Page 1


intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen / Foto: Hyldager Fotografi

Tilfredse medarbejdere styrker bundlinjen Medarbejdernes trivsel har stor betydning for virksomhedens omdømme og mulighed for at fastholde og rekruttere de dygtigste medarbejdere. Derfor er der god økonomi i at arbejde med det gode liv på jobbet, viser analyse.

2

Syddanmark NU / Det Gode Arbejdsliv


S

om virksomhedsleder kommer du til at arbejde endnu mere med værdier som fællesskab og arbejdsmiljø, hvis du vil holde på de dygtigste medarbejdere. Tab af medarbejdere koster viden og erfaring, og det koster dyre ressourcer til rekruttering af nye ansatte, der først skal læres op i virksomheden. Derfor betaler det sig i sidste ende på bundlinjen at skabe det gode arbejdsliv. Det er hovedbudskaberne i en analyse fra Region Syddanmarks borgerpanel, hvor der er spurgt til det gode liv på arbejdspladsen. Undersøgelsen viser også, at virksomhederne har nogle vigtige håndtag, der kan drejes på i tider, hvor det kniber for mange i Syddanmark at tiltrække kvalificerede medarbejdere. – Tallene viser, at påskønnelse af medarbejdernes indsats har stor indflydelse på jobtilfredshed. Det lyder måske lidt banalt, at man som leder bliver nødt til at arbejde mere med de ansattes styrker, svagheder og glæde ved at gå på arbejde. Men omvendt er det faktorer, der har stor betydning for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, forklarer senioranalytiker Flemming Torp fra regionens Strategi & Analyse-afdeling, der står bag den nye analyse. Svært at tiltrække højtuddannede Problemerne med at finde kvalificerede medarbejdere vil stige, hvis der ikke gøres noget. Fremskrivninger af arbejdskraft og bosætning peger på, at mens ledigheden i gennemsnit på landsplan vil nå over fem procent i 2021, vil der i Syddanmark være flere job til højtuddannede end ledige. – Den udvikling giver os store udfordringer i regionen. For vi ved fra flere undersøgelser, at ansættelse af højtuddannede skaber innovation, øger produktiviteten og genererer job. En tommelfingerregel siger, at én højtuddannet fører mellem én og to job med sig inden for eksempelvis detailhandlen eller servicebranchen, påpeger senioranalytikeren.

langt mindre end at skabe en udfordrende og anerkendende arbejdskultur på arbejdspladsen, siger Flemming Torp. For det store flertal har arbejdspladsen nemlig også personlig betydning. Af rundspørgen til borgerpanelet fremgår det, at hele ni ud af ti føler sig som en del af et fællesskab. Arbejdsmiljø vigtigst – Fællesskab og personlig tilknytning har betydning for tilfredsheden med jobbet. Trangen til samhørighed og meningsfuldhed er stor. Det er måske ikke så mærkeligt, når arbejdet fylder en stor del af tilværelsen, konstaterer Flemming Torp. Det vigtigste sociale parameter er dog arbejdsmiljøet. Utilfredshed med arbejdsmiljøet afspejles negativt i jobtilfredsheden. Hver tredje svarer, at de er meget tilfredse med arbejdsmiljøet på deres job, så her er der stadig rum for forbedring for virksomhederne. Undersøgelsen slår dog fast, at der er en udbredt tilfredshed med jobbet hos de beskæftigede i Syddanmark. Fire ud af ti er meget tilfredse med deres job som helhed, og kun ganske få procent er decideret utilfredse. Flertallet fortæller positivt om deres arbejdsplads til andre mennesker, og seks ud af ti tænker sjældent eller aldrig på at søge arbejde på en anden arbejdsplads. Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af flere end 1.000 borgere over 15 år.

