__MAIN_TEXT__

Page 1

attraktiv aktiv produktiv

Relationer til Sønderjylland -- / Tilbageflyttere, fraflyttere, bosætningspotentiale

VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

Byregion sønderjylland Haderslev, sønderborg, tønder, aabenraa


Viden til vækst og til handling

attraktiv aktiv produktiv

Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier udarbejder Region Syddanmark analyser, der følger udviklingen og påpeger potentialer i den enkelte kommune og i Syddanmark som helhed. Dermed skabes et faktabaseret grundlag for, at designe og iværksætte initiativer, der skaber øget bosætning, investeringer og erhvervsudvikling. Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Syddanmark og kommunerne i Sønderjylland indgået en udviklingsaftale. Denne rapport indgår i udviklingsaftalen. Rapporten indeholder en relations- og flytteanalyse for Sønderjylland, der kan være med til at danne basis for bosætningsstrategier i den enkelte kommune eller i et større byregionalt samarbejde. Visionen for en fælles indsats om fælles udfordringer er forankret både i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og i planstrategierne for Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner. I rapporten undersøges om nogen af de mange veluddannede unge fra Sønderjylland, der nu bruger deres kompetencer og bidrager til vækst og udvikling andre steder i landet, ser Sønderjylland som et muligt sted for en fremtidig bopæl. Analyserne er baseret på interview af 1.205 personer, der forlod grundskolen i Sønderjylland i årene 1994 til 2000, og som siden er fraflyttet Sønderjylland eller vendt tilbage. Dermed undersøger rapporten hvilke forhold der påvirker fraflytternes og tilbageflytternes flyttemønstre. Interviewundersøgelsen og indsamlingen af data er gennemført af Danmark Statistik, mens analyse af de indsamlede data og udarbejdelse af rapporten er udført af Region Syddanmark.

REGIONAL VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

Indhold Hovedresultater / side 3 Baggrund / side 4 Metode / side 6 Tilbageflyttere / side 9

Regional Udvikling / Strategi & Analyse Oktober 2016

Fraflyttere / side 19

Foto: Lasse Hyldager Fotografi og Colourbox

Potentielle tilbageflyttere / side 26


Relationer til sønderjylland ...mit hjem er, hvor mit hjerte er Unge fra Sønderjylland, uddanner sig i højere grad end nogensinde før. Men ofte er dem der tager de længste uddannelser flyttet væk fra området, og kun hver tredje flytter tilbage til Sønderjylland. Hvordan er deres relation til Sønderjylland 15-20 år efter grundskolen. Er det muligt at få flere til at vende tilbage? Rigtig mange unge fra de Sønderjyske kommuner flytter for at tage en videregående uddannelse i de større byer, eller for at søge job, nye udfordringer og oplevelser. Af de årgange, som forlod grundskolen i 1994-2000, er der kun kommet én ny tilflytter, og én tilbageflytter for hver tre fraflyttere fra Sønderjylland. Selvom de nye tilflyttere er forholdsvis veluddannede, kompenserer tilflytningen ikke tilstrækkeligt for tabet af fraflyttere. Det betyder, at selvom de unge fra Sønderjylland bliver ligeså veluddannede som andre unge, så er det i højere grad uden for Sønderjylland, at uddannelserne bliver brugt. Det samme udfordringsbillede viser sig på tværs af landsdelene i Syddanmark. Fastholdelse og tiltrækning af de uddannede er nødvendig for vækst, liv og aktivitet. Men hvad er det som tiltrækker tilbageflytterne? Og hvad holder fraflytterne fra at vende tilbage? Nære relationer og jobmuligheder er afgørende Nære relationer er centrale for både tilbageflyttere og fraflyttere. Selvom fraflytterne vurderer, at de vil få bedre og billigere boligforhold i Sønderjylland, er det ikke det, der trækker. Derimod er det familie, venner og job. Fraflyttere, som har afskrevet Sønderjylland som en mulighed, har ofte slået rod i partnerens hjemegn og har fået børn. Det er især par med børn i skolealderen, som er mindst indstillede på at flytte tilbage. Det er de færreste, der flytter tilbage til Sønderjylland, uden at relationerne til området har været den vigtigste årsag. I samme ombæring bør det dog understreges, at et nyt job ofte er stærkt medvirkende til, at de vil tage springet og flytte tilbage til Sønderjylland.

50%

af tilbageflytterne vendte hjem, primært fordi de skulle flytte sammen med en partner, eller fordi de ville bo tættere på familie og venner.

Muligt at få flere til at flytte tilbage Næsten hver anden fraflytter ser Sønderjylland som en mulighed i fremtiden. Men flere faktorer står i vejen for, at de kan tage springet. Fraflytterne vil ikke forlade deres nuværende job, og det er den største hindring for potentielle tilbageflyttere. Rapportens anbefaling er derfor, at udnytte fraflytternes stærke relationer til Sønderjylland og synliggøre de spændende jobmuligheder der findes i Sønderjylland - fra små- og mellemstore innovative virksomheder til internationalt orienterede virksomheder, som viser resten af Danmark vejen til eksportmarkederne i Europa. De potentielle tilbageflyttere bor i Jylland Bosætningsstrategier kan med fordel sigte efter at tiltrække borgere fra kommuner, som minder om de sønderjyske. Mellem 60 og 90 procent af dem, som er opvokset i Sønderjylland, men i dag bor i kommuner som Vejen, Vejle, Kolding, Esbjerg og Skanderborg, ser Sønderjylland som en mulighed i fremtiden. Derimod er det kun hver fjerde af dem, der nu bor i Aarhus eller Odense, som ser Sønderjylland som en mulighed. Og mindre end hver tredje fra Sønderjylland, som nu bor i Hovedstadsområdet kan forestille sig at bo i Sønderjylland i fremtiden. Men de er alligevel fristede af de muligheder Sønderjylland kan give dem som børnefamilie.


Side 4

Baggrund

Baggrund Godt uddannet... Flere og flere unge fra Sønderjylland opnår en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, i tråd med de nationale målsætninger på uddannelsesområdet. Nationalt er målet, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse. 95 procent-målsætningen er de sønderjyske piger tæt på at nå. Samtidig forventes det, at pigerne opnår, og endda overgår, 60 procent-målsætningen, om at tage en videregående uddannelse. Drengene er også på vej, dog i et langsommere tempo. 95 procent-målsætningen er inden for rækkevidde, mens kun omkring halvdelen af de sønderjyske drenge forventes at tage en videregående uddannelse. Den samme udvikling på uddannelsesområdet ses på tværs af Syddanmark.

