Effektmåling 2016 syddanmark final

Page 1

Pro je star kter 201 tet i 0—2 012

Effektmåling og monitorering 2016 -- / Strukturfondsindsatsen i Syddanmark

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid


Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for monitorering og evaluering af den erhvervspolitiske indsats har Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik, de fem regioner og Bornholms Regionskommune udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge udviklingen i de virksomheder, der deltager i erhvervsudviklingsprojekter. Endvidere kan værktøjet anvendes til vurdere, om deltagelse i projekterne har givet effekt for deltagervirksomhederne. Værktøjet baseres på data fra Danmarks Statistiks registeroplysninger om danske virksomheder, og deres beskæftigelse, omsætning mv. I nærværende rapport er værktøjet anvendt til at monitorere og effektvurdere strukturfondsindsatsen inden for syddanske erhvervsstrategiske forretningsområder. I analysen betragtes alle projekter inden for det samme område samlet. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark.

INDHOLD Baggrund og metode / side 4 • Projekter • Virksomheder Monitorering — deltagervirksomheder / side 6 • Lokalisering • Alder, branche og størrelse • Beskætigelse • Omsætning Effektvurdering — indsatsområder / side 15 • Beskæftigelse • Omsætning

Regional Udvikling / Strategi & Analyse Januar 2017 Foto: Lasse Hyldager Fotografi


EFFEKTMÅLING OG MONITORERING

af strukturfondsindsatsen i Syddanmark Deltagervirksomhederne og deres udvikling I perioden 2010 til 2012 blev der med støtte fra EU-midler igangsat 45 syddanske projekter, indstillet af Syddansk Vækstforum, inden for områderne Design og kreative erhverv, Energieffektivisering, Offshore, Sundheds- og velfærdsinnovation, Turisme og Brede indsatser. Strukturfondsprojekterne har samlet indberettet 4.600 deltagervirksomheder. Virksomhederne, der har deltaget i syddanske strukturfondsprojekter, kommer primært fra regionens 22 kommuner, men der er også er deltagere fra kommuner i de andre danske regioner.

Effekt på beskæftigelse Måling af effekt kræver andet end monitorering. Der effektmåles ved at sammenligne deltagergruppen med en kontrolgruppe og undersøge, om der er statistisk signifikant forskel på udviklingen i de to grupper.

Relativt mange store virksomheder Erhvervslivet i Danmark er kendetegnet af mange små og mellemstore virksomheder. Blandt deltagervirksomhederne er der også flest små virksomheder, men sammenlignet med den generelle erhvervsstruktur er der mange mellemstore og store deltagervirksomheder.

Effektvurderingen indikerer, at de syddanske strukturfondsprojekter, samlet set har skabt knap 1.600 nye private fuldtidsjob i deltagervirksomheder med under 100 årsværk.

Mange produktions- og eksportvirksomheder På tværs af områderne er der deltagervirksomheder fra de fleste brancher. I projekterne startet fra 2010 til 2012 har der deltaget forholdsvis mange industrivirksomheder i alle seks områder. Halvdelen af deltagervirksomhederne eksporterer dele af deres produktion til udlandet. Stigende beskæftigelse og omsætning Den samlede beskæftigelse i deltagervirksomhederne er steget i alle områder. Vækst i omsætning er der i fem ud af seks områder i perioden 2012 til 2015. I Offshore steg omsætningen markant fra 2012 til 2014, hvorefter den faldt så kraftigt, at den i 2015 kun var på 75 procent af omsætningen i 2012. Set i lyset af af olieprisens dramatiske udvikling er omsætningsfaldet forventet..

Tegn på signifikante beskæftigelseseffekter af projekterne kan efter 3 år i 2. halvår 2015 konstateres både samlet set på tværs af områderne og i alle de enkelte områder med undtagelse af Energieffektivisering.

Endvidere indikerer effektvurderingen, at der er skabt 450 fuldtidsarbejdspladser inden for Design og kreative erhverv, 200 job inden for Offshore, 200 job inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, 220 job inden for Turisme og 710 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser. Tallene for de enkelte områder kan ikke lægges sammen på tværs af indsatsområderne, istedet henvises til det samlede tal på knap 1.600 fuldtidsjob. Effekt på omsætning Effektvurderingen med fokus på omsætning viser, at der i perioden 2012 — 2015 er tegn på signifikante omsætningseffekter i Sundheds- og velfærdinnovation og Turisme for projekter startet i perioden 2010 til 2012. Forsigtig tolkning Resultaterne indikerer, at strukturfondsprojekterne har haft en effekt. Alligevel bør de tolkes forsigtigt. Effektmålingen sikrer, at deltagergruppen og kontrolgruppen ligner hinanden mht. virksomhedsstørrelse, branche, lokalisering og vækst forud for effektmålingsperioden. På andre karakteristika som virksomhedernes motivation og engagement, vækstorientering, udviklingsbehov mv. kan det ikke udelukkes, at deltagervirksomhederne adskiller sig fra kontrolgruppen. Desuden er det alene virksomheder med under 100 ansatte, der indgår i effektmålingen. De større virksomheder udelades for at undgå, at de dominerer målingen. Var de medtaget ville de målte effekter muligvis blive større, men usikkerheden om, hvorvidt de kunne tilskrives projektdeltagelsen ville øges.

