Det gode liv i bevægelse - pendlingsanalyse

Page 1

SYDDANSKE BYER

Det gode liv i bevĂŚgelse / pendlingsanalyse /

-- rapport nr. 2 --


INTRO

Bevægelserne, der binder os sammen

Indhold Side

Øget pendling forstærker byernes gensidige afhængighed .................................. 3 Byerne breder sig ............................................. 5

Der bor i alt 1,2 mio. mennesker i Region Syddanmark. Et flertal bestående af 673.000 personer bor i de 30 byer, som er med i projektet Syddanske byer — byer i bevægelse. Byerne danner rammen om syddanskernes liv. Deres funktioner og tilbud gør dem til naturlige mødesteder og centrum for aktiviteter. Derfor har byernes udvikling betydning

både for dem, der bor i dem og dem der besøger dem eller bruger dem. I denne analyse, der er en del af det samlede projekt, kortlægges de daglige bevægelser mellem byerne og mellem byerne og deres oplande, som udgøres af pendlingen mellem hjem og arbejdsplads.

Hvor stort er byens opland? ......................... 6 Pendlingsstrømme mellem byerne............. 9 Flere beskæftigede indbyggere og flere arbejdspladser ................................. 10 Stor vækst i pendling ind og ud af byerne ................................................ 13 Hvor er der mange job, og hvem pendler meget? ............................. 16 Højtuddannede finder job i andre byer........................................................ 18 Pendlingkort og -tal for byen........... 20 — 79

-- / Udgivelse:

-- / Foto:

-- / Udgivelse:

Region Syddanmark

Hyldager Fotografi

December 2018

Strategi & Analyse Damhaven 12, 7100 Vejle

2 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --


INTRO

Øget pendling forstærker byernes gensidige afhængighed Antallet af borgere, der dagligt pendler hen over byskilt og kommunegrænse for at komme på arbejde, er steget i hovedparten af Syddanmarks største byer. Derfor er udviklingsstrategier og planlægning for den enkelte by nødt til at betragte udviklingen i et større geografisk perspektiv for at fastholde og tiltrække arbejdspladser og sikre bosætning.

Vi pendler. På vej på arbejde. Til uddannelse. Og sundheds- og fritidstilbud. Handel og indkøb, kultur og natur. Når vi etablerer os og slår os ned i byen, kigger vi efter jobmuligheder. Nogle vil gerne bo tæt på arbejdet, men generelt er vi i stigende grad parat til at pendle længere på arbejde og afstanden mellem bopæl og arbejdsplads vokser. Det giver sig bl.a. udtryk i, at der i langt hovedparten af de 30 byer, der indgår i denne analyse er et flertal af de beskæftigede der pendler ud af byen. Tilsvarende henter byernes virksomheder og offentlige institutioner i stadig højere grad arbejdskraften uden for byen og i særdeleshed fra byer uden for kommunen. Over hele Syddanmark er der større byer, som bliver til regionale netværksbyer, fordi de spiller en rolle, der geografisk rækker ud over dem selv og det nærmeste opland. Fælles for dem er, at de udnytter hinandens styrker og komplementerer hinanden funktionelt.

I en byregional kontekst taler vi om at ”låne størrelse”, hvilket betyder at den enkelte by får flere funktioner, flere specialiserede arbejdspladser, kan trække på en større arbejdsstyrke og har adfang til flere arbejdspladser, end vi traditionelt ser for en by med den volumen. En win-win for både borgere, virksomheder, byer, kommuner og regioner. Og hele landet. Hvis vi forstår bevægelsesmønstrene som her udtrykkes gennem pendling, kan vi arbejde målrettet med udviklings- og planlægningsstrategier, der understøtter det gode liv og væksten i hele regionen. På tværs af administrative grænser. For hvad enten vi vil det eller ej, gavner og påvirker de større syddanske byer hinanden og områder langt ud over kommune- og regionsgrænserne. Med et stort udbud af specialiseret viden og ydelser. Med trafikproblemer og forurening. Det kræver samtænkning og samarbejde.

3 -- rapport nr. 2 // byanalyser.dk --


DE REGIONALE BYER

En dansk definition af byregioner Byregion: Geografisk område der baseret på hyppige bevægelsesmønstre opnår funktion af dansk storby.

16%

Mens antallet af udpendlere fra Vejle er steget med 16 procent siden 2011, er antallet af indpendlere steget med tilsvarende 12 procent. Byerne breder sig som aldrig før.

4 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --


SYDDANSKE BYER

Byerne breder sig Med pendlingen bliver byer stigende grad regionale, og de regionale byer har vokseværk. Fra 2011 til 2016 er indpendlingen til de største syddanske steget med godt 11 procent. Udpendlingen er vokset med 7,5 procent. I mange år har forskere peget på, at byerne ikke skal ses isoleret, men i stedet betragtes som regionale vækstmotorer i den globale økonomi. Byerne er knudepunkter i det regionale og globale netværk, hvis strukturer det er vigtigt at forstå for at sikre en bæredygtig udvikling. I denne analyse kortlægges de daglige bevægelser mellem byerne og mellem byerne og deres oplande, som udgøres af pendlingen mellem hjem og arbejdsplads. De daglige bevægelser danner grundstammen mellem de regionale netværksbyer og sikrer at arbejdspladser og institutioner får

27%

den fornødne kvalificerede arbejdskraft.

snit, mens udpendlingen er vokset med 7,5 procent.

Men pendlingen muliggør også, at vi med udgangspunkt i hver vores foretrukne by eller de rammer for et hverdagsliv, som vi hver især ønsker at prioritere, kan lade teltpælene forblive i jorden, og i stedet tage den stadig længere vej til arbejde. Og det lader til at det er præcis sådan flere og flere prioriterer.

Den øgede pendling har ikke kun fået trafikken til at vokse mellem byerne og deres oplande. En betydelig del af væksten er pendling mellem byerne. Byerne deler en stadig større andel af arbejdskraften og den gensidige afhængighed øges.

Kortlægningen af bevægelserne i de regionale byer viser, at de syddanske byer fortsat breder sig mere og mere.

Nabobyer konkurrerer nok om at tiltrække nye indbyggere, men deler også i vid udstrækning arbejdskraft.

Fra 2011 til 2016 er indpendlingen til de største syddanske steget med 11,1 procent i

Eksempelvis kører mere end 12 procent af de beskæftigede indbyggere i Fredericia til et job i byerne Kolding eller Vejle, mens godt 7 procent af de beskæftigede i Kolding kører til Fredericia eller Vejle by.

Fra 2011 til 2016 steg indpendlingen til Aabenraa-Rødekro med 27 procent. De nye indpendlere kommer næsten udelukkende fra andre kommuner.

5 -- rapport nr. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSOPLANDE

Hvor stort er byens opland? Indpendlere fra det nære opland vil oftest også kunne være brugere af byen i forbindelse med indkøb, fritids- og kulturtilbud.

De større byer spiller med store samlede arbejdspladskoncentrationer alle en væsentlig rolle for beskæftigelsen i områderne omkring byen - i pendlingsoplandet.

primær jobtilknytning også indikere en mere almen tilknytning. Dvs. i hvilket opland kan det forventes, at man også orienterer sig i centerbyen mht. indkøb, fritids- og kulturtilbud.

Mange steder i regionen trækker flere byer arbejdskraft fra et overlappende opland, men der vil alligevel oftest være én by - et pendlingscenter - der trækker flest beskæftigede til fra et givet lokalområde.

På kortet på den modstående side er de 30 byer i analysen indtegnet og det er angivet om byen er et pendlingscenter eller ej. Omkring centrene er det markeret, hvor stort det tilhørende nære pendlingsopland er.

Pendlingsoplandet kan udover

79%

Pendlingsoplandet til Svendborg er stærkt koncenteret omkring byen. Tæt på 8 ud af 10 job i byen varetages af indbyggere fra sognene i Svendborg kommune.

6 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Pendlingscentre og deres oplande Forklaring og definitioner til kortet på næste side

Pendlingcenter Pendlingsoplande Opland til anden centerby Ingen centertilknytning / manglende data

Kortet viser sogne i Syddanmark fordelt i forhold til de byer, hvortil den største gruppe udpendlere i hvert enkelt sogn kører på arbejde.

til hvert center vist med grønt i samme nuance. Bemærk, at oplandet kan ligge i flere kommuner (kommunegrænser vist med hvid streg).

Byen er pendlingscenter (rød), hvis den største gruppe udpendlere i mindst tre sogne har arbejdsplads i byen. Oplandet

Den mørkegrå farve aniver, at sognet er opland til en by (center), som ikke er en af de 30 byer i analysen.


