od strane odraslih, očekuje da odrasle zaštiti od razularene djece. Svjedoci smo sve većeg broja nasilja među djecom. Jedan od zadnjih slučajeva divljanja maloljetnika dogodio se u Gornjem Knegincu, pokraj Varaždina. Kako uopće pokušati to spriječiti? Na žalost, nasilje među djecom i mladima događa se na svim mjestima gdje ona borave - u školi, na igralištu, u kafićima... Mnoga djeca trpe nasilje svojih vršnjaka, a nerijetko pate u tišini, ne tražeći pomoć. Vršnjačko nasilje je pojava s kojom se moraju uhvatiti u koštac svi. Stječe se dojam da je riječ o sve učestalijem i ozbiljnijem problemu. Na žalost, nekoliko njih je završilo i smrću. Unatoč dojmu o poveća-

nom nasilju, službena statistika državnih ustanova ne ukazuje na drastičan porast nasilja unatrag nekoliko godina. No društvo je postalo osjetljivije na nasilje. Ono se više prijavljuje i zajednica se njime više bavi. To zasigurno predstavlja pozitivan pomak u pristupu ovoj problematici. No nasilju svakako moramo pristupiti sustavno, odgovorno i stručno te poduzeti sve mjere kako bismo ga spriječili ili suzbili kada do njega dođe. Jedini učinkovit pristup u borbi protiv nasilja je dobro planirana strategija. Sva se djeca povremeno potuku. No kako prepoznati da je situacija izmakla kontroli? Problemi u ponašanju ne nastaju preko noći. Stoga upadljivo i opasno nasilno ponašanje djeteta ukazuje na to da je ono niz godina imalo teškoće u zadovoljenju svojih potreba. Kako u obitelji, tako i izvan nje. Takvo ponašanje stoga ukazuje na izostanak ranih intervencija koje su djetetu bile potrebne, ali mu nisu pravovremeno pružene ili su bile nedostatne i površne. Dakle, zakazao je svijet odraslih. Neovisno o tome na kojem se mjestu susreo s takvim djetetom. Činjenica je da je ponašanje djeteta najvećim dijelom produkt postupanja odraslih prema njemu. No još nismo stigli do konkretnijeg odgovora kako sve to spriječiti. Provođenjem prevencije na svim razinama društva. To uključuje i pružanje ekonomske sigurnosti i podrške obiteljima u krizi. Jednako je bitno razvijanje i provođenje učinkovitih preventivnih programa u svim segmentima društva - vrtiću, školi, organizacijama slobodnog vremena, u medijima... Na razvoj i primjenu preventivnih mjera obvezuju nas i brojni nacionalni strategijski planovi. Koliko na nasilje među ma loljetn icima utječe opća društvena klima poput neimaštine, borbe za opstanak, poremećenih moralnih i društ venih vrijednosti? Na pojavu mnogih problema, pa tako i nasilja, zasigurno utječu i brojne društvene teškoće. Jedna od njih je siromaštvo, kojem su danas izložene brojne obitelji zbog nezaposlenosti roditelja ili nedovoljnih prihoda. Uz to ide i stalno rezanje proračunskih sredstava za potrebe djece. Problem je

i promoviranje iskrivljenih društvenih vrijednosti kao što je brza zarada bez truda, podcjenjivanje obrazovanja i obezvrjeđivanje rada i ulaganja u sebe.

Prevencija od malena Nije fer kriviti roditelje za ponašanje adolescenata. No nije li se uvijek govorilo da sve počinje od kućnog odgoja? Istina. Najsnažnija prevencija su topli i brižni roditelji koji posjeduju odgojne kompetencije te usmjeravaju i vode svoje dijete u pozitivnom razvoju osobnosti, učeći ga odgovornosti i poštovanju pravila te svojih i tuđih prava. Nažalost, neki roditelji djecu zanemaruju ili zlostavljaju ili ih ne odgajaju na primjeren način. Danas se nerijetko susrećemo s poremećajima u ponašanju djece koji su posljedica prevelike popustljivosti i roditeljske nekritičnosti, bez nužnog discipliniranja. Prevenciju je potrebno nastaviti u vrtiću i školi gdje djeca usavršavaju socijalne vještine i stječu nova iskustva i znanja. Ukoliko se pojave teškoće na ovom razvojnom putu, država je dužna djetetu i obitelji pružiti

ZDRAVSTVENI ODGOJ “Naš ured je još 2007. godine javno zagovarao uvođenje zdravstvenog odgoja. Prema konvenciji o pravima djeteta, sva djeca imaju jednako pravo na informacije koje su važne za zaštitu njihova zdravlja. Spolni odgoj treba biti dostupan svim učenicima.(Ne)suglasnost roditelja nema nikakve veze s tim“.

Izostanak pravovremene intervencije dovodi do “podivljale” mladeži potrebnu pomoć kako bi se teškoće prevladale. Zakazivanje odraslih na ovom putu povećava rizik za pojavu teškoća u ponašanju. Što je sa zahtjevom nastavnika da nasilne i agresivne učenike imaju pravo udaljiti s nastave? Mislim da je to bavljenje posljedicama, umjesto da se bavimo uzrocima pojave nedovoljne zainteresiranosti učenika za nastavu, nezadovoljavajuće discipline u školama i nedovoljne praktične osposobljenosti nastavnika za održavanje discipline u razredu. Sve te probleme dodatno otežava i nedefiniranost i nejasnoća školskih pravila u pojedinim školama i nedosljednost u njihovu poštivanju Je li poduzeto nešto kako bi se spriječila sve učestalija pojava maloljetnika koji prodaju zlato ili srebro po zalogaonicama ili zlatarnicama?

Mila Jelavić, dječja pravobraniteljica

Nedavno smo uputili upozorenje i preporuku o tome da se otkup plemenitih kovina od djece može smatrati ugrožavanjem njihovih prava i interesa te smo pozvali nadležna ministarstva da to spriječe i reguliraju propisima. Zlatarnice ne bi smjele otkupljivati zlato i srebro od djece, jer ona ponekad mogu iz neznanja i nepromišljenosti ili pod nečijim pritiskom prodavati nakit koji su im darovali članovi obitelji, otuđiti obiteljski nakit ili čak postati pomagači kradljivaca koji se preko njih žele riješiti opljačkanog plijena. Ide li potrošačko društvo

na “ruku” porastu agresivnosti adolescenata? Potrošačko društvo donosi niz promjena i teškoća koje negativno utječu na

taknuta i brojnim drugim uzrocima i uskraćivanjima u djetetovom životu. To je svakako pitanje za sociologe i pedagoge.

Umjesto da se bavimo uzrocima, mi se bavimo posljedicama

Disfunkcionalna obitelj često se navodi kao uzrok agresivnosti djece. Osobito nakon razvoda. Nepisano pravilo u Hrvatskoj je da djeca pripadnu majkama. Očevi često ispadnu žrtve koji ovise o milosti bivših supruga kako bi vidjeli djecu. Što vi mislite o tome? Dijete ima pravo na zajedničku skrb oba roditelja. I

odgoj i razvoj djece općenito, pa je moguće da u nekim slučajevima može potaknuti i agresivno ponašanje. S druge strane, agresivnost može biti po-

“Podivljala” djeca


INTERVJU TJEDNA

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

11

među djecom i njihovom “teroriziranju” okoline, posebice roditelja i nastavnika

ko godina do zlostavljača a sustavi nedovoljno surađuju i nisu koordinirani ni u općim, niti u pojedinačnim postupanjima. Kad znamo da je došlo vrijeme da se u „priču“ uključi pravobraniteljica, odnosno država? Djeca, roditelji ili skrbnici djece i ostali građani mogu se javiti pravobraniteljici za djecu ako smatraju da su ugrožena dječja prava i interesi. Svejedno da li ih ugrožavaju institucije, roditelji, skrbnici ili netko treći.

Dječja prava

otac i majka trebaju ravnopravno sudjelovati u životu djeteta, a u tome ih ne bi smjela sprečavati okolnost da dijete živi samo s jednim od njih. Uvijek ističemo važnost roditeljske suradnje i komunikacije te upozoravamo da roditelji svoje osobne interese moraju podrediti interesima djeteta. Tradicionalni stavovi o podjeli obiteljskih uloga još su duboko ukorijenjeni u našem društvu pa možda ponekad utječu i na formiranje stavova stručnjaka u centrima za socijalnu skrb i na sudovima o tome tko će dobiti djecu.To je problem

koji zahtijeva multidisciplinaran stručni pristup na svim razinama. No kada se o ovak vim događajima izvješćuje u medijima, pristup problematici je, nažalost, najčešće senzacionalistički - tekstovi ostavljaju dojam bespomoćnosti odraslih i društva u cjelini pred “podivljalom” djecom. To zapravo ne odgovara stvarnosti. Pojava je ozbiljna i zahtijeva ozbiljan i sistematičan pristup, no rješenja svakako postoje, kao i stručnjaci i odgovorne osobe koje su dužne reagirati. Zašto se onda ta rješenja ne primjenjuju? Netko je

očigledno u tom lancu zakazao. Kada djeca i mladi iskazuju ozbiljne poremećaje u ponašanju, a nasilje je

Zakazao je i sustav i roditelji. Treba krenuti od vrtića, škole, adolescencije... zasigurno jedno do njih, to nam govori o zakazivanju svih sustava s kojima se dijete susretalo tijekom

odrastanja - od obitelji i škole. Zakazao je i sustav koji bi se trebao baviti neprihvatljivim ponašanjem djece. To uključuje i pružanje ekonomske sigurnosti i podrške obiteljima u krizi. Jednako je bitno razvijanje i provođenje učinkovitih preventivnih programa u svim segmentima društva - vrtiću, školi, organizacijama slobodnog vremena, u medijima... Na razvoj i primjenu preventivnih mjera obvezuju nas i brojni nacionalni strategijski planovi. Na žalost, mjere koje se primjenjuju često su segmentirane i nepovezane,

Koliko vam se djece ili netko u njihovo ime javio za pomoć lani i na što su se uglavnom žalili? Rijetko nam se obraćaju djeca sama. Uglavnom to drugi rade za njih. Još nemamo podatke za lanjsku godinu. No godinu ranije, u 2011. radili smo na 1054 nova slučaja kojima je bilo obuhvaćeno 1616 djece. Prijave su se, kao i prethodnih godina, najčešće odnosile na povredu prava djece da za njih skrbe oba roditelja ukoliko je u pitanju razvod. Jer cilj je da dijete ne izgubi kontakt niti s jednim od njih. Također je bilo pritužbi na zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja. Brojne su i prijave zbog povreda prava djece na obrazovanje, a uglavnom se odnose na dostupnost, uvjete i kvalitetu obrazovanja te na djecu s teškoćama u razvoju. Nabrojili ste najčešće povrede dječjih prava. No možete li nam reći u kojim je još slučajevima vrijeme „krenuti“ službenim putem u zaštitu djeteta? Svaki put kad se krše odredbe Konvencije o pravima djeteta. Tak vih je situacija mnogo i nemoguće ih je nabrojiti, a one se događaju svaki put kad odrasli stave svoje interese ispred dječjih. Nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje i iskorištavanje najteži su oblici kršenja dječjih prava. No prava djece krše se i uskraćivanjem njege, skrbi i razvojnih poticaja, zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne zaštite... Cijeli je niz čimbenika važnih za zdrav i cjelovit razvoj djeteta. Konvencija obvezuje sve institucije da u svim postupanjima vezanim uz djecu uvijek daju prednost najboljem interesu djeteta, dakle onome što je u konačnici najbolje za dijete. Je li, prema vašem mišljenju, uvođenje zdravstvenog odgoja u škole „u najboljem interesu djeteta“? Crkva i Udruga „Grozd“ na ratnoj su nozi, a djecu se gotovo ništa ne pita. Naš je ured još od 2007. godine javno zagovarao uvođenje zdravstvenog odgoja, kao sadržaja koji će

djeci pružiti činjenično točne i znanstveno utemeljene informacije. Bitno je podučiti ih sigurnom i odgovornom ponašanju u različitim područjima njihovog života - higijeni i zdravlju, prehrani, društvenom životu i spolnosti. Djeca moraju naučiti o spolno prenosivim bolestima. Konkretno, o spolno odgovornom ponašanju. Ne kosi li se crkveno mišljenje s Konvencijom o pravima djeteteta? Kosi. Prema Konvenciji sva djeca imaju jednaka prava na informacije koje su važne za zaštitu njihovog zdravlja i koje upućuju na odgovorno spolno ponašanje. Zato im nitko, pa ni roditelji, nemaju pravo uskratiti te informacije. Smat ra mo da prog ra m zdravstvenog odgoja, kao i njegov integralni dio - spolni odgoj, treba biti dostupan svim učenicima.

Prema Konvenciji o dječjim pravima, djeci se ne smije zakinuti zdravstveni odgoj Baš kao što su im dostupni i drugi programi i nastavni predmeti. Suglasnost roditelja nema nikakve veze s tim.

Razvod - problem Koji su najveći problemi hrvatske djece, a u vašoj su ingerenciji? Kao što sam već odgovorila, među problemima koji se nama prijavljuju najbrojniji su sukobi i nesuglasice među razvedenim roditeljima koji se prelamaju preko djeteta, nasilje nad djecom i među djecom i zanemarivanje djeteta te povrede obrazovnih prava djece. Što mislite o radu službi za socijalni rad? Često se čuju zamjerke da su one samo dio administracije koja rutinski obavlja svoj posao bez konkretnih rješenja? U Hrvatskoj djeluje velik broj centara za socijalnu skrb u kojima rade brojni stručnjaci različitih profila na vrlo teškim i odgovornim poslovima. Uvjeti nisu laki. O njihovom se radu ne mogu olako izricati paušalne ocjene. No u našim godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru više puta smo upozoravali da su djelatnici centara često preopterećeni prevelikim brojem poslova. Usto, uglavnom nemaju osiguranu stručnu podršku kroz edukacije i superviziju. Zbog toga se događaju propusti ili površnost u radu, što osobito zabrinjava kad je riječ o zaštiti djece.


12

POSLOVNI SVIJET

poslovni svijet www.regionalni.com

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

D. Drk u Vijeću za prehrambenu industriju Dragutin Drk, predsjednik Uprave Vindije, jedan je od 16 članova koje je ministar Tihomir Jakovina imenovao u Vijeće za prehrambenu industriju koje je sastavljeno od predstavnika najvećih prehrambenih kompanija, HGK, HUP-a, Ekonomskog instituta te Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. - Odlučili smo poduzeti sve raspoložive mjere industrijskih politika kako bismo

osnažili tržišnu poziciju prehrambene industrije. Za njezin daljnji razvoj 2013. godina je ključna, budući da će od 1. srpnja, ulaskom Hrvatske u EU, izvoz biti opterećen višim troškovima, dok se domaće tržište otvara za snažnu inozemnu konkurenciju - ustvrdio je Jakovina na prvoj sjednici novog Vijeća koje će se sastajati jednom mjesečno, a ovog mjeseca govorit će o problemima zbog izlaska iz CEFTA-e.

Zovite nas na 042/290-777

POLJOPRIVREDA Predavanja o novim obvezama

Poticaji ovise i o novim propisima i uredbama „ Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti ima za posljedicu umanjenje ili gubitak prava na izravna plaćanja, upozorava Bogović Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

bi na vrijeme mogli ispuniti sve uvjete i poduzeti potrebne mjere propisane zakonom.

Stručni savjetnici Poljoprivredne savjetodavne službe tijekom siječnja i veljače održat će predavanja u svim općinama i gradovima Varaždinske županije o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivredi koje moraju ispunjavati poljoprivredni proizvođači, korisnici izravnih plaćanja, sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Predavanja gdje i kada

Mara Bogović

O prilagodbi EU Barem jedan član OPG-a, kako doznajemo od stručne savjetnice Mare Bogović, obavezan je s MIBPG gospodarstva i osobnom iskaznicom doći na predavanja gdje će biti govora o novim zakonima i prilagodbi EU. Govorit će se o legalizaciji objekata u poljoprivredi, IPARD programu, integriranoj proizvodnji i posebice višestrukoj sukladnosti. - Ona se odnosi na provođenje već postojećih uredbi EU i hrvatskih propisa s područja zaštite prirode i okoliša te zaštite zdravlja ljudi i životinja u poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem promicanja održive poljoprivrede. Ujedno je to i obaveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja (poticaji), vezana uz

poštovanje mjera zaštite prirode i okoliša, zaštite zdravlja ljudi i životinja te mjera dobre poljoprivredne prakse. Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti ima za posljedicu umanjenje ili gubitak prava na izravna plaća-

Barem jedan član OPG-a treba doći na predavanja nja - upozorava Bogović. Osim navedenih tema, kako dodaje, poljoprivrednici će biti upoznati s ostalim zakonima i pravilnicima koji obuhvaćaju djelokrug njihove proizvodnje, kojih se moraju pridržavati kako

Prema planu Poljoprivredne savjetodavne službe, predavanje o svim ili pojedinim ovim temama održat će se u općinskoj dvorani u Maruševcu 11. siječnja s početkom u 11 sati, a 14. siječnja bit će dva predavanja u učionici ivanečke autoškole Božinić s početkom u 18 i 19 sati. Istog dana u 11 sati predavanje će se održati u Društvenom domu u Tužnom. U Ljubešćici će se predavanje održati 16. siječnja u 11 sati; istog dana u lepoglavskom TKIC-u u 18 sati govorit će se o višestrukoj sukladnosti, a u 19 o legalizaciji objekata. U četvrtak 17. siječnja predavanje će se održati u Beretincu s početkom u 11 sati, a dan kasnije u 18 i 19 sati u vatrogasnom domu u Donjoj Voći. Za poljoprivrednike iz Bednje, Kneginca Gornjeg i Ludbrega predavanja će biti 21. siječnja, 22. siječnja u Sv. Iliji, a 23. siječnja u Ladanju Donjem i Cestici. Dan kasnije predavanja će se održati u Beletincu i Malom Bukovcu, a 25. siječnja u Sudovčini. Hrastovsko će biti domaćin stručnjacima 27. siječnja, Vidovec 30. siječnja, a 31. siječnja Vinica.

I TOGA IMA Lepoglavski proračun prema planu, a Varaždinu ipak kredit

Lepoglava bez ikakvog duga Vlada RH je u četvrtak napokon dala suglasnost Gradu Varaždinu na kredit kod PBZ-a za 26,1 milijun kuna, dok je proračun Lepoglave za 2012. rebalansom smanjen za 1,5 milijuna i iznosi 19,9 milijuna. - Kod prihodovne strane naglasio bih da su izvorni porezni prihodi na razini planiranih, a dobili smo više sredstava iz kapitalnih i tekućih potpora, prije svega od poreza na dobit, pa možemo reći da je povećana i gospodarska aktivnost u našem gradu. Jedino nismo proveli prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni, jer smo htjeli pričekati da ta zemljišta potpuno komunalno uredimo - objasnio je gradonačelnik Marijan Škvarić na sjednici Gradskog vijeća.

Prodaja zemljišta, kako je najavio, krenut će ove godine. - Kod rashodovne strane nigdje nije promijenjena niti jedna stavka, a posebno bih istaknuo komunalnu infrastrukturu gdje smo s nešto manjim sredstvima riješili sve što smo planirali. Dakle, proračunski korisnici dobili su u cjelosti planirana sredstva, a sve ugovorne obveze

koje Grad ima s izvođačima su u potpunosti isplaćene. Grad ovog trenutka nije nikome ništa dužan - naglasio je Škvarić. Na sjednici se raspravljalo i o donošenju Programa javnih potreba u 2013. godini koji uključuje građenje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, tekuće održavanje komunalne infrastrukture, javne potrebe u sportu, poticanje poljoprivrede, raspodjelu sredstava socijalne skrbi te programe u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruge i stranke. Osim toga usvojen je i Program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2013. godinu, koji je predstavio njegov novoizabrani predsjednik Mario Žuliček.

Automati za naplatu maknuti s desne strane Ulice braće Radića, gdje su iscrtane nove linije parkirnih mjesta, d

DVOJBA Zašto 1. siječnja nisu zaživjela sva nova pravila

Zašto su prekasno dvije odluke Grads „ Svim vozačima koji su se nakon 1. siječnja ravnali po novim pravilima koja još predlažem da se obrate gradonačelniku sa zahtjevom da ih podmiri Grad Varažd Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

Nova pravila oko naplate parkiranja u Varaždinu ne vrijede od 1. siječnja, već bi trebala stupiti na snagu tjedan dana kasnije, odnosno 8. siječnja, premda je na varaždinskom Gradskom vijeću jasno rečeno i odlučeno da će promjena nastupiti s prvim danom nove godine! Posljedica je to zakašnjele objave odluka, odnosno kašnjenja za koje nije jasno je li posljedica opuštenog rada gradskih službenika uoči božićno-novogodišnjih blagdana ili nečeg drugog.

Hitan poziv Nakon što je u studenom s dnevnog reda skinut prijedlog Roberta Podolnjaka i Josipa Staneka o novim pravilima naplate parkiranja u Varaždinu, varaždinski gradonačelnik Goran Habuš tu je problematiku uvrstio u dnevni red sjednice Gradskog vijeća održane u prosincu. Usprkos upozorenjima da vijećnici ne bi trebali brzati s promjenama bez dogovora s koncesionarom, tvrtkom Crtorad, većina je podržala smanjenje broja parkirnih mjesta, 15-minutno produljenje počeka naplate te dvosatnu odgodu naplate na Trgu bana Jelačića. - Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u

“Službenom vjesniku Grada Varaždina”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine - navodilo se na kraju dviju odluka donošenih 21. prosinca. Da bi se to poštovalo, odnosno da bi nova pravila uistinu počela vrijediti od 1. siječnja ove godine, odluke gradskih vijećnika trebale su biti objavljene najkasnije do Badnjaka. To, međutim, nije učinjeno. Štoviše, “Službeni vjesnik Grada Varaždina” sa spomenutim odlukama nije ugledao svjetlo

Je li “opušten” rad ili čekanje kredita uzrok kašnjenja? dana ni zadnjeg dana prošle godine, kao ni prethodna dva “Službena vjesnika” s proračunom! Zašto, pitamo Roberta Podolnjaka, predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća. - Zadnji dan prošle godine dobio sam poziv od pročelnika Vlade Vlašića i pročelnice Branke Matavulj da se javim u Gradsku vijećnicu u vezi mišljenja oko objave odluka oko parkiranja - doznajemo od Podolnjaka koji je došao, ali u srijedu, 2. siječnja. U Gradskoj vijećnici, kako pojašnjava, našli su se u problemu jer nisu objavili “Službeni vjesnik “ s odlukama u

Zadnji članak Odluke kako je donešena (lije

kojima je stajalo da stupaju na snagu osmog dana od dana objave i primjenjuju se od - 1. siječnja! - Takve odluke se nisu mogle objaviti nakon Badnjaka jer se jednostavno zakasnilo. Moglo se objaviti ili da stupa na snagu osmog dana po objavi ili 1. siječnja, ali ne oboje. Stoga je odlučeno da se u “Službenom vjesniku Grada Varaždina” neće navoditi 1. siječnja, odnosno samo da „odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave“ - objašnjava Podolnjak.

Odluke – „skratili“! Tek kada je dogovoreno „skraćivanje“ zadnjih članaka odluka, one su i objavljene u “Službenom vjesniku Grada Varaždina”, ali s datumom od 31. prosinca 2012., tako da bi se trebale početi primjenjivati tek od 8. siječnja. - Svim vozačima koji su se nakon 1. siječnja ravnali po novim pravilima koja još nisu zaživjela te su zbog toga even-


POSLOVNI SVIJET

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

Varteks spaja

MF zatražio stečaj tvrtki Breza, Nautica…

Nije dugo trajala lanjska reorganizacija Varteksa kao holdinga radi, kako je rekao predsjednik Uprave Zoran Košćec, pojednostavljenja upravljačke strukture. Naime, već je u tijeku (novo) pripajanje tvrtki Varteks Odjeća, Varteks Ludbreg i Varteks Bednja dioničkom društvu Varteks.

Na prijedlog Ministarstva financija, odnosno nadležne porezne uprave, varaždinski Trgovački sud pokrenuo je stečajni postupak po skraćenom postupku nad više poduzeća. Tako je 31. prosinca 2012. otvoren i zatvoren stečaj nad ivanečkim poduzećem Breza, koje će biti brisano iz sudskog registra po pravomoćnosti rješenja koje je objavljeno 2. siječnja ove godine.

Sredinom prosinca otvoren je stečajni postupak nad varaždinskom Nauticom koji je istodobno i zatvoren jer direktor dužnika nije podnio prokazni popis imovine, a u roku od 45 dana niti jedan vjerovnik nije predložio stečaj. Po skraćenom postupku u stečaj je otišlo i varaždinsko poduzeće Adriatic Cargo, i to temeljem zahtjeva koji je predao varaždinski Područni ured Porezne uprave.

13

Agencija za plaćanja u poljoprivredi više neće isplaćivati državne potpore korisnicima na račune posebnih namjena, pa poziva korisnike potpora u poljoprivredi koji u Upisniku imaju upisan račun posebnih namjena („zaštićeni račun“) da ga promjene u račun za poslovne namjene

AQUACITY Bivši radnici između Grada Varaždina i Nedblama

Ni posla, ni plaće, ni odjave, ni mogućnosti zapošljavanja „ Puškadija: Novca nemamo, a treba živjeti, vraćati kredite. Istječe nam rok za prijavu na burzu rada, a zbog nerazjašnjenog statusa ne možemo tražiti ni socijalnu pomoć Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

dok će se parkiranje na lijevoj strani ove ulice i dalje naplaćivati

oko naplate parkiranja u Varaždinu

o objavljene skog vijeća? nisu zaživjela te su zbog toga eventualno dobili kazne, din, poručuje nezavisni vijećnik Robert Podolnjak

evo) i “skraćena” verzija objavljena u Službenom vjesniku Grada Varaždina (desno)

U tijeku “intenzivni razgovori” Da su itekako bila opravdana upozorenja da bi problematici naplate parkiranja trebalo pristupiti dogovorno i sustavno, pa tako (pokušati) postići dogovor i oko preskupih ovrha kao zacijelo najvećeg problema o kojem dosada nije rečeno baš ništa, govori izjava koju je varaždinski gradonačelnik Goran Habuš dao za subotnji Večernji list. Tu, naime, priznaje ne samo da će nova pravila početi vrijediti od 8. siječnja, već i da su „u tijeku su intenzivni razgovori s koncesionarom o načinu primjene odluka Gradskog vijeća o parkiranju“. S tim u vezi komunalni pročelnik Vlado Vlašić ustvrdio je za Radio Varaždin da su „početne tenzije splasnule i da sada Grad i koncesionar razgovaraju kao dva partnera u ugovornom odnosu“. Dakle, iako je Gradsko vijeće donijelo odluke koje su trebale vrijediti do početka siječnja, tek sada se pregovara kako ih primijeniti?! Neke promjene, doduše, već su vidljive. Tako su automati za naplatu, primjerice, maknuti s desne strane Ulice braće Radića, dok će se parkiranje na lijevoj strani i dalje naplaćivati.

tualno dobili kazne, predlažem da se obrate gradonačelniku sa zahtjevom da ih podmiri Grad Varaždin, a onda neka gradonačelnik ustegne taj trošak iz plaća od onih koji su za to

odgovorni - poručuje Podolnjak koji usput podsjeća da se u Varaždinu moglo parkirati 10 minuta bez kupnje karte do 2009. godine kada je Gradsko vijeće to skratilo na pet minuta.

Desetak zaposlenika restorana Aquacity ne samo da je ostalo bez posla i zadnjih plaća, odnosno otpremnina za koje ne znaju hoće li ih i od koga dobiti, nego se ne mogu ni prijaviti u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje niti se zaposliti kod novog poslodavca, iako ne rade već više od dva mjeseca niti primaju bilo kakav novac!

Nedblam “diže ruke” Nesvakidašnja i vrlo teška situacija u kojoj su se našli djelatnici ugostiteljskog objekta smještenog uz „varaždinsko more“ posljedica je spora između Grada Varaždina, vlasnika restorana i cijelog kompleksa Aquacity, te poduzeća Nedblam, njegovog zakupca. Do spora je došlo nakon što je u jesen prošle godine Nedblam prijevremeno odustao od zakupa. Tada je, uz ostalo, otvoreno pitanje čiji su zapravo zaposlenici, odnosno tko bi im trebao isplatiti otpremnine i plaće te ih odjaviti da bi se mogli prijaviti na burzu rada. - Svi mi imamo ugovore o radu na neodređeno vrijeme, mi koji smo u ožujku 2008. godine sklopili s Aquacityjem, poduzećem u vlasništvu Grada Varaždina. Nakon što je u travnju 2011. Grad Varaždin dao restoran u najam na pet godina ugostiteljskom obrtu Dražena Rogineka, odnosno podzakupcu poduzeću Nedblam koje su osnovali Roginek i Martin Plantak, potpisan je sporazum između Aquacityja i Grad Varaždina s jedne te spomenutog obrta i tvrtke s druge strane. Temeljem toga

Predstečajna nagodba?

naši su ugovori o radu preneseni na zakupnika - doznajemo od Jožice Mar koja je radila kao konobarica u Aquacityju. U tom sporazumu, između ostalog, stoji da „ukoliko dođe do prestanka zakupnog i podzakupnog odnosa bez krivnje zakupnika ili zakupodavca prije isteka roka, radnici ostvarivanje svojih prava po ugovorima o radu mogu potraživati solidarno samo od zakupodavca, tvrtke Aquacity, i Grada Varaždina“.

