Page 1

Velfærdsteknologi og -service

• • • • •

Forskning og udvikling Investeringer Beskæftigelse Omsætning Produktivitet

Syddansk KLynge: Sundheds- og velfærdsinnovation


Vækst gennem velfærd Erhvervsområdet velfærdsteknologi og -service (VTS) har påkaldt sig stigende interesse gennem de seneste år. Både regionalt og nationalt satses der på at skabe vækst og arbejdspladser i virksomheder inden for velfærdsteknologi- og service og samtidig øge kvaliteten for borgerne samt effektivisere den offentlige sektors ydelser på sundheds- og velfærdsområdet. Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har siden 2008 satset målrettet på at skabe erhvervsudvikling inden for velfærdsteknologi og -service. Der er tale om en langsigtet satsning med offentlig-privat samarbejde om innovation som omdrejningspunkt. Satsningen bygger bl.a. på styrkerne og mulighederne i den offentlige sektors rolle som marked og drivkraft for intelligent offentlig efterpørgsel. I denne rapport beskrives velfærdsteknologi og -service inden for både den private sektor og den offentlige sektor. Den private del af branchen/erhvervsområdet velfærdsteknologi og -service er ikke statistisk veldefineret. Branchen består af virksomheder, der går på tværs af traditionelle brancheinddelinger såsom maskinindustri eller computerprogrammering. Dele af disse brancher er beskæftiget med velfærdsteknologi og -service, mens andre dele ikke er. I en tidligere rapport har Region Syddanmark angivet estimater for, hvor meget velfærdsteknologi og -service der produceres i hver branche. Denne rapport præsenterer opdaterede tal for den private beskæftigelse, omsætning og produktivitet inden for velfærdsteknologi og -service. Den offentlige del af satsningen på sundheds- og velfærdsinnovation belyses gennem tal for den forskning og udvikling, der foregår på regionernes hospitaler og på universiteterne og gennem opgørelser af de puljemidler der anvendes til erhvervsudvikling mv. inden for området. Der findes på nuværende tidspunkt ikke estimater på antallet af offentlig ansatte, der specifikt beskæftiger sig med velfærdsteknologi og -service. For den interesserede læser findes der udover nærværende analyse af velfærdsteknologi og -service i sammenhæng hermed en kvalitativt baseret analyse af aktørerne og ”økosystemet” i den velfærdsteknologiske klynge som publiceres særskilt.

INDHOLD •

Forskning og udvikling / side 4

Regional Udvikling / Strategi & Analyse September 2013

Offentlig investering / side 6

Privat beskæftigelse / side 8

Foto: Hyldager Fotografi

Omsætning / side 11

Produktivitet / side 13

Appendiks / side 14


WWW

VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Side 3

VELFÆRDsteknologi og -service Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har som led i satsningen på velfærdsteknologi og -service understøttet opbygningen og udviklingen af den velfærdsteknologiske klynge som fundament for indsatsen. Velfærdsteknologiklyngen samler parter fra det private erhvervsliv (virksomheder og investorer), offentlige parter (fx. hospitaler og plejecentre), uddannelses- og forskningsinstitutioner og nationale aktører (fx. Healthcare DENMARK). Med udgangspunkt i den syddanske vækstmodel arbejdes der med at understøtte klyngens samlede økosystem ved at styrke efterspørgslen (markedet), udbuddet af løsninger, forsknings- og uddannelsesindsatsen samt finansiering (kapital).

kvalificeret efterspørgsel

forskning og uddannelse

den syddanske vækstmodel

finansiering

kvalificeret udbud

Virksomhederne producerer velfærdsteknologi og -service (VTS), der er udviklet i samarbejde med offentlige myndigheder og forskning og uddannelsesinstitutioner. Offentlige myndigheder fremmer udviklingen af VTS gennem indkøb af ny teknologi/service og udviklingssamarbejder. Det offentlige fremmer desuden sundheds- og velfærdsinnovation ved at stille testfaciliteter og viden om brugerbehov til rådighed for virksomheder og forskning, ligesom det offentlige tildeler midler til erhvervsudvikling inden for området. Forskning- og uddannelsesinstitutioner forsker i udvikling og brug af VTS og de uddanner sundheds- og velfærdsfaglige kandidater til at anvende og udvikle VTS. Hos de fleste virksomheder, offentlige myndigheder og forskning- og uddannelsesinstitutioner der beskæftiger sig med VTS, udgør VTS-aktiviteterne kun en mindre del af deres samlede produktion. På landsplan er mere end 20.000 årsværk i de private virksomheder beskæftiget med VTS. Hertil kommer de mange tusinde personer i det offentlige på hospitaler, plejehjem, universiteter mv., der beskæftiger sig med velfærdsteknologi og -service.