/ -- Monitorering og effektmåling 2016 -- Region Syddanmark

3


BAGGRUND & METODE Værktøj til monitorering og effektmåling Danmark Statistik, Erhvervsstyrelsen, de fem regioner og Bornholms Regionskommune har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i bl.a. erhvervsfremmeprojekter. Data stammer fra Danmarks Statistiks registeroplysninger om danske virksomheders beskæftigelse og omsætning. Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen har stået for dataanalyserne, mens fortolkninger og konklusioner er foretaget af Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen. Ud over monitorering kan værktøjet bruges til at effektvurdere projekter. Effektvurderingen sker ved at sammenligne udviklingen i de deltagende virksomheder med en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagervirksomheder, men ikke har deltaget i projektet. Hvis deltagerne klarer sig bedre end kontrolgruppen (fx målt på jobskabelse), indikerer dette, at projektet har haft positive effekter. Indsatsområder Nærværende effektvurdering har fokus på de områder, som erhvervsudviklingsindsatsen i Region Syddanmark er bygget op omkring. I nærværende analyse betragtes alle projekter inden for samme område samlet. Den syddanske erhvervsstrategi fokuserer indsatsen om fem områder: • • • • •

Sundheds- og velfærdsinnovation Energieffektivisering Offshore Design og kreative erhverv Turisme

I denne analyse er desuden medtaget deltagervirksomheder fra tværgående projekter. Deltagervirksomhederne fra disse projekter er, hvor det har været muligt, fordelt ud på de fem indsatsområder. Virksomheder, der ikke kunne placeres, er samlet i en gruppe kaldet ”Brede indsatser”, som så består af virksomheder uden for de fem indsatsområder. Analysen betragter derfor seks områder.

4

De projekter, som indgår i monitoreringen og effektvurderingen har forskellige start- og slutdatoer. De tidligste er igangsat i 2010, mens de yngste projekter i denne analyse er igangsat i 2012. At betragte alle projekter inden for samme indsatsområde samlet (dvs. som ét projekt) giver et godt overblik og kan også mindske den statistiske usikkerhed på effektvurderingen. Til gengæld introduceres nye usikkerhedsmomenter, som betyder, at man er nødt til at tage nogle ekstra forbehold over for de estimerede effekter. Strukturfondsprojekter Der kigges udelukkende på strukturfondsprojekter. I alt er 45 strukturfondsprojekter igangsat i perioden 2010—2012 inden for de seks områder. I alt støttes projekterne efter indstilling fra Syddansk Vækstforum med 393 mio. kr. EU-midler. EU-midlerne medfinansierer op til 50 pct. af et strukturfondsprojekts samlede udgifter. Så det samlede budget for de 45 projekter er mindst 786 mio. kr. Private deltagervirksomheder Alle strukturfondsprojekter indrapporterer hvert halve år til Erhvervsstyrelsen, hvilke konkrete virksomheder, der har deltaget i projektet. I alt har de 45 strukturfondsprojekter samlet indrapporteret næsten 4.600 virksomheder. Monitoreringen og effektvurderingen har fokus på de private virksomheder. De offentlige deltagere vil typisk også få udbytte af at deltage i projekterne, men de effekter er vanskelige at belyse med Danmarks Statistiks registerdata. Af de 4.600 virksomheder fratrækkes derfor offentlige virksomheder. Desuden fratrækkes dubletter, dvs. virksomheder der har deltaget i flere projekter. En virksomhed kan kun indgå under det samme område én gang. Tilgengæld kan en virksomhed godt indgå i mere end et område. Det har den vigtige konsekvens, at man ikke kan addere tal og effekter på tværs af områder.

