Page 1


ALE HEAVYLIFT

Overname ALE Heavylift een impuls voor de arbeidsmarkt in Breda en de regio Goed nieuws voor de werkgelegenheid in en om Breda, in ieder geval voor bepaalde vakmensen in de techniek. De overname van het van oorsprong Britse ALE Heavylift door Mammoet, betekent geheid groei voor de vestiging in de Nassaustad. Directeur Kees Claasen is blij met de nieuwe toekomst en de bijbehorende kansen. Het hing al even in de lucht, die overname door Mammoet, en sinds kort is het een feit. “Voor ons als vestiging een mooie ontwikkeling”, vertelt Claasen. We hebben in de loop der jaren zeker naam gemaakt met wat we als team voor elkaar krijgen, maar onder de vlag van deze international gaan vast weer nieuwe deuren open.” Avontuurlijk Sinds 8 januari is het officieel. Mammoet is de nieuwe eigenaar van het voormalige ALE en heeft daarmee een specialisme terug in huis dat zeker niet overal te vinden is. Kees: “Ons Breda-

se team bestaat grotendeels uit heavylift-specialisten en dan met name aangaande het grote werk, extreem zwaar en enorm hoog. Dat zijn klussen die lang niet iedereen aankan en we verzorgen die wereldwijd. Als het echt spannend wordt, komen wij kijken.” Dat klinkt avontuurlijk en dat is het ook, aldus de directeur. Het vraagt om uitzonderlijk materieel maar ook om een stuk expertise dat je niet overal vindt. Het zijn daarom deels banen die echt niet voor iedereen zijn weggelegd, geeft hij toe. Je moet bijvoorbeeld wel een tijdje weg van huis kunnen, soms aan de andere kant van de wereld werken. Positie versterken Voor Mammoet is de overname natuurlijk een aanwinst, alleen al omdat daarmee uitzonderlijk vakmanschap is binnengehaald dat het bedrijf zelf nog maar in beperkte mate bezat. “En andersom is het voor ons eveneens van grote meerwaarde”, meldt de directeur. “Het levert zeker weer nieuwe opdrachten op, omdat zo’n grote gerenommeerde naam nu eenmaal een


positie in de markt verworven heeft. Bovendien hoeven we voortaan voor veel klussen geen kranen meer in te huren. Dat maakt ons nog flexibeler en het scheelt zelfs kosten, dus daar profiteren klanten eveneens van.” Hij ziet de toekomst duidelijk zonnig in. Regionale impact De overname geeft ook zeker een impact op Breda en omgeving. Niet dat er per direct iets veranderde, aldus Claasen, maar dat is een kwestie van tijd. “We moeten qua uitvoering en bedrijfscultuur nog opgaan in de Mammoet aanpak en daar wordt gelukkig de tijd voor genomen. Onze bestaande klanten kunnen ook zeker blijven rekenen op de kwaliteit en aanpak die ze kennen. Wél krijgen we meer slagkracht en zullen er zéker

extra mensen nodig zijn, op termijn.” In de regionale arbeidsmarkt zal het dus merkbaar worden, vroeg of laat. Toch maakt de manager zich geen zorgen over krapte op dat vlak. “We bieden unieke banen en functies. Uitdagend werk voor avontuurlijke mensen, daar is altijd interesse voor.” Desondanks vindt ook zijn bedrijf investeren in kennis en de toekomst belangrijk. “We zijn natuurlijk een erkend leerbedrijf en bieden volop stagemogelijkheden, werken ook samen met mbo en hogescholen in het technisch onderwijs. Zo dragen we graag bij aan kennis en vakmanschap in de regio. Dat is meteen investeren in je eigen toekomst. Onze voetafdruk in het Bredase zal er zeker niet kleiner door worden.”

Auteur: Hans-Jorg van Broekhoven

E-mail: info@ale-heavylift.com Website: www.ale-heavylift.com

Februari 2020 - Regionale ontwikkeling


AAN DE SLAG IN ZEELAND

Personeelskrapte, Regiodeals en samenwerking in Zeeland De provincie Zeeland heeft een krimpregio (Zeeuws-Vlaanderen), waar het bevolkingsaantal tot 2040 naar verwachting minimaal met 12,5% daalt. Walcheren en Schouwen-Duiveland zijn zogeheten anticipeergebieden, waar het aantal inwoners ook daalt, maar minder verontrustend. Deze ontwikkeling trekt een wissel op de Zeeuwse arbeidsmarkt: er is een tekort aan personeel en dat tekort zal groeien. In 2018 waren in Zeeland 1900 arbeidskrachten te weinig; in 2022 zal dit aantal, zonder in te grijpen, drastisch zijn opgelopen tot 6000. Aanvalsplan personeelskrapte In 2018 jaar sloten Zeeland en het Rijk een regiodeal voor de verbetering van het Zeeuwse woon- en werkklimaat. Met de deal was in totaal € 35 miljoen gemoeid, verdeeld over een flink aantal projecten die hoofdzakelijk in 2019

uitgevoerd zijn. Ook de onevenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt had een plek in deze Regiodeal; er was € 2,3 beschikbaar voor het meerdelige ‘Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt’. Zo heeft Aan de slag in Zeeland|Arbeidsmarktregio Zeeland ervoor gezorgd dat in 2019 het bedrijfsleven werd bediend met de extra invulling van vierhonderd vacatures voor laaggeschoold werk, bijvoorbeeld in de sectoren horeca en zorg, waar de personeelsbehoefte bijzonder nijpend is. Dit gebeurde door gebruik te maken van arbeidspotentieel dat nog nauwelijks is benut: Zeeuwen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Al in november 2019 werd de doelstelling van vierhonderd plaatsingen gehaald en naar verwachting zal de eindstand, die in februari bekend wordt, zelfs boven de 460 plaatsingen uit komen. Daarnaast heeft deze aanpak ertoe geleid dat de uitvoeringsorganisaties – aan dit deel van het Aanvalsplan werkten tien partners mee – elkaar steeds meer en makkelijker zijn gaan vinden.


