Page 1

CART ADEI TRATT AMENTI


ma nf r e di we l l ne s sspa&beautycenter LaCar t adei T r at t ament iT r eat ment sMenu Abbandonat i aduaes per i enz ar i gener ant eer i l as s ant e.Scopr i i t ant i mas s aggi v i s oe cor poei t r at t ament i di bel l ez z adel beaut ycent er . Lety ourbodyands ens esdr i v ey out hr oughanamaz i ngandr el ax i ngex per i ence. Di s cov erbody ,f aceandbeaut yt r eat ment snow. Or ar i odi aper t ur a/Ti met abl e dal l unedi al v ener di dal l e16. 30al l e20. 30-s abat oedomeni cadal l e9. 30al l e12. 30e dal l e16. 30al l e20. 30 f r om mondayt of r i dayf r om 4. 30pm t o8. 30pm -s at ur dayands undayf r om 9. 30am t o12. 30am andf r om 4. 30pm t o8. 30pm DALLACAMERACHI AMAI L301 FROM THEROOM DI AL301 CHI AMAT ADI RETT A0884. 530122 DI RECTLI NE0884. 530122 OFFERTESPECI ALILI MI T ATE LI MI TEDSPECI ALOFFERS Pi ccol i moment i di pi acer e Li t t l emoment sofpl eas ur e Peel i ng+Mas s aggi oVi s o Peel i ng+FaceMas s age( 35’ )€29, 00 T r at t ament oes f ol i ant echeai ut aadel i mi nar el ecel l ul emor t eeadonar enut r i ment oel umi nos i t àal l apel l edel v i s o,i l t ut t oaccompagnat o daunpi acev ol emas s aggi ochef av or i s cel ar i v i t al i z z az i onedel l ’ epi der mi de.Ex f ol i at i ngt r eat mentt hathel psel i mi nat edeadcel l sandgi v e nour i s hmentandr adi ancet ot hes k i n,accompani edbyapl eas antmas s agewhi chencour agest her ev i t al i z at i onoft heepi der mi s .

T r at t ament oSpeci fi coMani ( Es f ol i az i one,Mani cur e,I mpaccoRi gener ant e)( 35’ )€29, 00 HandsSpeci fi cT r eat ment( Ex f ol i at i on,Mani cur es ,Regener at i ngWr ap)( 35’ )€29, 00 Lemani s onocos t ant ement ees pos t ei nogni per i ododel l ’ anno.L ’ appl i caz i onedel l ’ es f ol i ant eabas edi bur r odi k ar i t èedi l del i cat omas s aggi os ut ut t al amanodar annoal l apel l ei l gi us t onut r i ment o.Thehandsar econs t ant l yex pos edal l y ear .Theappl i cat i onoft heex f ol i at i ngbas edonk ar i t èbut t erandgent l emas s ageoft hewhol ehandwi l l gi v epr opernour i s hmentt ot hes k i n.

Pedi l uv i oAr omat i co+Mas s aggi oPl ant ar e Ar omat i cFeetBat h+FeetMas s age( 45’ )€29, 00 Unef fi cacer i medi operdonar es ol l i ev oai v os t r i pi edi s t anchi eaf f at i cat i .Anef f ect i v er emedyt ogi v er el i eft oy ourf eett i r edandwear y .

Scr ubMas s aggi oAr omat i co Scr ubAr omat i cMas s age( 30’ )€29, 00 Li ber at et ut t el eener gi ebl occat eat t r av er s oi l met odonat ur al edel l ’ ar omat er api ai nunav v ol gent es cr ubmas s aggi oconpr of umat i ol i es s enz i al i .Fr eet hebl ock edener gyt hr ought henat ur al met hodofar omat her apymas s agei nawr aps cr ubs cent edwi t hes s ent i al oi l s .


MASSAGGIETRATT AMENTICORPO BODYMASSAGESANDTREATMENTS Mas s aggi oCor poRel ax Rel ax i ngBodyMas s age( 30’ )€39, 00 Mas s aggi oCor poRel ax Rel ax i ngBodyMas s age( 50’ )€59, 00 Ammor bi di s cel acut eeat t i v al aci r col az i oneconunamani pol az i ones uimus col ideldor s o,col l o,s chi enaegambe.Ri s t abi l i s ce l ’ equi l i br i oener get i codit ut t oi lcor po.I ts of t enst hes k i nandact i v at est hebl oodci r cul at i onwi t hamani pul at i onoft hemus cl esoft he back ,neckandl egs .I tr es t or est hebal anceofener gyt hr oughoutt hebody .