I hvilken grad har din arbejdsplads personlig betydning for dig? Procent 0 I meget høj grad

50

24

I høj grad Anerkendelse betyder meget At få brugt ens evner på jobbet, gode fremtidsudsigter, anerkendelse og påskønnelse af ledelsen er blandt de vigtigste faktorer for at skabe en høj jobtilfredshed. – Det gode liv på arbejdet hænger stærkt sammen med selvrealisering – altså at man får udnyttet sit fulde potentiale og bliver anerkendt for det. Undersøgelsen viser også, at efteruddannelse har nogen betydning, men

46

Delvist I ringe grad I meget ringe grad

24 5 2

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel.

3


tal Tekst: Flemming Torp & Thomas Laursen

DET GODE ARB Kamp om de klogeste Konkurrencen om arbejdskraften bliver større, i takt med at arbejdsstyrken skrumper, og de veluddannede unge i stor stil søger mod storbyerne. Syddanske virksomheder bliver derfor nødt til at fokusere på andre konkurrenceparametre end vækst og nøgletal for at kunne kæmpe med om de bedste medarbejderne – og her spiller tryghed, udviklingsmuligheder, sundhed og socialt engagement ind. Det viser en række nye undersøgelser fra Region Syddanmark af det gode arbejdsliv.

Det er blevet sværere at finde kvalificerede medarbejdere 11%

13%

19% 50%

42%

2012

2013

20%

I høj grad

22%

22%

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

I figuren indgår kun de virksomheder i Region Syddanmarks Vækstbarometer, der aktivt har søgt medarbejdere inden for de seneste seks måneder. De 669 virksomheder har besvaret spørgsmålet: Er det blevet sværere at finde kvalificerede medarbejdere?

64%

... af virksomhederne har selv været ude at søge nye medarbejdere inden for de seneste 6 måneder

74%

Medarbejderne: Arbejdet griber ind i fritiden 67 % føler, at arbejdet i større eller mindre grad tager så meget tid, at det går ud over privatlivet

4

Syddanmark NU / Det Gode Arbejdsliv

24%

... af virksomhederne har selv været ude at søge nye medarbejdere inden for de seneste 6 måneder

32%

32%

Ja, men kun lidt

Nej, slet ikke

11% Ja, helt sikkert

Ja, til en vis grad


BEJDSLIV I TAL Kilder: Region Syddanmarks Borgerpanel, Region Syddanmarks Vækstbarometer.

Det gør andre virksomheder for medarbejderne Chefen hjælper gerne i svære situationer Cheferne: Derfor gør vi noget for sundheden

I høj grad

I nogen grad

60%

Medarbejderne er virksomhedens største ressource

Ved ikke

5%

Plads til udvikling

36%

4 af 5 virksomheder giver deres medarbejdere mulighed for faglig og personlig udvikling

Sundhed og trivsel smitter af på arbejdets kvalitet og produktivitet

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

43%

Sunde medarbejdere holder længere Fokus på sundhed giver mindre stress

Slet ikke

29%

Sunde medarbejdere trives og leverer bedre præstationer

74%

I mindre grad

14%

... af de syddanske virksomheder har inden for de seneste år i større eller mindre grad bidraget med tid eller penge til aktiviteter, der har været med til at skabe sammenhold i lokalområdet. Hver 10. virksomhed anser økonomisk støtte til nærområdet som en helt naturlig del af det at drive virksomhed. Hver fjerde gør det for at løfte omdømmet over for potentielle medarbejdere.

Tiltag for at fremme medarbejdernes sundhed Sundhedsforsikring

76%

Nedskrevet sundhedspolitik

63%

Fysioterapi og massage

58%

Bloddonor i arbejdstiden

57%

Frugtordning

53%

Motionsløb og cykling

52%

Rygestop-kurser

28%

Kantine med sund mad Fitness- og motionshold

27% 17%

5


aktion Tekst: Astrid Westergaard / Foto: Hyldager Fotografi

Motion en del af strategien Så er det tid til fem minutters rask motion! Den daglige påmindelse får medarbejderne i VandCenter Syd i Odense via kalender-funktionen, og det sker, uanset om de er ved at grave en brønd eller sidder ved skrivebordet.