...men flyttet Halvdelen af den årgang der afsluttede grundskolen i årene 1994-2000 er fraflyttet Sønderjylland. Mange af de sønderjyske unge flytter til større uddannelsesbyer for at tage en videregående uddannelse. Nogle får en uddannelse i Sønderjylland, men finder måske drømmejobbet eller partneren andre steder i landet, end i Sønderjylland. De fleste af dem flytter ikke tilbage. Registerdata fra Danmarks Statistik viser, at kun hver femte fraflytter som afsluttede grundskolen i Sønderjylland i årene 1995, 1996 og 1997, er flyttet tilbage sidenhen. Højtuddannede flytter — ufaglærte bliver Tendensen ses tydeligst hos de højest uddannede. Fra den ovennævnte periode var der 1.447 fraflyttere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse (hhv. MVU, LVU), men kun 364 tilbageflyttere med en tilsvarende baggrund.

Bopæl og uddannelse - 15 år efter grundskolen Mellemlang eller lang videregående uddannelse

16% 32%

33% 54%

Erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse Gymnasial uddannelse

60% 45%

47% 29%

6%

6%

18%

16%

7% 9%

14%

Ikke fraflyttet

Tilbageflyttere

Fraflyttere

Tilflyttere

6%

Grundskole

Figuren viser bopæl og uddannelsesniveau 15 år efter afsluttet grundskole i Sønderjylland i 1995, 1996 eller 1997. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Relationer til Sønderjylland Side 5

2.700 fraflyttere

Fraflyttere 48%

1.100 tilbageflyttere

Fortsat i Sønderjylland 32%

1.000 nytilflyttere

Tilflyttere

Tilbageflyttere 20%

Uddannelsesniveau opdelt på køn Fraflyttere

Bopæl 15 år efter grundskolen

Figuren viser bopæl 15 år efter afsluttet grundskole i Sønderjylland årgangene 1995—1997

Figuren viser andel med MVU eller LVU blandt fraflyttere og tilflyttere opdelt på køn.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Mere end halvdelen af alle fraflyttere har i dag en MVU eller LVU.

erhvervskompentencegivende uddannelse bliver boende.

Kun hver sjette af dem, som aldrig er fraflyttet Sønderjylland, har en MVU eller LVU. Samtidig tegner denne gruppe sig for den største andel på omkring en fjerdedel, som kun har grundskolen eller ungdomsuddannelse som højest fuldførte uddannelse - og dermed ingen erhvervskompetencegivende uddannelse.

Det store antal fraflyttere med en MVU eller LVU efterlader et kompetencetab, som ikke i tilstrækkelig grad bliver kompenseret, hverken af tilbageflyttere eller nye tilflyttere. Set på uddannelsesbaggrund, minder de to grupper i øvrigt meget om hinanden.

I det sønderjyske tilfælde er det derudover tydeligt, at dem med korte videregående eller erhvervsfaglige uddannelser er de mest ’stationære’. 60 pct. af dem er blevet boende i Sønderjylland igennem alle årene siden de afsluttede grundskolen i slutningen af halvfemserne. Kompetencetab I Sønderjylland som i resten af Syddanmark, er der en lignende tendens henimod, at dem med de længste uddannelser flytter væk, mens flest i gruppen uden

Blandt tilbageflyttere og nye tilflyttere er det eksempelvis kun hver tredje der har en MVU eller LVU. Med til det negative regnskab hører også, at hver femte af dem ikke har nogen erhvervskompetencegivende uddannelse med sig når de flytter til Sønderjylland. Derudover er der heller ikke et tilstrækkeligt stort antal tilflyttere, til at kompensere det store antal fraflyttere. 2.700 personer fra de årgange, der afsluttede grundskolen i årene 1995-97, er sidenhen fraflyttet Sønderjylland. Kun 1.000 perso-

ner fra samme årgang er sidenhen flyttet til Sønderjylland fra andre områder af landet. Selv når tilbageflytterne medregnes, er der stadig tale om en nettofraflytning på 600 personer. Fra udfordring til bosætningspotentiale Udfordringerne er tydelige, men analyserne viser også, at der er potentiale i at tiltrække flere fraflyttere. Flere efterspørger nemlig de kvaliteter, som Sønderjylland kan tilbyde en ung børnefamilie - tryghed, skoler og nærhed til familie og gamle venner. For at se nærmere på bosætningspotentialet i Sønderjylland, undersøger rapporten tilbageflytternes og fraflytternes nærmere motiver for at vende tilbage eller flytte væk. Hvor stærke er deres relationer til Sønderjylland i dag? Og hvordan spiller familieplanlægning og jobmuligheder ind i flytteovervejelserne? Det gives der svar på, igennem de næste tre kapitler.


Side 6

Metode

Metode Populationsoversigt Respondenternes herkomst, alder og køn Formål Formålet med rapporten er at undersøge, om det er muligt at tiltrække flere tilflyttere til Sønderjylland. Ved nærmere undersøgelse af flyttemotiver, flytteovervejelser og tanker om Sønderjylland, ønskes belyst, hvor stort et potentiale der er, i at tiltrække flere tilflyttere til Sønderjylland. I undersøgelsen er udvalgt personer som: 1) har afsluttet grundskolen i Sønderjylland i perioden 1994—2000, men bor ikke i Sønderjylland i dag. De kaldes her for fraflyttere. 2) har afsluttet grundskolen i Sønderjylland i perioden 1994-2000, boet mindst 2 år uden for Sønderjylland og er sidenhen flyttet tilbage. De kaldes her for tilbageflyttere. Gennem en række analyser, belyses fraflytternes og tilbageflytternes motiver for at flytte væk eller vende hjem. Det giver indikationer af, om det er muligt at få flere til at flytte til Sønderjylland, når man ved, hvilke faktorer der tiltrækker tilbageflyttere. I den sammenhæng ser rapporten også på, hvilke faktorer der står i vejen for, at flere vil tage springet og vende hjem. Fremgangsmåde I udvælgelsen af fraflyttere og tilbageflyttere, er der lagt vægt på, at de som minimum har afsluttet en mellemlang videregående uddannelse. Det skal ses i lyset af, at det er dem med mellemlang eller lang videregående uddannelse der udgør den største gruppe af fraflyttere, jvf. baggrundsafsnittet. Ud af en samlet population på 4.713 personer, som matcher ovenstående kriterier, er der lavet en stikprøve på 1.572 personer. Af disse har 1.205 gennemført interviewet telefonisk eller via internettet.

