Page 1


1.l i ga

S es t ava:F or s bi ( C) ,Mar cel o*( A) ,[ PRO]( A) ,{ andr ew} ,J j ,x Paj as ,! !S i gma! !

Obháj cit i t ul u,vmých očí ch t ým j eš t ě nabr alna s í l e vpř es t upní mt er mí nu. Ž ádnýdůl ež i t ýhr áč neodeš el ,naopakpř i š elkval i t níx Paj as ,kt er ýbymohls Mar cel em út oči tnaocenění nej l epš í út očnádvoj i ces ez óny. L i gaj ehodněvyr ovnanáat aknaš pi čcet omůž es konči tj akkol i v. T i p:1.mí s t o.

L onš t ími s t ř is e budouv6.s ez óně pokouš eto obhaj obut i t ul u.Ač s et oz dá t éměřnemož né,s t ar onovýkapi t ánF or s bi s ehnal dal š í dvěút očnáes ados vé s es t avy-x Paj as ezr oz padnuvš í chs eL uckyAcesaS i gmu. Z aj í mavépr ot obude s l edovat ,j aks emupodař í ukočí r ovat6út oční kůshvěz dnými manýr yakt er ýz ni ch mu r aděj iut eče do angaž má,kde s iví ce z ahr aj e.Př es t o bybor cům neměl out écipr vnímí s t opoz ákl adníčás t ia„nej výhodněj š í “poz i cepř inas az ení dopl ayof f . T i p:1.mí s t o.

F avor i t om v1. l i ge bude ur či t e El i t e4pr o,pos l ednýví ť azs uper pohár aal i gy. T r eba al e povedaťž ez at o môž e ajz ní ž ená kval i t al i gyv mi nul ejs ez óne. Konkur enci umal imož nol envpodobeL uckyAcesaEagl es .V novejs ez óne veľ a kval i t ných t í movdo l i gynepr i budl oat akajt o mi ni mum konkur enci e s kús enos ť ami mus i apr edči ť .Zt í muodi š l i S noopyas evi apr i š i el x Paj asaS i gma. Nos i t eľ mikval i t yal ebudes t ar ýz ákl adsbr ankár om F or s bi m,kt or ýpopr obl émoch vmai l ovejkomuni káci isvedení ml i gyvmi nul ejs ez óne vďaka pr edchádz aj úci mš éf om E4Pmus ís ez ónu odkapi t ánovať .T i puj em i mt i t ul ,j e al e ot áz neči s as os voj ouf avor i z áci oudr uhús ez ónupos ebedokáž uvys por i adať T i p:1.mi es t o.

L oňš t ími s t ř izEl i t e4Pr o vpř es t upní m obdobíopětnel eni l ia dot áhl idvě z aj í maváj ména,x Paj asaS i gmaj s ouur či t ěvel mi kval i t ní hr áči ,ni cméněpočet6 út oční kůnat ým s emi z dáažmocvel ký.BudenaF or s bi m,j aks is voj e" děf ky" ukl i dníaj es t l inebudouvt ýmur oz br oj e.El i t ekaž dopádněmus í meř adi tmez i hor kéf avor i t ynaví t ěz ez ákl adní čás t i . T i p:2.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:Vacek25( C) ,Bonapar t e( A) ,L ul u( A) ,Oky,F er r y,J oe, 007™

Ner ad t i puj uumí s t ěnís vého t ýmu.Al e od mi nul és ez ónys es oupi s ka vůbec nez měni l a,t oz namená,ž ev t ýmunej s ouž ádnépr obl émy.V Oi l er ss evž dy dbal onej ennakval i t u,al ei s ympat i e. Poher nís t r ánces et ým můž er ovnatkomukol i vvl i z e,f or mus mepr okáz al iv l et ní l i z enaES L ,kdej s mes edos t al i mez i 4nej l epš í t ýmyvEvr opě. J dej enot ovj akém r oz pol ož enít ým z as t i hnel i ga,J oemá čas t ot echni cké pr obl émyaj ánemám vž dyden. T i p:3.mí s t o.

Z námý hax bal l ový mi l i usa nej pr acovi t ěj š íadmi n Vacek25 vl ét ás es vým t ýmem dodal š í s ez óny!Kádrt ýmunedoz nal ž ádnýchz měnat akbys ehr anos t zmi nul és ez ónyměl abýtvýhodou. Ol ej ář ům s evš akj i žněkol i ks ez ónl epí s můl a na pat ya v l oňs ké s ez óně kt i t ul u nepomohlanipř í chod „hax bal l ového š t í s t ka“vpodobě 007™.L et osmaj íf anouš ciOi l er sj edi né př ání :T I T UL !J ako čl enovénej už š íčes kos l ovens kéhax bal l ovéš pi čkyj s ous t ál ej edi ní ,kt er ým s e nepodař i l ot i t ulve 3v3 l i z ez í s kata br onz ové poz i ce j s ou pr of anouš kyj en s l abouz ápl at ounaz l omenás r dce.Oi l er ss končí poz ákl adní vys okoavs t oupí t akdopl ayof fzpoměr něvýhodnépoz i ce. T i p:3.mí s t o.

