Page 1

catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

25/05/2010

15.41

Pagina 2

CHIMENEAS E INSERTABLES DE PELLET Y LEÑA DE AIRE WOOD AND PELLET SPACE HEATING FIREPLACES AND INSERTS ÔÆÁÊÉÁ ÊÁÉ ÊÁÓÅÔÅÓ PELLET ÊÁÉ ÎÕËÏÕ


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

25/05/2010

15.41

Pagina 3

Edilkamin Se reserva la facultad de modificar, sin previo aviso, las características técnicas y estéticas de los elementos ilustrados en este catálogo, y declina cualquier responsabilidad por eventuales errores de impresión presentes en el catálogo. Reserves the right to change the technical and design characteristics of the components illustrated at any time without notice and declines all responsibility for any printing errors in this catalogue. pictures are purely for indicative purposes. For a correct installation, adhere with the details in the specifications. Äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ êáé ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç, ôùí ôå÷íéêþí êáé áéóèçôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôùí óôïé÷åßùí ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé êáé äåí Ý÷ïõìå êáììßá åõèýíç ãéá ðéèáíÜ ôõðïãñáöéêÜ ëÜèç óôïí êáôÜëïãï.

Edilkamin es una empresa con certificación UNI EN ISO 9001, sistema de calidad de empresa europea en su versión global (proyección, producción, comercialización). Todos los productos Edilkamin a parte de la certificación CE, se certifican según la norma:

Edilkamin a UNI EN ISO 9001 certified company - European corporate quality system - global version (design, production and marketing). All Edilkamin products bear the EC marking and the following harmonized European product standards: Ç Edilkamin åßíáé ðéóôïðïéçìÝíç ìå ôï UNI EN ISO 9001 åõñùðáúêü ðéóôïðïéçôéêü ïëéêÞò ðïéüôçôáò åôáéñßáò (ó÷åäéáóìüò, ðáñáãùãÞ êáé åìðïñßá). ¼ëá ôá ðñïúüíôá ôçò Edilkamin áíáëüãùò ôùí áíáãêþí, åêôüò áðü ôï óÞìá CE ðéóôïðïéïýíôáé ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò:

• EN 13229 - fuegos cerrados / closed hearth fireplaces / êëåéóôÝò åóôßåò • EN 13240 - estufas de leña /wood-burning stoves / óüìðåò îýëïõ • EN 14785 - estufas de pellet / pellet stoves / óüìðåò pellet • EN 303-5 - calderas / boilers / ëÝâçôåò • IMQ - Instituto Italiano marca de calidad / Italian Institute of Quality stamp / Éôáëéêü Éíóôéôïýôï óÞìá ðïéüôçôáò • VKF - Certificación Suíza / Swiss Certification / Ðéóôïðïßçóç Åëâåôßáò • Flamme Verte - Marca de certificación francesa / French certification stamp / Ðéóôïðïßçóç Ãáëëßáò • Blmsch - Requisitos alemanes para los aparatos, para el calentamiento doméstico / German requirement for domestic heating appliances/ ÃåñìáíéêÝò ðñïûðïèÝóåéò óõóôçìÜôùí ïéêéáêÞò èÝñìáíóçò • 15 a B-VG - Ley austríaca sobre emisiones / Austrian emissions law / ÁõóôñéáêÞ íïìïèåóßá ãéá êáõóáÝñéá • SINTEF - Certificación productos noruegos /Norwegian product certification / ÍïñâçãéêÞ ðéóôïðïßçóç ðñïúüíôïò • PCT - Certificación Rusa / Russian certification / ÑùóéêÞ ðéóôïðïßçóç • ISCIR - Certificación Rumana / Romanian certification / ÑïõìáíéêÞ ðéóôïðïßçóç • BAFA - Ministerio de la energía alemana / German Energy Ministry / Ãåñìáíéêü Õðïõñãåßï åíÝñãåéáò

6

8

10

1

3 4

9

5 2

7

1

LAINATE (MI) Italia - Italy - Éôáëßá

4

GABBIONETA (Cremona) Italia - Italy - Éôáëßá

7

ATENAS Grecia- Greece - ÅëëÜäá

2

CONTROGUERRA (Teramo) Italia - Italy - Éôáëßá

5

GIRONA España - Spain - Éóðáíßá

8

BRNO República Checa - Czech Republic - Ôóå÷ßá

3

NUVOLERA (Brescia) Italia - Italy - Éôáëßá

6

KÖLN Alemania - Germany - Ãåñìáíßá

9

BELGRADO Serbia - Serbia - Óåñâßá

10 SARVAR Hungría - Hungary - Ïõããáñßá


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.33

Pagina 4

20020 Lainate (MI) • via Mascagni, 7 Tel. +39 02.937621 • Fax +39 02.93762400 export@edilkamin.com • www.edilkamin.com

Sede central Lainate (Italia) Head Office at Lainate (Italy) Êåíôñéêü êáôÜóôçìá óôç Lainate (Éôáëßá)

ALTA CALIDAD DE NUESTRO FUEGO. Fundada en el 1963, Edilkamin constituye hoy en día uno de las más grandes grupos europeos productores de chimeneas y estufas, con una tecnología punta en cada fase de su elaboración. Des del corte de láminas efectuado con 7 modernísimas máquinas láser, a la soldadura robotizada, hasta la pintura realizada con sofisticados robots, cada operación se controla al mínimo detalle y con un alto grado de especialización. CALENTAR ADECUADAMENTE, CALENTAR A TODOS. A los elevados parámetros cualitativos, se le añade una política de reducción de costes: una producción a escala industrial, repartida por todo el territorio europeo con 5 establecimientos productivos y otros 400 más dependientes, permite a Edilkamin producir estos productos a precios competitivos. Porqué si nuestro objetivo es producir estufas y chimeneas eficientes, sólidas y tecnológicas, también queremos que nuestro fuego pueda ser llevado a todos los ámbitos.

Establecimiento de Gabbioneta (Italia) Factory at Gabbioneta (Italy) ÅãêáôáóôÜóåéò óôç Gabbioneta (Éôáëßá)

OUR HIGH QUALITY FIRE. Founded in 1963, Edilkamin is today one of Europe's largest fireplace and stove manufacturing companies, and boasts cutting edge technology at each stage of the production process. From sheet metal cutting with 7 extremely modern laser plants, welding on seven robotized Work stations and painting with equally sophisticated robots, each operation is checked thoroughly and controlled to a high degree of specialization.

Establecimiento de Sarvar (Hungría) Factory at Sarvar (Hungary) ÅãêáôáóôÜóåéò óôï Sarvar (Ïõããáñßá)

Establecimiento de Controguerra (Italia) Factory at Controguerra (Italy) ÅãêáôáóôÜóåéò óôç Controguerra (Éôáëßá)

Establecimiento de Girona (España) Factory at Gerona (Spain) ÅãêáôáóôÜóåéò óôç Gerona (Éóðáíßá)

Fábrica de mármol de Brecia (Italia) Marble at Brescia (Italy) Åñãïóô. ìáñìÜñïõ óôç Brescia (Éôáëßá)

HEAT WELL, HEAT ALL. Our high quality standards go hand in hand with a cost-cutting policy: industrial scale production throughout Europe with 5 factories and over 400 employees means Edilkamin can offer economically competitive products. Since our aim is to provide efficient, sturdy, hi-tech stoves and fireplaces, we want our heat to be within the reach of all pockets.

Ç ÕØÇËÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÔÇÓ ÖÙÔÉÁÓ ÌÁÓ. Ç Edilkamin éäñýèçêå ôï 1963 êáé óÞìåñá áðïôåëåß Ýíá áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò ïìßëïõò ôçò åõñþðçò óôçí ðáñáãùãÞ ôæáêéþí êáé óïìðþí äéáèÝôïíôáò ðñùôïðïñéáêÞ ôå÷íïëïãßá ãéá êÜèå óôÜäéï ðáñáãùãÞò. Ç êïðÞ ôùí ìåôÜëëùí ìå ôá 7 õðåñóýã÷ñïíá laser, ç êüëëçóç áðü Üëëá ôüóá ñïìðüô êáé ï ÷ñùìáôéóìüò ìå ôá åîåéäéêåõìÝíá åðßóçò ñïìðüô, êÜèå óôÜäéï ôçò ðáñáãùãéêÞò äéáäéêáóßáò åëÝã÷åôáé óôçí ðáñáìéêñÞ ëåðôïìÝñåéá ìå Üñéóôç åîåéäßêåõóç . ÆÅÓÔÁÉÍÏÕÌÅ ÊÁËÁ, ÔÏÕÓ ÆÅÓÔÁÉÍÏÕÌÅ ÏËÏÕÓ. Óôá øçëÜ ðïéïôéêÜ óôÜíôáñ, óõìâáäßæåé êáé ìéá ðïëéôéêÞ ìåßùóçò ôïõ êüóôïõò: ç âéïìç÷áíéêÞ ðáñáãùãÞ áðïêåíôñùìÝíç óå üëï ôï åõñùðáúêü Ýäáöïò ìå 5 ðáñáãùãéêÝò åãêáôáóôÜóåéò êáé ðÜíù áðü 400 åñãáæüìåíïõò, åðéôñÝðåé óôçí Edilkamin íá ðñïôåßíåé ðñïúüíôá áíôáãùíéóôéêÜ . Ãéáôß áí ï óôü÷ïò ìáò åßíáé íá ðñïóöÝñïõìå óüìðåò êáé ôæÜêéá áðïäïôéêÜ, óôéâáñÜ êáé ôå÷íïëïãéêÜ, èÝëïõìå åðßóçò ç öùôéÜ ìáò íá åßíáé ðñïóéôÞ ãéá êÜèå ôóÝðç.

3


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.33

Pagina 5

FUEGOS CERRADOS • CLOSED SPACE HEATING FIREPLACES • PARA CALENTAR Y DISTRIBUIR AIRE POR TODA LA CASA.

TO HEAT AND CHANNEL HOT AIR THROUGHOUT THE HOUSE. ÃÉÁ ÍÁ ÆÅÓÔÁÉÍÏÕÍ ÊÁÉ ÍÁ ÄÉÁÍÅÌÏÕÍ ÔÏÍ ÁÅÑÁ ÓÅ ÏËÏ ÔÏ ÓÐÉÔÉ.

DARVON Revestimiento de acero con tratamiento bronce antiguo y mármol amarillo real.

Bronzed steel and royal yellow marble covering. EðÝíäõóç áðü µðñïíæÝ áôóÜëé êáé êßôñéíï ìÜñìáñï 623720 cm 146x88x181h Cristal 45

4


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.33

Pagina 6

ÁÅÑÏÈÅÑÌÅÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÅÓ ÅÓÔÉÅÓ Los monobloques Edilkamin calientan por irradiación y producen aire caliente canalizable con tubos flexibles, para así poder calentar hasta 4 locales contiguos. La erogación del aire caliente puedes ser por convección natural o con ventilación forzada. Estos fuegos se alimentan con leña, combustible renovable, ecológico y económico respecto a otros combustibles tradicionales (gas, gasóleo, etc.) y se revisten interiormente de Ecokeram®.

SUMARIO SUMMARY ÐÅÑÉÅXÏÌÅÍÁ

Apart from radiated heat, the Edilkamin fireplaces produce hot air that can be channeled through flexible pipes to heat up to 4 adjacent rooms in a uniform manner. The hot air supply can take place by natural convection or forced ventilation by means of fans. They are powered by wood or pellets, renewable, ecological fuels that are definitely cheaper than traditional fuels (gas, oil, etc.). The internal covering is made of Ecokeram®. Ïé µïíïµðëüê åóôßåò ôçò Edilkamin æåóôáßíïõí µå áêôéíïâïëßá êáé ðáñÜãïõí æåóôü áÝñá ðïõ µå áåñáãùãïýò µðïñïýí íá æåóôÜíïõí µå ïµïéüµïñöï ôñüðï µÝ÷ñé êáé 4 ðáñáêåßµåíïõò ÷þñïõò. Ç êõêëïöïñßá ôïõ æåóôïý áÝñá µðïñåß íá ãßíåé µå öõóéêü åëêõóµü Þ µå ÷ñÞóç âåíôéëáôÝñ. ÁõôÝò ïé åóôßåò êáôáíáëþíïõí îýëá, Ýíá áíáíåþóéµï êáýóéµï, ïéêïëïãéêü êáé ïéêïíïµéêü óå óýãêñéóç µå ôá ðáñáäïóéáêÜ êáýóéµá (áÝñéï, ðåôñÝëáéï...) êáé ç åóùôåñéêÞ ôïõò åðÝíäõóç åßíáé áðü Ecokeram®. Interior de Ecokeram®, material refractario a base de ladrillo cocido a 1200ºC, perfeccionado por Edilkamin: acumula calor durante la combustión y lo lanza gradualmente en el fuego, también en caso de estar la chimenea apagada. Con el Ecokeram®, el fuego alcanza una luminosidad particular que exalta el color de la llama, dando un acabado aun más espectacular a la chimenea.

Hearth made of Ecokeram®, refractory material based on mullite fired at 1200 °C, perfected by Edilkamin, Ecokeram®, accumulates heat during combustion and gradually releases it in the hearth, even during the shutdown process. With Ecokeram®, the hearth acquires a particular shine that enhances the colour of the flames, making the fireplace even more spectacular. Åóôßá áðü Ecokeram®, ôï ðõñßµá÷ï õëéêü øçµÝíï óôïõò 1200°C, ôåëåéïðïéçµÝíï áðü ôçí Edilkamin: óõóóùñåýåé èåñµüôçôá êáôÜ ôçí êáýóç êáé ôçí áðïäßäåé âáèµéáßá óôï èÜëáµï êáýóçò áêüµç êáé üôáí ç öùôéÜ óâÞóåé. Må ôï Ecokeram®, ç åóôßá áðïêôÜ µéá ÷áñáêôçñéóôéêÞ öùôåéíüôçôá ðïõ áíáäåéêíýåé ôç æåóôáóéÜ ôçò öëüãáò êÜíïíôáò ôï ôæÜêéá áêüµç ðéï èåáµáôéêü. Difusión del aire caliente en más locales. Hot air emission in various rooms. ÄéÜ÷õóç ôïõ æåóôïý áÝñá óå ðáñáðÜíù áðï Ýíá ÷þñïõò.

Screen 80 Screen 100 Cristal 45 - 76 - 90 Double Flat 100 - 120 Airfire Forte - Ego - Status Titano - Stile Tekno 1-2-3 Firetronix Arc-Poli-Line

6-7 6-7 8-9 10-11 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21

Accesorios Accessories ÁîåóïõÜñ

54

Kit de canalización Channeling kit Kit áåñáãùãþí

55

Datos técnicos Technical data Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá

56-59

Diseños técnicos Technical drawings Ôå÷íéêÜ ó÷Ýäéá

60-61

Leyenda símbolos Simbols key Óõìâïëéóìïß

56-59

5


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.33

Pagina 7

SCREEN 80 • SCREEN 100 LA TECNOLOGÍA Interior de Ecokeram®, estructura de acero, cristal cerámico serigrafiado con una vista total del fuego. Emisiones de CO inferiores a los estándares europeos, altos rendimientos y cristal siempre limpio gracias al sistema S.C.P. de distribución del aire caliente primario y secundario. El sistema S.C.P. prevé también inmisiones de aire terciario (o de postcombustión) a través de una serie de agujeros realizados en la espalda del fuego. Canalización aire caliente hasta 2 locales + local de la chimenea a través de la apertura de sobre la puerta y de las 2 salidas en el top (con kits predeterminados para ello).

*

Puerta ambidiestra con manecilla exportable.

*

Perfil de contorno externo: permite disimular el contorno con el revestimiento, sin el uso de cornisas adicionales. Sistema de apertura automática del deflector que, a la apertura de la puerta, evita que el humo se esparza en el ambiente. NOTE: Screen se puede instalar también sin el caballete de apoyo ni la caja de aire ( * ), sino como un insertable para la reestructuración de viejas chimeneas.

SCREEN 80

THE TECHNOLOGY Internal covering made of Ecokeram®, steel structure, screen printed ceramic glass for a total view.

cm 90x52x93/108 h

min 1,3 - max 3,6 kg/h

8,5 kW (N) - 9 kW (V)

210 m3 (N) - 220 m3 (V)

CO emissions lower than European standards, high efficiency and glass that is always clean thanks to the SCP primary and secondary hot air distribution system. The SCP system also allows for the intake of pre-heated tertiary (or post-combustion) air through a series of holes in the back of the firebox. Hot air channeling for an extra 2 rooms + installation room through the opening above the door and the 2 outlets on the top (with special kits). Ambidextrous door with removable handle. External edging profile: to hide the connection with the covering, without the use of additional frames. Automatic "ceiling" opening system which, when the door is opened, prevents smoke from entering into the room. Note: The Screen can also be installed without the support stand and air box ( * ) as an insert for renovation of old fireplaces

*

Ç ÔÅXÍÏËÏÃÉÁ

*

Åóôßá áðü Ecokeram®, ðëáßóéï áðü áôóÜëé, êåñáìéêü ôæÜìé ìå ïëéêÞ èÝá. ÅêðïìðÞ CO ÷áìçëüôåñç áðü ôá åõñùðáúêÜ óôÜíôáñ, õøçëÝò áðïäüóåéò êáé ôæÜìé ðÜíôá êáèáñü ÷Üñéí ôïõ óõóôÞìáôïò S.C.P. äéáíïìÞò ôïõ æåóôïý áÝñá ôçò ðñùôïãåíïýò êáé äåõôåñïãåíïýò êáýóçò. Ôï óýóôçìá SCP ðñïâëÝðåé êáé ôñéôïãåíÞ êáýóç (ìåôá-êáýóç) ðñïèÝñìáíóç äéá ìÝóù ìéáò óåéñÜò áðü ðáñï÷Ýò óôçí ðëÜôç ôçò åóôßáò.

SCREEN 100

Áåñáñáãùãïß æåóôïý áÝñá ìÝ÷ñé êáé ãéá 2 ÷þñïõò + ï ÷þñïò ëåéôïõñãßáò ôçò åóôßáò ìå ôçí Ýîïäï ðÜíù áðü ôçí ðüñôá ôçò åóôßáò êáé ôéò 2 åîüäïõò óôï ðÜíù ìÝñïò ôçò. (ìå ôá åéäéêÜ kit). Áíïéãüìåíç ðüñôá, áìößäñïìç, ìå áðïóðþìåíï ÷åñïýëé. Åîùôåñéêü ðñïößë ðëáßóéï: êñýâåé ôç óýíäåóç ìå ôç äéáêüóìçóç ÷ùñßò íá ðñïóèÝóïõìå åðéðëÝïí êïñíßæåò. Áõôüìáôï Üíïéãìá ôïõ ïõñáíßóêïõ ðïõ, ìå ôï Üíïéãìá ôéò ðüñôáò, åìðïäßæåé ôçí äéáññïÞ êáðíïý óôï ÷þñï ìáò. Óçì. Screen ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß ÷ùñßò ôï êáâáëÝôï óôÞñéîçò êáé ôï ôÜìðåñ åîùôåñéêïý áÝñá óáí êáóÝôá ãéá åðéóêåõÞ ðáëéþí ôæáêéþí. *

6

cm 110x52x93/108 h

min 1,6 - max 5 kg/h

11,5 kW (N) - 12 kW (V)

280 m3 (N) - 300 m3 (V)

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59

631400 631410 631420 631430

Screen Screen Screen Screen

80 N 80 V 100 N 100 V


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.33

Pagina 8

SMILE Cornisa de estonelita blanca ámbar y piedra serena.

Frame made of pietra serena sandstone and white amber stonelite. Êïñíßæá áðü ôå÷íçôÞ ðÝôñá ëåõêü êå÷ñéìðÜñé êáé ãêñéæïðñÜóéíç. 632330 cm 133x5x92h Screen 80 632320 cm 153x5x92h Screen 100

7


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.34

Pagina 9

CRISTAL 45 • CRISTAL 76 • CRISTAL 90 Dream Light es una línea de fuegos compactos, que difieren entre si por su formato y dimensión, caracterizados por un cristal con una vista total del fuego, una estructura de acero y un interior de Ecokeram®, para una visión del fuego también brillante.

LA TECNOLOGÍA Tecnología de funcionamiento avanzada: la distribución del aire en el fuego garantiza una combustión óptima, una llama constantemente viva, alta temperatura y cristal limpio durante largos periodos de tiempo. A través de un kit para la canalización, es posible calentar hasta dos / cuatro locales más a parte del local de instalación. La erogación del aire caliente puede ser por convección natural o con ventilación forzada (con kit opcional). Los fuegos Dream Light siguen la normativa EN 13229, que garantiza altos niveles de seguridad y de prestaciones.

