__MAIN_TEXT__

Page 1

Fra hjerneflugt til bosætning

RelationEr Til Fyn og de fynske øer • Tilbageflyttere • Fraflyttere • Bosætningspotentiale

Byregion FYN ASSENS, FAABORG-MIDTFYN, KERTEMINDE, LANGELAND, NORDFYNS, NYBORG, ODENSE, SVENDBORG, ÆRØ


Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier udarbejder Region Syddanmark en række analyser, der kan tegne et samlet billede af Fyns tilstand. Dermed skabes et faktabaseret grundlag for, at designe og iværksætte nye initiativer, der skaber øget bosætning, investeringer og erhvervsudvikling. Nærværende rapport er udarbejdet som en del af Regional Udviklingsplans initiativ i Byregion Fyn. Målet er at levere en relations- og flytteanalyse af Byregion Fyn, som kan være med til at danne basis for bosætningsstrategier på Fyn og de fynske øer. I rapporten undersøges, om nogen af de mange veluddannede unge fra Fyn, der nu bruger deres kompetencer og bidrager til vækst og udvikling andre steder i landet, ser Fyn som et muligt sted for en fremtidig bopæl. Analyserne er baseret på interviewundersøgelser af 1.413 personer, som forlod grundskolen på Fyn eller de fynske øer i årene 1993 til 1999, og som siden er fraflyttet Fyn eller vendt tilbage. Dermed undersøger rapporten hvilke forhold der påvirker fraflytternes og tilbageflytternes flyttemønstre. Interviewundersøgelsen og indsamlingen af data er gennemført af Danmark Statistik, mens analysen af de indsamlede data og udarbejdelse af rapporten er udført af Region Syddanmark.

Indhold Hovedresultater / side 3 Baggrund / side 4 Metode / side 6 Tilbageflyttere / side 8 Fraflyttere / side 14 Potentielle tilbageflyttere / side 20 Regional Udvikling / Strategi & Analyse Oktober 2014 Foto: Lasse Hyldager Fotografi og Colourbox


Relationer til fyn ...mit hjem er, hvor mit hjerte er Unge, der forlader Fyn eller de fynske øer, ender med en længere uddannelse end de, der bliver. Mens kun en tredjedel vender tilbage, bosætter totredjedele af fraflytterne sig permanent udenfor Fyn. Publikationen undersøger tilbageflytternes og fraflytternes relation til Fyn 15-20 år efter grundskolen. Er det muligt at få flere til at vende tilbage? Rigtig mange unge fra de fynske kommuner flytter enten for at få uddannelse i de større byer eller for, efter endt uddannelse, at få job, nye udfordringer og oplevelser. Af den årgang, der forlod grundskolen i 1993-99, er der kun er kommet én ny tilflytter for hver to fraflyttere på Fyn og de fynske øer (fremover: Fyn). Omend nye tilflyttere er forholdsvis veluddannede, kompenserer de ikke tilstrækkeligt for tabet af fraflyttere. Samlet set betyder det, at selvom de unge fra Fyn bliver mindst ligeså godt uddannede som andre unge, så er det i højere grad uden for Fyn, at uddannelserne bliver brugt. Fastholdelse og tiltrækning af de uddannede er nødvendig for vækst, liv og aktivitet. Hvad er det som tiltrækker tilbageflytterne? Og hvad holder fraflytterne fra at vende tilbage? Nære relationer og jobmuligheder er afgørende Nære relationer er centrale for både tilbageflyttere og fraflyttere. Selvom respondenterne vurderer, at de vil få bedre og billigere boligforhold på Fyn, er det ikke det, der trækker. Derimod er det familie, venner og job - i nævnte rækkefølge. Det er de færreste, der flytter tilbage til Fyn, uden at relationerne til området har været et afgørende element. Fraflyttere, som har afskrevet Fyn som en mulighed, har ofte slået rod i partnerens hjemegn og har fået børn. Det er især forældre med børn i skolealderen, som er mindst indstillede på at flytte tilbage. Muligt at få flere til at flytte tilbage Hver anden fraflytter ser Fyn som en mulighed i fremtiden. Men flere faktorer står i vejen for, at de kan tage springet. Fraflytterne vil ikke forlade deres nuværende job, og deres

62%

af tilbageflytterne vendte hjem, primært fordi de skulle flytte sammen med en partner, eller fordi de ville bo tættere på familie og venner.

pessimistiske vurdering af jobmulighederne på Fyn, er den største hindring for potentielle tilbageflyttere. Analyserne peger derimod i retning af, at det største potentiale ligger i at tiltrække bestemte grupper af fraflyttere. Særligt de studerende og fraflyttere som bor i kommuner, der ligner fynske kommuner. Studerende udgør en stor ressource i nær fremtid Fraflyttere, som i dag er ressourcestærke studerende, er i overvejende grad åbne for at vende tilbage til Fyn. Det er også den gruppe, som ser mest optimistisk på fremtidige jobmuligheder på Fyn. De kommer typisk med en sundhedsfaglig eller teknisk baggrund i bagagen. Det er derfor afgørende, at nye bosætningsstrategier tager højde for, at jobmarkedet på Fyn i større grad skal kunne rumme højtuddannet arbejdskraft. I samme ombæring bør Fyn synliggøre sig som en innovativ byregion med vækst, dynamik og gode jobmuligheder. Potentielle tilbageflyttere bor i kommuner som ligner fynske kommuner Bosætningsstrategier kan også med fordel sigte efter at tiltrække borgere fra kommuner, som minder om de fynske. Helt op til tre ud af fire fraflyttere som i dag bor i Kolding, Roskilde, Gladsaxe, Sønderborg, Fredericia eller Horsens kommuner, ser Fyn som en mulighed i fremtiden. Derimod er det under halvdelen af dem, som i dag bor i — og omkring København eller Aarhus, der er indstillet på at ’vende hjem’ i fremtiden.