Ni Grad ih ne želi - I Grad Varaždin i bivši zakupac pozivaju se na taj članak i vele da oni nemaju nikakve obveze prema nama, odnosno da ih ima druga strana. Primjerice, kada smo došli krajem prošle godine do Rogineka tražeći isplatne liste za studeni, rekao nam je da on nema ništa s nama jer su odjavili djelatnost i s 31. listopada poslali naše radne knjižice radi odjave u HZMO - veli Ivan Puškadija, jedan od bivših djelatnika restorana. Grad Varaždin, kako dodaje, isto tako diže ruke od njih, što

ga čudi. - Nakon što je Aquacity bio iznajmljen, nitko od zaposlenika nije htio potpisati ugovor o radu s Roginekom, već smo pristali na sporazum o prijenosu ugovora dok traje zakup. Dakle, pristali smo biti djelatnici gradske tvrtke u nekoj vrsti posudbe ili najma. Budući da je zakup prekinut, smatramo da bi Grad Varaždin trebao sada voditi računa o nama, neovisno o tumačenju sporazuma jer naša situacija je neodrživa. Ne samo da ne dobivamo plaće i otpremnine, nego nas nema tko odjaviti kako bismo se mogli prijaviti na burzu rada, odnosno zaposliti kod novog poslodavca - naglašava Puškadija. Naime, kako pojašnjava, vraćene su im radne knjižice s HZMO-a. - Mirovinsko nas nije odjavilo jer vele da nisu imali na temelju čega. A Grad nas ne želi natrag jer gradonačelnik Habuš tvrdi da nije obvezan preuzeti odgovornost za nas. Već smo dali dva zahtjeva za susret s njime. Neki vele da je rekao kako ne misli s nama

sastančiti. No Grad Varaždin bi mogao iz proračuna isplatiti zaostale plaće i otpremnine, a zatim potraživati taj iznos od zakupca sudskim putem, ako smatra da je u pravu - veli Mar. Takvo ponašanje gradske vlasti posebno čudi bivše djelatnike jer je Grad Varaždin, kako tvrde, jednoj bivšoj djelatnici isplatio otpremninu prije nekoliko mjeseci, pa im nije jasno zašto ne bi i njima. - Zbog svega ovoga bili smo na inspektoratu, a podnijeli smo i prijavu državnom odvjetništvu, ali nama treba pomoći odmah. Novca nemamo, a treba živjeti, vraćati kredite. Uz to, istječe nam rok za prijavu na burzu rada. Zbog našeg nerazjašnjenog statusa ne možemo čak ni tražiti socijalnu pomoć. Uistinu ne vidim razlog zašto nam Grad Varaždin ne bi u ovakvoj situaciji pomogao i preuzeo i za nas ostale teret s kojim se ne možemo nositi. Zar u ovoj državi baš sve mora pasti na leđa radnika - pita se bivši djelatnik Nedblama i Aquacityja za koji je FINA-i dostavljen prijedlog za predstečajnu nagodbu.

NAŠA POSLA Iako imaju radnike propalog restorana, varaždinski bazeni uzimaju druge

Nakon prelaska iz SDP-a u HNS - posao čistačice Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin zapošljava „vanjske“ osobe, iako bi se očekivalo da najprije zbrine one koji su ostali bez posla nakon što je nad njezinim restoranom otvoren stečaj. No, naravno, ne zapošljava se (opet) bilo tko. Gradski bazeni sredinom

prošle godine dobili su novu djelatnicu. Riječ je o bivšoj članici kučanskog SDP-a koja je napustila stranku nezadovoljna statusom. Osobito joj je zasmetalo što nije dobila radno mjesto stručnog suradnika pri županijskoj organizaciji SDPa koje je ostalo upražnjeno

nakon iznenadnog odlaska Verice Mikac… Budući da je na mjesto V. Mikac došao netko drugi, napustila je SDP i ušla u HNS. Zatim je dobila posao u Gradskim bazenima. Zaposlena je kao čistačica, najprije na tri mjeseca, a zatim još na

tri. Ugovor joj je ovih dana produljen i po treći put, iako još ima nezbrinutih djelatnika bazenskog restorana koji je u međuvremenu na brzinu odveden u stečaj, kao i obećanjima da neće biti zapošljavanja osoba izvana koja su se čula na Upravnom vijeću.


14

ROTIRKA - SUDNICA

rotirka sudnica www.regionalni.com/ crna-kronika

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

Oluke i cijevi krao na crkvama, grobnim kućama, kafićima... U osam mjeseci, od svibnja do kraja prosinca prošle godine 29-godišnjak je demontirao i ukrao bakrene oluke i cijevi za odvodnju oborinskih voda s čak 17 objekata na širem varaždinskom i ivanečkom području. Iz PU varaždinske su izvijestili da su dovršili kriminalističko istraživanje i utvrdili sumnju da je upravo 29-godišnji muškarac “haračio” i krao bakar sa zgrada crkvi, župnih ureda, grobnih kuća, ugostiteljskih i drugih objekata. Pritom mu je u krađama na ivanečkom

području pomagao još jedan 29-godišnjak. No utvrđeno je i da je u osam navrata na varaždinskom području razbio spremnike za gorivo teretnih vozila iz kojih je otuđio viđe od tisuću litara dizel-goriva. - Ukupna materijalna šteta počinjena ovim kaznenih djelima procjenjuje se na više desetaka tisuća kuna. Protiv obojice navedenih podnijet će se kaznena prijava za kaznena djela krađa i teških krađa - naveli su iz PU varaždinske. (vms)

Zovite nas na 042/290-777

I TOGA IMA

DOZNAJEMO Sjever Hrvatske potresle tragedije na kraju 2012. i početku 2013.

Niz ubojstva i samoubojstva na prijelazu iz Stare u Novu godinu Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

Ubojstvo dvogodišnjaka i samoubojstvo njegovog oca u Gornjoj Dubravi, tragičan obračun braće u Orehovici, pokušaj ubojstva u Družbincu, samoubojstvo 22-godišnjaka pištoljem u Varaždinu i bombom u Škriljevcu… Prijelaz iz 2012. u 2013. godinu ostat će, nažalost, u dvije najsjevernije županije, Varaždinskoj i Međimurskoj, vjerojatno više zapamćen po ovim osobnim i

FACEBOOK

„ U vrijeme novogodišnjih blagdana, kada se često sagledava postignuto, više je tragedija kojih bi zacijelo bilo manje da je više podrške i društvene prihvaćenosti obiteljskim tragedijama, koje su mnogi stavili u prvi plan ispred slavlja i svih drugih događaja, baš kao što su to nedavno učinili sa slučajem nasilja u kneginečkoj općini.

Strava u Međimurju U nedjelju 30. prosinca, oko 22 sata u Orehovici su se međusobno verbalno, a potom i fizički sukobila dva brata. Tijekom sukoba stariji 43-godišnjak je uzeo sjekiru i tupim dijelom više puta udario mlađeg 38-godišnjaka u glavu

Fotografija koju je 25-godišnjak objavio na Facebook stranici nekoliko dana prije tragedije

i tako mu nanio ozlijede od kojih je preminuo. Svega dan kasnije u 16.35 sati PU međimurska dobila je dojavu da su u štaglju u Gornjoj Dubravi pronađena obješena mrtva tijela muškarca i djeteta. - U svom štaglju 25-godišnjak vješanjem je usmrtio svog dvogodišnjeg sina, a potom počinio samoubojstvo vješanjem - izvijestili su iz PU međimurske. Sve upućuje na to, kako je dodala međimurska policija, da su ovom nemilom i u nas gotovo nezabilježenom događaju prethodile bračne nesuglasice.

Većini tragedija kumovale su veće količine alkoholnih pića Tijekom četiri i pol godine braka 25-godišnjak i njegova tri godine mlađa supruga, rodom Ukrajinka, često su se svađali. Kako je ustvrdila u medijima, razlog je bila njegova posesivnosti i prisiljavanje na spolni odnos, a posebno sklonost piću. Zbog vožnje bez vozačke dozvole, koja mu je oduzeta nakon niza prekršaja, u studenom je proveo 15 dana u zatvoru, a po izlasku iz zatvora supruga mu je zaprijetila razvodom. Već tada, kako je rekla, prijetio je ubojstvom sina i četverogodišnje kćeri. No kobnog poslijepodneva kćer nije htjela ići s ocem do kuće u Gornjoj Dubravi gdje su živjeli prije nego što su početkom prosinca iznajmili

stan u Čakovcu kako bi bili bliže njegovom povremenom poslu. Supruga je, međutim, ostajala kod svojih, a kobnog dana navodno je opet zaprijetila razvodom.

Nož, bomba i pištolj Alkohol je itekako kumovao pokušaju ubojstva koji se zbio u obiteljskoj kući u Družbincu 1. siječnja oko 16.50 sati gdje je 60-godišnji otac pokušao ubiti 34-godišnjeg sina. - Kriminalističkim je istraživanjem utvrđeno da je pod utjecajem alkohola od 3,09 g/ kg, džepnim nožem, bez ikakvog povoda, navedenom zadao dvije ubodne rane u predjelu prsne kosti - izvijestili su iz PU varaždinske dodavši da je ozlijeđenom 34-godišnjaku medicinska pomoć pružena u varaždinskoj bolnici. Veću tragediju spriječila je majka koja je uspjela izbiti suprugu nož te sinu pomoći da pobjegne iz kuće, a zatim pozvati Hitnu pomoć. Dan ranije, odnosno 31. prosinca u Škriljevcu se ubio 61-godišnjak aktiviravši ručnu bombu, a u Varaždinu 22-godišnjak pištoljem. Sve ovo, nažalost, pokazuje na ono što već dugo upozoravaju stručnjaci: da su novogodišnji blagdani, kada se često sagledava postignuto, jedan od najčešćih trenutaka tragedija kojih bi zacijelo bilo manje da su na vidiku bolje perspektive, više međusobne podrške i društvene prihvaćenosti, obilježja kojih je sve manje u modernom svijetu, posebice kada zapadne u krizu.

Mladić preživio udar vlaka U subotu 5. siječnja oko 5.50 sati u Novom Marofu putnički je vlak na pruzi Zagreb - Varaždin naletio na 20-godišnjaka koji je sjedio na pruzi. Nakon zvučnog signala vlaka mladić se pokušao maknuti s pruge, ali ga je vlak udario prednjom lijevom stranom te odbacio u lijevi jarak uz prugu. Medicinska pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Varaždin, a njegove ozljede za sad nisu okvalificirane. Alkotestiranjem je utvrđeno da je 20-godišnjak bio pod utjecajem alkohola od 0,65 g/kg.

2,91 promil alkohola u krvi imao je 42-godišnji policijski službenik koji je na autocesti Zagreb - Goričan 28. prosinca službenim vozilom Škoda Superb udario u kamion varaždinskih registracija te na mjestu preminuo, dok je njegov suvozač, koji je preminuo tri dana kasnije, imao 1,83 promila alkohola u krvi

RAZBOJNIŠTVO

Uhićeni razbojnici Policijski službenici PU varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom i 15-godišnjim maloljetnikom, zbog sumnje da su u subotu 29. prosinca oko 21.20 sati u Vrazovoj ulici u Varaždinu počinili razbojništvo nad 18-godišnjakom kojeg su presreli te mu otuđili nekoliko stotina kuna. Protiv počinitelja slijedi kaznena prijava za razbojništvo.


15

DOZNAJEMO U novu godinu tvrtka Auto Prikratki ušla s atraktivnim poslovnim prostorom

Novi autosalon vozila KIA otvoren i u Supilovoj ulici 7

Tvrtka Auto Prikratki, koja je na tržištu prisutna već 29 godina, ušla je u novu godinu prostorom. U Ulici F. Supila 7 u Varaždinu otvorila je autosalon vozila KIA.

I vanbrodski motori - Od male servisne radionice pokrenute prije gotovo trideset godina razvili smo poslovni sustav s više od 25 zaposlenih koji rade u našem servisnom centru, zatim u dva specijalizirana prodajna salona ovlaštena za prodaju i servisiranje vozila Kia, Fiat, Lancia i Alfa Romeo - ističu u tvrtki Auto Prikratki. Uz to, kako dodaju, nude motocikle i skutere grupacije Piaggio, vanbrodske motore Tohatsu te grupacije BRP (Bombardier Recreational Products) u čijem su sustavu ATV vozila Can Am, vodeni scooteri Sea Doo te motorne saonice Ski Doo.

Prate trendove - Uz nova, tu su i provjerena rabljena vozila koja se nakon otkupa temeljito do-

rađuju i prodaju uz jamstvo od šest do 24 mjeseca. Uz klasične načine plaćanja putem kredita, leasinga ili gotovine, nudimo i mogućnost nekoliko vrsta financiranja preko debitnih i kreditnih kartica - vele u Auto Prikratkom. Njihova trgovina dijelova opskrbljena je s više od 8.000 raznih artikala. - U mogućnosti smo u svakom trenutku dostaviti ili osigurati rezervni dio ili dodatnu opremu za sve marke vozila. Pratimo sve razvojne trendove te u servisu posjedujemo najmoderniju dijagnostičku opremu za otklanjanje kvarova, a naši djelatnici redovno pohađaju stručne tečajeve usavršavanja širom Europe - naglašavaju. Osim ovlaštene prodaje i servisa, Auto Prikratki ugrađuje plinske instalacije u vozila. - Ovlašteni smo partner renomiranih tvrtki Lovato i Landi Renzo. Izvodimo i restauracije vozila, od osobnih i terenskih pa do oldtimera - vele u tvrtki Auto Prikratki u kojoj je moguće iznajmiti i osobna ili teretna vozila po vrlo pristupačnim cijenama.

Novi prodajni autosalon U cilju proširenja u okvirima djelatnosti tvrtka Auto Prikratki otvorila je novi prodajni salon KIA vozila sa željom da budu što pristupačnija sve većem broju poklonika najbrže rastućeg automobilskog brenda u Europi i Hrvatskoj. Isto tako posljedica je to rasta potražnje za novim modelima KIA vozila, koja osim izvrsnog dizajna, niske potrošnje, kompletnog paketa aktivne i pasivne sigurnosne opreme, niske emisije CO2 - nude i jedinstveno 7-godišnje jamstvo. Na 300 četvorna metra izložbenog prostora, koji ima i osigurano parkiralište, te samo 300 metara od centra Varaždina mogu se razgledati te isprobati najtraženiji modeli poput Sportagea, Ria, cee’da ili novog cee’da SW te ostali modeli KIA vozila koji se nude po izuzetno atraktivnim cijenama uz novu akcijsku ponudu Australian Open. Osim spomenutih modela može se razgledati i isprobati Kia Optima koja je Guinnessov rekorder u klasi hibridnih vozila po najmanjoj potrošnji goriva. Salon je otvoren svakodnevno od 8 do 18, subotom od 8.00 do 12.00.

PROMO

OGLASI

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK


16

MOZAIK

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

sedam dana

UTORAK 1. 1. Prvi dan u godini, što zbog poznatih (ne)prilika, što zbog tradicije i želje za dobrom zabavom, mnogi su počeli na trgovima naših gradova. No ne i Linić. Ministar je u Dubaiju sa suprugom. Za 6.000 kuna. Ima li tko bolji, odnosno štedljiviji od ministra financija koji se zalaže za transapentan rad i plaćanje poreza pa zato uvodi i fiskalne blagajne za ugostitelje?

www.regionalni.com

SRIJEDA 2. 1. Stigli i kruh, mlijeko, knjige, lijekovi, ortopedska pomagala i kino-ulaznice s PDV-om od 5 posto, a u ugostiteljske objekte PDV-a od 10 posto. Prvo se ponegdje osjeća i puno više od 5, a dugo niti 5, a kamoli 10 posto. A da bi očuvale stabilnost, europske zemlje u tri godine dale 1,6 bilijuna eura za pomoć financijskim sustavima, većinom bankama.

ČETVRTAK 3. 1. Povećat će se plaće nizu čelnika državnih agencija i institucija, odlučila Vlada. S desetak i do 16.000 kuna. Osnovane i tri nove radne skupine, između ostalog i radi praćenja velikih investicija za koje je bio zadužen Čačić. On sada vodi brigu tko će ga zamijeniti na mjestu predsjednika HNS-a gdje neki vide Predraga Štromara koji veli: Nikad ne reci nikad.

Zovite nas na 042/290-777

PRIOPĆENJE Novi Ovršni zakon i nova Odvjetnička tarifa pogoduju samo odvje

KOMENTAR

IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

Vlast (više) nije u modi ni bitna? Do lokalnih izbora u Hrvatskoj je stotinjak dana, ali malo toga je poznato. Još uvijek se sređuju popisi birača, nova zakonska rješenja u vezi ovlasti lokalnih čelnika i smanjenja broja vijećnika malo su poznata, a ništa bolje nije niti kada su u pitanju kandidati. Kao da vlast nije bitna ili barem nije u modi. Na području Varaždinske županije otprije je službeno poznato tek da je Darko Hrenić (opet) kandidat Kukuriku koalicije za novomarofskog gradonačelnika. Od prošlog tjedna zna se da je Predrag Štromar koalicijski kandidat za varaždinskog župana, a Alen Kišić kandidat za SDP-ovog zamjenika. Drugog zamjenika tek bi trebao izabrati HNS. Doduše, govori se da će i tu doći do promjena odabirom Alena Košića koji je bio nazočan prošlotjednom potpisivanju koalicijskog sporazuma na županijskoj razini. - Zajedno ćemo nastupiti u skoro svim gradovima i općinama - najavio je tom prilikom Štromar te dodao da će sve biti „jasno iduća dva do tri tjedna jer su u pregovori u tijeku“. No to je optimistična prognoza. Naime, HNS, SDP i HSU još nisu usuglasili broj i redoslijed mjesta na listi za Županijsku skupštinu. Načelno je dogovoreno tek da će HNS i HSU zajedno dobiti dva puta više mjesta od SDP-a, ali ne i redoslijed tih mjesta, a kamoli kandidati za vijećnike. Što li će tek biti ako im se pridruži još neka stranka? Doduše, još dalje od dogovora su druge stranke i koalicije, odnosno sredine. U Varaždinu, primjerice, pregovori između HNS-a i SDP-a

nisu ni početi, iako su se prošlog tjedna čule suprotne tvrdnje. To ne čudi jer u Varaždinu je niz otvorenih pitanja zbog kojih su i HNS i SDP provodili odvojene ankete o popularnosti. Dok varaždinski HNS šuti o rezultatima ankete, predsjednik varaždinskog SDP-a pohvalio se javno (tek) da njegova stranka stoji najbolje u Varaždinu. Ako je tako, onda je za očekivati da će SDP dobiti barem polovicu mjesta na listi za varaždinsko Gradsko vijeće, ako ne i više s obzirom na to da je polovicu imao uoči zadnjih lokalnih izbora. No broj vijećnika se s vremenom SDP-a rasipao, a to je HNS-u jedan od argumenata zbog kojeg traži više. Međutim, SDP također ima štošta predbaciti koalicijskom partneru na državnoj razini. Ne samo dobro poznata događanja gotovo od prvog dana nakon izvanrednih izbora u gradu Varaždinu, nego i potajna zbrinjavanja SDP-ovih prebjega u HNS u javnim ustanovama, kao što je to slučaj na varaždinskim Gradskim bazenima… Naravno, nije to sve. Prave trgovine, pregovori i pritisci tek slijede. Kako god se sve to činilo ispod svake razine, ipak će se tako na kraju opet iznjedriti obnašatelji “vlasti naroda za narod”. Jer, jednostavno, vlast je postala neatraktivna i nepoželjna ne samo za većinu ljudi od “formata”, nego i “običnih” građana pa je teško očekivati drugačiji način dolaska do vlasti nego kroz - “trgovinu”. No dok je tako, teško da se može očekivati promjena paradigme vlasti bez čega se o boljitku može samo maštati...

Izjava tjedna: Na ispitu je demokratičnost društva, a konačno i mir u domovini kardinal Josip Bozanić, U propovijedi o zdravstvenom odgoju na misi u zagrebačkoj katedrali

Umjesto zaštite dužnika nagrade Ministarstvo – Nastavno na članke objavljene u hrvatskim medijima tijekom posljednja dva tjedna u svezi problema ovrha i ovršnih troškova, a u želji da hrvatsku javnost i dužnike informiramo o njihovim zakonskim mogućnostima da ovršne troškove smanje na minimum, evo nekoliko informacija koje bi hrvatskim ovršnim dužnicima mogle biti od pomoći. Kod javnobilježničkih ovrha temeljem računa, izvoda iz poslovnih knjiga, mjenica, čekova i drugih tzv. vjerodostojnih isprava, ovršni troškovi za većinu dugova, čija glavnica ukupno iznosi do 1.000 kuna su: a) odvjetnički trošak sastava prijedloga za ovrhu i PDV-a od ukupno 312,50 kuna, b) odvjetnički trošak izvida pravomoćnosti i ovršnosti javnobilježničkog rješenja o ovrsi i PDV-a od ukupno 312,50 kuna, c) odvjetnički trošak sastava prijedloga za dostavu pravomoćnog i ovršnog javnobilježničkog rješenja FINA-i i PDV-a od ukupno 156,25 kuna, d) javnobilježnička nagrada za izdavanje rješenja o ovrsi i PDV od ukupno 75 kuna, e) javnobilježnička nagrada za izdavanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi, od ukupno 37,50 kuna, f) troškovi poštarine na ime dostave javnobilježničkog rješenja o ovrsi vjerovniku i dužniku, koji variraju

od 15 do 37,50 kuna, dakle ukupno 908,75 do 931,25 kuna. Ako dužnik, računajući od dana primitka javnobilježničkog rješenja o ovrsi, u roku od 8 dana, odnosno kod ovrhe temeljem mjenica i čekova u roku od 3 dana, putem preporučene poštanske pošiljke ili izravno kod javnog bilježnika koji je izdao rješenje o ovrsi, izjavi prigovor u kojem u cijelosti osporava rješenje o ovrsi, automatski će smanjiti troškove ovrhe za sve stavke osim stavki a), d) i f), dakle za ukupno 506,25 kn. Nadalje, nije točno da je Ministarstvo pravosuđa odobravanjem nove odvjetničke tarife, koja se primjenjuje od 19. prosinca 2012. godine zaštitilo dužnike, nego je odvjetničku nagradu u slučaju dužnikovog izjavljivanja prigovora protiv javnobilježničkog rješenja o ovrsi

udvostručilo – po tarifi koja je važila do 18. prosinca 2012. godine odvjetnik je u slučaju izjavljivanja prigovora imao pravo samo na nagradu za sastav prijedloga za ovrhu i PDV od ukupno 312,50 kuna, dok će po Tarifnom broju 11. st. 2. nove odvjetničke tarife, objavljene u Narodnim novinama br. 148/2012., imati pravo na dvostruku paušalnu nagradu – 500 kuna plus PDV, tj. ukupno 625 kuna, čime se još jednom štite i promiču interesi ovršnog odvjetničkog lobija na štetu hrvatskih dužnika. Što se tiče zastare, prije svega dužnici trebaju znati da se zastarni rokovi računaju od datuma dospijeća duga, koji uvijek mora biti naznačen u računu, izvodu iz poslovnih knjiga ili drugoj vjerodostojnoj ispravi koja je priložena rješenju o ovrsi, do dana kada je pokrenut ovršni postupak, a to je dan kada je prijedlog za ovrhu neposredno zaprimljen kod javnog bilježnika ili kada je bilježniku poslan poštom preporučeno. Dakle, ako je od dospijeća duga do pokretanja ovrhe kod javnog bilježnika prošao zastarni rok, onda je dug u zastari, u suprotnom nije. Oba gore navedena datuma pokretanja ovrhe vidljiva su u javnobilježničkom prijamnom štambilju, koji se u pravilu nalazi u desnom gornjem

REAGIRANJE Iza Udruge Glas roditelja za djecu (GROZD) stoji više od 4.000 podupiratelj

GROZD: Tražimo dva program Kako držimo da je profesionalni uspjeh vašeg medija izravno povezan s točnim i vjerodostojnim informiranjem javnosti – želimo iznijeti zabrinutost zbog činjenice da velik dio medija posljednjih tjedana sudjeluje u nastojanjima ministra Jovanovića da oteža rad naše udruge Glas roditelja za djecu – građanske, nevladine udruge koja argumentirano iznosi stav jednog dijela civilnog društva u Hrvatskoj. Ministar Jovanović zloupotrebljava svoju poziciju političke moći kako bi u javnosti ocrnio, difamirao i etiketirao našu udrugu jedino zato što javno izražavamo neslaganje s načinom uvođenja i sadržajem 4. modula zdravstvenog odgoja. Namjerno ignorira činjenicu da iza javnih nastupa udruge GROZD stoji više od 4.0000 njenih podupiratelja, uglavnom roditelja, koji pokušavaju skrenuti pažnju javnosti na nepoštovanje njihovih ustavnih prava (čl. 63) i na neprihvatljive sadržaje koji se nude njihovoj djeci u školi. Također, roditeljima poručuje: „tu nema javne rasprave“, „sram vas bilo”, “vi

ne želite da vam djeca budu zdrava”, “na vas neću potrošiti niti minute svojeg vremena”… Naša je udruga u tri navrata od početka 2012. godine zatražila prijem kod ministra Jovanovića, no do danas nam nitko na te naše upite nije niti odgovorio. Ovoj zloupotrebi političke moći, represiji i prijetnjama pridružili su se i brojni mediji nekritičkim ponavljanjem ministrovih neutemeljenih optužbi, jednostranim izvješćivanjem ili neizvješćivanjem o ovoj, za javnost zanimljivoj temi, stavljanjem izjava predstavnika GROZD-a u netočan kontekst (npr. da smo navodno protiv zdravstvenog odgoja, a ne protiv ovakvog zdravstvenog odgoja), objavljivanjem detaljnih, osobnih informacija o predstavnicima udruge GROZD-a (poput informacija o njihovom zaposlenju, poslodavcu, prebivalištu, članovima obitelji, poslovnim parterima, kontaktiranjem poslodavaca predstavnika udruge), a sve u cilju vršenja pritiska i uznemiravanja čelnih ljudi GROZD-a te obeshrabrivanja drugih podupiratelja u javnim nastupima.

Ovakva zloupotreba medijskog prostora osobito je zabrinjavajuća jer podsjeća na metodologiju kojom se komunistički sustav obračunavao s neistomišljenicima. (...) Slobodni smo podsjetiti vas na važne činjenice vezane za udrugu Glas roditelja za djecu: GROZD je nevladina udruga koja okuplja roditelje raznih vjerskih, političkih i drugih opredjeljenja. Jedna od glavnih aktivnosti udruge tijekom posljednjih godina bila je upravo izrada programa zdravstvenog odgoja. Naša je udruga angažirala 22 renomirana stručna autora programa, program je prije predaje na natječaj dobio 9 izvrsnih stručnih recenzija te su program podržale sve veće vjerske zajednice u Hrvatskoj. Program udruge GROZD je između 23 programa na natječaju MZOS-a 2006. stručno povjerenstvo odabralo kao najbolji (program u cijelosti možete naći na ). Godine 2008. program je uveden eksperimentalno u osnovne i srednje škole. Roditelji su tada imali mogućnost izbora – uz program udruge GROZD roditeljima je predložen


MOZAIK

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

PETAK 4. 1.

SUBOTA 5. 1.

Italija blokirala bankomate u Vatikanu koji ne poštuju norme EU protiv „pranja novca“. U Slavonskom Brodu kvaliteta zraka u posljednja 72 sata, gotovo bez prestanka, izvan dopuštenih vrijednosti. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode osiguralo 2,5 milijuna kuna za nabavu druge mjerne postaje. Kao da već jedna nije dovoljna pa da za akciju treba još jedna.

Anonymous uputio poruku građanima Hrvatske: Teško nam je vjerovati da ne možete osjetiti zlostavljanje od strane političara u 20 godina. Čekate da se pojavi netko tko će stati iza vas i riješiti sve vaše probleme. Nažalost, to se neće dogoditi. Ne treba vam pomoć od bilo koga, imate sve resurse i sve ostalo što trebate, ključ je da se organizirate.

NEDJELJA 6. 1. Crvena peronospora, crna kuga, pjesnički se šamaraju HDZ i SDP u Splitu. Nema mira ni u Istri. Jakovčić Istrom vlada kao da je Kalabrija ili Sicilija, poručuje iz IDS-a isključeni Kajin kojeg Jakovčić pita je li mafija pomogla Milanoviću da dođe do vlasti. Nezadovoljan Milanovićem, Jakovčić veli da neće na sastanke Kukuriku koalicije, ali u njoj - ostaje.

