Page 1

Robotter og automatisering -- / Styrkepositioner, udfordringer og udviklingspotentiale

attraktiv aktiv produktiv


Baggrund Virksomheder automatiserer som aldrig før og med teknologiske landvindinger inden for IT, kommunikation og ikke mindst robotteknologi, står virksomheder inden for industri, service og handel over for store forandringer. Automatisering har betydning for, om lande som Danmark kan fastholde attraktive job for faglærte og højtuddannede i konkurrence med lande med lavere omkostningsniveau. Denne analyse sætter fokus på, hvordan automatisering og særlig robotteknologi skaber muligheder for de virksomheder, der automatiserer samt udviklingen i den globale og

-- / Redaktion og analyse: Region Syddanmark Regional Udvikling, Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle -- / Datakilder: Danmarks Statistik, CVR-registret, International Federation of Robotics & ABI-Research

Indhold

danske robot- og automatiseringsbranche. Det er vigtigt at se branchen i en global kontekst. Markedet er globalt og danske virksomheder producerer til det globale marked. Samtidig sætter den globale udvikling inden for automatisering danske virksomheder under pres for at øge automatiseringsgraden, hvis de vil forblive konkurrencedygtige. Analysen dækker både leverandører og brugere af robotteknologi og automatisering. Den har et særligt fokus på belysning af den danske robot- og automatiseringsbranche i dens globale sammenhæng.

Branchen dækker producenter og forhandlere, og især blandt førstnævnte står syddanske virksomheder stærkt. Traditionelle styrkepositioner inden for automatisering til fødevareindustrien manifesteres i virksomheder som Sanovo, Cabinplant og Jorgensen Engineering. Universal Robots og Mobile Industrial Robots har på få år bidraget til en international førerstilling inden for samarbejdende robotter - et marked med et betydeligt vækstpotentiale og mange spændende muligheder.

s. 3 Robotter og Automatisering

s. 7 Et kort overblik

s. 9 Industri 4.0

s. 13 Industriens konkurrenceevne

s. 19 Potentiale ved automatisering

s. 29 Robotter i Danmark og i Verden

s. 41 Samarbejdende robotter

s. 49 Begreber og metode

-- / Foto: Hyldager Fotografi

September 2017

2

-- REGION SYDDANMARK -- /


é af Resum n e analys

Robotter og Automatisering Automatisering: Potentiale og udbytte Et stigende antal funktioner og job kan automatiseres helt eller delvis, og teknologiske fremskridt inden for IT, kommunikations- og robotteknologi forventes at accelerere den udvikling.

Trods gode erfaringer med automatisering, har få investeret i robotter. Blot 12 pct. har anskaffet robotter. Men de virksomheder, der har anskaffet robotter, forventer at anskaffe flere og har højere forventninger til fremtidig vækst.

Således kan flere virksomheder opnå produktivitetsgevinster ved at øge automatiseringsgraden ved hjælp af konventionel automatisering og indførsel af robotter. Værdien af robotter er betydelig: Denne analyse estimerer på baggrund af data fra 55 lande, at hver ny industrirobot øger værditilvæksten med omtrent ½ mio. kr. årligt. En komplet robotinstallation koster typisk 600.000-900.000 kr. og tilbagebetalingstiden er kort.

Det globale marked for robotter Der omsættes globalt industrirobotter for ca. 14 mia. US$ årligt og frem mod 2025 forventes en årlig markedsvækst på 10-20 pct. Inden for en ny type robotter, de samarbejdende robotter, hvor verdensmarkedet udgjorde 95 mio. US$ i 2015, forventes en markant højere vækst. Omtrent 60 pct. årligt de næste år. Nye robotteknologier som samarbejdende robotter og mobile robotløsninger forventes at accelerere anvendelsen af robotter især blandt mindre virksomheder. De samarbejdende robotter er billige, fleksible og lette at tage i anvendelse sammenlignet med traditionelle robotløsninger. De kan anvendes til langt flere opgaver, end konventionel automatisering og industrirobotter.

En analyse af små og mellemstore virksomheder viser, at mange allerede har indført automatisering, ofte i et betydeligt omfang og det er de innovative virksomheder, der er mest tilbøjelige til at automatisere. Der er gode erfaringer med automatisering, både generelt og i forhold til investeringernes lønsomhed. Automatisering skaber flere job og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Fremover forventer virksomhederne at øge automatiseringen og forventer i særlig grad at øge automatiseringen af services.

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

National analyse Analysen af robot- og automatiseringsbranchen i Danmark belyser to aktører i markedet. Integratorer, der sammensætter og udfører automatiseringsløsninger og har den direkte kontakt til slutbrugeren, og producenter, der udvikler og

fremstiller automatiseringsudstyr. Det udstyr afsættes i nogle tilfælde direkte til slutbrugeren, men oftest gennem en integrator.

sering til fødevareindustrien. Her bidrager virksomheder som Sanovo, Cabinplant og Jorgensen Engineering til en syddansk styrkeposition.

Sammenlagt beskæftiger integratorer og producenter omtrent 7.800 personer, heraf 4.100 i integratorvirksomheder og 3.700 i producentvirksomheder.

Producenten Universal Robots er den største fynske robotvirksomhed med en verdensmarkedsandel på godt 71 pct. inden for samarbejdende robotter. Men den fynske klynge er bredere end blot én virksomhed. MIR, On Robot og Blue Ocean Robotics er blot nogle af de virksomheder, der er ved at etablere en stærk international position. Dertil kommer, at der er en stor underskov af små iværksættervirksomheder, der udvikler et bredt spektrum af robot- og automatiseringsløsinger.

Der findes integratorer i hele landet med væsentlig beskæftigelse i alle regioner, mens producenter er koncentreret i Syddanmark og særlig på Fyn. Analysen viser, at 69 pct. af producenterne har hovedsæde på Fyn og 48 pct. af beskæftigelsen opgjort på arbejdssted er koncentreret på Fyn. På Fyn er der mange unge virksomheder, som er specialiseret inden for udvikling og fremstilling af robotter, men også producenter af mere traditionelle automatiseringsløsninger, særlig til fødevareindustrien.

Den fynske erhvervsklynge har et betydeligt internationalt vækstpotentiale inden for robot- og automatiseringsbranchen, særlig inden for de samarbejdende robotter. Klyngen er vidensbaseret, har betydning for lokale underleverandører og et betydelligt potentiale for at skabe gode job.

En international styrkeposition Den syddanske position inden for automatiserings- og robotindustrien vurderes som stærk. Særlig inden for samarbejdende robotter, men også i forskellige nichemarkeder inden for mere traditionel automatisering, herunder automati-

3


Robotter skaber værdi • 1 industrirobot øger værditilvæksten med 0,5 mio. kr. • Små og mellemstore virksomheder har gode erfaringer med investering i robotter og automatisering • Automatisering skaber vækst og øger efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft • Automatisering understøtter fleksibilitet og innovation

4

-- REGION SYDDANMARK -- /


Robotmarkedet er globalt og voksende • Industrirobotter er et globalt vækstmarked med forventede vækstrater på 13 – 18 pct. frem mod 2020 • Markedet for samarbejdende robotter ventes at vokse 60 pct. årligt frem mod 2020

Fynske styrkepositioner • Flest job i produktion af robot- teknologi og automatisering på Fyn • Stærk global position inden for samarbejdende robotter og automatisering til fødevareindustrien • Fynske samarbejdende robotter har stort vækstpotentiale

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

5


6

-- REGION SYDDANMARK -- /


Et kort overblik Automatisering og konkurrenceevne

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

7


Automatisering og konkurrenceevne General Motors introducerede de første robotter på forsøgsbasis i produktionen i 1968. Siden er automatiseringen steget markant. Ikke blot i industrien, men også bredt inden for handel og service. Industrien anvender CNC-maskiner til at bearbejde emner og svejserobotter til at sammenføje ståldele. Mobile robotter flytter varer på lagre i handelsvirksomheder og servicevirksomheder automatiserer arbejdsgange ved hjælp af avancerede IT-systemer og brug af big data. I dag peger udviklingen hen mod en større integration af automatiseringsløsninger på tværs af funktioner, virksomheder og lande. IT og kommunikationsteknologier bliver en del af de samlede automatiseringsløsninger, hvor maskiner kommunikerer med hinanden og deres omverden og hvor samarbejdende robotter bevæger sig ud blandt medarbejderne. Teknologierne er på vej til at ændre, hvordan vi arbejder og kan komme til at spille en afgørende rolle i de produktivitetsforbedringer, der skal til for at skabe nye og fastholde eksisterende job i Danmark.

Robotter og automatisering: Et kort overblik

8

I 1968 udgjorde industriens andel af den samlede beskæftigelse 23,1 pct. mod 10 pct. i 2016, mens industriens andel af produktionen faldt fra 29,7 pct. til 19,7 pct. i samme periode. Samtidig har mange virksomheder outsourcet sine kerneaktiviteter til udlandet for at opnå omkostningsfordele eller for at komme tættere på kunderne. Danmarks Statistik estimerer, at omtrent tre fjerdedele af de danske industrivirksomheder har outsourcet kerneaktiviteter til udlandet. Denne udvikling har skabt bekymring og motiveret nye intiativer for at sikre fremtiden for ”Produktionsdanmark”.

Automatisering løfter produktiviteten ved at en eller flere arbejdsgange udføres af maskiner eller systemer i stedet for af mennesker. Nok erstattes visse opgaver og job af maskiner og systemer, men automatisering fører i reglen til øget efterspørgsel efter andre kvalifikationer. Historisk set er den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft steget, selvom automatiseringen er øget.

Automatisering af arbejdsgange i industri, handel og service kan skabe de produktivitetsforbedringer, der kan fastholde arbejdspladser i Danmark. Produktivitetsforbedringer er en afgørende forudsætning for at ændre udvik-

Den teknologiske udvikling bevæger sig i retning af en øget automatisering, der i højere grad udnytter de digitale teknologier. Maskiner kan forbindes digitalt - både med hinanden og deres omverden. Robotter bevæger sig ud fra

-- REGION SYDDANMARK -- /

lingen, men det er tvivlsomt om rationalisering af arbejdsgange alene er tilstrækkeligt. Der skal investeres yderligere i automatisering for at løfte udfordringerne.

beskyttelsesburene og ud blandt medarbejderne, hvor de assisterer med fx produktionsopgaver og transportopgaver i samarbejde med mennesker. Udviklingen kaldes også Industri 4.0 eller den fjerde industrielle revolution. Denne revolution bæres af ny teknologi og vil medføre, at den måde vi organiserer produktion, handel og service forandres - især i retning af øget samarbejde mellem mennesker og maskiner. Omstillingen til den 4. industrielle revolution kræver parathed og kompetence blandt de virksomheder, der skal løfte udfordringen. Udviklingen drives frem af bedre og billigere processorer, sensorer og kommunikationsudstyr. Dette udstyr indgår i maskiner og robotter, og det kan kobles sammen med de fysiske omgivelser via fx sensorer og kommunikere via internettet. Desuden har fremkomsten af

samarbejdende og mobile robotter muliggjort, at mennesker og maskiner nu arbejder side om side og virksomhederne kan automatisere langt flere opgaver end før. Denne analyse sætter fokus på både kunder til og leverandører af automatiserings- og robotteknologi. Afsættet er en introduktion til Industri 4.0 og den nyeste udvikling inden for automatisering, efterfulgt af analyse af industriens internationale konkurrenceevne samt en kortlægning af virksomhedernes anvendelse og udbytte af investering i automatiseringløsninger og robotteknologi. Analysen beskriver den internationale udvikling inden for robotindustrien og kortlægger den danske automatiserings- og robotbranche.