Det gode livsom vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- /

Monitorering og effektmåling af projekter startet i perioden 2010 til 2012 inden for seks områder: • • • • • •

Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser

Fokus på private deltagervirksomheder • Virksomhedernes p—numre kobles med Danmarks Statistiks registre • Monitorering af udviklingen i deltagervirksomhedernes beskæftigelse, og omsætning • Vurdering af indsatsens effekt på beskæftigelse og omsætning i de seks områder Projektstart 2010 til 2012: • 45 projekter har indrapporteret 4.600 deltagervirksomheder. Dubletter, offentlige, ophørte og inaktive virksomheder frasorteres. • 1.800 unikke private virksomheder følges i perioden 2. halvår 2012 til 2. halvår 2015

De 45 strukturfondsprojekter har forskellige start- og slutdatoer. De tidligste er igangsat i 2010, de seneste i 2012. Herudover kan der inden for det enkelte projekt være forskel på, hvornår virksomhederne er startet og sluttet i projektet. Det tages der ikke højde for i analysen. Alle projekter og tilhørende deltagervirksomheder inden for det enkelte område betragtes samlet i hver af de to projektperioder uanset det enkelte projekts startog slutdato, og uanset hvornår virksomheden har taget del i det enkelte projekt.


/ -- Monitorering og effektmĂĽling 2016 -- Region Syddanmark

5


FAKTABASERET MONITORERING Solid ny viden om deltagervirksomheder I perioden 2010 til 2012 blev der med støtte fra EU-midler igangsat 45 syddanske projekter inden for områderne Design og kreative erhverv, Energieffektivisering, Offshore, Sundheds- og velfærdsinnovation, Turisme og Brede indsatser. De 45 strukturfondsprojekter indberetter løbende til Erhvervsstyrelsen, hvilke virksomheder, der deltager i projekter. Fra indberetningerne fra projekterne med start i 2010—2012 kan 1.800 unikke private deltagervirksomheder genfindes og følges i Danmarks Statistiks registre (se forklaring side 4). For disse virksomheder er det derfor muligt at få detaljeret faktuel viden om deres lokalisering, virksomhedernes alder, branchetilknytning og størrelse. Derudover er det muligt at følge virksomhedernes udvikling i antal beskæftigede og omsætning. Fra hele regionen 89 procent af virksomhederne, der har deltaget i syddanske strukturfondsprojekter er syddanske. De kommer fra alle regionens 22 kommuner. De resterende virksomheder er deltagere fra kommuner i de andre danske regioner. Relativt mange store virksomheder Erhvervslivet i Danmark er kendetegnet af mange små og mellemstore virksomheder. Blandt deltagervirksomhederne er der også flest små virksomheder, men sammenlignet med den generelle erhvervsstruktur er der relativt mange mellemstore og store deltagervirksomheder.

6

For at reducere risikoen for, at enkelte store virksomheder ’dominerer’ den samlede udvikling inden for et område, udelades virksomheder med 100 eller flere ansatte i monitoreringen af udvikling i beskæftigelse og omsætning (jf. forklaring side3) Mange produktionsvirksomheder På tværs af områderne er der deltagervirksomheder fra de fleste brancher. I projekterne startet i perioden fra 2010 til 2012 har der deltaget forholdsvis mange industrivirksomheder og virksomheder inden for Bygge- og anlæg i alle seks områder. På landsplan er 5 procent af virksomhederne industrivirksomheder og bygge-og anlægsvirksomhederne udgør 10 procent af alle virksomheder i Danmark. Blandt deltagernevirksomhederne udgør industrivirksomhederne 27 procent og byggeog anlægsvirksomhederne 15 procent. Stigende beskæftigelse og omsætning Den samlede beskæftigelse i deltagervirksomhederne har været stabilt stigende i alle områder ( 6—11 procent) i alle områder i perioden 2012 til 2015. Vækst i omsætning er der i fem ud af seks områder i perioden 2012 til 2015. I Offshore steg omsætningen markant fra 2012 til 2014, hvorefter den faldt så kraftigt, at den i 2015 kun var på 75 procent af omsætningen i 2012. Når der kigges på virksomhedernes nøgletal kan de ikke lægges sammen på tværs af indsatsområder, da samme virksomhed kan have deltaget i mere end ét område.

Det gode livsom vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- /

64% Mere end 6 ud af 10 deltagervirksomheder i projekter inden for sundheds- og velfærdsinnovation er eksporterende


45 projekter startet i årene 2010 til 2012 har indrapporteret 4.600 deltagervirksomheder Fordeling af deltagervirksomheder efter indsatsområde og virksomhedstype 1.200

Antal deltagervirksomheder

1.000

800

600

400

200

0 Design

Energieffektivisering

Private

Offshore

Sundheds- og velfærdsinnovation

Turisme

Brede indsatser

Offentlige, holdingselskaber, fonde mv.

Støtte på i alt 393 mio. kr. EU—midler til 45 projekter igangsat fra 2010 til 2012 Antal projekter 0

5

10

15

0

50

100

150

20

2012

2011

2010

Antal projekter

200 Tilsagn i mio. kr.

EU-støtte i mio.kr.

