Page 1

‫سياسى‪،‬فيكرى‪،‬شيكاريية‬

‫‪9‬‬

‫‪38‬‬

‫ذمارة (‪5 )38‬ي ئاياري (‪)2011‬‬ ‫خاوةني ئيمتياز‬ ‫ماكوان كةريم‬ ‫سةرنووسةر‬ ‫ب َلند غةريب‬ ‫‪07701454470‬‬

‫‪23‬‬

‫بة ِريَوةبةري كارط َي ِريي‬ ‫بةهمةن غةفور‬ ‫‪07701529151‬‬ ‫ديزاين‬ ‫توانا ئةحمةد‬

‫‪26‬‬

‫َ‬ ‫ئيمةيل‬ ‫‪Govari_rega@hotmail.com‬‬ ‫‪Govari_rega@yahoo.com‬‬ ‫ئؤفيسي نةرويج‬ ‫‪004747364535‬‬ ‫بؤ ريكالم كردن لة‬ ‫‪07701394770‬‬ ‫ناونيشان‬

‫‪39‬‬

‫نووسينطةىسةرةكى‪:‬سل َيمانى‪-‬‬ ‫َ‬ ‫رةشةمؤل‪-‬نهؤمىدووةم‬ ‫تةالرى‬ ‫ئؤفيسى(‪)248‬‬‫ضاث‬ ‫ضاثخانةي ثيرةم َيرد‬ ‫‪www.rega-magazine.com‬‬ ‫كؤمثانياي ن َيوةند بؤ ضاث و بآلوكردنةوة‬ ‫‪07701517533‬‬ ‫نرخ‬ ‫‪07504612568‬‬ ‫(‪)1500‬‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪1‬‬


‫كوردستان لةطوند َيكى بضوكةوة‬ ‫ب����ؤ س����ةرب����ازط����ةي����ةك����ى ط�������ةورة!‬

‫بآلوبوونةوةي هيَزيَكي زؤري ئاسايش و ثؤليس و ثيَشمةرطةو ثؤليسي ضاالكيية مةدةنييةكان لةسليَماني‬ ‫بروا هةولَيرى‬ ‫ِراثؤرتى‪ِ :‬‬ ‫ترساندن و و تؤقاندن‪ ،‬طرتن و ِراطواستن‪َ ،‬ليدان‬ ‫كوردستانيكى‬ ‫لةئيستادا ناسنامةى‬ ‫َ‬ ‫تةميكردن‪َ ،‬‬ ‫و َ‬ ‫َبى شوناسى بة ِريَوةبردنة‪ .‬كةهةموو ئةمانة لة‬ ‫اليةن هيزة بآلوة َثيكراوةكان بة هةموو‬ ‫هيرشكردنة‬ ‫ناوضةكانى هةريَمى كوردستان و َ‬

‫‪2‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫سةر ثةرلةمانتاران و هة ِرةشة لة ضاالكوانى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةى مةدةنى و ِرؤذنامةنووسان و‬ ‫ِرؤشنبيران دةستى َثيكردووة‪.‬‬ ‫ضاوديَرانى سياسى هةريَمى كوردستانيش‬ ‫دؤخةكة وادةخويَننةوة كة بؤنى شة ِرى‬ ‫ناوخؤى َلى ديَت و مةترسى زياترى هةية‪،‬‬ ‫بةياننامةكةى بزووتنةوةى ط��ؤ ِران لة‬ ‫هيناية ِريزى‬ ‫يةكيتى َ‬ ‫‪ 2011/1/29‬ثارتى و َ‬

‫فؤتؤ‪ :‬ئةمحةد قادر‬

‫بةعس‪ ،‬لةم ِروانطةشةوة ضةندين بةياننامةو‬ ‫َليدوانى دذ بةيةك لةاليةن سةرؤكايةتى‬ ‫يةكيتى‬ ‫هةريَم و هةر دوو مةكتةبى سياسى و َ‬ ‫و ثارتى بآلوكراوةتةوة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ثرؤذة(‪)17‬خاليةكةى‬ ‫لةبةرامبةريشدا‬ ‫ئةنجاميكى نةبووة‪،‬‬ ‫ثارلةمان تا هةنوكة هيض‬ ‫َ‬ ‫ئةمةش ئيفليج بوونى ثارلةمانى كوردستانى‬ ‫بةجؤريَك سةلماندوة‪.‬‬


‫لةثاش ِرووداوةكانى ‪ 4/17‬هةمان سيناريؤى‬ ‫‪َ 2011/2/17‬ثينج شةممةى خويَناوى‬ ‫بةثيى ياساى ذمارة ‪ 406‬ى‬ ‫دووبارة بوويةوة‪َ ،‬‬ ‫دةبى تةقةكةرانى‬ ‫راقى‪،‬‬ ‫ياساى سزادانى َعي‬ ‫َ‬ ‫لةسيدارةبدريَن‬ ‫لقى ضوار و رؤذى ‪17‬ى ‪َ 4‬‬ ‫و بكوذ بكوذريَتةوة‪ ،‬بةآلم نةك دةستطير‬ ‫كرابن‪َ ،‬‬ ‫سليمانى لةاليةن‬ ‫بةلكو لة هةوليرو َ‬ ‫دةسةآلتةوة َ‬ ‫دالدة دراون‪.‬‬ ‫بةرثرسيكى ثارتى لةم بارةيةوة بة( ِريَطا)‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ى ِراطةياند» طؤ ِران خؤيان لة ثةنا خةلكةوة‬ ‫َ‬ ‫خةيالى ئ��ةوةي��ان هةية بة‬ ‫دةش��ارن��ةوة‪،‬‬ ‫َميكى‬ ‫سليمانى بة ناوى هةري َ‬ ‫داب ِرينى شارى َ‬ ‫سةربةخؤ»‪.‬‬ ‫عةلى عةونى ئةندامى ئةنجومةنى‬ ‫َ‬ ‫دةيانةوى‬ ‫سةركردايةتى ثارتى وتيشى» ئةوان‬ ‫َميكى سةربةخؤ‬ ‫سليمانى بكةن بة هةري َ‬ ‫َ‬ ‫و ئامانجى سةرةكيان ئةوةية‪ ،‬ئةوكاتيش‬ ‫سياسةتى حكومةتى ه��ةرَي��م دووب��ارة‬ ‫َ‬ ‫دةوةشيتةوةو ئةوةش ِرةوا نية»‪.‬‬ ‫هةل‬ ‫َ‬ ‫بةثيضةوانةى بؤضونةكةى عةلى عةونى‬ ‫َ‬ ‫و بؤ خةونةكةى ط��ؤ ِران‪َ ،‬‬ ‫هةلسو ِراويَكى‬ ‫لةخونيكى جياوازدا‬ ‫بزووتنةوةى طؤ ِران ثارتى‬ ‫َ‬ ‫دةبينيت و َ‬ ‫دةلَيت» تا َئيستا حكومةتى‬ ‫َ‬ ‫هةريَم لةسةر دوو ئيدارةيى كارى كردووة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫دةيةوى ئيمارةتى سؤران‬ ‫ثارتى بة فيعلى‬ ‫ببيةوة ئةوةش خةونى‬ ‫دروست‬ ‫و بادينان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةبى‬ ‫ثارتى ديموكراتة‪ ،‬بةالم طةلى كورد َ‬ ‫يةكيتى خاكى‬ ‫ئةو دةرفةتة نةدةن بة ثارتى و َ‬ ‫ببيتةوة دوو لةت»‪.‬‬ ‫هةريَم َ‬ ‫سى ثاريَزطاى ئازاد‬ ‫كوردستان ى َعيراق لة َ‬ ‫سليمانى)‪ ،‬كة دوانيان لةبن‬ ‫هةولير و َ‬ ‫(دهؤك و َ‬ ‫يةكيتى‪(،‬كةركوك)‬ ‫سليمانيش َ‬ ‫دةستى ثارتى و َ‬ ‫ى داط��ي��رك��راوي��ش‪ ،‬ك��ةه��ةردوو حيزبى‬ ‫ملمالنيى سياسيان بردوةتة َ‬ ‫ئةوى‪.‬‬ ‫دةسةآلتدار‬ ‫َ‬ ‫جييةكى ترى ئةم دونياية‪ ،‬ئةطةر‬ ‫بةدةر لةهةر َ‬ ‫دةبيت‬ ‫يت‬ ‫ر‬ ‫بطؤ‬ ‫دةسةآلت‬ ‫َمة‬ ‫ي‬ ‫هةر‬ ‫بتةويَت لةم‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫يةكيتى‬ ‫سةرةتا ب ِريار بدةيت كام دةسةآلت‪َ ،‬‬ ‫ياخود ثارتى؟ ضونكة هيضيان لةسةرتاسةرى‬ ‫كوردستان خاوةنى دةسةآلتى رةها نين‪،‬‬ ‫هةتا بةطؤ ِرينى سيستةمى شاريَك طؤ ِرينى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫دةسةآلتى ه��ةردوو حيزب َبيت‪،‬‬ ‫لةسليمانى و دةنط‬ ‫دروست بوونى َئالؤزيةكان َ‬ ‫َ‬ ‫هةلب ِرينى جةماوةر دذى دةسةآلت‪ ،‬ثارتى‬ ‫الى خؤيةوة بةدةنطى نا ِرازى دذى حوكم ِرانى‬ ‫هةولير‬ ‫يةكيتى هةذماردةكات و َثيى واية‬ ‫َ‬ ‫َ‬

‫هةوليريش واتة رةزامةندى‬ ‫ئارامة! ئارامى‬ ‫َ‬ ‫جةماوةر لة دةسةآلتى ثارتى!‪.‬‬ ‫َ‬ ‫�ى‬ ‫دةرب��ارةى قسةكانى ثارتى كة دةل� َ‬ ‫هةولير ئارامة! موحةمةد كيانى َ‬ ‫هةلسو ِراوى‬ ‫َ‬ ‫بزووتنةوةى طؤ ِران وتى» ئةطةر سةير بكةين‬ ‫هةولير و دهؤك ئيحتيالل كراوة لةاليةن‬ ‫َ‬ ‫دةبيت‪،‬‬ ‫شيوة َ‬ ‫ثارتيةوة‪ ،‬وا سليمانيش بة هةمان َ‬ ‫كة بة ِراستى لة زةمانى ِرذيَمةكاندا خةباتمان‬ ‫شيوةيةى‬ ‫دذى سةددام كردووة‪ ،‬بةآلم بةم َ‬ ‫هةولير نةبينيووة‪ ،‬كة‬ ‫َئيستا توندو تيذيمان لة َ‬ ‫َئيستا ثارتى ثيادةى دةكات»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هيزو خولقاندنى‬ ‫لةطةل جوآلندنى زةبرى َ‬ ‫يةكيتى‬ ‫سليمانى َ‬ ‫ِرووداوةكانى ‪2011/4/19‬لة َ‬ ‫شيوةى ثارتى دذى خؤثيشاندةران‬ ‫بة َ‬

‫سةركردةيةكي‬ ‫ئؤثؤزسيؤن‪:‬‬ ‫ئةوةى ئَيمة بيزانني‬ ‫ناكؤكى لة نَيوان‬ ‫يةكَيتى و ثارتى هةية‬ ‫بة هةلَوةشانةوةى‬ ‫حكومةتى هةرَيم‬ ‫وةستايةوة و ِرةشبطرى و ضاو ترساندنى َ‬ ‫خةلك‬ ‫ئؤتؤمبيلى‬ ‫دةستى َثيكرد‪ ،‬هةر لة سوتاندنى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةى‬ ‫ِرؤذنامةنووسان و ضاالكوانانى‬ ‫مةدةنى‪ ،‬بةمةش َليكضوونى زؤر دروست‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ‪ 2011/2/17‬ى ب��ةردةم لقى‬ ‫بووة‬ ‫سليمانى‪ ،‬بةمةش ضاوديَرانى‬ ‫ضوارى ثارتى لة َ‬ ‫سياسى َثييان واية‪ ،‬بة فشارى ثارتى وا لة‬ ‫يةكيتى كراوة َ‬ ‫هةلويَستى توندطيرانة بطريَتة‬ ‫َ‬ ‫بةر‪ ،‬ضونكة ثارتى ترسى لةوة هةية‪ ،‬نةوةك‬ ‫هةولير و كةئةوكات‬ ‫خؤثيشاندانةكان بخزيَتة َ‬ ‫بةرذةوةنديةكانى ثارتى دخريَنة مةترسيةوة‪.‬‬ ‫ش��ي��وة ل��ة دووش��ةم��م��ة‬ ‫ب��ةه��ةم��ان َ‬ ‫هةولير ِراوةدونانى‬ ‫لة‬ ‫(‪18‬نيسانى‪)2011‬‬ ‫َ‬ ‫ثةرلةمانتاران و ِرؤذنامةنووسان دةستى َثيكرد‪،‬‬

‫كاتذمير(‪)1‬ى دواى نيوة ِرؤ‬ ‫ئةويش دواى ئةوةى‬ ‫َ‬ ‫ذمارةيةك لة مامؤستايانى زانكؤ و خويَندكاران‬ ‫و ِرؤذنامةنووسان ب ِرياربوو خؤثيشاندان لة‬ ‫نزيك مزطةوتى ِرةشاد موفتى ساز بدةن‪ ،‬لة‬ ‫اليةكى تر لةم طردبوونةوةية ضواردةورى‬ ‫َ‬ ‫مالى دكتؤر هؤشيار عةلى مامؤستاى زانكؤ‬ ‫هيزيَكى‬ ‫طةمارؤ درابوو‪ ،‬هاوكات لة اليةن َ‬ ‫هيرش كراية سةر‬ ‫ئاسايش بةجلى مةدةنيةوة َ‬ ‫َثينج ثارلةمانتارى طؤ ِران‪ ،‬كة َثيك هاتبوون‬ ‫لة عةدنان عوسمان و ئاشتى عةزيز و دكتؤر‬ ‫شاهؤ عةزيز و و سيوةيل عوسمان‪ ،‬د‪.‬موحةمةد‬ ‫كيانى ب��ةرةو َ‬ ‫مالى د‪.‬هؤشيار ض��وون‪ ،‬بة‬ ‫ئابلؤقةى سةر َ‬ ‫مةبةستى شكاندنى َ‬ ‫مالى ئةو‬ ‫مامؤستايةى زانكؤ‪ ،‬كة دكتؤر محمد كيانى‬ ‫َ‬ ‫هيزة‬ ‫هةول دةدات ئةو مامؤستاية لة ضنط َ‬ ‫ئةمنيةكان دةر َبينآ‪ ،‬بةآلم زؤر بة توندى و‬ ‫هيرش دةكريَتة سةرى و بريندار‬ ‫بة خراثى َ‬ ‫دةكريَت‪.‬‬ ‫د‪.‬محمد كيانى ئةندامى ئةنجوومةنى‬ ‫نويَنةرانى َعيراق لة فراكسيؤنى طؤ ِران تايبةت‬ ‫َميكى تؤتاليتارو هيض‬ ‫بة( ِريطا)وتى «ثارتى ِرذي َ‬ ‫ئةتةكيتى ذيان ثارلةمانى َتيدا‬ ‫بنةمايةكى‬ ‫َ‬ ‫نابينم‪ ،‬كة َثيش ِرووداوةكةى(‪ 18‬ى نيسانى‬ ‫‪)2011‬سآ جار ئؤتؤمبيلى ئاسايش بةدوامةوة‬ ‫بووةو ضاوديَرى َ‬ ‫مالةكةم دةكةن‪ ،‬كة من‬ ‫ئةندامى ثارلةمانى َعيراقم و حةسانةم هةية‪،‬‬ ‫هاتبيتة َ‬ ‫مالةكةم ئاسايش‬ ‫كة هةر‬ ‫كةسى َ‬ ‫َ‬ ‫ئؤتؤميلةكةيان طرتووة»‪.‬‬ ‫ذمارةى‬ ‫َ‬ ‫ن��اوب��راو ئةوةشى وت»ئ��ةو تةقينةوة‬ ‫هةولير ِروو دةدات لة ذيَر‬ ‫جةماوةريةى لة‬ ‫َ‬ ‫فشاردا هةر كاتآ كاسة ث ِربوو لةسةرى‬ ‫يةكيتى خؤشيان‬ ‫دة ِرذَي��ت‪ ،‬ئيدى ثارتى و َ‬ ‫نازانن ضؤن كؤنت ِر َؤلى بكةن»؟‬ ‫بةثيى زانياريةكان ثاش دةست َثيكردنى‬ ‫َ‬ ‫هةولير‪ ،‬بة ضةندين ئؤتؤمبيلى‬ ‫خؤثيشاندان لة َ‬ ‫نيسانى(‪)21‬كةسي َ‬ ‫خةلكى ئاسايش بة جلى‬ ‫مةدةنى كة ضةقؤو دارو زنجيريان َ‬ ‫هةلطرتبوو‪،‬‬ ‫هيرش دةكةنة سةر مامؤستايان و قوتابيانى‬ ‫َ‬ ‫زانكؤ و ِرؤذنامة نووسان ‪ ،‬زؤر بة زووى‬ ‫بآلوةيان َثيدةكةن‪.‬‬ ‫كاروان سالح ثةرلةمانتار لة فراكسيؤنى‬ ‫طؤ ِران َثيى واية» لة هةريَمى كوردستان‬ ‫ئةستةمة دةسةآلت بتوانآ َثيداطيرى لةسةر‬ ‫َ‬ ‫هةلةكانى خؤى بكات‪ ،‬بؤية دةس��ةآلت‬ ‫دةطةيةنيتة خانةيةكى بنبةست و كؤتايش بةم‬ ‫َ‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪3‬‬


‫َنيت»‪.‬‬ ‫تةم و مذاويية دي َ‬ ‫َ‬ ‫هةروةها وتيشى» شةقام و خةلك لةم‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت َبيزارن‪،‬‬ ‫فةوزايةى ئيدارةكردنى‬ ‫كة بيست َ‬ ‫سالة ئةو دوو حيزبة بة ِريَوةى‬ ‫دةب��ن‪ ،‬ئةطةر ضى لة ث� َ‬ ‫�ال خؤثيشاندانة‬ ‫هةولير‬ ‫كث ك��راوةك��ةى(‪)18‬ى نيسانى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫تيميكى فراوانى ِرؤذنامةنووسانى كةنالى‬ ‫َ‬ ‫ئاسمانى(‪)KNN‬دةستطير كران‪ ،‬دواى ضوار‬ ‫كاتذمير ئازاردان دواتر ئازدكران‪ ،‬لةم بارةيةوة‬ ‫َ‬ ‫سةرضاوةيةك لة بزووتنةوةى طؤ ِران لة شارى‬ ‫هةولير بة( ِريطا)ى ِراطةياند» دواى ضوونى‬ ‫َ‬ ‫َثينج ثارلةمانتارةكةى طؤ ِران بؤ ئازادكردنى‬ ‫هيزيَكى ناديار بة جلى‬ ‫د‪.‬هؤشيار عةزيز َ‬ ‫مةدةنى َثيش لة ئؤتؤمبيلى ثارلةمانتاران‬ ‫يةكيك لة‬ ‫دةطرن و هة ِرةشةيان َليدةكةن‪َ ،‬‬ ‫ثارلةمانتارانيش بة ئاسايشةكان دةلآَ » َئيوة‬ ‫ضؤن ِريَطة لة َئيمة دةطرن كة نويَنةرى(‪)18‬‬ ‫هةزار كةسين‪ ،‬كةضى ئاسايشةكان وتبويان»‬ ‫خؤزطة نويَنةرى ه��ةذدة ه��ةزار حةيوان‬ ‫بوناية»‪.‬‬ ‫ئةو سةرضاوةيةى طؤ ِران وتيشى» ثاشان‬ ‫هيزة نةناسراوةكان خؤيان بة ئؤتؤمبيلى‬ ‫َ‬ ‫دةكيشن‪ ،‬كة لةاليةكى تر بة‬ ‫ثارلةمانتاران َ‬ ‫مةبةستى ئازادكردنى(د‪.‬ثشتيوان عبداهلل)‬ ‫دةض��وون‪ ،‬كة ئةوكات َ‬ ‫مالةكةى دةورة‬ ‫درابوو بة ئاسايش‪ ،‬بةآلم لة نزيك زانكؤى‬ ‫بةريتانى(سان)بة قؤناغة تفةنط لة ئؤتؤمبيلى‬ ‫ثارلةمانتاران دةدةن و جنيؤى زؤريان ثآ‬ ‫دةدةن‪ ،‬ثاش ئةو ِرووداوة نةريمان عبداهلل‬ ‫ثارلةمانتارى طؤ ِران ثؤليس ئاطادار دةكاتةوة‬ ‫بةهانايانةوة دةض��ن‪ ،‬بةآلم ضةكدارةكان‬ ‫وتبويان لة هةر كوآ بن دةتان كوذين»‪.‬‬ ‫دواى ترس و تؤقاندن و دةمكوت كردنى‬ ‫َ‬ ‫هةولير ضةندين‬ ‫هةولير دةسةآلتدارانى َ‬ ‫خةلكى َ‬ ‫بةكارهيناوة لةوانة لة ِرؤذى‬ ‫سيناريؤى تريان‬ ‫َ‬ ‫فرليت)‬ ‫(شو‬ ‫نزيكةى(‪)20‬ئؤتؤمبيلى‬ ‫‪2011/4/15‬‬ ‫َ َ‬ ‫يةكيكيان زياتر لة(‪)10‬ضةكدارى‬ ‫كة هةر َ‬ ‫هةولير دا‬ ‫َتيدابوو بةناو طة ِرةكةكانى شارى‬ ‫َ‬ ‫دةسوو ِرانةوة و لة هةندآ شةوانيش دةنطى‬ ‫ترسينكردنى‬ ‫تةقة دةبيستريَت بة مةبةستى ضاو َ‬ ‫خةلك‪ ،‬بةآلم زؤربةى ضاالكوانانى َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةى‬ ‫مةدةنى و ِرؤذنامةنووسان و مامؤستايانى زانكؤ‬ ‫لةليدوانياندا بؤ( ِريَطا)ئاشكرايانكرد» َئيستا ترسة‬ ‫َ‬ ‫ضؤنيك َبيت‪ ،‬ئةم ِرؤ نا‬ ‫شكينرا هةر َ‬ ‫طةورةكة َ‬ ‫هةولير‬ ‫سبةى هةر دةبآ خؤثيشاندان لة‬ ‫َ‬

‫‪4‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫بكريَت‪ ،‬ئةطةر هةموو ناوضةكانى هةريَمى‬ ‫كوردستانيش كث بكريَتةوة»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫كؤ بوونةوةى ثيَنج قؤلى‬ ‫ئةطةر ضى وا ض���اوة ِروان دةك��را دواى‬ ‫دانيشتنى هةردوو مةكتةبى سياسى ثارتى و‬ ‫َ‬ ‫لةطةل اليةنة ئؤثؤزسيؤنةكان (طؤ ِران‬ ‫يةكيتى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫و يةكطرتوو و كؤمةل)ئةنجام بدريَت‪ ،‬بة‬ ‫طويَرةى بةياننامةيةكى هاوبةش هةر دووال لة‬ ‫يةكيتى ئامادةى طفتوطؤى‬ ‫‪ 2011/4/12‬ثارتى و َ‬ ‫بآ مةرجن لةسةر ضارةسةركردنى قةيرانةكة‪،‬‬ ‫يةكيك لةسةركردةكانى‬ ‫بةآلم بة وتةى‬ ‫َ‬ ‫ئؤثؤزسيون كة نةيويست ناوى ئاشكرا بكريَت‬ ‫َ‬ ‫بة( ِريَطا)ى وت»ئةوةى َئيمة بيزانين ناكؤكى لة‬ ‫يةكيتى و ثارتى هةية بة َ‬ ‫هةلوةشانةوةى‬ ‫َنيوان َ‬ ‫يةكيتى بةوة ِرازى‬ ‫حكومةتى هةريَم‪ ،‬كة َ‬ ‫نية دكتؤر بةرهةم ال ببريَت‪ ،‬بةآلم ثارتى‬

‫كاروان حَ‬ ‫سال‪:‬‬ ‫ثارتى و يةكَيتى كاتآ‬ ‫ويستبَيتيان ضةكيان‬ ‫داوةتة خةلَك بؤ ئةوةى‬ ‫يةكرت بكوذن‬ ‫هةلويَستة و ثابةند نةبووة بةو َ‬ ‫بآ َ‬ ‫بةلَين و‬ ‫ب ِريارانةى بة ئؤثؤزسيؤنيان دابوو»‪.‬‬ ‫هةروةها وتيشى» هةموو َكيشةو طرفتةكانى‬ ‫جةالل َتالةبانية‪ ،‬ضونكة َئيستا حيزبةكةى ئةو‬ ‫حكومةت بة ِريَوة دةبات و شةرميش دةكات‬ ‫بهيلآَ ‪ ،‬كة بة شكست بؤى ئةذمار‬ ‫ثؤست بةجآ َ‬ ‫دةكريَت‪ ،‬بؤية الدانى دكتؤر بةرهةم َ‬ ‫سالح‬ ‫بةهيَلى سوور دانراوة»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هيشتنةوةى دؤخةكة بةم حالةوة بةوتةى‬ ‫َ‬ ‫ك��اروان َ‬ ‫سالح‪ ،‬كارةساتى مةترسيدارى َلى‬ ‫َ‬ ‫دةكةويتـةوة‪ ،‬ضونكة بؤضوونى واية» ثارتى‬ ‫ويستبيتيان ضةكيان داوةتة‬ ‫يةكيتى كاتآ‬ ‫َ‬ ‫و َ‬ ‫َ‬ ‫خةلك بؤ ئةوةى يةكتر بكوذن‪ ،‬لةم جؤرة‬ ‫فةوزاية دةس��ةآلت لة ئايندةيةكى نادياردا‬ ‫دةطة ِريَت و كؤتاييةكةشى خةتةر ناكة‪ ،‬ئةمةش‬ ‫َ‬ ‫خةيال نية و خؤشيان ئيعترافى ثآ دةكةن و‬

‫زةرةرمةندى يةكةم خؤيانن»‪.‬‬ ‫هةتا َئيستا َ‬ ‫هةلويَستى سةرؤكى هةريَم‬ ‫روون نية و ناوة ناوة ب ِريارى دذ بة يةك‬ ‫دةردةك��ات و ئةمةش زياتر بارودؤخةكةى‬ ‫شيواندووة‪ ،‬لةاليةكى ديكةشةوة كؤسرةت‬ ‫َ‬ ‫ِرةسول لةو ثة ِرى الوازيداية و بآ َ‬ ‫هةلويَست‬ ‫هيزةكانى نةماوة و‬ ‫لة ِرووداوةكان و كؤنت ِر َولى َ‬ ‫دةسةآلتيكى خستؤتة‬ ‫جةالل َتالةبانى هةموو‬ ‫َ‬ ‫ذيَر ضنطى خؤى‪ ،‬بةآلم بة َثيى سةرضاوةيةك‬ ‫يةكيتى بؤ( ِريَطا) ئاشكرايكرد» بارودؤخةكة‬ ‫لة َ‬ ‫لة بةرذةوةندى مةال بةختيار و كؤسرةت‬ ‫ِرةسولة‪ ،‬كة دةيانةوآ َتالةبانى لة ذيَر ضنطى‬ ‫دةربهينن‪ ،‬كة ثانزدة َ‬ ‫سالة‬ ‫ب ِريارةكانى ثارتى‬ ‫َ‬ ‫بةهؤى ِريَككةوتنى ستراتيذيةوة طيرؤدةو‬ ‫َ‬ ‫سةرقال بوون»‪.‬‬ ‫ئةنداميكى باآلى‬ ‫هةمان سةرضاوة وتى»‬ ‫َ‬ ‫سةربة كؤسرةت ِرةس��ول زؤر ت��و ِرة بووةو‬ ‫سليمانى ئاوا َئالؤزبآ‪ ،‬دؤخى‬ ‫وتويةتى ناكريَت َ‬ ‫نابيت»‪.‬‬ ‫هةوليريش تا سةر َبيدةنط َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوةى َئيستا ضاوديرانى سياسى َليى دة ِروانن‬ ‫ثاش دةركردنى ب ِريارةكةى َليذنةى ئةمنى‬ ‫سليمانى بوو لة ‪ ،2011/4/19‬كة بة فةرمى‬ ‫َ‬ ‫خؤثيشاندان و طردبوونةوةكان سةركوتكران‪،‬‬ ‫ثاشانيش طومان وا هةية بة ناوى مامؤستايانى‬ ‫ئاينى و مامؤستايانى زانكؤ و ِرؤشنامةنووسان‬ ‫ئيميلى تايبةت دروست بكريَت بؤ زياتر ترساندنى‬ ‫َ‬ ‫جةماوةر‪ ،‬ضاالكوانانيش ئةم َ‬ ‫هةولةيان ئاشكرا‬ ‫كردووة و َ‬ ‫خةلك ئاطاداركراوةتةوة‪.‬‬ ‫لة َ‬ ‫ساليادى ‪22‬ى نيسان ِرؤذنامةطةرى‬ ‫ك��وردى و ه��ة ِرةش��ة ك��ردن و سوتاندنى‬ ‫َ‬ ‫سليمانى و نووسينطةى‬ ‫كةنالى(ناليا)لة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةولير و‬ ‫كةنالى(‪)KNN‬و ِراديؤى طؤ ِران لة َ‬ ‫ِراديؤى دةنط لة كةالر و طةمارؤدانى َ‬ ‫كةنالى‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت‬ ‫ئاسمانى ثةيام ترسى زؤر لة ئاراداية‬ ‫َ‬ ‫نةهيشتنى كةنالةكانى‬ ‫لةمةو دوا ثيالنى هةبآ بؤ َ‬ ‫ئؤثؤزسيؤن و دةنطى ئ��ازاد‪ ،‬كة َليذنةى‬ ‫هةماهةنطى ئؤثؤزسيؤنيش ل��ة(‪)2011/4/20‬‬ ‫بةياننامةيةكى دةرك��ردووة و لةو بارةيةوة‬ ‫هؤشدارى داوةتة دةسةآلت‪ ،‬كة لة َثينج َ‬ ‫خال‬ ‫َثيك هاتووة‪ ،‬هةر بؤية مامؤستايةكى زانكؤ بة‬ ‫( ِريَطا)ى وت» ئةم دوو حيزبة طةيشتوونةتة‬ ‫كؤتايى و لة َ‬ ‫خةلك دةترسن و كؤكردنةوةى‬ ‫هيزى زؤريش نيشانةى خؤى هةية‪ ،‬كة ئيتر‬ ‫َ‬ ‫ئامادةبيت هاوآلتى خؤى بكوذيَت‬ ‫حكومةتيك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةمينآ؟»‪.‬‬ ‫و خويَنى ب ِريَذيَت‪،‬ض‬ ‫ميسداقيةتيكى َ‬ ‫َ‬


‫عيمادئةمحةد‪ ،‬ئةندامى مةكتةبى سياسى يةك َيتى نيشتيمانى كوردستان تايبةت بة(ر َيطا)‪:‬‬

‫خؤثيشاندةران بزانن كةيةك َيتى وثارتى ئةوةندة‬ ‫بي دةسةالَت نني بؤ وةالَم دانةوة!‬ ‫َ‬

‫ديدارى‪ :‬عيمادبيالل‬ ‫ِريَطا‪ :‬خويندنةوةت بؤبارودؤخى َئيستاى هةريَم‬ ‫كوردستان ضؤنة؟‬ ‫َ‬ ‫عيمادئةحمةد‪ :‬هيج كات طرذى وئالؤزى‬ ‫َ‬ ‫هاوالتيان و دةزطائةمنيةكان نية‪،‬‬ ‫لةنيوان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةلكولةبةينى دةزطائةمنيةكان و هةنديَك‬ ‫اليةنى سياسي كةخؤى لة بزووتنةوةى طؤ ِران‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى ئيسالمى‬ ‫ويةكطرتوى ئيسالمى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل هةنديَك كةسي ديكةدا‪،‬‬ ‫ئةبينيتةوة‬ ‫َ‬ ‫دةزطائةمنيةكان هةموى دةزطاى شةرعى ئةم‬ ‫َ‬ ‫والتةن وة دةزطا ئةمنيةكانمان دةزطايةكن ئةم‬ ‫َ‬ ‫ووالتةيان ثاراستوةلةئيرهاب ولةكارى ترسناك‬ ‫وةئةمنوئاسايشيان مسؤطةر كردوة بؤئةم‬ ‫كؤمةالنى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خةلكى كوردستان‪،‬‬ ‫والتة وهةموو‬ ‫َ‬ ‫بةتايبةتى هةموحيزبةكوردستانيةكان‪ ،‬بةالم‬ ‫َكيشةيةك هةبوولةم ش��ارةدا بةتايبةتى‬ ‫ئةبيت ئةوةش‬ ‫ئةوكيشةية تةشةنةى كرد‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ئةوهيزة‬ ‫َبلَيين كة ِراستة توندووتيذى َليكةوتةوة‪َ ،‬‬ ‫كةهيزيَكى حكومية‬ ‫بةب ِريارى حكومةت‬ ‫َ‬ ‫بةئيشةكةى خؤى َ‬ ‫هةلساوة‪َ ،‬ئيمةواى نابينين‬ ‫َ‬ ‫وكؤمةالنى‬ ‫َكيشة لةبةينى دةزطائةمنيةكان‬ ‫هةبيت‪ ،‬هةنديَك َ‬ ‫َ‬ ‫خةلك هةية َثييان‬ ‫خةلكدا َ‬ ‫بةرةاليى َتيدا َ‬ ‫َ‬ ‫خؤشة ئةم شارة وئةم َ‬ ‫زال‬ ‫والتة‬ ‫نةبيت َئيمة َثيمان‬ ‫َبيت‪ ،‬ياسا تيايدا سةروةر َ‬ ‫هةموشتيكةوة َبيت وةياسا‬ ‫خؤشة ياسا لةسةرو‬ ‫َ‬ ‫سةروةر َبيت لةهةريَمى كوردستان‪.‬‬ ‫ِريَطا‪ :‬دةزطا ئةمنيةكان توندو تيذيان‬ ‫بةشيوةيةك‬ ‫بةرامبةر هاووآلتيان و ِرؤشنبيران َ‬ ‫واندبيت دروستكردووة‪ ،‬ئايا‬ ‫شي َ‬ ‫ئةمنيةتى َ‬ ‫دةبيت؟‬ ‫ئةمنيةت ئاوها دروست َ‬ ‫بةهةموشيوةيةك‬ ‫عيمادئةحمةد‪َ :‬ئيمة‬ ‫َ‬ ‫َثيمان باش نةبو بةوجؤرة َ‬ ‫هةلويَستةى‬ ‫دةزطائةمنيةكان لةمة ِرخؤثيشاندةران وكةسانى‬ ‫هينا وةسةركؤنةى ئازاردانى‬ ‫ِرؤشنبير بةكاريان َ‬ ‫َ‬ ‫وةئيمة َثيمان خؤش‬ ‫ئةوخةلكة دةكةين َ‬ ‫نية هةموكات تةئكيدمان كردؤتةوة كة ِريَز‬

‫عيماد ئةمحةد‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطاية بطيريَت‪،‬‬ ‫لةهةموتاكيكى ئةم‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى‬ ‫يةكيك لةشيعارة ضوار كوضكةكةى َ‬ ‫َ‬ ‫شيلكارى‬ ‫ثاراستنى مافى مرؤظة َئيمةناضين َثي َ‬ ‫مافى مرؤظ بكةين‪ ،‬وةئيديعاى ئةوةبكةين‬ ‫هةنديَك كةس و اليةن هةية سةرضاوةى‬ ‫شيلكارى مافى مرؤظة‪َ ،‬‬ ‫لةنيوانى‬ ‫بةالم َ‬ ‫َثي َ‬ ‫ئةوهيزانةدا من َنالَيم َ‬ ‫خةلكى نامةسئول نية‬ ‫َ‬ ‫كةبةضاوى حةقةوة سةيرى َ‬ ‫خةلكى نةكردووة‬ ‫كةئيشى خراثى كردوة بةرامبةرحيزبةكةى‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكةى بةئيشى خراثة‪َ ،‬ئيمة‬ ‫بةرامبةر‬ ‫َثيمان خؤشة تحقيقى ئةومةسةالنة بكةين‬ ‫وةئيجارائاتيان َ‬ ‫لةطةل بكةين َثيشمان خؤش نية‬ ‫دروستبيت كةهةراليةك‬ ‫ئةم نةريتة لةناومان‬ ‫َ‬ ‫بتوانيت يان بويَريَت ئ��ازارى ئةوى ديكة‬ ‫َ‬ ‫بةبي ِرةضاوكردنى حورمةتى مرؤظ‬ ‫بدات َ‬ ‫بةبي ِرةضاوكردنى حةقى ياسا‪ ،‬كةضؤن‬ ‫يان َ‬ ‫هةركةسيك كةدةستطير‬ ‫تةعامول دةكات‬ ‫َ‬

‫فؤتؤ‪ :‬بةهمةني مةال غةفور‬ ‫كراون‪ ،‬باشترواية دادطا تةداخولى َتيدا بكات‬ ‫ئةطةرموتتةهةمةو تاوانةكةى لةسةرئيسثات‬ ‫بوو ئةوا َبيطومان بةسزاى خؤى دةطات‪ ،‬ئةطةر‬ ‫دةربضيت وةمن تةسةور دةكةم‬ ‫بةريئة هةقة‬ ‫َ‬ ‫بةوحةجمة نية كةزؤرجارتةسحيم ئةكريَت‬ ‫شيوةش نية َبلَيين هةرنية‪.‬‬ ‫وةبةو َ‬ ‫َ‬ ‫ببى ب ِريراى دادوةر‪،‬‬ ‫طيراوة‬ ‫ك‬ ‫كي‬ ‫خةل‬ ‫َطا‪:‬‬ ‫ِري‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةبى مةلةت‪،‬‬ ‫يان خؤثيشاندانى ك��ردووة َ‬ ‫بردويانن بؤ َ‬ ‫شيلكردنى مافى‬ ‫ضؤلةوانى ئةمة َثي َ‬ ‫مرؤظ نية؟‬ ‫عيمادئةحمةد‪ :‬ئةوةئيجرا ئاتى ئيحترازيية!‬ ‫َ‬ ‫ئةوحالةتانةى كةبووة ئةوة نةتيجةية‬ ‫يانى‬ ‫سي مانط ئةمةنةبووة‪.‬‬ ‫بؤضى َثيش َ‬ ‫ِريَطا‪ :‬ئةى ئةوانةى كةكوذراون هةمووى‬ ‫كةسانى سظيلن خؤ ئيرهابى نين؟‬ ‫عيمادئةحمةد‪ :‬ئةوانةى كةكوذراون‬ ‫َئيمة بةشةهيدى خؤمانى ئةزانين‪ ،‬ئةوانةى‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪5‬‬


‫عيماد ئةمحةد‬ ‫كةسةريان شكاوةو برينداربون ئةوانيش‬ ‫شةهيدى َ‬ ‫والتةكةن كةسانى حكومى بون‬ ‫مةبةستيان ثاريَزطارى كردنى خؤثيشاندران بوة‬ ‫ئةى بؤضى باسي ئةوانة ناكةن؟ ئةوثؤليسةى‬ ‫كةهاتوة بؤئةوةى خزمةت بكات ئةمن و‬ ‫ئاسايش مسؤطةربكات‪َ ،‬‬ ‫بةالم كةشةهيدى‬ ‫ئةكةيت ئةوةبةضى حيساب ئةكةيت؟‬ ‫َ‬ ‫بؤهاوالتيان‬ ‫زيانيكى‬ ‫ثؤليسيك كةهيض‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةليشاو ئةضن سةروطويَالكى‬ ‫م‬ ‫بةال‬ ‫نية‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ئةشكينن‪ ،‬بةردبارانى ئةكةن ئةى ئةمةيان‬ ‫َ‬ ‫ئةوةكيية جورئةت ئةكات‬ ‫ناودةنييت ضى؟‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةدامودةزطاكةى خؤى كةسةروةرى و ئةمن‬

‫‪6‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫فؤتؤ‪ :‬بةهمةني مةال غةفور‬ ‫وئاسايشت بؤئةثاريَزيَت بويَريت سةرى‬ ‫بشكينيت يان بريندارى كةيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِريَ��ط��ا‪ :‬ب���ةالم دةزط���ا ئةمنيةكان‬ ‫بةشيوةيةكى‬ ‫ئةوسيستةمةيان دروستكردوة‪َ ،‬‬ ‫هيرش دةكةنة سةرخؤثيشاندةران َلييان‬ ‫زؤرتوند َ‬ ‫دةستثيشخةري‬ ‫دةدريَت واتة دةزطائةمنيةكان‬ ‫َ‬ ‫هةمو جؤرةكاريَكى توندوتيذن؟‬ ‫شيوةيةك‬ ‫نةخير بةهيض َ‬ ‫عيمادئةحمةد‪َ :‬‬ ‫وانية‪َ ،‬‬ ‫ئةوتةنهاثؤليسيكةو لةدورةوة‬ ‫بةلكو‬ ‫َ‬ ‫دانيشتووة ب��ؤم��اوةى ثترلةشةست ِرؤذ‪،‬‬ ‫وةهةموجايَك خؤثيشاندةران هاتون سنورى‬ ‫وهيرشيان‬ ‫ياساي خؤثيشاندانيان بةزاندوة َ‬

‫كردؤتةسةرثؤليس و ثةالمارى بارةطاى‬ ‫هةردوحيزبيان داوة‪ ،‬ثةالمارى دوكاندارو‬ ‫َ‬ ‫لةكاتيكدا كاريان تةنها‬ ‫خةلكيانداوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ثاريَزطارى كردنى خؤثيشاندةران بووة‪ ،‬بةالم‬ ‫ثؤليس لةوكاتةدا ديفاعيان كردووة ثؤليس‬ ‫هيرش بكاتة سةرخؤثيشاندةران‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫نةضوة َ‬ ‫لةدوو ِرؤذى كؤتايدا ئةوان بون هاتن وتيان‬ ‫ئةيطؤ ِرين ئا ِراستةيةكى ديكة ئةطرينةبةر‪،‬‬ ‫وةسياسةتيكى ديكة ئةطرينةبةر‪ ،‬ئةوان نيةتيان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةبيت‬ ‫ئةوةبو كارى خراث بكةن‪ ،‬ب��ةالم َ‬ ‫كةيةكيتى وثارتى‬ ‫خؤثيشاندةران ئةوةبزانن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وةك دوحيزبى دةسةالتدار لةكوردستان‬ ‫دةسةالت نين بؤ َ‬ ‫َ‬ ‫وةالم دانةوة‪.‬‬ ‫ئةوةندة َبي‬ ‫ِريَ��ط��ا‪ :‬دروش��م��ى خ��ؤش��ط��وزةران��ى و‬ ‫ديموكراتيةت‪ ،‬كة وي��ردى زارى ضةند‬ ‫َ‬ ‫هيز‬ ‫يةكيتية‪ ،‬ئاوا بةزةبرى َ‬ ‫سالةى ثارتى و َ‬ ‫دةضةسثينن؟‬ ‫َ‬ ‫عيماد ئةحمةد‪ :‬ئاشتى وخؤشطوزةرانى‬ ‫َ‬ ‫خةلكى‬ ‫زؤردةميكة َبالى َكيشاوةبةسةر‬ ‫َ‬ ‫ئةوهيزانة بؤئةوةنةبوة َبين‬ ‫كوردستان‪ ،‬وةهاتنى َ‬ ‫ئةوهيزة هةنوكة َ‬ ‫تةعدا َ‬ ‫خةلك‬ ‫لةخةلك بكةن‪َ ،‬‬ ‫وضكليت و شيرينى بؤئةبات‪ ،‬ئةى‬ ‫ريَزوحورمةت َ‬ ‫َ‬ ‫الى ئةوةديموكراتيةتة كةخةلك مافى نةب‬ ‫مايكيك ضةند‬ ‫اوةستيت َ‬ ‫ولةسةراى ئازادى ِر َ‬ ‫كةسيك بؤمةرامى سياسيى خؤيان بةكاريان‬ ‫َ‬ ‫موقةدةساتيك ئةدا‬ ‫بةهةمو‬ ‫َنيان‬ ‫ي‬ ‫جو‬ ‫نا‪،‬‬ ‫ئةهي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةموشتيكيان ئةدا‪ ،‬بةالم َئيمة‬ ‫بةبةرنامةى‬ ‫َ‬ ‫بةتةبيعى سةيرمان ئةكرد‪َ ،‬‬ ‫بةالم كةطةيشتة‬ ‫َنيت‬ ‫ئةوةى سنورى خؤثيشاندانةكة ببةزي َ‬ ‫ضةقؤبةكاربي َنيت‬ ‫بؤئةوةى تةقةبكريَت ضةكو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ودةسةالتة بةئةركى خؤي‬ ‫ئةركى حكومةت‬ ‫َ‬ ‫سيت بؤئةوةى بارودؤخةكة تةشةنةنةكات‬ ‫هةل َ‬ ‫ئةوهيزةى َ‬ ‫لةوي دامان ناوة نةتيجة ية يانى‬ ‫َ‬ ‫هيزة َئيمة بؤضى واسةيرى بكةين‬ ‫هينانى ئةو َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوهيزانة خةلكى ئةم‬ ‫كةتةجاوزى كردوة بؤ‬ ‫َ‬ ‫شارو َ‬ ‫ووالتة نين؟ ئةوان هاتون ئاشتى وئارامى‬ ‫هيزانة َبين‪ ،‬ئةى‬ ‫بةرثاكةنةوة يانى ضية بائةو َ‬ ‫كاتيك كؤشكى‬ ‫سيبتةمبةر َ‬ ‫بؤضى لةكاتى ‪11‬ى َ‬ ‫سثى كراية ئامانج هةموجؤرة دةزطايةكى‬ ‫ئةمنى وئاسايشى ئةمريكا هاتة نيؤرك‪ ،‬كةس‬ ‫هيزةت َ‬ ‫لةوي داناوة؟‬ ‫نةهات َبلَيت بؤضى ئةم َ‬ ‫لةئةمريكا يان َ‬ ‫بارودؤخيكى‬ ‫كاتيك‬ ‫َ‬ ‫لةوالتان َ‬ ‫هةموهيزةكانى‬ ‫نائاسايى ِروو دةدات حكومةت‬ ‫َ‬ ‫ئةهي َنيتة سةرجادة‪ ،‬بؤئةوةى تةشةنة نةكات‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هيزةت بؤضى بؤضى‬ ‫خةلك نةهات بلَيت ئةم َ‬


‫حةقيك‬ ‫هيناوةتة لةندةن يان ثاريس بةض َ‬ ‫َ‬ ‫بةهيزيَكى‬ ‫بةهيزيَكى َبيطانةوة َ‬ ‫ئةمةدائةنييت َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫داثلؤسين حسابي كةيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫كاتيك ضةكى دةستى‬ ‫ِريَطا‪ :‬هاوالتييةك َ‬ ‫ئةوهيزة‬ ‫تةنها بةردة‪َ ،‬ثيويست بةوةدةكات‬ ‫َ‬ ‫بةكاربي َنيت؟‬ ‫لةناوبازا ِردا بيكةى سي‬ ‫َ‬ ‫عيماد ئةحمةد‪ :‬من شةخسي خؤم هيض كات‬ ‫َ‬ ‫بةكارهينانى بى كةى سى دا نيم‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫لةكةل‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ةتيك بةكارديَت هةنديَك اليةن‬ ‫ئةوة بؤحال َ‬ ‫هةبيت ئا ِراستةكة بطؤ ِرن‬ ‫بةرنامةى ئةوةى َ‬ ‫ئةوا بيكةى سي َ‬ ‫دةبيت‪.‬‬ ‫ئةوان‬ ‫مى‬ ‫وةال‬ ‫َ‬ ‫هيزى دةس��ةآلت بوو كة‬ ‫ِريَطا‪ :‬ئ��ةوة َ‬ ‫ب��ةح��ة ِرةم��ى زانكؤكرد سوكايةتى يان‬ ‫بةخويَندنكاران كرد ؟‬ ‫عيماد ئةحمةد‪َ :‬ئيمة َثيمان خؤش نية‬ ‫سوكايةتى بةحة ِرةمى زانكؤ بكريَت‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫َ‬ ‫خةلكى ديكة َثيشتر سوكايةتيان بةحة ِرةمى‬ ‫زانكؤ كرد بؤضى قسةتان نةكرد؟‬ ‫سليمانى ثايتةختى‬ ‫ِريَطا‪ :‬هةتا كةى شارى َ‬ ‫دةمي َنيتةوة؟‬ ‫ِرؤشينبيرى بةسةربازطة كراوةيى َ‬ ‫سليمانى بة‬ ‫عيماد ئةحمةد‪ :‬ش��ارى َ‬ ‫سةربازطة نةكراوة‪ ،‬شارى خؤمانة ئةمن و‬ ‫ئاسايشي خؤمانةو ئيشوكارى خؤيان دةكةن‪،‬‬ ‫ؤئيستا ِرةسمى‬ ‫باشة تؤ وةك ِر‬ ‫ؤذنامةوانيك ب ِر َ‬ ‫َ‬ ‫بةردةركى سةرا بطرة َئيستا ئازادى زياترى‬ ‫هةية وةك لةمانطى ئ��ازار‪ ،‬ب� ِرؤ سةيرى‬ ‫دوكاندارةكانى نزيك سةرابكة ب ِرؤ ِراثرسي بكة‬ ‫لةنيوان َ‬ ‫هاوالتيان بزانة َئيستا ئازادى هةية يان‬ ‫َ‬ ‫ئةوكات‪َ ،‬ئيمة نةدذى خؤثيشاندانين نةدذى‬ ‫داطيركردنى شويَنين بةضةك‪َ ،‬ئيمةلة َ‬ ‫طةل‬ ‫خؤثيشاندانين بةومةرجةى َ‬ ‫مؤلةتى ِرةسمى‬ ‫كاتيك توندوتيذى‬ ‫هةبيت‪،‬‬ ‫خؤثيشاندانيك َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خؤثيشاندانيك بةردةركى سةراى‬ ‫تيانةبيت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫تياداطير نةكريَت‪ ،‬ضونكة ثاريَزطاى ئةوشارة‬ ‫شويَنةكةي ديارى دةكات نةك تؤبضيت‬ ‫َ‬ ‫بةكةلةطايى ناوةندى شارداطيركةيت‪ ،‬بؤئةوةى‬ ‫َ‬ ‫بؤمةراميكى سياسي‪ ،‬دةى‬ ‫خةلك َبيزاركةيت‬ ‫َ‬ ‫بؤضى َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت ئةطةر ئةواليةنة‬ ‫قبولى كات‬ ‫ئيسالميانةى َئيستا لةبةردةركى سةران‬ ‫َ‬ ‫هةموخةلك‬ ‫َميذوى ئةوان باسكةين ئةوا‬ ‫ئةتؤقيت‪َ ،‬ئيستاش باس ل��ةوة دةكريَت‬ ‫َ‬ ‫ئةنداميكى ئةنسارو لئيسالم لةناوبارةطايةكى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى ئيسالمي داية‪ ،‬بؤضى ئيسالميةكان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتيان نةبوة لةناوضةكانى هةلةبجة‬ ‫هةورامان؟ ئةى كاتي خؤى ئيسالميةكان‬