Ingen centertilknytning/ manglende data

SYDDANSKE BYER Billund Grindsted Vejle

Varde

Børkop Odense Fredericia

Bogense

Otterup Munkebo

Middelfart

Esbjerg Bramming

Kerteminde Kolding

Nyborg

Ribe

Ringe Haderslev Vojens

Assens

Faaborg

Svendborg

Nordborg

Tønder Aabenraa

Sønderborg

Marstal

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Vejen

Rudkøbing

7 -- rapport nr. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSSTRØMME Billund Grindsted Varde

Vejle

Børkop Fredericia

Bogense

Odense Otterup Munkebo

Middelfart

Esbjerg

Kerteminde

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Bramming

Kolding

Nyborg

Ribe

Ringe

Vejen Haderslev Vojens

Assens

Faaborg

Nordborg

Tønder Aabenraa-Rødekro

8 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Svendborg

under 250

Sønderborg

Marstal

Rudkøbing


SYDDANSKE BYER

Pendlingsstrømme mellem de 30 byer Kortet viser de største pendlingsstrømme ud af hver by. De røde stregers tykkelse angiver, hvor mange beskæftigede indbyggere, der pendler til et job i en af de andre byer (2016):

De røde nuancer angiver, hvor stor en andel af de beskæftigede indbyggere, der pendler til et job i en af de andre byer (2016):

under 250 250 — 500 500 — 750

0% — 5% 5% — 15% 15% —25% over 25%

Danskerne pendler stadig mere, og vi pendler ikke bare mellem by og opland, men også mellem byerne. Det giver en ændret dynamik og dermed nogle nye muligheder for vækst.

750 — 1000 over 1000

Pendlingsretning

9 -- rapport nr. 2 // byanalyser.dk --


BESKÆFTIGEDE OG JOB

Flere beskæftigede indbyggere og flere arbejdspladser Indbyggerne i de 30 syddanske udgør en stadig stigende andel af de beskæftigede i Syddanmark. Fra 2011 til 2016 kom 10.300 flere i beskæftigelse. 97 procent af dem bor i en af de 30 byer. Grundenheder i en opgørelse af pendling er beskæftigede og arbejdspladser. Dvs. antal indbyggere i byen, der er i job, og antallet af job i virksomheder og offentlige institutioner i byen.

Byernes andel af de beskæftigede syddanskere Syddanske byer 53%

De beskæftigede indbyggere er også potentielle udpendlere, og det er ude på de lokale arbejdspladser vi skal kigge efter indpendlere. Antallet af beskæftigede i Syddanmark er 574.000. 304.000 af dem bor i de 30 byer – svarende til 53 procent af de beskæftigede i Syddanmark bor i byerne. I den seneste fem års periode er der i hele regionen kommet 10.300 flere syddanskere i beskæftigelse – 97 procent af dem bor byerne. Antallet af arbejdspladser i Syddanmark er 568.000.355.000 af dem er i de 30 byer – svarende til 63 procent af alle job i regionen. Der er også kommet flere arbejdspladser til i de senere år – i alt 11.000 siden 2011. Bag det ligger en fremgang på 19.300 job i byerne, mens antallet af arbejdspladser uden for byerne er faldet med 8.300.

10 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

304.000

Byernes andel af de syddanske arbejdspladser

indbyggere i byerne var i 2016 i job. Det svarer til 53 procent af 574.000 beskæftigede indbyggere i Syddanmark

355.000 Syddanske byer 63%

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

I 2016 var der 355.000 job i de 30 syddanske byer, hvilket svarer til at 63 procent af alle syddanske arbejdspladser findes i de 30 byer.


SYDDANSKE BYER

Overskud af arbejdspladser i de største byer

Stor variation i byernes udvikling

— antal beskæftigede indbyggere og antal arbejdspladser, 2016

— udvikling i antal beskæftigede og antal arbejdspladser, 2011-2016

Odense

Odense

Esbjerg

Esbjerg

Kolding

Kolding

Vejle

Vejle

Fredericia

Fredericia

Svendborg

Svendborg

Sønderborg

Sønderborg

Aabenraa

Aabenraa

Haderslev

Haderslev

Middelfart

Middelfart

Nyborg

Nyborg

Varde

Varde

Vejen

Vejen

Grindsted

Grindsted

Ribe

Ribe

Bramming

Bramming

Billund

Billund

Vojens

Vojens

Tønder

Tønder

Faaborg

Faaborg

Børkop

Børkop

Kerteminde

Kerteminde

Ringe

Ringe

Assens

Assens

Nordborg

Antal beskæftigede

Munkebo

Antal arbejdspladser

Otterup

Nordborg Munkebo Otterup

Beskæftigede

Rudkøbing

Rudkøbing

Bogense

Bogense

Marstal

Marstal 0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

-20%

Arbejdspladser

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

11 -- rapport nr. 2 // byanalyser.dk --


IND- OG UDPENDLING

Overskud af arbejdspladser i de største byer

Vækst i pendling i næsten alle syddanske byer

— antal ud- og indpendlere, 2016

— udvikling i antal ud- og indpendlere, 2011-2016

Odense

Odense

Esbjerg

Esbjerg

Kolding

Kolding

Vejle

Vejle

Fredericia

Fredericia

Svendborg

Svendborg

Sønderborg

Sønderborg

Aabenraa

Aabenraa

Haderslev

Haderslev

Middelfart

Middelfart

Nyborg

Nyborg

Varde

Varde

Vejen

Vejen

Grindsted

Grindsted

Ribe

Ribe

Bramming

Bramming

Billund

Billund

Vojens

Vojens

Tønder

Tønder

Faaborg

Faaborg

Børkop

Børkop

Kerteminde

Kerteminde

Ringe

Ringe

Udpendlere

Assens

Assens

Indpendlere

Nordborg

Nordborg

Antal udpendlere

Munkebo

Antal indpendlere

Otterup

Munkebo Otterup

Rudkøbing

Rudkøbing

Bogense

Bogense

Marstal

Marstal 0

10.000

20.000

30.000

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K), inkl. pendling til og fra udlandet.

12 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

-20%

-10%

0%

10%

20%

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K), , inkl. pendling til og fra udlandet.


SYDDANSKE BYER

Stor vækst i pendling ind og ud af byerne ByerneUdpendlere breder sig. Fra 2011 til 2016 er udpendlingen fra de 30 syddanske byer vokset med Indpendlere 7,5 procent i snit. Indpendlingen er steget med 11 procent. - andel af job i byerne, som - andel beskæftigede med job

varetages af indpendlere

uden for bopælsby

Udpendlere Andel af byernes beskæftigede med job uden for bopælsby

Indpendlere Syddanske byer Syddanske 47% byer

Andel job i byerne, som varetages af indpendlere

49%

Syddanske byer 56%

I forhold til 2011 kører 14.600 14.700 flere pendler ud fra byerne flere ind til et job i byerne i 2016 i 2016 sammenlignet med 2011 - en vækst på 8,5 procent. - en vækst på 11 procent. flere pendler ud fra byerne i 2016 sammenI forhold til 2011 kører 19.200 flere ind til et lignet med 2011 — en vækst på 7,5 procent. job i byerne i 2016 — en vækst på 11,1 procent.

10.000

11,1%

En stadig større andel af de beskæftigede indbyggere i byerne pendler til et job uden for byen. Ud af de lidt mere end 300.000 beskæftigede indbyggere i de 30 byer pendler 47 procent til job uden for byen. Samlet er der 10.000 flere udpendlere end fem år tidligere, hvor det var 45 procent af de beskæftigede, der pendlede ud. Indpendlerne varetager tilsvarende en stadig større andel af alle job i byerne. I alt er 56 procent af de 355.000 job, der er i byerne besat af nogen som ikke bor i byerne. Også her er der målt i absolutte tal kommet flere til, og indpendlerne besætter også en større andel job end for 5 år siden, hvor andelen var på 52 procent.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K), , inkl. pendling til og fra udlandet.

