KONTUR 2018 Esbjerg

Page 1

Å P FÅ UR AD T P N i O IN K D

2018

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur

ESBJERG KOMMUNE

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

INDBYGGERPROFIL KOMMUNEPROFIL

05. Kontur 2018 Book.indb 1

18-12-2018 12:20:13


INTRO

Det gode liv som vækstskaber Effektive strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om en enkelt kommune eller 22, om de enkelte områder i regionen, om regionen som helhed og om hele landet. Kontur er en integreret del af indsatssporet viden i bevægelse i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der arbejder med visionen om det gode liv som vækstskaber. Den syddanske vækst er i stigende grad afhængig af investeringer i forbedring af borgernes rammer. Investeringer i uddannelse, sundhed, infrastruktur og tryghed er helt centrale, hvis man vil tiltrække og fastholde kreative, engagerede og produktive borgere. Men det kræver viden om, hvad der kan forbedre rammerne for borgernes liv.

Indhold

KONTUR 2018 samler de vigtigste nøgletal og tegner en profil af kommunens rammer og indbyggere.

INDBYGGERPROFIL / side 4 Befolkningsudvikling Flyttemønstre

Med venlig hilsen

Pendling Sundhed Indkomst Regional Udvikling / Strategi & analyse

Uddannelse Tryghed

Digital infrastruktur

KOMMUNEPROFIL / side 32

Beskæftigelse Erhvervsstruktur

Kontur 2018 for Esbjerg Kommune er udgivet af Region Syddanmark.

Iværksætteri Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & Analyse Foto: Lasse Hyldager, Esbjerg Kommune og Colourbox.com Design: Mediegruppen Reklamebureau

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 2

Klima Huspriser

2

INTRO • • •

18-12-2018 12:20:14


INTRO

Kommuneprofilen tegner et billede af kommunens arbejdsmarked og erhvervsstruktur, hvordan udviklingen har været, hvilke vækstog udviklingsmuligheder kommunen har, og hvilke udfordringer kommunen står overfor. Her findes fakta om arbejdspladser, beskæftigelse, erhvervsstruktur, tilgængelighed, produktivitet, klima og huspriser.

Indbyggerprofilen viser, hvordan befolkningen udvikler sig, hvem der bor i kommunen, og hvilke kompetencer og ressourcer de har. Kort fortalt findes her fakta om befolkningsudviklingen, demografi, pendlingsstrømme, flyttemønstre, indkomst, uddannelse, sundhed og kriminalitet.

ESBJERG I TAL Indbyggere:

Arbejdspladser:

116.100

60.200

Befolkningsudvikling

Største byer:

(2013-2018):

ESBJERG (72.400) RIBE (8.300) BRAMMING (7.200)

0,9%

Arbejdspladser inden for 60 min. fra Esbjerg by:

184.100

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 3

3

INTRO • • •

18-12-2018 12:20:20


INDBYGGERPROFIL Menneskene I Esbjerg Kommune er der 116.000 indbyggere. Indbyggertallet har de seneste fem år været svagt stigende, men vækster dog ikke lige så meget som gennemsnittet for Syddanmark. Esbjerg Kommune har nettotilflytning fra Billund Kommune og nabokommunerne Tønder og Vejen. Hver fjerde job i kommunen varetages af en indpendler, som bor i en anden kommunen. 20 pct. af de beskæftigede indbyggere kører dagligt til et job i en anden kommune. De største daglige pendlingsstrømme både ud og ind af kommunen er til og fra Varde og Vejen kommuner. Den gennemsnitlige indkomst i kommunen er på 246.100 kroner om året. Det er noget over regionsgennemsnittet, men under landsgennemsnittet.

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 4

4

INDHOLD Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Sundhed Indkomst Uddannelse Tryghed

Digital infrastruktur

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:23


KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 5

5

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:28


BEFOLKNINGSUDVIKLING

BEFOLKNINGSPYRAMIDE 2018

Esbjerg

Hele landet

Esbjerg

2.136

Hele Hele landet landet

3.161

5.380

80 år 80+år + 5.853

7.171

70-79 70-79 år år 7.210

8.352

8.144

7.270

7.304

6.607

6.196

7.989

7.246

6.872

6.664

6.423

60-69 60-69 år år 50-59 50-59 år år 40-49 40-49 år år 30-39 30-39 år år 20-29 20-29 år år 10-19 10-19 år år 0-90-9 år år

6.083

101.849 101.849 258.965 258.965

158.162 158.162 285.896 285.896 337.384 337.384

326.485 326.485

395.863 395.863

399.839 399.839

381.281 381.281

384.475 384.475

333.725 333.725

344.194 344.194

380.726 380.726

397.570 397.570

332.868 332.868

349.402 349.402 318.841 318.841

302.431 302.431

BEF1_Befolkningspyramide 10 år intervaller 1. træk 220518

BEF1_Befolkningspyramide BEF1_Befolkningspyramide 10 år 10 intervaller år intervaller 1. træk 1. træk 220518 220518

Der er 116.100 indbyggere i kommunen

Mænd

Kvinder

Figurerne viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper i kommunen og i hele landet i 3. kvartal 2018, afrundet total. Den grå kontur angiver aldersfordelingen i hele landet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEFOLKNINGSUDVIKLING I KOMMUNEN 2013-2018 Kortet viser befolkningsudviklingen i kommunen i perioden 1. kvartal 2013- 3. kvartal 2018. Farverne på kortet og i cirklerne viser udviklingen i henholdsvis landområderne og i byerne: 10 pct. og derover 5 pct. til 10 pct. 0 til 5 pct. -5 pct. til 0 pct. -10 pct. til -5 pct. -10 pct. og derunder

Cirklerne viser størrelsen af byerne: Større byer (over 10.000 indb.) Mellembyer (2.000—10.000 indb.) Landsbyer (200—2.000 indb.)

Landbefolkningen udgøres af befolkningen i sogne, fratrukket indbyggerne i eventuelle byer. Rene bysogn har en skraveret sognegrænse. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 6

6

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:29


BEFOLKNINGSUDVIKLING Esbjerg

BEFOLKNINGSUDVIKLING 2013-2018 Fanø Vejle Odense Kolding Middelfart Nyborg Fredericia Nordfyns Billund Esbjerg Svendborg Faaborg-Midtfyn Varde Vejen Assens Kerteminde Haderslev Aabenraa Sønderborg Langeland Tønder Ærø Syddanmark Hele landet

5,5% 5,2% 4,8% 3,5% 2,2% 2,2% 2,2% 1,4% 1,0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% -0,2% -0,3% -1,3% -2,0% -2,5% -6,4% 1,7% 3,3%

Figuren viser befolkningsudviklingen i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 1. kvartal 2013 til 3. kvartal 2018. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks StatistikBEF3_Befolkningsudvikling

i procent 2013-2018 1.træk 170918

Esbjerg ÅRLIG BEFOLKNINGSUDVIKLING 2013-2018

105

100

95

90 2013

Esbjerg

2014

2015

2016

AssensSyddanmark Billund Haderslev

Indeks, 1. kvartal 2013Nordfyns = 100

2017

2018K1

Fanø Hele landet

2018K2

2018K3

Fredericia Faaborg-Midtfyn Øvrige syddanske kommuner

Kerteminde

Kolding

Langeland

Middelfart

Nyborg

Odense

Svendborg

Sønderborg Ærø

Tønder

Varde

Vejen

Vejle

Aabenraa

Syddanmark

Hele landet

Esbjerg

Figuren viser befolkningsudviklingen i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 1. kvartal 2013 til 3. kvartal 2018. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF8_Årlig befolkningsudvikling 2013-2018 1.træk 170918 KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 7

7

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:30


BEFOLKNINGSUDVIKLING

Assens Esbjerg

BEFOLKNINGSREGNSKAB 2013-2018

Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling

35 861

Fødselsoverskud Fødselsoverskud

Nettotilflyttede Nettotilflyttede

-640

-2.647

717

Figuren viser befolkningsregnskabet i kommunen i perioden 1. kvartal 2013 til og med 3. kvartal 2018. Den samlede befolkningsudvikling i kommunen er et resultat af forholdet mellem antallet af fødte og døde, tilflyttere og fraflyttere til og fra andre kommuner samt indvandrere og udvandrere.

-635

Nettoindvandrede Nettoindvandrede

1.383

2.762

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF5_Befolkningsbalancen 2013-2018 1.træk 170918 BEF5_Befolkningsbalancen 2013-2018 1.træk 170918

ANDEL 25-64 ÅRIGE 2018

Esbjerg

Fanø

44,8%

Ærø

44,9%

Langeland

47,1%

Sønderborg

48,9%

Kerteminde

49,0%

Nyborg

49,3%

Svendborg

49,3%

Faaborg-Midtfyn

49,4%

Tønder

49,7%

Aabenraa

49,8%

Varde

49,9%

Middelfart

49,9%

Assens

49,9%

Haderslev

50,2%

Vejen

50,4%

Billund

50,5%

Odense

50,6%

Nordfyns

50,7%

Kolding

50,9%

Esbjerg

50,9%

Vejle

50,9%

Fredericia Syddanmark Hele landet

51,0% 50,2% 51,3%

BEF4_Andel af 25-642018 årige 2018 230418 8 1. træk INDBYGGERPROFIL KONTUR

05. Kontur 2018 Book.indb 8

Figuren viser andelen af 25-64 årige i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 1. kvartal 2018.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

•••

18-12-2018 12:20:30


BEFOLKNINGSUDVIKLING

BEFOLKNINGSUDVIKLING FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER 2013-2018 OG 2018-2038

0-24 år

25-64 år

65+ år

2013-2018

2018-2038

2013-2018

2018-2038

2013-2018

2018-2038

Esbjerg

-3%

-2%

-1%

-9%

13%

36%

Sydvestjylland

-4%

-3%

-1%

-9%

13%

36%

Syddanmark

-2%

-2%

0%

-5%

11%

35%

Hele landet

0%

5%

2%

-0%

12%

37%

Tabellen viser befolkningsudviklingen i kommunen fra 2013 til 2018 og den forventede befolkningsudvikling fra 2018 til 2038 i tre aldersgrupper. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING 2018-2038 Esbjerg

115 110 105 100 95 90 85 2018 Esbjerg

2023 Syddanmark

2028

2033

Hele landet

2038

Øvrige syddanske kommuner

Indeks, 2018 = 100 Figuren viser den forventede befolkningsudvikling i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2018-2038. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BEF7_Befolkningsfremskrivning 2018-2038 1.træk 080518

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 9

9

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:30


FLYTTEMØNSTRE

FLYTNINGER 2007 OG 2017

2007

Udvikling 2007-2017 (pct.)