CRISTAL 45 cm 68x64x161 h 10,5 kW (N) - 11 kW (V)

min 1,6 - max 5 kg/h

260 m3 (N) - 270 m3 (V)

Dream Light is a series of compact hearths, different in their format and size, characterized by their total view glass, their steel structure and Ecokeram® hearth, for a brighter view of the fire.

THE TECHNOLOGY Advanced operating technology: air distribution in the hearth guarantees optimal combustion, a constantly burning fire, high temperature and clean glass for longer periods of time. Through special channeling kits, it can warm from two to four rooms in addition to the installation room. The warm air supply is carried out by means of natural convection or forced ventilation (with a special optional kit). Dream Light hearths conform to the EN 13229 standard which guarantees high levels of safety and performance.

CRISTAL 76 cm 98x65x147 h 12 kW (N) - 12,5 kW (V)

min 1,6 - max 5 kg/h

300 m3 (N) - 310 m3 (V)

Dream Light åßíáé ìéá óåéñÜ óôéâáñþí åóôéþí, äéáöïñåôéêþí óå ó÷Þìá êáé äéáóôÜóåéò, ìå ÷áñáêôçñéóôéêü ôæÜìé ïëéêÞò èÝáò, êáôóáêåõÞ áðü áôóÜëé êáé èÜëáìï êáýóçò áðü Ecokeram®, ãéá ìéá ëáìðåñÞ èÝá ôçò öùôéÜò.

Ç ÔÅXÍÏËÏÃÉÁ ÐñïçãµÝíç ôå÷íïëïãßá ëåéôïõñãßáò: ç äéáíïµÞ ôïõ áÝñá óôï èÜëáµï êáýóçò åããõÜôáé µéá Üñéóôç êáýóç, óõíå÷þò Ýíôïíç öëüãá êáé ôæܵé êáèáñü ãéá µáêñü äéÜóôçµá. Må ôá åéäéêÜ kit áåñáãùãþí µðïñïýµå íá æåóôÜíïõµå µÝ÷ñé äýï/ôÝóóåñá äùµÜôéá åêôüò áõôïý ðïõ ëåéôïõñãåß ôï ôæÜêé. Ç äéáíïµÞ ôïõ æåóôïý áÝñá ãßíåôáé µå öõóéêü åëêõóµü Þ µå ÷ñÞóç âåíôéëáôÝñ (åéäéêü kit áîåóïõÜñ). Ïé åóôßåò Dream Light åßíáé ðéóôïðïéçµÝíåò óýµöùíá µå ôéò äéáôÜîåéò EN 13229 ðïõ åããõÜôáé õøçëü åðßðåäï áóöÜëåéáò êáé áðïäüóåéò.

CRISTAL 90 cm 112x65x168 h 13 kW (N) - 13,5 kW (V)

min 1,6 - max 5 kg/h

325 m3 (N) - 335 m3 (V)

619870 Cristal 45 N 619890 Cristal 76 N 619910 Cristal 90 N

DREAMLIGHT

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.34

Pagina 10

ABBEY Revestimiento bronceado y metal pintado gris antracita.

Covering in bronzed marble, anthracite grey - painted metal. ÌðñïíæÝ åðÝíäõóç êáé ìÝôôáëï âáììÝíï ãêñé áíèñáêß. 623500 cm 150x86x95h Cristal 76

DREAMLIGHT

9


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.34

Pagina 11

DOUBLE • FLAT 100 • FLAT 120 DOUBLE

CRISTAL

DOUBLE cm 98x67x147 h

12 kW

min 1,6 - max 5 kg/h

300 m3

2 2

2

5

3 4

3 4

1

FLAT 100 cm 125x59x134 h

10,5 kW (N) - 11 kW (V)

FUNCIONAMIENTO

min 1,6 - max 5 kg/h

1 2 3

260 m3 (N) - 270 m3 (V)

4 5

aire primario, aire secundario y de limpieza del cristal, la cantidad de aire de combustión se regula según el tiraje del tubo, a través de un deflector móvil, el aire de combustión se trae mediante un conducto Ø125 mm proveniente del exterior, interior de Ecokeram®.

OPERATION 1 2 3 4 5

primary air, secondary air and glass cleaning, the quantity of combustion air can be adjusted according to the chimney flue draught by means of the mobile deflector, the combustion air is drawn in from the outside by means of a duct with Ø 125 mm, Internal covering made of Ecokeram®.

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ 1 2 3 4 5

ðñùôïãåíÞò áÝñáò äåõôåñïãåíÞò áÝñáò êáé êáèáñéóìüò ôïõ ôæáìéïý ç ðïóüôçôá ôïõ áÝñá êáýóçò ñõèìßæåôáé óýìöùíá ìå ôï ôñÜâçã ìá ôçò êáìéíÜäáò ìå ôïí åêôñïðÝá. ï áÝñáò êáýóçò ìðáßíåé áðü ôïí áåñáãùãü Ø 125 mm ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôïí åîùôåñéêü ÷þñï. èÜëáìïò êáýóçò áðü Ecokeram®.

619970 Double 619930 Flat 100 N 619950 Flat 120 N

DREAMLIGHT

FLAT 120 cm 143x59x134 h

13 kW (N) - 14 kW (V)

min 1,6 - max 5 kg/h

325 m3 (N) - 345 m3 (V)

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.34

Pagina 12

POP Revestimiento de granito negro y decoraciones de acero inox.

Black granite with satin finishes stainless inserts. ÅðÝíäõóç áðü ìáýñï ãñáíßôç êáé Ýíèåôá áðü áôóÜëé inox. 277480 cm 300x23x70h (largo 3m/lengths 3m/ ìÞêïò 3m) Flat 120 282900 cm 240x23x70h (largo 2,4m/lengths 2,4m/ìÞêïò 2,4m) Flat 120

11


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.34

Pagina 13

AIRFIRE Línea de fuegos de leña de convección natural. AIRFIRE tiene un interior revestido en refractario para una mejor combustión que permite llegar a temperaturas muy elevadas, un cristal siempre limpio, altos rendimientos y bajas emisiones en la atmósfera.

AIRFIRE plano es una chimenea compuesta. La estructura base de acero se encaja con: • campana de acero El aire de convección se calienta a través de la campana metálica aletada y recorriendo el tubo intercambiador. La máxima potencia térmica se transmite por irradiación. La campana de acero no se vende por separado.

AIRFIRE puerta guillotina plano flat sliding door åðßðåäç ðüñôá

cm 92x65x147 h

10 kW

This is the line of natural convention wood hearths.

min 1,3 - max 3,6 kg/h

AIRFIRE has a hearth covered in refractory for better combustion that allows it to reach very high temperatures, meaning: the glass is always clean, high performance, low emissions into the atmosphere. AIRFIRE flat door is a modular fireplace.

240 m3

AIRFIRE flat door modular fireplaces. The steel base structure can be combined with: • Steel mantel The convection air is heated by skimming the finning of the metal mantel and flowing through the exchanger pipe. The greater thermal power is transmitted by radiation. The steel mantel is not sold separately.

AIRFIRE Åßíáé ç óåéñÜ åóôéþí îýëïõ ìå öõóéêü åëêõóìü. Ôï AIRFIRE Ý÷åé èÜëáìï êáýóçò ìå ðõñßìá÷ç åðÝíäõóç ãéá êáëýôåñç êáýóç ðïõ ôïõ åðéôñÝðåé íá öôÜíåé óå èåñìïêñáóßåò ðïëý õøçëÝò ãéá ôæÜìé ðÜíôá êáèáñü, õøçëÝò áðïäüóåéò, ÷áìçëÝò åêðïìðÝò óôçí áôìüóöáéñá.

Ôï AIRFIRE ìå áíïéãüìåíç ðüñôá åßíáé Ýíá ôæÜêé óðïíäõëùôü. Ôï ðëáßóéï åßíáé áðü áôóÜëé, êáé óõíäõÜæåôáé ìå: • áôóÜëéíï êáðíïèÜëáìï Ï áÝñáò åëêõóìïý èåñìáßíåôáé ìå ôçí åðáöÞ ôïõ óôï ìåôáëëéêü êáðíïèÜëáìï êáé óôçí êßíçóç ôïõ ìÝóá óôï óùëÞíá áíôáëëÜêôç. Ç ìåãáëýôåñç èåñìéêÞ éó÷ýò ìåôáäßäåôáé ìå áêôéíïâïëßá. Ï êáðíïèÜëáìïò äåí ðùëåßôáé îå÷ùñéóôÜ.

puerta guillotina curvo curved sliding door óôñïããõëç ðüñôá

cm 84x66x147 h

10 kW

min 1,3 - max 3,6 kg/h

240 m3

AIRFIRE PLANO / FLAT DOOR / ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ Ø 20

G

AIRFIRE

F

puerta guillotina prismático prismatic sliding door ðñéóìáôéêÞ ðüñôá

C D

cm 84x67x147 h

E

10 kW

min 1,3 - max 3,6 kg/h

613010 plano/ flat door / áíïéã. åðßðåäç ðüñôá - cm 80x61x144 h 613020 puerta guillotina plano /flat sliding door / åðßðåäç óõñüìåíç ðüñôá 613030 puerta guillotina curvo /curved sliding door / óôñïããõëÞ óõñüìåíç ðüñôá 613040 puerta guillotina prismático /prismatic sliding door / ðñéóìáôéêÞ óõñüìåíç ðüñôá

12

240 m3

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.34

Pagina 14

ONYX Cornisa de mármol arabescato blanco.

Cantilevered frame made of thick, white, polished arabescato marble. Êïñíßæá áðü ëåõêü ìÜñìáñï. 605920 cm 135x10x98h Firetronix Line, Thermofire puerta guillotina plano/flat sliding door/åðßðåäç ðüñôá, Airfire puerta guillotina plano/flat sliding door/åðßðåäç ðüñôá

13


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.34

Pagina 15

FORTE • EGO • STATUS Los fuegos cerrados Edilkamin están dotados del Sistema S.C.P (Sistema de Combustión Pulida) que combina una innovadora distribución del aire primario y de postcombustión, garantizando emisiones de CO inferiores a aquellas estándares europeas. El aire de combustión primaria entra en el fuego de modo uniforme sobre los niveles libres de las brasas. Se obtiene así el máximo posible de oxigenación y potencia, necesarios para una combustión óptima; el aire para la postcombustión se lanza en el ambiente a través de los agujeros de la base de la chimenea. Se calienta recorriendo dos canales y por detrás del fuego. Entra por el deflector del fuego mediante un sistema a lluvia muy amplio, para obtener la mezcla, a elevada temperatura, con los humos para poder quemarlos otra vez.

FORTE cm 98x60x160 h

18 Kw (N)/ 19 kW (V)

min 2,1 - max 6,6 kg/h

445 m3 (N) - 470 m3 (V)

The Edilkamin closed hearths are equipped with the c.c.s. system (clean combustion system) that combines innovative primary and post-combustion air distribution, guaranteeing CO emissions lower than European standards. The air for primary combustion is emitted into the hearth in a radiating manner and uniformly distributed on the surface of the embers. Therefore, the greatest possible oxygenation and power is obtained, necessary for optimal combustion. The air for post-combustion is drawn in from the room through the holes on the base of the fireplace It heats by flowing through two specific channels and the back of the hearth. It is emitted from the hearth ceiling by means of a rain system with a very wide 'rose', to obtain the mix at a high temperature with smoke, in order to re-ignite them.

Ïé µáíôåµÝíéåò åíåñãåéáêÝò åóôßåò Edilkamin äéáèÝôïõí ôï ÓÕÓÔÇÌÁ S.C.P (ÓYÓÔÇÌÁ ÊÁÈÁÑHÓ ÊÁÕÓÇÓ) ðïõ óõíäõÜæåé µéá êáéíïôüµá äéáíïµÞ ôïõ ðñùôïãåíïýò êáé ôïõ äåõôåñïãåíïýò áÝñá, ðåôõ÷áßíïíôáò ÷áµçëüôåñåò åêðïµðÝò CO áðü ôá åõñùðáúêÜ óôÜíôáñ. Ï áÝñáò ãéá ôçí ðñùôïãåíÞ êáýóç åéóÝñ÷åôáé óôï èÜëáµï êáýóçò êáé éáíݵåôáé ïµïéüµïñöá áêñéâþò ðÜíù áðü ôçí åëåýèåñç åðéöÜíåéá ôùí êÜñâïõíùí. Ìå áõôü ôïí ôñüðï ðåôõ÷áßíåôáé ôï µÝãéóôï äõíáôü ôçò ðáñï÷Þò ïîõãüíïõ êáé ôçò éó÷ýïò, áðáñáßôçôá ãéá Üñéóôç êáýóç. Ï áÝñáò ôçò äåõôåñåýïõóáò êáýóçò µðáßíåé áðü ôï ÷þñï ëåéôïõñãßáò ôçò åóôßáò äéá µÝóù ôùí ïðþí óôç âÜóç ôçò åóôßáò. Èåñµáßíåôáé ðåñíþíôáò áðü ôá äýï åéäéêÜ êáíÜëéá êáé ôçí ðëÜôç ôçò åóôßáò, µðáßíåé óôï èÜëáµï êáýóçò áðü ôïí ïõñáíßóêï ôçò åóôßáò óáí áíïé÷ôÞ âñï÷Þ ãéá íá ðåôý÷åé ôçí áíܵéîç ôïõ óå ðïëý øçëÞ èåñµïêñáóßá µå ôïí êáðíü êáé íá ôïí îáíááíÜøåé.

EGO cm 60x60x141 h

8,5 kW (N) - 9 kW (V)

min 1,3 - max 3,3 kg/h

210 m3 (N) - 220 m3 (V)

STATUS cm 95x60x160 h

14,5 kW (N) - 15 kW (V)

min 1,6 - max 5,3 kg/h

360 m3 (N) - 370 m3 (V)

220700 220720 237810 237830 220570 220590

14

Forte N Forte V Ego N Ego V Status N Status V

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.35

Pagina 16

CLASS/HARMONY Revestimiento mármol amarillo Istria

Classic frame made of smooth yellow istria marble Äéáêüóìçóç ìå êßôñéíï ìÜñìáñï 218620 cm 138x40x122h Forte 628970 cm 138x40x122h Tekno 1 (Harmony)

15


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.35

Pagina 17

TITANO • STILE TITANO 1

cm 96x60x160 h

18 Kw (N)/ 18,5 kW (V) 10

min 1,6 - max 6 kg/h Deflector con agujeros salida aire de postcombustión. The hearth top hole with air output holes for post-combustion. Ïõñáíßóêïò ìå åîüäïõò áÝñá ãéá ôç äåõôåñåýïõóá êáýóç.

2

9

3 7

445 m3 (N) - 455 m3 (V)

5

6

4 4

1. Boca salida humos / Smoke outlet opening / ¸îïäïò êáðíïý 2. Sistema SCP / CCS system / Óýóôçìá ÊáèáñÞò Êáýóçò SCP 3. Interior de fundición de gran espesor / Thick cast iron hearth / ÈÜëáìïò êáýóçò áðü åíéó÷õìÝíï ìáíôÝìé ðÜ÷ïõò 4. Entrada aire de postcombustión / Inlet for post-combustion air intake / ÅéóáãùãÞ áÝñá äåõôåñåýïõóáò êáýóçò 5. Entrada aire de combustión primaria / Inlet for primary combustion air intake ÅéóáãùãÞ áÝñá ðñùôïãåíïýò êáýóçò 6. Mecanismo toma aire / Air intake mechanism / ÔÜìðåñ åîùôåñéêïý áÝñá 7. Pestillo puerta con guillotina / Latch door / Óõñüìåíç ðüñôá 8. Entrada aire de recirculación ambiente / Inlet for recirculation of air in the room /ÅéóáãùãÞ áÝñá ôïõ ÷þñïõ áíáêýêëùóçò 9. Agujeros de salida aire de postcombustión / Air outlet holes for post-combustion ¸îïäïé áÝñá äåõôåñåýïõóáò êáýóçò 10. Intercambiador aire caliente / Hot air exchangers / ÁíôáëëÜêôåò èåñìüôçôáò

220620 Titano N (cristal una sola pieza, derecha /single piece glass, right/ åíéáßï ôæÜìé, äåîß) 220640 Titano N (cristal una sola pieza, izquierda/single piece glass, left/ åíéáßï ôæÜìé, áñéóôåñü) 220960 Titano N (cristal dos piezas, derecha/glass in two pieces, right / ôæÜìé óå 2 ôåì., äåîß) 220980 Titano N (cristal 2 piezas,izquierda /glass in 2 pieces,left / ôæÜìé ìå 2 ôåì., áñéóôåñü) 220660Titano V (cristal una sola pieza, derecha/single piece glass, right / åíéáßï ôæÜìé, äåîß) 220680 Titano V (cristal una sola pieza, izquierda/single piece glass, left/ åíéáßï ôæÜìé, áñéóôåñü) 220970 Titano V (cristal dos piezas, derecha /glass in two pieces, right / ôæÜìé óå 2 ôåì., äåîß) 220990 Titano V (cristal 2 piezas, izquierda / glass in 2 pieces, left / ôæÜìé óå 2 ôåì., áñéóôåñü) 209960 Stile N 209970 Stile V

16

STILE cm 78x47x174 h

11,5 kW (N) - 12 kW (V)

min 1,2 - max 3,9 kg/h

280 m3 (N) - 300 m3 (V)

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.35

Pagina 18

LUISA Repisa y frontal de mármol trani pulido, dintel de madera maciza.

Bottom edge and front panel made of sandblasted polished Trani marble and beams made of solid wood. ÐïäéÜ êáé ìåôþðç áðü ãõáëéóìÝíï ìÜñìáñï êáé áììïâïëÞ, åôáæÝñá ìáóßö îýëï. Angulo/corner/ãùíéáêÞ 218810 cm 156x107x113h Titano (derecha/right/äåîß) 219160 con banqueta/with bench/ìå ðÜãêï cm 65x27 218820 cm 156x107x113h Titano (izquierda/left/áñéóôåñü) 219170 con banqueta/with bench/ìå ðÜãêï cm 65x27 Pared/wall/êåíôñéêÞ 218830 cm 195x107x113h Titano (derecha/right/äåîß) 218840 cm 195x107x113h Titano (izquierda/left/áñéóôåñü)

17


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.35

Pagina 19

TEKNO 1 • TEKNO 2 • TEKNO 3 Monobloques de alto rendimiento con puerta de guillotina, extremadamente racional y simples. Son verdaderas máquinas de calentamiento de aire; producen gran cantidad de aire caliente que puedes ser distribuido en locales adyacentes gracias a tubos flexibles (kit predeterminado para ello). La circulación del aire de calentamiento puede ser: • a convección natural (N), • a ventilación forzada (V).

TEKNO 1 cm 95x63,5x155 h

15 kW (N)/ 15,4 kW (V)

min 2 - max 5 kg/h

High performance fireplace structure with a retractable door, extremely rational and simple. These fireplaces are true space heating machines which produce large quantities of hot air to be distributed to adjacent rooms through flexible pipes, channeled with the use of special kits.

370 m3 (N) - 380 m3 (V)

Heated air circulation can be carried out by means of: • natural convection (N), • forced ventilation (V).

Ìïíïìðüê åóôßåò õøçëþí áðïäüóåùí ìå óõñüìåíç ðüñôá, åîáéñåôéêÜ áðëÝò êáé ïñèïëïãéêÝò. Åßíáé áëçèéíÝò ìç÷áíÝò èÝñìáíóçò ìå áÝñá. ÐáñÜãïõí ìåãÜëåò ðïóüôçôåò æåóôïý áÝñá ðïõ äéá÷Ýåôáé êáé óå ðáñáêåßìåíá äùìÜôéá ìå áåñáãùãïýò áëïõìéíßïõ. Ç êõêëïöïñßá ôïõ æåóôïý Üåñá ìðïñåß íá ãßíåôáé ìå: • öõóéêü åëêõóìü (N). • ìå ôç âïÞèåéá âåíôéëáôÝñ (V).

