Page 1


t abl eofc ont ent s wel c ome atagl anc e educ at i on f ami l yengagement c ommuni t yl eader s hi p i mpac t

2

3 4 7 9 11 13

19 21 23 24 26 28


wel c ome DearRTFr i endsandSuppor t er s , Iam honor edt ohav es er v edast heExec ut i v eDi r ec t oratRef ugeeTr ans i t i onsf ort he pas t13y ear sandt os har et heagenc y ’ s2015annualr epor t ,whi c hhi ghl i ght st hemany ac c ompl i s hment sofourr emar kabl es t udent sandt hec r os s c ul t ur alexc hangesc ent r al t oourwor k. I nt hey earwhenf or c edmi gr at i ondomi nat edt henewswor l dwi de,RTr emai nedas c ommi t t edasev ert os er v i ngt hos ewhohadfledt hei rhomesduet owar ,per s ec ut i on, v i ol enc e,orec onomi cdur es s .RTfir ml ybel i ev est hatourwor kt ohel pt hes ehi ghneed newc omer si sani nv es t menti nours har edc ommuni t i es .Ourpos i t i v eper s pec t i v eon mi gr at i oni sbac kedbyr es ear c h,whi c hs howst hatmi gr at i onbr i ngsl ongt er m ec onomi c andc ul t ur albenefit s .Des pi t emaj oradv er s i t y ,ours t udent si ns pi r eusdai l ywi t ht hei r har dwor k,r es i l i enc e,andl eader s hi ps ki l l s . RT’ si nnov at i v emodels er v esent i r ef ami l i esbyc ombi ni ngeduc at i on,f ami l yengagement , andl eader s hi ppr ogr amst hatupl i f twhol ec ommuni t i es .Thr ought hes ekeyc omponent s , RTwasabl et os er v e1, 899newc omer si n2015t oc r eat epat hway st os el f s uf fic i enc y . Ours t udent swor kwi t hv ol unt eer s ,s t af f ,andt eac her sats c hool s ,homes ,andc ommuni t y s i t est of or m mut ual l ybenefic i alc r os s c ul t ur alr el at i ons hi ps ,t eac heac hot her ,andmul t i pl y t heef f ec tandr eac hofourwor k. RTbel i ev est hatt obui l dc ommuni t y ,wemus twor kt oget herac r os ss oc i oec onomi c , et hni c ,andc ul t ur alboundar i es .Wec oul dnotmakes uc hani mpac twi t houtt hehar dwor k andc ont i nueds uppor tofourv ol unt eer s ,donor s ,s t af f ,t eac her s ,par t ner s ,andboar d. Ourc ommuni t yexempl i fiest hec ommi t mentt ot hi nki nggl obal l yandac t i ngl oc al l y . Pl eas efli pt hr ought hes ev i r t ualpagesandc el ebr at ewi t husaswer eflec tupony etanot her s uc c es s f uly earatRT! Wi t hhear t f el tappr ec i at i on,

Exec ut i veDi r ec t or

3


atagl anc e _______

____ ___

____

_ __

__ __ __ _

_____ _____ _____ __ ___

_______

As i a/ Pac i ficI s l ands :32% Eur ope:0. 3% Lat i nAmer i c a:41% Mi ddl eEas t / Nor t hAf r i c a:18% SubSahar anAf r i c a:8% I n2015,RTs er v edhi ghneed,l owi nc omer ef ugee,as y l ee,andi mmi gr antnewc omer s f r om t hef ol l owi ng56c ount r i eshi ghl i ght edont hemap: Maj ors our c ec ount r i es :Af ghani s t an•Bur ma•Chi na•ElSal v ador• Er i t r ea•Guat emal a•Hondur as•I r an•Mexi c o•Yemen Si gni fic ants our c es:Bhut an•Democ r at i cRepubl i coft heCongo• Et hi opi a•I r aq•Nepal•Phi l i ppi nes•Somal i a•Sr iLanka•Vi et nam Ot hers our c ec ount r i es :Br az i l•Cambodi a•Chi l e•Col ombi a•Cuba• Domi ni c anRepubl i c•Ec uador•Ghana•Gui nea•I ndi a•I t al y•J apan•J or dan• Laos•Li ber i a•Mal ay s i a•Mongol i a•Mor oc c o•Ni c ar agua•Nor t hKor ea• Paki s t an•Per u•Republ i coft heCongo•Rus s i a•Rwanda• Amer i c anSamoa•Si er r aLeone•Spai n•Sudan•Sy r i a•Tai wan• Thai l and•Ti bet•Togo•Tuni s i a•Tur key•Uganda