2017

Tilflytning

3.760

4.017

6,8

Indvandring

1.252

1.498

19,6

Samlet tilflytning

5.012

5.515

10,0

Fraflytning

4.255

4.484

5,4

Udvandring

841

1.020

21,3

5.096

5.504

8,0

-84

11

Samlet fraflytning Nettotilflytning

Tabellen viser antal flytninger og udviklingen over tid til og fra kommunen. Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Esbjerg

UDVIKLING I FLYTNINGER 2007-2017 6.000

Antal flytninger

5.600

5.200

4.800

4.400 2007 Samlet tilflytning

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Samlet fraflytning Tilflytning

Fraflytning

Figuren viser udviklingen i antal flytninger til og fra kommunen fra 2007 til 2017. Både flytninger mellem kommuner samt ind- og udvandring er medregnet. FLY2_Udvikling i flytninger 2007-2017 1. træk 140318

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 10

10

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:30


FLYTTEMØNSTRE

Esbjerg

FLYTNINGER FORDELT PÅ ALDER 2015-2017 450

Antal flytninger

Titel

300 150 0 0 år

10 år

20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

80 år

90 år

100 år

110 år

120 år

-150 -300 -450 Til

Fra

Netto

Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Nettotilflytning er vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere i årene 2015-2017. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er Titel medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Fraflytning

Tilflytning

Netto

MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER — NETTO 2017 FLY3_Flytninger fordelt på alder 1. træk 2015-2017. 190318

500 og derover 100 til 499 0 til 99 -99 til -1 -100 og derunder

Kortet viser mellemkommunale flytninger (netto) i hele landet i 2017. Netto defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Kun flytninger mellem kommuner er medtaget. Ind- og udvandring indgår ikke. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 11

11

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:31


FLYTTEMØNSTRE Assens Esbjerg

FLYTNINGER TIL OG FRA ESBJERG KOMMUNE 2015-2017 50 og derover 20 til 49 10 til 19 -10 til -19 -20 til -49 -50 og derunder

(

(

NETTOTILFLYTNING FORDELT PÅ INDKOMST 2016 OG 2017 700.000+ kr

-5

700.000+ kr

400.000-699.999 kr 400.000-699.999 kr

-3

11 -93

( (

300.000-399.999 kr 300.000-399.999 kr

149 -178

200.000-299.999 kr 200.000-299.999 kr

-163 76

100.000-199.999 kr 100.000-199.999 kr

-53 -261

(

( (

(

(

(

(

(

( (

(

( ( ( (

(

( (

(

(

( (

(

0-99.999 kr

(

(

(

( ( (

( ( (( ( (

(

0-99.999 kr

-396

-247

(

(

Figuren viser nettotilflytning (tilflytning minus fraflytning) i forBlå viser de kommuner, hvorfra der har været en nettoskellige indkomstintervaller i 2016 og 2017. Med i opgørelsen er tilflytning til Esbjerg. Rød viser de kommuner, hvortil der har FLY6_Nettotilflytning fordelt på indkomst 2016-2017 1.træk 091018 kun indenlandske flytninger mellem kommunerne for personer, været en nettofraflytning fra Esbjerg samlet i perioden 2015FLY6_Nettotilflytning fordelt på indkomst 2016-2017 1.træk 091018 der er fyldt 15 år. 2017. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

TOP 10 OVER TILFLYTNINGER 2015-2017

TOP 10 OVER FRAFLYTNINGER 2015-2017

Fra

Tilflyttere 2015-2017

Andel af samtlige tilflyttere

Varde

2.114

17,9%

Vejen

946

Aarhus

Til

Fraflyttere 2015-2017

Andel af samtlige fraflyttere

Varde

2.123

15,9%

8,0%

Aarhus

1.468

11,0%

881

7,5%

København

1.022

7,7%

København

716

6,1%

Vejen

892

6,7%

Tønder

635

5,4%

Odense

816

6,1%

Odense

587

5,0%

Kolding

597

4,5%

Kolding

485

4,1%

Tønder

539

4,0%

Haderslev

412

3,5%

Vejle

467

3,5%

Ringkøbing-Skjern

341

2,9%

Haderslev

398

3,0%

Vejle

334

2,8%

Ringkøbing-Skjern

323

2,4%

Tabellerne viser de kommuner i landet, som kommunen får flest tilflyttere fra og afgiver flest fraflyttere til, samlet i perioden 2015-2017. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 12

12

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:34


KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 13

13

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:42


PENDLING

PENDLINGSMØNSTRE I KOMMUNEN 2011 OG 2016

2011

Vækst 2011-2016

2016

Antal

12.939

15.196

17,4%

I procent af antal arbejdspladser

21,9%

25,3%

3,4 pct.point

Antal

8.977

10.705

19,2%

Udpendling

I procent af antal beskæftigede borgere

16,3%

19,2%

3,0 pct.point

Nettoindpendling

Antal i alt

3.962

4.491

Indpendling

Tabellen viser pendlingsmønstret i kommunen. Indpendlere arbejder i kommunen, men bor i en anden kommune. Udpendlere har bopæl i kommunen, men arbejder i en anden kommune. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Udpendling til udlandet indgår. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

PENDLING OG UDDANNELSESNIVEAU 2016 Esbjerg

40%

Udpendlere

Indpendlere

Uden erhv. komp. udd.

2.644

3.274

Erhvervsfaglig

3.968

6.425

KVU

709

1.055

MVU

2.371

2.564

LVU

932

1.771

Andel indpendlere

LVU

KVU 30% Erhvervsfaglig udd.

20%

10% 10%

MVU

Uden erhv. komp. udd.

20%

30%

40%

Andel udpendlere

PEN2A_Pendling fordelt på uddannelsesniveau 2016 figur 1.træk 210518

Figuren viser andelen af beskæftigede, der pendler ud af kommunen (x-akse), samt andelen af arbejdspladser, der varetages af indpendlere (y-akse), fordelt på uddannelsesniveau; 2016.

Tabellen viser antallet af indpendlere og udpendlere fordelt på uddannelsesniveau 2016. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 14

14

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:42


PENDLING

UDPENDLING FRA ESBJERG 2011 OG 2016 Esbjerg

2.842 2.528

2011 2016 1.657 1.383

865 709

639

542

Varde

Vejen

Kolding

430

Tønder

504

Billund

Figuren viser antal udpendlere i 2011 og 2016 til de kommuner, som flest pendler til. Udpendlere, der pendler ud af landet, indgår. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2011

2016

PEN3_Udpendling 2011-2016 1.træk 250418

INDPENDLING TIL ESBJERG 2011 OG 2016 Esbjerg

4.960

2011

4.585

2016

1.780

1.932

650

Varde

Vejen

872

742

721

386

Kolding

Tønder

513

Haderslev

Figuren viser antal indpendlere i 2011 og 2016 fra de kommuner, hvor flest indpendlere bor. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2011

2016

PEN4_Indpendling 2011 og 2016 1. træk 300418 KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 15

15

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:42


PENDLING

SÅ LANGT KAN MAN KOMME I BIL 2018 Silkeborg

Aarhus

Herning

Horsens

Give Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle Kalundborg

Børkop

Varde

Bogense

Fredericia Strib Esbjerg

Brørup

Bramming

Holsted

Otterup

Middelfart

Kolding

Vejen Lunderskov

Søndersø Munkebo

Vamdrup

Langeskov

Vissenbjerg Bellinge

Ribe

Kerteminde

Odense

Aarup

Nyborg

Årslev Vojens

Glamsbjerg

Assens

Haderslev

Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Rødekro

Løgumkloster

Svendborg

Nordborg

Aabenraa

Thurø By

Augustenborg

Tønder

Gråsten

Rudkøbing

Sønderborg

Broager Padborg

Fra Esbjerg by i bil på: 0-30 min. 30-60 min.

Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen i bil inden for hhv. 30 og 60 minutter. Kortet er baseret på målte hastigheder. Data er indsamlet i september 2018.