Med en svarprocent på 76,7 gør det undersøgelsen særlig repræsentativ, set i lyset af, at interviewundersøgelsen er besvaret af hver fjerde fraflytter eller tilbageflytter, som afsluttede grundskolen i årene mellem 1994 og 2000.

Afsluttet grundskole i 1994 – 2000, og minimum en mellemlang videregående uddannelse, pr. januar 2013 3.839 fraflyttere - Stikprøve 785 personer - 622 respondenter

874 tilbageflyttere - Stikprøve 787 personer - 583 respondenter

Interviewene er foretaget i perioden 15. januar 2015 til 4. februar 2015.

Samlet 1.205 respondenter

Danmarks Statistik har foretaget stikprøveudvælgelse, samt stået for interview og dataindsamling. Hvem er spurgt? Selvom andelen af fraflyttere i hele populationen er ca. fire gange større end gruppen af tilbageflyttere, er der i stikprøveudvælgelsen forsøgt at få en ligelig fordeling af fraflyttere og tilbageflyttere. I det indsamlede datagrundlag udgør andelen af fraflyttere 51,6 pct. af respondenterne, og andelen af tilbageflyttere udgør 48,4 pct. af respondenterne.

27%

23%

22%

28%

Der er en forholdvis ligelig fordeling af respondenter fra de fire sønderjyske kommuner, ud fra den kommune de boede i, dengang de gik i 9.klasse. De kvindelige respondenter udgjorde 62 pct. af de adspurgte. På interviewtidspunktet var respondenterne mellem 28 og 39 år.

12% 50% 38%

28-31 år 32-33 år 34-39 år

Spørgsmålene Tilbageflyttere og fraflyttere er blevet stillet en række ens spørgsmål, men også en række spørgsmål som er målrettet den enkelte gruppe. Dermed kan analysen bedre udskille hvilke særlige flyttemotiver og overvejelser der gør sig gældende for de to grupper. Udover en række spørgsmål til respondenternes baggrund, er alle respondenter spurgt om deres forhold til Sønderjylland og opfattelse af Sønderjylland i dag.

Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa

37% 63% Mænd Kvinder

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Relationer til Sønderjylland Side 7

Af fælles spørgsmål, er de bl.a. blevet spurgt: Kunne lide at bo i Sønderjylland som barn? • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad Hvad er kendetegnende for Sønderjylland? • Vækst og dynamik • Trygt og godt for børn • Kedeligt og langt til alt • Det store udsyn • Det gode liv • Gode jobmuligheder • Kan lide at bo her • Vil anbefale andre • Er blevet et bedre sted at bo • Mulighed for at udleve drømmelivet Fraflytterne Spørgsmålene til de fraflyttede har primært gået på interessen for at vende tilbage til området, og hvad der ligger til

grund for, at de ikke er flyttet tilbage. Relationer til Sønderjylland? • Har familie/venner • Gode minder og stærk tilknytning • Har sommerhus • Jævnligt feriemål • Overvejet af flytte tilbage? Årsager til ikke at flytte tilbage? • Har et godt job • Kulturlivet • Igangværende uddannelse • Transport/tilgængelighed • Har ikke kunnet få job i Sønderjylland • Partner fra anden landsdel • Ønsker afstand • Ikke flytte fra familie/venner • Ingen venner i Sønderjylland • Naturen eller omgivelser • Boligmuligheder • Nærhed til anden forælder • Børn opvokse i Sønderjylland Tilbageflytterne Spørgsmålene til de tilbageflyttede har

primært gået på årsagerne til, at de er vendt tilbage til området. Her er en række eksempler på de målrettede spørgsmål: Hvorfor returneret til Sønderjylland? • Uddannelsesstart • Nyt job i Sønderjylland • Bedre jobmuligheder • Flytte sammen med partner • Tættere på familie • Tættere på venner • Gode minder og stærk tilknytning • Naturen • Omgivelser – på landet eller større by • Kulturlivet – byliv, musik, teater, sport • Bedre boligmuligheder • Børn opvokse i Sønderjylland Hindringer for flyttebeslutning? • Igangværende uddannelse • Daværende job • Svært at få nyt job i Sønderjylland • Skoleskift for børn • Børn med forældre i anden landsdel • Forlade familie og venner • Ingen venner i Sønderjylland


Side 8

tilbageflyttere

76% af tilbageflytterne havde gode minder eller en stÌrk tilknytning til Sønderjylland. For dem var det en medvirkende ürsag til at flytte tilbage.


regional vækst- og udviklingsstrategi

Side 9

tilbageflytterne De flyttede tilbage med planer om at slå sig ned Flytter ikke tilbage alene... Tilbageflytterne er ikke alene, når de flytter til Sønderjylland. Seks ud af ti flyttede til området med en partner, og af de resterende skulle flertallet flytte sammen med en partner, der boede i Sønderjylland. Sandsynligheden for, at et par flytter til Sønderjylland, er størst hvis de begge er vokset op i landsdelen. Analyserne viser nemlig, at syv ud af ti af tilbageflytterne har en partner, som selv har boet i Sønderjylland som barn. Tilbageflytternes overvejelser om at flytte tilbage hænger også tæt sammen med planen om at stifte familie. Tre ud af ti tilbageflyttere havde allerede børn. Blandt par uden børn, havde de fleste alligevel familieplanlægning med i overvejelserne, da de traf beslutningen, om at flytte til Sønderjylland. Noget tyder altså på, at tilbageflytterne er meget bevidste om hvornår de vælger at flytte, og de er bevidste om de muligheder Sønderjylland giver dem som børnefamilie. Men relationer og gode minder er afgørende Halvdelen af tilbageflytterne beskriver deres nære relationer - og altså ønsket om at bo tættere på familie og venner - som den primære årsag til, at de er flyttet tilbage. Gode minder fra barndommen og stærk tilknytning til området betyder også meget, i den sammenhæng. Faktisk betyder det så meget, at de fleste flytter tilbage til den kommune de kom fra.