4


Of ďŹ c es :SanFr anc i s c o,Oakl and,SanJ os e Revenue:$919, 276 Founded:1982 asTheRef ugeeWomen’ sPr ogr am Vol unt eer s :269 St udent sSer ved:1, 899* St udentCount r i esofOr i gi n:56

* 1, 385s t udent sr ec ei v edongoi ngi nt ens i v es er v i c es : homebas edt ut or i ng,f ami l ys uppor t / c ar emanagement , or8+hour sofs i t ebas eds er v i c es . 5


Pi c t ur ed:Amy( r i ght )wi t hherhomebas edv ol unt eert ut or ,Mar i s s a


educ at i on 112adul t s&174yout h r ec ei v edHomebas edTut or i ng

938yout h par t i c i pat edi nRT’ sSc hool bas edPr ogr ams * 712ongoi ngpar t i c i pant s

423adul t s at t endedEngl i s hLanguage/ Li t er ac yCl as s es * 377ongoi ngpar t i c i pant s .TwoofRTc l as s esof f er edc hi l dc ar ef ort ot s .

119yout h par t i c i pat edi nRTSummerCamps

7


Pi c t ur ed,abov e:Paw ( s ec ondf r om l ef t )wi t hherpar ent sandt wos i s t er s . Herdad,Sei nWi n( f arr i ght )i sanRTc ommuni t ynav i gat or , andhers i s t erSaSa( f arl ef t )i sanRTpeert ut or .

Pi c t ur ed,r i ght :Paw ( r i ght )wi t haf el l ow RTal umna t ut oratOakl andI nt er nat i onalHi ghSc hool .


f ami l yengagement I n2015,422adul t sandy out hr ec ei v edf ami l y engagements er v i c es ,whi c hi nc l uded: •Car eManagement / Soc i alAdj us t ment / Fami l ySuppor t f orourhi ghes t needf ami l i es •Sat ur dayFami l yPr ogr ammi ng f eat ur i ngEngl i s hl anguageandl i t er ac yc l as s es , ar tac t i v i t i es ,c ommuni t yev ent s , andpar t ner di r ec t edac t i v i t i ess uc hass oc c er andgar deni ng( s er v i ngpr es c hool er st oadul t s ) •Par entWor ks hops ont opi c ss uc hasc i t i z ens hi ppr epar at i on andt heU. S.s c hools y s t em •Fi el dTr i ps t onot abl el oc at i onsi nt heBayAr ea 9


Pi c t ur ed:Ey ad( r i ght )t ut or i ngatOakl andI nt er nat i onalHi ghSc hool


c ommuni t yl eader s hi p I n2015,3 2newcomerscontri but edt ot hef ol l owi ng c ommuni t yl eader s hi ppr ogr ams : •Al umni&PeerTut or s hi ghac hi ev i ngnewc omery out hwhot ut ors t udent s i nourAf t er Sc hoolpr ogr ams •Yout hLeader s newc omery out hwhoas s i s tt hei rc ommuni t ymember s •Communi t yNav i gat or s / I ns t r uc t i onalAs s i s t ant s adul tnewc omer swhohel pas s i s tnewl yar r i v ed c ommuni t ymember s •Chi l dc ar eAs s i s t ant s adul tnewc omer swhohel pouti nRTc l as s es t hatwel c omepar ent swi t ht ot s

11


Pi c t ur ed,l ef t :RTs t udentKl aw Meh ( l ef t )wi t hhert ut orKat her i neat Kl aw Meh’ sc i t i z ens hi pc er emony

Pi c t ur ed,bel ow:RTs t udentRy an onhi sgr aduat i ondaywi t hGr ac eLau, RT’ sSanFr anc i s c oPr ogr am Coor di nat or

