Page 1

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i Region Syddanmark.

2008


Turismens økonomiske betydning for Syddanmark

2008

Udarbejdet af: Syddansk Turisme: Jane Hansen, udviklingschef Michael Rode, analysekonsulent Trine Rosen Madsen, udviklingskonsulent Søren Mayland, ekstern analysekonsulent Betinna Møller, ekstern analysekonsulent Faaborg Reklame René Sørensen Tourcom Lisa Johansen 2. udgave: September 2011

2


FORORD Turisme er et eksporterhverv med nationale indtægter på niveau med olie- og tekstilindustrien. Samtidig er erhvervet i vækst – både globalt, nationalt og regionalt. Ifølge EU er turisme den primære vækstskabende erhvervssektor for perifere områder i Europa. Til forskel for mange andre erhverv kan turisme spredes ud over hele landet, og flere steder trives erhvervet sågar bedst i udkantsområder.

De syddanske turister omsætter for 16, 5 milliarder kroner og er med til at skabe mere end 20.000 arbejdspladser i regionen. Turisme er med andre ord mere end sand mellem tæerne og klikkende kameraer. Turisme er milliardindtægter, som bidrager til arbejdspladser, værditilvækst og skatteprovenu. Ønsket med denne publikation er at dokumentere turismens økonomiske betydning. Hvad de færreste måske ved, så er Syddanmark den region udenfor Hovedstadsområdet, som skaber flest arbejdspladser som følge af turismen. Og de arbejdspladser og den værditilvækst, som den syddanske turisme skaber, tilfalder ofte erhverv, som ikke tilhører de turismespecifikke erhverv.

Publikationen omfatter således ikke alene det forbrug, som turisterne har i det traditionelle turismeerhverv; på hoteller, campingpladser, i feriehuse, attraktioner, på restauranter og museer. Den inddrager også effekten på det øvrige erhverv, som tjener på turisterne for eksempel hele detailhandlen, teleselskaber m.m.

Det er en kendt sag, at turismeerhvervet bidrager til større kulturforståelse, internationalisering og nye natur- og kulturoplevelser til gavn for både turister, de syddanske borgere og regionens tilflyttere. Med denne publikation håber vi, at endnu flere også får øjnene op for turismeerhvervets økonomiske værdi. Publikationen er en ud af en række analyser, der skal kortlægge regionens udbud, efterspørgsel og turismens økonomiske betydning. Analyserne er udarbejdet af Syddansk Turisme og finansieret af Syddansk Vækstforum. God læselyst. Syddansk Turisme

3


INDHOLD Sammenfatning........................................................................................................................................................................ 5 1. Indledning............................................................................................................................................................................. 6 2. Metode................................................................................................................................................................................... 7 3. Turismeforbrug................................................................................................................................................................... 9 4. Beskæftigelse.................................................................................................................................................................... 15 5 Bruttoværditilvækst........................................................................................................................................................ 19 6 Skatter og afgifter........................................................................................................................................................... 21 Litteraturliste....................................................................................................................................................................... 22 Tabeller og figurer............................................................................................................................................................... 22 Appendiks A: Turismeforbrug.............................................................................................................................................. 23 Appendiks B: Afledte effekter.............................................................................................................................................. 27

4


SAMMENFATNING Turisme udgør en væsentlig del af den danske økonomi og er en væsentlig økonomisk aktivitet for Syddanmark. I den forbindelse er det vigtigt for offentlige såvel som for private beslutningstagere at have det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på. Denne rapport konkluderer at:

• Det samlede turismeforbrug i regionen er på hele 16, 5 milliarder kroner, hvilket er 21,8% af den samlede turismeomsætning i Danmark. • Det tyske marked er det vigtigste udenlandske marked for regionen, med mere end dobbelt så høj en omsætning, som de tre næststørste udenlandske markeder tilsammen. • Både ferie- og erhvervsturismen har stor betydning for regionens turismeomsætning. Ferieturister omsætter for 9,7 mia. kr. (59%) og erhvervsturisterne omsætter for 6,8 mia. kr. (41%). • Der bliver skabt 20.824 årsværk i regionen som følge af turismeforbrug. Den syddanske region er derfor den region, udenfor hovedstadsområdet, som skaber flest arbejdspladser som følge af turismeomsætning.

• De skabte årsværks andel af den samlede beskæftigelse i regionen er på højde med landsgennemsnittet • En betydelig andel af den beskæftigelse, turismesektoren skaber, oprettes andre steder end i de turismespecifikke erhverv • Værditilvæksten, som skabes som følge af turismen, er på 9,4 milliarder kroner, hvilket svarer til 3,3% af den samlede værditilvækst (BNP) i regionen. • Hele 50% af den værditilvækst, der skabes som følge af turisme, tilfalder erhverv udenfor de turismespecifikke erhverv. • De offentlige instanser inkasserer over seks milliarder kroner om året i skatteprovenu som følge af turismen i regionen, heraf 1.250 millioner i kommuneskatter, 312 millioner i regionskommuneskatter og 1.050 millioner i statsskatter.

5


1 INDLEDNING Et velfunderet beslutningsgrundlag er vigtigt for såvel offentlige som for private beslutningstagere på alle niveauer. Når der skal træffes turismerelaterede beslutninger om nye tiltag inden for markedsføring, destinationsudvikling, ressourceallokering eller noget helt fjerde, er det nødvendigt at have et solidt datagrundlag. Til et sådant grundlag hører bl.a. informationer om, hvorledes turismen via sit omfang og sin sammensætning kan påvirke samfundsøkonomien målt ved økonomiske nøgletal som indkomst, beskæftigelse, skatter m.m. Denne rapport beskriver den økonomiske effekt af turismen i den syddanske region. Rapporten indeholder følgende grunddele: • • • •

Turismeforbrug – Hvad er forbruget fra turismen i området, og hvordan er fordelingen mellem brancher? Beskæftigelse – Hvad er de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af turismen i området? Værditilvækst – Hvordan påvirkes værditilvæksten af den turismeskabte omsætning, og hvad får vi ud af turisme? Skatter og provenu - Hvordan påvirker turismen den regionale økonomi?

Rapporten er bygget op over senest tilgængelige data. De økonomiske effekter af turismen er beregnet med oplysninger fra nationalregnskabet for året 2008. Dette år er det seneste, hvorfra der findes oplysninger fra nationalregnskabet. Der er betydelig usikkerhed ved estimater af den type, der anvendes i denne rapport.1 På trods af disse usikkerheder har fremgangsmåden store fordele. Den økonomiske analyse indeholder først og fremmest alle former for turisme og ikke blot de mest kendte fra de løbende statistikker. Metoden tillader desuden, at de afledte effekter af turismen medregnes, herunder både beskæftigelse og omsætning, ligesom det er muligt at udregne skatteprovenu på både kommunalt og nationalt niveau. Rapporten skal derfor ses som det mest aktuelle bud på den effekt, turismen har på omsætning, beskæftigelse og skatteprovenu i regionen.

Region Syddanmark Turismeforbrug i Syddanmark - Andel af regionen samlede udbud Regionens største markeder Danmark Tyskland Norge Sverige Holland

16.467 mio. kr. 1,6% 11.206 mio. kr. 2.920 mio. kr. 632 mio. kr. 330 mio. kr. 264 mio. kr.

Erhvervsturisme

6.006 mio. kr. 3%

Ferieturisme

9.647 mio. kr. 59%

Turismeskabt bruttoværditilvækst i regionen* Kr.9.440 mio. kr - Andel af regionens samlede bruttoværditilvækst 3,3% Turismeskabt skatteprovenue i regionen* 6.006 mio. kr. - Andel af regionens samlede skatteprovenue 3% Turismeskabt beskæftigelse 20.824 årsværk 3,4% - Andel af alle regionens beskæftigede Tabel 1: De vigtigste nøgletal for den økonomiske betydning af turismen i Syddanmark. * Inkl. Direkte, indirekte og inducerede effekter Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

1 Estimaterne indeholder tal fra et rigt udvalg af datakilder. Det er desuden nødvendigt at tage visse antagelser. Se det følgende metodeafsnit samt VDK 2011a for en dybdegående forklaring.

6


2 METODE I turismeindustrien er det gældende, at turister bruger penge i mange forskellige brancher, herunder detailhandlen. Brancheområder, der appellerer til turisten forbruges, ofte også af lokalbefolkningen, og det kan derfor være svært at skille den del af omsætningen, der er genereret med baggrund i turisme, fra den del af omsætningen, der genereres af lokalbefolkningen. Indeværende rapport et eksempel på en efterspørgselsgeneret økonomisk analyse, hvor forbrugsundersøgelser danner baggrund for udarbejdelsen af et regnskab, der agerer inden for rammerne af nationalregnskabet. Metoden kaldes et satellitregnskab, og fordelen ved denne type metode er, at resultaterne afstemmes med de officielle tal, der opgøres i nationalregnskabet. Det betyder, at f.eks. forbrug på hoteller ikke kan overstige hotellernes ”totale omsætning i nationalregnskabet”. Man sammenligner således efterspørgslen med udbuddet. I Danmark inkluderes også indirekte og inducerede effekter i regnskabet for turisme. Det giver det mest komplette billede af turismeerhvervets effekter. Modellen har fokus på de relevante effektstrømme af turismeerhvervet, hvilket er illustreret nedenfor i Figur 1.

Figur 1: Turisme-effektflow

Afledte effekter er i denne rapport en betegnelse for både indirekte, inducerede og import effekter. Transport til Danmark er ikke medregnet i forbruget, der således starter med at turisten forbruger penge i diverse danske virksomheder. Nogle af disse virksomheder er mere orienteret mod turister, såsom f.eks. overnatningssteder, end andre brancher, såsom tekstilindustrien. De virksomheder, turisten vælger at placere sine penge hos, modtager den direkte effekt af turismen. Disse virksomheder har igen et forbrug hos andre virksomheder, der således også mærker den turistdrevne omsætning, hvilket kaldes den indirekte effekt. Virksomhederne, der beskæftiger sig med turisme, har desuden ansatte, der får udbetalt løn. En del af denne løn går til forbrug placeret i virksomheder uden for turismeerhvervet, og skaber herved en induceret effekt af turisme. Så godt som alle produktioner og virksomheder anvender produkter importeret fra udlandet. En del af den omsætning, der skabes af turismen forlader derfor landet igen i form af import fra udlandet. På næste side er de mest relevante begreber i denne rapport defineret.