Nieuwe Regiodeal? Inmiddels bereidt het Rijk een nieuwe serie Regiodeals (derde tranche) voor, waarin ook Zeeland weer een plek probeert te bemachtigen. Het gaat om een bedrag van € 9,4 miljoen, te verdelen over een twintigtal projecten. Het accent ligt deze keer op Zeeuws-Vlaanderen, maar ook Zeeuwsbrede projecten liften nadrukkelijk mee. De Zeeuwse aanvraag is eind november ingediend. Een van de thema’s van deze Regiodeal is de rol van passende scholing. Aan de slag in Zeeland draagt daaraan bij met een project dat zich

richt op kwetsbare groepen. De schaarste op de arbeidsmarkt en het succes van het Aanvalsplan hebben laten zien dat er ondanks het lage werkloosheidscijfer in Zeeland nog arbeidspotentieel aanwezig is, mits wordt geïnvesteerd in extra aandacht en begeleiding. Ook bij een ander onderdeel van de aangevraagde Regiodeal is Aan de slag in Zeeland betrokken: het Zeeuwsbreed maken van het Zeeuws-Vlaamse initiatief Expat Center Zeeland (‘Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen’).

E-mail: info@aandeslaginzeeland.nl Website: www.aandeslaginzeeland.nl

Februari 2020 - Regionale ontwikkeling


PROVINCIE ZEELAND

Economic Board Zeeland: Samen Zeeland in stroomversnelling houden De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Zo bundelen we kennis, verbinden we netwerken en versterken we bestuurskracht. Het doel van de Board is economische groei, door innovatie en samenwerking aan te jagen. De Board gaat daarbij vooral over strategische en langere termijn ontwikkelingen. Voorzitter van de Economic Board Eric de Ruijsscher: “In de Economic Board zijn onze krachten verenigd. Zeeland is een overzichtelijke regio dus we wisten elkaar al makkelijk te vinden. Maar nu we zowel onderwijs, overheid als bedrijfsleven aan tafel hebben weten we nog beter waar Zeeland behoefte aan heeft en waar we dus op in moeten spelen.” Daarom heeft de Board ook invloed op uit te zetten ‘tenders’ voor de subsidie -de zogeheten aanjaaggelden- Zeeland in Stroomversnelling. Het gezamenlijke doel van regio én het Rijk is

tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. De Economic Board volgt actief de voortgang van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de eerder afgesloten Regio Deal met het Rijk. De Ruijsscher: “Voorheen gingen Zeeuwse partijen nog wel eens met een eigen boodschap naar Den Haag. Maar met het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de Regio Deal hebben we in Zeeland nu één gezamenlijke agenda. Zo kunnen we ook makkelijker naar Den Haag of Brussel stappen.” Zeeuws-Vlaanderen Met het programma Zeeland in Stroomversnelling en de eerdere Regio Deal is ingezet op het versterken van de Zeeuwse economie en het vestigingsklimaat. Die investeringen hebben al een positief effect. Tegelijkertijd is de sociale structuur nog kwetsbaar. Dat geldt in het bij-


Zeeuwen zelf aan zet, die tot stand zijn gekomen én uitgevoerd gaan worden door bedrijven en organisaties, maar ook met inwoners. En dat is bijzonder. De Ruijsscher: “Zo zetten we niet alleen op bestuurlijk niveau de grote lijnen uit, maar wordt ook meteen de vertaalslag gemaakt Zeeuwen zelf aan zet naar lokaal niveau. Inwoners van dorpen en ste“Een Zeeuws-Vlaanderen waar de inwoners trots den krijgen daarmee indirect ook een plekje aan op zijn. De brede welvaart - het welbevinden - is tafel bij de Economic Board.” toegenomen en inwoners worden én voelen zich actief betrokken bij ontwikkelingen in de regio Lees meer over Zeeland in Stroomversnelling, de en zijn in staat uitdagingen op te pakken.” Dat Regio Deals en de Economic Board Zeeland op is het doel van de projecten uit de Regio Deal www.economicboardzeeland.nl. zonder voor Zeeuws-Vlaanderen. Zeeland heeft daarom nu een tweede aanvraag ingediend voor de Regio Deal gelden van het Rijk. Inmiddels is duidelijk dat Zeeland hiervoor 7,5 miljoen euro heeft ontvangen van het Rijk.

E-mail: provincie@zeeland.nl Website: www.zeeland.nl

Februari 2020 - Regionale ontwikkeling


REGIO WEST-BRABANT

Provincie en gemeenten West-Brabant werken samen aan slim en duurzaam ov-systeem in 2023 De provincie Noord-Brabant en gemeenten uit regio West-Brabant ontwikkelen samen een slim en duurzaam ov-systeem voor 2023. Dan is de huidige concessie afgelopen en moet het ov opnieuw zijn aanbesteed.

andere, persoonlijke afwegingen laten meespelen. Zo kan mogelijk gekozen worden voor de reis die de minste CO2-uitstoot heeft of een route die weliswaar langer kan duren, maar goedkoper is.

