Page 1

Mintys apie knygas ir skaitymą

Visos geros knygos panašios tuo, kad būtinai sukelia skaitytojo norą galvoti apie tai, kas teisinga, graţu, naudinga ţmonėms. (N. Černyševskis) Gera knyga – viena didţiausių gyvenimo brangenybių. (S. Smailsas) Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti didţio ţmogaus mintis – visų įdomiausias mokslas. (A. Puškinas) Knygos – proto vaikai. (Dţ. Sviftas) Ţmogus, turintis rankose vertingą knygą, niekada negali būti vienišas. (K. Goldonis) Knygos įveda mus į geriausią draugiją, supaţindina su didţiausiais visų laikų protais. (S. Smailsas) Kas aiškiai mąsto, tas aiškiai ir mintis dėsto. (N. Bualo) Kad atsikratyčiau įkyrių, nepakeliamų minčių, pakanka imtis skaitymo; jis tuoj pat uţvaldo dėmesį ir nuveja tas mintis šalin. (Š. Monteskje) Bibliotekos – tai ţmogaus dvasinių vertybių lobynas. (G. Leibnicas) Skaitymas protui – tolygu fiziniai pratimai kūnui. (Dţ. Adisonas) Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško dėstymo stiliaus. (P. Buastas) Knyga – nedidelis įrankis, paţadinantis mūsų sugebėjimą mąstyti; tai minties variklis, išjudinantis protą. (E. Fagė) Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos. (Ciceronas) Gera ta knyga, kurią atveri iš anksto mėgaudamasis ir uţveri praturtėjęs. (E. B. Olkotas) Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad rastum temą pokalbiui, bet kad mąstytum ir samprotautum. (F. Bekonas) Knygų skaitymas – tik darbo pradţia. Gyvenimo kūryba – štai tikslas. (N. Rubakinas) Neskaityk nieko, ko nenori įsiminti, ir neįsimink nieko, ko neketini panaudoti. (Dţ. S. Blekis) Tiesa – vis gilesnis pasaulio suvokimo procesas, kilimas nuo neţinojimo prie ţinojimo, nuo neišsamaus ţinojimo prie išsamesnio, kilimas, kuris negali liautis, nes pasaulis neišsemiamas. (Hėgelis) Visada geriau nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai. Tas pat ir su knygom. (L. Tolstojus)


Išmintingas – kuris ţino reikalingus dalykus, o ne daugelį. (Echilas) Ţmogų išsilavinusį daro tik jo paties vidinis darbas, kitaip sakant, savarankiškas apmąstymas, išgyvenimas, pajutimas visko, ką suţino iš kitų ţmonių arba iš knygų. (N. Rubakinas) Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina ţmogų, ţadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį. (V. M. Tekerėjus) Naudingiausios yra knygos, verčiančios uoliausiai mąstyti. (T. Parkeris) Ţmogų visada galima paţinti iš jo skaitomų knygų. (S. Smailsas) Gera knyga – tarsi pokalbis su protingu ţmogumi: teikia ţinių, moko apibendrinti tikrovę, suprasti gyvenimą. (A. Tolstojus) Smagaus ir saulėto visiems artėjančio savaitgalio!


Žymūs bibliotekininkai

Dar vienas įrodymas, kad bibliotekininkai protingi, talentingi ir charizmatiški ţmonės… Ar ţinojote, kad… Vienas iš JAV įkūrėjų Benjamin Franklin (1706 – 1790), įkūrė ir pirmąją Amerikos biblioteką, kurioje kurį laiką dirbo.


Laura Bush (1946 - ) prieš ištekėdama uţ George, dirbo Hiustono viešojoje bei Ostino Davsono pradinės mokyklos bibliotekose. Mao Tse-tung (or Mao Zedong) (1893 – 1976) -vienas ţymiausių kinų revoliucijos lyderių (1949 metais), studijuodamas dirbo bibliotekininku Pekino universitete. Popiežius Pijus XI (1857 – 1939) prieš tapdamas popieţiumi dirbo vyriausiuoju bibliotekininku Vatikano bibliotekoje. Jis taikė savo sukurtą klasifikavimo sistemą. J. Edgar Hoover (1895 – 1972) prieš tapdamas Federalinių Tyrimų biuro vadovu (FTB), dirbo kataloguotoju Kongreso bibliotekoje. Giacomo Casanova (1725 – 1798) – ţymusis moterų suvedţiotojas, paskutiniuosius 13 savo gyvenimo metų praleido dirbdamas bibliotekininku. Golda Meir (1898 – 1978) prieš tapdama Izraelio minisitre pirmininke dirbo bibliotekininke Čikagoje ir Milvokyje. ,,Alisa Stebuklų šalyje” autorius Lewis Carrol prieš tapdamas matematikos dėstytoju, kurį laiko dirbo Kristaus baţnyčioje bibliotekininko padejėju. Vienas iš ,,Brolių grimų pasakų” autorių Jacob Grimm dirbo Kaselyje bibliotekininku, po to kai įgijo teisinį išsilavinimą. Eratosthenes, padaręs reikšmingų atradimų astronomijos srityje, buvo Aleksandrijos bibliotekoje vyriausiuoju bibliotekininku. Taip pat bibliotekininke svajojo būti aktorė Jennifer Garner. Ir dar, jei išgirsite ţymų verslininką, politiką ar šiaip ţinomą ţmogų sakant, kad jis yra baigęs Komunikacijos arba informacijos mokslus, didelė tikimybė, kad jis įgijo bibliotekininkystės ir informacijos specialybę. Informacija iš http://www.abebooks.com/blog/index.php/2009/02/18/top-25-most-famouslibrarians-in-history/.

Mintys apie knygas ir skaitymą  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you