‫لةخةلكى َ‬ ‫َ‬ ‫ئةمةيان َ‬ ‫هةلةبجةو‬ ‫قبول دةكرد‬ ‫َ‬ ‫كةدةسةالتيان هةبوو؟ ئةطةر َئيستا‬ ‫هةورامان‬ ‫َ‬ ‫سليمانى لةدةسةالتى ئيسالميةكاندا‬ ‫شارى َ‬ ‫َبيت ئةوا ضوار َ‬ ‫خيَلى حةمة‬ ‫هةلةبجةو ضوار َ‬ ‫دروست دةكةن! بؤضى َبيَلين دوبارة ئةوتاوانة‬ ‫نامرؤظانة لةسةردةستى ئيسالميةكان‬ ‫كةئيستا ثشتيوانى‬ ‫دروستبيتةوة‪ ،‬مةالكريَكار َ‬ ‫َ‬ ‫لةخؤثيشاندةرانى بةردةركى سةرادةكات بؤضى‬ ‫مةال كريَكارو تاوانةكانيمان نةبينى لة شارى‬ ‫َ‬ ‫خيَلى حةمة كرد‪ ،‬بؤضى‬ ‫هةلةبجة‪ ،‬ضى لة َ‬ ‫ئةبيت ئةم ِروداوان��ة دوبارة بكريَنةوة‪ ،‬يان‬ ‫َ‬ ‫كةئيستا َ‬ ‫اليةنيكى عةلمانى‬ ‫نايةلَيت‬ ‫َ‬ ‫طؤ ِران َ‬ ‫َبيت لةسةرا بيروبؤضونى خؤى تةرح كات‬ ‫لةمانيك نةويَريَت لةبةردةركى‬ ‫ئةندام ثا ِر َ‬ ‫شكينن ئةوة‬ ‫سةرابيت ئيهانةى دةكةن ئةى َ‬ ‫َ‬ ‫ئازادى ية؟!‬ ‫ِرَي��ط��ا‪ :‬ثةيوةندى م��ةال كريَكار بةم‬ ‫خؤثيشاندانانةى كوردستان ضيةو ضؤنة؟‬ ‫عيماد ئ��ةح��م��ةد‪ :‬ث��ةي��وةن��دى زؤرة‬ ‫لةليدوانةكانى‪ ،‬ئةو هؤكاربوة بؤئةوةى ِريَذةى‬ ‫َ‬ ‫خؤثيشاندةران زيادبريَت‪ ،‬مةالكريَكار َثيي‬ ‫لةنيوان خؤثيشاندةران ودةسة‬ ‫خؤشة توندوتيذى َ‬ ‫َالت ِروبدات‪ ،‬مةالكريَكار لةسةر ئةم ئاطرة‬ ‫َنيت‪َ ،‬‬ ‫بةالم ئاطرةكة وةكو‬ ‫طؤشتى خؤى ئةبرذي َ‬ ‫َنيت‬ ‫ثي برذي َ‬ ‫نامي َنيت تا َ‬ ‫خؤى َ‬ ‫بتوانيت طؤشتى َ‬ ‫ئةوةى كةثشتيوانى َليبكات و موستةفيدة‬ ‫َثيي‪َ ،‬ئيستا دوذمنةكانى كورد ثشتيوانى لةمة‬ ‫ئةكةن‪ ،‬دؤستةكانى كورد هيض كات ثشتيوانى‬ ‫دؤستيكى كورد ئامؤذطارى‬ ‫لةمةناكةن‪ ،‬هةموو َ‬ ‫َ‬ ‫ونةسيحةتى ئؤثؤزسيؤن و دةسةالت ئةكةن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ئةلَين جةوةكةو بارودؤخةكة ئةهوةن بكةنةوة‪،‬‬ ‫خةتيكى موشتةرةك لةبةينمان ب ِرؤ‬ ‫ئةبنة َ‬ ‫سةيرى دانيشتنةكان بكةن بةتايبةت‬ ‫َ‬ ‫لةطةل نةتةوة يةكطرتووةكان بة ِريتانييةكان‬ ‫َ‬ ‫كةئيستا‬ ‫هاتوةنةتة المان‪،‬‬ ‫قونسولطةريةكان َ‬ ‫َ‬ ‫لةوالتةكةمانن هاتونةتةالمان هةمويان داواى‬ ‫ئةهوةن كردنةوةى بارودؤخةكةيان كردوة‪،‬‬ ‫راطةياندن ئةوانةى كةكورديان خؤشدةويَت‬ ‫َبياليةنةكان داوادةكةن ئةم ِرةوشة ضيدى‬ ‫نةبينيت كث بكريَت‬ ‫توندوتيذى بةخؤوة‬ ‫َ‬ ‫شيت‪.‬‬ ‫بؤئةوةى دري‬ ‫َذةنةكي َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِرَي��ط��ا‪ :‬بؤضى دةس���ةالت ن��ةي توانى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل خؤثيشاندةران‬ ‫مامةلةيةكى تةندروست‬ ‫بكات؟‬ ‫َ‬ ‫تائيستاما مةليةكى‬ ‫عيمادئةحمةد‪:‬‬ ‫َ‬

‫بةكارهيناوة ئ��ةوان ماوةى‬ ‫تةندروستمان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪ِ 60‬رؤذ لةسةرا وةستاون‪ ،‬بةرديان هةلداوة‬ ‫َئيمة َ‬ ‫قةلغانمان كردن‪ ،‬ذمارةى بريندارةكانى‬ ‫حكومةت زؤر زياترة لةذمارةى خؤثيشاندةران‪،‬‬ ‫كاتيك سةري‬ ‫ذمارةى ثؤليس زياتر َبيت َ‬ ‫دةشكيت تؤئةمة بةضى ئةبينيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫تائيستا يةك ثؤليس كوذراوة بةالم‬ ‫ِريَطا‪َ :‬‬ ‫َ‬ ‫‪10‬هاوالتى سظيل كوذاوة؟‬ ‫عيمادئةحمةد‪ِ :‬راستة ذم��ارةى كوذاو‬ ‫زياترة لةكاتى خؤثيشاندانةكان‪َ ،‬‬ ‫بةالم خؤ‬ ‫هيضى بةئةمر نةكوذراون‪َ ،‬ئيمة حةزدةكةين‬ ‫كي َ‬ ‫خةلكى كوشتووة‪،‬‬ ‫تةحقيق بكةين بزانين َ‬ ‫من دذى ئةوةم ضةك وتةقةمةنى ئاراستةى‬ ‫خؤثيشاندةران بكريَت و بكوذريَت‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫كةئيمة‬ ‫دذى ئةوةشم كةخؤثيشاندان بكريَت َ‬ ‫ئازاديةكمان بؤدروستكردن توندوتيذى‬ ‫تيابكريَت‪ ،‬ئةى ئةوة نةبو جةماعةتى فاروق‬ ‫ِرةفيق ئةيانوت لةمةودوا َئيمة بةرنامةيةكى‬ ‫ديكةو ِريَطايةكى ديكة ئةطرينةبةر وادانانيشين‬ ‫لةبةردةركى سةرا دروشمان تةنها قسةركردن‬ ‫َبيت ئةوةماناى ضية؟ ئيمة تائةوكاتة‬ ‫تةحامولمان كرد ئيدى دواى ئةوة َئيمةش‬ ‫بةرنامة ى خؤمان طؤ ِري‪ ،‬ئةم َ‬ ‫والتة بةخويَنى‬ ‫هةزاران شةهيد هاتوةتةبون‪َ ،‬‬ ‫بةالم هيض كات‬ ‫َ‬ ‫كةخةلك‬ ‫ئامادةنين بيدةينة دةست قةدةر‬ ‫بضيت‪،‬‬ ‫لةدةستمان‬ ‫ثي بكات بؤئةوةى‬ ‫َ‬ ‫يارى َ‬ ‫وةئيمة نةبةئينقيالب هاتوين نةبة ديكتاتؤرى‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بذاردنيك هاتوين خةلك َئيمةى‬ ‫بة هةل َ‬ ‫ئةلَيين َ‬ ‫قبول كردوة َئيستةيش َ‬ ‫َ‬ ‫باهةلبذاردنى‬ ‫نةهينا بايكؤتى‬ ‫َثيشوةخت بكريَت‪ ،‬دةنطمان َ‬ ‫دةسةالتةكة ئةكةين‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫بةالم َبيين بةزةبرى‬ ‫ئةقليةت و زةبرى هةنديَك َ‬ ‫َ‬ ‫خةلكى طوماناوى‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى‬ ‫دةس��ةالت تةسليم كةين‪ ،‬ئ��ةوة َ‬ ‫َ‬ ‫تةحةداى بةعسي كرد ثارتى دةيان سالة‬ ‫خةبات ئةكات‪ ،‬وةئةم اليةنةى َئيستا كةبةم‬ ‫َ‬ ‫لةطةل دةكات‪،‬‬ ‫ملمالنيمان‬ ‫شيوة خةبات و‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َثيشتر َثيكةوةبوين باش دةيانناسين وةكوضؤن‬ ‫فةترةيةك ش��ة ِرى َ‬ ‫خوي ناويمان دةكرد‬ ‫وةنةفرةتى َليدةكةين حةزناكةين جاريَكى‬ ‫ديكة دروست َببتةوة‪.‬‬ ‫ِريَطا‪ :‬تاضةند كارتان كردوة بؤئةوةى داواى‬ ‫بةجي بكةن؟‬ ‫خؤثيشاندةران َ‬ ‫جي َ‬ ‫عيماد ئةحمةد‪ :‬هةنديَكيان داواى ِرةوايةو‬ ‫َ‬ ‫بةجيكردنة َثيمان خؤشة ئةم نةريتة‬ ‫جي َ‬ ‫قبولى َ‬ ‫لةناومان دروست َبيت و َبيتة مايةى ئةوةى‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪7‬‬


‫َ‬ ‫دةسةالتة سوود لةخؤثيشاندان و موعارةزة‬ ‫ئةم‬ ‫بتوانيت بةئسلوبة‬ ‫بكات‪ ،‬هةم موعارةزةش َ‬ ‫بائيمة‬ ‫باشةكةى خزمةت بةم ئةزمونةبكات َ‬ ‫هةمومان بتوانين هاوكارى يةكتربين هةموو‬ ‫َثيكةوة شةريك بين لةم دةسكةوتة‪ ،‬نةك‬ ‫وةك دوذمن سةيرى يةكتربكةين‪ ،‬ضونكة‬ ‫نةهينا ئةبمة‬ ‫ئةطةر بةيانى من دةنطم‬ ‫َ‬ ‫ئؤثؤزسيؤن‪.‬‬ ‫كةئيستا َئيوةباسي‬ ‫ِريَطا‪ :‬ئةم ئةزمونةى َ‬ ‫دةكةن هةموى بؤبةرذةوةندى َئيوةية كوا‬ ‫َ‬ ‫بؤخةلك‬ ‫خزمةت طوزاريةكانتان ضى تان‬ ‫كردووة؟‬ ‫عيماد ئةحمةد‪ :‬زؤرشتمان كردوة‪ ،‬ئةى‬ ‫ئةوةنية تؤبةئازادى دانيشتويت و قسةمان‬ ‫َ‬ ‫لةطةل دةكةى‪َ ،‬ئيمة نةبويناية َئيستا زؤربةى‬ ‫كةئيستا‬ ‫طةنجان عةسكةربون! ئةوئازاديةى َ‬ ‫َنيكى ديكة‬ ‫لةهةريَمى كوردستان هةية‪ ،‬لةشوي َ‬ ‫زؤر دةطمةنة‪ ،‬ئةم ئازاديةى َئيستا بؤتؤ لواوة‬ ‫َ‬ ‫طةنجيك نةلواوة‪.‬‬ ‫‪20‬سال بؤهيض‬ ‫َثيش‬ ‫َ‬ ‫لةئيستا دا ضةوساوةترين‬ ‫ِريَطا‪ :‬كوا ئازادى َ‬ ‫ناودةنييت ئازادى‬ ‫ئةمة‬ ‫ضين ضينى طةنجانة‬ ‫َ‬ ‫ودادثةروةرى؟‬ ‫عيمادئةحمةد‪ :‬من ئةبمة محامي ئةوةى‬ ‫كةضةوسانةوة لةسةرطةنجانة‪ ،‬ئةوةش‬ ‫لةحقوقى بةرامبةر خؤت كةئازادييةكت‬ ‫ببيتة مايةى‬ ‫نابيت ئةوئازادية َ‬ ‫بؤ ِرةخساوة َ‬ ‫بضةوسينيتةوةو ئيهانةى من‬ ‫ئةوةى من‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نةهيلى‪ ،‬ئازادى ئةوةية‬ ‫كةيت‪ ،‬ئازادى بؤمن َ‬ ‫كةيةكترى بخويَنينةوة نةك ئ��ةوةى تؤ‬ ‫شتي‬ ‫ئازاد بيت بؤئةوةى َثي َ‬ ‫شيلكارى هةموو َ‬ ‫نةبيت َبلَيت وامةكة ئةوة‬ ‫بكةيت‪ ،‬كةس َ‬ ‫لةهيض َ‬ ‫ووال َتيك نية‪.‬‬ ‫كةئيستا هاتون‬ ‫هيزةى َ‬ ‫ِريَطا‪ :‬ئةوهةمو َ‬ ‫ئةمةبؤسةركوت كردنى َ‬ ‫خةلكة؟‬ ‫نةخير بؤسةركوت كردنى‬ ‫عيماد ئةحمةد‪َ :‬‬ ‫اليةنيك نية‪ ،‬ئةوة َئيستا‬ ‫هيض كةس و‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خةلك ثشتيوانى َليدةكات‪ ،‬زؤرمحاوةلةى‬ ‫ئةوة كرا لةزانكؤ خؤثيشاندان بكريَت‪ ،‬ئةى‬ ‫َ‬ ‫بؤخةلك نايةتة خةمخؤرى ئةوداخوازيانةى‬ ‫َئيوة؟ كةم َ‬ ‫هةولتان داوة‪ ،‬ئةى بؤضى ئةوةى‬ ‫نةهينا‪،‬‬ ‫خويَندكاران سةركةوتنى بةدةست‬ ‫َ‬ ‫ئةى بؤضى ثزيشكةكان سةركةوتنيان‬ ‫زروفيك نية بؤئةم‬ ‫نةهينا‪ ،‬ضونكة َ‬ ‫بةدةست َ‬ ‫مةسةلةية‪ ،‬خؤبةقسةى تؤو بةدوشيعارى‬ ‫هةلناثة ِريَت َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خةلك‬ ‫ديكةخةلك‬ ‫ئةوانى‬

‫‪8‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫َ‬ ‫مةسلةحةتى هةية‪ ،‬ئةوةنية َئيستا هاتون‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةقةلةم ئ��ةدةن‪ ،‬خةباتى‬ ‫خةلك بةخائين‬ ‫َ‬ ‫خةلك زة ِرب��ي سفرئةكةن‪ ،‬بةهةزارةهان‬ ‫َ‬ ‫خةلك وعائيلة لةسةر ئةم ئةزمونة هيالكو‬ ‫ماندوبون‪َ ،‬‬ ‫خةلك نايةت بةدوقسةو بةضةند‬ ‫كةثيشتر تؤي بينيوة‬ ‫شيعاريَك ب ِروات َثيبكات‪َ ،‬‬ ‫وئةزانيت ضؤنيت‪ ،‬ئةطةر َ‬ ‫خةلك دووذمنى ئةم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ث ِرؤسةيةية بؤضى هةلبذاردنةكان فاشيل‬ ‫بوون‪.‬‬ ‫هيز بؤ سةرا بةرثرسى‬ ‫ِريَطا‪ :‬دواى هاتنى َ‬ ‫هيزةكة كرد‪،‬‬ ‫لة‬ ‫دةستخؤشى‬ ‫لقى ضوار هات و‬ ‫َ‬ ‫بؤضى َثيشتر نةهات داواى َليبوردن بكات‬ ‫ضارةسةرببيت؟‬ ‫ِرةوشةكة‬ ‫َ‬ ‫عيمادئةحمةد‪ :‬ئةطةرئةوكاتة بهاتةية‬ ‫كي َنالَيت بةردبارانيان‬ ‫بؤبةردةركى سةرا َ‬ ‫نةئةكرد‪ ،‬كاك مةسعود خؤى سةرؤكى ثارتى‬

‫ئةطةرتؤ هاتويت‬ ‫ضاكسازى بكةيت‬ ‫بةسةرضاو‪ ،‬بة َالم ئةطةر‬ ‫بيانةوَيت بةكةلَةطايى‬ ‫مبان ِروخَينن ىَ‬ ‫قبول‬ ‫ناكةين‬ ‫يةكيتى بةيانى‬ ‫ية بةيانى نا ِرةزايةتي دةركردووة َ‬ ‫َ‬ ‫نا ِرةزايةتى دةرك��ردووة باشة بؤضى خةلك‬ ‫نابينيت‪ ،‬مام جةال ل وكاك مةسعود و‬ ‫ئةوة َ‬ ‫دكتؤربةرهةم و سةرؤكى ثا ِرلةمانى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫هةلويَستيان ضؤن بوو‪َ ،‬‬ ‫بةالم تؤهةر ِرازى‬ ‫َ‬ ‫نةبيت ئيدى خةلك ضؤن باوة ِرت َثيبكات من‬ ‫َدلنيام ئةمة فةشةلى موعا ِرةزةبوو‪.‬‬ ‫هةرسي حيزبي‬ ‫ِريَطا‪ :‬ب ِرينى بودجةى‬ ‫َ‬ ‫ئؤثؤزسيؤن ياساي ية يان ناياساي؟‬ ‫عيماد ئةحمةد‪ :‬ئةتوانى لةثا ِرلةمانى‬ ‫كوردستان ثرسياربكةيت‪ ،‬ئةطةر خؤيان َ‬ ‫ئةلَين‬ ‫طةندةلة داواى َ‬ ‫َ‬ ‫هةلوةشاندنةوة‬ ‫حكومةتةكة‬ ‫ثا ِرلةمان وحكومةت ئةكةن ئةى بؤضى داواى‬ ‫بودجةى َليدةكةن باضاوة ِروانى ئةوةبكةن تا‬ ‫خؤيان حكةمةت بطرنة دةست‪.‬‬

‫ِريَطا‪َ :‬‬ ‫هيز رةوانةى‬ ‫دةلَين بؤ َليدانى ثذاك َ‬ ‫َثينجويَن كراوة؟‬ ‫بؤليدانى ثذاك نية‬ ‫نةخير َ‬ ‫عيمادئةحمةد‪َ :‬‬ ‫ثؤباريَزطارى كردنى َثينجويَن ضوة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هةلويَستى َثيويست‬ ‫ِريَطا‪ :‬لةنةبونى‬ ‫لةاليةن مام جةالل لة سةر رةوشةكة ضى‬ ‫هةية؟‬ ‫عيمادئةحمةد‪ :‬مام جةالل هةموكات‬ ‫سليمانى بووة‪ ،‬مام جةالل‬ ‫خةمخؤرى شارى َ‬ ‫بةئامادةبونى ذمارةيةكى زؤر لةهةوادارانى‬ ‫يةكيتى ل��ة‪7‬ى‪ 3‬وتارًَيكى دا‪ ،‬دواترلة‬ ‫َ‬ ‫‪4/16‬نامةيةكى ئا ِراستةى خؤثيشاندةران كرد‪،‬‬ ‫دواتر برديان بؤبةردةركى سةرا ثشتيوانى‬ ‫وداواكانى خؤؤثيشاندةرانى بةهةند وةرطرت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل طؤ ِران و حيزبة‬ ‫بةدةرلةوة كؤبونةوةى‬ ‫ئيسالميةكان و ضةثةكان كردوة‪.‬‬ ‫ِريَطا‪َ :‬‬ ‫بةالم هةمووكؤبونةوةكانى َبيئةنجام‬ ‫بووة؟‬ ‫عيمادئةحمةد‪ِ :‬راستيةكةى َئيستة من‬ ‫وتؤدانيشين لةسةر كةلى شةيتان نةيةينة‬ ‫بةالم َ‬ ‫خوارةوة ناطةينة ئةنجام‪َ ،‬‬ ‫هةربلَين ئةى‬ ‫وخينم و نامةويَت ئةى بؤضى ولةبةرضى‬ ‫ِر َ‬ ‫َ‬ ‫وخينيت! ئةطةرتؤ هاتويت ضاكسازى‬ ‫بيةلم بم ِر َ‬ ‫َ‬ ‫بكةيت بةسةرضاو‪ ،‬بةالم ئةطةر بيانةويَت‬ ‫وخينن َ‬ ‫َ‬ ‫قبولى ناكةين‪.‬‬ ‫بةكةلةطايى بمان ِر َ‬ ‫بةهةولير كردنى‬ ‫هيز و‬ ‫ِريَطا‪:‬‬ ‫َ‬ ‫بةكارهينانى َ‬ ‫َ‬ ‫سليمانى فشارى ثارتى بوو؟‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى خاوةن سياسةتى‬ ‫عيماد ئةحمةد‪َ :‬‬ ‫يةكيتى َ‬ ‫مةسلةحةتى خؤى‬ ‫تايبةتى خؤيةتى‪َ ،‬‬ ‫وميللةت ئةكات‪ ،‬وةبةرذةوةندى شارةكةى‬ ‫لةبةرضاوة‪ ،‬ئةم شارة زؤر خؤشةويستة الى‬ ‫َئيمة‪ ،‬نايدةينة دةست ق��ةدةر وةنايدةينة‬ ‫كةثيشتر هةمويمان باش‬ ‫هيزيَك َ‬ ‫دةست َ‬ ‫هيزيَكى ديكة‬ ‫ناسيوة‪ ،‬وةنايدةينة دةست َ‬ ‫كةمستةقبةلى شارةكةو مستةقبةلى َ‬ ‫ووالتةكة‬ ‫بةرةو َ‬ ‫هةلديَر بةريَت‪.‬‬ ‫ِريَطا‪ :‬ثارتى َ‬ ‫يةكيتى كةمتةرخةم‬ ‫ئةلَيت َ‬ ‫بوةو ثاريَزطارى لةلقى ‪4‬نةكردوة؟ بؤضى؟‬ ‫عيمادئةحمةد‪ :‬واية ثارتى ِراست دةكات‬ ‫يةكيتى ثاريَطارى لة لقى ‪4‬نةكردوة! ِرةنطة‬ ‫َ‬ ‫وةئيمة‬ ‫ت‬ ‫هةبوبي‬ ‫لةئيدارةكةدا‬ ‫ك‬ ‫خةلةلي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نابيت‪،‬‬ ‫لةمةودوا ناكؤكيمان‬ ‫لةطةل ثارتى دا َ‬ ‫لةو ِروداوةى لةبةردةم لقى ‪ِ 4‬روي��دا َئيمة‬ ‫دةرسمان وةرطرت‪َ ،‬‬ ‫بةالم َئيمة تةسةورى‬ ‫هةبيت‪.‬‬ ‫ئةوةمان نةدةكرد ئةوثةالماردانة َ‬


‫كو ِرةكةى مةالعابيد‪ :‬تةنها باظ َي َل َ‬ ‫تالةبانى‬ ‫دةزاني باوكم ماوة يان مردووة!‬ ‫َ‬ ‫ِراثؤرتى‪ :‬وشيارحمةئةمين‬ ‫يةكيك بوو‬ ‫َبيسةروشويَن كردنى مرؤظى كورد َ‬ ‫لةثيشة د ِرندانةكانى ِرذيَمى بةعسء بةناوى‬ ‫جياجياوة لةماوةى دةسةآلتيدا دةيان ء سةدان‬ ‫طةنج ء الو ثير و ذن ء َ‬ ‫مندالى َبيسةروشويَن‬ ‫ك��ردووة‪ ،‬كة هةتا َئيستاش نةبةزيندويى‬ ‫نةبةمردووى ئاسةواريان ديارنية‪.‬‬ ‫ئةو ِرذيَمة كاريَكى وايكردبوو بةميلةتى‬ ‫كورد زؤرجار ئةو خانةوادانةى كةئازيزيَكيان‬ ‫لةدةست دابوو‪ ،‬بةهؤى نا ِرةحةتى ء خراثى‬ ‫ئةو ِرذيَمةوة زوو لةبيريان دةضووة‪ ،‬كة ِراثة ِرين‬ ‫هات َ‬ ‫خةلكى كوردستان َدلخؤش بوون بةوةى‬ ‫كة ِرزطاريان بوو لةو دةسةآلتة بؤطةن ء خويَن‬ ‫مذةء ضيتر ِر َؤلةكانيان َبيسةروشويَن ناكريَت‪،‬‬ ‫خيزانى كورد بةهؤى‬ ‫بةآلم زؤرى نةبرد َ‬ ‫ملمالنيى سياسى حزبةكانةوة‬ ‫شة ِرى ناوخؤو‬ ‫َ‬ ‫جاريَكى تر لةاليةن ئةم دوو دةسةآلتةوة‬ ‫ضةندين الو ءثيرى كورديان بةهؤكارى‬ ‫لةخيزانةكانيان كردو َبيسةروشويَنيان‬ ‫جياجيا َ‬ ‫نازاني‬ ‫كردن‪َ ،‬‬ ‫كةبيجطة لةخؤيان هيض كةس َ‬ ‫يةكيك لةو َبيسةروشويَنانة‬ ‫ماون يان نا‪َ ،‬‬ ‫كةلةاليةن دةسةآلتى كورديةوة َبيسةروشويَن‬ ‫سي‬ ‫كراوة مةالعابيدة كةخاوةنى‬ ‫َ‬ ‫دووخيزانةو َ‬ ‫َ‬ ‫هيشتووة‪ ،‬لةم‬ ‫بةجي‬ ‫منداليشى لةدواى خؤى َ َ‬ ‫ِراثؤرتةدا كةلةطؤظارى ( ِريَطا)دا بآلودةكريَتةوة‬ ‫زانيارى تةواو لةزارى كاك زانيارى كو ِرىء‬ ‫خيزانى بؤ خويَنةرانى ئةو طؤظارة‬ ‫سوعاد خانى َ‬ ‫دةخةينة ِروو‪.‬‬ ‫زانيارعابيد كو ِرةطةورةى مةالعابيدةو وةك‬ ‫خؤى ئاماذةى بؤ دةكات ئةء لةثؤلى دووى‬ ‫ناوةنديدا بووة كةباوكى َبيسةروشويَنكراوةء‬ ‫هةربةهؤى َبيسةروشويَنكردنى باوكيشيةوة‬ ‫دووخيزانى كةوتوتؤتة‬ ‫بةخيوكردنى‬ ‫َ‬ ‫ئةركى َ‬ ‫دةضيت بؤكريَكارىء وازى‬ ‫ؤذانة‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫سةرشان ء ِ‬ ‫هيناوة‪ ،‬ضيرؤكى َبيسةروشويَن‬ ‫لةخويَندن َ‬ ‫شيوةية بؤ طؤظارى ( ِريَطا)‬ ‫كردنى باوكى بةم َ‬ ‫دةطي ِريَتةوة‪:‬‬ ‫َ‬

‫مةال عابيد كة زياد لة (‪ )8‬سالَة بيَسةروشويَنة‬ ‫«باوكم لةبةروارى ‪2003\7\12‬ةوة‬ ‫دةستطيركراوةءثيش دةستطير كردنةكةيشى‬ ‫َ‬ ‫بةرثرسى ميحوةرى هةورامانى بزوتنةوةى‬ ‫سؤراغيكى نية‬ ‫تائيستا هيض‬ ‫َ‬ ‫ئيسالمى بوو‪َ ،‬‬ ‫ءبةبى ئةوةى بزانين‬ ‫ةسمى‬ ‫بةشيوةيةكى ِر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةسةرضىء تاوانى باوكم ضيى بووة كةلةسةرى‬ ‫طرتويانة»‪ ،‬وةك زانيار ئاماذةى بؤدةكاتء‬ ‫ئةويش بؤى باس ك��راوة باوكى لةاليةن‬ ‫باظيَلى كو ِرى مام جةاللةوة دةستطيركراوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫وةك زانيار باسى دةك��ات باوكى تاكاتى‬ ‫بةرثرسيكى عةسكةرى‬ ‫دةستطيركردنةكةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئيسالميءلةسالى‬ ‫بووة لةناو بزوتنةوةى‬

‫فؤتؤ‪ :‬ئةرشيف‬ ‫‪1987‬ةوة َثيشمةرطةى بزوتنةوة بووة» لةبةر‬ ‫ئةوةى باوكم َثيشمةرطةيةكى سادة نةبوو لةناو‬ ‫بتواني هةروةها بةئاسانى بطة ِريَتةوة‬ ‫بزوتنةودا َ‬ ‫َ‬ ‫دابيشيتء دووركةويَتةوة‬ ‫لةمالى خؤيدا‬ ‫َ‬ ‫بةوثييةش باوكم‬ ‫لةكارى حزبىء سياسةت‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫لةسالى (‪1987‬ةوة تا‪ )2003‬بةردةوام بووة‬ ‫َ‬ ‫لةطةل بزوتنةوةى ئيسالميداو َليى دانةب ِراوة‬ ‫كةطة ِرايةوة‪ ،‬كاك ئةنوةرى حاجى عوسمان‬ ‫هينايةوةو َثيى وت من كةفالةتى عةشايةريت‬ ‫َ‬ ‫دةكةم‪ ،‬بةآلم من ناتوانم كةفالةتى دةسةآلت‬ ‫بكةم كةنةتطرن ئةويش َ‬ ‫قبولى نةكرد‪ ،‬ثاش‬ ‫كةسيكى تر هاتةالى باوكمء وتى من‬ ‫ئةو َ‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪9‬‬


‫يةكيتييةوة‬ ‫دةتوانم لةاليةن دةزطاى زانيارى َ‬ ‫َ‬ ‫كةفالةتت بؤبكةمء بطة ِريَيتةوة لةناو مال ء‬ ‫َ‬ ‫مندالى خؤتدا دابنيشيت ءباوكيشم ِرازى بوو‪،‬‬ ‫لةنيوان باوكمء‬ ‫دواى ئةوة حةوت جار دانيشتن َ‬ ‫باظيَلى كو ِرى مام جةالل ئةنجام درابوو‪ ،‬لةو‬ ‫َ‬ ‫دانيشتنانةدا هةردووال داواكارى خؤى هةبووة!‬ ‫باظي َل داواى لةباوكم‬ ‫كةوةك‬ ‫بيستبيتمان َ‬ ‫َ‬ ‫ك��ردووة كةلةناوبزوتنةوةد كارى دةزطاى‬ ‫باظيَلى‬ ‫زانياريان بؤبكات! باوكيشم ئةم داوايةى َ‬ ‫ِرةتكردؤتةوة و ِرازى نةبووة‪ ،‬كؤتادانيشتنى‬ ‫خزميكى‬ ‫باوكم كة‪2003\7\12‬دابوو‪ ،‬ضةند َ‬ ‫خؤمانى لةدانيشتنةكة ئاطادار كردبؤوة كةلةطةلَ‬ ‫كؤدةبيتةوةوداواكاريةكيان هةية‬ ‫باظي َل‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َدلنيام من قبولى ناكةم ءدةستطيرم دةكةن‪،‬‬ ‫بائيوةش ئاطاداربن‪ ،‬ئةوة بوو باوكم لةدواى ئةو‬ ‫َ‬ ‫بةجينةكردنى‬ ‫جي‬ ‫لةبةرامبةر‬ ‫باوكم‬ ‫كؤبونةوةية‬ ‫َ َ‬ ‫داواكريةكةى ئةواندا َبيسةروشويَن كراوة»‪.‬‬ ‫لةزانيارمان ثرسى لةدواى طرتنى باوكتانةوة‬ ‫ض َ‬ ‫هةولَيكتان داوة بؤ سؤراغى باوكتان‪ ،‬زانيار‬ ‫بةدةم هةناسة َ‬ ‫كيشانةوة ووتى» لةسةرةتاوة‬ ‫هةل َ‬ ‫هةركةسيك بؤئةوةى‬ ‫كةدةضوينة الى‬ ‫َ‬ ‫سؤراغيكمان بؤبكات كةدةيثرسى باوكتان‬ ‫َ‬ ‫لةسةرضى طيراوة َثيماندةوت تةنها ئيسالمى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫بووة‪َ ،‬ثيياندةوتين هةرباسى مةكةن!‬ ‫َ‬ ‫هةركؤلمان نةداوةو زؤرشويَن ضووين‬ ‫ئةوةشدا‬ ‫َ‬ ‫هةوال زانينى باوكمان‪ ،‬وةك سةردانى‬ ‫بؤ‬ ‫كردنى بة ِريَز مام جةاللء مةسعود بارزانى‬ ‫و عيماد ئةحمةدو دكتؤر بةرهةم‪ ،‬ئةوكاتةى‬ ‫ضوينةالى كاك عيماد َثيى وتين الى َئيمة‬ ‫َنيكى ديكةطيراوةء بةقسةكانى‬ ‫نيةء لةشوي َ‬ ‫كاك عيماديش َبيت هةرالى َ‬ ‫باظيلى كو ِرى‬ ‫دةزاني باوكم ماوة‬ ‫مام جةاللة هةرئةويش‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةوةشدا لة ِريَطةى خةلكى‬ ‫يان نةماوة‪،‬‬ ‫ترةوة بةمةالبةختيار وت��راوة ئةويش َثيى‬ ‫تائيستاش‬ ‫سي ِرؤذم‬ ‫بدةني َ‬ ‫َ‬ ‫وتوين ماوةى َ‬ ‫وةآلممان نةدراوةتةوة‪ ،‬دواتر ضوينةتةالى‬ ‫مةحمودى حاجى َ‬ ‫سالح بةرثرسى مةكتةبى‬ ‫يةكيتى ءلة ِريَطةى ئةويشةوة‬ ‫ثةيوةنديةكانى َ‬ ‫سةردانى زيندانةكانى كردووة‪ ،‬ئةوليذنةيةش‬ ‫تائيستا َبيئةنجام بووة»‪.‬‬ ‫كهينرابوو َ‬ ‫كةثي َ‬ ‫َ‬ ‫زانيار وتيشى» لةمة ِر ضارةنوسى باوكمةوة‬ ‫لةسالى ‪2004‬دا خاضى سورى َني َ‬ ‫َ‬ ‫ودةولةتيمان‬ ‫َلي ئاطاداركردؤتةوة بؤئةوةى ضارةنوسى‬ ‫باوكمان بؤيةكاليى بكةنةوة‪ ،‬كةضوينة‬ ‫الي��ان َثيمان وتن وتيان خؤ مةالعابيد‬

‫‪10‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫لةصدام تاوانبارترنية كةئاشكراى ناكةن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةوليشمانداوة ياداشت بدةين بةسةرؤكى‬ ‫هةريَم ءسةرؤك كؤمارو ليذنةى مافى مرؤظى‬ ‫كةئيستا ئةوليذنةية‬ ‫ثا ِرلةمانى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫خؤيان كارلةسةر ئةوكةيسة دةكةن‪ ،‬داواكارم‬ ‫لة سةرؤككؤمار جةالل َتالةبانى بةحساب‬ ‫كةكةسيكى ئازاديخوازو ديموكراتخوازة ئةو‬ ‫َ‬ ‫توانى ف ِرؤكةوانةكة ئازاد بكات‪ ،‬كةهةر ئةو‬ ‫مالى َ‬ ‫بوو َ‬ ‫كةثينج‬ ‫خالمى كيمياباران كرد!؟ َ‬ ‫شةهيديان هةبوو‪ ،‬هةر ئةو ف ِرؤكةوانةبوو‬ ‫كةباوكمى بريندار كرد لةكاتى شاردنةوةى‬ ‫تةرمةكاندا ئةوبةفةرمانى جةالل َتالةبانى ئازاد‬ ‫دةكريَتء باوكيشم زيندانى دةكريَت»‪.‬‬ ‫لةمة ِر سكاآل تؤماركردنى خانةوادةكةيانةوة‬ ‫لةسةربةرثرسانى ئةو حزبة‪ ،‬كو ِرة طةورةكةى‬ ‫مةالعابيد وت��ى» خؤمان ئامادةكردووة‬

‫كورِةكةي مةال عابيد‪:‬‬ ‫جةالل تالَةباني‬ ‫فِرؤكةوانَيكي كيمياباراني‬ ‫هةلَةجبةي ئازادكرد‪،‬‬ ‫ئةي بؤ باوكم ئازاد‬ ‫ناكات‬ ‫ض���اوة ِر َي دةكةين ئ��ةم ب��ارودؤخ��ة ئارم‬ ‫لةئيستا هةزار ب ِروبيانومان بؤ‬ ‫َبيتةوةءضونكة َ‬ ‫َ‬ ‫ثشتيكمان نية»‪.‬‬ ‫ثال‬ ‫هيض‬ ‫مةش‬ ‫َتةوةءئي‬ ‫دةدؤزري‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوكاتةى سةردانى كاك زانيارمان كرد‬ ‫زانيارءخيزانى يةكةمى‬ ‫سوعادخانى دايكى‬ ‫َ‬ ‫مةالعابيد لةثرسةى ناسياويةكى خؤياندابوو‬ ‫ثاش ئاطاداركردنةوةى لة ِريَطةى مؤبايلةوة‬ ‫َ‬ ‫م��ال��ةوةو دواى‬ ‫سوعادخان طةيشتةوة‬ ‫ءئاوهينان كةوتينة طفتوطؤ لةطةلَ‬ ‫بةخيرهاتن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سوعادخاندا لةمة ِر مةالعبيدى هاوسةريةوة‬ ‫َ‬ ‫لةسالى ض��ةن��دةوة ذيانى‬ ‫وليمانثرسى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كهيناوة؟ ئةو‬ ‫هاوسةريت لةطةل مةالعابيدا َثي َ‬ ‫ذنة كة بة ِروخساريةوة خةم دياربوو وتى‪»:‬‬ ‫من َ‬ ‫كهينا‬ ‫لةسالى ‪ 1989‬ذيانى هاوسةريم َثي َ‬ ‫لةطةل مةالعابيدو َ‬ ‫َ‬ ‫تاسالى ‪َ 2003‬ثيكةبوين‪،‬‬

‫نةمانى ئةو ثياوة بؤمن مةطةر هةرخوا بؤخؤى‬ ‫بزاني ضةند كاريطةرى خراثى لةسةرم‬ ‫َ‬ ‫شيوةيةك ذيان دةطوزةريَنم‪َ ،‬ئيستا‬ ‫هةيةوبةض َ‬ ‫هةشت َ‬ ‫سالة ئةو هاوسةرةم َبيسةرؤوشويَنة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫مردبيت‬ ‫س��ال‬ ‫كةسيك هةشت‬ ‫ئةطةر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نةثيمان‬ ‫ئةمانة‬ ‫بةآلم‬ ‫ستالةبيرنةماوة‪،‬‬ ‫َئي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةلَين ماوة نةدةيشلَين مردووة‪ ،‬بؤية بةس‬ ‫ونبونةكةى ئةوةندة كاريطةرى هةية لةسةرم‬ ‫مةطةر خوا خؤى يارمةتيم بدات»‪.‬‬ ‫سوعاد خان لةوةآلمى ئةوثرسيارةى‬ ‫َ‬ ‫هةولى خؤيان و هاوحزبيةكانى بؤ دؤزينةوةى‬ ‫ضارةنوسى مةالعابيد بؤ( ِريَطا) وتى‪َ :‬‬ ‫هةوليانداوة‬ ‫بةثيى توانا‪ ،‬خؤيشمان بةردةوام َ‬ ‫هةولدةدةين‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةآلم طويَمان َليناطيريَت ءهيضمان بؤناكةن‬ ‫بمانبينيت ءقسةمان‬ ‫ءدةسةآلت هةرنايةويَت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةردةلَين الى َئيمة نية ءبؤمان‬ ‫لةتةكدا بكات‪،‬‬ ‫ِروون ناكةنةوة كةمردووة يان نا»‪.‬‬ ‫خيزانةى مةالعابيد هةموو تاوانبار‬ ‫ئةو َ‬ ‫بونيكى مةال عابيدى بؤئةوة طة ِراندةوة كةتةنها‬ ‫َ‬ ‫بةشدارى شة ِرى ناوخؤى كردووةءوتيشى»‬ ‫هاوسةرةكةم ئةوةندةى لةكاتى تةنطانةدا‬ ‫َ‬ ‫هةولى بؤ كةس ءكارى نةيارة حزبيةكانى داوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ئةوةندة َ‬ ‫نةداوةءدلى‬ ‫هةولى بؤ كو ِرةكةى خؤى‬ ‫َ‬ ‫كةسيكيشدا َكيشةى‬ ‫زؤر ثاك بوولةطةل هيض َ‬ ‫شةخسى نةبووة»‪.‬‬ ‫خيزانيمان ثرسى‬ ‫خانى‬ ‫كةلةسوعاد‬ ‫َ‬ ‫داواكاريت ضية لةوةآلمدا وتى» داواكارى من‬ ‫لةدةسةآلت ئةوةية ئةطةرضى من جوانةمةرط‬ ‫بووم‪ ،‬بةآلم لةبةردةستى دووذمن ِرزطارى‬ ‫بكةن‪ ،‬ئةوة هةشت َ‬ ‫بةبي دادطايى كردن‬ ‫سالة َ‬ ‫ولةئيمةوة دوورة‪ ،‬بالةبةرخاترى‬ ‫َبيسةروشويَنة َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئازادبكري ءداواكاريشين ئةطةر‬ ‫مندالةكانى‬ ‫َ‬ ‫بكري‬ ‫تاوانبارة بالة ِريَطةى دادطاوة دادطايى‬ ‫ءيةكاليى بكريَتةوةءحةقى عاديالنةى‬ ‫خؤى وةربطريَت ءئةطةريش َبيتاوانة ئازادى‬ ‫بكةن»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫سوعاد خان كةماوةى هةشت سالة‬ ‫لةميردةكةيةوة دوورة ونةيبينيوة َ‬ ‫دةلَيت»‬ ‫َ‬ ‫بةخوا من َئيستا ذيانى خؤم لةسجنةكةى‬ ‫هاوسةرةكةم زياتر بةنا ِرةحةتر دةزانم‪ ،‬ئةوةندة‬ ‫ذيانم ناخؤشترة‪ ،‬تةمةنةكةم ِريَطةم َثينادات‬ ‫َنيك‪ ،‬وةناشتوانم‬ ‫بةتةنها ب ِرؤم بؤهةموو شوي َ‬ ‫زؤريش بطة ِريَم‪ ،‬ئةطينا حةزم دةكرد بمزانياية‬ ‫شتيكى َثيدةكريَت دةضومة‬ ‫هةركةسيك َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫مالةكةى ءداواى هاوكاريم َليدةكرد»‪.‬‬


‫بة ِر َيوةبةرى توذينةوةى سياسى بزووتنةوةى طؤ ِران‪:‬‬

‫ئايا ثارتى ر َيطة دةدات بة يةك َيتى بةشدارى‬ ‫لةئيدارةكةيدا بكات؟‬

‫ديدار‪ :‬سةعد مةال عةبدوَلآل‬ ‫ريَطا‪ :‬بارودؤخى َئيستاى هةريَم ضؤن دةبينى‬ ‫بةشيوةيةكى طشتى؟‬ ‫َ‬ ‫يوسف محةمةد‪َ :‬ئيمة ضةند طؤ ِراويَكمان‬ ‫هةية‪ ،‬طؤ ِراوى يةكةم بؤ دةرةوةى كوردستان‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫بريتيية لة ثةيوةنديةكانى كوردستان‬ ‫تائيستا َئيمة لةماوةى راب��ردوودا لة‬ ‫َعيراقدا‪َ ،‬‬ ‫سةنط و قورسايمان و لة دروستكردنى ب ِريار‬ ‫لة َعيراقدا بةرةو دواوة دةضين‪ ،‬راستة لةرووى‬ ‫بةدةستهينانى ثؤست و ثلة و ثايةوة رةنطة‬ ‫َ‬ ‫هيندة نةهاتبينة دواوة‪ ،‬بةهؤى ئةو ئيستحقاقة‬ ‫َ‬ ‫قةومييةى كة هةمانة‪ ،‬بؤ ئةوةى حكومةتى‬ ‫شيوةى تةوافوقي‬ ‫َعيراقي تاكو َئيستا بة َ‬ ‫دروست دةكريَت‪ ،‬بةآلم َ‬ ‫بةدلنياييةوة لةماوةى‬ ‫داهاتوودا َئيمة شايةتى ئةوة دةبين سةنطى‬ ‫دةبيت‪،‬‬ ‫كورد لة دروستكردنى ب ِرياردا الواز َ‬ ‫ضونكة سةنطمان لة ئةنجومةنى نويَنةرانى‬ ‫َعيراق دابةزيوة‪ ،‬وة مافي ظيتؤى سةرؤك‬ ‫كؤماريش نةماوة كة َئيستا سةرؤك كؤمار‬ ‫كوردة‪ ،‬كةواتة َئيمة ناتوانين ظيتؤى بريارةكانى‬ ‫ياساكانى ئةنجومةنى نويَنةران بكةين‪ ،‬جطة‬ ‫كؤمةلَيك َكيشةى َ‬ ‫لةوة َئيمة َ‬ ‫ثةسيردراومان‬ ‫هةل َ‬ ‫هةية لة َعيراقدا و ئاسؤيةكى رؤنيش نيية بؤ‬ ‫يةكالييكردنةوةى ئةو َكيشانة‪ ،‬هةروةها بوونى‬ ‫كورد لةناو سوثاى َعيراقدا ئيجطار كةمة‪ ،‬لة‬ ‫َ‬ ‫هةوالطريةكانى َعيراق لة‬ ‫دةزطا سةربازى و‬ ‫َنيوان ‪ %7‬و ‪ %11‬كة ئةمة ِريَذةيةكى كةمة‪،‬‬ ‫هةميشة الوازى لةسةر ئاستى ناوخؤ لة‬ ‫دةبيتةهؤى‬ ‫هةريَم‬ ‫بةشيوةيةكى راستةوانة َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوةى لة دةرةوش الواز بيت هةموو ضونكة‬ ‫شيوةيةن‪ ،‬سةبارةت‬ ‫كاية سياسيةكان بةم َ‬ ‫بة دةرةوةش بةتايبةت ثةيوةندي لةطةلَ‬ ‫َئيران و توركيا ب��اش نيية بةتايبةت لة‬ ‫رووي بازرطانييةوة السةنطة‪َ ،‬ئيمة بوينةتة‬ ‫بةكاربةريَكي سةرةكى ئةم دوو وآلتة‪ ،‬لةم‬ ‫ريَطايةوة ئةو دوو وآلتة دةتوانن ئةو ثةيوةنديية‬

‫يوسف حمةمةد‬

‫فؤتؤ‪ :‬سةعد عةبدولَآل‬

‫بازرطانيانةى لة َنيوانماندان‪ ،‬ئةوان دةتوانن‬ ‫بهينن‪،‬‬ ‫وةك كارتى فشار دذ بة َئيمة بةكارى َ‬ ‫بؤية ديسانةوة لةم ثةوةنديانةشدا هةريَمي‬ ‫كوردستان الوازة‪ ،‬ضونكة ذيَرخانى ئابووريمان‬ ‫بةتةواوةتى دروست نةكردووة‪ ،‬ئةمة سةربارى‬ ‫ئةو َكيشانةى كة لةناوخؤدا هةية كة ديسان‬ ‫دةبيتةوة هؤى الوازى‪ ،‬ئةم دووبةرةكيية و‬ ‫َ‬ ‫نةبوونى ديموكراسييةى كة َئيستا لةناو هةريَمي‬ ‫كوردستان دا هةية‪ ،‬هةروةها َثيشيلكردنى مافي‬ ‫دةبيتة هؤى ئةوةى وآلتانى ئيقليمي‬ ‫مرؤظ َ‬ ‫زؤر بة ئاسانى بتوانن لةناو هةريَمي كوردستان‬ ‫طةمة بكةن‪ ،‬لةسةر ئاستى َنيو َ‬ ‫دةولةتيش‬ ‫بةهؤى ئةو َكيشانةى كة لةناوخؤى هةريَمدا‬ ‫هةية قورسايي هةريَمي كوردستان دابةزيوة‪،‬‬ ‫َئيمة بةهؤى ئةو كارةساتانةى بةسةرماندا‬ ‫هاتبوو لة كارةساتةنى وةك هةلةبجة و كؤ ِرةو‬ ‫بةدريَذايي فةترةى نةوةدةكان و سةرةراى‬ ‫ئةوةش كة شةرى ناوخؤ لة هةريَم هةبوو‪،‬‬ ‫كؤمةلطةى َني َ‬ ‫َ‬ ‫ودةولةتى دةستبةرداى‬ ‫بةآلم‬ ‫حسين‬ ‫نةيهيشت رذيَمي سةدام َ‬ ‫َئيمة نةبوو‪ ،‬وة َ‬

‫بطة ِريَتةوة هةريَمي كوردستان‪ ،‬بةآلم َئيستا‬ ‫بةهؤى ئةو راثؤرتة َنيو َ‬ ‫دةولةتيانةى ناوة ناوة‬ ‫سةبارةت بة رةوشي مافي مرؤظ و رؤذنامةواني‬ ‫و ئازادية سياسيةكان بآلو دةكريَتةوة َ‬ ‫بةدلنيايةوة‬ ‫زؤريَك لةو ثشتطيريية َنيو َ‬ ‫دةولةتيية كة َئيمة‬ ‫هةمانبووة‪ ،‬خةريكة لة دةستى دةدةين ئةوةش‬ ‫مةترسيةكى طةورةية‪.‬‬ ‫ريَطا‪ :‬كورد بةكاربراوى سياسيية يان‬ ‫ئابوورى لةاليةن توركيا و َئيران؟‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬هةردوكيان! َئيمة زؤرجار‬ ‫دةضةسثينين‪،‬‬ ‫سياسةتةكاني ئةوان لة َعيراقدا‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى َ‬ ‫رؤلَيكي سةرةكيان‬ ‫واتة ثارتى و َ‬ ‫هيزانةى كة َئيران و توركيا‬ ‫بينى لةوةى ئةو َ‬ ‫شيوةيةى كة‬ ‫ث��ةروةردةي��ان ك��ردون بةو َ‬ ‫ريَككةوتنى َنيوانيان بوو لة َ‬ ‫دةولةتى َعيراقدا‬ ‫دةسةآلت وةربطرن‪ ،‬واتة َئيران كاريَكي طةورةى‬ ‫دةك��رد ماليكي ثؤستى س��ةرؤك وةزيرانى‬ ‫وةربطريَت هةرضةندة ليستةكةى دووةم بوو‪،‬‬ ‫بةريَز َتالةبانى و بةريَز َتالةبانى ئةمةيان بؤ‬ ‫َئيران مةيسةر كرد‪ ،‬توركيا دةيويست سونةكان‬ ‫كاريطةر و َ‬ ‫هةبيت لة َعيراقدا‬ ‫رؤليكيان زؤريان َ‬ ‫وةك لة رابردوودا‪ ،‬وةك ئةنجومةنى نويَنةرانى‬ ‫َعيراق َ‬ ‫رؤليان لةئةنجومةنى وةزيرانى َعيراق‬ ‫َ‬ ‫جيطرى‬ ‫كة دروست بوو‪ ،‬ئةوةتا موتلةق بوو بة َ‬ ‫نجيفي كة َثيشتر بة‬ ‫سةرؤك وةزيرانى َعيراق و َ‬ ‫دوذمنى سةرسةختى كورد ناوزةد دةكرا كراية‬ ‫سةرؤكى ثةرلةمان‪ ،‬كورد فاكتةريَكي سةرةكى‬ ‫بوو كة سياسةتةكانى توركيا و َئيران لة َعيراقدا‬ ‫جي بطريَت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ريَطا‪ :‬لةئاستى ئةم هةموو كةمو كو ِريةى‬ ‫كاتيك َ‬ ‫هةلويَستى يةكالى‬ ‫باسى دةكةيت‪ ،‬ض َ‬ ‫دةبيت؟‬ ‫كةرةوةتان َ‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬ئؤثؤزسيؤن وردة وردة‬ ‫سةنطةرةكانى تؤكمةتر بووة‪ ،‬هةر لة رابردوةوة‬ ‫شيوةية‬ ‫كاري بؤ ئةوة كردوة ئةم دؤخة بةم َ‬ ‫نةمينيتةوة‪ ،‬ئةطةر سةبارةت بة بزووتنةوة‬ ‫َ‬ ‫ط��ؤ ِران قسة بكةم‪َ ،‬‬ ‫هةولي داوة بؤ ئةوةى‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪11‬‬


