Page 1

Rewolucja śmieciowa

Co zrobić z domkami letniskowymi Czy w regulaminie gmina może określić tzw. weekendowe przebywanie w nieruchomości i wprowadzić specjalną stawkę za odbiór odpadów?

U

stawa o o utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (dalej „ustawa o  utrzymaniu czystości”) nie przewiduje rozróżnienia nieruchomości, w których odpady powstają w określonym czasie, np. w weekendy lub wakacje. Nowe regulacje prawne przewidują jedynie kryterium różnicujące nieruchomości zamieszkane i  niezamieszkane. Fakt, że w  danych nieruchomościach odpady powstają nieregularnie, ma natomiast znaczenie przy ustalaniu wysokości opłaty. Art. 6k ust. 1 określa kryteria, które należy wziąć pod uwagę, ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy wskazać, że odpady mogą powstawać nieregularnie, w tym sezonowo, zarówno w  nieruchomościach zamieszkanych, jak i  niezamieszkanych. Gmina ustalając opłatę, powinna skalkulować, jak dużo na jej obszarze znajduje się takich nieruchomości. W przypadku nieruchomości zamieszkanych opłata zależy od przyjętej metody (jedna z metod wskazanych w  art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości) oraz kryteriów wskazanych w  art. 6j ust. 2 ustawy o  utrzymaniu czystości. Natomiast w  przypadku nieruchomości niezamieszkanych (jeżeli podjęto uchwałę z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości) opłata zależy od przyjętej stawki (ustalonej z uwzględnieniem kryteriów z art. 6k ust. 2) oraz liczby pojemników zlokalizowanych na nieruchomości (por. art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości). 56

Domki letniskowe lub ogródki działkowe należy kwalifikować jako nieruchomości niezamieszkane, ale w których powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości). Powyższe znajduje umocowanie w definicji „miejsca zamieszkania” zawartej w art. 2 lit. d rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego 736/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i  mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, s. 14), zgodnie z którą jest to miejsce, w którym osoba

Jak już wspomniano, w przypadku nieruchomości niezamieszkanych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że właściciele domków letniskowych nie wskazują, ile dni w  miesiącu przebywają na takiej nieruchomości. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby w regulaminie utrzymania czystości i  po-

Domki letniskowe lub ogródki działkowe należy kwalifikować jako nieruchomości niezamieszkane, ale w których powstają odpady komunalne. Opłata śmieciowa to iloczyn liczby pojemników z odpadami i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że właściciele domków letniskowych nie wskazują, ile dni w miesiącu przebywają w takiej nieruchomości. zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. Domki letniskowe stanowią miejsce, w których osoby (właściciele) przebywają jedynie w określonym dniach ze względu na urlop lub wypoczynek weekendowy. Nie jest to przebywanie stanowiące o „zamieszkiwaniu nieruchomości” w rozumieniu art. 6c ust. 1. Powyższy opis powinien znaleźć odzwierciedlenie w  objaśnieniach sposobu wypełnienia deklaracji, zamieszczonym we wzorze deklaracji.

rządku określić dla nieruchomości niezamieszkanych różne częstotliwości odbioru lub też różne wymagania co do wielkości pojemników. Powyższe doprowadzi de facto do zróżnicowania stawki dla właściciela takiej nieruchomości, jeśli zakwalifikujemy ją do grupy nieruchomości, na której odpady powstają nieregularnie. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości to od gminy zależy, czy podejmie stosowną uchwałę w przedmiocie objęcia systemem gospodarki odpadami komunalnymi także nieruchomości niezamieszkanych. MARCIN MACIOCHA radca prawny, MDS Kancelaria

Profile for Refunda

Co zrobić z domkami letniskowymi  

Czy w regulaminie gmina może określić...

Co zrobić z domkami letniskowymi  

Czy w regulaminie gmina może określić...

Profile for refunda
Advertisement