Side 4

BAGGRUND & METODE

Baggrund Godt uddannet... Opgaven med at få de unge uddannet løses generelt set rigtig godt i de fynske kommuner. Nationalt er målet, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse. 95 procent-målsætningen er de fynske piger tæt på at nå. Samtidig forventes, at pigerne også opnår, og endda overgår, 65 procent-målstæningen, om at tage en videregående uddannelse. Drengene er også på vej, men med et langsommere tempo. 95 procentmålsætningen er inden for rækkevidde, mens kun omkring halvdelen af de fynske drenge forventes at tage en videregående uddannelse. ...men flyttet Mange af de fynske unge, som tager en videregående uddannelse, flytter til de

store uddannelsesbyer i forbindelse med uddannelsen. Eller også finder de drømmejobbet uden for Fyn. De fleste vender ikke tilbage - og det er de bedst uddannede. Over halvdelen af dem har nemlig en mellemlang eller lang videregående uddannelse (hhv. MVU, LVU). Netto kompetencetab Kun hver fjerde af dem, som aldrig er fraflyttet Fyn, har en MVU eller LVU. Samtidig tegner denne gruppe sig for den største andel, på 22 procent, som kun har grundskolen eller ungdomsuddannelse som højest fuldførte uddannelse - og dermed ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Tendensen peger tydeligt i retning af, at dem med de længste uddannelser flytter væk - særligt de veluddannede kvinder. Det efterlader et kompetencetab, som ikke bliver tilstrækkeligt kompenseret,

Bopæl og uddannelse - 15 år efter grundskolen Mellemlang eller lang videregående uddannelse

24% 37% 55%

49%

Erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse Gymnasiel uddannelse Grundskole

54% 40% 28% 5%

7%

17%

16%

Fortsat på Fyn

Tilbageflyttere

32%

8%

9%

9%

10%

Fraflyttere

Tilflyttere

Figuren viser bopæl og uddannelsesniveau 15 år efter afsluttet grundskole på Fyn eller de fynske øer i 1994, 1995 eller 1996. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Relationer til Fyn og de fynske øer Side 5

4.200 personer

Fraflyttere 31% Fortsat på Fyn 53%

Tilbageflyttere 16%

Tilflyttere 2.800 personer

Fraflyttere

Fraflyttere

Uddannelsesniveau opdelt på køn

Tilflyttere

Bopæl 15 år efter grundskolen

Figuren viser bopæl 15 år efter grundskolen på Fyn eller de fynske øer, for årgangene 1994—1996

Figuren viser andel med MVU eller LVU blandt fraflyttere og tilflyttere opdelt på køn.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

hverken af tilbageflyttere eller nye tilflyttere. Blandt tilbageflytterne er det eksempelvis kun hver tredje der har en MVU eller LVU. Med til det negative regnskab hører også, at hver fjerde tilbageflytter ikke har nogen erhvervskompetencegivende uddannelse. Tilflyttere, som har afsluttet grundskolen uden for Fyn, kompenserer i bedre grad for kompetencetabet. Her er det næsten halvdelen, som har gennemført en MVU eller LVU. På den anden side, er der ikke et tilstrækkeligt stort antal tilflyttere, til at kompensere det store antal fraflyttere. 4.200 personer fra de årgange, der afsluttede grundskolen i årene 1994-96, er sidenhen fraflyttet Fyn. Kun 2.800 personer fra samme årgang er sidenhen flyttet til Fyn

fra ander kommuner. Fra udfordring til bosætningspotentiale Udfordringerne er tydelige, men analyserne viser også, at der er potentiale i at tiltrække flere fraflyttere. For at se nærmere på bosætningspotentialet på Fyn, undersøger rapporten tilbageflytternes og fraflytterne nærmere motiver for at ’vende hjem’ eller flytte væk. Hvor stærke er deres relationer til Fyn i dag? Og hvordan spiller familieplanlægning og jobmuligheder ind i flytteovervejelserne?


w

Side 6

baggrund & metode

Metode FAKTA BAG TALLENE Formål Formålet med rapporten er at undersøge tilbageflytningspotentialet på Fyn. Gennem en række analyser, belyses tilbageflytternes og fraflytterne nærmere motiver for at vende hjem eller flytte væk. Det kan give indikationer af, om det er muligt at få flere til at flytte til Fyn, når man ved, hvilke faktorer der tiltrækker tilbageflyttere. I den sammenhæng ser rapporten også på, hvilke faktorer der står i vejen for, at flere vil tage springet og vende hjem. Fremgangsmåde For at komme tættere på tilbageflytternes og fraflytternes flytteovervejelser, er der i undersøgelsen udvalgt personer som:

• • • • • • • • • •

Bopælskommune i 9. klasse Bopælskommune i dag Køn og alder Civilstand Partnerens herkomst Børn (antal, alder, hvor, kontakt) Uddannelse (efter hovedfag) Arbejdsstedskommune Indkomst Boligtype

Hvem er spurgt? Andelen af tilbageflyttere og fraflyttere er ligeligt fordelt blandt respondenterne. Helt nøjagtigt var 48,7 procent af repondenterne tilbageflyttere, og 51,3 procent fraflyttere. Kvinder udgjorde 61 procent af de adspurgte.

Afsluttet grundskole i 1993 – 1999 ..og minimum en mellemlang eller lang videregående uddannelse, januar 2012

5.314 fraflyttere - Stikprøve 1.011 personer - 725 svar 1.345 tilbageflyttere - Stikprøve 989 personer - 688 svar Samlet 1.413 svar

Kunne du lide at bo på Fyn eller de fynske øer, da du gik i folkeskole? Andel af gruppen, der svarer 'i høj grad' eller 'i nogen grad' 79%

74% I høj grad I nogen grad

21%

18%

1) har afsluttet grundskolen på Fyn i perioden 1993-1999, boet mindst 2 år uden for Fyn og er sidenhen flyttet tilbage. De kaldes her for tilbageflyttere. 2) har afsluttet grundskolen på Fyn i samme periode, men bor ikke på Fyn i dag. De kaldes her for fraflyttere.