/ -- Monitorering og effektmåling 2016 -- Region Syddanmark

7


89 procent af deltagervirksomhederne er syddanske Deltagervirksomheder fordelt på region og indsatsområde

Design

Energieffektivisering

Offshore

Sundheds- og velfærdsinnovation

Turisme

Brede indsatser

0%

20%

Syddanmark

Midtjylland

40%

Hovedstaden

60%

80%

Nordjylland

100%

Sjælland

Deltagelse fra alle syddanske kommuner Tværgående måling Antal deltagervirksomheder fordelt på kommuner Odense Kolding Esbjerg Sønderborg Faaborg-Midtfyn Vejle Svendborg Aabenraa Haderslev Tønder Middelfart Assens Varde Vejen Fredericia Nordfyns Billund Nyborg Kerteminde Langeland Ærø Fanø Øvrige 0

50

100

150

Antal deltagervirksomheder

8

Det gode livsom vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- /

200

250


Mange små virksomheder inden for Design og Turisme Deltagervirksomheder med op til 100 fuldtidsansatte fordelt på størrelse og indsatsområde, procent

50

procent

40

30

20

10

0 Design

Energieffektivisering

Under 5 årsværk

Offshore

5-10 årsværk

Sundheds- og velfærdsinnovation

10-25 årsværk

Turisme

25-50 årsværk

Brede indsatser

50-100 årsværk

Mix af yngre og ældre virksomheder Deltagervirksomheder med op til 100 fuldtidsansatte fordelt på etableringsår og indsatsområde, procent

50

procent

40

30

20

10

0 Design

Energieffektivisering

Etableringsår:

før 1996

Offshore

Sundheds- og velfærdsinnovation

1996-2006

Turisme

Brede indsatser

efter 2006

/ -- Monitorering og effektmåling 2016 -- Region Syddanmark

9


Design

Design og kreative erhverv Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent Industri

”8 ud af 10 deltagere er virksomheder inden

Handel og transport

for Videnservice, Industri , Handel og transport.

Videnservice Information og kommunikation Bygge og anlæg Finansiering, forsikring og ejendomme Øvrig erhvervsservice Landbrug mv. Undervisning og sundhedsvæsen Kultur, fritid og anden service Hoteller og restauranter 0

10

20

30

40 procent

Energieffektivisering

Energieffektivisering

Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent

”Et flertal af deltagerne er produktionsvirk-

Bygge og anlæg Industri

somheder fra Bygge og anlæg og Industri.

Handel og transport Videnservice Information og kommunikation Landbrug mv. Finansiering, forsikring og ejendomme Øvrig erhvervsservice Hoteller og restauranter Kultur, fritid og anden service Undervisning og sundhedsvæsen 0

10

20

30

40 procent

Offshore

Offshore

Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent Industri Handel og transport

”Næsten halvdelen af deltagerne er

Videnservice Bygge og anlæg

virksomheder fra industrien

Information og kommunikation Øvrig erhvervsservice Landbrug mv. Finansiering, forsikring og ejendomme Hoteller og restauranter Undervisning og sundhedsvæsen Kultur, fritid og anden service 0

10

20

30

40 procent

10

Det gode livsom vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- /


Sundheds- og velfærdsinnovation

Sundheds- og velfærdsinnovation Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent Industri

”Flest industrivirksomheder blandt

Handel og transport Videnservice

projektdeltagerne.

Information og kommunikation Bygge og anlæg Finansiering, forsikring og ejendomme Undervisning og sundhedsvæsen Øvrig erhvervsservice Landbrug mv. Kultur, fritid og anden service Hoteller og restauranter 0

10

20

30

40 procent

Turisme

Turisme

Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent

”Mere end 40 procent af deltagerne er fra

Hoteller og restauranter Handel og transport

hotel- og restaurationsbranchen

Industri Landbrug mv. Kultur, fritid og anden service Finansiering, forsikring og ejendomme Undervisning og sundhedsvæsen Øvrig erhvervsservice Videnservice Bygge og anlæg Information og kommunikation 0

10

20

30

40 procent

Brede indsatser

Brede indsatser

Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent Industri Handel og transport

”Deltagervirksomhederne i de brede ind-

Bygge og anlæg Videnservice

satser er fra alle brancher, men mere end 30

Information og kommunikation

procent er industrivirksomheder

Øvrig erhvervsservice Landbrug mv. Hoteller og restauranter Finansiering, forsikring og ejendomme Kultur, fritid og anden service Undervisning og sundhedsvæsen 0

10

20

30

40 procent

/ -- Monitorering og effektmåling 2016 -- Region Syddanmark

11


Mange eksportvirksomheder, undtagen i Turisme Andel eksportvirksomheder blandt deltagere med op til 100 fuldtidsansatte, procent