13 -- rapport nr. 2 // byanalyser.dk --


PENDLERE

Pendling ud af byerne

Billund

Andel af de beskæftigede indbyggere, der pendler ud af byen 62% til job et andet sted Grindsted

62% 50%

Vejle 56% 44% 37%

72% 27% 56%

50% 56%

50%

27% 56%

51%

70% 44%

50%

37%

52% 44%

62%

44%

62%

89%

50%

53% 55% 62% 27%

45%

52%

55%

Bramming

46% 50%

56% 56% 55% 72% 68% 56%

61%

46%

Vejen

61% 62% 46% 70% 89% 50% 56%

46%

50%

76% 72%61% 52%

72%

62%

55%

44%

56%

27%

55%

73%27% 51% 56% 70% 73%

40%

89%

60%

62% 46%

40%

76%

61% 51% 76% 44% 56%

56%

51%

44% 62%

73%

Tønder

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT 27% (SAM-K)

56% 40%

56%

56%

40% 56% 56% 51% 44% 40%

Aabenraa 65% 55%

55%

61%55%

70% 45%

Assens

62% 50% 50%

61% 46% 46%

89%

52% 52%

62%

56%

40% 73% 65% 56% Faaborg 76% 62% 68%

73%

53%

60%

61%

50%

70% 70% 61% 56% 44% 73% 53% 44%

Kerteminde

68% 62%

70%

65% 27%

45%

62%

55% 70% 27%

56% 68% 45% 56% 56% 61% 56%72%

65%

Munkebo

60% 73%70% 37% 53% 76% 61% 37% 61%

53% 52% 76%55%

37% 55%

56%

89%

45%

62% 62% 55% 40% 70%

27% Vojens

72%

70%

61% 56%

56% 65% 56% 70%

51%

Kolding52% 50% 89%

56% 68% 46%

45%

72%

-- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

56% 50% 72% 56%

40%

51%

14

89%

72% 56% 27% 52% 55% 73% 40% 53% 37% 56%61% 55% 62% 50% 52% 50% 62% 70% 50% 52% 89% 50% 55% 56% 76% 37% 55% 55% 40% 37% 60% 46% 61% 45% 46% 70% 51% 70% 68% 62% 72% Haderslev 62%

46% 55%

51%

56% 50% 61% 70% 61% 56% 44% 60% 51% 73% 50% 70%

27% 65%

61%

53%

Odense 55% Fredericia 61% 70% 46% Otterup Bogense 61% 68% 72% 56% Middelfart 56% 56% 65% 53%44% 53% 62%

70% 37% 44% 60% 56% 65% 68% 68%

55%

52% 45% 89%

50% 44%

51% 50%Ribe

37%

56% Børkop 65% 52% 45%

45%

62% 60%

70%

50% 62% 62%

62% 60% 55% 27%

76%

55%

Esbjerg 27% 50%

73%

56% 60% 56% 50%

56% 65% 70% 37% 40% 56%

37% 61%

61% 56%

46%

Varde 27%

61% 62%

Nyborg

56%

56% 60% 60%

56%

Ringe 56% 56%

73% 62% 89%

65%

50%

55% 55% 65%

Svendborg 45% 55% 76%

62% 70% 70%

52% 89%

61% 61%

53%

89% 55% 72% 72% 56% 56% 76% 53% 53% 62% 89% 27% Nordborg 89% 56% Marstal56% Sønderborg 61% 40% 68% 40% 51% 51%

45%

46%

61%

73% 73% 65%

51%

68%

72%

Rudkøbing 40%

68%


SYDDANSKE BYER

Billund

46% 48%

58% Grindsted 55% 69%

59%

Varde

46%

48% 55%

60%

38% 58% 55% 60% Esbjerg 46% 46% 59% 69% Bramming

81% 38%

60% 67%

69% 60% 48%

48% 71%

Vejen 59% Ribe

69% 67%

77% 55% 81%

67% 69%

38%

Indpendling til byerne 55%

46%62%

55% 71% 55%

81% Vejle

59% 60%

71%

62% 68% 60% 46% 71%

48%

59%

55%

62% 69% Andel af job i 58% byerne, der varetages af indpendlere. Indpendlere med bopæl i udlandet er inkluderet. 65% 59% 81%

38%

71% 62%

58%

68%

62%

60% 55% 55% 65% 60% 61% 68% 71% 59%62% 81% 69% 71% 46% 48% 38% 61% 71% Børkop 38% 69% 59% 71% 55% 46% 58% 61% 46% 62% 59% 55% 69% 71% 58% 55% 61% 58% 62% 69% 62% 71% 59% 62% 38% 67% Odense 71% 69% 46% 60% 70% 77% 65% Fredericia 68% 81% 55% 71% 58% 81% 67% 38% 62% 69% Otterup 38% 70% 48% Bogense 77% 46% 46% 38% 59%65%81% 60% 55% 61% 55% 46% 68% 58% 71% 62% 69% 55% 81% 62% 60% Middelfart 48% 55% 59% 62% 58% Munkebo 55% 60% 62% 59% 67% 71% 59% 62% 69% 61% 70% 55% 71% 71% 69% 60% 60% 81% 59%77% 62% 71% 60%48% 48% 71% 38% 81% 59% 59% 61% 48% 62% 46% 71% 59% 48% 69% 71% 59% 55% 61% 58% 69% 71% 62% 69% 62% 67% 63% 61% 71% 65% 68% 67% 77% 71% 48% 69% 38% 70% 62% 77% 59% 67% 81% 63% 46% 61% 55% 60% 77%55% 69% 59% 71% 38% 58% 48% 62% 71% 67% 48% 69% 59% 55% 70% 58% 59% 48% 48% 55%59%61% 77% 61%55% 81% 60% 62% 58% 62% 59% 60%71% 71% 62% 38% 62%71%69% 67% 63% 61% 65% Kerteminde 68% 38% 60% 71% 69% 46% 55% 77% 71% 81% 65% 69%46% 67% 68% 60% 71% 55%60% 58% 81% 70% 62% 55% 62% 59% 60% 81% 58% 65% 71% 55% 68% 59% 71%62% 62% 60% 81% 59% 65% 71% 48% Nyborg 68% 71% 59% 71% 81% 48% Kolding 62%61% 59% 55% 69% 77% 67% 70% 63%71% 62% 60% 81% 77% 71% 48% 48% 55% 60% 59% 60% 63% 62% 60% 59% 55% 67% 61% 62% 59% 62% 68% 71% 55% 71% 69% 77% 81% 71% 60% 59% 62% 59% 61% 38% 61% 71% 69% 60% 71% 67% 69% 69% 46% 71% 70% 65% 77% 81% 38% 81%67%68% 62% 48% 69% 71% 67% 70% 58% 77% 77% 48% 59% 81% 67% Ringe 60% 46% 69% 61% 70% 59% 65% 55% 58% 69% 67% 77% 68% 62% 71% 55% 81% 71% 60% 60% 81% 70% 48% 60% 65% 59% 69% 62% 77% 68% 71% 65% 81% 81% 68% 71% 71% 62% 81% 63% Haderslev 59%58% 48% 38%

60%

55% 71%

60%

77%

67%60%

48%

61%

62% 60% 60% 71%

62% 58%

60% 81% 81%

62% 69%

67%

65% 55% 68% Vojens 60% 71% 59% 81% 62% 71% 67% 38% 69% 59% 62% 60% 60% 59% 46% 48% 65% 62% 68% 71% 65% Assens 68% 71% 71% 60% 48% 81% 58% 62% 67% 65% 63% 67% 62% 68% 69% 55% 77% 71% 70% 81% 62% 67% 60%77% 81% 77% 62% 63% 55%62% 48% 59% 67% 48% 67% 63% 71% 77% 69% 62% 67% 70% 59% 67% 77% 81% 61% 69% 67% 60% 69% 69% 70% 71% 77% 70% 81% 65% 77% 68% 81% 71% 81% Faaborg 67% 69% 70% Svendborg 77% 81% 60% 67% 65% 68% 71% 77% 81% 67% 48% 70% 71% 69% 48% 65% 70% 77% 68% 65% 67% 77% 59% 68% 81% 62% 67% 71% 69% 63% 81% 70% 61% 77% 77% 81% 69% 48% 60% 55% 60%71% 62% 65% 67% 59% 48% 68% 63% 60% 48% 62% 81% 62% 77% 71% 63% 67% 62% 67% 63% 77% 67% 77% 69% 70% 48% Nordborg 77% 81% Tønder 62% 67% 63% 77% 48% 48% 67% Aabenraa 69% Sønderborg 70% 48%Marstal 63% 62% 77% 67% 55% 81% 63% 60% 59% 67% 77% 70% 62% 67% 63% 77% 70% 81% 71% 77% 81% 77% 67% 69% 70%

48%

81% 55%

60%

60% 63%

70% 81% 48%

59% 71%

62% 69% 55%71% 81%

63%67% 60%

71%

71%

Rudkøbing 62%77% 60%

69%

81%

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

38%

67% 71%

15 -- rapport nr. 2 // byanalyser.dk --


BYTYPER

Hvor er der mange job? ..og hvem pendler meget?

Arbejdspladser pr. beskæftiget Billund

Mange

Pendlerbyer

Arbejdspladsbyer

Her er mange arbejdspladser, og mange arbejder i den by, hvor de bor.

Mange af byens beskæftigede arbejder i andre byer, og mange job i byen varetages af indpendlere.

Tønder

Nordborg

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Ringe Assens Aabenraa

Esbjerg

Lav udpendling

Middelfart Kolding Ribe Faaborg Vejen Sønderborg Vejle Odense Fredericia Grindsted Rudkøbing Munkebo Haderslev Vojens Svendborg Nyborg Kerteminde Varde Bogense Marstal Otterup Bramming

Høj udpendling

Bosætningsbyer

16 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Her bor flere erhvervsaktive end der er arbejdspladser. Flertallet af byens beskæftigede pendler ud.