De fleste respondenter i undersøgelsen har boet i Odense, Svendborg, eller Middelfart kommuner, da de gik i 9.klasse. Sammen udgør de halvdelen af respondenterne. Den anden halvdel udgøres nogenlunde ligeligt af respondenter som har boet i en af de andre fynske kommuner.

Hjemvendte

Fraflyttere

Hvor gik repondenterne i 9. klasse

32%

Odense Kommune Svendborg Kommune

Derudover har det været et krav for begge grupper, at de som minimum har afsluttet en mellemlang videregående uddannelse. Uddannelseskravet skal ses i lyset af, at det er dem med mellemlang eller lang videregående uddannelse der udgør den største gruppe af fraflyttere. Ud af en samlet population på 6.659 personer, som matcher ovenstående kriterier, er der lavet en stikprøve på 2.000 personer. Af disse har 1.413 gennemført interviewet telefonisk eller via internettet. Interviewene er foretaget i perioden 3. december 2013 til 3. januar 2014, og har givet en svarprocent på 70,7 procent. Danmarks Statistik har foretaget en afgrænsning af populationen og udvælgelse af stikprøven, samt stået for interview og dataindsamlig. I processen er anvendt høje standarder for udvælgelse af en repræsentativ fordeling af baggrundsvariable, herunder:

Respondenterne var på interviewtidspunktet mellem 28 og 37 år. Spørgsmålene Tilbageflyttere og fraflyttere er blevet stillet en række ens spørgsmål, men også en række spørgsmål som er målrettet den enkelte gruppe. Dermed kan analysen bedre udskille hvilke særlige flyttemotiver og overvejelser der gør sig gældende for de to grupper.

49%

Middelfart Kommune Andre kommuner fra Fyn og de fynske øer

12% 6%

39%

Kønsfordeling blandt respondenterne Mænd

61%

Kvinder

Udover en række spørgsmål til respondenternes baggrund, er alle respondenter spurgt om deres forhold til Fyn og opfattelse af Fyn.

10%

Aldersfordeling blandt respondenterne 28 - 31 år 32 - 33 år 34 - 38 år

51%

39%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Relationer til Fyn og de fynske øer Side 7

Oplevelsen og opfattelsen af Fyn er i overvejende grad positiv blandt tilbagefyttere såvel som fraflyttere. Tilbageflyttere ser generelt lidt lysere på Fyn, end fraflytterne. Af fælles spørgsmål, er de bl.a. blevet spurgt: Kunne lide at bo på Fyn som barn? • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad Hvad er kendetegnende for Fyn? • Vækst og dynamik • Trygt og godt for børn • Kedeligt og langt til alt • Det store udsyn • Det gode liv • Gode jobmuligheder • Kan lide at bo her • Vil anbefale andre • Er blevet et bedre sted at bo • Mulighed for at udleve drømmelivet De tilbageflyttede Spørgsmålene til de tilbageflyttede har primært gået på årsagerne til, at de er vendt tilbage til området. Her er en række

eksempler på de målrettede spørgsmpål: Hvorfor returneret til Fyn? • Uddannelsesstart • Nyt job på Fyn • Bedre jobmuligheder • Flytte sammen med partner • Tættere på familie • Tættere på venner • Gode minder og stærk tilknytning • Naturen • Omgivelser – på landet eller større by • Kulturlivet – byliv, musik, teater, sport • Bedre boligmuligheder • Børn opvokse på Fyn Hindringer for flyttebeslutning? • Igangværende uddannelse • Daværende job • Svært at få nyt job på Fyn • Skoleskift for børn • Børn med forældre i anden landsdel • Forlade familie og venner • Ingen venner på Fyn De fraflyttede Spørgsmålene til de fraflyttede har primært gået på interessen for at vende

tilbage til området, og hvad der ligger til grund for, at de ikke er flyttet tilbage. Relationer til Fyn? • Har familie/venner • Gode minder og stærk tilknytning • Har sommerhus • Jævnligt feriemål • Overvejet af flytte tilbage? Årsager til ikke at flytte tilbage? • Har et godt job • Kulturlivet • Igangværende uddannelse • Transport/tilgængelighed • Har ikke kunnet få job på Fyn • Partner fra anden landsdel • Ønsker afstand • Ikke flytte fra familie/venner • Ingen venner på Fyn • Naturen eller omgivelser • Boligmuligheder • Nærhed til anden forælder • Børn opvokse på Fyn


Side 8

tilbageflyttere

71% af tilbageflytterne havde gode minder og en stĂŚrk tilknytning til Fyn. For dem var det en medvirkende ĂĽrsag til at flytte tilbage.


regional Udviklingsplan

Side 9

tilbageflyttere Gode minder og stærk tilknytning var afgørende Flytter ikke tilbage alene Tilbageflytterne er ikke alene, når de flytter til Fyn. Hele seks ud af ti flyttede med en partner. Oftest med en partner, som selv har boet på Fyn som barn. Der er større sandsynlighed for at flytte tilbage, hvis begge parter har nære relationer til området. Børn fylder også meget hos tilbageflytterne. Mere end hver tredje havde børn, da de flyttede. Blandt par uden børn, havde de fleste alligevel familieplanlægning med i overvejelserne, da de traf beslutningen om at flytte til Fyn. Relationer og gode minder trækker Langt de fleste af de tilbageflyttede beskriver deres nære relationer, som den primære årsag til, at de er flyttet tilbage. Gode minder fra barndommen og ungdommen betyder også meget i den sammenhæng. Mulighed for billigere og bedre bolig Som en tredje vigtig faktor for tilbageflytterne er de kendte omgivelser på Fyn samt muligheden for en bedre bolig vurderet højt. Halvdelen nævner bolig som en medvirkende årsag til at flytte tilbage - f.eks. muligheden for bedre beliggenhed, billigere eller større bolig. Odense som centrum for fynske tilbageflyttere En stor del af tilbageflytterne, flytter som regel tilbage til den kommune de kom fra. Det gælder i særlig høj grad for Odense, Nyborg, Mid-