Kilde: Region Syddanmark, OSM og Speedmap

SÅ LANGT KAN MAN KOMME MED KOLLEKTIV TRAFIK 2018 Silkeborg

Aarhus

Herning

Horsens

Give Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle Kalundborg Børkop

Varde

Brørup

Bramming

Holsted

Otterup

Middelfart

Kolding

Vejen Lunderskov

Bogense

Fredericia Strib

Taulov Esbjerg

Søndersø Kerteminde

Munkebo

Vamdrup Odense

Aarup Vissenbjerg

Ribe

Bellinge

Langeskov Nyborg

Årslev Vojens

Assens

Haderslev

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Rødekro

Svendborg

Nordborg

Aabenraa

Thurø By

Augustenborg

Tønder

Gråsten Broager

Sønderborg

Rudkøbing

Fra Esbjerg by med kollektiv trafik på: Padborg

0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Kortet viser, hvor langt man kan nå fra byen ved hjælp af kollektiv trafik inden for hhv. 30, 60 og 90 minutter. Kollektiv trafik inkluderer bus og tog. Data er indsamlet i september 2018. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 16

16

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:46


SUNDHED

Esbjerg

80,6

81,4

81,2

81,1

81,0

80,9

80,9

80,8

80,8

80,7

80,7

80,7

80,6

80,6

80,6

80,4

80,4

80,3

79,8

80,2

81,8

MIDDELLEVETID 2017

Figuren viser den forventede middellevetid (år)SUN1_Middellevetid for 0-årige i de syddanske kommuner. Data for Fanø og Ærø er ikke tilgængelige. 2016 1. træk 260318 Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Esbjerg SYGEHUSKONTAKTER OG LÆGEBESØG PR. 1.000 INDBYGGERE 2017

Regionsgennemsnit

10.000

Antal lægebesøg pr. 1.000 indbyggere

9.500

Haderslev

Sønderborg

Tønder

Aabenraa

Langeland

Esbjerg

9.000 Nordfyns Kolding 8.500

Assens

Regionsgennemsnit

Billund

Vejen

Kerteminde 8.000

Varde

Odense

Fredericia Nyborg Middelfart

Faaborg-Midtfyn Vejle 7.500

Fanø

Svendborg

Ærø 7.000 1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

Antal sygehuskontakter pr. 1.000 indbyggere

Figuren viser antallet af sygehuskontakter (indlæggelser og ambulante) og antal2017 lægebesøg ved almen praktiserende læge pr. 1.000 SUN2_Sygehuskontakter og lægebesøg pr. 1.000 indbygger 1.træk 150818 indbyggere (over 18 år) i de syddanske kommuner i 2017. De blå stiplede linjer angiver regionsgennemsnittet. Lægebesøg omfatter også telefon- og e-mail konsultationer. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 17

17

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:47


SUNDHED

UDVIKLING I LÆGEBESØG PR.Esbjerg 1.000 INDBYGGERE 2014-2017 102

Esbjerg Syddanmark

100

Hele landet

98 2014

2015

Indeks, 2014 = 100

2016

Hele landet

Syddanmark

2017

Esbjerg

Figuren viser udviklingen i antallet af lægebesøg ved almen praktiserende læge pr. 1.000 indbyggere (over 18 år) i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2014-2017. Lægebesøg omfatter også telefon- og e-mail konsultationer. SUND8_Udvikling i antal lægebesøg, 1. træk 071118

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Esbjerg

KRONISKE SYGDOMME OG FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER 2017

11,7%

9,9%

Esbjerg 6,3% 5,2%

3,1%

Hjertekarsygdomme

Syddanmark

2,9%

Kroniske lungesygdomme

Forebyggelige indlæggelser

Figuren viser andelen af indlæggelsesforløb, der er relateret til udvalgte kroniske sygdomme og forebyggelige indlæggelser i kommunen og i Syddanmark i 2017. Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser af 65+ årige, hvor årsagen til indlæggelsen kunne have været forebygget. Se appendiks side 54 for en definition Esbjerg af forebyggelige indlæggelser. Syddanmark Kilde: Region Syddanmark og sundhedsdatastyrelsen

SUN3_Kroniske sygdomme og forebyggelige indlæggelser 2017 1.træk 131118, NY KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 18

18

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:47


SUNDHED

UDVIKLING I SYGEHUSKONTAKTER, KRONISKE SYGE 2014-2017 Esbjerg

23,1% 21,4% 17,7% 17,6% 17,4% 15,8% 15,0% 14,9% 13,8% 10,6% 10,1% 8,4% 6,1% 5,5% 5,2% 5,1% 5,0% 4,7% 3,7% -1,3% -2,8% -4,6% 9,4%

Tønder Aabenraa Vejen Varde Sønderborg Billund Fanø Esbjerg Haderslev Kerteminde Vejle Assens Langeland Kolding Ærø Svendborg Faaborg-Midtfyn Odense Nordfyns Nyborg Middelfart Fredericia Syddanmark

Figuren viser udviklingen i antallet af sygehuskontakter relateret til udvalgte kroniske sygdomme (hjertekarsygdomme, SUN4_Udvikling kroniske syge 1. træk 130818 diabetes og KOL) pr. 1.000 indbyggerei sygehuskontakter, over 18 år i kommunen og2014-2017 i Syddanmark i perioden 2014-2017. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Esbjerg

UDVIKLING I PSYKIATRISKE SYGEHUSKONTAKTER 2014-2017

0%

Esbjerg 7%

Mænd Kvinder 16%

Syddanmark 19%

Kvinder

Mænd

Figuren viser udviklingen i antallet af psykiatriske sygehuskontakter for både mænd og kvinder over 18 år i kommunen og i Syddanmark i perioden 2014-2017. SUN6 - Psykiaktriske kontakter mænd og kvinder 2014-2017 1.træk 290818

Kilde: Region Syddanmark

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 19

19

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:47


KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 20

20

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:55


Esbjerg

INDKOMST

kr. 256.600

kr. 239.800

kr. 262.500

kr. 256.300

kr. 255.600

kr. 251.300

kr. 250.300

kr. 246.200

kr. 246.100

kr. 244.400

kr. 240.200

kr. 238.000

kr. 236.800

kr. 235.100

kr. 234.500

kr. 234.000

kr. 232.700

kr. 231.900

kr. 231.800

kr. 231.700

kr. 230.300

kr. 229.100

kr. 222.200

kr. 221.700

INDKOMST PR. INDBYGGER 2016

Figuren viser den samlede indkomst pr. indbygger i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 2016. Se appendiks side 54 for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

IND1_Indkomst pr. indbygger 2016 1. træk 190318

INDKOMST PR. INDBYGGER 2016

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

Landsgennemsnit: 256.600 kr. Regionsgennemsnit: 239.800 kr.

Kortet viser den samlede indkomst pr. indbygger i alle landets kommuner i 2016. Se appendiks side 54 for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 21

21

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:20:58


INDKOMST

UDVIKLING I INDKOMST PR. INDBYGGER 2011-2016 Esbjerg

270.000

Indkomst pr. indbygger (kr.)

250.000

Esbjerg Syddanmark Hele landet

230.000

Øvrige syddanske kommuner 210.000

190.000

170.000 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Figuren viser udviklingen i den samlede indkomst pr. indbygger (løbende priser) i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2011-2016. Se appendiks side 54 for en definition af samlet indkomst. IND3_Udvikling i indkomst 2011-2016 1. træk 030418

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

INDKOMSTFORDELING 2016

Esbjerg

500.000+ kr.

400.000-499.999 kr.

300.000-399.999 kr.

200.000-299.999 kr.

100.000-199.999 kr.

0-99.999 kr. 0%

Esbjerg

Syddanmark

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hele landet

Figuren viser indkomstfordelingen (samlet indkomst) blandt de 25-64 årige i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2016. Se appendiks side 54 for en definition af samlet indkomst. Kilde: Region Syddanmark og CRT

Esbjerg

Syddanmark

Hele landet

INDBYGGERPROFIL •• KONTUR 2018 IND4_Indkomstfordeling i 22 kommunen 2016 1. træk•021018

05. Kontur 2018 Book.indb 22

18-12-2018 12:20:58


INDKOMST

UDVIKLING I INDKOMSTULIGHED 1996-2016 Esbjerg

Forhold mellem højeste og laveste indkomstgrupper

3,6

3,4

Esbjerg

3,2

Hele landet Øvrige syddanske

3,0

kommuner

2,8

2,6

2,4

2,2 1996

2001

2006

2011

2016

Figuren viser udviklingen i indkomstulighed fra 1996 til 2016. Ulighed måles ved at sammenholde indkomstniveauet for de 10 IND7de - Udvikling - 2016 1. træk 260418Indkomst måles som disponibel indkomst. pct. i den højeste indkomstgruppe og 10 pct.i indkomstulighed i den laveste1996 indkomstgruppe. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

GENNEMSNITLIG HUSSTANDSINDKOMST 2016 750.000 kr. og derover 600.000 til 749.999 kr. 450.000 til 599.999 kr. 300.000 til 449.999 kr. under 300.000 kr.