17

PONEDJELJAK 7. 1. Vladajući u Hrvatskoj zaključili da su dugovanja ministarstava i posebno javnih tvrtki osjetno veća nego što su prethodnici priznali. Vodeći ekonomisti MMF-a zaključili da štednja, odnosno veliki rezovi u proračunima nisu dobri, a organizacija GFI da je iz Hrvatske u 10 godina izvučeno 15 milijardi dolara kriminalom jer institucije nisu radile.

etničkim uredima koji zastupaju velike vjerovnike TABU TEMA

a, odvjetničke – udvostručilo! kutu prvog lista prijedloga za ovrhu. Zastarni rokovi su: a) 1 godina za sve komunalne i telefonske troškove za stan, b) 3 godine za sve komunalne i telefonske troškove za poslovni prostor, premiju osiguranja, mjesečne rate kredita, zakupninu i najamninu, pričuvu, c) 5 godina za sve dugove za koje zakonom nije propisan kraći zastarni rok. Na zastaru pazi samo sud, a ne javni bilježnik i odvjetnik, no samo ako dužnik istakne prigovor zastare u prigovoru protiv rješenja o ovrsi ili kasnije u parnici pred sudom do zaključenja prethodnog postupka. Što se tiče ovrhe na pokretninama i nekretninama, čija je efikasnost naplate u sadašnjem sustavu sudske ovrhe ispod 3 posto, troškovi provedbe ovrhe ako bi ovrhe provodili javni ovršitelji bili bi 50 do 70 posto niži u slučaju neuspješnog posredovanja između dužnika i vjerovnika prije početka provedbe ovrhe, odnosno 75 do 90 posto niži u u slučaju uspješnog posredovanja budući da sudjelovanje odvjetnika u javnoovršiteljskoj ovrsi ne bi bilo potrebno. Sustav izravne naplate putem FINAe, koji je jedina prava novina u novom ovršnom zakonu, puno je neefikasniji od Ovršnog zakona iz 2010. koji predviđa uvođenje javnih ovršitelja, budući da je u prvih mjesec dana u čitavoj RH

provedeno samo 87 izravnih FINA naplata, tj. 2,8 naplata/dan – 102 puta manje od 287 – broja sudskih rješenja o ovrsi na novčanim sredstvima, koje su hrvatski sudovi dnevno izdavali tijekom 2011. po odredbama Ovršnog zakona iz 2010. Novi ovršni zakon i nova odvjetnička tarifa pogoduju samo odvjetničkim uredima koji zastupaju velike vjerovnike – banke, komunalna poduzeća, teleoperatere u desecima tisuća ovršnih predmeta i na njima zarađuju na milijune i desetke milijuna kuna godišnje, poput odvjetničkog durštva Hanžeković i partneri d.o.o. čija je bruto dobit za 2011. bila 16,4 milijuna kn i odvjetničkog ureda sadašnjeg ministra pravosuđa, čija je bruto dobit za 2011. bila 2,4 milijuna kuna, a na štetu dužnika, vjerovnika i državnog proračuna RH, koji bi uvođenjem javnih ovršitelja uštedio 98,7 milijuna kuna godišnje na troškovima ovrha koje sada provode sudovi. Sve detalje o sustavu provedbe ovrhe putem javnih ovršitelja možete pročitati na web stranici Hrvatske udruge javnih ovršitelja , u očitovanju Od reforme ovrhe ni „r“. Za Hrvatsku udrugu javnih ovršitelja: Vedran Vidmar, predsjednik

Kod javnobilježničkih ovrha čija glavnica iznosi do 1.000 kuna troškove čine: a) odvjetnički trošak sastava prijedloga za ovrhu i PDV-a - 312,50 kuna b) odvjetnički trošak izvida pravomoćnosti i ovršnosti javnobilježničkog rješenja o ovrsi i PDV-a - 312,50 kuna c) odvjetnički trošak sastava prijedloga za dostavu pravomoćnog i ovršnog javnobilježničkog rješenja FINA-i i PDV-a - 156,25 kuna d) javnobilježnička nagrada za izdavanje rješenja o ovrsi i PDV 75 kuna e) javnobilježnička nagrada za izdavanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi - 37,50 kuna f) troškovi poštarine na ime dostave javnobilježničkog rješenja o ovrsi vjerovniku i dužniku, koji variraju od 15 do 37,50 kuna UKUPNO 908,75 do 931,25 kuna

Kako smanjiti troškove? Ako dužnik, računajući od dana primitka javnobilježničkog rješenja o ovrsi, u roku od 8 dana, odnosno kod ovrhe temeljem mjenica i čekova u roku od 3 dana, putem preporučene poštanske pošiljke ili izravno kod javnog bilježnika koji je izdao rješenje o ovrsi, izjavi prigovor u kojem u cijelosti osporava rješenje o ovrsi, automatski će smanjiti troškove ovrhe za sve stavke osim stavki a), d) i f), dakle za ukupno 506,25 kuna.

ja, uglavnom roditelja koji upozoravaju na nepoštovanje njihovih ustavnih prava

ma zdravstvenog odgoja i program Foruma za slobodu odgoja, vrlo sličan programu koji je ove jeseni MZOS uveo u sve osnovne i srednje škole u RH. U toj eksperimentalnoj fazi, 88,72 posto roditelja od ukupnog broja polaznika odlučilo se za program naše udruge. Napominjemo da naš program zdravstvenog odgoja posreduje sve znanstveno utemeljene informacije vezane uz spolnost, uključujući i podatke o kontracepciji od SZO-a (...). Glas roditelja za djecu pozdravlja uvođenje zdravstvenog odgoja u škole, ali se protivi načinu uvođenja ovog programa te sadržaju 4. modula. Zašto? 1. Program je uveden izravno iz ruku skupine autora u škole, bez stručne recenzije neovisne skupine stručnjaka. 2. Dio uvedenih sadržaja je potpuno neprilagođen dobi djece i mladih – poput poduke o raznim vrstama dodira u dobi od 9 godina, razlikovanju

roda i spola u 11. godini, razlikovanje muških i ženskih uloga u pornografiji u dobi od 12 godina i drugo. 3. Ovakvim uvođenjem zdravstvenog odgoja u škole Ministarstvo je prekršilo čitav niz zakona, međunarodnih konvencija i ugovora, pa i sam Ustav Republike Hrvatske. 4. Što se tiče sadržaja programa – on vrvi potpuno neznanstvenim i nestručnim sadržajima suprotnih definicijama i standardima Svjetske zdravstvene organizacije (poput rodne ideologije, prikazivanja transseksualizma kao alternativnog životnog stila, a ne poremećaja – prema definiciji SZO-a), a neusklađen je s pozitivnim zakonskim propisima RH (ne definira pornografiju kao štetnu). 5. Dok nam ministar poručuje da “udruge nemaju što tražiti u školama”, u preporučenoj literaturi od 16 naslova vezanih za 4. modul polovicu su izdale homoseksualne (Queer), i feminističke (B.a.b.e) udruge te au-

tori koji promiču homoseksualizam, pornografiju i pedofiliju (vidi popis literature u kurikulumu, str. 34 te samu literaturu). Zanimljivo je reći da je jedna od autora na popisu gđa Espinoza, kći kubanskog diktatora Fidela Castra. 6. Upitna je i “znanost” iza koje stoji prof. A. Štulhofer, ključni autor programa, član Kinseyevog instituta za koji postoje opravdane sumnje da je njihov rad temeljen na neznanstvenim principima, ali i na protuzakonitim djelatnostima poput pedofilije. Što traži Glas roditelja za djecu: 1. Trenutnu suspenziju programa zdravstvenog odgoja 2. Pripremu dvaju programa uz poštovanje znanstvene procedure i pravila struke te odgovarajućeg rasporeda tema prema dobi djece 3. Uvođenje dvaju programa zdravstvenog odgoja i time osiguravanje prava na izbor svim roditeljima. Ladislav Ilčić, prof.

NIJE NEGO Varaždin izgubio šansu postati sveučilišni grad

“Gradonačelnik Habuš obmanjuje građane” Izjava gradonačelnika Gorana Habuša na Gradskom vijeću da ništa nije mogao učiniti da sveučilište bude osnovano u Varaždinu, umjesto što je prebačeno u Koprivnicu, doista je točna. Naime, gradonačelnik ne da nije mogao ništa učiniti oko toga, nego ne može ništa već više od godinu dana učiniti ni oko čega jer je nesposoban. Jedino što je učinio jest da je Varaždin od najjeftinijega postao najskuplji grad. Naravno, u toj točnoj dijagnozi vlastite nesposobnosti kriju se i sitne male laži. Prva je svakako da je stupio na funkciju kada je već sveučilište bilo smješteno u Koprivnici, što je notorna laž, jer je postao gradonačelnik početkom studenoga 2011., dok je ugovor između Grada Koprivnice i EPH potpisan u proljeće 2012., dakle punih sedam mjeseci nakon što je obnašao dužnost gradonačelnika! Zašto u vezi toga obmanjuje građane, trebao bi javno objasniti. Isto tako, ako nije stigao kupiti 100 posto udjela sukladno odluci Gradskoga vijeća u mojem mandatu te tako osnovati sveučilište u Varaždinu, kako je onda stigao kupiti 25 posto udjela? Opravdanja koje daje najsmješnija su izmotavanja koja sam čuo. Prvo, njemu je svejedno gdje je sveučilište smješteno, jer je to samoproglašeno tzv. sveučilište sjever. A s druge strane, gradonačelnica Koprivnice tvrdi da je njima iznimno bitno da sveučilište bude smješteno u Koprivnici! Ako je tako da je svejedno gdje je sjedište, pa zašto su se onda vlasti Čakovca i Koprivnice te njihovi župani digli na zadnje noge na najavu ministra Ostojića da će spojiti bolnice u Varaždinu, Čakovcu i Koprivnici? Očito je da njima nije svejedno.

Nadalje, objašnjenje da će sjedište biti u Koprivnici, a studirat će se u Varaždinu toliko je jadno da ga nemam potrebe komentirati. Sve tri studijske grupe započele su s nastavom isključivo u Koprivnici. Isto tako, objašnjenje da će EU fondovi financirati sveučilišnu infrastrukturu su potpuna izmišljotina jer EU fondovi financiraju sveučilišne programe, ali po redu prvenstva, za koje se tek treba izboriti. Ništa manje smiješna nisu ni gradonačelnikova izmotavanja oko studentskoga restorana i doma u Varaždinu. Naime, nitko gradonačelniku nije postavio pitanje zašto se odustalo od prijašnjeg projekta i već dobivene građevinske dozvole? I sada se ponovno ide na projektiranje i traženje dozvola, što znači da nema nikakve mogućnosti da se ti objekti naprave tijekom godine koja je pred nama. Isto tako, Grad nije ništa učinio za Veleučilište, osim što je Habuš promijenio odluku o dodjeli nekretnina koju je donijelo Gradsko vijeće u mojem mandatu i Veleučilištu darovao manje nekretnina, nego što mu je potrebno. No budući da je Habuš već dogradio i dvije osnovne škole, premda to nitko od građana još nije uspio vidjeti, vjerojatno je već sagradio i ove objekte, samo čekamo da nas odvede do njih. Da zaključim: građani Varaždina moraju znati da je zbog Habuševe nesposobnosti Varaždin izgubio i posljednju mogućnost da postane sveučilišni grad. Objašnjenje da je Varaždin postao sveučilišni grad zato što je sjedište sveučilišta u Koprivnici skandalozno je. Od ovoga će imati koristi samo Koprivnica, što je, naravno, njihovo pravo. Ivan Čehok


18

KULTURNI OBZOR

kulturni obzor www.regionalni.com/kultura

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

Otvoren natječaj Društva hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika raspisalo je natječaj za nagrade Dana hrvatske knjige. Dodijelit će se tri nagrade: “Judita” za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini u 2012. godini, “Davidias” za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili najbolju knjigu odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini u 2012. godini te “Slavić” za najbolji autorski knjigom objavljeni prvenac u 2012. godini. U obzir će se uzeti knjige koje autori ili nakladnici u pet primjeraka dostave do 31. siječnja 2013. na adresu: Društvo hrvatskih književnika, za nagrade Dana hrvatske knjige, Trg bana Jelačića 7/I, 10000 Zagreb. Nagrade će biti dodijeljene 21. travnja u Splitu.

Zovite nas na 042/290-777

ĆAKULE S poznatim varaždinskim piscem Ivicom Jembrihom razgovarali sm ŠTO ČITATI Stephen King, Duma Key, Algoritam, Zagreb, listopad 2011. Moj problem s Kingom je taj da čovjek toliko piše da ne stignem čitati čak ni sve češće prijevode njegovih djela (a volio bih), pa se i prikaz romana „Duma Key“ prilično odužio. No, općeniti problem s Kingom je taj da čovjek više ne piše onako dobro kao što je nekad pisao, ali i dalje piše solidno. „Duma Key“ je najbolji primjer tog paradoksa. Teško sam se kroz njega probijao, zapinjući otprilike na svakoj 50. stranici (ukupno ih je gotovo 600). A to nije baš najbolji znak, imajući u vidu da sam Kingov poklonik. Možda je riječ o onoj staroj teoriji subjektivne „razine očekivanja“: kao ljubitelj i štovatelj mnogih Kingovih remek-djela, od svakog njegovog romana očekujem – najviše. S druge strane, drugi čitatelji, naročito oni koji nisu upoznati s Kingom, ili čak od njega zaziru, možda će upravo u ovom romanu detektirati suverenu i ozbiljnu proznu gradnju, nadmoćnu štivima aktualnijih autora bestselera. Priča o biznismenu koji je izgubio ruku pa je na otočnoj izolaciji iznenada počeo slikati otajna platna mogla bi zaintrigirati svakog čitatelja otvorena duha. Tim više što se naznake nadnaravnih zbivanja mogu naslutiti tek negdje na 150. stranici, kada kreće i pravi razvoj. Doista, nije to onaj stari, punokrvni King, ali možda je to drugačiji King, onakav kakvog „kingovci“ još nisu upoznali. Teško je pritom biti osoban, a nije ni nužno. Objektivna preporuka može biti samo ovakva: dajmo priliku knjizi, čitajmo je dok nam ne dojadi, ali ako nam ne dojadi, možda nam se trud pružanja prilike isplatiti na način koji nismo mogli ni naslutiti. Na primjer, tako da i sami počnemo slikati platna s telepatskim vizijama… Denis Peričić

“Ne želim pisati konstrukc pišem ono što sam stvarn „ Tri su rukopisa spremna za tisak - zbirka pjesama posvećena recitalu Ivanščica diše za cieli sviet izlazi za mjesec dana, druga zbirka pjesama izlazi tijekom ove godine, a roman - traži sponzora! Piše: ISIDORA VUJOŠEVIĆ isidora@regionalni.com

Iv icu Jembri ha Cobov ičkog ne t reba m nogo predstavljati. On je poznati pjesnik, pripovjedač, putopisac, recenzent, kolumnist... Mogli bismo nizati još toga čime se sve ovaj rođeni Zagorac bavio, tj. čime se sad bavi provodeći dane u varaždinskom Domu umirovljenika gdje smo ga nedavno posjetili. Dočekao nas je ukrašen licitarskim srcem zataknutim kao broš, s natpisom “ča kaj što”. Tako uvijek dočekuje goste, kaže. Priupitali smo ga što sve stvara ovih dana.

cieli sviet”, koji sam pokrenuo s prijateljima 1995. godine. Rukopis je u tiskari Tiva i treba izaći za mjesec dana. Zatim, tiskari Zrinski ponudio sam zbirku pjesa-

Tri knjige spremne Nedav no sa m objav io k njig u “Spa s ljubav i si spasil” - sonetni vijenac posvećen mojem velikom prijatelju Milanu Remaru Klopotecu. Prije nego je otišao u vječnost, dao mi je nešto svojih fotografija i rekao da napišem tekst za 100. obljetnicu njegovog rođenja. Knjiga je izašla nedugo nakon što je on umro... Što dalje slijedi? Pripremio sam knjigu pjesama posvećenu ekološkom recitalu “Ivanščica diše za

gotov rukopis romana “Pojela ga magla”. Što nam donosi zbirka posvećena Recitalu? To je knjiga pjesama ekološke naravi. Inače, na temelju tog recitala nastala je prva svjetska ekološka vlada, čije će sjedište biti u Petrijancu u domu Frana Galovića. Tko je predsjednik te vlade? Ne znam. Ako me kazne, onda bum ja (smijeh). Imamo 46 članova i počasne članove među kojima su Josip Bozanić, Papa, Putin, Gorbačov, Oba ma... Tu vladu bi financirali živi nobelovci, a vratili bismo im dug kad ekološka vlada dobije Nobelovu nagradu za zaštitu svekolike prirode. A to bu na Sveto nigdarjevo! (Opet smijeh.)

Dijalektalni licitar

Čakovec - centar

Na temelju Recitala nastala je prva svjetska ekološka vlada ma “Od Bosiljeva do Graza”. Ta bi zbirka trebala izaći tijekom godine. A imam i

Od Bosiljeva do Graza je zbirka ljubavnih pjesama? To su pjesme posvećene Katarini Zrinski, najvećoj mučenici svih vremena, ne samo naših razmjera. Sadrži 388 pjesama ljubavne, erotske i domoljubne tematike. Zbog čega ste baš njoj posvetili zbirku?

Ivica Jembrih Cobovički rođen je u Gregurovcu Veterničkom, a sada živ

Zato što je ona cijeli život ispaštala. Na kraju je umrla

Zbirka pjesama posvećena Katarini Zrinski jer je bila najveća mučenica u ludnici u Grazu, zakopali su je tamo s njezinim sinom Ivanom, niti se ne zna gdje. Ostala je bez brata Adama, bez muža Petra, bez kćeri, bez svega... Zbog Zrinskih vam je Čakovec glavni grad Europe. Pojasnite nam malo. Dinastija Zrinskih je iskr-

varila za cijelu Europu iz Čakovca. Spomenuli ste maloprije i da ste napisali roman. “Pojela ga magla” je performans-roman iz ‘55. godine, tj. iz dana kada sam stanovao u đačkom domu u Zagrebu. To je spoj proze, poezije i fotografije. Ne ograničavam se samo na pisanu riječ. Pustim i fotografiju da upotpuni tekst. Radnja se temelji na autobiografskim podacima? Da, temelji se na mojim doživljajima. Naime, u domu ratne siročadi živjela je djevojčica koja je ostala bez oca i matere. Mi, momci

Apokalipsa: najluđa tv-noć

Denis PERIČIĆ mr. sc.

S malim zakašnjenjem, ipak nas je snašao majanski smak svijeta, i to u obliku novogodišnjeg tv-programa. Da nije bilo izvrsnog „Kraljevog govora“, za blagdane bismo ostali sami u kući samo sa „Samim u kući“ (i to četiri puta po dva puta) i sa sličnim davno viđenim i samo još dojenčadi smiješnim bezvezarijama. Ipak, posve neočekivano, u toj poplavi medijskog ništavila iznikao je pravi biser: prvi dio HTV-ove dokumentarne serije „Susreti s au-

tizmom“. Teška, nimalo blagdanska i nikome ugodna tema pretvorila se u vrhunski tv-događaj, jer je obrađena na svjetskoj razini, s posebnim senzibilitetom za oboljelu djecu. Hrvatski su stručnjaci, bez ikakvog traga „teorije zavjere“, znanstveno a svima razumljivo protumačili činjenicu da je u proteklih 30 godina autizam u djece u svijetu porastao za suludih 3000 posto. Po njima, jedini uzrok tome može biti – cjepivo! Kakav pak to autizam može nagnati

urednike Trećeg programa HTV-a da u najluđoj noći puste „Nostalgiju“ Andreja Tarkovskog, to nikada neće moći protumačiti ni najveći svjetski stručnjaci. To je jedan od najboljih filmova svih vremena, ali i jedan od najsjetnijih, pa je njegovo prikazivanje u tom terminu moglo doprinijeti tek povećanju blagdanske depresije u Hrvata za 3000 posto. I kad smo već pomislili da za naše medije ima nade, odmah nakon „Susreta s autizmom“ u „Horizontima“ se

pojavila Ivana Dragičević-Jošnekako, odjevena u vreću. Onda je uspostavila stravično lošu skype-vezu s njemačkim kolegom, koji se, kako je pisalo, javio iz Colognea. Tako je to kada neki Hrvati ne znaju da i mi i Nijemci već stoljećima taj grad (čiji nam je francuski naziv ostao tek u „kolonjskoj vodi“) zovemo Köln. Što je sljedeće? Javljanja iz „Moscow“? „Athens“? „Belgrade“? Zaključka nema, jer u ovom tekstu ima mjesta samo još za njegov – kraj.


KULTURNI OBZOR

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

Ponovno predstava “Za samo jedan dan” U petak 11. siječnja u 19.30 sati na Velikoj sceni HNK u Varaždinu možete pogledati komediju “Za samo jedan dan” makedonskog dramskog pisca Trajče Kacarova, u režiji slovenskog redatelja Renea Maurina. Predstava je praizvedena u studenom 2012. Nositelj glavne uloge je Marinko Prga. Glavni lik, Muškarac, budi se i sprema na posao: očekuje ga prvi radni dan na

19

Izložba fotografija “Snaga paraolimpizma” U utorak 8. siječnja u 17 sati u Galerijskom centru Varaždin bit će otvorena izložba fotografija fotoreportera Hine Damira Senčara „Snaga paraolimpizma“. Cilj izložbe je još više senzibilizirati hrvatsku javnost za sport osoba s invaliditetom. Izložbu organiziraju Hrvatski paraolimpijski odbor i Hina, a partner je Veleposlanstvo Ujedinjenog Kraljevstva.

mjestu glavnog urednika dnevnih novina. Susreti s neobičnim ljudima, neobični događaji i peripetije prate Muškarca od jutra do večeri sve dok u posljednjem prizoru ne dođe do neočekivanog raspleta događaja koji su se Muškarcu zbivali tijekom dana. Ovu suvremenu ili postmodernističku komediju dell’ arte moći ćete pogledati i 18. siječnja.

Na temelju dugogodišnje suradnje Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hine nastao je veoma značajan fundus fotografija nastupa hrvatskih paraolimpijaca u proteklih osam godina. Hrvatski paraolimpijski odbor pripremio je 46 najatraktivnijih fotografija Damira Senčara za izložbu čiji je pokrovitelj predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović.

mo o njegovim novim knjigama

kcije, već no doživio”

vi u Varaždinu

iz đačkog doma, svake smo godine dočekivali Novu godinu kod njih. I tako se rodila ljubav između mojih prijatelja iz doma i tih djevojčica. U romanu pratim, dakle, osobu koja nije imala nikoga. Zaljubila se misleći da je to “rame” konačno za budućnost, međutim, ono je bilo ledeno rame, tako da sam je na kraju ja morao spašavati! Taj dečko u kojeg je bila zaljubljena, moj najbolji prijatelj, zapravo je već imao curu duže vrijeme, ali one nisu znale jedna za drugu. I tako smo ta djevojčica iz doma i ja jednom otišli u

šetnju do Botaničkog vrta kad, evo, ide taj moj prijatelj sa svojom curom. Silaze s tramvaja, a djevojčica dođe pred njih i pita ga: “Koga ti sad voliš?” On je odgovorio tako što je zagrlio svoju djevojku koju je imao otprije. A ova djevojčica izvadi otrov za štakore i pojede ga! Moj prijatelj je na to samo otišao, nije ju shvaćao ozbiljno. I? Što je da lje bilo s njom? Odmah sam skočio do javne govornice, pozvao Hitnu, koja je došla i odvela je u bolnicu. I sad slijedi drama: on je moj prijatelj, ja njega osuđujem, a teško mi je ostaviti ga kao prijatelja. Došli smo zatim do ideje da je posjetimo u bolnici, kupili joj kilogram banana, koje smo putem pojeli, a nismo imali novaca da kupimo još i tako na kraju nismo ni otišli u bolnicu... Ipak, nemojmo sve ispričati čitateljima! Samo još to da kažem ona je ostala živa i kasnije se afirmirala kao pjevačica. Sad su u modi krimići. Jeste li se možda odlučili na promjenu žanra? Ne! Ja ne želim pisati konstrukcije, pišem ono što sam doživio i o čemu mogu govoriti. Kad ćemo imati prilike čitati “Pojela ga magla”? Prvo moram naći sponzora!

ČAKOVEC Natjecanje Rudolf Matz 14. put

Gudačko natjecanje 14. međunarodno gudačko natjecanje “Rudolf Matz” održava se u Čakovcu od 3. do 13. siječnja u organizaciji Hrvatskog društva gudačkih pedagoga, pod pokroviteljstvom Grada Čakovca. Respektabilna je to manifestacija sa sudionicima iz čitavog svijeta te najuglednijim svjetskim i hrvatskim glazbenicima i glazbenim pedagozima kao članovima žirija. To je jedino natjecanje u Hrvatskoj koje je namijenjeno violinistima, violistima i violončelistima koji

se natječu u istoj konkurenciji, a nema ni dobnih kategorija, već je kategorizacija prema godinama učenja instrumenta. Sva događanja na natjecanju otvorena su za javnost. Događanja od 3. do 10. 1. održavaju se u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić, a vrhunac natjecanja bit će dva koncerta - prvi će se održati 11. 1. u 18 h u Dvorani sindikata, a drugi, završni koncert, održat će se 13. 1. u 18 h u dvorani Centra za kulturu Čakovec.

HUMANITARNO U čakovečkom Centru za kulturu uskoro novi mjuzikl

“Dvoje iz Galileje” za pomoć Pušćinama Piše: ISIDORA VUJOŠEVIĆ isidora@regionalni.com

Kazalište “CornerstoneArts Hrvatska” u srijedu 16. siječnja u čakovečkom Centru za kulturu održava mjuzikl “Dvoje iz Galileje”, čiji će prihod od prodaje ulaznica biti usmjeren za pomoć stradalima u poplavama koje su krajem prošle godine zadesile Pušćine. Boraveći u Hrvatskoj tijekom studenog, Amerikanac Richard Montez, koji je redatelj i osnivač kazališta “CornerstoneArts”, vidio je štete koje su pretrpjeli mještani Pušćina te ga je to potaknulo da zajedno s čla-

Richard Montez

novima hrvatske podružnice kazališta u Čakovcu izvede mjuzikl. I n ic ijat i v u k a z a l i šne družine “CornerstoneArts Hrvatska” podržali su

i Međimurska županija, Grad Čakovec i Općina Nedelišće te su za potrebe izvođenja mjuzikla osigurale prostor, a platit će i prijevoz scenografije. Kako

je rekao predsjednik kazališta “CornerstoneArts Hrvatska” Vladimir Hoblaj, izuzetno su zadovoljni što na taj način mogu pomoći poplavljenima te što preko umjetnosti svima prenose pozitivnu poruku. Posebnost ovog kazališta je što u njemu sudjeluju mladi ljudi, a tako će biti i u “Dvoje iz Galileje”. To je predstava biblijske tematike koja o događajima pripovijeda na romantični i zabavni način. U Čakovcu će se održati u tri termina: u 9.00, 16.00 i 19.00 sati. Cijena ulaznice je 40 kuna za građane, a 25 kuna za učenike.

Uspjeli božićni koncert KUD-a Rudolf Rajter Mješoviti zbor KUD-a Rudolf Rajter iz Ivanca tradicionalno je povodom božićnih blagdana priredio nezaboravni glazbeni događaj u župnoj crkvi Sv. Marije Magdalene u Ivancu. Popunjenost crkve do posljednjeg mjesta dokaz je da ti marljivi pjevači uz stručno vodstvo dirigentice prof. Jelene Gotal svojom izvedbom znaju zaokupiti pažnju publike. Gošće, sopranistica Monika Cerovčec i mezzosoprani-

stica Sanja Čanžar uz klavirsku pratnju Danijela Ota, začinile su koncert svojim izvedbama tradicionalnih božićnih napjeva. Limena glazba iz Lepoglave, pod vodstvom dirigenta Željka Hutena, bila je neponovljiv doživljaj glazbe u sakralnom ambijentu ivanečke crkve. Vrhunac glazbene večeri upotpunjen je zajedničkom izvedbom svih sudionika tradicionalne božićne pjesme „Tiha noć“.


20

DUPLERICA

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

DOZNAJEMO Inovatori često ne patentiraju svoje izume jer im je to preskupo pa ih prodaju

Maštovitost hrvatskih in završava kao vlasništvo ANDREA BALAŠKO

Srebrna medalja Andrea i Diana Balaško već su renomirana imena na području inovacije. Njihovi proizvodi, bazirani kompletno na prirodnim materijalima više nisu novost u Hrvatskoj. Osim privlačnog dizajna sestre rade samo one proizvode koji se odlikuju i svrsishodnošću. Novost u njihovoj eko-ponudi su mirisne slike izrađene od kombinacije eko-materijala i mirisnih granulata koji se posebnom, ekološkom tehnikom lijepe na podlogu. Kad miris sa sličica rustikalnih motiva „ispari“, dovoljno je kapnuti nekoliko kapi eteričnoga ulja

po granulama kako bi slika iznova bil a mir i sna. Za mirisnu su sliku u listopadu na Među narodnoj izložbi inovacije osvojile srebrnu medalju. Organiziraju i brojne inovativne radionice, osobito u školama - kratke tečajeve od dva sata i one u trajanju od 15 sati pa njihov rad ipak, za razliku od brojnih inovatora, dobro financijski prolazi. Ipak, cilj im je daleko od Hrvatske, domaćih škola i tečajeva. – Osim što pripremamo web stranice s online kupovinom postoje i intencije za poduke u školama u inozemstvu.

JOSIP BANIĆ KRIŽE

Invalidskim kolicima po stubama Petnaest godina trebalo je da od prvotne ideje dođe do “klika”. Tako Josip Banić objašnjava kreativni put svoje inovacije – mehanička invalidska kolica kojima se može penjati i spuštati po stubama. -Čovjek se može spustiti na mjesec, a nije u stanju smisliti način da invalid savlada “štenge”, kaže Banić kojemu je to postala opsesija. Od zamisli do početka realizacije prošlo je punih sedam godina- Počeo sam sakupljati materijal, potreban za kolica- djelove bicikla kaže Banić. Prije tri godine njegova, još uvijek gruba ideja počela je dobivati konkretne obrise, da bi se prije dvije godine dogodio presudan “klik”- Ono što mislite da je vrlo komplicirano na kraju se pokaže jako jednostavnim, priča ovaj soboslikar koji je pokušao pronaći financijere.- Pisao

sam dopise na stotine adresa, ali odgovorila mi je samo Jadranka Kosor.- Da sam do sada imao atest, a za koji ranije nisam imao novaca ,već se moglo plasirati bezbroj kolica,uvjeren je Banić. Danas ima papire Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u kojima piše da njegov i z u m udovoljava sv im kriterijima ino vativnog proizvoda, Još da su mu investitori... On sam nema novaca za sitne preinake i masovnu proizvodnju što bi koštalo oko desetak tisuća eura. Dakle tražim onoga tko će istovremeno imati osjećaj za dobru investiciju i humanost, zaključuje Josip Banić Križe, ne djelujući preoptimistićno,, premda bi primjena njgovih kolica neuporedivo olakšala život osoba u invalidskim kolicima.

VLADIMIR PROSKURNJAK Varaždinski graditelj violina u svije

Zbog starog majstora, v „ Podbradnjak Vladimira Proskurnjaka izuzetno je koristan vionilistima jer se ne kopča nikakvim metalima, a oslonac za bradu ima s obje strane Piše: VIŠNJA GOTAL visnja@regionalni.com

Ako je bilo „suđeno“ izumiti podbradnjak za violinu tada je “Onaj gore” zasigurno imao ideju da izumitelj bude Vladimir Proskurnjak. Graditelj violina iz Varaždina, složit će se struka, vjerojatno je najkompetentnija osoba u Hrvatskoj da „dograđuje“ violine. Općenito, „prčka“ po njima. Njegov podbradnjak izuzetno je koristan violinistima jer se ne kopča nikakvim metalima, a oslonac za bradu ima s obje strane. – Donji nosač je fiksan pa se ne mora ništa skidati. Nije povezan metalnim šarafima što je velika prednost. Violina ne gubi na svom originalnom zvuku. Nema metala - ponavlja gospodin Proskurnjak, očigledno smatrajući upravo taj dio svoje inovacije najvrednijim. Za gospodina Proskurnjaka čuli smo davno prije. No ne kao za inovatora već vrhunskog majstora izrade violina. Proskurnjak je baš „čovjek po mjeri“ baroknoga grada. Vitalan gospodin koji unatoč

godinama nema ono karakteristično, malo pogrbljeno držanje kojim se odlikuju starije osobe. Još kad u ruke uzme violinu i zasvira, već s prvim taktovima godine kao da se zagube među notama. Sve na njemu vas „tjera“ da

Sve to oko patentiranja meni vam je presloženo

koristite riječ „gospodin“, što uobičajeno i nije karakteristika novinskih napisa. Onako vitak, srebrno-sijede kose ne bi se bolje uklopio nigdje nego u svoju radionicu violina. Danas, na žalost, zatvorenu. Recesija je donijela svoje. Poznato je da s problemima u gospodarstvu uvijek prvo strada kultura. Iako su vrata zaključana, svatko tko želi da mu baš stari majstor popravi violinu, on će to i učiniti. Štoviše, jedva će dočekati da se neka „nađe“ pod njegovim, još uvijek, vještim rukama. I, naravno, besprijekornom sluhu.