Kortlægning: Velfærdsteknologi og -service Erhvervsområdet Velfærdsteknologi og -service (VTS) blev kortlagt af Region Syddanmark i 2010. Kortlægningen udpegede 40 brancher, der producerer velfærdsteknologiske produkter og ydelser. Hver branche blev tildelt en vægt, der beskriver, hvor stor en andel VTS udgør af branchens samlede produktion og beskæftigelse. Se mere om metoden i appendiks side 14 og i rapporten om kortlægningen, der kan ses på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk


776 I perioden 2010-2012 blev der skabt 776 arbejdspladser i private virksomheder som følge af deres deltagelse i syddanske strukturfondsprojekter.


WWW

VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Side 5

Investering - Offentlige og private midler til velfærdsteknologi Flest penge til sundhedsvidenskab.. Den offentlige sektor i Danmark investerede 18 mia. kr. i forskning og udvikling i 2011. Flest forsknings- og udviklingskroner, 6,1 mia. kr., tilfaldt området sundhedsvidenskab. Sundhedsvidenskab omfatter: Basal medicin, farmaci, farmakologi, medicinal kemi, klinisk medicin, odontologi, sundhedstjeneste, pleje og omsorg mv., samfundsmedicin og folkesundhed, medicinsk bioteknologi og øvrig sundhedsvidenskab. Forskning og udvikling i sundhedsvidenskab er knyttet til velfærdsteknologi, men ikke sammenfaldende og derfor har forskningen inden for andre områder end sundhedsvidenskab, fx teknisk videnskab og naturvidenskab, også betydning for udviklingen af velfærdsteknologi og -service. Sundhed udgør halvdelen af offentlig FoU i Syddanmark I Region Syddanmark udgør den offentlige sektors midler til forskning og udvikling (FoU) i sundhedsvidenskab mere end halvdelen af de samlede investeringer i forskning og udvikling. På landsplan går 34 pct. af den offentlige sektors investeringer i forskning og udvikling til sundhedsvidenskab. Privat forskning og udvikling i sundhed og velfærd Det private erhvervsliv i Danmark investerede 35 mia. kr. på forskning og udvikling i 2011. 3,1 mia. kr. blev anvendt på sundhedsforskning og 0,4 mia. kr. på ældre- og hjælpemiddelforskning. Virksomhederne investerede derudover 7,2 mia. kr. i forskning og udvikling i bioteknologi.

Forskning og udvikling i it Virksomhederne investerede også store summer i forskning og udvikling af software, som også er et område af betydning for velfærdsteknologi og -service. Samlet havde virksomhederne udgifter på 2,8 mia. kr. til forskning og udvikling af programmel, der er integreret i andre produkter. Yderligere 4,4 mia. kr. blev anvendt på forskning og udvikling af programmel som selvstændige produkter. 100 mio. kr. fra fonden for Velfærdsteknologi Fonden for Velfærdteknologi (tidligere ABT fonden) har opgjort, at den i 2010 uddelte 21 pct. af midlerne, svarende til 100 mio. kr., til projektejere i Syddanmark. Derudover er syddanske aktører indstillet til næsten 30 pct. af midlerne i Markedsmodningsfonden. Markant regional satsning.. I Region Syddanmark er der bevilliget 326 mio. kr. til erhvervsudvikling inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation. Det ligger et stykke over niveauet i de øvrige regioner. Region Nordjylland og Region Midtjylland har bevilliget hhv. 141 og 127 mio. kr. til sundhedsinnovation i perioden 2008-2012. ..har givet mange nye job Region Syddanmark har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, de øvrige regioner og Danmarks Statistik udviklet et effektmålingsværktøj, der kan vurdere effekten af at deltage i strukturfondsprojekter. Effektmålingen estimerer, at der er skabt knap 800 arbejdspladser og 3,7 mia. kroners omsætning i perioden 2010-2012 i deltagervirksomhederne, som følge af deres deltagelse i syddanske strukturfondsprojekter inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