Mas s aggi oCer v i cal e( Schi ena,Col l oeNuca)Cer v i cal Mas s age( Back ,NeckandNape)( 30’ )€44, 00 Decont r aei mus col i es ci ogl i el et ens i oni del l az onador s al eecer v i cal e,l as ci andounapr of ondas ens az i onedi l egger ez z aer i l as s at ez z a. Rel ax esmus cl esandr el i ev est ens i oni nt heupperbackandneck ,l eav i ngadeepf eel i ngofl i ght nes sandr el ax at i on.

Mas s aggi oal Sal e Sal tMas s age( 30’ )€39, 00 Mi cr os f er edis al ieol i odiar ganl ev i gher annol apel l eel i mi nandot os s i neeos s i genandoit es s ut i .Mi cr os pher esofs al t sandar ganoi l s moot hert hes k i nbyr emov i ngt ox i nsandox y genat i ngt het i s s ues .

Mas s aggi oLi nf odr enant e( Cos ce,Gambe)Ly mphat i cDr ai nageMas s age( Thi ghs ,Legs )( 30’ )€49, 00 Mov i ment i l i ev i er i pet ut i conpr es s i oni .Un’ az i onecos t ant es ui v as i l i nf at i ci perf av or i r ei l ci r col oel ’ el i mi naz i onedei l i qui di .Mov ement sr epeat edwi t hs l i ghtpr es s ur e.Cont i nuousact i onont hel y mphat i cv es s el st opr omot eci r cul at i onandt heel i mi nat i onofl i qui ds .

Mas s aggi oPl ant ar e Foot bedMas s age( 20’ )€34, 00 At t r av er s ol ar i fl es s ol ogi apl ant ar eèpos s i bi l ei nt er v eni r es ui mpor t ant i punt i del pi edeperr i s t abi l i r eequi l i br i per dut i .Thr oughr efl ex ol ogy i spos s i bl et owor koni mpor t antpoi nt soft hef oott or es t or el os tbal ances .

Mas s aggi oSpor t i v o( Schi ena,Gambe)Spor t sMas s age( Back ,Legs )( 30’ )€44, 00 T ecni cas peci fi caches i appl i caanchei npr es enz adi s pas mi mus col ar i ei ndur i ment i .Pr es s i oni cheaument anoi l t onodei mus col i edi s t endonoi l egament i .Speci fi ct echni quet hati sappl i cabl eev eni nt hepr es enceof mus cl es pas msandhar deni ng.Pr es s ur est hati ncr eas e mus cl et oneands t r et cht hel i gament s .

Mas s aggi oAnt i Cel l ul i t e( Gl ut ei ,Cos ce)Ant i Cel l ul i t eMas s age( But t ock s ,Thi ghs )( 40’ )€49, 00 Pr of ondot r at t ament odei t es s ut i ,i deal epergl i i nes t et i s mi adi pos i ,edemi ecel l ul i t el ocal i z z at a.Deept i s s uet r eat ment ,i deal f orbl emi s hes f at ,cel l ul i t eandl ocal i z ededema.

Mas s aggi oHot St ones( Pi et r eCal de)Hot St onesMas s age( 50’ )€59, 00 I l cal or edel epi et r el av i chepos i z i onat es ul cor poai ut anoar i l as s ar ei mus col i del cor poeadepur ar el ’ or gani s mo.Thewar mt hoft hehot s t onespl acedont hebodyhel psr el ax i ngandcl eans et hemus cl es .

Mas s aggi oal l eCandel e Candl eMas s age( 50’ )€64, 00 Di s s et al apel l econl ecandel ecal dedamas s aggi o.Bur r iv eget al ipernut r i r e,t oni fi car eei dr at ar el apel l e.Hy dr at est hes k i nwi t hhot candl es .Veget abl ebut t er st onour i s h,t oneandmoi s t ur i z et hes k i n.

Ar omaT er api aal Cacao( Scr ub,Mas s aggi o)CocoaAr omaTher apy( Scr ub,Mas s age)( 50’ )€79, 00 Cont r ogl ii nes t et i s mis ufi anchi ,gl ut eiecos ce.Snel l i s ce,r i model l aer i ducegl iaccumul iadi pos ias s oci andol epr opr i et àr i at t i v ant idel peper onci noet oni fi cant i del cacao.Agai ns tt hei mper f ect i onsont hehi ps ,but t ock sandt hi ghs .Sl i ms ,r es hapesandr educesf ataccumul at i onbycombi ni ngt hepr oper t i esofr eact i v at i ngchi l l i andt oni ngcocoa.