Industri 4.0 På tærsklen af en revolution inden for industriel produktion

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

9


Industri 4.0 Den 3. industrielle revolution har gået stille for sig. Automatisering af produktion, logistik og andre forretningsaktiviteter har hjulpet til at effektivisere og udvikle mange brancher de seneste årtier. IT-systemer til produktionsstyring, dataudveksling med kunder og leverandører samt indførsel af CNC-maskiner og industrirobotter har øget produktivitet og fleksibilitet i de virksomheder, der har formået at tage teknologierne til sig. Men nu står vi på tærsklen til yderligere kvantespring. Digitaliseringen bliver mere omfattende med brug af kunstig intelligens, produktionssystemer der samarbejder i digitale forsyningskæder på tværs af virksomheder og landegrænser, og de fysiske og digitale verdener, der smelter sammen. Den 4. industrielle revolution er på vej.

På tærsklen til den 4. industrielle revolution Under den første industrielle revolution blev vareproduktion omstillet fra manuelt håndværk til mekaniseret produktion. Den engelske opfinder og iværksætter James Watt’s opfindelser gjorde det muligt at bruge dampmaskinen i industriel produktion. I løbet af en periode på omtrent 60 år voksede der nye industrier frem i England. De nye industrier udnyttede dampkraftens potentiale for at mekanisere produktion. Masseproduktion opstod i den 2. industrielle revolution, hvor der i perioden mellem 1870 og 1. verdenskrig voksede nye industrier frem. De kunne masseproducere varer til stadigt lavere omkostninger ved hjælp af nye produktionsteknologier. Gevinsterne ved effektivisering muliggjorde en markedsekspansion, så nye grupper af forbrugere kunne få del i fremgangen. Fx blev fremstilling af indigofarve betydelig billigere fra 1870’erne frem til 1913. Omkostningerne blev mere end halveret. For andre anilinfarver faldt omkostningerne med 75 pct. Ford’s model T blev introduceret til en pris på US$ 850 i 1908. Hen mod slutningen af dens produktion i 1927 kunne en Ford T erhverves for så lidt som US$260. Korrigeret for inflation svarer det til et prisfald på mere end 80 pct.

10

-- REGION SYDDANMARK -- /

De teknologiske landvindinger blev ledsaget af nye innovative måder at organisere virksomheder - den moderne organisation blev til: Produktionsvirksomhederne blev nu organiseret i enstrengede hierarkier og styret af professionelle ledere.

Fra Industri 1.0 til 4.0

Denne måde at producere på, der opstod med den 2. industrielle revolution overlevede og trivedes frem til 1970’erne. Siden er dette paradigme blevet udfordret. Virksomhederne har taget IT-baserede automatiseringsløsninger til sig, der muliggør mere fleksibel produktion fx ved anvendelse af CNC-maskiner, industrirobotter og IT-integrerede forsyningskæder. De har ændret deres forretningsstrategier og interne organisering med større vægt på kundetilpasning og fleksibilitet. De har lagt arbejde ud til underleverandører og bruger avancerede IT-systemer til at understøtte deres bestræbelser på at styre forsyningskæden på tværs af landegrænser. I dag kan mange produkter fremstilles i små serier til konkurrencedygtige priser. Vi står på tærsklen til den 4. industrielle revolution: Industri 4.0 - et begreb der stammer fra Tyskland og dækker over en udvikling, hvor automatiseret produktion digitaliseres i intelligen-

Kilde: Region Syddanmark


te samarbejdende systemer, ofte på tværs af geografiske grænser og med en sammensmeltning af det fysiske og det digitale fx ved brug af sensorteknologi i fabrikken eller anvendelse af samarbejdende robotter i produktionsprocessen. Udviklingen hen imod et nyt paradigme for produktion er stadig i sin vorden, men drives af flere samtidige trends: Stigning i computeres beregningshastighed, databehandlingskapacitet, datamængder og kommunikationshastighed. Adgang til big data løsninger i cloud-baserede systemer som hjælper produktionsvirksomheder til at blive mere responsive. Sammenkobling af forsyningskædens aktiviteter i digitale systemer styret af kunstig intelligens. Kommunikation mellem delsystemer i processen via internettet og lokalt fx via RFID chips. IT-understøttelse af menneskeligt arbejde fx ved brug af intelligente systemer og samarbejdende robotter. Industri 4.0 har et betydeligt potentiale for at skabe vækst, men der er også en række udfordringer for samfund, virksomheder og den enkelte borger. Virksomhederne skal reorganisere produktion og forsyningskæder for at udnytte de digitale muligheder. Kvalifikationer skal være digitale. Den enkelte skal have forståelse for og fx kunne indgå i et produktionsmiljø side om side med robotter, maskiner og digitale systemer. Den digitale infrastruktur og uddannelser skal understøtte omstillingen.

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

Dansk industri og erhvervsliv har gode muligheder for at udnytte mulighederne i den fjerde industrielle revolution. Digitaliseringen af de danske virksomheder er udbredt. Mange har allerede et højt automatiseringsniveau. Danske virksomheder har en ledende position inden for udvikling og produktion af samarbejdende robotter, der har potentialet til at blive en afgørende teknologi i Industri 4.0. Arbejdsstyrken er veluddannet, der er et velfungerende efteruddannelsessystem hvor faglærte og ufaglærte kan holde deres kvalifikationer ajour. Robotteknologien udgør en hjørnesten i fremtidens automatisering. Dels fordi mange robotteknologier er født med Industri 4.0 funktionaliteter, fx evnen til at sanse sine omgivelser og interagere med disse. Samarbejdende robotter er en vigtig ny robotteknologi, hvor syddanske virksomheder har en førerposition internationalt. Disse robotter henvender sig i høj grad til de små og mellemstore virksomheder. De egner sig til at automatisere arbejdsgange, der hidtil har været vanskelige at automatisere. Fx kan de samarbejdende robotter hjælpe med opgaver, der kræver stor præcision og med tunge løft. Automatisering er en kilde til at forøge konkurrenceevnen og til at fastholde job i Danmark, der ellers er i risikozonen for at blive udflyttet til lavtlønslande. Jo flere virksomheder, der formår at automatisere, jo større er sandsynligheden for, at beskæftigelse og investeringer bliver inden for landets grænser.

11


12

-- REGION SYDDANMARK -- /


Industriens konkurrenceevne Robotter og udviklingen i industriens konkurrenceevne

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

13


Industriens internationale konkurrenceevne Det er afgørende for mange landes velstand, at deres nationale industrier er internationalt konkurrencedygtige. Men der er betydelige forskelle på de enkelte landes erhvervsstruktur og internationale konkurrencedygtighed. UNIDO udarbejder indekset ”The Competitive Industrial Performance index”, forkortet som CIP. I dette indeks måles industriens betydning på de internationale og indenlandske markeder, industriens værditilvækst samt industriens teknologiske niveau. Figuren til højre viser udviklingen i CIP i perioden 1990-2015 for de fem lande, hvor udbredelsen af robotter i industrien er størst samt Danmark (der er placeret som nr. 7 på listen over udbredelse af robotter i industrien). Den mest konkurrencedygtige industrination er Tyskland, efterfulgt af Japan. Det skyldes, at både Tyskland og Japan har store verdensmarkedsandele af eksporten, at industrien i de to lande producerer og eksporterer produkter af høj værdi og kvalitet, samt at industrien er en væsentlig aktør i begge landes internationale handel. Set over tid har disse to lande, og især Japan, mistet international konkurrenceevne, ligesom det er tilfældet for Danmark, men de to lande har alligevel formået at holde sig på toppen af ranglisten. De to lande var nr. 1 og 2 i både 1990 og 2015.

14

-- REGION SYDDANMARK -- /

Sydkorea er den store højdespringer på listen. Landet er gået fra nr. 17 i industriens internationale konkurrenceevne i 1990 - én plads bagved Danmark - til en 5. plads i 2015. Det afspejler Sydkoreas indtog på en lang række højteknologiske markeder fx inden for forbrugerelektronik, halvledere og mobiltelefoner. I samme periode er Danmark gået 6 pladser tilbage på listen og var ved seneste opgørelse nr. 22. Sverige gik også tilbage, men kun 2 pladser, fra nr. 14 til nr. 16. En del af forklaringen på, at Danmark scorer relativt lavt på CIP er, at et lands markedsandele på de internationale markeder er medtaget i indekset, hvilket bevirker, at store lande scorer højt fordi deres samlede eksport er større. Fx er Tyskland et stort land, der har en betydelig eksport og dermed store markedsandele. Dertil kommer, at teknologiindholdet i den danske eksport er mindre end for disse fem landes eksport. Men det kan give anledning til bekymring, at den langsigtede udvikling i dansk industris konkurrenceevne er vigende.

Industriens internationale konkurrenceevne 1990-2015 Figuren viser det enkelte lands score på CIP-indekset og tallene til højre er værdien af CIP i 2015, fx 0,17 for Danmark.

0,70

Tyskland 0,54

0,50 Japan 0,41 Sydkorea 0,39

0,30 Singapore 0,28 Sverige 0,23 Danmark 0,17

0,10

1990

1995

2000

2005

Kilde: Strategi & Analyse, Region Syddanmark baseret på data fra UNIDO

2010

2015


Værditilvæksten stiger langsomt i Danmark Industriens værditilvækst pr. indbygger udvikler sig langsomt i Danmark. Den estimerede årlige ændring i værditilvækst pr. indbygger er 0,6 pct. i Danmark mod fx 5,8 pct. i Sydkorea. Udviklingen afspejler den generelt beskedne produktivitetsudvikling i Danmark. Fortsætter trenden, vil industrien i Sydkorea have en 36 pct. højere værditilvækst pr. indbygger i 2020 i forhold til dansk industri. Den forskel er på niveau med forskellen mellem Danmark og Tyskland i 2015. Udviklingen i Sydkorea understreges af, at industriens værditilvækst som andel BNP er den absolut

største blandt de seks lande - 29 pct. af Sydkoreas BNP udgøres af industriens værditilvækst. Den danske industris værditilvækst udgør til sammenligning kun 12 pct. af BNP. Tilsvarende har Sydkorea haft den største vækst i industriens værditilvækst pr. indbygger opgjort US$ i og målt i faste priser. Den sydkoreanske værditilvækst pr. indbygger er nu ca. 6 pct. højere end dansk industris værditilvækst pr. indbygger. Industrien i Singapore har en værditilvækst pr. indbygger, der er 38 pct. højere end for dansk industri, mens tysk industri skaber 36 pct. mere værdi pr. indbygger. Der er således et stykke vej op til toppen for danske industrivirksomheder.

Industriens værditilvækst som andel af BNP 1990-2015 30%

Årlig ændring i værditilvækst pr. indbygger Trend 1990-2015 Danmark

0,6%

Tyskland

1,4%

Japan

1,2%

Sydkorea

5,8%

Singapore

3,2%

Sverige

3,3%

Kilde: Strategi & Analyse, Region Syddanmark baseret på data fra UNIDO Note: Beregnet som den lineære trend 1990-2015

Industriens værditilvækst pr. indbygger 1990-2015 (i US$ faste priser) Sydkorea 29%

Singapore 9.537

10.000

Tyskland 9.430 Japan 8.496

Sverige 8.568

7.500

Sydkorea 7.336 Danmark 6.923

Tyskland 21%

20%

Singapore 19%

5.000

Japan 19%

Sverige 16%

2.500

Danmark 12%

10%

1990

1995

2000

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra UNIDO

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

2005

2010

2015

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Kilde: Strategi & Analyse, Region Syddanmark baseret på data fra UNIDO

15


Eksportudvikling Danske industrivirksomheder tegner sig for en mindre andel af den samlede eksport end industrien i de fem lande, hvor udbredelsen af robotter i industrien er størst. Industriens eksport udgør 74 pct. af den samlede eksport i 2015 mod 97 pct. for Sydkorea. Figuren neden for viser, at de fem lande der er længst fremme med at indføre robotter i industrien også er de lande, der fortrinsvis eksporterer industriprodukter.