I Region Syddanmark er der bevilliget i alt 326 mio. kr. til forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation i perioden 2008-2012


WWW

Side 6

forskning og udvikling

forskning og udvikling offentlige udgifter til forskning og udvikling 2011 1.233 1.393

6.120

Sundhedsvidenskab Naturvidenskab Samfundsvidenskab Teknisk videnskab Jordbrugs/ og veterinærvidenskab Humaniora

2.527

3.140 3.775

Figuren viser de offentlige udgifter, mio. kr., til forskning og udvikling i 2011 fordelt på hovedområder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

forskning og udvikling i sundhedsvidenskab 2011 60%

50%

52%

40%

37% 34% 30%

20%

12%

10%

9%

0%

Syddanmark

Midtjylland

Hovedstaden

Nordjylland

Sjælland

Figuren viser, andelen af de offentlige forsknings- og udviklingsudgifter i 2011 i regionerne, der går til hovedområdet sundhedsvidenskab. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


WWW WWW

VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Side 7

Erhvervslivets udgifter til sundhedsforskning 2011 100 2.937 90 80

mio. kr. mio. kr.

70 60 50 40 30 20 10 0

19

32

61

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

96 Hovedstaden

Sjælland

Figuren viser erhvervslivets forskning- og udviklingsudgifter på sundhedsforskning i mio. kr. i regionerne i 2011. BEMÆRK: Virksomheder i Hovedstaden har brugt knap 3 mia. kr. på sundhedsforskning. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Erhvervslivets udgifter til Hjælpemiddel- og ældreorskning 2011 50

319 45 40 35

mio. mio. kr.kr.

30 25 20 15 10 5

2

0

Nordjylland

21

24

Midtjylland

Syddanmark

46 Hovedstaden

Sjælland

Figuren viser erhvervslivets forskning og udviklingsudgifter på hjælpemiddel- og ældreforskning i mio. kr. i regionerne i 2011. BEMÆRK: Virksomheder i Hovedstaden har brugt 319 mio. kr. på sundhedsforskning i 2011. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


WWW WWW

Side Side 8 8

OFFENTLIG offentligINVESTERING investering

offentlig investering i velfærdsteknologi Uddelinger fra fonden for velfærdsteknologi 2010 1% 10%

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Nordjylland

21%

Midtjylland Syddanmark Sjælland

Figuren viser hvor stor en andel af uddelingerne i Hovedstaden 2010 fra Fonden for velfærdsteknologi, der tilfaldt modtagere i de 5 regioner. Fonden for velfærdsteknologis statslige projekter er alle forankret i Hovedstadsområdet.

1%

67%

Kilde: Region Syddanmark og Fonden for Velfærdsteknologi

Regionale bevillinger til området sundhedsinnovation 141

Nordjylland

127

Midtjylland

326

Syddanmark

51

Sjælland

83

Hovedstaden

0

50

100

150

200

250

300

350

Figuren viser regionale bevillinger (regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler), i mio., kr. til området sundhedsinnovation i perioden 2008-2012. Kilde: Danske Regioner


WWW

VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Side 9

Syddanske Regionale Bevillinger til sundheds- og velfærdsinnovation 2008-2012 100 90

90

80

84

81

70 60 50

52

40 30 20

19

10 0 2008

2009

2010

2011

2012

Figuren viser regionale bevillinger (regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler), i mio. kr., i Region Syddanmark til forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation 2008-2012. Kilde: Region Syddanmark

Skabte arbejdspladser som følge af Strukturfondsprojekter Sundheds- og velfærdsinnovation

776

Klynger og spirende klynger

428

Bæredygtig energi

154

Oplevelseserhverv

76

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Figuren viser estimater på hvor mange arbejdspladser, der er skabt i perioden 2010-2012 i virksomheder som følge af deres deltagelse i syddanske strukturfondsprojekter. Effekterne er opdelt på forretningsområderne sundheds- og velfærdsinnovation, klynger, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Kilde: Region Syddanmark


30 % Den del af velfærdsteknologibranchen der producerer it og telekommunikation, har haft en stigning i omsætningen i kriseårene 2007-2010 på 30 pct.