“De toekomst van het ov bestaat uit een mix van regulier vervoer en nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld mobiliteitshubs, deel- en flexvervoer en Mobiliteit als Dienst”, zegt gedeputeerde Christophe van der Maat. “Daarbij staat maatwerk voor iedere reiziger voorop.”

Bij het ontwikkelen van het nieuwe ov-systeem wordt ook gekeken naar het integreren van het WMO-vervoer. Voor deze vorm van vervoer loopt de concessie ook eind 2022 af. De ambitie is om flexvervoer en WMO-vervoer te combineren in één contract. Voorzitter Andrew Harijgens van de commissie Kleinschalig Collectief Vervoer, waarin provincie en gemeenten samenwerken qua WMO-vervoer: “Het is de insteek om voor alle gebruikers een volledig dekkend, toegankelijk en duurzaam vervoersysteem te creëren, daarom doen wij mee.”

Om dat nieuwe systeem gezamenlijk vorm te geven, hebben de provincie, de 16 gemeenten en RWB (regionaal samenwerkingsverband) en het Reizigersoverleg Brabant vandaag een intentieovereenkomst gesloten. De reiziger kan straks gebruik maken van de reguliere bus of trein, flexvervoer, met iemand meerijden of een ander alternatief; we noemen dit gedeelde mobiliteit. Een keuze maken uit alle opties kan straks via een app. Gebruikers kunnen dan ook

Samen komen tot de beste vervoersoplossing Voorzitter van de regionale kopgroep ov West-Brabant (RWB), wethouder Patrick van der Velden, heeft vertrouwen in de samenwerking.


den nemen hiermee toe. Met hoeveel en met welke vervoersvormen hangt af van de locatie en bijvoorbeeld aan wat daar de vraag aan vervoer is, welke aanbieders er zijn en het wel of niet integreren van WMO-vervoer. Door een goed ontwikkeld vervoersysteem kan de reiziger altijd met maximaal 1 overstap de dichtstbijzijnde stations in in elk geval Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en ’s-Hertogenbosch bereiken. Reizigers zijn dus snel(ler) op de grotere bestemmingen in West-Brabant. Patrick van de Velden: “Deze belofte geldt ook voor reizigers uit de kleinste Vanuit West-Brabant hebben gemeenten via het kernen en buurtschappen omdat we het systeem RWB-platform vraagstukken aangedragen waar van gedeelde mobiliteit voor iedereen toeganze, met de provincie en inwoners, de beste ver- kelijk maken. Dat wil zeggen dat op meer plaatvoersoplossing voor willen onderzoeken. Er zijn sen gebruik kan worden gemaakt van gedeelde er in West-Brabant al verschillende pilots op het mobiliteit.” gebied van gedeelde mobiliteit, zoals: Bravoflex, het flexibele bussysteem in Moerdijk en RoosenAuteur: sterke Carlineeconomie, Klijn - van Best meedoen’ daal, de Ridesharing app in Moerdijk en de zelf- ‘Bereikbaar, rijdende shuttlebus in Drimmelen. September volgend jaar moet duidelijk zijn welke vormen van vervoer waar in West-Brabant gaan rijden in 2023. Van der Maat: “We willen Wat merkt de reiziger er van? In West-Brabant kan iedereen straks van halte vooroplopen met ons mobiliteitssysteem. Zo naar halte met bijvoorbeeld een bus, maar wel- houden we Brabant bereikbaar, zorgen we voor licht ook met een Flex-concept, een deelsysteem een sterke economie en kunnen mensen blijven of meerijden met iemand. De keuzemogelijkhe- meedoen aan de samenleving.” Volgens hem vereist het ov van de toekomst een omslag in het denken. “Iedereen moet voor een aantrekkelijke prijs gebruik kunnen blijven maken van een vervoersmogelijkheid met de concessie van 2023. Natuurlijk houden we op de drukste routes hoogwaardige buslijnen die meerdere keren per uur rijden. Maar op rustiger en minder rendabele routes werken we alternatieven uit die passend zijn voor de inwoners. En we kijken nadrukkelijk naar hubs waar verschillende vormen samenkomen.”

E-mail: info@west-brabant.eu Website: www.west-brabant.eu

Februari 2020 - Regionale ontwikkeling


REGIO ACHTERHOEK

SIKA trekt drie projecten van 8RHK ambassadeurs Ondernemers zijn de stuwende kracht van de samenleving. SIKA, de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek, verbindt Achterhoekse ondernemers en behartigt hun belangen. “Wij spannen ons in voor een leefbare, toekomstbestendige Achterhoek met ruimte voor ondernemerschap”, zegt Arthur Jansen. Arthur Jansen, voorzitter van SIKA en lid van de Achterhoek Board, is erg tevreden over de nieuwe structuur van de regionale samenwerking onder de naam 8RHK ambassadeurs. “De Achterhoek Board en zeker de thematafels zorgen voor een grote meerwaarde. Overheden en ondernemers weten elkaar sneller en beter te vinden. Dat moet ook, want de belangen zijn groter en daarom moet je over de grenzen heen kijken. Er zijn al flinke stappen gemaakt. Daar word ik heel enthousiast van.” SIKA is een serieuze deelnemer in de regionale samenwerking. “We weten precies wat er leeft bij ondernemers en waar ze tegenaan lopen. In overleg met de