Årlig ændring i andelen af medium og højteknologiske produkter i industrieksporten

Teknologiindholdet i den danske industrieksport har også været lavere i næsten alle årene sammenlignet med de 5 lande. Men siden midten af 00’erne har teknologiindholdet af dansk industrieksport været stigende, hvilket falder sammen med en periode, hvor automatiseringsgraden også er vokset. I årene 1990-2004 var der en årlig procentvis stigning i andelen af medium teknologiske og højteknologiske produkter på gennemsnitligt 0,6 pct. årligt, mens andelen er steget med 2,7 pct. årligt i perioden 2005-2015.

Trend 1990-2015

1,5%

1990-2004

0,6%

2004-2015

2,7%

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra UNIDO Note: Beregnet som den lineære trend

Industriens andel af eksporten 1990-2015

Medium- og højteknologiske produkters andel af eksporten 1990-2015

100%

90%

Sydkorea 97%

95%

80%

Singapore 80%

Singapore 92% Japan 91%

90%

70%

Sydkorea 64%

Sverige 89% Tyskland 89%

85%

60%

Tyskland 61% Japan 55% Danmark 53%

80%

50% Sverige 49%

75%

Danmark 74%

70%

30% 1990

1995

2000

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra UNIDO

16

40%

-- REGION SYDDANMARK -- /

2005

2010

2015

1990

1995

2000

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra UNIDO

2005

2010

2015


Robotter skaber værdi Industrien i store dele af Europa, Nordamerika og Asien har taget robotterne til sig. Men hvad kendetegner de lande, der har taget robotterne til sig, og hvilket udbytte har industrien af at anvende robotter? Det første spørgsmål er forholdsvis enkelt at afklare. Opdeles UNIDO’s indeks ”The Competitive Industrial Performance index” (CIP) i 5 lige store grupper, viser det sig, at den femtedel, der opnår den højeste score på CIP, har installeret 96,6 pct. af verdens bestand af industrirobotter i 2015. Det er også lande, hvor industrien har den største værditilvækst pr. indbygger, i gennemsnit US$ 5.593, svarende til 153 pct. mere, end gennemsnittet for den næstøverste femtedel. Den næstøverste femtedel har installeret 3,1 pct. af verdens bestand af industrirobotter, mens industrien i resten af verden stort set ikke anvender robotter. Det er altså rige lande med en højt udviklet og avanceret industri, der fortrinsvis anvender robotter.

Det andet spørgsmål er mere kompliceret at besvare, da mange faktorer påvirker hvor meget værdi et lands industri skaber. Nedenstående tabel viser resultatet af en analyse af sammenhængen mellem robotbestand og industriens værditilvækst pr. indbygger. Analysen omfatter 55 lande i de to øverste femtedele, hvor der er en bestand af industrirobotter. Der er gengivet resultater fra to analysemetoder: OLS regression og fixed effect regression1. Sidstnævnte metode tager forskelle mellem lande i betragtning og giver et mere retvisende estimat af sammenhængen mellem robotbestand og værditilvækst pr. indbygger. Data for robotbestanden i USA, Canada og Mexico er opgjort under ét i perioden 19932010, hvilket giver anledning en mindre korrektion i analysemodellen. Uden den korrektion ville værditilvækst pr. indbygger i USA være underestimeret med ca. US$ 1.000 årligt i perioden.

Industriens værditilvækst pr. indbygger og anvendelse af industrirobotter i 55 lande (1993-2015) OLS regression

Fixed effect regression

1.-2. femtedel

1. femtedel

1.-2. femtedel

0,0160***

0,0150***

0,0145***

0,0145**

(0,00111)

(0,00107)

(0,00546)

(0,00550)

USA 1993-2010

752,7***

650,1***

1,006*

1,001*

(140,2)

(135,0)

(542,7)

(546,5)

Konstant

3.046***

3.256***

3.065***

3.260***

(72,98)

(82,69)

(86,59)

(104,1)

Observationer

1.429

1.197

1.429

1.197

R2

0,095

0,094

0,090

0,099

Nej

Nej

Ja

Ja

Antal robotter

Fixed effects for lande

1. femtedel

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra UNIDO og International Federation of Robotics Robuste standardfejl i parentes, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Note: For perioden 1993-2010 opgør IFR data for USA, Canada og Mexico samlet, hvilket korrigeres ved brug af en indikatorvariabel for USA i denne periode. Uden denne korrektion underestimeres værditilvæksten pr. indbygger for USA med ca. 1.000 US$ årligt i perioden 1993-2015.

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

Robotbestand og industriens værditilvækst pr. indbygger 2015 Installerede robotter Femtedel CIP

Industriens værditilvækst pr. indbygger

Antal

Andel (pct.)

Gns. US$

+1000 robotter

1.

1.528.246

93,7%

5.593

0,3%

2.

50.294

3,1%

2.215

0,7%

3.

3.632

0,2%

1.212

1.582.187

97,0%

3.392

49.463

3,0%

1.631.650

100%

1.-5. Opgøres ej for enkelt land Total

0,4%

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra UNIDO og International Federation of Robotics

En stigning i robotbestanden er forbundet med større værditilvækst pr. indbygger. De beregnede effekter på 0,0145 pr. robot i fixed effect regressionen svarer til, at en forøgelse af robotbestanden i et land med 1.000 enheder er forbundet med en stigning i industriens værditilvækst pr. indbygger på godt 15 US$. Den gennemsnitlige værditilvækst pr. indbygger blandt alle lande i analysen er US$ 3.392, hvor 15 US$ svarer til 0,4 pct. For det gennemsnitlige land i den øverste femtedel, stiger industriens værditilvækst pr. indbygger med 0,3 pct. pr. 1000 robotter, mod 0,7 pct. i det gennemsnitlige land i næstøverste femtedel. For Danmark svarer 1.000 enheder til en forøgelse af industriens samlede værdilvækst på ca. US$ 84.895.725 årligt (15 US$ x Danmarks samlede befolkning på ca. 5,7 mio. indbyggere). Beløbet svarer

til omtrent ½ mia. i danske kroner. De beregnede effekter virker umiddelbart beskedne, men det svarer til at en årlig værditilvækst på ca. ½ mio. kr. per robot. En komplet installation af en industrirobot koster typisk 600.000-900.000 kr. Sammenfattende peger analysen på, at industrirobotter kan give et betydeligt produktivitetsløft. Effekterne pr. robot er betydelige, og med de samarbejdende robotter er der gode muligheder for at øge små og mellemstore virksomheders robotanvendelse.

En fixed effects analyse indeholder et konstantled, der er specifikt for den effekt, der er ”fixed”. Hver enhed i de variabler, der betragtes som fixed (fx lande) har altså sit sit eget niveau, mens de resterende forklarende variabler (fx robotbestand) har den samme effekt på den afhængige variabel på tværs af enheder (fx lande).

1

17


18

-- REGION SYDDANMARK -- /


Potentiale ved automatisering Automatisering skaber vækst i de små og mellemstore virksomheder

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

19


Automatisering i små og mellemstore virksomheder Automatisering har gennem århundreder været genstand for debat og bekymring. Fra 1800-tallets maskinstormere til nutidens frygt for, at robotterne overtager vores job. Vi er på vej ind i robotternes tidsalder, hvor intelligent automatisering skaber nye forretningsmuligheder, skaber nye job og efterspørgsel efter kvalifikationer inden for fx IT og teknik. Desuden breder automatiseringsløsninger sig til andre brancher end fremstilling. Der tilbydes i dag automatiseringsløsninger til både handelsvirksomheder og servicevirksomheder. Ifølge Den Store Danske Ordbog betyder udsagnsordet automatisere, at man indretter en arbejdsgang, så den bliver automatisk i stedet for at blive udført af mennesker. Automatisering erstatter menneskelig arbejdskraft: Der automatiseres for at opnå effektiviseringsgevinster. Fx erstatter en CNC-maskine1 den menneskelige arbejdskraft, og den producerer det samme resultat igen og igen uden at blive træt eller skulle på toilettet. Dens produktivitet er højere, end hvis et menneske udfører opgaven - så længe maskinen er i drift. De sidste 200 år er automatiseringsgraden øget, men samtidig er arbejdsstyrkens andel af befolkningen steget. Der er skabt flere nye job, end der er tabt som følge af automatisering. Det skyldes bl.a. at automatisering øger arbejdskraftens produktivitet i de opgaver, der ikke umiddelbart er mulige at automatisere. Det er typisk inden for job, der kræver flere kvalifikationer, end manuelt arbejde. I produktion skal medarbejderne fx kunne programmere maskiner, kontrollere kvalitet og stå for vedligeholdelsesopgaver. Desuden frigør automatisering medarbejdernes tid til andre og mere værdiskabende opgaver, hvor de kan bringe de menneske-

20

-- REGION SYDDANMARK -- /

lige egenskaber, maskiner ikke besidder i spil: Fx kreativitet, samarbejde og evnen til at forestille sig nye muligheder. Den teknologiske udvikling skaber flere muligheder for, at mindre og mellemstore virksomheder kan automatisere. Fx er samarbejdende robotter billige at anskaffe og lette at implementere, og selv meget små virksomheder kan automatisere deres arbejdsgange. I modsætning til de traditionelle industrirobotter, der er placeret i beskyttelsesbure, arbejder samarbejdende robotter ude blandt mennesker. Selvom der er fordele ved at automatisere og automatiseringsløsninger er blevet mere tilgængelige, kan der stadig være udfordringer for især de små og mellemstore virksomheder. På de næste sider gives et overblik over automatisering i de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark baseret på en survey blandt 908 virksomheder. Det er virksomheder, der beskæftiger mellem 8 - 250 fuldtidsansatte. Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterviews blandt ledere i virksomhederne. I undersøgelsen belyses en række spørgsmål om de små og mellemstore virksomheders automatisering:

Flertallet af de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark har automatiseret. I interviewundersøgelsen af virksomheder med 8-250 fuldtidsansatte, angiver 76 pct., at de i høj grad, i nogen grad eller i mindre grad har indført automatisering de seneste 10 år. Virksomheder med 8 - 19 fuldtidsansatte, er mindst tilbøjelige til at automatisere, mens virksomheder med 40 - 250 fuldtidsansatte er mest tilbøjelige til at automatisere. I denne gruppe angiver hele 68 pct. angiver, at de har indført automatisering i nogen eller høj grad.

I hvilken grad har virksomheden indført automatisering de seneste 10 år? I høj grad 26%

I nogen grad 31%

I mindre grad 19%

Slet ikke 24%

Kilde: Region Syddanmark , maj-juni 2017 Antal svar: 908

I hvilken grad har virksomheden indført automatisering de seneste 10 år? I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

8 - 19 fuldtidsansatte

24%

28%

20%

28%

20 - 39 fuldtidsansatte

23%

33%

20%

24%

40 - 250 fuldtidsansatte

30%

38%

17%

15%

 Hvilke virksomheder automatiserer?

automatisere? Hvilke konsekvenser har automatisering haft for efterspørgslen efter arbejdskraft? I hvilket omfang har virksomhederne automatiseret ved hjælp af robotter?

CNC står for Computer Numerical Control og betyder, at en programmerbar computer styrer en maskine, der fx drejer, skærer eller på anden måde former et emne.

1

Men trods de mindste virksomheders lavere tilbøjelighed til at automatisere, er det alligevel 24

 I hvilket omfang automatiseres? Hvad er virksomhedernes udbytte af at

pct. af disse, der angiver at de i høj grad har indført automatisering de seneste 10 år. Mere end halvdelen (52 pct.) af denne gruppe, angiver at de i nogen eller høj grad har indført automatisering.