WWW

VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Side 11

Privat beskæftigelse

- Virksomheder der producerer velfærdsteknologi

21.000 beskæftigede I alt var 21.000 personer beskæftiget med produktion af velfærdsteknologi i private danske virksomheder i 2010.

en vægt, der fortæller, hvor stor en andel af branchens produktion, der er velfærdsteknologi. Vægtene anvendes efterfølgende til at følge branchens udvikling.

I syddanske virksomheder er 3.000 personer beskæftiget med udvikling og produktion af velfærdsteknologi, det svarer til 14 pct. af den private beskæftigelse inden for velfærdsteknologi og -service.

Metoden medfører, at det ikke er muligt at identificere de enkeltvirksomheder, der producerer velfærdsteknologi. I stedet kan man identificere virksomhederne i de 40 brancher, hvor en del af produktionen er velfærdsteknologi.

Størstedelen af den private beskæftigelse inden for velfærdsteknologi findes i Hovedstaden. De knap 10.000 beskæftigede i Hovedstaden inkluderer ikke beskæftigelse inden for fremstilling af lægemidler, da lægemidler ikke indgår i opgørelsen af velfærdsteknologi.

I de 40 brancher findes 2.500 syddanske virksomheder. En del af disse producerer velfærdsteknologi. Nogle af de øvrige vil muligvis kunne se et potentiale i velfærdsteknologi som et nyt forretningsområde (side-stepping). Stigende omsætning inden for IKT Omsætningen inden for velfærdsteknologi har i lighed med beskæftigelsen været faldende eller i bedste fald været uændret, dog med IKT som en markant undtagelse. Den del af velfærdsteknologibranchen, der producerer it og telekommunikation, har haft en stigning i omsætningen i kriseårene 2007-2010 på 30 pct.

Faldende beskæftigelse 2007-2010 I perioden 2007-2010 er beskæftigelsen i dansk erhvervsliv faldet, og det gælder også for virksomheder der producerer velfærdsteknologi. Den faldende beskæftigelse inden for velfærdsteknologi kan hænge sammen med, at en stor del af de virksomheder, der producerer velfærdsteknologi, er en del af fremstillingsbranchen, der blev hårdt ramt af den økonomiske krise i perioden. Hvordan er branchen kortlagt? Kortlægningen af velfærdsteknologibranchen bygger på Region Syddanmarks undersøgelse fra 2010, der identificerede virksomheder, der arbejder med velfærdsteknologi. Undersøgelsen identificerede 40 brancher der, i større eller mindre grad, producerer velfærdsteknologi og - service. Hver branche blev, på basis af både kvantitativ og kvalitativ research, tildelt

Højere produktivitetsfremgang i fremstillingserhverv En stor del af produktionen af velfærdsteknologi sker i fremstillingsbrancher. I de fremstillingsbrancher, der producerer velfærdsteknologi, har produktiviteten været stigende, mens den har været konstant i de øvrige brancher. Det skal ses i lyset af, at der er blevet færre ansatte i fremstillingsindustrien generelt.

3.000 personer var beskæftiget med udvikling og produktion af velfærdsteknologi i syddanske virksomheder i 2010


WWW

Side 12

beskæftigelse

Arbejdspladser i regionerne 2010

8,6% 1.779

Andel af samtlige private arbejdspladser inden for velfærdsteknologi og -service. over 20 pct. 10 til 20 pct. 0 til 10 pct.

18,3% 3.777 47,4% 9.801

Kortet viser antallet og andelen af alle private arbejdspladser inden for velfærdsteknologi og -service i de fem regioner i 2010. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

11,3% 2.337

14,5% 2.999

Udvikling i beskæftigelsen 2007-2010 110

100

Alle brancher Velfærdsteknologi 90

80 2007

2008 VTS-beskæftigelse (årsværk)

2009

2010

Alle brancher

Figuren viser udviklingen i den private beskæftigelse inden for velfærdsteknologi og -service i de fem regioner i perioden 20072010 (2007=100). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


WWW

VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Side 13

Udvikling i beskæftigelsen 2007-2010

12.500

Antal beskæftigede

10.000

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figuren viser udvikling i antallet af beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service i regionerne i perioden 20072010.

