Sposób i zakres świadczenia usług w gospodarce odpadami przez gminę

Page 1

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

posób i zakres świadczenia usłu APftSCA

Na mocy Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2012 r. póz. 391 - u.c.p.g.), w ramach nowego zadania własnego gmin (związków międzygminnych), którym stało się zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, samorządy zobowiązane są określić w stosownej uchwale tzw. standard świadczonej usługi. Należy to zrobić najpóźniej do 30 czerwca 2013 r., tj. uchwała podjęta w trybie art. 6r ust. 3 i 4 u.c.p.g. musi do tej daty wejść w życie. Dla całego funkcjonowania systemu, a przede wszystkim dla akcji edukacyjnej oraz dla odpowiedniego przygotowania przetargu na odbiór bądź odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ww. uchwała jest kluczowym aktem prawa miejscowego, gdyż określa obowiązki gminy względem właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne w zakresie ich odbioru.

sowego, choć być może tańsze dla mieszkańca, może ostatecznie przynieść negatywne konsekwencje dla całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w danej gminie. Dlatego też istotne jest, aby uchwała podjęta w trybie art. 6r ust. 3 ustawy zachęcała do segregowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, a także umożliwiała ich właścicielom stosunkowo jasne i klarowne zasady odbioru odpadów komunalnych w zakresie zarówno ilości, jak i częstotliwości odbioru czy w końcu w obszarze zasad funkcjonowania punków selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

• ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, • częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz • sposób świadczenia usług przez PSZOK-i. Powyższa treść określa jednakże ustawowe minimum, które musi zostać uregulowane w przedmiotowej uchwale. Rada gminy, jeżeli uzna to za stosowne, może objąć nią również inne kwestie, o ile będą one dotyczyły sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Jak wskazano w ustawie, ww. uchwała stanowi akt prawa miejscowego, powszechnie obowiązujący na terenie danej gminy, który będzie musiał być przestrzegany zarówno przez wszystkich właścicieli i mieszkańców zamieszkujących daną Niewątpliwie jest to uchwała, która dla gminę, jak i przez firmy wyłonione w przemieszkańców będzie miała duże znaczenie targu, co do których będą miały zastoi której treść będą oni konfrontowali z treśsowanie także postanowienia umów zacią posiadanych przez nich dotychczas wartych z gminami, przygotowywanych umów z przedsiębiorcami odbierającymi na podstawie ww. aktów prawa miejscoodpady komunalne. Dlatego też przed jej wego. Jest to o tyle istotne, że ta uchwała wprowadzeniem niezbędne jest odbycie Minimalna treść będzie miała kluczowe znaczenie przy ustastosownych konsultacji społecznych, a taklaniu treści specyfikacji istotnych warunże zdiagnozowanie istniejącego na terenie Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy, uchwała ra- ków zamówienia na odbiór lub odbiór i zadanej gminy standardu usług świadczo- dy gminy w sprawie szczegółowego sposo- gospodarowanie odpadów komunalnych nych przez przedsiębiorców odbierających bu i zakresu świadczenia usług w zakresie oraz przy konstruowaniu umowy z przyodpady z nieruchomości zamieszkanych. odbierania i zagospodarowania odpadów szłym podmiotem odbierającym odpady Wprowadzenie standardu odbioru odpa- komunalnych powinna w szczególności komunalne, który zostanie wyłoniony dów komunalnych gorszego od dotychcza- określać: w drodze przetargu.