Zatvaranje radionice Proskurnjak nije samo „zatvaranje“ obrta. To je „kulturni grijeh“ koji obilježava vrijeme u kojemu živimo. Što se inovatorstva tiče, gospodin Proskurnjak prije tri godine je izumio i gornji podbradnjak. No svaki je izum zaseban. Patentno pravo za tadašnju inovaciju je prodao za 100.000 kuna. Ne bismo sudili o tome. – Sve to oko patentiranja za mene vam je prekomplicirano. Star sam ja za to. No donji podbradnjak sam osobno patentirao - kaže. Istina, donji podbradnjak zaseban je izum, ali činjenica je da je kombinacija oba „ono pravo“. Kao da je lice dobilo naličje. Gospodin Proskurnjak živi vrlo skromno, na katu iznad svoje radionice. Gotovo asketski. Kaže, od mirovine. Netko njegova renomea i znanja u inozemstvu bi bio „kulturno dobro“. A, svojim bi inovacijama financijski zbrinuo pet budućih naraštaja. U Hrvatskoj je samo jedan umirovljenik više kojem trubite na cesti dok jer presporo prelazi preko zebre.

Vladimir Poskurnjak i podbradnjak za

NIKOLA MARINIĆ Inovator koji niti jedan svoj izum nije paten

Živi u kući u kojoj je većinu t „ Prva inovacija Nikole Ma Vlasnik poduzeća za to ga je

Nikola Marinić i solarni automobil

U kući Marinićevih nema prostorije u kojoj se ne nalazi barem jedna gazdina inovacija. I sve su svrsishodne. Svoju kuću zove “kuća od patenata”, iako niti jedan izum nije patentirao. A njih je zaista mnogo i raznovrsni su. Karijeru inovatora započeo je još kao mladac u Njemačkoj kad je radio na stroju na kojemu je, zbog nedostataka, nekoliko radnika ostalo bez ruke. Mariniću je palo na pamet da je dovoljan samo jedan vijak staviti na pravo mjesto kako se to ne bi događalo. Pokazalo se da je bio u pravu. Gastarbajter je za svoj izum nagrađen s


DUPLERICA

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

21

za stotinjak tisuća kuna, a da su imali novac i sami zaštitili, neki od njih postali bi - milijarderi

novatora za sitan novac o globalnih korporacija etu patentiranja zatekao se sasvim slučajno

violine bolje zvuče

IDIVA Prva nacionalna izložba maturalnih radova iz područja dizajna

Revolucionarne inovacije Nove metode za mršavljenje, rješavanje herpesa i alergija još uvijek se promoviraju samo usmenom predajom. No svatko tko ima problem dobrodošao je u prostorije inovatora u Kranjčevićevoj ulici. Istina, cijena se još ne zna niti se zna sustav naplaćivanja, budući da je riječ o neprofitabilnoj organizaciji. Kod herpesa su najučinkovitiji rezultati. Zato svatko kome se herpes vrati dobiva i povrat novca. Josip Kužir, predsjednik Društva inovatora Varaždinske županije

Novi patenti u staroj vojarni „ Varaždinski inovatori izumitelji su i metode protiv mucanja koja je osim u Hrvatskoj patentirana u Kini i Japanu

a violinu

ntirao, ali pristojno živi od toga

toga sam patentirao arinića bio je vijak koji je znatno poboljšao rad stroja u njemačkoj tvornici. e nagradio s devet mjesečnih plaća

devet prosječnih plaća. U njegovoj radionici nikad nema zastoja – bitno je poboljšao stroj za proizvodnju slamnatih vijenaca za pogrebne vijence koji je prvi put vidio

u Njemačkoj. - Tome sam stroju ugradio oko dvadeset inovacija za poboljšanje - kaže Marinić napomenuvši kako je sada stroj 300 puta bolji nego ranije. Za sve Marinićeve

izume ove bi dvije stranice bile prekratke. Primjerice: stroj za rezanje žice (ubode u glavu cvijeta i namota oko stabljike); stroj za podebljavanje niti konca; cijev koja grije vodu u kupaonici – svakih 20 minuta 80 litara tople vode; drvo iz otpada pakira u brikete... Od svih izuma najsretniji je kad govori o solarnom automobilu. Sad ima malu verziju, ali planira napraviti komercijalni automobil. No za prototip mu treba 100 tisuća eura. - Da meni netko da brodogradilište za kunu, vidjeli biste što bih napravio - zaključuje Marinić.

Koliko bi inovacija metode za smanjenje prekomjerne tjelesne težine ili izum lijeka protiv alergije ili za herpes, pridonio svjetskoj znanosti? O broju nula iza sume na računima izumitelja iluzorno je govoriti. Jer riječ je o problemima čije se riješenje bezuspješno pokušava iznaći od pamtivjeka. Eno ga. U prostorijama stare varaždinske vojarne, preko puta još starije Hitne pomoći. Aha. Upravo je u tijeku patentiranje izuma metoda Društva inovatora Varaždinske županije za sve navedeno. Ne, ne u laboratorijima svjetskih kompanija kojima ljudi s petnaest titula ispred izuma šutke mudruju da bi došli do rješenje do kojega su došli inovatori županije. Prostorno vjerojatno manje od njihova labosa. Možemo reći samo da je riječ o biorezonantnoj metodi uz primjenu neurolingvističkog programiranja. Za laike poput većine nas zvuči prepametno, ali inovatori čija metoda je prošla znanstvene testove lako može postati predmetom industrijske špijunaže. Znamo. Zvuči kao iz filma o Jamesu Bondu, ali tržište je još maštovitije i surovije.

ulaziti u sferu gospodarstva. Kad bi to funkcioniralo tako, već i laiku je logično da bi dio Statuta Društva inovatora Varaždinske županije bio nepotreban. - Moramo ofenzivnije podupirati i promovirati nove inovacije, prezentirati ih, pomoći članovima pri zaštiti patenata kao i nazočnost na svjetskim izložbama, dio je tog Statuta - ispričao nam je predsjednik Josip Kužir. Sve bi se to trebalo podrazumijevati. No jednako kao što pamet naših znanstvenika na plodno tlo nailazi tek u inozemstvu, tako i maštovitost naših inovatora uglavnom za

Novac strancima Kad bi inovatori Varaždinske županije imali jednako poduzetničkog duha koliko ideja, tada rečenica jednoga od njih „Čovjek je mogao sletjeti na mjesec, a ne može izmisliti...“, ne bi toliko dobro odražavala realnost s kojom se susreće većina inovatora. Inovator je kreativac, a posao plasmana inovacije logikom bi trebao

Potrebna su samo tri sata da dijete nauči voziti bicikl“ neki sitan novac završi u „rukama“ neke svjetske kompanije. Patent koji osim ugleda donosi i zaradu u iznosima koje inovator ne može niti pojmiti. Uglavnom je riječ o globalnim korporacijama koje nerijetko svoj prestiž mogu zahvaliti nekom inovatoru koji je danonoćno u sobici nekog sela iz čistog entuzijazma slagao komadić po komadić mozaika svoje inovacije. Osim izuzetno značajnih metoda koje će uvelike pridonijeti medicini, županijski inovatori bave se, baš kao i sva hiperinteligentna zaigrana djeca, prema riječima predsjednika udruženja Josipa Kužira, i „benignim“ stvarima.

Tako su, primjerice, nedavno izumili držač ravnoteže kod dječjeg bicikla. - Potrebna su samo tri sata da dijete nauči voziti bicikl bez pomoćnih kotača - kaže predsjednik. I ovaj, osobno Kužirov patent, Hrvati će kupovati kao inozemni proizvod. Licenca je, naime, prodana Kinezima. Razlog? U Hrvatskoj nema proizvodnje bicikla.

Skupo patentiranje Dovoljan primjer promocije inovatora zorno prikazuje jedan primjer - cijela nacija zna da je Slaven Bilić mucao i da se toga riješio u Varaždinu kod dr. Darka Novosela koji je izuzetno pomogao i bivšem giverneru HNB-a Rohatinskom. No zna li itko da dr. Novosel koristi metodu koju su osmislili varaždinski inovatori? Riječ je o skupu metoda za oslobađanje od stresa. Na ovom se primjeru vidi kako bi to trebalo funkcionirati – metoda je, osim u Hrvatskoj, patentirana u Kini i Japanu i primjer je izuzetno komercijalnog proizvoda. Na kraju se, kao i obično, sve svodi na novac. Da bi se izum patentirao u Hrvatskoj i barem još jednoj europskoj zemlji, prosječno je potrebno oko 15 tisuća kuna. S obzirom na situaciju, nije teško zamisliti da će inovator direktno ponuditi patent inozemnom proizvođaču radije nego da ga sam patentira. Nema novaca. Ovaj će mu, primjerice, platiti stotinjak tisuća eura. Uskoro će na istome zaraditi milijarde. A, domaći će se „Baltazar“ i dalje šetati gore-dolje da mu proradi onaj zadnji „klik“.


22

SPORT

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

Radotić i Herceg najbolji

sport

Na svojoj 101. redovnoj sjednici Skupštine, članovi Biciklističkog društva „Sloga“ iz Varaždina su Miju Radotić i Marka Hercega proglasili najboljim Sloginim biciklistima u 2012. godini. - Svojim vrhunskim rezultatima na domaćim i međunarodnim natjecanjima te osvojenim medaljama zaslužili su epitet najuspješnijih i najboljih u prošloj godini - rekao je predsjednik BD “Sloga“ Alan Košić te dodao kako nema više utrke s koje se netko od Sloginih biciklista ne vraća s nekom osvojenom medaljom. Zaključeno je kako Sloga kao najdugovječnije društvo koje se bavi treniranjem cestovnog biciklizma iza sebe ima jednu od najuspješnijih godina bavljenja tim sportom.

www.regionalni.com/sport

4.

kolo 16. Zimske brdske lige održano je po kišnom vremenu u nedjelju 6. siječnja. Na dionici od 10 km u ženskoj konkurenciji pobijedila je Valentina Belović, TK Marathon 95, a u muškoj Roman Čotra BK Ludbreg.

Zovite nas na 042/290-777

Svoje natjecanje u IV. hrvatskoj šahovskoj ligi – centar B, u 2012. godini II. seniorska ekipa ŠD Varaždin završila je na prvom mjestu i time se plasirala u viši rang. Natjecalo se ukupno devet ekipa, i to šest iz Međimurja te iz Ladanja Donjeg, Novog Marofa i Varaždina, a odvijalo se u dva dijela. U proljetnom dijelu odigrano je pet, a u jesenskom dijelu preostala četiri kola.

Veteranski kup u Sračincu U Sračincu će se održati 2. memorijalni veteranski kup, malonogometni turnir 12., 19. i 26. siječnja u poslijepodnevnim satima u dvorani osnovne škole. Turnir se održava u čast svim preminulim veteranima NK Sračinec, a osobito u spomen na Josipa Vukovića Čmaru, Mia Šmica Čilea i Rajka Jalušića Šurea zbog njihovog velikog doprinosa u NK Sračinec i cijeloj zajednici. Prije početka samog turnira, u subotu 12. siječnja. u 14 sati, položit će se vijenci i odati počast preminulim veteranima na groblju u Sračincu, a u 15 sati će početi natjecanje. Na turniru će sudjelovati sedam ekipa iz Sračinca i Svibovca Podravskog. Turnir je otvoren za posjetitelje, svi su pozvani i dobrodošli.

3. pješačenje na blagdan Sveta tri kralja organiziralo je Društvo za športsku rekreaciju Lančić-Knapić, sudjelovalo je 150 rekreativaca iz Varaždinske i Međimurske županije te Slovenije. Ruta Knapić – Pišće – Risje - Žgano vino – Skradnjak - Knapić.

MALI NOGOMET Prvo prvenstvo nogometnih klubova grada Varaždin

Turnirom su zadovol organizatori i natjec „ Ekipa NK Plitvica iz Gojanca osvojila je pehar i naslov prvog prvaka prvenstva nogometnih klubova grada Varaždina Piše: DAMIR IVANČIĆ damir@regionalni.com

Zajednica sportskih udruga grada Varaždina organizirala je Prvo prvenstvo nogometnih i malonogometnih klubova grada Varaždina, članica ZSUGV-a. Prvenstvo se odigralo u Školsko-sportskoj dvorani Varaždin u Graberju tijekom 5. i 6. siječnja. Orga-

Dugo se tražila forma malonogometnog natjecanja u Varaždinu nizator Prvenstva je ZSUGV u suradnji sa Županijskim nogometnim savezom Varaždin.

Pravila Utakmice su se igrale dva puta po 15 minuta, a u polju je bilo šest igrača, golman plus pet igrača. Utakmice su sudili samo suci s liste sudaca pripremljenih za mali nogomet, a određeni po Povjereniku za suđenje ŽNS Varaždin. Sudionici turnira nisu plaćali kotizaciju, ulaz

za gledatelje bio je besplatan, a suci i delegati vršili su svoju dužnost bez naknade. Organizator je osigurao pehare za finaliste te ostale prigodne nagrade. Nastupilo je osam varaždinskih klubova, koji su u prvom dijelu natjecanja bili podijeljeni u dvije skupine. Prvog dana odigrani su susreti po skupinama. Rezultati prvog natjecateljskog dana su sljedeći: Rezultati skupine A Plitvica - Zelengaj 0:3, Varteks - Sloboda 1:1, Plitvica Varteks 2:1, Zelengaj - Sloboda 2:3, Plitvica - Sloboda 6:0, Zelengaj - Varteks 5:0. Poredak skupine A 1. Zelengaj +7 6 2. Plitvica +4 6 3. Sloboda -5 4 4. Varteks -6 1 Rezultati skupine B Udarnik 32 - PU varaždinska 5:0 b.b, Varaždin ŠN - Mladost 5:1, Udarnik 32 - Varaždin ŠN 0:0, PU varaždinska - Mladost 0:5 b.b, Udarnik 32 - Mladost 5:2, PU varaždinska - Varaždin ŠN 0:5 b.b. Poredak skupine B 1. Varaždin ŠN +9 7 2. Udarnik 32 +8 7 3. Mladost -2 3 4. PU varaždinska -15 0.

Prvo malonogometno prvenstvo grada Varaždina pripalo je nogometaš

Polufinalni i finalni susreti odigrani su u nedjelju, drugog dana turnira. Najprije je

Organizator Prvenstva je ZSUGV u suradnji sa ŽNSom Varaždin odigran susret između ekipe Zalengaja i Udarnika 32. Pobijedio je Zelengaj rezultatom 3:2. U drugom polufinalnom susretu sastale su se ekipe

Varaždin Škola nogometa i Plitvica. U regularnom dijelu susret je završen rezultatom 2:2, pa je pobjednik odlučen šestercima i konačni rezultat je bio 3:4 pa se u finale plasirala ekipa Plitvice.

Finale U utakmici za treće i četvrto mjesto susrele su se poražene ekipe polufinala Udarnik i Varaždin ŠN. Pobijedila je ekipa Udarnik 32 rezultatom 3:2. U finalu su se sastale ekipe Zelengaja i Plitvice, a pobijedila je ekipa Plitvice iz Gojanca po-

MALI NOGOMET 33. zimsko prvenstvo Varaždina u malom nogometu ulaz

Slijedi subotnji dan velikog finala i e U Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin odigrani su u nedjelju susreti četvrtfinala 33. zimskog prvenstva Varaždina u malom nogometu: Damaged Jeans Frigo Plus (Zg) – Aquamarin Junajted (Vž) 3:0 (1:0), Ženski Fotex kup: Varaždinske Toplice – Podravina 02 (Ludbreg) 0:2 (0:1), ASO ponos (Krapina) – Džani promet (Zagreb) 3:1 (0:1), Mal-Gal građevinarstvo (Krapina) – CB dobermann

(Zagreb) 1:0 (1:0), Damaged Jeans Frigo Plus (Zagreb) – Konoba Tomić (Brač) 2:1 (1:0), Avto Grosuplje (SLO) – Marin promet (Zagreb) 3:2 (2:2, 1:0). Damaged Jeans Frigo Plus bio je „prisiljen“ u nedjelju odraditi dvostruki program. Naime, kako je u večernjim satima subote - kad su Zagrepčani trebali igrati s varaždinskim Aquamarin Junajtedom – DJFP igrao

polufinale i finale turnira u Križevcima, njihova je utakmica osmine finala pomaknuta da nedjeljni termin. Odradili su je besprijekorno, 3:0 pobijedivši dobru ekipu Aquamarin Junajteda kojoj ostaje utjeha da je spletom okolnosti ostala posljednja domaća ekipa u turniru. Najbolji strijelac za sada je Dino Kovačec iz ASO Ponosa s 11 pogodaka.

Ekipa ASO Ponos je u četvrfinalu i ima


SPORT

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

Prvi David Rožmarić u kajaku

Istok Rodeš, mladi i perspektivni varaždinski skijaš, član SK Varaždin nastupio je na utrci Svjetskog kupa na zagrebačkom Sljemenu. Startao je posljednji - 77., a zauzeo je na kraju 42. mjesto s vremenom 01:04:74.

Članovi Kajak kanu kluba Varteks završili su i ovu sezonu nastupom na tradicionalnom 42. štefanjsko-novogodišnjem spustu kajakaša i kanuista. Na stazi dužine 12,5 kilometara rijekom Savom od Podsuseda do Savskog mosta u Zagrebu nastupile su posade iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH. Najbrži varaždinski natjecatelj ove je godine David Rožmarić, koji je pobijedio u konkurenciji kajaka jednosjeda kod juniora, na drugo se mjesto plasirao Antonio Hiržin, dok je Matija Fadiga zauzeo šesto mjesto. Pobjedu je ostvarila i Mia Fadiga u konkurenciji juniorki. U konkurenciji kanua dvosjeda kombinirana posada Herkov/ Obadić (ZG) zauzeli su drugo mjesto.

a, članica ZSUGV-a 35. NOVOGODIŠNJA UTRKA Pobjeda Vida Zevnika

ljni i catelji

Kreativnost u sportu

Matea Matošević postavila je novi rekord „ Na ovogodišnjoj, 35. Novogodišnjoj utrci nastupilo je više od 200 trkača iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Mađarske Piše: DAMIR IVANČIĆ damir@regionalni.com

stavši tako prva ekipa koja je osvojila pehar i naslov prvaka Prvog prvenstva nogometnih i malonogometnih klubova grada Varaždina, članica ZSUGV-a. Nakon dodjele priznanja organiziran je prigodni domjenak i druženje nogometaša i okupljenih ljubitelja malog nogometa i sporta općenito. Dugo se tražila forma malonogometnog natjecanja u Varaždinu u vrijeme zimske pauze, a na temelju prvih reakcija iz klubova izgleda da će ovakvo prvenstvo postati tradicionalno.

Na 35. Novogodišnjoj utrci Varaždin 2013. sudjelovalo je više od 200 trkača, a osim natjecatelja iz Hrvatske, tu su bili i Slovenci, Talijani i Mađari. Utrku su organizirali AK Sloboda uz podršku Grada Varaždina, a glavni sponzor bio je Marlex. Zahvaljujući sponzoru, povećan je i fond nagrada.

Pobjednici Apsolutni pobjednik utrke na 6400 metara je Slovenac Vid Zevnik koji je ulice Va-

raždina pretrčao s vremenom 19,10. No nije uspio dostići rekord staze iz 2005. godine, onaj Slavka Petrovića od 18,39. Drugi je bio Talijan Diego

Zahvaljujući sponzoru povećan je fond nagrada Avon s 19,14, a treći njegov sunarodnjak Luca Salone s 19,40. Među veteranima najbolji je bio Ivan Čorba iz TK Marathon 95 s 23,21. Apsolutna pobjednica među

natjecateljicama, koje su trčale 3200 metara, bila je Matea Matošević iz AK Agrama s 10,15. Njen rezultat bio je ujedno i novi rekord staze. Iza nje na cilj je stigla Tunde Szabo iz Mađarske s 10,55, a treća je bila Talijanka Giuliana Caiti s 10,56. Najbolja domaća atletičarka bila je Valentina Belović iz TK Marathon 95 na petom mjestu s 11,15. Od juniorki najbolja je bila Sanda Kočiš iz AK Dinamo Zrinjevac s 11,15, koja je ujedno bila šesta u ukupnom poretku. Među veterankama najbolje je plasirana Katarina Nestić iz Triatlon kluba Međimurje.

ODBOJKA Seniorke OK Varaždin Volley vodi Mario Polančec

Najtrofejniji egzibicije varaždinski trener zi u samu završnicu

a najboljeg strijelca

U zaleđu

Piše: DAMIR IVANČIĆ urednik sportske rubrike

Matea Matošević, pobjednica i nova rekorderka Novogodišnje utrke

šima NK Plitvica iz Gojanca

23

Seniorski sastav ženskog pogona OK Varaždin Volley od ponedjeljka vodi novi trener. U varaždinsku odbojkašku obitelj vraća se najtrofejniji varaždinski odbojkaški trener Mario Polančec. Rođen je u Varaždinu 1964. godine, a sportom i odbojkom bavi se od svoje najranije mladosti. Nakon igračke karijere, od 1989. godine počeo je raditi kao profesionalni trener u tadašnjem OK Varaždin. Vodio je škole odbojke, mlađe kadete, kadete i juniore. Od trenerskih rezultata treba izdvojiti

Mario Polančec, trener OK Varaždin Volley

sezone sa seniorskom ekipom 2003./2004. i 2004./2005. kada je bio pomoćni trener Miroslavu Aksentijeviću kada su osvojili državno prvenstvo, te dva naslova prvaka Hrvatske s mlađim kadetima 2005./2006. i s kadetima 2005./2006. Osim toga u Varaždin je donio i prvi pehar s ženskom kadetskom ekipom na jednom od prvih Uskršnjih turnira u Čazmi u Hrvatskoj, na kojem su sudjelovale i prvoligaške igračice i ekipe.

U svemu se, pa tako i u što“ ili „što ako“. Dovedite sportu, traži brže, bolje i u pitanje sve ono što je po više. U današnje vrijeme teoremu tako. Nova iskugranice su vrlo visoko pa stva i napuštanje poznatog za i jedan milimetar ili jed- okruženja također pomažu nu stotinku treba biti jako da na neke stvari počnemo gledati drugadomišljat ili čije i možda bolje rečeno Upotrijebite svoj onda dođemo kreativan. Kada se prou- mozak na području do nekog novog kreativčava što je to nijeg rješenja. biti kreativan koje poznajete i Ovo se može nailazimo na povežite stvari primijeniti mnoge defina treninge, nicije, a možda najbolja mogla bi biti vođenje utakmice ili opet - kreativnost je jednostavno bilo koje drugo područje povezivanje stvari. Trogo- djelovanja. Prihvatite razlidišnje iskustvo istraživača čita promišljanja o nekom s Harvarda govori da kada od svojih problema ili dvojsu razgovarali s ljudima koji bi. Možda rješenje nekog su priznati kao kreativni, sportskog problema leži u oni osjećaju blagi osjećaj znanosti ili čak umjetnokrivnje jer kažu da zapravo sti, bitno je naravno da je nisu ništa učinili, samo su riječ o komplementarnim shvatili nešto. Jednostavnim iskustvima. Razmjena mirječnikom znači „upotrijebi- šljenja na toj razini može te svoj mozak na području donijeti nešto novo jer se koje poznajete“. Kako razvi- izlazi iz uobičajenog okvira jati ili poticati kreativnost? razmišljanja unutar jedne Kažu da nije tako teško ako uske struke. Nova iskustva i si nekoliko puta postavite drugačiji način razmišljanja pitanje koje počinje sa „za- uvijek donose nešto dobro.

Ludbrežani i dalje u vrhu Košarkaši 2. A lige Sjever završili su zimsku stanku i već su odigrali 12. kolo. Bjelovar i Vindija svoju će utakmicu odigrati 16. siječnja, a ludbreški Grafičar pobijedio je u gostima ekipu Rudar Cimper u Murskom Središću 91:72, Ivančica je na svom parketu izgubila od Podravca 89:78, Čakovec je pobijedio Koprivnicu 127:42, Petar Zrinski Mladost 95:88 i Međimurje Radnik 84:69. Na vodećem mjestu prvenstvene ljestvice s po 22 osvojena boda i dalje su ekipe Čakovca i Mladosti dok je na trećem mjestu sa samo jednim bodom zaostatka ekipa Grafičara. Vindija je osma sa 16 osvojenih bodova i utakmicom manje, a Ivančica deveta s 15 osvojenih bodova.

GRADSKA SPORTSKA DVORANA 11. 1. 2013. - velika dvorana – 34. zimsko prvenstvo u malom nogometu PAN kup Varaždin 2012. (polufinale) s početkom u 18.00 sati 12. 1. 2013. - velika dvorana – 34. zimsko prvenstvo u malom nogometu PAN kup Varaždin 2012. (finale) s početkom u 16.00 sati - mala dvorana – okupljanje ženskih rukometnih reprezentacija regije Sjever s početkom u 10.00 sati 13. 1. 2013. - velika i mala dvorana – Prvenstvo regije u odbojci za juniore i juniorke s početkom u 10.00 sati


24

SPORT

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

IZBOR SPORTAŠA LEPOGLAVE Najbolji u 2013. godini kuglač Stjepan Vrček

Varaždin domaćin Prvo okupljanje regionalnih kvalifikacija za državno natjecanje u odbojci za juniore i juniorke održano je u Nedelišću i Čakovcu. S područja Varaždinske županije nastupile su muška i ženska ekipa OK Varaždin Volley. Juniori su se natjecali u Nedelišću u dvorani Aton i odigrali su tri susreta: OK Nedelišće Centrometal - OK Varaždin Volley 2:0 (25:15,25:18), OK Varaždin Volley - OK Karlovac 2:1 (22:25,25:19,15:9) i HAOK Mladost - OK V a r a ž d i n Vo l l e y 2 : 0 (25:13,25:15). Na ljestvici Varaždinci su trenutno na petom mjestu. Juniorke su nastupile u Čakovcu u sportskoj dvorani II. OŠ Čakovec i odigrale su dva susreta u skupini A: HAOK Mladost - OK Varaždin Volley 2:0 (25:9,25:11) i OK Varaždin Volley - OK Sisak 0:2 (9:25,21:25). Varaždinke su trenutno na četvrtom mjestu ljestvice. Drugo, završno okupljanje održat će se 13. siječnja u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin u organizaciji OK Varaždin Volley. Juniori će se sastati s ekipama OK Croatia i OK Sisak te još uvijek imaju šanse za odlazak na državno natjecanje. Pred juniorkama je susret s OK Daruvar te razigravanje za poredak. Nakon odigranih susreta na redu je prigodni program, proglašenje pobjednika, dodjela pehara i medalja.

Sportaši na ponos lepoglavskog kraja „ U ženskoj konkurenciji titula najbolje sportašice u prošloj godini pripala je Uni Protić, članici KK Lepoglava Piše: DAMIR IVANČIĆ damir@regionalni.com

Zajednica športskih udruga grada Lepoglave proglasila je najbolje sportaše grada Lepoglave, koji su svojim uspjesima i nagradama obilježili proteklu godinu. Svečanost proglašenja održana je u čitaonici Doma kulture uz nazočnost brojnih gostiju, predstavnika sportskih udruga i klubova te gradonačelnika Marijana Škvarića i njegovog zamjenika Alojza Gredelja.

Nagrade Za najboljeg sportaša u 2012. godini izabran je Stjepan Vrček, član Kuglačkog kluba Lepoglava koji je u sezoni 2011./2012. bio najbolji pojedinac Kuglačkog kluba što je rezultiralo osvajanjem drugog mjesta u 2. hrvatskoj kuglačkoj ligi. U ženskoj konkurenciji slavila je Una Protić, članica Karate kluba Lepoglava, vlasnica brojnih srebrnih i zlatnih medalja. Najuspješnijom muškom sportskom ekipom proglašen je Kuglački klub Lepoglava, dok je za perspektivnu sportsku ekipu izabran Nogometni klub Lepoglava – juniori. Titula zaslužnog sportskog djelatnika pripala je Milanu Tvarogu iz Nogometnog kluba Lepoglava, čiji je član već 40-ak godina. U kategoriji trenera godine priznanje je dobio Zdravko Frketin, trener seniora No-

Svi nagrađeni sportaši manifestacije Najbolji sportaš grada Lepoglave 2012., od kojih se očekuju i dobri rezultati u 2013. godini

gometnog kluba Lepoglava, a Slavko Murić iz udruge Sport za sve primio je priznanje za najuspješnijeg sportaša veterana.

Titula zaslužnog sportskog djelatnika pripala je Milanu Tvarogu iz NK Lepoglava čiji je član već 40-ak godina Predsjednik Zajednice športskih udruga Stjepan

Ficko podijelio je i priznanja u kategoriji perspektivnog mladog sportaša koja su dobili: Valentin Mravlinčić (Sportsko-penjački klub Direkt), prvak Hrvatske u penjanju, Tanja Mravlinčić (SPK Direkt), Marko Veseljak (SPK Direkt), Iva Štefičar (SPK Direkt), Martin Breški (Karate klub Lepoglava), Izidora Juriša (Karate klub Lepoglava), David Paska (USR Sport za sve, Lepoglava), Stiven Očuršćak (Nogometni klub Lepoglava), Danijel Medved (Nogometni klub Lepoglava), Mislav Kos (Rukometni klub Concordia, Lepoglava), Marko Pečatnik (Rukometni klub Concordia, Lepoglava).

MALI NOGOMET

Kreće Lepoglava 2013. U organizaciji Zajednice športskih udruga grada Lepoglave i pod pokroviteljstvom Grada Lepoglave, 12. siječnja započinje 9. otvoreni zimski turnir u malom nogometu, pod izmijenjenim nazivom i drugim sponzorom - “Itd Kvarner VIG kup Lepoglava 2013“. Rok za prijave malonogometnih ekipa istječe 10. siječnja u 18 sati kada će se u Domu kulture u Lepoglavi održati veliko izvlačenje skupina ovogodišnjeg turnira. Utakmice će se odigravati u školskoj sportskoj dvorani u Lepoglavi od 12. siječnja do 17. veljače, i to vikendom prema određenim vremenskim terminima.Više informacija o svim utakmicama i događajima s ovogodišnjeg turnira možete pronaći na posebno dizajniranoj web stranici za turnir, koja je dostupna na adresi http://www.itdkarlovacko-lepoglava.com.