‫َ‬ ‫لةطةل وآلتانى‬ ‫نهيني ثةيوةندي‬ ‫بةشيوةيةكى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نةبيت‪ ،‬بةتايبةتى لةطةل َئيران‪،‬‬ ‫دةوروب��ةر َ‬ ‫بةآلم ئةوة َثيويستى بةوة هةية كة ثارتى و‬ ‫يةكيتيش هةمان َ‬ ‫هةبيت‪َ ،‬‬ ‫ناكري‬ ‫هةلويَستيان َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى دريَذة بة ثةيوةنديةكانى خؤيان‬ ‫ثارتى و َ‬ ‫بدةن‪ ،‬بةآلم بزووتنةوةى طؤ ِران وةك ئةوةى تا‬ ‫بةشيوةيةكى خؤبةخشي ئةم‬ ‫َئيستا كردويةتى َ‬ ‫ثةيوةنديانة دروست نةكات‪ ،‬من َثيم واية لة‬ ‫داهاتوودا بزووتنةوةى طؤ ِرانيش ئةويش ناضار‬ ‫دةبيت ثةنا بؤ ئةم ثةيوةنديية ئيقليميانة بةريَت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ضونكة نةيارةكانى لة هةريَمى كوردستان بةو‬ ‫شيوةية دةكةن‪ ،‬ئؤثؤزسيؤن ديسانةوة هةميشة‬ ‫َ‬ ‫بةهيز بكات‪ ،‬ضاكسازييةكى‬ ‫ويستويةتى ناوخؤ َ‬ ‫بنةرةتى لة رووى سياسي و ئابوورى لة‬ ‫بهي َنيتة كايةوة لةسةر ئةمةش باجي‬ ‫هةريَم َ‬ ‫داوة‪ ،‬بزووتنةوةى طؤ ِران بة َثيي ئيستحقاقى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن نةتةوةيي دةب��وو َثيي بدريَت‪،‬‬ ‫لةدةستى دا لةبةرامبةر ئةوةى كة واز لة وةرةقة‬ ‫ببيت‪.‬‬ ‫ضاكسازيةكةي َ‬ ‫ريَطا‪ :‬باس لةوة دةكةن ئةم بارودؤخةى‬ ‫هةريَم طةيةنراوةتة درةوةى وآلت‪ ،‬بةآلم‬ ‫بؤضي تا َئيستا هيض َ‬ ‫َستيكيان نةبووة؟‬ ‫هةلوي َ‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬راى طشتى طرنطة لةو‬ ‫وآلتانة بوريَذيَنريَت‪ ،‬بؤ ضاكسازى لة هةريَمي‬ ‫لةنيوان دوو‬ ‫كوردستان‪ ،‬لةراستيدا َئيمة َ‬ ‫َ‬ ‫دةمانةوةي ثشتطيرى‬ ‫بةردئاشداين‪ ،‬لةاليةكةوة‬ ‫بؤ هةريَم ب��ةردةوام َبيت لةاليةكيتريشةوة‬ ‫دةمانةوي ثشتطيرى َني َ‬ ‫َ‬ ‫ودةولةتى بؤ مةسةلةى‬ ‫بضةسثينين‪ ،‬بؤية َليرةدا‬ ‫ضاكسازى لةهةريَم‬ ‫َ‬ ‫هةنطاوةكان لة دةرةوة بؤية بةم ئاراستةيةدا‬ ‫دة ِروات‪ ،‬بؤية دةبينين هةموو ئةو راثؤرتانةى لة‬ ‫دنياي دةرةوة سةبارةت بةمافي مرؤظ و ئازاديية‬ ‫سياسييةكان لة هةريَم دةخريَنة ِروو‪ ،‬تارادةيةكى‬ ‫زؤر باسيان لة َكيشةكانى ناو هةريَم كردووة‪،‬‬ ‫ئةمةش رةنطدانةوةى ئةو كةسايةتيانةن كة لة‬ ‫دةرةوة كار دةكةن بؤ ئةوةى كة فشار لةسةر‬ ‫سياسيةكانى هةريَم دروست بكات بؤئةوةى‬ ‫بةخؤداضوونةوةيةك لةئاستى سياسي لة هةريَم‬ ‫ئةنجام بدريَت‪.‬‬ ‫ريَطا‪ :‬دةوتريَت بزووتنةوةى طؤران بؤ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةل و يةكطرتووداية‪،‬‬ ‫مةرامي سياسي لةطةل‬ ‫لة داهاتوودا ثشتطويَيان دةخات ئةمة تا ضةند‬ ‫واية؟‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬ئةولةويةتى بزووتنةوةى‬ ‫ط��ؤران لة هةريَمى كوردستان بريتيية لة‬

‫‪12‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫ضاكسازي و طؤرانكارى بنضينةيي لة سيستمى‬ ‫سياسي دا‪ ،‬هةر هةنطاويَك بةم ئاراستةية َبيت‬ ‫لة راستيدا بزووتنةوةى طؤ ِران دةيطريَتةبةر‪،‬‬ ‫نزيكبوونةوة لة هةردوو ثارتة ئيسالميةكة لة‬ ‫راستيدا هةنطاويَكي جديية بؤ بزووتنةوةى‬ ‫طؤ ِران كة بير لةوة دةكاتةوة كة هةذمونى‬ ‫يةكيتى بةسةر دامودةزطا حكومى و‬ ‫ثارتى و َ‬ ‫ئيداريةكاندا كةم بكاتةوة‪ ،‬لةم ئاستةدا هةموو‬ ‫ريَطةيةكى مةدةنىو ئاشتيانة دةطريَتةبةر‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئيسالميةكان‬ ‫هاوثةيماني كردن‬ ‫لةمكاتةدا َ‬ ‫بةدلنياييةوة لة قازانجةوةية‪ ،‬هةموو‬ ‫هيزة سياسيةكان لة َ‬ ‫ةتيكي تةندروستدا كة‬ ‫حال َ‬ ‫َ‬ ‫تيايدا ديموكراسي بةرقةرار َبيت‪ ،‬ئازادن لةوةى‬ ‫كة ثةيوةنديية سياسيةكانيان ضؤن ريَك‬ ‫دةخةن‪ ،‬لة رابردووشدا ديسانةوة طلةييمان لة‬ ‫كاتيك ئةوان لة ئيئتالفي‬ ‫ئيسالميةكان نةكرد َ‬ ‫فراكسيؤنة كوردستانيةكان نةهاتنة دةرةوة‪،‬‬

‫تالَةبانى و بارزانى‬ ‫سياسةتةكانى رَئيانء‬ ‫لةعياق‬ ‫توركيايان رَ‬ ‫ضةسثاند‬ ‫هيزة سياسيةكان بةتايبةت ئؤثؤزسيؤن‬ ‫هةموو َ‬ ‫لةم قؤناغةدا َثيويستيان بةوة هةية بةشيوةيةكى‬ ‫يةكطرتوو َتيثة ِريَنن‪ ،‬باس لةوةش دةكريَت كة‬ ‫ئةجينداى تريان هةية و لة ِريَي‬ ‫ئيسالميةكان َ‬ ‫بةجي دةكةن‪ ،‬بةآلم ئةمة راست‬ ‫طؤ ِرانةوة َ‬ ‫جي َ‬ ‫نيية‪ ،‬بةرذةوةندييةكى هاوبةش هةموانى‬ ‫سي اليةنة َ‬ ‫بةلكو‬ ‫كؤكردؤتةوة نةك تةنها ئةم َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل رؤشنبيران و رؤذنامةنوسانو شةقام و‬ ‫َ‬ ‫ريَكخراوةكانى كؤمةلطةى مةدةنى كؤى‬ ‫كردونةتةوة‪.‬‬ ‫ريَطا‪:‬ئةوةى ئةم طومانةى دروستكردووة‬ ‫هيزةكان تةنها دةوروب��ةرى‬ ‫ئةوةية بؤضي َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةل و يةكطرتوويان داوة‪ ،‬بةآلم‬ ‫بارةطاكانى‬ ‫ئةمة بؤ طؤ ِران نيية؟‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬ل��ة س��ةرةت��اى ئةم‬ ‫روداوان��ةوة بارةطاكانى ط��ؤران كةوتنة بةر‬ ‫هةولير و دهؤك يةك‬ ‫مةترسي لة ثاريَزطاكانى َ‬

‫بارةطاى طؤ ِرانى َتيدا نيية‪ ،‬طردى زةرطةتة تا‬ ‫َئيستا ضةندينجار كةوتوةتة بةر هة ِرةشة و‬ ‫َ‬ ‫كؤمةل و‬ ‫مةترسييةوة‪ ،‬كةوتنة ذيَر بارةطاكانى‬ ‫يةكطرتووش لة ميانى هةمان ئةو بارودؤخةية‬ ‫لةدواى ‪ 17،2‬وةوة هاتووة‪.‬‬ ‫ريَطا‪ :‬لة َئيستادا؟‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬لة َئيستاشدا كةوادري‬ ‫بزووتنةوةى طؤ ِران هةرةشةيان َلي َ‬ ‫دةكري و‬ ‫دةستطير دةكريَن‪َ ،‬ثيويستة قؤناغةكان وةك‬ ‫َ‬ ‫ناكري َبلَيت ئةم دوو‬ ‫يةك حساب بكةيت‪،‬‬ ‫رؤذى مةترسي لةسةر طؤ ِران نةبووة‪ ،‬دوو رؤذيتر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةمانةشدا‬ ‫كؤمةل هةية‪ ،‬بةآلم‬ ‫لةسةر‬ ‫هةرسي اليةنى ئؤثؤزسيؤن لة بةيانامةيةكدا‬ ‫َ‬ ‫هيرش كردنةسةر هةر‬ ‫باسيان لةوة كردووة كة َ‬ ‫يةكيكيان هيرش كردنة سةر‬ ‫بارةطايةكى هةر َ‬ ‫هةموانة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هيزةكانيان‬ ‫ريَطا‪ :‬وةزيرى َثيشمةرطة دةلَيت َ‬ ‫ئةمرى تةقةيان َثيية و َثيويستة َثيشمةرطة‬ ‫َتيكدةران لة خؤثيشاندةران جيابكةنةوة ئةمة‬ ‫مةبةستى لة ضيية؟‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬ئةوة وةزيرى َثيشمةطة‬ ‫دةتوانيت بؤمان رون بكاتةوة كة َتيكدةران‬ ‫َ‬ ‫بةثيي دةستورى هةميشةيي َعيراق‬ ‫َكين؟ َ‬ ‫لةضؤنيتى‬ ‫هاوآلتيانى سةرجةم َعيراق ئازادن‬ ‫َ‬ ‫رادةرب � ِري��ن و خؤثيشاندان‪ ،‬ئةو ياسايةى‬ ‫كة لة هةريَم دةرض��وو بؤ قةدةغةكردنى‬ ‫خؤثيشاندان بة فيعلي دةركةوت كة ريَطرى‬ ‫هةولير و دهؤك‬ ‫لةو مافةدةكةن‪ ،‬دوو مانطة لة َ‬ ‫ناهيَلن خؤثيشاندان بكريَت‪ ،‬هةموو َ‬ ‫هةولَيك‬ ‫َ‬ ‫بؤ وةرطرتنى خؤثيشاندان رةفز كراوةتةوة و لة‬ ‫بةجي دةكريَت‪.‬‬ ‫سليمانيش ئةوة بة كردةوة َ‬ ‫َ‬ ‫جي َ‬ ‫َتيكدةر ئةوانةن كة ئينقالب دةكةن بةسةر‬ ‫شةرعيةتدا لة هةريَمي كوردستاندا‪ ،‬ئةوةى كة‬ ‫َ‬ ‫دةطوزةري برتيية لة ئينقالب‬ ‫َئيستا لة هةريَم‬ ‫َ‬ ‫بةسةر ئةنجامى دوو هةلبذاردندا كة لة هةريَم‬ ‫شيخ جةعفةر و سةرؤكى حكومةت‬ ‫كراوة‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫تائيستا دوو‬ ‫هةمويان ئةتوانن نكولي لةوة بكةن َ‬ ‫نةبيت؟ َئيمة َثيمان‬ ‫ئيدارةى لة هةريَم بوونى َ‬ ‫هةبيت‪،‬‬ ‫خؤش نيية دووئيدارةيي لة هةريَم َ‬ ‫يةكيتى ئةمة ضارةسةر بكةن‪،‬‬ ‫َثيويستة ثارتى و َ‬ ‫لةناو ئةو ئةمرى واقعةى كةضةسثاندويانة‬ ‫سةيرى بارودؤخةكة بكةن‪ ،‬با ئةنجامى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكان روون بكةينةوة‪ ،‬لة ئيدارةى‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى كةمينةية‪،‬‬ ‫سليمانى لة دووهةلبذاردندا َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى و‬ ‫لةهةلبذاردنى كوردستان ‪َ 2009‬‬


‫سليمانى ‪ %36.75‬دةنطةكانيان‬ ‫ثارتى َثيكةوة لة َ‬ ‫هيناوة‪ ،‬بةآلم بزووتنةوةى طؤ ِران لة‬ ‫بةدةست َ‬ ‫َ‬ ‫هيناوة كؤمةلو يةكطرتووش‬ ‫‪40.69‬ى بةدةست َ‬ ‫بةثيي‬ ‫هيناوة‪َ ،‬‬ ‫هةردووكيان ‪ %16.62‬بةدةست َ‬ ‫يةكيتىو ثارتى بة هةردوكيانةوة‬ ‫ئةم ئةنجامة َ‬ ‫بة بزووتنةووةى طؤ ِران و ئؤثؤزسيؤن دؤ ِراون‪،‬‬ ‫هيناوة‪ ،‬لة بةرامبةردا‬ ‫‪ %57‬دةنطةكانيان بةدةست َ‬ ‫يةكيتى و ثارتى ‪ ،%36‬لة َ‬ ‫هةلبذاردنى ثةرلةمانى‬ ‫سليمانى ‪%38‬ى‬ ‫يةكيتى لة َ‬ ‫َعيراق ثارتى و َ‬ ‫هيناوة‪ ،‬بزووتنةوةى‬ ‫دةنطةكانيان بةدةست َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةل‬ ‫بةدةستهيناوة‪،‬‬ ‫طؤران بة تةنيا ‪%35‬‬ ‫َ‬ ‫و يةكطرتوو َثيكةوة ‪ %21.87‬دةنةطةكانيان‬ ‫سليمانى زياتر‬ ‫بةدةستهيناوة‪ ،‬ئؤثؤزسيؤن لة َ‬ ‫َ‬ ‫بةدةستهيناوة‪ ،‬ثارتى و‬ ‫‪%57‬ى دةنطةكانى‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى َثيكةوة ‪%38‬ى دةنطةكانيان بةدةست‬ ‫َ‬ ‫يةكيـتى ‪ %20‬ئةم دةنطانةى بةدةست‬ ‫ناوة‪،‬‬ ‫هي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سليمانيدا‪،‬‬ ‫يةكيتى كةمينةية لة َ‬ ‫هيناوة‪ ،‬كةواتة َ‬ ‫َ‬ ‫هيز و دةبابةو حةربةى‬ ‫َئيستا بةزةبرى َ‬ ‫َ‬ ‫دةيانةوي دةسةالتى خؤيان‬ ‫سيالحةكانيان‬ ‫دةبيت‬ ‫سليمانيدا‬ ‫بضةسثينن‪ ،‬يان َ‬ ‫َ‬ ‫بةسةر ئيرادةى َ‬ ‫هةريَم يةك ثارضة بكريَتةوةو ديموكراسي َتيدا‬ ‫بةرقةرار بكريَت‪ ،‬ئةم دةرئةنجامانة سةرةراى‬ ‫يةكيتى‬ ‫ئةو هةموو تةزويرةى كة ثارتى و َ‬ ‫ئةنجامياندا‪ ،‬سةرةراى هةموو ئةو طوشارانةى‬ ‫كة لةسةر اليةنطرانى ئؤثؤزسيؤن و بةتايبةت‬ ‫اليةنطرانى طؤران داياننا‪ ،‬سةرةراى نانبرين‬ ‫َ‬ ‫فةسل كران وطوراستنةوة و سةرةراى ثارة‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫بةخشينةوةى طشتى لة بانطةشةى هةلبذاردندا‬ ‫يةكيتى‬ ‫س��ةرةراى هةموو ئةمانة ثارتى و َ‬ ‫دؤ ِراون‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هيز دةسةالتى‬ ‫زةبري‬ ‫بة‬ ‫دةيانةوي‬ ‫ستا‬ ‫َئي‬ ‫َ‬ ‫بسةثيننن ئةمة َتيكدةرة‪ ،‬ئةمة نةك هةر‬ ‫خؤيان َ‬ ‫َتيكدانة َ‬ ‫بةلكوئةمة ئينقيالبة بةسةر ئةنجامى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكان‪ ،‬بةالى َئيمة َتيكدةر ئةوانةن‬ ‫كة ئامادة نين دان بةئةنجامى سندوقةكانى‬ ‫بنين‪ ،‬دةنطى سندوقةكانى دةنطدان‬ ‫دةنطداندا َ‬ ‫تةزوير دةكةن‪.‬‬ ‫شيوة‬ ‫ريَطا‪ :‬دةوتريَت ئؤثؤزسيؤن دةيةويَت َ‬ ‫ئينقالبيك بةسةر ئةم حكومةتةوة بكات‪ ،‬هةر‬ ‫َ‬ ‫سليمانى؟‬ ‫هيزةكان هاتونةتة َ‬ ‫لةبةرئةوة َ‬ ‫يوسف محةمةد‪َ :‬‬ ‫هةلطة ِرانةوة لةسةر‬ ‫سندوقةكانى دةنطدان‪ ،‬ئةوة ئةنجامى دوو‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن بوو كة روونمان كردةوة‪ ،‬ئةمة بة‬ ‫هةولير‪ ،‬ثارتيش‬ ‫نسبةت ثارتيشةوة بؤ ئيدارةى َ‬ ‫يةكيتى َليدةربكةيت‬ ‫هةولير ئةطةر َ‬ ‫لة ئيدارةى َ‬

‫هةولير‬ ‫كةمينةية‪ ،‬بةآلم ئةوان لة ئيدارةى‬ ‫َ‬ ‫دةتوانن زؤرينة دروست بكةن‪َ ،‬ثيم ناخؤشة‬ ‫باسي دوو ئيدارةيي بكةم‪ ،‬بةآلم ئةمة واقيعةو‬ ‫َ‬ ‫دةيانةوي دريَذةى َثيبدةن‪ ،‬راستة‬ ‫ئةو ثارتانة‬ ‫يةكيتى دةتوانن دريَذة بة ئيدارةى‬ ‫ثارتى و َ‬ ‫هةولير بدةن‪ ،‬بةآلم ئايا ثارتى ريَطة دةدات‬ ‫َ‬ ‫يةكييتى دةدات بةشدارى لة ئيدارةكةيدا‬ ‫بة‬ ‫َ‬ ‫قائيمقاميك يان وةزيرةكان‬ ‫بكات‪ ،‬ريَطة دةدات‬ ‫َ‬ ‫هةولير دةستيان ب ِروات؟ وةزيرى‬ ‫لة ئيدارةى َ‬ ‫خويَندنى باآل دةسةآلتى بةسةر زانكؤكانى‬ ‫نةخير‪ ،‬ضونكة‬ ‫دهؤك و سةالحةدين نا ِروات‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫دةيانةوي دريَذة بةو دوو ئيدارةيية بدةن‪ ،‬دواتر‬ ‫هيز‬ ‫ئينقالب بةضةك دةكريَت‪ ،‬ئينقالب بة َ‬ ‫كي‬ ‫دةكريَت‪ ،‬ئايا ئؤثؤزسيؤن ئةوانةى هةية؟ َ‬ ‫هيناو لةسةرشةقام دايناوة؟‪.‬‬ ‫بةكارى َ‬ ‫َ‬ ‫كةنالةكانى راطةياندن‬ ‫ريَطا‪َ :‬ثيتواية‬ ‫هيزةكان‬ ‫توندوتيذى ئةنجام بدةن‪،‬‬ ‫لةكاتيكدا َ‬ ‫َ‬ ‫هةنى َ‬ ‫كةناليان داوة؟‬ ‫طةمارؤي َ‬ ‫هينانةوةية‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬ئةوة تةنها بيانوو َ‬ ‫هيزانة كة بؤ ترساندن‬ ‫بؤ‬ ‫بآلوةثيكردنى ئةو َ‬ ‫َ‬ ‫هيزانة نين تا َئيستا ضةند‬ ‫ئةو‬ ‫هةر‬ ‫دانراون‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كةنالي راطةياندنى ترى ئؤثؤزسيؤن بةتايبةتى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةل و هةنديَك لة بارةطاكانيان‬ ‫يةكطرتوو و‬ ‫لةشكركيشةيية طةورةية‪،‬‬ ‫سةرة ِراى ئةم هةموو‬ ‫َ‬ ‫ئةوان َ‬ ‫كي تةقةى لة‬ ‫دةلَين َئيمة نازانين َ‬ ‫بارةطاكانى ئةو دوو حزبة كردووة‪ ،‬تةنانةت‬ ‫تةشهير دةكةن و َ‬ ‫دةلَين خؤيان كردويانة و‬ ‫دةهينن‪.‬‬ ‫وةك سيناريؤيةك بةكارى َ‬ ‫هيزةكانيان نيية لة‬ ‫ريَطا‪ :‬ئةمة الوازى َ‬ ‫كاتيكدا نازانن و ناتوانن ئةو كةسانة دةستطير‬ ‫َ‬ ‫بكةن كة تةقة دةكةن؟‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬ئايا ئةمة الوازى‬ ‫هيزةكانيانة ئةمة‬ ‫هيزةكانيانة‪ ،‬ياخود خودي َ‬ ‫َ‬ ‫هيزانة‬ ‫نةبيت ئةو َ‬ ‫دةكةن؟ من ناتوانم طومانم َ‬ ‫َ‬ ‫هةلدةستن بةم جؤرة كارانة‪ ،‬ضونكة زؤريَك‬ ‫َ‬ ‫ةثيكردنى‬ ‫هيزانة لة دةرةوةى ياسان‪ ،‬جول َ‬ ‫لةم َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيك لة خالةكانى‬ ‫هيزانة َثيضةوانةى َ‬ ‫ئةم َ‬ ‫َ‬ ‫بةيانامة ‪ 17‬خاليةكةى ثةرلةمانة‪ ،‬دواتر ئةم‬ ‫ناتوانيت‬ ‫شيخ جةعفةر َ‬ ‫هيزانة تا َئيستا خودي َ‬ ‫َ‬ ‫هيزانة هي ثارتى‬ ‫خؤى لةوة بدزيَتةوة كة ئةم َ‬ ‫هيزي حكومةت نين‪ ،‬و‬ ‫يةكيتى نين و َ‬ ‫و َ‬ ‫هيزي يةكطرتووى حكومةتى هةريَممان نيية‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َثيضةوانةى ياساي حزبةكانة‪.‬‬ ‫ريَطا‪ :‬لة رابردوودا د‪.‬بةرهةم رايطةياند ضةند‬ ‫هيزي هةموو حزبةكانى‬ ‫كهيناوة‪َ ،‬‬ ‫ليوايةكيان َثي َ‬

‫هيزى‬ ‫هيزانةكة هاتوون َ‬ ‫َتيداية‪ ،‬كةواتة ئةم َ‬ ‫هةمو حزبةكانى َتيداية؟‬ ‫هيزي ثيشةيي ريَكخراو‬ ‫يوسف محةمةد‪َ :‬‬ ‫بريتي نيية لةوةى َبييت ضةند ميليشيايةك‬ ‫َتي َ‬ ‫هيزيَكي نيزاميية‪،‬‬ ‫كةل بكةيت و َبلَييت ئةمة َ‬ ‫ئةساسيك دروست‬ ‫هيزي نيزامى لةسةر ضةند‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هيزة واية كة لة ‪1992‬‬ ‫دةكريَت‪ ،‬ئةمة وةك ئةو َ‬ ‫دروست كراو دواتر كة شةرى ناوخؤ دروست‬ ‫بوودوبارة داب��ةش بوونةوة بةسةر مةقةرة‬ ‫هيزي َثيشمةرطة‬ ‫حزبيةكاندا‪َ ،‬ئيمة داوادةكةين َ‬ ‫هيزي َثيشمةرطة‬ ‫نابيت َ‬ ‫َبياليةن بكريَت‪َ ،‬‬ ‫َتي َ‬ ‫هيزةكان‪.‬‬ ‫كةلةيةك َبيت لة هةموو َ‬ ‫هيرشتان كراية سةر ضؤن‬ ‫ريَطا‪ :‬ئةطةر َ‬ ‫بةرطرى لةخؤتان دةكةن؟‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬هةموو هؤكاريَكي‬ ‫دةهينيين‪،‬‬ ‫مةدةنيانة بؤ بةرطري كردن بةكار َ‬ ‫لة راستيدا ثةنابردن بؤ ضةك بؤ بةرطريكردن‬ ‫هيزي‬ ‫كاتيكدا ذمارةيةكى زؤر َ‬ ‫لةخؤ‪ ،‬لة َ‬ ‫هةبيت‪،‬‬ ‫ضةكدارى نانيزامي لة دةرةوةى ياسا َ‬ ‫نةتوانيت‬ ‫كاتيكدا كة سيستمى سياسي‬ ‫َ‬ ‫لة َ‬ ‫بةرطريت َليبكات‪ ،‬ئةوة مافي بةرطري كردن‬ ‫لة خؤ مةشروعة‪ ،‬بةآلم بزووتنةوةى طؤ ِران‬ ‫ئةمةى نةكردووة و ناشيكات‪ ،‬بارةطاكانى‬ ‫سوتينرا و تاآلنكرا ئةمةى‬ ‫لةهةولير و دهؤك َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نةكرد‪ ،‬ب��ةآلم ترسي ئ��ةوةم هةية هةولة‬ ‫هيزانةى كة‬ ‫ئاشتيخوازانةكان لةاليةن ئةو َ‬ ‫شكستبهينن و‬ ‫خةباتى ئاشتى خوازانة دةكةن‬ ‫َ‬ ‫لةئةنجامى ئةمةدا طروثيتر شةرعيةت وةربطرن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هيزي ضةكدارةوة‬ ‫كة‬ ‫دةيانةوي لة ريَطةى َ‬ ‫َكيشةكان لة هةريَم يةكالبكةنةوة‪ ،‬ئةو كاتةى‬ ‫بةشيوةيةكى سةربازيانة‬ ‫هيزة ميان ِرةوةكان َ‬ ‫كة َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫مامةلةيان لةطةلدا دةكريَت لةوالوة شةرعيةت‬ ‫هيزة توندرةوةكان دةدريَت‪ ،‬وة ئةوان زمانى‬ ‫بة َ‬ ‫موبادةرة دةطرنة دةست‪.‬‬ ‫ريَطا‪ :‬ئةطةر هةموو ريَيةكى ئاشتيانةتان طرت‬ ‫و كؤتايي َثيهات‪ ،‬ئةو كاتة ضةك َ‬ ‫هةلناطرن؟‬ ‫نةخير!‬ ‫يوسف محةمةد‪َ :‬‬ ‫ريَطا‪ :‬سةرضاوةيةك ئةوةي راطةياندووة‬ ‫هيزانةى كة هاتونةتة ناوضةكة بةهاوكارى‬ ‫ئةو َ‬ ‫َئيران بؤ َليدانى ثذاك هاتوون؟‬ ‫يوسف محةمةد‪ :‬وةك َثيشتر وتم ثارتى‬ ‫يةكيتى سياسةتةكانى َئيران و توركيا ثيادة‬ ‫و َ‬ ‫دةكةن‪ ،‬من ناتوانم ئةوة ثشت راست بكةمةوة‬ ‫شتيك‬ ‫ضونكة ئاطادارى نيم‪ ،‬بةآلم هةموو َ‬ ‫واريدة و هةمو ئةطةرةكان لة ئارادان‪.‬‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪13‬‬


‫ئةنفاىل بارزانييةكان لة بةلَطةنامةكانى بةعسدا‬

‫سةدام حسينَ ‪ :‬بارزانييةكامنان رةوانةى دؤزةخ كرد‬

‫سةرؤكي هةريَم هيَنانةوةي روفاتي بارزانييةكان‬ ‫شيكاري‪ :‬ستافى (رَيطا)‬ ‫هيندةى‬ ‫لةميذووى كورد َ‬ ‫هيض دةيةيةك َ‬ ‫هةشتاكانى سةدةى ِرابردوو ث ِر لةكارةسات‬ ‫ن��ةب��ووة ب��ؤ ك���ورد‪ ،‬ل��ةم دةي��ةي��ة جطة‬ ‫َ‬ ‫لةقولبوونةوةى شة ِرة ناوخؤييةكانى َنيوان‬ ‫ثارتة كوردييةكان رذَيمى بةعسيش لةضةند‬ ‫َ‬ ‫هةولى‬ ‫شيوة‬ ‫ماوةى جودا و بةضةندين َ‬ ‫بةجيكردنى ثةيامى بةعسى داوة لةم‬ ‫جي َ‬ ‫َ‬ ‫ناوضةية كةبريتى بوو لة (أمة عربية واحدة‬ ‫ذات الرسالة اخلالدة)‪.‬‬ ‫لةنيو‬ ‫بوونى نةتةوةيةكى ديكةش‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كةدةسةالتةكةى ئةمة ثةيامى َبيت‬ ‫خاكيك‬ ‫َ‬ ‫دةبيت كارةساتةكانى (ئةنفال و كيمياباران و‬ ‫َ‬

‫‪14‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫تةعريب و تةهجير و تةسفير و تةبعيس و‬ ‫جينؤسايد ‪ ...‬هتد) دةرةنجامى َبيت‪.‬‬ ‫ئةنفال ناويَكى ديكةى جينؤسايد و‬ ‫ئيبادةكردن بوو كةهةموو ريَطة َئالؤز و‬ ‫ناشةرعى و ناتةندروستةكانى َثيناسة و‬ ‫ضوارضيوةى ئامانجى بوون‪ ،‬رذيَم ئةوةى لة‬ ‫َ‬ ‫(‪ 1987‬بؤ ‪ )1989‬ئةنجاميدا ناوى نا ئةنفال‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةسالى (‪ )1983‬و‬ ‫بةالم لة ِراستيدا ئةنفال‬ ‫لةئؤردوطاكانى ديانا و هةرير و قوشتةثةوة‬ ‫كاتيك ِرذيَم (‪ )8‬هةزار‬ ‫دةست َثيدةكات‪َ ،‬‬ ‫بارزانى بةرةو مةرطة رَيى ئةبةدى برد‪،‬‬ ‫عيراقى كةنعان‬ ‫بةجؤريَك نوسةرى طةورةى َ‬ ‫لةكتيبى (القسوة و الصمت) لةالثةرة‬ ‫مةكيية َ‬ ‫َ‬ ‫(‪ )165‬لةدةرةنجامى ئةنفال دةلَيت « هةستم‬

‫بةشةرميكى قووأل كرد كةتةعبيرى َلي َ‬ ‫ناكرى‬ ‫َ‬ ‫كةلةعيراقدا لةدايكبووم»‪.‬‬ ‫بةخؤم شةرم بوو‬ ‫َ‬ ‫ثةيوةندييةكانى ثارتى و َئيران‪..‬‬ ‫طةرضى ثةيوةندييةكانى َئيران و ثارتى‬ ‫لةشؤ ِرشى ئةيلولةوة دةست َثيدةكات‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫ئةوةى زياتر ثةيوةندييةكانى ض ِرتر كردةوة‬ ‫كؤتاى هةفتاكان و سةرةتاى هةشتاكان‬ ‫بوو‪.‬‬ ‫محةمةدى حاجى مةحمود سةبارةت بةم‬ ‫كتيبةكةى رؤذ‬ ‫ثةيوةنديية لةبةرطى دووةمى َ‬ ‫«ئيران‬ ‫ذميرى َثيشمةرطةيةك نووسيويةتى َ‬ ‫َ‬ ‫و ثارتى َ‬ ‫هةوليان دةدا رَيكبكةون لةسةر‬ ‫بةرنامةيةك بؤ َليدانى حيزبى ديموكرات‪،‬‬ ‫ضونكة حيزبى ديموكرات دوذمنى كؤمارى‬


‫ئيسالمى َئيران بوو‪ ،‬ثارتيش لةو كاتةدا الواز‬ ‫بوو َثيويستى بةهاوكارى َئيران هةبوو وة‬ ‫بةليدانى ديموكرات هاوكارى‬ ‫َئيرانيش تةنها َ‬ ‫ثارتى دةكرد»‪.‬‬ ‫لةنيوان ثارتى‬ ‫ئةم بةرذةوةنديية هاوبةشة َ‬ ‫و َئيران ثةيوةندييةكانى َنيوان هةردوواليان‬ ‫عيراق و َئيرانيش زياتر‬ ‫ض ِرتركردةوة‪ ،‬شة ِرى َ‬ ‫طةشةى بةم ثةيوةنديية دا‪ ،‬ضونكة هةردووال‬ ‫يةك دوذمنيان هةبوو ئةويش حكومةتى‬ ‫بةعس بوو‪.‬‬ ‫هيرشى كؤمارى ئيسالمى‬ ‫يةكةمين‬ ‫َ‬ ‫َئيران و ثارتى دذى بةعس لة (‪)1983/7/31‬‬ ‫هيزى ‪64‬ى‬ ‫هيزةكانى ثارتى و َ‬ ‫كاتيك َ‬ ‫بوو َ‬ ‫هيرشيان‬ ‫ئوروميةى كؤمارى ئيسالمى َئيران َ‬ ‫كردة سةر ناوضةى حاجى ئؤمةران و طرتيان‪.‬‬ ‫لةكتيبى (ثةنجةكان‬ ‫نةوشيروان مستةفا‬ ‫َ‬ ‫شيوةية باس لةم‬ ‫يةكترى‬ ‫ئةشكينن) بةم َ‬ ‫َ‬ ‫هيرشة هاوبةشةى َئيران و ثارتى دةكات‬ ‫َ‬ ‫« ئةو كاتةى ناوضةى حاجى ئؤمةران بو‬ ‫عيراق ‪-‬‬ ‫بو بةمةيدانى طةرمى جةنطى َ‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةى بارزانى و سةرانى ثارتى‬ ‫َئيران‪،‬‬ ‫ديموكراتى كوردستان بةئاشكرا هاوكارييان‬ ‫َ‬ ‫هيزةكانى َئيران دةكرد دذى جةيشى‬ ‫لةطةل َ‬ ‫عيراق و‬ ‫عيراقى‪ .‬كؤكردنةوةى دةنطوباسى َ‬ ‫َ‬ ‫هيزةكانى‬ ‫هيزةكانى‪ ،‬وة ضاوساغى و ريَبةرى َ‬ ‫َ‬ ‫هينان و بردنى ديدةوانى تؤثخانةى‬ ‫و‬ ‫ران‬ ‫َئي‬ ‫َ‬ ‫بةشيكى كةمى ئةو هاوكاريية‬ ‫َئيرانى‪ ،‬ئةمة َ‬ ‫لةهيرشةكانيشدا ئةوان وةكو‬ ‫ئاشكراية بوو‪َ .‬‬ ‫هيزى يارمةتيدةر‪ ،‬خةريككةر و َليدانى‬ ‫َ‬ ‫ثشتةوة بةشدار بوون»‪.‬‬ ‫ه��ةردوو ريَكخراوى ضاوديَرى مافى‬ ‫َ‬ ‫رؤذهةالتى ناو ِراستيش‬ ‫مرؤظ و ضاوديَرى‬ ‫باس لةم شة ِرة هاوبةشةى ثارتى و َئيران‬ ‫شيوةية‪:‬‬ ‫دةكةن‪ ،‬بةم َ‬ ‫«ثارتى ديموكراتى كوردستان ئةو دةمة‬ ‫يةكيك لةكو ِرانى بارزانى كةناوى مةسعود‬ ‫َ‬ ‫هاوثةيمانيتى‬ ‫بوو سةركردايةتى دةكرد‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل َئيران زيندوو كردبووةوة‪،‬‬ ‫خؤى‬ ‫َ‬ ‫لةسالى (‪)1983‬دا دةستةكانى ثارتى‬ ‫يارمةتى َئيرانيان دا لةطرتنى شارؤضكةى‬ ‫حاجى ئؤمةرانى سةر سنور»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫وةالمى سةدام‪..‬‬ ‫«خيانةت ثلةبةندى نيية‪ ،‬خيانةت دوا‬ ‫ض� َ‬ ‫�ال و ضةماوةى كؤتايى شةخسيةتى‬ ‫مرؤظة‪ ،‬كو ِرةكانى مستةفا بارزانى بةجؤريَك‬

‫رؤضوون لةخيانةتدا كةناتوانن ثةشيمان‬ ‫ببنةوة َليى‪ ،‬ئةم خيانةتةشيان طواستووةتةوة‬ ‫َ‬ ‫لةبنةمالةكةيان‬ ‫بؤ سنورَيكى بةرفراوانتر‬ ‫تا ئةو تاوانةيان ئةنجام دا و بوون َ‬ ‫بةري‬ ‫هيزى فارس بؤ‬ ‫نيشاندةر و يارمةتيدةرى َ‬ ‫شيوةية‬ ‫بةم‬ ‫عيراق‪،‬‬ ‫َ‬ ‫داطيركردنى خاكى َ‬ ‫لةنيوان َئيمة‬ ‫جيابوونةوةى كؤتاى روويدا َ‬ ‫و ئةوان‪ ،‬لةوةش زياتر َ‬ ‫هةولياندا ثةيوةندى‬ ‫دروست بكةن بةمةبةستى طة ِرانةوة بؤ‬ ‫ِريزى نيشتيمانى ضةند نامةيةكيش َئالؤطؤ ِر‬ ‫كرا لةم بارةيةوة‪ ،‬بؤية دووجار خيانةتيان‬ ‫كرد يةكةميان خيانةتيان لةخاك كرد‪،‬‬ ‫دووةمينيان خيانةتيان لةو َ‬ ‫بةلَينانةشيان كرد‬ ‫كةدابوويان‪ ،‬بارزانيةكانيش بةشدار بوون لةم‬ ‫كارة و سزاى خؤيان وةرطرت و رؤيشتن بؤ‬ ‫دؤزةخ»‬ ‫حسين سةرؤك‬ ‫ئةمة ووتةى سةدام َ‬ ‫عيراق بوو لةكاتى‬ ‫كؤمارى ئةوكاتى َ‬ ‫هةولير و كةدواتر‬ ‫سةردانيكردنى بؤ شارى‬ ‫َ‬ ‫لة ِرؤذنامةى (الجمهورية) لة (‪)1983/9/13‬‬ ‫َ‬ ‫بالوبوويةوة‪.‬‬ ‫بارزانييةكان‪..‬‬ ‫خةباتى ب��ارزان��ي��ي��ةك��ان لةبزاظى‬ ‫َميذوويةكى‬ ‫رزطاريخوازى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫لةيةكيك لةبةلطةنامةكانى‬ ‫دَيرينى هةية‪،‬‬ ‫َ‬

‫بةعسدا كةدةست (رَي��ط��ا) ك��ةوت��ووة و‬ ‫راثؤرتيكة بةريَوبةرى ئةمنى عام ئا ِراستةى‬ ‫َ‬ ‫حسينى كردووة بةذمارة‬ ‫سكرتيرى سةدام َ‬ ‫َ‬ ‫(‪ )84‬لةبةروارى (‪ )1989/3/29‬لةالثة ِرة (‪)6‬‬ ‫شيوةية‪:‬‬ ‫باس لةبارزانييةكان دةكات بةم َ‬ ‫«عةشيرةتى بارزانييةكان دادةنريَن‬ ‫بةعةشيرةتيكى دذ بةحيزب و شؤرش و‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةشيوةيةك‬ ‫نيشتيمان بةدرَيذاى دةيان سال‪َ ،‬‬ ‫يةكيتى خاكى‬ ‫بةدريَذاى َميذوو لةدذى‬ ‫َ‬ ‫دةوةستيت‪ ،‬خؤشيان‬ ‫عيراق وةستاوة و‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دادةنين كةخاوةنى زؤرترين‬ ‫ك‬ ‫بةعةشيرةتي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫شةرعيةتن بؤ نوَينةرايةتى طةلى كورد‪،‬‬ ‫َدليشيان ثرة لةرق و كينة»‪.‬‬ ‫م��ي��ذووى بارزانييةكان لةبزاظى‬ ‫َ‬ ‫رزطاريخوازى كوردى و سةركردايةتيكردنيان‬ ‫لةشؤرشى ئةيلول و َ‬ ‫هةلطيرسانةوةى شؤ ِرشى‬ ‫َ‬ ‫طوالن و ثةيوةنديية توند َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫وتؤلةكانيان‬ ‫طةليكى راستةوخؤ بوون بؤ‬ ‫َئيران هؤكار َ‬ ‫َليدانى زةبرى توند لةم َ‬ ‫بنةمالةية‪.‬‬ ‫‪ 8000‬بارزانى َ‬ ‫تؤلةى خيانةت‪ ،‬لةزمانى‬ ‫َ‬ ‫شايةتحالَيكةوة‪..‬‬ ‫بارزانييةك لةطفتوطؤيةكى رؤزنامةوانيدا‬ ‫َ‬ ‫شيوةية رووداوةك��ة‬ ‫لةسالى (‪ )1985‬بةم َ‬ ‫دةطي ِرَيتةوة «لةبةيانييةكدا‪َ ،‬تيبينيمان كرد‬ ‫َ‬ ‫ئةو ثياوانةى دةضوون بؤ ئيش دةطة ِرانةوة‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪15‬‬


‫‪16‬‬

‫بؤ ئؤردوطاكان بةبيانوى ئ��ةوةى ضوار‬ ‫بةهيز و‬ ‫دةورى ئؤردوطاكان دةور دراوة َ‬ ‫لةكاتذمير (‪)7‬ى بةيانى طة ِران‬ ‫سةرباز‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةنيو َ‬ ‫مالةكاندا و دةستيان كرد بةطرتنى كو ِر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫و ثياوةكان لةتةمةن (‪ )10‬سال بؤ ثيرى‬ ‫تةمةن (‪َ )70‬‬ ‫سال‪ ،‬تةنانةت كةمئةندام و‬ ‫شيت و نةخؤشةكانيشيان َبى بةش نةكرد‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هؤكارى راطؤَيز كردنةكانيشيان دةطة ِراندةوة‬ ‫هةولير بؤ ئيش‬ ‫بؤ بيانووى بردنيان بؤ‬ ‫َ‬ ‫ك��ردن‪ ،‬هةشت جار‬

‫هيرشى دوذمنى َئيرانى صةهيؤنى بؤ حاجى‬ ‫َ‬ ‫ئؤمةران و ئيسثات بوونى هاوكارى ئةو‬ ‫خيانةتكارانةى كةبةبارزانييةكان ناسراون‪،‬‬ ‫بة ِريَز بة ِرَيوةبةرى ئةمنى عامى َثيشوو‬ ‫(فازل بةراك) ئيعازى داوة بةبةرَيوبةرايةتى‬ ‫كهينانى‬ ‫بةثي َ‬ ‫ئةمنى ناوضةى حوكمى زاتى َ‬ ‫هيزةكانى‬ ‫هيزَيكى طةورة لةاليةنطران و َ‬ ‫َ‬ ‫ئةمنى ناوضةى حوكمى زاتى و بؤ بةيانى‬ ‫رؤذى دواتر ئامادة بن و َثيويستة كارةكة زؤر‬ ‫بةنهينى ئةنجام بدرَيت‪ ،‬رؤذى (‪)1983/8/1‬‬ ‫َ‬

‫َ‬ ‫مالةكةميان‬ ‫ثشكنى و نةيان توانى بمدؤزنةوة‬ ‫لةباخيكى بةرامبةر َ‬ ‫مالى خؤمان خؤم‬ ‫ضونكة‬ ‫َ‬ ‫لةكاتذمير (دة و نيو) سةرجةميان‬ ‫شاردبووةوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫خستة َنيو ئيظاى سةربازييةوة و برديانن‬ ‫َنيكى دوور و هةرطيز نةطة ِرانةوة‪،‬‬ ‫بؤ شوي َ‬ ‫كةرؤشتيشن ئاو وكارةبايان لةئؤردوطاكان‬ ‫برى‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لةبةلطةنامةيةكى بةعسدا‪..‬‬ ‫َ‬ ‫لةبةلطةنامةيةكى بةعسدا كةدةست‬ ‫طؤظارى (ريَطا) كةوتووة بةذمارة (‪)84‬ى‬ ‫رؤذى (‪ )1989/3/29‬بةريَوبةرى ئةمنى‬ ‫سكرتيرى‬ ‫عام ب��ةرزى ك��ردووةت��ةوة بؤ‬ ‫َ‬ ‫سةرؤك كؤمار و لة (‪ )6‬الثةرة َثيك ديَت‪،‬‬ ‫تيايدا باس لةئةنفالى بارزانييةكان دةكات‬ ‫و هاتووة « لةتةمووزى ‪ 1983‬و لةكاتى‬

‫َ‬ ‫هيزَيكى سةربازى طاردى‬ ‫هيزة‬ ‫لةطةل َ‬ ‫ئةم َ‬ ‫كؤمارى بةطةمارؤدانى ئؤردوطاكانى (قودس‬ ‫و قادسية و قوشتةثة) كةتايبةتمةندكراون‬ ‫بةنيشتةجيكردنى بارزانييةكان دةستى‬ ‫َ‬ ‫بةكارةكانى كرد و‪ ،‬راستةوخؤ دةستكرا‬ ‫بةدةستطيركردنى سةرجةم بارزانييةكان‬ ‫لة ِرةطةزى َنير لةتةمةنى (‪َ )15‬‬ ‫سالةوة‪ ،‬ثاشان‬ ‫بةئوتومبيلى طةورة‬ ‫دةستكرا بةطواستنةوةيان‬ ‫َ‬ ‫كةلةبةغدادةوة ئامادة كرابوو بةهاوكارى‬ ‫شيواز دةست‬ ‫هيزَيكى سةربازى‪ ،‬بةهةمان َ‬ ‫َ‬ ‫كرا بةدةستطيركردنى بارزانييةكان لة‬ ‫ئؤردوطاى (هةرير)ى سةر بة شةقالوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةبنةمالةكانى‬ ‫دةبيت‬ ‫ذمارةيان (‪ )403‬كةس َ‬ ‫(بارزانى و شيروانى و مزروى)‪.‬‬ ‫هةروةها لةئؤردوطاى (ديانا)ى سةر‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫(ميرطةسوور)ى سةر‬ ‫بة ِرةواندز و ئؤردوطاى َ‬ ‫هةولير هةمان كار كراوةتةوة‪.‬‬ ‫بةثاريَزطاى َ‬ ‫َ‬ ‫لةبةشيكى ديكةى بةلطةنامةكةدا باس‬ ‫َ‬ ‫لةذمارةى ئةو بارزانييانة دةكات كة ِرةوانةى‬ ‫ناوضةى بةصييةى سةر بةثاريَزطاى مووسةنا‬ ‫و بةندينحانةى ئةبو غرَيب كراوة كةدةكاتة‬ ‫(‪ )2225‬بارزانى و تيايدا هاتوو «لةاليةن‬ ‫َ‬ ‫بةجى‬ ‫جى َ‬ ‫كؤمةلَيكةوة ب ِريارى طةليان بةسةر َ‬ ‫كراوة»‪ .‬كةمةبةستى حوكمى ئيعدامة‪.‬‬ ‫هةورةها باس لةدروستكردنى تؤمةت‬ ‫دةك��ات بؤ بارزانييةكان‬ ‫و تيايدا هاتووة «(‪)16‬‬ ‫تؤمةت بؤ (‪ )667‬بارزانى‬ ‫هينراوة و رةوانةى‬ ‫َثيك َ‬ ‫دادطاى شؤرش كراوة و‬ ‫لةسيدارةدانيان‬ ‫حوكمى‬ ‫َ‬ ‫بةجى كراوةو و‬ ‫بةسةردا َ‬ ‫جي َ‬ ‫شةهادةى مردنةكانيشيان‬ ‫ن��ةدراوةت��ةوة بةكةس و‬ ‫كارةكانيان»‪.‬‬ ‫سةبارةت بةو ثارةيةى‬ ‫ك��ة دةس��ت��ى ب��ةس��ةردا‬ ‫طيراوةو بةبارزانييةكان‬ ‫ب��ووة‪ ،‬لةالثةرى (‪)3‬ى‬ ‫ئةو َ‬ ‫بةلطةنامةيةدا هاتووة‬ ‫«ب��رى (‪)194,648,440‬‬ ‫س��ةدو ن���ةوةد و ض��وار‬ ‫هةزار و شةسةد و ضل و‬ ‫هةشت دينارو ضوارسةدو‬ ‫ثى طيراوةو‬ ‫ضل فلسيان َ‬ ‫ث���ارةك���ةش ك��راوةت��ة‬ ‫حيسابى بةرَيوبةرايةتى ئةمنى عامةوة‪.‬‬ ‫بريارى ‪ 1446‬ج ‪..!1983‬‬ ‫يةكيكى ديكة ل��ةو َ‬ ‫بةلطةنامانةى‬ ‫َ‬ ‫كةدةست طؤظارى (رَيطا) كةوتووة ب ِرياريَكى‬ ‫دادطاى شؤ ِرشة بةذمارة (‪/1446‬ج‪)1983/‬‬ ‫لةرؤذى (‪ )1983/8/30‬بريتيية لةسةثاندنى‬ ‫َ‬ ‫لةبنةمالةى‬ ‫حوكمى ئيعدام بةسةر (‪ )36‬كةس‬ ‫مةسعود بارزانى درا كة سيانيان براين و‬ ‫ئةوانى ديكة ئامؤزاين‪.‬‬ ‫دةقى بريارةكة‪ ،‬ب ِريارى حوكم‬ ‫دادطاى شؤرش لةرؤذى (‪)1983/8/30‬‬ ‫َثيكهات بةسةرؤكايةتى عةواد حةمةد بةندةر‬ ‫ئةنداميتى مافناس داود سةلمان شةهاب‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫و مقةدةمى مافناس تارق هادى شوكر و‬