delfart og Svendborg kommuner. De, der ikke flytter tilbage til den kommune de kom fra, flytter hovedsageligt til Odense. Dette gælder særligt for tilbageflyttere, som har haft deres barndom i Kerteminde, Nordfyns, Assens eller Faaborg-Midtfyn kommune. Odenses centrale placering på Fyn, og Odense som centrum for mange af landsdelens private arbejdspladser og offentlige institutioner, er oplagte forklaringer på tendensen. Når tilbageflytterne vælger at bosætte sig i deres gamle lokalområde, er det også vigtigt, at der er et spændende byliv og aktivt foreningsliv i området. Det forklarer til dels, at de fire største kommuner på Fyn tiltrækker hovedparten af tilbageflytterne. Her findes det gode liv for børn og voksne Tilbageflytternes motivation for at rejse hjem afspejles også i deres overvejende positive opfattelse af Fyn. Stort set alle mener, at Fyn i høj grad eller i nogen grad er kendetegnet ved at være trygt og godt for børn, og kendetegnet ved det gode liv. Tilbageflytterne trives. Mere end syv ud af ti er glade for at bo på Fyn. De fleste vil også anbefale andre at flytte til Fyn.

14% angiver ‘nyt job’ som den vigtigste årsag til at de flyttede tilbage til Fyn.


Side 10

Tilbageflyttere

Hvornår og under hvilke omstændigheder flyttede du tilbage til Fyn?

21%

36% 58%

3% 26%

50%

Før 2001

2001-2005

2006-2010

Efter 2010

60% 57%

havde børn, da de flyttede af dem uden børn havde alligevel børn med i overvejelserne

flyttede med en partner har i dag en partner fra Fyn

Cirkeldiagrammet viser, i hvilken årrække respondenterne flyttede tilbage til Fyn eller de fynske øer. Blandt fraflyttere som afsluttede grundskolen på Fyn i årene 1993-1999, flyttede syv ud af ti tilbage inden for de seneste otte år. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Da du flyttede tilbage til Fyn,

Hvorfor flytte tilbage tilårsag, Fyn?at.. var det så en medvirkende Andel, der svarer ja til spørgsmålet.

Var det en medvirkende årsag, at:

86%

...du gerne ville bo tættere på familie og/eller venner?

71%

...du havde gode minder eller en stærk tilknytning til området?

53%

...det gav andre muligheder for valg af bolig?

42%

...du gerne ville bo i bestemte omgivelser på Fyn eller de fynske øer?

36%

...du havde fået job på eller i nærheden af Fyn eller de fynske øer?

23%

...du skulle flytte sammen med en partner på Fyn eller de fynske øer? ...du skulle påbegynde en uddannelse på Fyn eller de fynske øer? ...du ville få bedre muligheder for at få et nyt job?

16% 12%

Figuren viser et overblik over de hyppigst medvirkende årsager, blandt tilbageflytternes beslutning om at flytte tilbage til Fyn. Respondenterne kan have svaret ‘ja’ til flere af underspørgsmålene. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


regional Udviklingsplan

Side 11

Kærlighed, familie og venner samt job vigtigst - i nævnte rækkefølge Kærlighed, familie, venner og job Hvad var den vigtigste årsag til, at du flyttede tilbage til Fyn?

Hvad var den vigtigste årsag til, at du flyttede tilbage til Fyn?

Skulle flytte sammen med en partner, der allerede boede på Fyn

41%

Havde fået nyt job på eller i nærheden af Fyn

Ville gerne bo tættere på familie og/eller venner

21%

14%

Illustrationen viser top-3 over de vigtigste årsager til, at nogle respondenter havde valgt at flytte tilbage til Fyn. Respondenterne svarede ‘ja’ til én ud af 11 svarmuligheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Rolige omgivelser og bedre bolig

Tilbageflytterne går efter rolige omgivelser og bedre bolig Uddybning af medvirkende årsager. Andel, der svarer, at det var en medvirkende årsag til at flytte til Fyn

Uddybning af medvirkende årsager, til at flytte tilbage til Fyn

Omgivelser

Ville du gerne bo..

Fik du..

Andel ja-svar

30%

..i en stor/større by?

Fordeling af svar

Bolig

41%

..i en lille/mindre by?

28%

..på landet?

86%

..en større bolig?

74%

..en billigere bolig?

66%

..en villa/et parcelhus/et rækkehus?

55%

..en bedre opdelt/indrettet bolig?

29%

..en nyere bolig? ..en lejlighed? ..en landejendom?

20% 15%

Respondenter, som har svaret, at omgivelser og/eller boligforhold har været medvirkende årsager til at flytte tilbage, uddyber svarene. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 12

Byliv og foreningsliv trækkede mest ift. tilbageflytternes kulturpræferencer

Tilbageflyttere

Andel, der svarer 'ja' til spørgsmålet: Hvilken type kulturliv passede til dig? Byliv og foreningsliv trak mest i tilbageflytterne

Hvilken type kulturliv passede til dig? Bylivet

76%

Foreningslivet

54%

Musikarrangementerne

53%

Sportsarrangementerne

40%

Teaterforestillingerne

30%

Figuren viser tilbageflytternes kulturpræferencer. Respondenterne kan have svaret ‘ja’ til flere af underspørgsmålene. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Hvad kendetegner Fyn? I hvilken grad synes du, at følgende kendetegner Fyn?