D

en daglige motion er blot ét af mange tilbud, som 185 medarbejdere i VandCenter Syd i Odense kan benytte sig af. Vandcenteret forsyner Odense med drikkevand og håndterer kloak- og spildevand i Odense og på Nordfyn. Tilbuddet om motion er en del af selskabets sundhedsstrate-

6

Syddanmark NU / Det Gode Arbejdsliv

gi og solidt forankret i den overordnede strategiplan for 2010-14. – Strategien vedrørende medarbejdernes sundhed er en vigtig del af virksomhedens overordnede strategiplan, og vi ser det som et fælles ansvar, at ingen bliver syge af at gå på arbejde, siger direktør Anders Bækgaard. Strategien har fem indsatsområder: Kost, rygning, motion, alkohol, stress. Og for at realisere strategien er der nedsat et sundheds- og trivselsudvalg med repræsentanter fra både leder- og medarbejdersiden. Lavere fravær Der er sund kantine, sunde madpakker til dem, der arbejder i marken,

og gratis økologisk frugt til alle. Der tilbydes individuelle rygestopkurser, som foreløbig har resulteret i, at antallet af rygere er halveret. Der er tilbud om motion i arbejdstiden med bl.a. svømning, badminton og løb, hvor vandcenteret betaler halvdelen af tiden til motion, hvis der stilles med et hold på mindst fire. Det er for at sikre det sociale islæt, som også gavner fællesskabet og samarbejdet på centeret. Spørgeskemaundersøgelser før og under indsatsen har vist en højere bevidsthed om bl.a. fedt i kosten, og der er også målt et fald i korttidsfraværet på 10 pct. fra 2011 til 2012.


fremdrift Tekst: Thomas Laursen

Seks guldkorn til at holde på det grå guld Den bedste del af livet begynder først, når vi nærmer os sidste dag på arbejdsmarkedet, viser syddansk undersøgelse. Men det er faktisk ret enkelt at højne arbejdsglæden og få medarbejderne til at blive lidt længere.

D Læs mere på vandcenter.dk

Et langt og sejt træk Områdeleder i drift, Arne Svendsen fra arbejdsmiljøudvalget, pointerer, at sundhedsarbejdet er et langt og sejt træk, og at det er vigtigt ikke at give op. – Forudsætningen for succes er, at indsatsen er forankret i virksomhedens overordnede strategi, at den er båret af ildsjæle og kulturbærere på både medarbejder- og ledelsesside, og at man giver den tid og har tålmodighed. VandCenter Syd ejes af Odense og Nordfyns kommuner og er et af Danmarks største vandselskaber. Centeret leverer rent drikkevand, håndterer spildevand og deler viden verden rundt.

en danske flexicurity-model er verdens bedste, og danske virksomheder er også verdensmestre i at skabe det gode job og det gode arbejdsmiljø. Alligevel begynder den bedste del af livet for de fleste medarbejdere først den dag, de går på pension. Det viser en undersøgelse fra Region Syddanmarks Borgerpanel. – Folk vil hellere end gerne blive på arbejdsmarkedet, hvis virksomhederne efterlever de seks guldkorn, som handler om at skabe det gode job, og de tre diamanter, som handler om den gode arbejdsplads. Det viser masser af undersøgelser, fortæller Tage Søndergård Kristensen, der er tidligere professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De seks guldkorn er: • Høj indflydelse på eget arbejde • Høj mening i arbejdet • Høj forudsigelighed i arbejdet • Høj social støtte fra ledere og kolleger • Høj anerkendelse og respekt fra ledere og kolleger • Passende krav – ikke for høje og ikke for lave De tre diamanter handler om: • Høj tillid • Høj retfærdighed • Høj samarbejdsevne I dag arbejder Tage Søndergård Kristensen med arbejdsmiljø gennem