Kortet viser kommunens største by opdelt på kvadrater (100m x 100m). Farven angiver den gennemsnitlig husstandsindkomst i 2016 for de personer, der bor i kvadratet. Kvadrater med få husstande er af diskretionshensyn slået sammen. Kilde: Region Syddanmark og KMS og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 23

23

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:00


UDDANNELSE

UDDANNELSESNIVEAU 2018

Erhvervsfaglig

Grundskole

Gymnasial

KVU

MVU

LVU

Esbjerg

21%

5%

39%

6%

20%

8%

Sydvestjylland

22%

5%

41%

6%

19%

7%

Syddanmark

21%

5%

40%

6%

18%

9%

Hele landet

19%

7%

35%

6%

18%

16%

Tabellen viser andel indbyggere (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2018. Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse (almen og erhvervsgymnasial uddannelse), erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Esbjerg

74,8%

73,5%

76,6%

75,6%

74,9%

74,8%

74,7%

74,7%

74,6%

73,9%

73,5%

73,4%

73,2%

72,8%

72,7%

72,4%

71,9%

71,6%

71,4%

71,0%

70,5%

70,2%

67,6%

79,8%

ANDEL MED ERHVERVSKOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE 2018

Figuren viser andelen af de 25-64 årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglig og videregående uddannelse) i kommunen, i Syddanmark og hele landet i 2018. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDD2_Andel med erhvervskompetencegivende uddannelse 2018 1. træk 190618 KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 24

24

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:00


UDDANNELSE

FRAFALD PÅ UNGDOMSUDDANNELSER — GYMNASIAL UDDANNELSE

12%

12%

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

11% 12% 13%

11%

11%

11%

13%

14%

Landsgennemsnit: 13,9% Regionsgennemsnit: 12,3%

12% 9%

13% 14%

13%

11%

12% 12%

12%

14%

22%

Kortet viser andel af de unge i de syddanske kommuner, der er startet på en gymnasial uddannelse i 2014, som er faldet fra inden for tre år. Data for Fanø kommune er ikke tilgængelig. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn og Undervisning

FRAFALD PÅ UNGDOMSUDDANNELSER — ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE

40%

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit

46%

32%

Under regionsgennemsnit 50% 45%

50%

43%

50%

40% 46%

Landsgennemsnit: 46,3% Regionsgennemsnit: 45,4%

45% 51% 50%

40% 41% 37% 45%

48% 43%

42%

48% 37%

Kortet viser andelen af de unge i de syddanske kommuner, der er startet på en erhvervsfaglig uddannelse i 2014, som er faldet fra inden for tre år. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 25

25

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:01


UDDANNELSE

DE UNGES FORVENTEDE UDDANNELSESNIVEAU OM 25 ÅR

Tabellen viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2016. Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Nationalt er målsætningen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn, Undervisning og LIgestilling

Andel med mindst en ungdomsudd. (pct.) Drenge

Piger

Andel med videregående udd. (pct.) Drenge

Piger

Assens

91

92

53

68

Billund

90

94

48

68

Esbjerg

90

94

56

71

Fanø

88

94

55

78

Fredericia

89

95

49

69

Faaborg-Midtfyn

89

93

52

67

Haderslev

89

93

52

69

Kerteminde

88

93

49

64

Kolding

91

93

56

70

Langeland

84

92

45

63

Middelfart

93

95

54

73

Nordfyns

88

92

46

66

Nyborg

90

94

54

69

Odense

89

93

58

74

Svendborg

91

94

58

71

Sønderborg

88

94

54

73

Tønder

86

92

45

65 73

Varde

92

95

54

Vejen

87

94

49

67

Vejle

91

94

56

72

Ærø

89

93

52

66

Aabenraa

90

94

50

68

Syddanmark

90

94

53

70

Hele landet

89

94

54

70

DE UNGES UDDANNELSESSØGNING 2017

25%

20% Over regionsgennemsnit Under regionsgennemsnit, men over landsgennemsnit Under landsgennemsnit

24% 22%

28%

30% 19%

18%

24%

17% 15%

24%

24% 19%

24%

23%

Landsgennemsnit: 19% Regionsgennemsnit: 22%

19% 24%

24% 14%

36%

Kortet viser, hvor stor en andel af de unge (afgangselever fra 9. og 10. klasse), der er startet på en erhvervsfaglig uddannelse i 2017. Den syddanske målsætning er, at 25 pct. af en årgang skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse i 2020. Data for Fanø Kommune er ikke tilgængelig. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 26

26

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:01


UDDANNELSE

Esbjerg

KARAKTERGENNEMSNIT UNDER 2 FOR DRENGE OG PIGER 2017

9,8% Esbjerg 12,2%

Piger

11,4% Syddanmark 13,5% Drenge

11,4% Hele landet 13,0%

Figuren viser, hvor stor en andel af 9. klasses årgang, der enten ikke har taget en fuld afgangsprøve eller har et karaktergennemsnit under 2 i dansk og/eller matematik ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2017. Piger Drenge Esbjerg Kun prøvepligtige skoler er medtaget. Kilde: Region Syddanmark og Ministeriet for Børn og Undervisning

UDD8_Karaktergennemsnit under 2 1.træk 130618

10,2%

10,3%

12,8%

12,4%

11,7%

11,4%

11,3%

11,3%

11,2%

11,2%

11,2%

11,2%

11,1%

10,9%

10,7%

10,6%

10,5%

10,2%

10,0%

9,5%

9,4%

8,9%

8,4%

14,8%

UNGE, DER HVERKEN ER I ARBEJDE ELLER UNDER UDDANNELSE 2016

Figuren viser andelen af unge (16-24 år), som hverken er i arbejde eller under uddannelse i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2016. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDD12_Unge hverken i arbejde eller uddannelse 2016 1.træk 020518 KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 27

27

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:01


UDDANNELSE

BOPÆL OG UDDANNELSE — 15 ÅR EFTER GRUNDSKOLEN — FORTSAT I KOMMUNEN OG HJEMVENDTE Fortsat i kommunen

KVINDER

MÆND

Uden erhvervskomp. udd.

20%

21%

Erhvervsfaglig + KVU

44%

62%

MVU + LVU

36%

17%

535

671

KVINDER

MÆND

Uden erhvervskomp. udd.

23%

30%

Erhvervsfaglig + KVU

33%

48%

MVU + LVU

44%

22%

266

260

Samlet antal

Hjemvendte

Samlet antal

Tabellen viser uddannelsesniveauet for dem, der forlod grundskolen i 1999-2001 fordelt efter deres bopæl 15 år efter. Fortsat i kommunen: Unge, der forlod grundskolen i Esbjerg Kommune og forblev bosiddende i kommunen de følgende 15 år. Hjemvendte: Unge, der forlod grundskolen i Esbjerg Kommune og flyttede væk, men igen var bosiddende i kommunen 15 år senere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BOPÆL OG UDDANNELSE — 15 ÅR EFTER GRUNDSKOLEN — FRAFLYTTERE OG TILFLYTTERE Fraflyttere

KVINDER

MÆND

Uden erhvervskomp. udd.

11%

17%

Erhvervsfaglig + KVU

28%

32%

MVU + LVU

61%

51%

721

684

KVINDER

MÆND

Uden erhvervskomp. udd.

19%

21%

Erhvervsfaglig + KVU

34%

49%

MVU + LVU

48%

30%

432

408

Samlet antal

Tilflyttere

Samlet antal

Tabellen viser uddannelsesniveauet for dem, der forlod grundskolen i 1999-2001 fordelt efter deres bopæl 15 år efter. Fraflyttere: Unge, der forlod grundskolen i Esbjerg Kommune, og ikke var bosat i kommunen 15 år senere. Tilflyttere: Unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end Esbjerg, men var bosat i Esbjerg Kommune 15 år senere. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 28

28

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:02


UDDANNELSE

REJSETID TIL DE GYMNASIALE UDDANNELSER 2018 Give

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen (HF)

Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle Brejning Børkop

Varde

Esbjerg Nordby

Brørup

Bramming

Holsted

Vejen

Otterup

Middelfart

Kolding

Lunderskov

Bogense

Fredericia Strib

Taulov

Søndersø

Kerteminde

Munkebo

Vamdrup Aarup Ribe

Odense Vissenbjerg Bellinge Sankt Klemens

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Assens

Haderslev

Vojens

Langeskov Nyborg

Årslev

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Svendborg

Rødekro

Løgumkloster

Nordborg

Aabenraa

Thurø By

Augustenborg

Tønder

Gråsten

Rudkøbing

Sønderborg

Broager

Marstal

Padborg

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i oktober 2018. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

REJSETID TIL DE ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER 2018 Give

Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste:

Ølgod Grindsted

Jelling Billund

Vejle Brejning Børkop

Varde

Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik (SOSU-skoler)

Nordby

Brørup Vejen Holsted

Bramming

Otterup

Middelfart

Kolding

Lunderskov

Bogense

Fredericia Strib

Taulov Esbjerg

Søndersø Munkebo

Aarup Ribe

Odense Vissenbjerg Bellinge Sankt Klemens

Rejsetider: 0-30 min. 30-60 min. 60-90 min. Over 90 min.

Kerteminde

Vamdrup

Vojens

Assens

Haderslev

Langeskov Nyborg

Årslev

Glamsbjerg Ringe

Toftlund Skærbæk Faaborg Løgumkloster

Rødekro

Svendborg Nordborg

Aabenraa

Thurø By

Augustenborg

Tønder

Gråsten Broager

Rudkøbing

Sønderborg Marstal

Padborg

Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet. For rejser med under 5 km til uddannelsesstedet, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i oktober 2018. Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 29

29

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:12


TRYGHED

Esbjerg

44,9

47,6

46,6

35,4

39,7

36,9

34,3

34,0

33,0

31,9

31,9

31,6

30,1

29,4

26,5

25,0

24,9

24,7

23,8

22,9

22,4

15,2

22,1

44,8

ANMELDTE TYVERIER OG INDBRUD PR. 1.000 INDBYGGERE 2017

Figuren viser antal anmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere i de kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2017. Kilde: Region Syddanmark, Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

ANMELDTE VOLDSFORBRYDELSER PR. 1.000 INDBYGGERE 2017 TRY1_Anmeldte tyverier og indbrud pr. 1000 indbyggere 2017 1. træk 040418

1,5

2,3

Under landsgennemsnit

1,9

Over landsgennemsnit 2,7 1,5

1,3 2,2

2,9

1,3

1,8 2,4

1,2

2,3

1,2

1,9

Landsgennemsnit: 2,0 Regionsgennemsnit: 2,1

1,4 1,7 2,3 2,4

1,9 0,5

2,2

Kortet viser antal anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere i de syddanske kommuner i 2017. Kilde: Region Syddanmark, Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 30

30

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:19


DIGITAL INFRASTRUKTUR

DÆKNINGSGRAD 2017 — FORDELT PÅ POSTNUMRE

Dækningsgrad: 95 til 100 pct. 90 til 95 pct. 80 til 90 pct. 50 til 80pct. 20 til 50 pct.