m

DOI Dodatek do Przeglądu Komunalnego nr 5/2012


Ilość odbieranych odpadów Podstawowym celem niniejszej uchwały jest określenie ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę. Określając tę ilość, należy jednakże pamiętać o istocie wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, iż określona w uchwale ilość odpadów podlegających odbiorowi musi być skorelowana z wysokością opłaty, a także będzie mieć bezpośredni wpływ na to, czy mieszkańcy będą „akceptowali" nowe zasady gospodarki odpadami, innymi słowy - czy będą wszystkie swoje odpady przekazywali przedsiębiorcy wyłonionemu przez gminę w drodze przetargu, czy też część z nich będzie „ukrywana" i, tak jak ma to miejsce obecnie, ich miejscem „zagospodarowania" będzie przydrożny rów lub „dzikie wysypisko". Ustawa nakazuje gminie zorganizowanie odbioru wszystkich odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Samorząd ma jednak prawo określić w uchwale, czy zobowiązuje się odbierać odpady komunalne od mieszkańców bez limitów,

czy też wprowadza jakieś ogranicze- Powyższe elementy winny być na tyle prenia, np. odnośnie poszczególnych frakcji cyzyjne, na ile gmina - w ramach przeproodpadów. wadzonej uprzednio analizy -jest w stanie „podzielić" swoich mieszkańców na tych, W związku z powyższym w samej treści którzy będą segregować odpady i na tych, uchwały gmina powinna: którzy nie będą tego robić. Będzie miało • po pierwsze, dokonać określenia, jakie to podstawowe znaczenie dla przedsiębiorodpady komunalne będą zbierane i w jaki cy, który przystąpi do przetargu na odbiór sposób ma to być realizowane, tj. stosow- lub na odbiór i zagospodarowanie odpanie do przyjętych rozwiązań w regulaminie dów komunalnych, gdyż będzie on muutrzymania czystości i porządku wska- siał założyć, iż w określonej częstotliwośzać, jak odpady winny być segregowane, ci będzie zobowiązany z konkretnych aby mogły zostać odebrane jako posegre- nieruchomości odebrać wskazaną ilość gowane, odpadów. • po drugie, określić, kiedy odpady będą odebrane jako nieposegregowane, co po- Nadto w uchwale należy określić, winno skutkować naliczeniem wyższej co mieszkaniec może lub musi zrobić opłaty za odbiór odpadów, z nadwyżką odpadów ponad dopuszczone • po trzecie, dokonać rozróżnienia i okreś- ilości — czy będą one odebrane za dodatkolić odpowiednie standardy w zakresie ilo- wą opłatą, ustaloną zgodnie z art. 6r ust. 4 ści odbieranych odpadów co najmniej ustawy, czy też mieszkaniec może przedla następujących dwóch rodzajów nieru- wieźć tę ponadnormatywną ilość bezpłatchomości: budynki jednorodzinne i budyn- nie do PSZOK-u? Także te kwestie wyki wielorodzinne, co musi zostać odpo- magają uregulowania w uchwale, gdyż wiednio powiązane z rodzajem pojemni- w przypadku braku takiej regulacji może ków (worków), z jakich odpady będą od- to powodować niewłaściwe funkcjonowanie całego systemu i dalsze „podrzucanie" bierane, • po czwarte, określić ilość odpadów od- śmieci czy też wyrzucanie ich do rowów bieranych w ramach limitu w przypadku, i na „dzikie wysypiska". gdy właściciel nieruchomości, na której one powstają, nie zdecyduje się na ich secd. na str. 20 » gregowanie.

REKLAMA

49KH-KIPPER Zabudowy Przyczepy Naczepy

Rozwiązania

dla profesjonalistów

/ahudowy i przytyopy / burt.) hydr.iulk/n.)

far**

Nr1

w produkcji zabudów wywrotek w Polsce!