‫بةناوى طةلةوة ئةم ب ِريارةى دةركرد‪:‬‬ ‫حوكم بةسةر هةريةك لة (سابير مستةفا‬ ‫محةمةد عةبدولسةالم بارزانى و ئيسماعيل‬ ‫فةقى عةوآل بارزانى و ئةمين عوسمان‬ ‫ِ‬ ‫هةميرة بارزانى و نورةدين محةمةد سديق‬ ‫بارزانى و نةوزاد لوقمان مستةفا بارزانى و‬ ‫ئازاد لوقمان مستةفا بارزانى و سةآلح لوقمان‬ ‫مستةفا بارزانى و بيداد لوقمان مستةفا بارزانى‬ ‫و رةجةب ئيسماعيل حةسةن بارزانى و قادر‬ ‫َ‬ ‫عةبدوال‬ ‫نوعمان جةهوةر بارزانى و مةجيد‬ ‫سةليم بارزانى و حةكيم سةعيد حةسةن‬ ‫بارزانى و سوبحان ئيسماعيل عةبدولسةالم‬ ‫َ‬ ‫عةبدوال سةليم بارزانى‬ ‫بارزانى و زوبير‬ ‫َ‬ ‫حسين زياب در بارزانى و دلدار عةلى‬ ‫و َ‬ ‫محةمةد حاجى بارزانى و ئيسماعيل مستةفا‬ ‫محةمةد بارزانى و عةلى عومةر ئةحمةد‬ ‫بارزانى و عوسمان ئةحمةد محةمةد بارزانى‬ ‫سليمان عةبدولسةالم بارزانى‬ ‫و عةبدولبارى َ‬ ‫و عيماد عوسمان ئةحمةد محةمةد بارزانى‬ ‫و نةزير ئةحمةد محةمةد عةبدولسةالم‬ ‫بةثيى‬ ‫بارزانى)‬ ‫بةلةسيدارةدان تا مردن َ‬ ‫َ‬ ‫مادةكانى (‪ 152‬و ‪ 162‬و ‪ 42/2/275‬و‬ ‫عيراقى و‬ ‫‪ 50‬و ‪ )53‬لةياساى سزادانى َ‬ ‫دةستبةسةراطرتنى َ‬ ‫مالة مةنقول و غةيرة‬ ‫مةنقولةكانيان‪.‬‬ ‫مةسعود بارزانى و َ‬ ‫هةولى ثةيوةندى‪..‬‬ ‫بةثيى َ‬ ‫بةلطةنامةيةكى ديكة كةدةست‬ ‫َ‬ ‫طؤظارى (رَيطا) كةوتووة بةذمارة (‪/2651‬ك)‬ ‫سكرتيرى سةرؤك‬ ‫بةميذووى (‪)1987/8/24‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمار ئا ِراستةى عةلى حةسةن مةجيدى‬ ‫نهينى و تايبةتة‬ ‫كردووة و َليى نوسراوة زؤر َ‬ ‫(خيزانة بارزانييةكان)‪ ،‬ئةمةش‬ ‫بةناونيشانى َ‬ ‫دةقةكةيةتى‪:‬‬ ‫بةهؤى تةئكيدكردنةوةى تاوانبار‬ ‫خيزانة‬ ‫مةسعود بارزانى لةسةر ضارةنووسى َ‬ ‫كةنيشتةجيي ثاريَزطاى‬ ‫بارزانييةكان‬ ‫َ‬ ‫هةولير ئؤردوطاى قوشتةثة بوون‪ ،‬ئةمةش‬ ‫َ‬ ‫لةرَيطةى ثةيوةنديية ناراستةوخؤكان لةطةلَ‬ ‫َ‬ ‫تائيستا‪،‬‬ ‫هاوكارةكانى‬ ‫لةسالى (‪)1983‬ةوة َ‬ ‫بةثيشنياريَك‬ ‫بةمةرجيك يان‬ ‫ئةمةش‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةستثيكردنى طفتوطؤى جدى‬ ‫بؤ‬ ‫ت‬ ‫دادةني‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل سةركردايةتى حيزب و شؤ ِرش‪..‬‬ ‫بةرَيز سةرؤك كؤمار بريارى ئاراستةى‬ ‫بةرثرسان و دةزطا ئةمنييةكان كردووة‬ ‫بةكيشةى كورد‪ ،‬رةنطة‬ ‫كةتايبةتمةندن‬ ‫َ‬

‫ثةيوةندييان َثيوة بكريَت لةريَطةى كةسى‬ ‫سييةمةوة َثيويستة َ‬ ‫وةالم‬ ‫َ‬ ‫بؤيان دياريكراو‬ ‫و ي��ةك َبيت بةم‬ ‫شيوةية «هيض كةس‬ ‫َ‬ ‫نازانيت‬ ‫لةسةر‬ ‫هيضيان‬ ‫َ‬ ‫تةنها سةركردايةتى‬ ‫َ‬ ‫نةبيت و‬ ‫دةول����ةت َ‬ ‫َكيشة سةرةكييةكةش‬ ‫لةكيشةى‬ ‫ط��ةورةت��رة‬ ‫َ‬ ‫خيزانانة» ثشت بةم‬ ‫ئةو َ‬ ‫َ‬ ‫وةالم���ةش ببةستريَت‬ ‫ب��ؤ َ‬ ‫وةالم���دان���ةوةى هةر‬ ‫ثرسيارَيك لةاليةن هةر‬ ‫كةسيكةوة لةسةر‬ ‫َ‬ ‫ض��ارةن��ووس��ى ئةم‬ ‫خيزانانة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ئ���ةن���ف���ال���ى‬ ‫بارزانييةكان دواى‬ ‫ن��س��ك��ؤى ش���ؤرش‬ ‫ناخؤشترين كارةسات‬ ‫ب��وو كةبةسةر طةلى‬ ‫ك���ورددا ه��ات‪ ،‬ضونكة‬ ‫جينؤسايد بوو بةسةرجةم‬ ‫ماناكانى ووشة‪ ،‬هاوكارى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫ثارتة كوردييةكان‬ ‫َ‬ ‫دراوسى‬ ‫دةولةتانى‬ ‫َ‬ ‫بةدريَذاى َميذووى‬ ‫ب���زوت���ن���ةوةى‬ ‫رزطاريخوازى كوردى‬ ‫يةكيك ب��ووة لةو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةالنةى‬ ‫طرَيبةستة‬ ‫كةهةميشة دووب��ارة‬ ‫بووةتةوة‪ ،‬طةر هاوكارى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل َئيران و‬ ‫ثارتى‬ ‫هيرش كردنيان بؤ سةر‬ ‫َ‬ ‫شارؤضكةى حاجى ئؤمةران‬ ‫ن��ةب��وواي��ة هةرطيز ئةو‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلكوذيية رووى نةدةدا‬ ‫كةبةسةر بارزانييةكان هات‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةبنةمالةيةك‬ ‫(‪ )8000‬كةس‬ ‫َ‬ ‫كةلة َ‬ ‫سالى (‪)1880‬ةوة رؤلى‬ ‫هةية لةبزوتنةوةى رزطاريخوازى‬ ‫كورد زةرةرَيكى طةورة بوو لةكورد‬ ‫و تاكى كوردى كةوت‪.‬‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪17‬‬


‫مامؤستا مةال عومسان عةبدولعةزيز ِرابةرة‬ ‫بةويقارةكةى بزوتنةوةى ئيسالمى‬ ‫‪18‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬


‫دميةنى ضةند مةودايةكى تةمةنى ثياو َيك ثؤآل‬ ‫لةعيبادةت و خةبات و بانطةواز‬ ‫ئامادةكردني‪ :‬ئةحسةن حةسةن‬ ‫كؤضى زاناى ثايةبةرز‪ ,‬موفةسيرو موجاهيدى‬ ‫قورئان‪ ،‬جةنابى (مامؤستا مةال عوسمان)‪,‬‬ ‫دةمانطي ِريتةوة بؤميذوويةكى دورو دريذى‬ ‫تةمةنى ثياويَك كةلةسايةى قورئان و سونةتدا‬ ‫ئةوكةسيتية ب��ةرزو سةنطينةى‬ ‫طةورةبو‪,‬‬ ‫َ‬ ‫َثيشةواى ِرابونى ئيسالمى‪ ،‬يةكةمين بيرمةندى‬ ‫فيكرى ئيخوانى و دواتر َ‬ ‫طيرسينةرى‬ ‫هةل َ‬ ‫ذيلةمؤى كاروانى جيهادو خواثةرستى بوو‪,‬‬ ‫نامةوى باسى ذياننامةو َ‬ ‫َ‬ ‫سالى لةدايك‬ ‫َليرةدا‬ ‫بوون ودةرب��ةدةرى و ِراطواستن و زيندان و‬ ‫َ‬ ‫هةندى مةوداى ديكةى تةمةنى‪،‬‬ ‫هيجرةت و‬ ‫َ‬ ‫نشيو بؤ َئيوةبكةم‪ ,‬بةلكو سةرة‬ ‫كةث ِرة لةهةورازو َ‬ ‫َ‬ ‫ةميك لةهزرى خؤم‪ ,‬يان ضةندبيرةوةرى‬ ‫قةل َ‬ ‫وحةقيقةتيك كةتائيستا َ‬ ‫بالوم نةكردونةتةوة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئاماذةيان َثيبدةم‪ ,‬ئةويش ئةوةية لةثال ئةو‬ ‫هةموو ه� َ‬ ‫�ةول و ِرةنجةى كةلةسةرةتاى‬ ‫الوى و لةناوحوجرة ث ِرلةنوورو مزطةوتة‬ ‫ِرؤشنةكاندا بةخةرجيدا بؤثيشاندانى جةوهةرى‬ ‫كهينانى‬ ‫دين و ناساندنى بةكؤمةلطا‪ ,‬ثاش َثي َ‬ ‫ثؤلينكردنى‬ ‫ئةوئةركة ط��ةورةو طرنطةو َ‬ ‫َ‬ ‫جموجولى دةنطى‬ ‫هةمووجةمسةرةكان َثيكةوة‬ ‫تةنزيمى ضوةقؤناغى دةعوةو بانطةوازةوة‪,‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫جوالنةوةيةكى‬ ‫لةهةلةبجة بروسكةي‬ ‫لةسيبةرى عابا‬ ‫ئيسالمى و ِرؤشنبيرى‬ ‫َ‬ ‫بةهةيبةتةكةى مامؤستا مةالعوسمان سةرى‬ ‫هةلدا‪ ,‬ئةم َ‬ ‫َ‬ ‫هةولةى مامؤستا بةوةوة نةوةستا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكو تةشةنةى كردوو طةنجانى ئةوسةردةمة‬ ‫لةدةورى ِروناكى و بانطةوازى ث ِر لةحيكمةت‬ ‫و هيدايةتى كؤبوونةوة‪ ,‬ئيدى بةردةوام كؤ ِرو‬ ‫َ‬ ‫ئةلقةى زيكر ئةبةستن و باس لةوةدةكةن‬ ‫ضؤن ِريَطا ضارةيةك بدؤزنةوة كة خةباتى‬ ‫بؤ بكةن دذى َ‬ ‫زولًم و زؤرى بةعس‪ ،‬وةك‬ ‫عيبادةتيكيش سوننةتى َثيغةمبةرى َثيشةوا‬ ‫َ‬ ‫زيندووبكةنةوة و ئةمرةكانى ثةروةردطار‬ ‫بةجي بكةن‪ ،‬لةويَوة بيرى ئةم كؤبونةوة‬ ‫َ‬ ‫جي َ‬ ‫ئيسالميية جيهاديية ثةرةى سةند و رؤذ بة رؤذ‬

‫لة شارةكانى ديكةى كوردستانةوة ثةيوةنديان‬ ‫بةم جةمعةوة ئةكرد‪ ،‬كة مامؤستا مةال‬ ‫عوسمان َليرةوة ثاك و سةر ِراست بوو تيايدا‪،‬‬ ‫مامؤستا مةال عوسمان َليرةوة دةستى َثيكرد‪،‬‬ ‫واتة لة ضةكةرة كردنى الويَتي خؤيدا خةريكي‬ ‫بوذاندنةوةى كارى ئيسالميي بووة‪ ،‬نةك‬ ‫هاتبيتة سةر سفرةى حازري‪ ،‬وةكوو هةنديَك‬ ‫َ‬ ‫مشةخؤر كة لةو ساتانةى مامؤستا لةباخضة‬ ‫لةطولزارةكةى قورئان خةريكى َ‬ ‫ث ِر َ‬ ‫طولبذيَرى‬ ‫ئايةتةكانى قورئان ب��وو‪ ،‬مشةخؤرةكانى‬ ‫شويَنكةوتةى غةريزةى بةسةركردة بوون و‬

‫مامؤستا مةال عومسان‪:‬‬ ‫سوثاسي خوا دةكةم‬ ‫كةخؤشةويسرتين‬ ‫كوِرم خواي طةورة‬ ‫بةشةهيدي بردييةوة‬ ‫ئةمارةت و ثارةوثول خةريكى سيخو ِريكردن‬ ‫بوون‪ ،‬وةبؤ طةيشتنيان بةمرادة طآلوةكانيان‬ ‫َ‬ ‫لةطةل طةورةترين دوذمن كة رذيَمى‬ ‫دةستيان‬ ‫َ‬ ‫بةعس بوو َتيكةل كردبوو‪ ،‬هةر لة سةردةمى‬ ‫شة ِرى كؤآلن بةكؤآلنى شيوعييةكان كة‬ ‫َ‬ ‫لةطةل مامؤستا‬ ‫مامؤستا مةال عوسمان هاو ِر َي‬ ‫مةال َ‬ ‫َ‬ ‫هةندي َميزةر ثاكي‬ ‫صالحي طةورةو‬ ‫ديكة بة كؤآلنةكانى َ‬ ‫هةلةبجةدا ئةطة ِريَنةوة‪،‬‬ ‫بةآلم شيوعيةكان دةياندةنة بةر توي َ‬ ‫َكلة‬ ‫جيطايةكى ترةوة دة ِرؤنةوة‬ ‫شووتى و ئيدي لة َ‬ ‫لةويَدا مامؤستا مةال عوسمان دةفةرمويَت»‬ ‫ئةمة ريَطاى َثيغةمبةرانة سةالمي خوايان‬ ‫َلي َبيت‪ ،‬هيض نةنطيةك نيية َئيمة بةو ريَطةيةدا‬ ‫دة ِرؤين كة ئةوان لةسةرى رؤيشتوون»‪ ،‬ئةم‬

‫قؤناغة هةستياررانةى هةموو ب ِري تا ثشتى‬ ‫نةضةماوةى جيهادي لة ريَطةى هيجرةتا‬ ‫َ‬ ‫هةلب ِري و سةيد ئاسا طويَي بة َتالى و سةختى‬ ‫و دذوارييةكانى ئةم بانطةوازة نةدا و بةردةوام‬ ‫بوو‪ ،‬تا ئةو كاتةى طةيشتة لوتكة‪ ،‬بةآلم‬ ‫دةبينين زؤريَك لةوانةى لة خزمةتيدابوون‬ ‫ساردبوونةوةو كة ِر َ‬ ‫والل بوون لة ئاست ئةو‬ ‫زولمةى كة َ‬ ‫هةموو َ‬ ‫لةكاتيكدا‬ ‫لةطةليان دةكرا‪َ ،‬‬ ‫دةطيران و دةربةدةر دةكران‪ ،‬ئا لةو كاتةدا‬ ‫دةنطي ضةخماخةى ثيري موجاهيدان ثةردةى‬ ‫َبيدةنطي داد ِري و َدلةكانى كرد بة َبيشكةى‬ ‫ئارامي و خرؤشان و ووتة بةناوبانطةكةى‬ ‫ئاشكرا كرد و فةرمووى» ئةطةر بة تةنهاش‬ ‫بم ئيعالني ئ��ةم جيهادة دةك��ةم» ئيتر‬ ‫ئةوانةى دؤش و دةستةوسان دامابون‬ ‫َ‬ ‫سيبةرى‬ ‫راضلةكين و هةنديَك هاتنة ذيَر َ‬ ‫عابا بةهةيبةتةكةى مامؤستا مةال عوسمان و‬ ‫بوون بة ثشكؤ بؤ لولةى تفةنطةكةى عومةر‬ ‫موختارى سةردةم‪...‬‬ ‫ئةوة بوو لةسايةى ئةمدا‪ ،‬حةرةكةى‬ ‫ئيسالميي هةروا بة عةزيمي مايةوةو رؤذ‬ ‫لةدواى رؤذ درةختة بالاَ بةرزةكانى ديكة ضرؤيان‬ ‫هيندةى ديكة‬ ‫دةكرد و لةبةر ضاوى دوذمنان َ‬ ‫بةسام دةبوون‪ ،‬ئيتر لةمة بةدواوة هةموو بوونة‬ ‫ذيلةمؤى بةرئاطردانى سةنطةر و نةسرةوتن‪،‬‬ ‫تاوةكو طةيشتنة لوتكة‪ ،‬لةو كاتانةدا هةموو‬ ‫وولاَ تان بزووتنةوةى ئيسالمييان دةناسي و‬ ‫ريَزيان َليدةطرت‪ ،‬مام جةالل َ‬ ‫نكولي نةكرد‬ ‫و هةرزوو ووتى» بؤشاييةك لةبزاظي رزطارى‬ ‫خوازى كورديدا هةبوو َئيوة ث ِرتان كردةوة»‪.‬‬ ‫لةدوايشدا ي��ةك ل��ةو ح��ةوت اليةنة‬ ‫ئؤثؤزسيؤنةى َعيراق بوون كة ئةمريكا ئيعترافي‬ ‫َ‬ ‫لةطةل كلنتون سةرؤكى ئةوكاتةى‬ ‫َثيكردن و‬ ‫ئةمريكا كؤبونةوةيان كرد‪ ،‬بزووتنةوةى‬ ‫ئيسالميي بة بوونى مامؤستا مةال عوسمان‬ ‫لة تةويََلةوة بؤ زاخؤ هةيبةتى َثيشمةرطةكانى‬ ‫هةبوو‪ ،‬بةآلم زؤربةداخةوة غةدريَكي زؤر‬ ‫لةم ثياوة عةزيمة كراو بؤ ئةم غةدرةش‬ ‫هيض ثاساويَك نةبوو‪ ،‬كةواتة زؤر َبي بنةما و‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪19‬‬


‫مامؤستا مةال عومسان لةتوركياو ثيَشوازيكردني لةاليةن سةرؤك وةزيراني ئةوكات نةمجةدين ئةربةكان‬ ‫ناحةزانة بوو‪ ،‬تةنانةت ئةو رؤذةى كة بارى كرد‬ ‫َ‬ ‫مالةكةى بة عةرةبانةو مةكينة طوازرايةوةو بؤ‬ ‫هةولير‪ ،‬بةداخةوة يةك كةس‬ ‫خؤيشي ضوو بؤ َ‬ ‫لة قيادة نةهاتن خواحافيزي َليبكةن‪ ،‬ئةطةر‬ ‫ئةمة نمةك بةحةرامى سةر سفرةو خوانى ئيمان‬ ‫هةبيت‪،‬‬ ‫نةبيت َثيم وانية هيض ناويَكى ترى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خوا هةل َ‬ ‫ناطري م‪.‬جةميل عةبدولرةحمان‬ ‫ئةو كات قائمقام بوو تا دةروازةى شار هات‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نامةوي لةسةر ئةم تةوةرة بدويَم‪،‬‬ ‫لةطةلمان‪،‬‬ ‫شيت و سةرجي زؤريشى‬ ‫دةكي َ‬ ‫ضونكة دريَذة َ‬ ‫َ‬ ‫دةبيستري‪ ،‬بةآلم بة‬ ‫لةبارةى زؤركةسةوة‬ ‫طشتى مامؤستا مةالعوسمان زؤر بةهةيبةت‬ ‫و بةويقاربوو يانى تؤ هةستت بةخؤت نةدةكرد‬ ‫كةسيك لة‬ ‫تاوةكو ئةضويتة خزمةتى‪ ،‬هةر‬ ‫َ‬ ‫ئاستيك يان هةر ثلةوثايةيةكى هةبواية‬ ‫هةر َ‬ ‫بةدةستى خؤى نةبوو ريَزى َليدةطرت‪ ،‬زؤرجار‬ ‫بةرثرسة زؤرباآلكانى َئيران دةهاتنة خزمةتى‬ ‫لة حزوريا لةسةر ئةذنؤ دائةنيشتن‪ ،‬يان‬ ‫هةولير بوو‪ ،‬بة ِريَز مةسعود‬ ‫جاريَكي ديكة لة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بارزانى هات بؤ مالى مامؤستا مةال عوسمان‬ ‫ميوة لةناوة ِراستى َ‬ ‫هؤلةكة دانرابوو بارزانى‬ ‫هةستا ميوةى بؤ مامؤستا مةال عوسمان دانا‪،‬‬ ‫دةوةشيتةوة‪،‬‬ ‫كة زؤر دةطمةن ئةمة لة بارزانى‬ ‫َ‬ ‫كة هةمومان دةزانين بارزانى بؤ سةرؤكى‬

‫‪20‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫لةكاتيكدا كة‬ ‫ئةمريكاش ئةمة ناكات‪،‬‬ ‫َ‬ ‫وةفاتيش دةكات بؤ َثيشوازى تةرمةكةى ديَتة‬ ‫َثيشوازى و بة مامؤستا مةال عةلي رةحمةتى‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت» بة ِراستى َئيستا وا دةزانم باوكي خؤمة‬ ‫وةفاتى كردووة»‪ .‬كة ئةم َ‬ ‫هةلويَستةى بارزانى‬ ‫زؤر شةريفانةية لةضاو َ‬ ‫هةلويَستى هةنديَك‬ ‫لةدامينى مامؤستادا‬ ‫لةو نمةك بةحةرامانةى‬ ‫َ‬ ‫طةورة بوون و دواتر ثشتيان َتيكردو َئيستاش‬ ‫لة خويَناوى ِر َؤلةكانى ئةو و بزافة ثيرؤزةكةى‪،‬‬ ‫الف و طةزافى كوردايةتى و ئيسالمةتى‬ ‫َليدةدةن! مامؤستا ضةند كو ِريَكى هةبوون‬ ‫يةكيكيان كة لةهةموويان كةمتةمةنتر‬ ‫لةوانة َ‬ ‫بوو ناوى سةعيد بوو زؤرى خؤش دةويست‪،‬‬ ‫رؤذيَكيان لةسةركردايةتى ئةو كات لةسةر‬ ‫يةكيك لةوبرايانةى َفيرطةى‬ ‫ئةشكةوتان‬ ‫َ‬ ‫سةربازى مةشقى سةربازى َثيدةكردن‪،‬‬ ‫هةنديَك ئةزيةتى سةعيدى دابوو لةكاتى‬ ‫مةشقةكةدا مامؤستا بانطى كردبوو ووتبووى‬ ‫بةو براية تو بيخودا ئةزيةتى من بدةو ئةزيةتى‬ ‫ئةو مةدة! دواجار ئةو خؤشةويستةى كةوةكوو‬ ‫يوسف بؤ يةعقوب بوو بةنيسبةت مةمؤستا‬ ‫مةالعوسمانةوة َبيسةرو شويَنكراو نةبينرايةوة‪،‬‬ ‫َئيستا خويَنى ئةو هةمووة موجاهيدة بووة‬ ‫هةويَنى مةياندنى َثيطةو ثلةو دةسةآلت و‬

‫دةفتةرة دؤالر و ناوبانط و ئةميرايةتى ئةوانةى‬ ‫كةهيض وةفايةكيان بؤ ئةو َ‬ ‫كةلة ثياوة نةبوو‪.‬‬ ‫خواى ثةروةردطار وةها لةم مرؤظة قيامةتيانة‬ ‫جيطايةك ريَزيان َليبطيريَت‪،‬‬ ‫ئةكات لةهةموو َ‬ ‫لة تةوازوع و عيبادةتيشدا زؤر نمونةى زيندوو‬ ‫هةن كة َليمان بينيوة‪ ،‬جاريَكيان كةسايةتيةك‬ ‫لة دةرةوة هات بؤ خزمةتى مامؤستا مةال‬ ‫َ‬ ‫لةسالى‬ ‫عوسمان و بزووتنةوةى ئيسالميي‪،‬‬ ‫نةوةدةكاندا بوو‪ ،‬ئةوكات بة ِريَز كاك كاميل‬ ‫حاجي عةلي بةرثرسي مةكتةبي دارايي بوو‪،‬‬ ‫سكرتيري بوو‪ ،‬كابرا‬ ‫كاك جةميل سةرسثي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خير لةطةل خؤى‬ ‫دوو دةفتةر دؤالرى وةك َ‬ ‫هينابوو‪ ،‬ووتى بة مامؤستا مةال عوسمان كة‬ ‫َ‬ ‫ئةمة دةفتةريَكيان بؤ بزووتنةوةى ئيسالميية‬ ‫و ئةوي ديكةشيان بؤ جةنابتة‪ ،‬بةآلم مامؤستا‬ ‫مةال عوسمان رازي نةبوو ووتى بةحاجي جةميل‬ ‫برؤ كاك كاميل بانط بكةن و هةردووكيان‬ ‫َ‬ ‫بخةنة مالية هةرضةند زؤر َ‬ ‫لةطةلدا‬ ‫هةوليان‬ ‫كة جةنابت رابةرى طشتيت و َثيويستتانة‪،‬‬ ‫بةآلم فةرمووى» ئةطةر بةبؤنةى بزووتنةوةى‬ ‫دةمانناسي» كة ئةمة‬ ‫كي‬ ‫ئيسالمييةوة َ‬ ‫َ‬ ‫نةبيت َ‬ ‫َ‬ ‫شايةتيةكي َميذويية و كةس نكولي َلي ناكات‪،‬‬ ‫ضونكة دةي��ان نمونةى بةرجةستةكراوى‬ ‫لةم جؤرة لة قؤناغةكانى تةمةنى مامؤستاى‬


‫َ‬ ‫دةبينري‪ ،‬ثاش ئةمة و لةسةروو‬ ‫رةحمةتيدا‬ ‫رؤحيةتييكي مةزن و‬ ‫هةمويانةوة مامؤستا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫زيندووي لةناخي خؤيدا شاردبووةوة كة لة‬ ‫هةندي َ‬ ‫َ‬ ‫حالةتدا َئيمة هةستمان َثيدةكرد‪.‬‬ ‫ئةويش لةكاتى شةهيد بوونى كاك‬ ‫زوبيرى كو ِرى كة من شاهيدي ئةو ديمةنى‬ ‫َ‬ ‫كاتي‬ ‫قسةكردنةى جةنابي مامؤستاى ئازيزم‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةى شةهيدانى بزووتنةوةى‬ ‫لةطةل‬ ‫ئيسالميي كؤبوةوة لة وتةيةكيدا فةرمووى»‬ ‫زوبيرى كو ِرم كة خؤشةويستترين‬ ‫من َئيستا َ‬ ‫ك��و ِرم بو ئةطةر شةهيد نةبواية وةآلهي‬ ‫َ‬ ‫لةطةل َئيوةدا دابنيشم‪ ،‬بةآلم‬ ‫رووم نةدةهات‬ ‫سوثاسي خوا دةكةم كةخؤشةويسترين كو ِرم‬ ‫خواى طةورة بة شةهيدي بردييةوة»‪ ،‬هةر‬ ‫لةو وتارةيدا بوو باسي شة ِرةكانى بزووتنةوةو‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةى شةهيدان دةك��رد و‬ ‫يةكيتى بؤ‬ ‫َ‬ ‫هينانى‬ ‫بةجي َ‬ ‫وتى» كاتى شة ِرةكان من لة َ‬ ‫فةريزةى حةج بووم لةمةككة خةبةريان‬ ‫َثيدام كة بارودؤخى براكانمان لة سةنطةرةكان‬ ‫هيناون‪ ،‬منيش ئةو‬ ‫خراثة و ئةوان زؤريان بؤ َ‬ ‫شةوة هةتا بةيانى نةخةوتم دةستةكانم بةرز‬ ‫كردةوة بؤ ئاسمان و ئةو دوعايةم دةكرد‪ ،‬كة‬ ‫َثيغةمبةر(درودي خواى لةسةر َبيت) لة بةدر بؤ‬ ‫سةحابةكانى ئةكرد‪ ،‬ئةوكاتةى كة مامؤستاى‬ ‫ئازيز باسي دةكات َ‬ ‫سالى ‪ 1997‬كة شة ِرى‬ ‫(ملةى َ‬ ‫داري)بوو‪ ،‬كة بؤ بةيانيةكةى بزووتنةوة‬ ‫لة هةموو ئةو سنطةرانةدا سةركةوت و غيرةتى‬ ‫ثةيدا كردةوة‪ ،‬هةروةها لةثاش البردنى لة‬ ‫هةولير‪ ،‬من شةوانة لة خزمةتيدا‬ ‫رابةرى هاتة َ‬ ‫بووم‪ ،‬شةويَكيان ضةند ئةندامى مةكتةبي‬

‫سياسي و شورايةك هاتن بؤالى جةنابيان و‬ ‫شةو مانةوة‪ ،‬بؤ نويَذى بةيانى من لة تةنيشت‬ ‫يةكيك لة سةركردايةتيةكاندا نويَذم كرد‪،‬‬ ‫َ‬ ‫كة ئاو ِرمان دايةوة َثيي وتم‪ :‬بةراستى ئةم‬ ‫نويَذةى مامؤستا َ‬ ‫رايضلةكاندم‪ ،‬زؤر سةيرة لة‬ ‫شةو رؤذيَكدا َثينج فةرز نويَذ دةكةين جطة‬ ‫لة شةونويَذ و سوننةتةكانى مامؤستا ضةند جار‬ ‫َني‬ ‫سورةتى فاتحة دووبارة دةكاتةوة و دةيخوي َ‬ ‫كة دةطاتة ئةخيرى سورةتةكة دةست دةكات‬ ‫بة طريان كةئاماذةية بؤ ئةوةى خواية لةريزى‬ ‫خراثةكاراندا حةشرمان مةكة‪ ،‬ئةو ووتى خؤزطة‬ ‫مامؤستا هةنديَك سياسةتيشي هةبواية و بؤ‬ ‫هةميشة رابةر بواية‪ ،‬بةآلم من زؤر خةفةتم بةو‬ ‫وتةيةى ئةم سةركردةية خوارد‪ ،‬ضونكة ئةمزانى‬ ‫شتيك لة بزووتنةوةى ئيسالميدا‬ ‫هةموو َ‬ ‫ثاش تةقواى مامؤستا مةال عوسمان سفر‬ ‫دةبيتةوة‪َ ،‬ثيويست ناكات باسي هيض بكريَت‬ ‫َ‬ ‫هيشتيوون‪ ،‬ئةمانة‬ ‫بةجي َ‬ ‫َميذوو بؤ خؤى بؤي َ‬ ‫خيران بة هةنديَك لةو ديمةنة‬ ‫طوزةريَكي َ‬ ‫ث ِر لة شانازييانةى كة لة هةنديَك ويَستطةى‬ ‫تةمةنى ئةم مامؤستا نورانييةدا بةرجةستة‬ ‫َ‬ ‫سةرثييانة طوزةشتيان بةسةردا‬ ‫دةكري‬ ‫بوون‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بكةين و لة هةنديَك مةوداى ئةودا راوةستين‪،‬‬ ‫رؤذيَكي ديكة جةنابيان بؤ بارةطاى َ‬ ‫مةلبةندى‬ ‫َ‬ ‫هةوليري بزووتنةوةى ئيسالميي ئة ِرؤيشتن‪،‬‬ ‫يةكيك لة‬ ‫من لةناو‬ ‫ئؤتؤمبيلي جةنابيان بووم َ‬ ‫َ‬ ‫ثاريَزةرةكانى ووتى ئةمةش بارةطاى حزبي‬ ‫بةوشيوازة هةرماون‪ ،‬مامؤستا‬ ‫هيشتا‬ ‫َ‬ ‫شيوعي َ‬ ‫مةال عوسمان فةرمووى» بةخوا برايان هةر‬ ‫هةمووى كةمتةرخةمى َئيمةية نةمانتوانيوة‬

‫َ‬ ‫لةطةل شةهيد مةال شةريف‬ ‫مامؤستا مةال عومسان‬

‫وةك خؤى ثةيامةكة بطةيةنين و دةعوة‬ ‫بكةين وة ئايينى ئيسالمييان َتيبةطةيةنين كة‬ ‫ضةند شيرينة و ضةند ئاراميية بؤ مرؤظايةتى‪،‬‬ ‫َدلنيابن خواى طةورة موحاسةبةمان دةكات‪،‬‬ ‫ضونكة دينمان وةك خ��ؤى بة ئ��ةوان‬ ‫نةطةياندووة‪ ،‬ئةطةرنا ئةوان َئيستا لةبةردةم‬ ‫ئةو بارةطايةدا رانةدةوةستان»‪ ،‬جطة لةمانةش‬ ‫كةسيك دةطرت بة‬ ‫مامؤستا ريَزي لة هةموو َ‬ ‫مةرجيك لةبةرخوا َليي تو ِرة و َبيزار نةبواية‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةيةكيك لةو كةسانةى خيانةتيان‬ ‫ضونكة‬ ‫َ‬ ‫بة ثةيامى بزووتنةوةو بة ِريَزيان كرد‪ ،‬تو ِرة‬ ‫ببو دواى ئةوةى كة لة صةآلحةدين ضوة‬ ‫ديدةنيشى مامؤستا مةالعوسمان ئامادةى‬ ‫بينينى نةبوو‪َ ،‬‬ ‫بةلكوو فةرمووى وةآلهى َثيم‬ ‫خؤشة بمرم و ئةوكةسة دةست نةخاتةوة ناو‬ ‫كةئيستا ئةكةسة لةذياندايةو لةوانةية‬ ‫دةستم! َ‬ ‫َ‬ ‫خيزانى زؤر ئةو‬ ‫ثلةو ثايةو مالى دونياو َ‬ ‫َ‬ ‫بردبيتةوة! ميهرةبانى و دلسافي‬ ‫شتانةيان لةبير َ‬ ‫مامؤستا سةحابة ئاسا بوو‪ ،‬لةشةرميشا تةبيعةت‬ ‫عوسمانى بوو هةروةك ضؤن لة وتارةكانيدا‬ ‫كة دةطةيشتة باسي َثيغةمبةر(درودى خواى‬ ‫فرميسك‬ ‫ثي نةدةطيرا و َ‬ ‫َ‬ ‫لةسةربيت)خؤى َ‬ ‫لةضاوةكاني دةهاتنة خوارةوة‪ ،‬يان لةكاتى‬ ‫دابةستنى نويَذةكانى ئةوكاتةى كة تةكبيرى‬ ‫دةكرد دةستةكانى دةلةرزين و رةنطي سثي‬ ‫دةبوو دةطؤ ِرا! ئةوكاتةى تازة تةفسيرةكةى‬ ‫بآلوبووبوةوة دةيوت نةمردماية تا سةحيحي‬ ‫بوخاريةكةشم ت��ةواو دةك��رد ئيتر قةينا‪،‬‬ ‫بةآلم وابزانم تةنها بةرطى يةكةمى تةواو‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةمانةشدا هةمووجار دةيطوت‬ ‫كرد‪،‬‬ ‫َ‬ ‫خؤزطة بؤمبكراية بةكؤل ئةم تةفسيرةم‬ ‫ببةخشيايةتةوة تا ئةجرةكةى زياتر بواية‪،‬‬ ‫موابي َ‬ ‫سالى ‪ 2003‬بوو رؤيشتين ديداريَكمان‬ ‫َثي َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل مامؤستا كريَكار ساز كرد سةبارةت‬ ‫بةتةمةن وساليادى مامؤستاى ِرةحمةتى‬ ‫راكيشام‬ ‫لة ديدارةكةدا ئ��ةوةى سةرنجي َ‬ ‫مامؤستا كريَكار ووتى» َئيمة لةو سةرةتايانةى‬ ‫بزووتنةوةى ئيسالميي َثيمان خؤش بوو‬ ‫طةنجةكانمان َبينة َثيشةوة‪ ،‬واماندةزاني ئةطةر‬ ‫سةرةوةبينة خوارةوة ئةوا دؤخةكة‬ ‫ئةم جيلةى‬ ‫َ‬ ‫دةبي‪ ،‬بةآلم‬ ‫باشتر‬ ‫ئيسالمي‬ ‫جوآلنةوةى‬ ‫بؤ‬ ‫َ‬ ‫َثيضةوانة بوو ئةوة بوو لةثاش الدانى مامؤستا‬ ‫مةال عوسمانى رةحمةتى لةكؤبونةوةى‬ ‫ش��ورا ج��ارى واهةبوو دةمانضة لة يةكتر‬ ‫َ‬ ‫دةكيشرا ضونكة ئةو ئةدةب و حورمةتةى‬ ‫هةل َ‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪21‬‬


‫كة لة مامؤستا مةال عوسمان و َميزةرةكانى‬ ‫فةقييةتيةوة‬ ‫ديكةدا هةبوون و لةسةردةمى َ‬ ‫بؤضونيكي َيثضةوانة هةبواية‬ ‫هينابوويان ئةطةر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نةدةطةيشتة ئ��ةوةى كة دةنط لة يةكتر‬ ‫بةرز بكةنةوة بةلاَ م سةركردايةتى و شورا‬ ‫طةنجةكان ئةو ثةروةردةيان نةبوو‪ ،‬كة ئةوان‬ ‫تياياندا بةرجةستةبوو بوو»‪ ،‬بةراستى ئةمةش‬ ‫شاهيديَكى تر بوو كة َئيمة نةماندةزانى و‬ ‫لةناخي مامؤستا َميزةر بةسةرةكاندا ِرةنطى‬ ‫دابوةوة‪ ،‬خواى طةورة مامؤستا مةال عوسمانى‬ ‫هةرضشتيك‬ ‫خؤشدةويست‪ ،‬بةدوورى دةطرت لة‬ ‫َ‬ ‫كة بؤ تةقواكةى زةرةرةي ببواية‪ ،‬لةثاش ئةو‬ ‫نسكؤيةش َ‬ ‫لةسالى ‪ 1993‬بةسةر بزووتنةوةى‬ ‫يةكيتى غةدريَكي‬ ‫ئيسالميدا هات ئةوةبوو َ‬ ‫زؤر طةورةيان لة بزووتنةوةى ئيسالميي و‬ ‫خودي مامؤستاى ثايةبةرز كرد‪ ،‬بةوةى كة‬ ‫خؤشةويسترين كو ِرى شةهيد بوولةثاشان‬ ‫خؤشةويسترين كضةزاى كة ناوى ئةحمةد‬ ‫هةولير بةدةستى‬ ‫بوو وة سةعيدى كو ِرى لة‬ ‫َ‬ ‫بةئيستاشةوة‬ ‫يةكيتى سةرنوطم كران و َ‬ ‫َ‬ ‫سؤراغيان نيية‪ ،‬هةر لةو رووبةرووبوونةوانةدا‬ ‫مامؤستا مةغديد و مةال شةريف و مةال وريا‬ ‫و زؤريَك لة فةرماندة و َثيشمةرطة شةهيد‬ ‫بوون‪ ،‬لةثاش ئةمة مامؤستا مةال عوسمانى‬ ‫ساتيكيش مام جةالل و‬ ‫رةحمةتى بؤ تةنها َ‬ ‫يةكيتى نةدي‪ ،‬زؤر َ‬ ‫هةول درا‬ ‫هيض‬ ‫بةرثرسيكي َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ببيتةوة دانوستان بكات‪ ،‬بةآلم‬ ‫كة لةطةليان كؤ َ‬ ‫كةسيانى نةدي بةتايبةت ئةوانةى لةئاستى‬ ‫باآلدا بوون‪ ،‬مامؤستا مةال عوسمان زؤر ريَزي‬ ‫َلي دةطيرا هةم لةناوةوةى كوردستان وهةم‬ ‫دةنطيكي ديارى ناوى كاية‬ ‫لة دةرةوةش‪،‬‬ ‫َ‬ ‫سياسيةكان و خةباتى جيهادي بوو‪ ،‬هةميشة‬ ‫دةعوة و بانطةوازةكةى بؤ رةزامةندى خواى‬ ‫ثةروةردطار بوو‪ ،‬جاريَكيان لة مةوعيزةيةكيدا‬ ‫دانيشتبووم ئة وو لة شيكردنةوةى ئايةتى‬ ‫(وأعدو هلم ماستطعتم من قوة‪)..‬وةها راظةى‬ ‫يةكيك‬ ‫دةكدر بؤ موجاهيد و َثيشمةرطةكانى لة َ‬ ‫هيزةكان‪ ،‬وتى» خواى طةورة ئةمر دةكات‬ ‫لة َ‬ ‫هيز‬ ‫ئةوةى لة تواناتاندا هةية ئامادةى بكةن لة َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نافةرموي بؤ‬ ‫دةكري‪ ،‬بةآلم‬ ‫ئةوةى كة َثيتان‬ ‫َ‬ ‫دةفةرموي دوذمنى خوا و دوذمنى‬ ‫شة ِر كردن‪،‬‬ ‫بترسينن»‪ ،‬زؤر ئةمةى دووبارة‬ ‫ثي‬ ‫َ‬ ‫خؤتانى َ‬ ‫دةك��ردةوة ديار بوو كة لةناخي مامؤستادا‬ ‫توندوتيذى بةروونى نةدةبينرا‪ ،‬ميهرةبانانة‬ ‫بةشي َ‬ ‫وازي‬ ‫راظةى ئايةتةكانى دةستنيشان دةكرد َ‬

‫‪22‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫خؤى ب��ةدوور دةطرت لة َ‬ ‫تؤلة سةندنةوةو‬ ‫بةثيضةوانةى ئةو‬ ‫هةر جؤرة توتدوتيذييةك َ‬ ‫طةنجانةى كة هةميشة حةزيان بة َتيكضرذان‬ ‫وتيكثذان هةبوو! ئةو زؤرجار بؤ كوذراوةكانى‬ ‫َ‬ ‫يةكيتيش دةطريا و دةيطوت خواى طةورة‬ ‫َ‬ ‫موحاسةبةمان دةكات لةسةر ئةوةى نةمان‬ ‫توانيوة بانطيان بكةين بؤ بةرنامةى خوا و‬ ‫دينةكةيان بةتةواوةتى َتيبطةيةنين‪ ،‬مامؤستا‬ ‫زؤر قيامةتى بوو‪ ،‬جاريَكيان لةبيرمة مامؤستا‬ ‫كرَيكار لة دةرةوةوة طةرايةوة بؤ كوردستان‪،‬‬ ‫هيزةكان لة‬ ‫ئاثؤرايةكى زؤر لة َثيشمةرطة و َ‬ ‫َثيشوازى دابوون‪ ،‬شةو ثاش نويَذى عيشا هاتة‬ ‫خزمةت مامؤستا مةال عوسمان و دةستى كردة‬ ‫جوتيك‬ ‫ملي و تةويََلي ماض كرد و بةديارى َ‬ ‫هينابوو‪ ،‬زؤريَك لة قيادة‬ ‫(خوففي) بؤ مامؤستا َ‬ ‫و فةرماندةكان لةو مةجليسةدا بوون ئيدي‬ ‫كةميك‬ ‫طفتوطؤيةكى خؤش بوو‪ ،‬بةآلم ثاشي َ‬ ‫هيشت و روخسةتى‬ ‫جي َ‬ ‫مامؤستا مةجليسةكةي َ‬ ‫َليخواستن ئيدي هةمويان زانيان مامؤستا بؤ‬ ‫دةهيَل َي وادةى شةونويَذةكةى‬ ‫بةجييان َ‬ ‫ئةوة َ‬ ‫نةضيت‪ ،‬مامؤستا لة طةورةييدا وةك‬ ‫َتيك َ‬ ‫روناكي خؤريَكي بةرز بوو‪ ،‬ئاسمانى هةميشة‬

‫مامؤستا مةال عومسان _ سةرئةشكةوتان‬

‫ئةستيرة رةونةقدارةكان‪ ،‬دةستةكانى‬ ‫ث ِر بووة لة َ‬ ‫هةميشة بةدةست نويَذ تة ِر بوون‪ ،‬ضاوى بة‬ ‫فرميسك و َدلى بة نور و روناكي طةش بوو‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هيندة مةزن بوو هةتا لة ذياندا بوو‪ ،‬هةر لة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةولي يةكريزي و برايةتيدا تيدةكؤشا و‬ ‫شةو رؤذي ذيانى خستبووة سةر يةك‪،‬‬ ‫لةخزمةتى ئةم دينةدا بوو‪ ،‬باش لةبيرمة‬ ‫ئةوكاتةى كةلة رابةرى الياندا‪ ،‬ئةو فةرمووى‬ ‫من َثيشمةرطةيةكى بزووتةوةى ئيسالميم‬ ‫رابةر بم‪ ،‬يان نةبم هيض بةالمةوة طرنط‬ ‫نيية‪ ،‬دةضمةوة بؤ َ‬ ‫مالةكةى خؤم لة تةنيشت‬ ‫مزطةوتى شافيعيدا دةرس َ‬ ‫دةلَيمةوةو ئيمامةتى‬ ‫َ‬ ‫بؤموسولمانان دةكةم‪ ،‬بةآلم لةدوايدا كةبؤى‬ ‫دةرك��ةوت موئامةرةى َليكراوة ئيدي زؤر‬ ‫َدلتةنط بوو تةنانةت نةك نةرؤشتة َ‬ ‫مالةكةى‬ ‫خؤى لة مزطةوتى شافيعي‪َ ،‬‬ ‫بةلكو شارةكةشي‬ ‫هيآل زؤريَكي ديكة لة زيكرةياتى مامؤستاى‬ ‫جي َ‬ ‫َ‬ ‫ئازيزم لةزةيندا هةية‪ ،‬بةالم هةنديَكيان كاتيان‬ ‫نيية ئاماذةى َثيبدةم وة َثيشم ناخؤشة لةم‬ ‫دةرفةتةدا بيانخةمة ِروو‪ ،‬ئةطةر تةمةن مةودا‬ ‫ثي‬ ‫بوو لة كاتى َثيويستى خؤيدا ئاماذةيان َ‬ ‫دةدةين‪.‬‬


‫عةبدوآلى مةال نورى‪ :‬هةميشة دةسةالَت‬ ‫ئةيانةو َيت َ‬ ‫خةلكى كوردستان وةكو م َيطةل بذي‬ ‫راثؤرتى‪ :‬ئاسؤس ثَينجوَيني‬ ‫رووداوةكانى ئةم دواييةى كوردستان بةرةو‬ ‫دةضيت‪ ،‬لةاليةك بةرةى‬ ‫ئا ِراستةيةكى ناديار َ‬ ‫ئؤثؤزسيؤن هاو ِران لةسةر ثشتطيريكردنى‬ ‫شةقام‪ ،‬لةالكةى تر دةسةآلت ثةنجةى لةسةر‬ ‫ثةلةثيتكةى تفةنطة بؤ يةكاليى كردنةوةى‬ ‫كاية ساسيةكان‪ ،‬ئينكارى لةوةدا ناكريَت كة‬ ‫بةبى‬ ‫َثيشةنطى ئؤثؤزسيؤن بزوتنةوةى طؤ ِرانةو َ‬ ‫ئةرزشيكى‬ ‫ئةوانيش ئؤثؤزسيؤن لةكوردستان‬ ‫َ‬ ‫نية‪ ،‬سةلماندن بؤ ووتنى ئةم دةستةواذةيةش‬ ‫وةكوو رؤذى روون لةبةرضاوانةو رابردووى‬ ‫هةردوو ثارتة ئيسالميةكةى تر و ملكةض‬ ‫بوونيان هةرزوو بؤ داخوازيةكانى دةسةآلت‬ ‫شاهيديَكى زيندوون‪ ،‬كةلة ِراستيدا بؤ ئةم‬ ‫لةنيوان‬ ‫رةوشةى ئةم ِرؤو طفتوطؤى ذيَربةذيَر َ‬ ‫ئةوان و دةسةآلت دةنطؤ لةئاراداية‪ ،‬بةآلم‬ ‫باسةكةى َئيمة تايبةتة بة َ‬ ‫رومالَيكى تر بؤية‬ ‫دةبيتة‬ ‫كاتيكى تر‪ .‬ئةوةى َ‬ ‫بةجيى ديََلين بؤ َ‬ ‫َ‬ ‫جيطةى باس و خواس و قسةلةسةركردن‪ ،‬ئةو‬ ‫َ‬ ‫هؤكارانةية كةواى كردووة َ‬ ‫خالك متمانةى بة‬ ‫نةمي َنيت و لةبةرامبةرى‬ ‫حيزبى ئؤثؤزسيؤن َ‬ ‫دةسةآلت بؤ خؤى َبيتة سةرشةقام‪.‬‬ ‫َ‬ ‫عةبدوالى مةالنورى َثيى واية» ئةوةى‬ ‫وايكرد ِروداوةكانى ‪17‬ى شوبات ِروبدات دواتر‬ ‫ثارتيكى‬ ‫ضةندين طةنج تيرؤربكريَن لةاليةن َ‬ ‫َ‬ ‫باالدةست كةثارتى ديموكراتى كوردستانة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوبارودؤخة كةلةكة بوةيةكة ضةند سالَيكة‬ ‫لةبةر ناعةدالةتى َ‬ ‫خةلكى هةريَمى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫َثيوةى َ‬ ‫دواجارخةلكى بةطشتى َبى‬ ‫ئةنالَي َنيت‪،‬‬ ‫ئوميد بوو لةاليةن دةسةآلتةوة ئيرادةيةكى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةهيزنية بؤضاكسازى‪ ،‬بؤية خةلكى ناضاربوو‬ ‫َ‬ ‫ب ِرذيَنة شةقام بؤئةوةى داواى مافى ِرةواى‬ ‫خؤيان بكةن‪َ ،‬‬ ‫بةالم بةداخةوة كاردانةوةكانى‬ ‫َ‬ ‫دةس��ةالت ل���ةدةرةوةى ضاوة ِروانيةكانى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خةلكى كوردستان بوو ئةوةى كةدةسةالت‬ ‫كردى بةرامبةر َ‬ ‫ئةضيتة‬ ‫بةخةلكى خؤثيشاندةر َ‬ ‫ضواضيوةى تاوانةوة وةالسايي كردنةوةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةساالنى َثيشو‬ ‫كةثيشتر‬ ‫هةمان ئةوتاوانانةية َ‬