Børnefamilierne var særligt motiverede af muligheden for at købe en større og billigere bolig. Syv ud af ti tilbageflyttere med børn var motiveret af, at det ville give dem flere muligheder for valg af bolig, ved at flytte tilbage til Sønderjylland. Når de flytter tilbage køber de typisk en nyere, større og billigere bolig. Rolige omgivelser og landsbyidyl — også interessant for storbyboere Otte ud af ti børnefamilier, der flytter tilbage, vil gerne bo i rolige omgivelser, som på landet eller i en mindre by. Det samme gælder tilbageflyttere, med planer om at stifte familie. Og det er også, hvad de vurderer, at Sønderjylland kan tilbyde. Interessant er det også, at tilbageflyttere fra Hovedstadsregionen er mest åbne for at flytte til en lille by, og en tredjedel af dem foretrak at flytte på landet. Værdien af det åbne land - og bevidstheden om, at Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa også kan byde på spændende byliv og indkøbsmuligheder - bør ikke undervurderes i forsøget på at tiltrække tilflyttere fra hele Danmark.

Kun en tredjedel flyttede primært tilbage, fordi de havde fået job, eller så bedre muligheder for at få job, i Sønderjylland.

Her findes det gode liv for børn og voksne Tilbageflytterne trives, og de er glade for at bo i Sønderjylland i dag. Tilbageflytternes motivation for at vende tilbage afspejles også i deres positive opfattelse af Sønderjylland. Næsten alle mener ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’, at Sønderjylland er trygt og godt for børn, og er kendetegnet ved det gode liv. De fleste tilbageflyttere anbefaler derfor gerne andre at flytte til Sønderjylland.

Meget mere bolig for pengene Muligheden for at købe en bedre bolig rangerer som den tredjevigtigste årsag, og næsten seks ud af ti nævner bolig som en medvirkende årsag til at flytte tilbage.

For tilbageflytterne rummer Sønderjylland en god kombination af gode minder, nærhed til familie og gamle venner, og ikke mindst spændende muligheder for valg af bolig i små og større byer.

33% angiver ‘nyt job’ som den vigtigste årsag til, at de flyttede tilbage til Sønderjylland.


Side 10

Tilbageflyttere

De flyttede tilbage med planer om at slå sig ned

Flyttede tilbage som børnefamilie

Havde børn i overvejelserne, da de flyttede tilbage

28%

70%

Havde en partner fra Sønderjylland

Flyttede tilbage sammen med partneren

62% 69%

Cirkeldiagrammerne viser, under hvilke omstændigheder gruppen af tilbageflyttere flyttede tilbage til Sønderjylland. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


regional vækst- og udviklingsstrategi

Side 11

Tilbageflytterne i dag: Børnefamilie, hvor forældrene er lønmodtagere og bor i en mindre by i Sønderjylland Familietype

Bor i en by med...

5% 10%

25%

12%

54%

73%

Par m. børn

18%

Enlig u. børn

Under 5.000 indb.

Par u. børn

5.000-20.000 indb.

Enlig m. børn

20.-100.000 indb.

Arbejdsmarkedstilknytning 6%

Indkomstfordeling

3% 2%

3%

6%

16% 16%

Under 100.000 kr.

Lønmodtager

100.000 - 200.000 kr.

Uden for erhverv

89%

Selvstændig Studerende

200.000 - 300.000 kr.

58%

Cirkeldiagrammerne viser, hvem tilbageflytterne er, hvor de bor, og hvordan deres tilkmytning til arbejdsmarkedet er. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

300.000 - 400.000 kr. Over 400.000 kr.


Side 12

Tilbageflyttere

Tilbageflytterne var ikke flyttet langt væk: 3 ud af 4 boede i øvrige Syddanmark eller i Midtjylland inden de flyttede tilbage til Sønderjylland

Region Nordjylland 5 pct.

Region Midtjylland 35 pct.

Region Hovedstaden 18 pct.

Region Syddanmark 39 pct.

Region Sjælland Region Sjælland 2 pct. 0,8 mio.

Kortet viser, hvor tilbageflytterne boede som fraflyttere, inden de flyttede tilbage til Sønderjylland. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


regional vækst- og udviklingsstrategi

Halvdelen af alle tilbageflyttere flyttede først og fremmest for at bo tættere på familie og venner Hvorfor flytte tilbage?

50% Ville bo tættere på familie og venner

33%

5%

Havde fået job, eller så bedre muligheder for at få job i eller i nærheden af Sønderjylland

Så gode muligheder for at få mere bolig for pengene i Sønderjylland

Illustrationen viser top 3 over de vigtigste årsager til, at flytte tilbage til Sønderjylland. Respondenterne svarede ‘ja’ til én ud af 11 svarmuligheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Stærk tilknytning til Sønderjylland og gode minder var oftest medvirkende årsager til at flytte tilbage Medvirkende årsager til, hvorfor de flyttede tilbage: Ville bo tættere på familie og/eller venner

87%

Havde gode minder eller en stærk tilknytning til området

76%

Ville gerne have at børn skulle vokse op i Sønderjylland

66%

Det gav andre muligheder for valg af bolig

57%

Havde fået job i eller i nærheden af Sønderjylland

56%

Ville bo i Sønderjyllands natur

45%

Ville bo i bestemte omgivelser, fx på landet eller i en større by

38%

Skulle flytte sammen med en partner, der allerede boede i Sønderjylland

29%

Bedre muligheder for at få et nyt job i eller i nærheden af Sønderjylland

17%

Det kulturelle liv passede bedre, fx by- og foreningslivet, teaterforestillingerne eller musik- og sportsarrangementerne

17%

Skulle påbegynde en uddannelse i Sønderjylland

7%

Figuren viser et overblik over de hyppigst medvirkende årsager, blandt tilbageflytternes beslutning om at flytte tilbage til Sønderjylland. Respondenterne kan have svaret ‘ja’ til et eller flere af medvirkende årsager. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 13


Side 14

Tilbageflyttere

Børnefamilierne søger i højere grad roen og trygheden ved de mindre byer Ville gerne bo...