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 908


Fremstillingsvirksomheder automatiserer mest Fremstillingsvirksomheder har den største grad af automatisering. 83 pct. har automatiseret heraf har 30 pct. automatiseret i høj grad. Bygge og anlæg har den laveste automatiseringsgrad - her angiver blot 16 pct. at de har automatiseret i høj grad. Handels og transport samt servicevirksomheder har en relativt høj automatisering, hvilket dels beror på, at mange arbejdsgange er baseret på IT systemer, og dels at fx lagre i stigende grad automatiseres.

Virksomheder, der indfører automatisering tenderer til at være mere innovative. I denne undersøgelse defineres innovative virksomheder som virksomheder, hvor en del af omsætningen stammer fra produkter/services, der er udviklet inden for de seneste 2 år. 32 pct. af de innovative virksomheder angiver, at de i høj grad har automatiseret, mens det kun gælder for 20 pct. af de ikke innovative virksomheder. Tilsvarende er der flere af de ikke innovative virksomheder, der har

Automatisering fordelt på branche 17% 31%

23%

automatiseret i mindre grad (23 pct. sammenlignet med 13 pct.) eller slet ikke (28 pct. sammenlignet med 22 pct.). Når de innovative virksomheder er bedst til at tage automatiseringsløsninger til sig, hænger det sammen med, at automatisering ofte understøtter fleksible markedsstrategier: Automatisering giver muligheder for at skabe mere værdi ved kundetilpasning af produkter og ydelser.

Automatisering fordelt på innovative / ikke innovative virksomheder 29%

16% 20%

14%

29%

Innovativ

37%

Ikke innovativ

24% 30% 16% Fremstillingsvirksomhed

Bygge og anlæg I høj grad

I nogen grad

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 908

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

32%

25%

28%

Handel og transport

Servicevirksomheder

20%

28%

I høj grad I mindre grad

32%

13%

22%

28%

32%

I nogen grad

23%

I mindre grad

28%

Slet ikke

Slet ikke Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 908

21


Gode erfaringer med automatisering Generelt er de virksomheder, der indfører automatisering tilfredse med resultaterne. 68 pct. af dem er helt enige i udsagnet, at fordelene har været større end ulemperne. 91 pct. er helt eller delvist enige. Det kan hænge sammen med, at automatisering ofte understøtter en større fleksibilitet i produktionen, hvilket tillader at virksomheden kan agere mere markedsorienteret og innovativt.

Gruppen af virksomheder med 40-250 ansatte er mest tilbøjelige til at automatisere yderligere. 81 pct. angiver, at de planlægger yderligere investeringer i automatisering, mens 64 pct. af virksomhederne med 8-19 fuldtidsansatte planlægger yderligere automatisering. Det ser dermed ud til, at automatisering har en tendens til at føre til yderligere automatisering.

Har investeringen i automatisering tjent sig hjem? Ved ikke 7% For tidligt at vurdere effekten 11% Nej 6% Ja 77%

Desuden mener et stort flertal af virksomhederne (77 pct.), at investeringen har tjent sig hjem. Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 720

Er fordelene ved automatisering større end ulemperne? Delvist uenig 1% Hverken eller 7%

Virksomheder, som planlægger yderligere investeringer de næste 5 år fordelt på virksomhedsstørrelser 8-19 fuldtidsansatte

64%

Delvist enig 23% Helt enig i, at fordelene ved automatisering er større end ulemperne 68%

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 720

22

-- REGION SYDDANMARK -- /

20-39 fuldtidsansatte

40-250 fuldtidsansatte

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 720

70%

81%


Automatisering skaber flere job Andel virksomheder, som har fået flere, uændret antal, eller færre ansatte som følge af automatisering

Andel virksomheder, som har fået flere, uændret antal, eller færre ansatte som følge af automatisering - Fordelt på uddannelse 21%

56%

17%

12%

13% Flere ansatte Færre ansatte

25%

5%

15%

4%

Flere ansatte

Uændret

Færre ansatte

Ved ikke

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 720

Højtuddannede

Faglærte

Ufaglærte

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 720

Automatisering påvirker både mængden og typen af arbejdskraft virksomhederne efterspørger. 25 pct. af virksomhederne angiver, at de har fået flere ansatte som følge af automatiseringen, mens 15 pct. har fået færre ansatte. Der er forskel på, hvilke typer arbejdskraft virksomhederne har efterspurgt som konsekvens af automatiseringen.

dannede som følge af automatisering, mens kun 1 pct. har oplevet et fald i antallet af højtuddannede ansatte.

Udsigten for de faglærte og højtuddannede er noget mere positiv end den er blandt ufaglærte. 21 pct. af virksomhederne har ansat flere højtud-

12 pct. af virksomhederne fået flere ufaglærte i takt med indføring af automatisering, men 13 pct. har fået færre ufaglærte ansatte.

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

1%

17 pct. af virksomhederne melder om ansættelse af flere faglærte, mens kun 5 pct. har fået færre ansatte med faglært uddannelse.

Disse resultater er i tråd med internationale undersøgelser, der viser at automatisering øger efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft. De ufaglærte er knap så fordelagtigt stillet, da det tit er de opgaver ufaglærte udfører, der er mest udsat for at blive automatiseret, samtidig med at de ufaglærte ofte mangler færdigheder, der understøtter investeringer i automatisering1. Det kan fx være viden om, hvordan man programmerer en maskine, viden om produktionsplanlægning eller lean produktion.

1

AE Rådet beskriver udviklingen i andelen af ufaglærte på arbejds-

markedet i et notat fra 17. maj 2017. Her fremgår det, at andelen af ufaglærte er reduceret fra 25 pct. til 13 pct. i perioden 1995 - 2015.

23


1 ud af 4 forventer flere ansatte De fleste virksomheder forventer uændret eller stigende vækst i forhold til antallet af ansatte de næste 5 år som konsekvens af automatisering. 63 pct. forventer uændret antal ansatte, mens næsten en fjerdedel af virksomhederne, 24 pct., forventer at øge antallet af medarbejdere som konsekvens af automatisering. Samlet set er andelen af virksomheder, der forventer, at automatisering fører til beskæf-

tigelsesvækst, dermed større end andelen af virksomheder, der forventer tilbagegang. Set i lyset af resultaterne på foregående side, er det forventeligt, at det er de højtuddannede og de faglærte, der vil være i højest kurs blandt virksomhederne. I forhold til fremtidige investeringer i automatisering forventer virksomhederne i undersøgelsen især at automatisere service, administration

Virksomhedernes forventninger til ansættelser de næste 5 år som følge af automatisering

63%

og salg. 72 pct. forventer investeringer inden for dette område.

med produktionsplanlægning ved brug af kunstig intelligens.

Serviceautomatisering er et relativt nyt område, hvor softwarerobotter og kunstig intelligens anvendes til at automatisere fx kundekontakt, bogføring mv. Serviceautomatisering har også en væsentlig grænseflade i forhold til andre funktioner såsom produktion. Det kan fx være, at salgsdata automatisk inddrages i forbindelse

Derudover forventer en relativt stor andel af virksomhederne at automatisere produktion og logistik yderligere.

Funktioner, som virksomhederne forventer at automatisere i de næste 5 år

Service, administration, salg

72%

Fremstilling

40%

Logistik (indkøb, produktionsstyring og distribution) 24%

38%

Lager

Montage

10%

25%

20%

4%

Pakning Flere ansatte

Uændret

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 720

24

-- REGION SYDDANMARK -- /

Færre ansatte

Ved ikke Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 521

16%


Få investerer i robotter Automatiseringsløsninger omfatter en bred vifte af teknologier, herunder robotter. Robotter kan anvendes til at udføre mange arbejdsopgaver og et af de vigtige kendetegn ved robotteknologi er, at robotter kan omprogrammeres. De er dermed mere fleksible løsninger, end andre automatiseringsløsninger. Flertallet af virksomhederne, 58 pct., angiver, at robotter ikke er relevante for dem. Kun omkring 12 pct. af virksomhederne har investeret i

robotter, mens 30 pct. angiver, at robotter er relevante, men at de slet ikke har indført disse. Af de 12 pct., der har indført robotter, angiver blot 2 pct. at de i høj grad har indført robotter. Robotløsninger er med andre ord ikke ligeså udbredt i de syddanske virksomheder som andre automatiseringsløsninger. Det kan hænge sammen med, at traditionelle industrirobotter er relativt dyre løsninger og kan være vanskelige at implementere. De nye samarbejdende robotter er billigere løsninger, og lettere at implementere,

Andel virksomheder, der har indført robotter, ikke indført robotter eller ikke finder robotter relevante

end de traditionelle løsninger. Fx kan man lære at programmere en robot fra Universal Robots på få timer. De virksomheder, der indfører robotter, høster så gode erfaringer med robotter, at de fleste ønsker at udvide brugen af robotter. 63 pct. af de virksomheder, der har indført robotter, planlægger at investere yderligere i robotter.

indført, men vurderes som relevante, planlægger at indføre robotter de næste 5 år. Analysen peger altså på, at mindre og mellemstore virksomheder har været forholdsvis tilbageholdende med at investere i robotter. Men de må anses som overvejende sandsynligt, at også disse virksomheder vil øge anvendelsen af robotter i fremtiden.

24 pct. af de virksomheder, hvor robotter ikke er

Planlægges yderligere investering i robotter? 73% 63%

Robotter ikke relevant 58%

I høj grad 2% I nogen grad 5% Har indført robotter 12%

35%

I mindre grad 5%

24%

3%

Ved ikke 1%

Slet ikke 30%

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 908

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

Ja

Nej Har ikke robotter

2%

Ved ikke Har robotter

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 376 (269 der ikke har robotter, 107 der har robotter; inkluderer ikke besvarelser ”robotter ikke relevante”)

25


Robotter giver høje vækstforventninger Virksomheder, der har indført robotter ser ud til at have et stort vækstpotentiale. Virksomhederne er spurgt om, hvorvidt de tror på større omsætning og flere ansatte i 3. kvartal 2017 sammenlignet med samme kvartal i 2016. 61 pct. af de virksomheder, der har indført robotter, tror på større vækst i omsætningen. Det samme gælder for

under halvdelen af dem, der ikke har indført robotter men finder dem relevante, og dem der ikke ser robotter som relevante for deres virksomhed. Samme tendens ses også når det gælder udsigten til jobvækst, dog ikke i helt samme skala. Fire ud af ti, der har indført robotter, tror på flere ansatte, mens omkring hver tredje af de øvrige virksomheder tror på jobvækst.

Andel af virksomheder, der tror på flere ansatte 41% 33% 29%

Har indført robotter

Andel af virksomheder, der tror på større omsætning 61%

42%

Har indført robotter

Har ikke indført robotter

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 908

26

-- REGION SYDDANMARK -- /

45%

Irrelevant

Har ikke indført robotter

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 908

Irrelevant


Mangel på kompetencer bremser robotinvesteringer På linje med investering i andre former for automatisering, er robotinvesteringer ofte rentable. Nogle robotinvesteringer har en tilbagebetalingstid på under et år og de fleste robotinvesteringer har en tilbagebetalingstid på under 5 år. Men det kan være forbundet med betydelige udfordringer at indføre robotter. Mangel på tidsmæssige og personalemæssige ressourcer, koblet med manglende viden, fremstår samlet set som de største barrierer for at indføre robotter.

Blandt de virksomheder der ser robotter som relevante, er der flest der angiver mangel på medarbejdere med de rette kompetencer som barriere for at indføre robotter: 41 pct. angiver dette som en barriere. Dernæst peger 37 pct. på mangel på tid og 36 pct. på at det er svært at vurdere om investeringen er rentabel. 28 pct. har vanskeligheder med at vurdere, om der er robotter der kan overtage funktioner i virksomheden og 25 pct. oplever vanskeligheder med at få uafhængig rådgivning. Endelig angiver 14 pct., at det

er vanskeligt at finde finansiering, mens 12 pct. angiver problemer med datasikkerhed som en barriere. Blot 18 pct. af virksomhederne oplever ingen barrierer for at indføre robotter. De små og mellemstore virksomheder i Syddanmark oplever automatisering som en fordel, men det kan være en udfordring at skaffe de rette medarbejdere og finde tiden til at indføre robotter.