TEKNO 2 cm 95x63,5x155 h

15 kW (N)/ 15,4 kW (V)

min 2 - max 5 kg/h

370 m3 (N) - 380 m3 (V)

TEKNO 3 cm 95x62x155 h

15 kW (N)/ 15,4 kW (V)

430600 Tekno 1 N Plano/Flat/Åðßðåäï 430610 Tekno 1 V Plano/Flat/Åðßðåäï 430620 Tekno 2 N Abierto un lado/Glass on one side/äýï üøåùí (derecha /right /äåîß) 430630 Tekno 2 N Abierto un lado/Glass on one side/äýï üøåùí (izquierda /left /áñéóôåñü) 430640 Tekno 2 V Abierto un lado/Glass on one side/äýï üøåùí (derecha /right /äåîß) 430650 Tekno 2 V Abierto un lado/Glass on one side/äýï üøåùí (izquierda /left /áñéóôåñü) 430690 Tekno 3 N Prismático/Prismatic/Ðñéóìáôéêü 430700 Tekno 3 V Prismático/Prismatic/Ðñéóìáôéêü

18

min 2 - max 5 kg/h

370 m3 (N) - 380 m3 (V)

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.35

Pagina 20

COIMBRA Revestimiento con repisa y frontal de mármol claro pulido

Covering with bottom edge and front panel in polished, light coloured marble ÅðÝíäõóç ìå ðïäéÜ êáé ìåôþðç áðü ãõáëéóìÝíï ìÜñìáñï 430670 cm 151x83x111h Tekno 3

19


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.35

Pagina 21

LINE • ARC • POLI ELECTRONIC WOOD SYSTEM FIRETRONIX es la línea de fuegos de leña con un revolucionario Electronic Wood System (EWS) para la gestión electrónica de la llama. EWS, a través de una sonda que coge datos de los humos, gestiona la llama mediante el registro de aire de combustión y humos, de madera que obtiene la potencia (calorías) pedida cada vez. Con EWS la combustión de la leña no se lanza libre, si no que se ralentiza o acelera automáticamente a través de un panel sinóptico, programando manualmente la potencia necesaria o poniendo la temperatura ambiente a medio termostato. LAS CARACTERÍSTICAS • Panel sinóptico Permite programar y gestionar las prestaciones de la chimenea a fin de obtener la temperatura deseada, seleccionar la potencia de funcionamiento y la velocidad del aire de calentamiento. • Toma aire externa automática Permite tomar la correcta cantidad de aire en base a las diferentes condiciones de instalación. • Registro humos automático Regula la posición del registro de humos (más o menos abierta) gestionando así la combustión en base a las prestaciones solicitadas y programadas en el panel sinóptico. En caso de black-out, un electroimán garantiza la apertura total e instantánea del registro de humos, permitiendo así la evacuación de humos.

FIRETRONIX is a line of wood hearths with the revolutionary Electronic Wood System (EWS) for electronic management of the flame. EWS uses a sensor to detect smoke data and manage the flame by acting on the combustion air and smoke dampers, in order to supply power (calories) as required. With the Electronic Wood System, wood combustion is not left free but slows down or accelerates automatically by means of the synoptic panel, by manually setting the necessary power or the room temperature via the thermostat. THE CHARACTERISTICS • Synoptic panel It allows you to program and manage the fireplace in order to obtain the desired temperature and to select the operating power and heating air speed. • Automatic intake of external air It allows for the collection of the correct quantity of air required according to the different installation conditions. • Automatic smoke damper • Automatic smoke damper It adjusts the position of the smoke damper (more or less open), managing combustion according to the efficiency required and set on the synoptic panel. In the event of a blackout, an electro-magnet guarantees total, instant opening of the smoke damper, allowing the smoke to evacuate. FIRETRONIX åßíáé µéá óåéñÜ åóôéþí îýëïõ µå ôï åðáíáóôáôéêü óýóôçµá Electronic Wood System (EWS) ãéá çëåêôñïíéêÞ äéá÷åßñéóç ôçò öëüãáò. Ôï EWS, µå áéóèçôÞñá åðáëçèåýåé äåäïµÝíá áðü ôïí êáðíü, äéá÷åéñßæåôáé ôç öëüãá åðåíåñãþíôáò óôá ôܵðåñ ôïõ áÝñá êáýóçò êáé ôïõ êáðíïý, µå ôñüðï ðïõ íá ðáñÝ÷åé ôçí éó÷ý (èåñµßäåò) ðïõ êÜèå öïñÜ åðéèõµïýµå. µå Electronic Wood System ç êáýóç ôïõ îýëïõ äåí ãßíåôáé åëåýèåñá áëëÜ åðéâñáäýíåôáé Þ åðéôá÷ýíåôáé áõôüµáôá áðü ôïí çëåêôñïíéêü ðßíáêá, ðñïãñáµáôßæïíôáò ÷åéñïêßíçôá ôçí åðéèõµçôÞ éó÷ý Þ áðëÜ âÜæïíôáò óôï èåñµïóôÜôç óôç èåñµïêñáóßá ðïõ åðéèõµïýµå óôï ÷þñï µáò. ÔÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ • Ïèüíç µáò äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá ðñïãñáµµáôßóïõµå êáé íá äéá÷åéñéóèïýµå ôéò áðïäüóåéò ôçò åóôßáò ãéá íá ðåôý÷ïõµå ôçí åðéèõµçôÞ èåñµïêñáóßá, íá åðéëÝîïõµå ôçí éó÷ý ëåéôïõñãßáò êáé ôçí ôá÷ýôçôá ôïõ áÝñá èÝñµáíóçò. • Áõôüµáôï ôܵðåñ åîùôåñéêïý áÝñá ÅéóÜãåé ôç óùóôÞ áðáéôïýµåíç ðïóüôçôá áÝñá µå âÜóç ôéò äéáöïñåôéêÝò óõíèÞêåò åãêáôÜóôáóçò . • Áõôüµáôï ôܵðåñ êáðíïý Ñõèµßæåé ôç èÝóç ôïõ ôܵðåñ êáðíïý (ëéãüôåñï Þ ðéï áíïé÷ôü) ñõèµßæïíôáò ôçí êáýóç áíÜëïãá ôéò ñõèµßóåéò óôçí ïèüíç ôïõ çëåêôñïíéêü ðßíáêá. Óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò ôïõ ñåýµáôïò (black-out), Ýíáò çëåêôñïµáãíßôçò áíïßãåé ܵåóá êáé åíôåëþò ôï ôܵðåñ êáðíïý, åðéôñÝðïíôáò ôçí äéáöõãÞ ôïõ êáðíïý.

600230 Line N 600240 Line V

600270 Arc N 600280 Arc V

FIRETRONIX

600250 Poli N 600260 Poli V

LINE cm 96x67x153 h

12,5 kW (N)/ 13 kW (V)

min 1,5 - max 4,5 kg/h

310 m3 (N) - 325 m3 (V)

ARC cm 87x63x153 h

12,5 kW (N)/ 13 kW (V)

min 1,5 - max 4,5 kg/h

310 m3 (N) - 325 m3 (V)

POLI cm 87x63x153 h

12,5 kW (N)/ 13 kW (V)

min 1,5 - max 4,5 kg/h

310 m3 (N) - 325 m3 (V)

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.35

Pagina 22

DOOR Frontal de metal gris antracita, puertas con tratamiento de bronze antiguo

Model made of metal whit door leaves that are treated for an antique brass effect Ìåôþðç áðü ìÝôáëëï âáììÝíï ãêñé áíèñáêß, ðüñôåò ìå åðåîåñãáóßá ìðñïýíôæïõ 605880 cm 108x34x170h Firetronix Arc, Airfire puerta guillotina curvo/curved sliding door/óôñïããõëÞ ðüñôá

21


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.36

Pagina 23

INSERTABLES • SPACE HEATING INSERTS • ÁÅÑÏÈÅÑÌÅÓ PARA RECUPERAR UNA CHIMENEA VIEJA... O PARA CONSTRUIR UNA DE NUEVA.

TO RENEW AN OLD FIREPLACE……OR BUILD A NEW ONE. ÃÉÁ ÍÁ ÁÍÁÊÁÉÍÉÓÏÕÌÅ ÔÏ ÐÁËÉÏ ÔÆÁÊÉ......Ç ÍÁ ÊÁÍÏÕÌÅ ÅÍÁ ÊÁÉÍÏÕÑÃÉÏ.

Luce Plus

22


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.36

Pagina 24

ÊÁÓÅÔÅÓ REVOLUCIONARIAS CHIMENEAS CON INFINITAS VENTAJAS: • cuando quiera poner una chimenea de vanguardia. • cuando quiera restaurar un chimenea vieja que ya no funciona correctamente. • cuando tenga la necesidad de canalizar el aire caliente en locales adyacentes (Firebox®). • cuando desee un medio económico para calentar con todas las ventajas del pellet: autonomía por más días y funcionamiento automático (Pellbox SCF y Pellinsert 54). • cuando quiera seguridad y ahorro: la puerta con cristal cerámica le garantiza un uso y disfrute racional del fuego. •cuando tenga particulares exigencias de espacio. •cuando disponga de una tubería con dimensiones limitadas. •cuando quiera una instalación rápida (menos de dos horas) y sin tener que hacer grandes obras.

REVOLUTIONARY INSERT FIREPLACES WITH INFINITE ADVANTAGES: • when you want to create an avant-garde fireplace. • when you want to renew an old, poorly functioning fireplace. • when you need to channel hot air into adjacent rooms (Firebox®). • when you want an economic heating system with all the advantages of pellets: operating time that lasts several days and automatic function (Pellbox SCF and Pellinsert 54). • when you are looking for safety and savings: the ceramic glass door guarantees a rational use of heat. • when you have particular space requirements. • when you have a small chimney flue. • when you are looking for a quick installation (less than 2 hours) without the use of builders.

ÏÉ ÅÐÁÍÁÓÔÁÔÉÊÅÓ ÅÓÔÉÅÓ ÌÅ ÔÁ ÁÐÅÉÑÁ ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁÔÁ: • üôáí èÝëåéò íá êÜíåéò Ýíá ðñùôïðïñåéáêü ôæÜêé. • üôáí èÝëåéò íá áíáêáéíßóåéò ôï ðáëéü ðñïâëçµáôéêü ôæÜêé. • üôáí ðñÝðåé íá óôåßëåéò æåóôü áÝñá óå ðáñáêåßµåíá äùµÜôéá (Firebox®). • üôáí åðéèõµåßò Ýíá ïéêïíïµéêü µÝóï èÝñµáíóçò µå üëá ôá ðëåïíåêôÞµáôá ôïõ pellet: áõôïíïµßá áêüµç êáé µåñéêþí çµåñþí êáé áõôüµáôç ëåéôïõñãßá (Pellbox SCF e Pellinsert 54). • üôáí èÝëåéò áóöÜëåéá êáé ïéêïíïµßá: ç ðüñôá µå ôï êåñáµéêü ôæܵé åããõÜôáé ïñèïëïãéêÞ ÷ñÞóç ôçò èåñµüôçôáò. • üôáí Ý÷åéò åéäéêÝò áðáéôÞóåéò ÷þñïõ. • üôáí Ý÷åéò êáµéíÜäá ðåñéïñéóµÝíùí äéáóôÜóôåùí. • üôáí èÝëåéò µéá åãêáôÜóôáóç ãñÞãïñç (ëéãüôåñï áðü 2 þñåò) êáé ÷ùñßò êôéóßµáôá.

Difusión del aire caliente en más locales. Hot air emission in various rooms. ÄéáíïìÞ æåóôïý áÝñá óå ðáñáêåßìåíá äùìÜôéá.

SUMARIO SUMMARY ÐÅÑÉÅXÏÌÅÍÁ LEÑA • WOOD • ÎÕËÏÕ Luce 54 - 62 Luce Plus 54 - 62 Piana - Deco - Tonda - Riga 54 Ecostar plano/flat/ Åðßðåäç

24-25 24-25 26-27 28-29

PELLET Pellinsert 54 Pellbox SCF

30-31 30-31

Accesorios Accessories ÁîåóïõÜñ

54

Kit de canalización Channeling kit Kit áåñáãùãþí

55

Datos técnicos Technical data Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá

56-59

Diseños técnicos Technical drawings Ôå÷íéêÜ ó÷Ýäéá

60-61

Leyenda símbolos Symbols key Óõìâïëéóìïß

56-59

23


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.36

Pagina 25

LUCE PLUS 54 / 62 • LUCE 54 / 62 LAS CARACTERÍSTICAS • Dimensiones compactas,facilidad de transporte e instalación. • Interior de fundición con estructura de acero. • Cristal cerámico resistente a un shock térmico de hasta 800ºC. • Cristal limpio: sistema de distribución del aire que reduce el depósito de hollín. • Convección natural (N): difusión del aire de manera natural. • Ventilación forzada (V): difusión del aire más rápida y homogénea, a través de ventiladores controlados por un interruptor de doble velocidad. • Postcombustión: sistema que quema los residuos de la combustión para reducir las emisiones y aumentar el rendimiento térmico. • Canalización del aire caliente a otros locales a través de tubos flexibles.

THE CHARACTERISTICS • Compact dimensions, easy to transport and install. • Cast iron hearth with steel structure. • Ceramic glass resistant to thermal shock up to 800 °C. • A unique air distribution system that reduces the deposit of soot on the glass. • Natural convention (n): natural air diffusion. • Forced ventilation (v): quicker, more homogenous diffusion of air by means of fans controlled by a two-speed switch. • Post-combustion: system that allows for the re-igniting of residues of combustion, consequently reducing emissions and increasing thermal efficiency. • AUTOMATIC COMBUSTION AIR regulation: automatically adjusted combustion according to the power set with proportional wood consumption (from minimum to maximum). • Channeling of hot air: hot air can also be channeled to other rooms of the house by means of flexible aluminium pipes.

Luce Plus Cristal con vista total del fuego / Total glass / ÔæÜìé ïëéêÞ èÝá

ÔÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ •ÄéáóôÜóåéò êüµðáêô, åýêïëç µåôáöïñÜ êáé ôïðïèÝôçóç. •µáíôåµÝíéïò èÜëáµïò êáýóçò µå áôóÜëéíï ðëáßóéï. •Êåñáµéêü ôæܵé áíôï÷Þò óå èåñµéêü óïê óôïõò 800°C. •Êáèáñü ôæܵé:óýóôçµá äéáíïµÞò ôïõ áÝñá ðïõ µåéþíåé ôçí áéèÜëç. •öõóéêüò åëêõóµüò (N): äéáíïµÞ ôïõ áÝñá µå öõóéêü ôñüðï. •µå âåíôéëáôÝñ (V): äéáíïµÞ ôïõ áÝñá ðéï ãñÞãïñç êáé ïµïéüµïñöç, µå åëåã÷üµåíá âåíôéëáôÝñ áðü äéáêüðôç 2 ôá÷õôÞôùí. •Äåõôåñåýïõóá êáýóç: óýóôçµá ðïõ îáíááíÜâåé ôá õðïëåßµµáôá ôçò êáýóçò ãéá íá µåéþóåé ôéò åêðïµðÝò êáé íá áõîÞóåé ôç èåñµéêÞ áðüäïóç. •Êéô áåñáãùãþí.

LUCE PLUS 54

LUCE PLUS 62

PLANO /FLAT / ÅÐÉÐÅÄÇ

PLANO /FLAT / ÅÐÉÐÅÄÇ

LUCE 54

LUCE 62

PLANO /FLAT / ÅÐÉÐÅÄÇ CURVO / CURVED / ÓÔÑÏÃÃÕËÇ

PLANO /FLAT / ÅÐÉÐÅÄÇ CURVO / CURVED / ÓÔÑÏÃÃÕËÇ

cm 65x45x56 h cm 65x48x56 h

cm 70x50x65 h cm 70x54x65 h

10 (N) - 10,5 (V) kW 10,5 (V) kW

11,5 (N) - 12 (V) kW 12 (V) kW

min 1,3 - max 4,3 kg/h

min 1,3 - max 4,3 kg/h

240 (N) - 260 (V) m3 260 (V) m3

280 (N) - 300 (V) m3 260 (V) m3

Luce plano / Flat / Åðßðåäç

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59

629560 Luce plus 54 N 629570 Luce plus 54 V 631380 Luce plus 62 N 631390 Luce plus 62 V 240990 Luce 54 N plano/flat/åðßðåäç 241000 Luce 54 V plano/flat/åðßðåäç 241010 Luce 62 N plano/flat/åðßðåäç 241020 Luce 62 V plano/flat/åðßðåäç

260670 * Luce 54 V curvo/curved/ óôñïããõëÞ

260710* Luce 62 V curvo/curved/ óôñïããõëÞ

*hasta fin de existencias/ while supplies last/ìÝ÷ñé åîáíôëÞóåùò ôïõ óôïê

FIREBOX®

Luce curvo/ Curved / ÓôñïããõëÞ

*


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.36

Pagina 26

JUNGLE Cornisa con mosaico de travertino y pequeñas piezas de diferentes materiales (cristal, cerámica, inox)

Frame made of light coloured and walnut brown travertine with a design of mosaic tiles in different materials (glass,ceramic, stainless steel) Êïñíßæá ìùóáúêü áðü ìÜñìáñï travertino e ôïõâëÜêéá áðü äéÜöïñá õëéêÜ (ãõáëß, êåñáìéêü, inox) 256660 cm 115x7x102h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 256670 cm 120x7x109h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

FIREBOX®

25


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.37

Pagina 27

PIANA • DECO • TONDA • RIGA FIREBOX es el insertable que revisa, en clave tecnológica, la fascinación por la leña. Interior de fundición, resistente y elegante, con sistema de postcombustión que permite quemar los residuos de la combustión.

FIREBOX is an insert offering a technological interpretation of the appeal of wood. Sturdy and elegant cast-iron hearth with post-combustion system that reignites combustion residues.

FIREBOX åßíáé ç êáóÝôá ðïõ îáíáðñïôåßíåé ìå êëåéäß ôçí ôå÷íïëïãßá ôç ãïçôåßá ôïõ îýëïõ. ÈÜëáìïò êáýóçò áðü ìáíôÝìé, áíôï÷Þ êáé êïìóüôçôá, ìå óýóôçìá äåõôåñåýïõóáò êáýóçò, êáýóç ðïõ êáßåé ôá õðïëåßììáôá ôçò êáýóçò. Piana

PIANA

DECO Deco

cm 69x49x66 h

cm 65x45x54 h

11,5 (N) - 12 (V) kW

10,5 (V) kW

min 1,3 - max 4,3 kg/h

min 1,3 - max 4,3 kg/h

280 (N) - 300 (V) m3

260 (V) m3

TONDA

RIGA 54

cm 69x54x66 h

cm 65x45x54 h

12 (V) kW

10,5 (V) kW

min 1,3 - max 4,3 kg/h

min 1,3 - max 4,3 kg/h

300 (V) m3

260 (V) m3

Tonda

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59

131900 157750 157760 149150 131760

Deco V Piana N Piana V Tonda V Riga 54 V

FIREBOX®

Riga 54


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.37

Pagina 28

DIVA Modelo con repisa de mármol rojo verona y zócalo decorado

Model with bottom edge made of red verona marble and decorated edging ÌïíôÝëï ìå ðïäéÜ áðü êüêêéíï ìÜñìáñï êáé íôåêüñ óôç âÜóç 182710 cm 156x72x120h Riga 54/Deco

FIREBOX®

27


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.37

Pagina 29

ECOSTAR PLANO • FLAT • ÅÐÉÐÅÄÇ LAS VENTAJAS • Se monta sin la intervención de grandes obras. • Consume sólo 3,5/4,5 kg/h de leña. • Tiene una salida de humos de 20 cm de diámetro; para alturas superiores a los 4 metros, funciona con un tubo de 16 cm de diámetro (precisa reductor opcional). • Tiene el interior completamente en fundición, con una gran puerta de cristal cerámico. • Está dotada de registro de humos con dispositivo de apertura automática y desmontable para facilitar la limpieza del tubo. • Se puede revestir con varios tipos de revestimiento.

ADVANTAGES • Can be mounted without the aid of builders. • Consumes only 3.5/4.5 kg/h of wood. • Has a smoke outlet with a 20cm diameter for heights greater than 4 metres, works with a 16 cm diameter flue (request optional reducer). • Hearth made entirely of cast iron with a large glass ceramic glass door. • Equipped with a smoke damper and an automatic, removable opening device to facilitate chimney flue cleaning. • Can be fitted with any type of covering.

ÔÁ ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁÔÁ • Ôïðïèåôåßôáé ÷ùñßò êôéóßµáôá. • ÊáôáíÜëùóç îýëùí µüíï 3,5/4,5 kg/h. • ¸÷åé Ýîïäï êáðíïý µå äéܵåôñï 20 cm, ãéá ýøïò êáµéíÜäáò ðÜíù áðü 4 µÝôñá. Ëåéôïõñãåß êáé µå êáµéíÜäá äéáµÝôñïõ 16 cm (÷ñåéÜæåôáé óõóôïëÞ, áîåóïõÜñ). • Ï èÜëáµïò êáýóçò åßíáé åîïëïêëÞñïõ áðü µáíôÝµé µå µåãÜëç ðüñôá êáé êåñáµéêü ôæܵé. • ÄéáèÝôåé ôܵðåñ êáðíïý µå áõôüµáôï Üíïéãµá, ëýíåôáé ãéá åýêïëï êáèÜñéóµá ôçò êáµéíÜäáò. • Ìðïñåß íá åðåíäõèåß µå ïðïéïäÞðïôå åðÝíäõóç.

cm 76x45x54 h

12,5 (N) - 13 (V) kW

min 2 - max 5 kg/h

310 (N) - 325 (V) m3 178820 plano/ flat/ åðéðåäç N 177780 plano/ flat/ åðéðåäç V

28

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.37

Pagina 30

VARSAVIA Cornisa de mármol beige pulido con decoraciones de mármol rosa

Frame made of polished beige mable with pink marble inserts Êïñíßæá áðü ìÜñìáñï ìðåæ ãõáëéóìÝíï ìå Ýíèåôá ìÜñìáñï êüêêéíï 430950 cm 131x20x118h Tekno 1, Ecostar

29


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.37

Pagina 31

PELLINSERT 54 • PELLBOX SCF PELLINSERT 54 es un insertable de pellet económico, automático, ecológico y fácil de instalar: basta con apoyarlo sobre el kit de soporte de metal (opcional), sin necesidad de grandes obras en la pared. Ideal para recuperar una chimenea vieja o para construir una nueva. Mando a distancia con display 40x40 en dotación.