71 pct. af børnefamilierne fik mulighed for at købe en bedre bolig, da de flyttede tilbage

I en større by I en mindre by På landet 46%

45%

35% 29% 26% 19%

Børnefamilier

Singler, eller par uden børn

Respondenter, som har svaret, at de flyttede tilbage, fordi de ville bo i bestemte omgivelser, uddyber svarene her. Fordelt på børnefamilier, og singler eller par uden børn. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

De fleste fik mere bolig for pengene, da de flyttede tilbage Muligheden for en bedre bolig var en medvirkende årsag blandt 57 pct. af tilbageflytterne. Her er uddybet, hvad tilbageflytterne primært gik efter, i deres valg af bolig: Fik en større bolig

89%

Fik en billigere bolig

78%

Fik et hus/villa/parcelhus/rækkehus

69%

Fik en bedre opdelt bolig

58%

Flyttede fra en lejebolig til en ejerbolig

55%

Fik en nyere bolig

Fik en lejlighed

Fik en landejendom

37%

18%

13%

Respondenter, som har svaret, at de flyttede tilbage, fordi det gav andre muligheder for valg af bolig, uddyber svarene her. Respondenterne kan have svaret ‘ja’ til et eller flere af valgmulighederne. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


regional vækst- og udviklingsstrategi

Side 15

Det sønderjyske foreningsliv trak mest i tilbageflytterne Hvilken type kulturliv passede tilbageflytterne bedst?

72% 56%

52% 45%

24%

Det aktive foreningsliv

Bylivet

Sportsarrangementerne Musikarrangementerne Teaterforestillingerne

Figuren viser tilbageflytternes kulturpræferencer. Respondenterne kan have svaret ‘ja’ til flere af ovennævnte kulturelle præferencer. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Relationer og job i anden del af landet gjorde det vanskeligt at flytte tilbage Hvad besværliggjorde beslutningen om at flytte tilbage: Et eller flere af børnene havde en forælder i en anden landsdel

47%

Havde venner eller familie, som de skulle flytte væk fra

40%

Vanskeligt at få job

26%

Havde ingen venner i Sønderjylland

20%

Havde et job

20%

Kunne ikke få job i Sønderjylland

15%

Var i gang med en uddannelse Barnet/ børnene skulle skifte skole Et eller flere af børnene boede i en anden landsdel end i Sønderjylland

14% 9% 3%

Figuren viser, hvad der besværliggjorde tilbageflytternes beslutning om at flytte tilbage til Sønderjylland. Respondenterne kan have svaret ‘ja’ til et eller flere af udsagnene. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 16

Tilbageflyttere

Sønderjylland kendetegnes ved at være et trygt og godt sted, hvor borgerne kan leve det gode liv Hvad kendetegner Sønderjylland i dag?

27% I høj grad I nogen grad

47%

42% 72% 46%

36%

39%

7%

7%

39%

23%

Trygt og godt for børn

Det gode liv

Det store udsyn

4%

Kedeligt og langt til alt Gode jobmuligheder

Vækst og dynamik

Figurerne viser tilbageflytternes tanker om Sønderjylland i dag. Respondenterne svarer spørgsmålet: ‘I hvilken grad synes du, at følgende kendetegner Sønderjylland?’. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Næsten alle kan lide at bo i Sønderjylland, og et lille flertal vil anbefale andre at flytte dertil Kan lide at bo i Sønderjylland

Sønderjylland er blevet et bedre sted at bo i de seneste fem år

2%

Vil anbefale andre, at flytte til Sønderjylland

3%

26%

7%

35% 41% 72%

I høj grad I nogen grad I mindre grad

52%

61%

Ja Nej Ved ikke

I høj grad I nogen grad I mindre grad

Cirkeldiagrammerne viser, hvor tilfredse tilbageflytterne er med at bo i Sønderjylland i dag. De viser også, om tilbageflytterne synes, at Sønderjylland er blevet et bedre sted at bo i de seneste fem år, og i hvor høj grad de vil anbefale andre at flytte til Sønderjylland. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


regional vækst- og udviklingsstrategi

Ude godt, hjemme bedst Mellem 61 og 84 procent af tilbageflytterne bor i dag i den kommune, hvor de afsluttede grundskolen

De fleste arbejder i den kommune, hvor de bor

Haderslev

Sønderborg

Tønder

Aabenraa

Kolding

Fredericia

Vejle

Vejen

Esbjerg

Odense

Arbejder i:

47%

4%

5%

16%

14%

2%

2%

4%

2%

1%

Sønderborg

1%

78%

1%

15%

2%

1%

1%

0%

1%

1%

Tønder

8%

5%

70%

6%

2%

3%

0%

0%

6%

0%

Aabenraa

9%

17%

8%

59%

3%

0%

1%

0%

2%

1%

Bor i:

Haderslev

Tabellen viser, i hvilken kommune flest tilbageflyttere arbejder, ud fra hvilken kommune de er bosat i. Procenttallene angiver, hvor stor en andel tilbageflyttere fra den pågældende kommune arbejder i en anden kommune. Kommuner udenfor Syddanmark er udeladt for overblikkets skyld, og fordi der er tale om en ubetydelig lille andel. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 17


Side 18

Fraflyttere

50% af fraflytterne er flyttet sammen med en partner i en anden landsdel.


regional vækst- og udviklingsstrategi

Side 19

FRaflytterne Båndet er stadig stærkt, men de vil hellere bo i storbyen Båndet er stadig stærkt, men... Fraflytterne har stadig nære relationer til Sønderjylland. Næsten alle har familie i Sønderjylland, og de fleste har gode minder eller en stærk tilknytning til området. Derudover har næsten syv ud af ti venner i Sønderjylland. De nære relationer og den stærke tilknytning får mange til at ønske sig, at de boede tættere på. Men seks ud af ti ser det alligevel ikke som en mulighed at flytte tilbage til Sønderjylland. Hver fjerde angiver det som den vigtigste årsag, at de hellere vil bo i storbyen. En tilsvarende andel angiver det som den vigtigste årsag, at de har et godt job, som de ikke vil forlade. Derudover er det kun hver tredje som ser ’gode’ eller ’rigtige gode’ jobmuligheder i Sønderjylland, hvilket er med til at sætte ovenstående i perspektiv. Fraflytterne har slået nye rødder Relationer er også en stærk ’pull-faktor’ den anden vej. Fraflytterne har opbygget nære relationer i deres nuværende bopælskommune, som de heller ikke vil flytte væk fra. Halvdelen af fraflytterne er eksempelvis flyttet sammen med en partner fra en anden landsdel.