TRATT AMENTIVI SO F ACETREATMENTS Mas s aggi oVi s o FaceMas s age( 20’ )€24, 00 Fav or i s cel aci r col az i onedel s anguemant enendoi t es s ut i el as t i ci .Forbl oodci r cul at i onbyk eepi ngs t r et cht i s s ues

Def at i cant eCont or noOcchiRef r es hi ngEy eCont our( 25’ )€29, 00 Combat t ei s egni del t empoer i l as s al acut e.Speci fi coperpal pebr es t ancheegonfi e.Fi ght st hes i gnsofagi ngands oot hest he s k i n.Es peci al l yf ort i r edands wol l eney el i ds .

Nut r i ent e Nour i s hi ng( 20’ )€24, 00 Cont r ol aper di t adi el as t i ci t àdei t es s ut i ,r es t i t ui s cemor bi dez z aal v i s oer i s pr i s t i nal ’ equi l i br i oi dr i codel l acut e.Agai ns tt hel os sof t i s s ueel as t i ci t y ,r es t or ess of t nes st ot hef aceandt hewat erbal anceoft hes k i n.

Pel l i Sens i bi l iSens i t i v eSk i n( 30’ )€29, 00 I deal eperpel l i fi ni ,di s i dr at at eei r r i t abi l i .I deal f orfi ne,dehy dr at edandi r r i t at eds k i n.

Pul i z i adel Vi s oFaci al Cl eani ng( 50’ )€49, 00 T r at t ament os peci fi coperdet er ger eel i ber ar el apel l edal l ei mpur i t à. Speci fi ct r eat mentt ocl eans eandr i dy ours k i nofi mpur i t i es .

Ant i Macchi a NoSpot s( 35’ )€39, 00 T r at t ament os peci fi copers chi ar i r ecl oas mi s ul l apel l eer ender ei l v i s opi ùl umi nos o.Speci fi ct r eat mentt ol i ght encl oas masoft he s k i nandmak ey ourf acebr i ght er .

Ant i Age( 50’ )€49, 00 Perpel l i s enes cent i edev i t al i z z at echemani f es t anoi s egni del t empo.Fordev i t al i z edandmat ur es k i nt hats hows i gnsofagi ng.

ESTETI CA&BELLEZZA BEAUTY Depi l az i oneBr acci a/ Bi ki niAr ms / Bi k i ni Hai rRemov al €14, 00 Depi l az i oneVi s o/ Sopr acci gl i a Face/ Ey ebr owsHai rRemov al €5, 00 Depi l az i oneAs cel l e Under ar m Hai rRemov al €9, 00 Depi l az i oneMez z aGamba Hal fLegHai rRemov al €19, 00 Depi l az i oneGambe LegsHai rRemov al €29, 00 Mani cur econAppl i caz i oneSmal t o Mani cur ewi t hNai l Var ni s h( 30’ )€19, 00 Pedi cur eEs t et i coPedi cur e( 40’ )€29, 00 Pedi cur eCur at i v oCur at i v ePedi cur e( 50’ )€34, 00 Cambi oSmal t oNai l Var ni s hChange( 50’ )€5, 00

SPECI ALEUOMOBEAUTYFORMEN Depi l az i one:Schi ena €29, 00 Pet t o€24, 00 Gambe €34, 00 Br acci a €19, 00 Hai rRemov al : Back€29, 00 Ches t€24, 00 Legs€34, 00 Ar ms€19, 00


TRATT AMENTI TERMALI EF ANGOTERAPI A SPAANDMUDSBENEFI TS I LLETTI NOTERMALETHETHERMALSPABED Unangol ot er mal ev iat t endeal l ’ i nt er no delManf r ediWel l nes s .L ’ ant i co r i t ual edel bagnodi v apor eef f et t uat os ul l et t i not er mal ef av or i s ceunapr of ondapul i z i adel l apel l e, l i ber andol adal l et os s i ne.T ut t iibenefi cidell et t i not er mal econs ent onodiconi ugar ei n un’ uni cas edut api ùdi unt r at t ament ocomei l mas s aggi o,l ’ es f ol i az i oneel af angot er api a.At her mal cor nerawai t sy oui ns i deManf r edi Wel l nes s .Theanci entr i t ual ofs t eam car r i edoutont hecouchs paencour agesdeepcl eant hes k i n,r i ddi ngi tof t ox i ns .Al l t he benefi t sof t her mal bedal l owy out ocombi nei nones i t t i ngmor et hanonet r eat mentl i k e mas s age,ex f ol i at i onandmudt her apy . SaunaconAr omat er api a Saunawi t hAr omat her apy( 20’ )€19, 00 Pi acev ol eecal danubedi cal or eepr of umodi ol i es s enz i al i per s onal i z z at i .Ni ceandwar m cl oudofwar mt hands centofes s ent i al oi l scus t om.