Virksomhedernes oplevede barrierer for investering i robotter

• Lønsom investering

28%

Det er vanskeligt at vurdere, om investering i robotter kan betale sig økonomisk

• Robotter skaber højere vækst

36%

Det er vanskeligt at finde uafhængig rådgivning om robotter

• Svær investeringsbeslutning

25%

Det er vanskeligt at få klarhed over datasikkerhed i forbindelse med robotter

• Mangel på tid til implementering

12%

Der er mangel på medarbejdere med de rette kompetencer

41%

Det er vanskeligt at finde tid til at indføre robotter i virksomheden

37%

Det er vanskeligt at finde finansiering til at indføre robotter

Ingen

• Gode erfaringer med automatisering

• Flere job og øget efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft

Det er vanskeligt at finde ud af, om der er robotter, der kan overtage funktioner i virksomheden

Andet

Automatisering og konkurrenceevne

• Svært at finde kvalificeret arbejdskraft

14% 6% 18%

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017 Antal svar: 221

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

27


28

-- REGION SYDDANMARK -- /


Robotter i Danmark og i Verden Udviklingen i robotindustrien

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

29


Robotanvendelse øges globalt Industrirobotter anvendes til at automatisere mange forskellige opgaver. De kan fx svejse, samle og transportere. Ved traditionel automatisering er en maskine i stand til at opfatte et objekt og udføre en bestemt handling, der er forbundet med dette objekt. Et eksempel er et tappeanlæg, hvor en maskine ser en flaske ankomme til et bestemt sted, hvorefter den påfyldes væske. Robotter kan løse den samme opgave, men har en større grad af autonomi og kan omprogrammeres og anvendes til flere formål. En robot er således mere fleksibel end traditionel automatisering.

Industrirobotter defineres i en teknisk ISO-standard 8373 fra 2012: ”An automatically controlled, reprogrammable, multipurpose manipulator programmable in three or more axes, which can be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications” Industrirobotter har for alvor gjort deres indtog i verdens fabrikker. I 2015 var der installeret i alt 1.631.650 industrirobotter verden over, en stigning på 193 pct. siden 1993. I perioden mel-

Samlet antal robotinstallationer Verden 1993-2015 2.000.000

lem 1993 og 2015 er der sket en markant vækst i virksomheders investeringer i robotteknologi. Det årlige antal nye installationer er næsten femdoblet i perioden. Robotindustrien har historisk udvist en relativt høj vækst. I perioden 1993-2015 har branchen realiseret en akkumuleret vækst på 7 pct. årligt i antal nyinstallationer. Efter branchens rædselsår i 2009, hvor den globale omsætning blev næsten halveret, har væksten taget fart. I perioden 2010-2015 er den gennemsnitlige årlige vækst i nyinstallationer på 31 pct.

Automobilindustrien var den første branche til at tage robotter til sig i 1970’erne og 1980’erne. I dag er en lang række produktionsopgaver, såsom lakering og fremstilling af karosserier, næsten fuldt automatiserede med robotter. Automobilindustrien er fortsat den vigtigste aftager af industrirobotter med 38 pct. af de nye robotinstallationer i 2015. Elektronikindustrien aftager 25 pct. af de nye installationer, metalvarer og maskinindustri 12 pct., mens kemiske produkter aftager 8 pct.

Antal nye robotinstallationer opdelt på aftagerbrancher - Verden 2015 97.533

1.631.650 1.500.000 64.555

1.000.000

557.516

29.450

500.000

20.335

20.007 15.015 6.853

0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

30

-- REGION SYDDANMARK -- /

Automobiler

Elektronik

Kemiske produkter

Metalvarer og Nærings- og maskinindustri nydelsesmidler

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

Øvrige

Ikke klassificeret


Servicerobotter i vækst Servicerobotter er udbredt til både kommerciel brug og til brug af private i hjemmet. En servicerobot er en robot, der udfører opgaver for mennesker eller udstyr, men inkluderer ikke industrielle automationsanvendelser. Grænsefladen mellem samarbejdende robotter og servicerobotter er ikke klar, fx kan MIR’s selvkørende robotter betegnes både som servicerobotter og samarbejdende robotter. Der er heller ikke er en klar grænsedragning mellem servicerobotter, industrirobotter og samarbejdende robotter. En samarbejdende robot kan manifesteres som en industrirobot (fx robotar-

me fra Universal Robots) eller en servicerobot (fx en mobil robot fra MIR). I 2015 blev der installeret 43.075 servicerobotter til kommerciel brug, hvilket var en stigning på 23,2 pct. i forhold til året før. Den største og hurtigst voksende kategori er logistiksystemer, der stod for 44 pct. af samtlige installationer i 2015. Forsvar tegnede sig for 26 pct. af enhederne, mens robotter til landbruget stod for 15 pct. og velfærdsteknologi stod for 3 pct. Kategorien øvrige dækker over en lang række specialiserede servicerobotter.

Samlet antal servicerobotter til kommercielt brug - Verden 2014-2015 (antal enheder) 20.000

60,0%

19.005

Servicerobotter til hjemmebrug såsom robotstøvsugere, sælges i stort antal verden over 3,7 mio. enheder i 2015. Den hurtigst voksende kategori er underholdningsrobotter, der voksede med 29 pct. fra 2014-2015. Den mindste kategori er robotter til ældre og handicappleje, der udgjorde 0,1 pct. af de samlede antal nye installationer i 2015, mens robotter til hjemmet stod for 68,6 pct. og underholdningsrobotter for 31,3 pct.

AsienStillehavet 2.945 7%

Samlet antal servicerobotter til hjemmebrug - Verden 2014-2015 (antal enheder) 4.000.000

Europa 15.516 38%

Nord- og Sydamerika 22.599 55%

35,0% 3.729.137 3.349.827

30,0%

29,0%

50,2%

3.000.000

15.000

Global fordeling af nyinstallerede servicerobotter 2015 (antal enheder)

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

25,0%

40,0%

12.652 11.001

34,6%

11.207

20,0% 2.000.000

10.000

1.699.398

6.441

5.000

20,0%

6,7%

5,0%

1.324

-

0,0%

2014

10,0%

3.083

6,9% 1,9%

Forsvar

11,3%

1.000.000

11,9%

Logistiksystemer

15,0%

1.317.791

Robotter til landbruget 2015

Velfærdsteknologi

Øvrige

Vækst 2014-2015

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

4.416

Robotter til hjemmet

Underholdningsrobotter 2014

2015

4.713

0,0%

Ældre og handicappleje

Vækst 2014-2015

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

31


Flest robotter i Asien Virksomheder i Sydkorea, Singapore og Japan er mest tilbøjelige til at anvende industrirobotter og siden 2007 er der sket en markant vækst i robotanvendelsen i de to førstnævnte lande, mens robotanvendelsen i Japan er faldet.

værdigt i international sammenhæng, da Danmark ikke har en betydende automobilindustri, der er den største aftager af industrirobotter globalt. Den danske vækst i robotinstallationer pr. 10.000 ansatte i industrien var 94 pct. i perioden 2007-2015. Det må betegnes som en pæn vækst taget i set i lyset af, at det danske niveau allerede var højt i 2007.

I samme periode har danske virksomheder været flittige til at indføre robotter, hvilket er bemærkelses-

Væksten i robotanvendelse er højest i Slovenien og Tjekkiet, der begge har bilproduktion for udenlandsk ejede selskaber (fx produceres Toyota Aygo, Citroen C1 og Peugeot 107 i Tjekkiet, mens Renault Twingo produceres i Slovenien). Det er bemærkelsesværdigt, at der er tilbagegang i Japan, der ellers har været verdens førende robotnation.

Antal robotinstallationer pr. 10.000 ansatte i industrien 2007 og 2015 2007

340

2015

531

398 234 204

305 301 154

147

130 82

97

112 83

212 108

100 63

78

47

75

59

52 32

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics Note: Vandret linje angiver gennemsnit for Verden

32

112

-- REGION SYDDANMARK -- /

26

69

190 188

176 169 160 150

123 128 127 126 120

119

110

93

86


Dansk vækst højest i Norden Danske virksomheder har været flittige til at tage robotter i anvendelse. Sammenlignet med de øvrige nordiske lande, har væksten i den danske robotbestand været særdeles høj. Siden 1993 er robotbestanden øget 9,6 gange. Til sammenligning er den finske robotbestand, der er vokset næstmest i perioden, øget med en faktor 3,7. Lidt mere end halvdelen af alle industrirobotter i Norden er placeret i Sverige, der har en betydelig automobilindustri (Volvo Group, Volvo Cars og Scania).

Siden 1993, hvor danske virksomheder havde installeret 10 pct. af den nordiske robotbestand, er den danske andel af de installerede industrirobotter i Norden vokset til 24 pct.

Robotinstallationer inden for fremstillingserhverv i Danmark 2015 Øvrig fremstilling

Kun 2 pct. af de installerede industrirobotter i Danmark anvendes inden for automobilbranchen, mens 3,8 pct. anvendes i elektronikindustrien. Dette afspejler den danske erhvervsstruktur, hvor der ikke er væsentlig produktion af hverken biler eller elektronik.

Fremstilling af motorkøretøjer mv.

Elektronikindustrien

Metalindustrien

34,2%

2,0%

3,8%

9,7%

Plastik og kemiske produkter

Andel af robotbestand i de nordiske lande 1993 og 2015 1993

Norge 505 9%

2015 Danmark 568 10%

Finland 1129 19%

Sverige 3.676 62%

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien

28,0%

22,3%

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

Norge 1.068 5% Danmark 5.459 24%

Finland 4.124 18%

Sverige 11.857 53%

Branchen plastik og kemiske produkter står for 28 pct. af de installerede robotter, mens nærings- og nydelsesmidler råder over 22 pct. af de installerede robotter. 34,2 pct. af industrirobotterne anvendes i øvrig fremstilling Robotterne finder dermed bred anvendelse i dansk industri. Det kan hænge sammen med, at industrirobotter understøtter fleksibel produktion af kundetilpassede produkter. Det er bl.a. robotternes mulighed for at blive omprogrammeret, som muliggør en hurtig omstilling af produktionen. I en undersøgelse af 843 fremstillingsvirksomheder fra Kraks Fond, angiver 60 pct. således, at de hovedsagligt fremstiller kundetilpassede produkter.1

JS Arlbjørn, T Lüthje, OS Mikkelsen, J Schlichter & L Thoms (2013). Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. øbenhavn: Kraks Fond Byforskning.

1

33


Danske virksomheder får flere robotter Når det gælder tilbøjeligheden til at anskaffe sig nye industrirobotter er væksten højere blandt de danske virksomheder sammenlignet med deres nordiske kollegaer. Sammenlignet med niveauet i 1993, anskaffede danske industrivirksomheder i 2015 næsten 18 gange flere robotter årligt. I samme periode er industriproduktionen øget med knap 44 pct. målt i mængder, mens industribeskæftigelsen er faldet med ca. 34 pct.