PELLINSERT 54 affordable, automatic and ecological pellet insert that is easy to install: simply place it on its metal support (optional), without any need of brick work. Ideal for renewing old fireplaces or constructing new ones. Radio control with 40x40 display supplied.

Ôï PELLINSERT 54 åßíáé ç ïéêïíïìéêÞ êáóÝôá pellet, áõôüìáôç, ïéêïëïãéêÞ êáé åýêïëç óôçí åãêáôÜóôáóç: áñêåß íá ôç óôçñßîïõìå óôçí åéäéêÞ ìåôáëëéêÞ âÜóç (áîåóïõÜñ), ÷ùñßò áíÜãêç êôéóéìÜôùí. ÉäáíéêÞ ãéá áíáêáßíéóç ðáëéïý ôæáêéïý Þ êáôáóêåõÞ åíüò íÝïõ. ÐåñéëáìâÜíåôáé ôçëåêïíôñüë ìå ïèüíç.

Mando a distancia en dotación Supplied with radio control ÐåñéëáìâÜíåôáé ôçëåêïíôñüë

PELLINSERT 54 cm 73x54x60/116 h

min 0,7 - max 1,8 kg/h

8 kW

190 m3

PELLBOX SCF es un fuego que disfruta de todas las características innovadoras del pellet. Tiene una autonomía de varios días y un funcionamiento automático y continuo para poder disfrutar del calor de una manera racional. Instalación veloz y sin grandes obras. Con caballete regulable en altura. Dotado de mando a distancia y programador horario semanal.

PELLBOX SCF is a hearth that takes advantage of the innovative features of pellets. They function autonomously in automatic or continuous mode for several days and make a rational use of heat. Installation is quick and does not require the aid of builders. With a special height-adjustable stand. Equipped with a remote control and weekly programmer.

Ôï PELLBOX SCF åßíáé ç åóôßá ðïõ åêµåôáëåýåôáé ôá áíáíåùôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ pellet. Áõôïíïµßá ãéá áñêåôÝò µÝñåò, áõôüµáôç êáé óõíå÷Þò ëåéôïõñãßá, ïñèïëïãéêÞ åêµåôÜëåõóç ôçò æÝóôçò. ÃñÞãïñç åãêáôÜóôáóç ÷ùñßò êôéóßµáôá µå åéäéêü ñõèµéæüµåíïõ ýøïò êáâáëÝôï. ÐåñéëáµâÜíåé ôçëåêïíôñüë êáé ùñéáßï ðñïãñáµµáôéóôÞ ãéá üëç ôçí åâäïµÜäá.

Mando a distancia en dotación Supplied with remot control ÐåñéëáìâÜíåôáé ôçëåêïíôñüë

623300 Pellinsert 54 288950 Pellbox SCF

30

PELLBOX SCF cm 79x50x93/118 h

min 1,1 - max 2,2 kg/h

10 kW

240 m3

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 56 - 59


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.37

Pagina 32

WOOD Cornisa de leña wengè

Frame in wenge wood Êïñíßæá îýëïõ wenge 277450 cm 180x14x90h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert, Deco, Riga 54 277460 cm 180x14x96h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

31


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.37

Pagina 33

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ UNA AMPLIA GAMA DE REVESTIMIENTOS PARA OFRECER LA POSIBILIDAD DE DECORAR TODO TIPO DE CASAS Y PARA ELEGIR TODO TIPO DE ESTILOS.

WE HAVE A WIDE VARIETY OF COVERINGS, THAT OFFER YOU THE POSSIBILITY OF FURNISHING YOUR HOME IN NUMEROUS DIFFERENT STYLES. ÌÉÁ ÅÕÑÕÔÁÔÇ ÃÊÁÌÁ ÅÐÅÍÄÕÓÅÙÍ ÐÑÏÓÖÅÑÏÕÍ ÔÇ ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÅÐÉÐËÙÓÇÓ ÊÁÈÅ ÔÕÐÏÕ ÓÐÉÔÉÏÕ ÊÁÉ ÅÐÉËÏÃÇ ÌÅÔÁÎÕ ÄÉÁÖÏÑÅÔÉÊÙÍ ÓÔÕË.

AIR/FRESH Cornisa de estonelita blanca antares y barras decorativas de acero brillante.

Frame in white stonelite antares with polished stainless steel bars/ Êïñíßæá áðü ôå÷íçôÞ ëåõêÞ ðÝôñá êáé êïõìðéÜ áôóÜëé ãõáëéóôåñü inox. 258060 cm 106x4x75h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 258080 cm 110x4x81h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana 628200 cm 110x4x72h Acquantondo 22 plano/ flat/ åðßðåäï - Forte 628190 cm 110x4x72h Airfire puerta guillotina plano/ flat sliding door / åðßðåäç ðüñôá Firetronix Line - Thermofire puerta guillotina plano/flat sliding door /åðßðåäç ðüñôá 628810 cm 110x4x76h Cristal 76-Double 628960 cm 110x4x72h Tekno 1 (Fresh) Air + Pellbox SCF

AIR Cornisa de travertino rojo y barras decorativas de acero inox.

Frame in red travertine with polished stainless steel bars Êïñíßæá êüêêéíï ìÜñìáñï êáé êïõìðéÜ áôóÜëé inox 258070 cm 106x4x75h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 258090 cm 110x4x81h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

Air + Pellbox SCF

32

Air + Pellinsert 54


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.37

Pagina 34

AIR Cornisa de cristal serigrafiado rojo y barras decorativas de acero inox.

Frame in red glass with polished stainless steel bars. Êïñíßæá áðü ôæÜìé êüêêéíï êáé êïõìðéÜ áôóÜëé inox. 258220 cm 106x4x75h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 258230 cm 110x4x81h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

SUMARIO SUMMARY ÐÅÑÉÅXÏÌÅÍÁ Darvon Smile Abbey Pop Onyx Class/Harmony Luisa Coimbra Door Jungle Diva Varsavia Wood Air/Fresh Iron/Matt/Grey Silver/Hollywood/Steel Bix Box/Yo Yo Bix Box 62 Bix Box 100 Incas Sahara/Sidney Sahara 100 Laser Safari Dromond/Darwin Wall Metal High Tech Quadro Arabesque White Pure Bold Easy Fashion Mexico/Pampas Wind Foco Square Abaco Andorra Canaria Derby Bahia Carousel Lego Lady Saxon/Matrix Tema Onda Maya Tris Apollo Novella Siviglia Tarragona Nantes Magister Imola Imola Due

4 7 9 11 13 15 17 19 21 25 27 29 31 32-33 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 52 53 53 53

33


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.38

Pagina 35

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ IRON / MATT / GREY Cornisa de acero pintado gris oscuro.

Frame made of dark grey steel. Êïñíßæá áðü áôóÜëé ÷ñùµáôéóµÝíï ãêñé óêïýñï. 250070 cm 108x9x95h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Deco, Riga 54 (Iron) 251990 cm 113x9x102h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana (Iron) 628180 cm 108x8x89h Acquatondo 22 plano/flat/åðßðåäï, Forte (Iron) 628840 cm 116x8x89h Acquatondo 29 plano/flat/åðßðåäï (Iron) 628170 cm 100x8x89h Firetronix Line, Airfire puerta guillotina plano/flat sliding door åðßðåäç ðüñôá, Thermofire puerta guillotina plano/flat sliding door/åðßðåäç ðüñôá (Iron) 628640 cm 108x8x93h Cristal 76, Double (Iron) 628650 cm 135x8x85h Flat 100 (Iron) 628950 cm 108x8x89h Tekno 1 (Matt) 624110 cm 121x9x92h Screen 80 (Grey) 624120 cm 141x9x92h Screen 100 (Grey)

Grey + Screen 100

Matt + Tekno 1

SILVER/HOLLYWOOD/STEEL Cornisa de acero pintado gris claro.

Frame made of light grey steel. Êïñíßæá áðü áôóÜëé ÷ñùµáôéóµÝíï ãêñé óêïýñï. 250080 cm 103x4x90h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Deco, Riga 54 (Silver) 252000 cm 107x4x96h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana (Silver) 628080 cm 102x3x83h Acquatondo 22 plano/ flat/ piano, Forte (Silver) 628820 cm 110x3x83h Acquatondo 29 plano/ flat/ piano (Silver) 626610 cm 92x5x81h Firetronix Line, Airfire puerta guillotina plano/flat sliding door/åðßðåäç ðüñôá, Thermofire puerta guillotina plano/flat sliding door / åðßðåäç ðüñôá (Silver) 628140 cm 102x3x87h Cristal 76, Double (Silver) 628630 cm 129x3x79h Flat 100 (Silver) 628920 cm 102x3x83h Tekno 1 (Hollywood) 624090 cm 115x4x66h Screen 80 (Steel) 624100 cm 135x4x66h Screen 100 (Steel)

34

Steel + Screen 100

Silver + Pellinsert 54


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.38

Pagina 36

BIX BOX 62 BIX BOX 100 BIX BOX Cornisa de acero inox o con tratamiento bronce antiguo, con protector de chispas para el suelo.

Frame in stainless steel and bronzed steel, complete with a spark guard for the floor. Êïñíßæá áðü áôóÜëé inox Þ ìðñïíæÝ, ðåñéëáìâÜíåé ðñïóôáóßá äáðÝäïõ.

294740/294730 cm 109x26x106h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana (Bix Box 62) 601790/601800 cm 130x26x76h Flat 100 (Bix Box 100) 623650 o 623630 cm 72x26x103h Cristal 45 623680 o 623660 cm 103x26x85h Cristal 76, Double 623710 o 623690 cm 117x26x98h Cristal 90 628660 cm 104x6x81h Acquatondo 22 plano/ flat/ åðßðåäï (*); Forte (*) 606620 o 606630 cm 96x7x80h Firetronix Line, Airfire puerta guillotina plano/flat sliding door/ åðßðåäç ðüñôá, Thermofire puerta guillotina plano/ flat sliding door/ åðßðåäç ðüñôá *

Bix Box 100 (inox/stainless/inox) + Flat 100

Bix Box (inox/stainless/inox) + Cristal 45

(*)SIN el protector/ Without spark guard for the floor/ ×ùñßò ðñïóôáóßá äáðÝäïõ

YO YO Cornisa de acero inox.

Frame in stainless steel. Êïñíßæá áðü áôóÜëé inox. 628980 cm 104x6x81h Tekno 1*

Yo Yo + Tekno 1

Bix Box 62 (tratado bronce/ bronzed /ìðñïíæÝ) + Pellbox SCF

35


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.38

Pagina 37

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ INCAS Cornisa de travertino claro y decoraciones en diversas tonalidades. Panel de mármol claro abujardado. Estructura de apoyo en acero.

Frame made of light coloured travertine with inserts in various shades. The panel is made of light coloured, bush-hammered marble. The bearing structure is made of steel. Êïñíßæá áðü áíïé÷ôü ìÜñìáñï êáé Ýíèåôá äéáöüñùí ÷ñùìáôéêþí ôüíùí. ÐÜíåë ìå óöõñÞëáôï ìÜñìáñï. öÝñïõóá êáôáóêåõÞ áðü áôóÜëé. 625710 cm 122x7x149h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Deco, Riga 625720 cm 132x7x157h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

SAHARA 100 Cornisa de travertino con decoraciones de acero inox. Estructura de apoyo en metal antracita.

Frame made of polished beige travertine and stainless steel inserts. The bearing structure is made of varnished anthracite metal. Êïñíßæá áðü ìÜñìáñï ìå Ýíèåôá áðü áôóÜëé inox. ÖÝñïõóá êáôáóêåõÞ áðü ìÝôáëëï áíèñáêß. 601780 cm 171x7x98h Flat 100 Incas + Pellinsert 54

SAHARA/SIDNEY Cornisa de travertino con decoraciones de acero inox. Estructura de apoyo en metal antracita.

Frame made of polished beige travertine and stainless steel inserts. The bearing structure is made of varnished anthracite metal. Êïñíßæá áðü ìÜñìáñï ìå Ýíèåôá áðü áôóÜëé inox. öÝñïõóá êáôáóêåõÞ áðü ìÝôáëëï áíèñáêß. 250090 cm 120x4x83h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Deco, Riga. 251970 cm 123x4x88h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana. 628150 cm 123x4x82h Forte, Acquatondo 22 plano/flat/ åðßðåäï. 628930 cm 123x4x82h Tekno 1 (Sidney). Sahara + Luce Plus 54

36

Sahara 100 + Flat 100


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.38

Pagina 38

LASER Cornisa de piedra serena y estonelita negra sepia, con decoraciones geométricas.

Model made of pietra serena sandstone and ink black stonelite with geometric decorations. Êïñíßæá áðü ãêñéæïðñÜóéíç ðÝôñá êáé ôå÷íçôÞ ðÝôñá µáýñï ôçò óïõðéÜò, µå ãåùµåôñéêÜ ó÷Þµáôá. 632350 cm 145x5x106h Screen 80 632340 cm 165x5x106h Screen 100

Laser + Screen 100

SAFARI Modelo en piedra serena, con decoraciones en polvo de cristal.

Model made of pietra serena sandstone with linear decorations made of glass grit. ÌïíôÝëï áðü ãêñéæïðñÜóéíç ðÝôñá ìå íôåêüñ øçößäåò ãõáëéïý. 624130 cm 129x4x90h Screen 80 624140 cm 149x4x90h Screen 100 Safari + Screen 100

37


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.38

Pagina 39

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ DROMOND Modelo en estonelita negro sepia.

Model made of ink black stonelite. ÌïíôÝëï áðü ôå÷íçôÞ ðÝôñá ìáýñï. 623740 cm 100x38x174h Cristal 45 623760 cm 131x38x150h Cristal 76 623780 cm 145x38x174h Cristal 90 Modelo en estonelita blanca ámbar.

Model made of white amber. ÌïíôÝëï áðü ôå÷íçôÞ ðÝôñá õðüëåõêç êå÷ñéìðÜñé. 623730 cm 100x38x174h Cristal 45 623750 cm 131x38x150h Cristal 76 623770 cm 145x38x174h Cristal 90 630210 cm 131x38x172h Acquatondo 22 plano/ flat/ åðßðåäï - Forte 630230 Stile 118x38x195h Opcional: decoraciones de mármol en diversas tonalidades. Optional: inserts with marble in various shades. ÁîåóïõÜñ: Ýíèåôá áðü ìÜñìáñï äéáöüñùí ÷ñùìáôéêþí ôüíùí.

DARWIN Modelo en estonelita blanca ámbar. Opcional: decoraciones de mármol en diversas tonalidades.

Model made of white amber. Optional: inserts with marble in various shades. ÌïíôÝëï áðü ôå÷íçôÞ ðÝôñá õðüëåõêç êå÷ñéìðÜñé. ÁîåóïõÜñ: Ýíèåôá áðü ìÜñìáñï äéáöüñùí ÷ñùìáôéêþí ôüíùí. 630220 cm 131x38x172h Tekno 1 Dromond + Cristal 90

WALL Cornisa de travertino claro.

Light coloured travertine frame. Êïñíßæá áðü áíïé÷ôü ìÜñìáñï. 623800 cm 178x7x140h Cristal 90 Wall + Cristal 90

38

Darwin + Tekno 1


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.38

Pagina 40

METAL Cornisa de acero pintado gris.

Frame made of grey painted steel. Êïñíßæá áðü áôóÜëé âáììÝíï ãêñé. 611790 cm 144x5x83h Airfire puerta guillotina prismático/ prismatic sliding door/ ðñéóìáôéêÞ ðüñôá, Firetronix Poli

Metal + Firetronix Poli

High Tech + Pellbox SCF

HIGH TECH Cornisa de metal pintado, revestida con módulos de cobre con acabado pintado a pólvora transparente.

Frame made of painted metal, copper modules with a shimmering finish and powder painted transparent. Êïñíßæá áðü âáììÝíï ìÝôáëëï, åðÝíäõóç ÷áëêïý êáé Ü÷ñùìç âáöÞ ðïýäñáò. 258020 cm 120x7x105h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga,Deco 258040 cm 131x7x114h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

Cornisa de metal pintado, revestida con módulos de acero inox satinado.

Frame made of painted metal, covered with satin finished stainless steel modules. Êïñíßæá áðü âáììÝíï ìÝôáëëï, åðÝíäõóç óáôéíÝ áôóÜëé inox. 258030 cm 120x7x105h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 258050 cm 131x7x114h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana High Tech + Pellbox SCF

39


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.39

Pagina 41

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ ARABESQUE Cornisa de mármol tigrado oriental y decoraciones de acero inox satinado.

Frame made of polished, oriental tiger-striped marble and satin finished stainless steel. Êïñíßæá áðü ìÜñìáñï êßôñéíï êáé Ýíèåôá áðü óáôéíÝ áôóÜëé inox. 250110 cm 120x4x81h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 251940 cm 123x4x88h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

Cornisa de mármol decorado arabesco blanco con decoraciones de acero inox satinado.

Frame made of polished arabescato marble and satin finished stainless steel. Êïñíßæá áðü ëåõêü ìÜñìáñï ìå Ýíèåôá áðü óáôéíÝ áôóÜëé inox. 250100 cm 120x4x81h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 251930 cm 123x4x88h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

Arabesque + Pellbox SCF

QUADRO Revestimiento de acero pitado en dos tonalidades de gris.

Polished steel model in two shades of grey. ÅðÝíäõóç áðü áôóÜëé âáììÝíï ãêñé óå äýï äéáöïñåôéêïýò ôüíïõò. 629050 cm 95x60x100h Idro 30 Arabesque + Pellinsert 54

40

Quadro + Idro 30


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.39

Pagina 42

WHITE Cornisa de acero pintado blanco.

Frame made of white enamelled steel. Êïñíßæá áðü áôóÜëé âáììÝíï ëåõêü. 611800 cm 96x7x80h Thermofire puerta guillotina plano/flat sliding door/ åðßðåäç ðüñôá, Airfire puerta guillotina plano/flat sliding door/ åðßðåäç ðüñôá, Firetronix Line

White + Airfire

PURE Cornisa de acero tratado con dorado opaco.

Frame in opaque golden steel. Kïñíßæá áðü áôóÜëé ÷ñõóáöß ìáô. 618120 cm 115x6x82h Screen 80. 618090 cm 135x6x82h Screen 100.

Cornisa de acero inox.

Frame in shimmering stainless steel. ÁôóÜëé áðü áôóÜëé inox. 618110 cm 115x6x82h Screen 80 618080 cm 135x6x82h Screen 100

Pure + Screen 100

Pure + Screen 100

41


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.39

Pagina 43

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ BOLD Cornisa de acero con tratamiento bronce antiguo.

Frame in bronzed steel. Êïñíßæá áðü áôóÜëé ìðñïíæÝ. 277390 cm 132x15x99h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 277400 cm 137x15x106h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

Bold + Luce

EASY Cornisa de acero pintado gris.

Frame made of grey painted steel. Êïñíßæá áðü áôóÜëé âáììÝíï ãêñé. 611780 cm 96x29x80h Firetronix Arc, Airfire puerta guillotina curvo/ curved sliding door/ óôñïããõëÞ ðüñôá. Easy + Firetronix Arc

42


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.39

Pagina 44

FASHION Cornisa de estonelita negra y decoraciones con mosaico en todo su alrededor.

Frame made of ink black stonelite with mosaic edging. Êïñíßæá áðü ôå÷íçôÞ ðÝôñá ìáýñï ôçò óïýðéÜò êáé Ýíèåôá ìùóáúêü. 277410 cm 131x9x118h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 277420 cm 131x9x120h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

Fashion + Pellbox SCF

MEXICO/PAMPAS Cornisa de travertino natural con decoraciones de diferentes tonalidades.