Hvad kendetegner Fyn i dag? 69% 58%

56%

49%

44%

39%

37%

29% I høj grad

21% 9%

7%

Tanker Vækst og om TrygtFyn og godti dag Kedeligt og dynamik

for børn

I nogen grad

12%

langt til alt

Det store udsyn

Det gode liv

73%

Gode jobmuligheder

65% Ja 48%

Nej 45% I høj grad

26%

I nogen grad

I hvilken grad kan I hvilken grad vil du du lide at bo på anbefale andre at Fyn? flytte til Fyn

28%

Er Fyn blevet et bedre sted at bo de seneste 5 år?

Figurerne viser tilbageflytternes tanker om Fyn i dag. Respondenterne svarer bl.a. på spørgsmålet: “I hvilken grad synes du, at følgende kendetegner Fyn eller de fynske øer?“. Svarmulighederne er listet under søjlediagrammerne. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


regional Udviklingsplan

Side 13

Tilbageflyttere med kulturpræferencer vælger oftest Odense eller Svendborg Byliv

Odense Kommune Svendborg Kommune

Teaterforestillinger Odense Kommune

Musikarrangementer Odense Kommune

Foreningsliv

Sportsarrangementer

Svendborg

Svendborg

Illustrationen viser, hvilke kommuner på Fyn, som tilbageflyttere med bestemte kulturpræferencer - i overvejende grad - flytter til. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Odense tiltrækker mange af de fynske tilbageflyttere - men det gør hjemkommunen også

e un

Assens

Faaborg-Midtfyn

Kerteminde

Nyborg

Odense

Svendborg

Nordfyns

Langeland

Ærø

Middelfart

59%

4%

0%

0%

0%

25%

7%

3%

1%

0%

Assens

12%

26%

9%

0%

4%

38%

7%

4%

0%

0%

Faaborg-Midtfyn

7%

6%

25%

3%

7%

38%

12%

1%

0%

0%

Kerteminde

0%

0%

0%

21%

12%

67%

0%

0%

0%

0%

Nyborg

2%

0%

2%

2%

65%

20%

6%

2%

0%

0%

Odense

3%

2%

3%

1%

2%

83%

3%

1%

0%

0%

Svendborg

2%

2%

7%

1%

2%

24%

56%

2%

3%

1%

Nordfyns

7%

7%

3%

0%

3%

47%

3%

30%

0%

0%

Langeland

0%

10%

5%

0%

5%

19%

43%

0%

19%

0%

Ærø

0%

13%

0%

0%

0%

13%

38%

0%

0%

38%

om K

Middelfart

Er nu bosat i:

Kommer fra:

m

Er primært flyttet tilbage til hjemkommune

Er primært flyttet til Odense Kommune

Er sekundært flyttet tilbage til hjemkommune

Er sekundært flyttet til Odense Kommune

Er primært flyttet til Svendborg Kommune

Tabellen viser, hvilke fynske kommuner tilbageflytterne boede i da de forlod grundskolen i årene 1993-1999, og hvilken kommune de er bosat i, efter de er flyttet tilbage til Fyn. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 14

Fraflyttere

54% af fraflytterne er flyttet sammen med en partner i en anden landsdel.


Regional Udviklingsplan

Side 15

FRaflyttere

Båndet er stadig stærkt, men de vil hellere bo i storbyen Båndet er stadig stærkt, men... Fraflytterne har stadig nære relationer til Fyn. Ni ud af ti angiver, at de har familie, der bor på Fyn, og næsten lige så mange angiver, at de har gode minder fra området. Knap otte ud af ti angiver, at de har venner, der bor i området. Det er klart faktorer, som kunne motivere flere fraflyttere til at vende tilbage til Fyn. Mange fraflyttere har nemlig et ønske om at bo tættere på familie og venner. Syv ud af ti af de adspurgte fraflyttere siger dog, at de ’slet ikke’ eller ’i mindre grad’ har overvejet at flytte tilbage til Fyn. Kun seks procent har for alvor overvejet at flytte tilbage. Det faktum, at kun hver fjerde ser ’gode’ eller ’rigtige gode’ jobmuligheder på Fyn, er med til at sætte ovenstående i perspektiv. Derfor er den primære – og vigtigste – årsag til, at de fraflyttede ikke ser Fyn som en mulighed, at de har et godt job, som de ikke vil forlade. Fraflyttere har slået nye rødder De fraflyttede har opbygget nære relationer i deres nuværende bopælskommune, som de heller ikke vil flytte væk fra. Lidt over halvdelen af dem er eksempelvis flyttet sammen med en partner fra en anden landsdel. Fraflytterne er ikke blinde for de fordele, der er ved at bo på Fyn. De vil gerne bo tættere på

venner og forældre, og de er også bevidste om, at de kan få mere bolig for pengene på Fyn. Fraflytternes nye bopæl trækker tilgengæld med arbejde, nye relationer og andre omgivelser. Ulemperne fylder mere Det er ikke kun tilknytningen til nye områder, der afholder fraflytterne fra at vende tilbage. Fraflytterne har stadig en positiv opfattelse af Fyn, men de negative kendetegn er udslagsgivende. Fraflytterne opfatter stadig Fyn som et trygt og godt område for børn og forbinder det til dels med muligheden for at leve det gode liv. Ifølge fraflytterne er Fyn dog også kendetegnet ved et kedeligt kulturliv, og manglen på vækst, dynamik og gode jobmuligheder. Det er de to vigtigste årsager til, at fraflytterne ikke overvejer Fyn som en mulighed i fremtiden. Tiltrukket af storbylivet Fraflytterne er i langt højere grad tiltrukket af tilværelsen i storbyen. De ser eksempelvis bedre mulighed for at leve drømmelivet der. Hele tre ud af fire fraflyttere har netop bosat sig i og omkring København og Aarhus. Langt de fleste af dem kan ikke forestille sig, at flytte tilbage til Fyn i fremtiden.

30% af fraflytterne angiver deres nuværnde job som den vigtigste årsag til, at de ikke vil flytte.