SPORTAŠ GODINE IVANCA Rukometaš RK Ivančica Tomislav Gotal, apsolvent Više trenerske škole

“Pripetavanje” kod odluke o nagradi za životno djelo Piše: DAMIR IVANČIĆ damir@regionalni.com

Zajednice sportskih udruga Grada Ivanca proglasila je najbolje sportaše i ekipe grada Ivanca za 2012. godinu. Najboljim sportašem proglašen je Tomislav Gotal, apsolvent Više trenerske škole na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, od 2004. godine član seniorske momčadi RK Ivančice Ivanec, čiji je sada kapetan. U ekipi Srednje škole Ivanec 2003. i 2004. osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu Hrvatske te srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu srednjih škola održanom u Grčkoj. Najbolja spor t a šica je Magdalena Šlopar, članica Ženskog rukometnog kluba

Drugu godinu zaredom pobjednici u ekipnoj konkurenciji su nogometaši NK Ivančica

Ivanec, u kojem je najbolji strijelac i najbolji igrač. U kategoriji muške ekipe najboljom je, drugu godinu zaredom, proglašena momčad NK Ivančice, pobjednik Županijskog kupa te sudionik završnice hrvatskog nogometnog kupa. Kod žen-

skih ekipa najbolja je ekipa Ženskog rukometnog kluba Ivanec, član Druge hrvatske rukometne lige Sjever, prvak Varaždinske županije u konkurenciji Srednjih škola. Najbolji mladi sportaš je Filip Habek, član Karate kluba Ivanec, dok je najbolja mlada

sportašica Marija Hodalj, članica taekwondo kluba Hwarang, državna prvakinja za 2011. i 2012., te osvajačica 22 medalje na međunarodnim natjecanjima. U kategoriji najboljih mladih ženskih ekipa najbolja je ekipa kadetkinja Karate

kluba Ivanec, a kod mladih i perspektivnih sportaša statue će primiti Erika Hudoletnjak - Ženski odbojkaški klub Ivanec, Lara Hrg – Ženski rukometni klub Ivanec, Patrik Lukavečki – Karate klub Ivanec, Stjepan Pra šnja k – N K M ladost Margečan, Silvio Kostanjevec – NK Ivančica, Robert Punčec – MNK Jerovec, Borna Banek – Taekwondo klub Hwarang, Marko Kapustić - Košarkaški klub Ivančica i Patrik Brežnjak – RK Ivančica. Zlatnu plaketu u konkurenciji sportskih djelatnika primit će Franjo Harjač - RK Ivančica Ivanec, Drago Matuza – Kuglački klub Ivančica i Branko Prašnjak – NK Mladost Margečan, dok su

dobitnici godišnje nagrade Davor Dubovečak – član Karate kluba Ivanec i Dragutin Maltarić – član Taekwondo kluba Hwarang. Posebnu nagradu primit će Josip Vidaček – NK Mladost Margečan, a diplomu Mario Kozulić, također član NK Mladost Margečan. U glasovanju za nagradu za životno djelo tajnim glasovanjem su obojica nominiranih kandidata, Martin Prašnjak iz NK Mladost Margečan i Božidar Hudoletnjak iz Kuglačkog kluba Ivančica, dobili po 9 glasova, pa je Skupština donijela odluku da nagradu za životno djelo ove godine primi stariji član, Božidar Hudoletnjak, dok će sljedeće godine ona biti uručena Martinu Prašnjaku.


SPORT

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

KARATE Varaždinci se vratili s Božićnog kupa iz Zagreba sa 7 medalja

25

Košarkaški savez Varaždinske županije organizirat će tradicionalno 52. zimsko prvenstvo Varaždina pod nazivom Memorijal «Zdravko Kranjec». Početak prvenstva se predviđa za 20. siječnja. Sve utakmice će se igrati prema službenim košarkaškim pravilima. Prijave ekipa je potrebno popuniti i poslati mailom na info@ ksvz.hr, ili na fax. 210 055, ili poštom najkasnije do 12. siječnja. Ovisno o broju prijavljenih ekipa odredit će se svi parametri.

Rukometni “vatromet”

Natjecatelji Karate kluba Varaždin redovito osvajaju medalje i odlične plasmane na jakim međunarodnim turnirima

Medalje na jakom turniru u Zagrebu „ Odlični rezultati u konkurenciji 690 natjecatelja iz 65 klubova iz Mađarske, Slovenije, BiH ... Piše: DAMIR IVANČIĆ damir@regionalni.com

U dvorani „Sutinska vrela“ u Zagrebu održan je 16. po redu međunarodni karate turnir pod nazivom „Božićni Kup 2012“. Turnir je okupio oko 690 natjecatelja iz 65 klubova iz četiriju zemalja: Mađarske, Slovenije, BiH i Hrvatske. Kao i na prethodnim turnirima, Karate klub Varaždin je također nastupio na ovom vrlo jakom međunarodnom turniru.

Ekipa Za Karate klub Varaždin nastupili su: Borna Antončić, Lovro Rozman, Luka Saliho-

vić, Tara Nikolić, Ivona Ciglar, Jana Skender, Jelena Puzak, Josip Skender, Elma Garibović, Enes Garibović i Robert Fejzulahu. Naš predstavnik u katama Borna Antončić osvojio je

Slijedi Prvenstvo Hrvatske za kadete, juniore i mlađe seniore u Poreču 3. mjesto u kategoriji kadeti kate. Lovro Rozman osvojio je 3. mjesto s četiri pobjede borbe i jednim porazom u kategoriji mlađi učenici + 32

kg. Luka Salihović ostao je bez medalje u kategoriji mlađi učenici - 32 kg. Tara Nikolić i Ivona Ciglar nastupile su u kategoriji učenice - 36 kg, Tara je osvojila 3. mjesto, a Ivona je nažalost ostala bez medalje. Jana Skender osvojila je 3. mjesto u kategoriji učenice - 40 kg. Jelena Puzak je nažalost izgubila u borbi za treće mjesto u kategoriji mlađe kadetkinje - 40 kg. Josip Skender nastupio je u kategoriji mlađi kadeti - 36 kg i u prvoj borbi je zadobio ozljedu noge koja je spriječila njegov daljnji nastavak natjecanja. Elma Garibović osvojila je 1. mjesto u kategoriji kadetkinje - 47

kg. Enes Garibović se također okitio zlatom u kategoriji juniori - 76 kg. Robert Fejzulahu osvojio je 3. mjesto u kategoriji juniori + 76 kg. Trener Karate kluba Varaždin Esad Garibović zadovoljan je nastupom svojih natjecatelja na ovom velikom natjecanju te očekuje još bolje rezultate na predstojećim turnirima. Sljedeći nastup natjecatelja Karate kluba Varaždin je u nedjelju 13. siječnja u Poreču gdje će se održati Prvenstvo Hrvatske za kadete, juniore i mlađe seniore koje je ujedno i izborni turnir za predstojeće Europsko prvenstvo u Turskoj početkom veljače.

U Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin održan je 2. memorijal Krešimir Petanjek. Ovaj međunarodni rukometni turnir za mlađe uzraste, u kategoriji 1998. i mlađi te 2000. i mlađi održan je u dva dana, a nastupila je 31 ekipa iz Austrije, BiH, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. U starijoj kategoriji u finalnim susretima najbolja je bila ekipa Karlovca koja je pobijedila ekipu Varteks Di

Caprio i Arbanasi Zadar, dok je Varteks Di Caprio pobijedio ekipu Arbanasi Zadar. U mlađoj kategoriji u finalnim susretima Varteks Di Caprio je izgubio od Viriovitice, a Karlovac je pobijedio Dubravu te tako slavio u obje konkurencije. Iz Karlovca dolaze i najbolji igrači Goran Ivković i Ivan Rukovina. Najbolji vratar je bio Marin Šutalo, a najbolji strijelac Bruno Buljubašić iz Varteks Di Caprija.

19. 1. održat će se stručno predavanje za odbojkaške trenere, koje će održati dr. sc. Tomislav Đurković i dr. sc. Tomica Rešetar s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji OK varaždin Volley o radu s mlađim uzrasnim kategorijama.

Prvenstvo u ciklokrosu Biciklističko društvo Sloga iz Varaždina bilo je domaćin prvenstva Varaždinske županije u ciklokrosu koje je održano na Dugom Vrhu na Varaždinbregu u općini Gornji Kneginec. Utrci se odazvalo 35 vozača-biciklista iz BD “Sloga“. U kategoriji početnika C prvi bio Ivica Keretić, kod početnika B pr vi je bio

Fran Sopić, kod početnika A prvi je bio Sven Jakopović, u kategoriji početnica prva je bila Karla Kožić, kod juniora prvi je bio Filip Rutić, kod žena prva je bila Mia Radotić, kod djevojčica prva je bila Lorena Tkalčec, kod dječaka prvi bio Borna Meštrić.Nakon utrke održano je druženje svih koji su sudjelovali u natjecanju.


26

ZDRAVLJE

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

Zahvala timovima Hitne pomoći

zdravlje www.regionalni.com/ znanost/medicina

Timove Hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije koji su radili u noći sa Stare na Novu godinu posjetila je varaždinska dožupanica Blanka Glavica Ječmenica. Zahvalila im je na spremnosti u pružanju zdravstvene zaštite kako bi uvijek i u svako doba dana i godine bili dostupni

stanovnicima, a najavila je da će Varaždinska županija i ove godine surađivati sa Zavodom i razvijati hitnu medicinsku pomoć. Ravnateljica Županijskog zavoda za hitnu medicinu Jasminka Begić zahvalila je na posjetu, kao i na podršci koju Županija daje napretku hitne medicine.

Zovite nas na 042/290-777

SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI Mladi u dobi od 15 do 25 godina

Sa 16 “zaradila” danas ne može i „ Najčešće bolesti su klamidija, gonoreja, herpes i HPV, a šire se zbog (pre)ranog stupanja u spolne odnose, nekorištenja zaštite i čestog mijenjanja partnera Piše: VESNA MARGETIĆ-SLATKI vmargetic@regionalni.com

CRVENI KRIŽ VARAŽDIN

Kada (pre)rano stupaju u spolne odnose, ne koriste zaštitu i često mijenjaju partnere, mladi nisu svjesni da riskiraju teške spolno prenosive bolesti. Ana, 29-godišnjakinja iz Varaždinske županije čije pravo ime ćemo zaštititi, prvi je spolni odnos imala sa 16 godina. Danas jedva da se nečega sjeća, jer je nevinost izgubila pijana, na proslavi jednog rođendana. Partner je bio 19-godišnjak, koji je svaki vikend mijenjao partnerice.

Teške posljedice

Krv lani prvi put dalo 368 osoba Varaždinska županija s 5,94 darivatelja krvi na 100 stanovnika i dalje zauzima visoko treće mjesto u Hrvatskoj, dok je Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin 2010. godine bilo na

Visoko državno odličje za sedam darivatelja koji su krv darovali više od 100 puta odličnom 14. mjestu mjestu među 106 društava Crvenog križa u Hrvatskoj. - Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin je 27. prosinca provelo posljednju akciju dobrovoljnog davanja krvi u

2012. godinisignari koja je bustrum bila orKakoCus, ganizirana za mještane opsu ex sendum autemunique ćine Petrijanec, a prikupljequonsup ictorbestast ocutene su 64 doze krvi. Tijekom ride prošle godine organizirali smo 28 akcija dobrovoljnog davanja krvi u suradnji s Odjelom za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin. Prikupljeno je ukupno 6.554 doza krvi, pri čemu je 368 osoba krv dalo prvi put – izvijestila je ravnateljica Sandra Mintas. Varaždinsko društvo je višestrukim darivateljima krvi lani uručilo 113 zahvalnica. Visoko državno odličje „Red Danice Hrvatske“ s likom Katarine Zrinske primit će sedam darivatelja s više od 100 darivanja koje će im uručiti predsjednik Ivo Josipović – istaknula je. (vms)

Pokazalo se to kobnim: Ana je “zaradila” klamidiju, infekciju bakterijom koja kod velikog broja žena i muškaraca uopće nema simptoma. Posljedice je osjetila tek nakon što se udala: ona i suprug ne mogu dobiti dijete, jer je neliječena infekcija klamidijom kod Ane uzrokovala neplodnost. Neplodnost, ali i kronična upala jajnika te izvanmaterične trudnoće samo su tri od brojnih teških posljedica neliječenih spolno prenosivih bolesti (SPB). - Četvrtina svih spolno prenosivih bolesti javlja se u dobnoj skupini od 15 do 19 godina, pri čemu su najčešće bolesti klamidija, gonoreja, herpes i HPV, poznate kao “velika četvorka” – navodi dr. Jasna Meštrović, specijalist dermatovenerolog iz Opće bolnice Varaždin. O teškim posljedicama upuštanja u rizične spolne odnose mladi, nažalost, znaju vrlo malo. Unatoč tome, u Hrvatskoj traju velike polemike o tome je li u školama potreban spolni odgoj i u kojem obliku.

Testiranje na HIV u potpunoj anonimnosti U slučaju najmanje sumnje na zarazu nekom od spolno prenosivih bolesti, najbolje je javiti se liječniku. - Danas se koriste specifični PC uređaji koji otkrivaju i nekoliko spolnih bolesti u isto vrijeme – kaže dr. Jasna Meštrović. Testiranje je posebno važno u slučaju sumnje na zarazu HIV-om. - Mladi ljudi se na HIV mogu testirati u potpunoj anonimnosti u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević“. Isto tako,

Poražavajući podaci govore da je mlade nužno i važno educirati. - Prema istraživanjima iz 2002. godine, u Hrvatskoj je 9,7 posto djevojčica i 23,2 posto dječaka u dobi od 15 godina imalo prvo seksualno iskustvo. Tada smo bili na pretposljednjem mjestu

Dr. Jasna Meštrović

Teške posljedice: neplodnost, kronična upala jajnika, izvanmaterične trudnoće od 30 ispitanih zemalja. Već 2006. godine brojke su se povećale: prvo seksualno iskustvo s 15 godina imalo je 16,5 posto djevojčica i

u slučaju bolesti, u toj klinici mogu dobivati lijek od liječnika iz bolničke apoteke – navodi liječnica. Iako Hrvatska spada u zemlje s niskim rizikom, na umu treba imati činjenicu da je u svijetu veliki broj oboljelih i da je dnevno čak 7.000 novozaraženih. U Hrvatskoj su od 1985. do 2007. godine registrirane 663 zaražene osobe, a kod njih 270 se razvio AIDS. Umrla je 141 osoba.

28,6 posto dječaka – kaže dr. Meštrović.

Koban alkohol Upozorava da su pritom ugroženiji mladi koji češće mijenjaju partnere bez uporabe kondoma. - Mladi u dobi od 15 do 25 godina su skloniji rizičnom ponašanju i neprepoznavanju rizika za spolno prenosive bolesti. Oni se smatraju populacijom koja širi spolno prenosive bolesti na opću populaciju. Nažalost, sve učestalije konzumiranje alkohola, a i droga, još više ugrožava mlađu populaciju, jer se pod utjecajem alkohola i droga ponašaju još neodgovornije. Mlade se putem edukacijskih programa i radionica mora informirati da spolne bradavice, herpes i druge spolne bolesti ponekad mogu imati dalekosežne posljedice za cijeli život – ističe dr. Meštrović. Bolesti kao što su sifilis i gonoreja su u posljednja dva desetljeća rjeđe. Za razliku od toga, sve su učestalije bolesti uzrokovane bakterijom klamidijom, a još teže i češće su bolesti koje se prenose virusima kao što su HPV te Herpes simplex tip 2 i 1. - HPV ili humani papiloma virus poprima epidemijske razmjere širenja, a broj zaraženih adolescenata herpes-virusima

posljednjih pet godina povećan je čak pet puta. Raste i broj zaraženih hepatitisom C i B, ali i HIV-om, koji su neizlječivi pa tijekom godina izazivaju teška oštećenja cijelog organizma, pad imuniteta, pojavu tumora i raniji smrtni ishod - iznosi dr. Meštrović. Upozorava da se spolno prenosive bolesti često prenose pritajeno, bez izraženih simptoma ili su simptomi vrlo blagi pa ih ljudi zanemare i ne liječe sve dok se ne jave vidljive kliničke manifestacije bolesti. - Zato često zaražene osobe za svoju bolest ne znaju, kao što ne znaju da su opasnost za druge osobe s kojima stupaju u spolne odnose. Na svoje spolne partnere zarazu često prenose nesvjesno – kaže. Srećom, većina spolno prenosivih bolesti lako se liječi i izliječi bez većih posljedica. S druge strane, posljedice kasno prepoznate ili neliječene jedne ili više spolne bolesti kod zaražene osobe su teške. Dr. Meštrović napominje da su testovi za otkrivanje bilo kojeg uzročnika spolno prenosivih bolesti jednostavni, brzi i pouzdani. - Ne bi ih trebalo izbjegavati kod bilo kakve sumnje na moguću zarazu. Pravovremenim otkrivanjem bolesti uspjeh liječenja je bolji – zaključila je.


ZDRAVLJE

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

10

27

U varaždinskom rodilištu 36 poroda više

tisuća kuna je ravnatelju Opće bolnice Varaždin dr. Dubravku Tršinskom prvog dana nove godine uručio varaždinski gradonačelnik Goran Habuš. Riječ je o tradicionalnoj donaciji Grada Varaždina koja je ove godine posebno važna. - U silnoj financijskoj oskudici i u situaciji kada nam godišnje treba od 15 do 20 milijuna kuna za nove investicije, tj. nabavku opreme, na donacije gledamo s velikim veseljem. No vjerujem da će ova godina donijeti velike promjene – rekao je dr. Tršinski.

Leonantonio Knežević prva je beba rođena 2013. godine u Varaždinskoj županiji. Dječaka teškog 3.490 grama je oko 5.30 sati prvog dana nove godine rodila Ivana Knežević, kojoj je to drugo dijete. Već tradicionalno, prvorođeno dijete posjetila je dožupanica Blanka Glavica Ječemenica koja je mami Ivani i njezinom Leonantoniju uručila 1.500 kuna i

populacija koja bolesti širi na opću populaciju

poklon-paket sa stvarima potrebnim za novorođenče. Dobra je vijest da je na Odjelu za ženske bolesti i porodništvo prošle godine bilo 1.734 poroda, što je 36 poroda više u odnosu na 2011. godinu. Uz to, nakon što su tri godine zaredom prve bebe u novoj godini bile djevojčice, ove godine prvi na svijet došao je dječak Leonantonio. (vms)

NAJČEŠĆI Humani papiloma virusi najčešća spolno prenosiva bolest

” klamidiju, imati dijete RIZIČNI FAKTORI Spolni odnosi s 15 i manje godina Zbog imunološke i anatomske nezrelosti vrata maternice, upalni se procesi u mlađih djevojaka brže razvijaju i težeg su oblika, često su pritajeni, a otkriju se kad su nastale poteškoće zbog trajnih oštećenja općeg i reproduktivnog zdravlja.

Djevojke ugroženije Spolno prenosivim bolestima posebno su podložnije mlađe djevojke koje zbog menstrualnog ciklusa bez ovulacije nemaju hormon progesteron. Cervikalna sluz je zbog toga rijetka pa mikroorganizmi prodiru brže u gornje dijelove spolnih organa.

Veći broj partnera Spolni odnosi bez zaštite

Cjepivo protiv HPV infekcije se za oba spola preporučuje prije stupanja u spolne odnose

Bradavice na spolovilu Humani papiloma virusi su najčešća virusna spolno prenosiva bolest. - Postoji više od 150 tipova virusa koji izazivaju male bradavičaste spolne kondilome na mjestu infekcije na spolovilu, ušću mokraćovoda i oko anusa. To je aktivna faza bolesti. U latentnoj fazi nema vidljivih znakova na koži i sluznicama, ali je čovjek inficiran. Tipovi virusa (6, 11, 16 i 18) predstavljaju rizik od raka grlića maternice i sluznice debelog crijeva. Kod žena (tipovi 16 i 18) izazivaju rak grlića maternice – navodi dr. Jasna Meštrović. Napominje da se te bolesti još intenzivno istražuju. Problem je što su oboljele

osobe sklone recidivima, dakle “povratku” bolesti, a liječenje je dugotrajno, jer ne postoji specifičan lijek koji bi u potpunosti izliječio od infekcije ovim virusima.

- Danas je dostupno cjepivo protiv HPV infekcije prije stupanja u spolne odnose za oba spola. To je već veliki pomak u prevenciji broja oboljelih i zaraženih od HPV uzročnika bolesti. Zasad se cjepivo nabavlja individual-

no, ali se radi na tome da se uvede rutinsko profilaktičko cijepljenje kod mladih oba spola u dobi od 12. godine do rane adolescentne dobi, prije prvog mogućeg kontakta s HPV-om. Važno je znati da kad se jednom čovjek zarazi HPV-om, virus zauvijek ostaje u stanicama kože i sluznica navodi dr. Meštrović. Ističe da je žalosno da uz edukaciju, upozoravanje žena putem medija da se svake godine jave ginekologu, da nakon promjene partnera ponove PAPA test nakon tri mjeseca, još uvijek imamo oko 100 umrlih žena na godinu zbog karcinoma grlića maternice koji nije dijagnosticiran u ranoj, izlječivoj fazi.

Alkohol i droge Spolni odnosi pod utjecajem alkohola, droga i drugih opojnih sredstava obično su odnosi bez zaštite s više partnera ili s poznatim već zaraženim oboljelim partnerom bez odgovarajuće zaštite, a time se i mogućnost zaraze povećava.

Herpes simplex Virus koji je uglavnom spolno prenosiv izravnim kontaktom.

Sve veći broj mladih prvo spolni odnos ima s 15 godina i manje

IZDVOJENO Uzročnici bolesti mogu biti bakterije, virusi, paraziti, gljivice i protozoe

Zaraza putem sperme, krvi, ali i sline - Spolno prenosive bolesti su zarazne bolesti koje se prenose spolnim kontaktom sa zaražene na zdravu osobu. Uzročnici bolesti su bakterije, virusi, paraziti, gljivice i protozoe (praživotinje). Prenose se razmjenom tjelesnih tekućina, a to su sperma, krv, vaginalna sluz i slina. Bakterije uzrokuju brojne bolesti, ali najčešće su one uzrokovane klamidijom, dok su rijeđi sifilis i gonoreja. Od virusnih bolesti najčešće su teže bolesti kao što su hepatitis B i C, HIV (AIDS), humani papiloma virus (HPV) te genitalni herpes tip 2, ali i 1. Od parazita su najčešće stidne uši i svrab, a od gljivica najčešći uzročnik spolno prenosivih bolesti je Candida – rekla je dr. Jasna Meštrović.

Ponekad osobe mogu biti zaražene i s više uzročnika spolno prenosivih bolesti. - Za točnu etiološku dijagnozu i ciljanu terapiju potrebni su specifični dijagnostički testovi, brisevi sluznica spolovila, krv, sperma, tipizacije virusa i drugo – pojašnjava liječnica. Ako se spolno prenosive bolesti ne liječe, uzrokuju teške bolesti reproduktivnih organa s komplikacijama u trudnoći, neplodnošću... - Spolnim kontaktom sa zaražene na zdravu osobe prenose se i HIV te hepatitis C i B, bolesti koje se danas još uvijek teško liječe, a sama bolest dovodi do oštećenja jetre i drugih organa, narušava se imunološki sustav, što sve dovodi do smrti oboljelih – zaključila je.

Gonoreja Uzročnik je bakterija Neisseria gonorrhoeae, a isključivo se prenosi spolnim putem. Simptomi kod muškaraca Upala mokraćovoda, crvenilo na ulazu u mokraćovod, žućkasti iscjedak, upala spolovila, pojava gnoja, poremećaj mokrenja. Simptomi kod žena Često blagi tijek bolesti ili čak bez simptoma. Vagina obično nije zahvaćena, nego grlić maternice, jajnici i jajovodi. Liječenje Liječi se antibioticima.

Simptomi kod žena i muškaraca Javlja se crvenilo, mali sitni mjehurići, bol i peckanje, cijeli kroz sedam do deset dana bez ožiljaka. Po novno javljanje u osoba s oslabljenim imunitetom. Rizik Rizik od recidiva kod herpesa simplexa tipa 2 je 60 do 70 posto. Liječenje Lokalni i sistemski virostatski lijekovi i masti. Nema uspješnog izlječenja.

Klamidija Najčešću bak ter ijsku spolno prenosivu bolest uzrokuje Clamydia trachomatis. Komplikacije kod muškaraca Upala prostate, u novije vrijeme se smatra da je odgovorna za rak prostate, epididimitis. Komplikacije kod žena Upala maternice, jajnika, jajovoda, upala zdjelice, poteškoće u trudnoći, porodu, neplodnost. Liječenje Ako je u pravo vrijeme otkrivena, može se u potpunosti izliječiti antibioticima.


28

ŽENSKI SVIJET

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

ženski svijet www.regionalni.com/lifestyle

Kosi je dosta figara, ona želi - biti njegovana!

Piše: MELANIJA GALUNIĆ Frizerski salon Gloss Ive Režaka 4a, Varaždin tel. 042/200-420

Konačno je završila godina. Dosta je bilo kolača, masne hrane i izležavanja na kauču, a vašoj kosi figara, peglica, ukosnica i raznih drugih “agresivnih” tretiranja! Svaka žena početkom nove godine odluči nešto promijeniti na sebi. Siječanj je rezerviran za razne dijete, detoksikacije, vježbanja i tretmane lica, a kao što vaš organizam žudi za raznim tretmanima, tako je i vašoj kosi potrebna dubinska i hranjiva njega. Činjenica jest da vam kosa izgleda

izmučeno nakon silnih uvijanja i friziranja, pa je pravo vrijeme da je pustite da se odmara barem mjesec dana. Uz već dobro poznat botoks, bilo bi dobro jednom tjedno staviti masku ili pakung te kosu njegovati hranjivim uljima. Na tržištu postoje vrlo dobri preparati, a cijene dosta variraju. Dakle, uzimate li stvar u svoje ruke, držite se uputa na ambalaži i ne pretjerujte! Ako ipak više vjerujete svom frizeru, odlučite se za profesionalnu njegu.

MIRELIN KUTAK Poznate Varaždinke na stolici varaždinske vizažistice Mirele Magd

Decentnost koja osv „ S obzirom na različite situacije u kojima se svakodnevno nalazim, moj makeup svodi se na ono najosnovnije: malo maskare i ruža - otkrila je Blanka Glavica-Ječmenica

GL

Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Pristupačna, otvorena i nasmijana. Tako bismo najkraće mogli opisati prvu ženu Varaždinske županije, zamjenicu varaždinskog župana Blanku GlavicaJečmenica. Iako radni tempo i obaveze našoj poznatoj sugrađanki ne ostavljaju puno slobodnog vremena, iskoristili smo kratko zatišje na početku nove godine i našu dožupanicu, magistricu znanosti u području ekonomije, prepustili stručnim rukama vizažistice Mirele Magdić-Fotak.

Šminka je jača, ali primjerena za posao i različite situacije u kojima se svakodnevno nalazi naša poznata političarka Za sve prigode - Moj posao uključuje različite prigode. Nerijetko se događa da, primjerice, s gradilišta trčim na sastanak s poduzetnicima, a dan zaključujem otvorenjem izložbe. S obzirom na različite situacije u kojima se svakodnevno nalazim, moj makeup je više, rekli bismo, univerzalan i svodi se na ono najosnovnije: malo maskare i ruža - otkrila je zamjenica varaždinskog župana iz redova SDP-a. Ni za svečanije prigode kod Blanke Glavica-Ječmenica nema puno odstupanja. - Moram priznati da se nikad nisam jako šminkala. Izbjegavam čak stavljati i puder, tako da za nekakve svečanije događaje i prilike

eventualno svoju šminku a cijelu priču upotpunila “obogatim” s malo tamnijeg tamnoplavim sjenilom koje sjenila. Što se tiče ruževa, sam nanijela s donje strane moj izbor najčešće su ru- očiju. Upravo je nanošenje ževi boje mesa, ljubičasto- ove boje sjenila dodatno ružičastih tonova ili samo naglasilo oči i zaokružilo sjajilo. Koristim i crveni cijelu priču, a i ova kombiruž, no vrlo rijetko i samo nacija boja izvrsno pristaje za posebne prilike – otkrila našoj dožupanici koja ima izuzetno dobar ten i lije Glavica-Ječmenica. V i z a ž i s t i c a M i r e l a jepe crte lica – otkrila je Magd ić-Fot a k ovog se Magdić-Fotak. Ka ko bi puta odov a ko n alučila za glašene oči nešto jači došle do m a keup, ženu vnu poslo za a Šmink punog izrasuprotan ne mora biti neprimjetna. žaja, važne onome Strog poslovni kostim ili su i trepakoji z aodije lo zahti jevaj u jaču v ice koje mjenica ku ali jedno stavn u šmin su dodatno varaždins nagla šenim ista k nute skog žuadut ima u nanošenjem pana inaneutralnim nekoliko če koristi ama. nijans slojeva mai u kojem skare. su je Va- S obzir a ž d i nc i rom na to da su u ovom navikli viđati u javnosti. - Radi se o jačoj šminci, slučaju oči u prvom planu, ali opet primjerenoj za ostatak šminke mora biti posao i različite situacije neutralniji. Odlučila sam se u kojima se svakodnevno za rumenilo ružičaste boje nalazi naša dožupanica. U i ruž boje breskve - rekla je ovom makeupu naglasak Magdić-Fotak. Rezultat: naglašeno, ali je na očima. Ljubičasto sjenilo kombinirala sam primjereno za sve situacije sa sjenilom boje breskve. S s kojima se svakodnevno gornje strane povukla sam susreće zamjenica varažtanku liniju crnim tušem, dinskog župana.

SAVJET PLUS

KREŠIMIR GECI, G2 studio-Gettzy Foto Trg kralja Tomislava 4 (Korzo) Varaždin http://www.facebook.com/gettzy, tel. 042/200-161


ŽENSKI SVIJET

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

Mame zadovoljne predvidljivim

Najnovija inovacija njege područja oko očiju

Čak 78 % udanih žena smatra da im je seksualni život predvidljiv, pokazalo je istraživanje koje je proveo američki portal iVillage i kojim je ispitano 1000 udanih žena. Taj broj raste kod parova koji imaju malo dijete. No zanimljivo je da se unatoč tome više od polovice ispitanica izjasnilo da je svojim seksualnim životom zadovoljno, objavio je portal Magazin.hr

Poznato je da su oči ogledala duše, ali i da naše oči prve otkrivaju naše godine. Iz tog razloga, potrebno je posvetiti posebnu pažnju području oko očiju koje je puno nježnije i osjetljivije od ostatka lica. Za mlade dame koje žele spriječiti nastanak prvih ili popuniti već postojeće prve bore oko očiju, preporučam svakodnevno korištenje najnovije roll on tehnologije s morskim kolagenom. Kreme najnovije tehnologije daju

dić-Fotak

vaja BLANKA LAVICA-JEČMENICA

29

tri različita učinka, djeluju protiv podočnjaka, naotečenosti kapaka i popunjavaju borice. Kremu za njegu područja oko očiju koristite svako jutro i večer na savršeno očišćenu kožu, kružnim, nježnim pokretima umasirajte aktivne sastojke za brze rezultate. U vrijeme najnovije tehnologije, vi ste u mogućnosti zaustaviti starenje Piše: PETRA KOLAK ĐINĐIĆ svoje kože, odnosno, u mogućnosti ste Beauty centar Čarolija, Varaždin produžiti mladost svoga lica. Krešimira Filića 78, mobitel: 098/168-6705

SNIŽENJA 'ĨĊėĤÿĨĮÿĮåĨÿĉåàÑĒĉĨĊÿġėġıĨĮÿėÜıÝÿĮåėáûČÑĺåáėġåĮåÝÿĉåČıėÜÿĮåČĉıɄ&ĽġåĤı Iz bogate ponude izdvajamo kvalitetne i praktične baby-skafandere po cijeni od samo 98 kuna, dječje ski-odjelo za 89,50 kuna, ženske veste za 79,50 i muške hlače za samo 139,30 kuna! Ne propustite ni povoljne cijene muških zimskih jakni za samo 174,50 kuna, ženskih zimskih jakni za 239,50 kuna, te modernih toplih zimskih ženskih kaputa (kraći i duži model) za nevjerojatnih 169,50 i 174,50 kuna.