Frame made of natural travertine with different coloured inlays. Êïñíßæá áðü öõóéêü ìÜñìáñï êáé øçößäåò ðáñüìïéïõ ÷ñùìáôéóìïý. 605910 cm 146x8x113h Thermofire puerta guillotina plano / flat sliding door/ åðßðåäç ðüñôá, Airfire puerta guillotina plano/ flat sliding door/ åðßðåäç ðüñôá, Firetronix Line 628160 cm 146x9x113h Acquatondo 22 plano/ flat/ åðßðåäç, Forte 630240 cm 146x9x113h Acquatondo 29 plano/ flat/ åðßðåäç 628210 cm 146x9x113h Screen 80 628940 cm 146x9x113h Tekno 1 (Pampas)

Pampas + Tekno 1

Mexico + Thermofire

43


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.39

Pagina 45

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ WIND Cornisa de cristal serigrafiado azul.

Frame made of moulded, tempered glass and screen-printed blue. Êïñíßæá áðü ôæÜìé ãáëÜæéï. 257200 cm 121x7x101h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 257210 cm 126x7x108h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana Cornisa de cristal serigrafiado amarillo.

Frame made of moulded, tempered glass and screen-printed yellow. Êïñíßæá áðü ôæÜìé êßôñéíï. 256620 cm 121x7x101h Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, Riga, Deco 256630 cm 126x7x108h Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, Piana

Wind + Luce

FOCO Cornisa de fundición, decorada en bajo relieve; disponible en dos modelos; uno con placa al suelo y otra con placa encajada o apoyada (41 cm de profundidad).

Fireplace made entirely of cast iron. Model 1, without the bottom edge reaching the ground; model 2, with an encased bottom edge or one that simply rests (depth of edge 41 cm). Êïñíßæá áðü ìáíôÝìé, áíÜãëõöï íôåêüñ, äéáèÝóéìç óå äýï ôýðïõò, Ýíá ÷ùñßò ðñïóôáóßá äáðÝäïõ êáé ôï Üëëï ìå ðñïóôáóßá åíôïé÷éóìÝíç Þ óôÞñéîç (âÜèïò 41 cm).

285160 cm 120x97h Flat 120 (modelo 1/ model 1/ ìïíôÝëï 1) 280850 cm 120x97h Flat 120 (modelo 2/ model 2/ ìïíôÝëï 2) 137660 cm 120x97h Forte (modelo 1/ model 1/ ìïíôÝëï 1) 131630 cm 120x97h Forte (modelo 2/ model 2/ ìïíôÝëï 2) Foco + Flat 120

44

Wind + Pellinsert 54


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.40

Pagina 46

SQUARE Gran panel cuadrado en tres posibles materiales: acero, cristal o mármol.

A great square panel in three different materials: steel, glass and marble. ÔåôñÜãùíï ðÜíåë óå ôñåéò ôýðïõò õëéêïý: áôóÜëé, ôæÜìé êáé ìÜñìáñï. 217500 cm 160x34x160h Forte N mármol arabesco blanco/white marble arabescato/ ëåõêü ìÜñìáñï 217490 cm 160x34x160h Forte N acero satinado/ satin finished steel/áôóÜëé óáôéíÝ 217460 cm 160x34x160h Forte N cristal azul/blue glass /ìðëå ôæÜìé 217470 cm 160x34x160h Forte N cristal blanco/white glass/ ëåõêü ôæÜìé 217480 cm160x34x160h Forte N cristal antracita/anthracite glass/áíèñáêß ôæÜìé

Square + Forte N

45


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.40

Pagina 47

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ ABACO Repisa de estonelita color marfil, con dintel de madera maciza.

Model made of mosaic travertine with the bottom edge, front panel made of sandblasted polished Trani marble, and a beam made of solid wood. ÐïäéÜ áðü ôå÷íçôÞ ãõáëéóìÝíç ðÝôñá êáé Ýíèåôï îýëï, åôáæÝñá îýëï ìáóßö. 240080 cm 96x96x109h Ego 218570 cm 119x119x108h Status

Andorra + Acquatondo

Abaco + Status

ANDORRA Repisa y arquitrabe de mármol claro pulido. Dintel de madera maciza.

Bottom edge and lintel made of polished light coloured marble. Beam made of solid unfinished wood. ÐïäéÜ êáé ìåôþðç áðü ãõáëéóìÝíï áíïé÷ôü ìÜñìáñï. ÅôáæÝñá áðü ìáóßö îýëï. 225030 cm 119x119x111h Acquatondo 29 prismático/ prismatic/ ðñéóìáôéêü.

CANARIA Cornisa de estructura vertical de mármol beige atigrado oriental pulido y alisado.

Vertical frame made of polished and smooth oriental tiger-striped marble. Êïñíßæá áðü ìðåæ ãõáëéóìÝíï ìÜñìáñï. 212330 cm 112x112x136h Stile Canaria + Stile

46


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.40

Pagina 48

DERBY Repisa de travertino amarillo, pulida con efecto antiguo y dintel de madera.

Bottom edge in yellow travertine, antique effect and wooden beams. ÐïäéÜ áðü êßôñéíï ìÜñìáñï ãõáëéóìÝíï ðáëéùìÝíï êáé åôáæÝñá áðü îýëï. 218700 cm 145x100x120h Titano (derecha/ right / äåîß) 218710 cm 145x100x120h Titano (izquierda/ left / áñéóôåñü)

Derby + Titano

Bahia + Acquatondo

BAHIA Repisa de mármol claro pulido.

Bottom edge made of polished light coloured marble. ÐïäéÜ áðü áíïé÷ôü ãõáëéóìÝíï ìÜñìáñï. 240570 cm 112x112x116h Acquatondo 22 curvo/curved/óôñïããõëü

CAROUSEL Cornisa de estonelita marfil con decoraciones en trozos de travertino abujardado y estonelita marfil.

Stonelite Ivory frame with inserts made of small-sized walnut brown travertine tiles and Stonelite Ivory. Êïñíßæá áðü ôå÷íçôÞ ðÝôñá åëåöáíôüäïíôï ìå Ýíèåôá øçößäåò áðü êáöÝ ìÜñìáñï êáé ôå÷ôçôÞ ðÝôñá. 216930 cm 100x100x141h Stile Carousel + Stile

47


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.40

Pagina 49

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ LEGO Repisa y frontal de mármol trani pulido, repisa de madera maciza.

Bottom edge and front panel made of sandblasted polished Trani marble and beams made of solid wood. ÐïäéÜ êáé ìåôþðç áðü ãõáëéóìÝíï ìÜñìáñï êáé áììïâïëÞ, åôáæÝñá ìáóßö îýëï. 218780 cm 125x95x111h Titano (derecha/right/äåîß) 218790 cm 125x95x111h Titano (izquierda/left/áñéóôåñü)

Lego + Titano

Lady + Ego

LADY Repisa y dintel de estonelita roja (Lady UNO) o verde guatemala (Lady DUE).

Bottom edge and beam made of Pink Stonelite (Lady UNO) or Green Guatemala marble (Lady DUE). ÐïäéÜ êáé åôáæÝñá êüêêéíç ôå÷íçôÞ ðÝôñá (Lady UNO) Þ ðñÜóéíï guatemala (Lady DUE). UNO: 240110 cm 87,5x87,5x105h Ego 218760 cm 112x112x115h Status DUE: 240120 cm 87,5x87,5x105h Ego

SAXON/MATRIX Revestimiento angular de mármol rojo asiago.

Corner mounted model made of rough-cut Rosso Asiago marble. ÃùíéáêÞ åðÝíäõóç áðü êüêêéíï ìÜñìáñï. 218950 cm 125x125x122h Acquatondo 22 plano/ flat/ åðßðåäï, Forte 435450 cm 125x125x122h Idro 70 (Matrix) Matrix + Idro 70

48


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.40

Pagina 50

ONDA Espalda, laterales, zócalo inferior de mármol rosa perla envejecido. Repisa y decoraciones de mármol rojo skiros. Sides, dome and lower edges made of pink perlino marble that is brushed and given an antique effect. Bottom edge and inserts made of red skyros marble. ÐëåõñÝò, ìåôþðç, ñß÷ôé áðü êüêêéíï ìáñìáñï óêáðéôóáñéóôü / ðáëáéùìÝíï. ÐïäéÜ êáé Ýíèåôá ìÜñìáñï óêýñïò. 240160 cm 88x88x104h Ego

Onda + Ego

TEMA TEMA UNO, mármol vicentino fresado con repisa de trani pulido. TEMA DOS, mármol rojo asiago con repisa rojo asiago pulido

Tema UNO: rough-cut Vicentini marble with the bottom edge made of polished trani. Tema two, rough-cut Rosso Asiago marble with a bottom edge made of polished Rosso Asiago. Tema UNO, µÜñµáñï óöõñÞëáôï µå åôáæÝñá ãõáëéóµÝíç. Tema DUE, µå êüêêéíï µÜñµáñï ãõáëéóµÝíï êáé ðáãêÜêé. TEMA UNO 219390 Titano con panqueta/with bench/ìå ðÜãêï cm 60x40 (derecha/right/äåîß) 219400 Titano con panqueta/with bench/ìå ðÜãêï cm 60x40 (izquierda/left/áñéóôåñü) TEMA DUE 219000 cm 137x90x116h Titano (derecha/right/äåîß) 219010 cm 137x90x116h Titano (izquierda/left/áñéóôåñü) 219020 Titano con panqueta/with bench/ìå ðÜãêï cm 60x40 (derecha/right/äåîß) 219030 Titano con panqueta/with bench/ìå ðÜãêï cm 60x40 (izquierda/left/áñéóôåñü) 219040 Titano con panqueta/with bench/ìå ðÜãêï cm 90x40 (derecha/right/äåîß) 219050 Titano con panqueta/with bench/ìå ðÜãêï cm 90x40 (izquierda/left/áñéóôåñü) Tema + Titano

49


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.40

Pagina 51

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ MAYA Repisa y decoraciones verticales de mármol amarillo real pulido.

Sides and edges made of sandblasted slightly bronzed marble, a bottom border and vertical checked inserts made of polished royal yellow marble. ÐïäéÜ êáé êÜèåôá Ýíèåôá óêÜêé áðü êßôñéíï ãõáëéóìÝíï ìÜñìáñï. 218850 cm 113x113x108h Forte 218860 cm 136x90x107h Titano (derecha/right/äåîß) 218870 cm 136x90x107h Titano (izquierda/left/áñéóôåñü)

Maya + Forte

TRIS Repisa de mármol trani pulido con decoraciones rojo asiago.

Bottom edge made of polished trani marble with an insert made of rosso asiago. ÐïäéÜ áðü ãõáëéóìÝíï ìÜñìáñï ìå Ýíèåôá êüêêéíï asiago. 219090 cm 112x112x110h Status 240180 cm 90x90x109h Ego Tris + Status

50


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.40

Pagina 52

NOVELLA Pequeño UNO, piedra de vicenza. Small UNO, pietra di vicenza. ÌéêñÜ UNO, vicenza ðÝôñá. 240130 cm 113x113x113h Ego 240690 con banqueta/with bench/ìå ðÜãêï cm 60x43 Pequeño DUE, repisa de trani pulido. Small DUE, bottom edge in polished Trani marble. ÌéêñÜ DUE, åðÝíäõóç ìå ðïäéÜ áðü ãõáëéóìÝíï ìÜñìáñï. 240150 cm 113x113x113h Ego 240140 con banqueta/with bench/ìå ðÜãêï cm 60x43 Medio DUE, repisa de trani pulido. Medium DUE, bottom edge in polished Trani marble. Ìåóáßá DUE, åðÝíäõóç ìå ðïäéÜ áðü ãõáëéóìÝíï ìÜñìáñï. 218900 cm 113x113x113h Status

Novella + Ego

APOLLO Partes del lateral de mármol claro abujardado, repisa pulida y dintel de madera.

Vertical panels made of bush-hammered light coloured marble, polished bottom edge, wooden beams. ÊÜèåôá áðü áíïé÷ôü óêáðéôóáñéóôü ìÜñìáñï, ãõáëéóìÝíç ðïäéÜ, åôáæÝñá áðü îýëï. 432160 cm 130x68x109h Tekno 3. Apollo + Tekno 3

51


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.41

Pagina 53

REVESTIMIENTOS • COVERINGS • ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ SIVIGLIA Partes del lateral de mármol rojo fresado, repisa de mármol claro.

Vertical panels made of red marble with grooved joints, bottom edge made of light coloured marble. ÊÜèåôá áðü êüêêéíï ìÜñìáñï, ðïäéÜ áðü áíïé÷ôü ìÜñìáñï. 430400 cm 105x105x111h Tekno 3

Tarragona + Tekno 2

Siviglia + Tekno 3

TARRAGONA Partes del lateral de mármol rojo fresado, repisa de mármol claro.

Vertical panels made of red marble with grooved joints, bottom edge made of light coloured marble. ÊÜèåôá áðü êüêêéíï ìÜñìáñï, ðïäéÜ áíïé÷ôü ìÜñìáñï. 430820 cm 140x90x113h, Tekno2 (derecha/right /äåîß) 430910 cm 140x90x113h, Tekno2 (izquierda/left /áñéóôåñü)

NANTES Mármol blanco y rojo portugal.

White and Portugal pink marble. Ëåõêü ìÜñìáñï êáé êüêêéíï portogallo. 431560 cm 105x105x112h Tekno 3 Nantes + Tekno 3

52


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.41

Pagina 54

MAGISTER Travertino de diversas tonalidades colocado en mosaico; repisa de mármol bronceado pulido.

Different shade, mosaic travertine, bottom edge made of polished bronzed marble. ÌÜñìáñï äéáöüñùí ÷ñùìáôéêþí ôüíùí óå ìùóáúêü. ÐïäéÜ áðü ìÜñìáñï ìðñïíæÝ ãõáëéóìÝíï. 430860 cm 150x90x110h, Tekno 2 (derecha/right /äåîß) 430920 cm 150x90x110h, Tekno 2 (izquierda/left /áñéóôåñü)

Magister + Tekno 2

IMOLA Revestimiento a pared de piedra natural; dintel de madera maciza.

Natural stone wall covering, solid wood beams. ÊåíôñéêÞ åðÝíäõóç áðü öõóêÞ ðÝôñá. ÅôáæÝñá áðü ìáóßö îýëï. 430750 cm 125x62x104h Ecostar

IMOLA DUE 430760 cm 150x91x113h, Tekno 1 Imola + Ecostar

53


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.41

Pagina 55

ACCESORIOS• ACCESSORIES • ÁÎÅÓÏÕÁÑ

Riga 54 Deco

Luce plano/ flat/ åðßðåäç 54/62 Pellinsert 54 Luce plus 54/62

Cristal 45

Cristal 76/90 - Double

Flat 100/120

CORNISA para instalación de revestimientos /FRAME to combine with coverings / Êïñíßæåò ãéá óõíäõáóìü ìå ôéò åðåíäýóåéò

B2-cm 36x9

B1-cm 36x9

G1-cm 36x3

B3-cm 18x9

Rejas para la ventilación / Ventilation grille / Ðåñóßäåò áÝñá

cm 56

Cristal - Flat

+ Caja aire con ventilador Air box with fan ÔÜìðåñ áÝñá ìå âåíôéëáôÝñ

Firebox® / Luce Plus

Pellinsert 54

Caballete regulable - para instalar sin kit de ventilación Adjustable stand - to be installed without air box Ñõèìéæüìåíï êáâáëÝôï - åãêáôÜóôáóç ÷ùñßò ôÜìðåñ áÝñá

Soporte opcional Support optional ÓôÞñéãìá áîåóïõÜñ

Kit ventilación para transformar Cristal 45-76-90, Flat 100-120 N a ventilación forzada Ventilation kit for transforming Cristal 45-76-90, Flat 100- 120 N to forced ventilation Kit âåíôéëáôÝñ ãéá ìåôáôñïðÞ ôïõ Cristal 45-76-90, Flat 100120 N óå V

min mm 150 - max mm 500

Herramientas para el fuego - curvo Fire utensils - Bend Åñãáëåßá öùôéÜò - Óôñïããõëü

54

Negro Black Ìáýñï

Níquel Nickel Íßêåë

Placa para suelo - curva Floor plate - curved ÐëÜêá äáðÝäïõ óôñïããõëÞ cm 100x120

Tubo aluminio Aluminium pipe ÓùëÞíáò áëïõìéíßïõ Ø 14 cm

Bidón aspira cenizas Ash vacuum cleaner Äï÷åßï áðïññüöçóçò óôÜ÷ôçò

Glasskamin (limpia cristales cerámicos) (ceramic glass cleaner) (êáèáñéóôéêü êåñáìéêþí ôæáìéþí)

Cesta para la leña negra Black log rack ÊáëÜèé îýëùí


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.41

Pagina 56

KIT 1

KIT 2

KIT 3

Solamente en el local de instalación de la chimenea Installation room Ìüíï ãéá ôï ÷þñï ëåéôïõñãßáò åóôßáò

Local chimenea + 1 contiguo 1 room + installation room Xþñïò åóôßáò + 1 ðáñáêåßìåíï

Local chimenea + 2 contiguos 2 rooms + installation room Xþñïò åóôßáò + 2 ðáñáêåßìåíïõò

Luce Luce Plus

Luce Luce Plus

Luce Luce Plus

KIT 1/bis

KIT 2/bis

KIT 3/bis

Solamente en el local de instalación de la chimenea Installation room Ìüíï ãéá ôï ÷þñï ëåéôïõñãßáò åóôßáò

Local chimenea + 1 contiguo 1 room + installation room Xþñïò åóôßáò + 1 ðáñáêåßìåíï

Local chimenea + 2 contiguos 2 rooms + installation room Xþñïò åóôßáò + 2 ðáñáêåßìåíïõò

Cristal 45 - 76 - 90 Flat 100 - 120 Screen 80 - 100

Cristal 45 - 76 - 90 Flat 100 - 120 Screen 80 - 100

Cristal 45 - 76 - 90 Flat 100 - 120 Screen 80 - 100

KIT 4/bis

KIT 5/bis

Local chimenea + 3 contiguos 3 rooms + installation room Xþñïò åóôßáò + 3 ðáñáêåßìåíïé

Local chimenea + 4 contiguos 4 rooms + installation room Xþñïò åóôßáò + 4 ðáñáêåßìåíïé

Cristal 90 Flat 100 - 120

Cristal 90 Flat 100 - 120

55


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.41

Pagina 57

DATOS TÉCNICOS•TECHNICAL DATA•ÔÅXÍÉÊÁ ÓÔÏÉXÅÉÁ

% LxPxH LxWxH ÌxÐxÕ cm

Peso (con embalaje) Weight (with packaging) ÂÜñïò (ìå óõóê.) kg

Potencia Power Éó÷ýò kW

Rango de potencia Power range Äéáêýìáíóç éó÷ýïò min-max kW

Consumo Consumption ÊáôáíÜëùóç min-max kg/h

Canalización aire caliente Air channeling Áåñáãùãïß

Äåõôåñåýïõóá êáýóç

Rendimiento Efficiency Áðüäïóç %

Postcombustión Post-combustion

FUEGOS CERRADOS DE LEÑA / WOOD FIREPLACES/ ÅÓÔÉÅÓ ÎÕËÏÕ SCREEN 80

90x52x93/108 h

187(N)/188(V)

8,5(N)/9(V)

4-12

1,3-3,6

78

SCREEN 100

110x52x93/108 h

226(N)/227(V)

11,5(N)/12(V)

5-15

1,6-5

75

CRISTAL 45

68x64x161 h

260(N)/282(V)

10,5(N)/11(V)

5-15

1,6-5

78

CRISTAL 76

98x65x147 h

308(N)/330(V)

12(N)/12,5(V)

5-15

1,6-5

75

CRISTAL 90

112x65x168 h

368(N)/390(V)

13(N)/13,5(V)

5-15

1,6-5

75

DOUBLE

98x67x147 h

343

12

5-15

1,6-5

68

FLAT 100

125x59x134 h

305(N)/307(V)

10,5(N)/11(V)

5-15

1,6-5

75

FLAT 120

143x59x134 h

367(N)/369(V)

13(N)/14(V)

5-15

1,6-5

75

80x61x144 h

237

10

4-12

1,3-3,6

-

-

71

92x65x147 h

289

10

4-12

1,3-3,6

-

-

71

84x66x147 h

267

10

4-12

1,3-3,6

-

-

71

84x67x147 h

263

10

4-12

1,3-3,6

-

-

71

FORTE

98x60x160 h

298(N)/300(V)

18(N)/19(V)

7-20

2,1-6,6

72,7

EGO

60x60x141 h

197(N)/203(V)

8,5(N)/9(V)

4-11

1,3-3,3

70,5

STATUS

95x60x160 h

271(N)/278(V)

14,5(N)/15(V)

5-16

1,6-5,3

72

TITANO

96x60x160 h

293(N)/303(V)

18(N)/18,5(V)

5-20

1,6-6

72,7

STILE

78x47x174 h

232(N)/237 (V)

11,5(N)/12(V)

4-13

1,2-3,9

71

TEKNO 1-2

95x63,5x155 h

248(N)/252(V)