Side 16

fraflyttere

Hvilke af følgende relationer har du i dag til Fyn? Andel, der svarer ja til spørgsmålet. Hvilke relationer har fraflytterne til Fyn? Har du... Har du.. ..familie, der bor der?

95%

..gode minder eller en stærk tilknytning?

88%

..venner, der bor der?

77%

..området som jævnligt feriemål?

50%

..andre relationer?

..sommerhus i området?

13%

5%

Figuren viser fraflytternes relationer til Fyn i dag. Respondenterne kan have svaret ‘ja’ til flere af underspørgsmålene. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

I hvilken grad har de overvejet at flytte tilbage?

6% 22%

38%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

34%

Cirkeldiagrammet viser, i hvor høj grad fraflytterne har overvejet at flytte tilbage. For de fleste, er det uden for overvejelserne at flytte tilbage til Fyn. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Regional Udviklingsplan

Side 17

Hvorfor ikke flytte tilbage?

Hvorfor ikke flytte tilbage? Andel, der svarer ja til spørgsmålet. Er det en medvirkende årsag, at: Er det en medvirkende årsag, at..

..du har et godt job, du ikke vil forlade?

80%

..du har familie/venner, du ikke vil flytte væk fra?

62%

..du ønsker at blive i nærheden af anden forældre?

61%

..du vil hellere bo i bestemte omgivelser (f.eks. i storbyen)?

57%

..du er flyttet sammen med en partner i en anden landsdel?

54%

..du synes, at kulturlivet er kedeligt?

46%

..du har ikke nogle venner på Fyn?

35%

..du ikke har kunnet få job på Fyn?

26%

..du ønsker ikke, at dine børn skal skifte skole?

19%

..det transportmæssigt er svært at komme til og fra Fyn?

17%

..du bryder dig ikke om mentaliteten på Fyn?

15%

..der er nogen, du ikke vil bo tæt på?

7%

..du ønsker ikke, at dine børn skal vokse op på Fyn?

6%

..du foretrækker en anden natur end Fyns? ..du ikke kan få den type bolig, du ønsker, på Fyn?

4% 3%

Figuren giver et overblik over, hvorfor fraflytterne ikke flytter tilbage til Fyn. Respondenterne kan have svaret ‘ja’ på flere medvirkende årsager. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Job kulturliv og kulturliv er afgørende for fraflytterne Job, og relationer Hvad er den vigtigste årsag til, at du/I ikke er flyttet til Fyn?

Hvad er den vigtigste årsag til, at du/I ikke er flyttet til Fyn? Ønsker ikke at forlade et godt job

30%

Kedeligt kulturliv

Har ikke familie eller venner på Fyn

15%

10%

Illustrationen viser top-3 over de vigtiste årsager til, at fraflytterne ikke er flyttet tilbage til Fyn. Respondenterne svarede ‘ja’ til én ud af 18 svarmuligheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 18

fraflyttere

Job og bolig på Fyn Jobmuligheder og boligforhold på Fyn trækker i hver sin retning Muligt at få bedre bolig på Fyn?

Vurdering af jobmuligheder for dig på Fyn

Muligt at få bedre bolig på Fyn?

Vurdering af jobmuligheder for dig på Fyn

12%

19%

7% 16%

Rigtig gode Gode

30%

81%

Ja

Middel 35%

Dårlige Rigtig dårlige

Nej

Cirkeldiagrammerne viser, hvordan fraflytterne ser på deres jobmuligheder og muligheden for at få en bedre bolig på Fyn. Jobmulighederne anses for dårlige, men de fleste ser gode muligheder for at få en bedre bolig på Fyn, for de samme boligudgifter. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Trækker Fyn alligevel lidt?

Trækker Fyn alligevel lidt? Vil Fyn være en mulighed, hvis du skal flytte i fremtiden?

Har du forældre på Fyn, du gerne vil bo tættere på?

Har du venner på Fyn, du gerne vil bo tættere på?

15%

47%

Ja Nej

35%

Ja 53%

Nej

Ja Nej 65%

85%

Cirkeldiagrammerne viser, hvorvidt fraflytterne ser Fyn som en mulighed, hvis de skal flytte i fremtiden. De viser også hvilke faktorer der trækker mest i fraflytterne - nemlig forældre og venner, som bor på Fyn. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Regional Udviklingsplan

Hvad kendetegner Fyn? Hvad kendetegner Fyn? I hvilken grad synes du, at følgende er kendetegn for Fyn? I hvilken grad synes du, at følgende er kendetegn for Fyn? 60%

59%

40%

36%

31% 25%

24% I høj grad

17% 10%

I nogen grad

8% 2%

1% Vækst og dynamik

Trygt og godt for børn

Kedeligt og langt til alt

Det store udsyn

Det gode liv

Gode jobmuligheder

Figuren viser fraflytternes tanker om Fyn i dag. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Fraflytterne har bosat sig i - og omkring - storbyerne

7%

3%3%

Hovedstadsområdet

3%

Sjælland, øvrige Business Region Aarhus

18%

Midtjylland, øvrige 61%

6%

Trekantområdet Sydøst- og Sydvestjylland Aalborg og Nordjylland

Cirkeldiagrammet viser, hvor stor en andel af fraflytterne, der bor i de forskellige dele af landet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 19


Side 20

potentielle tilbageflyttere

53% af de fraflyttere, der ser Fyn som en mulighed, har børn.


Regional Udviklingsplan

Side 21

På spring

Jobmuligheder på Fyn kan få flere til at flytte tilbage Potentielle tilbageflyttere Godt hver anden fraflytter har svaret, at Fyn kunne være en mulighed, hvis de skal flytte i fremtiden. Hvem er de? Hvordan adskiller deres holdninger og forestillinger sig fra dem, der ikke kan forstille sig at flytte tilbage til Fyn?

ikke er fra Fyn ser i mindre grad Fyn som en mulighed.