Design og kreative erhverv

Energieffektivisering

49% 51%

Offshore

72%

Turisme

Sundheds- og velfĂŚrdsinnovation

64%

Brede indsatser

20%

54%

Eksport

12

Det gode livsom vĂŚkstskaber -- regional vĂŚkst- og udviklingsstrategi -- /


Positiv beskæftigelsesudvikling i alle områder Udvikling i beskæftigelse i deltagervirksomheder med op til 100 ansatte fra 2. halvår 2012 og tre år frem (2. halvår 2012 = indeks 100)

112 Sundheds- og velfærdsinnovation 110

Design Brede indsatser

108

Energieffektivisering 106

Offshore

104

Turisme

102

100

98 2. halvår 2012

2. halvår 2013

2. halvår 2014

2. halvår 2015

Kraftigt omsætningfald i offshore Udvikling i omsætning i deltagervirksomheder med op til 100 ansatte fra 2. halvår 2012 og tre år frem (2. halvår 2012 = indeks 100) 130 Sundheds- og velfærdsinnovation

125

Design

120 115

Energieffektivisering

110

Brede indsatser

105

Turisme

100

Offshore

95 90 85 80 75 2. halvår 2012

2. halvår 2013

2. halvår 2014

2. halvår 2015

/ -- Monitorering og effektmåling 2016 -- Region Syddanmark

13


14

Det gode livsom vĂŚkstskaber -- regional vĂŚkst- og udviklingsstrategi -- /


EFFEKTVURDERING — kan deltagervirksomhedernes vækst tilskrives den regionale indsats? Effektvurdering Måling af effekt foretages ved at sammenligne andelen af deltagervirksomheder med positiv vækst med den tilsvarende andel i en kontrolgruppe, som ligner deltagerne, men ikke har deltaget i et syddansk strukturfondsprojekt. Ved sammensætning af kontrolgruppen kontrolleres for virksomhedernes lokalisering, branche, størrelse og historiske vækst.

job i deltagervirksomheder med under 100 årsværk.

Alle projekter inden for samme område betragtes som ét projekt, uanset de enkelte projekters indhold, start- og slutdato og evt. variationer i, hvornår effekter kan forventes at indtræffe.

Tallene for de enkelte områder kan ikke lægges sammen på tværs af indsatsområderne, istedet henvises til det samlede tal på knap 1.600 fuldtidsjob.

Effektvurderingen sker for perioden 2. halvår 2012 — 2. halvår 2015. Deltagervirksomheder med over 100 årsværk er udeladt af målingen (jf. forklaring side 3).

Endvidere indikerer effektvurderingen, at der er skabt 450 fuldtidsarbejdspladser inden for Design og kreative erhverv, 200 job inden for Offshore, 200 job inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, 220 job inden for Turisme og 710 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser.

Effekt på omsætning Effektvurderingen med fokus på omsætning viser, at der i perioden 2012 — 2015 er tegn på signifikante omsætningseffekter i Sundheds- og velfærdinnovation og Turisme for projekter startet i perioden 2010 til 2012.

Forsigtig tolkning Bemærk, at nogle projekter kan have effekt på både beskæftigelse og omsætning uden for det tidsrum, hvor der måles. Tilsvarende kan projekterne have haft andre vigtige effekter end dem, som kan måles med Danmarks Statistiks registerdata.

Bidrag til langsigtet økonomisk vækst En positiv udvikling i produktiviteten er en vigtig indikator og kilde til en langsigtet økonomisk vækst. Produktivitet opgøres ofte som værditilvækst pr. beskæftiget eller pr. arbejdstime.

Signifikante beskæftigelseseffekter Tegn på signifikante beskæftigelseseffekter af projekterne kan efter 3 år i 2. halvår 2015 konstateres både samlet set på tværs af områderne og i alle de enkelte områder med undtagelse af Energieffektivisering.

Danmarks Statistiks data tillader imidlertid ikke at opgøre værditilvækst på virksomhedsniveau. I stedet er der i dette års effektmåling forsøgsvis beregnet effekter på omsætning pr. beskæftiget, som en alternativ indikator for produktivitet.

Effekt på beskæftigelsen Effektvurderingen indikerer, at de syddanske strukturfondsprojekter, der blev startet fra 2010 til 2012 i de efterfølgende 3 år fra 2. halvår 2012 til 2. halvår 2015 samlet set har skabt knap 1.600 nye private fuldtids-

I lyset af de stærke effekt-estimater på beskæftigelse findes ingen indikation på, at de syddanske projekter har haft positiv indflydelse på deltagervirksomhedernes produktivitetsudvikling.