Udviklingen i Danmark adskiller sig således noget fra udviklingen i de øvrige nordiske lande. Udviklingen i fordelingen af nye robotinstallationer i Norden svarer til den udvikling, der er sket i robotbestanden. Svenske virksomheder installerer flest robotter i 2015, hvilket de også gjorde i 1993, mens de danske virksomheder har forøget deres andel af markedet for industrirobotter. Trods en pæn stigning i antallet af nye installationer i Norge og Finland, har de to landes virk-

Andel nye robotinstallationer i de nordiske lande 1993 og 2015 1993

2015 Norge 28 7%

Danmark 35 8%

Danske virksomheder anvender fortrinsvis industrirobotter til materialehåndtering. Det kan fx være, at robotten flytter et produkt fra et transportbånd til en kasse eller mere avancerede opgaver. I alt brugte danske virksomheder 67 pct. af industrirobotterne til materialehåndtering mod 56 pct. i de øvrige nordiske lande. Forskellen

33%

Ikke nærmere specificeret

Danmark 628 25%

Samling

Forarbejdning Finland 109 26%

Påfyldning

25% 0% 1% 4% 0% 1% 0% 6%

Svejsning

Sverige 252 59%

Sverige 1.501 58%

7% 56%

Håndtering

67% 0%

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

34

-- REGION SYDDANMARK -- /

mellem Danmark og Norden svarer nogenlunde til gruppen ”ikke nærmere specificeret” er større i Norden, end i Danmark. Den forskel kan betyde, at rapporteringen af anvendelser er utilstrækkelig. I forhold til de øvrige anvendelser, er der små forskelle mellem Danmark og Norden.

Robotter i Danmark og Norden opdelt på anvendelse 2015

Norge 108 4% Finland 333 13%

somheder reduceret deres andel af nye robotinstallationer fra henholdsvis 7 til 4 pct. (Norge) og fra 26 til 13 pct. (Finland).

10%

20%

30%

Norden

Danmark

40%

50%

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

60%

70%


Japansk og europæisk dominans Markedet for industrirobotter er globalt og i 2015 var branchens samlede omsætning 14,2 mia. US$. Europæiske og japanske virksomheder domininerer branchen. Af branchens 9 største virksomheder er 6 japanske og 3 er europæiske. De 9 største virksomheder omsætter tilsammen for 12,8 mia. US$, hvoraf de tre europæiske virksomheder omsætter for 8,6 mia. US$ mens de seks japanske virksomheder omsætter for 4,2 mia. US$. Den største virksomhed inden for branchen industrirobotter er ABB Robotics, der er en del af den schweizisk-svenske ABB-koncern. I 2015 omsatte ABB Robotics for næsten 7 mia. US$ - en omsætning der var 4,5 gange større, end den næststørste konkurrents omsætning.

Markedet for industrirobotter er globalt og branchen er koncentreret. De fire største firmaer kontrollerer 78 pct. af det globale marked for industrirobotter, hvoraf ABB Robotics er det klart største firma med en markedsandel på 49 pct., efterfulgt af nr. 2 Yaskawa Electric Corporation, der har markedsandel på 11 pct. Sammenlægges markedsandelene for de 9 største firmaer, kontrollerer disse tilsammen 90 pct. af markedet for industrirobotter. Et stærkt koncentreret marked er tegn på, at der er store adgangsbarrierer. Inden for markedet for industrirobotter er det faktorer som investeringer i forskning og udvikling, stordriftsfordele og kendskab til anvendelsen af robotter hos bruger-

Industrirobotfirmaers markedsandele i 2015 ABB Robotics 11,1%

Kuka Robotics Corporation

9,1%

Fanuc Corporation

8,4%

Kawasaki Precision Machinery Company

4,8%

Yamaha Robotics

2,9%

Stäubli International AG

2,2%

Nachi Fujikoshi Corporation Epson Robots

Robotindustrien har historisk set udvist en relativt høj vækst. I perioden 1993-2015 har branchen realiseret en akkumuleret vækst på 7 pct. årligt i antal nyinstallationer. Men særligt i perioden efter finanskrisen, har væksten været stærk. Dette skyldes ikke blot en fornyet investeringslyst blandt de industrivirksomheder,

der aftager industrirobotterne, men også at at flere virksomheder har erkendt potentialet for produktivitetsforbedringer gennem automatisering. Teknologiske landvindinger inden for robotteknologi har gjort det lettere og billigere at anskaffe og implementere industrirobotter, hvilket ligeledes stimulerer investeringslysten. Således forventes det på baggrund af beregninger fra ABI Research, at den årlige vækst frem til 2020 vil ligge mellem 13-18 pct., og at branchens omsætning vil fordobles i perioden.

Omsætning af industrirobotter 2015-2020 40.000

20% 17%

49,3%

Yaskawa Electric Corporation

ne, der medvirker til at skabe adgangsbarrierer. I modsætning til robotproducenter er forhandlerleddet fragmenteret. Fx giver den amerikanske brancheforening for industriel automatisering, Control System Integrators Association, via deres hjemmeside, adgang til kontaktoplysninger på 1.383 integratorvirksomheder, der opererer i USA.

17%

18% 16%

30.000

26.555

30.060 13%

15%

22.990 19.524

20.000

10%

16.639 14.172

10.000

5%

1,3% 1,1%

Øvrige

9,8%

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra ABI Research

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

0% 2015

2016

2017

Omsætning (mio. US$)

2018

2019

2020

Årlig vækst (pct.)

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra ABI Research

35


Størst marked i Asien og inden for automobiler Geografisk er markedet for industrirobotter størst i Asien og Stillehavsregionen (APAC). Næsten to tredjedele af markedet ligger inden for APAC, mens Europa aftager 20 pct. og Nordamerika aftager knap 13 pct. Frem til 2020 forventes der ikke at ske væsentlige forskydninger i fordelingen af omsætningen mellem hovedregionerne.

Automobilindustrien var først til at tage industrirobotter til sig og er fortsat den vigtigste aftagerbranche for producenter af industrirobotter. I 2015 udgjorde salget af industrirobotter til automobilindustrien 37,8 pct. af branchens samlede salg, efterfulgt af elektronikindustrien med 22,1 pct., metalindustrien med 13,9 pct. samt gummi- og plastikindustrien med 8,8 pct.

Omsætning af industrirobotter opdelt på hovedregioner 2015 (Faktisk)

Frem mod 2020 forventes, der på baggrund af beregninger fra ABI Research, beskedne forskydninger i omsætningsandelene til aftagerbrancherne. Denne forskydning drives primært af, at industrirobotter udbredes til flere og flere anvendelser i industrien.

Omsætning af industrirobotter opdelt på aftagermarkeder 37,8%

Automobiler

2020 (Prognose)

34,7% 22,1%

Elektronik

23,1%

Øvrige 1,2%

Øvrige 2,1%

13,9%

Metal

Europa 19,6%

Europa 20,1%

13,5% 8,8%

Gummi & Plastik

8,4% 3,1%

Fødevarer

Nordamerika 13,6%

Nordamerika 12,7%

Farmaceutisk industri og kosmetik

APAC 65,6%

APAC 65,1%

4,3% 1,1% 1,8% 13,2%

Øvrige

14,2%

2015 Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra ABI Research

36

-- REGION SYDDANMARK -- /

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra ABI Research

2020


Markedet for servicerobotter Markedet for servicerobotter til kommerciel brug vurderes til at udgøre 4,6 mia. US$ i 2015. 55 pct. af disse sælges i Nord- og Sydamerika, 38 pct. i Europa og resten i Asien-Stillehavsområdet. Det største marked findes inden for velfærdsteknologi, der udgør 32 pct. af det samlede marked. Robotter til landbruget er det næststørste marked med 24 pct. af markedet efterfulgt af forsvar med 23 pct. Logistiksystemer, der ellers står for

de fleste installationer, har den mindste andel af markedet, målt i markedsværdi. Velfærdsteknologiske robotsystemer koster i gennemsnit 1,1 mio. US$, mens en gennemsnitlig landbrugsrobot koster 170.000 US$. Sammenlignet med markedet for industrirobotter er markedet for servicerobotter mere fragmenteret og der er mange forskellige nicher.

Omsætning af servicerobotter til kommercielt brug Verden 2014-2015 (mio. US$)

Det samlede marked for servicerobotter til hjemmebrug er på omtrent 2,2 mia. US$ i 2015. Den største kategori er robotter til hjemmet, der stod for 52,9 pct. af omsætningen i 2015. Underholdningsrobotter stod for 46,3 pct. Den mindste kategori er robotter til ældre og handicappleje, der stod for 0,8 pct. af markedsværdien i 2015. Det bør dog bemærkes at den gennemsnitlige pris på disse robotter er 3.568 US$, næsten 6

gange prisen på en underholdningsrobot samt at væksten i dette segment er høj: 34 pct. fra 2014-2015.

Omsætning af servicerobotter til hjemmebrug Verden 2014-2015 (mio. US$)

1.600

1.500.000

4.000

1.500

1.463 3.568

1.329 1.162

1.200 1.023

1.038

1.097

1.173

3.000

1.104.838

1.000.000

990

1.027

1.000

960

779

800

2.000

511

500.000

500

400

1.000 187

170.313 40.973

Logistiksystemer

Forsvar 2014

604 314

92.630

-

224

72.542

Robotter til landbruget 2015

Velfærdsteknologi

Øvrige

Gennemsnitspris 2015 (US$)

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

-

13

Robotter til hjemmet 2014

Underholdningsrobotter 2015

17

-

Ældre og handicappleje

Gennemsnitspris 2015 (US$)

Kilde: Region Syddanmark, baseret på data fra International Federation of Robotics

37


Robotter for fremtiden Dansk industris internationale konkurrenceevne er udfordret. Skal situationen ændres, er det afgørende at øge produktiviteten. Det kan ske gennem en kombination af innovative forretningsstrategier og nye måder at producere på, der hvor traditionelle styrker i kundetilpasning og omstillingsevne kommer i spil sammen med nye teknologiske løsninger. Anvendelse af robotter er i vækst i det meste af verden og især i Asien, hvor meget af verdens produktion finder sted. Men hvor asiatiske elektronikproducenter, bilproducenter m.fl. sætter fokus på storskalaproduktion af standardvarer, er danske virksomheders konkurrencefordele i højere grad baseret på kundetilpasning af løsninger. Danske virksomheder skal altså i højere grad mestre fleksibel produktion, omstillingsevne og dyb forståelse for kundebehov. Det er her automatisering og i særdeleshed robotteknologi kommer ind i billedet. De nye teknologier understøtter produktion af kundetilpassede produkter og ydelser i små serier til konkurrencedygtige priser og giver mulighed for at bygge videre på danske virksomheders styrker. Fremkomsten af samarbejdende robotter, der i højere grad henvender sig til de mindre og mellemstore virksomheder, giver potentialet yderligere styrke. Tager de mange mindre og mellemstore virksomheder i Danmark robotterne til sig i samme grad som traditionelle automatiseringsløsninger, skabes et avanceret og kritisk hjemmemarked for danske producenter af automatik og robotter, der kan stimulere yderligere vækst og udvikling af den danske robotog automatiseringsbranche og bidrage til at styrke en lovende international position inden for samarbejdende robotter og automatisering.

