Page 1

Jak windykować opłaty

Czy egzekucję opłat można powierzyć zewnętrznym podmiotom? Ten problem bardzo często przewija się wśród pytań nadsyłanych do naszej redakcji.

A

rtykuł 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odsyła pośrednio do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wskazując, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 r. Opłaty, podatki i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ordynacji podatkowej, zgodnie z ordynacją podlegają egzekucji administracyjnej (zgodnie z art. 2 par. 1 pkt 1 oraz art. 2 par. 3 w zw. z art. 3a par. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Wierzycielem uprawnionym do żądania uiszczenia opłaty jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego lub odpowiednio wójt, burmistrz i prezydent miasta. Jest on uprawniony do podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w  razie uchylania się właściciela nieruchomości od uiszczenia opłaty. Tryb postępowania szczegółowo reguluje rozporządzenie ministra finansów z 22.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o  postępowaniu egzekucyjnym w  administracji (DzU z  2001 r. nr 137, poz. 1541). Wskazuje ono w  par. 13 ust. 2, że w  przypadku gdy zobowiązany ma ustawowy obowiązek obliczenia lub uiszczenia należności pieniężnej bez wezwania, postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez uprzedniego doręczenia upomnienia. Wspólnota nr 2, 19 stycznia 2013 r.

W razie gdy dłużnik nie uiści opłaty w terminie, naczelnik właściwego urzędu skarbowego lub odpowiednio wójt, burmistrz i prezydent miasta są zobowiązani do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie podjęcia środków egzekucyjnych, które przewidziane zostały w ustawie o egzekucji administracyjnej.

Z uwagi na fakt, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter należności publicznoprawnej, jej wierzycielem i organem egzekucyjnym jest organ administracji publicznej, a tryb postępowania wobec zaistniałej zaległości w uiszczeniu opłaty jest regulowany przepisami prawa. Art. 143 par. 1 ordynacji podatkowej umożliwia udzielenie pracownikowi urzędu prawa do działania w imieniu organu według otrzymanego pełnomocnictwa. Pracownik działa z „upoważnienia” odpowiedniego organu, a nie w jego „zastępstwie”. Oznacza to, że wszystkie podjęte działania wynikające z upoważnienia są działaniami odpowiedniego organu. Artykuł 143 par. 1 ordynacji podatkowej precyzuje w dalszej kolejności, że pełnomocnictwo może być udzielone jedynie pracownikowi jednostki organizacyjnej organu podatkowego, czyli zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym – pracownikowi urzędu

gminy, miasta. Tym samym nie jest dopuszczalne, aby upoważnienie do windykacji opłaty powierzyć podmiotom innym od pracowników urzędu, którym kieruje organ właściwy do egzekucji administracyjnej. Powierzeniu egzekucji podmiotowi prywatnemu (np. firmie windykacyjnej) na podstawie umowy cywilnoprawnej stoją na przeszkodzie także przepisy ordynacji podatkowej wprowadzające tajemnicę skarbową. Zgodnie jej dyspozycją zawartą w art. 293 par. 1, „indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz w innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową”, której zakres doprecyzowują przepisy artykułów 297–299 poprzez wskazanie katalogu jednostek i  podmiotów, którym wolno udostępnić informacje objęte tajemnicą skarbową. Katalog ten ma charakter zamknięty i nie przewiduje możliwości udostępniania tajemnicy skarbowej podmiotom prywatnym. Z uwagi na fakt, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter należności publicznoprawnej, jej wierzycielem i organem egzekucyjnym jest organ administracji publicznej, a tryb postępowania wobec zaistniałej zaległości w uiszczeniu opłaty jest regulowany przepisami prawa. Te ostatnie nie przewidują, aby czynności związane z egzekucją opłaty podejmował podmiot prywatny na podstawie umowy cywilnoprawnej. MARCIN MACIOCHA

radca prawny, MDS Kancelaria

Pytania do naszych prawników, dotyczące problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi, prosimy nadsyłać na adres: prawnicy@wspolnota.org.pl 61

Profile for Refunda

Jak windykować opłaty  

W artykule radca prawny MDS Kancelaria wyjaśnia czy egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można powierzyć podmiotom zewnętr...

Jak windykować opłaty  

W artykule radca prawny MDS Kancelaria wyjaśnia czy egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można powierzyć podmiotom zewnętr...

Profile for refunda
Advertisement