m

Dodatek do Przeglądu Komunalnego nr 5/2012

l


» cd. ze str. 19

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych Drugim podstawowym elementem uchwały jest określenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Należy pamiętać przede wszystkim o obowiązkach sanitarnych i możliwości powstawania odorów, czemu z całą pewnością należy przeciwdziałać. Jednocześnie częstotliwość odbioru odpadów komunalnych winna być tak dobrana, aby opróżniane pojemniki/worki były optymalnie zapełnione, co nie spowoduje u mieszkańców wrażenia, iż uiszczając opłaty, otrzymuj ą usługę 0 standardzie zbyt wysokim, skoro opróżniane pojemniki są np. zapełnione tylko do połowy. W związku z powyższym w samej treści uchwały gmina powinna określić zarówno częstotliwość odbioru poszczególnych posegregowanych frakcji odpadów komunalnych, dokonać rozróżnienia i określić odpowiednie standardy w zakresie częstotliwości odbioru odpadów co najmniej dla budynków jedno- i wielorodzinnych (co musi zostać powiązane z rodzajem pojemników, z jakich odpady będą odbierane) jak i częstotliwość odbierania odpadów segregowanych. Wreszcie uchwała winna precyzować także kwestię terminu odbioru odpadów, gdyż przy określeniu częstotliwości, np. „nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu", mieszkańcy winni być zaznajomieni 1 świadomi co do konkretnych dni odbioru z ich nieruchomości. Najprostszym możliwym rozwiązaniem w tym zakresie jest odwołanie się do harmonogramu odbioru, a ten powinien być załącznikiem do umowy z przedsiębiorcą, który wygra przetarg na odbiór bądź odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Taki harmonogram samorząd, w ramach akcji edukacyjnej i informacyjnej, musi rozpropagować w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieścić go na stronie internetowej urzędu, tak aby każdy mieszkaniec mógł się z nim zapoznać. Jednocześnie należy pamiętać, iż gmina - ustanawiając taki harmonogram/częstotliwość odbioru - winna zapewnić sobie w umowie z przedsiębiorcą odbierającym odpady stosowne narzędzia (prawne i faktyczne) do jego wyegzekwowania, a także do bieżącej kontroli świadczenia takiej usługi przez firmę.

Świadczenie usług przez PSZOK-i Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy u.c.p.g., jednym z zadań własnych gminy w ramach całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest tworzenie PSZOK-ów w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym

wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych. Emanacjątego zadania własnego jest określenie w uchwale, podjętej w oparciu o art. 6t ust. 3 ustawy, sposobu świadczenia usługi przez PSZOK-i na terenie danej gminy. Określając ww. sposób, należy mieć na uwadze przyjęte zasady w zakresie ilości i częstotliwości odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od mieszkańców. Jednocześnie, aby uczynić zadość wymaganiom ustawy w tym zakresie, w uchwale należy określić frakcję odpadów, które będą przyjmowane w sposób selektywny do PSZOK-ów, odpłatność (lub jej brak) za przyjęcie określonej frakcji odpadów do PSZOK-ów, ilość odpadów w poszczególnych frakcjach zebranych selektywnie, którą mieszkaniec może bezpłatnie przywieźć do PSZOK-ów, oraz pozostałe zasady funkcjonowania PSZOK-ów, w tym dni i godziny jego działania.

waniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na niego z dniem ogłoszenia statutu związku. Zadania przekazane przez gminy stają się zadaniami własnymi związku, ze wszystkimi tego prawnymi implikacjami. A zatem zadania, które mogą być przekazane do związku międzygminnego, określone są w art. 3 ustawy i jest tam także kwestia tworzenia PSZOK-u.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż uchwała zgromadzenia związku, podjęta w oparciu o przekazane kompetencje w trybie art. 3 ust. 2 ustawy, stanowi akt prawa miejscowego, obowiązujący na terenie całego związku międzygminnego. Skoro zaś podstawowym zadaniem związku jest wspólne wykonywanie określonych zadań oraz „ułatwienie" realizacji takich zadań, to nie można twierdzić, iż związek międzygminny jest zobligowany do utworzenia i określenia zasad korzystania z tylu PSZOK-ów, ile gmin przekazało mu to zadanie własne do wykonywania. Tym samym należy wskazać, iż związek międzygminny winien zapewnić funkZ problematyką PSZOK-ów w ramach cjonowanie na swoim terenie minimum ww. uchwały bezpośredni związek ma tak- jednego PSZOK-u. że zagadnienie dotyczące ilości PSZOK-ów, jakie każda gmina (związek międzygmin- W przypadku związków międzygminnych ny) musi ustanowić na swoim terenie. o rozległym terytorialnie położeniu naW tym zakresie należy wskazać, iż zarów- leżałoby rozważyć utworzenie większej no w art. 3 ust. pkt 6, jak i w art. 6r ust. 3 ilości PSZOK-ów, gdyż PSZOK ma być oraz art. 6d ust. 2 ustawy jest mowa tworzony tak, aby mieszkańcy mieli 0 „punktach selektywnego zbierania odpa- do niego łatwy dostęp (art. 3 ust. 2 pkt 6 dów komunalnych". Powyższe może błęd- ustawy). Możliwym rozwiązaniem jest nie sugerować, iż obowiązkiem każdej także tzw. mobilny PSZOK. W takim jedgminy jest ustanowienie co najmniej nakże wypadku należałoby, identycznie dwóch takich punktów. Taka interpreta- do zasad dotyczących odbioru odpacja przepisów ustawy byłaby jednak nie- dów z terenu nieruchomości, określić stouprawniona, gdyż redakcja ww. przepisów sowny harmonogram działania takiejednoznacznie wskazuje, iż gmina może, go PSZOK-u i podać go mieszkańcom ale nie musi, stworzyć więcej niż jeden do wiadomości. PSZOK. Jest jednak do tego zobowiązana w przypadku podziału gminy na sektory Jasne zasady 1 wtedy, co do zasady, liczba sektorów winna odpowiadać liczbie PSZOK-ów. Re- w interesie wszystkich dakcja art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy w liczbie mnogiej („punkty") spowodowana była Prawidłowe funkcjonowanie nowego systeraczej obawą, aby nie doszło do kuriozal- mu gospodarki odpadami komunalnymi nej sytuacji, gdy zarówno mała, jak i duża uzależnione jest od rzetelnie przeprowadzogmina ma na swoim terenie tylko jeden nej kampanii edukacyjnej wśród mieszkańPSZOK i tylko koszt jednego PSZOK-u ców. Jest wówczas duża szansa, by zamiejest ujęty w stawce opłaty za gospodaro- rzenia ustawy zostały wprowadzone efekwanie odpadami, którą uiszczają właści- tywnie. Duży nacisk trzeba też położyć ciele nieruchomości. na standard świadczonej usługi oraz wyjaśnić przyjęte w tym zakresie rozwiązania. A co w przypadku, gdy organem zapewnia- Należy pamiętać, iż każdy standard będzie jącym świadczenie usług i podejmują- miał swoją cenę, co jednak także winno cym uchwałę, o której mowa w art. 6r być obligatoryjnym elementem kampanii ust. 3 ustawy, jest związek międzygminny? edukacyjnej. Ostatecznie bowiem to w inteCzy w takiej uchwale związek jest zobli- resie zarówno gmin. jak i mieszkańców gowany do określanie zasad korzysta- leży to, aby wprowadzony system gosponia i stworzenia tylu PSZOK-ów, ile gmin darki odpadami komunalnymi, w tym zapowierzyło mu zadanie własne z zakre- sady ich odbioru oraz funkcjonowania su gospodarki odpadami i tworzenia PSZOK-ów, był jasny, klarowny oraz wyPSZOK-ów? Taka interpretacja także wy- dajny. daje się być niewłaściwa, gdyż należy pamiętać, że - zgodnie z art. 64 ust. l Marcin Maciocha i 3 ustawy o samorządzie gminnym - praMDS Kancelaria, wa i obowiązki gmin uczestniczących Wrocław w związku gminnym, związane z wykony-

Dodatek do Przeglądu Komunalnego nr 5/2012