Page 1


Ekonomiczne skutki projektu nowelizacji  
Ekonomiczne skutki projektu nowelizacji  

Artykuł omawia ekonomiczne skutki jakie może nieść za sobą kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która to...