TURISTEN

“Udland” er tonet ned for at illustrere at effektstrømmen går ud af landet

Direkte turismeforbrug

Kilde: VDK 2011a s 11

Import

UDLAND

Virksomheder med direkte salg til turisten. Indiirekte effekt

Import

Andre virksomheder i landet

Løn

MEDARBEJDER Induceret effekt

7


Turisme: Turisme omfatter alle rejser med eller uden overnatning uden for eget sædvanlige miljø med ferie, forretning eller tredje formål. I praksis tælles alle registrerede overnatninger med som turisme uanset om den overnattende gæst opholder sig i sædvanligt miljø. Dette vurderes dog ikke til at udgøre en nævneværdig andel. Med hensyn til endagsturisme, hvor turisten er fra Danmark, medregnes ture som udgår fra, slutter i eget hjem og som omfatter forbrug til såkaldt ”kultur”, har en afstand på min. 50 km. fra hjemmet og/eller som tager mindst tre timer og maximalt én dag. Udenlandsk endagsturisme er mere enkelt at bestemme, idet udenlandske turister er turister, som blot krydser den danske grænse ud og hjem i løbet af samme dag. Turismeomsætning: Turismeomsætningen(-forbruget) omfatter alt, hvad turister bruger af penge på ferien inden for landets grænser, hvad enten beløbet er forudbetalt (ved pakkerejser) eller betales på destinationen. Udgifter til transport fra hjemmet og til/fra den danske grænse er således ikke inkluderet. Turismeomsætningen er opgjort efter den såkaldte satellitregnskabsmetode, dvs. der summeres over turismeforbruget i enhver branche og det samlede turismeforbrug er afstemt med udbuddet af varer og tjenesteydelser jf. Danmarks Statistiks nationalregnskab. Kommercielle/ikke-kommercielle overnatningsformer: De kommercielle overnatningsformer omfatter hoteller, feriecentre, campingpladser, lejede feriehuse, vandrerhjem, krydstogt, bondegårdsferie og festivaler med overnatning. Blandt ikke kommercielle overnatningsformer regnes overnatninger hos familie/venner, eget/ lånt feriehus og endagsrejsende.

Afledte effekter: Afledte effekter omfatter de direkte, indirekte og inducerede effekter på beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu, som turismeforbruget skaber. De direkte effekter er dem, som optræder i første ’led’ i de brancher, hvor salget til turisten foregår. De indirekte effekter optræder i andet ’led’, hvor der underleveres til slutforbruget, og endelige de inducerede effekter, som optræder, hvor personer beskæftiget i kraft af turismen (i første og andet led), har et privatforbrug, der igen skaber turismeafledte effekter etc. Intra- og inter-effekter: De samlede samfundsøkonomiske effekter i en given kommune, kan brydes ned i hhv. intra- og inter-effekter. Intra-effekter er de samfundsøkonomiske effekter af turismen, som forbliver i det samme område (kommune/region), som turisten har sit direkte forbrug. I herværende rapport finder al turistens forbrug sted i overnatningskommunen. Modsat gælder der for inter-effekten, som er den del af de samfundsøkonomiske effekter, der ”spilder” over til naboområder (kommuner/regioner) eller endnu længere væk. Inter-effekter opstår navnlig, når man belyser de indirekte og inducerede effekter i kraft af, at virksomheder, der sælger direkte til turisten, køber sine råvarer andre steder i landet eller beskæftiger personer, som bor i andre kommuner end, der hvor turisten serviceres. Turismeovernatninger og endagsrejser: De samlede turismeovernatninger og endagsrejser med ferie eller forretning som formål, svarer til de mængder som ifølge VisitDenmarks kilder tilsammen danner den samlede turismemængde i et område. Tallet adskiller sig fra de registrerede overnatninger, dels fordi de indbefatter (op)justeringer af de registrerede overnatninger for bl.a. små enheder, samt inddrager andre, ikke registrerede overnatningsformer og endagsbesøg. Efter opgørelsen af turismemængderne sker der yderligere en justering af mængder og forbrug med henblik på afstemning i turismesatellitregnskabet.

8


3 Turismeforbrug Turisternes samlede forbrug på opholdet i den syddanske region er på i alt 16,5 milliarder kroner og udgør 22% af det samlede forbrug på turisme i Danmark. Forbruget udgør 1,6% af det samlede udbud af varer og tjenesteydelser, hvilket er det samme som landsgennemsnittet. De 9,2 milliarder kroner stammer fra turister, der overnatter på de kommercielle overnatningsformer, mens 7,2 milliarder kroner stammer fra turister på ikke kommercielle overnatningsformer samt endagsturisme. Målt i turismeforbrug er Varde den største turismekommune i regionen, tæt fulgt af Odense og Vejle. I forhold til Odense, Vejle og de 11 følgende kommuner har Varde en meget stor andel af omsætningen baseret på kommercielle overnatninger. Dette skyldes især den store feriehusudlejning i området omkring Varde, mens for eksempel Vejle og Odense i højere grad tiltrækker endagsturister til by og attraktioner.

En forudsætning i ovenstående beregning er, at en turists samlede omsætning er placeret i overnatningskommunen. Hvis en turist derfor overnatter i en kommune, men på grund af en stor attraktion eller et attraktivt bymiljø i nabokommunen, placerer en stor del af omsætningen i en anden kommune, indgår denne omsætning i overnatningskommunen. Den syddanske region står med 16,5 milliarder kroner for 21,8% af den samlede turismeomsætning i Danmark, herunder for 25% af det forbrug, der er skabt på baggrund af kommercielle overnatning, og 18,8% af det forbrug, der skabes med baggrund i endagsturisme og den ikke-kommercielle overnatning. Tabel 2 viser turismeforbruget for den syddanske region som helhed samt for de enkelte kommuner.

9


Figur 2: Turismeforbrug fordelt på kommuner og overnatningstyper 2008. Region Syddanmark Datamaterialet indbefatter ikke fuldt ud den udvikling og kapacitet der er udviklet I Billund I de seneste år. Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

10


Turismeandel af samlet udbud

Samlet udbud

I alt

Ikke-kommercielle overnatningsformer og endagsturisme

Kommercielle overnatningsformer

Danmark i alt Region Syddanmark Fanø Langeland Varde Nyborg Middelfart Tønder Sønderborg Svendborg Vejle Assens Ærø Billund Kolding Fredericia Aabenraa Nordfyns Haderslev Odense Faaborg-Midtfyn Kerteminde Esbjerg Vejen

mio. Kr. 36.713 38.705 75.418 4.775.603 9.191 7.277 16.467 1.033.437 218 91 309 3.816 421 86 507 11.530 1.324 325 1.649 45.201 348 308 656 20.230 405 305 710 26.987 557 417 974 41.521 518 662 1.180 57.531 397 307 704 32.857 818 771 1.589 85.686 285 248 533 28.693 77 27 104 5.566 409 119 528 29.280 677 620 1.297 81.335 427 424 851 61.670 233 455 688 53.970 154 152 307 23.916 252 447 699 53.466 751 840 1.590 129.212 204 211 415 41.491 108 121 229 21.962 511 305 816 134.141 98 37 135 43.377

pct. 1,6 1,6 8,1 4,4 3,6 3,2 2,6 2,3 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1 1 0,6 0,3

Tabel 2: Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner. Sorteret efter turismeandel. Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrehjem, feriecentre, lystbådehavne, bondegårdsferie, krydstogt og lejet feriehus Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Tabel 2 er sorteret efter, hvor stor en andel af udbuddet, der genereres af turisme set i forhold til den samlede omsætning i kommunen/region Syddanmark/Danmark. Udbuddet er lig omsætningen inklusiv moms og afgifter og giver derfor et bedre sammenligningsgrundlag med turismeforbruget, da denne også er inklusiv skatter og afgifter.2 Fanø og Langeland er klart de kommuner, der er mest afhængige af den omsætning, der skabes af turisme, mens kommuner som Vejen og Esbjerg kun får en lille del af deres omsætning fra turismen. Usikkerheden i opgørelsen er størst blandt de mindste kommuner, men det virker plausibelt, at netop Fanø og Langeland i høj grad er afhængige af indtægter fra turisme. 11,2 milliarder af forbruget stammer fra danske gæster, mens 5,3 milliarder kroner skyldes udenlandske turister. Det svarer således til, at 68% af forbruget er fra danske turister.

2 Udbuddet består af dansk produktion plus importen og repræsenterer dermed det i Danmark, som bliver forbrugt til forbrug i produktionen, privat og offentligt forbrug, investeringer og eksport. Skal ikke forveksles med BNP, der er dansk produktion minus forbrug i produktionen og dermed et mindre beløb. Turismeforbrugets andel af BNP er større.

11


Figur 3: Turistomsætning 2008 (pct) på de vigtigste markeder Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

De udenlandske gæster er væsentlige i et nationaløkonomisk perspektiv, idet deres forbrug i Danmark er at sidestille med eksport til udlandet,3 det vil sige at eksportindtægten er 5,3 milliarder kroner. Som figur 3 viser, er Tyskland det vigtigste udenlandske marked. Tyskland står således for hele 56% af omsætningen fra udenlandske gæster, mens de næststørste nærmarkeder Norge, Sverige, Holland og Storbritannien tilsammen kun repræsenterer 26% af forbruget fra udenlandske gæster.

3 Det samme gælder også den anden vej rundt, hvor danske turister i udlandet er at sidestille med import af udenlandske vare. Det betyder, at desto flere danskere vi kan beholde i Danmark, desto mindre import har vi, hvilket er lige så væsentligt som turisteksporten.

12


Syddanmark I alt Danmark Tyskland Norge 632 Sverige 330 Holland 264 Storbritannien USA 117 Frankrig Italien 70 Schweiz Polen 44 Belgien og Luxemburg Finland 35 Spanien Canada 11 Østrig 7 Japan 5 Øvrige Europa Øvrige Lande Øvrige Amerika Øvrige Østeuropa Øvrige Asien

16.467 11.206 2.920

154 88 63 35 30

258 115 44 33 6

Tabel 4 viser, hvordan turismeforbruget fordeler sig på de kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer. Fordelingen på nationalt plan er medtaget som sammenligningsgrundlag. Som det fremgår ovenfor har den syddanske region en større andel af kommercielle overnatninger set i forhold til landsgennemsnittet. Dette skyldes især en højere andel forretningsrelaterede hotelovernatninger samt en markant højere andel udlejede feriehuse. Blandt de ikke-kommercielle overnatningsformer er det især endagsturister på ferie, der trækker nedad i forhold til landsgennemsnittet. I absolutte termer er det værd at bemærke, at forretningsrelaterede ophold på hoteller er det, der giver den højeste turismeomsætning i regionen, og at den akkumulerede omsætning fra de mange feriehuse også bidrager med en høj omsætning til regionen. Tabel 4 viser også, hvordan omsætningen fordeler sig på ferie- og erhvervsturisme (forretningsrelateret). Ferieturismen omsætter for 9,7 mia. kr. (59%) og erhvervsturismen omsætter for 6,8 mia. (41%).