Pi c t ur ed,l ef t :RTs t udentSus ana wi t hherdaught eratt hegr aduat i on par t yf ort heRTadul tc l as ss he at t ended


i mpac t RThass hownc ons i s t entgr owt handi mpac ti nour c ommuni t i esov ert hey ear s . •1, 899undupl i c at eds t udent si n2015 •1, 385oft hem r ec ei v edongoi ngi nt ens i v es er v i c es ( homebas edt ut or i ng,c as emanagement , or8+hour sofs i t ebas eds er v i c es ) •67, 371t ot als er v i c ehour s( av er ageof35. 5hour s / s t udent ) •65, 482t ot alhour sofongoi ngi nt ens i v es er v i c es ( av er ageof47. 3hour s / s t udent ) Manyofours t udent spar t i c i pat edi nmul t i pl es er v i c es and/ ormul t i pl es emes t er s .Of t en,dur i nghomebas ed t ut or i ngs es s i ons ,f ami l ymember sal s opar t i c i pat e. Ours t udentfigur esc apt ur eourwor kwi t hour“pr i mar y ” s t udent s( nott hef ami l ymember s )whor ec ei v et ai l or ed c ur r i c ul um bas edont hei rl anguage,j ob,ac ademi c ,and/ orl i f eneedsandgoal s . Wear egr at ef ult oouri nc r edi bl ev ol unt eer s ,t eac her s , anddonor sf orhel pi ngusgr ow ands er v emor enewc omer s . Thanky ou! 13


t mpac hi yout

Hi ghSc hoolGr aduat i onRat e f orRTYout hSt udent s i nc ompar i s onwi t hEngl i s hLear nergr aduat i onr at es f ort hes c hooly ear20142015*

Ref ugeeTr ans i t i ons Cal i f or ni a Al amedaCount y SanFr anc i s c oCount y Sant aCl ar aCount y Oakl andUni fied Sc hoolDi s t r i c t SanFr anc i s c o Uni fiedSc hoolDi s t r i c t 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

RT’ sgr aduat i onr at ei sbas edon297s t udent sel i gi bl et ogr aduat e h i g c hool ,whor ec ei vedhomebas edt ut or i ngs er v i c esi nt hel as t T h i shs 3ac ademi cyear s( 20122013,20132014,20142015)or8+hour s / y ear ofaf t er s c hoolt ut or i ngi nt hel as t2ac ademi cy ear s( 20132014, 20142015) . Thi sgr aduat i onr at ei nc l udesonl yt hes t udent swhogr aduat edaf t er t he12t hgr ade.I naddi t i on,t her ewer e37RTs t udent st hatr emai ned enr ol l edaf t ert he12t hgr adeandgr aduat edl at er . * Dat aav ai l abl eont heCal i f or ni aDepar t mentofEduc at i ondat awebs i t e: ht t p: / / dat a1. c de. c a. gov / dat aques t /

14


t mpac ti adul

Nat i onalRepor t i ngSy s t em Educ at i onalLev elCompl et i onRat es bas edont heCompr ehens i v eAdul tSt udentAs s es s mentSy s t em appr ov edbyt heCal i f or ni aDepar t mentofEduc at i on

20142015

90% 80% 70% 60% 50%

•Cal i f or ni aSt at eGoal

40%

•Cal i f or ni aSt at eAver age

30%

•Ref ugeeTr ans i t i ons

20% 10% 0%

Low Begi nni ngESL

Hi ghBegi nni ngESL

Per f or manc ebas edAs s es s ment s ofAdul tSt udent s 88% ofRTs t udent s ,whot ookaper f or manc ebas ed as s es s menti n20142015,pas s ed. Thes eas s es s ment s ,c onduc t edbyRTi nEngl i s h,meas ur egai ns i nouradul ts t udent s ’knowl edgeofl i f es ki l l sneededt obec ome s el f s uf fic i enti nt hei rnew c ommuni t i es .Emphas i sonr eal l i f el ear ni ng c ont ext s( i nc l udi ngar eass uc hasempl oy mentandc i t i z ens hi p) i sabas i sofRT’ sEngl i s hi ns t r uc t i on.

15


Soc i al&Li ngui s t i cI s ol at i onSur v ey s f orRTAdul tSt udent s I n2015,106adul ts t udent swer es ur veyedatenr ol l ment ,and90 s t udent s *wer es ur veyedatt heendoft hes emes t er( 4+mont hs ofRTi ns t r uc t i on) .I nc ompar i s onwi t ht hos es ur veyedatenr ol l ment , t hes t udent swhor ec ei vedRTs er vi c esr epor t ed: Bet t erabi l i t yt ous eEngl i s hi nt hei rdai l yl i ves ( Av er ages el f r at i ngona15s c al e* * ) -I nc r eas edc onfidenc eus i ngEngl i s h:+39% educ at i on -I nc r eas edabi l i t yt ofil loutf or msi nEngl i s h:+59% -I nc r eas edabi l i t yt os peakwi t ht eac her si nEngl i s h:+70% -I nc r eas edabi l i t yt or eadmedi c at i oni ns t r uc t i onsi nEngl i s h:+92%

Mor ei ndependenc ewi t happoi nt ment s f ami l y engagement

St udent swhor ec ei v edRTs er v i c esar e38% l es sl i kel yt or epor t needi nghel pwi t happoi nt ment s .