sin konsulentvirksomhed Task-Consult. – Hvis man har et godt job og samtidig er på en god arbejdsplads, så har man høj produktivitet og lavt fravær. Og man har lyst til at blive på arbejdsmarkedet. Det er den rigtige måde at holde på det grå guld, forklarer han. Tillid skaber tryghed Mens virksomhederne herhjemme ligger i den internationale top i målinger af arbejdsmiljø, er der dog ét sted, hvor både private og offentlige arbejdsgivere klarer sig dårligt. – Vi er ikke ret gode til at fortælle medarbejdere i 50’erne, at vi har brug for dem. Især hvis en medarbejder rammes af helbredsproblemer, hvor risikoen for at blive fyret stiger. Her handler det om at få gjort tydeligt med det samme, at virksomheden arbejder for at få medarbejderen til at blive. Alene det kan jo næsten gøre folk raske, påpeger Tage Søndergård Kristensen.  I svarene fra Borgerpanelet kan man også se, at de 30-50-årige har svært ved at finde den rette balance i arbejdslivet. Et utal af undersøgelser peger desuden på, at stressniveauet er højest i den aldersgruppe. – Også her handler det om at arbejde med relationer som tillid, retfærdighed og samarbejde for at få løftet arbejdsglæden. Det er faktisk ikke så svært, for vi ved jo godt, hvad der virker, siger Tage Søndergård Kristensen.

7


Vi vejer målinger tungt Et stærkt faktuelt grundlag gør det enklere for det politiske lag at træffe de rigtige beslutninger. Derfor er arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan også centreret om at tilvejebringe regionen og kommunerne med opdateret og detaljeret viden, så de har mulighed for at samarbejde om at udvikle styrker og afdække svagheder. Region Syddanmarks Strategi & Analyse-afdeling gennemfører alt fra kortlægning af småbyernes udvikling til analyse af den overordnede vækst- og jobsituation.

Region Syddanmarks Borgerpanel består af et repræsentativt panel af flere end 1.000 borgere over 15 år. Paneldeltagerne svarer hvert kvartal på spørgsmål om regionale problemstillinger såsom balancen mellem arbejdsliv og fritid, deltagelse i frivilligt arbejde, og hvad der udgør det gode liv for den enkelte. Region Syddanmarks Vækstbarometer har deltagelse af 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder med mellem 10 og 250 ansatte. Panelet får løbende spørgsmål om erhvervspolitiske problemstillinger. I Vækstbarometer-undersøgelserne kan man bl.a. følge konjunkturernes udvikling i det syddanske erhvervsliv.

Vidste du at… ... OECD er så interesseret i Region Syddanmarks målinger af Det Gode Liv, at de har valgt regionen som casestudy - ikke mindst fordi målingerne går helt ned på kommunalt niveau.

Har du spørgsmål til Vækstbarometer eller Borgerpanel, kan du kontakte senioranalytiker Flemming Torp på mail: flemming.torp@rsyd.dk eller på telefon: 7663 2013.

Det kommende år byder på en række nye analyser som bl.a. Overvågningsnotat, Kontur fra alle syddanske kommuner og flere undersøgelser fra Borgerpanel og Vækstbarometer.

Bliv klogere på fakta om regionen, kommunerne og erhvervslivet i Syddanmark på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her finder du publikationer om alt fra vækst, eksport og nøgletal til uddannelsesniveau og datamaterialer om de enkelte kommuner.

Udgivelse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Redaktion Søren Braun (ansvarshavende) Thomas Laursen (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Design & produktion Mediegruppen as Foto Hyldager Fotografi Oplag 8.700 stk. ISSN 1903-7473 ISSN 1903-8445 (Online version)

detgodeliv.regionsyddanmark.dk 8

Syddanmark NU / Det Gode Arbejdsliv

Syddanmark NU Det Gode Arbejdsliv  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you