Børkop


SYDDANSKE BYER

Forskellige profiler Andel udpendlere i pct. af beskæftigede

Andel indpendlere i pct. af arbejdspladser

Arbejdspladser pr. 100 beskæftigede indbyggere

Andel indbyggere med videregående uddannelse

ArbejdspladsArbejdspladsbyer byer

41%

57%

151

35%

PendlerPendlerbyer byer

59%

67%

125

29%

BosætningsBosætningsbyer byer

66%

60%

84

30%

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

17 -- rapport nr. 2 // byanalyser.dk --


PENDLERPROFIL

Højtuddannede finder job i andre byer Vi er i stigende grad parat til at køre langt efter jobbet, og det gælder især de højtuddannede. Andelen af pendlere stiger med uddannelsesniveauet. Mens ca. halvdelen af de ufaglærte bor og arbejder i samme by, kører godt to tredjedele af de højtuddannede forbi byskiltet på vej til arbejde. Tilsvarende er job til højtuddannet arbejdskraft oftere besat af arbejdskraft udefra.

De yngre pendlere — andel af udpendlerne, der er i mellem 25 og-35 år

Selv i byer med mange arbejdspladser er pendlingen blandt højtuddannede høj. I Kolding, Fredericia og Vejle pendler henholdsvis 57, 56. og 68 procent af de højtuddannede ud af byen, og indpendlingen er tilsvarende høj. Der er stor variation mellem byerne, når det gælder pendling set i forhold til uddannelsesniveauet. I byer som Vojens, Ringe, Munkebo, Børkop og Otterup, der ligger tæt på store jobmarkeder er udpendlingen særlig højt uanset uddannelsesniveau. Til gengæld stiger udpendlingen betydeligt med uddannelsesniveauet i byer som Nyborg, Middelfart, Ribe og Kerteminde. Med relativ langt til andre større centre skiller Esbjerg sig ud ved, at hele tre fjerdedele af både den ufaglærte, faglærte og højtuddannede arbejdskraft både bor og arbejder i byen. Når det gælder indpendlingen til Esbjerg er job til højtuddannet arbejdskraft i høj grad besat med pendlere udefra. Der er dog et stykke op til Billund, Ringe, Nordborg, og Munkebo, hvor mere end otte ud af ti job til højtudddannede er besat af arbejdskraft udefra. Gruppen af yngre udpendlere er stor i de største byer. I Odense er 29 procent af alle udpendlere mellem 25 og 35 år. Tilknytningen til studiebyen bevares, mens der køres ud af byen til det første job. Mange yngre familier etableres i de år, men de er stadig forholdsvis geografisk mobile, så det kan ikke udelukkes at pendling afløses af flytning.

18 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Odense Vejle Esbjerg Kolding Fredericia Sønderborg Haderslev Grindsted Vejen Varde Bramming Børkop Ringe Aabenraa Nyborg Ribe Svendborg Billund Vojens Nordborg Tønder Middelfart Rudkøbing Assens Munkebo Marstal Bogense Otterup Faaborg Kerteminde 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


SYDDANSKE BYER

Udpendlere — andel af de beskæftigede i uddannelsesgruppen

Ufaglært

Erhv+KVU

MVU

LVU

Odense

36%

36%

40%

38%

Esbjerg

26%

26%

28%

29%

Kolding

36%

45%

47%

57%

Vejle

46%

56%

59%

68%

Fredericia

44%

50%

53%

66%

Indpendlere

— andel af arbejdspladserne i uddannelsesgruppen varetaget af indpendlere

Ufaglært

Erhv+KVU

MVU

LVU

Odense

37%

54%

44%

40%

Esbjerg

29%

41%

37%

47% 64%

Kolding

47%

61%

59%

Vejle

53%

66%

61%

68%

Fredericia

41%

56%

63%

76%

Svendborg

47%

50%

52%

56%

Svendborg

40%

49%

47%

58%

Sønderborg

40%

47%

48%

50%

Sønderborg

50%

60%

58%

51%

Aabenraa

51%

52%

49%

48%

Aabenraa

55%

65%

70%

69%

Haderslev

53%

63%

63%

64%

Haderslev

56%

65%

56%

64%

Nyborg

46%

56%

59%

78%

Nyborg

45%

54%

62%

72%

Middelfart

51%

62%

71%

78%

Middelfart

62%

72%

73%

83%

Varde

55%

65%

65%

65%

Varde

51%

61%

68%

64%

Vejen

52%

63%

71%

73%

Vejen

60%

71%

73%

82%

Grindsted

52%

57%

58%

59%

Grindsted

49%

58%

71%

75%

Ribe

38%

54%

64%

65%

Ribe

56%

66%

61%

55%

Tønder

43%

45%

50%

35%

Tønder

63%

68%

68%

62%

Vojens

67%

71%

73%

77%

Vojens

63%

70%

78%

86%

Bramming

62%

74%

79%

83%

Bramming

52%

61%

70%

70%

Faaborg

48%

56%

69%

60%

Faaborg

59%

65%

71%

71%

Billund

32%

44%

52%

35%

Billund

75%

79%

82%

89%

Assens

48%

57%

61%

62%

Assens

61%

67%

76%

81%

Kerteminde

56%

68%

77%

83%

Kerteminde

58%

68%

69%

77%

Ringe

60%

71%

77%

77%

Ringe

72%

81%

85%

86%

Nordborg

58%

53%

64%

63%

Nordborg

63%

71%

85%

93%

Munkebo

70%

76%

82%

90%

Munkebo

65%

79%

84%

86%

Børkop

85%

89%

91%

97%

Børkop

62%

67%

75%

83%

Otterup

67%

72%

85%

83%

Otterup

61%

63%

83%

80%

Rudkøbing

57%

59%

70%

71%

Rudkøbing

49%

60%

78%

82%

Bogense

57%

66%

76%

80%

Bogense

53%

62%

77%

81%

Marstal

44%

55%

59%

51%

Marstal

46%

46%

49%

58%

19 -- rapport nr. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Odense 72.900 beskæftigede borgere

83.700 arbejdspladser

Regional storby – centralt i Danmark Odense er landets tredjestørste by og centrum for økonomi, uddannelse og kulturliv på Fyn. Det stærke fynske opland sikrer arbejdskraft til storbyen, mens stadig flere odenseanerne selv krydser broerne og pendler til Trekantområdet, Esbjerg, Aarhus og København. Hvor får byen arbejdskraften fra? Odense by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget? Odense by Øvrig kommune Andre kommuner

Udvikling i indpendling

6,4%

33%

60% 7%

...flere job i byen i perioden 2011-2016

Fra

2011-16 pct.

9,7%

1,1%

Odense by Pendling fra den øvrige del af kommunen

10,7%

Pendling fra andre kommuner

10,4%

..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 26%

9%

5,9% 65%

20 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-2,7%

Pendling til andre kommuner

17,9%

9,6% ...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


ODENSE

Byen breder sig

Overvægt af udpendlere fra Odense til byer uden for Fyn Nettoindpendling til Odense 2016

Nettoudpendling fra Odense 2016

Over 500

Over 500

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Odense har et meget stort opland bestående af det meste af Fyn. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Odense.

35% I perioden 2011 til 2016 steg pendlingen fra Odense til byerne Fredericia, Vejle, Aarhus og København (Københavns Kommune) med 35 pct.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

21 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Esbjerg 37.900 beskæftigede borgere

44.300 arbejdspladser

Kraftcenter i Vestjylland Esbjerg er Danmarks energimetropol og midtpunkt i den danske offshore-sektor. Det er medvirkende til en stigende indpendling fra oplandskommunerne og Trekantområdet.

Hvor får byen arbejdskraften fra? Esbjerg by Øvrig kommune Andre kommuner

Udvikling i indpendling 27%

11%

4,7% 62%

...flere job i byen i perioden 2011-2016

Fra

-0,9%

Esbjerg by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

7,5%

14,0% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

19,1%

Vækst i udpendling

Hvor er byens borgere beskæftiget?

17%

1,7%

9% Esbjerg by Øvrig kommune Andre kommuner

2011-16 pct.

74%

22 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

2011-16 pct.

7,1%

-14,5% 17,0%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


ESBJERG

Stor strøm mod Esbjerg

Nettoindpendling til Esbjerg fra byer i Sydvestjylland Nettoindpendling til Esbjerg 2016

Nettoudpendling fra Esbjerg 2016

Over 500

Over 500

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Esbjerg har et opland bestående af det meste af Sydvestjylland. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Esbjerg.