Hel pi ngot her si nt hec ommuni t y Rec ei v i ngRTs er v i c esmakesone3xmor el i kel yt ous eEngl i s h ohel pot hernewc omer sand89% mor el i kel yt ohel pot her c ommuni t y t ewc omer sfindc ommuni t yr es our c es . l eader s hi p n * Thes e90adul t swer emai nl ydi f f er ents t udent sf r om t hos es ur v ey edatenr ol l ment . * * The“Educ at i on”%sr epr es entc hangei nav er ages el f r at i ngona15s c al e,whi l et he “Fami l yEngagement ”and“Communi t yLeader s hi p”%sr epr es entc hangei nt henumber ofs t udent swhogav epos i t i v er es pons es . RT’ ss oc i alandl i ngui s t i ci s ol at i ons ur v eywasdev el opedwi t hgui danc ebyRTBoar d MemberBr ennaPowel l ,As s oc i at eDi r ec t oratSt anf or dCent eronI nt er nat i onalConfli c t andNegot i at i on.

16


Atl eas t30s t udent s ,manyoft hem s eni or s , r ec ei v edU. S.c i t i z ens hi pi n2015.

Pi c t ur ed,abov e:RTs t udentDarMehwi t hherc i t i z ens hi pc er t i fic at e( c ent er ) , att heRTof fic ewi t hRTExec ut i v eDi r ec t or ,Laur aVaudr eui l( l ef t ) andRTFami l yRes our c eCoor di nat or ,ZarNiMaung( r i ght )

Pi c t ur ed,l ef t :RTs t udentKl aw Meh( r i ght )wi t hf r i end Taw Meh( l ef t )anddaught erHs aw Mo( c ent er ) atKl aw MehandTaw Meh’ soat hc er emony

17


Pi c t ur ed:Anj al i( r i ght )wi t hhers t udent ,Es t her


vol unt eer s

19


Thi spr oj ec twasmadepos s i bl ewi t hs uppor t f r om Cal i f or ni aHumani t i es ,anonpr oďŹ tpar t ner oft heNat i onalEndowmentf ort heHumani t i es . Formor ei nf or mat i on,v i s i twww. c al hum. or g. 21


Pi c t ur ed:Anandi( att heheadoft het abl e)wi t hf el l ow member sofRT’ s Sout hBayc ommuni t yatav ol unt eerhappyhour


gi ve

23


2015boar dofdi r ec t or s

24


2015boar dc oc hai r s

25


financ i als ummar y

Not e:RT’ sfis c aly earwi l lc hangeef f ec t i v eJ ul y1,2016.

26


r evenuevs .s t udent ss er ved $1, 000, 000 $900, 000 $800, 000 $700, 000 $600, 000 $500, 000 $400, 000 $300, 000 $200, 000 $100, 000 $0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

aver age$/ s t udent ( expens es ) $800 $700 $600 $500 $400 $300 $200 $100 $0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

27


s uppor t er s Wear edeepl yappr ec i at i v eofal lt hei ndi v i dual sandor gani z at i onst hat al l ow ust of ul ďŹ l lourmi s s i onandc hangeourwor l df ort hebet t er . THANKYOUf oral ly ourgener ousc ont r i but i ons !

28

Weendeav ort oc r eat eanac c ur at e andupt odat er ec or dofours uppor t er s . I fy ounot i c eaner r or ,pl eas eki ndl y l etusknow,andwewi l lc or r ec ti t . i nf o@r ef t r ans . or g•415. 989. 2151


29


30


31


j oi nus . Ref ugeeTr ans i t i ons Headquar t er s :870Mar ketSt . ,#718SanFr anc i s c o,CA94102 415. 989. 2151•i nf o@r ef t r ans . or g www. r ef t r ans . or g•f ac ebook. c om/ r ef t r ans

Profile for RefTrans

RT 2015 Annual Report  

Refugee Transitions 2015 Services & Impact

RT 2015 Annual Report  

Refugee Transitions 2015 Services & Impact

Profile for reftrans
Advertisement