Kortet viser andelen af alle boliger og virksomheder, der har adgang til bredbånd med 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i hvert enkelt postnummer i 2017. Den syddanske målsætning er, at hele regionen skal have adgang til mindst 100/30 Mbit/s i 2020. Kilde: Region Syddanmark og tjekditnet.dk

DÆKNINGSGRAD 2017 — FORDELT PÅ KOMMUNER

94%

Dækningsgrad: 95 til 100 pct. 90 til 95 pct. 20 til 90 pct.

95%

99% 98% 97%

97% 98%

98%

Hele landet: 89% Region Syddanmark: 94%

94%

90% 94%

98%

91%

92%

97%

92% 88% 96% 94%

97% 94%

51%

Kortet viser andelen af alle boliger og virksomheder, der har adgang til bredbånd med 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i de syddanske kommuner i 2017. Den syddanske målsætning er, at hele regionen skal have adgang til mindst 100/30 Mbit/s i 2020. Kilde: Region Syddanmark og tjekditnet.dk

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 31

31

INDBYGGERPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:20


KOMMUNEPROFIL Esbjerg I Esbjerg Kommune er der 60.200 arbejdspladser, hvoraf 70 pct. er i den private sektor. Det giver i alt kommunen 102 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder (25-64 år). Det er langt over det regionale gennemsnit på 92 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i alderen 25-64 år. I Esbjerg Kommune er 75,2 pct. af de 25-64 årige i beskæftigelse. Det er på niveau med regionsgennemsnittet. Esbjergs erhvervsmæssige styrker ligger især inden for ressourceområderne energi/miljø og transport.

INDHOLD Beskæftigelse Erhvervsstruktur Iværksætteri Klima Huspriser

Esbjerg Kommune er en af de kommuner i Syddanmark, som udleder mindst CO2 pr. indbygger og har også et energiforbrug pr. indbygger, som er under både regions- og landsgennemsnittet. Huspriserne i kommunen er over det regionale gennemsnit og har været pænt stigende de seneste år.

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 32

32

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:21


KONTUR 2018 2014

05. Kontur 2018 Book.indb 33

33

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:23


LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE

Esbjerg UDVIKLING I ANTAL BESKÆFTIGEDE LØNMODTAGERE 2016-2017

Kerteminde Fanø Kolding Assens Vejen Vejle Odense Middelfart Billund Fredericia Aabenraa Sønderborg Haderslev Faaborg-Midtfyn Nordfyns Varde Svendborg Tønder Esbjerg Nyborg Langeland Ærø Syddanmark Hele landet

4,1% 3,2% 3,0% 2,7% 2,4% 2,2% 2,1% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 1,2% 1,0% 0,7% 0,4% 0,3% -0,2% -0,2% -0,7% -0,9% -1,2% 1,5% 1,7%

LBM1_Udvikling i lønmodtagere antal beskæftigede ilønmodtagere 2016-2017 1.træk 100418 og i hele landet i perioden 2016-2017. Figuren viser udviklingen i antal beskæftigede kommunerne, i Syddanmark Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

UDVIKLING I ANTAL BESKÆFTIGEDE LØNMODTAGERE 2011-2017 Esbjerg

115

Esbjerg Syddanmark Hele landet 105

Øvrige syddanske kommuner

95

85 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Indeks, 2011 = 100 Figuren viser udviklingen i antal beskæftigede lønmodtagere i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2011-2017. LBM2_Udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere 2011-2017 1.træk 100418 Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 34

34

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:23


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

ARBEJDSPLADSER 2016

Antal arbejdspladser (heraf private) Assens

14.837

(10.803)

72

(52)

Billund

18.470

(14.748)

139

(111)

Esbjerg

60.171

(41.870)

102

(71)

1.062

(741)

69

(48)

Fredericia

27.344

(17.414)

106

(67)

Faaborg-Midtfyn

18.605

(13.111)

73

(52)

Haderslev

23.367

(15.787)

83

(56)

9.520

(7.199)

82

(62)

51.748

(38.698)

110

(82)

Langeland

4.455

(2.850)

74

(48)

Middelfart

17.328

(12.307)

91

(64)

Nordfyns

9.903

(7.049)

66

(47)

Nyborg

10.997

(7.027)

69

(44)

Odense

100.830

(63.674)

100

(63)

Svendborg

23.442

(14.567)

81

(50)

Sønderborg

32.249

(22.568)

88

(62)

Tønder

16.540

(11.932)

88

(63)

Varde

21.802

(15.557)

86

(62)

Vejen

20.079

(15.630)

93

(72)

Vejle

54.592

(38.708)

94

(67)

Ærø

2.325

(1.422)

83

(51)

28.367

(19.648)

96

(67)

568.033

(393.310)

93

(64)

2.805.073

(1.934.149)

95

(66)

Fanø

Kerteminde Kolding

Tabellen viser samtlige arbejdspladser i kommunerne og antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2016 (ultimo november). I parentes angives antal arbejdspladser i den private sektor.

Aabenraa Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Antal arbejdspladser pr. 100 25-64 årige (heraf private)

Hele landet

ARBEJDSPLADSER PR. 100 INDBYGGERE 2016

ARBEJDSPLADSER I KOMMUNEN 2016

100 til 178

2.000 til 9.275

75 til 99

200 til 1.999

0 til 74

0 til 199

Kortet viser antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen 25-64 år i 2016 (ultimo november).

Kortet viser antal arbejdspladser i kommunen i 2016 (ultimo november) opdelt på sogne.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 35

35

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:24


BESKÆFTIGELSE STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE Esbjerg

UDVIKLING I ANTAL ARBEJDSPLADSER 2014-2016 Udvikling I Antal Arbejdspladser 2014-2016 5,0% 4,7% 4,6% 4,6% 4,3% 3,3% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 1,4% 1,0% 0,4% 0,1% -0,1% -0,5% -0,5% -0,7% -0,8% -0,9% -1,0% -2,0% 2,0% 3,1%

Vejle Kolding Billund Fredericia Aabenraa Kerteminde Middelfart Vejen Odense Fanø Ærø Tønder Nordfyns Esbjerg Varde Svendborg Faaborg-Midtfyn Haderslev Sønderborg Langeland Assens Nyborg Syddanmark Hele landet

Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2014-2016 (ultimo november). Både offentlige og private arbejdspladser er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

BESK4_Udvikling i antal arbejdspladser 2014-2016 1. træk 040618

ADGANG TIL ARBEJDSPLADSER 2018

Antal beskæftigede borgere 2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR, OSM, Axciom og Speedmap

Assens

19.130

14.400

236.400

13.323

40.400

327.200

Esbjerg

55.680

54.300

184.100

1.508

40.400

125.900

Fredericia

23.723

100.800

424.000

Faaborg-Midtfyn

23.493

15.900

135.900

Haderslev

26.043

66.900

371.700

Kerteminde

10.680

82.400

199.800

Kolding

46.019

128.400

525.400

Langeland

5.106

17.500

123.300

Middelfart

18.468

100.300

414.900

Nordfyns

13.975

75.100

187.000

Nyborg

14.143

99.600

289.700

Odense

92.320

99.800

256.500

Svendborg

26.123

48.100

160.300

(104.800) (73.300)

Sønderborg

33.101

45.700

252.300

(141.500)

Tønder

17.737

24.000

226.200

(145.700)

Varde

25.283

57.000

185.100

Vejen

21.449

82.600

350.300

Vejle

56.534

150.600

603.300

Ærø

2.513

1.400

1.400

27.267

114.800

367.100

Aabenraa

KONTUR2018 2018 KONTUR

05. Kontur 2018 Book.indb 36

Antal arbejdspladser inden for 60 min. (heraf tyske)

Billund Fanø

Tabellen viser antal fuldtidsarbejdspladser, der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. i bil fra centrum i den største by i 2018. Tyske arbejdspladser (ikke fuldtidsarbejdspladser, 2016) indgår. Beregningen er foretaget med afgangstidspunkt kl. 08.00.

Antal arbejdspladser inden for 30 min.

36 36

(1.400)

(172.300)

KOMMUNEPROFIL •••••• KOMMUNEPROFIL

18-12-2018 12:21:25


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

ADGANG TIL ARBEJDSPLADSER 2018 Antal arbejdspladser inden for 60 min. kørsel i bil: 3.200.000 1.500.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Farverne på kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor 60 min. kørsel i bil fra det pågældende område i 2018. Tyske arbejdspladser (ikke fuldtidsarbejdspladser, 2016) indgår. Beregningen er foretaget med afgangstidspunkt kl. 08.00. Kilde: Region Syddanmark, CVR, OSM, Acxiom og Speedmap.