‫َ‬ ‫بةخةلكى‬ ‫لةاليةن ِرذَيمى بةعسةوة بةرامبةر‬ ‫وةلةئيستادا لةاليةن‬ ‫كوردستان ئةكرا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِرذَيمةكةى قةزافى يةوة ياخودلةاليةن ِرذيَمة‬ ‫َ‬ ‫بةهاووالتيان‬ ‫ديكتاتؤرة جياجياكانةوة بةرامبةر‬ ‫ئةنجام ئةدريَت‪.‬‬ ‫تاسةرئيسك‬ ‫بزووتنةوةى طؤ ِران‬ ‫َ‬ ‫شطي ِرانى سةراى ئازادى‬ ‫ثشتطيرى لةشؤ ِر َ‬ ‫ئةكات‬ ‫دةرب���ارةى ئ��ةوةى بزووتنةى ط��ؤ ِران‬ ‫كيانيكى سياسي ئؤثؤزسيؤن تاضةند‬ ‫وةك َ‬ ‫َ‬ ‫ثالثشتى لةخؤثيشاندةرانى سةراى ئازادى‬ ‫َ‬ ‫ع��ةب��دوالى م��ةالن��ورى ووت��ى»‬ ‫دةك��ات‬ ‫سةدلةسةد وةك بزووتنةوةى طؤ ِران وةكو‬ ‫فراكسيؤنى طؤ ِران لةثا ِرلةمانى كوردستان‬ ‫شطي ِرانى سةراى ئازادى‬ ‫ثشتطيرى لةشؤ ِر َ‬ ‫دةكةين‪ ،‬ثشتيوانى َئيمة لةبةر ئةوةنية سةد‬ ‫هةزاركةس لةسةرشةقامة يانى لةبةرئةوةنية‬ ‫ِرَيذةيةكى كةم يان زؤر لةسةرجادةية‪،‬‬ ‫لةسةرئةوةية داخوازى ِرةوا ئةطةر َ‬ ‫مندالَيك‬ ‫يةكيتى يان‬ ‫َبيت يان‬ ‫كةسيكى ثارتى يان َ‬ ‫َ‬ ‫طؤ ِران َبيت َئيمة ثشتيوانيان َليدةكةين‪ ،‬يانى‬ ‫داخوازيةكانى َ‬ ‫خةلكى سةرشةقام ِرةواية‬ ‫بؤية َئيمة ثشتيوانيانين‪ ،‬وةهةنديَك جار ئةو‬ ‫شؤ ِرشانة سةركةوتنةكةى دوادةكةويَت وةك‬ ‫ئةوةى بينيمان لةتوونس زؤركةم بوو لةميسر‬ ‫ئةبيت لةهةريَمى‬ ‫زياتربو لةليبيا زياترة‪ ،‬وة َ‬ ‫زياتربيت‪َ ،‬‬ ‫بةالم دواج��ار هيض‬ ‫كوردستان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نيةبتوانيت ِروبة ِروى ئيرادةى خةلك‬ ‫هيزيَك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةسليمانى و ِرانيةو‬ ‫َبيتةوة ئةوشؤ ِرشةى‬ ‫َ‬ ‫طةرميان ئةكريَت َ‬ ‫بةدلنياى يةوة نةتيجةكةى‬ ‫سةركةوتنة‪َ ،‬‬ ‫خةلكى كوردستان جاريَكى‬ ‫ديكة بةطيانى بةرثرسياري يةوة ئةيةويَت‬ ‫ضاكسازى بكريَت‪ ،‬بؤئةوةى هةم َ‬ ‫خةلكى‬ ‫كوردستان خؤش بذى ئاشتي و ديموكراسي‬ ‫َ‬ ‫طةندةل‬ ‫بذين هةم ن��ةوةى بةرثرسانى‬ ‫ئةوانةى ئةيانةويَت خويَنى َ‬ ‫خةلك ب ِرذيَت‬ ‫نةوةى ئةوانيش خؤش بذين‪َ ،‬‬ ‫بةالم هةنديَك‬ ‫َ‬ ‫لةعةقلى ِرزيو هةميشة‬ ‫لةبةرثرس هةنديَك‬ ‫ئةبيت خؤشطوزةرانى الى ئةوان‬ ‫َثييان واية َ‬

‫فؤتؤ‪ :‬ريَطا‬ ‫عةبدولَآل مةال نوري‬ ‫َ‬ ‫بؤمندالى‬ ‫ئةوانبيت ذيانى خؤش‬ ‫َبيت ثارة الى‬ ‫َ‬ ‫لةكاتيكدا ئاشتى و خؤشطوزةرانى‬ ‫ئةوان َبيت‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ديموكراسي عةدالةتى كؤمةاليةتى مولكى‬ ‫بةلكو َ‬ ‫طروثيكى ديارى كراونية‪َ ،‬‬ ‫مولكى هةموو‬ ‫َ‬ ‫مرؤظايةتى سةرزةمينة»‪.‬‬ ‫رةشيويَن ئةوانةن‬ ‫َطي َ‬ ‫ِرؤذنامةنووسان تيرؤر ئةكةن‬ ‫ئةطةرضى لةسةرةتاى خؤثيشاندانةكةوة‬ ‫رةشيويَنى‬ ‫دةسةآلت هةرزوو ناسنامةى َطي َ‬ ‫بةتيك ِرا‬ ‫داية بةشداربوانى‪ ،‬ئؤثؤزسيؤنيش َ‬ ‫و راستةوخؤ ي��ان بةمنجةمنج هةمان‬ ‫دةستةواذةيان بةخؤثيشاندةران ِرةوابينى‪،‬‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪23‬‬


‫لةثيش هةمويانةوةى سةرؤكى بزووتنةوةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫عةبدوالى مةالنورى زؤربةتوندى‬ ‫طؤ ِران‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كاتيك ووشةى‬ ‫وةالمى‬ ‫دةسةالتى دايةوة َ‬ ‫رةشيويَن ئا ِراستةى خؤثيشاندةران‬ ‫َطي َ‬ ‫رةشيويَن‬ ‫دةكات وتى» خؤثيشاندةران َطي َ‬ ‫رةشيويَن ئةوانةن بةضةكى قورس‬ ‫نين َطي َ‬ ‫تةقة بةسةر خؤثيشاندةراندا دةك��ةن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫كةنالةكانى ِراطةياندن‬ ‫رةشيويَنن‬ ‫ئةوانةطي َ‬ ‫َ‬ ‫دةسوتينن ِرؤذنامةنووسان تيرؤردةكةن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫طةندةلى بؤتة خولياى َميشكيان‪ ،‬نةوتى ئةم‬ ‫َ‬ ‫ووالتة بؤبةرذةندى تايبةتى خؤى بةكارديَنن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫‪21‬سال حكوم ِرانى‬ ‫رةشيويَنن لةدواى‬ ‫ئةوانة َطي َ‬ ‫َ‬ ‫نةتوانن كارةباو ئاو و ِريَطاوبان بؤخةلك دابين‬ ‫شيويَنن نةك َ‬ ‫كيك‬ ‫خةل َ‬ ‫بكةن‪ ،‬ئةمانة َطيرة َ‬ ‫ضؤتة سةرجادةو داواى مافى خؤى دةكات‪،‬‬ ‫وةك ئةندام ثا ِرلةمانى ط��ؤ ِران زؤردذى‬ ‫بةدواداضونيكى‬ ‫ئةودةستةواذةية بوم بؤيةدواى‬ ‫َ‬ ‫ئاذاوةطيرو‬ ‫زؤرمان هةستمان كرد ووشةى‬ ‫َ‬ ‫بةكارهينانى لةاليةن ط��ؤ ِران��ةوة تةنها‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوكةسانةن كةدةركةوت دةستى دةسةالتيان‬ ‫لةثشتةو ئةيانةويَت ئا ِراستةى خؤثيشاندانةكة‬ ‫بةئاقاريَكى سلبيدابةرن»‪.‬‬ ‫يةكيتى هةمان‬ ‫ئايدلؤذياى ثارتى و َ‬ ‫ئايدلؤذياى َ‬ ‫ساالنى نةوةدةكانة‬ ‫ثا ِرلةمانتارةكةى ط��ؤ ِران زياتر باسي‬ ‫ِرووداوةخويَناويةكةى بةردةم لقى جواردةكات‬ ‫و َ‬ ‫دةلَيت؟‬ ‫َ‬ ‫كةئيمةقسةى‬ ‫«بةدلنياييةوة ئ��ةوةى‬ ‫َ‬ ‫لة سةربكةين َثيوةرةكان و دةليلةكان و‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتة‪ ،‬خؤثيشاندةريَك‬ ‫ِرةفتارى خودى‬ ‫هيزى هاواركردنى َبيت يان‬ ‫دةستى‬ ‫كةضةكى‬ ‫َ‬ ‫بةرد وةشاندن َبيت هيض ماناى نية بةطوللة‬ ‫وةآلمى كةسانى سظيل بدريَتةوة‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةوة بةبى كةي‬ ‫كةئةبينين لةاليةن‬ ‫َ‬ ‫سي بةضةكى جياجيا وةالمى خؤثيشاندةران‬ ‫هيشتا‬ ‫دةدريَتةوة تؤئةطةيتة ئةوباوة ِرةى َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوعةقليةتةى ش��ة ِرى ناوخؤى خولقاند‬ ‫َ‬ ‫ئةوعةقليةتةى كةبويةمايةى دةيان هةزار‬ ‫َ‬ ‫بةبيهؤ شةهيد بكريَن‬ ‫طةنجى ئةم ووالتة َ‬ ‫وة ئةو َ‬ ‫عةقليةتةى وايكرد كة ِرؤذنامةنوسان‬ ‫َ‬ ‫شةهيد بكريَن وةخةلكى ِرؤشنبير و نوسةران‬ ‫َ‬ ‫عةقليةتة‬ ‫شةهيد بكريَن‪َ ،‬ئيستاش ئةم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةهيزى هةردوو حيزبي‬ ‫زالة‬ ‫وةكؤلةكةى َ‬ ‫بةدلنياييةوة لةطةلَ‬ ‫�ةالت��دارة‪َ ،‬ئيمة َ‬ ‫دةس� َ‬ ‫بةرةى َ‬ ‫نةبيت‬ ‫وةثيويستة ئةم ِرؤش َ‬ ‫خةلكداين َ‬

‫‪24‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫َ‬ ‫ديكةبيت ئةو تاوانبارانةى تةقةيان‬ ‫سالَيكى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كردوةوخةلكيان شةهيدكردووة‬ ‫لةخةلك‬ ‫دادطايى بكريَن»‪.‬‬ ‫ِرةفتارةكةى سةرؤكى ثا ِرلةمان‬ ‫ِرةفتاريَكى ديكتاتؤريانةبوو‪..‬‬ ‫عةبدوآلى مةال نورى يةكةم ثارلةمانتار‬ ‫لةنيو َ‬ ‫هؤلى كؤبونةوةكان بةرةو رووى‬ ‫بوو َ‬ ‫سةركى ثارلةمان بويةوةو ئةوانى بة ديكتاتؤر‬ ‫وةسفكر‪ ،‬ئةو وتى»‬ ‫َ‬ ‫َبيطومان ثارلةمانتار نويَنةرى خةلكةوة‬ ‫ثا ِرلةمان بؤخؤى شويَنى طفتوطؤية‪ ،‬واتة‬ ‫هةركاتيك ثارلةمان وثارلةمانتارمان َ‬ ‫دامالي‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ؤكيكى‬ ‫َبيطومان هيض مانايةك بؤ ناوة ِر َ‬ ‫ناهيَلَيت‪ ،‬واتة ناسنامةى‬ ‫با ِرلةمان وةثةرلةمانتار َ‬ ‫ثا ِرمانتار بريتيية لةقسةكردن‪َ ،‬ثيويستة‬ ‫هةبيت بؤئةوةى طفتوطؤ‬ ‫ئازاديةكى فراوانى َ‬

‫هةندَيكجار تاوانبارةكان‬ ‫خؤيان بةطةورةتر‬ ‫ئةزانن لةدادوةرةكان‪،‬‬ ‫خؤيان بةطةورةتر‬ ‫ئةزانن لةثاِرلةمان و‬ ‫لةحكومةت‬ ‫بكات ديارة لةثا ِرلةماندا لةماوةى َثيشودا‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك كارةساتى نةخوازراو رووي��داوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫خةلك شةهيد كراوة بؤية زؤرطرنطة ثا ِرلةمان‬ ‫كؤى دانيشتنةكةى تةرخان بكات بؤ ئةو‬ ‫بارودؤخة نائاساييةى كةخولقاوة‪ ،‬بةداخةوة‬ ‫ئ���ةورؤذةى ئ���ةو ِروداوة ِروي��داو سةرؤكى‬ ‫ثارلةمان بةمنى ووت دانيشةو ب � ِرؤدةرةوة‬ ‫طفتوطؤ لةسةر ئةو بارودؤخة َئالؤزة دةكرا‪ ،‬قسة‬ ‫لةسةر خويَن ِرشتن دةكرا! طفتوطؤ لةسةر‬ ‫ئةوة دةكرا َئيمة ضؤن َ‬ ‫وةالمى داخوازيةكانى‬ ‫َ‬ ‫لةبارودؤخيكى لةوجؤرةدا‬ ‫خةلكى بدةينةوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ناكريَت سنوور بؤ قسةكردنى ثا ِرلةمانتار‬ ‫لةدؤخيكى وانائاسايدا ناكريَت‬ ‫دابنريَت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هيض تةطةرةيةك و فلتةريَك لةسةرقسةى‬ ‫ثا ِرلةمانتاران دابنريَت‪َ ،‬‬ ‫بةلكوطرنطة ئازاديةكى‬

‫ِرةه��ا بؤثا ِرلةمانتاران دابنريَت بؤئةوةى‬ ‫طفتوطؤ بكةن‪َ ،‬‬ ‫بةالم ئةو ِرؤذة لةبرى ئةوةى‬ ‫ئازاديةكى ِرةها دةستةبةربكريَت‪ ،‬بؤئةوةى‬ ‫ئازادانة قسة لةسةر طيروطرفتةكان بكريَت‪،‬‬ ‫بينيمان لةاليةن ضةند ثا ِرلةمناتاريَكةوة‬ ‫بةشيوةيةكى زؤرن��ةش��ي��او سوكايةتى‬ ‫َ‬ ‫بةخؤثيشاندةرانى كوردستان كرا‪ ،‬بةكةسانى‬ ‫خراث ناوزةدكران‪ ،‬بؤية ئةم جؤرة َ‬ ‫مامةلةكردنة‬ ‫لةئيمةى ئةخواست َ‬ ‫هةبيت‬ ‫هةلويَستمان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بؤئةوةى هةلةو تؤمةتةكانى ئةوثا ِرلةمانتارانة‬ ‫ِراستكةينةوة‪َ ،‬‬ ‫بةالم لةبةرامبةردا سةرؤكى‬ ‫َ‬ ‫زؤرنائوسولى و‬ ‫بةشيوةيةكى‬ ‫ثا ِرلةمان‬ ‫َ‬ ‫نةهيهيشت كةنويَنةرايةتى زياتر‬ ‫ناياسايي‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لة‪20‬هةزاركةس دةكةم قسة بكةم وة ِريَطريى‬ ‫كرد لةوةى من ئازادانة قسة بكةم‪ ،‬تةعبير‬ ‫لةبير و بؤضون و داخوازيةكانى َ‬ ‫خةلك بكةم‪،‬‬ ‫نةيهيشت ِرةدى ئةوانة بدةمةوة كةتؤمةت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بؤخةلكى دروستدةكةن‪ ،‬بة ِراستى َثيم واية‬ ‫ئةوكاتةى كة قسةناكةم يان مافى قسةكردنم‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫َلي وةردةطيريَتةوة من هيض فةرقم نية‬ ‫َ‬ ‫ناوهؤلى ثارلةمان‪ ،‬بؤية‬ ‫َميز و كورسيةكانى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫قبولى ئةوةم نةكرد َبيدةنط بم‪ ،‬بةلكو هةولى‬ ‫ئةوةمدا سةرؤكى ثا ِرلةمان ِريَطةم بدات‬ ‫قسةبكةم بةداخةوة ئةو سوور بولةسةرئةوةى‬ ‫من ب ِرؤمة دةرةوة‪َ ،‬‬ ‫كاتيك‬ ‫بةدلنياييةوة تؤ َ‬ ‫هةقى قسة لةسةركردنت َلي وةردةطيريَتةوة‬ ‫َ‬ ‫كةسيك‬ ‫كةخةلك َبيى داويت‬ ‫ئةوهةقةى‬ ‫َ‬ ‫بةميزاجى شةخسي ل���ةدةرةوةى ياسا‪،‬‬ ‫ئةيةويَت حةق لةتؤ وةربطريَتةوة ئةوكاتة‬ ‫خوودى ِرةفتارةكة خودى َ‬ ‫هةلسوكةوتةكة‬ ‫ضوارضيوةى ِرةفتارى ديكتاتؤريانةوة‪،‬‬ ‫ئةضيتة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بؤية َدلنيام ئةو ِرؤذةى سةرؤكى ثا ِرلةمان ئةو‬ ‫ِرةفتارةى بةرامبةر بةمن نواند ئةوا َبيطومان‬ ‫ئةضيتة خانةى ديكتاتؤريةوة‪ ،‬سةرؤكى‬ ‫َ‬ ‫ثا ِرلةمان دةركى بةوةكرد قسةكردنى من وةك‬ ‫ثا ِرلةمانتارى ئؤثؤزسيؤن زيان بةحيزبةكةى‬ ‫دةطةيةنيت وةك خؤى َ‬ ‫دةلَيت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خويَندنةوةى من بؤ ئةوهةلويَستةى ئةو‪،‬‬ ‫ئةوةية كةسةرؤكى ثة ِرلةمان هةستى بةوةكرد‬ ‫ئةوقسةكردنةى من زةرةر بةحيزبةكةى خؤى‬ ‫دةطةيةنيت‪،‬‬ ‫دواتر حيزبة هاوثةيمانةكانى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةدلنياي يةوة ئةوةى من دةركم َثيكردووة‬ ‫بةداخةوة زؤر جارنايانةويَت قسةيةك لةناو‬ ‫ثا ِرلةماندا بكرَيت كةزيان بةبةرذةوةندية‬ ‫َ‬ ‫بطةيةنيت»‪.‬‬ ‫باالكانى حيزبةكانيان‬ ‫َ‬


‫سوتاندنى َ‬ ‫كةنالى ئاسمانى ناليا‬ ‫عةبدوآلى مةالنورى َثيي واية سوتاندنى‬ ‫َ‬ ‫دةستيكى َقيزةونى حيزبى‬ ‫كةنالى ئاسمانى ناليا َ‬ ‫َ‬ ‫كةنالى ناليايان سوتان‬ ‫لةثشتة‪ »،‬ئةوانةى‬ ‫ناسنامةى خؤيان و بةرثرسةكانيان ناسراوة‪ ،‬وة‬ ‫تائيستا ئةو تاوانبارانة ِرادةستى دادطا نةكراون‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ئةمةية وادةكات َ‬ ‫خةلكى كوردستلن شةقام‬ ‫ئةزانيت َ‬ ‫َ‬ ‫فالنة‬ ‫دةسةالت‬ ‫نةهيَلَيت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةجي َ‬ ‫َ‬ ‫كةس تاوانبارة وكةسي كوشتووة تةلةفزيَون و‬ ‫ِراديؤى سوتاندووة‪ ،‬ويَنة و ناسنامةو ناوةكانيان‬ ‫َ‬ ‫ديارة‪َ ،‬‬ ‫دةسةالت ئامادة نية لةهةنطاوى‬ ‫بةالم‬ ‫يةكةمدا ئةمانة تةسليمى دادطا بكات ئةطةر‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت نيةتى نية بؤضاكسازى‪،‬‬ ‫وابيت ئةوا‬ ‫َ‬ ‫ئةبيت‬ ‫واتة ئةطةر بيةويَت ضاكسازى بكات َ‬ ‫لة ِريَطاى ِرادةستكردنى ئةم تاوانبارانةوة‬ ‫بيسةلمي َنيت كةئةمةهةنطاوى يةكةمةو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت ئيرادةى هةيةبؤضاكسازى»‪.‬‬ ‫سيستةم و ِرةوشي دادطاكان لةهةريَمى‬ ‫كوردستان هةموى لةذيَرثرسيارداية‬ ‫دةرب���ارةى بةداطاطةياندنى بكوذانى‬ ‫بةردةم لقى ضوار وئةوتاوانبارانةى هةستان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫عةبدوالى‬ ‫كةنالي ناليا‬ ‫بةسووتاندنى‬ ‫مةالنوى باسي داطاكانى كوردستان ئةكاتو‬ ‫َ‬ ‫ئةلَيت» هةنديَكجار حاكمةكان ب ِريارى‬ ‫دةسطيركردنى تاوانبارةكان دةرئةكةن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةجيكردنة‬ ‫بةالم‬ ‫جي َ‬ ‫بةداخةوةئةوةدةسةالتى َ‬ ‫َ‬ ‫تاوانباران ناطرن يان دال��دةى ئةدةن‪ ،‬واتا‬ ‫لةقؤناغى يةكةمدا ب ِريارى دةستطيركردن‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت ئيرادةيةكى‬ ‫الى دادطاية‪ ،‬ئةطةر‬ ‫هةبيت بؤدةستطيركردنى تاوانباران‬ ‫بةهيزى َ‬ ‫َ‬ ‫ئةبيت هةماهةنطى وئيرادةيةكى زؤرجدى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةجيكردندا‬ ‫جي‬ ‫تى‬ ‫دةسةال‬ ‫�او‬ ‫�‬ ‫دادط‬ ‫وان‬ ‫لةني‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫هةبيت بؤدةستطيركردنيان‪ ،‬طرفتةكة ئةوةية‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةشيك لةدادطا‬ ‫بةجيكردن وةك َ‬ ‫جي َ‬ ‫دةسةالتى َ‬ ‫هةنووكةخودى حيزب ئا ِراستةيان دةكات‬ ‫وةلةبارودؤخيكى لةم جؤرةدا ئةطةر ضةند‬ ‫َ‬ ‫الينيكى بة ِريَز َبياليةنانة ئيشةكانيان‬ ‫دادوةر و َ‬ ‫َ‬ ‫بةجيبكةن‪ ،‬بةالم ئةمانة بةتةنها ناتوانن‬ ‫جي َ‬ ‫َ‬ ‫بةشيوةيةكى تةندروست بة ِريَوةبةرن‬ ‫ث ِرؤسةكة َ‬ ‫بةومانايةى هةنديَكجار تاوانبارةكان خؤيان‬ ‫بةطةورةتر ئةزانن ل��ةدادوةرةك��ان‪ ،‬خؤيان‬ ‫بةطةورةتر ئةزانن لةثا ِرلةمان ولةحكومةت‪،‬‬ ‫هيزالى تاوانبارانة يانى هةنديَك جار‬ ‫ضونكة َ‬ ‫َ‬ ‫ئوميد ئةبين‪ ،‬كةنالى ئاسمانى ناليا يةكةمين‬ ‫َبي َ‬ ‫ث��رؤذة ب��وو كةخزمةتى بةكؤى َ‬ ‫خةلكى‬

‫كوردستان‪ ،‬بةئؤثؤزسيؤن ودةس� َ‬ ‫�ةالت��ةوة‬ ‫كةنالى ناليا ضاوى َ‬ ‫ئةكرد َ‬ ‫خةلك بوو‪ ،‬ئةوان‬ ‫ويستيان كويَرى ك��ةن‪ ،‬ضونكة هةميشة‬ ‫دةسةالت ئةيانةويَت َ‬ ‫َ‬ ‫خةلكى كوردستان وةكو‬ ‫َميطةل بذي‪ ،‬هةر ئةمةشة واى كردوة زؤرجار‬ ‫ئؤثؤزسيؤن داوادةكات ئةطةر ب ِريارة ضاكسازى‬ ‫هةبيت‪،‬‬ ‫ئةبيت‬ ‫حكومةتيكى َبياليةن َ‬ ‫َ‬ ‫بكريَت َ‬ ‫َ‬ ‫بوةشيتةوة‪ ،‬ضونكة‬ ‫وةئةبيت ئةم حكومةتة هةل َ‬ ‫َ‬ ‫لةئاستى ضاكسازيدانية‪ ،‬هؤكارةكةشي ئةوةية‬ ‫بةهيزى ئةم حكومةتة بؤخؤى‬ ‫بةشيكى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سةرثيضى‬ ‫بؤخؤى‬ ‫ى‪،‬‬ ‫لةطةندةل‬ ‫وةطالوة‬ ‫َتي‬ ‫َ‬ ‫لةئيستادا‬ ‫ياساي ك��ردووة‪ ،‬طومان ئةكريَت َ‬ ‫ئةطةر مةترسيةك لةسةر ذيانى َ‬ ‫هةبيت‬ ‫خةلك َ‬ ‫بةشيك لةدامودةزطا ئةمنيةكانن‪َ ،‬ئيستا‬ ‫َبيطومان َ‬ ‫َ‬ ‫لةئيرانةوة‬ ‫خةلكى‬ ‫لةوةناترسيت مةترسيةكان َ‬ ‫َ‬ ‫لةوةئةترسيت‬ ‫لةعيراق و توركياوة َبيت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َبيت َ‬ ‫لةناودةزطاى دذةتيرؤر و ئاسايشةوة بكوذريَت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةشيك‬ ‫بةشيك لةدامو دةزطا ئةمنيةكان َ‬ ‫بةالم َ‬ ‫لةكارمةندو سةركردةكانيان مةترسين لةسةر‬ ‫ذيانى َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت‬ ‫خةلك‪ ،‬واتا َئيستا خودى‬ ‫يةكيك‬ ‫بةثيى بيرى سياسي‬ ‫َ‬ ‫لةكاتيكدا َ‬ ‫َ‬ ‫لةئةركةكانى بريتيية لةثاراستنى ئةمن‬ ‫هاوالتيان‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫بةالم خؤى مةترسيية‬ ‫وئاسايشى‬ ‫َ‬ ‫لةسةرئاسايشى هاوالتيان‬ ‫وةك ثا ِرلةمانتارانى ئؤثؤزسيؤن هة ِرةشةى‬ ‫بةشيوةى جياجيا ِروبة ِروى‬ ‫زؤرمان لةسةرة‪َ ،‬‬ ‫ه��ة ِرةش��ة بوينةتةوة ن��ةك ه��ةرئ��ةوةى‬ ‫هة ِرةشةمان َليكراوة‪َ ،‬‬ ‫كي‬ ‫بةلكو ئاطامان لةوةية َ‬ ‫بةشيك لةوانةى‬ ‫لةثشت هة ِرةشةكانةوةية‪َ ،‬‬ ‫لةثشتى هة ِرةشةكانةوةن ئةيان ناسين‪،‬‬ ‫وةئاطامان لةكارةكانيانة بةداخةوة ثةياممان‬ ‫شيوازى‬ ‫بؤناردون بؤئةوةى دةست بةردارى ئةم َ‬ ‫ديكتاتؤرية وةحشي طةرانةبن كةئةمانة زمانى‬ ‫طفتوطؤيان نية باوة ِريان بةجياوازى بيروبؤضون‬ ‫بةملمالنيى سياسي نية‪َ ،‬ثيمان‬ ‫نية باوة ِريان‬ ‫َ‬ ‫ِراطةياندن َئيمة ِرقمان لةكةس نية َئيمة‬ ‫ويةكيتى نية تةنها َثيمان‬ ‫ِرقمان لةثارتى‬ ‫َ‬ ‫واية سيستةمى سياسي هةريَمى كوردستان‬ ‫لةقةيرانداية َثيويست دةكات ضاكبكريَت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةشيوةيةكى زؤرملهو ِرانة و‬ ‫بةالم بةداخةوة َ‬ ‫نامةسئوالنة كةهةميشة لةثالنى خراثدان‪،‬‬ ‫َئيمة ئاطامان لةوةية ِرؤذان��ة ئيديعاى ئةوة‬ ‫دةكةن كةئازادى ِرؤذنامةوانى هةية‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫هة ِرةشة لةطيانى ِرؤذنامةنووسان دةكريَت‬ ‫طيانى ِرؤذنامةنووسان لةمةترسي داية‪ ،‬طيانى‬

‫َ‬ ‫هاووالتى ئاسايي لةمةترسيداية َبيطومان‬ ‫ئةمةبةشيكة لةكلتورى سيستةمى ديكتاتؤرى‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يانى َئيستا ب ِرؤ َميذووى زؤرب��ةى ووالتة‬ ‫ديكتاتؤرةكان بخويَنةرةوة هةمان ئةوخيتاب‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى سياسي‬ ‫كةئيستا‬ ‫وئةو ِروئيايةى َ‬ ‫هاوشيوةنية لةطةلَ‬ ‫هةيةتى‬ ‫هةريَمى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫هاوشيوةية‬ ‫سيستةمة سياسية ديموكراتيةكاندا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ِرذيَمى َثيشووى بةعس! سيستةمى‬ ‫هاوشيوةى‬ ‫سياسي لةهةريَمى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هاوشيوةيةلةطةل ِرذيَمى‬ ‫ِرذيَمى قةزافيية‬ ‫َ‬ ‫ِروخاوى ميسرو توونس‪ ،‬واتا هةموو سيناريؤكان‬ ‫هةموو ث ِرؤذة وثالنةكانيان وةكو ئةوة واية‬ ‫طرتبيت‪،‬‬ ‫لةيةك فةلسةفةوة سةرضاوةى‬ ‫َ‬ ‫بةالم َ‬ ‫َ‬ ‫بةدلنياييةوة هيض كات ئةو هةرةشةو‬ ‫ناترسي َنيت بةديويَكي ديكةدا‬ ‫طو ِرةشانة َئيمة‬ ‫َ‬ ‫لةسةرئاستى ثا ِرلةمانى كوردستان و َعيراق و‬ ‫لةسةرئاستى ثا ِرلةمانى ئةوروثا‪ ،‬وةلةسةرئاستى‬ ‫َ‬ ‫لةهةولَيكى زؤر جديداين‬ ‫شةقام دا َئيمة‬ ‫بةشيوةيةكى‬ ‫بؤئةوةى ِرووبة ِروويان ببينةوة‪َ ،‬‬ ‫ثةلكيشى دادطايان بكةين‬ ‫ياسايي بؤئةوةى‬ ‫َ‬ ‫وبةسزاى خؤيان بطةن‪ ،‬ضونكة ئةوةى‬ ‫ئةوان ئةيكةن لةذيَرخانةى ثاراستنى ئةمنى‬ ‫هةريَمى كوردستان كاريَكى تيرؤريستية‪ ،‬يانى‬ ‫َ‬ ‫بةعةقلى‬ ‫هةنووكة ئةوبةرثرسة ئةمنييانةى‬ ‫هيرش دةكةنة سةر ِرؤذنامةنووسان‬ ‫خؤيان َ‬ ‫َ‬ ‫ئةضيتة‬ ‫تيان‬ ‫هاوال‬ ‫بةتايبةت‬ ‫لةمانتاران‬ ‫سةر ثا ِر‬ ‫َ‬ ‫خانةى كارى تيرؤريستى َبيطومان»‪.‬‬ ‫بةشيكة لةوسيستةمة‬ ‫دكتؤربةرهةم َ‬ ‫َ‬ ‫طةندةلة‬ ‫ئةم ثارلةمانتارةى طؤ ِران َثيى واية بؤئةوةى‬ ‫بؤميذوو تؤمار بكات»‬ ‫دكتؤربةرهةم شانازيةك َ‬ ‫َ‬ ‫نابيت ئةم بارودؤخة قبولبكات‪ ،‬ضونكة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هاوكيشةكة َثيمان ئةلَيت َئيستا‬ ‫دةرئةنجامى‬ ‫َ‬ ‫نابيت‪ ،‬ئةوانةى‬ ‫دكتؤر بةرهةم سةركةوتوو َ‬ ‫لةدةوروبةرى كؤدةبنةوةو طفتى بةردةوامى‬ ‫بؤدروست دةكةن‪ ،‬زؤر زؤر لةو طةورةترن‬ ‫لةثا ِرلةمان طةورةترن خؤيان لةهةمو كورد‬ ‫بةطةورةتر ئةزانن‪ ،‬سةؤركى حكةمةت‬ ‫َ‬ ‫طةندةلى‬ ‫نةتوانيت هةمو ثنتةكانى‬ ‫ئةطةر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫تةكي َنيت ئةوا َميذوو َثيمان دةلَيت‪ ،‬تؤش‬ ‫هةل َ‬ ‫َ‬ ‫بةشيك بويت لةوسيستةمة طةندةلةى‬ ‫َ‬ ‫كةلةثيناوى بةرذةوةندى حيزبةكةت يان‬ ‫َ‬ ‫لةثيناوى بةرذةوةندى َبالَيك كةسةر بةخؤتن‬ ‫َ‬ ‫ئامادةنةبويت دةستبةردارى كورسيةكةت بيت‬ ‫ئةبيت»‪.‬‬ ‫دواتر لةبةردةمى خوادا بةرثرسيار َ‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪25‬‬


‫مامؤستايةكى زانكؤ‪ :‬دةيانويست مبانرتس َينن‪،‬‬ ‫ضونكة بة ه َيزى لؤذيك قسة دةكةين!‬ ‫بةدواداضوون‪:‬‬ ‫ئةمير رةزا و جةبار حوسَين‬ ‫كاتيك زانيمان هةموو هاو ِريَكانمان لة بةردةمى‬ ‫َ‬ ‫دادطا بوون‪ ،‬هةمويان طيرابوون و دةستبةسةر‬ ‫بوون! َئيمةش وةك َ‬ ‫َستيك هاتينة دةرةوة‬ ‫هةلوي َ‬ ‫كاتذمير‬ ‫و ريَطاى بةردةم زانكؤمان طرت‪ ،‬لة‬ ‫َ‬ ‫هيزيَكى‬ ‫‪ 11‬ى َثيش نيوة ِرؤوة هةتا َئيوارة َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫ئاسايشى زؤر دةورى َئيمةى دابوو‪،‬‬ ‫ئةوةى كة قسةى ناشرينيان بة َئيمة وتووة َئيمة‬ ‫بةشيوازيَكى زؤر لةوة جوانتر قسةمان دةكرد‪،‬‬ ‫َ‬

‫شكاندني حةرةمي زانكؤو نائوميَدي خويَندكاران‬ ‫َ‬ ‫بةالم ئةوان ئةتوارى زؤر ناشرينيان هةبوو‪،‬‬ ‫ثؤليسيك كة َئيمة قسةمان لةطةلَ‬ ‫تةنانةت‬ ‫َ‬ ‫كرد وتمان َليمان بطة ِر َي با َليرة بوةستين‪،‬‬ ‫وتى» من َ‬ ‫ئةسلةن فةرمان لةوانة هةر وةرناطرم‪،‬‬ ‫من كةسي تايبةتى خؤم هةية فةرمانى‬ ‫َلي وةردةط��رم!!» دواى ئةوةش قسةمان لة‬ ‫َ‬ ‫طةل بةرثرسي ئاسايشةكة كرد‪ ،‬وتمان با‬ ‫زيانيكى َلي نةكةويَتةوة‪ ،‬ضونكة هةموو‬ ‫هيض َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كةسوكاري خؤمانن‪ ،‬بةالم ئةو هيض وةال َميكى‬ ‫نةبوو تا ‪ 4:30‬خولةكى َئيوارة‪ ،‬دواى ئةوة وتى‬ ‫مؤلةتتان هةية َ‬ ‫يةك ضارةك َ‬ ‫ضؤلى دةكةن‬

‫‪26‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫ضؤلى ناكةن َئيمة َثيتان َ‬ ‫باشة‪َ ،‬‬ ‫ضؤلدةكةين‪.‬‬ ‫خاليد محمد ب��ةردةوام بوو لة قسةكانى‬ ‫و وتى» تةنها داواكارى َئيمةش ئةوة بوو كة‬ ‫برادةرةكانى خؤمان لةبةرضاوى خؤمان ببينين‬ ‫بةالم ئةوان هيض َ‬ ‫كة ئازاد كراون‪َ ،‬‬ ‫وةال َميكيان‬ ‫نةداينةوة تةنها وتيان ئةوة كضةكان ئازاد كران‪،‬‬ ‫َئيمةش وتمان كو ِرةكانيش كةس و كارى‬ ‫َئيمةن‪ ،‬وتيان ئةوة زؤربةيان ئازاد بوون‪َ ،‬ئيمةش‬ ‫َ‬ ‫لةطةل مامؤستايةك‬ ‫هينا كة‬ ‫ناوى ئةوانةمان َ‬ ‫بوون داواى ئازادبوونى ئةوانيشمان كرد‪ ،‬ئةوانيش‬ ‫وتيان َئيستا دةضين بؤ ئاسايش‪َ ،‬‬ ‫كاتيكمان‬ ‫بةالم َ‬

‫فؤتؤ‪ :‬ئةمحةد قادر‬ ‫هيزةكانى دذة تيرؤر داي بةسةرماندا بة‬ ‫زانى َ‬ ‫َ‬ ‫بةكارهينانى طازى‬ ‫طةل‬ ‫لة‬ ‫و‬ ‫ناشرين‬ ‫قسةى‬ ‫َ‬ ‫خنكينةر‪ ،‬من َثيمواية ئةوانة دذة مرؤظن نةك‬ ‫َ‬ ‫دذة تيرؤر بة دارو كوتةك لة خويَندكارةكان‬ ‫كةوتن و ئاسايشيش سةيري َئيمةيان كرد»‬ ‫ئةمة وتةى ئةو خويَندكارة بوو كة بة دةستى‬ ‫هيزةكانى ثؤليس و دذة تيؤر َليياندابوو‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ضوين بؤ دادطا‪،‬‬ ‫ضونكة َ‬ ‫لةوي ياسا سةروةر نيية‬ ‫رؤذى ‪19‬ى نيسانى ‪ 2011‬ثاش ئةوةى‬ ‫كة زياد لة ‪ 300‬خويَندكارى زانكؤ و نزيكةى‬

‫‪ 20‬مامؤستاى زانكؤ لة دريَذةى ضاالكييةكانيان‬ ‫سليمانى‬ ‫بة نيازبوون بضنة بةردةمى دادطاى َ‬ ‫و طردبوونةوة ئةنجامبدةن‪َ ،‬‬ ‫هيزةكانى‬ ‫بةالم َ‬ ‫ئاسايش ريَطربوون لةو طردبوونةوةية‪ ،‬بةوتةى‬ ‫هةنديَك لةو خويَندكارانة زؤريان َليداون و‬ ‫سوكايةتييان َثيكراوة‪.‬‬ ‫رزطار خةتيب ئةندامى طروثي زانكؤ بة‬ ‫سليمانى َثيويستة‬ ‫ريَطاى راطةياند» زانكؤى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وةربطري بةرامبةر بةو َبي‬ ‫َستيك‬ ‫هةلوي َ‬ ‫سليمانيدا هةية‪ ،‬ديارة‬ ‫ياساييةى كة لة دادطاى َ‬ ‫هةموو َ‬ ‫دةزاني لةم دادطايةدا ياسا سةروةر‬ ‫خةلك َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك دروشمى جوانةوة‬ ‫نيية‪َ ،‬ئيمة بة‬ ‫زياتر لة ‪ 300‬خويَندكار بووين بة ِريَكةوتين بؤ‬ ‫مةبةستى سةروةرى كردنى ياسا لةو دادطايةدا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ثالنيك كة َثيشوةخت لة اليةن دةزطا‬ ‫بةالم بة َ‬ ‫سليمانيةوة دا ِريَذرا بوو‪،‬‬ ‫ئةمنييةكانى شارى َ‬ ‫بةشيوازيَكى زؤر ناشرين و بةعس ئاسا َئيمةيان‬ ‫َ‬ ‫َنيكى دةرةوةى شار بردبوو‪ ،‬كة ئةو‬ ‫بةرةو شوي َ‬ ‫موابيت طوندى قولةرةيسى بوو‪َ ،‬‬ ‫لةوي‬ ‫شويَنة َثي َ‬ ‫دانيكى زؤر ذمارةيةك لة‬ ‫ثاش سوكايةتى و َلي َ‬ ‫مامؤستايانى زانكؤ و خويَندكاران هةر َ‬ ‫لةوي‬ ‫دةستطير كران و برانة زيندانةكانةوة‪ ،‬ئةو‬ ‫خويَندكارانةشى كة َ‬ ‫لةوي مابوونةوة نزيكةى‬ ‫كاتذمير ثاش سوكايةتييةكى‬ ‫زياتر لة حةوت‬ ‫َ‬ ‫بةشيوةيةكى زؤر‬ ‫زؤر‪ ،‬دواتر دوو دوو و يةك يةك َ‬ ‫ناشرين ئةو خويَندكارانةيان ئازاد كرد‪ ،‬دوابةدواى‬ ‫ئةوة ذمارةيةكى زؤر لة خويَندكارانى زانكؤ‬ ‫بؤ َ‬ ‫ئةوشيوازة‬ ‫هةلويَست وةرطرتن لة بةرامبةر‬ ‫َ‬ ‫ناشرينةى لة دةستطيركردن و ئةنفالكردنى‬ ‫َئيمة لة دةرةوةى شار‪ ،‬ضووبونة بةردةم زانكؤ و‬ ‫يةكيك لة شةقامةكانيان طرتبوو‪َ ،‬‬ ‫بةالم لةويَش‬ ‫َ‬ ‫بةشيوةيةكى زؤر ناشرين و زؤر‬ ‫جاريَكى تر َ‬ ‫نامةدةنييانة رووبةرووى ئةو خويَندكارانةى َئيمة‬ ‫دانيكى زؤريان َثيكرا‪،‬‬ ‫بوونةوة كة سوكايةتى و َلي َ‬ ‫َ‬ ‫َئيمة لة َئيستا بةدواوة طروثي زانكؤ بة كؤمةلَيك‬ ‫بةرنامة و ثرؤطرامى نويَوة بة نيازين دريَذة بة‬ ‫ضاالكييةكانمان بدةين» ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ف ِريَدراينة ناو ضالَيكةوة‬ ‫َ‬ ‫مامةلةى‬ ‫شيوازى‬ ‫لة بارةى ضؤنيةتى و َ‬


‫َ‬ ‫لةطةل خويَندكاراندا‪،‬‬ ‫ئاسايش و زيندنةكان‬ ‫ئةو ئةندامةى طروثي زانكؤ ئاماذةى بةوةدا»‬ ‫ئةوكاتةى ئةشكةنجة دراي��ن لة اليةن‬ ‫عةقيديَكةوة كة َئيستا وةكو َ‬ ‫بةلطةيةك‬ ‫ويَنةكةى لة زانكؤدا َ‬ ‫جنيوو‬ ‫هةلواسراوة‪َ ،‬‬ ‫جنيو بة خوا و‬ ‫سوكايةتي زؤريان َثيكردين‪َ ،‬‬ ‫بة َثيغةمبةر ئةدرا‪ ،‬هةتا طويَم لةو عةقيدة بوو‬ ‫تةلةفونيكى كرد وتى» ئاغام كضى زؤرمان‬ ‫َ‬ ‫الية‪ ،‬هةرضةندة جةوةكةشى طةرمة» وةكو‬ ‫سوكايةتيكردنيك بةو خويَندكارانة ئةمةش‬ ‫َ‬ ‫بةبةرضاوى خويَندكارة دةستطيركراوةكانةوة‬ ‫بوو‪َ ،‬‬ ‫لةوي ضوار ضوار دةستمان دةبةستراو‬ ‫َ‬ ‫شيوازيَك‬ ‫ف ِريَدةدراينة ناو ضالَيكةوة وةكو َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةلدابوو‪،‬‬ ‫سي كضمان‬ ‫لة ئةنفال‪ ،‬ئةوكاتة َ‬ ‫يةكيكيان خويَندكار بوو دوانةكةى ديكة‬ ‫َ‬ ‫شيوازيَكى‬ ‫بة‬ ‫بوون‪،‬‬ ‫مامؤستا‬ ‫و‬ ‫فةرمانبةر‬ ‫َ‬ ‫ناشرين دانةيةك درا بةدةمى خويَندكارة‬ ‫كضةكةدا‪ ،‬دوات��ر َئيمة طويَزراينةوة بؤ‬ ‫وابيت‬ ‫زيندانيك لة فةرماندةيي طشتى‪َ ،‬ثيم َ‬ ‫َ‬ ‫زيندانيكى حيزبى بوو نةك‬ ‫ئةو زيندانةش‬ ‫َ‬ ‫حوكومى‪َ ،‬‬ ‫بةالم ئةوةى لةو زيندانة بينيمان‬ ‫َ‬ ‫َستيكى جوان هةبوو لة زيندانةكةدا هيض‬ ‫هةلوي َ‬ ‫ئةشكةنجةيةك نةدراين‪َ ،‬‬ ‫بةالم هةتا ئةوكاتة‬ ‫ئةشكةنجة دراين كة خراينة ناو ثاسةكةوة بة‬ ‫هيزيَكى‬ ‫بةرضاو خويَنكارةكانةوة‪ ،‬لة سةرةتا َ‬ ‫بةليدان و سوكايةتييةكى زؤر‬ ‫ئةمنى بوو َ‬ ‫َ‬ ‫دةستيان َثيكرد‪ ،‬بةالم دواتر كة طويَزراينةوة بؤ‬ ‫لةوي َ‬ ‫ئةو ذوورانة‪َ ،‬‬ ‫مامةلةيةكى زؤر مةدةنييانة‬ ‫َ‬ ‫و زؤر مرؤظانةيان لةطةل دةكردين»‪.‬‬ ‫شيوازة لة َ‬ ‫هيزة ئةمنييةكان‬ ‫مامةلةى َ‬ ‫ئةو َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل خويَندكارةكان نةبوو‪ ،‬بةلكو‬ ‫تةنها‬ ‫مامؤستاكانيش ئةشكةنجة دةدران‪ ،‬شازاد‬ ‫كؤليجى ئةندازيارى‬ ‫جةمال‪ ،‬مامؤستاى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫مامةلةى‬ ‫يةكيك بوو لةو مامؤستايانةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نادروستى لةطةلدا كراوة و لةو بارةوة بة (ريَطا)‬ ‫ى وت» ئةوان َئيمةيان ئازار دا‪ ،‬لة مامؤستا‬ ‫جنيو و سوكايةتييان‬ ‫و خويَندكارةكانيان دا‪َ ،‬‬ ‫َثيكردين وة داواى شت و مةكى تايبةتى‬ ‫خؤمانيان َليكردين‪ ،‬موبايليان َليسةندين و‬ ‫زيندانييان كردين بة ناحةق‪ ،‬وة رفانديانين بة‬ ‫َبي ئةوةى هيض وةرةقةيةكى دادطايان َثي َبيت‪،‬‬ ‫كة لةناو ثاسةكةدا دابةزين جيايان كردينةوة و‬ ‫َ‬ ‫سي‬ ‫هةردوو دةستيان كةلةثضة كردين‬ ‫لةطةل َ‬ ‫بمانترسينين‪،‬‬ ‫خويَنكاري تردا‪ ،‬دةيان ويست‬ ‫َ‬ ‫ضونكة زانكؤ َ‬ ‫هيزى‬ ‫رؤلَيكى طرنطى هةية و َ‬

‫لؤذيكي َثيية و قسة دةك��ات‪ ،‬دةمانةويَت‬ ‫سليمانى‪ ،‬ضونكة‬ ‫ريَز بطة ِريَتةوة بؤ زانكؤى َ‬ ‫شيل كراوة‪ ،‬ئةوكاتةشى لة زينداندا‬ ‫حورمةتى َثي َ‬ ‫فرميسك ِرذيان‬ ‫بووين‪ ،‬هاتنة ذوورةوة و طازى َ‬ ‫ثياكردين‪ ،‬سوكايةتييان بة موقةدةساتى ئةم‬ ‫ميللةتة كرد و َ‬ ‫هةلمات وبؤمبي دةنطيان بةكار‬ ‫دةهينا»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫كو ِر و كض وةك يةك َلييان درا‬ ‫كؤليجى ثزيشكيية‬ ‫نسا فوئاد كة خويَنكارى َ‬ ‫بةبي ئةوةى طويَبدةنة‬ ‫باس لةوة دةكات كة َ‬ ‫جنيو‬ ‫جؤرةها‬ ‫كضة‪،‬‬ ‫ئةو خويَنكارةى كو ِرة يان‬ ‫َ‬ ‫ثي دةوتين وةك خؤى‬ ‫و قسةى ناشرينيان َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةشتيكى ضؤل بةناو‬ ‫دةل َي» َئيمةيان برد بؤ‬ ‫َ‬ ‫دةشتيكى‬ ‫ديَيةكدا برديانين‪ ،‬ماوةيةكى زؤر لة َ‬ ‫َ‬ ‫ضؤلدا لة بةر خؤرةكة َئيمةيان وةستاند و‬ ‫ثةنجةرةى ثاسةكانيان َليداخستين و نةمان‬ ‫دةوَي��را تةنانةت ئاو ِر بدةينةوة‪ ،‬بة هةموو‬

‫لةلَيداني خوَيندكاراني‬ ‫زانكؤدا‪ ،‬كضان وكوِران‬ ‫وةك يةك وابوون‬ ‫بةكارهينانى موبايل قةدةغة بوو‪،‬‬ ‫شيوةيةكيش‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نةياندةهيشت‬ ‫يةكيكيش نةخؤش بواية‬ ‫َ‬ ‫ئةطةر َ‬ ‫جنيوى ناشرين‬ ‫جامةكانيش بكاتةوة‪ ،‬هةرضي َ‬ ‫بيطي ِرمةوة‪،‬‬ ‫بوو َثييانداين تةنانةت ناتوانم َ‬ ‫جنيوى وايان دةدا خؤمان نةمانبيستبوو بة‬ ‫َ‬ ‫دايك و خوشك و برامان بة تايبةتى بة كؤمةلَ‬ ‫و يةككرتوو و طؤران‪ ،‬ئيتر ئةهاتن ئةوةى كة‬ ‫يةكيك بوو لةوان دايان دةبةزاند و هةزار‬ ‫َ‬ ‫جار دةيان كردن بة قوربانى َثي َالوةكانى مام‬ ‫جةالل‪ ،‬من وةكو خؤم َليدانم نةخوارد‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫جنيوى ناشرينى زؤريان َثيوتين بةبةرضاوى‬ ‫َ‬ ‫كضيك َليدران‪ ،‬داريان‬ ‫خؤمةوة ضوار كو ِر و َ‬ ‫َثيبوو و بؤرى ئاوي ثالستيكيان َثيبو‪ ،‬دواى‬ ‫ئةوةى لة قولةرةيسى نيوةى خويَندكارةكانيان‬ ‫ئازاد كرد‪ ،‬خويَندكار هةبوو لةويَدا قسةى‬ ‫دةكرد بة قؤناغة تفةنط َلييان دةدا و تةقة‬ ‫شيان بةسةردا دةكردن»‪.‬‬