Tabel 3: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr marked i Region Syddanmark

REGION SYDDANMARK

DANMARK

mio. kr. Pct. Pct. I alt 16.467 Kommercielle i alt: 9.191 56% 48% 859 5% 7% Hotel – ferierelateret Hotel – forretningsrelateret 4.006 24% 21% Camping 1.118 7% 1% Vandrerhjem 97 1% 5% Lejet feriehus 2.342 14% 1% 214 1% 10% Feriecentre Festival 286 2% 1% Lystbåde 252 2% 1% Bondegårde 18 0% 0% Krydstogt 0 0% 1% Ikke-kommercielle i alt: 7.277 44% 52% Eget feriehus 849 5% 8% Lånt sommerhus 256 2% 2% Familie/venner 2.087 13% 15% Endagsturister – ferie 1.271 8% 14% Endagsturister – forretning 2.814 17% 13% Andel kommerciel turismeomsætning 56% Andel ferierelateret turismeomsætning 59% Andel forretningsrelateret turismeomsætning 41% Tabel 4: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr. overnatningsform Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

13


Syddanmark I alt 16.467 Turismekarakteristiske produkter Heraf: Overnatningssteder Restaurant Transport Rejseservice Forlystelsesparker, museer Turismeforbundne brancher Heraf: Fødevarer,,drikkevarer og tobak Benzin og brændstof Anden detailhandel Ikke-turismespecifikke produkter

Mio. kr. Pct. 11.347

69%

3.772 1.380 3.913 2.119 163

23% 8% 24% 13% 1%

3.226

20%

1.368 929 929

8% 6% 6%

1.894

11%

Forbruget fra turisme kan desuden opgøres på forskellige erhvervssektorer og produkttyper. Nedenfor viser tabel 5, hvorledes forbruget fordeler sig på forskellige produkttyper. Der gøres brug af tre overordnede inddelinger: Turismekarakteristiske produkter, turismeforbundne produkter og ikke turismespecifikke produkter. Andelen af omsætningen, der placeres i turismekarakteristiske produkter er på højde med landsgennemsnittet på 68%, hvoraf hele 23% bruges på overnatning og 24% på transport. Samtidigt er det interessant, at 69% af forbruget lægges i de traditionelle turismevirksomheder, mens 31% af forbruget lægges i andre sektorer, som ikke traditionelt ser sig som turismevirksomheder (Turismeforbundne brancher og Ikke-turismespecifikke produkter).

Tabel 5: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr. produktgruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

14


4 Beskæftigelse Den omsætning, der skabes med baggrund i turisme, giver en mængde arbejdspladser. Der skabes arbejdspladser inden for produktionen af de turismekarakteristiske produkter, såsom overnatning, men også detailhandlen og andre turismeforbundene brancher nyder godt af turismen, ligesom der skabes arbejdspladser i brancher, der ikke umiddelbart har kontakt til turismen. Beskæftigelsen skabes ikke kun, fordi turisten køber en vare, også de indirekte og inducerede effekter skaber arbejdspladser.

Som det fremgår i tabel 6, er Syddanmark det område, hvor der bliver skabt flest årsværk med baggrund i turisme, uden for hovedstadsområdet. Samtidig er beskæftigelse som følge af turisme 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet af den samlede beskæftigelse. Den høje beskæftigelseseffekt i Hovedstadsområdet skyldes naturligt, at denne region i høj udstrækning tiltrækker hotelgæster. Alle typer af overnatning er i høj grad beskæftigelsesskabende, dog er hotelovernatning mere beskæftigelsesskabende end andre typer overnatninger og vil derfor bidrage med flere arbejdspladser.

De indirekte arbejdspladser er dem, der skabes, fordi de turismespecifikke brancher selv skal købe deres produkter et sted, hvilket medfører en merproduktion. De inducerede effekter opstår, når de medarbejdere, der opnår beskæftigelse som følge af den direkte beskæftigelse får løn og derfor forbruger disse igen. Opgørelsen er i årsværk, hvilket betyder, at den er omregnet til fuldtidsbeskæftigelse. Dette er i særlig grad fordelagtigt inden for turisme, der i udpræget grad er kendetegnet ved udsving henover året.

Hele landet Syddanmark Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland

Turismeskabte årsværk årsværk 102 21 44 11 15 11

Andel af landets turismeskabte årsværk pct. 100 20 43 11 15 11

Turismeandel af samlet beskæftigelse pct. 3,5 3,4 4,5 3,4 2,2 3,6

Tabel 6: Antal arbejdspladser skabt af turismen, Danske regioner 2008 Kilde: VDK (2011b)

15


Tabel 7 viser beskæftigelseseffekten af turisme, på de enkelte kommuner i den syddanske region. Odense er den kommune i det syddanske område, der bidrager med det højeste antal årsværk, hele 2.391. Dette er dog ikke nogen overraskelse, eftersom Odense er den beskæftigelsesmæssigt største kommune i regionen, og de 2.391 årsværk udgør da også kun 2,3% af det samlede antal beskæftigede i kommunen.

Danmark i alt Region Syddanmark Odense Vejle Varde Kolding Sønderborg Fredericia Middelfart Svendborg Tønder Esbjerg Nyborg Billund Aabenraa Haderslev Assens Langeland Faaborg-Midtfyn Fanø Nordfyns Kerteminde Vejen Ærø

I tabel 7 ovenfor, er kommuner med en turismeandel af den samlede beskæftigelse i kommunen på 5% eller derover markeret med fed. Fanø er den kommune, der uden sammenligning har den største andel beskæftigede med baggrund i en turismeskabt omsætning. Også Langeland, Varde, Nyborg, Middelfart, Tønder og Billund tilføjer noget over gennemsnitligt et antal turismeskabte årsværk til det samlede antal turismeskabte årsværk. Det er her værd at notere, at Billund med både LEGOLAND® og Lalandia® i dag har en endnu højere andel af beskæftigede i turismesektoren.

Turismeskabte årsværk

Samlet antal beskæftigede i kommunen

Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune (pct.)

(a) 101.531 20.824

(b) 2.901.692 605.125

(a/b) 3,5 3,4

103.228 58.386 22.862 54.238 38.302 29.479 17.464 25.138 19.092 59.316 12.052 18.147 30.662 27.059 16.485 5.569 21.430 1.068 10.827 11.823 19.886 2.611

2,3 3,5 7,8 3,2 3,8 4,2 5,7 4,0 5,1 1,6 7,7 5,0 2,6 2,6 3,9 11,3 2,1 32,6 3,1 2,3 0,7 3,7

2.391 2.049 1.777 1.724 1.473 1.239 1.000 994 971 959 930 907 786 707 645 629 458 348 332 267 139 97

Tabel 7: Turismens effekter på beskæftigelse (årsværk) pr kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

De samlede beskæftigelseseffekter i en given kommune, kan brydes ned i hhv. intra og inter effekter. •

Intra-effekt betegner de beskæftigelseseffekter af turismen, som forbliver i det samme område, som turisten har sit direkte forbrug.

Inter-effekt er den del af de samfundsøkonomiske effekter, der ”spilder” over til naboområder (kommuner/regioner) eller endnu længere væk.

Inter-effekter opstår navnlig, når man belyser de indirekte og inducerede effekter i kraft af, at virksomheder, der sælger direkte til turisten, køber sine råvarer andre steder i landet eller beskæftiger personer, som bor i andre kommuner, end der hvor turisten serviceres. Det er derfor interessant at beskæftige sig med, hvor stor en del af den afledte beskæftigelseseffekt, der forbliver i egen kommune, og hvor stor en del, der spilder over i andre kommuner og områder. Tabel 8 viser intra-effekten for den enkelte kommune.

16


Intra-effekt: Andel af beskæftigelse fra egen turismeomsætning Danmark i alt Region Syddanmark Odense Vejle Varde Kolding Sønderborg Fredericia Middelfart Svendborg Tønder Esbjerg Nyborg Billund Aabenraa Haderslev Assens Langeland Faaborg-Midtfyn Fanø Nordfyns Kerteminde Vejen Ærø 77

Pct. 100 n.a. 44 68 70 44 53 59 55 44 67 43 67 45 62 76 67 52 58 49 88 59 43 74

Intra-skabte årsværk 101.531 n.a. 1.052 1.402 1.247 750 787 725 549 439 653 415 624 405 486 540 434 328 265 171 292 158 60

Når vi ser på hele Danmark, er alle 101.531 skabte årsværk per definition intra-skabte årsværk. Dette skyldes, at satellitregnskabet agerer inden for en nationaløkonomisk ramme og derfor kun medtager effekter inden for landets grænser. Set ud fra et kommunalt synspunkt er det et relevant parameter, om den indsats, der gøres, også bærer frugt i det område, den direkte omsætning er placeret. Der knytter sig en del usikkerheder til ovenstående, blandt andet er det en forudsætning i modellen, at turisters direkte forbrug placeres i overnatningskommunen. Samtidigt stiger usikkerheden, des mindre en kommune er pga. af de bagvedliggende vægte og forholdet mellem registrerede og ikke registrerede overnatningsformer. Alligevel viser ovenstående nogle klare mønstre, der er gengivet i illustrationen nedenfor. Som det fremgår, er Esbjerg og Vejen de kommuner, hvor den turismeskabte omsætning i størst omfang spilder over til årsværk i andre områder. Nordfyns kommune adskiller sig markant i den modsatte ende, hvor kun 12% af den turismeskabte omsætning spilder over til årsværk uden for kommunen.

Tabel 8: Turismens effekter på beskæftigelse Intra effekt pr kommune

Figur 4: Forhold mellem Intra- og inter-effekter på beskæftigelse, pr. kommune

Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Kilde: Forhold mellem intra- og inter-effekter på beskæftigelse, pr. kommune

17


Tabel 9 nedenfor viser, hvordan den turismeskabte beskæftigelse fordeler sig på de forskellige branchegrupper. Som det fremgår ovenfor, er lidt over halvdelen af de turismeskabte årsværk placeret i de turismekarakteristiske branchegrupper. Det er især overnatningsstederne, der skaber beskæftigelse, men også restauranterne oplever en stor beskæftigelseseffekt. De brancheforbundne branchegrupper, såsom detailhandlen, genererer 17% af beskæftigelseseffekten, mens hele 25% af de turismeskabte årsværk går til beskæftigelse uden for de turismespecifikke og turismeforbundne brancher. Det er således en fjerdedel af de turismeskabte årsværk, der spilder over i brancher, der ikke umiddelbart har et tilhørsforhold til turisme. Det indikerer også, at en nedgang i turismeomsætningen i regionen har konsekvenser, der rækker langt udover de brancher, der direkte har turister som primære kunder.