Assens

BESKÆFTIGEDE MED MVU ELLER LVU 2016

Esbjerg

Privat sektor

Privat sektor 10,6% 11,1% 11,5% 12,0% 12,6% 12,8% 13,0% 13,2% 13,8% 14,2% 14,3% 14,4% 14,6% 15,0% 15,2% 15,4% 15,7% 16,6% 16,6% 17,6% 19,0%

23,0% 15,6% 21,5%

Offentlig sektor Varde Langeland Tønder Billund Langeland Ærø Vejen Varde Haderslev Haderslev Nordfyns Tønder Aabenraa Nyborg Kerteminde Nordfyns Nyborg Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Vejen Fredericia Fredericia Assens Ærø Sønderborg Fanø Kerteminde Middelfart Aabenraa Esbjerg Middelfart Assens Svendborg Vejle Esbjerg Svendborg Fanø Kolding Kolding Sønderborg Odense Odense Vejle Billund Syddanmark Syddanmark Hele landet Hele landet

Offentlig sektor 32,1% 34,5% 35,3% 39,7% 40,1% 40,6% 40,8% 41,7% 42,6% 43,0% 43,0% 43,0% 43,3% 43,5% 44,1% 45,9% 47,4% 47,8% 48,6% 51,1% 51,2% 51,6% 46,3% 47,4%

Figurerne andelen af de beskæftigede kæftigede i den private sektor med MVU og viser LVU 2016 1. træk 060618

i kommunen i henholdsvis den offentlige og i den private sektor, der har en MVU eller BESK13_Beskæftigede i den offentlige sektor med MVU og LVU 1. træk 060618 LVU (mellemlang eller lang videregående uddannelse). Offentligt ejede selskaber er inkluderet i den offentlige sektor.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 37

37

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:28


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 38

38

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:33


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

Esbjerg

76,4%

75,2%

79,6%

79,4%

79,0%

78,9%

78,7%

78,2%

76,3%

76,0%

75,4%

75,2%

75,1%

75,0%

74,9%

74,8%

74,4%

74,2%

73,8%

72,8%

72,7%

71,7%

67,5%

70,9%

ANDEL 25-64 ÅRIGE I BESKÆFTIGELSE 2016

Figuren viser andelen af de 25-64 årige i beskæftigelse i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2016 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BESK9_Andel af de 25-64 årige i beskæftigelse 2016 1. træk 260318

SOCIOØKONOMISK STATUS 2016 Esbjerg

100%

8,5

8,5

10,6

8,7 3,3 3,0

3,1 2,6

uden for arbejdsstyrken AndreAndre uden for arbejdsstyrken Pensionister og modtagere af efterløn Pensionister og modtagere af efterløn og fleksydelser og fleksydelser

Midlertidigt uden for arbejdsstyrken

Midlertidig uden for arbejdsstyrken

71,2

Ledige

71,5

Lønmodtagere Ledige Selvstændige og medhjælpende ægtefæller Lønmodtagere

Selvstændige og medhjælpende ægtefæller

0%

4,1

5,0

Esbjerg

Hele landet

Figuren viser den socioøkonomiske status (i pct.) for borgere i alderen 25-64 år i kommunen og i hele landet i 2016 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BESK10_Socioøkonomisk status 2016 1. træk 260318

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 39

39

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:35


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

Esbjerg ARBEJDSSTYRKE OG BESKÆFTIGELSE 2012-2016

Andel af befolkningen (25-64 årige)

80

78 Arbejdsstyrke (Hele landet) Arbejdsstyrke (Esbjerg) Beskæftigelse (Hele landet) Beskæftigelse (Esbjerg)

76

74

72 2012

2013

2014

2015

2016

Arbejdsstyrke Figuren viser udviklingen i andelen af de 25-64 (Esbjerg) årige, der er i beskæftigelse og andelen af de 25-64 årige, der indgår i (Esbjerg) og i hele landet i 2012-2016. Opgørelsen er foretaget ultimo november. arbejdsstyrken (beskæftigede samt Beskæftigelse ledige) i kommunen Arbejdsstyrke (Hele landet)

Beskæftigelse (Hele landet) Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BESK8_Arbejdsstyrke og beskæftigelse 2012-2016 1. træk 260318

FORSØRGERBRØK 2013-2038Esbjerg

Antal borgere, der skal forsørges pr. erhvervsaktiv person

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8 2013

2018

2023

2028

Hele landet (65 år) Hele landet (Stigende) Pensionsalder 65 år (Esbjerg)

2033

2038

Esbjerg (65 år)

Esbjerg (Stigende) Pensionsalder 65 år (Hele landet)

Stigende pensionsalder (Esbjerg)

Stigende pensionsalder (Hele landet)

BESK11_Forsørgerbrøk 2013-2038 1.træk 250418

Figuren viser forsørgerbrøken, dvs. forholdet mellem antal borgere i og uden for den erhvervsaktive alder i kommunen og i hele landet. De fuldt optrukne linjer viser hvordan dette forhold ser ud, hvis pensionsalderen holdes konstant ved 25-64 år. De prikkede linjer tager højde for, at pensionsalderen løbende hæves efter de gældende regler på området. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 40

40

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:36


STRUKTUREL BESKÆFTIGELSE

LEDIGHED 2018

Udvikling i ledighed i august 2017 til august 2018 (pct. point): 3,3%

2,8%

2,9%

4,6% 2,8%

4,0%

3,5%

Stort fald (under -0,5) Lille fald (0 til -0,5) Stigning (0 til 0,3)

4,5% 4,3%

3,3% 5,3%

5,4%

4,0%

4,1% 3,7%

Ledighedsprocent august 2018: Hele landet: 4,1% Syddanmark: 4,0%

4,2% 4,6%

3,3% 3,8%

3,6%

5,2% 3,9%

Kortet viser den sæsonkorrigerede ledighed i august 2018 samt udviklingen i ledighed i perioden august 2017 til august 2018. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDVIKLING I LEDIGHED 2009-2018 — FORDELT PÅ KØN Esbjerg

10%

Ledighedsprocent

8%

6%

Mænd (Hele landet) Mænd (Esbjerg) Kvinder (Hele landet) Kvinder (Esbjerg)

4%

2%

0%

Hele landet (mænd)

Hele landet (kvinder)

Esbjerg (mænd)

Esbjerg (kvinder)

Figuren viser udviklingen i den faktiske ledighed fordelt på mænd og kvinder i perioden januar 2009 til august BESK14_Udvikling i ledighed 2009-2018 1.træk 190918 2018 i kommunen og i hele landet. Ledighedsprocenten opgøres i procent af arbejdsstyrken. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 41

41

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:37


ERHVERVSSTRUKTUR

ARBEJDSPLADSER I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR 2016 Hele landet

Esbjerg

3%

5%

6%

7%

17%

15%

4%

5% 69%

70%

Offentlig administration

Undervisning

Esbjerg

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Offentlig administration Private arbejdspladser

Hele landet

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Private arbejdspladser

ERH1_Arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2016_1. træk 200818

ERH1_Arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2016_1. træk 200818

Offentlig administration

Undervisning

Undervisning

Sundhed og socialvæsen

Øvrig offentlig sektor

Private arbejdspladser

Figuren viser fordelingen mellem private og offentlige arbejdspladser i 2016 (ultimo november) i kommunen og i hele landet. Den offentlige sektor er opdelt i fire områder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Esbjerg ERHVERVSSTRUKTUR — PRIVAT SEKTOR 2016

Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv 0

5

10

15

20

25

30

35

Procent Esbjerg

Syddanmark

Hele landet

Figuren viser de private arbejdspladser i kommunen, i Syddanmark og i hele landet, fordelt på ressourceområder i 2016 (ultimo november). Se appendiks side 55 for en forklaring af ressourceområder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

Esbjerg

Syddanmark KONTUR 2018

Hele landet 42

KOMMUNEPROFIL • • •

ERH2_Erhvervsstruktur - Privat sektor 2016 1. træk 160418 05. Kontur 2018 Book.indb 42

18-12-2018 12:21:37


Esbjerg

Andel af samlede beskæftigelse

ERHVERVSSTRUKTUR

ERHVERVSSPECIALISERING 2016

Transport Bygge/bolig Esbjerg

ERH4_Erhvervsspecialisering 2016 1. træk 160418

Energi/miljø

Møbler/beklædning

Figuren viser kommunens andel af arbejdspladser i den private sektor i hele landet inden for hvert ressourceområde i 2016 (ultimo november).

Turisme Fødevarer Medico/sundhed

2,16

Den stiplede linje viser kommunens samlede andel af de private arbejdspladser i hele landet.

