__MAIN_TEXT__

Page 1

Sprawy samorządowe

Reforma śmieciowa do poprawki Gminy zyskają możliwość wprowadzenia mieszanego sposobu naliczania opłaty śmieciowej, a czas na przyjęcie stosownej uchwały zostanie wydłużony do końca stycznia 2013. Parlament w pilnym trybie poprawia ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

P

odstawową uchwałą, jaką każda gmina powinna podjąć do końca 2012 roku, była uchwała o wyborze metody obliczania i wymiaru stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Po krytyce ze strony samorządowców z całego kraju Senat przygotował projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach. Uchwałą z 12 grudnia 2012 r. skierował projekt do Sejmu. Tam została mu nadana szybka ścieżka legislacyjna, uchwalenie planowane jest na posiedzeniu 3–4 stycznia 2013 r. Skutki noweli będą odczuwalne zarówno dla mieszkańców, jak i dla budżetu gminy. Niedoszacowanie kosztów lub przeszacowanie przychodów z tytułu pobieranych opłat spowoduje bowiem negatywne konsekwencje dla budżetu, co może mieć negatywny wpływ na wskaźniki zadłużenia.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy (art. 6k ust. 1), w  przypadku nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. W tym zakresie nowelizacja zakłada zmianę, poprzez użycie alternatywy łącznej „lub” zamiast „albo”. Powyższe spowoduje, że gmina będzie uprawniona (choć nie zobowiązana) do określenia więcej niż jednej metody obliczenia opłaty. Powyższe rozwiązanie potwierdzone zostało w projektowanym nowym art. 6k ust. 1 pkt 1) ustawy: „Rada Gminy dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród

z teki rupińskiego

16

metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy”. Należy jednak zaznaczyć, że kalkulując stawki według różnych metod (więcej niż jednej) i  dając mieszkańcom możliwość wyboru metody, urząd gminy może utrudnić sobie właściwe skalkulowanie wpływów z opłaty. De facto już w przypadku zastosowania dwóch metod nie sposób oszacować wpływów bez dokonania określonych założeń (np. że metodę „od mieszkańca” wybierze 70 proc. właścicieli nieruchomości, a pozostałe 30 proc. „od gospodarstwa”). Bezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby uchwalenie dwóch stawek i przyporządkowanie metod do określonego katalogu nieruchomości. Czyli np. skoro dopuszcza się stosowanie więcej niż


jednej metody, to tym bardziej dopuszczalne będzie ograniczenie danej metody np. do lokali zamieszkanych przez nie więcej niż określoną liczbę osób. Zgodnie z projektowanym nowym przepisem (art. 6k ust. 4), „Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z  metodą, o  której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o  których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat”. W ten sposób wprowadzono postulowaną przez ekspertów możliwość różnicowania stawki opłaty w ramach danej metody. Zgodnie z projektowanym art. 6k ust. 4 ustawy, możliwe będzie określenie stawki za np. pierwsze 4 osoby w  wysokości X zł (od osoby), a za każdą kolejną osobę X zł minus

50 proc. (przykładowo). Będzie można także doprowadzić do uchwalenia opłaty maksymalnej wskazując, że np. od każdej osoby ponad 5 (w przypadku metody „od osoby”) opłata wynosi X zł minus 100 proc.

Nowelizacja wprowadza możliwość przejęcia przez gminę obowiązku w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady. W ramach nowych uprawnień trzeba wskazać na możliwość przejęcia przez gminę obowiązku w zakresie wyposażenia nieruchomości w  pojemniki na odpady, który co do zasady spoczywa na właścicielu nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 1). Dodanie takiego uprawnienia może w znaczny sposób ułatwić wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami. Pojawiające się dotychczas próby „dorzucenia” takiego obowiązku przed-

siębiorstwom, które startują w przetargu na odbiór odpadów, były obarczone znacznym ryzykiem prawnym. I jest jeszcze jedno „doposażenie” gminy, a  także związków międzygminnych – w kompetencje dotyczące egzekucji opłaty. Zgodnie z  nowo projektowanym art. 6qa wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z  tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa kompetencja przyznana została także zarządowi związku międzygminnego. Nowelizacja będzie obowiązywała wstecznie, tj. od 1 stycznia 2013  r., do tego wydłuża czas na podjęcie uchwał przez gminy do końca stycznia 2013 r. MARCIN MACIOCHA

radca prawny z MDS Kancelaria we Wrocławiu

R E K L A M A

Wspólnota nr 51–52, 29 grudnia 2012 r.

17

Profile for Refunda

Reforma śmieciowa do poprawki  

Gminy zyskają możliwość wprowadzenia..

Reforma śmieciowa do poprawki  

Gminy zyskają możliwość wprowadzenia..

Profile for refunda
Advertisement