32% I perioden 2011 til 2016 steg pendlingen til Esbjerg fra byerne Kolding, Vejle, Odense og Aarhus i gennemsnit med 32 pct.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

23 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Kolding 29.400 beskæftigede borgere

37.900 arbejdspladser

Erhvervsby i Trekantområdet Kolding udgør sammen med Vejle knudepunkt for job og beskæftigelse i den sydlige del af det østjyske vækstbånd. Den centrale placering tiltrækker hver dag et stadig stigende antal pendlere fra andre byer.

Udvikling i indpendling

Hvor får byen arbejdskraften fra? 43%

43%

Kolding by Øvrig kommune Andre kommuner

7,5% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

Kolding by Øvrig kommune Andre kommuner

2011-16 pct. -1,2%

Kolding by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

14%

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Fra

5,5%

13,8% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

17,0%

Vækst i udpendling

5,2%

32%

58% 10%

24 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-9,0%

Pendling til andre kommuner

20,4%

12,3% ...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


KOLDING

Center for stort opland

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Kolding har et opland bestående af det meste af Trekantområdet. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Kolding.

Nettoindpendling til Kolding fra hele Trekantområdet Nettoindpendling til Kolding 2016

Nettoudpendling fra Kolding 2016

Over 500

Over 500

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

11% ..af alle job i Kolding by varetages af indpendlere fra byerne Vejle, Fredericia, Odense og Haderslev

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

25 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Vejle 27.000 beskæftigede borgere

31.600 arbejdspladser

Trekantområdets nordlige knudepunkt Adgang til store jobmarkeder gør Vejle særlig attraktiv som bosætningsby. Det kan aflæses i en stærkt stigende udpendling i en periode, hvor byen også oplever jobvækst.

Udvikling i indpendling

Hvor får byen arbejdskraften fra?

38%

43% Vejle by Øvrig kommune Andre kommuner

8,0% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

2011-16 pct.

Vejle by

1,9%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

5,5%

Pendling fra andre kommuner

19%

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Fra

12,0% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

23,4%

Vækst i udpendling 39% 50%

Vejle by Øvrig kommune Andre kommuner

11%

26 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

9,4% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-5,6%

Pendling til andre kommuner

25,7%

16,1% ...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


VEJLE

Byen breder sig Vejle by har et stort pendlingsopland i Vejle kommune og nabokommuerne. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Vejle.

Nettoindpendling til Vejle 2016

Nettoudpendling fra Vejle 2016

Over 500

Over 500

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Overvægt af indpendlere til Vejle fra Aarhus og Odense

9% Knap 9 procent af alle beskæftigede vejlensere kører hver dag til job i Kolding eller Billund.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

27 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Fredericia 18.400 beskæftigede borgere

20.400 arbejdspladser

Erhvervsby binder Fyn og Jylland sammen Med en kraftigt stigende indpendling er Fredericias rolle som erhvervsby forstærket i de senere år, hvor en stigende andel af alle job i byen varetages af indpendlere.

Udvikling i indpendling

Hvor får byen arbejdskraften fra? 45%

47% Fredericia by Øvrig kommune Andre kommuner

8,9% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

8%

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Fra

2011-16 pct.

Fredericia by

-3,0%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

-5,1%

Pendling fra andre kommuner

18,7%

18,2% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

2,9%

38% 51%

Fredericia by Øvrig kommune Andre kommuner

11%

28 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-8,4%

Pendling til andre kommuner

15,8%

6,6% ...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


FREDERICIA

Stærkt lokalt opland Fredericia by tiltrækker store andele af udpendlerne fra sogne i Fredericia kommune og et stykke ind i både Vejle og Middelfart kommuner. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Fredericia.

Overvægt af udpendlere fra Fredericia til Vejle og Kolding Nettoindpendling til Fredericia 2016

Nettoudpendling fra Fredericia 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

15% ..af alle job i Fredericia er besat af indpendlere fra byerne Kolding, Middelfart, Odense og Vejle

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

29 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Svendborg 15.400 beskæftigede borgere

14.600 arbejdspladser

Sydfynsk centerby En meget stor del af arbejdskraften i Svendborg kommer fra byen selv eller den øvrige del af kommunen, men byen spiller også en stor rolle som arbejdsplads for beskæftigelsen i de omkringliggende ø-kommuner.

Hvor får byen arbejdskraften fra? Svendborg by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget? Svendborg by Øvrig kommune Andre kommuner

Udvikling i indpendling 27%

53% 20%

1,2% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

Fra

2011-16 pct.

Svendborg by

-4,6%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

-3,9%

Pendling fra andre kommuner

13,1%

6,3% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

-0,3%

32%

56% 12%

30 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

2011-16 pct.

2,4%

-13,3% 11,8%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


SVENDBORG

Koncentreret sydfynsk opland

Overvægt af indpendlere til Svendborg fra Sydfyn og øerne Nettoindpendling til Svendborg 2016

Nettoudpendling fra Svendborg 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Svendborg by har især opland i Svendborg kommune, men store andele af udpendlerne på Ærø og Langeland kører også til job i Svendborg. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Svendborg.

73% Tæt på tre fjerdedele af alle job i Svendborg by varetages af indbyggere fra Svendborg Kommune

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

31 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Sønderborg 11.600 beskæftigede borgere

14.200 arbejdspladser

Stærk sønderjysk erhvervsby Sønderborg er økonomisk samlingspunkt i landsdelen. Pendlingen er præget af et stærkt lokalt opland, som både tilbyder kvalificeret arbejdskraft til byen og job på de de store arbejdspladser i omegnen.

Udvikling i indpendling

Hvor får byen arbejdskraften fra?

14% Fra

44% Sønderborg by Øvrig kommune Andre kommuner

...flere job i byen i perioden 2011-2016

41%

Sønderborg by

1,6%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

4,3%

Pendling fra andre kommuner

11,6%

5,0% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

Hvor er byens borgere beskæftiget? Sønderborg by Øvrig kommune Andre kommuner

3,6%

2011-16 pct.

16%

29%

32 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

3,2% 55%

...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

4,9%

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-8,8%

Pendling til andre kommuner

39,8%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


SØNDERBORG

Koncentret lokalt opland Sønderborg har et solidt opland i sognene i Sønderkommune, men trækker også pendlere til langt inde i nabokommunen. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Sønderborg.

Overvægt af udpendlere fra Sønderborg til Nordborg og Esbjerg Nettoindpendling til Sønderborg 2016

Nettoudpendling fra Sønderborg 2016

Over 500

Over 500

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

86%

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

.. af alle job i byen er besat af indbyggere fra Sønderborg Kommune. 84 pct. af de beskæftigede i Sønderborg har et job i egen kommune

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

33 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Aabenraa-Rødekro 10.000 beskæftigede borgere

13.600 arbejdspladser

Centralt i Sønderjylland Aabenraa-Rødekro er en erhvervsby i hastig vækst. Det kan aflæses i et stigende antal arbejdspladser og en kraftig vækst i indpendling fra nabokommunerne og Trekantområdet.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 36%

38%

Aabenraa-Rødekro by Øvrig kommune Andre kommuner

Aabenraa-Rødekro by Øvrig kommune Andre kommuner

16,1% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

26%

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Fra Aabenraa-Rødekro by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

2011-16 pct. -1,5% 5,8% 40,4%

26,6% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 28%

1,6% 53%

19%

34 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

2,0%

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-6,2%

Pendling til andre kommuner

10,2%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


AABENRAA-RØDEKRO

Stort sønderjysk opland Aabenraa-Rødekro trækker arbejdskraft til fra det meste af Sønderjylland. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Aabenraa-Rødekro.

Overvægt af indpendlere fra hele Sønderjylland Nettoindpendling til Aabenraa-Rødekro 2016

Nettoudpendling fra Aabenraa-Rødekro 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

52%

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

I perioden 2011 til 2016 steg indpendlingen til Aabenraa-Rødekro fra Kolding Kommune med 52 procent.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

35 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Haderslev 9.700 beskæftigede borgere

9.800 arbejdspladser

Binder Sønderjylland og Trekantområdet sammen Antallet af arbejdspladser og beskæftigede er stigende i Haderslev. Byen fungerer som en tydelig arbejdspladsby for de mindre byer i kommunen, og som bosætningsby nyder Haderslev godt af kort pendlingsafstand til Kolding og Aabenraa. Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 31%

40%

Haderslev by Øvrig kommune Andre kommuner

5,0% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

29%

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Fra

2011-16 pct.

Haderslev by

-3,6%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

-3,8%

Pendling fra andre kommuner

21,2%

11,0% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 37%

45%

Haderslev by Øvrig kommune Andre kommuner

18%

36 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

2,1% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-3,9%

Pendling til andre kommuner

14,9%

5,8% ...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


HADERSLEV

Byen breder sig

Overvægt af udpendlere til Kolding og Aabenraa Nettoindpendling til Haderslev 2016

Nettoudpendling fra Haderslev 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Haderslev trækker arbejdskraft til fra et stort område mellem Sønderjylland og Trekantområdet. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Haderslev.