Bevidste om fordelene ved Sønderjylland Fraflytterne er ikke blinde for de fordele, der er ved at bo i Sønderjylland. De vil gerne bo tættere på venner og forældre, og de er også bevidste om, at de kan få mere bolig for pengene i Sønderjylland. Men fraflytternes nye bopæl trækker med arbejde, nye relationer og storbyliv. Ulemperne fylder mere Det er ikke kun tilknytningen til nye områder, der afholder fraflytterne fra at vende tilbage. Fraflytterne har stadig en positiv opfattelse af Sønderjylland, men de negative kendetegn er udslagsgivende. Fraflytterne opfatter Sønderjylland som et trygt og godt sted, og de forbinder det til dels med muligheden for at leve det gode liv. Men fraflytterne synes også, at der kan være kedeligt og langt til alt. De ser ikke Sønderjylland som et sted, hvor der er vækst, dynamik og jobmuligheder.

29% af fraflytterne angiver deres nuværende job som den vigtigste årsag til, at de ikke vil flytte.


Side 20

Fraflyttere

Fraflytterne i dag: Unge børnefamilier, par uden børn og singler, som foretrækker storbyen Familietype

Bor i en by med... 17%

18%

32%

1%

9%

19%

61%

16%

Enlig u. børn

Under 5.000 indb. 5.000-20.000 indb. 20.-100.000 indb. Over 100.000 indb.

Enlig m. børn Par u. børn

23%

Par m. børn

Arbejdsmarkedstilknyning 8%

Indkomstfordeling 3%

4%

2%

7%

16%

22%

Under 100.000 kr.

Videreuddannelse

100.000 - 200.000 kr.

Lønmodtager

86%

Selvstændig Uden for erhverv

200.000 - 300.000 kr.

52%

Cirkeldiagrammerne viser, hvem fraflytterne er, hvor de bor, og hvordan deres tilknytning til arbejdsmarkedet er. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

300.000 - 400.000 kr. Over 400.000 kr.


regional vækst- og udviklingsstrategi

Side 21

De fleste har bosat sig i Aarhus og København færre end hver tredje fraflytter bor i øvrige Syddanmark

Region Nordjylland 4 pct.

Øvrige Region Midtjylland 7 pct.

Aarhus og nabokommuner 23 pct.

Region Hovedstaden 36 pct. Sydvestjylland 4 pct.

Trekantområdet 15 pct. Region Sjælland 2 pct. Fyn 9 pct.

Kortet viser, hvor fraflytterne bor i dag, og hvor stor en andel af fraflytterne bor i det pågældende område. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 22

Fraflyttere

Fraflytterne har også stærke relationer til Sønderjylland, og kunne godt tænke sig at bo tættere på forældre og venner Andel ja-svar:

95% 88%

87%

68% 57% 46% 30%

Har familie i Sønderjylland

Har venner i Sønderjylland

Har stærk tilknytning til Sønderjylland

Ønsker at bo Ønsker at bo Ønsker at bo tættere på tættere på tættere på forældre bedsteforældre venner

Har Sønderjylland som jævnligt feriemål

Figuren til venstre viser fraflytternes relationer til Sønderjylland i dag. Figuren til højre viser, hvor mange af dem ønsker at bo tættere på de relationer de har i Sønderjylland, herunder familie og venner. Respondenterne kan have svaret ‘ja’ til flere af udsagnene. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Fire ud af ti fraflyttere ser Sønderjylland som en mulighed i fremtiden, men kun halvdelen af dem har overvejet det Er Sønderjylland en mulighed, hvis du skal flytte i fremtiden?

I hvilken grad har fraflytterne overvejet at flytte tilbage?

1% I høj grad I høj grad

60%

50% 40% 30% 20%

42% Ja Nej

I mindre

I mindre grad grad

10% 0%

I nogen Igrad nogen grad

SJ mulighed SJ ikke mulighed

Ved ikke

57%

Slet ikke Slet ikke

Ja

Nej

Ved ikke

Fraflyttere, for hvem Sønderjylland er en mulighed Fraflyttere, for hvem Sønderjylland ikke er en mulighed

Cirkeldiagrammet viser, om fraflytterne har overvejet at flytte tilbage. Radaren på højre side viser andelen af fraflyttere, der har svaret, i hvor høj grad de har overvejet at flytte tilbage. Her er fraflytterne delt i grupper. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


regional vækst- og udviklingsstrategi

Side 23

Hvorfor ikke flytte tilbage? Medvirkende årsager til, hvorfor de ikke er flyttet tilbage: Ville ikke forlade et godt job

73%

Ville hellere bo i andre omgivelser, fx en storby

64%

Har familie og venner hvor de bor nu, som de ikke vil flytte væk…

58%

Flyttet sammen med partner der bor i en anden landsdel

50%

Synes, at kulturlivet er kedeligt

49%

Dårlige transportmuligheder til og fra Sønderjylland

34%

Har ingen venner der bor i Sønderjylland i dag

31%

Kunne ikke få job i Sønderjylland

20%

Ønskede ikke at barn/børn skulle skifte skole

17%

Bryder sig ikke om mentaliteten i Sønderjylland

16%

Var i gang med uddannelse Ønskede ikke at barn/børn skulle vokse op i Sønderjylland Nogen man ikke vil bo tæt på Foretrækker en anden natur end Sønderjyllands

11% 9% 7% 6%

Ønskede at blive i nærheden af anden forælder

3%

Kunne ikke få den ønskede type bolig

2%

Figuren giver et overblik over, hvorfor fraflytterne ikke flytter tilbage til Sønderjylland. Respondenterne kan have svaret ‘ja’ på flere medvirkende årsager. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Jobbet og storbyen holder fast i fraflytterne De vigtigste årsager til, at de ikke vil flytte tilbage:

29%

25%

Vil ikke forlade et godt job

Vil hellere bo i storbyen

14% Har familie og venner hvor de bor nu, som de ikke vil flytte væk fra

Illustrationen viser top-3 over de vigtigste årsager til, at fraflytterne ikke er flyttet tilbage til Sønderjylland. Respondenterne svarede ‘ja’ til én ud af 18 svarmuligheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 24

Fraflyttere

De kan købe en bedre bolig i Sønderjylland, men de ser ikke lige så lyst på jobmulighederne Muligt at få bedre bolig i Sønderjylland?

Fraflytternes vurdering af deres jobmuligheder i Sønderjylland 1%

1%

8%

11%

11%

24% 24%

88%

32%

Ja

Nej

Ved ikke

Rigtig gode Gode Middel

Dårlige Rigtig dårlige Ved ikke

Cirkeldiagrammerne viser, hvordan fraflytterne ser på deres jobmuligheder og muligheden for at få en bedre bolig i Sønderjylland. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Sønderjylland er et trygt sted at bo, men gode jobmuligheder mangler Hvad kendetegner Sønderjylland i dag?