Region Syddanmark I alt 20.824 Turismekarakteristiske branchegrupper 12.065 Heraf: Overnatningssteder 6.140 Restauranter og værtshuse 2.416 1.333 Transportvirksomheder Rejseservice 1.564 Forlystelsesparker, museer, mv. 613 Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.) 3.492 Ikke-turismespecifikke branchegrupper (øvrige) 5.266 Tabel 9: Turismens afledte effekter på beskæftigelse (årsværk) pr branchegruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

18


5. Bruttoværditilvækst Hvis man vil forsøge at vise hvor stor en værdi turisme har for et område, er bruttoværditilvæksten et godt sted at starte. Bruttoværditilvæksten er et mål for, hvor megen værdi, der skabes, når man fratrækker de omkostninger, der er forbundet med at producere den pågældende vare.4 Der er ikke en entydig sammenhæng mellem Turismeskabt bruttoværditilvækst Danmark i alt Region Syddanmark Varde Odense Vejle Kolding Sønderborg Tønder Fredericia Svendborg Middelfart Aabenraa Esbjerg Nyborg Billund Haderslev Langeland Assens Faaborg-Midtfyn Fanø Nordfyns Kerteminde Vejen Ærø

Samlet bruttoværdi-tilvækst i kommunen

(mio. kr.) (a)

(mio. kr.) (b)

46.826 9.440

1.481.103 288.935

997 972 911 738 680 528 461 445 416 404 392 380 336 326 298 290 221 208 166 137 69 64

11.046 46.882 26.030 24.339 18.248 9.065 17.536 11.440 8.131 16.722 30.517 5.419 9.549 11.715 2.531 7.982 10.161 555 5.233 5.459 9.159 1.218

turismeforbruget i regionen og bruttoværditilvæksten, da denne også stammer fra den afledte effekt fra andre regioner og kommuner. Dette er gengivet nedenfor, hvor det fremgår, hvor stor en del af værditilvæksten i en kommune, der stammer fra egen turismeomsætning.

Turismeandel af samlet bruttoværditilvækst (a/b) 3,2 3,3 9,0 2,1 3,5 3,0 3,7 5,8 2,6 3,9 5,1 2,4 1,3 7,0 3,5 2,8 11,8 3,6 2,2 37,5 3,2 2,5 0,8 5,2

INTRA-effekt: Andel af BVT (a.) fra egen turismeomsætning (pct.)

INTRA-skabt BVT

100 n.a.

46.826 n.a.

56 36 37 82 30 53 61 52 63 79 73 38 69 50 73 77 73 80 27 49 40 47

561 351 333 607 207 278 279 232 260 319 285 145 233 164 219 224 161 166 44 67 28 30

(mio. kr.)

Tabel 10: Turismens totalt afledte BVT pr. kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

4 Den turismeskabte bruttoværditilvækst er beregnet ud fra den turismeomsætning, der er fastlagt i turismesatellitregnskabet. Værditilvækst svarer til BNP uden skatter og afgifter (basispriser).

19


Af det samlede turismeforbrug på i alt 16,5 milliarder kroner er der 9,4 milliarder kroner tilbage i ren bruttoværditilvækst i regionen,5 hvilket svarer til 3,3% af den samlede værditilvækst i regionen. Som tabel 10 viser, er Varde den kommune, der bidrager mest til den samlede bruttoværditilvækst, når man betragter de absolutte tal, hvoraf de 56% stammer fra egen turismeomsætning. På Fanø stammer 37,5% af bruttoværditilvæksten fra turisme, og hele 80% af denne stammer fra egen turismeomsætning. Kolding er i den forbindelse den kommune med den højeste andel af bruttoværditilvækst som følge af egen turismeomsætning. Tabel 11 opdeler bruttoværditilvæksten på branchegrupper. Som det fremgår, er halvdelen af værdien afledt på de turismekarakteristiske grupper, ca. 13% på de turismeforbundne grupper, mens hele 37% er afledt på de ikke turismespecifikke branchegrupper. Halvdelen af al værdi skabt af turisme, tilfalder således branchegrupper uden for de turismekarakteristiske erhverv, og disse branchegrupper vil således også opleve gevinster ved en øget turisme i regionen. I forhold til opgørelsen af afledte effekter på beskæftigelse er det interessant, at bruttoværditilvæksten for overnatningssteder ikke udgør en større del af de turismekarakteristiske branchegrupper.

Region Syddanmark I alt 9.440 Turismekarakteristiske branchegrupper Heraf: Overnatningssteder Restauranter og værtshuse Transportvirksomheder Rejseservice Forlystelsesparker, museer, mv. Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.) Ikke-turismespecifikke branchegrupper (øvrige) Andel turismekarakteristiske brancher i afledt BVT

4.694 1.561 545 1.059 1.218 311 1.273 3.473 50%

Tabel 11: Turismens afledte effekter på BVT (mio. kr.) pr. branchegruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

5 Bruttoværditilvæksten indeholder således tilført værdi fra andre regioner, og der er således ikke et 1-1 forhold mellem omsætning og bruttoværditilvækst.

20


6. SKATTER OG AFGIFTER Turismen i den syddanske region skaber offentlige indtægter på seks milliarder kroner. Moms udgør den største post, og vare- og selskabsskatter udgør generelt lidt over halvdelen af provenuet. Turismeafledte provenuer udgør 3% af det samlede provenu. Set i forhold til hele landet er dette lavt, da det turismeafledte provenu udgør ca. 4% af Danmarks samlede provenu. Den overvejende del af skatteprovenuet havner i statskassen via statsskatten og diverse vareskatter, mens det største skatteprovenu skabes af momsafgiften, der indbringer et dobbelt så højt provenu som kommuneskatten. Dette er især interessant i forhold til konkurrencen med nærmarkederne, hvor sammensætningen af moms- og selskabsskatter er markant anderledes (Horesta 2011, s 26).

Region Syddanmark I alt skatter og afgifter Personskatter i alt Heraf: Kommuneskatter* Kirkeskatter Amts-/Regionskommuneskatter Statsskatter Vare- og selskabsskatter Heraf: Vareskatter/Punktafgifter Moms/Merværdiafgift Selskabsskatter Turismeafledt provenus andel af samlede provenuer skabt i regionen (pct.)

6.006 2.657 1.250 46 312 1.050 3.349 431 2.516 402 3%

Tabel 12: Turismens afledte effekter på BVT (mio. kr.) pr. branchegruppe * Kommuneskatter svarer til kommunens eget provenu fra turisme (INTRA+INTER), ekskl. Selskabsskatter Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

21


Litteraturliste H

Horesta (2011): Normstalsanalysen 2009/2010, Horesta, udgivet 2011.

V

VDK (2011a): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008, VisitDenmark, indhentet januar 2011. VDK (2011b) Turismen i Region Sjælland, VisitDenmark, indhentet januar 2011.

Tabeller og figurer Tabel 1: Oversigtstabel over de økonomiske effekter af turisme Kilde: Opsummering af tabel 2-12 Tabel 2: Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner. Sorteret efter turismeandel. Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 3: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr marked i region Syddanmark Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 4: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr overnatningsform Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 5: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr produktgruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 6: Antal arbejdspladser skabt af turismen, Danske regioner 2008 Kilde: VDK (2011b) Turismen i Region Sjælland, VisitDenmark, Jan 2011 Tabel 7: Turismens effekter på beskæftigelse (årsværk) pr kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 8: Turismens effekter på beskæftigelse INTRA effekt pr kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 9: Turismens afledte effekter på beskæftigelse (årsværk) pr branchegruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 10: Turismens totalt afledte BVT pr. kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 11: Turismens afledte effekter på BVT (mio. Kr.) pr branchegruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 12: Turismens afledte effekter på provenuer (mio. kr.) pr type Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Figur 1: Turisme-effektflow Kilde: VDK (2011a): Turismens økonomiske betydning I Danmark 2008, VisitDenmark Figur 2: Turismeforbrug fordelt på kommuner og overnatningstyper 2008. Region Syddanmark Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Figur 3: Turistomsætning 2008 (pct) på de vigtigste markeder Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Figur 4: Forhold mellem INTRA og INTER-effekter på beskæftigelse, pr kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

22


Appendiks A: Turismeomsætning fordelt på nationalitet Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr kommune Danmark i alt Region Syddanmark Varde Odense Vejle Kolding Sønderborg Tønder Fredericia Esbjerg Middelfart Svendborg Haderslev Aabenraa Nyborg Assens Billund Langeland Faaborg-Midtfyn Fanø Nordfyns Kerteminde Vejen Ærø pr. 1. januar 2006

Kommercielle overnatningsformer mio. Kr. 36.713 9.191 1.324 751 818 677 518 557 427 511 405 397 252 233 348 285 409 421 204 218 154 108 98 77

Ikke-kommercielle overnatningsformer og endagsrejsende mio. Kr. 38.705 7.277 325 840 771 620 662 417 424 305 305 307 447 455 308 248 119 86 211 91 152 121 37 27

Samlet udbud i land/region/ kommmuner I alt mio. Kr. 75.418 16.467 1.649 1.590 1.589 1.297 1.180 974 851 816 710 704 699 688 656 533 528 507 415 309 307 229 135 104

Turismeandel af samlet udbud i land/region/ kommune

mio. Kr. 4.775.603 1.033.437

pct. 1,6 1,6

45.201 129.212 85.686 81.335 57.531 41.521 61.670 134.141 26.987 32.857 53.466 53.970 20.230 28.693 29.280 11.530 41.491 3.816 23.916 21.962 43.377 5.566

3,6 1,2 1,9 1,6 2,1 2,3 1,4 0,6 2,6 2,1 1,3 1,3 3,2 1,9 1,8 4,4 1,0 8,1 1,3 1,0 0,3 1,9

RTSA 2008

23


V($,+-((!!!!!!!!!!!!!!!!!!! m-1!2-I!JI!?(+#(-!;<<Q!!!!!