38

-- REGION SYDDANMARK -- /


-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

39


Værdikæde Virksomheder i fokus • Producenter udvikler og fremstiller automatiske maskiner, robotter eller færdige robotprodukter (fx griberedskaber, styresystemer) • Integratorer forhandler maskiner, sammensætter og udvikler automatiseringsløsninger, der kan inkludere robotter • Analysen inkluderer producenter og integratorer

Øvrige virksomheder • Komponentleverandører leverer dele til automatiske maskiner eller robotter (fx ståldele, aktuatorer) • Rådgivere hjælper med fx behovsafklaring ved robotinvestering • Slutbrugere anvender automatiseringsløsninger

40

-- REGION SYDDANMARK -- /


Samarbejdende robotter En syddansk styrkeposition

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

41


Et højvækstmarked Samarbejdende robotter dækker ikke over en bestemt type robotter, men over egenskaber ved en robot. Samarbejdende robotter deler et arbejdssted med mennesker og interagerer med sine omgivelser, herunder mennesket. En samarbejdende robot er udstyret med sikkerhedssystemer, der i modsætning til en industrirobot, muliggør, at robotten kan arbejde uden sikkerhedsindhegning. Samarbejdende robotter kan også arbejde side om side med mennesker og kombinere robottens præcision med det

mennesker er gode til. Samarbejde mellem mennesker og robotter understøtter mere fleksibel produktion og robotterne aflaster mennesker fra belastende opgaver såsom tunge løft. Verdensmarkedet for samarbejdende robotter udgjorde i 2015 omtrent 95 mio. US$ og er beskedent sammenlignet med markedet for industrirobotter: Under 1 pct. af det samlede salg af industrirobotter. Men vækstraterne inden for denne nye niche er høje - og de forventes

Omsætning af samarbejdende robotter, opdelt på hovedregioner 2015 og 2020 2015

2020 Øvrig verden 0,2%

at være høje fremover. ABI Research forventer årlige vækstrater i omegnen af 60 pct. frem mod 2020. Det vil indebære en ca. 10-dobling af det globale salg af samarbejdende robotter i 2020 sammenlignet med 2015. Fortsætter vækstraterne på dette niveau i 10 år, vil det globale marked i 2020 være 100 gange større end i 2015. Mere end 10 mia. US$ årligt.

pct. af omsætningen af samarbejdende robotter mod 22,8 pct. i Nordamerika og 19 pct. i APAC. Frem mod 2020 forventes det, at fordelingen ændrer sig i retningen af en større betydning af markedet i APAC således at den geografiske fordeling af salget af samarbejdende robotter vil komme til at minde om fordelingen af salget af industrirobotter.

For nuværende er markedet for samarbejdende robotter størst i Europa. I 2015 stod Europa for 58

Omsætning af samarbejdende robotter 2015 og 2020 1.250

65%

Øvrig verden 1%

1.001

1.000

63%

62%

APAC 19,0%

Europa 26%

61%

750

61%

61%

618 59% 500

59% 58%

Nordamerika 22,8%

Europa 58,0%

APAC 57%

Nordamerika 16%

384 241

250

57%

150 95 -

55% 2015

2016

2017

2018

Omsætning (mio. US$)

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra ABI Research

42

-- REGION SYDDANMARK -- /

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra ABI Research

2019

Årlig vækst (pct.)

2020


Universal Robots førende Universal Robots var den første til at lancere en samarbejdende robot og er markedsleder. I 2015 var virksomhedens markedsandel ca. 71 pct. af markedet for samarbejdende robotter. Den største konkurrent Kuka havde en markedsandel på 9,7 pct. I 5-års perioden 2012-2016 voksede Universal Robots omsætning med 67 pct. pr. år, og antallet af medarbejdere voksede med 53 pct. fra 2015-2016. Universal Robots er særdeles lønsom og har en afkastningsgrad mellem 10 - 28,6 pct. i perioden. Kan virksomheden opretholde dette væksttempo, passerer omsætningen 1 mia. kr. i 2017. Hvis Universal Robots følger ABI

Research’s forventning om en årlig vækstrate på 60 pct., vil virksomhedens omsætning nå 4,3 mia. i 2020. En omsætning af den størrelse ville aktuelt placere Universal Robots som den 5. største robotproducent i verden. Det er værd at hæfte sig ved, at markedet er i en tidlig udviklingsfase, men at både store robotvirksomheder som ABB og Kuka såvel som opstartvirksomheder som Rethink Robotics er gået ind i markedet. Dertil kommer underskoven af mindre virksomheder, der tilbyder forskellige nye typer robotter. Dette indebærer, at innova-

Markedsandele for samarbejdende robotter 2015 Kawada Industries 4,4% ABB / Gomtec 5,0%

tionsraten inden for samarbejdende robotter vil stige og medføre at der hele tiden opstår nye anvendelsesområder for de samarbejdende robotter. Det må forventes, at der de kommende år lanceres mange nye former for samarbejdende robotter, og at en væsentlig del af væksten bliver drevet af innovation. Det indebærer dels introduktion af nye robottyper til markedet, men også at samarbejdende teknologi indarbejdes i eksisterende løsninger.

Øvrige 3,8%

Det er også sandsynligt, at udviklingen bevæger sig hen mod etablering af økosystemer for robot-

teknologi. Det kan fx være klynger af virksomheder, der udvikler software eller værktøjer som griberedskaber, sensorer og kommunikationssystemer til robotter. I forhold til den bredere klyngeudvikling, har virksomheder som fx Sanovo, Cabinplant og Jorgensen Engineering stærke positioner inden for automation til fødevareindustrien. Disse virksomheder bidrager til at øge bredden af den fynske klynge. De indarbejder også forskellige former for robotteknologi i deres løsninger og bidrager dermed til klyngeudviklingen.

Universal Robots omsætning og økonomiske resultater 30,0% 28,7%

28,6%

664

26,5%

Rethink Robotics 6,2%

600

500

21,1%

20,0%

700

410 400

Kuka 9,7%

300 10,0%

213

10,0%

Universal Robots 71,0%

200 127 100

75

0,0%

2012

2013 Omsætning (mio. kr.)

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra ABI Research

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

2014

2015

2016

Afkastningsgrad (pct.)

Kilde: Region Syddanmark baseret på Universal Robots årsregnskab

43


Mange nye producenter Automatiserings- og robotindustrien i Danmark består af traditionelle producenter af udstyr til automatisering, producenter af robotter samt integratorer. Integratorer er de virksomheder, der sammensætter en løsning til en kunde, hvor de bruger maskiner og teknologi fra andre virksomheder. Producenter udvikler og fremstiller deres egne maskiner eller robotter. Automatiseringsvirksomheder fremstiller ofte maskiner til bestemte nicher i industrien, fx Cabinplant i Haarby på Fyn, der fremstiller maskiner til fødevareindustrien. Der kan ikke skelnes skarpt mellem robotvirksomheder og automatiseringsvirksomheder. Bl.a. fremstiller Cabinplant et anlæg, der anvender robotteknologi til at håndtere, forarbejde og pakke fisk og rejer. I modsætning hertil fremstiller Universal Robots en robotarm, der kan programmeres til mange forskellige opgaver ved hjælp af en enkel brugerflade. Tilgængeligheden af redskaber, fx griberedskaber, og fantasien sætter grænserne for anvendeligheden.

Stiftelsesår for integratorer og producenter

45 40

45%

41% 39%

35

34

30% 25 21

25%

20

19 17

20%

15

13

10

-- REGION SYDDANMARK -- /

15%

8

10%

5

5%

0

0% Før 1990

1990-1999 Integratorer

2000-2009 Producenter

Andel på Fyn

Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-registeret september 2017

44

40% 35%

30

20

Branchen er relativt ung og flertallet af virksomhederne er stiftet efter 2000. Det gælder især for producentvirksomheder, hvor 34 af 75 virksomheder er stiftet efter 2010 (45 pct.) og 49 er stiftet efter 2000 (63 pct.). Fyn har den største andel af integratorer og producenter blandt virksomhederne - mellem 39 - 47 pct. opdelt efter virksomhedens etableringsår. Iværksætteraktiviteten giver et godt fundament for branchens fremtidige udvikling, hvor der er gode muligheder for at tage del i den vækst, der forudses, særlig inden for samarbejdende robotter.

50%

47%

41

44%

2010-


Flest producenter med hovedsæde på Fyn Integratorer har hovedsæder i alle regioner færrest i Sjælland og flest i Syddanmark, hvor 38 pct. af integratorvirksomhederne har deres hovedsæde, heraf flest på Fyn. Ved et hovedsæde forstås det sted den juridiske enhed er hjemmehørende og hvortil et eller flere produktionsenheder (arbejdssteder) er tilknyttet. Producenter er koncentreret på Fyn. Hele 69 pct. af alle selskaber har deres hovedsæde her.

Selskabsformer i automatiserings- og robotindustrien

Sammenlagt er 55 (73 pct.) af producentvirksomhederne beliggende i Syddanmark. Automatiserings- og robotindustrien drives fortrinsvis som aktie og anpartsselskaber. Over halvdelen (58 pct.) er etableret som aktieselskab, hvor integratorer er mere tilbøjelige til at anvende aktieselskaber. Dette skyldes formentlig, at der er flere unge virksomheder blandt producenterne sammenlignet med integratorerne.

Integratorer

Producenter

Total

Aktieselskab

62%

52%

58%

Anpartsselskab

30%

41%

35%

IVS

0%

5%

2%

Enkeltmandsvirksomhed

5%

0%

3%

Øvrige selskabsformer Total

3%

1%

2%

100%

100%

100%

Kilde: Region Syddanmark baseret særkørsel fra CVR-registeret september 2017

Fordeling af antal integratorvirksomheder og producentvirksomheder 2017

Integratorer

Producenter Nordjylland 3 4%

Nordjylland 9 9% Midtjylland 26 27%

Fyn 22 23% Syddanmark 37 38%

Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-registeret september 2017

Sjælland 8 8%

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

Sjælland 3 4%

Sydjylland 15 15% Hovedstaden 18 18%

Midtjylland 7 9% Syddanmark 55 73%

Fyn 52 69%

Hovedstaden 7 10%

Sydjylland 3 4%

45


Fordeling af beskæftigelse Det kan være misvisende at anvende hjemstedet for hovedsædevirksomheden, når økonomisk aktivitet og beskæftigelse skal opgøres på kommuner. Dette skyldes, at et firma beliggende ét sted kan have arbejdssteder på andre geografiske lokaliteter, også betegnet som produktionsenheder. Beskæftigelsen i denne analyse er således opgjort på arbejdssteder for at give et mere retvisende billede af den regionale fordeling af beskæftigelse i automatiserings- og robotindustrien.

Fordeling af antal ansatte i integratorvirksomheder og producentvirksomheder

Sammenlagt beskæftiger branchen 7.793 medarbejdere inkl. ejeren, hvoraf 4.109 arbejder i integratorvirksomheder og 3.684 arbejder i producentvirksomheder. Beskæftigelsen i landets integratorvirksomheder er fordelt over hele landet, flest i Region Midtjylland og færrest i Sjælland.

Integratorer

Producenter Nordjylland 255 7%

-- REGION SYDDANMARK -- /

Sydjylland 247 7%

Nordjylland 683 17% Sydjylland 500 12% Syddanmark 896 22%

46

Ud over den direkte beskæftigelse i branchen, kan der lægges et antal job i leverandørvirksomheder til integratorer og producenter, fx komponentleverandører. Denne afledte beskæftigelse er vanskelig at opgøre, da leverandører til branchen også kan være leverandører til andre erhverv.

Job i producentvirksomheder er markant koncentreret i Syddanmark. 2.012 job er lokaliseret i regionen svarende til en andel på 55 pct. af alle job i producentvirksomhederne. Beskæftigelsen er

Midtjylland 1.339 32%

Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-registeret september 2017. Opgjort på arbejdsstedsniveau 2017.

især koncentreret på Fyn, hvor 48 pct. af producenternes ansatte arbejder. Beskæftigelsen i Sydjylland skyldes primært fra ABB’s aktiviteter i Fredericia.

Fyn 396 10% Sjælland 496 12%

Hovedstaden 695 17%

Midtjylland 858 23%

Sjælland 7 0%

Hovedstaden 552 15%

Syddanmark 2.012 55%

Fyn 1.765 48%


Lokalisering af robot- og automatiseringsbranchen Integrator Producent

Danmarkskortet viser beliggenheden af arbejdssteder i Danmark for henholdsvis integrator- og producentvirksomheder inden for robot- og automatiseringsbranchen. Integratorer er repræsenteret ved sandfarvede cirkler, mens blå cirkler repræsenterer producenterne. Integratorvirksomhederne er spredt over det meste af landet, mens producentvirksomheder især er koncentreret på Fyn. Kortudsnittet gør det muligt at give et mere præcist billede af, hvor producenterne er beliggende på Fyn og det er tydeligt, at det især er Odense kommune, der er hjemsted for robot- og automatiseringsvirksomheder

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

47


Placering af arbejdspladser Når beskæftigelsen inden for robot- og automatiseringsbranchen opgøres på kommuneniveau, ses det tydeligt, at beskæftigelsen i producentvirksomheder er koncentreret på Fyn. Generelt er beskæftigelsen størst i de ældste virksomheder, men der er forskel mellem Fyn og det øvrige land, når det angår beskæftigelsen blandt producentvirksomheder. På Fyn er 62 pct. af beskæftigelsen i virksomheder stiftet før 1990, mens det for det øvrige land er 94 pct. Dermed har der været større iværksætteraktivitet inden for robotteknologi og automatisering på Fyn, sammenlignet med det øvrige land.