30%

I høj grad I nogen grad

57%

48%

38%

67%

22%

20%

Trygt og godt for børn

Kedeligt og langt til alt

17%

Det gode liv

16% Det store udsyn

28%

2%

1%

Gode jobmuligheder

Vækst og dynamik

Figurerne viser fraflytternes tanker om Sønderjylland i dag. Respondenterne svarer på spørgsmålet: ‘I hvilken grad synes du, at følgende kendetegner Sønderjylland?’. Svarmulighederne er listet under søjlediagrammerne. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


42% af fraflytterne ser Sønderjylland som en mulighed.


Side 26

Potentielle tilbageflyttere

På spring

Hvad venter de potentielle tilbageflyttere på?

De potentielle tilbageflyttere Næsten hver anden fraflytter har svaret, at Sønderjylland kunne være en mulighed, når de skal flytte i fremtiden. Hvem er de, og hvordan adskiller deres holdninger og forestillinger sig fra dem, der ikke kan forstille sig at flytte tilbage til Sønderjylland? Sidst men ikke mindst, hvad holder dem tilbage?

skal flytte i fremtiden. De fleste af dem er unge børnefamilier, med et eller flere børn i alderen 0-4 år.

Bundet af jobbet og nye relationer I modsætning til fraflyttere, der ikke ser Sønderjylland som en mulighed, har de potentielle tilbageflyttere andre årsager til hvorfor de ikke er flyttet tilbage.

Forældre med børn i skolealderen er til gengæld mindst åbne for at vende tilbage. De ønsker ikke, at deres barn eller børn skal skifte skole.

Omkring fire ud af ti svarer, at de har et godt job, som de ikke vil forlade. Derudover har de potentielle tilbageflyttere opbygget nye stærke relationer, som de heller ikke vil flytte væk fra. Fraflyttere, der ikke ser Sønderjylland som en mulighed, begrunder det derimod med, at de hellere vil bo i storbyen. Men de er i lige så høj grad bundet af job og nye relationer, som de ikke vil flytte væk fra. Hver anden bor eksempelvis i den landsdel, hvor partneren kommer fra. Nyt job, nye muligheder Flest fraflyttere overvejer Sønderjylland som en mulighed, når de står uden for arbejdsmarkedet. En forklaring kan være, at man også søger job i Sønderjylland og ser positivt på muligheden for at vende tilbage hvis det rette job viser sig. Selvstændige erhvervsdrivende udgør den gruppe, som er mindst åbne for at vende tilbage. Børnefamilier ser med interesse på mulighederne i Sønderjylland Hele syv ud af ti børnefamilier siger, at Sønderjylland kunne være en mulighed når de

Blandt børnefamilierne er det også denne gruppe som er mest åbne for at vende tilbage til Sønderjylland. Det samme gælder familier med børn i alder 15 år eller derover.

Gode minder tæller Hvor meget man kunne lide at bo i Sønderjylland som barn, betyder også meget i forhold til holdningen til Sønderjylland i dag. Af dem, der ser Sønderjylland som en mulighed, er det otte ud af ti som kunne lide at bo i Sønderjylland, da de gik i skole. Af dem, der ikke ser Sønderjylland som en mulighed, kunne seks ud af ti lide at bo der, som barn. Potentiale i at tiltrække fraflyttere fra kommuner, som minder om de Sønderjyske Fraflyttere som i dag bor i øvrige Sydjylland og i Midtjylland, er mest tilbøjelige til at flytte tilbage. Fraflyttere, som i dag bor i Hovedstadsregionen er mindst tilbøjelige til at flytte tilbage, men de fristes alligevel af mulighederne for valg af bolig i Sønderjylland.

80% af de fraflyttere, der ser Sønderjylland som en mulighed, kunne i høj grad lide at bo i Sønderjylland som barn.


regional vækst- og udviklingsstrategi

Side 27

Børnefamilier er mest åbne for at flytte tilbage Andel potentielle tilbageflyttere, der har børn

Andel mulige tilbageflyttere, der har børn i alderen...

70%

1% 4%

15+ år 10-14 år

28%

5-9 år

67%

0-4 år

Cirkeldiagrammet viser, hvor stor en andel af gruppen der ser Sønderjylland som en mulighed, har børn. Det stående søjlediagram viser, hvor gamle børnene er, hos de potentielle tilbageflyttere med børn. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Hvem ser Sønderjylland som en mulighed? Andel inden for gruppen, der ser Sønderjylland som en mulighed, hvis de skal flytte i fremtiden: 53%

Hvor kom de fra, og hvor stor en andel af dem ser Sønderjylland som en mulighed, hvis de skal flytte i fremtiden: 52% 48%

44%

42%

35% 33%

15%

Uden for erhverv Lønmodtager

Studerende

Selvstændig

Haderslev

Sønderborg

Tønder

Aabenraa

Figuren viser, hvor stor en andel af gruppen (fordelt efter beskæftigelsesstatus) der ser det som en mulighed, at flytte tilbage til Sønderjylland i fremtiden.

Figuren viser, hvor stor en andel af gruppen (fordelt efter den kommune fraflytterne kommer fra, dvs. den kommune hvor de afsluttede grundskolen), der ser Sønderjylland som en mulighed.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 28

Potentielle tilbageflyttere

Jobbet og omgivelserne gør, at man ikke er flyttet tilbage til Sønderjylland Sønderjylland er en mulighed - vigtigste årsager til at man ikke er flyttet: 36%

Et godt job man ikke vil forlade

17%

Vil ikke flytte fra familie eller venner hvor de bor nu Vil hellere bo i andre omgivelser, fx en storby

12%

Flyttet sammen med partner til en anden landsdel

11% 7%

Kunne ikke få job i Sønderjylland Igangværende uddannelse

5%

Ønsker ikke skoleskift for børnene

3%

Ønsker at blive i nærheden af anden forælder

3%

Har ingen venner i Sønderjylland i dag

1%

Synes at kulturlivet er kedeligt

1%

Foretrækker en anden natur end Sønderjyllands

1%

Transportmæssigt svært at komme til og fra Sønderjylland

1%

Bryder sig ikke om mentaliteten i Sønderjylland

1%

Sønderjylland er ikke en mulighed ­– vigtigste årsager til hvorfor ikke: 35%

Vil hellere bo i andre omgivelser, fx en storby

24%

Et godt job man ikke vil forlade

12%

Vil ikke flytte fra familie eller venner hvor de bor nu

7%

Flyttet sammen med partner til en anden landsdel Kunne ikke få job i Sønderjylland Bryder sig ikke om mentaliteten i Sønderjylland