W,?%,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! W,?,+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! W(-.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 91+.,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :1+.,-$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!! :C,+.$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!! T.,+0,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _8$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _*-./8+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E&..,%/(-)!!!!!!!!!!!!!!!!! H(+5,%(+.!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y*%.&+5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y,-),7&+.,!!!!!!!!!!!!!!!!! B(.,-0%,C!!!!!!!!!!!!!!!!!! a(($*-5 E&.)/8+!!!!!!!!!!!! a-,.,-&D&(!!!!!!!!!!!!!!!!! a(+1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

>AA$ #"C$ #?BAF$ #=B$ #?>CF$ F@C$ #?#A"$ @"C$ #?BF"$ >B>$ =">$ @#"$ B"@$ #?!F@$ !!F$ >FF$ C#B$ AB#$ ="F$ A#>$ B!A$

ZRZ! Q`! JI;RJ! J<=! QR^! ]Z]! Q]Q! RQ`! JI;<;! R=Z! ;<Q! R=]! Z^Q! `QR! J^J! ZQ=! Z<R! ^;<! J]Z! ^<Z! ZR^!

;RZ! ;<! ^Z! Q! =;^! ]]Q! ]<Q! ZR! RZ! JR! ZR! Z^! =^! `;! ;<! ;]`! ;`! ;^! JRZ! ;=! JJ!

]<! ]! ]^! =! =]! Z^! RR! J`! QQ! JZ! ;J! ;;! J]! ]=! `! ZJ! J`! JR! ^! J^! ]J!

^! J! QJ! R! JR! JJ! J^! Q! ;R! ]! Z! ^! ;! R`! ;! JZ! ]! ;]! J! J;! ]=!

^! J! ;`! ;! ]<! JQ! JQ! Q! J]! R! J<! JQ! J<! ;^! R! `! ^! ^! Z! J]! JR!

Q! J! J^! <! Z! ]! ^! `! ;]! ]! Z! ^! ;! J]! ;! R! R! =! <! ;<! ^!

J! ;! `! <! J! J! ;! J<! Z]! Q! ]! R! ;! `! Z! J! =! ]! <! J! Q!

;! J! Z! <! <! ;! Z! =! ;Q! ]! ]! R! ;! ]! Z! ;! ^! ;! <! ;! ;!

J! <! ;;! <! J! J! <! J! R! J! J! J! <! J=! <! J! J! JJ! <! ;! ]!

<! J! R! <! Z! ;! J! R! JQ! Z! Z! Z! J! ]! ;! J! ]! ;! <! J! ;!

<! J! `! J! J! J! <! ;! Q! J! ;! ;! J! R! J! Z! ;! ;! <! J! Z!

<! <! JJ! <! J! J! J! J! ;! <! <! <! <! `! <! J! <! R! <! J! ;!

<! <! =! J! J! J! <! <! ;! J! <! <! <! J<! <! <! <! J! <! ;! ^!

<! <! Q! J! <! <! J! J! ]! <! <! <! <! R! <! <! <! Z! <! J! R!

<! <! Z! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! ;! <! <! <! Z! <! <! J!

<!

<!

<!

<!

;!

J!

<!

<!

J!

<!

<!

<!

<!

J!

<!

<!

<!

<!

<!

J!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

J!

J!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

J!

R!

;!

;<!

<!

Z!

R!

`!

;J!

=<!

JJ!

J<!

JZ!

R!

J<!

=!

R!

J^!

=!

<!

]!

^!

JJ!

J!

J;!

<!

=!

J<!

JZ!

]!

`!

;!

;!

Z!

Z!

J<!

;!

`!

Z!

]!

;!

;!

J!

<!

<!

J!

<!

<!

<!

J!

R!

JQ!

;!

;!

Z!

J!

J!

;!

<!

]!

J!

<!

J!

;!

J!

<!

Z!

<!

<!

J!

<!

J!

]!

<!

J!

J!

<!

Z!

<!

<!

<!

Z!

<!

J!

R!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

<!

J!

<!

<!

<!

<!

J!

<!

<!

<!

J!

<!

J!

<!

<!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

O0$?,-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! G&%%#+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

`!

>$

SC-&5,!V0&,+!

Z!

==$

SC-&5,! S0),#-*2,!

;!

CC$

SC-&5,! V7,-&'(!

J]!

##B$

SC-&5,!%(+.,!

<!

!BA$

SC-&5,!O#-*2(!

<!

B$

A(2(+!

<!

@$

S0)-&5!

Z!

##$

o(+(.(!

<!

="$

:2(+&,+!

<!

=B$

a&+%(+.!

J!

=B$ G,%5&,+!*5! H#j,7$*-5!

Z!

CC$

"*%,+!

<!

>=$

:D4b,&n!

R!

@"$

N)(%&,+!

Q!

AA$

a-(+'-&5!

]!

##@$

>:V!

Q!

#BC$ :)*-$-&)(++&,+!

Z!

!>C$

B*%%(+.!

JR!

=="$

:C,-&5,!

;<!

>=!$

_*-5,!

]Z^!

!?F!"$

980'%(+.!

B==$

##?!">$

P(+7(-'!

24

!

#>?C>@$

9$7;1$

V00,+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

Y&%.,@! W&0&).,+7(-'! F9:V!;<<=!

62337,*7'.$

%&'()*+/*I )T1,(,4$!""A$ M*(/?$.'?O$J'$ *7'.+3$

!


V($,+-((!!!!!!!!!!!!!!!!!!! m-1!2-I!JI!?(+#(-!;<<Q!!!!!

W,?%,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! W,?,+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! W(-.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 91+.,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :1+.,-$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!! :C,+.$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!! T.,+0,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _8$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _*-./8+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E&..,%/(-)!!!!!!!!!!!!!!!!! H(+5,%(+.!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y*%.&+5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y,-),7&+.,!!!!!!!!!!!!!!!!! B(.,-0%,C!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 E&.)/8+!!!!!!!!!!!! a-,.,-&D&(!!!!!!!!!!!!!!!!! a(+1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

>AA$ #"C$ #?BAF$ #=B$ #?>CF$ F@C$ #?#A"$ @"C$ #?BF"$ >B>$ ="@$ @#"$ B"@$

!!F$

#?!F@$

>FF$ C#B$ AB#$ ="F$ A#>$ B!A$

!==$ @@$ A#A$ FA$ #?=!C$ BB@$ B#A$ =F@$ @B#$ =CA$ #BC$ C"B$ C!#$ >@@$ #"A$ !B!$ !"C$ C!@$ !#A$ B##$ C"F$

J=! ;J! `]! ;<! ]=! Q;! Z=! Z^! =<! ;<! J<! ;R! <! =<! J]! ZR! ;Q! ;]! <! ZJ! JRJ!

`Z! ;! R]]! ZR! =^! Q=! J=`! ;<=! R=Z! ;=J! J]! ;]^! <!

;Q!

]<J!

^<! =R! ZQJ! <! ZQJ! JQ^!

QQ! `! =;! <! JZ^! =^! ^R! ^^! ;Z! ;=! R`! ]Q! ;`! RZ! ;=! `Z! ZJ! ;Q! ;J! RZ! Q^!

Z! Z! =! ]! ]! ^! JJ! J<! J<! <! <! <! ;! R! Z! ^! Z! ]! <! J;! <!

]<! JZ! ]=! JJ! `=<! ;`=! JRZ! J`! ]Q! J]! Q]! R<! J;Q!

;Q!

J;<!

ZQ! Z;! =! J^`! ZZ! `!

=! <! <! <! Q^! ;]! J`! <! <! <! <! J`! ]!

<!

JQ!

<! Q! <! J^! J=! JR!

<! <! <! ;`! <! J<! ;! <! <! <! <! <! ;]]! <! <! <! <! <! <! <! <!

]! ;=! ];! <! <! <! Z<! ]Q! <! R! ^! J`! JQ! Z! JJ! J<! ;<! Z! J! J! <!

J! <! <! <! J! J! J! J! ^! J! <! J! <! <! <! J! J! <! <! J! <!

<! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <! <!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

CBB$ !@$ @@#$ =@$ =!B$ C#@$ >>!$ ="@$ AC"$ ="A$ #B!$ ="B$ A>$ >!"$ #!#$ CC@$ !##$ C!C$ F#$ ="B$ ##F$

ZZ! Q! ]]! Z! J=]! ^`! =]! JR! <! JR! R^! ;R! Z^! RQ! ZZ! QJ! ;Z! Q! Q]! J<! ;!

R!

Z!

=!

J!

Q=!

JJ!

J;!

^!

<!

^!

;Q!

J;!

J^!

`!

JR!

`!

JJ!

J!

;]!

]!

J!

J;Z!

J]!

;^<!

<!

<!

=]!

JRQ!

J;<!

Z=Z!

Q]!

R`!

^]!

;`!

]=!

;;^!

JJR!

J<R!

JZ<!

<!

<!

<!

;Z]!

;!

Q;!

J;!

;;!

J`R!

;^=!

J]!

]`!

`!

R!

`!

Z!

]!

R<!

`!

;JQ!

ZJ!

Z!

]^!

J<!

QJ!

;!

Z=Q!

;J!

R<!

]=!

JZ;!

JR<!

]<^!

;JZ!

Q!

J=]!

<!

;<!

;^^!

]^!

QZ!

;R^!

<!

;]]!

J<^!

=C$

@C$

B#$

@=$

A"$

B@$

CC$

B>$

C@$

B=$

B"$

B@$

A=$

B!$

C@$

=>$

CF$

B"$

@"$

>=$

@@$

B=$

B>$

@A$

F>$

C#$

BA$

F!$

AA$

@=$

CF$

=A$

!B$

FC$

=F$

#""$

CA$

A"$

A=$

>C$

!@$

#""$

!>$

CA$

C"$

BF$

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

O0$?,-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! G&%%#+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JZ=!

!?A#C$

P,3+;$ ./**+'8(+;$ 1&'()*+/*)T1, (,4$MJ81?O$ P,3+;$ 5+'(+'+;71+'+1$ 1&'()*+/*)T1, (,4$MJ81?O$

Q!

#?!@#$

O+.(50)#-&0),-!L! /*--,)+&+5!

=R!

!?"A@$

O+.(50)#-&0),-!L! /,-&,!

Q!

!B>$

a(7&%&,iC,++,-!

JZ! ACF$

HK+)! 0*77,-4#0!

!CA$ @?!@@$

O5,)!/,-&,4#0!

!! $$

!! 9..+I ./**+'8(+;;+$($ 7;1H$

<! "$

Y-8.0)*5)!

<! #A$

G*+.,5K-.,!

^! !B!$

H80)$K.,!

<! !A>$

a,0)&C(%!

<! !#C$

a,-&,D,+)-,!

ZZ! !?=C!$ H,?,)!/,-&,4#0!

;! F@$ W(+.-,-4?,7!

Z<! #?##A$

o(72&+5!

J=R! C?"">$ B*),%!M! /*--,)+&+50-,%() ,-,)!