andere participanten zoeken we naar oplossingen. Samen sta je sterker.” SIKA verbindt bedrijven Het industriële bedrijfsleven is in de Achterhoek goed verenigd. “Samen met VNO-NCW Achterhoek zijn wij het meest invloedrijke bedrijvennetwerk”, aldus Jansen, in het dagelijks leven eigenaar van AWEJA Railsystemen en ZEUS Magazijninrichting in Ulft. “Aangezien er zoveel bedrijven zijn aangesloten bij de individuele industriekringen, vertegenwoordigen wij een enorme achterban. Alle SIKA-bestuursleden zijn ondernemers, actief in hun lokale industriële kring.” SIKA maakt zich sterk voor een verdere verbetering van de bedrijvigheid en daarmee de toekomstige leefbaarheid in de Achterhoek. Een integrale aanpak is daarbij van groot belang. “Het vergroot het draagvlak en brengt plannen op een hoger peil.” Aantrekkelijke regio De Achterhoek staat voor flinke uitdagingen. De


REWIN / AVIOLANDA

Unieke nieuwe ontwikkelingen in West-Brabant Al weer behoorlijk wat jaren is er een tactisch samenwerkingsverband tussen het Woensdrechtse Aviolanda Aerospace en de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant. Doel is om nog beter op de kaart te krijgen dat bij dé aerospace maintenance hub in West-Europa, unieke en duurzame ontwikkelingen plaatsvinden.

het aanjagen en aantrekken van vernieuwende bedrijvigheid in de regio als doelstelling heeft. Er zijn meerdere redenen om in de Aviolanda ontwikkelingen te participeren, legt hij uit: “Het gaat om economische kansen, een regio op de kaart zetten, kennis delen, vernieuwing, werkgelegenheid, onderwijs én duurzaamheid. Volop redenen dus om hier in te participeren.”

Ontwikkelingen die niet alleen voor de vliegtuigindustrie doorslaggevend zijn.

Mooie ontwikkelingen Heijmans vertelt: “We zijn diep geworteld geraakt in de regio en proberen die overal bij te betrekken maar het gaat natuurlijk tevens om samenwerkingsverbanden en bereik vér daar buiten. Neem onderwijs; veel pakken we op met Curio, AMTS en Avans maar ook bijvoorbeeld met TU Delft.” Als voorbeeld geeft hij het Drone Center, waar nieuwe drones en verwante technieken getest en ontwikkeld worden. “Superslimme oplossing om b.v. de buitenkant van vliegtuigen te controleren”, klinkt het enthousiast. En als de kennis van experts en de leergierige ontdekkingsdrift van studenten er bij komen,

Naast het militaire vliegveld vind je het Logistiek Centrum Woensdrecht, waar onderhoud aan het materieel van de luchtmacht wordt verzorgd, en het civiele gedeelte: Aviolanda Aerospace. Directeur Sander Heijmans noemt het hightech maintenance geheel een geïntegreerd ecosysteem, dat groeiende is en steeds meer impact heeft. Een stelsel dat alleen kan groeien door samenwerken, en één van de vaste partners op dat vlak is REWIN. John den Ridder is programmamanager voor deze organisatie, die


gebeuren er soms mooie dingen heeft de praktijk bewezen.

lengd. Mede daarom is Defensie eveneens een belangrijke stakeholder.

Durven ontdekken Een nog veel breder ingezet initiatief is het fieldlab Development Center for Maintenance of Composites (DCMC). In diverse sectoren worden steeds meer zogeheten composieten gebruikt om de ‘huid’ van grote machines te bouwen. Van vliegtuigen dus, maar denk tevens aan windmolens, auto’s en faciliteiten als bruggen. Sander: “De focus ligt hier niet op de productie van dat product maar op het onderhoud en reparatie. Daar is nog betrekkelijk weinig kennis over. Met wereldwijd opererende producenten, praktijkmensen en ook weer onderwijs hebben we hier een proeftuin ingericht waarin geëxperimenteerd wordt. Samen zoeken we naar het verfijnen van bestaande maar tevens naar nieuwe technieken. Alles kan hier in die zin.” Het moet onderhoud niet alleen verbeteren maar tevens het gebruik van composieten verduurzamen. De levensduur van toegepaste materialen wordt zo immers ver-

Vergaande impact Het is niet voor iedereen even zichtbaar maar er gebeurt dus nogal wat revolutionairs op het Aviolanda Aerospace terrein. Programmamanager Den Ridder: “Dit zijn innovaties waar men in de hele wereld naar uitkijkt. Voor Nederland is een fieldlab als dit uniek en ook elders zijn er niet heel veel. Mooi is ook dat de hier ontdekte technieken een veel grotere impact hebben dan alleen in de luchtvaart. Andere industrieën en producenten zijn er evenzeer mee geholpen, in efficiency, kostenbeheersing én duurzaamheid. Maintenance ís namelijk duurzaamheid! Het is daarnaast voor de wijde regio een belangrijke boost. Hoe meer hier ontwikkeld wordt, hoe meer hoogwaardige werkgelegenheid tot stand komt. Klijn - van Best HeeftAuteur: u een Carline bevochtiginginstallatie, neem dan nu contact op en laat u verassen door de mogelijke besparingen!