15(N)/15,4(V)

6-18

2-5

-

72

TEKNO 3

95x62x155 h

238(N)/243(V)

15(N)/15,4(V)

6-18

2-5

-

72

FIRETRONIX

96x67x153 h

305(N)/314(V)

12,5(N)/13(V)

5-15

1,5-4,5

-

83

87x63x153 h

283(N)/292(V)

12,5(N)/13(V)

5-15

1,5-4,5

-

83

87x63x153 h

283(N)/295(V)

12,5(N)/13(V)

5-15

1,5-4,5

-

83

AIRFIRE plano flat door

áíïéã.åðßðåäç

AIRFIRE puerta guillotina plano flat sliding door óõñüì. åðßðåäç

AIRFIRE

puerta guillotina curvo Curved sliding door óõñüì.óôñïããõëÞ

AIRFIRE puerta guillotina prismático prismatic sliding door/ óõñüì.ðñéóìáôéêÞ

Line

FIRETRONIX Arc

FIRETRONIX Poli

56


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

Convección natural Natural convection Öõóéêüò åëêõóìüò

Ventilación forzada Forced ventilation Ìå âåíôéëáôÝñ

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

-

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

-

-

-

-

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

2ventilador 2 fan 2 âåíôéëáôÝñ

300 m3

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

1 ventilador 800 m3 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

1 ventilador 800 m3 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

1 ventilador 1 fan 1 âåíôéëáôÝñ

800 m3

31/05/2010

Salida humo Smoke outlet ¸îïäïò êáðíïý mØ

200 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü 250 hembra female/ èçëõêü 250 hembra female/ èçëõêü 250 hembra female/ èçëõêü 250 hembra female/ èçëõêü 300 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü 250 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü 250 hembra female/ èçëõêü 250 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü 250 hembra female/ èçëõêü 250 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü 200 hembra female/ èçëõêü

**En función del tipo de instalación, considerando 35 kcal/h m

3

12.41

Pagina 58

Volumen calentable Heating capacity Èåñìáéíüìåíïò üãêïò max m3

Tubo Flue êáìéíÜäá mm Ø

Fuego Hearth ÈÜëáìïò êáýóçò

Cornisa Frame êïñíßæá

Ø Salida aire caliente Ø hot air outlet Ø Ýîïäïò æåóôïý áÝñá mm

210(N)/220(V)

Ecokeram®

-

mm 140x2

280(N)/300(V)

Ecokeram®

-

mm 140x2

*

260(N)/270(V)

3-5m 200

5-7m -

>7m -

Ecokeram®

mm 140x2

300(N)/310(V)

3-5m 250

5-7m -

>7m -

Ecokeram®

mm 140x2

325(N)/335(V)

3-5m 250

5-7m -

>7m -

Ecokeram®

mm 140x4

3-5m 250

5-7m -

>7m -

Ecokeram®

mm 140x2

260(N)/270(V)

Ecokeram®

mm 140x4

325(N)/345(V)

Ecokeram®

mm 140x4

300

240

200

refractario refractory/ ðõñßìá÷ï

-

240

200

refractario refractory/ ðõñßìá÷ï

-

240

200

refractario refractory/ ðõñßìá÷ï

-

240

200

refractario refractory/ ðõñßìá÷ï

-

445(N)/470(V)

3-5m 250

5-7m 220

fundición >7m - Cast iron / ÌáíôÝìé

-

mm 140x4

210(N)/220(V)

3-5m 220

5-7m 200

fundición >7m - Cast iron / ÌáíôÝìé

-

mm 140x4

360(N)/370(V)

3-5m 250

5-7m 220

fundición >7m - Cast iron / ÌáíôÝìé

-

mm 140x4

445(N)/455(V)

3-5m 250

5-7m 220

fundición >7m - Cast iron / ÌáíôÝìé

-

mm 140x4

280(N)/300(V)

3-5m 250

5-7m 220

fundición >7m 200 Cast iron / ÌáíôÝìé

-

mm 140x4

370(N)/380(V)

3-5m 250

>5m 220

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

-

mm 140x2

370(N)/380(V)

3-5m 250

>5m 220

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

-

mm 140x2

310(N)/325(V)

Ecokeram®

mm 140x4

310(N)/325(V)

Ecokeram®

mm 140x4

310(N)/325(V)

Ecokeram®

mm 140x4

• Depending on the type of system, considering 35 kcal/h m3 • ÁíÜëïãá ôçí åãêáôÜóôáóç, áðïäï÷Þ 35 kcal/h/m3

57


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.41

Pagina 59

DATOS TÉCNICOS•TECHNICAL DATA•ÔÅXÍÉÊÁ ÓÔÏÉXÅÉÁ

% LxPxH LxWxH ÌxÐxÕ cm

Peso (con embalaje) Weight (with packaging) ÂÜñïò (ìå óõóê.) kg

Potencia Power Éó÷ýò kW

Rango de potencia Power range Äéáêýìáíóç éó÷ýïò min-max kW

Consumo Consumption ÊáôáíÜëùóç min-max kg/h

Canalización aire caliente Air channelling Áåñáãùãïß

Postcombustión Post-combustion Äåõôåñåýïõóá êáýóç

Rendimiento Efficiency Áðüäïóç %

INSERTABLES DE LEÑA /WOOD INSERTS/ ÊÁÓÅÔÅÓ ÎÕËÏÕ LUCE PLUS LUCE 54

65x45x56 h

123(N)/126 (V)

10(N)/10,5(V)

4-13

1,3-4,3

77

70x50x65 h

141(N)/144 (V)

11,5(N)/12(V)

4-13

1,3-4,3

72

65x48x56 h

140 (V)

10,5(V)

4-13

1,3-4,3

72

curvo/ curved/óôñïããõëÞ

70x54x65 h

161 (V)

12(V)

4-13

1,3-4,3

72

DECO

65x45x54 h

124(V)

10,5(V)

4-13

1,3-4,3

72

PIANA

69x49x66 h

144 (N)/149 (V)

11,5(N)/12(V)

4-13

1,3-4,3

72

RIGA 54

65x45x54 h

111 (V)

10,5(V)

4-13

1,3-4,3

77

TONDA

69x54x66 h

158 (V)

12(V)

4-13

1,3-4,3

72

76x45x54 h

151(N)/155(V)

12,5(N)/13(V)

5-15

2-5

-

70,5

plano/flat/ åðßðåäç

LUCE PLUS LUCE 62 plano/flat/ åðßðåäç

LUCE 54 curvo/ curved/óôñïããõëÞ

LUCE 62

ECOSTAR plano/flat/ åðßðåäç

% LxPxH LxWxH ÌxÐxÕ cm

Peso (con embalaje) Weight (with packaging) ÂÜñïò (ìå óõóê.) kg

Depósito Hopper ÑåæåñâïõÜñ kg

Potencia Power Éó÷ýò kW

Rango de potencia Power range Äéáêýìáíóç éó÷ýïò min/max kW

Consumo Consumption ÊáôáíÜëùóç min/max kg/h

Canalización aire caliente Air channelling Áåñáãùãïß

Rendimiento Efficiency Áðüäïóç %

INSERTABLES DE PELLET/ PELLET INSERTS/ ÊÁÓÅÔÅÓ PELLET PELLINSERT 54

73x54x60/116

176

15

8

4,8-8

0,7-1,8

-

89,1

PELLBOX SCF

79x50x93/118

203

25

10

5-10

1,1-2,2

90,34

58


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

Convección natural Natural convection Öõóéêüò åëêõóìüò

Ventilación forzada Forced ventilation Ìå âåíôéëáôÝñ

-

-

-

-

-

Autonomía Autonomy Áõôïíïìßá min-max h

Salida humo Smoke outlet ¸îïäïò êáðíïý mØ

8-21

Macho male/ áñóåíéêü

11-23

Macho male/ áñóåíéêü

31/05/2010

Salida humo Smoke outlet ¸îïäïò êáðíïý mØ

12.41

Pagina 60

Volumen calentable Heating capacity Èåñìáéíüìåíïò üãêïò max m3

Tubo Flue êáìéíÜäá mm Ø

Fuego Hearth ÈÜëáìïò êáýóçò

Cornisa Frame êïñíßæá

Ø Salida aire caliente Ø hot air outlet Ø Ýîïäïò æåóôïý áÝñá mm

240(N)/260(V)

h<2m - h<4m 200 - 160

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

mm 140x2

280(N)/300(V)

h<2m - h<4m 200 - 160

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

mm 140x2

260(V)

h<2m - h<4m 200 - 160

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

mm 140x2

300(V)

h<2m - h<4m 200 - 160

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

mm 140x2

260

h<2m - h<4m 200 - 160

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

opcional optional áîåóïõÜñ

mm 140x2

280(N)/300(V)

h<2m - h<4m 200 - 160

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

mm 140x2

260

h<2m - h<4m 200 - 160

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

opcional optional áîåóïõÜñ

300

h<2m - h<4m 200 - 160

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

Macho male/ áñóåíéêü

310(N)/325(V)

-

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

Volumen calentable Heating capacity Èåñìáéíüìåíïò üãêïò max m3

Mando a distancia Remote control/Radio control Ôçëåêïíôñüë

Programador horario Hourly programmer Ùñéáßïò ðñïãñáììáôéóôÞò

Fuego Hearth ÈÜëáìïò êáýóçò

Cornisa Frame êïñíßæá

Ø Salida aire caliente Ø hot air outlet Ø Ýîïäïò æåóôïý áÝñá mm

190

En dotación supplied ðåñéëáìâÜíåôáé

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

-

240

En dotación supplied ðåñéëáìâÜíåôáé

fundición Cast iron / ÌáíôÝìé

100

*

200 Macho male/ áñóåíéêü

200 Macho male/ áñóåíéêü

200 Macho male/ áñóåíéêü

200 Macho male/ áñóåíéêü

200 Macho male/ áñóåíéêü

200 Macho male/ áñóåíéêü

200 Macho male/ áñóåíéêü

200 Macho male/ áñóåíéêü

200

**

80

80

**En función del tipo de instalación, considerando 35 kcal/h m

3

mm 140x2

mm 140x2

mm 140x2

• Depending on the type of system, considering 35 kcal/h m3 • ÁíÜëïãá ôçí åãêáôÜóôáóç, áðïäï÷Þ 35 kcal/h/m3

59


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.41

Pagina 61

DISEÑOS TÉCNICOS• TECHNICAL DRAWINGS•ÔÅXÍÉÊÁ FUEGOS CERRADOS / FIREPLACES/ ÅÓÔÉÅÓ CRISTAL 45

CRISTAL 76/90

DOUBLE

FIRETRONIX LINE

FLAT 100 - 120

Ø 20

50

134

147 67

59

22

27

62

62/74

60

4

4

68

98

125/143

40

40

40

38

98/112

76 45

FIRETRONIX ARC

100/121

76/90

FIRETRONIX POLI

AIRFIRE

AIRFIRE plano flat door/ áíïéã.åðßðåäï

TEKNO 1/2

puerta guillotina prismático prismatic sliding door ðñéóìáôéêÞ ðüñôá

TEKNO 3

33

2

54

62

7 53 155 39

46,5

56,5 63,5 7

8 26

10

10

75 95

5,5

46,5 84

5,5

AIRFIRE puerta guillotina

AIRFIRE puerta guillotina

curvo/curved sliding door/ ðüñôá óôñïããõëÞ

plano/ flat sliding door/ åðßðåäç ðüñôá

FORTE

Ø 25

95

60

Ø 20

Ø 30

Ø 25

61

26

80

161

147/168

Ø 25

EGO


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.41

Pagina 62

ÓXÅÄÉÁ FUEGOS CERRADOS / FIREPLACES/ ÅÓÔÉÅÓ STATUS

TITANO

INSERTABLES/ INSERTS/ ÊÁÓÅÔÅÓ

STILE

SCREEN 80 SCREEN 100

ECOSTAR PLANA/ FLAT/ ÅÐÉÐÅÄÇ

52

29-44

93-108

62

Ø 20

90/110

INSERTABLES/INSERTS/ ÊÁÓÅÔÅÓ LUCE 54/62

LUCE 54/62

plano/flat/ åðßðåäç

curvo/curved/óôñïããõëÞ

5 3 12 41/50 61/68 3/6

3/6

42/44 48/54

42/44 45/50

30

3

14,5/17

36

13/17

PELLINSERT 54

PELLBOX SCF Ø8

17 3

93/118

61,5

Ø8

33

RIGA 54

13

7

8

73

50

39/43

46

13

60

13

7

PIANA

5/3

5/3 5 3 12 41/50 61/68

5/3 39/43

45/50

30/32

21/26

13

42/44

3/6

65/70 75/80

54

TONDA

65/70 75/80

4

39/43 13

42/44 3/6 45/50

30/32

21/26

13

Ø 20

5 3 12 41/50 61/68

61/68

5 3 12

41/50 5/3

Ø 20

65/70 75/80

65/70 75/80

DECO

prismático/ prismatic/ ðñéóìáôéêÞ

4

Ø 20

Ø 20

LUCE 54/62

3/4

LUCE PLUS 54/62

7

65 79

7

* mecanismo toma aire externo / External air mechanism / ìç÷áíéóìüò ðáñï÷Þò åîùôåñéêïý áÝñá 61


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.41

Pagina 63


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE_ristampa_sett2011.qxp

20/09/2011

14.39

Pagina 64

645620

5.09.11/A

CALDERAS Y CHIMENEAS DE AGUA DE PELLET Y LEÑA WOOD AND PELLET BURNING BACK BOILER STOVES AND FIREPLACES ÔÆÁÊÉÁ ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ÊÁÉ ËÅÂÇÔÅÓ PELLET ÊÁÉ ÎÕËÏÕ

Distribuidor: Dealer: ÄéáíïìÞ:


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

25/05/2010

15.48

Pagina 65

CHIMENEAS Y CALDERAS•THERMO FIREPLACES AND BOILERS•ÔÆÁÊÉÁ ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ÊÁÉ ËÅÂÇÔÅÓ SISTEMAS CENTRALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE: DECORAN CON ESTILO, CALIENTAN COMO CALDERAS. Las chimeneas de agua y calderas Edilkamin se conectan a los radiadores de toda la casa, aun haber ya de existentes, y gracias a kits predeterminados para ello permiten producir agua caliente sanitaria para baños y cocina. Ya sea con el uso de pellet o de leña, combustibles ecológicos y económicos, llegan a ser una gran fuente de calor y de ahorro! Las chimeneas de agua y calderas están preparadas para integrar el uso de paneles solares o paneles radiantes del suelo, creando un sistema de tres circuitos (1-2-3). También se pueden usar en combinación con un púfer (4) y paneles solares (5).

CENTRALISED SYSTEMS FOR HOT WATER PRODUCTION: FURNISHING WITH STYLE, HEATING LIKE BOILERS. Edilkamin thermo fireplaces and boilers connect to all home radiators (even those already installed) and, thanks to special kits, produce hot sanitary water for bathrooms and kitchens as well. Moreover, with the use of pellets and wood, environmentally friendly and economic fuels, they become a source of heat and savings! The thermo fireplaces and boilers are suitable for integrated use with solar panels or floor heating panels, creating a 3- circuit system (1-2-3). They can also be used together with a buffer tank (4) and solar panels (5).

ÁËÇÈÉÍÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÈÅÑÌÁÍÓÇÓ ÌÅ ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÆÅÓÔÏÕ ÍÅÑÏÕ: ÄIÁÊÏÓÌÏÕÍ ÌÅ ÓÔÕË, ÆÅÓÔÁÉÍÏÕÍ ÓÁÍ ËÅÂÇÔÅÓ. Ôá ôæÜêéá êáëïñéöÝñ êáé ïé ëÝâçôåò Edilkamin óõíäÝïíôáé µå ôï äßêôõï ôùí óùµÜôùí ôïõ óðéôéïý, áêüµç êáé áí áõôü ðñïûðÜñ÷åé êáé µå ôá åéäéêÜ kit µðïñïýµå íá Ý÷ïõµå êáé æåóôü íåñü ÷ñÞóçò ãéá ôï µðÜíéï êáé ôç êïõæßíá. µå ôç ÷ñÞóç ôïõ îýëïõ, ïéêïëïãéêü êáé ïéêïíïµéêü êáýóéµï, ãßíïíôáé ðçãÞ èåñµüôçôáò êáé ïéêïíïµßáò! Ôá ôæÜêéá êáëïñéöÝñ êáé ïé ëÝâçôåò µðïñïýí íá óõíåñãáóôïýí êáé íá ïëïêëçñþóïõí ôá çëéáêÜ ðÜíåë Þ ôçí åíäïäáðÝäéá èÝñµáíóç äçµéïõñãþíôáò Ýíá óýóôçµá êõêëþµáôïò. (1-2-3). Åðßóçò µðïñïýí íá ÷ñçóéµïðïéçèïýí óå óõíäõáóµü µå (4) êáé çëéáêÜ ðÜíåë (5). 1 radiadores • radiators • óþìáôá 2 paneles del suelo • floor panels• åíäïäáðÝäéá èÝñìáíóç 3 agua caliente sanitaria (kits disponibles) • sanitary hot water (kits available)• æåóôü íåñü ÷ñÞóçò (äéáèÝóéìá kit) 4 púfer • buffer tank• puffer 5 paneles solares • solar panels • çëéáêïß óõëëÝêôåò

5

1 1 3 3

4

2

Chimeneas de agua o calderas Thermo fireplaces or boilers ÔæÜêé êáëïñéöÝñ Þ ëÝâçôáò

2


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.42

Pagina 66

INSTALACIÓN • INSTALLATION • Ç ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ A VASO ABIERTO Edilkamin ha previsto el uso de kits para la instalación, creados para las situaciones de instalación más frecuentes.

OPEN TANK Edilkamin provide installation kits, designed for the most common systems.

ÌÅ ÁÍÏÉXÔÏ ÄÏXÅÉÏ ÄÉÁÓÔÏËÇÓ Ç Ådilkamin ðñïâëÝðåé ôç ÷ñÞóç ôùí kit ó÷åäéáóìÝíùí ãéá ôéò ðéï êïéíÝò ðåñéðôþóåéò.

A VASO CERRADO Las chimeneas de agua y calderas en versión CS están dotadas de serpentina de intercambio térmico accionada por una válvula de seguridad. La serpentina garantiza seguridad, permitiendo el enfriamiento en caso de sobrecarga o black-out.

CLOSED TANK CS version thermo fireplaces and boilers are equipped with a heat transfer coil activated by the safety valve. This coil guarantees safety, allowing cooling in the event of overloads or black-outs. Edilkamin provide kit 5 and kit 6 for the most common systems.

ÌÅ ÊËÅÉÓÔÏ ÄÏXÅÉÏ ÄÉÁÓÔÏËÇÓ Ôá ôæÜêéá êáëïñéöÝñ êáé ïé ëÝâçôåò êëåéóôïý äï÷åßïõ, ôýðïò CS, äéáèÝôïõí óåñðáíôßíá èåñìéêÞò áíôáëëáãÞò ðïõ åíåñãïðïéåßôáé áðü âáëâßäá áóöáëåßáò. Ç óåñðáíôßíá åããõÜôáé áóöÜëåéá, øý÷ïíôáò óå ðåñßðôùóç õðåñâïëéêÞò öüñôùóçò ìå îýëá Þ äéáêïðÞò ôïõ ñåýìáôïò. Ç Edilkamin ðñïâëÝðåé ôç ÷ñÞóç ôùí kit 5 e kit 6 ãéá ôéò ðéï óõ÷íÝò ðåñéðôþóåéò åêáôÜóôáóçò.