;^! ABF$ B*),%!M! /,-&,-,%(),-,)!

!AB$ F?#F#$ G/**+'8(+;;+$($ 7;1H$

B==$ #>?C>@$

9$7;1$

!

$

25

Y&%.,@! W&0&).,+7(-'! F9:V!;<<=!

V00,+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 $ 62337,*7'.$

!

%&'()*+/*I )T1,(,4$!""A$ M*(/?$.'?O$J'$ /N+',71,(,4)5/ '*$

!


!

$$$$$$$$$#"C$$

!V($,+-((!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$>AA$$ m-1!2-I!JI!?(+#(-!;<<Q!!!!!

!W,?%,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$#?BAF$$ !W,?,+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$#=B$$ #?>CF$

$$$$$$$$$$ C"C$$ $$$$$$$$$$$ B!$$ $$$$$$$ #?!@"$$ $$$$$$$$$$ #""$$ $A""$$

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!!!!!!!!!!!!!!!!]!! !!!!!!!!!!!!!!J!!

!!!!!!!!!!!!!!!!J!!

!!!!!!!!!!!!!!;<!!

!!!!!!!!!!!!`!! !!!!!!!!!!!!!!!!Q!! !!!!!!!!!!!!!!!!Q!! !!!!!!!!!!!!!!Q!! !!!!!!!!!!!!!!JR!! !!!!!!!!!!!!!!!!R!! !!!!!!!!!!!!!!!!]!! !!!!!!!!!!!!!!!!R!! !!!!!!!!!!!!!!;Q!! !!!!!!!!!!!!!!J^!! !!!!!!!!!!!!!!!!Z!! !!!!!!!!!!!!!!!!]!! !!!!!!!!!!!!!!!!R!! !!!!!!!!!!!!!!J<!! !!!!!!!!!!!!!!;!! !!!!!!!!!!!!!!!!Q!!

$$$$$$$$$$ !#"$$ $$$$$$$$$$$ =A$$ $$$$$$$$$$ #@A$$ $$$$$$$$$$$$$ !>$$ $$$$$$$CC!$$

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

P,3+;$ 1&'()*+.7'7.1+'(). +$J'/3&.1+'$($ 3('+.1+$ 1&'()*+/*)T1,(,4$ MJ81?O$$

!!!!!!!!!!!!!!!!]!!

$9..+I 1&'()*+)J+8(5(..+$ J'/3&.1+'$$

!!

V+.,+! .,)(&%4(+.,%!!

!!!!!!!!!!!!!!!!]!!

G,+n&+!*5! $-6+.0)*/!!

!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!R`!! =;!! Q=!! Q<!! @C$$ !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!R<!! J]!! =!! JQ!! #C$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!=<!! ^<!! RR!! RZ!! #C#$$ !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!^]!! =!! J<!! =!! A$$ !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!;JZ!! $$$$$$$C"@$$ !!!!!!!!!!]`!! J<]!! J;]!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!RZ!! J;=!! =;!! ^^!! #>F$$ !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!Q<!! JZ`!! J<;!! `;!! #=C$$ !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!^^!! ]^!! Z;!! Z=!! C>$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!=;!! ^<!! RQ!! QR!! FB$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!=^!! ;Q!! JQ!! J^!! !B$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!]R!! QJ!! ;`!! ;Q!! B!$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!=<!! ]R!! ;Q!! ;=!! C>$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!Z=!! Q^!! RZ!! Z;!! #>B$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!^R!! ^Q!! ]`!! RZ!! #B!$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!RR!! Z^!! J=!! J=!! !F$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!RQ!! `^!! ^]!! QR!! @C$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!QQ!! ]]!! ;]!! Z<!! C!$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!=R!! ;Z!! ;Z!! ;J!! B>$$ !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!Z`!! RR!! ;R!! Z<!! @A$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!=Q!! ;;!! ZJ!! ;R!! =!$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!=]!! J;!! ;;!! ;`!! !#$$ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!=<!! ZJ!! J`!! ;Z!! =B$$ !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! $$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$>F$$ JIZQ=!! `;`!! `;`!! #?AFC$$ a1.,C(-,3.-&'', LC(-,-!*5!)*$('!!

$$

!B,-(/@!!

$$$$$$$$$$ !A>$$ $$$$$$$$$$ ===$$ $$$$$$$$$ ##A$$ $$$$$$$$$$ #F#$$ $$$$$$$$$$$$$ BF$$ $$$$$$$$$$ ##@$$ $$$$$$$$$$$$$ FF$$ $$$$$$$$$$ #B#$$ $$$$$$$$$$ #@@$$ $$$$$$$$$$$$$ @=$$ $$$$$$$$$$ !=>$$ $$$$$$$$$$$$$ FA$$ $$$$$$$$$$$$$ >@$$ $$$$$$$$$ #"F$$ $$$$$$$$$$$$$ @F$$ $$$$$$$$$$$$$ >=$$ $$$$$$$$$$$$$ @C$$ $$$$$$$ =?!!>$$ %&'()*+5/'0&,3,+$ 0'7,8:+'$$

!!!!!!!!!!!!JQZ!! ! a*-%80),%0,02(-' ,-*5!7#0,,-!!

!!

!F,?0,0,-C&D,!!

!!

!9-(+02*-)!!

!!

!F,0)(#-(+)!!

!!

!

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!^]!! J<R!! `=!! J;Z!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!JQ!! J;!! Q!! J^!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!JJQ!! ]RJ!! R];!! J]J!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!J;!! ]Q!! Z<!! JJ!! !!!!!!!! !!!!!!!!JZ<!! !!!!!!!!J;Z!! !!!!!!!!ZQ;!! J^Q!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!`^!! J;R!! `]!! J`=!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!JJ]!! J`R!! J`^!! ;<<!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!RQ!! J`]!! ;;;!! Q;!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!J;=!! ]=J!! RZ<!! JR<!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!ZQ!! ;;Q!! ;Q]!! ]J!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!ZZ!! Z^!! J=!! ]^!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!]`!! ;J<!! ;]<!! QJ!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!]Z!! Z<!! JQ!! ^^!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!J<;!! Z]]!! ZQ^!! JZ^!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!;]!! ]<!! ZJ!! ;`!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!^=!! ``!! =;!! J;Q!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!]J!! `J!! `<!! ]`!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!RZ!! ;^Q!! Z;Q!! Q;!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!;=!! JZ!! J;!! QQ!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!RJ!! ;`;!! Z<]!! RZ!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!Q]!! J^Z!! J]Z!! Q<!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!Z=!! JQ<!! J^Q!! ]Q!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! ZI^^;!! JIZ=<!! ZI`JZ!! ;IJJ`!! TC,-+()+&+500),., -!!

$$

!B,-(/@!!

!W(-.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

%&'()*+.7'7.1+I '()1().+$ J'/3&.1+'$$

$$$$$$$$$$ !91+.,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$F@C$$ B#F$$ $$$$$$$$$$ !:1+.,-$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$#?#A"$$ @#!$$ $$$$$$$$$ !:C,+.$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$@"C$$ BC"$$ $$$$$$$ !T.,+0,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$#?BF"$$ #?="C$$ $$$$$$$$$$ !_8$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$>B>$$ B@!$$ $$$$$$$$$$ !_*-./8+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$=">$$ #=A$$ $$$$$$$$$$ !E&..,%/(-)!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$@#"$$ B>B$$ $$$$$$$$$$ !H(+5,%(+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$B"@$$ #F#$$ $$$$$$$$$$ !Y*%.&+5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$#?!F@$$ F>A$$ $$$$$$$$$$ !Y,-),7&+.,!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$!!F$$ #!@$$ $$$$$$$$$$ !B(.,-0%,C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$>FF$$ =AF$$ ! 5 $$$$$$$$$$ E&.)/8+!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$C#B$$ !@B$$ $$$$$$$$$$ !a-,.,-&D&(!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$AB#$$ @!@$$ $$$$$$$$$ !a(+1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$="F$$ #!#$$ $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$ !O0$?,-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A#>$$ @"B$$ $$$$$$$$$$ !G&%%#+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$B!A$$ CC=$$ $$$$$$$$$$ C!C$$ $$$$$ ##?=C@$$

$9$7;1$$

!V00,+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$B==$$ $ 4 $ 62337,*7'.$$ $$$$$#>?C>@$$

!

%&'()*+/*)T1 ,(,4$!""A$M*(/?$ .'?O$J'$ J'/3&.14'&JJ+$

!

Y&%.,@! W&0&).,+7(-'! F9:V!;<<=!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

26


Appendiks B: Afledte effekter V22,+.&'0!G@!V/%,.),!,//,'),-! ! %&'()*+,)$75;+31+$ ! +55+.1+'$JU$ 0+).T51(4+;)+$ MU')NT'.O$J'$ ./**&,+$

(Ii$I! 9#-&07,(+.,%!(/! (I! $I!:(7%,)!(+)(%! 0(7%,)! 9#-&07,0'($),! $,0'6/)&5,.,!&! $,0'6/)&5,%0,!2-I! K-0C6-'! '*77#+,+! '*77#+,![2D)I\! !!

<7,*7'.$($7;1$ E+4(/,$ 62337,*7'.$ !!

#"#?B=#$

!?F"#?>F!$

!"?A!C$ !!

T.,+0,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

N_9FV!,//,')@!V+.,%!(/! $,0'6/)&5,%0,![(I\!/-(! ,5,+! )#-&07,*706)+&+5! [2D)I\!

=DB$ !!

#""$

>"B?#!B$ !!

=DC$ !! !! !! !!

+I(I!

;IZ`J!

J<ZI;;=!

;3Z! !!

]]!

W,?%,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

;I<]`!

R=IZ=Q!

Z3R! !!

Q=!

W(-.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JI^^^!

;;I=Q;!

^3=! !!

^<!

Y*%.&+5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JI^;]!

R]I;Z=!

Z3;! !!

]]!

:1+.,-$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!

JI]^Z!

Z=IZ<;!

Z3=! !!

RZ!

a-,.,-&D&(!!!!!!!!!!!!!!!!!

JI;Z`!

;`I]^`!

]3;! !!

R`!

E&..,%/(-)!!!!!!!!!!!!!!!!!

JI<<<!

J^I]Q]!

R3^! !!

RR!

:C,+.$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!

``]!

;RIJZ=!

]3<! !!

]]!

91+.,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

`^J!

J`I<`;!

R3J! !!

Q^!

O0$?,-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

`R`!

R`IZJQ!

J3Q! !!

]Z!

_8$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

`Z<!

J;I<R;!

^3^! !!