John den Ridder

Auteur: Hans-Jorg van Broekhoven

Sander Heijmans

E-mail: info@businessparkaviolanda.nl website: http://www.businessparkaviolanda.nl/

Februari 2020 - Regionale ontwikkeling


FRIGO BREDA

Frigo Breda vestigt zich in haven Moerdijk Frigo Breda, een wereldwijde speler in transport en warehouse activiteiten van levensmiddelen en gerelateerde producten, vestigt zich per 1 juni 2020 in de haven van Moerdijk. Het perceel heeft een oppervlakte van maar liefst 5,8 hectare en een eigen kade van 300 meter. Frigo Breda realiseert hier een watergebonden koel- en vrieshuis met een capaciteit van 70.000 pallets en een nieuw kantoor. Met de komst van Frigo Breda trekt Port of Moerdijk een speler van formaat aan waarmee een volgende stap wordt gezet in het versterken van het koel- en vriescluster in Moerdijk. Op de nieuw te bouwen locatie aan de Middenweg gaat Frigo Breda zich bezighouden met de op- en overslag van gekoelde en gevroren producten per water, spoor en weg. Er komt een watergebonden koel- en vrieshuis met een capaciteit van 70.000 pallets, voorzien van 31 laaddocks en 8 grote koelcellen. Voor Frigo Bre-

da, die nu een capaciteit heeft van 37.000 pallets verspreid over 6 locaties, betekent de vestiging in Moerdijk een aanzienlijke uitbreiding. Het wordt tevens de nieuwe hoofdvestiging van het bedrijf. Buitengrens Inspectie Punt Daarnaast zal er aan de kade een opslag voor koelcontainers gerealiseerd worden met reeferplugs voor de koeling van volle containers. Het bedrijf werkt ook aan een Buitengrens Inspectie Punt (BIP) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, waar importgoederen zoals van vis en vlees in containers in Moerdijk gekeurd kunnen worden. “De logistieke sector staat voor de grote uitdaging om toenemende goederenbewegingen efficiënter en duurzamer te maken, met een veel lagere uitstoot van CO² en stikstof.” Dat stelt directeur Reinier van Elderen van Frigo Breda. Hij licht hun komst naar Moerdijk toe:


“In ons nieuwe koel- en vrieshuis beschikken we over een grote op- en overslagcapaciteit aan het water en hebben we een korte verbinding met grote zeehavens Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast ligt er een railverbinding waarmee we goederen vanuit heel Europa kunnen aanvoeren en via o.a. het water naar hun eindbestemming kunnen vervoeren. Juist door meer gebruik te maken van water en rail beperken we het filegevoelige wegtransport van en naar Rotterdam en Antwerpen. Hierdoor realiseren we een meer betrouwbare supplychain voor onze klanten en met een lagere belasting van het milieu.”

Versterking van het koel- en vriescluster in Moerdijk Directeur Ferdinand van den Oever reageert: “Ik ben erg blij dat Frigo Breda, een grote en regionale speler zich op ons terrein vestigt. Het is een volgende stap in het versterken van een koel- en vriescluster in Moerdijk. Partijen als VDH en Lidl zijn hier al actief met grotere volumes en dit is een welkome aanvulling. Zeker ook vanwege de mogelijkheden voor Short Sea Shipping en de behoefte aan meer duurzame logistiek. Door deze realisatie kunnen we gezamenlijk de modal shift versnellen.”

website: www.frigobreda.com website: http://www.portofmoerdijk.nl/

Februari 2020 - Regionale ontwikkeling


FRAME 21

Ondernemen wordt een stuk persoonlijker De behoefte aan flexibel gebruik kunnen maken van ruimte om te werken of zaken te doen is nog altijd groeiende. Aanbieders van tijdelijke werk- of flexplekken en vergaderruimtes zijn er dan ook maar genoeg. Om van dat aanbod écht een succes te maken heeft Frame21 een unieke en vooral persoonlijke aanpak bedacht. Een concept dat een enorme groeispurt maakt en waar overduidelijk behoefte aan is. Michel Maljers is eigenlijk een soort kwartiermaker voor Frame21. Hij is druk bezig met het realiseren van een nieuwe locatie in Rotterdam, zijn geboorteplaats. Die moet in de tweede helft van dit jaar open gaan en straks één van de 20 vestigingen worden die de hospitality-specialisten over enkele jaren willen aan kunnen bieden, verdeeld over Nederland en België. Hotel Hospitality? Frame21 is toch geen hotel? “Bijna wel”, vertelt Michel. “Je kunt hier inderdaad niet

blijven slapen, al regelen we graag een overnachting in de buurt als dat gewenst is, maar verder maken we voor onze gasten heel veel mogelijk!” Wie gebruikt maakt van de vele mogelijkheden en het maatwerk moet zich vooral thuis en welkom voelen. “Dus is persoonlijk contact de norm en weten we ieders voornaam en meer persoonlijke dingen, van een verjaardag tot iemands hobby’s. Het is onbestaanbaar dat er iemand onopgemerkt rondloopt op één van onze locaties. Onze vestigingen hebben een soort buurtfunctie.” Beleving die ook regionale kansen biedt Maljers spreekt van een ‘kick-maatschappij’, die je niet meer bedient met alleen standaard kantoren, bureaus en goede Wi-Fi. Op het werk verblijven moet een zekere beleving met zich meebrengen, willen mensen het er nog naar de zin hebben, en dat is voor iedereen anders. Daarom ook weer dat maatwerk. Straks kan het zo maar zijn dat bepaalde Frame21 locaties beschikken over een sportschool, een bistro


of zelfs een game-ruimte. Mensen willen voor, tijdens en na het werk even kunnen relaxen, of hun sportprogramma kunnen invullen zodat het niet meer hoeft na een uur in de file te hebben gestaan. Zo moeten hubs ontstaan waar mensen komen werken, ontmoeten en graag verblijven. Volgens de kwartiermaker biedt het niet alleen het regionale bedrijfsleven kansen, wie namelijk eenmaal tot de community behoort kan in iedere locatie terecht. “Maar als je slechts één keer een vergaderruimte nodig hebt kan het ook”, haast hij zich te zeggen. “Iedereen is welkom!”