57% I perioden 2011 til 2016 steg den samlede indpendling til Haderslev fra byerne Aarhus, Odense, Vejle og Fredericia med 57 procent.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

37 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Nyborg 7.000 beskæftigede borgere

6.800 arbejdspladser

Mellem Odense og København Med en stigende udpendling og flere beskæftigede indbyggere har Nyborg en skærpet profil som pendler- og bosætningsby. Her er stadig mange arbejdspladser, men placering midt i den øst-vestgående transportkorridor gør også byen attraktiv for bosætning. Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling Fra

36%

45%

Nyborg by Øvrig kommune Andre kommuner

-0,9% ...færre job i byen i perioden 2011-2016

19%

2011-16 pct.

Nyborg by

-5,1%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

-4,0%

Pendling fra andre kommuner

8,7%

1,5% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

Hvor er byens borgere beskæftiget? 44%

46%

2,2% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Nyborg by Øvrig kommune Andre kommuner

10%

38 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

7,3%

2011-16 pct. -13,4% 14,0%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


NYBORG

Østfynsk opland

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Nyborg by trækker først og fremmest arbejdskraft til fra sognene I Nyborg Kommune. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Nyborg.

Overvægt af udpendlere til Odense og Svendborg Nettoindpendling til Nyborg 2016

Nettoudpendling fra Nyborg 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

16% ..af de beskæftigede indbyggere fra Nyborg by kører til et job i Odense Kommune

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

39 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Middelfart 7.000 beskæftigede borgere

9.000 arbejdspladser

Pendlerby i vækst Flere job og flere beskæftigede, kombineret med en betydelig vækst i både ind- og udpendling. Middelfart kan beskrives som en pendlerby placeret centralt i Danmark og med let adgang til både job og kvalificeret arbejdskraft. Udvikling i indpendling

Hvor får byen arbejdskraften fra? Middelfart by Øvrig kommune Andre kommuner

30%

Fra

10,7%

51% 19%

...flere job i byen i perioden 2011-2016

2011-16 pct. -0,8%

Middelfart by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

0,1% 26,1%

16,6% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

Hvor er byens borgere beskæftiget?

39%

47%

4,5% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Middelfart by Øvrig kommune Andre kommuner

14%

40 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Til

8,4%

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-5,0%

Pendling til andre kommuner

10,4%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


MIDDELFART

Tydeligt lokalt opland

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Middelfart trækker tydeligst arbejdskraft til fra det nærmeste opland. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Middelfart.

Overvægt af indpendlere fra Fyn langs E20 Nettoindpendling til Middelfart 2016

Nettoudpendling fra Middelfart 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

28% I perioden 2011 til 2016 steg pendlingen til Middelfart fra Odense by med mere end 28 pct.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

41 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Varde 6.500 beskæftigede borgere

6.100 arbejdspladser

Skærpet bosætningprofil Varde er en bosætningsby i vækst. Nærheden til Esbjerg kan tydeligt aflæses i den øgede beskæftigelse og stærkt stigende udpendling. Arbejdspladserne i Varde by er i vid udstrækning besat af indbyggere fra Varde Kommune. Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 29%

Varde by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget?

40%

Fra

-3,4% ...færre job i byen i perioden 2011-2016

31%

2011-16 pct.

Varde by

-8,6%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

-7,2%

Pendling fra andre kommuner

5,9%

-1,1% ..samlet fald i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 38%

41%

2,6% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Varde by Øvrig kommune Andre kommuner

22%

42 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Til

9,2%

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-0,1%

Pendling til andre kommuner

15,9%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


VARDE

Stort sydvestjysk opland

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Varde by trækker arbejdskraft til fra sognene i hele kommunen og langt ind i Esbjerg Kommune. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Varde.

Overvægt af indpendling fra Varde Kommune Nettoindpendling til Varde 2016

Nettoudpendling fra Varde 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

21% ..af de beskæftigede indbyggere fra Varde by kører til et job i Esbjerg Kommune

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

43 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Vejen 5.500 beskæftigede borgere

6.800 arbejdspladser

Stærk pendler- og erhvervsby Vejen by får i stigende grad sin arbejdskraft fra byer i andre kommuner, mens udpendlerne oftere kører til et job i en af nabokommunerne.

Udvikling i indpendling

Hvor får byen arbejdskraften fra?

31%

43% Vejen by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Fra

6,1% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

26%

2011-16 pct. -9,9%

Vejen by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

-16,0% 21,4%

10,8% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 40%

40%

Vejen by Øvrig kommune Andre kommuner

3,6% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

20%

44 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Til

8,2%

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

11,8%

Pendling til andre kommuner

14,1%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


VEJEN

Trækker fra det centrale Sydjylland

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Vejen trækker arbejdskraft til fra et stort område i det sydjyske. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Vejen.

Overvægt af udpendlere til Trekantområdet Nettoindpendling til Vejen 2016

Nettoudpendling fra Vejen 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

11% ..af de beskæftigede indbyggere fra Vejen by kører til et job i Kolding Kommune

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

45 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Grindsted 4.600 beskæftigede borgere

4.900 arbejdspladser

Erhvervsby i vækst Antallet af job i Grindsted by er i betydelig vækst, og der tiltrækkes et stigende antal indpendlere både fra den øvrige del af Billund Kommune, men især fra andre kommuner.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 38%

Grindsted by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget?

41%

6,7% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

21%

2011-16 pct.

9,1%

2,1%

Grindsted by Pendling fra den øvrige del af kommunen

13,4%

Pendling fra andre kommuner

12,5%

..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 28% 45%

Grindsted by Øvrig kommune Andre kommuner

Fra

26%

46 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

1,0% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

2011-16 pct. -14,2% 14,9%

-0,9% ...samlet fald udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


GRINDSTED

Lokal tiltrækning Trods nærheden til Billund, så tiltrækker Grindsted en stor andel af den lokale arbejdskraft. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Grindsted.

Overvægt af udpendlere til Billund og Brande Nettoindpendling til Grindsted 2016

Nettoudpendling fra Grindsted 2016

Over 500

Over 500

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

-6% I perioden 2011 til 2016 faldt pendlingen fra Grindsted til Billund med 6 procent. Alligevel arbejder mere end 16 procent af de beskæftigede stadig i Billund.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

47 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Ribe 4.350 beskæftigede borgere

5.400 arbejdspladser

Sydvestjysk pendlerby Ribe får flere arbejdspladser, men antallet af beskæftigede indbyggere falder. De nye job varetages i stigende grad af indpendlere.

Hvor får byen arbejdskraften fra? Ribe by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Udvikling i indpendling 23% 39%

1,9% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

38%

2011-16 pct.

9,0%

-7,1%

Ribe by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

9,7% 11,1%

..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 22% 49%

Ribe by Øvrig kommune Andre kommuner

Fra

29%

-3,8% ...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

2011-16 pct. -10,4%

0,1%

8,7%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.

48 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --


RIBE

Opland langs Vadehavet

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Ribe trækker arbejdskraft til fra sogne i store dele af Sydvestjylland. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Ribe.

Overvægt af indpendlere fra alle nabobyerne Nettoindpendling til Ribe 2016

Nettoudpendling fra Ribe 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

18% ..af de beskæftigede indbyggere fra Ribe kører til et job i Esbjerg by.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

49 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Tønder 3.200 beskæftigede borgere

5.200 arbejdspladser

Vigtig arbejdspladsby i grænseregionen Tønder er en arbejdspladsby med vækst, mens antallet af beskæftigede indbyggere falder. Det stigende antal job varetages i stadig højere grad af indpendlere fra den øvrige del af kommunen.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 22% 34%

Tønder by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget? Tønder by Øvrig kommune Andre kommuner

Fra

10,6% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

44%

2011-16 pct. 0,7%

Tønder by Pendling fra den øvrige del af kommunen

12,6%

Pendling fra andre kommuner

14,7%

15,3% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 19%

23%

-4,0% 58%

...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

2011-16 pct. -17,8% 0,8%

-11,0% ...samlet fald i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.

50 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --


TØNDER

Tydeligt lokalt opland En stor andel af udpendlerne i sognene omkring af Tønder arbejder i Tønder by. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Tønder.