‫َ‬ ‫شايةتحالى رووداوةكةى‬ ‫خاليد موحةمةد كة‬ ‫بةردةمى زانكؤ بوو‪ ،‬ئاماذةى دا بةوةى ئةو‬ ‫هيزانة لة خويَندكارة كضةكانيشدا دةستيان‬ ‫َ‬ ‫نةثاراستووة و رايطةياند» َئيمة هاوارمان كرد‬ ‫كضيك لة‬ ‫ئافرةتى َتيداية وا مةكةن تةنانةت َ‬ ‫َ‬ ‫كوتةكيكيشى‬ ‫راكيشا‬ ‫َ‬ ‫ثالمدا بورايةوة دةستم َ‬ ‫َليدام‪ ،‬ضووم يارمةتى بدةم بة قسةى ناشرين‬ ‫هيزة طيرا بوون‬ ‫وليدان‪ ،‬كة لة ضواردةورمان بةو َ‬ ‫َ‬ ‫نةماندةزانى بؤ َ‬ ‫كوي ِرابكةين‪ ،‬خويَندكارةكان‬ ‫هةمووى بة سةريةكدا كةوتن تةنانةت‬ ‫َثي َالوى زؤر كةوتبوو‪ ،‬هيض جياوازييةك نةبوو‬ ‫لة َنيوان كضةكان و كو ِرةكانماندا تةنانةت بة‬ ‫كضيك‬ ‫بةرضاوى منةوة ويستى يةك لةقة لة َ‬ ‫بدات من ضومة َثيشةوة بؤ ئةوةى لة كضةكة‬ ‫نةدات لةقةكة بةر خؤم كةوت و دةمانضةكةى‬ ‫خستة سةر سةرم و وتى ب ِرؤ»‪.‬‬ ‫بة وتةى خاليد َبيت ئةو رؤذة نزيكةى ‪40‬‬ ‫كةس بريندار بوون‪ ،‬دواتر تةقةيات بؤ ناو زانكؤ‬ ‫فرميسك‬ ‫كرد و ‪ 12‬مةتر هاتنة ناوةوة و طازى َ‬ ‫ِرذَينيشيان كرد بة ناو زانكؤدا‪ ،‬هةروةها ضوونة‬ ‫ناو بةشة ناوخؤيي كو ِران و كضان‪ ،‬ذور بة ذور‬ ‫دةطة ِران دةيانوت ئةمانة نةوةى فةيس بووكن‬ ‫ثي دةدا‪ ،‬وتيشى خويَندكار‬ ‫و َ‬ ‫جنيوى ناشرينيان َ‬ ‫هةبووة سةعي كردووة بة شةق كردويانةتة‬ ‫دةرةوة و تةنانةت دةرط��اى ذوريَكيشيان‬ ‫شكاندووة‪.‬‬ ‫خويَنةرى بة ِريَز لةبةر ئةوةى سةرت‬ ‫نةضيت و نةكةويتة َ‬ ‫هةلةوة‪ ،‬واهةست‬ ‫َليتيك َ‬ ‫بكةيت ئةمانةى باسكران كارةساتةكانى‬ ‫سةردةمى رذيَمةو ثرؤسةى ئةنفالةو ذن‬ ‫َ‬ ‫مندال و ثيرةثياوى ميللةتةكةمانة بةرةو‬ ‫و‬ ‫نةخير ئةمة‬ ‫مةرطى حةتميان بة ِريَدةكريَن‪َ ،‬‬ ‫تةواو َثيضةوانةى ئةو َتيطةيشتنةيةو ئةمانة‬ ‫سليمانى خؤيان‬ ‫مامؤستاكانى زانكؤى‬ ‫َ‬ ‫شةهادةكانيان و خويَندكارانى نةوةى دوا ِرؤذى‬ ‫ئةم ميللةتةن‪ ،‬بةرةو نوطرة سةلمان و بيابانى‬ ‫عةرعةريش نةبراون‪َ ،‬‬ ‫بةلكو بؤ فةرماندةيى‬ ‫طشتى و دةشتى قولةرةيسى بوة‪ ،‬لةهةموى‬ ‫سةيرتر و ئةوةى كة َ‬ ‫لةنيوان‬ ‫خالى طشتية َ‬ ‫ئةوساو َئيستادا‪ ،‬ئةوانةى وةك��و َميطةل‬ ‫بةرةو سزادان دةبران هةر كورد بوو‪ ،‬بةآلم‬ ‫خؤشبةختانة ئةوانةى ئةوسا سزايان داوين‬ ‫عةرةب بوون! شوكور بؤ خودا َئيستا كوردن!‬ ‫جنيوةكان ئةوسا َتينةدةطةيشتين‪ ،‬بةآلم َئيستا‬ ‫َ‬ ‫بةزوبانى ثاراوى كوردين!‪.‬‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪27‬‬


‫وةزيرى ئةوقاف‪ :‬مانطانة دوو مليؤنء نيو دةدةم بةحيزب‬ ‫ديداري‪ :‬ديار هةمةوةندي‬ ‫ريَطا‪َ :‬‬ ‫دةلَين كاميلى حاجى عةلى بة تةزكيةى‬ ‫حيزب ب��وة ب��ةوةزي��ر ن��ةوةك كةفائةى‬ ‫شةخسى؟‬ ‫وةزي���رى ئ��ةوق��اف‪ :‬ب��ةن��اوى خ��واى‬ ‫طةورةى ميهرةبان‪ ،‬كآ وا َ‬ ‫دةل َى ؟ بة هةر‬ ‫وةالمةكةى تؤ ئةمةية‪ ،‬يةكةم‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫حال َ‬ ‫بةل َى‬ ‫بة ِراثرسى ئةندامانى حزب بةشداربووين لة‬ ‫حكومةت‪ .‬دووةم‪ ،‬بةزؤرينةى دةنطى ئةندامانى‬ ‫شورا ب ِرياردرا كة كامليى حاجى على وةزيرى‬ ‫سيهةم‪ ،‬لة توانا‬ ‫ئةبيت لة حكومةتدا‪َ .‬‬ ‫بزووتنةوة َ‬ ‫و تاقةى بةندة طومانيان نةبووة كة سةركةوتوو‬ ‫يةكيتى) يش‬ ‫ئةبيت‪ .‬ضوارةم‪ ،‬قيادةى (ثارتى و َ‬ ‫َ‬ ‫رةزامةندبوون لة دياريكردنى بةندة‪.‬‬ ‫ريَطا‪ :‬حيزبةكةى بةريَزتان لةثارلةمان‬ ‫و لة وةزارةت ه��اوك��ارو بةشدارى‬ ‫حكومةتن‪ ،‬بةآلم لةشةقام دؤستان‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫و اليةنطرانتان دةبينريَن‬ ‫بةتايبةت‬ ‫ئؤثؤزسيؤنن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كةنالى‬ ‫هةلةبجةو‬ ‫لة‬ ‫تةلةفزيؤنى ئةوشارة؟‬ ‫وةزيرى ئةوقاف‪َ :‬ئيمة وةك حزب ب ِريارمان‬ ‫نةداوة ئةندام و دؤستان و اليةنطرانمان بضنة‬ ‫بةيانيكى‬ ‫ناو ئؤثؤزسيؤنةوة‪ ،‬طةر ب ِريار بدةين َ‬ ‫فةرمى حزب دةدرَي��ت‪َ ،‬‬ ‫كةنالى تةلةفزيؤنى‬ ‫َ‬ ‫هةلةبجةش طةر َثيضةوانةى ب ِريارى حزبةكةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل بكريَت‬ ‫ئةبيت ثرسينةوةى‬ ‫بجولَيتةوة َ‬ ‫كةسيك لةناو‬ ‫كاتى هةر‬ ‫َ‬ ‫و بانط بكريَت‪َ ،‬‬ ‫حزبيك بةوةى َئيمةشةوة كةاليدا لة‬ ‫هةر َ‬ ‫سياسيةتى حزبةكة ئةو حزبة َ‬ ‫قبولى ناكات‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةالم َئيمة وةك حزب لة بةناننامةيةكماندا‬ ‫ل��ة كؤنوسى ك��ؤب��وون��ةوةك��ان��ى( ش��ورا و‬ ‫مةكتةبى سياسيى) ماندا وتومانة‪ ،‬ثشتيوانى‬ ‫لة داوا ِرةواكانى خؤثيشاندةران دةكةين‪ ،‬وة‬ ‫تةئكيدمان كردووةتةوة كة نا بؤ توندوتيذى‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةجي كردنى داواكانى شةقام كة‬ ‫بةلى بؤ َ‬ ‫جي َ‬ ‫بةجي‬ ‫بةشيوةيةكى مةدةنيانة َبيت‪ ،‬هةروةها َ‬ ‫َ‬ ‫جي َ‬ ‫كردنى ‪َ 17‬‬ ‫خالةكةى ثارلةمان‪.‬‬ ‫ريَطا‪ :‬حيزبةكةى بة ِريَزتان هاوكارى ثارتى‬ ‫دةسةآلت بووة لةشاخ و َئيستاش لة حكومةت‪،‬‬

‫‪28‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫ب��ةآلم كةمترينى بودجة بؤ‬ ‫حيزبةكةى َئيوةية؟ ئايا‬ ‫ئةمة َ‬ ‫طالتة نية بة‬ ‫خؤتان و َميذووتان؟‬ ‫وةزي��������رى‬ ‫ئةوقاف‪ :‬لة شاخ‬ ‫َئيمة هاوثةيمانيمان‬ ‫ه��ةب��ووة ل��ةط� َ‬ ‫�ةل‬ ‫سى اليةن (ثارتى ـ‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى ـ سؤشياليست)‪،‬‬ ‫َ‬ ‫واذوو‬ ‫ِريَكةوتنمان‬ ‫كردووة لةسةر ئةو َ‬ ‫خالة‬

‫هاوبةشانةى كة بؤ ئةوكات و سةردةمة طونجاو‬ ‫لةطةل ثارتى‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫خالى هةرة‬ ‫بووة نةك تةنها‬ ‫سةرةكيمان ِرووخانى ئةو ِرذيَمة فاشيزمى‬ ‫بةغدا بووة‪.‬‬ ‫كة َئيمة بةشدارين لة حكومةتدا حكومةتةكة‬ ‫ناوى حكومةتى هةريَمى كوردستانة نةك‬ ‫حكومةتى ثارتى‪ ،‬طةر ثةيوةنديةكى باشمان‬ ‫َ‬ ‫هةبيت وةك دواليةنى سياسيى‬ ‫لةطةل ثارتى َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل هةر‬ ‫طوناهيكة؟ ثةيوةندى َئيمة‬ ‫ض‬ ‫َ‬ ‫اليةنيكى‬ ‫هيض‬ ‫بؤ‬ ‫نيية‬ ‫نةيار‬ ‫سياسيى‬ ‫كى‬ ‫اليةني‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫تر َئيمة سةربةخؤيَن‪ ،‬ب ِريار لة دةستى خؤمانداية‬ ‫هةر بةو ستراتيجيةتة ثاكةية كةهةمانة‬ ‫ماوينةتةوة‪ .‬دةربارةى بودجةى حزبمان لة كاتى‬ ‫سليمانى ئةوكاتة‬ ‫خؤيدا بودجةمان لة ئيدارةى َ‬ ‫وةردةطرت‪َ ،‬‬ ‫بةالم لة مانطى( ‪،)2002 / 10‬‬ ‫سال‪َ ،‬‬ ‫بودجةكةمان ب ِرا بؤ ماوةى (‪َ )5‬‬ ‫بةل َى لة‬ ‫َ‬ ‫هةوليرةوة‬ ‫سالى (‪ )2007‬لة ِريَطاى طةنجينةى َ‬ ‫(‪ )35000‬سى و َثينج هةزار دؤالرمان وةرطرت‬ ‫ئةويش دواى هةموو َ‬ ‫هةولَيك كة لة مةكتةبى‬ ‫سياسيى ثارتى ثشتطيرى نوسراوى مةكتةبى‬

‫سياسيى بزووتنةوةى كرد‪ ،‬دواى‬ ‫سآ َ‬ ‫سالى تر بودجة كرا بة‬ ‫(‪ )80‬مليؤن دينار بؤمان‪،‬‬ ‫َليرة بؤ طشت اليةك‬ ‫ِروون بويةوة بةناوى‬ ‫جؤراو جؤرى بآ بنةما ئةو‬ ‫هةموو جؤرة‪ ،‬دذة تيرؤر‬ ‫بةرامبةرمان بةكارهات‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةالم بة داخةوة اليةنة‬ ‫سياسييةكان كةسيان‬ ‫لةسةرمان‪،‬‬ ‫نةهاتنةطؤ‬ ‫رؤذيَك لة ِرؤذان قسةيةكى‬ ‫خةيريان بؤ نةكردين‬ ‫و( ‪َ )5‬ثينج َ‬ ‫سال‬ ‫ئ���ةم‬

‫بةبي ئيمكانيات ماينةوة‪ ،‬لةاليةن‬ ‫هيزة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫حكومةتى هةريَمةوة ديناريَكيان َثي ِرةوا نةبينرا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫طةندةلى دةكريَت‬ ‫َئيستاش باسى ناعةدالةتى و‬ ‫َ‬ ‫طةندةلى) لة هةموو سات‬ ‫خؤ ( ناعةدالةتى و‬ ‫َ‬ ‫هةبيت هةر طةندةلى و ناعةدالةتيية‪،‬‬ ‫كاتيكدا َ‬ ‫و َ‬ ‫بؤية موناسةبةية بيرى هةمووان ديَنمةوة‪،‬‬ ‫َثيش ‪َ 1432‬‬ ‫سال زياتر وتراوة (اليؤمن أحدكم‬ ‫حتى حيب ألخيه ماحيب لنفسه)‪ ،‬ئةمة بؤ كةى‬ ‫ئةبيت وة ئةمة بؤ كآ وتراوة؟‬ ‫بةجي َ‬ ‫َ‬ ‫جي َ‬ ‫ريَطا‪ :‬ئةندامانى ثارتةكةتان َ‬ ‫دةلَين ئةندام‬ ‫ثارلةمان و وةزيرةكةمان طةياندة نانى خؤيان و‬ ‫ئةوان َئيستا َئيمةيان فةرامؤش كردووة؟‬ ‫وةزي��رى ئةوقاف‪ :‬ئةندامانى َئيمة طةر‬ ‫َدلسؤزبن بؤ ثارتةكةيان ئةوة وتةى َدلسؤزانى‬ ‫نيية‪ ،‬ئةوة وتةى مشةخؤرانة و ناحةزانة ئةطينا‬ ‫سيكمان‬ ‫بة طشتى كام( نان )‪َ ،‬ئيمة هةر َ‬ ‫(وةزيرى و ئةندام ثارلةمانةكانى بزووتنةوة)‬ ‫مانطانة هةر يةكةو (دوو مليؤن و نيو) تةسليم‬ ‫مليؤنيك زياتر‬ ‫بة داراى حزب دةكةين‪ ،‬وةبةندة َ‬ ‫مانطانة تةسليم بة ئةندامانى هةذارو نةدارى‬


‫ناو حزبةكةمدةكةم‪ ،‬ئةوة (سآ مليؤن و نيو)‬ ‫و (حةوت مليؤنيش) وةردةطرم‪ ،‬ئيتر خؤتان‬ ‫دةزانن بةناوى وةزير و َ‬ ‫مالى وةزير لةم الو ال‬ ‫داوام َلي دةكريَت‪ ،‬لةطةأل ئةوةشا َئيمة وارداتى‬ ‫ترمان نيية‪ ،‬ئةمة بة طةشتى نانى خؤمانة كة‬ ‫تؤ َ‬ ‫دةيلَييت‪.‬‬ ‫ريَطا‪ِ :‬رةوشى ئةم ضةند رؤذةى هةريَم زؤر‬ ‫بةشيكى زؤرى ثةيوةندى هةية‬ ‫هةستيارة و َ‬ ‫بة بة ِريَزتانةوة‪ ،‬بةتايبةت بةهؤى َتيوةطالنى‬ ‫مامؤستايانى ئاينى و بةشدارى بةرضاويان لة‬ ‫خؤثيشاندانةكان و طواستنةوة مزطةوتةكان بؤ‬ ‫شةقامةكان‪َ ،‬ئيوة دةستخؤشيتان هةية يان‬ ‫َلي َثيضينةوة؟‬ ‫وةزيرى ئةوقاف‪َ :‬‬ ‫هةلويَستى خؤمان بة‬ ‫كردار َبيت نيشانمان داوة‪ ،‬دةربارةى خزمةتى‬ ‫مامؤستايانى ئايينى لةوةتى َئيمة دةستمان‬ ‫كردووة بة كاركردن لة خؤيان ثرسيار بكةن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫وةالم��ى بةندة لةالى ئةوانة‪َ ،‬ئيمة ِرامان‬ ‫بةثيى فةرموودةى ثةيامبةرى‬ ‫طةياندووة كة َ‬ ‫لةسةربيت) لة‬ ‫ئيسالم محمد( درودى خواى‬ ‫َ‬ ‫هةركويَية لةم طؤى زةويةدا شويَنةكة ثاك و‬ ‫وشك َبيت نويَذ دروستة‪َ ،‬‬ ‫بةالم خةيرى نويَذ‬ ‫لة مزطةوت خةيرى زياترة لة نويَذ كردن لة‬ ‫دةرةوةى مزطةوت‪َ ،‬‬ ‫وةالمى نيوةكةى ترى‬ ‫ثرسيارةكةت مامؤستايان فةرمانبةريَكى بة ِريَزن‬ ‫لة وةزارةتى ئةوقاف‪ ،‬مووضة خؤرى حكومةتن‬ ‫ناكريَت ثابةندى ِريَنماييةكانى وةزارةتةكةيان‬ ‫جيطا و كارى‬ ‫نةبن‪ ،‬لةبةرئةوة هةر مامؤستايةك َ‬ ‫بهيَلَيت بآ‬ ‫بةجي َ‬ ‫خؤى لة كاتى دةوامةكةيدا َ‬ ‫َ‬ ‫دةكري‬ ‫ئاطادارى بةرثرسة ئيدارييةكةى بانط‬ ‫َ‬ ‫لةطةل دةكرآ‪ ،‬لةاليةكى ترةوة داوام‬ ‫و قسةى‬ ‫ئةوةية لة دواى دةواميان مامؤستايان َثيويستة‬ ‫مةكانةتى بةرزى خؤيان بثاريَزن‪.‬‬ ‫ريَطا‪ :‬هةنديَك جار لةاليةن وةزارةتى‬ ‫ئةوقافةوة َليدوانى سةير دةدريَت كة راستةوخؤ‬ ‫يةكيةتى زانايان رةتى دةكاتةوة‪ ،‬بؤ نمونة‬ ‫نويَذكردن لةشويَنى خؤثيشاندانةكان‪ ،‬ئةمة‬ ‫فةتواى وةزارةتة ياخود بةرثرسانى ثارتى و‬ ‫يةكةيةتى لةوةزارةتةكةتان؟‬ ‫وةزي��رى ئ��ةوق��اف‪ :‬وةزارةت���ى ئةوقاف‬ ‫يةكيتى زانايان رةدى بدةنةوة‪،‬‬ ‫دوانيكى نةداوة َ‬ ‫َلي َ‬ ‫ثةيامة يةك لة دوا يةكةكانى وةزارةت هى‬ ‫يةكيتى زانايانيش بووة‪ ،‬وة هةتاكو َئيستاش‬ ‫َ‬ ‫بةشيوازيَكى فةرمى‬ ‫فةتوايةك لةو بارةيةوة َ‬ ‫دةرنةضووة‪.‬‬

‫ريَطا‪ :‬دورخستنةوةى مةريوان نةقشبةندى‬ ‫لةووتةبيذى وةزارةت‪ ،‬برياى كؤتايية ياخود َليى‬ ‫َ‬ ‫ثاشطةز بونةتةوة؟‬ ‫وةزي��رى ئةوقاف‪َ :‬‬ ‫بةل َي كاك مةريوان‬ ‫وتةبيذى الدراوة و كاك حاجى‬ ‫نةقشبةندى لة َ‬ ‫جيطاى دانراوة‪.‬‬ ‫بارزان لة َ‬ ‫ريَطا‪ :‬دةوتريَت هةتا َئيستا نةتانتوانيوة هيض‬ ‫كةسيك دامةزريَنن؟ ئةطةر كردوتانة ضةند‬ ‫َ‬ ‫كى بووة؟‬ ‫بةويستى‬ ‫و‬ ‫كةسن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةستةالتى‬ ‫وةزيرى ئةوقاف‪ :‬دامةزراندن لة‬ ‫وةزيرةكاندا نيية! سةرؤكايةتى ئةنجومةنى‬ ‫وةزي��ران ئةمرى بؤ دةردةك��ات‪ ،‬لة دوايدا‬ ‫دةينيريَت بؤ وةزارةتةكان فةرمانى وةزارى بؤ‬ ‫َ‬ ‫دةردةضيت‪ ،‬لة وةزارةتةكةى َئيمة دامةزراندن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ب��ةالم ن��ا ِرازى بووين لة ضؤنيةتى‬ ‫ب��ووة‪،‬‬ ‫دامةزراندنةكة‪ ،‬ئةبواية وةزارةتةكان ناوةكان‬ ‫بةرزكةنةوة بؤ سةرؤكايةتى ئةنجومةنى‬ ‫بةثيضةوانةوة ناوةكان لة‬ ‫وةزي��ران‪ ،‬نةك َ‬ ‫اليةن سةرؤكايةتى ئةنجومةنةوة دةهاتةوة‪،‬‬ ‫وةزيرةكان َثيش وةخت ئاطادار نةبوون ئةمة‬ ‫بؤ هةموو وةزيرةكان وةهابووة لة َ‬ ‫سالى ‪2010‬‬ ‫‪ ،‬بؤية طلةيى خؤمان ئاراستةيان كردووةو‬ ‫لة ميدياكاندا باسمان كردووة‪ ،‬كة ئةو جؤرة‬ ‫َ‬ ‫دامةزراندنة نا ِريَك بووة‪َ ،‬‬ ‫ئةمسال وةك‬ ‫بةالم‬ ‫بةثيى‬ ‫نابيت‪ ،‬خراوةتة دةستى ثاريَزطاكان َ‬ ‫ثار َ‬ ‫دوربيت‬ ‫خوازيارين‬ ‫ت‪،‬‬ ‫دةبي‬ ‫فؤرم‬ ‫كردنةوةى‬ ‫ث ِر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لة واستةو واستةكارى خةلكى موستةحةق‬ ‫دابمةزريَت‪.‬‬ ‫ريَطا‪ :‬لةسةرةتاى دةستبةكاربونتان َ‬ ‫خةلكى‬ ‫بةطيرانةوة ريَزى مامؤستايانى‬ ‫َدلى خؤش بوو َ‬ ‫ئاينى و دوركةوتنةوةى َلي َثيضينةوةى يةكيةتى‬ ‫و ثارتى َلييان‪ ،‬بةآلم هةنوكة ضةندين مامؤستا‬ ‫لةذيَر فشارى حيزبى دةسةآلتدان‪ ،‬لةهة ِرةشةى‬ ‫كوشتن و راوةدونان و طرتن؟‬ ‫وةزيرى ئةوقاف‪ :‬ئةو َ‬ ‫خةلكة كة لةسةرتاوة‬ ‫َدلخؤش بووة بة بوونمان بة وةرطرتنى ئةو‬ ‫بةلك و خؤشةويستى َ‬ ‫ثؤستة‪َ ،‬‬ ‫خةلكى زياتر‬ ‫و زياتر بووة‪ ،‬هةردةم دوعاى خةيرمان بؤ‬ ‫دةكةن‪ ،‬هةر مامؤستايةكيش الدرا َبيت كة‬ ‫وتارنةدات بة بآ ِرةزامةندى وةزارةت نةكراوة‪،‬‬ ‫ئيش و كارى ئيدارى مامؤستايايش ئةطريَتةوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫كردبيت‬ ‫يةكيتى ئةمريان َ‬ ‫بةالم وةك ثارتى و َ‬ ‫ناشبيت‪ ،‬دةربارةى هة ِرةشة‬ ‫شتي وانةبووة و َ‬ ‫يان تةقةكردن يان طرتنى مامؤستايان َئيمة‬ ‫ئيدانةى ئةو كردةوانةمان كردووة‪ ،‬بؤية هةر‬

‫هةرةشةو تةقةيةك ِرووبة ِرووى مامؤستايان‬ ‫بووبيت وةزارةتى ئةوقاف بةدةمةييةوة ضووة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫نابيت مامؤستايان بانط‬ ‫بةبى نوسراوي دادوةر َ‬ ‫َ‬ ‫بكريَت بؤ َليثرسينةوة‪ ،‬فةرمانبةرى ياسايمان لة‬ ‫طشت شويَنةكان هةية و َ‬ ‫لةطةليان دة ِروات و‬ ‫بانطهيشتى مامؤستايةك‬ ‫دةبيت‪ ،‬طةر دادوةريَك َ‬ ‫َ‬ ‫بكات‪ ،‬بؤ ئازادكردنى ئةو سآ مامؤستاية لة‬ ‫سليمانى هةر لة يةكةم سةعاتةوة بة دةميانةوة‬ ‫َ‬ ‫ضووين مامؤستايان خؤيان باش ئاطادارن‪.‬‬ ‫ريَطا‪َ :‬ئيوة مذدةى ئةوةتان َ‬ ‫بةخةلكى دا كة‬ ‫تائيستاش‬ ‫سودى قيستى خانوبةرة نةماوة‪ ،‬بةآلم َ‬ ‫زؤربةى هةوآلتيان لةبةر حةرامى و يةكنةبونى‬ ‫نائوميدن بةو ثارةية؟‬ ‫فةتوايةك َ‬ ‫وةزيرى ئةوقاف‪َ :‬‬ ‫بةل َى وابوو ب ِرياردرا كة‬ ‫نى‪ ،‬ئةو ‪500,000‬‬ ‫سوودى قيستى خانوو بةرة َ‬ ‫نةمي َ‬ ‫ه��ةزارةى وةزارةت��ى داراي��ى وةريدةطريَت‬ ‫كانيك طومانيان ال دروستبووة‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫هةولمانداوة‬ ‫خةل َ‬ ‫َ‬ ‫وةرنةطيرى تةنها ‪ 250,000‬دوو‬ ‫ئةو ب ِرة ثارةية‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫بسينريَت‪،‬‬ ‫سةدو ثةنجا هةزارةكةيان َلي َ‬ ‫ئةوةش ِروونكراوةتةوة ئةوةى زؤر موستةحةقة‪،‬‬ ‫ناتوانى خانوو دروست بكات‬ ‫بةبى ئةوة‬ ‫َ‬ ‫كة َ‬ ‫َ‬ ‫نةزانى‬ ‫َثييان ووتراوة ثارةكة وةرطرةو خةلك‬ ‫َ‬ ‫ضيدةكات‪َ ،‬‬ ‫بةالم ئةوانةى زةروور نين يان‬ ‫خانوويان هةية وةرينةطرن تا بةتةواوى‬ ‫يةكاليى دةكريَتةوة بةالبردنى ئةو ‪500,000‬‬ ‫َثينج سةد هةزار دينارة‪.‬‬ ‫ريَطا‪ :‬دةوتريَت ضةندين جار لةاليةن‬ ‫حيزبةكةتةوة َ‬ ‫هةولى دورخستنةوةت لة ثؤستى‬ ‫وةزارةتةكةت دراوة‪ ،‬بةآلم ثارتى رازى نةبووة؟‬ ‫وةزيرى ئةوقاف‪ :‬ئةساسى نية‪ ،‬حزبةكةم بة‬ ‫كاتى‬ ‫شانازييةوة باسى وةزيرةكةيان دةكةن‪َ ،‬‬ ‫كة بة ب ِريارى حزب دانراوم هةر ئةو حزبةش‬ ‫ئةتوانى ب ِريارى تر لةسةرم دةربكات‪ ،‬شاراوةش‬ ‫َ‬ ‫نية لةو ماوة زةمةنيةشدا كة طوزةشتووة‬ ‫خزمةتيكمان كردووة شاهيدى لةسةر دراوة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ريَطا‪ :‬ضى واى كردووة كة تؤ يةكةم وةزيرى‬ ‫كة لةسةر ئةندامانى خؤت بة جواب َبييت؟‬ ‫وةزي��رى ئةوقاف‪َ :‬ئيمة كة سويَندمان‬ ‫خواردووة ثابةندين بة سويَندةكةى خؤمانةوة‪،‬‬ ‫واجباتيك ِرووبكاتة وةزارةت‬ ‫هةر سلبيات و‬ ‫َ‬ ‫يةكةم كةس وةزير دةطريَتةوة‪ ،‬لةبةرئةوة‬ ‫فةرمانبةران و كارمةندانى وةزارةتةكة َلييان‬ ‫ئةبيت لة خؤيان زياتر َدلسؤزيان بم‪،‬‬ ‫بةرثرسيارم‪َ ،‬‬ ‫ئةبيت لة‬ ‫بةثيى وةزيفةكة براطةورةيانم‪ ،‬كةواتة َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةم و غةميان بةشداربم و لةطةليانبم‪.‬‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪29‬‬


‫نةوشريوان موستةفا داواى ل َيكردم كارى نه َينى بكةم!!‬ ‫راثؤرتى‪ :‬قاسم ئةمين_كؤية‬ ‫شيخ مةسوريانى ناوى َ‬ ‫ثالةوانى‬ ‫سةعدى َ‬ ‫َ‬ ‫هيزى‬ ‫هةلبذاردنةكانى كؤية و ِراطرى باآلنسى َ‬ ‫يةكيةتى و طؤ ِرانة لةو سنورةدا‪ .‬دانانى ئةم‬ ‫دةستةواذةية لةثاش دوو طو ِرى َ‬ ‫هةلبذاردن‬ ‫ديَت لةسنورى شارى كؤية كةجاريَكيان طؤ ِران‬ ‫يةكيتى سةركةوتنى بةدةست‬ ‫و جاريَكيان َ‬ ‫هيناوة‪ ،‬ئةويش بةبونى سةعدى هةرجارةو‬ ‫َ‬ ‫لةبةرةيةكدا‪.‬‬ ‫باسيكى وادةكريَت‪،‬‬ ‫كاتيك‬ ‫َ‬ ‫لةراستيدا َ‬ ‫هةمووان بيرمان بؤ سياسةتمةداريَك ياخود‬ ‫كةبتوانيت بةهؤى‬ ‫دةضيت‬ ‫سةرمايةداريَك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سةروةتةكةى ياخود سياسةتةكةى خةلكى‬ ‫لةدةورى خؤى كؤبكاتةوة‪ ،‬هةتا بةجؤريَك‬ ‫هيزى سياسى بةوجؤرة‬ ‫بتوانيت باآلنسى َ‬ ‫َ‬ ‫شيخ‬ ‫كاتيك َ‬ ‫لةو دةظةرةدا رابطريَت‪ ،‬بةآلم َ‬ ‫مةسوريانيمان بينى تةواو بؤضونةكان َثيضةوانة‬ ‫كةسيكى زؤر سادةو لةخؤ بوردةو‬ ‫بونةوة‪ ،‬ئةو َ‬ ‫ئةوةى كةئةوى طةياندوةتة ئةو َثيطةية‪،‬‬ ‫كةل بونيةتى بة َ‬ ‫دةم و طفت و َتي َ‬ ‫خةلكى و‬ ‫دةيلَيت و َ‬ ‫هاوكاتيش ئةوةى كة َ‬ ‫بةلَينى لةسةر‬ ‫دةدات‪ ،‬تةواو كاتى خؤى بؤ تةرخان دةكات‬ ‫و َ‬ ‫بةجيكردنى دةدات‪ ،‬بؤية هةركات‬ ‫جي َ‬ ‫هةولى َ‬ ‫بوبيت كاتةكانى‬ ‫يةكيتى َ‬ ‫لةبةرةيةكى طؤ ِران يان َ‬ ‫خؤى بؤ سةرخستنى ئةو ثارتة تةرخانكردووة‪.‬‬ ‫وةك��و خ��ؤى َ‬ ‫دةل�َ�ي��ت سةعدى عةزيز‬ ‫ئيبراهيم « لة سالاَ نى هةشتاكان بؤ ئةوةى‬ ‫بتوانين بةرطرى لة خاك و نيشتمانةكةمان‬ ‫بكةين و لة ئةنجامى ئةو هةموو َ‬ ‫زول��م و‬ ‫زؤرةى َ‬ ‫لةخةلكى كور دستان دةكرا بةتايبةتى‬ ‫َ‬ ‫كةئيمة ضةند جار طووندةكةمان‬ ‫خةلكى طووند َ‬ ‫َ‬ ‫سوتينراوة‪ ،‬وةكو هةموو كورديَكى دلسؤزى ئةم‬ ‫َ‬ ‫كوردوستانة‪ ،‬بووم بة َثيشمةرطة لة ِريزةكانى‬ ‫يةكيتى نيشتمانى كوردستان‪ ،‬ضونكة‬ ‫َ‬ ‫ئةوةى هةستى كوردايةتى هةبوواية دةبووة‬ ‫َثيشمةرطة‪ ،‬وةمن توانيم شةش حةوت َ‬ ‫سال‬ ‫دريذة بةخةباتى ضةكداريةكة بدةم بؤبةرطرى‬ ‫لة كوردستانةكةم»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫بةم جؤرة َتيكةل بوون بةدونياى سياسةتى‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى دةست َثيدةكات و‬ ‫سةعدى‬ ‫لةطةل َ‬

‫‪30‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫سةعدى شيَخ مةسوريانى‬ ‫ثاش ئةو ماوةيةى باسى دةكات‪ ،‬دةطة ِريَتةوة‬ ‫دةبيتة فرسان‬ ‫النكةى رذيَمى بةعس و سةرةتا َ‬ ‫و دواتر بةسةرباز‪ ،‬كةئةو هؤكارةكةى بؤ َكيشةى‬ ‫دةطي ِريَتةوة و ئةم قؤناغةى ذيانى‬ ‫كؤمةآليةتى َ‬ ‫بةمجؤرة باس دةكات‪.‬‬ ‫« وة دواى ئةو ماوةية بةهؤى َكيشةيةكى‬ ‫كؤمةلاَ يةتيةوة هاتمةوة ناو ِرذيَم‪ ،‬بةآلم لةم‬ ‫كاتةى كة هاتمةوة هةتا بووم بةعةسكةر‬ ‫بةثيشمةرطةوة هةبووةو كارى‬ ‫ثةيوةنديم َ‬ ‫نهينيم ئةنجام داوة‪ ،‬وة لةكارةساتى ئةنفالةكة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يارمةتيةكى زؤرى خةلكى دةشتى كؤيةماندا‪،‬‬ ‫وةخؤم بةمام يةحيام ووت بالةو َ‬ ‫قافلةية بدةين‪،‬‬ ‫نةخير ئةم ِرؤ ِرؤذى ثياوانة ضيتان‬ ‫ئةو ووتى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َثيدةكريَت يارمةتى خةلكى بدةن‪ ،‬خةلك رزطار‬ ‫وةئيمةش رةقةمى سةيارةكانمان قو ِرداو‬ ‫بكةن‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫كةسيك ئةوةى َثيمانكرا يارمةتى‬ ‫لةطةل ضةند َ‬ ‫َ‬ ‫خةلكمان داو ئاطادارمانكردنةوة كةنةكةن‬ ‫خؤتان بةدةستةوة نةدةن‪ ،‬وةئةم بيست و َثينج‬ ‫تةراكتؤرةى دةشتى كؤيةمان ئاطادار كردةوةو‬ ‫ووتمان ب ِرؤن ئةطينا رزطارتان نابيت‪ ،‬وة دواى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل مام يةحيا سةردانى بارقمان كرد‬ ‫كةبةرثرسى سةربازى و ئةمنى ناوضةكة بوو‪،‬‬ ‫مام يةحيا َثيى ووت ئةم َ‬ ‫خةلكة ئةنفال مةكة‬ ‫َ‬ ‫جنيوى بةمام‬ ‫خةلكى فةقيرن‪ ،‬بةلاَ م بارق َ‬ ‫يةحيا داو وةآلمى نةدايةوة‪ ،‬ئةويش دةستى‬ ‫َ‬ ‫كةخةلكى لةبةر ضاوى ئةو‬ ‫بةطريان كرد‬ ‫يةكيك‬ ‫دةطيريَت و تواناى هيضى نية‪ ،‬ئةوةش َ‬

‫فؤتؤ‪ :‬ئةرشيف‬ ‫جواميرانة‪ ،‬ثاشان بارق هاتة‬ ‫بوو لةو مةوقيفة َ‬ ‫الى و هةنديَك َ‬ ‫خةلكى بؤ بةردا»‪.‬‬ ‫شيخ مةسوريانى سةردةمى‬ ‫بةم َثيية سةعدى َ‬ ‫ذيانى ناو رذيَميشى بة شؤ ِرش و خةبات باس‬ ‫لةنيوان ئةو شؤ ِرشدا‬ ‫دةكات‪ ،‬بةجؤريَك كة َ‬ ‫بةثيضةوانةوة‬ ‫كةلي َنيك دروست نةبووة‪َ ،‬‬ ‫هيض َ‬ ‫توانيويةتى ثردى ثةيوةندى َنيوان شاخ و شار‬ ‫َبيت‪ ،‬ئةوةى َثيويستة َليرةدا باسى َليوةبكةين‬ ‫ئةو َثيشمةرطانةى لة سةردةمى طة ِرانةوةيان بؤ‬ ‫النكةى رذيَم‪ ،‬هةميشة باسى ئةوةيان كردووة‬ ‫كة ئةوان ثةيوةنديان بة شؤ ِرشةوة ماوةو سلكى‬ ‫ثةيوةندى َنيوان شاخ و شار بوون‪ ،‬تةنانةت ئةو‬ ‫مستةشارو جاشانةى كة دةستيان سوورة بة‬ ‫خويَنى سةدان َ‬ ‫رؤلةى ئةم كوردستانة‪ ،‬هةمان‬ ‫ثى دةفرؤشنةوةو تةنانةت‬ ‫جؤر لة خةباتمان َ‬ ‫منةتى ِرؤذان��ى جاشايةتيشيان بةسةرماندا‬ ‫شيخ مةسوريانى َبيباطانةو‬ ‫َليدةدةن‪ ،‬بةآلم َ‬ ‫بةسةرى ب��ةرزةوة باسى ئ��ةوة دةك��ات و‬ ‫َ‬ ‫بةلطةكانى راشكاوانة دةخاتة روو‪.‬‬ ‫«من بةردةوام ثةيوةنديم هةبووة لةطةلَ‬ ‫دةدامى و‬ ‫دةرةوة‪ ،‬لةو كةسانة كةكاغةزيان‬ ‫َ‬ ‫منيش دةمطةياند بةشويَنى مةبةست‪ ،‬حةتةمى‬ ‫كانيوةتمانى و َ‬ ‫خالة فةتاحى خةلةكان بوون‪،‬‬ ‫كةئيستا مةوجوودن‪ ،‬ب��ةردةوام ثةيوةنديم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةوانة هةبووة‪ ،‬رةبتم دروست كردوة‬ ‫لةمابةينى مام يةحياو ثيشمةرطة‪ ،‬لةوانة ئازادى‬ ‫حةمة وة ضةندةها شةو ثيشمةرطة لة َ‬ ‫مالى مام‬


‫يةحيا ماونةتةوة شةويَك ضةند َثيشمةرطةيةك‬ ‫هينراية َ‬ ‫مالى مام يةحيا لةوانة‬ ‫لةاليةن منةوة َ‬ ‫مةالى محمدى عاشة و جةعفةرة طضكةل‬ ‫و ئازادى حةمةى بؤن كة بةنيازبون ضاالكى‬ ‫بكةن‪ ،‬بةآلم سةرى نةطرت و طة ِرانةوة‪ ،‬دواى‬ ‫ئةوة هةآلتم ضووم بؤ زاخؤ و دواى طرتنى مام‬ ‫يةحيا من بوومةوة بة سةربازو هةتا راثةرينة‬ ‫جةماوةريةكة سةرباز بووم‪ ،‬بةشداريم لة‬ ‫راثةرين كردو لة حةوزى بتويَن بةشدار بووم‬ ‫هةوليرو هةتا كةركوك‪ ،‬لةشة ِرى‬ ‫وضووم بؤ‬ ‫َ‬ ‫برا كوذى َثيشمةرطة بووم‪ ،‬لة سى و يةكى‬ ‫ئاب َ‬ ‫هةلهاتين ضووين بؤ الى قاسمةرةش و‬ ‫لةوى ماينةوة‪َ ،‬‬ ‫َكي َلى َ‬ ‫مالم هيناوة كؤيةو‪ ،‬دواى‬ ‫دةستم بة كةسابةت كردو دور كةوتمةوة لة‬ ‫ية كيةتى»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةوةى كةدواى طة ِرانةوةى لةشاخ‬ ‫بةجيديََلَيت‪ ،‬بةآلم‬ ‫ئةمة جارى دووةمة يةكةيَتى َ‬ ‫َنيتةوة كة‬ ‫ئةو هؤكارةكةى بؤ ئةوة دةطة ِري َ‬ ‫لةنيوانى ئةوان و طوندى كانى وةتمان‪ ،‬يةك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئاو هةبووة كة ئاوةكة مولكى ئةوان بووة‪ ،‬بةآلم‬ ‫هيز و دواى برينداركردنى‬ ‫يةكةيَتى بةزةبرى َ‬ ‫َ‬ ‫خةلكى ئاوةكةى َليداطيركردوون‪ ،‬كةهةتا‬ ‫َئيستاش دواى روون بونةوة كةئاوةكة َ‬ ‫مولكى‬ ‫نةطي ِراونةتةوة‪َ ،‬ليرةوة‬ ‫ئةوانة‪ ،‬كةس مافى بؤ َ‬ ‫َ‬ ‫دةبيتة طؤ ِران و وةكو هةلسو ِراوى‬ ‫سةعدى َ‬ ‫ئةوان لةناوضةكة ئيش دةكات و يةكةم دةططة‬ ‫لةيةكيةتى دةدات و لة سنورى كؤية طؤ ِران‬ ‫َ‬ ‫لةهةلبذاردنى يةكةم‬ ‫دةبيتة خاوةنى نفوز و‬ ‫َ‬ ‫دةهي َنيت‪.‬‬ ‫سةركةوتن بةدةست َ‬ ‫« ضوونى من بؤ ناو ط��ؤ ِران لةبةر ئةو‬ ‫يةكيتى‬ ‫هؤكارة بوو كةسةرباقى حةقى خؤمان َ‬ ‫هيناية سةر طووندةكةمان لةجياتى‬ ‫وجيكى َ‬ ‫فة َ‬ ‫ئاوةكةمان بؤ وةربطريَتةوة‪ ،‬اليةنطرى ئةوانى‬ ‫كرد‪ ،‬ئةوةش لةبةر خؤم نةبوو‪َ ،‬‬ ‫بةلكو لةبةر‬ ‫َ‬ ‫لةطةل طؤرانيش‬ ‫كاتيك‬ ‫طووندةكةم بوو‪َ ،‬‬ ‫بووم كارى باشم بؤ كردن‪ ،‬يةكةم جار كة‬ ‫ثةيوةنديم بة طؤرانةوة كرد ضووم بؤ طردةكة‬ ‫ثةيوةنديم بة شةخسى كاك َنيوشيروانةوة‬ ‫كرد‪ ،‬ئةويش ووتى كارى تؤ ضية‪ ،‬ووتم خانة‬ ‫نشينم‪ ،‬ووتى زؤر باشة هةر كارةكانى خؤت‬ ‫بمينةوة‪ ،‬ووتم ئةم كارةم‬ ‫بكةو لةشويَنى خؤت َ‬ ‫َثيناكريَت هةر كاريَك بكةم بةئاشكرا دةيكةم‬ ‫ثي ئةنجام َ‬ ‫نادرى‪ ،‬ديسان ووتى‬ ‫و كارى َ‬ ‫نهينيم َ‬ ‫حةزناكةم ئاوا كار بكةى‪ ،‬هاتمةوةو ضووم بؤ‬ ‫ليوا‪ ،‬ووتم لةم رؤوة من طؤ ِرانم كة س َ‬ ‫نةلَيت‬

‫خةت مائيلةو كار بؤ ئةوان دةكات‪ ،‬دةيان‬ ‫جار سةردانى كاك َنيوشيروانم كردوة‪ ،‬ثاشان‬ ‫دةستمان بةكارةكان كردو كؤبونةوةمان كرد‬ ‫مالةكان هةرجارةى َ‬ ‫لة َ‬ ‫يةكيك‪ ،‬ديارة‬ ‫لةمالى َ‬ ‫ئةم كارانةش هةموو خؤبةخش بوةو لةسةر‬ ‫حيسابى خؤمان بووة‪َ ،‬‬ ‫كيكى زؤر دةنطى‬ ‫خةل َ‬ ‫بة طؤ ِران داوة‪َ ،‬‬ ‫كيكى زؤريش ئيشى بؤ‬ ‫خةل َ‬ ‫طؤ ِران كردوة هؤكارةكةشى دةطة ِرايةوة سةر‬ ‫َ‬ ‫كةخةلكيان ئيهمال‬ ‫يةكيتى‪،‬‬ ‫بةرثرسانى‬ ‫َ‬ ‫كردبوو جةماوةريان لةدةست دابو‪ ،‬نةدةضوونة‬ ‫ناو جةماوةر وة ئاطايان لة َ‬ ‫خةلكى دلسؤز و‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةكان نةمابوو‪ ،‬كةسوكاري شةهيدانيان‬ ‫وةال نابو‪َ ،‬‬ ‫خةلكةكةش نيطةران بوون و‬ ‫دةنطيان بة طؤ ِران داوة هةموو هؤكارةكةى‬ ‫خوارى َ‬ ‫ئةوة بوو بةرثرسانى َ‬ ‫خةلكيان وةال نابوو‪،‬‬ ‫يةكيتى دةزانى ناحةقيان‬ ‫ئةوانةى خؤيان بة َ‬ ‫َ‬ ‫بةخةلك دةك��رد‪ ،‬ئيش و كارى‬ ‫بةرامبةر‬ ‫َ‬ ‫بةدةستهينانى‬ ‫خةلكيان نةدةكرد وةهؤكارى‬ ‫َ‬ ‫ئةو دةنطة زؤرةى طؤ ِران مة سئوولةكانى ية‬ ‫َكيتى بوون»‪.‬‬ ‫ثاش ئةم باس و خواسةو دواى ئةوةى كة‬ ‫بةهؤى سةعيدةوة لة سنورى كؤية‪ ،‬يةكةيَتى‬ ‫تووشى شكست هات‪ ،‬جاريَكى تر دةطة ِريَتةوة‬ ‫يةكيتى و ئةو َ‬ ‫دةلَيت من بؤ دةستكةوتى‬ ‫ناو َ‬ ‫دونيايى نةطة ِراومةتةوة‪ ،‬بةآلم طلةييةكانى‬ ‫لةوةدا ض ِر دةكاتةوة كة هيض داواكاريةكيان‬ ‫بةجى نةطةياندووة‪ ،‬وةلةهةر ئةمبةرو ئةو‬ ‫بؤ َ‬ ‫بةريَكيدا كةسانى بةرثرسى باآلى طؤ ِران و‬ ‫يةكيتى بينيوة؟‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى بةهؤى‬ ‫كاتيك طة ِرامةوة ناو َ‬ ‫« َ‬ ‫كاريطةرى هةنديَك خزم كةس بوو‪ ،‬بؤ‬ ‫ثارةو دةسةآلت نةطة ِرامةوة وة هيض ثيشنيارو‬ ‫داواك��ارى شةخسيم نةبوو‪ ،‬تةنها داواكاريم‬ ‫خةلك بكريَت كة َ‬ ‫ئةوة بوو كةكار بؤ َ‬ ‫لةطةلم‬ ‫هيرؤ خانم كردوو‬ ‫طة ِراونةتةوة‪ ،‬من سةردانى َ‬ ‫الى وى ماوةيةك قسةمان كرد لةسةر‬ ‫طةرانةوةكةم‪ ،‬بةآلم بةداخةوة هةتا َئيستا هيض‬ ‫بؤ ئةو كةسانة نةكراوة كة طةراونةتةوة؟ َئيمة‬ ‫دةورى سى ضل كادير بووين‪ ،‬خؤم ئةندامى‬ ‫َليذنةى ط��ؤ ِران بووم لةكؤية هيضيان بؤ‬ ‫نةكراوة نةخانةنشينى‪ ،‬نةثلة بةرزكردنةوة‪ ،‬نة‬ ‫دامةزراندن‪ ،‬كةداوامان كرد هةنديَك بكريَنة‬ ‫َثيشمةرطة‪ ،‬هةتا َئيستا هيضيان نةكردوة‪،‬‬ ‫ديارة تةنها َ‬ ‫بةلين و قسةى خؤش بوو‪ ،‬كاتيك‬ ‫طةراينةوة كاك رابةر سةردانى كردين و‬

‫دوسى جار هاتؤتة دوكانةكةم‪ ،‬ئةو َ‬ ‫بةلينانةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كة َ‬ ‫لةطةل من‬ ‫مةلبةند َثيمانيدا بؤ ئةوانةى‬ ‫بوون‪ ،‬تةنها (حبر على ورق) بووةو هيضى‬ ‫جيى سةر سوو ِرمانة لة هةردووال‬ ‫ترنا‪ ،‬ئةوةى َ‬ ‫ث ِرو ثاطةندةم بؤ دةكرا هةم برادةرانى طؤ ِران‬ ‫ئةيان ووت بة ثارة خؤت فرؤشتوة‪ ،‬يةك دوو‬ ‫كاغةزيان بؤ فريدامة ناو دوكانةكةم هةتا‬ ‫ئيستاش هةر ماومن‪ ،‬من َثيم ووتن نةخؤ‬ ‫فرؤشم نةخؤم بةخؤ فرؤش دادةنيم‪ ،‬تةنها‬ ‫من لةبةر َ‬ ‫خةلكى رةش و رووت ضوومةوة ناو‬ ‫يةكيتى‪ ،‬وة برادةرانى خؤشمان َثييان دةطووتم‬ ‫َ‬ ‫كؤية َ‬ ‫َنيت‪،‬‬ ‫هيلى سوورة كةس ناتوانيت بيبةزي َ‬ ‫كاتيك طؤ ِران بووم دةيان ووت كة شيش‬ ‫بؤية َ‬ ‫فرؤشيكة هةند ِيك طةروو طوورى َ‬ ‫لةطةلداية!‬ ‫َ‬ ‫ئةوانيش ئاوايان دةوت‪ ،‬ئةوةى راستى َبى من‬ ‫كردبى بة َدلسؤزيةوة كردوومة‪،‬‬ ‫هةر كاريَكم‬ ‫َ‬ ‫كاتيك كة طؤ ِران بووم توانيم بةجووهد‬ ‫بؤية َ‬ ‫َ‬ ‫و َ‬ ‫كيكى زؤر بؤ‬ ‫هةول و َتيكؤشانى خؤم‪ ،‬خةل َ‬ ‫هةولير‪ ،‬هةروةها‬ ‫طؤ ِران كؤبكةمةوة لة كؤية و َ‬ ‫َ‬ ‫لة بتويَن و َ‬ ‫دؤلى خةلةكان‪ ،‬كة كؤمةلَيك‬ ‫كةس من كاريطةريم لةسةريان هةبوو‪،‬‬ ‫لةبةر ئةوةى من كابرايةكم زؤر طة ِراوم و‬ ‫َثيشمةرطةى كؤن بووم‪ ،‬بؤية لة هةر بةرةيةك‬ ‫كاتيك‬ ‫بوومة ئةو اليةنة سةر كةووتوو بووة‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنى ثارلةمانى كوردستان كرا من‬ ‫َ‬ ‫يةكيك بووم لة هةلسو ِراوانى طؤ ِران‪ ،‬توانيم لة‬ ‫َ‬ ‫هاوكيشةكة بطؤ ِرم بةسةركةوتنى طؤ ِران‪،‬‬ ‫كؤية َ‬ ‫يةكيتيةوة‬ ‫دواى كةمن ثةيوةنديم بةبرادةرانى َ‬ ‫كرد ئةمجارة هاوكيشةكة عةكس بؤوة‪،‬‬ ‫يةكيتى لةهةبذاردنى ثارلةمانى عيراق لةكؤية‬ ‫َ‬ ‫هينا‪ ،‬من َنالَيم سةدا سةد‬ ‫بةدةست‬ ‫يةكةمى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةلم بوونة‪ ،‬بةلاَ م‬ ‫بةهؤى من و ئةوانةى‬ ‫كاريطةرى تةواوم لةئةم دوواليةنة هةبووة بؤ‬ ‫بردنةو نةبردنةوة‪ ،‬ئيستاش من بطةريَمةوة ناو‬ ‫طؤ ِران هةمان جةماوةرو َ‬ ‫خةلكم هةية‪ ،‬بةلاَ م‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى‬ ‫شيوةيةك لة ناو َ‬ ‫بةلينم داوة كة بةهيض َ‬ ‫ناهينم‪ ،‬وةمن لةهيض كةس َ‬ ‫قبول ناكةم‬ ‫واز َ‬ ‫َ‬ ‫باسم بكةن‪ ،‬كةبلَين ثارةو سةيارةى وةرطرتوة؟‬ ‫ضونكة دوسةدو ثةنجاييةكم وةرنةطرتووة‪،‬‬ ‫ئ��ةوةى َ‬ ‫وابلَيت منيش لة سةركردايةتى‬ ‫َ‬ ‫شكاتيان َليدةكةم و بةلطةيان لةسةر‬ ‫كؤدةكةمةوةو لة ِراطةياندنةكانوو رؤذنامةكان‬ ‫بآلوى دةكةمةوة‪ ،‬ديارة زؤر ث ِرووثاطةندة‬ ‫دةكريَت هةنديَك َ‬ ‫دةلَين بووةتة ثارتى‪ ،‬بةلاَ م‬ ‫وانيةو هةمووى ث ِروثاطةندةى ناحةزانة»‪.‬‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪31‬‬