7.500

5.000

2.500

0 2007

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Region Hovedstaden

2008 Region Sjælland

2009 Region Syddanmark

2010

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Årlig Udvikling 2008-2010 Figurerne viser årlig ændring i privat beskæftigelse inden for velfærdsteknologi og -service i hele landet og regionerne. Hele landet

2008

Region Syddanmark

2009

2010

2008

2009

Hele landet

Region Syddanmark Region Nordjylland

Region Midtjylland

2008

2009

2010

2008

2009

Region Midtjylland

2009

Region Hovedstaden

2010

Region Sjælland Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2010

Region Nordjylland

Region Sjælland

2008

2010

2008

2009

2010

Region Hovedstaden


WWW

Side 14

beskæftigelse

arbejdspladser fordelt på brancher 2010 100%

1% 3%

2% 23%

2% 9%

19%

23%

80%

Videnservice IKT Handel Fremstilling

1% 11%

4%

19% 33% 26%

27%

60%

Videnservice IKT Handel

40%

Fremstilling

73% 49%

20%

69% 57%

Figuren viser hvordan arbejdspladserne inden for velfærdsteknologi og -serviceområdet fordeler sig mellem forskellige brancher i de fem regioner i 2010.

51%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0% Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Antal arbejdssteder og virksomheder 2010 Antal arbejdssteder

Antal virksomheder

Andel af alle virksomheder

Syddanmark

2.886

2.438

6,1%

Hele landet

16.300

14.462

7,1%

Tabellen viser antal arbejdssteder, antal virksomheder og hvor stor en andel af alle virksomheder velfærdsteknologi og -serviceområdet fylder i Syddanmark og i hele landet i 2010. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Antal syddanske virksomheder fordelt på brancher 2010 1.300

Handel Fremstilling IKT Videnservice

1.100

900

VTS-Fremstilling i alt VTS-Handel i alt

700

VTS-IKT i alt

VTS-Videnservice i al

500

Figuren viser antal virksomheder fordelt på brancher i perioden 2007-2010 i Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

300

100 2007

2008

2009

2010


WWW

VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Side 15

Omsætning Velfærdsteknologi og -service omsætningens andel af samlet omsætning 2007-2010 2,5%

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

2,0%

1,5%

1,0%

0,5% 2007

2008 Hovedstaden

Sjælland

2009 Syddanmark

Midtjylland

2010 Nordjylland

Figuren viser udvikling velfærdsteknologi og -service omsætningens andel af den samlede omsætning i de fem regioner i perioden 2007-2010. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Velfærdsteknologi og -service omsætning 2007-2010 Al VTS omsætning 130

120

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

110

100

90

80

70 2007

2008

2009

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Midtjylland

Region Nordjylland

2010 Region Syddanmark

Figuren viser den indekserede udvikling i omsætningen af velfærdsteknologi og -service i de fem regioner i perioden 2007-2010 (2007=100). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


WWW WWW

Side 16

omsætning og produktivitet

Velfærdsteknologi og -service omsætning i brancher 2010 Syddanmark

6,2%

Fremstilling Handel IKT Videnservice

Midtjylland

1,9%

3,8%

15,4%

Fremstilling

Syddanmark 39,6%

Frem

Midtjylland

Handel

52,2%

IKT

48,2%

Videnservice

Hand IKT

Vide

32,6%

Nordjylland

7,8%

Sjælland

Hovedstaden

2,4% 0,8%

0,6%

2,1% 16,7%

18,6% 21,8% Fremstilling

Nordjylland

Handel IKT

Fremstilling

Sjælland

Hovedstaden

Videnservice

69,9%

43,4%

Hand

IKT

IKT

Videnservice

Vide

37,8%

78,2%

Figuren viser branchernes andel af den samlede omsætning af velfærdsteknologi og -service i de fem regioner i perioden 20072010. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Omsætning 2007-2010 i brancher i Syddanmark Syddanmark

Fremstilling Handel IKT Videnservice VTS samlet

140

120

100

Figuren viser den indekserede udvikling i omsætningen af velfærdsteknologi og -service fordelt på brancher i Syddanmark i perioden 2007-2010 (2007=100).