project moeten gaan werken. Daar is intern lang niet altijd ruimte voor en dan is Frame21 een hele mooie oplossing. Er worden ruimtes speciaal voor ingericht als daar behoefte aan is, “met bijvoorbeeld een klassieke Chesterfieldbank of met hippe zitzakken, al naar gelang de gasten.” De ondersteuning is zo veel mogelijk fullservice en dat wordt duidelijk gewaardeerd. “We behalen bij vijfennegentig procent van onze gasten een waardering van negenenhalf!”, klinkt het blij. Alles is er op gericht een soort thuisbasis te creëren die ook zeker lokaal en regionaal zakendoen aangenamer kan maken. Als de sfeer goed is zijn Thuisbasis voor iedereen mensen immers meer geneigd open te staan Een nieuwe trend in arbeidsland is dat bedrijven voor elkaar. “Onze taak is om dat als een soort tijdelijke teams samenstellen die aan een bepaald personal assistants te faciliteren en waarborgen.”

Email: balie@frame21.nl Website: https://www.frame21.eu

Februari 2020 - Regionale ontwikkeling


EUREGIO RIJN-WAAL

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt biedt volop kansen Veel bedrijven staan te springen om nieuwe vakkrachten – in Nederland én in Duitsland. Tegelijkertijd zijn veel Nederlanders en Duitsers op zoek naar een nieuwe baan. Hoe kunnen deze werknemers en werkgevers elkaar vinden, over de grens heen? Het Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn-Waal, geïnitieerd door de Euregio Rijn-Waal, moet dit voor beide partijen eenvoudiger maken. In januari 2019 werd in Burgers’ Zoo het startschot gegeven voor dit grensoverschrijdende platform. “Doel is om een onbureaucratische, open en transparante grensoverschrijdende arbeidsmarkt te ontwikkelen”, aldus Alfred Derks, projectcoördinator van het GrensInfoPunt RijnWaal van de Euregio Rijn-Waal. Nederlandse en Duitse werkgevers en werknemers moeten elkaar gemakkelijker kunnen vinden en relevante partijen in de grensregio’s moeten structureler samen gaan werken. Daartoe werd in november 2019 een intentieverklaring ondertekend. Aan

Nederlandse kant zetten de Euregio Rijn-Waal, de Ler(n)ende Euregio, het Euregionaal Economisch Netwerk, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Internationale Vakbondsraad Rijn-IJssel, de provincies Noord-Brabant en Limburg, het UWV en VNO/NCW hun handtekening. Arbeidsmarktplatform wil knelpunten oplossen Meer samenwerking is hard nodig: wie iemand uit het buurland in dienst neemt of zelf over de grens wil gaan werken, loopt tegen verschillende zaken aan. Hoe zorg je er als werkgever voor dat een potentiële werknemer uit het buurland je vacature ziet? Waar moet een werkgever allemaal aan denken wanneer hij iemand uit het buurland in dienst neemt? Hoe zit het met pensioen en belastingen? Daarnaast worden de taal en cultuur van het buurland vaak als probleem gezien, terwijl dat meestal helemaal niet nodig is. En omdat bus- en treinverbindingen doorgaans bij de grens eindigen, kan ook de


reis naar het werk toe een probleem vormen. De partijen in het Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn-Waal willen duurzaam gaan samenwerken om deze knelpunten op de lange termijn op te lossen. Blik over de grens biedt veel voordelen Welke voordelen heeft het om als werkgever over de grens te kijken? “Het is voor werkgevers belangrijk om hun blikveld te verruimen”, aldus Cornelia Daheim, die trends en perspectieven op de arbeidsmarkt onderzoekt. “Het aantal werkenden zal de komende decennia dalen, waardoor het gebrek aan vakkrachten nóg groter wordt.” Door bij de zoektocht naar personeel ook over de grens te kijken, wordt de vijver met potentiële kandidaten groter. Bovendien kunnen werkgevers op deze manier kennis en competenties binnenhalen die in Nederland wellicht in mindere mate beschikbaar zijn. Daarnaast kan het feit dat Nederlandse en Duitse opleidingen verschillend zijn, voordelig uitpakken. In tegenstelling tot in Nederland wordt een Duitse metselaar bijvoor-

beeld tegelijkertijd opgeleid tot betonbouwer. Daardoor slaat een Nederlandse werkgever met een Duitse metselaar twee vliegen in één klap. Ervaringen, kennis en leermomenten uitwisselen Werkgevers kunnen voor diverse zaken bij het Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn-Waal terecht. Allereerst vormt het platform een aanlooppunt voor alle bedrijven die vragen hebben rondom grensarbeid. Indien nodig kunnen via het platform andere organisaties ingeschakeld worden, die bepaalde vragen beter kunnen beantwoorden. Daarnaast kunnen bedrijven met elkaar netwerken en van elkaar leren: ze kunnen ervaringen, kennis en leermomenten met elkaar uitwisselen. Tot slot biedt het platform bedrijven een ingang om grensoverschrijdend zaken te doen.

Wilt u meer weten over het Platform Auteur: Carline Klijn -Rijn-Waal? van Best Neem dan Arbeit/dsmarkt Euregio contact op met Carola Schroer via +49 (0)2821 793018 of gip@euregio.org.