5% 4%

Transportmæssigt svært at komme til og fra Sønderjylland

2%

Har ingen venner i Sønderjylland i dag

2%

Synes at kulturlivet er kedeligt

2%

Kunne ikke lide at bo i Sønderjylland

2%

Igangværende uddannelse

1%

Ønsker ikke skoleskift for børnene

1%

Nogen man ikke vil bo tæt på, fx gamle bekendte eller… 1% Ønsker at blive i nærheden af anden forælder

1%

Ønsker ikke at barnet/børnene skal vokse op i Sønderjylland

1%

Figurerne viser de vigtigste årsager til, hvorfor man ikke er flyttet tilbage til Sønderjylland. Procenttallene viser hvor mange, der har angivet den pågældende årsag, som den vigtigste grund til, at de ikke er flyttet tilbage til Sønderjylland. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


regional vækst- og udviklingsstrategi

Side 29

For de potentielle tilbageflyttere handler det om job, for de permanente fraflyttere handler det om storbyen Hvorfor ikke flytte tilbage?

Fraflyttere, for hvem Sønderjylland er en mulighed Fraflyttere, for hvem Sønderjylland ikke er en mulighed

Et godt job man ikke vil forlade 50% 40% 30% 20%

Kunne ikke få job i Sønderjylland

Vil ikke flytte fra familie eller venner hvor de bor nu

10% 0%

Flyttet sammen med partner til en anden landsdel

Vil hellere bo i andre omgivelser, fx en storby

Radaren viser fraflytternes vigtigste årsager til, ikke at flytte tilbage til Sønderjylland. Her er fraflytterne fordelt på to grupper. Procenterne angiver andelen inden for gruppen, der ser den pågældende årsag som den vigtigste til, at de ikke er flyttet tilbage. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Hvor meget man kunne lide at bo i Sønderjylland som barn, betyder meget I hvilken grad kunne fraflytterne lide at bo i Sønderjylland, da de gik i folkeskole?

Sønderjylland er en mulighed

Sønderjylland er ikke en mulighed

3%

6%

2%

17%

30%

62% 80%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Cirkeldiagrammerne viser, at fraflyttere, der ser Sønderjylland som en mulighed, i højere grad kunne lide at bo i Sønderjylland som barn. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 30

Potentielle tilbageflyttere

Par, hvor begge er fra Sønderjylland, er mest åbne for muligheden for flytte til Sønderjylland Andel inden for gruppen, der ser Sønderjylland som en mulighed

Single

45%

Partner ikke fra Sønderjylland

36%

Partner fra Sønderjylland

55%

Figuren viser, hvor stor en andel inden for tre grupper, der ser Sønderjylland som en mulighed, hvis de skal flytte i fremtiden. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Forældre med børn i skolealderen, er mindst åbne for at vende tilbage til Sønderjylland Andel forældre, med børn i aldersgruppen, der ser Sønderjylland som en mulighed:

56% 46% 39%

38% 35%

Har børn i alderen Har børn i alderen Har børn i alderen Har børn i alderen 0-4 år 5-9 år 10-14 år 15+ år

Har ingen børn

Procenttallene viser, hvor stor en andel af forældrene med børn i fire aldersgrupper, der ser Sønderjylland som en mulighed. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


regional vækst- og udviklingsstrategi

Side 31

Fraflyttere, der ser Sønderjylland som en mulighed, er joboptimister

33%

35%

36%

35% 31%

Gode jobmuligheder

Middelgode jobmuligheder

Egne jobmuligheder

29%

Partnerens jobmuligheder

Dårlige jobmuligheder

Figuren viser, hvordan jobmulighederne i Sønderjylland vurderes af dem, der ser Sønderjylland som en mulighed. Figuren er fordelt på respondentens vurdering af egne jobmuligheder og vurdering af evt. partners jobmuligheder. Procenterne angiver andel der har svaret på en af de tre kategorier: gode, middelgode eller dårlige jobmuligheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Flest i gruppen med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund, ser Sønderjylland som en mulighed Andel inden for faggruppen, der ser Sønderjylland som en mulighed

49% 44%

42%

42%

41% 36%

Procenttallene viser, hvor stor en andel af de forskellige faggrupper, der ser Sønderjylland som en mulighed i fremtiden. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier udarbejder Region Syddanmark en række analyser, der følger udviklingen og påpeger potentialer i den enkelte kommune og i Syddanmark som helhed. Dermed skabes et faktabaseret grundlag for, at designe og iværksætte initiativer, der skaber øget bosætning, investeringer og erhvervsudvikling. Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Syddanmark og kommunerne i Sønderjylland indgået en udviklingsaftale. Denne rapport indgår i udviklingsaftalen. Målet er at levere en relations- og flytteanalyse af Byregion Sønderjylland, som kan være med til at danne basis for bosætningsstrategier i den enkelte kommune eller i et større byregionalt samarbejde. Visionen for en fælles indsats om fælles udfordringer er forankret både i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og i planstrategierne for Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. I rapporten undersøges, om nogen af de mange veluddannede unge fra Sønderjylland, der nu bruger deres kompetencer og bidrager til vækst og udvikling andre steder i landet, ser Sønderjylland som et muligt sted for en fremtidig bopæl. Analyserne er baseret på interviewundersøgelser af 1.205 personer, som forlod grundskolen i Sønderjylland i årene 1994 til 2000, og som siden er fraflyttet Sønderjylland eller vendt tilbage. Dermed undersøger rapporten hvilke forhold der påvirker fraflytternes og tilbageflytternes flyttemønstre. Interviewundersøgelsen og indsamlingen af data er gennemført af Danmark Statistik, mens analysen af de indsamlede data og udarbejdelse af rapporten er udført af Region Syddanmark.

Se mere på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Regional Udvikling / Strategi & Analyse

REGIONAL VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

Damhaven 12

7100 Vejle

Profile for Region Syddanmark

Flytte- og relationsanalyse Sønderjylland  

Flytte- og relationsanalyse Sønderjylland