IT/kommunikation Øvrige erhverv 0,0

1,0

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Procent

Esbjerg

DETALJERET ERHVERVSSTRUKTUR 2016 Ressourceområde Fødevarer

Primære erhverv

Fremstillingserhverv

1.167

1.652

Støtteerhverv 158

Serviceerhverv

I alt

2.121

5.098

Møbler

-

266

-

269

535

Beklædning

-

248

-

934

1.182

Turisme

-

-

-

1.801

1.801

8.414

10.100

Bygge/bolig

60

1.585

41

IT/kommunikation

-

207

-

1.995

2.202

Transport

-

673

-

4.754

5.427

2.129

957

-

622

3.708

Medico/sundhed

-

252

-

1.210

1.462

Øvrige

-

1.287

-

9.068

10.355

3.356

7.127

199

31.188

41.870

Energi/miljø

I alt

Erhvervsspecialisering:

Lidt specialiseret

Specialiseret

Meget specialiseret

Tabellen viser antal private arbejdspladser i kommunen på delområder inden for ressourceområderne i 2016 (ultimo november). Lidt specialiseret betyder, at kommunens andel af landets arbejdspladser på delområdet er op til en halv gang større end kommunens samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delområder er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 43

43

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:38


ERHVERVSSTRUKTUR

Esbjerg2014-2016 UDVIKLING I ERHVERVSSTRUKTUR

Energi/miljø Møbler/beklædning Turisme Fødevarer

Esbjerg

Medico/sundhed

Hele landet

Bygge/bolig Transport IT/kommunikation Øvrige erhverv Offentlig sektor

Titel

Alle private erhverv -15

-5

5

15

25

Procent Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i kommunen og i hele landet, dels i den private sektor fordelt Esbjerg Hele landet på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen. 2014-2016 1. træk 160418

Esbjerg

ERHVERVSSPECIALISERING OG -UDVIKLING

Udvikling i antal arbejdspladser (2014-2016)

20% Energi/miljø

10% Møbler/beklædning

Øvrige erhverv

Fødevarer

Gns. i hele landet Gns. i kommunen

0%

Transport

Medico/sundhed Turisme Bygge/bolig -10% IT/kommunikation

-20% 0 1 2 Ingen Neutral specialisering

Udvikling i antal arbejdspladser i hele landet 2014-2016: Høj Mellem Lav

Erhvervsspecialisering 4 Meget specialiseret

Figuren viser erhvervsspecialisering (2016) og udvikling i antal private arbejdspladser (2014-2016) i kommunen, fordelt på ressourceområder. Opgørelsen er foretaget ultimo november. Se ERH9_ErhvervsspecialiseringFå og udvikling 1. træk 180418 appendiks side 55 for en nærmere forklaring af figuren. Antal arbejdspladser i kommunen:

Mange

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 44

3

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

44

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:38


ERHVERVSSTRUKTUR Esbjerg

GENNEMSNITLIG ÅRLIG PRODUKTIVITETSUDVIKLING 2014-2016 Fredericia Varde Middelfart Langeland Kerteminde Sønderborg Svendborg Kolding Tønder Vejen Vejle Odense Assens Nyborg Faaborg-Midtfyn Fanø Haderslev Esbjerg Aabenraa Nordfyns Ærø Billund Syddanmark Hele landet

6,4% 6,2% 3,7% 2,4% 2,2% 1,8% 1,7% 1,1% 0,5% 0,3% -0,1% -0,3% -0,4% -0,6% -0,8% -0,8% -1,0% -1,0% -1,9% -2,0% -3,0% -6,3% 0,4% 0,5%

Figuren viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsudvikling i den private sektor i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i perioden 2014-2016. Produktiviteten opgøres som2014-2016, værditilvækst pr. årsværk i løbende priser. ERH10_Produktivitetsudvikling 1.træk 230418 Kilde: Region Syddanmark og Sam-K/LINE.

FORVENTNINGER TIL OMSÆTNING OG ANTAL ANSATTE 2009-2018 — STORBYREGION ESBJERG Sydvest figur

Forventninger til konjunktur

60

40

Omsætning (Storbyregion Esbjerg) Antal ansatte (Storbyregion Esbjerg)

20

0

-20

-40

-60 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figuren viser virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal, i forhold til i samme kvartal sidste år. Forventninger til omsætning Forventninger til antal ansatte Forventningerne opgøres i et konjunktur-indeks, som går fra -100 til 100, hvor fx -100 betyder at alle virksomheder forventer mindre omsætning eller færre ansatte. ERH11_forvetninger til omsætning og ansatte 2009-2018 1.træk 270918 Kilde: Region Syddanmark

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 45

45

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:38


ERHVERVSSTRUKTUR

ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 2014-2018 Figur Storbyregion Esbjerg — STORBYREGION ESBJERG

32%

I hvilken grad har virksomheden oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft?:

28% 26%

33%

27%

25%

31%

23%

21%

21%

28%

I nogen grad 34%

29% 20%

26%

21%

36%

I høj grad

27%

3. kvt 2014 1. kvt 2015 3. kvt 2015 1. kvt 2016 3. kvt 2016 1. kvt 2017 3. kvt 2017 1. kvt 2018 3. kvt 2018

I høj grad nogen grad Figuren viser andelen af virksomheder, der iI høj eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for det seneste halvår. Kun virksomheder, der har søgt nye medarbejdere i den pågældende periode, er adspurgt.

ERH12_kvalificeret arbejdskraft 2014-2018 1.træk 270918

Kilde: Region Syddanmark

ARBEJDSPLADSER FORDELT EFTER STØRRELSE 2016

1-9 job

10-19 job

20-49 job

50+ job

Esbjerg

18,2%

13,3%

20,7%

47,8%

Syddanmark

20,7%

13,3%

20,6%

45,3%

Hele landet

19,6%

12,2%

19,1%

49,0%

Tabellen viser fordelingen af job efter arbejdsstedernes størrelse for kommunen i 2016 (ultimo november). Både den private og offentlige sektor er inkluderet i tabellen. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 46

46

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:41


L IL

B

E D E

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 47

47

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:49


IVÆRKSÆTTERI

NYE VIRKSOMHEDER 2016

Nye virksomheder

Etableringsrater

Odense

620

8,7%

Vejle

398

8,0%

Nyborg

87

7,9%

Kolding

314

7,5%

Tabellen viser antal nyetablerede virksomheder og etableringsraten i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet i 2016.

Billund

82

7,5%

Fanø

14

7,0%

Fredericia

132

7,0%

Aabenraa

161

6,9%

Sønderborg

161

6,9%

Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder.

Nordfyns

84

6,9%

Haderslev

139

6,8%

Esbjerg

291

6,7%

Tønder

100

6,5%

57

6,4%

Middelfart

114

6,3%

Assens

107

6,3%

Varde

133

6,0%

Svendborg

131

5,6%

Faaborg-Midtfyn

121

5,6%

Vejen

96

5,2%

Ærø

15

4,9%

Langeland

24

4,8%

Syddanmark

3.381

7,0%

Hele landet

20.197

8,0%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Kerteminde

ANDEL NYE VIRKSOMHEDER 2016 Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit

Landsgennemsnit: 8,0 % Regionsgennemsnit: 7,0 %

Kortet viser etableringsraten i alle landets kommuner i 2016. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 48

48

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:51


IVÆRKSÆTTERI

IVÆRKSÆTTERI — OVERLEVELSE OG JOBSKABELSE Esbjerg

3,0

Jobskabelse

Vejen

Nyborg Svendborg Fredericia

Odense

2,0

Vejle

Langeland

Esbjerg Assens

Tønder

Kolding Faaborg-Midtfyn Sønderborg

Fanø

Haderslev Aabenraa

Ærø

Varde Nordfyns

Billund

Kerteminde

Middelfart

Overlevelsesandel

1,0 50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

- overlevelse jobvækst 1.træk 240918 Overlevelsesandelen angiver, hvorIV3_Iværksætteri stor en andel af de og virksomheder, som blev etableret i kommunen 2011 og 2012, der stadig eksisterer efter 4 år. Jobskabelse er det gennemsnitlige antal ansatte i 2015 og 2016 (ultimo november), dvs. 4 år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linjer viser landsgennemsnittet.

Esbjerg

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

7,7%

6,4%

9,7%

8,8%

8,5%

7,6%

7,5%

7,3%

7,0%

6,7%

6,4%

6,4%

5,9%

5,8%

5,7%

5,7%

5,7%

5,6%

5,5%

5,5%

5,3%

3,7%

5,2%

12,0%

NYE VIRKSOMHEDERS JOBANDEL 2016

Figuren viser, hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår 2011-2015) udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i kommunen, i Syddanmark og i hele landet i 2016 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

KONTUR 2018

49

KOMMUNEPROFIL • • •

IV4_De nye virksomheders jobandel 1.træk 230418 05. Kontur 2018 Book.indb 49

18-12-2018 12:21:51


KLIMA

CO2-UDLEDNING OG ENERGIFORBRUG PR. INDBYGGER 2017 — FORDELT PÅ HUSHOLDNINGER OG ERHVERV Esbjerg

32%

42%

CO2-udledning

44%

52%

Husholdning Erhverv

Energiforbrug Husholdning

68%

58%

56%

48%

Erhverv

Esbjerg

Esbjerg (C02)

Hele landet

Hele landet

Esbjerg

Hele landet (C02) Esbjerg (Energi)

Hele landet (Energi)

Figuren viser fordelingen af henholdsvis CO2-udledning og energiforbrug pr. indbygger i erhverv og husholdninger i 2017. 2017-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KLI1_Klimafordeling 2017 1.træk 210918

CO2-UDLEDNING Esbjerg INDBYGGER 2017 PR. 15,3 8,2

7,8 6,9 6,1 5,8 5,8 5,6 5,5 5,5 5,2 5,2 5,1 4,9 4,8 4,8 4,8 4,6 4,4 4,2 3,2 3,2 5,4 6,0

ENERGIFORBRUG PR. INDBYGGER 2017

Esbjerg

Energiforbrug pr-. indbygger

Fredericia Billund Tønder Aabenraa Nordfyns Vejen Faaborg-Midtfyn Assens Varde Nyborg Kolding Haderslev Langeland Sønderborg Middelfart Kerteminde Ærø Vejle Esbjerg Svendborg Odense Fanø Syddanmark Hele landet

Fredericia Billund Tønder Aabenraa Nordfyns Varde Faaborg-Midtfyn Nyborg Assens Vejen Ærø Langeland Kolding Kerteminde Haderslev Esbjerg Sønderborg Middelfart Vejle Odense Svendborg Fanø Syddanmark Hele landet

300 193 169 146 138 134 132 132 130 128 126 125 125 122 121 120 114 113 110 99 97 89 129 127

Figuren viser CO -udledning (ton) pr. indbygger i 2017. 2017-tallet er Danmarks Statistiks foreløbige tal.