NEMA ZIME uz bogatu ponudu zimske dječje odjeće

MLADENAČKI I MODERNO fantastična ponuda ženske odjeće za zimu

U ŠKOLU I VRTIĆ uz kvalitetnu odjeću za tinejdžere i djecu

LEŽERNO I SPORTSKI idealno za svakog muškarca

Do nove odjeće uz hyperpopuste! Prelistajte aktualni katalog na www.bhyper.hr Kao u svim većim gradovima, i u Varaždinu su počela sniženja odjeće i obuće - prava prilika da obnovite svoju garderobu po povoljnim cijenama. Veliko sniženje odjeće za cijelu obitelj počelo je i u poznaUPNIJQFSNBSLFUV#t)ZQFSV Lumini centru. Kaputi, jakne, hlače, majice, veste i modni dodaci sniženi su 30 i 50 % i upravo je sada pravo vrijeme da obučete svoju obitelj od glave do pete i pritom uštedite.

Po povoljnim cijenama sada možete pronaći velik izbor muških majica koje se mogu kupiti već za 55,30 kuna, cijena popularne sportske majice s kapuljačom i muških hlača “pala” je na hiperpovoljnih 139,30 kuna! Iz ponude izdvajamo i toplu zimsku mušku jaknu koja sada košta samo 174,50 kuna. I pripadnice ljepšeg spola TBEB TF V #t)ZQFSV NPHV povoljno opremiti za zimu. U ponudi su zimski kaputi za

Dermatolog

Šminka:

MIRELA MAGDIĆ FOTAK profesionalna vizažistica, stalna suradnica HNK Varaždin e-mail: mirela.fotak@gmail.com

nevjerojatnih 169,50 i 174,50 kuna, dok ženska topla zimska jakna košta 239,50 kuna. Od ostale odjeće za žene izdvajamo žensku košulju za 132,30 kuna, hlače već za 111,30 kuna te modernu toplu vestu za samo 79,50 kuna!

Uz bogatu ponudu muške i ženske zimske odjeće, u #t)ZQFSV JTQMBUJ TF LVQPWBUJ za naše najmlađe koje sada, tijekom sniženja, možete u potpunosti opremiti za školu ili vrtić. Tako su dječje majice snižene na čak 36,40 kuna, veste se mogu kupiti za 52 kune, hlače za 100,80 kuna, a dječja traper suknja za 77,70 kuna. Iz bogatog dječjeg asortimana izdvajamo zimsku jaknu za djevojčice čija je cijena “pala” na samo 134,50 kuna, a tu su J LWBMJUFUOJ J QSBLUJƿOJ CBCZ skafanderi od samo 98 kuna te dječje ski-odjelo za 89,50 kuna!

Piše: SANJA PETEK-MODRIĆ

Ožiljci: što je koža mlađa, ožiljci brže i lakše zacjeljuju Ožiljci nastaju kao posljedica cijeljenja kože oštećene povredom, bolešću (npr. autoimune bolesti), kirurškim zahvatom ili infekcijom (akne, vodene kozice). Oni predstavljaju dio prirodnog procesa cijeljenja kože. Karakteristično je da koža redovito cijeli ožiljkom nakon oštećenja tzv. bazalne membrane, odnosno graničnog područja između površinskog (epidermisa) i srednjeg sloja kože. Kada je oštećenjem zahvaćen samo površinski sloj (površinska abrazija), koža cijeli bez ožiljka.

Popusti na odjeću za cijelu obitelj u iznosima od 30 i 50% u B Hyperu aktualni do 16. siječnja

Na početku cijeljenja, ožiljak je veći, tvrđi, crveniji, može svrbjeti ili izazivati nelagodu, dok kasnije polagano postaje bljeđi i mekši. Mnogi ožiljci i nakon tri mjeseca mogu izgledati ružno, a nakon godinu dana jedva su primjetni. Kako će cijeljenje teći, odnosno kako će ožiljak u konačnosti izgledati, ovisi o brojnim čimbenicima. U velikoj mjeri ovisi o starosti pacijenta, mjestu ozljede kože, duljini cijeljenja i eventualnim komplikacijama koje mogu nastupiti tijekom cijeljenja. Kod mlađih osoba

dr. med. specijalist, dermatovenerolog Frana Supila 50, Varaždin 042/302-904, www.vivaderm.hr koža snažnije cijeli i sklonija je stvaranju većih i ružnijih ožiljaka. Također, ako ozljeda ili upala (npr. kod akni) traju duže, veća je mogućnost za razvoj izraženijeg ožiljka. Povrede ili operacije na području prsa, ramenog pojasa ili gornjeg dijela leđa češće cijele većim i izraženijim ožiljcima. Na cijeljenje ozljeda kože mogu nepovoljno utjecati i određeni opći čimbenici: šećerna bolest, anemija, određeni lijekovi… Stoga uklanjanje svih navedenih čimbenika može pridonijeti bržem

i boljem cijeljenju kože iako estetski neprihvatljivi ožiljci katkad mogu nastati i iz nama nepoznatih razloga! S obzirom na izgled i dubinu ožiljaka razlikujemo atrofične ožiljke - ulegnuti ožiljci, prekriveni “tankom” kožom, zatim hipertrofične ožiljke - vezivno tkivo se prekomjerno stvara, pa je ožiljak iznad površine kože, ali u liniji reza ili povrede, te tzv. keloidne ožiljke, kod kojih se divlje bujanje vezivnog tkiva proteže na potpuno zdravu, povredom nezahvaćenu kožu.


30

SAVJETNIK

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

Veterinarska klinika

Pravna strana

Hortikultura

Piše: DAVORIN LUKMAN Dr. sc. dr. vet. medicine, specijalist za uzgoj i bolesti pasa i mačaka Ovlašteni stalni sudski vještak

Piše: KREŠIMIR JELAKOVIĆ mag. iur.

Piše: FRANJO PAVETIĆ “Nije sramota raditi, a kamoli u vrtu”

Kornjače i zimovanje Česta posljedica M a lo v l azimovanja su i snika zna da Tzv. crvena usta kronični gnojni zimsko mirokonjunktivitivanje kornjača možemo primijetiti si, koji dovode može zapravo nakon zimovanja do sljepljivanja imati ozbiljne posljedice po njihovo zdravlje. vjeđa i nemogućnosti gledanja. U tom razdoblju kornjače koriste U tom slučaju potrebno je vjeđe energiju iz svojih depoa masti. U očistiti vodikovim peroksidom, a odrasle kornjače gubitak tjelesne oči kapati antibiotskim kapima. mase u tom razdoblju iznosi i ne- Kornjače u vrijeme zimovanja koliko posto, odnosno u prosjeku mogu izgubiti vid, a to se događa 1% mjesečno. Problem je taj da kad je temperatura u kutiji za nedostatkom masti u organizmu hibernaciju dugotrajno preniska. nestaju i svi u mastima topljivi Takve kornjače je potrebno tada vitamini – A, D i E! Nastaje tako- hraniti iz ruke. Još jedna od bođer i pad koncentracije glikogena lesti koja se može pojaviti kao pou jetrima, što remeti kompletni sljedica zimovanja je i nutritivna energetski metabolizam. Stoga osteodistrofija. Nastaje zbog organizam počinje koristiti čak nedostatka kalcija i fosfora, koje i bjelančevine kao izvor energije. treba dodati u hranu. Također Iz tih razloga kornjače nakon bu- je uputno dati i svježu ribu (npr. đenja mogu djelovati beživotno i srdelu) s utrobom i kostima. Neodbijati hranu. Stoga je potrebno dostatak kalcija i fosfora dovodi u vodu staviti glukozu ili najjed- i do omekšavanja oklopa, ali i nostavnije med i na taj način kljuna. Tzv. crvena usta takonadomještati potrebnu energiju. đer možemo primijetiti nakon Također je potreban opći pregled zimovanja. Naime, na nepcu životinje, koji započinjemo pre- se stvori upalni proces, koji se gledom usne šupljine. Prvenstve- dodatno inficira bakterijama iz no treba isključiti moguću upalu usne šupljine, što će rezultirati zubnog mesa. Kornjačama treba općom upalom usne šupljine. ponuditi vitamine koje stavljamo Upala se može proširiti i na dušu vodu ili dajemo u obliku paste. nik te jednjak. U ovom slučaju je Oporavak je u pravilu, kao i potrebna kirurška intervencija u kod svih bolesti kornjača, spor. općoj anesteziji.

Kazne za inozemne 2013. godina prometne prekršaje U listopadu prošle godine, u snica sporazuma. To znači da će Mađarskoj je održana konferen- hrvatski vozači morati biti oprecija Salzburškog foruma, čija je zniji prilikom vožnje na cestama članica i Hrvatska. Salzburški Mađarske, Bugarske i Austrije, s forum je neformalna grupa osno- obzirom na to da će prometne vana s ciljem rješavanja pitanja kazne počiniteljima stizati na od zajedničkog interesa članica kućnu adresu Uz to, matična u području unutarnjih poslova država počinitelja će po rješenju te pružanja potpore državama zemlje supotpisnice, na čijem je kandidatima za pristup EU.U teritoriju prekršaj počinjen, postupati kao po sklopu te konfevlastitom prekrrencije potpisan šajnom rješenju je Sporazum iz- Predviđeno bez posredovameđu Bugarske, prekogranično nja ministarstva Hrvatske, Mapravosuđa.Iako đarske i Austrije slanje kazni većih su prometni o omogućavanju prek ršaji poprekograničnog od 50 eura činjeni izvan postupanja prema prekršajima počinjenim u matične države i do sada bili kacestovnom prometu. Cilj spo- žnjivi, ako vozač nije platio kaznu razuma je stvaranje naprednijih na licu mjesta, jer je primjerice mehanizama za učinkovitu su- bio snimljen bez zaustavljanja, radnju tijela država potpisnica, s povratkom u matičnu državu nadležnih za postupanje povo- bilo je izvjesnije da kaznu neće dom prometnih prekršaja.Iako niti morati platiti. Naime, do je sam sporazum već potpisan, sada se koristio dugotrajniji i slona snagu će stupiti tek ulaskom ženiji mehanizam međunarodne Hrvatske u EU. Time će se pojed- pravne pomoći. Sporazumom je predviđeno nostaviti postupak naplaćivanja kazni za prekršaje koje počine prekogranično slanje kazni većih vozači izvan matične države na od 50 eura, dok parkirne kazne području jedne od država potpi- nisu obuhvaćene sporazumom.

- U 2013. bit će malo bolje, ri sam za sebe – nije sramota ali ne puno bolje. Morat ćemo raditi, a kamoli u vrtu! Znači, puno raditi i biti zajedno, boriti ovdje će se moći naći sve za se zajedno, ali i svatko za sebe! one koji cijene rad, a dabome - Iskrena, hrabra, a u konač- nećemo škrtariti s poukama nici poučna izjava hrvatskog kako prepoznati one kojima je premijera. Poučna na kraju jedina briga oteti trud pošteporuke - boriti se svatko za nih i radnih ruku. A primjena sebe! Ma koliko danas svatko savjeta iz savjetnika Hortikulza sebe razglaba tu izrečenu tura neka bude samo jedna od činjenicu kako mu paše, ona je strelica u obrani od naleta sviju od davnina nepobitna u svim nedaća koje se nadvile. Koliko zajednicama: ljudi, faune i je hortikultura sveobuhvatna flore. Međutim, ljudska zajed- znanost neophodna ljudskoj nica ima i samo sebi svojstvene kulturi i opstojnosti, vidljivo je jedinke koje se drže mudrolije: iz sljedećeg pojašnjenja. Hortikultura je znanost o insada smo svi radili za mene, a tenzivnom, komercijalnom uzsada ćemo svaki za sebe. Nažalost povijest se uvijek goju kultiviranih biljaka poput iznova ponavlja: vrijeme stva- povrća, voća, cvijeća, ukrasnog ranja, vrijeme grabeži, vrijeme grmlja i drveća te plantaža osvješćenja, vrijeme stvaranja. šumskog drveća, uzgoja sjeAutor članka svima koji su mena, izgradnje i održavanje kroz niz godina u dosadaš- parkova, perivoja, krajobraza i njim sadržajima ovog savjet- sl. A danas je nezaobilazni tenika Hortikultura prepoznali melj u pronalaženju racionalne i primijenili nešto korisno za opstojnosti ekosustava. Bavili sebe poručuje da će i nadalje se profesionalno ili hobi-vrtlapronalaziti upravo ono što im renjem, rad je temelj uspjeha u ovoj znanosti treba u borbi za kao svih ljudskih boljitak - sebe, dostignuća koobitelji i svoje Rad je temelj jima napredne zajednice. uspjeha u znanosti zajednice zahvaPod na slov ljuju na svojem savjetnika hor- hortikulturi blagostanju. tikultura govo-


VIDOKRUG

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

POHVALNO Varaždinci samoinicijativno čistili obalu Drave

Like za ovu akciju „ Skupina Varaždinaca organizirala se preko “fejsa” i očistila obalu Drave. Slijede nove akcije, najavljuju varaždinski ljubitelji prirode

Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Dok su svi obavljali posljednje pripreme za doček nove godine, na obali rijeke Drave, točnije “špici” bilo je vrlo živo. Skupina Varaždinaca dan uoči Silvestrovog čistila je obalu rijeke od najlona i plastike koji su ostali visjeti na drveću nakon što se povukla voda od prošlogodišnjih poplava koje su “potopile” i varaždinsko područje.

Uskoro nova akcija - Poplava je napravila pravi rusvaj, obala je bila “okićena” smećem kao božićno drvce! Stoga smo prije nove godine željeli napraviti nešto kako bismo obalu rijeke vratili u prvobitno stanje. Preko Facebooka smo se organizirali u dan i pol, u nedjelju smo se okupili i održali akciju čišćenja na Dravi – doznali smo od Spomenke Lazar, jedne od sudionika spontane akcije čišćenja popularnog varaždinskog šetališta. Akcija uklanjanja smeća koju su ostavile poplave počela je od bazena na Dravi prema Kinološkom društvu. Sudionici ističu kako nisu skupljali glomazni otpad, već

Akcijom čišćenja dokazali da je najvažnija - dobra volja!

isključivo plastiku koju su ostavile poplave, a podršku varaždinskim ljubiteljima prirode dao je i Zdenko Kereša iz Hrvatskih voda, koji se također odazvao akciji. - Nakon akcije počastili smo se čajem koji smo skuhali od šumskog bilja i pojeli kolače koje smo donijeli od kuće. Najveća vrijednost je u tome što nitko nikoga nije ništa molio, već je to bila isključivo dobra volja ljubitelja prirode i rijeke Drave – ustvrdila je naša sugovornica. Ovo, međutim, nije zadnja akcija koju planiraju organizirati naši sugrađani. - Kroz neko vrijeme organizirat ćemo novu akciju

čišćenja obale rijeke Drave kako bismo do proljeća popularnom varaždinskom šetalištu vratili izgled kakav zaslužuje – zaključuju varaždinski ljubitelji prirode i rijeke Drave.

Božićni koncert u Vinici oduševio Pod pokroviteljstvom Općine Vinica održan je već tradicionalni Božićni koncert u sklopu kojeg se predstav io školski zbor učenika starijeg uzrasta OŠ Vinic a p o d vo ds t vo m Gordane Kos Kolar, folkloraši OŠ Vinica koje vodi Snježana Gašparić, te često nagrađivani brat i sestra Boltek: Andreja na flauti i Neven na klaviru. Članovi KUD-a Vinica oduševili su spletom pjesama i plesova temeljenim upravo na božićnim običajima viničkog kraja pod nazivom “Probudte

se ljubi krstjani”, a vinički tamburaši zasebno su izveli autorsku pjesmu “Lampaš” prožetu ugođajima Božića i Štefanja. Puhački orkestar pod ravnanjem Darka Navoja za nastup

je pripremio splet narodnih i internacionalnih božićnih pjesama te dobio zasluženi pljesak mnogobrojnih gledatelja. Uz brojne posjetitelje koji su popunili dvoranu, u božićnom koncertu uživali su općinski načelnik Marijan Kostanjevac i njegova zamjenica Mirjana Jambriško te ravnatelj OŠ Vinica. Načelnik je zahvalio svim sudionicima programa, kao i njihovim voditeljima što su uspjeli srca posjetitelja ispuniti božićnim ozračjem te nadom i radošću.

U novu 2013. ušli - spektakularno Više stotina stanovnika iz svih naselja općine Vinica dočekalo je novu, 2013. godinu na jedinom viničkom trgu, Trgu Matije Gupca. Inicijatori organizacije prvog dočeka nove godine na otvorenom bili su vinički vatrogasci, članovi DVD-a Vinica, a njihovu ideju odmah je pozdravio i prihvatio načelnik Općine Marijan Kostanjevac. Članovi DVD-a Vinica osigurali su za sve dovoljne količine klipića, čaja i kuhanog vina, a nije izostala ni dobra glazba. Stara godina ispraćena je zajedničkim odbrojavanjem u kojem su prednjačili pred-

sjednik DVD-a Vinica Robert Kovačić i načelnik Općine, a svim okupljenima Novu godinu čestitali su svi vinički vatrogasaci zajedno s načelni-

kom Kostanjevcom. Čestitka je nastavljena pripremljenim vatrometom, a dobro raspoloženje nastavilo se uz taktove bečkog valcera i međusobna čestitanja. - Ljudi su bili veseli, dobro su se zabavljali, gotovo svi su hvalili ovu inicijativu te naglašavali kako bi ovakvih zajedničkih druženja trebalo biti više, s čim se u potpunosti slažem. Nadam se da su naši mještani barem na kratko zaboravili teret svakodnevnog života, a to je ujedno i bio cilj organizacije ovog zajedničkog dočeka – rekao je prvi čovjek Općine Vinica.

31


32

ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO!

MALI OGLASI

Mali oglasi

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

Prijamna mjesta:

Varaždin Augusta Šenoe 10 (kod gradske tržnice) Tel.: 042/290-774 Radno vrijeme: Ponedjeljak: 8 - 12 h Utorak: 8 - 13 h Sri - pet: 8 - 16 h

VARAŽDIN IANA Kapucinski trg 5 (ulaz iz Blažekove ul.) pon - pet: 8 - 20 h subotom: 8 - 13 h

NOVI MAROF Galerija Bukovčan Zagorska 20 pon - pet: 9 - 16 h subotom: 9 - 12 h

LUDBREG AROMAMEDIA d. o. o. Dom zdravlja Ludbreg Vinogradska 1 pon - pet: 8 - 17 h

IVANEC Poljodom Gospodarska 2

www.regionalni.com www.regionalni.com

Zovite nas na 042/290-774

KUĆE

„NEKRETNINE DOMINUS“ – Prodaja, kupnja, najam, zakup svih vrsta nekretnina na atraktivnim lokacijama !!! www.nekretninedominus. hr, 042/321-936, 095/914020 0, 098/494- 585. Ured agencije: Frana Kurelca 9, Varaždin ozn.351c DANAS popust! Kuća u Bilogorskoj 250 m² i 400 dvorišta- 105 000 €!Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 099/404-8241 ozn.62c ISPOD cijene! Kuća 130 m² i 900 dvoršta u Knegincu -44.000 €! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 099/404-8241 ozn.62c TOP ponuda! Kuća novogradnja 80 m² i 380 dvorišta u Zagrebačkoj -65.000 €! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 099/404-8241 ozn.62c SUPER prilika! Kuća u Ferde Livadića 130 m² i 380 m² dvorišta (VI. OŠ)-75.000 €! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 099/404-8241 ozn.62c PRODAJEM kuću, garažu, spremište i dodatno gradilište, kod Varaždinskih Toplica, ukupno 1 900 m². Cijena 160.000 €, plaćanje dogovorno. Mob. 091/2446-888 ozn.214c KUĆA katnica u Varaždinu, nedovršena, 3 etaže, podrum, balkoni,

LEGALIZACIJA OBJEKATA IZRADA KOMPLETNE DOKUMENTACIJE STAMBENI I POLJOPRIVREDNI OBJEKTI DOGRADNJA I POMOĆNI OBJEKTI AedifiCon d.o.o. Varaždin Mob. 091/211-5529 Tel./fax: 213-903 E-mail: zarko.kraljic@optinet.hr

terasa, struja, voda. Tel. 212-675 ozn.3235b

KUĆA za rušenje u Petrijancu, 1173 m² okućnice, atraktivno mjesto, 100 m od crkve, 2 prilaza, 27.000 €. Mob. 099/692-9042 ozn.3250b

STANOVI DVOSOBNI stan 58 m², II. kat, 47.000 €, Ulica Braće Radića. Wens nekretnine, 042/200-055, 091/390-3175, 099/591-1709 ozn.378c NOVIJA gradnja, Supilova dvosobni stan 43 m², odličan raspored, zasebna kuhinja, dnevni boravak, spavaća soba, wc i kupaona, lođa. Wens nekretnine, 042/200- 055, 091/390-3175, 099/591-1709 ozn.378c

Reklamacije vezane uz distribuciju novina 7Plus Regionalnog tjednika javite na mobitel 095/533-4669.

klasična gradnja. Stanovi su useljivi i etažirani, Kumičićeva , 50 m², 60 m², 85 m² i 95 m². Živiš u višestambenom objektu, a kao da živiš u vlastitoj kući. Nudimo najpovoljnije kredite! Upitati: 330-868, MDVCENTAR ozn.63c PRILIKA! Jednosobni stan 39 m² + galerija 12 m², Milkovićeva ulica, 40.000 €. Mob. 099/266-5421 ozn.141c JEDNOSOBNI stan 29,9 m², visoko prizemlje, čisto vlasništvo. Mob. 092/154-7572 ozn.21 STAN,77 m², etažna brojila - 60.000 €! Ostalo pogledajte na www.veneknekretnine.hr! Venek nekretnine, 042/301-234, 091/301-2334 ozn.72c

AGENCIJA „GRABAR“, G. Kneginec, Toplička 200 – posredujemo u prometu nekretninama. Mob. 098/267-070, e-mail: tihomir.grabar@vz.t-com.hr ozn.335c

DVOSOBNI 44 m² u Braće Radića! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 099/404-8241 ozn.62c

PRODAJE se kuća s okućnicom u blizini Varaždina sa svim priključcima. Cijena po dogovoru. Tel. 042/313 777 ozn.435c

SUPER cijena! Trosobni stan u Režekovoj 77 m²! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 099/404-8241 ozn.62c

KUĆA u Varaždinu (Vidovski trg 9/1), 60.000 €. Tel. 042/211-569, 098/852-402 ozn.2377e

DVOSOBNI prilika! Dvosobni 43 m² u B.Radić (novouređen)! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 099/4048241 ozn.62c

PRODAJU se dvije spojene građevinske čestice u Gornjem Kučanu, ukupne površine 2.647 m² (Varaždinska ulica). Mob: 091/352-0026 ozn.401c

PRILIKA tjedna! Dvosobni u Vrazovoj 53 m², I kat ! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 099/404-8241 ozn.62c

GRAĐEVINSKO zemljište u Varaždinu od 703 m², prodajem. Mob. 091/352-0083, 091/232-0350 ozn.2375e

PRILIKA tjedna! Jednosobni u Meštrovićevoj 27 m²! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 099/4048241 ozn.62c

VIKEND parcela 3500 m² sa ucrtanom kleti i temeljnom pločom u Kelemenu, prodajem za 5000 €. Mob. 092/1445-242 ozn.2376e

ACD PREMIER – NEKRETNINE!!! Kuće, stanovi, poslovni prostori, preko 150 nekretnina!!! Provjerite - TEL/FAX 042/321-071, 098/284 692, www.acd-premier.hr, Varaždin, I.Kukuljevića 18 ozn.126c

PRODAJEM trosobni stan 76 m², u Varaždinu, Koprivnička 3, renoviran i namješten. Cijena 65.000 €, plaćanje dogovorno. Mob. 091/2446-888 ozn.214c NAJJEFTINIJI stanovi u gradu,

DVOSOBNI 64 m², Zagrebačka 73, 4. kat, Vž, sva brojila i centralno etažno. Mob. 099/445-0010 ozn.66 GARAŽA u nizu iza Varteksa, 1. red iz St. Vukovića. Mob. 099/4450010 ozn.66

ZEMLJIŠTA

POSLOVNI PROSTORI HITNO potražujemo najam poslovnog prostora od 25 do 70 m² u Varaždinu za poznatog najmoprimca! Lucerna nekretnine, 091/7844868, 099/404-8241 ozn.62c

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika od 6. 9. 2012. godine stečajna upraviteljica Zakmardy d.o.o. u stečaju objavljuje sljedeći

OGLAS radi prodaje pokretnina prema načelu „viđeno-kupljeno“ - alati, naprave za građevinu - repromaterijal za građevinu, elektrotehniku - rezervni dijelovi - sitni inventar, sanitarije - ostali potrošni materijal za područje građevine i elektrotehnike - vozilo Ford Connect LWB 1.8 TDCI Van Za sve informacije o prodaji javiti se stečajnoj upraviteljici na tel. 042/302-243. Pokretnine će se prodati zainteresiranom kupcu po početnoj cijeni utvrđenoj od strane stalnog sudskog vještaka, a sve prema načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.

ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO!

IZNAJMLJUJEM pet višenamjenskih poslovnih prostora u Varaždinu, Gajeva 5, strogi centar (ured, salon, studio i sl.). Najamnina dogovorno. Mob. 091/2446-888 ozn.214c IZNAJMLJUJE se poslovni prostor - caffe bar - u Ivancu, atraktivna lokacija. Mob. 098/334-554 ozn.436c IZNAJMLJUJEM /prodajem poslovni prostor - Pavlinska 5, Conig, u podrumu, etaža 23, prostor 23. Tel. 042/232-772, 099/353-0876 ozn.46 PRODAJA – Tri poslovna prostora nasuprot nove podzemne garaže, Blažekova 3. Mob. 098/702-701 ozn.3238b

PRODAJEM caffe bar u Varaždinu kraj srednjih škola. Mogućnost plaćanja – više rata. Mob. 098/801591 ozn.82

NAJAM IZNAJMLJUJE se stan 55 m² novogradnja u A.K. Zvonimira i T. Ujevića ! Lucerna nekretnine, 091/784-4868, 099/404-8241 ozn.62c SOBU u Varaždinu jeftino iznajmljujem. Mob. 098/734-522 ozn.3 IZNAJMLJUJEM garsonijeru 30 m², Internet, kupaonica, mini kuhinja, novo. Mob. 091/569-5545 ozn.25 IZNAJMLJUJEM komforan, namješten i novouređen 1,5-sobni stan u kući (blizina želj. kolodvora), vlastita brojila. Mob. 091/584-7350 ozn.51 SOBE jednokrevetne - potpuno namještene 15 i 25 m², upotreba kuhinje i kupaonice, flat Internet, zaposlenim/studentima. Mob. 098/9197-052 ozn.3244b IZNAJMLJUJEM stan u kući. Namješteni, idealan za manju obitelj ili studente. Mob. 091/316-0584. ozn.2378e IZNAJMLJUJEM jednosobni namješteni stan 30 m², Ulica F. Supila

– Varaždin, pouzdanim osobama (povoljno). Mob. 098/165-5377 ozn.72 IZNAJMLJUJEM dvosoban komforan stan 50 m², namješten, u strogom centru. Tel. 042/313-599 ozn.647a IZNAJMLJUJE se veći jednosoban namješten stan. Mobitel 098/809420 ozn.649a

POSAO TRAŽE se: vozač za domaći i međunarodni transport. Uvjet su „C“ i „E“ kategorije. Nude se vrlo stimulativna primanja i beneficiran radni staž. Sve Informacije: 091/1730- 001 i 042/729-255 ozn.17c OZBILJNA gospođa 43 g. s iskustvom čuva djecu u svom domu, u Sračincu. Mob. 098/977-0778 ozn.41 ZBOG otvaranja parfumerije hitno 2 prodavačice i komercijalistu za Varaždinsku regiju. Mob. 091/1205007 od 10 – 14 h ozn.434c TRAŽIMO žensku komunikativnu osobu za rad u caffe baru Capry, u Kaštelancu. Mob. 095/880-5598 ozn.63 CAFFE BAR traži djevojku za rad – može studentica, petak-subotanedjelja. Mob. 098/185-7132 ozn.70 BISTRO&PIZZERIA traži djevojke za rad, za šankom. Info: 095/9115102 ozn.218c D.L.B. d.o.o. traži vozača. Zainteresirani mogu najaviti svoj dolazak na: 042/440-152. Obavezan životopis.


8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

ozn.75 ŽENU za pomoć u kući tražim u zamjenu za stanovanje. Mob. 098/446-443 ozn.80 DJEVOJKE (2) mlađe i komunikativne za rad u caffe baru, može i početnice. Mob. 095/803-1580 ozn.648a

USLUGE

VODOVOD, centralno grijanje, kanalizacija, klimatizacija te ovlašteni servis plinskih trošila od 0 – 24 h. INSTALACIJE MARTI-MONT, Nedelišće, 095/5123469 ozn.213c KUHINJE PO MJERI - Akcijske cijene! Popusti na sve vrste namještaja. „INTERIJERI SLATKI“ Izložbeno prodajni salon TCMercator, 042/200-066 ozn.33c

KROVIŠTA: prekrivanje, izrada i adaptacija krova, izrada krovnih kućica i nadstrešnica. Zidarski radovi, kvaliteta i dugogodišnje iskustvo, povoljne cijene usluga - KROV ČAKOVEC. Tel. 040/395722, 098/744-980 ozn.1c

OTČEPLJIVANJE svih vrsta odvodnih cijevi - stručno i povoljno. “Tino”, mob: 098/931-7570 ozn.184c

ENTRY - AKCIJA GARA ŽNIH VRATA Novoferm, Varaždin! U ponudi krilni i klizni motori za ograde, ugradnja i servisi. Prednost plaćanja - beskamatni krediti.Tel. 042/351-511, 095/969-1251, www.entry.hr ozn.5c

PROMO d.o.o.: završni građevinski radovi, soboslikarsko – ličilački, knauf radovi, podopokrivalački i dr. Brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 042/331-200, 098/977-5323 ozn. 2c

OTČEPLJIVANJE odvodnih cijevi sa posebnim strojem; adaptacije kupaona sa svim radovima; postavljanje keramičkih pločica, vodovoda…Mob.098/783060 ozn.107c

OTČEPLJIVANJE svih vrsta odvoda specijalnim strojevima, odvoz fekalija 0-24h, stručno i povoljno. Mob: 098/ 962-1694 ozn.370c

ČISTIMO DUBINSKI strojno: tepihe, kožu, eko-kožu, tapecirani namještaj, sve podne obloge, lokale, poslovne prostore. Završno čišćenje poslije građevinskih radova, generalke, ugovaramo održavanje. ADI SERVIS, 098/329-811, 042/311-434 ozn.7c

ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO!