80

Kilde: Region Syddanmark og

60 2007

2008 Al VTS

Fremstilling

2009 Handel

IKT

2010 Videnservice

Frem

Handel

Danmarks Statistik


WWW

VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Side 17

Produktivitet Omsætning pr. beskæftiget 2010 2.500 2.425

Hele landet Syddanmark

2.111

2.000

2.028 1.934 1.791

1.500

Figuren viser omsætningen i 1.000 kr. per beskæftiget (årsværk) i 2010 inden for velfærdteknologi- og service fordelt på brancher.

1.589 1.428 1.243

1.000

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 500

Hele landet

0 Fremstilling

Handel

IKT

Syddanmark

Videnservice

Udvikling i omsætning pr. beskæftiget i brancher Handel

Fremstilling

125

125

100

Hele landet

100

Syddanmark

75 2007

2008

2009

2010

75 2007

IKT

2009

2010

Videnservice

125

125

100

100

75 2007

2008

2008

2009

2010

Hele landet

75 2007

2008

2009

Syddanmark

Figurerne viser udviklingen (2007=100) i omsætning per beskæftiget (årsværk) inden for de enkelte velfærdsteknologi og -service brancher i perioden 2007-2010. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2010


WWW WWW

Side 18

APPENDIKS offentlig investering

appendiks Appendiks - metode til Kortlægning af Erhvervsområdet velfærdsteknologi og -service 1. Identifikation - produkter og service

3. Identifikation - brancher

En ekspertgruppe fra offentlige og private virksomheder diskuterede og fastsatte kriterier for hvornår et produkt eller en serviceydelse er velfærdsteknologi og -service.

Med udgangspunkt i de identificerede velfærdsteknologiske produkter og serviceydelser foretages en statistisk afgrænsning og identifikation af hvilke brancher, der producerer disse produkter. Det resulterede i 40 udvalgte brancher.

2. Afgrænsning

4. Vægtning af brancher

Med udgangspunkt i trin 1 og ved hjælp af EU’s varenomenklatur, varekoder fra en tidligere undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen og en spørgeskemaundersøgelse blandt ekspertgruppen, foretages en statistisk afgrænsning og identifikation af velfærdsteknologiske produkter og serviceydelser.

Hver af de 40 brancher tildeles en vægt, der angiver hvor stor en del af branchens aktivitet, der kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Vægtene anvendes til at beregne omsætning, beskæftigelse, eksport og værditilvækst for de enkelte brancher.

Region Syddanmark følger området sundheds- og velfærdsteknologi og -innovation og tilpasser løbende opgørelsen af nøgletal for området. De nyeste oplysninger er altid tilgængelige på Talbanken - www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/talbank.

Var der tal du ikke lige fandt i rapporten? Vil I gerne lave jeres egne tabeller, grafer og figurer? Tallene i rapporten og endnu flere om : • Velfærdsteknologi og -service på regioner • Velfærdsteknologi og -service på brancher

...kan findes på:

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/talbank


Tal til tiden - et øjebliksbillede ’Syddanmark i tal - ressourceområder’ er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling udfra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg.

Se mere på www.regionsyddanmark.dk/taltiltiden

Viden til vækst Velfærdsteknologi og -service indgår i en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver udviklingen i det syddanske erhvervsliv og danner grundlag for Region Syddanmarks erhvervspolitiske satsninger. Denne rapport belyser den offentlige satsning på velfærdsteknologi med tal for forskning, udvikling og investering i velfærdsteknologi. Rapporten sætter desuden tal på velfærdsteknologiske virksomheders beskæftigelse og omsætning.

Det Gode Liv som vækstskaber Regional Udviklingsplan 2012-15

Rapporterne er en del af vidensinitiativet i den regionale udviklingsplan, og bidrager til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg.

Se mere på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

VIDEN

UDDANNELSE

INFRASTRUKTUR & MOBILITET

KLIMA

Temaet for Regional Udviklingsplan i Syddanmark er ”Det Gode Liv som vækstskaber”.

Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle

Velfærdsteknologi 2013  
Velfærdsteknologi 2013