SaunaconMas s aggi oVi s o Faci al Mas s agewi t hSauna( 25’ )€34, 00 Gr adev ol emas s aggi odel v i s o.Pl eas antf aci al mas s age.

SaunaconPel i ngVi s o Faci al Peel i ngwi t hSauna( 25’ )€34, 00 Cont r ol aper di t adi el as t i ci t àdei t es s ut i ,r es t i t ui s cemor bi dez z aal v i s oer i s pr i s t i nal ’ equi l i br i oi dr i codel l acut e.Agai ns tt hel os sof t i s s ueel as t i ci t y ,r es t or ess of t nes st ot hef aceandt hewat erbal anceoft hes k i n.

SaunaconScr ubCor poSaunawi t hBodyScr ub( 40’ )€49, 00 I deal eperpel l i fi ni ,di s i dr at at eei r r i t abi l i .I deal f orfi ne,dehy dr at edandi r r i t at eds k i n.

I mpaccodi Fangodi Al ghe MudPackofAl gae( 40’ )€39, 00 T ecni cacoadi uv ant eal t r at t ament odel l acel l ul i t econef f et t i s nel l ent i er as s odant i .T echni cal adj unctt ot het r eat mentof cel l ul i t ewi t h s l i mmi ngandfi r mi ngef f ect s .

ETI QUETTE

L ’ acces s oal l az onaumi daeal l ’ ar eafi t nes sèr i s er v at oai maggi or i di anni 18.Gues t smus tbe18y ear sor ol dert oent ert hewetz oneandt hefi t nes sr oom. Si cons i gl i adi ar r i v ar e10mi nut i pr i madel t r at t ament o.Weadv i s ey out oar r i v e10mi nut esbef or et het r eat ments chedul edt i me. Sipuò acceder e al l as pa con cos t ume da bagno,accappat oi ,t el i ,cuf fi e e ci abat t i ne ant i s ci v ol o ( nol eggi abi l i al l ar ecept i on) .Spaacces s wi t hs wi ms ui t ,bat hr obes ,t owel s ,capsands l i pper s ( as kt her ecept i ont ohi r e) . Spegner ecor t es ement eicel l ul ar iepar l ar eabas s av ocedur ant el aper manenz a.T ur nof ft hemobi l e phoneands peaks of t l y .

ma nf r e di we l l ne s sRe g i o h o t e l Ma n f r e d is . p . 58L eMat i n e , k m12 71043Man f r e do n i aF g @r t e l . 0884. 530122 f ax0884. 530113 e mai l i n f o e gi o h o t e l . i twww. r e gi o h o t e l . i t


f o r t e &c h i ar o

ma nf r e di we l l ne s s comer aggi unger cihow t or eachus i naut o bycar :a ut os t r a daA14us c i t ac a s e l l oFoggi ai mme t t e r s i s ul l aS. S.89di r e z i one Ma nf r e doni a-Ga r ga no,us c i t aMa nf r e doni ac e nt r o,s e gui r epe rSa nGi ov a nni Rot ondope r2k m i nt r eno byt r ai n:s t a z i oneFSdi Foggi a ,pr os e gui r epe rMa nf r e doni ac ont r e nor e gi ona l e i naer eo bypl ane:a e r opor t odi Ba r i Pa l e s eBRI 98 k m i nbar ca byboat :Por t oT ur i s t i c odi Ma nf r e doni aMa r i nade l Ga r ga no6k m

Re g i o h o t e l Ma n f r e d i

s . p . 58L eMat i n e , k m12 71043Man f r e do n i aF g t e l . 0884. 530122 f ax0884. 530113 @r e mai l i n f o e gi o h o t e l . i t www. r e gi o h o t e l . i t

Carta dei trattamenti massage list - Manfredi Wellness Manfredonia  

Scopri la carta dei trattamenti e dei massaggi del Manfredi Wellness di Manfredonia. Un'oasi di pace e di relax nel Gargano

Carta dei trattamenti massage list - Manfredi Wellness Manfredonia  

Scopri la carta dei trattamenti e dei massaggi del Manfredi Wellness di Manfredonia. Un'oasi di pace e di relax nel Gargano

Advertisement