Jobbet er vigtigt En stor del af de potentielle tilbageflyttere siger, at de ikke vil forlade deres nuværende job. Det skal bl.a. ses i lyset af, at de ikke ser relevante jobmuligheder på Fyn. Derfor er det afgørende, at der er udsigt til gode jobmuligheder, hvis de skal overveje at flytte tilbage.

Gode minder og relationer tæller Hvor meget man kunne lide at bo på Fyn som barn, betyder også meget ift. holdningen til Fyn i dag. Af dem som ser Fyn som en mulighed, er det otte ud af ti som kunne lide at bo på Fyn, da de gik i folkeskole. Af dem som ikke ser Fyn som en mulighed, kunne knap syv ud af ti lide at bo på Fyn.

Det er særligt personer med en sundhedsfaglig-, teknisk-, eller pædagogisk baggrund, som ser positivt på Fyn som en mulighed. For dem, der ikke ikke ser Fyn som en mulighed, er jobbet også vigtigt. Desuden spiller omgivelserne en betydelig rolle - f.eks. vil de hellere bo i en storby. Denne type fraflyttere har også etableret stærkere relationer i deres nye bopælskommune. Hver tiende bor eksempelvis i partnerens hjemegn. Studerende vil gerne gøre karriere på Fyn De fraflyttede studerende ser i overvejende grad Fyn som en mulighed. De er også optimistiske mht. jobmulighederne på Fyn. Med de rette incitamenter og relevante jobmuligheder, udgør de et interessant potentiale som tilbageflyttere. Par, hvor begge er fra Fyn, er mere åbne Enlige og par, hvor begge er fra Fyn, ser i højere grad Fyn som en mulighed. Par, hvor den ene

Det fremstår tydeligt, at dem der har stærke nære relationer til Fyn, også i højere grad ser Fyn som en mulighed.

Det er også af betydning, hvor tilfreds man er med livet, der hvor man bor nu. Jo større muligheder man har for at leve det liv man gerne vil, desto mindre åben er man over for Fyn. Potentiale i at tiltrække fraflyttere fra kommuner, som minder om de fynske Analysen fra forrige kapitel viste, at tre ud af fire fraflyttere bor i og omkring København og Aarhus. Når man ser nærmere på dem der ser Fyn som en mulighed, er det særligt dem som bor uden for København og Aarhus, som ser Fyn som en mulighed. Det største potentiale ligger derfor i, at tiltrække fraflyttere fra kommuner som minder om de fynske.

53% af fraflytterne ser Fyn som en mulighed.


Side 22

potentielle tilbageflyttere

Jobbet og omgivelserne gør, at man ikke er flyttet til Fyn Vil Fyn eller de fynske øer være en mulighed, hvis du/I skal flytte i fremtiden?

Ja, Fyn er en mulighed ­– vigtigste årsager til at man ikke er flyttet: Ja, Fyn er en mulighed - vigtigste årsager til at man ikke er flyttet? Vil ikke forlade jobbet

34%

Vil ikke flytte væk fra familie/venner

17%

Vil hellere bo i andre omgivelser, fx en storby

13%

Kan ikke finde job på Fyn

10%

Bor i partners hjemegn I gang med en uddannelse

8% 3%

Ønsker ikke, at barn/ børn skal skifte skole

2%

Ønsker at blive i nærheden af en anden forælder

2%

Bryder sig ikke om mentaliteten på Fyn

1%

Kulturlivet er kedeligt

1%

Svært at komme til og fra Fyn

1%

Har ingen venner på Fyn

1%

Kunne ikke lide at bo på Fyn, som barn/ung

1%

Vil Fyn være en mulighed, hvis du/I skal flytte i fremtiden?

Nej, Fyn er ikke en mulighed ­– vigtigste årsager til hvorfor ikke:

Nej, Fyn er ikke en mulighed - vigtigste årsager til hvorfor ikke...

Vil hellere bo i andre omgivelser, fx en storby

31%

Vil ikke forlade jobbet

23%

Vil ikke flytte væk fra familie/venner

13%

Bor i partners hjemegn

11%

Kan ikke finde job på Fyn

6%

Bryder sig ikke om mentaliteten på Fyn Kulturlivet er kedeligt Kunne ikke lide at bo på Fyn, som barn/ung

4% 2% 2%

Har ingen venner på Fyn

1%

Vil ikke bo tæt på gamle bekendte/familie

1%

I gang med en uddannelse

1%

Ønsker ikke, at barn/ børn skal skifte skole

1%

Figurerne viser de vigtigste årsager til, hvorfor man ikke er flyttet tilbage til Fyn. Procenttallene viser hvor mange, der har angivet den pågældene årsag, som den vigtigste grund til, at de ikke er flyttet tilbage til Fyn. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Regional Udviklingsplan

Side 23

Hvor meget man kunne lide at bo på Fyn som barn betyder meget I hvilken grad kunne du lide at bo på Fyn, da du gik i folkeskole? I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Fyn er en mulighed

Slet ikke

Fyn er ikke en mulighed

2%

5%

3%

16% 24%

68%

82%

Cirkeldiagrammerne viser, at fraflyttere, der kunne lide at bo på Fyn som barn, i højere grad ser Fyn som en mulighed, hvis de skal flytte i fremtiden. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Mulighederne for at leve “drømmelivet”, der hvor man bor nu, har betydning for holdningen til Fyn Nuværende muligheder for at leve det liv man vil, der hvor man bor: Store

Mellem

Små

Fyn er en mulighed

3%

Fyn er ikke en mulighed

15%

1%

30%

67%

84%

Cirkeldiagrammerne viser hvordan ens livssituation vurderes af dem, der ser Fyn som en mulighed, hhv. dem der ikke ser Fyn som en mulighed. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 24

potentielle tilbageflyttere

Par, hvor begge er fra Fyn, ser mest positivt på Fyn som en mulighed Enlige ifm. og fremtidige par, hvorflytteplaner begge er fra Fyn, ser i højere

grad

Fyn som en mulighed Andel der svarer: Ja, Fyn ville være en mulighed hvis jeg/vi skal flytte i fremtiden Andel, der svarer ja til spørgsmålet “Fyn ville være en mulighed, hvis jeg/vi skal flytte i fremtiden”