T ent ot í m má dl hodobé kval i t y,no okr em j edného vyhr at ého pohár ového f i nál es a vt om l i govom eš t eneoci t l i .Naj bl i ž š i et omumal ipr ávet út os ez ónu, al ez l at ý gólv r oz hoduj úcom z ápas es emi f i nál e PO pr ot iEagl es s t r el i l a nevyl i eči t eľ náchor obabr ankár aOi l er s“vackovi na“.T ávr aj podľ anaj novš í ch z i s t ení ni ej enákaz l i váat aks abr ankár i navher nenemaj účohoobávať .L eda t akkanoni er aBonapar t eho,al eboút očnejdvoj i ceF er r yOky,al eboBonda. . . vl as t nebr ankár i pr vej l i gy–maj t es anapoz or e,Ol ej ár i maj únamaz áno! T i p:2.mí s t o.

KádrOi l er ss eopr ot i mi nul és ez óněnez měni l .Di s ponuj e2š pi čkovými br ankář i , kval i t ní mi út oční kyamůž es i t akdovol i tl ux usdvounos i čůvody.L oni j i m ces t u dof i nál epovel kébi t věz kř í ž i l idobř ehr aj í cíEagl es . Vz ákl adníčás t is konči l io s kór ena3mí s t ě,l et osj ečekám j eš t ěo2př í čkyvýš . T i p:1.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava: ™ ( C) ,Dr ew Bar naby( A) ,Robbi e_F CB( A) ,f i ght er os ,S l oboda,Z oS o,Donat t e

Hl avně dí kynávr at u Dr ewa a Robbi eho t ým hodně pos í l i l .Oba s e vyř ádi l i mi nul ous ez ónuv3.l i z eaur či t ěbudouna1.l i gunabuz eni .S l obodabyl mi nul ous ez ónuj edenzobj evůs ez ónyapos tbr ankář emaj í Dr ewanyní z dvoj enýa vel mi kval i t něobs az ený.Doút okuj eš t ěpř i š l yz aj í mavépos i l yvpodobě Donat t ehoa Z os a,kt eř ís vouš ancit akéur či t ědos t anoua budous es naž i tj i max i mál něvyuž í t .Zkádr uDr ew j ez as ecí t i tvel kákval i t a,s em z vědavýj aks e j i m budedař i t ,vz ákl .s kupi nět ot i puj i na2.mí s t o. T i p:2.mí s t o.

Po mi nul és ez óně,kt er á byl az es t r anyDr ew poměr něbí dná,konečněbudí ví t ěz1.s ez óny 3v3 l i gy z as l ouž ený r es pekt .Do t ýmu s e vr át i lz námý pi j an Robbi e,kt er ýužhr aj epopát és voj i pos l ední s ez ónu.Zneověř enýchz dr oj ůt aké vypl ulna povr chs kandálzuví t acípár t y,kdenej enom Budvara vodka t ekl i pr oudem.K návr at uz avel elt aké Dr ew Bar naby,kt er ý ss ebou př i t áhlz býval éhot ýmuZ oS a.Poměr něpř ekvapi výs ez dá př í chod Donat t a zPus hX, al e sj os em údaj ně j i žnebyl o kvydr ž ení .Ryz es l ovens kýt ým t aks hr omáž di l obr ovs koukval i t ua j ehoj as ným cí l em budeE4Ppokaz i tobhaj obut i t ul ua v i deál ní m př í paděs i př i datdot ýmovévi t r í nydal š í t r i umfve3v3l i z e. T i p:2.mí s t o.

Večnýt í m Dr i ew s adalpos ez ónez novadokopy.Kapi t ánT M nas voj us t r anu pr et i ahol aj Z oS aaDonat t ehoat akmuneos t al omi es t opr evl as t néhobr at a. Z ákl ad bude ur či t et vor i ťbr ankárDr ew Bar naby,ot áz ne j e čis a v út oku T éeMkobudes pol i ehaťnavr aj al kohol i kaRobbi eho.Akaj ni e,ponúkas amu t am hneď ni ekoľ ko al t er nat í v.Do t í mu bude s voj i mis ympat i amiajnaďal ej pr i s pi evaťS l oboda-el i t nýt vor capubl i kovsbanál nymi banmi ,kt or éužpocí t i l a väčš i nahr áčs kej komuni t y.Nej deal eos úť ažpopul ar i t yal es ki l l uas kús enos t í , st ými t ovl as t nos ť ami maj úDr ewanaT OP5. T i p:5.mí s t o.