E-mail: info@euregio.org Website: www.euregio.org

Februari 2020 - Regionale ontwikkeling


BOM

Aerospace: economische kansen in booming Brabant De economie in Brabant is booming. Innovatieve ondernemingen uit de Brabantse topsectoren spinnen garen bij de economische structuurversterking van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Een van de aandachtspunten: het verbinden van de aerospace en de hightech maakindustrie. Dankzij de BOM ontdekte softwareontwikkelaar Unit040 uit Eindhoven voor haar digital twin platform Prespective een heel nieuwe markt: de aerospace industrie. Steeds meer buitenlandse ondernemers weten de weg naar Brabant te vinden, constateert Roland Grimm. Zeker ook in de luchtvaartindustrie. Grimm is programma-manager ‘Smart maintenance’ bij de BOM (Brabantse Ontwikkeling Maatschappij). Hij richt zich op het versterken van de onderhoudssector, o.a. door samenwerking te stimuleren en Brabant internationaal op de kaart te zetten. Grimm werkt daarbij nauw samen met diverse stakeholders, zoals de provincie, ministeries, industrie en kennisinstituten.

Smart maintenance In de luchtvaart zijn de ogen gericht op smart maintenance, omdat slimme technologie bijdraagt aan een duurzamer, efficiënter en veiliger onderhoudsproces. Dit is voor de luchtvaartsector van belang om internationaal concurrerend te blijven en de economische continuïteit te waarborgen. Met name in de regio Woensdrecht, waar het luchtvaart cluster een centrale rol speelt binnen het wereldwijde F-35 programma. Hier wordt naast het onderhoud aan alle vliegende wapensystemen van de Nederlandse Luchtmacht, ook de logistiek en het componentenonderhoud voor alle Europese F-35 gevechtstoestellen uitgevoerd. Synergie rondom onderhoud Als het gaat om smart maintenance, kent Brabant twee katalysatoren die elkaar op dit vlak sterk aanvullen. Grimm: “Dat zijn de hightech industrie in de Brainport regio en de (militaire) luchtvaart gerelateerde onderhoudsindustrie, met de Koninklijke Luchtmacht als groot-


ste werkgever, in de regio Woensdrecht”. Deze twee sectoren vullen elkaar perfect aan, stelt de BOM-programmamanager. Zo is er binnen de hele luchtvaart-keten grote behoefte om het instandhoudingsproces van systemen duurzamer, veiliger en efficiënter te maken. Nieuwe technologische ontwikkelingen spelen daarin een belangrijke rol. Door onderlinge samenwerking tussen de hightech industrie en de luchtvaartsector ontstaan dan ook kansen voor de regio en kan het Nederlandse succes in het internationale F-35 programma vergroot worden.

Het verbinden van de hotspots in Brabant wordt steeds belangrijker en vergroot de aantrekkingskracht van de regio. Dit is goed te zien aan de sterke groei van het luchtvaart cluster in de regio Woensdrecht. Hier hebben zich vanwege het F-35-programma al diverse bedrijven zich in het afgelopen jaar gevestigd, zoals Aeronamic, Onelogistics, HeliOne en Atec. Ook de reeds aanwezige bedrijven StandardAero, Fokker/GKN en Specto breiden hun activiteiten sterk uit. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de Air Campus, inclusief een MRO-innovatiecentrum. De verbondenheid met de technologie Verbindingen en cross-sectorale aanpak hotspots zoals BIC en Gate2 zorgen ervoor dat Eind 2019 is meer focus aangebracht op de re- de regio zich internationaal kan onderscheiden gionale structuurversterking door in te zetten als high tech aerospace regio. op meer samenwerking tussen de hightech en aerospace industrie van Brabant, zegt Grimm. Maatwerk “In een overleg met Brainport Industries, de Het versterken van het high tech aerospace ecoAuteur: Carlinemaatwerk, Klijn - van benadrukt Best provincie, de luchtmacht, de Aircraft Mainte- systeem is vooral Grimm: nance Training School, Aviolanda en de bedrij- “We kijken met elkaar waar de behoeftes liggen. ven Aeronamic, KMWE en Dassault Systemes is Vanuit ons netwerk ondersteunen we de parteen gezamenlijke aanpak voorgesteld om met ners.” Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak. “Er diverse belanghebbenden de cross-sectorale sa- zijn gezamenlijke doelen maar ook individuele menwerking in de regio te versterken. De BOM belangen. Hoe leg je de connecties? En hoe kan faciliteert dit proces. “Wij kijken vooral naar het je in de verschillende behoeftes voorzien? Via leggen van verbindingen tussen organisaties en een gezamenlijk actieplan brengen we nieuwe samenwerkingsvormen die al actief zijn op dit samenwerkingsvormen tot stand. In dit proces vlak, of daaraan kunnen bijdragen. We willen be- heb je sterke partners nodig, die het belang van staande samenwerkingen versterken. Dat doen de samenwerking onderkennen en bereid zijn we via verbindingen vanuit ons netwerk, met een om gezamenlijk mee te werken aan innovatie, cross-sectorale aanpak.” arbeidskapitaal vraagstukken en regio ontwikkelingen.” Hotspots in Brabant Om samenwerking tussen diverse ‘hotspots’ te Digitale revolutie vergroten, zal zoveel mogelijk gekeken worden De digitalisering speelt in onderhoudsindustrie naar hun onderscheidende kenmerken die elkaar een bijzondere rol. “Met name voor predictive aanvullen en tot een bredere internationale pro- maintenance (voorspellend onderhoud) is digifilering leiden. Zo zijn op de Gate2 (Rijen) innova- talisering van groot belang”, zegt Grimm. Er is tieve ontwikkelingen gaande rondom simulatie nog een wereld te winnen als het gaat om het en digitalisering die het onderhoudsproces kun- slim verzamelen, communiceren, analyseren en nen optimaliseren. Denk daarbij aan de fieldlabs interpreteren van data. Het doorvoeren van een van World Class Maintenance of Mindlabs. Deze geïntegreerde digitalisering in de hele keten en ontwikkelingen zijn interessant voor diverse sec- gedurende de totale levenscyclus is een van de toren. Op de Brainport Industries Campus (BIC) belangrijkste uitdagingen. De visuele represenzijn interessante ontwikkelingen gaande rond- tatie van een systeem in een zogenaamde digital om geïntegreerde logistiek, softwareontwikke- twin biedt hierbij grote mogelijkheden. ling, 3D printen etc. De combinatie van de sterke hightech bedrijven in Midden-Brabant en de Twin Software en Prespective technologie behoefte van de luchtvaart onder- Eén van de innovatieve ondernemingen die inhoudsindustrie (vooral gecentraliseerd rondom spelen op de nieuwe ontwikkelingen is softwareWoensdrecht) zorgt voor een unieke cross-sec- ontwikkelaar Unit040, gevestigd in Brainport. torale samenwerking die het industriële ecosys- Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen teem in Brabant versterkt. van simulatie-software en zogeheten digital twin