Q^!

G&%%#+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

`<^!

J=IJ]^!

R3<! !!

]R!

V($,+-((!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

^=Q!

Z<IQQ;!

;3Q! !!

Q;!

B(.,-0%,C!!!!!!!!!!!!!!!!!!

^<^!

;^I<R`!

;3Q! !!

^Q!

V00,+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Q]R!

JQI]=R!

Z3`! !!

Q^!

H(+5,%(+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Q;`!

RIRQ`!

JJ3Z! !!

R;!

a(($*-5LE&.)/8+!!!!!!!!!!!!

]R=!

;JI]Z<!

;3J! !!

R=!

a(+1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z]=!

JI<Q=!

Z;3Q! !!

]`!

_*-./8+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZZ;!

J<I=;^!

Z3J! !!

==!

Y,-),7&+.,!!!!!!!!!!!!!!!!!

;Q^!

JJI=;Z!

;3Z! !!

R`!

W,?,+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! m-1!2-I!JI!?(+#(-! ;<<Q!!!!!

JZ`!

J`I==Q!

<3^! !!

]Z!

`^!

;IQJJ!

Z3^! !!

^^!

G(;3+H$R()(13+,*7'.$E%6PVW9XY$ !""A$

!

!

!

! !

N_9FV! 0'($),! K-0C6-'!! $$$$ #"#?B=#$$ +I(I! !! !!!!!!!!!! JI<R;!! !!!!!!!!!! JI]<;!! !!!!!!!!!! JI;]^!! !!!!!!!!!!!!! ^R<!! !!!!!!!!!!!!! ^=^!! !!!!!!!!!!!!! ^;R!! !!!!!!!!!!!!! R]`!! !!!!!!!!!!!!! ]Z`!! !!!!!!!!!!!!! QRZ!! !!!!!!!!!!!!! ]JR!! !!!!!!!!!!!!! Q;]!! !!!!!!!!!!!!! ]<R!! !!!!!!!!!!!!! ]=Q!! !!!!!!!!!!!!! R]<!! !!!!!!!!!!!!! ]Z]!! !!!!!!!!!!!!! Z;=!! !!!!!!!!!!!!! ;QR!! !!!!!!!!!!!!! J^J!! !!!!!!!!!!!!! ;`;!! !!!!!!!!!!!!! JR=!! !!!!!!!!!!!!!!! Q<!! !!!!!!!!!!!!!!! ^]!! !

27


V($,+-((!!!!!!!!!!!!!!!!!!! m-1!2-I!JI!?(+#(-!;<<Q!!!!! W,?%,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! W,?,+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! W(-.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 91+.,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :1+.,-$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!! :C,+.$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!! T.,+0,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _8$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _*-./8+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E&..,%/(-)!!!!!!!!!!!!!!!!! H(+5,%(+.!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y*%.&+5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y,-),7&+.,!!!!!!!!!!!!!!!!! B(.,-0%,C!!!!!!!!!!!!!!!!!! a(($*-5LE&.)/8+!!!!!!!!!!!! a-,.,-&D&(!!!!!!!!!!!!!!!!! a(+1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O0$?,-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! G&%%#+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@A>$ F@$ !?"CF$ #=F$ #?@@@$ F@#$ #?C@=$ FFC$ !?=F#$ F="$ ==!$ #?"""$ >!F$ #?@!C$ !>@$ @"@$ CBA$ #?!=F$ =CA$ FBF$ F"@$

C"C$ !=$ #?!F@$ F#$ @FC$ C>C$ @=>$ B>>$ #?B!F$ >!@$ #CC$ >#=$ =!>$ #?"CF$ ##=$ =@"$ !CA$ AF"$ ##B$ >>B$ >==$

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

J^=! JJ! ^;<! ^`! ;R=! J^<! ;Q=! Z;<! ==`! ]R=! ]Q! Z`;! RR! R<^! ]Q! J;Q! JZ<! R<R! Z;! ]^<! ;RR!

J<J! ;<! ;RQ! ;J! ;;Z! J]=! J`Q! J<=! ;^;! QZ! Q;! ^Q! ^R! J=J! ]=! J;=! ^Q! `=! ]<! RR! ``!

];! L=! JQ=! LZ! ]^! ;<! ^<! =<! ;;<! Q`! =! Q^! J=! J]J! ]! JQ! J^! J`J! LJ! Q]! QR!

QR! L]! ^R! L`! ;;=! J<^! J^;! ZJ! =R! ;J! JQ! R^! =`! JR`! R! =Q! J<! QJ! Z^! RQ! J`^!

J^! ]! ^`! Z! Z=! ;<! Z<! ;^! QZ! JQ! JJ! ;;! ==! Q;! J<! J]! J]! ZR! `! J`! J=!

#>B$ C"$ !CF$ #@$ =FF$ !"C$ =!"$ #A=$ =CA$ ##=$ AF$ #B#$ #="$ !C#$ @@$ #B#$ F!$ #"=$ ###$ F=$ #"C$

!#A$ ==$ B"=$ =!$ BAC$ ="C$ C#@$ !CC$ B#B$ #F"$ FA$ !=>$ #@=$ C=B$ @@$ #A>$ ##A$ !C>$ #!=$ !""$ #@"$

RJ! ;]! QZ! QR! ]R! ]=! R<! R^! Q]! Q^! ]]! QJ! R;! QJ! ];! R;! R]! ^;! ZZ! Q`! ^<!

R=!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Y&%.,@!W&0&).,+7(-'! F9:ViHN_O!;<<=!

R^! B?!>>$

P,3+;$ 1&'()*+.7'7.1+'().+$ 0'7,8:+'$($75;+31$QR%$ MJ81?O$

#>>$ =?CF!$

9..+I1&'()*+)J+8(5(..+$ 0'7,8:+4'&JJ+'$ M-N'(4+$0'7,8:+'O$

###$ QJZ!

%&'()*+5/'0&,3,+$ 0'7,8:+4'&JJ+'$ M3+17(;:7,3+;$*N?O$

JR! JIRQ]!

a*-%80),%0,02(-',-3! 7#0,,-3!7CI!

;J! JIZZZ!

F,?0,0,-C&D,!

ZQ! ;I]JQ!

9-(+02*-)L! C&-'0*74,.,-!

^J! QIJ]<!

F,0)(#-(+),-!*5! C6-)04#0,!

;;R! !!

TC,-+()+&+500),.,-!

!! #!?">B$

B,-(/@!!

=>A$ !"?A!C$

%&'()*+.7'7.1+'()1().+$ 0'7,8:+4'&JJ+'$

>CB$

9$7;1$

V00,+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

%&'()*+,)$75;+31+$ +55+.1+'$JU$ 0+).T51(4+;)+$ MU')NT'.O$J'$ 0'7,8:+4'&JJ+$

E+4(/,$62337,*7'.$

! !! !

!

28


! !! !%&'()*+,)$1/17;1$ 75;+31+$QR%$J'?$ ./**&,+$

(I!9#-&07,0'($)! C6-.&)&%C6'0)!

$I!:(7%,)! C6-.&)&%C6'0)!&! '*77#+,+!

C>?A!>$

#?CA#?#"=$

<7,*7'.$($7;1$ !!

!!

E+4(/,$62337,*7'.$

!!

(Ii$I!9#-&07,(+.,%!(/! N_9FV!,//,')@!V+.,%!(/!GW9![(I\! N_9FV! 0(7%,)!C6-.&)&%C6'0)! !! /-(!,5,+!)#-&07,*706)+&+5![2D)I\! 0'($)!GW9! $$$$$$ #""$ C>?A!>$$

=D!$ !! !!

!! !!

!!

F?CC"$

!AA?F=B$

=D=$ !!

+I(I!

W(-.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

``^!

JJI<]Q!

`3<! !!

!!!!!!!!!!!!!RQ!!

T.,+0,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

`^;!

]QI==;!

;3J! !!

!!!!!!!!!!!!!ZQ!!

W,?%,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

`JJ!

;QI<Z<!

Z3R! !!

!!!!!!!!!!!!!Z^!!

Y*%.&+5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

^Z=!

;]IZZ`!

Z3<! !!

!!!!!!!!!!!!!=;!!

:1+.,-$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!

Q=<!

J=I;]=!

Z3^! !!

!!!!!!!!!!!!!Z<!!

91+.,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

R;=!

`I<QR!

R3=! !!

!!!!!!!!!!!!!RZ!!

a-,.,-&D&(!!!!!!!!!!!!!!!!!

]QJ!

J^IRZQ!

;3Q! !!

!!!!!!!!!!!!!QJ!!

:C,+.$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!

]]R!

JJI]]<!

Z3`! !!

!!!!!!!!!!!!!R;!!

E&..,%/(-)!!!!!!!!!!!!!!!!!

]JQ!

=IJZJ!

R3J! !!

!!!!!!!!!!!!!QZ!!

V($,+-((!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

]<]!

JQI^;;!

;3]! !!

!!!!!!!!!!!!!^`!!

O0$?,-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z`;!

Z<IRJ^!

J3Z! !!

!!!!!!!!!!!!!^Z!!

_8$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z=<!

RI]J`!

^3<! !!

!!!!!!!!!!!!!Z=!!

G&%%#+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZZQ!

`IR]`!

Z3R! !!

!!!!!!!!!!!!!Q`!!

B(.,-0%,C!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z;Q!

JJI^JR!

;3=! !!

!!!!!!!!!!!!!R<!!

H(+5,%(+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

;`=!

;IRZJ!

JJ3=! !!

!!!!!!!!!!!!!^Z!!

V00,+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

;`<!

^I`=;!

Z3Q! !!

!!!!!!!!!!!!!^^!!

a(($*-5LE&.)/8+!!!!!!!!!!!!

;;J!

J<IJQJ!

;3;! !!

!!!!!!!!!!!!!^Z!!

a(+1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

;<=!

RRR!

Z^3R! !!

!!!!!!!!!!!!!=<!!

_*-./8+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JQQ!

RI;ZZ!

Z3;! !!

!!!!!!!!!!!!!;^!!

Y,-),7&+.,!!!!!!!!!!!!!!!!!

JZ^!

RI]R`!

;3R! !!

!!!!!!!!!!!!!]`!!

W,?,+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Q`!

`IJR`!

<3=! !!

!!!!!!!!!!!!!]<!!

m-1!2-I!JI!?(+#(-!;<<Q!!!!!

Q]!

Y&%.,@!W&0&).,+7(-'!F9:ViHN_O!;<<=!

JI;J=! !

R3;! !! !

!