BR AVAR IJA-M AČ E K: Novo! Spavaće kabine u kombijima, nadstrešnice za aute od lexana, kovane ograde i krovne konstrukcije. Mob.098/961-5016 ozn.14c BRAVARIJA KUSERBANJ – intervencije ( otvaranje brava 0-24 ), ključevi i brave, Mul-t-lock cilindri. Mob: 091/511-1999 ozn. 24c IZRADA ograda, nadstrešnica te raznih metalnih konstrukcija. Mob. 098/227-024 ozn.48c VODOINSTALATERSKE USLUGE - Firma sa dugogodišnjim iskustvom vrši izvođenje instalacija vode, centralnog grijanja, adaptacija kupaonica sa svim radovima, montaža sanitarija. Garancija na sve radove. Mob. 095/8540-727 ozn.69c ADAPTACIJE, stanova, kupaonica, knauf, keramika, vodovod, kanalizacija, glazure, hidroizolacije, fasade, soboslikarski radovi, iskopi, tlakavci, rubnici, te svi ostali građ. radovi. Mob. 091/511-0682 ozn.81c FISKAL d.o.o. Varaždin- vršimo usluge vođenja knjigovodstva za poduzeća i obrte, te izradu završnih računa.Kontakt: 042/233-077, 098/284-134 ozn.90c MTK COLORI – izrada demit fasada, maleraj, kompletno uređenje objekata, knauf, keramika i izrada

MALI OGLASI

33

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA KOMPLETNA USLUGA AKODA d.o.o. Varaždin 098-222895, 042-500802

inox i alu ograda. Mob. 095/9078011 ozn.118c GRAĐEVINSKA limarija, limeni pokrovi, adaptacije i rekonstrukcije postojećih krovišta te pokrivanje sa svim vrstama pokrova. ITT d.o.o., Petrijanec, V. Nazora 28, mob.098/284-103, tel.714-322 ozn.134c SOBOSLIKARSKO – FASADERSKI obrt : sve vrste soboslikarskih radova, bojanja fasade, toplinske fasade (stiropor, kamena vuna), knauf sistemi. Mob.099/500-4859 ozn.151c STROJNA žbuka, strojne glazure i termofasade – „GRANOM“ d.o.o., na broj 098/267-065 i 042/612-512 ozn.203c GRADNJA KOJIĆ – visokogradnja – sve vrste građ. radova, gradnja „ključ u ruke“, fasade, žbuke, glazure, krovišta, adaptacije, sanacije, hidro izolacije, ograde i sl. Mob. 098/449-583 ozn.285c GRADNJA KOJIĆ – niskogradnja – iskopi, navozi, rušenja, tlakovci, rubnici, ograde, kanalizacija, iskopi „mini“ bagerom, rušenja drveća, uređivanje zelenih površina i sl. Mob. 098/449-583 ozn.285c SOBOSLIKARSKI - ličilački i fasaderski radovi - kvalitetno i povoljno. www.soboslikar-fasader.com, mob. 098/791-092, 042/647-168 ozn.314c „POLANEC KNAUF-SISTEMI“, uređujemo potkrovlja i poslovne prostore gips pločama,te obavljamo soboslikarske radove. Mob: 098/241-042 ozn.330c SELIDBE, prijevoz i tapeciranje namještaja , obavljamo u Hrvatskoj i inozemstvu. Mob. 098/704-257ozn.353c SERVIS RAČUNALA – LAPTOPA,

hp, asus, acer, compaq, toshiba, dell, dolazimo na Vaš poziv. Tel. 321-702, www.pcserviser.com ozn.365c

dia, škola sviranja gitare i bas gitare (polaznici 6-66 g.). Mob. 098/814098, www.allegro.hr ozn.5248

NAJPOVOLJNIJA dostava šljunka, pijeska, sipine, drenaže, zemlje, ogrjevna drva bukovi okrajci od 650 KN. Mob. 099/3530-180 ozn.417c

TAPETARSKI obrt „Videc“ - Tapeciramo sve vrste namještaja i automobila. Izrada tapeciranog namještaja po mjeri. Veliki izbor materijala. Prijevoz osiguran. Mob. 091/547-

GLAZBENA radionica Allegro Me-


34

MALI OGLASI/ZAHVALE I SJEĆANJA

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju

VEDRANU DROŽĐEKU

0052, 091/444-0288 ozn.5524 KERAMIČARSKI obrt Toplek postavlja keramiku, manji zidarski radovi. Mob. 098/473-421 ozn.12 TOPLINA d.o.o - Toplinske fasade, stiropor i vuna, knauf sistemi. Kvaliteta i pristupačne cijene. Mob. 098/1320-197 ozn. 36 PARKETE i laminate postavljamo, brusimo, lakiramo. Mogućnost isušivanja preostale vlage profesionalnim aparatom. Mob. 091/2512644 ozn.74 PARKETI i laminati - postavljanje, brušenje i lakiranje. Keramika i knauf. Mob. 098/9066-889 ozn.83

ŽIVOTINJE KUPANJE i šišanje pasa u salonu „Šapice“, B. Radića 20 (Mali plac). Mob. 098/900-3700 ozn.5509 PRODAJEM štence njemačkog ovčara, čistokrvni i sa rodovnicama, vrhunsko leglo. Moguća zamjena za raznu elektroničku opremu. Mob. 091/564-0417 ozn.2379e

OSTALO OGRJEVNO drvo I. klasa, bukva, hrast, rezano i kalano, paleta, rinfuza i metrica, besplatna dostava. Grafoinvest d.o.o., đėÜȩɳɼɻȹɵɵɹȿɶɳɴėŀĒȩɶɷɺÝ PRODAJEM benkovački lomljeni kamen, različitih debljina i obrađeni kamen „Bunja“, ujedno otkupljujem drvene jednokratne palete 800x1200. Mob. 098/9828338 ozn.147c DRVA industrijska kratka suha bukva - grab, ugljen lignit, ostali prijevoz. Mob. 092/286-6736 ozn.5 PRODAJEM kukuruz i svinje za klanje oko 130 kg. Mob. 091/5017936 ozn.9 PRODAJEM vrlo povoljno štednjak za centralno g., 30 KW, slovenski, vrhunske kvalitete, malo korišten. Mob. 098/984-1183 ozn.26 PRODAJE se pištolj Browning 7,65, s dozvolom. Tel. 042/232-772, 099/353-0876 ozn.46 INDUSTRIJSKA drva, bukova, debela, za centralno, 750 kn/5 m³. Mob. 095/516-5493, 729-006 ozn.69 PRODAJEM gitarski box 4x12 Behringer sa odličnim Jensen zvučnicima, 1.000 kn. Mob. 095/8031-288 ozn.2379e KOŽNA kutna garnitura, kuhinjska kutna klupa – komplet, okrugli stol. Tel. 731-329, 092/307-8682 ozn.57 DRVA za ogrjev, bukva 4 m, agacija 4 m. Mob. 095/513-0088 ozn.80

OTKUPLJUJEMO rabljenu bijelu, neispravnu tehniku koja je za glomazni otpad, perilice rublja, frižidere, škrinje, štednjake, peći – sve vrste, radijatore, bojlere. Ne bacajte jer mi to plaćamo! Tel. 042/505-024, 099/8233-156 ozn.352c PRODAJE se stajski gnoj pogodan za sadnju vinograda, voćnjaka i vrtova, masažna stolica, kratko piljena drva i muljna pumpa za vodu. Tel. 690194 ozn.2380e

VOZILA

AKCIJA gotovinskih kredita na ėĨĮÑĮÑĊ ġČÑßå ĒÑ ɴɵ ûėáÿĒÑȩ Zatvaramo C. L., blokade i ovrþåȩVđÿĤėĺČĉåĒÿàĊÿÜåŀ&J=0ȿÑ ĒÑ ɻ ûȩ &ÿġėĮåĊÑĤĒÿ ĒÑ ĤėĊ od 25 g.! Pozajmice - odmah! gåČĉĊÑ 7ÑĮıĪÿĒȦ ɳɼɻȹɸɼɴȿɸɶɶȦ ɳɼɻȹɼɳɶȿɻɼɼɸėŀĒȩɴɶɻÝ NOVAC za nezaposlene, zaposlene i umirovljenike temeljem zlata, srebra, računala, starina, čekova, na kartice, u ovlaštenoj zalagaonici, Zagrebačka 7. Mob. 095/4088-840, 095/4088-841 ozn.233c

Lako je obrisati suze, lako je zapaliti svijeću, al’ teško je iz srca izbrisati tugu vječnu. U srcu tuga, na grobu tišina, a u našem kvartu velika praznina. ni krediti na ostatak primanja. Povoljno za umirovljenike. Mob. 098/1347-997 ozn.76 KREDITI i pozajmice u jednu ratu. Zatvaranje zaduženja i ovrha – FINE, kta od 9%. Mob. 099/5795712, 095/878-6858 ozn.78 POZAJMICE odmah do 50.000 kn. Umirovljenici do 80 g. starosti. Do 230.000 kn – trajni nalog, Inozemne mirovine do 7.000 €. Mob. 099/865-3200 ozn.81

AUTOSTAKLO S.A.S. POKLON IZNENAĐENJE Ʉ ÿŀđĉåĒÑ ÿ ġėġĤÑĺÑĊ Ñıtostakala ɄĮĤÿġČåļÿġČåļÿûČÑĨĨ ɄġÑĤĊÿĒûĨåĒŀėĤÿ ɄŀÑĮÑđĒĉÿĺÑĒĉåÑıĮėĨĮÑĊÑČÑ ɄıĨČıûÑġĤÿĉåĺėŀÑ ɄŀÑėĨÿûıĤÑĒÿĊåėĨÿûıĤÑĺÑjućih kuća BESPLATNO. Čakovečka 25, Varaždin. Tel/ îÑļȨ ɳɷɵȹɵɶɵȿɻɳɳȦ ɵɶɴȿɵɼɻ ėŀĒȩɴɼÝ

KREDITI na 12 g. bez HROK-a, zatvaramo ovrhe. Akcija – umirovljenici s malim mirovinama! Mob. 099/4070-651 ozn.5404

KREDITI – Ostatak primanja na 12 g. Bez HROK-a. Zatvaramo ovrhe i C/L. Posebne akcije za male mirovine. Mob. 099/8371958 ozn.430c

POZAJMICE – odmah do 30.000 kn. Umirovljenici do 80 g. starosti. Inoz. mirovine do 7.000 €, na ostatak primanja do 5.000 €. Mob. 091/342-2075 ozn.81

RENT-A-CAR, Krištofić trans najam osobnih, putničkih i kombi vozila. Tel. 098/241-161 ozn.148c

AKCIJA! Kreditna ovlaštena agencija pomaže Vam u realizaciji kredita do 30.000 €. Izuzetne pogodnosti za Boxmark i umirovljenike. Mob. 099/488-5559 ozn.40

POZAJMICE hitne do 2.200 € i krediti do 36.000 € i 15 godina. Mob. 091/4501-420 ozn.650a

KUPUJEM automobile, kombije, traktore, stare dotrajale, karambolirane. Mob. 098/927-9560 ozn.73 KUPUJEM automobil ispravan, neispravan, karambolirani, može i stara olupina. Mob. 092/287-5661 ozn.77

KREDITI

NAJBRŽE i najpovoljnije do gotovine putem kreditnih ĊÑĤĮÿÝÑɇđåļȦÿĒåĤĨȦ7ÑĨĮåĤÑĤáȦ_ÿĨÑɉȦɴɵȿɹɳĤÑĮÑȩ 'NG2S =7& V #=S=VINI! Tel. 098/987- 0078, ɳɼɴȹɶɻɹɳȿɶɷɼėŀĒȩɸɷɹɴ

POZAJMICE i krediti! Mogućnost otplate općim uplatnicama! Bez ovjere i ustege! Nema provjere u HROK i CL! Zaposleni na određeno i stalno! Umirovljenici! Mob. 091/916-9885 ozn.297c

SVE vrste bankovnih kredita bez jamaca. Podižemo kreditnu sposobnost. Kamata od 5,5 % do 30 godina. Mob. 091/185-1478 ozn.49 KREDITI, pozajmice, kartice bez ovjere, zaposleni na određeno. Mob. 098/492-873, 095/601-1576 ozn.87 TR-AG d.o.o. – Rješenje financijskih problema, K. Flića 39 a, 042/321-701 ozn.3238b NAJBRŽI i najpovoljniji krediti. Zatvaramo ovrhe i crne liste. Umirovljenici – posebna akcija. Mob. 091/302-3369 ozn.60 POZAJMICE odmah te bankov-

BANKOVNI krediti bez obzira na zaduženost! Krediti do ɴȹɵ ÿ ĒÑ ėĨĮÑĮÑĊ ġĤÿđÑĒĉÑȩ 0ĤåáÿĮÿáėɶɳȩɳɳɳɦɴɵûėáÿna. N.G.d.o.o, 098/960-0650 ozn.433c

30.000 € bez jamaca. Umirovljenici do 80 g. Pozajmice odmah, putem kred. kartica Master, Visa, Diners. Mob. 092/1775-900 ozn.81 DO 30.000 €, mogućnost otplate na trajni nalog, zatvaramo CL i blokade, pozajmice odmah! Umirovljenici do 80 g. starosti. Mob. 092/122-4562 ozn.81

POZNANSTVA ASTROLINIJA NERA sa dugogodišnjim iskustvom na novom broju 064/630-639! Astrologija, tarot, rune, Feng Shui, savjeti, gledanje u kristalnu kuglu. Skidanje uroka, nagaza, crne magije. Najave za prijem kod vidovnjakinje na: 042/203-985 ozn.5274

MAŠTA može svašta! Probaj i ti seksipilne zagorke i međimurke za igre u dvoje ili troje, 0-24 na 064/400-909, tel/mob: 2,33kn/3,58kn/min.ozn.166c MUŠKARAC 50 g., 170 cm/73 kg traži žensku osobu za vezu. Mob. 091/153-9845 do 17.00 h ozn.35

Tvoji prijatelji iz Texasa: Veki, Žuti, Dado, Martin, Štef, Zgrebo, Kukec, Romano, Lima, Gotić, Košić, Bosilj, Ivek, Žana, Lojč, Vladek, Kolačini, Mišo, Deko, Sale, Denis, Đezer, Zeko, Lucija, Pinta, Dajana, Plantak, Lonjak i Lori

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog supruga, oca i djeda

STJEPANA HAJSOKA preminulog 3. 1. 2013. u 74. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo na izrazima sućuti rodbini, kumovima, prijateljima, znancima i susjedima koji su u najtežim trenucima bili uz nas, pružili nam podršku i riječi utjehe te mu okitili odar cvijećem i svijećama. Posebno zahvaljujemo velečasnom Sakaču na dostojanstvenom ispraćaju te dirljivim riječima utjehe i vjere. Također veliko hvala članovima DVD-a Majerje i djelatnicima MORH-a. Zauvijek s nama, dragi naš Štefek! Počivao u miru Božjem. Ožalošćeni: supruga Josipa, kći Nadica, sinovi Damir, Miljenko i Andrija, unuka Lira, snaha Mirjana i zet Miljenko te ostala tugujuća rodbina

ZAHVALA povodom smrti voljenog

ESADA ŠABIĆA preminulog 1. 1. 2013. u 75. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo svima na upućenoj iskrenoj sućuti, položenom cvijeću i svijećama te ispraćaju dragog nam pokojnika na vječni počinak. Veliko i iskreno hvala Udruzi „Konj moj prijatelj“ i Udruzi “Varaždinski Husari“ koji su svojom prisutnošću i dirljivim riječima oproštaja uveličali dostojanstven ispraćaj. Ožalošćena tugujuća obitelj

SJEĆANJE

MARIJA ŽITNJAK 4. 1. 2011. – 4. 1. 2013.

BRZO do gotovine putem AmeĤÿÝÑĒȦ ÿĒåĤĨȦ 7ÑĨĮåĤ ĊÑĤĮÿÝÑ ɇáė ɹɳ ĤÑĮÑɉ Ȣ 7ėÜȩ ɳɼɴȹɴɴɳȿ ɸɳɵɷėŀĒȩɹɴ

Uvijek ćeš biti s nama, u našim srcima i mislima. Nikad Te nećemo zaboraviti! Počivaj u miru Božjem!

S ponosom i ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe.

*****

POSLJEDNJI POZDRAV S ljubavlju i tugom u srcu čuvamo vječnu uspomenu na Tebe. Supruga Jelica, sin Srđan i kći Sandra s obiteljima

Tvoji najmiliji

NOVO!! krediti do 70% primanja. Nenamjenski kunski bankovni krediti u 24h!! Bez ĉÑđÑÝÑÿĨıáıłĒÿĊÑȩȩVȩáȩėȩėȩȦ ɳɼɴȹɵɶɳ ȿɸɼɳɶȦ ɳɼɻȹɸɶɻȿɵɹɻ ozn.422c

ZAHVALA SJEĆANJE na

BOŽICU KLIČEK 7. 1. 1990. – 7. 1. 2013.

BRZI bankovni krediti!!! Fiksna ĊÑđÑĮĒÑ ĨĮėġÑȦáė ɴɵ ûėáÿĒÑ reprogram kredita,zatvaranje ėĺĤþÑȩ ȩVȩ áȩėȩėȦ  ɳɼɴȹɼɷɺȿ 9486, 098/979-9090 ozn.422c

Tvoji najmiliji

TEREZIJOM KAPEŠ rođ. HORVAT koja je preminula u 79. godini života,

SJEĆANJE AKCIJA – Krediti– trajni nalog. Pogodnosti za zaposlene u ėļđÑĤĊıȩ VđÿĤėĺČĉåĒÿàĊÿ áė ɻɳûȩGėŀÑĉđÿÝåėáđÑþȢ7ėÜȩ ɳɼɼȹɸɵɻȿɶɶɵɼȦ ɳɼɴȹɸɳɹȿɴɹɹɳ ozn.79

Dirnuti pažnjom i suosjećanjem u trenucima bolnog rastanka s našom voljenom suprugom, majkom, svekrvom, bakom i prabakom

TEREZIJA PETRAN 6. 1. 1969. – 6. 1. 2013.

Sin Milan i snaha Slavica

najtoplije zahvaljujemo rodbini, kumovima, prijateljima i susjedima na usmenim i pisanim izrazima utjehe. Svima onima koji su je svojom nazočnošću i cvijećem ispratili na vječni počinak. Najljepše zahvaljujemo dr. Sandri Toplak-Hranić i sestri Božici te posebno hvala dr. Renati Babok-Flegarić i osoblju Hematologije. Hvala velečasnom Izidoru Fereku na dostojanstvenom ispraćaju. Ožalošćeni: suprug, sin, snaha, unuci s obiteljima


ZAHVALE I SJEĆANJA

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

ZAHVALA povodom iznenadne smrti našeg dragog i voljenog supruga, oca i sina

ZLATKA PETRIČIĆA preminulog 31. 12. 2012. u 54. godini života.

Iskreno zahvaljujemo na iskazanoj sućuti svim rođacima, kumovima, susjedima, prijateljima, djelatnicima Tiska, Peveca i Calzedonije koji su u najtežim trenucima bili uz nas. Posebno hvala obitelji Behin, Š.D. Kučan Marof i grupi „Vox“.

35

SJEĆANJE

ZAHVALA

na roditelje

povodom tragične smrti dragog supruga, oca, djeda, tasta

STJEPANA NJEGOVCA

KOTOLENKO

preminulog 31. prosinca 2012. godine.

Najiskrenije zahvaljujemo susjedima, rodbini, prijateljima, djelatnicima Tehnobetona, Varteks HUGO BOSS, VIS kišobranarne, velečasnom Alojziju Pakracu, DVD-u Radovan na izraženoj sućuti, cvijeću i posljednjem ispraćaju.

Supruga Vera, kći Martina, sin Dejan, mama Cilika

DRAGU

i

MATU

1993. – 2013.

2004. – 2013. S poštovanjem, vaša kći s obitelji

Ožalošćeni: supruga Katarina, kćeri Štefica i Božica, zetovi Božidar i Darko te unuci Kristijan i Kristina

*****

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHVALA

dragom i voljenom suprugu, ocu i sinu

SJEĆANJE

ZLATKU PETRIČIĆU

na voljenog sina i brata

I zauvijek ćeš živjeti, gledati nas s neba… I nikada zaboravljen nećeš biti, sve dok bude ovog svijeta vjetar će Tvoje ime nositi… Svirat će Ti najljepše melodije. Mirno spavaj… jer sve bez Tebe sada tako tužno je.

7. 1. 2009. - 7. 1. 2012.

MARIJA GERBUSA Godine prolaze, život bez Tebe je tužan. Voljeni nikada ne umiru. Tvoji mama, tata, brat i sestra s obitelji

Supruga Vera, kći Martina, sin Dejan, mama Cilika

SJEĆANJE

*****

na voljenog

POSLJEDNJI POZDRAV

ZLATKU PETRIČIĆU Od Tanje i Dinija

POSLJEDNJI POZDRAV dragom kumu

DRAGUTINA HANŽEKA

povodom smrti našeg dragog i nezaboravnog brata i ujaka

ZVONIMIRA ŽUPANIĆA blago u Gospodinu preminulog 3. 1. 2013. u 59. godini.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, susjedima, prijateljima na izrazima sućuti i ispraćaju dragog nam pokojnika na vječni počinak. Veliko hvala pateru Vizjaku, vlč. Igoru Radašiću na ispraćaju i misi zadušnici. Hvala pjevačkom zboru dr. Ilčića. S ljubavlju sestra Biserka i nećakinja Stela

9. 1. 2009. – 9. 1. 2013. Uvijek ćeš biti u našim srcima, mislima i molitvama. Supruga Barbara, sinovi Marijan i Miroslav, snaha Mirjana i unuci Tomislav, Martina i Maja

ZAHVALA povodom smrti našeg voljenog i nezaboravnog supruga, oca i djeda

ZLATKU PETRIČIĆU

JOSIPA ŠIBIĆA

Zauvijek si u našim srcima, mislima i molitvi.

preminulog 4. 1. 2013. godine

Od kumova Đuras

SJEĆANJE

ZAHVALA povodom iznenadne smrti dragog i voljenog sina, supruga, oca, brata, djeda i punca

na našu

KREŠIMIRA ŽITNJAKA

ĐURĐICU ZRINSKI

preminulog 1. 1. 2013.

8. 1. 2008. – 8. 1. 2013.

u 56. godini života.

Zauvijek si u našim srcima, mislima i molitvi. Tvoji: mama, brat Nikola i Marijan s obitelji

Iskreno zahvaljujemo rodbini, kumovima, svim prijateljima, znancima i susjedima koji su bili uz nas i pružili nam podršku i pomoć, izrazili svoju sućut te mu okitili odar cvijećem i svijećama. Veliko hvala vlč. Karlu Koračeviću na dostojanstvenom ispraćaju i riječima utjehe i vjere.

SJEĆANJE

ĐURĐICA ZRINSKI 2008.- 2013. S ljubavlju Te čuvamo u našim mislima i srcima. Teta Pepa i sestrična Nada

Tugujuća obitelj *****

POSLJEDNJI POZDRAV voljenom sinu, suprugu i bratu, najboljem tati, djedu i puncu, našem

KREŠI SJEĆANJE

IVAN VRABEC

Tvoja dobrota i zlatno srce zauvijek živi u nama! Počivao u miru Božjem.

11. 1. 2006. – 11. 1. 2013. S ljubavlju i poštovanjem,

Tvoji: mama Danica, supruga Danica, sin Mario, kći Dijana, sestra Renata, unuka Elena i zet Želimir

Tvoja obitelj

u 59. godini života.

Dirnuti iskrenom pažnjom u teškim trenucima naše boli iskazujemo veliku zahvalnost svima koji su bili uz nas, uputili nam riječi utjehe i izrazili sućut te ispratili dragog nam pokojnika na vječni počinak. Zahvaljujemo rodbini, prijateljima i susjedima na položenim vijencima i svijećama. Ožalošćeni: supruga Gabrijela, sinovi Goran, Zoran, Josip, Rajko i Marko, kći Mirjana, snahe Martina i Velentina, unuci Zoran, Leon, Dino i Niko *****

POSLJEDNJI POZDRAV voljenom

TATI Otiš’o je otac moj polako, otiš’o je stazom što vijuga. Otiš’o je s mirisima jutra, Dal’ je znao da se vratit neće… Sinovi: Goran, Zoran, Rajko, Josip, Marko i kći Mirjana

POSLJEDNJI POZDRAV voljenom ocu, svekru i djedu

JOSIPU ŠIBIĆU 4. 3. 1954. – 4. 1. 2013. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima i mislima. Od sina Zorana, snahe Martine i unuka Zorana i Leona

POSLJEDNJI POZDRAV TUŽNO SJEĆANJE

dragom šogoru, zetu i tetku

JOSIP TELEBAR

KREŠIMIRU ŽITNJAKU

na voljenu suprugu, majku i baku

Po dobroti Te pamtimo, s ljubavlju Te spominjemo, u srcu zauvijek čuvamo.

5. 1. 2012. – 5. 1. 2013.

11. 1. 2008. – 11. 1. 2013. Ni pet godina koje su prošle, ni život koji teče, sjećanje na Tebe nikad izbrisati neće. Tvoja obitelj

Vilim, Ružica, punica Katarina, sandra i Danijel s obiteljima

SJEĆANJE

VERU KEREP U srcu nam je tuga, na grobu tišina, a u našem domu velika praznina. S ljubavlju: suprug i sin s obitelji *****

SJEĆANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

FRANJO PETRIĆ

dragom bratu, šogoru i ujaku

8. 1. 2009. – 8. 1. 2013.

KREŠIMIRU

VERA KEREP 5. 1. 2012. – 5. 1. 2013. S velikim poštovanjem i ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe.

Zauvijek si u našim srcima i mislima… Obitelj Petrić

SJEĆANJE

Od sestre Renate, Darka, Sache i Stefana

Otac, brat, sestra s obitelji


36

MALI OGLASI

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

SJEĆANJE

SJEĆANJE

MARKO KOVAČIĆ

Voljena supruga, mama, punica, sestra, kćerka, snaha i šogorica

9. 1. 2011. – 9. 1. 2013. Zauvijek u našim srcima i mislima.

MIRJANA SABATI † 5. 1. 2012.

Supruga Katarina, sin Josip, snaha Anica, unuka Ksenija, Tomo i praunuk Lukas

Zauvijek Te čuvamo u našim srcima. Tvoji najmiliji

SJEĆANJE na

MIJU ČANADI S tugom, ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

SJEĆANJE Voljeni suprug, tata, svekar, djed i pradjed

IVAN SABATI Supruga i djeca

† 7. 1. 2002.

ZAHVALA povodom smrti našeg voljenog supruga, oca, tasta i djeda

JOSIPA PIŽETE

Dirnuti iskrenom pažnjom u teškim trenucima naše boli iskazujemo veliku zahvalnost svima koji su bili uz nas, uputili nam riječi utjehe i izrazili sućut te ispratili dragog nam pokojnika na vječni počinak. Veliko hvala kumovima Hrgarek i Zaplatić, obitelji Možanić, firmi „Consors“ te vlč. Martinu Mezaku na molitvama i riječima kršćanske utjehe. Počivao u miru Božjem. Ožalošćeni: supruga Marina, sin Ivica, kći Barbara, zet Nikola te unučad Sebastijan i Dunja

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

ANA MATEČKO

ZAHVALA POSLJEDNJI POZDRAV

povodom smrti naše voljene i nezaboravne supruge, majke, bake i prabake

10. 1. 2012. – 10. 1. 2013.

voljenoj majčici

Uvijek si u našim srcima i mislima.

MARIJI ŠTEFANKO

KATARINE ŠIPOŠ rođ. IVANČIĆ

Sin i kći s obiteljima

† 24. 12. 2012.

preminule 28. 12. 2012. u 81. godini života.

Od kćeri Biserke, zeta Božidara, unuka Brune i prijateljice Marije Šturm

SJEĆANJE na dragog supruga, oca i djeda

STJEPANA GOLUBIĆA

SJEĆANJE

10. 1. 2010. – 10. 1. 2013. S poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

KATARINA SKUPNJAK

Supruga Veronika i kći Irena s obitelji

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

9. 1. 2011. – 9. 1. 2013.

IDirnuti iskrenom pažnjom u teškim trenucima naše boli iskazujemo veliku zahvalnost svima koji su bili uz nas, uputili nam riječi utjehe i izrazili sućut te ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak. Zahvaljujemo rodbini, prijateljima i susjedima na položenim vijencima i svijećama. Veliko hvala dr. Dvoršćak i Domu za starije i nemoćne Slakovec. Ožalošćeni: suprug Vinko, sin Vladimir, snaha Nadica, unuci Dario i Velimir s obiteljima *****

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

Sin Marijan i kći Nadica s obitelji

tati, svekru i djedu

JANKU VALECU S ljubavlju i poštovanjem, Tvoji: sin Željko, snaha Lidija, unuci Igor i Vanja

TUŽNO SJEĆANJE

SJEĆANJE na

ĐURĐU BRLEK 27. 12. 2009. – 27. 12. 2012.

7. 1. 2008. – 7. 1. 2013. Ni godine koje prolaze, ni život koji teče, sjećanje na Tebe izbrisati neće. Tvoji najmiliji

*****

POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj

SJEĆANJE

ŽELJKO RUŽIĆ 3. 1. 2003. – 3. 1. 2013. U Tvom mirnom domu nek’ Te prate naše molitve, ljubav i sjećanje.

SJEĆANJE

KRISTINU ROŽIĆ 6. 1. 2009. – 6. 1. 2013. Kad sreću zamijeni tuga, osmijeh ugasi tama, ostaje samo ljubav i sjećanje na Tebe duboko u nama. Kći s obiteljima

Tvoj Vinko

Tvoji najmiliji

Tvoji najmiliji

na

Sklopila si svoje oči, sjećanje na Tebe nikad neće proći.