/ -- Monitorering og effektmåling 2016 -- Region Syddanmark

15


HVORDAN MÅLES EFFEKTERNE? •

Andelen af deltagervirksomheder med positiv vækst sammenlignes med den tilsvarende andel i en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagerne, men ikke har deltaget i den syddanske indsats

Kontrolgruppen sammensættes, så der kontrolleres for virksomhedernes lokalisering, branche, størrelse og historiske vækst

Der måles i perioden 2012-2015 på virksomheder, der har deltaget i strukturfondsprojekter startet i perioden 2010-2012

Der tages ikke højde for projekternes forskellige indhold eller tidsperspektiv.

Effektvurdering foretages for hvert af de seks områder og omsættes til absolutte beskæftigelses- og omsætningseffekter

Virksomheder med over 100 årsværk er udeladt af effektmålingen for at reducere risikoen for, at enkelte meget store virksomheder dominerer de aggregerede tal

En virksomhed kan have deltaget i flere indsatsområder, hvorfor man ikke kan lægge effekter sammen på tværs af områderne

Alle projekter kan have haft andre vigtige effekter end dem, som kan måles med Danmarks Statistiks registerdata

Samlet effektvurdering af beskæftigelses- og omsætningsudvikling Andel virksomheder på tværs af indsatsområderne med positiv vækst i beskæftigelse og omsætning

Samlet tværgående måling Projektstart 2010 - 2012

Fuldtidsbeskæftigelse Andel virksomheder med vækst

Andel virksomheder med vækst

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

P-værdi

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

P-værdi

2. halvår 2012 til 2. halvår 2013

50%

43%

0,00*

53%

52%

0,71

2. halvår 2012 til 2. halvår 2014

54%

45%

0,00*

57%

53%

0,01*

2. halvår 2012 til 2. halvår 2015

53%

44%

0,00*

56%

53%

0,09

SÅDAN LÆSES RESULTATERNE •

16

Omsætning

Tabellerne ovenfor og på næste side viser for hvert af de seks regionale områder og i en samlet tværgående måling andelen af ”succes’er” (virksomheder med positiv beskæftigelses- eller omsætningsvækst i perioden 2.halvår 2012-2.halvår 2015) i henholdsvis deltagergruppen og kontrolgruppen. Eksempelvis havde 46 procent af deltagerne i designprojekter startet i 2010 til 2012 en positiv vækst i beskæftigelsen fra 2. halvår 2012 til 2. halvår 2013, mens det samme kun var tilfældet i 40 procent af de virksomheder, som ikke har deltaget i indsatsen, men som ligner de deltagende virksomheder. Forskellen på deltagergruppen og kontrolgruppen kan i princippet skyldes statistiske tilfældigheder. Det kan man teste statistisk. Hvis p-værdien er tæt på 0 (jf. tabellerne), betyder det, at man kan afvise, at forskellen på deltager- og kontrolgruppen skyldes statistiske tilfældigheder.

Det gode livsom vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- /

P-værdien for eksemplet fra design fortæller, at der er 2 procents sandsynlighed for, at forskellen på deltager- og referencegruppen skyldes statistiske tilfældigheder efter 1 år.

Normalt forudsætter man, at p-værdien skal være 0,05 (5 procent signifikansniveau) eller lavere for at afvise, at forskellene skyldes tilfældigheder.

I figurerne på de efterfølgende sider med estimater på beskæftigelses- og omsætningseffekter viser de mørke kurver den faktiske samlede beskæftigelseseller omsætningsudvikling i deltagervirksomhederne.

De lyseblå kurver viser den kontrafaktiske udvikling, dvs. effektmålingens estimat på, hvordan den samlede beskæftigelse i deltagervirksomhederne ville have været, hvis virksomhederne ikke havde deltaget i strukturfondsprojekterne.

Jf. forklaring side 3 og 4 skal resultaterne tolkes forsigtigt.


Effektvurdering af beskæftigelses- og omsætningsudvikling Andel virksomheder i de enkelte indsatsområderne med positiv vækst i beskæftigelse og omsætning