software waarbij machines in een virtuele testomgeving gebouwd en getest worden. Bij het bedrijf werken 25 mensen en alle benodigde software ontwikkelen ze zelf. Daarbij heeft Unit040 een partnership met Unity, de grootste game engine leverancier ter wereld. De twin software draait op Unity, net zoals bijvoorbeeld Excel draait op Windows.

ken met een soort stekkerdoos, waarop je diverse datastromen kan inpluggen. Die data kan je weer koppelen aan de digitale omgeving.” Ook de NLR (Nederlandse Lucht en Ruimtevaart) is aangehaakt omdat zij over alle benodigde algoritmes beschikken die de data genereren.

Klein beginnen en dan opschalen Het project staat nu in de startblokken na een Prespective: technische legodoos in een voorbereiding van twee jaar. “We beginnen klein virtuele wereld met één onderdeel van een bepaalde machine en Directeur Jorick Huizinga is via de BOM in contact werken dat verder uit. Van daaruit kunnen we opgekomen met de taskforce F35 van het ministerie schalen naar andere onderdelen van defensie.” van EZ. Daar heeft men interesse in het interactieve platform Prespective. “Prespective is een tech- Maximaal haalbare benadering van de nische legodoos waarin je veel vrijheid hebt en in werkelijkheid een virtuele omgeving de meest uiteenlopende Werken met Prespective betekent een compleet producten kan testen. Van een machine tot een andere benadering bij de ontwikkeling van nieuvliegtuig. Juist omdat je zoveel toegang hebt tot we machines en vliegtuigonderdelen. “Nu wordt databestanden.” een systeem ontworpen en gaat men meteen fysiek bouwen. Dat kost handenvol geld en duurt Zeker weten dat alles goed gaat maanden. Dan wordt vervolgens een softwareTwee jaar geleden mocht Huizinga een pitch hou- team ingevlogen die de machine aan de praat den voor de teamleiding, met succes. Hij wist het moet krijgen. En elk probleem dat dan opgelost nut en belang van Prespective duidelijk te maken: moet worden ligt op het bordje van het software“Het biedt de kans om nieuwe machines virtueel team, terwijl de oorzaak wellicht in het ontwerp op kinderziektes te testen en verder te ontwik- ligt. Dat voorkomen we door de kinderziektes al kelen, en pas als deze goed werken, fysiek bou- vóór het bouwen uit het ontwerp te halen midwen. Je wilt tenslotte zeker weten dat het goed dels een virtueel prototype in Prespective”, legt gaat, en daarom eerst virtueel een aantal testen Huizinga uit. “Binnen de beschikbare kennis en uitvoeren.” technologie brengen we de maximaal haalbare benadering van de fysieke werkelijkheid.” Stekkerdoos Het platform omvat daarvoor geavanceerde soft- Ambitieus en groeiend ware. Want in de digitale omgeving moet je ten- Huizinga begeeft zich met Prespective op een geslotte ook rekening houden met tal van variabe- heel nieuwe markt. “Technisch gezien zijn we verle omgevingsfactoren. Prespective heeft zich al der dan de concurrenten, die allemaal nét wat ansinds de start van het platform in 2017 bewezen ders zijn dan wij.” Unit040 is met Prespective één voor bedrijven in de industrie, logistiek, infra en van de serieuze spelers op de wereldmarkt. Maar aanverwante sectoren. “Met industrie zijn we al de ambities liggen hoog: “Ons streven is uiterlijk ver”, zegt Huizinga. Uiteraard is er voor de aeros- 2025 ook wereldwijd marktleider te zijn.” En zoals pace wel aanvullende softwareontwikkeling no- het spreekwoord zegt: the sky is the limit... dig, benadrukt hij. “Prespective moet je vergelij-

E-mail: info@bom.nl Website: www.bom.nl

Februari 2020 - Regionale ontwikkeling


Profile for RegioinBedrijf

Themaspecial Regionale Ontwikkeling  

Advertisement