Figuren viser energiforbrug (gigajoule) pr. indbygger i 2017. KLI3_Energiforbrug pr. indbygger 2017_1. træk _210918 2017-tallet er Danmarks Statistiks foreløbige tal.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2 270918 KLI2_CO2-udledning pr indbygger 2017_1. træk

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 50

50

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:52


KLIMA

UDVIKLING I ENERGIFORBRUG OG CO2-UDLEDNING 2007-2017 Esbjerg

110

100

Energiforbrug (Hele landet) Energiforbrug (Esbjerg) CO2-udledning (Hele landet) CO2-udledning (Esbjerg)

90

80

Indeks, 2007 = 100 70

60 2007

2008

2009

2010

2011

Energiforbrug Hele landet

2012

Energiforbrug Esbjerg

2013

2014

2015

C02 Hele landet

2016

2017

C02 Esbjerg

KLI4_Udvikling i energiforbrug og CO2-udledning 2007-2017_1. træk 210918

Figuren viser udviklingen i energiforbrug og CO2-udledning i kommunen og i hele landet i perioden 2007-2017. 2017-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

BIDRAG TIL CO2-UDLEDNING 2017 — HUSHOLDNINGER OG ERHVERV

Udledning pr. indbygger (ton CO2) 2017 Esbjerg

Hele landet

Udvikling pr. indbygger 2007-2017 Esbjerg

Hele landet

Primære erhverv

0,4

0,7

-46%

-32%

Fremstilling

1,1

1,7

-45%

-43%

Service

1,0

1,7

-46%

-37%

Erhverv i alt

2,5

4,1

-45%

-39%

Husholdninger

1,8

1,9

-32%

-35%

Tabellen viser niveau og udvikling i erhvervslivets og husholdningernes bidrag til CO2-udledning pr. indbygger i kommunen og i hele landet. 2017-tal er Danmarks Statistiks foreløbige tal. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 51

51

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:52


HUSPRISER

HUSPRISER I ALLE LANDETS KOMMUNER 2017

Over landsgennemsnit Over regionsgennemsnit, men under landsgennemsnit Under regionsgennemsnit Landsgennemsnit: 13.000 kr. Regionsgennemsnit: 9.400 kr.

Kortet viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i alle landets kommuner i 2017. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Esbjerg

UDVIKLING I HUSPRISER 2007-2017 15.000

Esbjerg

Kvadratmeterpris (kr.)

13.000

Syddanmark Hele landet

11.000

Øvrige syddanske kommuner

9.000

7.000

5.000

3.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figuren viser udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i perioden 2007-2017 (løbende priser) i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet. Data for Fanø ikke tilgængeligt. Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 52

52

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:52


HUSPRISER

HUSPRISER I DE SYDDANSKE KOMMUNER

Gennemsnitspris for huse (kr. pr. m2)

Kommune

Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcelog rækkehuse samt lejligheder i kommunerne.

Odense

15.326

19.768

6,9%

Kolding

12.252

13.022

7,7%

Vejle

11.690

17.143

8,5%

Esbjerg

11.491

15.287

7,1%

Fredericia

11.461

11.794

5,0%

Svendborg

11.169

12.101

5,2%

Kerteminde

11.103

-

8,4%

Middelfart

10.869

-

-1,4%

9.182

-

-3,8%

Nyborg

8.983

-

9,8%

Billund

8.596

-

2,4%

Sønderborg

7.890

14.436

2,9%

Faaborg-Midtfyn

7.813

-

7,9%

Varde

7.563

13.454

8,0%

Nordfyns

7.464

-

11,1%

Fanø

Priserne er for parcel- og rækkehuse og lejligheder, som er handlet i perioden 3. kvartal 2017 til og med 2. kvartal 2018. Af diskretionshensyn er kun kommuner med tilstrækkelig mange handler medtaget. Udviklingen i huspriserne er beregnet på baggrund af prisen i handler fra perioden 3. kvartal 2015 til og med 2. kvartal 2018 (løbende priser). Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Offentlig Informationsserver (OIS)

Gennemsnitspris for Udvikling i huspriser lejligheder (kr. pr. m2) 2015-2018

Assens

7.437

-

6,2%

Haderslev

7.194

-

9,6%

Aabenraa

6.822

-

-1,6%

Vejen

6.616

-

0,3%

Langeland

5.436

-

18,0%

Tønder

5.361

9.479

10,1%

Ærø

5.313

-

0,8%

10.201

-

6,8%

Esbjerg

Syddanmark

kr. 12.800

kr. 15.800

kr. 15.300

kr. 15.100

kr. 13.700

kr. 13.600

kr. 13.300

kr. 12.600

kr. 12.000

kr. 11.500

kr. 11.300

kr. 10.800

kr. 10.800

kr. 10.800

kr. 10.700

kr. 10.600

kr. 10.200

kr. 10.000

kr. 10.000

kr. 9.800

kr. 9.600

kr. 9.300

kr. 8.900

kr. 8.900

kr. 8.800

kr. 8.500

kr. 8.100

kr. 8.000

kr. 7.600

kr. 6.400

kr. 6.000

kr. 4.100

HUSPRISER I SYDDANSKE BYER

Figuren viser gennemsnitlig kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i hhv. udvalgte syddanske byer og gennemsnittet for de udvalgte syddanske byer. Prisen er for handler indgået i perioden 3. kvartal 2017 til og med 2. kvartal 2018. HUS4_Huspriser i de syddanske byer 1.træk 101018

Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS)

KONTUR 2018

05. Kontur 2018 Book.indb 53

53

KOMMUNEPROFIL • • •

18-12-2018 12:21:53


APPENDIKS

KLIMA OG ENERGI Opgørelsen af regional- og kommunalfordelt CO2-udledning er et af klimainitiativerne i Regional Udviklingsplan for Syddanmark. Yderligere materiale findes på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her kan du finde rapporten ’Energiregnskaber’, der indeholder yderligere analyse af energiforbrug, udledning af drivhusgasser og produktion af vedvarende energi, og Data2go, hvor alle baggrundstal er gjort tilgængelige. Det overordnede princip ved opgørelsen er at henføre energiforbruget og udledningen af drivhusgasser til de regioner og kommuner, hvor energiforbrug og udledning finder sted. For vejtransportens vedkommende henføres energiforbrug og udledningen af drivhusgasser dog til hjemstedet for køretøjets bruger.

SAMLET INDKOMST Løn, virksomhedsoverskud, AMB. pligtige honorarer, arbejdsløsheds-dagpenge mv., øvrige dagpenge fra A-kasser, kontanthjælp, aktiverings-, ledighedsog revalideringsydelse mv., syge- og barselsdagpenge, ekskl. refusion til arbejdsgiver, SU, boligstøtte, børnefamilieydelser, grøn check, efterløn, flexydelse, folke- og førtidspension, tjenestemandspension, ATP pension, arbejdsmarkeds- og privatpensioner, renteindtægt, øvrig formueindkomst (aktieindkomst mv.) og anden personlig indkomst.

INDKOMSTULIGHED Indkomstulighed måler forskellen mellem de højeste og laveste disponible indkomster. Tallet beregnes ved at dividere grænsen for de øverste 10 pct. af indkomsterne med grænsen de nederste 10. pct.

SUNDHED Figurerne i sundhedsafsnittet kan ikke direkte sammenlignes med figurerne i KONTUR 2017-udgaven, da opgørelsesmetoden er ændret. Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser af 65+ årige, hvor årsagen til indlæggelsen kunne have været forebygget, hvis problemstillingen havde været afdækket tidligere. Begrebet dækker over følgende ni diagnosegrupper: Dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom, blærebetændelse, mave-tarminfektion, brud, blodmangel, sociale og plejemæssige forhold og tryksår.

KONTUR 2018 2015

05. Kontur 2018 Book.indb 54

54

APPENDIKS • • •

18-12-2018 12:21:53


APPENDIKS

RESSOURCEOMRÅDER Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer, at et ressourceområde er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra Fødevarer): • Primære erhverv (svineproduktion)

• Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr)

• Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer)

• Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer)

Fødevarer: Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handels- og rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren.

IT/kommunikation: Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder.

Møbler/beklædning: Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter.

Transport: Virksomheder, der transporterer gods og personer, handelsog rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v.

Turisme: Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser.

Energi/miljø: Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil.

Bygge/bolig: Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder.

Medico/sundhed: Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik mv.

ERHVERVSSPECIALISERING- OG UDVIKLING SIDE 44 Figuren viser erhvervsstruktur og -udvikling i kommunen. • Den vandrette akse viser kommunens erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder i 2016. Ligger området til højre for ’neutral’ på aksen, er ressourceområdets andel af kommunens beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. • Boblernes farve viser udvikling i antal arbejdspladser i hele landet i perioden 2014-2016. • På den lodrette akse vises udviklingen i antal arbejdspladser i kommunen i perioden 2014-2016. • Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i kommunen.

KONTUR 2018 2015

05. Kontur 2018 Book.indb 55

55

APPENDIKS • • •

18-12-2018 12:21:53


Det gode liv som vækstskaber KONTUR måler Det Gode Liv på to måder. Dels på en række regionaløkonomiske forhold, produktion, beskæftigelse, priser osv. Dels på en række indbyggerforhold, der har med befolkning, flytning, pendling, uddannelse, sundhed og tryghed at gøre. Denne dobbelte måling er samtidig på mange stræk en måling af FN’s verdensmål, der rammesætter udviklingsmål ikke kun i kommune og region, men i hele verden.

Hent Kontur til iPad eller se mere på www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

05. Kontur 2018 Book.indb 56

18-12-2018 12:21:54