‫ِراثؤرتى‪ :‬هَيدى هةولَيرى‬ ‫ثاش ِراطةياندى كابينةكةى نورى ماليكى‬ ‫َ‬ ‫سةرلةنوى ثرسى ن��ةوت و َثيشمةرطةو‬ ‫ناوضة ناكؤكى لةسةرةكان طةورةترين ثرسى‬ ‫تائيستا حكومةتى‬ ‫ضارةنووس س��ازن‪ ،‬كة َ‬ ‫هةريَم هيض ضارةسةريَكى بؤ نةدؤزيوةتةوة‪،‬‬ ‫ثةرلةمانتاران و بةرثرسانيش هؤكارى‬ ‫ضارةسةر نةكردنى دؤخةكة بؤ َليثرسراوانى‬ ‫دةطي ِرنةوة‪،‬‬ ‫كورد لة هةريَمى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةبى ضارةسةر‬ ‫سةرهةلدانةوةى قةيرانةكانيش َ‬ ‫بة مةترسى دةزانن بة لةسةر كورد‪.‬‬ ‫بةثيويستى زانى َثيش رودانى هةر‬ ‫( ِريَطا) َ‬ ‫َ‬ ‫سةلةنوى دروست بونةوةى طرذى‬ ‫كارةسات و‬ ‫َنيوان بةغداد و هةريَم‪ ،‬كةبةداخةوة زؤر جار‬ ‫ريَككةوتنةكان لةسةر حسابى اليةنى ترى‬ ‫شاراوة دةكريَت‪ ،‬كة ئايندةدا لةوانةية ميللةت‬ ‫زةرةر مةندى يةكةم َبيت تيايدا‪.‬‬ ‫لةم بارةيةوة سةعد خاليد ريَكخةرى‬ ‫ثةيوةنديةكانى ثةرلةمانى كوردستان‬ ‫وتى» ثةيوةنديةكانى َنيوان هةريَم و بةغدا‬ ‫دؤسيةيةكى كؤنة‪ ،‬بةردةوام لة دواى ِريفراندؤم‬ ‫لةسةر دةستوور و موسادةقةى دةستوور ئةو‬ ‫مافانةى َ‬ ‫خةلكى كوردستان زؤر بة ِروونى‬ ‫هاتووة»‪.‬‬ ‫سةعد خاليد َثيى واية» َ‬ ‫خةلكى هةريَمى‬ ‫كوردستان داواكانى خؤى بةكةمى دةزانآ و‬ ‫ئارةزووةكانى َتير ناكات‪ ،‬كةضى هةر ِرؤذةو‬ ‫حكومةتى ناوةندى بة بيانويةك لة ثةيمانةكانى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك َكيشةى‬ ‫دةبيتةوة‪،‬‬ ‫خؤى ثةشيمان َ‬ ‫َ‬ ‫هةلوسراو هةية»‪.‬‬ ‫ثةيوةنديةكانى َنيوان حكومةتى هةريَم‬ ‫و حكومةتى َعيراق ثةيوةستة بةضةندين‬ ‫دؤسيةى َ‬ ‫هةلواسراوى َبى ضارةسةر‪ ،‬ئةمةش‬ ‫بة وتةى سةرؤكى َليذنةى هةريَمةكان لة‬ ‫ئةنجومةنى نويَنةرانى َعيراق‪ ،‬هةريةكة لة‬ ‫جةالل َتالةبانى سةرؤك كؤمارى َعيراق و‬ ‫مةسعود بارزانى سةرؤكى هةريَم بة كةمتةر‬ ‫دةزانيت‪.‬‬ ‫خةم َ‬ ‫دكتؤر موحةمةد كيانى ثارلةمانتارى طؤ ِران‬ ‫و سةرؤكى َليذنةى هةريَمةكان لة ئةنجومةنى‬ ‫نويَنةرانى َعيراق َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى‬ ‫دةل َي» بة ِراستى‬ ‫كوردى‪ ،‬بارزانى و َتالةبانى جددى نين لة‬ ‫بةجيكردنى ماددةى(‪ ،)140‬ضونكة جةالل‬ ‫جي َ‬ ‫َ‬ ‫َتالةبانى تةنها لةو كاتة هةست بة خؤشى دةكات‬

‫‪32‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫ك َيشـةى ن َيوان بةغداد و هةر َيم هـة‬

‫هةريي كوردستان‬ ‫مةسعود بارزاني سةرؤكي مَ‬ ‫لة ناو عةرةبةكان َبيت‪ ،‬مةسعود بارزانيش‬ ‫كوردستانيكى‬ ‫زؤرينةبيت لة‬ ‫زؤر حةز دةكات‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كوردستانيكى‬ ‫بضووك نةك كةمينة َبيت لة‬ ‫َ‬ ‫شتيك دةكات‬ ‫طةورةدا‪ ،‬بؤية َتالةبانى هةموو َ‬ ‫بؤ ِرازى كردنى عةرةب و بارزانيش هيض‬ ‫بةجيكردنى ماددةى‬ ‫جي َ‬ ‫هةنطاويَكى نةناوة بؤ َ‬ ‫(‪ ،)140‬وة ناوضة داب ِريَنراوةكان بؤ سةر هةريَمى‬ ‫كوردستان ئةو حالةتةى َئيستاش هةية زؤريان‬ ‫لةبةرذةوةندى خؤيانداية»‪.‬‬ ‫هيشتا بةرثرسانى هةريَمى‬ ‫ئةطةرضى َ‬ ‫كوردستان لة ئاستى ناوةنددا هيض لةسةر‬ ‫هةوليرو بةغداد نازانن‪،‬‬ ‫ثةيوةنديةكانى َنيوان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةالم بة قسةى ثارلةمانتاريَكى يةكطرتوو‬ ‫لة ئةنجومةنى نويَنةرانى َعيراق‪ ،‬كة ضةندين‬ ‫نهينى نةدركاوى الية هةتا ِرؤذى خؤى‬ ‫ثرسى َ‬ ‫ديَت بؤ ئاشكراكردنى‪.‬‬ ‫َ‬ ‫سةعد خاليد َثيى واية» لة ضوار سالى‬ ‫ِرابردوودا خوازيارى ئةوة بووين هةموومان بة‬ ‫جياوازى ئا ِراستةى سياسى فيكرى و حيزبيمان‬ ‫كار بكةين‪ ،‬بةآلم خؤزطة هةموومان كؤك‬ ‫دةبووين لةسةر ئةوةى بةرطرى َ‬ ‫خةلك بكةين‬ ‫و ئةو مافانةى تا َئيستا بةدى نةهاتوون بةدى‬ ‫بهينين»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫بةكر حةمة سديق ثارلةمانتارى‬

‫يةكطرتووى ئيسالمى لة ئةنجومةنى‬ ‫كاتى‬ ‫نويَنةرانى َعيارق بة( ِريَطا)ى ِراطةياند» َ‬ ‫سةرؤكايةتى حكومةتى هةريَم و وةفديَكيان‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك‬ ‫سةردانى حكومةتى بةغدايان كرد‪،‬‬ ‫ريَككةوتنيان ئةنجامدا‪ ،‬ب� َ‬ ‫�ةالم وا دةزانم‬ ‫نهينى كراوة‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫بةالم‬ ‫هةندى ِريَككةوتنى زؤر َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خةلك و هةندى لة ثارلةمانتارانى كوردستان و‬ ‫بةرثرسانيش َثيى نازانن»‪.‬‬ ‫كاتى وةزيرى دارايى َعيراق باسى‬ ‫وتيشى» َ‬ ‫َ‬ ‫نهينين‬ ‫زؤر‬ ‫كة‬ ‫َككةوتنانة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫هةندى لة و ِر‬ ‫َ‬ ‫لة َنيوان هةريَمى كوردستان و حكومةتى‬ ‫َعيراق» دةربارةى ِرووة سياسيةكةى ئةم جؤرة‬ ‫ِريَككةوتنانةش ئةو ثارلةمانتارةى يةكطرتوو‬ ‫ئاماذة بؤ ئةوة كرد» مةسةلةكة تايبةتة بة‬ ‫نةوت و ميزانيةى هةريَمى كوردستان و‬ ‫مةسةلةى ثترؤ دؤالرو‪.....‬هتد»‪.‬‬ ‫هاوكات لةاليةكى تر ثارلةمانتارةكةى‬ ‫طؤ ِران طرذيةكانى َنيوان هةريَم و بةغدا بة‬ ‫دةزانى ‪ ،‬ضونكة بة وتةى تاوبراو»‬ ‫ئاسايى‬ ‫َ‬ ‫طرذيةكان سادةن و َئالؤزى نابينم لة َنيوان‬ ‫يةكيتى‬ ‫هةريَم و بةغدا‪ ،‬ضونكة ثارتى و َ‬ ‫سيناريؤى لةو جؤرة دروست دةكةن بؤ مةرامى‬ ‫سيياسى خؤيان»‪.‬‬ ‫لةاليةكى ديكةوة دكتؤر محمد كيانى‬


‫َلثةسيرَ دراون ياخود دروستكراون؟!‬

‫نوري ماليكي سةرؤك وةزيراني عرياق‬ ‫ثارلةمانتارى ط��ؤ ِران و سةرؤكى َليذنةى‬ ‫هةريَمةكان لة ئةنجوومةنى خويَنةرانى َعيراق‬ ‫تايبةت بة(ريَطا) وتى»ئةوةى من ببيستم‬ ‫طرذى سادةية‪ ،‬طرذى و َئالؤزى نابينم لة َنيوان‬ ‫هةريَم و ناوةند دا‪ِ ،‬رةنطة ئةوان بؤ ئةوة طرذى‬ ‫دروست بكةن تايبةت بؤ مةرامى سياسى‬ ‫خؤيان‪ ،‬مام جةالل سةرؤكى كؤمارة ِرؤذ نورى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك‬ ‫جيطرى سةرؤك وةزيرانة‪،‬‬ ‫شاويس َ‬ ‫جيطر وةزيريان هةية‪ ،‬بةآلم ثارتى و‬ ‫وةزيرو َ‬ ‫يةكيتى وروذاندنى طرذى و َئالؤزى بة َ‬ ‫خةلكى‬ ‫َ‬ ‫كوردستانى دةفرؤشنةوة بؤ مةرامى سياسى‬ ‫خؤيان»‪ .‬كيانى ووتى «تالةبانى سةرؤك‬ ‫جيطرى سةرك‬ ‫كؤمارو رؤذ نورى شاويَس َ‬ ‫َ‬ ‫جيطرى وةزير‬ ‫وةزيرانة و‬ ‫كؤمةلةيةك وةزيرو َ‬ ‫يةكيتى ووروذاندنى طرذوو‬ ‫و‬ ‫ثارتى‬ ‫بةآلم‬ ‫هةية‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َئالؤزى بة خةلكى كوردستان دةفرؤشنةوة»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫مامةلةى ثرسى‬ ‫سةبارةت بة ضؤنيةتى‬ ‫بودجة و داهاتةكان ثارلةمانتارةكةى طؤ ِران‬ ‫يةكيتى لةسةر بودجة‬ ‫دةلآَ » ثارتى و‬ ‫َ‬ ‫ريَككةوتون‪ ،‬ضؤنيان ويستبآ ئاوايان كردووة‬ ‫شيوة»‬ ‫لة سةر نةوتيش بة هةمان َ‬ ‫سةرؤكى َليذنةى هةريَمةكان وتيشى»‬ ‫ئةوان خؤيان لة ماددةى(‪)140‬خةواندووة‪ ،‬بةآلم‬ ‫َئيمة لة َليذنةى هةريَمةكاندا لة دواى كؤبوونةوة‬

‫باسى ئةوةمان كردووة كة دةبآ َ‬ ‫هةلبذاردن لةو‬ ‫ثاريَزطايانة بكريَت‪ ،‬هةر ثاريَزطايةك بودجةى‬ ‫ثةرةثيدانى ثاريَزطاكان لة حكومةتى ناوةند‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وةردةطريَت و دةبآ هةلبذاردن بكات»‪.‬‬ ‫لة بارةى باسكردن لة ثةيوةنديةكانى هةريَم‬ ‫و بةغدا‪ ،‬بةكر حمة صديق ئاشكرايى كرد»‬ ‫نةزانيت حكومةتةكةى‬ ‫كاتآ هاووآلتى كورد َ‬ ‫لة بةغدا ضى دةكات؟ دواتر لة َ‬ ‫خةلكى عةرةب‬ ‫كارةساتيكى طةورةية»‪.‬‬ ‫بيزانآ‪ ،‬ئةوة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةوةشدا ئةو ثارلةمانتارة هة ِرةشةى‬ ‫ئةوةش دةكات» هةموو َ‬ ‫بةلطةنامةكانم الية‪،‬‬ ‫نهينن و لة كاتى خؤيدا ئةطةر حكومةتى‬ ‫زؤر َ‬ ‫هةريَم ئينكارى بكات خؤم بآلوى دةكةمةوة‪،‬‬ ‫ضونكة حكومةتى هةريَم هيضى الى َ‬ ‫خةلك‬ ‫باس نةكردووة‪ ،‬بةآلم من وةك ثيشةى‬ ‫دةدركينم‪ ،‬كة‬ ‫ثارلةمانتارى خؤم هةمووى‬ ‫َ‬ ‫نهينى و حةساس و شارةوةن‬ ‫ِريَككةوتنى زؤر َ‬ ‫هةتا ئةندام ثارلةمان و وةزيرةكانى كورديش‬ ‫نايزانين»‪.‬‬ ‫يةكيتى اليةنةكانى تر‬ ‫و‬ ‫ثارتى‬ ‫بةردةوام‬ ‫َ‬ ‫بةوة تؤمةتبار دةكةن كة دةستى دةرةكيان لة‬ ‫نابيت َكيشةكانى هةريَمى كوردستان‬ ‫ثشتة و َ‬ ‫ببريَنة دةرةوة! لةسةر ئةم ووتةي دكتؤر‬ ‫محمد كيانى لة دريَذةى قةسةكانى بؤ ( ِرًيطا)‬

‫ِروونى كردةوة» ئةوان َثيمان َ‬ ‫نابيت‬ ‫دةلَين َ‬ ‫طرذيةكانى هةريَمى كوردستان ببريَنة بةغدا‪،‬‬ ‫نابيت لة ناوخؤى‬ ‫بةآلم قةناعةتى َئيمة ئةوةية َ‬ ‫هةريَمى كوردستاندا لة ضوار ديواريَكدا َبيت‪،‬‬ ‫طورك طؤشتت بخوات و نةويَريت قسة‬ ‫بكريَت‪ ،‬كة دةسةآلتدارانى هةريَم ئةوةيان‬ ‫َنيك غةدر هةبآ دةبآ‬ ‫دةوآ‪ ،‬بةآلم لة هةرشوي َ‬ ‫جيهان بيزانآ»‪.‬‬ ‫دواى َئالؤزبوونى ثةيوةنديةكانى َنيوان‬ ‫يةكيتى محمد كيانى َثيى‬ ‫طؤ ِران و ثارتى و َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل كةس‬ ‫ملمالنييةك‬ ‫واية» َئيمة هيض‬ ‫َ‬ ‫ناكةين‪َ ،‬‬ ‫بةلكو ملمالنيآ َئيمة لةسةر خويَنى‬ ‫َ‬ ‫كةسيك ب ِرذيَت لة‬ ‫خةلكة‪ ،‬كة خويَنى هةر‬ ‫َ‬ ‫َنيك بةرطرى لةو خويَنة دةكةين‪،‬‬ ‫هةر شوي َ‬ ‫َنيك َبيت دذى‬ ‫توندوتيذى لة هةر شوي َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ثاراستنى ئ��ازادى بيرو‬ ‫دةوةستين‬ ‫ِراين»‪.‬‬ ‫لة َئيستاشدا تةواوى اليةنة عةرةبيةكان‬ ‫َ‬ ‫هيزكردنى َثيطةى ستراتيذى خؤيان‬ ‫هةولى بة َ‬ ‫دةدةن‪ ،‬لةم ناوةندةشدا اليةنى كوردى دةست‬ ‫بة َ‬ ‫تال ماوة و دبلؤماسيةتى مردووة‪.‬‬ ‫بةآلم دكتؤر محمد كيانى لةم باوة ِرداية «‬ ‫يةكيتى‬ ‫باوة ِرناكةم زيان هةبآ‪ ،‬بةآلم ثارتى و َ‬ ‫زيانيان لة َثيطةى سياسى كورد داوة‪ ،‬كة‬ ‫لةوةتةى ِرذيَمى بةعس لة (‪ِ )2003‬رووخاوة تا‬ ‫َئيستا هيضيان نةكردووة بؤ َطي ِرانةوةى ناوضة‬ ‫داب ِراوةكان‪ ،‬بةآلم لة ميدياى كوردى سةربةخؤ‬ ‫دةترسين‪ ،‬وة لة ميدى دةسةآلت كوردايةتى‬ ‫َ‬ ‫و نيشتمان ثةروةريمان َثيى دةفرؤشنةوة‬ ‫بؤ ئةوةى بآ دةنطامان بكةن‪ ،‬كة ثارتى و‬ ‫يةكيتى و حكومةتى هةريَم ئةو جورئةتةيان نية‬ ‫َ‬ ‫دةستى بؤ ببةن‪ ،‬لةبةر ئةوةى لة بةرذةوةندى‬ ‫ئةواندانية َكيشةكانى َنيوان (هةريَم و بةغدا)‬ ‫ضارةسةر ببآ»‪.‬‬ ‫لة كؤتايى َليدوانةكةيدا دكتؤر كيانى‬ ‫َكيشةكان لة نةبوونى ق��ةوارةى نةتةوةى‬ ‫دةردةخات و بؤ ضوونى واية» َكيشةى هةرة‬ ‫طةورةى دةسةآلتداران بريتية لة نةبوونى‬ ‫بيناى نةتةوةيي‪ ،‬ضونكة بيناى نةتةوة بةوة‬ ‫َ‬ ‫طةندةلى هةبآ‪ ،‬كةسيش دةنط‬ ‫ناكريَت‬ ‫نةكات‪ ،‬بؤية دروستكردنى بينايةى نةتةوةيى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫هيز‪،‬‬ ‫ثةيوةندى َئيمة وةكو كورد بة َ‬ ‫حكومةتى ناوةندى دةكات‪ ،‬بةآلم ئةطةر بووة‬ ‫ثةيوةندى شةخسى و حيزبى ئةو بينايةى‬ ‫نةتةوة دة ِروخآ»‪.‬‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪33‬‬


‫قةيران��ى سيس��تم ن��ةك بنبةس��تى ديالؤط‬ ‫شوان هةورامى‬ ‫َثيش راثة ِرينى ‪ 17‬ى شوبات توو ِرةيي َ‬ ‫خةلكى‬ ‫كوردستان لة ضةندين خؤثيشاندان و كةمثيني‬ ‫نا ِرةزاييدا بةرجةستة بوو بوو‪ ،‬بةآلم ئةم‬ ‫راثة ِرينة هةم لة ئاستى ناوخؤو هةم لة ئاستى‬ ‫ناوضةكةو جيهاندا َثيطةيشتووةو بوةتة َ‬ ‫خالَيكى‬ ‫وةرضةرخانى ط��ةورةو ستراتيذيي كة دوو‬ ‫بةئاستيك ئةو‬ ‫قؤناغ لة يةكتر جيا دةكاتةوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫مةحالة َ‬ ‫دياردةية طةورةو بةرضاوة كة َ‬ ‫هةلويَست‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلي كوردةواريي بطة ِريَتةوة‬ ‫و ديدي تاكو‬ ‫بؤ ئةو ئاستةى َثيش ‪17‬ى شوبات و ئاماذةو‬ ‫طوزارشتةكانى ‪.‬‬ ‫هةريةكة لة دةسةآلت لة اليةك و شةقام و‬ ‫ئؤثؤزيسيؤن لة اليةكى تر دوو بؤضوون و ديدي‬ ‫جياوازيان هةية بؤ ئةم قةيرانة‪ ،‬كة بةكورتيي‬ ‫اليةنةكانى دةسةآلت َثييان واية بةرانبةريان‬

‫بيانوويان َثيدةطرن و لةطةمةو لةمثةرةكانى‬ ‫دةس��ةآلت َتيناطةن و بؤ ضارةسةركردنيان‬ ‫ديالؤط رةتدةكةنةوة‪ ،‬لة بةرانبةريشدا شةقام و‬ ‫ئؤثؤزيسيؤن ب ِروايان واية َكيشةكة َ‬ ‫قوولترة لةوةو‬ ‫ببيتة‬ ‫دةسةآلت نايةويَت هةريَمى كوردستان َ‬ ‫َميكى قانونمةندو ديموكرات و ثاريَزةري‬ ‫هةري َ‬ ‫مافةكانى مرؤظ‪ ،‬واتة ئةوان نايانةويَت هةريَم‬ ‫بةثيي‬ ‫ببيتة خاوةنى‬ ‫حكومةتيكى دامةزراوةيي َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةو َثيوةرة َني َ‬ ‫ودةولةتيانةى كةحكومةتة ئازادو‬ ‫ديموكراتةكان لةسةرى دة ِرؤن‪َ ،‬‬ ‫هةول دةدةين‬ ‫بةكورتى شيكارو خويَندنةوةيةك بؤ ئةو دوو‬ ‫بؤضوونة بكةين‪.‬‬ ‫ديالؤط بؤ ديالؤط‬ ‫بابةتيك‬ ‫هةر‬ ‫ديالؤطيك بؤ هةر مةبةست و َ‬ ‫َ‬ ‫بكريَت بةبآ هةبوونى كارنامةو بةرنامة‬ ‫ئةستةمة بطاتة ئةنجام‪ ،‬لةماوةى دوو دةيةى‬ ‫راب���ردوودا بةدةيان ديالؤكى دوو اليةنةو‬

‫هةريي كوردستان‬ ‫ناِرةزايي خةلَك لةسيستةمي حوكمِراني مَ‬

‫‪34‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫ضةند اليةنةى بةناو ستراتيذيي كراوة لةسةر‬ ‫بارودؤخى كوردستان كراوة‪ ،‬بةآلم ئةوةى‬ ‫جيطةى سةرنجة تةنها لةدوو َ‬ ‫حالةتدا‬ ‫كة َ‬ ‫كاتيك‬ ‫ديالؤطةكان طةيشتوونةتة ئةنجام‪َ ،‬‬ ‫زلهيزيَك لةثشت ئةو‬ ‫وآلتيكى ناوضةكة يا َ‬ ‫َ‬ ‫بووبيت‪ ،‬يان بةرذةوةندي مادديي‬ ‫ديالؤطانةوة‬ ‫َ‬ ‫كاتيك‬ ‫ريَكى خستبن‪ ،‬جطة لةو دوو جؤرة هيض َ‬ ‫ديالؤطيكى‬ ‫بةرذةوةنديية طشتيية نةتةوةييةكان‬ ‫َ‬ ‫لةنيوان‬ ‫كوردي نةطةياندوةتة ئةنجام‪ ،‬بةتايبةتى َ‬ ‫ئةو دوو ثارتةى دةسةآلتدا‪َ .‬ئيستا ئؤثؤزيسيؤن و‬ ‫شةقام كارنامةى خؤيان راطةياندووة‪ ،‬ماوةيةكى‬ ‫زؤريش بةسةر ئةو راطةياندنةياندا رابورد‪،‬‬ ‫دةسةآلت ويستي اليةنةكانى ئؤثؤزيسيؤن‬ ‫لةيةك بترازيَنآ‪ ،‬ئةوةى بؤ نةكراو وةآلميشي‬ ‫نةدايةوة‪ ،‬نةك هةر ئةوةش َ‬ ‫لةشكركيشي‬ ‫بةلكو‬ ‫َ‬ ‫سةربازيشي كردنة سةر‪ ،‬كةضي لة هةمان كاتدا‬ ‫دةسةآلت داواى ئةوة دةكات با هةموو اليةك‬

‫فؤتؤ‪ :‬ئينتةرنيَت‬


‫لةسةر َميزى ديالؤط كؤببنةوة!! كةديارة‬ ‫شيوةية ناطاتة ئةنجام‪ ،‬ضونكة‪:‬‬ ‫ديالؤكى لةو َ‬ ‫‪ – 1‬كاتآ دةسةآلت وةآلمى داواكارييةكانى‬ ‫هيرشيان دةكاتة‬ ‫شةقام و ئؤثؤزيسيؤن ناداتةوةو َ‬ ‫بةكارهينان و َزالكردنى لؤذيكى‬ ‫سةر‪ ،‬ئةمة‬ ‫َ‬ ‫هيزى لؤذيكدا‪ ،‬ئةمةش زياتر لة‬ ‫بةسةر‬ ‫هيزة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َنيوان دوو بةرةى لةيةك جياو بةيةك دووذمندا‬ ‫هيزى‬ ‫باوة‪ ،‬كة بؤ طوشار خستنة سةر بةرانبةر َ‬ ‫دةهينريَت هةتا لةسةر َميزى‬ ‫سةربازيي بةكار َ‬ ‫طفتوطؤ بةرانبةر ملكةضي مةرجةكانى خؤي‬ ‫بكات‪ ،‬كة بؤ ئةم َ‬ ‫حالةتةى كوردستان نةك هةر‬ ‫لة ِرووى ئةخالقيةوة كاريَكى زؤر ناشايستةو‬ ‫ناكوردانةية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو نةخويَندنةوةى ذيرانةى‬ ‫ئيرادةى الوانى ئةم وآلتةية كة عةزميان‬ ‫جةزم كردوة بؤ طؤ ِرانكاريي و ئةطةر بةعس لة‬ ‫هةشتاكاندا بة ئةنفال و كيمياويي نةيتوانيبآ‬ ‫ئةوة بكات ئايا حكومةتى هةريَم بةم َ‬ ‫حالةيةوة‬ ‫دةتوانيت بيكات؟!‬ ‫َ‬ ‫‪ – 2‬ئةطةر دةسةآلت كارنامةيةكي هةبوو‬ ‫بؤ ضاكسازيي و ديالؤط بؤضي َثيشكةشي‬ ‫ببيتة‬ ‫شةقام و ئؤثؤزيسيؤنى نةكرد‪ ،‬هةتا َ‬ ‫بنةماى ئةو طفتوطؤية؟ ئايا دةكرآ داواكاريي‬ ‫هيرشة‬ ‫جةماوةرو ئؤثؤزيسيؤن رةتبكريَتةوةو ئةو َ‬ ‫سةربازييةش بكريَتة سةريان و بةبآ هةبوونى‬ ‫كارنامةو بةرنامةيةكى روون ديالؤط بكريَت؟‬ ‫ئةو جؤرة طفتوطؤية ديالؤطى كة ِر و الآلنةو هةر‬ ‫بؤ كات كوشتنةو ديالؤط لة َثيناوى ضارةسةردا‬ ‫نية َ‬ ‫بةلكو ديالؤط بؤ ديالؤطة!!‬ ‫َ‬ ‫ةتيكدا بةكردةوة دةسةآلت‬ ‫‪ – 3‬لةوةها حال َ‬ ‫بزانيت طوآ لة‬ ‫ئةوة بة شكست و عةيبة َ‬ ‫داخوازييةكانى شةقام بطريَت و ئةوان بة داشي‬ ‫بزانيت و ئؤثؤزيسيؤنيش بة‬ ‫دامةى ئؤثؤزيسيؤن َ‬ ‫َ‬ ‫َتيكدةرو خائين بة تةجروبةى كوردستان لةقةلةم‬ ‫بدات‪ ،‬ئةمة تةنهاو تةنها لة َثيناوى ئةوةداية‬ ‫كة دةسةآلت نايةويَت ضاكسازيي بكات و‬ ‫شيوةيةش‬ ‫بةرزكردنةوةى هةر‬ ‫دروشميكى لةو َ‬ ‫َ‬ ‫دةزانيت‪ ،‬ئيتر كامةية‬ ‫بة مةترسيي بؤ سةر خؤي َ‬ ‫ئةو سؤزو َ‬ ‫بةلَينانةى كة بؤ ضاكسازيي دةيدةن‬ ‫جيبةجآ كردنى ئةو‬ ‫ئةجينداو كاتى َ‬ ‫و بؤضي َ‬ ‫َ‬ ‫ضاكسازيانة بة خةلكى كوردستان نادةن‪.‬‬ ‫قةيرانى هةريَم لة سيستمداية‬ ‫يةكيتى و ثارتى‬ ‫ئةم جؤرة سيستمةى كة َ‬ ‫لة كوردستاندا ثةي ِرةوى دةكةن و ناويان َلى‬ ‫َنيكى دونيادا‬ ‫ناوة ديموكراسي‪ ،‬لةهيض شوي َ‬ ‫لةم مؤديَلة دةست ناكةويَت‪ ،‬هةرضةندة‬

‫لةضةند َ‬ ‫سالي رابردوودا ثةراويَزيَكى لةرزؤك‬ ‫بؤ ئازاديي لةم هةريَمةدا هةبووة ‪ ،‬بةآلم‬ ‫سيستمى حوكم ِرانيي ئةم هةريَمة لة فؤرم و‬ ‫شيوةيدا هةمان سيستمى طشتطيرو تؤتاليتارو‬ ‫َ‬ ‫ئيستيبداديي ناوضةكة بووةو ئةو دوو حيزبة‬ ‫شطي ِرييةوة ريَطةيان‬ ‫بةهؤي شةرعيةتى شؤ ِر َ‬ ‫نةداوة شةرعيةتى ديموكراسيي ودةستووريي لة‬ ‫ببيت‪.‬‬ ‫هةريَمةكةدا درووست َ‬ ‫لةم هةريَمةدا ئةم دوو ثارتة وةكو ثارتة‬ ‫سةركردةكانى وآلتانى عةرةبي دةستيان طرتووة‬ ‫بةسةر هةموو جومطةكانى ذيانى سياسي و‬ ‫كؤمةآليةتى و ئابووريي هةريَمةكةدا‪ ،‬لةماوةى‬ ‫سالي راب��ردوودا بةهؤي َتي َ‬ ‫بيست َ‬ ‫كةلكردنى‬ ‫سيستميكى‬ ‫حيزب و حكومةتةوة نةتوانراوة‬ ‫َ‬ ‫دام��ةزراوةي��ي و ياسايي لة هةريَمةكةدا‬ ‫دامةزريَت‪ .‬سةرة ِراى ئةوةى ئةم دوو حيزبة‬ ‫هيزى َثيشمةرطةدا‬ ‫هةميشة طؤرانيان بة باآلى َ‬ ‫هيزة هةر بة‬ ‫وتوة‪ ،‬بةآلم هةتا َئيستاش ئةو َ‬

‫واوةيال بؤ حكومةتَيك‬ ‫ثشتى لة ثشتيوانيي‬ ‫طةلةكةى خالَي بَيت!!‬ ‫ميليشيايي ماوةتةوةو لةم جؤرة قةيرانانةدا‬ ‫بؤ سةركوتكردنى بةرانبةرةكانيان بةكاريان‬ ‫دةهينن‪ .‬لةماوةى نؤزدة َ‬ ‫سالي رابردوودا ثارلةمانى‬ ‫َ‬ ‫ثارلةمانيكى مردوو بووةو هةميشة‬ ‫كوردستان‬ ‫َ‬ ‫ئيمالكانى مةكتةبي سياسي ئةو دوو حيزبةى‬ ‫كردووةتة ياساو ديارة ياسايةك حيزب بؤ خؤي‬ ‫بنووسيت دةبآ ضؤن ياسايةك َبيت؟ هةر لةو‬ ‫َ‬ ‫ماوةيةدا ئةم دوو ثارتة نةك َ‬ ‫هةوليان نةداوة‬ ‫بؤ جياكردنةوةى دةسةآلتةكان و طة ِراندنةوةى‬ ‫سةروةريي بؤ ياسا‪َ ،‬‬ ‫بةلكو دةزطاى دادوةريش‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئؤرطانيكى حيزبيي مامةلةى لةطةلدا‬ ‫هةر وةكو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كراوة‪ ،‬هةر بؤية سةرة ِراي ئةم هةموو طةندةلي‬ ‫كةسيك بدريَتة دادطاو سزا‬ ‫و راوة ِرووتة نةبينرا َ‬ ‫شيل‬ ‫بدريَت‪ ،‬ئةم هةريَمةو ياساكانى بةردةوام َثي َ‬ ‫دةكريَن و َئيمة هةر نازانين داواكاري طشتى‬ ‫كاري ضيةو ضاوديَريي ضيي دةكات؟‬ ‫ثرسياريَكى ترى طرنط هةية كة زؤر جار‬ ‫اليةنطرانى دةسةآلت لةناو جةماوةردا دةيكةن‬

‫و برةوى ثآ دةدةن‪ ،‬ئةويش ئةوةية كة هةر‬ ‫طروثيكى تريش َبيتة سةر كورسي‬ ‫اليةن و‬ ‫َ‬ ‫نابيت‪ ،‬طرةنتى ضية‬ ‫دةسةآلت لةمان ضاكتر َ‬ ‫كة ئةم اليةنانةى ئؤثؤزيسيؤنيش طةندةأل‬ ‫نابن؟ طةرضي ئةم ثرسيارة قسةيةكى حةقة‪،‬‬ ‫بةآلم بؤ ثشتيواني لة بةتاأل دةوتريَت‪ ،‬بةآلم‬ ‫ثرسياريَكى زؤر طرنطة‪ ،‬وةآلمةكةشي ئةوةية‬ ‫ثارتطةليكى تريش بةم‬ ‫راستة هةر اليةن و‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى و‬ ‫شيوازو ميكانيزمانةى كة َئيستا َ‬ ‫َ‬ ‫دةهينن َبينة سةر كورسي‬ ‫ثارتى بةكاريان َ‬ ‫دةسةآلت هةروةكو ئةوان طةندةأل دةبن و‬ ‫لة ِرآ و َ‬ ‫بةلَينةكان الدةدةن‪ ،‬جا ئةوةى كة‬ ‫َثيوةرو ريَطر َبيت بؤ دةسةآلت بة دامةزراوةيي‬ ‫و سيستم كردنى ديموكراسيانةى دةسةآلتة كة‬ ‫َ‬ ‫طةندةليي‬ ‫ئيتر ريَطة لةبةردةمى ئيستيبداد و‬ ‫بةكارهينانى دةسةآلت دةطريَت و‬ ‫و خراث‬ ‫َ‬ ‫جاريَكى تر لةم مؤديلةى َئيستاى دةسةآلت‬ ‫نابيتةوة‪ ،‬ضونكة لةو َ‬ ‫حالةتةدا ثارلةمان‬ ‫دروست َ‬ ‫جيبةجآ كردنى كارنامةى‬ ‫ضاوديَريي رؤذانةى َ‬ ‫حكومةت دةك��ات و دةزط��اى دادوةري��ش‬ ‫ضاوديَريي وردى جيبةجآ كردنى ياساكان‬ ‫ضيتةوةو سوثاو‬ ‫دةثي َ‬ ‫الدانيك َ‬ ‫دةكات و لة هةر َ‬ ‫هيزى دامةزراوةين و ئةطةر‬ ‫هيزى ضةكداريش َ‬ ‫َ‬ ‫اليةنيك‬ ‫ياسا دةسةآلتى لة حكومةت و‬ ‫َ‬ ‫وةرطرتةوة ئيتر ئةوان ملكةضي ياسان و وةكو‬ ‫َئيستا نابنة ميليشياى حيزب‪.‬‬ ‫َ‬ ‫كؤي ئةو نادادثةروةريي و طةندةليةى كة‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةى كوردةواريدا‬ ‫حاكمة بةسةر ذيانى‬ ‫نا ِرةزايي و توو ِرةيي َ‬ ‫ئاستيك‬ ‫خةلكى طةياندوةتة َ‬ ‫كة رابثة ِرن‪ ،‬ئةو راثة ِرينة هةروةكو ئةو هؤكارة‬ ‫ناهةموارانةى ناوخؤي هةية‪ ،‬كةشوهةواى‬ ‫َ‬ ‫رامالينى ديكتاتؤرانى خؤرهةآلتى ناوة ِراستيش‬ ‫َ‬ ‫دومةلةى طةياندوةتة تةقينةوةو ئةستةمة‬ ‫ئةو‬ ‫بة لوولةى تانك و تؤث ئةو دةنطة سةركوت‬ ‫بكريَت‪ ،‬ئةطةر ئينطليز نةيتوانيبآ لة رؤذي‬ ‫شةشي ئةيلولي ‪ 1930‬دا بة مةترةلؤز بةردةركى‬ ‫سليمانى بة َ‬ ‫خةلكى ضؤأل بكات و‬ ‫سةراى َ‬ ‫َ‬ ‫خةلكى كوردستان بة خويَنى خؤيان كوورةى‬ ‫َ‬ ‫شتبيتةوة‪َ ،‬ئيستا‬ ‫هي َ‬ ‫شؤ ِرشيان بة كلثةسةندوويي َ‬ ‫َ‬ ‫لةم هةلومةرجةدا كة سةراي ئازاديي لة دلى‬ ‫ئةوينيكى تري‬ ‫هةر الويَكى ئةم وآلتةدا ئاطري َ‬ ‫كردبيتةوة‪ ،‬ئيتر تؤث و‬ ‫بؤ‬ ‫كوردستانيكى ئازاد َ‬ ‫َ‬ ‫تانط ضارةسةر نابن و ديواري بآ متمانةيي لة‬ ‫دةبيت‪،‬‬ ‫َنيوان جةماوةرو دةسةآلتدا ئةستوورتر َ‬ ‫حكومةتيك ثشتى لة ثشتيوانيي‬ ‫واوةيال بؤ‬ ‫َ‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪35‬‬


‫طةلةكةى َ‬ ‫خالي َبيت!!‬ ‫ضارةسةر ضية ؟‬ ‫مةخابن ئةوةى كة دةبينريَت ئيرادةى‬ ‫ضاكسازيي لة بةرنامةى ئةو دوو حيزبةى‬ ‫دةسةآلتدانية‪ ،‬ئةطينا ضارةسةر زؤر ئاسانةو لة‬ ‫ماوةيةكى زؤر كورتدا كوردستان دةبوة خاوةنى‬ ‫سيستميكى َثيشكةوتووى قانوونمةندي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دامةزراوةيي كة دؤستى دلخؤش و ناحةزيشي‬ ‫َبيهيوا دةكرد‪.‬‬ ‫يةكيتى ئيرادةى ضاكسازييان‬ ‫ئةطةر ثارتى و َ‬ ‫هةبواية زؤر ئاسان بوو بةم هةنطاوانةى خوارةوة‬ ‫بطةينة سةرةتايةكى باش بؤ ضارةسةريَكى‬ ‫ريشةيي‪ ،‬كة تيايدا بةرذةوةنديية نةتةوةييةكان‬ ‫دةكرانة َثيوةرو هةموو طةلي كورستانيش هةر‬ ‫يةكةو بة قةبارةو تواناي خؤيةوةو بة هةبوونى‬ ‫مافي راستةقينةى هاوآلتيي بوونةوة دةيتوانى‬ ‫خزمةت بة َ‬ ‫ببيتة‬ ‫كؤمةلطةى كوردةواريي بكات و َ‬ ‫بةدةستهينانى مافي‬ ‫سةرةتايةكى طونجاو بؤ‬ ‫َ‬ ‫ضارةنووسي راستةقينة بة سةربةخؤيشةوة‪:‬‬ ‫‪ – 1‬لةسةر بنةمايةكى روون ديالؤط دةست‬ ‫حكومةتيكى نيشتمانيي يةكطرتوو‬ ‫ثآ بكريَت و‬ ‫َ‬ ‫دابمةزريَت بؤ ماوةيةكى دياري كراو كة ئةم‬ ‫كارانة بكات‪:‬‬ ‫أ – جياكردنةوةى هةموو جومطةكانى‬ ‫حكومةت لة دةسةآلت و هةذموونى حيزبةكان‪،‬‬ ‫بؤ ئةوةى حيزب حيزبايةتى خؤي بكات و‬ ‫حكومةتيش حكومةتداري خؤي بكات ‪.‬‬ ‫ب – طة ِراندنةوةى داهات و دارايي بؤ ذيَر‬ ‫دةسةآلتى حكومةت و دياريي كردنى بوجة بؤ‬ ‫حيزبةكان‪.‬‬ ‫ج – طة ِراندنةوةى سةرةوةريي بؤ دةزطاى‬ ‫دادوةريي كوردستان و طة ِراندنةوةى سةروةريي‬ ‫تةواو بؤ داواكارى طشتى و دةزطاى دادوةريي‬ ‫بةطشتيي‪.‬‬ ‫هيزة ضةكدارةكان‬ ‫د – طة ِراندنةوةى هةموو َ‬ ‫بؤ ذيَر دةسةآلتى حكومةت و دوور خستنةوةى‬ ‫دةستى حيزب تيايدا‪ ،‬ئةويش بة قةدةغةكردنى‬ ‫هيزة ضةكدارةكانداو‬ ‫ريَكخستنى حيزب لةناو َ‬ ‫مامةلة كردن لةطةأل ئةو َ‬ ‫بة توونديي َ‬ ‫حالةتةدا‪،‬‬ ‫هةروةها وةكو ضارةسةريَكى ئةم قؤناغة‬ ‫ئينتيقاليةى كة طةلةكةمانى َثيدا َتيدةثة ِريَت‬ ‫هيزانة لة يةكةم َ‬ ‫هةلبذاردنى ثةرلةمانيدا‬ ‫ئةو َ‬ ‫بةشداريي نةكةن‪ ،‬بؤ ئةوةى نةبنة اليةنطر بؤ‬ ‫اليةك لة دذي اليةكى ترو ئةوان لةم قؤناغةدا‬ ‫بةرذةوةنديية باآلكانى كوردستان رةضاو بكةن‬

‫‪36‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫بؤ بة دامةزراوةيي بوون‪.‬‬ ‫‪َ – 2‬ثيكهاتةى حيزبيي لة دةزطاى دادوةريي‬ ‫َ‬ ‫وةشينريَتةوة‪ ،‬بة تايبةتي‬ ‫كوردستاندا‬ ‫هةل َ‬ ‫ئةنجومةنى باآلى دادوةري��ي و َثيكهاتةى‬ ‫مةحكةمةى تةميزي كوردستان‪.‬‬ ‫‪ –3‬لةو ديالؤطةدا ياسايةكى كاتيي بؤ‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردن بنوسرآ و لة اليةن دةزطاى‬ ‫دادوةري��ي��ةوة ثةسةند بكرآ و ه��ةر ئةو‬ ‫دةس��ةآلت��ةش ب��ؤ خ��ؤي سةرثةرشتيي‬ ‫َ‬ ‫بذاردنيكى طشتيي ثارلةماني بكات‪ ،‬بة‬ ‫هةل َ‬ ‫تايبةتى َثيويستة لةسةر ئاماري دانيشتوانى‬ ‫كوردستان َلي َ‬ ‫كؤلينةوةيةكى ورد َثيشكةش‬ ‫بكريَت كة َثيشوةخت ريَطة ل��ةو جؤرة‬ ‫ساختةكاريية بطيريَت كة ئاماري َ‬ ‫خةيالي بدريَتة‬ ‫ويَستطةكان‪.‬‬ ‫‪ – 4‬دةبآ ئةو حكومةتة بؤ راثة ِراندنى ئةو‬ ‫نةخشةى ريَطاية كار بكات كة لة ديالؤطى‬ ‫نيشتمانيدا برياريان لةسةر دراوةو بؤ راثة ِراندنى‬

‫ثارلةمانةكةي ئَيمة‬ ‫ئيمالكاني مةكتةبي‬ ‫سياسي حزبةكانيان‬ ‫دةكةنة ياسا‬ ‫كارةكان َبيت و لة ماوةى دياريكراودا هةموو‬ ‫ئامادةكارييةكان بكات بؤ َ‬ ‫هةلبذاردنةكة‪ ،‬كة لة‬ ‫نةبيت‪.‬‬ ‫شةش مانط كةمترو لة نؤ مانط زياتر َ‬ ‫لةوةها َ‬ ‫ةتيكدا هيوا زؤر زؤرة كة‬ ‫حال َ‬ ‫طةلةكةمان لةم قةيران و دووبةرةكية رزطاريي‬ ‫ببيت كة َئيستا َتيي كةوتووة‪ ،‬ئةطةر ئةمة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بكريَت ت��ةواوي تةجروبةكة لة هةلديَران‬ ‫دةبيت‪ ،‬ئةطةر ئةمةش‬ ‫و رووخ��ان رزط��اري َ‬ ‫نةكريَت ئةوا كوردستان بةرةو ئاسؤيةكى‬ ‫دةنيت‪.‬‬ ‫تاريك و ثاشة ِرؤذيَكى ناديار هةنطاو َ‬ ‫دةسةآلت بؤضي دذايةتى بةسيستم بوون‬ ‫دةكات ؟!‬ ‫هةموو ئةو خاآلنةى س��ةرةوة هؤكارن‬ ‫بؤ ئ��ةوةى حيزبةكانى دةس��ةآلت ريَطربن‬ ‫لةبةردةمى بة سيستةم بوونى هةريَمى‬ ‫َ‬ ‫كوردستاندا‪ ،‬ضونكة ئةو َتي َ‬ ‫طةندةليي و‬ ‫كةلى‬ ‫ناشةفاف بوونة مايةى دةسةآلتى بةردةوام و‬ ‫َ‬ ‫كؤنترؤل كردنى‬ ‫دةسكةوتنى سامانى زةبةالح و‬

‫بازاري ئابووريي كوردستانة‪ ،‬جطة لة طريَبةستة‬ ‫سامانيكى َ‬ ‫خةيالييان‬ ‫نةوتيى و طازييةكان كة‬ ‫َ‬ ‫بؤ بةرثرسانى ئةو ثارتانةى دةسةآلت دروست‬ ‫كردووة‪.‬‬ ‫هيزة ضةكدارةكان بطة ِريَنةوة ذيَر‬ ‫ئةطةر َ‬ ‫ركيفي حكومةت و لة َثيناسةى ميليشيايي‬ ‫َ‬ ‫ببيت‪ ،‬ئةو كاتة هةم مووضةيان باش‬ ‫رزطاريان َ‬ ‫سيبةر كة بة‬ ‫دةبيت و هةم ئةو موضانةى ذيَر َ‬ ‫َ‬ ‫ناوى ئةوانةوة بة َ‬ ‫خةيالي دةدريَتة بةرثرسةكان‬ ‫دةطة ِريَتةوة بؤ خزمةتى ئةوان‪ ،‬يان ثلةو ثايةو‬ ‫بةثيي ياساو‬ ‫بذيَويان لة اليةن حكومةتةوة َ‬ ‫ناتوانيت‬ ‫ريَنماييةكان ثآ دةدريَت و حيزب‬ ‫َ‬ ‫بةثيي ثلةى حيزبيي ئةو ثالنة دابةش بكات‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةوةها َ‬ ‫هيزى‬ ‫هيزانة بزانن َ‬ ‫ةتيكدا كة ئةو َ‬ ‫حال َ‬ ‫ثاريَزةرى كوردستانن‪ ،‬هةستى نةتةوةييان‬ ‫ناتوانيت بة َثيي‬ ‫بؤ دةطة ِريَتةوةو ئيتر حيزب‬ ‫َ‬ ‫بهي َنيت‪ ،‬ئةمة وا‬ ‫ئينتيماى حيزبيي بةكاريان َ‬ ‫هيزانة ببنة‬ ‫دةكات لة ماوةيةكى كورتدا ئةو َ‬ ‫هيزى راستةقينةى كوردستان‪ ،‬ئيتر لةكاتى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةكانيشدا ئةوان دةبنة ثاريَزةرى‬ ‫ئةزمونةكة نةك ثاريَزةرى بةرذةوةنديي حيزب‬ ‫‪ .‬لةو كاتةدا ئيتر ضاوى ئةوان رووى لة ناحةزانى‬ ‫شيوةيةك هاوآلتيانى‬ ‫كوردستانةو بةهيض َ‬ ‫هةريَمةكة بة ضاوى دووذمنةوة سةير ناكةن‬ ‫دةبيت و ئةزمونيش‬ ‫هيزى ئةزمون َ‬ ‫و ئةو َ‬ ‫شةرعيةت لة طةلةوة وةردةطريَت‪.‬‬ ‫لةم َ‬ ‫حالةتةدا كة حيزب‪ ،‬حيزبايةتى خؤي‬ ‫دةكات و طةل شةرعيةتى ضوونة سةر كورسي‬ ‫دةسةآلتى دةداتآ‪ ،‬ئةم دوو حيزبة سياسيةى‬ ‫كوردستان قةبارةى راستةقينةى خؤيان‬ ‫قؤناغيكدا لة دةسةآلت‬ ‫وةردةطرن و لةوانةية لة َ‬ ‫دةربضن‪ ،‬بةآلم ئةو دةرضوونة هةريَمةكة‬ ‫َميكى ديموكراسي و دامةزراوةيي‬ ‫دةكاتة هةري َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةى‬ ‫و تيايدا بةرذةوةنديية طشتيةكانى‬ ‫كوردةواريي و ئةزموونةكةى َثيش هةموو‬ ‫بةرذةوةنديية تاكى و حيزبيةكان دةكةون‪ .‬كة‬ ‫مةخابن ثةروةردةى حيزبي و فيكريي ثارتى و‬ ‫يةكيتى هةتا نوسينى ئةم وتارةش ئةم قسانةى‬ ‫َ‬ ‫ثآ هةرس ناكريَت‪ ،‬هةر بؤية وةآلمى درووشمى‬ ‫هينانى تؤث‬ ‫« بة ئاشتيي بة ئاشتيي « بة طوللةو َ‬ ‫و تانك دةداتةوة‪ ،‬هةروةها سةرؤكى دةسةآلتى‬ ‫ياسادانانيش وةآلمى نا ِرةزايي ثةرلةمانتارانى‬ ‫ئؤثؤزيسيؤن بة زاراوةى بازا ِريي « حةسير‬ ‫حورمةتيك بؤ ريَزو‬ ‫مةيدان « دةدات��ةوةو‬ ‫َ‬ ‫ناهيَلَيتةوة!!‬ ‫حورمةتى ياسا َ‬