Overvægt af indpendlere fra store dele af Sønderjylland Nettoindpendling til Tønder 2016

Nettoudpendling fra Tønder 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

14% I perioden 2011 til 2016 steg pendlingen fra Tønder til Aabenraa med 14 procent.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

51 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Vojens 3.200 beskæftigede borgere

3.150 arbejdspladser

Flere krydser kommunegrænsen Antallet af arbejdspladser er stigende i Vojens, der dermed har genvundet nogen af de job, der blev tabt i kriseårene. Arbejdskraften til de nye job kommer først og fremmest fra nabokommunerne.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 30%

32%

4,7%

Vojens by Øvrig kommune Andre kommuner

...flere job i byen i perioden 2011-2016

37%

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Fra

2011-16 pct. -13,5%

Vojens by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

0,8% 14,2%

11,6% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 30%

36%

Vojens by Øvrig kommune Andre kommuner

35%

52 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

-0,5% ...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-7,3%

3,2%

Pendling til andre kommuner

24,1%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Til

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


VOJENS

Opland delt med større byer Vojens trækker arbejdskraft til fra sognene i Haderslev Kommune. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Vojens.

Overvægt af udpendlere til Haderslev, Kolding og Aabenraa Nettoindpendling til Vojens 2016

Nettoudpendling fra Vojens 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

25% ..af de beskæftigede indbyggere fra Vojens kører til et job i byerne Haderslev, Kolding og Aabenraa. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

53 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Bramming 3.450 beskæftigede borgere

2.450 arbejdspladser

Høj og stigende pendlingsaktivitet Bramming er en bosætningsby, men med vækst i antallet af arbejdspladser. Indpendlingen fra andre kommuner er steget kraftigt de senere år.

Hvor får byen arbejdskraften fra? Bramming by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget? Bramming by Øvrig kommune Andre kommuner

Udvikling i indpendling 19% 40%

Fra

5,6% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

42%

2011-16 pct. -5,2%

Bramming by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

7,3% 32,7%

13,0% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 23%

29%

48%

54 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

2,3% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

4,9%

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-4,9%

Pendling til andre kommuner

25,7%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


BRAMMING

Opland præget af nærhed til større erhvervsbyer På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Bramming.

Nettoindpendling til Bramming 2016

Nettoudpendling fra Bramming 2016

Over 500

Over 500

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Overvægt af udpendlere til Ribe og til byerne langs motorvejen mod øst

34% ..af de beskæftigede indbyggere fra Bramming kører til et job i Esbjerg by.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

55 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Faaborg 2.750 beskæftigede borgere

3.400 arbejdspladser

Presset pendlerby Faaborg har siden 2011 mistet hver ottende lokale arbejdsplads. I samme periode er der også sket et betydeligt fald i antal beskæftigede indbyggere.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 28%

Faaborg by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget?

35%

Fra

-11,8% ...færre job i byen i perioden 2011-2016

37%

2011-16 pct. -15,1%

Faaborg by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

-9,0% -10,6%

-10,6% ..samlet fald i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 35%

45%

Faaborg by Øvrig kommune Andre kommuner

-7,3% ...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

20%

56 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

2011-16 pct. -16,0% 10,1%

-1,5% ...samlet fald i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


FAABORG

Lokalt koncentreret opland

Overvægt af indpendlere fra den øvrige del af kommunen Nettoindpendling til Faaborg 2016

Nettoudpendling fra Faaborg 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Faaborg.

-19% I perioden 2011 til 2016 faldt antallet af indpendlere fra Odense by til Faaborg med 10 procent.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

57 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Billund 3.250 beskæftigede borgere

9.800 arbejdspladser

Arbejdspladsby i særklasse Billunds udvikling som erhvervsby er tæt knyttet til virksomheden Lego. Siden 2011 har der været en kraftigt vækst i antal arbejdspladser og i indpendling.

Udvikling i indpendling

Hvor får byen arbejdskraften fra? Billund by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget? Billund by Øvrig kommune Andre kommuner

19% Fra

17% 64%

14,3% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

2011-16 pct.

Billund by

-6,1%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

-3,5%

Pendling fra andre kommuner

27,6%

19,5% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 27%

13%

-0,4% 60%

58 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

2011-16 pct.

3,1%

-0,2% 3,8%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


BILLUND

Stort opland fra vest til øst

Overvægt af indpendlere hele vejen rundt Nettoindpendling til Billund 2016

Nettoudpendling fra Billund 2016

Over 500

Over 500

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Billund trækker arbejdskraft til fra sognene i en stor radius. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Billund.

63% I perioden 2011 til 2016 steg pendlingen fra Vejle og Aarhus til Billund med 63 procent. 15 procent af arbejdspladserne i i Billund by varetages af pendlere fra de to byer.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

59 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Assens 2.325 beskæftigede borgere

3.250 arbejdspladser

Vestfynsk centerby Assens er de senere år udfordret af et faldende antal job og beskæftigede indbyggere. Størst er faldet i beskæftigede indbyggere. Byen oplever en markant stigende indpendling fra andre kommuner.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 27%

32%

-1,3%

Assens by Øvrig kommune Andre kommuner

...færre job i byen i perioden 2011-2016

41%

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Fra

Assens

45%

-6,3% ...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

21% 60 Assens

-- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

4,9%

-13,8%

Assens by Pendling fra den øvrige del af kommunen

-9,8%

Pendling fra andre kommuner

36,3%

..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

33%

Assens by Øvrig kommune Andre kommuner

2011-16 pct.

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

2011-16 pct. -5,8% 3,2%

-0,9% ...samlet fald i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


ASSENS

Byen breder sig

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Assens.

Overvægt af indpendlere fra Vestfyn Nettoindpendling til Assens 2016

Nettoudpendling fra Assens 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

11% ..af alle job i Assens by varetages af indpendlere fra Odense Kommune

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

61 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Kerteminde 2.575 beskæftigede borgere

2.400 arbejdspladser

Bosætningsby tæt på Odense Kerteminde oplever jobvækst, men et mindre fald i antal beskæftigede indbyggere. De ny job besættes af egne indbyggere og af personer med bopæl i andre kommuner.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 34%

38%

Kerteminde by Øvrig kommune Andre kommuner

Fra

2,2% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

27%

2011-16 pct.

Kerteminde by

-2,7%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

-6,6%

Pendling fra andre kommuner

13,7%

4,4% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

Hvor er byens borgere beskæftiget?

34% 47%

Kerteminde by Øvrig kommune Andre kommuner

-0,8% ...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

19% 62 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

2011-16 pct. -7,0% 1,4%

-0,4% ...samlet fald i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


KERTEMINDE

Kommunalt opland

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Kerteminde by.

Markant overvægt af udpendlere til Odense Nettoindpendling til Kerteminde 2016

Nettoudpendling fra Kerteminde 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

26% ..af de beskæftigede indbyggere fra Kerteminde kører til et job i Odense by.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

63 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Ringe 2.525 beskæftigede borgere

3.750 arbejdspladser

Pendlerby i vækst Udviklingen i Ringe er positiv. Flere job er kommet til og flere indbyggere er kommet i en beskæftigelse siden 2011. Nærheden til Odense er tydelig for væksten både i ind- og udpendling.

Udvikling i indpendling

Hvor får byen arbejdskraften fra?

20% Fra

7,6%

48% Ringe by Øvrig kommune Andre kommuner

33%

...flere job i byen i perioden 2011-2016

2011-16 pct.

Ringe by

-3,2%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

10,5%

Pendling fra andre kommuner

25,6%

11,8% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

Hvor er byens borgere beskæftiget?

32% 48%

Ringe by Øvrig kommune Andre kommuner

2,4% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

20% 64 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

6,8%

2011-16 pct. -12,8% 12,3%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


RINGE

Centralt på Fyn

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Ringe trækker arbejdskraft til fra sognene i en stor radius på Fyn. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Ringe.

Overvægt af indpendlere fra Midt- og Sydfyn Nettoindpendling til Ringe 2016

Nettoudpendling fra Ringe 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

25% I perioden 2011 til 2016 steg antallet af pendlere fra Odense by til Ringe med 25 procent.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

65 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Nordborg 2.250 beskæftigede borgere

3.825 arbejdspladser

Markant erhvervsby under forandring Nordborg har som arbejdspladsby en helt særlig betydning for landsdelen. Rollen er imidlertid under stærk forandring og op mod hver femte job og hver ottende job er forsvundet siden 2011.

Hvor får byen arbejdskraften fra? Nordborg by Øvrig kommune Andre kommuner

Udvikling i indpendling

7% 25%

-19,7% ...færre job i byen i perioden 2011-2016

67%

Hvor er byens borgere beskæftiget?

48%

66 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

2011-16 pct.

Nordborg by

-29,9%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

-17,1%

Pendling fra andre kommuner

1,1%

-15,9% ..samlet fald i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

9% 44%

Nordborg by Øvrig kommune Andre kommuner

Fra

-12,8% ...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

5,6%

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-0,2%

Pendling til andre kommuner

29,5%

...samlet fald i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


NORDBORG

Stærk lokal betydning Nordborg trækker arbejdskraft til fra sognene både i hele Sønderborg Kommune. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Nordborg.