Fordeling af antal ansatte i producentvirksomheder efter stiftelsesår opgjort på arbejdsstedsniveau 2017 94%

62%

21% 15% 5% 0% Før 1990

1990-1999 Fyn

2000-2009

2%

1% 2010-

Øvrige Danmark

Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-registeret september 2017

48

-- REGION SYDDANMARK -- /

Integrator Producent


Begreber og metoder

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

49


Begreber og definitioner Hvad er automatisering? Automatisering er når en (eller flere) manuelle arbejdsgange udføres af en maskine og/ eller et system. Men det er ikke tilstrækkeligt, at det blot er en maskine, der udfører arbejdsgangen, den skal også kunne styre eller regulere arbejdsgangen. Det kan fx ske ved anvendelse af sensorer, der kan give automatiseringsløsningen feedback, der kan bruges til at regulere processen.

Denne definition har tre elementer: At en robot kan omprogrammeres til andre opgaver uden fysisk tilpasning (fx flytte et emne med anden størrelse og form), at den kan anvendes til flere forskellige opgaver med en fysisk ændring (fx ved udskiftning af et griberedskab med et påfyldningsredskab) samt at robotten kan bevæge sig langs tre akser i en lineær eller roterende tilstand (fx op-ned, frem-tilbage, højre-venstre).

Men hvad regnes ikke som en industrirobot? Selvom maskiner har delsystemer eller udstyr med robotegenskaber, betegnes disse ikke som robotter, da robotten i maskinen er dedikeret til en bestemt opgave, fx at skifte redskab på en CNC-maskine. Robotten skal altså arbejde uafhængigt og skal kunne flyttes eller omprogrammeres til en anden opgave for at være en robot.

Automatisering kan indebære anvendelse af robotter, men det er ikke en forudsætning. Hvad er en robot? Mange danskere har anskaffet sig en robotstøvsuger eller robotplæneklipper og har derfor oplevet en robot i praksis. Men de færreste har tænkt over, hvad en robot egentlig er. Der findes flere forskellige typer robotter og maskiner der ikke er egentlige robotter kan være udstyret med robotegenskaber. For personer uden detailkendskab til robotteknologi kan de være vanskeligt at skelne robotter fra det, der ikke er robotter. Denne analyse sætter primært fokus på industrirobotter, der defineres med udgangspunkt i ISO-standard 8373 fra 2012: ”An automatically controlled, reprogrammable, multipurpose manipulator programmable in three or more axes, which can be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications”.

Industrirobotter En industrirobot er en automatisk styret, reprogrammerbar, bredt anvendelig manipulator, som enten er fikseret på et sted eller mobil og som bruges til industrielle automationsløsninger.

Artikuleret robot: En robot, hvis arm har mindst tre roterende led

Andre robottyper Der er andre definitioner på robotter og robottyper, end industrirobotter og samarbejdende robotter. En ”servicerobot” er en robot, der udfører opgaver for mennesker eller udstyr, men ikke inkluderer industrielle automationsanvendelser. Det skal understreges, at der ikke er en klar grænsedragning mellem servicerobotter, industrirobotter og samarbejdende robotter. En samarbejdende robot kan således manifesteres som en industrirobot (fx robotarme fra Universal Robots) eller en servicerobot (fx en mobil robot fra MIR).

Parallel robot: En robot, hvis arme har samtidige prismatiske eller roterende led

Analysen ser bort fra droneteknologi og selvkørende køretøjer. Endelig er der opstået

Typer af industrielle robotter Kartesisk robot: Robot, hvis arm har tre prismatiske led, og hvis akser er sammenfaldende med et kartesisk koordinatsystem SCARA robot: En robot, som har to parallelle roterende led for at sikre overensstemmelse i et plan

Cylindrisk robot: En robot, hvis akser danner et cylindrisk koordinatsystem

50

-- REGION SYDDANMARK -- /

Hvad er en samarbejdende robot? En samarbejdende robot kan defineres med udgangspunkt i sikkerhedsforskrifter, der er beskrevet i den tekniske ISO standard 15066. Her beskrives en samarbejdende robot som en, der kan anvendes i direkte samarbejde med et menneske inden for et afgrænset arbejdsområde. I dette arbejdsområde udfører robot og menneske samtidigt arbejdsopgaver. Inden for arbejdsområdet skal robotten være i stand til at identificere arbejdsrisici for mennesket og agere på en identificeret risiko. Det, der således gør en robot samarbejdende, er at de kan registrere unormal aktivitet i deres omgivelser og derfor muliggør samarbejde mellem mennesker og robotter uden fysisk adskillelse.


en kategori inden for softwareindustrien, nemlig softwarerobotter. De er ikke fysisk manifesteret, dvs. de ”lever” inden i et softwaresystem. Et eksempel er automatiseret bogføring af bilag baseret på en form for kunstig intelligens. Der ses bort fra softwarerobotter i denne analyse.

Medlemslisterne er suppleret med internetsøgninger, virksomhedslister i udgivelser om robotteknologi samt omtale i medier. Disse søgninger resulterede i identifikation af 14 yderligere virksomheder. De identificerede virksomheder er klassificeret i to hovedkategorier:

Afgrænsning af branchen Når man skal analysere en branche er det centralt at gennemføre en korrekt udvælgelse af de virksomheder, der er aktive i branchen. Den udvælgelse vil normalt tage udgangspunkt i Danmarks Statitiks brancheopdeling, der er beskrevet i Dansk Branchekode 2007 DB07. I forhold til analyse af automatiserings- og robotbranchen er dette ikke muligt, da der ikke eksisterer en entydig branchekode. Man kan sige, at der hverken er en robotbranche eller en automatiseringsbranche. Således spreder virksomhederne i denne analyse sig over 16 forskellige primære branchekoder.

 Integratorer: virksomheder der for-

Da det således ikke er muligt at foretage et udtræk af fx CVR-registeret på baggrund af branchekoder, er virksomhederne identificeret ved hjælp af medlemslister fra organisationer med fokus på robotteknologi og automatisering, Det drejer sig om følgende organisationer: Innovationsnetværket Robocluster Erhvervsklyngen Odense Robotics

handler automatiseringsløsninger eller robotteknologi Producenter: virksomheder der producerer automatiseringsløsninger eller robotteknologi Analysen ser bort fra underleverandører til robot- og automatiseringsvirksomhederne, da det er vanskeligt at foretage en national identifikation af disse virksomheder og dertil er vanskeligt at afgøre, om den enkelte underleverandør har et væsentligt salg til robot- og automatiseringsbranchen. Datakilder Analysen trækker på flere danske og internationale databaser og registre.

le konkurrenceevne i næsten alle lande. Industriens internationale konkurrenceevne er opsummeret i indekset ”The Competitive Industrial Performance index”. Disse data er opgjort i så de er sammenlignelige mellem lande og over tid. Data om markedsandele stammer fra analysefirmaet ABI Research, der har identificeret omsætningstal for robotvirksomheder og udarbejder prognoser for branchens udvikling. Data om erfaringer med investering i automatisering og robotteknologi stammer fra en undersøgelse af 908 små og mellemstore virksomheder, der deltager i Region Syddanmarks virksomhedspanel. Data om beliggenhed og beskæftigelse er trukket fra CVR-registeret. Beskæftigelsestal er opgjort i årsværk på baggrund af beregninger fra Danmarks Statistik.

Data om robotinstallationer stammer fra International Federation of Robotics, hvis medlemmer årligt levererer data om robotinstallationer på globalt plan. Disse data regnes for autoritative i forhold til at beskrive udviklingen i robotinstallationer over tid og på tværs af lande, brancher og anvendelser.

Analysemetoder De kvantitative analyser består fortrinsvis i beskrivende analyser af statistiske data. I afsnittet om industriens internationale konkurrenceevne gennemføres dog regressionsanalyser af af sammenhængen mellem robotbestand og industriens værditilvækst pr. indbygger med henblik på at identificere den effekt robotinvestering har på industriens produktivitet.

Data om industriens konkurrenceevne stammer fra FN’s organisation for industriel udvikling, UNIDO, der udarbejder en årlig opgørelse over industriens internationa-

Der anvendes to forskellige analysemetoder: OLS regression og fixed effect regression. De to metoder minder om hinanden, idet de begge estimerer sammenhængene mellem

en afhængig variabel og en eller flere uafhængige variabler. Et generelt problem ved regressionsanalyse er at estimere en sammenhæng korrekt. Det er vanskeligt, når man analyserer data, der ikke er genereret i et eksperiment. Den afgørende udfordring er at eliminere effekten af andre variabler, der også kan forklare den pågældende sammenhæng. Kun under særdeles restriktive forudsætninger, kan en OLS regression estimere en sammenhæng korrekt. En fixed effects regression kan derimod eliminere de effekter, der knytter sig til permanente niveauforskelle i de enheder, man observerer. Det sker ved, at en fixed effects model inkluderer et konstantled, der er specifikt for den effekt, der er ”fixed”. Hver enhed i de variabler, der betragtes som fixed (fx lande), har altså sit sit eget niveau, mens de resterende forklarende variabler (fx robotbestand) har den samme effekt på den afhængige variabel. En fixed effekt analyse kommer altså tættere på at identificere en årsagssammenhæng end OLS regression. Der er gennemført en enkelt korrektion i analysen, da der er inkluderet en indikatorvariabel for USA i perioden 1993-2010, hvor data for robotbestanden i USA, Canada og Mexico er opgjort under ét i perioden 1993-2010. Uden den korrektion ville værditilvækst pr. indbygger i USA være underestimeret med ca. US$ 1.000 årligt i perioden.

 Danish Industrial Robot Association Dansk Automationsselskab Brancheforeningen for Industriel Teknik,

Værktøj og Automation

-- ROBOTTER OG AUTOMATISERING --

51


-- 11372 -- Mediegruppen as --

attraktiv aktiv produktiv

Som en del af opfølgningen på Det Gode Liv - strategien arbejder Region Syddanmark med at styrke det fælles syddanske vidensgrundlag.

Ny viden Denne erhvervsanalyse belyser robotter og automatisering: udviklingen i anvendelse og udviklingen i den globale og danske robot- og automatiseringsbranche. Øget automatisering er essentiel for at udvikle danske virksomheders konkurrenceevne, og med fremkomsten af nye typer robotter, de samarbejdende robotter, har også de små og mellemstore virksomheder mulighed for at tage fleksible og effektive robotløsninger til sig. Analysen dækker udbud og efterspørgsel inden for automatisering og robotteknologi og har et særligt fokus på belysning af den danske robot- og automatiseringsbranche i dens globale kontekst. Branchen dækker producentog integratorvirksomheder og især blandt førstnævnte står syddanske virksomheder stærkt. Virksomheder som Universal Robots og Mobile Industrial Robots har på få år bidraget til en international førerstilling inden for markedet for samarbejdende robotter - et marked med et betydeligt vækstpotentiale og mange spændende muligheder. Men fynske virksomheder har også styrker inden for særlig automatisering til fødevareindustrien.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Rapporten “Robotter og automatisering” er en del af dette arbejde.

Analyse robotter og automatisering  
Analyse robotter og automatisering