Ejemplo instalación A VASO ABIERTO OPEN TANK installation example ÐáñÜäåéãìá åãêáôÜóôáóçò: ÌÅ ÁÍÏÉXÔÏ ÄÏXÅÉÏ

Chimeneas de agua combinada con caldera de gas Thermo fireplaces combined with gas boiler ÔæÜêé êáëïñéöÝñ óå óõíäõáóìü ìå ëÝâçôá áåñßïõ

Chimeneas de agua como única fuente de calor Thermo fireplaces as the only source of heat ÔæÜêé êáëïñéöÝñ ìïíáäéêÞ ðçãÞ èÝñìáíóçò

SUMARIO SUMMARY ÐÅÑÉÅXÏÌÅÍÁ

LEÑA • WOOD • ÎÕËÏÕ Idro Acquatondo Thermofire Energy Power

PELLET Ottawa Ek 17-29-45

4-5 6-7 8-9 10-11 10-11

12 13

Ejemplo instalación A VASO CERRADO CLOSED TANK installation example ÐáñÜäåéãìá åãêáôÜóôáóçò: ÌÅ ÊËÅÉÓÔÏ ÄÏXÅÉÏ

Chimeneas de agua combinada con caldera de gas Thermo fireplaces combined with gas boiler ÔæÜêé êáëïñéöÝñ óå óõíäõáóìü ìå ëÝâçôá áåñßïõ

Accesorios Accessories ÁîåóïõÜñ

14

Kit de instalación Installation kit Kit åãêáôÜóôáóçò

15

Datos técnicos Technical data Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá

16-17

Diseños técnicos Technical drawings Ôå÷íéêÜ ó÷Ýäéá

18-19

Leyenda símbolos Symbols key Óõìâïëéóìïß

16-17

Chimeneas de agua como única fuente de calor Thermo fireplaces as the only source of heat ÔæÜêé êáëïñéöÝñ ìïíáäéêÞ ðçãÞ èÝñìáíóçò

3


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.42

Pagina 67

IDRO CHIMENEA DE AGUA DE LEÑA

IDRO 30-IDRO 30/CS

Modernas chimeneas de agua con funcionamiento a leña que sustituyen o colaboran con las tradicionales calderas de gas, permitiendo un ahorro, hasta un 40%, sobre los costes de calefacción. Además de calentar toda la casa pueden producir agua caliente para los aparatos sanitarios. Todos los modelos están preparados para colocar un asador.

cm 65x53x99 h

min 1,7 - max 5,3 kg/h

14,2 kW

360 m3

al agua/ water/ óôï íåñü

Características: • estructura de acero de fuerte espesor hecha con máquinas robotizadas • mando automático mecanismo by-pass humos • cristal cerámico resistente a un shock térmico 800ºC • registro de regulación aire combustión Disponible en dos versiones: a vaso abierto; a vaso cerrado (CS), con serpentina y válvula de seguridad incorporadas.

8,5 kW

IDRO 50-IDRO 50/CS

*

cm 79x66x138 h

min 2,3 - max 6,6 kg/h

THERMO FIREPLACES

18 kW

440 m3

Modern wood burning fireplaces with back boiler operation that replaces or works alongside traditional gas and oil boilers, allowing savings of up to 40% on heating costs. In addition to heating the whole house, they can produce hot water for domestic appliances.

12,6 kW

al agua/ water/ óôï íåñü

IDRO 70

All models come with a rotisserie attachment.

ID

Characteristics: • thick, robot welded steel structure • automatic smoke by-pass control mechanism • Ceramic glass resistant to thermal shock up to 800 °C. • air combustion adjustment damper.

cm 80x68x138 h

min 2,6 - max 8,3 kg/h

23 kW

560 m3

al agua/ water/ óôï íåñü

Available in 2 versions: open tank closed tank (CS) with incorporated coil and safety valve

16,1 kW

*.

ÔÆÁÊÉÁ ÊÁËÏÑÉÖÅÑ

IDRO 100

ÌïíôÝñíåò åóôßåò îýëïõ ðïõ áíôéêáèéóôïýí Þ óõíäõÜæïíôáé µå ôïõò ðáñáäïóéáêïýò ëÝâçôåò áåñßïõ, êÜíïõí µåãÜëç ïéêïíïµßá, Ýùò êáé 40%,óôï êüóôïò èÝñµáíóçò. Åêôüò áðü ôï íá èåñµáßíïõí üëï ôï óðßôé, µðïñïýí íá ðáñÜãïõí æåóôü íåñü ÷ñÞóçò ãéá ôï µðÜíéï êáé ôç êïõæßíá.

cm 99x80x138 h

min 3,3 - max 10 kg/h

27 kW

660 m3

¼ëá ôá µïíôÝëá äéáèÝôïõí õðïäï÷Þ ãéá óïýâëá.

al agua/ water/ óôï íåñü

÷áñáêôçñéóôéêÜ: • áôóÜëéíç åíéó÷õµÝíç êáôáóêåõÞ µå êïëëÞóåéò áðü ñïµðüô • áõôüµáôïò µç÷áíéóµüò åêôñïðÞò, by-pass, ôïõ êáðíïý • êåñáµéêü ôæܵé ãéá èåñµéêü óïê óôïõò 800°C • ðåñóßäá ñýèµéóçò ôïõ áÝñá êáýóçò. ÄéáèÝóéµá óå äýï ôýðïõò: µå áíïé÷ôü äï÷åßï äéáóôïëÞò µå êëåéóôü äï÷åßï äéáóôïëÞò (CS), µå åíóùµáôùµÝíç óåñðáíôßíá êáé âáëâßäá áóöáëåßáò.

*

18,8 kW Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 16-17

VASO ABIERTO/ OPEN TANK/ ÁÍÏÉXÔÏ ÄÏXÅÉÏ 626160 269840 430370 430380

*

Idro Idro Idro Idro

30 50 una puerta/ single door/ ìéá ðüñôá 70 dos puertas/ two doors/ äýï ðüñôåò 100 dos puertas/ two doors/ äýï ðüñôåò

VASO CERRADO/ CLOSED TANK/ ÊËÅÉÓÔÏ ÄÏXÅÉÏ 627000 Idro 30/CS 434020 Idro 50/CS una puerta/ single door/ ìéá ðüñôá

4


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

IDRO 30 una puerta IDRO 30/CS una puerta (foto) IDRO 30 single door IDRO 30/CS single door (photo) IDRO 30 áíïéãüìåíç ðüñôá IDRO 30/CS áíïéãüìåíç ðüñôá (öùôï)

31/05/2010

12.42

IDRO 50 una puerta (foto) IDRO 50/CS una puerta IDRO 50 single door ( photo) IDRO 50/CS single door IDRO 50 áíïéãüìåíç ðüñôá (öùôï) IDRO 50/CS áíïéãüìåíç ðüñôá

Pagina 68

IDRO 70 dos puertas IDRO 70 two doors IDRO 70 áíïéãüìåíåò ðüñôåò

IDRO 100 dos puertas IDRO 100 two doors IDRO 100 áíïéãüìåíåò ðüñôåò

Quadro + Idro 30

5


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.42

Pagina 69

ACQUATONDO CHIMENEA DE AGUA DE LEÑA

ACQUATONDO 22

Las características • • • • • • • • • • •

PLANO - FLAT - ÅÐÉÐÅÄÏ PRISMÁTICO - PRISMATIC - ÐÑÉÓÌÁÔÉÊÏ CURVO - CURVED - ÓÔÑÏÃÃÕËÏ

Estructura e interior de acero, base fuego de fundición. Guías silenciosas. Mano fría, pies regulables opcionales. Perfil en el borde del aparato, para conectar con la repisa de los revestimientos. Estructura de acero de fuerte espesor. Cristal cerámico resistente a un shock térmico de 800ºC. Registro de regulación aire combustión. Mecanismo toma aire externo opcional. Fuego circular y profundo, adaptado para poder cocinar. Rustidor opcional. Serpentina y válvula de seguridad incorporadas para las versiones a vaso cerrado (CS).

cm 80x68x138 h cm 75x68x138 h cm 74x76x138 h

min 2,5 - max 8,5 kg/h

23 kW

560 m3

al agua/ water/ óôï íåñü

16,1 kW

*

El funcionamiento By-pass humos automático. Con la puerta abierta durante el encendido, el registro humos se abre para permitir a los humos de llegar hasta la tubería. Cuando la combustión está en marcha, cerrando la puerta se cierra en automático el registro de humos: los humos ceden así calor a las intercapas y al tubo intercambiador.

*

WOOD BURNING THERMO FIREPLACES

ACQUATONDO 29

The characteristics • Steel hearth, fire bed and cast iron ash grid. • Silent guides. • Cold handle, adjustable feet optional. • Profile on hearth edge to connect with the covering border. • Thick steel structure. • 800°C thermal shock resistant ceramic glass . • Combustion air adjustment damper. • Mechanism for external air intake. • Circular, deep hearth, suitable for cooking. • Spit optional. • Closed tank version (CS) are equipped with a built-in coil and safety valve.

PLANO - FLAT - ÅÐÉÐÅÄÏ PRISMÁTICO - PRISMATIC - ÐÑÉÓÌÁÔÉÊÏ UN LADO ABIERTO - GLASS ON ONE SIDE - ÄÕÏ ÏØÅÙÍ

cm 99x80x138 h cm 92x80x138 h cm 99x78x138 h

min 3 - max 10 kg/h

27 kW

660 m3

al agua/ water/ óôï íåñü

18,8 kW

*

Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 16-17

Operation Automatic smoke by-pass. The smoke damper opens when the door is open during ignition so as to allow the smoke to reach the chimney flue. When combustion begins, the smoke damper closes automatically when the door is closed: the smoke then releases heat into the hollow space and exchanger pipe.

ÔÆÁÊÉÁ ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ÎÕËÏÕ Ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ

• Ðëáßóéï êáé èÜëáµïò êáýóçò áðü áôóÜëé, âÜóç öùôéÜò µáíôݵé. • Ïäçãïß áèüñõâïé. • ×åñïýëé êñýï, ñõèµéæüµåíá ðüäéá áîåóïõÜñ. • Ðñïößë åóôßáò ãéá óýíäåóç µå ôçí ðïäéÜ ôçò åðÝíäõóçò. • Ðëáßóéï áðü áôóÜëé µåãÜëïõ ðÜ÷ïõò. • Êåñáµéêü ôæܵé èåñµéêïý óïê óôïõò 800°C. • Ôܵðåñ ñýèµéóçò áÝñá êáýóçò. • Ìç÷áíéóµüò ðáñï÷Þò åîùôåñéêïý áÝñá áîåóïõÜñ. • Óôñïããõëüò êáé âáèýò èÜëáµïò êáýóçò, êáôÜëëçëïò êáé ãéá øÞóéµï. • Óïýâëá áîåóïõÜñ. • ÅíóùµáôùµÝíç óåñðáíôßíá êáé âáëâßäá áóöáëåßáò ãéá ôïõò ôýðïõò µå êëåéóôü äï÷åßï äéáóôïëÞò (CS).

*

Ç ëåéôïõñãßá By-pass êáðíþí áõôüµáôï. Ìå áíïé÷ôÞ ðüñôá, êáôÜ ôï Üíáµµá, ôï ôܵðåñ êáðíïý áíïßãåé ãéá íá öåýãïõí ïé êáðíïß óôçí êáµéíÜäá. ¼ôáí ç êáýóç áñ÷ßóåé, êëåßíïíôáò ôçí ðüñôá êëåßíåé áõôüµáôá êáé ôï ôܵðåñ êáðíïý. Ï êáðíüò áðïäßäåé Ýôóé èåñµüôçôá óôá ôïé÷þµáôá êáé óôï óùëÞíá áíôáëëÜêôç.

6

VASO ABIERTO/ OPEN TANK/ ÁÍÏÉXÔ¼ ÄÏXÅÉÏ 240520 Acquatondo 22 plano / flat/ åðßðåäï 240550 Acquatondo 29 plano / flat/ åðßðåäï 240530 Acquatondo 22 prismático / prismatic/ ðñéóìáôéêü 240560 Acquatondo 29 prismático / prismatic/ ðñéóìáôéêü 240980 Acquatondo 22 curvo /curved / óôñïããõëü 262980 Acquatondo 29 abierto un lado dcha / glass on one side right/ äýï üøåùí äåîß 262970 Acquatondo 29 ierto un lado izda / glass on one side left/ äýï üøåùí áñéóôåñü VASO CERRADO/ CLOSED TANK / ÊËÅÉÓÔÏ ÄÏXÅÉÏ 278150 Acquatondo 22 CS plano / flat/ åðßðåäï 255390 Acquatondo 29 CS plano / flat/ åðßðåäï 276350 Acquatondo 29 CS prismático / prismatic/ ðñéóìáôéêü


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.42

Pagina 70

Gran ahorro respecto a los combustibles tradicionales. Big savings compared to traditional fuels. ÌåãÜëç ïéêïíïìßá óõãêñéôéêÜ ìå ôá ðáñáäïóéáêÜ êáýóéìá.

Plano Flat Åðßðåäï

Prismático Prismatic Ðñéóìáôéêü

Curvo Curved Óôñïããõëü

Abierto un lado (izda) Glass on one side (left) Äýï üøåùí (áñéóôåñü)

Silver + Acquatondo

7


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.42

Pagina 71

THERMOFIRE THERMOFIRE está disponible en 2 modelos y en 2 versiones (instalación a vaso abierto o a vaso cerrado).

LAS CARACTERÍSTICAS • Estructura de acero. • Fuego de refractario de gran espesor para una combustión ideal a altas temperaturas. • Serpentina y válvula de seguridad incorporadas para las versiones a vaso cerrado (CS). • Regulador electrónico opcional. • Guías silenciosas. • Mano fría, pies regulables. • Perfil en el borde del aparato, para conectar con la repisa de los revestimientos. • Cristal cerámico resistente a un shock térmico de 800ºC. • Registro de regulación aire combustión. • Salida humos O20 cm superior o posterior.

PLANO - FLAT DOOR - ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ ÅÐÉÐÅÄÇ PUERTA GUILLOTINA PLANO - FLAT SLIDING DOOR ÓÕÑÏÌÅÍÇ ÅÐÉÐÅÄÇ ÐÏÑÔÁ

cm 80x65x187 h - plano/ flat door/ áíïéãüìåíç åðßðåäç ðüñôá cm 92x68x187 h - puerta guillotina plano/ flat sliding door/ óõñüìåíç åðßðåäç ðüñôá

14,8 kW al agua/ water/ óôï íåñü 9 kW

min 1,7 - max 5,3 kg/h

EL FUNCIONAMIENTO El agua, contenida en un intercambiador tubular colocado sobre el fuego, se calienta por los humos de la combustión: los humos alcanzan una temperatura altísima que ceden al agua. El resultado es doble: • Alto rendimiento 85%, que reduce consumo y costes. • Hasta 150 m2 de superficie calentable.

400 m3 Leyenda símbolos pág. / Symbols key pages / Óõìâïëéóìïß óåë. 16-17

Ø 200

THERMOFIRE is available in two different versions open tank (vented) installation and closed tank (pressurized) installation.

THE CHARACTERISTICS

A

• Steel structure. • Thick refractory hearth for ideal combustion at high temperatures. • Closed tank versions (CS) are equipped with a built-in coil and safety valve • Electronic controller optional • Silent guides • Cold handle, adjustable feet • Profile on hearth edge to connect with the covering board • 800 °C thermal shock resistant ceramic glass • Combustion air adjustment damper • Smoke outlet Ø20 cm upper or back.

B

OPERATION The water, contained in one of the tubular band exchangers placed above the hearth, is heated by the combustion smoke: the smoke reaches a very high temperature, which is then transmitted to the water. The result is double: • 85% high efficiency, which reduces consumption and costs. • Heating capacity up to 150 m².

C

THERMOFIRE åßíáé äéáèÝóéµï óå 2 µïíôÝëá êáé 2 ôýðïõò (åãêáôÜóôáóç µå áíïé÷ôü Þ µå êëåéóôü äï÷åßï äéáóôïëÞò).

D

Ôá ÷áñáêôçñéóôéêÁ • Ðëáßóéï áðü áôóÜëé. • ÈÜëáµïò êáýóçò áðü ðõñßµá÷ï µåãÜëïõ ðÜ÷ïõò ãéá Üñéóôç êáýóç óå õøçëÝò èåñµïêñáóßåò. • ÅíóùµáôùµÝíç óåñðáíôßíá êáé âáëâßäá áóöáëåßáò ãéá ôïõò ôýðïõò µå êëåéóôü äï÷åßï (CS). • Çëåêôñïíéêüò ðßíáêáò áîåóïõÜñ. • Áèüñõâïé ïäçãïß. • ×åñïýëé êñýï, ñõèµéæüµåíá ðüäéá. • Ðñïößë åóôßáò ãéá óýíäåóç µå ôçí ðïäéÜ ôçò åðÝíäõóçò. • Êåñáµéêü ôæܵé èåñµéêïý óïê óôïõò 800°C. • Ðåñóßäá ñýèµéóçò áÝñá êáýóçò. • ¸îïäïò êáðíïý Ø 20 cm áðü åðÜíù Þ ðßóù.

Ç ëåéôïõñãßá Ôï íåñü, ðïõ âñßóêåôáé óôïí áíôáëëÜêôç ðÜíù áðü ôï èÜëáµï êáýóçò, æåóôáßíåôáé áðü ôïõò êáðíïýò ôçò êáýóçò: Ï êáðíüò öôÜíåé óå ðÜñá ðïëý õøçëÝò èåñµïêñáóßåò êáé óôç óõíÝ÷åéá áðïäßäåé ôç èåñµüôçôá óôï íåñü. Ôï áðïôÝëåóµá åßíáé äéðëü: • ÕøçëÞ áðüäïóç 85%, ðïõ µåéþíåé ôçí êáôáíÜëùóç êáé ôï êüóôïò. • Èåñµáéíüµåíç åðéöÜíåéá Ýùò 150 m 2

8

A)

Intercambiador producción agua caliente Exchanger for hot water production ÁíôáëëÜêôçò ðáñáãùãÞò æåóôïý íåñïý

C) Interior de refractario

B)

D)

Aire secundario y limpieza cristal Secondary air and glass cleaning ÄåõôåñïãåíÞò áÝñáò êáé êáèáñéóìïý ôæáìéïý

Refractory hearth ÈÜëáìïò êáýóçò ðõñßìá÷ïò Aire primario de combustión Primary combustion air ÐñùôïãåíÞò áÝñáò êáýóçò

VASO ABIERTO/ OPEN TANK/ ÍÏÉXÔ¼ ÄÏXÅÉÏ 612930 Thermofire plano/ flat door/ áíïéã. ðüñôá åðßðåäç 612950 Thermofire puerta guillotina plano/flat sliding door/óõñüìåíç åðßðåäç VASO CERRADO/ CLOSED TANK/ ÊËÅÉÓÔÏ ÄÏXÅÉÏ 612940 Thermofire CS plano/ flat door/ áíïéã. ðüñôá åðßðåäç 612960 Thermofire CS puerta guillotina plano/ flat sliding door /óõñüìåíç åðßðåäç


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

Plano Flat door Áíïéãüìåíç ðüñôá åðßðåäç

12.42

Pagina 72

Puerta guillotina plano Flat slidind door Óõñüìåíç åðßðåäç

White + Thermofire

9


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.42

Pagina 73

CALDERAS DE LEÑA•WOOD BOILERS•ËÅÂÇÔÅÓ ÎÕËÏÕ Calderas de fundición de tecnología puntera con fuego a geometría regular que maximiza la carga de combustión. Garantizan bajas emisiones y un elevado rendimiento de la combustión. Disponibles kits para transformación de versión a vaso abierto a versión a vaso cerrado.

Advanced technology cast iron boilers with regular-shaped hearth that maximize combustion load. Guaranteed low emissions and high combustion efficiency. Special kits available for transforming from an open tank to a closed tank version. ÌáíôåìÝíéïé ëÝâçôåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ìå èÜëáìï êáýóçò ó÷åäéáóìÝíï ãéá ìÝãéóôç öüñôùóç ôçò êáýóçò. Åããõþíôáé ÷áìçëÝò åêðïìðÝò êáé õøçëÝò áðïäüóåéò. ÕðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá kit ãéá ìåôáôñïðÞ áðü áíïé÷ôü óå êëåéóôü äï÷åßï äéáóôïëÞò.

ENERGY Tecnología tradicional a 3 giros de humo.

ENERGY 4 modelos disponibles/ 4 models available / 4 äéáèåóéìá ìïíôåëá:

ENERGY 21

ENERGY 26

cm 60x53x96 h

cm 60x63x96 h

21 kW

26 kW

510 m3

630 m3

ENERGY 30

ENERGY 34

3 smoke revolutions technology. cm 60x75x96 h

cm 60x85x96 h

30 kW

34 kW

730 m3

830 m3

ÐáñáäïóéáêÞ ôå÷íïëïãßá ìå 3 êýêëïõò ôïõ êáðíïý.

POWER Tecnología a llama invertida, con panel sinóptico para una gestión electrónica.

Reverse flame technology with synoptic panel for electronic control. Ôå÷íïëïãßá ìå áíôåóôñáììÝíç öëüãá, ìå ïèüíç ãéá çëåêôñïíéêÞ äéá÷åßñéóç.