S ljubavlju i poštovanjem,

na voljenog

STJEPANA PETRIĆA

voljenoj

SUPRUZI

MAJCI Srest ćemo se jednom, majko, među zvijezdama. Hvala Ti za sve. Sin Vladimir i snaha Nadica *****

POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj

SJEĆANJE

BAKI i PRABAKI

IVAN RAKNIĆ

Kad sreću zamijeni tuga, osmijeh ugasi tama, ostaje samo ljubav i sjećanje na Tebe duboko u nama.

2009. – 2013. S nama si u svakoj radosti i tuzi, molitvi i suzi.

Tvoji: Dario, Velimir, Suzana, Ivančica, Leon, Leo, Laura i Lana

Tvoji Božica i Miroslav

ZAHVALA ZAHVALA ZAHVALA Ožalošćeni gubitkom našeg voljenog supruga, oca i djeda, gospodina

VIKTORA ROŠKE DIPL. ING. ŠUM. preminulog 26. prosinca 2012. godine navršivši 82. godine života.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima, susjedima i znancima koji su našeg dragog pokojnika ispratili na vječni počinak, izrazili nam sućut i cvijećem mu okitili grob. Zahvaljujemo Šumariji Varaždin, Gradskom muzeju Varaždin, stanarima Zagrebačke 13 na izrazima sućuti, položenom cvijeću te ispraćaju dragog nam pokojnika na vječni počinak. Veliko hvala pateru Boni Šagiju na dirljivim riječima prilikom ispraćaja. Posebno hvala dragoj doktorici Tatjani JandrašićRihtarić na dugogodišnjoj brizi, razumijevanju i strpljenju u liječenju. Hvala i sestri Katarini. Neka počiva u miru. U žalosti: supruga Đurđica, sinovi Željko i Miljenko s obiteljima

povodom iznenadne smrti našeg dragog supruga, oca, djeda, svekra, bratića i strica

DRAGUTINA LEVATIĆA - DADIJA preminulog 27. prosinca 2012. u 64. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, kumovima, prijateljima, susjedima, znancima na izrazima sućuti, položenim vijencima, svijećama i brzojavima. Od srca hvala prijateljima iz Bašace i članovima Udruge „Bašaca“ Pag, Udruzi rukometnih veterana Varaždin, Zboru rukometnih sudaca Varaždin, RK „Koka“ Varaždin i svim varaždinskim rukometašima, djelatnicima Radija Sjeverozapad, obiteljima Miljenović, Tokić, Gregorić, Šebrek, Benjak, Santo, Kovačević, Cindrić, Oreški, Klanfar i Benc. Veliko hvala župniku Stjepanu Najmanu na dostojanstvenom ispraćaju te riječima utjehe i vjere. Ožalošćeni: supruga Biserka, sin Danijel, snaha Tamara, unuka Tia, bratići Alan i Srđan, sestrična Keka, nećaci Gordana i Jean, i ostala tugujuća rodbina

povodom iznenadne smrti voljene majke

IVANKE FRANČIĆ preminule 30. 12. 2012. u 77. godini.

Iskreno zahvaljujem svim rođacima, prijateljima, susjedima i znancima na riječima utjehe, položenom cvijeću i svijećama te nesebičnoj pomoći. Ožalošćeni sin Zdenko

SJEĆANJE

JURAJ ČANADI 11. 1. 1991. – 11. 1. 2013. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Tvoji najmiliji


MALI OGLASI

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

SJEĆANJE

ANDRIJA STOLNIK 6. 1. 2012. – 6. 1. 2013. S ljubavlju i poštovanjem, supruga, sin i kći s obiteljima

SJEĆANJE

37

SJEĆANJE

ŽELJKO NAGY

MARIJA RUKLJIĆ

5. 1. 2011. – 5. 1. 2013.

7. 1. 2011. – 7. 1. 2013.

Kad sreću zamijeni tuga, osmijeh ugasi tama, ostaje samo ljubav i sjećanje na Tebe u nama.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo Te u našim srcima i sjećanju. Tvoji najmiliji

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

na voljenog nećaka

PETERA JABUKU

na prijatelja

Tvoj lik i Tvoja dobrota ostat će s nama cijeloga života.

ŽELJKA NAGYA

Teta Zlatica i stric Josip

SJEĆANJE

na voljenog

SJEĆANJE

† 9. 12. 2012.

5. 1. 2011. – 5. 1. 2013. U mislima uvijek si s nama. Obitelj Šalamun

IVANA VITEZA 8. 1. 2011. – 8. 1. 2013. Zamolili smo Boga jednu malenu želju, da Te čuva i pazi gdje god da jesi, jer u našim srcima jesi i bit ćeš zauvijek na istoj adresi. Supruga Nada s obitelji

na voljenog bratića

PETERA Kad bismo Ti barem mogli dati djelić života svoga, da Ti srce zakuca, da Ti pogled zablista, da Ti se lice nasmije, da sve bude kao prije. Sestrična Suzana s obitelji

SJEĆANJE na voljenog sina, brata i ujaka

PETERA

SJEĆANJE

SJEĆANJE

na mog dragog sina

na voljenu mamu

GORANA PUČIĆA

11. 1. 1992. – 11. 1. 2013.

Poletješe jato vitezova, među njima moga sina nema. Došli su da darove dijele, naša djeca njima se vesele. Teški jadi u duši su mojoj. Prošlo je 6 godina dana, nema kući moga sina Gorana.

Hvala svima koji Te se sjećaju.

Majka Ljubica

Anđeli dragi, mi vas molimo, čuvajte ga jer ga volimo. Ujo, volimo Te.

RUDOLF BOROVEC

Roditelji, sestra i nećakinje

7. 1. 2011. – 7. 1. 2013.

MARIJE RIBIĆ preminule 28. 12. 2012. u 86. godini života.

Tvoji najmiliji

Najiskrenije zahvaljujemo svoj rodbini, kumovima, susjedima i prijateljima koji su bili uz nas u našim teškim trenucima rastanka. Iskreno hvala doktorici Nives Topolnjak i sestri Ivani te velečasnome Izidoru Fereku na lijepom ispraćaju.

SJEĆANJE

Ožalošćeni: kći Štefanija, sin Ivan, snaha Ana, zet Božo te unuci i unuke s obitelji i ostala tugujuća rodbina

PETRE

Teta Marica i stric Božo

ZAHVALA

SJEĆANJE

Zauvijek živiš u našim sjećanjima.

Rano je otišao cvijet mladosti. Neka Te čuvaju anđeli. Volimo Te.

Tvoji najmiliji

povodom smrti drage mame, svekrve, punice, bake i prabake

17. 12. 2011. – 17. 12. 2012.

Voljeni

SLAVICU PAPEC

9. 1. 2007. – 9. 1. 2013.

na voljenu

FRANCU TALJAK 16. 1. 2009. – 16. 1. 2013.

TUŽNO SJEĆANJE na dragog tatu, tasta i djeda

SJEĆANJE

Tvoji najmiliji

na voljenog

IVANA MARTINEZA 7. 1. 2003. – 7. 1. 2013. S ljubavlju i poštovanjem, Tvoji najmiliji

2. 1. 1983. – 2. 1. 2013.

SJEĆANJE na voljenu kćerku

IRENU SEKETIN

SJEĆANJE

SJEĆANJE na dragog supruga i tatu

DRAGUTINA ŠPREMA

5. 1. 2002. – 5. 1. 2013. Miro, Filip i Daša

Kći Miljenka, zet Branko, unuci Dejan i Martino te unuka Martina s obitelji *****

Tvoji roditelji

na voljenu mamu i baku

JAGODU DOLENC

Godine su prošle, ali tuga i bol ne prolaze… S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

6. 1. 2002. – 6. 1. 2013. Život nestane u trenu, a ljubav i sjećanje ostaju zauvijek.

SJEĆANJE

DRAGUTINA ŠPREMA

IVAN MIHALIĆ 10. 1. 2007. – 10. 1. 2013.

Daleko na nebu Tvoj je dom, a mi Te nosimo u srcu svom. Supruga Terezija, sinovi Željko te Darko s obitelji

TUŽNO SJEĆANJE

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

MIRKO BUNDALO 6. 1. 2009. – 6. 1. 2013. Samo oni koji su Te voljeli znaju koliko im nedostaješ. Sve dok živimo, živjet ćeš i Ti u našim srcima. Tvoja Beba, sin Dalibor i kći Tanja s obitelji

SJEĆANJE

IVAN KOMES

HELENA VITEZ

11. 1. 2009. – 11. 1. 2013.

5. 1. 2009. – 5. 1. 2013.

Isplakane suze i bol za Tobom zauvijek…

Godine prolaze, a uspomene i sjećanja ostaju.

Tvoji najmiliji supruga Agata, sin Goran, snaha Vlatka, punica Draga i šogor Stjepan

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

MONIKA SMILJAN 7. 1. 2011. – 7. 1. 2013.

SJEĆANJE

SJEĆANJE

na voljenu majku i kćer

IVAN KOMES

RUŽICU FURJAN

11. 1. 2009. – 11. 1. 2013.

4. 1. 2008. – 4. 1. 2013.

Anđeli Te čuvaju u raju, a mi s molitvom i ljubavlju u našim srcima.

Anđeli Te čuvaju u raju, a mi s molitvom i ljubavlju u našim srcima.

Uvijek si u našim mislima.

Tvoji najmiliji

Tvoji najmiliji

Tvoji: mama, tata, brat, sestra, šogor i šogorica


38

S RAZNIH STRANA

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

s raznih strana

Mladež HDZ-a darivala djecu Mladež HDZ-a razveselila je djecu Udruge “Nova budućnost”. U povodu božićnih bladana ovu varaždinsku udrugu koja se brine o djeci bez roditelja posjetili su Viktorija Horg, Igor Borovec te članovi županijskog i gradskog odbora Mladeži HDZ-a te im donijeli slatkiše, mesne prerađevine, sokove i ostale potrebne namirnice za veselije i sretnije blagdane.

www.regionalni.com

Donacija SDP-ovaca Varaždinski SDP-ovci 2012. zaključili su s humanitarnom akcijom varaždinskoj obitelji Petreković. Samohranu, nezaposlenu majku koja s troje djece živi kao podstanar posjetili su članovi Gradskog odbora SDP-a na čelu s Vjeranom Radelićem te im predali donaciju: madrac za dječji krevet, kauč za dnevni boravak i hrana. Donacija je dio šire akcije SDP-a pod nazivom “Za njihov osmijeh” kojom se kontinuirano nastoji pomoći pojedinim obiteljima.

Zovite nas na 042/290-777

Pokloni Caritasa župe Sv. Josipa Povodom božićnih blagdana, Caritas župe Sv. Josipa u Varaždinu - Banfica organizirao je i ove godine pomoć za potrebite građane: poklon-pakete u kojima su bile najnužnije živežne namirnice. Osim za Božić, podjela paketa organizira se i za Uskrs, a za to

je zaslužan župnik Ivan Žmegač, kao predsjednik župnog Caritasa, te voditeljica Anica Turković. Novac za poklon-pakete prikuplja se prodajom ručnih radova i nakita koje volonterke župnog Caritasa izrađuju i prodaju uoči Božića.

Veseli početak 2013. u Lepoglavi Već treću godinu zaredom održan je doček nove godine u organizaciji Turističke zajednice grada Lepoglave, Turističko-kulturno informativnog centra i Grada Lepoglave. Zabava u najluđoj noći odvijala se na košarkaškom igralištu, gdje se uz glazbeni

IMPRESSUM UPRAVA Zdenka Jagić Ivica Kruhoberec Vesna Margetić-Slatki

program, kuhano vino i kobasice te vatromet, okupilo gotovo 300-tinjak Lepoglavčana. Za glazbu su bili zaduženi dečki iz “ManBanda”. Ove godine doček je privukao velik broj građana mlađeg uzrasta, a u dočeku je uživao i zamjenik gradonačelnika Alojz Gredelj.

IZDAVAČ Regionalni tjednik d.o.o. Augusta Šenoe 10 42000 Varaždin

LEKTORICA Isidora Vujošević isidora@regionalni.com

FOTOREPORTERI GLAVNI UREDNIK Siniša Sović Ivica Kruhoberec Oliver Knolmajer ikruhoberec@regionalni.com foto@regionalni.com ZAMJENIK GlAVNOG UREDNIKA Vesna Margetić-Slatki vmargetic@regionalni.com POMOĆNIK GLAVNOG UREDNIKA Irena Harači Pintarić iharaci@regionalni.com NOVINARI Tihana Drumev tihana@regionalni.com Višnja Gotal visnja@regionalni.com SURADNICI Damir Ivančić Gordana Igrec Denis Peričić

GRAFIČKA REDAKCIJA Vlatka Lešić vlatka@regionalni.com Sandra Malenica sandra@regionalni.com Mirta Brozičević mirta@regionalni.com Maja Denac maja@regionalni.com PRODAJA: Zdenka Jagić voditeljica prodaje zjagic@regionalni.com marketing@regionalni.com Tel. 042/290-778 Mira Ljubić mljubic@regionalni.com Tel. 042/290-775

REDAKCIJA: Tel. 042/290-777 042/290-770 Fax 042/290-789

Prijamna mjesta za male oglase, zahvale i sjećanja: VARAŽDIN 7Plus Regionalni tjednik Augusta Šenoe 1o pon: 8 - 12 uto: 8-13 sri - pet: 8 - 16 Kapucinski trg 5 (ulaz iz Blažekove ul.) pon - pet: 8 - 20 h subotom: 8 - 13 h NOVI MAROF Galerija Bukovčan Novi Marof Zagorska 20 pon - pet: 9 - 16 h subotom: 9 - 12 h LUDBREG AROMAMEDIA d. o. o. Dom zdravlja Ludbreg Vinogradska 1 pon - pet: 8 - 17 h

IVANEC Poljodom MALI OGLASI: Gospodarska 2 malioglasi@regionalni.com Tel. 042/290-774 Fax 042/290-789

DOZNAJEMO U varaždinskom HNK 1. veljače održat će se jubilarni, 20. Sjajni bal

Bal u “štihu” EU Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

U Varaždinu će se 1. veljače održati jubilarni, 20. Sjajni bal unatoč krizi i nedostatku novca s kojim su i ove godine suočeni organizatori. Iako u samom programu neće biti većih novina, jedna od glavnih karakteristika ovogodišnje plesne manifestacije bit će to što će cijeli bal biti u znaku ulaska Hrvatske u EU.

Poznat izvan granica - Svirat će se europska himna, dekoracija dvorane bit će u bojama Europske unije, a i gastronomska ponuda za koju je zadužen hotel “Turist” bit će u znaku tradicionalnih jela zemalja koje su članice EU – otkrila je Ingeborg Jurić iz Hrvatsko-austrijske kulturne zajednice koja zajedno s Mirjanom Dučakijević obavlja posljednje pripreme oko ovogodišnjeg Sjajnog bala čiji će program biti službeno predstavljen ovog utorka. Za dobru zabavu pobrinut će se blizu 200 izvođača. Težište će i ove godine biti na plesu, a za glazbu će biti zadužen Big Band Bad Gleichenberg iz Austrije i Varaždinski komorni orkestar. - U sklopu programa nastupit će i solistica Ivana Lazar te solisti baleta HNK iz Splita pod vodstvom Almire Osmanović, koja također dolazi na varaždinski Sjajni bal. Jednu točku izvest će i članovi udruge “Podkalnički plemenitaši”, a već tradicionalno nastupit će i

Iako je cilj dobra zabava, na ovakvim manifestacijama sklapaju se poslovni odnosi te prijateljstva

Ulaznice u prodaji od 15. siječnja - Ulaznice za ovogodišnji, jubilarni 20. Sjajni bal bit će u prodaji od 15. siječnja i moći će se kupiti na blagajni varaždinskog HNK po cijenama od 300 i 450 kuna – najavila je Ingeborg Jurić. Organizator bala je Hrvatsko-austrijska kulturna zajednica, a pokrovitelj je Grad Varaždin.

članovi Plesne škole Harmony. Program će kao i prošle godine voditi Silvija Buzcolich iz Beča i Dražen Sirišćević – najavljuje Jurić. Varaždinski Sjajni bal svake godine održava se prvog petka u veljači, a ove godine se poklopilo da petak pada baš 1. veljače. Tijekom svojih 20 godina postao je prepoznatljiva balska manifestacija u cijeloj Hrvatskoj i šire. - Brojni uzvanici koji su u

Varaždinu s nama svake godine rezerviraju svoj termin za sljedeći bal čak godinu dana unaprijed – doznajemo od organizatorice događaja za koji su mnogi gosti iz inozemstva ustvrdili da takvog nema u ovom dijelu Europe. - Sam početak je bio težak. Počeli smo skromno, ljudi nisu ni znali što ih očekuje, dok je danas bal poznat i izvan granica Hrvatske. Naši gosti su brojni uglednici iz Hrvatske i susjednih zemalja, posebno

iz Austrije koji cijene ovakve manifestacije s obzirom na to da i ta zemlja ima bogatu tradiciju balova. Posebno me veseli što je iz godine u godinu među gostima sve više mladih - rekla je Jurić. Varaždinski Sjajni bal nastao je na tradiciji nekadašnjih dvorskih balova. - Osnova je uzeta iz varaždinske povijesti, a cijela priča prilagođena je današnjem vremenu. Od početaka do danas vodila nas je jedna misao u organizaciji ovog bala, a to je da se svi gosti dobro osjećaju, da je atmosfera ležerna, da se na balu stvaraju poslovni odnosi i prijateljstva, a opet da se svi dobro zabave u jednom uljuđenom, građanskom stilu koji se danas, nažalost, sve više gubi – zaključila je na kraju Jurić.


VODIČ

8. siječnja 2012., br. 451 || REGIONALNI TJEDNIK

39

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA – RELATIVNO MIRNO

Početkom tjedna moguće su i slabe oborine, u utorak u obliku slabog snijega. Količina snijega bit će vrlo mala, čisto onako za dekoraciju. U nekim mjestima možda se čak neće ni zabijeliti. U srijedu većinom suho, ali i dalje pretežno oblačno. I u četvrtak bi vrijeme trebalo biti većinom suho i malo toplije. Dosta oblaka, ali su moguća i kraća sunčana razdoblja. Mjestimična jutarnja magla može se dulje zadržati. Petak nam donosi nastavak relativno ugodnog vremena. Za vikend bi ponovno moglo malo zahladnjeti. U subotu se vidi većinom suho vrijeme s hladnijim jutrom, dok bi u nedjelju trebalo biti sve oblačnije pa su do kraja dana moguće i slabe oborine, uglavnom u obliku slabog snijega. Početkom sljedećeg tjedna malo snijega i niža temperatura, ali napominjemo da ova prognoza još nije posve sigurna. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 kn/miniz fiksnih te 4,78 kn/min iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234. (Prognozu izradila udruga Crometeo 7. 1.)

PREPORUKA TJEDNA:

Simpatična Lajka

U petak 11. siječnja u 19.30 sati na velikoj sceni HNK u Varaždinu bit će izvedena komedija “Za samo jedan dan”. U predstavi igraju: Marinko Prga, Draško Zidar, Leona Paraminski, Jagoda Kralj Novak, Beti Lučić, Ozren Opačić, Darko Plovanić, Nancy Abdel Sakhi, Mitja Smiljanić, Zvonko Zečević i Marija Krpan. Nositelj glavne uloge je Marinko Prga. Varaždinci će je nakon ovog petka ponovno moći vidjeti 18. siječnja.

Lajka je kujica stara 10 mjeseci nađena na području Margečana. Srednjeg je rasta, meke crne dlake i neodoljivog karaktera. Lajka je vesela, privržena i poslušna, puna povjerenja u ljude i pravi je prijatelj svakom čovjeku. Molimo vlasnika kojem se Lajka izgubila da se javi u sklonište, a u protivnom tražimo ovoj predivnoj kujici topao i siguran dom. Udruga Spas 330 004

ROĐENI: DJEVOJČICE: Laura Dregarić, Ema Košutić, Leona Čižić, Nika Pintarić, Korina Kukret, Tanja Šumiga, Antonija Ščuric, Anđelina Horvat, Iva Hošnjak, Nika Savić i Leona Čočić. DJEČACI: Leon Antonie Knežević, Roko bučela, Petar Bistrović, Nelson Peša, Erik Kocijan, Petar Rabuzin, Ivan Dvorski, David Labaš, Jan Horvatić, Patrik Herkov, Matija Rutić, Lovro Mlinarić, David Kereži, Adam Šantalab i Aleksandar Mešnjak.

UMRLI:

VAŠE FOTOGRAFIJE

Svoje fotografije šaljite nam na foto@regionalni.com

Jela Hudoletnjak (91), Vladimir Kurelić (51), Krešimir Žitnjak (55), Esad Šabić (75), Zlatko Petričić-Mungo (53), Marija Pozder (79), Ivan Frkonja (81), Vedran Drožđek (22), Mirko Novak (79), Jela Keretić (89), Branka Hatze (82), Zvonimir Županić (58), Franjo Kolarić (69) i Slobodan Grgurić (85).

Pravila za slanje fotografija - Svatko smije poslati do dvije fotografije tjedno. Fotografije moraju biti snimljene digitalnim fotoaparatom, kompaktnim ili DSLR-om i horizontalne orijentacije. U natječaj ne ulaze fotografije koje su mutne, pretamne ili na bilo koji drugi način loše kvalitete. Veličina fotografija mora biti od 1600 piksela do 3000 piksela po dužoj strani i veličina datoteke ne smije prelaziti 400 KB. Sve pristigle fotografije koje ne zadovoljavaju navedene uvjete nećemo objaviti.

Stjepan Košćak

TJEDNI VODIČ VARAŽDIN KAZALIŠTE 11. siječnja (petak) Komedija ZA SAMO JEDAN DAN u 19.30 sati na Velikoj sceni HNK Varaždin KNJIŽNICA Odjel za odrasle (Trg slobode 8 a) i Odjel za djecu (vila Bedeković, A. Cesarca 10) ponedjeljak – petak 7.30 – 19.30 subota 7.30 – 13.00 Odjel za mlade, Odjel strane literature (vila Bedeković, A. Cesarca 10) i Ogranak Banfica (N. Tesle 20) ponedjeljak, utorak, srijeda 13.30 – 19.30 četrvrtak, petak 7.30 – 15.00 subota 7.30 – 13.00 MUZEJI Stari grad utorak – petak 9.00 – 17.00 subota i nedjelja 9.00 – 13.00 Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno Palača Sermage Stalni postav – Galerija starih i novih

Općina Sračinec darivala najmlađe

majstora utorak – petak 9.00 – 17.00 subota i nedjelja 9.00 – 13.00 Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno Palača Herzer Stalni postav – Svijet kukaca utorak – petak 9.00 – 17.00 subota i nedjelja 9.00 – 13.00 Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno GALERIJE Galerijski centar Varaždin Stalni postav – Zbirka Miljenka Stančića utorak – nedjelja 10.00 – 13.00 i 17.00 – 20.00 Ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno KINO GALERIJA www.kino-galerija.hr Gajeva 1, Varaždin 11. siječnja (petak) U BOLJEM SVIJETU u 20 sati 12. siječnja (subota) U BOLJEM SVIJETU u 18 sati Ulaznica: 15 kuna.

U boljem svijetu - dobitnik Oscara 2011.

ČAKOVEC CENTAR ZA KULTURU KINO 8. siječnja (utorak) RIMU S LJUBAVLJU u 18 sati UBIJ IH NJEŽNO u 20 sati 10., 11. i 12. i 14. siječnja (četvrtak, petak, subota i ponedjeljak) SVEĆENIKOVA DJECA u 18 i 20 sati OSTALA DOGAĐANJA 9. siječnja (srijeda) Humanitarni koncert Katruža u 19 sati

Kraj godine vrijeme je kada se daruje. Tako je i Općina Sračinec tradicionalno organizirala podjelu pomoći rodiljama za djecu rođenu 2012. godine. Ovo je drugi put ove godine da se načelnik općine Božidar Novoselec susreo s majkama i očevima novorođene djece: početkom godine bilo ih je 15, a sada je 1000 kuna i cvijeće primilo 45 mališana, odnosno njihovih roditelja. - Uvijek sam ponosan na činjenicu da je općina Sračinec iz godine u godinu u samom vrhu gradova i općina u Hrvatskoj kada

je u pitanju pozitivan odnos rođenih i umrlih, a ovim sk romnim darom želimo pomoći roditeljima novorođene djece. Osim toga, mogu vam prenijeti i dobru vijest iz Ministarstva regionalnog razvoja koje je prihvatilo financiranje većeg dijela projekta izgradnje novog dječjeg vrtića u Sračincu vrijednog 10 milijuna kuna. Radovi bi trebali početi vrlo brzo, a to znači da će djeca rođena ove godine već moći svoje vrtićke dane provoditi u novom, modernom vrtiću - istaknuo je načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec.


40

ZADNJA

REGIONALNI TJEDNIK || 8. siječnja 2012., br. 451

VESELO Temperature su u plusu, no na klizalištu Varaždin naveliko se kliže

Klizanje - zdravo i zabavno!

Želite li učiti engleski, njemački, poljski, ruski jezik ili hindi, a imate između 7 i 14 godina ili ste pak stariji od 15 godina, tada ovaj tjedan dođite u Pučko otvoreno učilište Varaždin. Tamo su u ponedjeljak počele kreativne jezične radionice. Održavat će se svaki radni rad do 12. siječnja, traju 90 minuta, a cijena jedne radionice iznosi 15 kuna za djecu i 20 kuna za odrasle. Radionice engleskog jezika održavat će se u utorak

8. i četvrtak 10. siječnja, njemačkog u srijedu 9. siječnja, poljskog u petak 11. siječnja, ruskog u utorak 8. i subotu 12. siječnja te hindija u srijedu 9. siječnja te u subotu 12. siječnja. Termine održavanja provjerite na www.pou-vz.hr. Prijave se primaju od 8 do 16 sati osobno u Pučkom otvorenom učilištu, Hallerova aleja 1/II, Varaždin, putem telefona na 042/313191 ili elektroničkom poštom na adresu tajnistvo@pou-vz. hr. (vms) RADIO NOVI MAROF

- Dok sam prvi put stala na led, skoro sam opala i zato sam krenula u školu klizanja. Sad sam već puno toga naučila, čak i klizati unatrag! Meni je na klizanju baš zabavno i sigurno ću dolaziti na klizalište i nakon što škola klizanja završi - rekla je Hana Fotak, jedna od polaznica ovogodišnje škole klizanja koja se održavala na klizalištu kod Arene Varaždin.

Radionice engleskog, ali i ruskog te hindija

Nema predaha Iako su temperature posljednjih dana bile u plusu, klizalo se naveliko. Razlog je bila škola klizanja koju je i ove godine za varaždinske osnovnoškolce tijekom

U pet godina u školi klizanja bilo je oko 800 djece zimskih školskih praznika organizirao KAMISPORT, dok je Grad Varaždin polaznicima financirao troškove prijevoza autobusima od škole do klizališta. - Ovo je već peta godina kako smo organizirali školu klizanja i u tih pet godina kroz našu školu klizanja prošlo je oko 800 djece – doznajemo od organizatora.

Vještine klizanja polaznici su imali priliku naučiti od profesora kineziologije Željka Hercega, Jurice Kozjaka i Marka Stilinovića. Iako škola klizanja za osnovnoškolce završava ovaj tjedan, za organizatore predaha nema. - Sa završetkom školskih praznika počinje škola klizanja za vrtićku djecu, odnosno za mališane starosti od 4 do 7 godina, a paralelno s njom

Sjećanje na promatrače

počet će i škola klizanja za roditelje, s čime krećemo prvi put ove godine i nadamo se da će biti interesa – poručuju organizatori. Obje škole održavat će se u poslijepodnevnim terminima, a zainteresirani informacije mogu dobiti na brojevima telefona 098/9326-999 ili 099/5454-054. Oni koji su pak vješti na klizaljkama klizati se mogu svakodnevno u popodnevnim i večernjim satima. Sat i pol klizanja na klizalištu kod Arene košta 15 kuna, a isto toliko košta cijena najma klizaljki.

Juri u Čakovcu puk’o “film”!?

Doček nove godine na središnjem čakovečkom trgu ostat će zapamćen po izostanku nastupa Jure Stublića jer je, kako je ustvrdio, pretučen! - Organizacija se odvijala u najboljem redu do

trenutka kada smo obaviješteni da se Stublić i bend nisu pojavili na tonskoj probi i da ne žele nastupati. Nakon dužeg razgovora i nagovaranja ostao je ustrajan u odluci da nije u mogućnosti održati koncert jer se ne

osjeća dobro - veli Ivana Maltar, direktorica TZ Čakovec, koja napominje da nije primijetila da je Stublić pretučen. Budući da je Stublić zajedno s Filmom napustio Čakovec, kao zamjenski izvođač pronađen je Boris Babarović - Barba, pjevač Crvenih koralja. - Usprkos nedolasku Stublića, javnost je odlično ocijenila koncert klape Maslina i Babarovića, novogodišnji program nikad nije bio posjećeniji, ponoćni vatromet bio je među najljepšima do sada, a atmosfera odlična - veli direktorica TZ Čakovca koja će tražiti naknadu nastale štete i javnu ispriku građanima. (ikr)

KARIKATURA

Ovog je ponedjeljka kod Podruta održana svečanost komemoracije pogibije petorice članova promatračke misije Europske zajednice koji su preminuli 7. siječnja 1992. godine kada je oboren njihov helikopter. Vijence su položili predstavnici obitelji poginulih, ispred 5. pukovnije “Rigel” pukovnik Lauro Massari, ispred Repu-

blike Hrvatske Ani Pejković, ispred Republike Italije dr. Luca Laudiero te Clelia Chevrier ispred Francuske Republike. Vijence su položili i zamjenici župana Varaždinske županije Blanka Glavica Ječmenica i Milan Pavleković te gradonačelnik Novog Marofa Darko Hrenić, kao i gradonačelnik Sangana Adriano Montanaro. (ikr)

Odvoz raskićenih jelki Varaždinska tvrtka Parkovi i ove će godine na području grada Varaždina sakupljati, odvoziti i zbrinjavati božićne jelke koje su mnogi raskitili nakon blagdana Sveta tri kralja. Prikupljanje i odvoz počeli su ovaj tjedan, a potrajat će sve to 31. siječnja. Iz te tvrtke mole građane da svoja drvca stavljaju na vidljivo mjesto,

najbolje u blizinu kontejnera kako bi ih radnici Parkova bolje uočili i pokupili. Sakupljeni otpad djelomično se deponira te iskorištava kao kompost prilikom sadnje i održavanja javnih zelenih površina, dok se preostala količina zelenog otpada adekvatno zbrinjava u energani Varaždin. (ihr)

crta: Željko Pilipović

RT 451  

Regionalni tjednik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you