Design og kreative erhverv

Fuldtidsbeskæftigelse

Omsætning

Andel virksomheder med vækst

Andel virksomheder med vækst

Projektstart 2010 - 2012

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

2. halvår 2012 til 2. halvår 2013

46%

40%

0,02*

53%

52%

0,66

2. halvår 2012 til 2. halvår 2014

50%

42%

0,00*

60%

54%

0,02*

2. halvår 2012 til 2. halvår 2015

51%

42%

0,00*

56%

53%

0,32

Energieffektivisering

P-værdi

Deltagergruppe

Fuldtidsbeskæftigelse

Kontrolgruppe

P-værdi

Omsætning

Andel virksomheder med vækst

Andel virksomheder med vækst

Projektstart 2010 - 2012

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

P-værdi

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

P-værdi

2. halvår 2012 til 2. halvår 2013

0,31

48%

53%

0,06

49%

47%

2. halvår 2012 til 2. halvår 2014

51%

47%

0,14

49%

54%

0,03**

2. halvår 2012 til 2. halvår 2015

50%

47%

0,22

48%

53%

0,04**

Offshore Projektstart 2010 - 2012

Fuldtidsbeskæftigelse

Omsætning

Andel virksomheder med vækst

Andel virksomheder med vækst

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

2. halvår 2012 til 2. halvår 2013

56%

46%

2. halvår 2012 til 2. halvår 2014

66%

46%

2. halvår 2012 til 2. halvår 2015

60%

47%

0,01*

Sundheds- og velfærdsinnovation

P-værdi

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

0,06

55%

50%

0,31

0,00*

60%

50%

0,04*

47%

53%

0,24

Fuldtidsbeskæftigelse

P-værdi

Omsætning

Andel virksomheder med vækst

Andel virksomheder med vækst

Projektstart 2010 - 2012

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

P-værdi

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

P-værdi 0,78

2. halvår 2012 til 2. halvår 2013

58%

47%

0,00*

58%

57%

2. halvår 2012 til 2. halvår 2014

63%

47%

0,00*

64%

55%

0,02*

2. halvår 2012 til 2. halvår 2015

61%

47%

0,00*

62%

55%

0,04*

Turisme Projektstart 2010 - 2012

Fuldtidsbeskæftigelse

Omsætning

Andel virksomheder med vækst

Andel virksomheder med vækst

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

2. halvår 2012 til 2. halvår 2013

50%

42%

0,01*

2. halvår 2012 til 2. halvår 2014

54%

41%

0,00*

2. halvår 2012 til 2. halvår 2015

57%

39%

0,00*

64%

Brede indsatser

P-værdi

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

P-værdi

57%

51%

0,053

60%

53%

0,051

52%

0,00*

Fuldtidsbeskæftigelse

Omsætning

Andel virksomheder med vækst

Andel virksomheder med vækst

Projektstart 2010 - 2012

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

P-værdi

Deltagergruppe

Kontrolgruppe

P-værdi

2. halvår 2012 til 2. halvår 2013

54%

53%

0,98

51%

46%

0,046*

2. halvår 2012 til 2. halvår 2014

56%

48%

0,00*

59%

55%

0,053

2. halvår 2012 til 2. halvår 2015

54%

46%

0,00*

58%

54%

0,053

* Andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelse eller omsætning er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) ** Andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelse eller omsætning er signifikant lavere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) -- Monitorering effektmåling 2016 -/ -- Monitorering og/effektmåling 2016 og -- Region Syddanmark

17


BEREGNING AF EFFEKT—ESTIMATER Signifikante effekter Som det fremgår af tabellerne på side 16 og 17, så kan der konstateres tegn på signifikante beskæftigelseseffekter af projekterne startet i 2010 til 2012 efter 3 år både samlet set og i alle de enkelte områder med undtagelse af Energieffektivisering. Effektvurderingen med fokus på omsætning viser, at der i perioden 2012 — 2014 (efter 2 år) er tegn på signifikante omsætningseffekter både samlet set på tværs af indsatsområderne samt i Design, Offshore og Sundheds- og velfærdsinnovation. Efter 3 år, i perioden 2012 — 2015, er der tegn på signifikante omsætningseffekter i Sundheds- og velfærdsteknologi og Turisme.

Visualisering af effekt-estimater I figurerne med estimater på beskæftigelses- og omsætningseffekter viser de mørke kurver den faktiske samlede beskæftigelses- og omsætningsudvikling i deltagervirksomhederne i perioden 2. halvår 2012 til 2. halvår 2015. De lyseblå kurver viser den kontrafaktiske udvikling, dvs. effektmålingens estimat på, hvordan den samlede beskæftigelse i deltagervirksomhederne ville have været, hvis virksomhederne ikke havde deltaget i strukturfondsprojekterne. Et samlet effekt-tal kan udelukkende findes i den tværgående måling.Tallene kan ikke lægges sammen på tværs af indsatsområderne.

Beregning af effekt på beskæftigelse og omsætning For de områder, hvor der er konstateret tegn på signifikante positive effekter, er der beregnet estimater på beskæftigelsesog omsætningseffekter efter hhv. 1, 2 og 3 år.