59%

Partner fra Fyn

54%

Enlig

Partner ikke fra Fyn

51%

Procenttallene viser, hvor stor en andel af gruppen, der ser Fyn som en mulighed i fremtiden. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Blandt dem, der har børn, er børnenes alder relativt uvigtig for, hvorvidt Fyn er en mulighed Andel, der svarer ja til spørgsmålet “Fyn ville være en mulighed, hvis jeg/vi skal flytte i fremtiden”

54% 51%

Børn 0-4 år

Børn 5 år eller over

Procenttallene viser, hvor stor en andel af forældrene med børn i de to aldersgrupper, der ser Fyn som en mulighed. Delebørn er inkluderet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Regional Udviklingsplan

Side 25

Flest fraflyttede studerende og arbejdsløse ser Fyn som en mulighed Andel, der svarer ja til spørgsmålet “Fyn ville være en mulighed, hvis jeg/vi skal flytte i fremtiden”

67% 56%

Under uddannelse

52%

I arbejde

Arbejdsløs

Procenttallene viser, hvor stor en andel af gruppen, der ser Fyn som en mulighed i fremtiden. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Flest i gruppen med en sundhedsfaglig-, teknisk-, eller pædagogisk uddannelsesbaggrund, ser Flest i gruppen med en sundhedsfaglig eller teknisk Fyn som en mulighed baggrund, ser Fyn som en mulighed

Andel, der svarer ja til spørgsmålet “Fyn ville være en mulighed, hvis jeg/vi skal flytte i fremtiden” Ja, Fyn ville være en mulighed, hvis jeg/vi skal flytte i fremtiden Sundhedsfaglig

66%

Teknisk

64%

Pædagogisk

59%

Samfundsfaglig Humanistisk Naturvidenskabelig

50% 46% 45%

Procenttallet viser, hvor stor en andel af gruppen svarer "ja" på spørgsmålet: "Vil Fyn være en mulighed, hvis du/I skal flytte i fremtiden?"

Procenttallene viser, hvor stor en andel af de forskellige faggrupper, der ser Fyn som en mulighed i fremtiden. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Side 26

potentielle tilbageflyttere

Dårlige jobmuligheder afskrækker potentielle tilbageflyttere Vurdering af egne jobmuligheder: Gode

Middel

20%

Dårlige

32%

48%

Vurdering af partners jobmuligheder: Gode

Middel

27%

Dårlige

32%

40%

Figurerne viser, hvordan jobmulighederne på Fyn bliver vurderet af dem, der ser Fyn som en mulighed. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Studerende og beskæftigede er mest optimistiske omkring jobmulighederne på Fyn Vurdering af jobmuligheder på Fyn, efter socialøkonomisk status Gode

Under uddannelse

Middel

31%

I arbejde

26%

Arbejdsløs

25%

Gode

Dårlige

49%

38%

30%

Middel

20%

36%

45%

Dårlige

Figuren viser, hvordan jobmulighederne på Fyn bliver vurderet af forskellige socialøkonomiske grupper, der ser Fyn som en mulighed. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Regional Udviklingsplan

Side 27

Dem, der ser Fyn som en mulighed, har stærkere relationer til området. Bedre boligforhold trækker ikke på de fraflyttede Fordelene ved Fyn Fyn er en mulighed, hvis jeg/vi skal flytte

Fyn er ikke en mulighed, hvis jeg/vi skal flytte Jeg/vi har venner, som vi gerne vil bo tættere på

40%

58%

Jeg/vi har familie, som vi gerne vil bo tættere på

75%

89%

Jeg/vi har mulighed for at få en bedre bolig, for de samme boligudgifter

77%

84%

Procenttallene viser bl.a., hvor stor en andel af de potentielle tilbageflyttere og øvrige fraflyttere, der gerne vil bo tættere på familie og venner på Fyn. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik


Viden til vækst og til handling Fyn og øerne er et velafgrænset område. Det giver de ti kommuner en stærk identitet som værende fynske kommuner. Ikke desto mindre, spænder kommunerne over meget forskellige kendetegn, fra storbyen Odense til de naturskønne omgivende kommuner langs Fyns kyst og til øerne i syd. Fyns placering midt i Danmark kan være grobund for vækst og udvikling. Men stigende krav til bosætning, herunder flere og mere varierende muligheder for kultur- og fritidsoplevelser, såvel som unikke bymiljøer, giver en udfordring til byregionens attraktivitet. Rapporten er udarbejdet, som en del af Regional Udviklingsplans initiativ i Byregion Fyn. Målet med initiativet er at levere analyser, der kan tegne et samlet billede af Fyns tilstand, for derpå at designe og iværksætte nye initiativer, der skaber øget bosætning, investeringer og erhvervsudvikling. Rapporten belyser bosætningsforhold og flyttemønstre på Fyn og de fynske øer, med fokus på fraflytternes og tilbageflytternes motiver for at flytte. Analyserne i rapporten er baseret på 1.413 interviewundersøgelser af fraflyttere og tilbageflyttere, som afsluttede grundskolen på Fyn eller de fynske øer i årene 1993 til og med 1999. Interviewundersøgelsen og indsamlingen af data er gennemført af Danmark Statistik, mens analysen af de indsamlede data og udarbejdelse af rapporten er udført af Region Syddanmark.

Se mere på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Regional Udvikling / Strategi & Analyse

Damhaven 12

7100 Vejle

Profile for Region Syddanmark

Relationer til Fyn og de fynske øer  

Relationer til Fyn og de fynske øer