POWER 2 modelos disponibles/ 2 models available / 2 äéáèåóéìá ìïíôåëá:

POWER 24

VASO ABIERTO/ OPEN TANK/ ÁÍÏÉXÔ¼ ÄÏXÅßÏ 294360 294370 294380 294390 294440 294450

Energy 21 Energy 26 Energy 30 Energy 34 Power 24 Power 33

KIT PARA TRANSFORMACIÓN DE VERSIÓN A VASO ABIERTO A VASO CERRADO. KIT FOR CONVERSION FROM OPEN TANK TO CLOSED TANK. KITS ÃÉÁ ÌÅÔÁÔÑÏÐÍ ÔÏÕ ENERGY A ENERGY/CS KÁÉ ÔÏÕ POWER A POWER/CS. 602130 Energy/CS 21-26 602140 Energy/CS 30-34 295750 Power/CS 24-33

10

POWER 33

cm 70x90x135 h

cm 70x110x135 h

24 kW

33 kW

580 m3

800 m3

Leyenda símbolos pág. / Symbols key page / Óõìâïëéóìïß óåë. 16-17


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.43

Pagina 74

ENERGY 21-26-30-34 kW ENERGY

POWER 24-30 24-33 kW

11


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.43

Pagina 75

CALDERAS DE PELLET•PELLET BOILERS•ËÅÂÇÔÅÓ PELLET Caldera de pellet de grandes prestaciones, ideal para quiénes dispongan de un espacio para ella. Calienta toda la casa, incluso aquéllas de gran tamaño, y funciona con pellet para una gestión automática del calentamiento. Estructura de acero, salida humos macho Ø10 cm. Mando a distancia con display 40x40 en dotación. Están dotadas de kit para la producción de agua caliente sanitaria. Depósito de 100 kg, circulador y vaso de expansión cerrado incorporados.

OTTAWA

NEW

High efficiency pellet boiler, ideal for users who have a specially dedicated Room (garage) Heats the whole house, including large size homes, and works using pellets for automatic heat control. Steel structure, Ø 10 cm male smoke outlet. Radio control with 40x40 display supplied. Complete with kit for hot sanitary water production. 100 kg hopper, circulator and expansion tank incorporated. Åßíáé ï ëÝâçôáò pellet µåãÜëùí áðïäüóåùí, éäáíéêüò ãéá üðïéïí äéáèÝôåé êáôÜëëçëï ÷þñï. Æåóôáßíåé üëï ôï óðßôé, áêüµç êáé µåãÜëïõ åµâáäïý êáé ëåéôïõñãåß µå pellet ãéá áõôüµáôç äéá÷åßñéóç ôçò èÝñµáíóçò. Ðëáßóéï áðü áôóÜëé, Ýîïäïò êáðíïý áñóåíéêü Ø 10 cm. ÐåñéëáµâÜíåé ôçëåêïíôñüë µå ïèüíç 40x40. ÄéáèÝôïõí kit ãéá ðáñáãùãÞ æåóôïý íåñïý ÷ñÞóçò. ÑåæåñâïõÜñ ôùí 100 kg, åíóùµáôùµÝíïé êõêëïöïñçôÞò êáé êëåéóôü äï÷åßï äéáóôïëÞò.

cm 63x81x126 h

24 kW

min 1,8 - max 5,7 kg/h

585 m3

Leyenda símbolos pág. / Symbols key page / Óõìâïëéóìïß óåë. 16-17

637780 Ottawa

EXTRA LINE


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.43

EK 17-29-45 Con panel sinóptico para una gestión electrónica / With synoptic panel for electronic control / Ìå ïèüíç ãéá çëåêôñïíéêÞ äéá÷åßñéóç

Pagina 76

Calderas de características excepcionales para calentar en automático toda la casa, funcionando continuadamente durante días. Son programables, pueden usar varios combustibles (pellet hecho de leña y combustible similar al pellet) y permiten ahorrar en el coste de la calefacción.

Boilers with exceptional characteristic for automatically heating your whole home, functioning continuously for several days. Programmable, using different fuels (wood pellets and pelletized fuel) and allowing savings on heating costs. cm 48x98x144 h

ËÝâçôåò åîáéñåôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ãéá áõôüµáôç èÝñµáíóç üëçò ôçò êáôïéêßáò, ëåéôïõñãþíôáò óõíå÷þò ãéá ðïëëÝò µÝñåò. Ðñïãñáµµáôßæïíôáé, ÷ñçóéµïðïéïýí äéÜöïñá êáýóéµá (pellet îýëïõ êáé êáýóéµï µå µïñöÞ pellet) êáé êÜíïõí µåãÜëç ïéêïíïµßá óôï êüóôïò èÝñµáíóçò.

17 kW

min 1,3 - max 4 kg/h

420 m3 Depósito externo/External hopper/Åîùôåñéêü ñåæåñâïõÜñ: Disponible de/available in/äéáèÝóéµï áðü: -100 litros (65 kg de pellet)/100 litres (wood pellet 65 kg)/100 ëßôñá (65 kg pellet îýëïõ) -400 litros (250 kg de pellet)/400 litres (wood pellet 250 kg)/400 ëßôñá (250 kg pellet îýëïõ) -700 litros (450 kg de pellet)/700 litres (wood pellet 450 kg)/700 ëßôñá (450 kg pellet îýëïõ)

cm 62x98x144 h

29 kW

min 2 - max 6,8 kg/h

710 m3

cm 75x129x163h

45 kW

min 3,7 - max 12,5 kg/h

3

1000 m

631800 EK 17 631810 EK 29 631820 EK 45 Depósito externo/External hopper/Åîùôåñéêü ñåæåñâïõÜñ: Disponible de/available in/äéáèÝóéµï áðü: 631970 Depósito 100 litros/Hopper 100 litres/ñåæåñâïõÜñ 100 ëßôñá 631980 Depósito 400 litros/Hopper 400 litres/ñåæåñâïõÜñ 400 ëßôñá 631990 Depósito 700 litros/Hopper 700 litres/ñåæåñâïõÜñ 700 ëßôñá

13


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.43

Pagina 77

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ÁÎÅÓÏÕÁÑ

Intercambiador 20/30 láminas heat exchanger 20/30 áíôáëëÜêôçò 20/30 ðëÜêåò

Válvula a 3 vías para la regulación de los flujos del agua en el aparato 3-way valve for flow regulation of equipment water ôñßïäç âáëâßäá ñýèìéóçò ñïÞò ôïõ íåñïý

Intercambiador a 3 vías 3-way heat exchanger ôñßïäïò áíôáëëÜêôçò

Kit válvulas Valve kit Kit âáëâßäùí

Regulador electrónico (comprendido en el kit 1-2-3-5-6) Electronic regulator (included in the kit 1-2-3-5-6) çëåêôñïíéêüò ðßíáêáò (ðåñéëáìâÜíåôáé óôá kit 1-2-3-5-6)

Vaso expansión abierto (zincado) open expansion tank (galvanised) áíïé÷ôü äï÷åßï äéáóôïëÞò (ãáëâáíéæÝ)

Circulador Circulator êõêëïöïñçôÞò

Fluxostato Flow switch ñïïóôÜôçò

ACQUATONDO Acquatondo 22-cm 59 Acquatondo 29-cm 77 Acquatondo 29 prismático/prismatic/ðñéóìáôéêü-cm 77

ACQUATONDO

Mecanismo toma aire externa External air mechanism ÔÜìðåñ åîùôåñéêïý áÝñá

14

Pies regulables Adjustable feet ñõèìéæüìåíá ðüäéá

Grupo rustidor Spit unit óïýâëá

Caja a pared para insertar kit Wall box for kit insertion êáóÝôá ãéá ôïðïèÝôçóç ôïõ êéô


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.43

Pagina 78

KIT 1

KIT 2

Chimenea de agua como única fuente de calor con producción instantánea de agua sanitaria.

Chimenea de agua combinada con caldera de gas sin producción de agua sanitaria.

A thermo fireplace as the only source of heat with the production of sanitary water. ÔæÜêé êáëïñéöÝñ ìïíáäéêÞ ðçãÞ èÝñìáíóçò ìå óôéãìéáßá ðáñáãùãÞ æåóôïý íåñïý ÷ñÞóçò.

A thermo fireplace combined with a gas boiler with no production of sanitary water. ÔæÜêé êáëïñéöÝñ óå óõíäõáóìü ìå ëÝâçôá áåñßïõ ÷ùñßò ðáñáãùãÞ æåóôïý íåñïý ÷ñÞóçò.

cm 50 x12 x 50h cm 50 x12 x 50h

Vaso abierto - open tank - áíïé÷ôü äï÷åßï

Vaso abierto - open tank - áíïé÷ôü äï÷åßï

KIT 3

KIT N 3

Chimenea de agua combinada con caldera de gas con producción instantánea de agua sanitaria.

Chimenea de agua combinada con caldera de gas con producción instantánea de agua sanitaria.

A thermo fireplaces combined with a gas boiler with the instantaneous production of sanitary water.

A thermo fireplaces combined with a gas boiler with the instantaneous production of sanitary water.

ÔæÜêé êáëïñéöÝñ óå óõíäõáóìü ìå ëÝâçôá áåñßïõ ìå óôéãìéáßá ðáñáãùãÞ æåóôïý íåñïý ÷ñÞóçò.

ÔæÜêé êáëïñéöÝñ óå óõíäõáóìü ìå ëÝâçôá áåñßïõ ìå óôéãìéáßá ðáñáãùãÞ æåóôïý íåñïý ÷ñÞóçò.

cm 50 x12 x 50h

cm 38 x14 x 44h

Vaso abierto - open tank - áíïé÷ôü äï÷åßï

Vaso abierto - open tank - áíïé÷ôü äï÷åßï

KIT N 3 bis

KIT 5

Chimenea de agua combinada con caldera de gas con producción de agua sanitaria con circulador, válvula de tres vías para circuito secundario.

Chimenea de agua como única fuente de calor sin producción instantánea de agua sanitaria.

A thermo fireplaces combined with a gas boiler for the production of sanitary water. ÔæÜêé êáëïñéöÝñ óå óõíäõáóìü ìå ëÝâçôá áåñßïõ ìå ðáñáãùãÞ æåóôïý íåñïý ÷ñÞóçò ìå êõëïöïñçôÞ, ôñßïäç âáëâßäá ãéá ôï äåõôåñåýïí êýêëùìá.

A thermo fireplaces as the only source of heat with no instantaneous production of hot sanitary water. ÔæÜêé êáëïñéöÝñ ìüíç ðçãÞ èÝñìáíóçò ÷ùñßò ðáñáãùãÞ æåóôïý íåñïý ÷ñÞóçò. cm 55 x14 x 71h

cm 52 x 14 x 44h

Vaso abierto - open tank - áíïé÷ôü äï÷åßï

KIT 6 Chimenea de agua con producción instantánea de agua sanitaria.

Thermo fireplaces with instantaneous hot sanitary water production. ÔæÜêé êáëïñéöÝñ ìå ðáñáãùãÞ æåóôïý íåñïý ÷ñÞóçò. cm 55 x14 x 71h

Vaso cerrado - closed tank - êëåéóôü äï÷åßï KIT PARA TRANSFORMACIÓN DE VERSIÓN A VASO ABIERTO A VASO CERRADO. KIT FOR CONVERSION FROM OPEN TANK TO CLOSED TANK. KITS ÃÉÁ ÌÅÔÁÔÑÏÐÍ ÔÏÕ ENERGY A ENERGY/CS KÁÉ ÔÏÕ POWER A POWER/CS. ENERGY / CS Serpentina y válvula de seguridad Coil and incorporated safety valve ÅíóùìáôùìÝíç óåñðáíôßíá êáé âáëâëßäá áóöáëåßáò POWER / CS Contenedor con serpentina y válvula de seguridad Container with coil and incorporated safety valve Äï÷åßï ìå óåñðáíôßíá êáé âáëâßäá áóöáëåßáò

Vaso cerrado - closed tank - êëåéóôü äï÷åßï

15


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.43

Pagina 79

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL DATA • ÔÅXÍÉÊÁ ÓÔÏÉXÅÉÁ

LxPxH LxWxH ÌxÐxÕ cm

Peso (con embalaje) Weight (with packaging) ÂÜñïò (ìå óõóê.) kg

Potencia Power Éó÷ýò kW

Rango de potencia Power range Äéáêýìáíóç éó÷ýïò min-max kW

Consumo Consumption ÊáôáíÜëùóç min-max kg/h

CHIMENEAS DE AGUA DE LEÑA/ WOOD THERMO FIREPLACES/ ÔÆÁÊÉÁ ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ÎÕËÏÕ ACQUATONDO 22 plano/ flat/ åðßðåäï

ACQUATONDO 22 prismático/ prismatic/ ðñéóìáôéêü

ACQUATONDO 22 curvo / curved / óôñïããõëü

ACQUATONDO 29 plano/ flat/ åðßðåäï

80x68x138 h 75x68x138 h

al agua/ water/ óôï íåñü

234

al agua/ water/ óôï íåñü

74x76x138 h

99x80x138 h

92x80x138 h

254

99x78x138 h

65x53x99 h

IDRO 50 IDRO 50/CS

79x66x138 h

302 314 (CS)

al agua/ water/ óôï íåñü

319

al agua/ water/ óôï íåñü

115

80x68x138 h

7,5-25

2,5-8,5

9-30

3-10

9-30

3-10

9-30

3-10

5-16

1,7-5,3

7-20

2,3-6,6

8-25

2,6-8,3

10-30

3,3-10

5-16

1,7-5,3

5-16

1,7-5,3

18,8 27

al agua/ water/ óôï íåñü

8,5 18 al agua/ water/ óôï íåñü

184-230

al agua/ water/ óôï íåñü

12,6 23 16,1 27

99x80x138 h

THERMOFIRE 80x65x187 h

THERMOFIRE puerta guillotina plano/ sliding door/ óõñüìåíç åðéðåäç

2,5-8,5

18,8 27

171 189 (CS)

IDRO 100

plano/ flat door/ áíïéã. ðüñôá

7,5-25

16,1 27 al agua/ water/ óôï íåñü

IDRO 70

dos puertas/two doors áíïéã. ðüñôåò

2,5-8,5

18,8 14,2

IDRO 30 IDRO 30/CS

dos puertas/two doors áíïéã. ðüñôåò

al agua/ water/ óôï íåñü

302 311 (CS)

ACQUATONDO 29 abierto un lado/ glass on one side/ äýï üøåùí

7,5-25

16,1 23 16,1 23

ACQUATONDO 29 prismático/ prismatic/ ðñéóìáôéêü

23

234 246 (CS)

92x68x187 h

251-302

al agua/ water/ óôï íåñü

18,8 14,8

365 369 (CS)

al agua/ water/ óôï íåñü

303 308 (CS)

al agua/ water/ óôï íåñü

9 14,8 9

CALDERAS DE LEÑA/ WOOD BOILERS/ ËÅÂÇÔÅÓ ÎÕËÏÕ ENERGY ENERGY ENERGY ENERGY

21 26 30 34

POWER 24 POWER 33

60x53x96 60x63x96 60x75x96 60x85x96

h h h h

min 273 - max 416

21 26 30 34

10-21 13-26 15-30 17-34

2,9-7,8 4,8-9,6 5,6-11,2 6,5-13

70x90x135 h 70x110x135 h

min 415 - max 526

24 33

12-24 16-33

3,5-7 4,7-9,7

LxPxH LxWxH ÌxÐxÕ cm

Peso (con embalaje) Weight (with packaging) ÂÜñïò (ìå óõóê.) kg

Potencia Power Éó÷ýò kW

Rango de potencia Power range Äéáêýìáíóç éó÷ýïò min/max kW

Consumo Consumption ÊáôáíÜëùóç min/max kg/h

CALDERAS DE PELLET/PELLET BOILERS/ ËÅÂÇÔÅÓ PELLET

16

EK 17 EK 29 EK 45

48x98x144 h 62x98x144 h 75x129x163 h

333 430 562

17 29 45

5-17 8-29 13,5-45

1,3-4 2-6,8 3,7-12,5

OTTAWA

63x81x126 h

340

24

7,5-24

1,8-5,7


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.43

Pagina 80

Á

% Rendimiento Efficiency Áðüäïóç %

Salida humo Smoke outlet ¸îïäïò êáðíïý mØ

78

Hembra/ female/ èçëõêü

78

Hembra/ female/ èçëõêü

78

Hembra/ female/ èçëõêü

78

Hembra/ female/ èçëõêü

78

Hembra/ female/ èçëõêü

78

Hembra/ female/ èçëõêü

75

Hembra/ female/ èçëõêü

78,2

Hembra/ female/ èçëõêü

78,4

Hembra/ female/ èçëõêü

78

Hembra/ female/ èçëõêü

85

Hembra/ female/ èçëõêü

85

Hembra/ female/ èçëõêü

Volumen calentable Heating capacity Èåñìáéíüìåíïò üãêïò max m3

*

200

Fuego Hearth ÈÜëáìïò êáýóçò

560

Fundición cast iron ÌáíôÝìé

560

Fundición cast iron ÌáíôÝìé

560

Fundición cast iron ÌáíôÝìé

660

Fundición cast iron ÌáíôÝìé

660

Fundición cast iron ÌáíôÝìé

660

Fundición cast iron ÌáíôÝìé

360

acero/fundición steel/ cast iron áôóÜëé/ìáíôÝìé

440

acero/fundición steel/ cast iron áôóÜëé/ìáíôÝìé

560

acero/fundición steel/ cast iron áôóÜëé/ìáíôÝìé

660

acero/fundición steel/ cast iron áôóÜëé/ìáíôÝìé

400

Refractario Refractory Ðõñßìá÷ï

400

Refractario Refractory Ðõñßìá÷ï

200

200

250

250

250

160

180

200

250

200

200

64,4 63,4 64 64

180

510 630 730 830

Fundición cast iron ÌáíôÝìé

78,4 77,1

150

580 800

Fundición/ Refractario cast iron/ Refractory ÌáíôÝìé/ Ðõñßìá÷ï

Rendimiento Efficiency Áðüäïóç %

Salida humo Smoke outlet ¸îïäïò êáðíïý mØ

Volumen calentable Heating capacity Èåñìáéíüìåíïò üãêïò max m3

Fuego Hearth ÈÜëáìïò êáýóçò

92,2 92,2 91

130 150 160

420 710 1000

Acero Steel ÁôóÜëé

89,1

100 Macho/ male/ áñóåíéêü

585

Acero Steel ÁôóÜëé

% *

17


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.43

Pagina 81

DISEÑOS TÉCNICOS • TECHNICAL DRAWINGS • ÔÅXÍÉÊÁ ÓXÅÄÉÁ CHIMENEAS DE AGUA DE LEÑA/ WOOD THERMO FIREPLACES / ÔÆÁÊÉÁ ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ÎÕËÏÕ

ACQUATONDO 22

ACQUATONDO 22

ACQUATONDO 22

plano/ flat / åðßðåäï

prismático prismatic / ðñéóìáôéêü

curvo/ curved / óôïããõëü

Ø 22 *

19

19

54

57

138

138

64

61

1

1 64 138 54 19

14

27

76

68

68

65 3 64 80

1

Ø 22 *

Ø 20

66 75 80

8

70 74 83

12

9

* con reducción a Ø 20 cm * with Ø 20 cm reduction * ìå óõóôïëÞ Ø 20 cm

* con reducción a Ø 20 cm * with Ø 20 cm reduction * ìå óõóôïëÞ Ø 20 cm

ACQUATONDO 29

ACQUATONDO 29

ACQUATONDO 29

plano/ flat/ åðßðåäï

prismático prismatic / ðñéóìáôéêü

abierto un lado/ glass on one side / äýï üøåùí

Ø 25

Ø 25

64 138 54

54 19

19

54 19

138

138

64

64

1

1

1

Ø 25

78 23

80

3

22

80

77

izquierda/ left / áñéóôåñü

81 99

8

84 92 99

9 7

14

90 99

23

78

derecha/ right / äåîß

90 99

18

9 7


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.43

Pagina 82

CHIMENEAS DE AGUA DE LEÑA/ WOOD THERMO FIREPLACES / ÔÆÁÊÉÁ ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ÎÕËÏÕ

IDRO 30 IDRO 30/CS

IDRO 50 IDRO 50/CS

IDRO 70

Ø 18

IDRO 100

Ø 25

Ø 20

64

65

79

THERMOFIRE

THERMOFIRE

plano/ flat door/ áíïéã. åðßðåäï

puerta guillotina plano/ sliding door/ óõñüìåíç åðßðåäç

Ø 20

5

18 78 81 99

5

181

181

Ø 20

68

65 80

64 80

5

2

2

2

53

64

66

18

18

55

55

138

138 55

43 16,5

138

65

65

5 25 9,5

95

99

65

Ø 16

92

19


catalogo camini 2010_ING_SPA_GRE-ele2.qxp

31/05/2010

12.33

Pagina 1

edilkamin-tzakia  

CHIMENEAS E INSERTABLES DE PELLET Y LEÑA DE AIRE WOOD AND PELLET SPACE HEATING FIREPLACES AND INSERTS ÔÆÁÊÉÁ ÊÁÉ ÊÁÓÅÔÅÓ PELLET ÊÁÉ ÎÕËÏÕ BE...

edilkamin-tzakia  

CHIMENEAS E INSERTABLES DE PELLET Y LEÑA DE AIRE WOOD AND PELLET SPACE HEATING FIREPLACES AND INSERTS ÔÆÁÊÉÁ ÊÁÉ ÊÁÓÅÔÅÓ PELLET ÊÁÉ ÎÕËÏÕ BE...

Advertisement