‫رؤذه����ةآلت����ى ن����اوةراس����ت ‪+‬ه���ةريمَ ���ي‬ ‫ك��وردس��ت��ان ل��ـ��ةب��ةردةم قؤناغ َيكى نو َيدا‬ ‫هاورآ توانا‬ ‫دميكة ئةم ناوضةية داب�� ِراوة ل���ة ِرةو ِرةوةى‬ ‫َ‬ ‫ئافراندنةكانى َميذووى بةشةريةت‪ ،‬ئةوةى‬ ‫ئةطوزةرآ لةم ناوضةية بةناوى ذيانةوة هةرطيز‬ ‫ذيان نية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو ذينة بةئيزافةى دةيان كةم و‬ ‫كو ِريةوة كة ديارة(ذيان ) و (ذين ) دوو مةفهوومى‬ ‫تةواو جياوازن لةيةك‪ ،‬كة دةكرآ لة شويَنى‬ ‫تردا كارى لةسةر بكرآ(داب ِران بؤ؟ كامانةن‬ ‫ئةوتيؤريية زانستيانةى لةماوةى يةك سةدةى‬ ‫داهينراون؟ كام ئيبداعى تةكنةلؤجى‬ ‫رابردوودا َ‬ ‫زادةى ئةو ه��ةزاران زانكؤيةى رؤذهةآلتى‬ ‫ناوةراستة؟ كام ريَبازى ئةدةبآ كام شانؤنامةى‬ ‫جيهانى ئةمرؤ زادةى َ‬ ‫عةقل و ئةديبانى ئةم ناو‬ ‫ضةية؟ لةئاستى سياسيا‪ ،‬هةيمةنةى كام َ‬ ‫دةولةت‬ ‫و كام طةل تةحةكووم بة سياسةتى دةوليا دةكات‪،‬‬ ‫كام حوكومةت و َ‬ ‫دةولةتة وةك لةناوخؤ ئاز او‬ ‫ديكتاتؤر بة رؤذئاوا و ئةمريكا بضوكترين وشة‬ ‫لةهةنبةرى دا َ‬ ‫ئةلَيت كة(ناية )؟ ئةم ناوضةى كة‬ ‫بةميزؤثؤتاميا بةناوبانطة و شويَنطةى َثيغةمبةرانة‬ ‫بةهيزةكانى‬ ‫و‬ ‫سةردةمانيك َثيشةنطى شارستانية َ‬ ‫َ‬ ‫جيهان بووة ئةم ِرؤ ضى؟ ياساكانى حاموو ِرابى‬ ‫و هة ِرةمةكانى ميسرولة رةهنى سياسيةوة حوكم‬ ‫كردنى(‪ )13‬سةدةى خةالفةتةكانى ئيسالمى‬ ‫و فةتحى هةموو رؤذهةآلتى ناوةراست تا‬ ‫داهينانةكانى ئةم شارستانية ئيسالمية‬ ‫ئةندةلوس َ‬ ‫هةموو رؤذئاوا سةرسام ئةكات‪ ،‬بؤ هةرةسى َهيناو‬ ‫بؤئةبةد ب ِريارى داب ِرانى دا؟ يان نزيكتر لةماوةى‬ ‫سةربةخؤى َ‬ ‫دةولةتانى مؤديَرنى ئةم ناضةية كام‬ ‫بةرةوثيشةوة بردنى توانستةكانى‬ ‫هةنطاو نرا بؤ‬ ‫َ‬ ‫مرؤظى ئةم ناوضةية؟ ئةم ثرسيارانةوة و دةيان‬ ‫ئةهيَلين بؤخةياأل دانى خويَنةر‪،‬‬ ‫جي َ‬ ‫ثرسيارى تر َ‬ ‫بةآلم َئيمة طةرةكمانة لةريَطاى كةشفكردنى ئةم‬ ‫ئيقتيباسةى سةرةوة وةآلمى ضةند ثرسياريَكى‬ ‫سةرهةلداو بدةينةوة‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةليدا باسى‬ ‫ترى تازةى‬ ‫ئةم طؤ ِرانكاريانة بكةين كة ئةمرؤ بةتةواى‬ ‫فؤرمةلة بوون‪ ،‬ضةندان راطةياندن و دةزطا و‬ ‫بيرمةندى سياسى فكرى ئابورى بةخؤيةوة‬ ‫َنسانسيكى‬ ‫خةريك كردووة‪ ،‬دوورنية ئةم دؤخة ري‬ ‫َ‬

‫رؤذهةآلتيانة َبيت بة ميتافؤريَكى تايبةتةوة‬ ‫ببيتة مةيدانى كاركردنى دةيان دةزطاى‬ ‫لةمةودوا َ‬ ‫تويَذنةوةى زانستى!‪.‬‬ ‫ئةطةرضى ئةم قؤناغة تازةية تاوةكو َئيستا‬ ‫طوزارشتةكانى لةرووى سياسيةوة َتل َ‬ ‫خاوتلخة‪،‬‬ ‫ئوميدى بة كؤتا هاتنى ئةم دؤخة دؤطماو‬ ‫بةآلم َ‬ ‫ضةق بةستووة وةك مانطةشةو ِروونة‪ ،‬ئةطةر‬ ‫زةرةرة مرؤيةكانيش ضةندان قات بةرزبنةوة‬ ‫ه� َ‬ ‫�ةول دةدةي��ن لةريَطاى ئةو ريزبةنديةى‬ ‫خ��وارةوة‪ ،‬تيشك بخينة سةر ئةم باهؤزةى‬ ‫ناوضةكةى طرتؤتةوة!‬ ‫يةكةم‪ :‬شوناسى ئةم رووداوان��ة كامةية(‬ ‫شؤرشى طةنج) (راثةرين) (كودةتا)‪.‬‬ ‫دووةم‪ ( :‬غيابى ئايدؤلؤذياو كاريطةرى‬ ‫تةكنةلؤذيا‪َ ،‬‬ ‫رؤلى ثارتة ئؤثؤزيسيؤنةكان لةم‬

‫كوردستان لةرووى‬ ‫ئةنزميةى سياسى‬ ‫دةسةآلتةوة زؤر ِرةجعى‬ ‫ذية ديكتاتؤرةكان‬ ‫ترة لةِر مَ‬ ‫رووداوان��ة) ئةم رووداوان��ة بةكام فاكتةر كارى‬ ‫طةرن‪( ،‬زاتى ياخود دةركى)‪.‬‬ ‫ئ��ةم روداوان����ة لةكوآ و ب��ةرةوك��وآ؟‬ ‫َ‬ ‫هةولدةدةين دؤخى سياسى هةريَميش وةك‬ ‫روكةش تيماركةين‪ ،‬بؤ كةشف كردنى ئةم‬ ‫ثرسيارانة َ‬ ‫هةولدةدةين سؤسؤلؤطانة هةموو ئةم‬ ‫ثرسيارانة وةك كؤتةر بخينة سةرئاو‪ ،‬بةآلم‬ ‫سةرةتا َثيويستة َتيبينيةكى كورت تؤماركةين‬ ‫كؤنسثيتى (رووداوة)‬ ‫بةكارهينانى‬ ‫ئةويش‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةبةكارهينانى رووداو هةرواسادةنية‬ ‫مةبةست‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةلكو‪ ،‬رووداو‪ ،‬بةمانة فكريةكةى وةك (ماكس‬ ‫َظيبةر ) َ‬ ‫ئةل َى بريتية لةم دابرانةى كؤن لة نوآ‬ ‫َ‬ ‫شووناسيكى‬ ‫دابرانيك ناتوانرآ هةلطرةى‬ ‫َ‬ ‫هيض َ‬ ‫فكرى َبيت ئةطةر داب ِرانى دووقؤناغى تةواو‬

‫بةكارهينانى ئةم‬ ‫جياوازنةبيت بؤية‬ ‫لةيةك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دابيت بؤئةم‬ ‫كؤنسثيتة ئةشآ لةشويَنى خؤى َ‬ ‫َ‬ ‫قؤناغة تازةيةيى رؤذهةآلتى ناوةراستى طرتؤتةوة‬ ‫ئةمةش لةخؤش باو ِريمانةوةنية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو َئيمة‬ ‫لة مةيدانى واقعدا كار دةكةين‪ ،‬راستة ئةم‬ ‫رووداوان��ة لة رةهةنديَكى سياسيةوة خؤى‬ ‫رياليزة ئةكات‪ ،‬بةآلم َ‬ ‫بةثالنةريَكى مةعريفى‬ ‫كة ئيلهام لة طؤلؤباليزمةوة وةردةطرآ‪ ،‬هةرلةم‬ ‫طؤشةنيطايةوة لةزؤر شويَنى ئةم بابةتة ئةم‬ ‫بةكاردةهينين كة بآ مةبةست نية!‬ ‫كؤنسثيتة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َئيستاش باكةشفى يةكةم ثرسياربكةين (ئةم‬ ‫رووداوان��ة َ‬ ‫هةلطرى كام شووناسة)‪( ،‬شؤ ِرشى‬ ‫طةنج )؟ بؤ وةآلم دانةوةى ئةم ثرسيارة سةرة‬ ‫تا بابزانين ش��ؤرش بةواتاى ضى؟ لةديدى‬ ‫َ‬ ‫راديكالنةى‬ ‫بزاوتيكى‬ ‫ماركس وة شؤرش يانى َ‬ ‫دذة واقع‪ ،‬كة ئامانجى َ‬ ‫هةلتةكاندنى دؤخى باوة‬ ‫بةسةركردايةتى نوخبةيةكى سياسى هؤشيار‬ ‫وخاوةنى ئايدؤلؤذيايَكى تايةبةت‪ ،‬كة بةبؤضوونى‬ ‫ماركس ئ��ةوةى سةركردايةتى ئةم شؤرشة‬ ‫ئةكا ثرؤليتاراياية‪ ،‬كةدوا قؤناغى سؤشياليزمة و‬ ‫نيزاميكى بآ ضينايةتية‪ ،‬بؤية ئةم‬ ‫تةئسيسكردنى َ‬ ‫رووداوانةى رؤذهةآلتى ناوةراست هاوثةيوةست‬ ‫بةضةمكى شؤ ِرشةوة‪ ،‬ئةوةى غائيبة ماناكانى‬ ‫شؤ ِرشة بةمانا كالسيكيةكةى‪ ،‬شؤ ِرشى سثى ئةو‬ ‫ضةمكةى بؤئةم رووداوانةى بةكارديَت شؤ ِرشى‬ ‫طوزارشتيكى تازةية مةبةست لةو راثةرين و‬ ‫سثى‬ ‫َ‬ ‫بةشيوازيَكى سظيليانة‬ ‫طردبوونةوة عةفويانةى كة َ‬ ‫تةعبير لةئيرادةى راثةريوةكان ئةكات‪ ،‬دذى‬ ‫نيزامى سياسى كة ئةم ضةمكة تائةندازةيةك‬ ‫نزيكايةتى لةطةأل ئةم رووداوانةى ناوضةكة هةية‪،‬‬ ‫بةجياوازى شويَن‪ ،‬ضونكة بةبؤضونى من كوفريَكى‬ ‫زانستيمان كردوة‪َ ،‬ثيمان وابآ ئةوةى لة تونس‬ ‫روويدا هةمان شتة كةلةميسر روويدا‪ ،‬كةئةمةش‬ ‫راستة ئةم رووداوانة ئيالهام لةيةكةوة وةردةطرن‬ ‫َنيكى ث ِرمةجالتر ئةم رووداوةنة كاريان‬ ‫كة لةشوي َ‬ ‫لةسةر دةكةين‪ ،‬وةك ضؤن ناكرآ بة هةمان‬ ‫ضاويلكة كةشفى رووداوةكانى ليبياى قةزافى‬ ‫بكةين‪ ،‬يان ئةم دؤخةى كوردستان َ‬ ‫كةدلنيان‬ ‫هةموويان لة شويَنك يةك ئةطرنةوة‪ ،‬ئةويش‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪37‬‬


‫ثةيوةندى بة نيزامى ئةم حوكمة تؤتاليتارةوة‬ ‫هةية كة لةاليةن سياسيةكانى ئةم ناوضةية‬ ‫ئايكؤنيكى تربكةين‬ ‫مومارةسة ئةكرآ! باكةشفى‬ ‫َ‬ ‫(راثةرين)‪ ،‬ئةم دؤخةى ناوضة ئايا راثةرينة‬ ‫و راثةرينيش‪ ،‬ثةيوةنديةكى تةنطاوتةنطى‬ ‫بة عونسورةكانى شؤ ِرشةوة هةية‪ ،‬بؤنموونة‬ ‫راثةرينى بةهارى (‪َ )1991‬‬ ‫خةلكى كودستان‪،‬‬ ‫شيوازيك لةتةشويق كردنى َهيزةكانى‬ ‫زادةى َ‬ ‫شاخ بوو‪ ،‬واتا ئايكؤنى ريَكخراوى سياسى زةمينة‬ ‫سازبوو بؤراثةرينى َ‬ ‫خةلك!‬ ‫ضةمكيكى‬ ‫بابطة ِريَينةوة بؤ وةدةرخستنى‬ ‫َ‬ ‫ترى بةكارهاتوو‪ ،‬ئةوةيش( كودةتاية)‪ ،‬جاريَك‬ ‫دةبآ ئةو راستية هةرس كةين‪ ،‬كةهيض َهيزيَكى‬ ‫ناتوانيت كودةتا بكا بةسةر‬ ‫سياسى بةتةنيا‬ ‫َ‬ ‫نيزامى سياسى‪ ،‬ئةطةر موئةسةسةى سةربازى‬ ‫َ‬ ‫نةبيت‪ ،‬ضونكة ئةوة ئةفسةر‬ ‫لةذيَر‬ ‫كؤنترؤليدا َ‬

‫ثرسيارة َثيويستيمان بة شرؤظةى مووعادةالتى‬ ‫َنيو دةوآلتى ئةبآ‪ ،‬بةآلم بؤ ث ِرؤذةيةكى دى‬ ‫جيديََلين‪ ،‬كة ضؤن عةناسرى دةرةكى قةيرانةكانى‬ ‫َ‬ ‫نى!‬ ‫ئةخولقي‬ ‫رووداوانة‬ ‫ئةم‬ ‫ناوخؤدا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫غيابى ئايدؤلؤذيا وكاريطةرى تةكنةلؤذيا‬ ‫بةسةر ِرووداوةكانةوة بة بؤضوونى شرؤظةكارانى‬ ‫سياسى‪ ،‬ئةوةى ئةم رووداوان��ة جيا دةكاتةوة‬ ‫لة رووداوةك��ان��ى تر‪ ،‬غيابى ئايدؤلؤذياية و‬ ‫كارى طةرى تةنكنةلؤذياية‪ ،‬بآلو كرنةوةى‬ ‫َ‬ ‫طةندةلى سازشكار‪ ،‬ثةيوةندية ذيَر‬ ‫فةزيحاتةكانى‬ ‫بةذيَر بةذيَرةكانيان لةطةأل ئسرائيل‪ ،‬كة ئةوان‬ ‫بةخةتةريَكى طةوةرة باسيان ئةكرد لة سةرحسابى‬ ‫بآ دةنطكردنى هاوآلتيانيان لةالين (ويكليكس‬ ‫زةنطيطى وةئاطا َهينانةوةى طةالنى ناوضةكة‬ ‫وة) َ‬ ‫بوو دذى دةسةآلتداران‪ ،‬وةهةروةها كاريطةرى‬ ‫تؤ ِرى كؤمةآليةتى (فةيس بوك و تويتةر و يوو‬

‫خؤرهةآلتي ناوةِراست لةثيَش طؤِرانكارييةكان‬ ‫و دةرجةدارةكانى ناوسوثان‪ ،‬كةكودةتا بةسةر‬ ‫موئةسةساتى مةدةنيدا ئةكةن‪ ،‬بؤية ئةوةى لة‬ ‫ميسر روويدا تائةندازيةك ثةيوةندى بة كودةتاوة‬ ‫هةية‪ ،‬ضونكة بةئاشكرا سوثاى وآلت ثشطيرى‬ ‫لة خؤثيشاندانةكان كردو بوة هؤى سةركةوتنيان‬ ‫بةسةر ئةو نيزامة فاسدو ديكتاتؤرةى موبارك!‬ ‫فةحسيكى سادةى ئةم دةستةواذانةمان‬ ‫تاكو َئيرة‬ ‫َ‬ ‫بةشيوازيَكى ض ِر بةكارديَن بؤئةم‬ ‫كرد‪ ،‬كة زؤر َ‬ ‫رووداوان��ةى ناوضةكة‪َ ،‬ليرةدا ثرسياريَك ديَتة‬ ‫ئاراوة‪ ،‬ئاية َ‬ ‫ثالنة ِرةكانى ئةم رووداوانة (زاتين)‬ ‫يان دةرةكى؟ ئةطةرضى بؤ وةآلم دانةوةى ئةم‬

‫‪38‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫تيوب) ناكرآ لةبةرضاونةطرين لة ريَكخستنى طرد‬ ‫بوونةوةكان‪ ،‬سةربارى َ‬ ‫رؤلى ئةلجزيرةو عةرةبية‪،‬‬ ‫بةتايةبةت لةميسر وتونس‪ ،‬ديارة كة باس لة‬ ‫غيابى طوتارى ئايدؤلؤذى دةكةين‪ ،‬ئةمة ئةوة‬ ‫ناطةيةنيت كة َهيزة ئؤثؤزسيؤنةكان ض لةناويان‬ ‫َ‬ ‫ياخود لةمةنفا َ‬ ‫رؤليان نةبووبآ لة سةركةوتنى‬ ‫ئيرادةى خؤثيشاندةران‪ ،‬ضونكة ضةثةكان و‬ ‫بةشيوازيَكى‬ ‫نةهزةى ئيسالمى لةتونس توانيان َ‬ ‫َ‬ ‫هارمؤنى َتيكةأل بة خواست وئيرادةى خةلك‬ ‫ببن‪ ،‬بةآلم بةبؤضوونى زؤر لةضاوديَران قيادةى‬ ‫ئيخوان نةيتوانى ئةم ئةركة َميذوويية بةباشى‬

‫كارى لةسةربكات‪ ،‬ضونكة لةكاتى لوتكةى‬ ‫تو ِرةييةكانى َ‬ ‫خةلك ضووة دانوسانةوة لةطةأل‬ ‫دةسةآلت‪ ،‬ئةم كارةيشى بؤ ئايندةى ئةم ريَخراوة‬ ‫َ‬ ‫ةتيكى َنيطةتيظ ئةبآ! ئةوةى ثةيوةندى‬ ‫حال َ‬ ‫بةدؤخى سياسى هةريَمى كوردستانةوة هةية‬ ‫جاريَك َثيويست دةكات لةئاستى كؤمةآليةتى‬ ‫و ئؤثؤزيسيؤنى سياسى كارى لةسةر بكريَت‪،‬‬ ‫ضةسثاندنى ئةو ِراستية حاشا َ‬ ‫هةلنةطرةية كة‬ ‫كوردستان لةرووى ئةنزيمةى سياسى دةسةآلتةوة‬ ‫زؤر ِرةجعى ترة لة ِرذيَمةكانى ليبيا و تونس و‬ ‫ميسر و سوريا و يةمةن‪ ،‬ضونكة ئةم رذيَمانةى‬ ‫ناوضة ضةندة ديكتاتؤر بن‪ ،‬بةآلم كار بةو ياسايانة‬ ‫دةكةن كة طريَبةندى َنيوان َ‬ ‫خةلك و دةسةآلتة‪،‬‬ ‫يةكيتى تةواو لة‬ ‫بةآلم لة كوردستان ثارتى و َ‬ ‫قوناغى َثيش ثةيمانى كؤمةآليةتيدا مومارةسةى‬ ‫دةسةآلت دةكةن‪ ،‬ئةوان نةك ريَزلة دةستور و‬ ‫كارثيكراوةكانى ئةم هةريَمة ناطرن‪َ ،‬‬ ‫بةلكو‬ ‫ياسا َ‬ ‫َ‬ ‫خيلة سةرةتايانةن كةعورفيةن‬ ‫زؤر لةدواوةى ئةو َ‬ ‫ثابةندى هةنديَك ئةخالقياتى ئينسان نةبوون‬ ‫يةكيتى‬ ‫هةرطيز نةيان ئةبةزاند‪ ،‬كةضى ثارتى و َ‬ ‫وةك ئ��ةوةى ئةمانة داب�� ِراو نةك لةميلةت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكو لةهةموو بةشةريةت كار بؤ دريَذةدان‬ ‫بةو حوكمة نامرؤظانةى خؤيان ئةدةن‪ ،‬ضونكة‬ ‫لةراستيدا ئةوانة سةر بةمةدرةسةى ئةشكةوتن‪،‬‬ ‫تةكنيكى مؤديَرانة بوون!!‬ ‫بة َ‬ ‫بؤية ل���ةرووى َثيك ض��وان��دن��ةوة يان‬ ‫دياردةناسى (فينؤمينؤلؤذيا) نامةنتيقة دةسةآلتى‬ ‫يةكيتى هاوتاى ئةو دةسةآلتانة بكةين‪،‬‬ ‫ثارتى و َ‬ ‫كة لةهةموو رةهةندةكانةوة َثيشكةوتوتر و‬ ‫ريَكخراوترن‪ ،‬بؤية ئةطةر زانستيانة بمانةويَت‬ ‫َ‬ ‫روومالى ئةم دؤخةى كوردستان بكةين‪ ،‬دةكرآ‬ ‫هةمان شةثؤل َبيت كوردستانيش بطريَتةوة‪،‬‬ ‫بةكارهينانى موستةلةحى ئةكاديمى‬ ‫بةآلم‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى شياونية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو دةكرآ لة‬ ‫بؤ ثارتى َ‬ ‫ضوارضيوةيةكى تايبةتدا كارى لةسةر بكرآ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫دةرنجام رؤذهةآلتى ناوةراست لةم قؤناغةدا‬ ‫ئةضيتة سوو ِريَكى َ‬ ‫نوي و ئةوةى لة مةودوا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َثيويست دةكات كارى لةسةر بكرآ‪ ،‬كؤمةلَيك‬ ‫َ‬ ‫سةرهةلداوة‪ ،‬كة شويَن‬ ‫ضةمك و ثرانسيثى تازة‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك ضةمكى كالسيكية‬ ‫ثآ لةق كردنى‬ ‫كة ماوةى يةك سةدةية شةرعيةت بة دةسةآلتة‬ ‫تؤتاليتارةكانى ئةم ناوضةية ئةدات‪ ،‬كة هيوادارين‬ ‫بتوانين لةمةودوا ئةم ضةمكانة وةدةربخةين‬ ‫كة دةرهاويشتةى ئةم رووداوان��ةى كة نزيكة‬ ‫سةرجةم ناوضةكة بطؤريَت‪.‬‬


‫هةريمَ َيك كةثاشايةتى نية‪ ،‬ب��ةآلم كو ِرانى‬ ‫س��ةرؤك��ةك��امن��ان ث��اش��اي��ةت��ى ل�� َي��دةخ��و ِرن!‬ ‫هيوا ساَلةيى‪ :‬هةولَير‬

‫لةميدياكانى دةس��ةآلت زؤرج��ارب��ؤئ��ةوةى‬ ‫طومان بخةنة سةر ميسداقيةتى ئؤثؤزسيؤن‪،‬‬ ‫سي اليةنةكةى‬ ‫بةطومانةوةباس لة كؤبونةوةى َ‬ ‫دةبيت ئيسالمى‬ ‫ئؤثؤزسيؤن دةكريَت‪ ،‬طواية ضؤن َ‬ ‫وعةلمانى بةيةكةوة هاوثةيمانيةتيةك ببةستن‪،‬‬ ‫لةكاتيك لة ِرووى هزرى زؤر جياوازيان هةية‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫قةبوول‬ ‫وةلاَ مى ئةم ثرسيارة سةرةتا قولاَ يي‬ ‫نةكردنى يةكتر و باوة ِر نةبووون بة َثيكةوةذيانى‬ ‫كاتيك‬ ‫مةدةنى الي خاوةنةكةي نيشان دةدات‪َ ،‬‬ ‫كةئةوان نةك بة كردار َثيكةوة ذيانيان نةكردووة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكوو بيريشيان َلي نةكردؤتةوة وب ِروايان َثيى‬ ‫هةمووثيكةوة‬ ‫نية‪ ،‬بؤية بةطومان و نا ِراست لة‬ ‫َ‬ ‫ذيانيكى مةدةنى دة ِروان��ن‪ ،‬بؤية ميدياكانيان‬ ‫َ‬ ‫ناتوانن ثةردةثؤشى َميذووي ث ِر لةجةنط‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ضةندين‬ ‫و تاوانى ش��ة ِرى ناوخؤيي‬ ‫لاَ‬ ‫حيزبى كوردستانى باشور وباكورو ِرؤذهة ت‬ ‫و ئيسالمى وعيلمانى وضةث و ِراست و هةتا‬ ‫َ‬ ‫لةطةل يةكتريش سةدانيان تا ئةو ساتة َبي سةرو‬ ‫شويَنة‪َ ،‬بي ئةوةى َليكؤلينةوةيةكى ياساييان‬ ‫بؤكرابيت وةبةدريَذايي َميذووى حوكم ِرانيان‬ ‫َ‬ ‫وةلاَ مدةرى هيض ث ِرؤذةيةك بن لةدايةلؤط‪،‬‬ ‫ئةوان نةك َثيكةوة ذيانى ئيسالمى و عةلمانى‬ ‫بةلكوو ناتوانن لة َ‬ ‫قةبول ناكةن‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫طةل يةكتر‬ ‫َ‬ ‫هةلبكةن وةك دووعةلمانى‪ ،‬بةنمونة دةسةآلت‬ ‫ثؤليسيك‬ ‫بةردةستيك يا‬ ‫ناويةكيتى‬ ‫نية لة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةدةظةري ثارتة هاوثةيمانةكةى دابمةزريَنى‪ ،‬با‬ ‫د‪ .‬بةرهةميش َبيت َثيضةوانةكةيشى هةر ِراستة‪،‬‬ ‫دةسةآلتيك كلتوورةكةي كوشتني ئةسير‬ ‫َ‬ ‫يةكتربيت‪َ ،‬بي طومان‬ ‫وبزركردنى سةدان كةسى‬ ‫َ‬ ‫متمانة بةيةكتر ناكةن وناتوانن لةطةل كةسي‬ ‫تر َ‬ ‫هةلبكةن‪ ،‬كلوتوريَك سياسةتةكةي دةست‬ ‫ب ِرين وزمان ب ِرين ونا ن ب ِرين و بايةع ب ِرين َبيت‪،‬‬ ‫زةحمةتة بير لةبوونى بةرامبةر بكاتةوة‪ ،‬نةوةك‬ ‫ِراى بةرامبةر‪ ،‬بؤية ئاسايية ئةم دةسةآلتة‬ ‫وثيكةوة ذيانى‬ ‫ميدياكانى َتيناطةن لة ديالؤط َ‬ ‫جياوازةكان‪ ،‬بةسةرسو ِرمانةوة ئةو ثرسيارةيان‬ ‫لةال دروست َبيت‪ ،‬بطرةزؤر بةنيطةرانيةوة دة ِرواننة‬

‫هيزة‬ ‫هةر‬ ‫لةنيوان َ‬ ‫ديالؤطيك‪ ،‬نةك هةر ئةوةى َ‬ ‫َ‬ ‫مةدةنيةكانى ئؤثؤزسيؤن هةية‪،‬ضونكة اليةنى‬ ‫كةم ئةم دوو ِرةوتة(ئيسالمى عيلمانى) لةسةر‬ ‫كةرامةتى مرؤظ يةكدةطرنةوة‪ ،‬هةرضةندة‬ ‫ب ِروام وانية كة ئةم دوواليةنة هة َلطري هيض‬ ‫ئايديؤلؤجيايةك بن‪ ،‬جطة لةئايديؤلؤجياى‬ ‫(دةسةلاَ ت وبازرطانى)‪ ،‬ضونكة هةر بنةمايةك‬ ‫بطريت كة شؤرشى عةلمانى بؤي َ‬ ‫هةلطيرسا‪،‬‬ ‫لة فةرةنساوة تا دواتر كة قوتابخانةى زؤري‬ ‫َلي ب��ووةوة لةديموكراسيةت و مافةكانى‬ ‫مرؤظ وئازادي دادث��ةروةرى جوداكردنةوةى‬ ‫دةسةآلتةكان وسةربةخؤيي دادوةرى و ضةندى‬ ‫تر‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةم دةسةآلتة‬ ‫شيوةيةك‬ ‫بةهيض‬ ‫َ‬ ‫و دوو حيزبة يةك ناطرنةوة‪ ،‬ئةطةر باسى‬ ‫سؤسياليستى وسةرمايةدارى بكةين‪ ،‬طواية‬ ‫يةكيتى سؤسياليست‬ ‫ثارتى سةرمايةدار و َ‬ ‫دةبينين‪ ،‬اليةنة َنيطةتيفةكانى هةردوو ريَبازيان‬ ‫وةرطرتووة‪ ،‬بؤنمونة لةسوسياليست نرخ دادةنريَت‬ ‫بةرهةمهينانى ناوخؤيي دةكريَت‪،‬‬ ‫ويارمةتى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةندي كةرت قؤرخة لةاليةن دةولةت لةبةر‬ ‫هةستياري كةرتةكة لةسةرمايةداريش قؤرخ‬ ‫نية بؤ َ‬ ‫دةول��ةت‪ ،‬بةلاَ م بةهةنديَك ستاندةر‬ ‫دةدريَتة بةر َكيب ِر َكييةكى كراوة لة بازا ِر‪ ،‬كةضى‬ ‫لةحكومةتى هةريَم قؤرخة‪ ،‬بةلاَ م بؤ َ‬ ‫دةولةت‬ ‫َ‬ ‫نا َ‬ ‫بنةمالة يا هاوبةشى‬ ‫بةلكوو بؤ بةرثرس يا‬ ‫ناتوانيت لةم جؤرة‬ ‫بةرثرسيك‪ ،‬كةسيش‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةرثرسيكى بالاَ‬ ‫بازرطانية ئةنجام بدات مةطةر‬ ‫َ‬ ‫تر‪ ،‬بةواتاي نةسؤسياليستية نة سةرمايةدار‪ ،‬طةر‬ ‫شيوازى حوكم َطي ِران بكةين دةبينين‬ ‫سةيري َ‬ ‫ثاشايةتى نية‪ ،‬كةضى كو ِرةكانى هةردوو‬ ‫سةرؤك هةيمةنةو دةسةآلتى تةواويان هةية‪،‬‬ ‫َبوية ئةمانة َثيمان َ‬ ‫دةلَيت ئةم بة ِريَزانة نةناسنامة‬ ‫و نةبةرنامة نة بةرذةوةندى طشتى نازانن‬ ‫وةدةبيت لةفةرهةنطى‬ ‫ِرووةكةى لةكام الية‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ريَبازة ئايديايةكان ناسنامةو ناويَك بدؤزريَتةوة‬ ‫شيوازةى حوكم ِرانى‪ ،‬كة لةنموونة َبي‬ ‫بؤ ئةم َ‬ ‫كارطيرى‬ ‫ويَنةية وةك شارةزايةك لة بواري َ‬ ‫دةبيت‬ ‫و ياسا‪ ،‬هةقى خؤيانة بثرسن ضؤن َ‬

‫خةلك َثيكةوة َبيت‪ ،‬ضونكة َثيكةوةبوون الى‬ ‫ئةم بة ِريَزانة وةك دوو داري نمرة هةشت‬ ‫خؤيان بةيةكتر طرتووة بؤ ئةوةى اليةكةي تر‬ ‫بةرنةبيتةوة‪ ،‬دةبينين هةمووجاريَك ئؤثؤزسيؤن‬ ‫َ‬ ‫دةست َ‬ ‫هةلدةب ِريَت بؤ هةر ث ِرؤذة يا برياريَكي‬ ‫باشى اليةنى دووحيزبةكة لةثارلةمان‪،‬‬ ‫لةبةرامبةردا هةر ثرؤذةيةكى اليةنةكانى‬ ‫نةخيريَكى ئامادةى َثيشوةخت‬ ‫ئؤثؤزسيؤن‬ ‫َ‬ ‫بةبي َ‬ ‫هةلسةنطاندن‬ ‫دووحيزبةكة‪،‬‬ ‫لةاليةن‬ ‫هةية‬ ‫َ‬ ‫ثارلةمانيكى دونياى‬ ‫وبةثيضةوانةى هةموو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ديموكراتي‪َ ،‬كيشةكة باوة ِرنةبوونة بةبةرامبةر‪،‬‬ ‫بوونيكى دكتاتوريانةى تاك ِرةوانةية‪،‬‬ ‫موقةدةس َ‬ ‫مةطةر كةم جار لةسةر ِرةخنةيةك لةسياسةتى‬ ‫ئةم دووحيزبة ياسةركردةيةكى َ‬ ‫كانيك‬ ‫خةل َ‬ ‫َبيسةروشويَن ك��راون‪ ،‬يائةشكةنجة دراون‬ ‫يا لةباشترين َ‬ ‫حال تةخوين دةكريَن وةك‬ ‫لةبةرنامةكانى راطةياندنى بينراوى دةسةآلت‬ ‫لةوماوةية دةيبينين‪ ،‬بةداخةوة هةناسةى‬ ‫بةشيك لةراطةيةندنكارانيان بؤنى ناخؤشى‬ ‫َ‬ ‫شتاثيوةماوة‪،‬‬ ‫هي َ‬ ‫خويَناوى شةري ناوخؤي َ‬ ‫سةردةميكى زيَرين‬ ‫لةوانةية شة ِرةكة بؤئةوان‬ ‫َ‬ ‫كةكارةساتيكى‬ ‫نوسينيك‬ ‫بووة لةئاهات‪ ،‬لةسةر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫تؤماركرد ثر لةمرؤظ كوذى وبير و ِراكوذى‬ ‫وجوان كوذى‪ ،‬لةبةر ئةوةى ناتوانن ئةو هةموو‬ ‫هينانةوة‬ ‫تووندوتيذى وشة ِرة ناوخؤيي ودووذمن َ‬ ‫سةر كوردستانى حيزبةكانيان ئةنجاميان داوة‬ ‫مؤديليكيان طرتؤتة بةر بؤ لةبير‬ ‫داثؤشن‪َ .‬ئيستاكة َ‬ ‫َ‬ ‫بردنةوةى ئةو شتةي خةلكى بةضاوى خؤي‬ ‫بينى َلييان‪ ،‬ضاثى كاغةزى تؤمةت وناشرينى‬ ‫هةركةسيك ِراي‬ ‫ساختة نيشان دةدةن لةسةر‬ ‫َ‬ ‫هةبيت‪ ،‬ض حيزب يا ِرؤشنبير يا مةال‪،‬‬ ‫جياوازى َ‬ ‫خةلك َ‬ ‫بؤية بةب ِرواي خؤيان َ‬ ‫سالي نةوةدةكانة َبي‬ ‫ئاطالةوةى ئيستا سةردةمى كؤمثيوتةرو تويتةرو‬ ‫َ‬ ‫وةخةلكى ئ��ةوةى بةضاوى‬ ‫فةيس بووكة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫خؤيان بينيويانة بةشة ِرى ناوخؤكان وطةندةلي‬ ‫دةسةالتيكى‬ ‫نايطؤ ِرنةوة بة ووتةو كاغةزى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫طةندةل بةواتاي ئةوان دةيانةويَت تةنها بة‬ ‫طوتار وكاغةز َكيشةكان ضارةسةر كةن‪ ،‬بطرة‬ ‫زؤرجار لةسةر تةنها ئينتما نةبوون‪ ،‬لةفةرمانطة‬ ‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫‪39‬‬


‫دةركردن وطواستنةوة كراوة‪ ،‬من دةثرسم ئةطةر‬ ‫ئةمة َ‬ ‫دةبي باباي‬ ‫حالى هاووآلتيانى‬ ‫َ‬ ‫كوردبيت‪َ ،‬‬ ‫ببي‬ ‫نةبيت َ‬ ‫توركمان ناهةقى َ‬ ‫كاتيك نايةويَت َ‬ ‫َميك كة بةغةيرى تةزكيةى‬ ‫بةبةشيك لةهةري َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نابيتة ثؤليس‪،‬‬ ‫طةندةلى دووحيزبةكةى كةس َ‬ ‫ش��ارةزا (ئةطةر لةهيضيش ش��ارةزا نةبيت)‬ ‫بةريَوةبةرى طشتى راويَذكار‪ ،‬سةرثةرشتياري‪،‬‬ ‫ثسثؤري وثةروةردةيي و بة ِريَوةبةرى ناحية‬ ‫وقةزا وقوتابخانةو نةخؤشخانة و هاتووضؤو تا‬ ‫بةشيك و كردنةوةى نوسينطةيةكى‬ ‫بةريَوةبةرى َ‬ ‫دةبيت باباي توركمان مافي‬ ‫خانووفرؤشتن؟ َ‬ ‫َ‬ ‫بترسيت كة منال و جطةر‬ ‫نةبيت لةوة َ‬ ‫خؤي َ‬ ‫طؤشةكةى دواى دةرضوون لةثؤلى شةشةم‬ ‫(قبول خاص) مافي كو ِرو كضةكةي بخوات‪،‬‬ ‫ي��ادواى دةرض��ون لةزانكؤ توشى لةمثةرى‬ ‫دامةزراندن َبيت‪ ،‬لةبةر ئةوةى جاريَك تةزكيةى‬ ‫نية جاريَكى تر لةبةر ئةوةى كورد نية ضؤن‬ ‫ناتوانيت‬ ‫هةبيت لةدةسةلاَ َتيك كة‬ ‫َ‬ ‫متمانةى َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل نةتةوةكةى خؤي‪،‬‬ ‫َثيكةوة ذيان بكات‬ ‫تةنها لةبةر ِراجيايى بيان ها ِر َي وئيرهابي ئيداري‬ ‫وئابوري و ئيعالمى‪ ،‬تادادطاي تايبةتى ئاسايش‬ ‫َ‬ ‫دةبيت بؤ ئةو‬ ‫لةطةل‬ ‫و ئةوانةيان‬ ‫بةكاربي َنيت َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ضؤن َبيت كة حيزب وقةوميشي جياية؟ بةل َي‬ ‫َ‬ ‫بةمتمانةوة َ‬ ‫طةندةلى و باوة ِر نةبوونى ئةم‬ ‫دةلَيم‬ ‫دووحيزبة بة ِراي جياو َثيكةوة ذيان واى كرد‬ ‫نةك ئةو باروو دؤخةي هةريَم بةم ِرؤذة بطات‬ ‫اوتربيت‪.‬‬ ‫بطرة ناوضة داب ِراوةكانيش داب ِر َ‬ ‫ئةم حيزبة كالسيكيانةى زةمانى كؤن‬ ‫نةوةك ب ِروايان ب��ة ِراى بةرامبةر نية‪ ،‬بطرة‬ ‫بونيكى‬ ‫ب ِروايان بةبونى بةرامبةر نية! وةهةر َ‬ ‫تر بة دوذمن وناحةزو موئامةرةضى دةزانن‪،‬‬ ‫هةقيكى َ‬ ‫موتلةقن وة‬ ‫ضونكة الي واية ئةوان َ‬ ‫دةبيت نةك رةخنةيان‬ ‫لةسةر ناهةقيةكانيشيان َ‬ ‫بةليكدانةوةى جيا َبيتاوان ترين‬ ‫َلينةطيريَت َ‬ ‫كةس هةذماركريَن‪ ،‬بة جؤريَك لةجؤرةكان‬ ‫دةسةآلتيكى‬ ‫سوثاسيان لةسةر بكريَت‪ ،‬بؤية‬ ‫َ‬ ‫نةبيت‬ ‫َلي‬ ‫دةردةضيت تاقةتى راوةستانى خةلكى َ‬ ‫َ‬ ‫لةشةقام‪ ،‬تةنانةت ووشة كة تاكة ضةكى‬ ‫َ‬ ‫قةبوول نةكريَت و بةطوللة‬ ‫مرؤظى سظيلة‬ ‫ودةبابة وةآلمى بداتةوة‪ ،‬مافي خؤثيشانداني‬ ‫خةلك َ‬ ‫َ‬ ‫بسةنيتةوة و بيكاتة مافي خؤي‪،‬‬ ‫لةخةلك َ‬ ‫دةيسةلمي َنيت متمانةى بةزؤرينةكةى نية‬ ‫بةوة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كةثي ى دةنازيَت‪ ،‬بةلكوو َبيطومانة لة نةبوونى‬ ‫َ‬ ‫دةزانيت ضؤن‬ ‫لةناو واقيعدا‪ ،‬ضونكة زؤرضاك َ‬ ‫هةراليةنيك َبي‬ ‫بةدةست هاتووة‪ ،‬ئةطةر نا‬ ‫َ‬

‫‪40‬‬

‫ذمارة (‪ )38‬ئاياري ‪2011‬‬

‫زؤرينةبيت هيض كات ئاوا لة‬ ‫ساختة خاوةن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ميكانيزميكى‬ ‫ناترسيت وةلة هيض‬ ‫َ‬ ‫خةلكي سظيل َ‬ ‫ناتؤقيت َ‬ ‫بةلكوو كار بؤ َثيشخستنى‬ ‫ديموكراتى َ‬ ‫دةبيت‪ ،‬ديارة ئةم دووحيزبة‬ ‫دةكات ثشطيرى َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫تاضةند تاقةتى بةيةكةوةذيانى نية‬ ‫لةنيوانة‪،‬‬ ‫ستراتيجيان‬ ‫يةكتر لةوكاتةى ثةيمانى‬ ‫َ‬ ‫بطرة متمانةى يةك مةتر زةوى دابةش كردن‬ ‫بةبازرطانةكانى يةكتريش ناكةن بؤبازرطانيكردن‬ ‫وث�� ِرؤذة‪ ،‬نةوةك ئيدارة َتي َ‬ ‫كةلكردن ويةك‬ ‫حكومةتى دةبينين‪ ،‬ضةندة ئةم دةسةلاَ تة كاري‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطة‬ ‫لةسةر جوداكردنةوةو دذواركردنى‬ ‫كردووةو سوودى َلى بينيوة‪ ،‬جاريَك بةناوى‬ ‫ئيسالمى وعةلمانى جاريَكى تر بةناوى كوردو‬ ‫ع��ةرةب وتوركمان وةك دوذم��ن‪ ،‬جاريَكى‬ ‫تر لة ِريَطةي ئاينزاكان َ‬ ‫موسلمان ومةسيحى‬ ‫وئيزيدياتى‪ ،‬بطرةجاريَكيان لةبرايةكى‬ ‫َ‬ ‫مةسيحيم بيست كةضةندة لةناو خودى ئةوان‬ ‫َ‬ ‫لةطةل يةكترى كراوة‬ ‫جوداخوازى و دذواري‬

‫ئةم حيزبة كالسيكيانةى‬ ‫زةمانى كؤن نةوةك‬ ‫بِروايان بةِراى بةرامبةر‬ ‫نية‪ ،‬بطرة بِروايان‬ ‫بةبونى بةرامبةر نية!‬ ‫لةاليةن ئةودةسةآلتة‪َ ،‬بى طومان ئةو دذواردنة‬ ‫بةبةهيزاندنى خؤيانى دةزانن ئةوةش وةآلمى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوةية كة بؤ ئةوةندة هةولى لةيةكداب ِرادنى‬ ‫ئؤثؤزسيؤن دةدريَت لةاليةن دةسةآلت‪ ،‬جاريَك‬ ‫وبةلةونيك ديَواندنى رةوشةكة‬ ‫بةضوونة َئيران‬ ‫َ‬ ‫كةئةمريكاى لة ثشتة‪ ،‬جاريَكى تر ضون‬ ‫َواندنيكى َثيضةوانة دواتر‬ ‫بؤالي ئةمريكا ودي َ‬ ‫ترساندن بةبارةطا سووتاندن كة ئؤثؤزسيؤنيش‬ ‫بةجدى وةرى دةطريَت‪ ،‬ضونكة ديويانةو‬ ‫لةمةملةكةتى َبي ياسايي بةئاسانى َتيدةثةريَت‬ ‫ودوايي َ‬ ‫حيكى عةشايةرى بؤدةكةن؟ بؤية‬ ‫سول َ‬ ‫كارةساتةكة الي دةسةآلت لةوةداية كةسنورة‬ ‫وةهميةكانى كاري بؤدةكرد لةثةرتةوازى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫خستنةوة بونى نةما‪ ،‬دةبينين مةاليةك‬ ‫ِرؤشنبيريَك لةسةراى ئازادى يةكتر لةنزيكةوة‬ ‫دةبينن ودةناسن‪ ،‬ثاشان دةزانن دةسةآلت‬

‫بووة كة هةردوكيانى الي يةكتر تؤقاندووة‪ ،‬وة‬ ‫هةمان كات بةو دووريةيان ئةوان سودمةن بوو‬ ‫لةضةوساندنةوةي ئةوان ومييلةتةكةيان‪.‬‬ ‫ئةم ج��ؤرة دةسةآلتانة طةر س��ازش بؤ‬ ‫هةزاران َ‬ ‫دةولةتى كورد ووتةنى َبيطانةى حةفتا‬ ‫ميللةتة بكةن‪ ،‬اليان ئاسايية ضونكة كةس‬ ‫َليى ديارنةبووة‪ ،‬بةلاَ م ئامادةنيين بضوكترين‬ ‫سازش بؤ ميللةتي خؤيان بكةن‪َ ،‬ثييان واية‬ ‫سازشيكى ناوخؤيي سوكايةتية‪ ،‬تةنانةت‬ ‫هةموو‬ ‫َ‬ ‫كار دةطاتة خؤ ث ِرضةككردن بةضةكى قورسى‬ ‫َبيطانة وةك لةشة ِري ناوخؤ بينيمان وة‬ ‫َئيستاش دةيبينين‪ ،‬ضونكة دواي ئةوةى هةموو‬ ‫هينا سوودى نةبوو‬ ‫كارتةكانيان لةدةرةوة بةكار َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل بةرةى ناوخؤ ئةو ِريَطاية بةكارديَنن كة‬ ‫هيزة‪،‬‬ ‫بةس ئةوة ئةزانن ئةويش‬ ‫بةكارهينانى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةبيينين َ‬ ‫طةندةل وةك سورية‬ ‫دةولةتانى‬ ‫تؤثيكى دةبابة لة بةناو‬ ‫و ليبيا نةزانراوة يةك َ‬ ‫دوذمنةكةيان بطرن كةئيسرائيلة‪ ،‬كةضى ضةند‬ ‫ئازان لةطيان ميللةتى سظيلى خؤيان‪ ،‬بةهةمان‬ ‫شيوة هةريَم ضةندين مانط َ‬ ‫وسالة تؤث باران‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دراوسيكان‪ ،‬نةمانبينى‬ ‫ةتة‬ ‫دةول‬ ‫لةاليةن‬ ‫َت‬ ‫ي‬ ‫دةكر‬ ‫َ‬ ‫بستيك َ‬ ‫بجولَيت يا نيوةى ئةوةى‬ ‫دةسةآلت َ‬ ‫هيناويةتى بةكاري‬ ‫لة وتانك وزريثؤشةى َ‬ ‫دةبيت دةسةآلت بير نةكاتةوة بؤ‬ ‫بهي َنيت‪ ،‬يا َ‬ ‫َ‬ ‫هيزة‬ ‫ثي دةدريَت لةاليةن ئةو َ‬ ‫ئةم ضةكانةى َ‬ ‫عةرةبية خؤيان طوتةنى شؤظينيانةوة؟ ئايا بؤ‬ ‫ثي‬ ‫كةركوك ئةم ليواية زؤر كوردة ِريَطةي َ‬ ‫طيربيت؟ يا تةنها بؤ ئاذاوةدروست‬ ‫جي َ‬ ‫دةدريَت َ‬ ‫اليةنيكى‬ ‫كردن داويانة َثييان؟ ئةى باشة ئةطةر َ‬ ‫وبيهي َنيت‬ ‫تر سبةى ليوايةكى كوردي بؤبكريَتةوة َ‬ ‫دةبيت (عةيب‬ ‫بؤ َليدانى ئةوان ياثاراستنى خؤي َ‬ ‫نةبيت) َثيي َ‬ ‫نةلَين جاش! يا ئةوان دةست‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نويَذيان هةلطرتووة ئينجا ضوونةتة سةر دةبابةو‬ ‫زريثؤشةكان؟ لةكؤتاييدا ئايا هؤى ضية َ‬ ‫وةالمى‬ ‫سةرجةم ث ِرؤذة َ‬ ‫كةلةكة بووةكانى حيزب و‬ ‫ريَكخراوو سةنتةرو كةسايةتيةكان و ِرؤشنبيران‬ ‫ومةالكانى نةدايةوة؟ يا (‪َ )22‬‬ ‫سي‬ ‫خاليةكةى َ‬ ‫َ‬ ‫‪)17‬خالةكةى بةناضاري‬ ‫حيزبةكة‪ ،‬ياتةنانةت (‬ ‫خؤيان دةنطيان بؤدا لةثارلةمان‪ ،‬كةتاكة دةزطاى‬ ‫تةشريع و شةرعيةت دانة بؤ هةموو هةريَم بؤ‬ ‫حيسابي بؤنةكرا؟ دةثرسم لةكام َ‬ ‫دةولةتى دونيا‬ ‫هةبيت وةآلمى شةقام‬ ‫كةمرؤظ الي بايةخي َ‬ ‫وث ِرؤذة و سظيلو ديالؤط بةدةبابة و زريثؤش‬ ‫وطوللةو ئيرهابي ئيدارى ئيعالمى دةدريَتةوة؟!‬ ‫َكيية ب ِرواي بةدايةلؤط نية؟‬

rega  

rega magazenig

rega  

rega magazenig