Overvægt af indpendlere fra hele kommunen Nettoindpendling til Nordborg 2016

Nettoudpendling fra Nordborg 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

44% Selvom om udpendlingen er stigende, så arbejder hele 44 procent af de beskæftigede indbyggere fortsat i Nordborg.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

67 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Munkebo 2.225 beskæftigede borgere

2.275 arbejdspladser

Genvundne arbejdspladser Antallet af arbejdspladser er kraftigt stigende i Munkebo, der dermed har genvundet nogen af de mange job, der blev tabt i forbindelse med værftets lukning. De nye job besættes først og fremmest fra nabokommunerne.

Udvikling i indpendling

Hvor får byen arbejdskraften fra? Munkebo by Øvrig kommune Andre kommuner

23%

60%

16,9% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

2011-16 pct. -1,6%

Munkebo by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

8,0% 27,8%

23,9% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

Hvor er byens borgere beskæftiget? Munkebo by Øvrig kommune Andre kommuner

17%

Fra

25%

54%

68 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

21%

4,1% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

5,8%

2011-16 pct. -17,8% 9,4%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


MUNKEBO

Oplandet deles med Odense

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Munkebo trækker arbejdskraft til fra sognene omkring byen, men andelen der kører mod Munkebo er ikke så høj, da Odense trækker kraftigt. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Munkebo.

Overvægt af indpendlere fra Odense og Kerteminde Nettoindpendling til Munkebo 2016

Nettoudpendling fra Munkebo 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

41% ..af de beskæftigede indbyggere fra Munkebo kører til et job i byerne Odense eller Kerteminde.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

69 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Børkop 2.600 beskæftigede borgere

900 arbejdspladser

Bosætningsby med forstadskarakter Børkop er en tydelig bosætningsby i stærk vækst, og nettoudpendlingen er stor. Antallet af arbejdspladser er faldende, mens antal beskæftigede indbyggere og udpendlere er blevet betydeligt flere siden 2011.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 29%

32%

Børkop by Øvrig kommune Andre kommuner

2011-16 pct. -1,3%

Børkop by Pendling fra den øvrige del af kommunen

-10,0%

Pendling fra andre kommuner

-13,7%

-11,4% ..samlet fald i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

12%

16,1%

45% Børkop by Øvrig kommune Andre kommuner

-8,6% ...færre job i byen i perioden 2011-2016

40%

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Fra

43%

...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

6,6%

18,8%

26,5%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

2011-16 pct.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.

70 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --


BØRKOP

Lille lokalt opland

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Børkop.

Overvægt af udpendlere til Vejle, Kolding og Fredericia Nettoindpendling til Børkop 2016

Nettoudpendling fra Børkop 2016

Over 500

Over 500

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

25% ..af de beskæftigede indbyggere fra Børkop kører til et job i Vejle by.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

71 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Otterup 2.125 beskæftigede borgere

1.700 arbejdspladser

Central by i Odenses opland Otterup er en bosætningsby i positiv udvikling. Siden 2011 er der kommet flere job til og flere indbyggere er kommet i beskæftigelse. Nærheden til Odense kan aflæses i den markant stigende ud- og indpendling.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 32%

34%

Otterup by Øvrig kommune Andre kommuner

3,0% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

34%

2011-16 pct. -12,7%

Otterup by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

4,6% 20,2%

12,3% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

Hvor er byens borgere beskæftiget? Otterup by Øvrig kommune Andre kommuner

Fra

28% 52% 20%

72 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

3,3% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

9,9%

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-1,6%

Pendling til andre kommuner

12,8%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


OTTERUP

Lokalt nordfynsk opland

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Otterup.

Overvægt af udpendlere til Odense og Søndersø Nettoindpendling til Otterup 2016

Nettoudpendling fra Otterup 2016

Over 500

Over 500

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

31% ..af de beskæftigede indbyggere fra Otterup kører til et job i Odense by.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

73 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Rudkøbing 1.800 beskæftigede borgere

1.825 arbejdspladser

Centerby i dobbeltrolle Rudkøbing har en tydelig rolle som center og arbejdspladsby på Langeland, samtidig er mange med job i Svendborg, Ringe og Odense bosat i Rudkøbing.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 27%

39%

Rudkøbing by Øvrig kommune Andre kommuner

1,2% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

34%

Hvor er byens borgere beskæftiget?

Fra

2011-16 pct.

Rudkøbing by

-9,4%

Pendling fra den øvrige del af kommunen

-2,3%

Pendling fra andre kommuner

19,1%

7,2% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 38%

41%

Rudkøbing by Øvrig kommune Andre kommuner

-2,1% ...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

21% 74 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

1,4%

2011-16 pct. 2,4% -0,4%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


RUDKØBING

Tydeligt opland på Langeland Rudkøbing trækker arbejdskraft fra sognene i Langeland Kommune. På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Rudkøbing.

Nettoindpendling til Rudkøbing 2016

Nettoudpendling fra Rudkøbing 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Overvægt af indpendlere fra Langeland og af udpendlere til Fyn

16% ..af de beskæftigede indbyggere fra Rudkøbing kører til et job i Svendborg by.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

75 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Bogense 1.525 beskæftigede borgere

1.400 arbejdspladser

Nordfynsk bosætningsby Antallet af job i Bogense by er stigende, og de nye job varetages i stadig højere grad af indpendlere fra andre kommuner.

Hvor får byen arbejdskraften fra?

Udvikling i indpendling 28%

38%

Bogense by Øvrig kommune Andre kommuner

Fra

4,9% ...flere job i byen i perioden 2011-2016

34%

2011-16 pct. -5,7%

Bogense by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

4,0% 20,9%

10,3% ..samlet vækst i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling

Hvor er byens borgere beskæftiget?

37%

41% Bogense by Øvrig kommune Andre kommuner

0,7% ...flere beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

22% 76 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

Til Pendling til den øvrige del af kommunen Pendling til andre kommuner

2,8%

2011-16 pct. -12,5% 10,9%

...samlet vækst i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


BOGENSE

Lokalt nordfynsk opland På kortet vises andel udpendlere i hvert sogn, der kører til job i Bogense.

Overvægt af udpendlere til Odense og Trekantområdet Nettoindpendling til Bogense 2016

Nettoudpendling fra Bogense 2016

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

15% ..af de beskæftigede indbyggere fra Bogense kører til et job i Odense by.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (SAM-K)

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

77 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


PENDLINGSMØNSTRE

Marstal 800 beskæftigede borgere

725 arbejdspladser

Søfartsby på skrump Marstals rolle som erhvervsby er med færre job og faldende beskæftigelse under forandring. Udviklingen i byen og i Ærø Kommune går mod en større andel ældre og dermed færre indbyggere på arbejdsmarkedet.

Hvor får byen arbejdskraften fra? Marstal by Øvrig kommune Andre kommuner

Hvor er byens borgere beskæftiget? Marstal by Øvrig kommune Andre kommuner

Udvikling i indpendling

8%

Fra

40%

52%

-8,5% ...færre job i byen i perioden 2011-2016

2011-16 pct. -9,6%

Marstal by Pendling fra den øvrige del af kommunen Pendling fra andre kommuner

9,9% -17,1%

-2,0% ..samlet fald i indpendling 2011-2016

Vækst i udpendling 20%

-9,6% 50%

30%

78 -- Pendlingsanalyse — regionale netværksbyer // byer i bevægelse --

...færre beskæftigede indbyggere i perioden 2011-2016

Til

2011-16 pct.

Pendling til den øvrige del af kommunen

-10,2%

Pendling til andre kommuner

-11,7%

-5,5% ...samlet fald i udpendling 2011-2016

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CRT (SAM-K) og LIFA. Bemærk, at de samlede pendlingstal er inkl. pendling til og fra udlandet, mens fordelingen i ovenstående cirkeldiagrammer alene vedrører indenlandsk pendling.


MARSTAL

Overvægt af udpendlere til Ærøskøbing Nettoindpendling til Marstal 2016

Nettoudpendling fra Marstal 2016

100 - 500

100 - 500

50 -100

50 -100

10 - 50

10 - 50

20% ..af de beskæftigede indbyggere fra Martstal kører til et job i Ærøskøbing eller Søby.

Bemærk: Kortet med andel udpendlere fra hvert sogn, der kører til et job i byen, kan ikke laves for Marstal pga. datadiskretionering.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og LIFA.

79 -- rapport no. 2 // byanalyser.dk --


SYDDANSKE BYER

Projektet “Syddanske Byer — byer i bevægelse” sætter fokus på de største byer i Region Syddanmark • • •

Hvordan har udviklingen været de sidste år Hvad er status på byerne, og Hvad er fremtidsudsigterne for byerne?

Formålet er at følge op på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 ved at skabe et overblik over udviklingen på tværs af de 30 byer. Det sker gennem produktion og formidling af velunderbygget viden, om både den enkelte by og byerne på tværs, til kommuner og andre partnere, der arbejder for at fremme det gode liv i Syddanmark.