Estimater på samlede beskæftigelseseffekter på tværs af indsatsområderne Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse

Faktisk udvikling

antal fuldtidsarbejdspladser

30.000 1.562 job* 1.311 job*

29.000 506 job*

28.000

Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen

27.000

26.000 2. halvår 2010

2. halvår 2011

2. halvår 2012

Faktisk udvikling

2. halvår 2013

2. halvår 2014

2. halvår 2015

Kontrafaktisk udvikling

* Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau)

18

Det gode livsom vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- /


Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Design og kreative erhverv Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse 6.700 antal fuldtidsarbejdspladser

Faktisk udvikling

6.500 450 job*

137 job*

6.300

179 job*

6.100

5.900 2. halvår 2010

2. halvår 2011

2. halvår 2012

Faktisk udvikling

2. halvår 2013

Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen

2. halvår 2014

2. halvår 2015

Kontrafaktisk udvikling

* Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau)

Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Offshore Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse Faktisk udvikling

antal fuldtidsarbejdspladser

2.800 2.700

243 job*

204 job*

2.600 Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen

2.500 2.400 2.300 2.200 2. halvår 2010

2. halvår 2011

2. halvår 2012

Faktisk udvikling

2. halvår 2013

2. halvår 2014

2. halvår 2015

Kontrafaktisk udvikling

* Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau)

/ -- Monitorering og effektmåling 2016 -- Region Syddanmark

19


Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse

Faktisk udvikling

antal fuldtidsarbejdspladser

4.200 193 job*

142 job*

Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen

4.000

3.800

3.600 2. halvår 2010

2. halvår 2011

2. halvår 2012

Faktisk udvikling

2. halvår 2013

2. halvår 2014

2. halvår 2015

Kontrafaktisk udvikling

* Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau)

Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Turisme Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse

antal fuldtidsarbejdspladser

3.100

3.000

2.900

Faktisk udvikling

2.800 71 job*

2.700

2.600 2. halvår 2010

Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen

2. halvår 2011

2. halvår 2012

Faktisk udvikling

2. halvår 2013

2. halvår 2014

Kontrafaktisk udvikling

* Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) NB: Det har ikke været muligt at danne en kontrolgruppe, hvor der er også er kontrolleret for historisk udvikling i beskæftigelse

20

217 job*

Det gode livsom vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- /

2. halvår 2015


Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Brede indsatser Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse

antal fuldtidsarbejdspladser

12.800

Faktisk udvikling

12.500

710 job* 577 job*

12.200 11.900

Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen

319 job*

11.600 11.300 11.000 10.700 2. halvår 2010

2. halvår 2011

2. halvår 2012

Faktisk udvikling

2. halvår 2013

2. halvår 2014

2. halvår 2015

Kontrafaktisk udvikling

* Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau)

/ -- Monitorering og effektmåling 2016 -- Region Syddanmark

21


22

Det gode livsom vĂŚkstskaber -- regional vĂŚkst- og udviklingsstrategi -- /


Estimater på omsætningsseffekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation Omsætningssudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret skabt meromsætning

5,9 5,7

Faktisk udvikling

mia. kr.

5,5 420 mio.kr.*

5,3 5,1

280 mio.kr.*

Omsætningsudvikling hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen

4,9 4,7 4,5 4,3 2. halvår 2010

2. halvår 2011

2. halvår 2012

Faktisk udvikling

2. halvår 2013

2. halvår 2014

2. halvår 2015

Kontrafaktisk udvikling

* Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau)

Estimater på omsætningsffekter inden for Turisme Omsætningsudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret skabt meromsætning

2,2

Faktisk udvikling

56 mio.kr.*

mia. kr.

2,1

2,0

1,9

Omsætningsudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen

1,8 2. halvår 2010

2. halvår 2011

2. halvår 2012

Faktisk udvikling

2. halvår 2013

2. halvår 2014

2. halvår 2015

Kontrafaktisk udvikling

* Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau)

/ -- Monitorering og effektmåling 2016 -- Region Syddanmark

23


Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for monitorering og evaluering af den erhvervspolitiske indsats har Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik, de fem regioner og Bornholms Regionskommune udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge udviklingen i de virksomheder, der deltager i erhvervsudviklingsprojekter.

attraktiv aktiv produktiv

Endvidere kan værktøjet anvendes til vurdere, om deltagelse i projekterne har givet effekt for deltager virksomhederne. Værktøjet er baseret på data fra Danmarks Statistiks registeroplysninger om danske virksomheders beskæftigelse, omsætning, værditilvækst, eksport mv. I nærværende rapport er værktøjet anvendt til at monitorere og effektvurdere strukturfondsindsatsen inden for syddanske erhvervsstrategiske forretningsområder. I analysen betragtes alle projekter inden for det samme område samlet.

VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Som en del af opfølgningen på Det gode liv som vækstskaber, Regional vækst- og udviklingsstrategi arbejder Region Syddanmark med at styrke det fælles syddanske vidensgrundlag. Rapporten “Effektmåling og monitorering 2016” er en del af dette arbejde.

Regional Udvikling / Strategi & Analyse

Damhaven 12

7100 Vejle