+I(I! !!!!!!!!!!!!! RQJ!! !!!!!!!!!!!!! ZRJ!! !!!!!!!!!!!!! ZZZ!! !!!!!!!!!!!!! Q<^!! !!!!!!!!!!!!! ;<^!! !!!!!!!!!!!!! ;^=!! !!!!!!!!!!!!! ;^`!! !!!!!!!!!!!!! ;Z;!! !!!!!!!!!!!!! ;Q<!! !!!!!!!!!!!!! ZJ`!! !!!!!!!!!!!!! ;=R!! !!!!!!!!!!!!! J]R!! !!!!!!!!!!!!! ;ZZ!! !!!!!!!!!!!!! JQ]!! !!!!!!!!!!!!! ;J`!! !!!!!!!!!!!!! ;;]!! !!!!!!!!!!!!! JQJ!! !!!!!!!!!!!!! JQQ!! !!!!!!!!!!!!!!! ]]!! !!!!!!!!!!!!!!! Q^!! !!!!!!!!!!!!!!! ;=!! !!!!!!!!!!!!!!! Z<!!

!!!!!!!!!!!!!]^!! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

29


!B$

Z^!

]=!

!

!

!

#B"$

R^!

!

>"$

R`!

!

#B$

!F>$

ZQ!

!

`!

!=$

];!

!

;!

F!$

B"F$

]Z!

!

=! Z^!

>$

!!>$

R;!

!

^^! JJ<! ;!

#="$

!>B$

RR!

!

Z! JZ^! Q! ;J!

@A$

#CB$

R`!

!

Z^!

R<! `! JQ`!

J<!

#!=$

="=$

];!

Q!

J==! ]! ]<! J<]!

JR!

@"$

##=$

R;!

;^!

$$ ;<! R<! ;]! J<R!

J]!

#=#$

>@$

]!

B!=$ $$ ^`! ZR! RZ! RR!

ZJ!

C=$

#C=$

]]!

F##$ C#$ $$ RJ! ]]! Q;!

`J!

=!

!F$

$$

W,?%,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >F$ =BA$ $$ ^R! ;R! JZ;!

;=!

BF$

$$

W,?,+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FF@$ !!C$ $$ ^]! RZ! QQ!

Q!

!C$

W(-.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B!A$ !F#$ $$ ;ZJ! JR!

JJ!

#FC$

91+.,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >A"$ !!F$ $$ J<R!

;Z!

>C$

:1+.,-$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!! CCB$ B=A$ $$

]R!

C"C$

:C,+.$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!! F@!$ !!C$

JJ!

V($,+-((!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

T.,+0,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =A"$

QR!

m-1!2-I!JI!?(+#(-!;<<Q!!!!!

_8$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J;!

R<!

R;!

RR!

QJ!

Z;!

Q;!

RJ!

R<!

]J!

RJ!

]J!

;<!

=?C@=$

#""$

#"=$

#!!$

#">$

#=C$

@@$

##B$

B#$

!@"$

#="$

J=!

#?!@=$

=F$

CA$

=!$

=>$

C#$

=#$

C@$

!F$

AF$

CB$

^]!

ZJJ!

=!

`!

J<!

]!

J^!

^!

^!

R!

ZZ!

]]!

$$

;Q!

ZZ!

Z`!

Z;!

Z^!

;=!

^<!

JR!

=<!

Z^!

$$

Z=!

R<!

RQ!

^!

J<R!

;;!

;<!

J<!

`=!

JJ!

@"$

JR!

;]!

JQ!

JZ!

;;!

JQ!

;=!

J<!

];!

JQ!

!#C$

Q]!

Q`!

JJ^!

J<!

J<R!

Z`!

Z=!

JQ!

J;Q!

JR!

#>>$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$

C#>$

!=A$

>>$

!A>$

##=$

#>=$

B>$

=A"$

#!=$

_*-./8+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

=F!$

!"A$

C>#$

!!#$

=!>$

#=@$

@=A$

!FA$

E&..,%/(-)!!!!!!!!!!!!!!!!! H(+5,%(+.!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y*%.&+5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y,-),7&+.,!!!!!!!!!!!!!!!!! B(.,-0%,C!!!!!!!!!!!!!!!!!! a(($*-5LE&.)/8+!!!!!!!!!!!! a-,.,-&D&(!!!!!!!!!!!!!!!!! a(+1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O0$?,-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$$ $$

JI;J=!

30

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Y&%.,@! W&0&).,+7(-'! F9:ViHN_O!;<<=!

#A>$

JI<R`!

P,3+;$ 1&'()*+.7'7.1+ '().+$0'7,8:+'$($ 75;+31$QR%$ MJ81?O$

#B!$

R]R!

9-(+02*-)L! C&-'0*74,.,-!

==>$

F,0)(#-(+),-! *5!C6-)04#0,!

!F"$

J!

%&'()*+I 5/'0&,3,+$ 0'7,8:+4'&JJ+'$ M3+17(;:7,3+;$ *N?O$ 9..+$1&'()*+I )J+8(5(..+$ 0'7,8:+4'&JJ+'$ M-N'(4+$ 0'7,8:+'O$

$$

F,?0,0,-C&D,! a*-%80),%0,0L 2(-',-3! 7#0,,-3!7CI!

C?>FC$

TC,-+()+&+5 00),.,-!

G&%%#+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

75;+31+$+55+.1+'$ JU$QR%$M*(/?$ G'?O$J'$ 0'7,8:+4'&JJ+$

F?CC"$

9$7;1$ %&'()*+.7'7. 1+'()1().+$ 0'7,8:+4'&JJ +'$ B,-(/@!

V00,+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!%&'()*+,)$

E+4(/,$62337,*7'.$

!


!V($,+-((!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !m-1!2-I!JI!?(+#(-!;<<Q!!!!!!

!W,?%,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !W,?,+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !W(-.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !91+.,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !:1+.,-$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!! !:C,+.$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !T.,+0,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !_8$*-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !_*-./8+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !E&..,%/(-)!!!!!!!!!!!!!!!!!! !H(+5,%(+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Y*%.&+5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Y,-),7&+.,!!!!!!!!!!!!!!!!!! !B(.,-0%,C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!AB$ CB$ B=C$ CF$ >BA$ =>@$ C>>$ !@"$ BBB$ !"B$ #!A$ !BA$ !#C$ CCC$ F!$ !BF$

###$ #@$ !BA$ !!$ !CC$ #=B$ #A=$ #!A$ !A=$ #"C$ CB$ #!@$ @=$ !#"$ =B$ F=$

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

R;! =! J;<! J<! JJ^! Q]! =`! Q;! JZR! R;! ;;! R`! Z=! `=! J=! ]J!

;! <! R! <! ]! Z! Z! ;! ]! ;! J! ;! J! ]! J! ;!

J=! ;! ;`! Z! Z<! J`! ;Z! J=! ]J! J;! ]! J]! ^! ;]! ;! J<!

Z`! ^! J<R! =! `;! R<! Q=! ]R! J<;! Z=! J=! RJ! ;=! =]! J]! ]<!

#@C$ !@$ !@>$ !@$ C#C$ !=!$ !A!$ #C!$ !@!$ #"#$ A=$ #=#$ #C"$ !==$ B@$ #>@$

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

]J! ^! LR! ;! JJ<! QZ! QZ! JJ! L^! L`! ;Z! R! ]^! ^! J;! ];!

JJ;! J`! ;ZQ! ;;! ;]=! JRJ! J==! JJ]! ;Z`! `R! RZ! J<`! =Z! J`Z! Z`! J<`!

;<! ;! ]R! Z! RQ! J=! Z;! J^! Z`! JR! ^! J^! J<! ZZ! Q! JR!

R]! Z^! ZR! ]R! Z=! ]R! ]<! ]=! ]Q! Z^! ;=! Z^! Z<! Z=! J=! Z^!

##!$

!!

!!

LR!

;Q!

LJ]!

=Z!

JJ]!

R<!

JJ]!

JR!

J<!

JZ!

=!

J;!

+I(I!

;=!

;`!

RJ!

;Q!

Z<!

ZQ! JJZ!

AC$

!!

Z!

^`!

]<;!

!!!!!!!!!!!!!!!! ]!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ^!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ]!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J!! !!!!!!!!!!!!!!!! JJ!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Q!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Q!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! J]!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ]!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ;=!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z!! P,3+;$75$1&'()*+75;+31+$ ./**&,+).711+'$5'7$ 9X%EP$+55+.1+'$MJ81?O$ $%&'()*+75;+31$J'/N+,&)$ 7,3+;$75$)7*;+3+$ J'/N+,&+'$).701$($ ./**&,+,$MJ81?O$$

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

d!Y*77#+,0'()),-!0C(-,-!)&%!'*77#+,+0!,5,)!2-*C,+#!/-(! )#-&07,![N_9FVqN_9OF\3!,'0'%I!0,%0'($00'()),-!! Y&%.,@!W&0&).,+7(-'!F9:ViHN_O! ;<<=! ! ! ! ! !

=! JZ!

J^!

#!!$

!!

LJ!

;IRJQ!

:,%0'($00'()),-!!

QQ! Z!

Z!

];!

FB$

!!

]ZJ!

E*70iE,-C6-.&(/5&/)!!

J<! ^<!

J!

J=!

Z]!

F=$

!!

! W(-,0'()),-i"#+')(/5&/),-!!

!!

!!

;;!

;!

=!

Z;!

=?=CF$

!B,-(/@!!!

AC$

#FA$

!!

RR!

;!

^!

JI<R<!

$R7'+I$/4$)+;).70)).711+'$$

;Z!

=##$ CC$

!!

]]!

J!

ZJ;!

:)()00'()),-!!

^!

!a-,.,-&D&(!!!!!!!!!!!!!!!!!! #!A$

##>$

!!

]J!

]Q!

V7)0L iF,5&*+0'*77#+,0'()),-!!

J!

!a(+1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !=A$

AA$

!!

JI;R<!

Y&-',0'()),-!!

Z<!

!O0$?,-5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #A=$

A!$

!!

Y*77#+,0'()),-d!!

!!

!G&%%#+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#@B$

!?>B@$

!B,-(/@!!!

>#$

!V00,+0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

>?"">$

$S+')/,).711+'$($7;1$$

#CB$

E+4(/,$62337,*7'.$

$9$7;1$).711+'$/4$754(51+'$$

!a(($*-5LE&.)/8+!!!!!!!!!!!!!

%&'()*+,)$75;+31+$ +55+.1+'$JU$J'/N+,&+'$ M*(/?$.'?O$J'$12J+$

! !! !

!

!!

! !

!

31


Turismens økonomiskebetydning for Fyn,Langeland og Ærø 2008  

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you