Robbi es epr obudi lz es ez ónníkocovi nya vr át i ls edos t ar ýchdobr ýchDr ew. Dr ew Bar nabys et akyr oz l ouči l s et ř et í l i gouavz al s ebouZ oS a.Dal š í novout vář í j eDonat t eas bí r atz kuš enos t ibudeur či t ěidr uhýbr ankářS l oboda.Dr ewave s vés es t avěbudouur či t ěpomýš l etnavýš š ípř í čkynežl oniaj et akpot ř ebas ni mi počí t at . T i p:4.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:j os e( C) ,J andi s( A) ,popopo( A) ,neumi mt o,Roman,KEANU

T ým,kt er ýj ednoz načně nej ví ce pos í l i l .Neumi mt o a popopo pr okáz al is vou s ehr anos tužvEagl es ,KEANUpat ř í dl ouhodoběkčes kéš pi čceaj os emát aké vys okou kval i t u,skval i t ní mis pol uhr áčipůj dou j eho výkony ur či t ě nahor u. Menš íot az ní kpr oměj ez da Romanodchyt á cel ous ez ónu,t áhnehot odo út oku a pr ot o údaj ně odeš elizT i r ador es .Chyt atbyt akměls pí š e KEANU, mož ná J andi s .Pokud s et o pr okáž e,t akt am vi dí m menš íner ovnováhu al a Ranger s . T i p:4.mí s t o.

Kapi t ánj os eúdaj něz aví t alj edenpr áz dni novýví kend na s r aznej menované s ex uál nímenš i nya pod t í houdoj můa z áž i t kůpř ej menovalt ým zPus hXna Pus hánci .Mož nái pr ot ovt ýmuz ůs t al j enj andi saz byt ekmančaf t us er oz ut ekl . J enž et obynebyl j os e,abys i nedokáz al s ehnatadekvát ní náhr ady.Dot ýmu s enas t ěhoval oút očnéduozEagl es-neumi mt oapopopoaabyt ěchpos i l nebyl o mál o,do t ýmu z aví t al iKEANU sRomanem,kt eř íby s e měl is t ar at př edevš í m o def enz i vníúkol y.Z kuš enos t it ěcht o os t ř í l ených hax bal l ových har covní kůbyPus hánkům měl is t ači tnapos t updoPO ,kdebys emohl is t át čer ným koněm. T i p:4.mí s t o.

Po nečakanom pos ez ónnom z i s t eníž e hi s t ór i ut oht ot í mu z ačalpí s aťf ej kv podobedovt edyel i t néhobr ankár a Mandr akeho–dneskonkr ét nes ( h) r áča Kř í ž ka,s om s ar oz hodolkz menenáz vu,l oga a obmenekádr a,kukt or ejma pr i nút i l iajokol nos t ieš t epočasmi nul ejs ez óny.Zt í mumiodi š i elút očnýpar ť ák Donat t e,kt or ýnevydr ž alt ent l aka š i elkDr ewenémur i val ovi .Ďal ejs a zt í mu por účal kaz i s vetJ es oamál ot r énuj úci anonymous .Pos ez ónevEagl ess konči l i mi mt oapopoapr ávesni mi s om s ar oz hodol pí s aťnovúhi s t ór i ukl ubu.Pomôcť nám pr i š l ipoz al ož eníaz r uš eníDD br ankárKEANUauni ver z álRoman.S pol us ďal š í m pl at ným čl enom br ankár om J andi s om t akt vor í me t í m ods údenýna ús pech. T i p:3.mí s t o.

Š achyvkádr uPus hXpř i pomí naj íl egendár níRanger s .Př i š l avel midobř es ehr anádvoj i ceneumi mt o-popopoat akés vět oběž ní kKEANU.Ot áz kouj evš ak, kdos epos t aví dobr ankyPus hX?Budet oJ andi s ,nebobudevz adual t er novat KEANU?Ipř esmož nous l abi nunapos t ubr ankář evi dí m Pus hXcel kem vys oko aspř ehl edem naPO. T i p:6.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:OneReal ( C) ,McEachr an( A) ,PI S T OL ERO ( A) ,Al exF 1,Hr ani car ,Pabl i t o,eXce

T ěž koř í ctz dat ým os l abi l ,nebopos í l i l .Pabl i t obyl pr oměobj evmi nul és ez óny, al eneví mz da bydokáz alchyt ats t abi l ně1.l i gubezvět š í chchyb.Pomenš í pauz es evr acíPi s t ol er oat akodchodMys i akanemus ít akmr z et ,dvěkval i t ní út očnédvoj i cevt ýmuj s ou.Ot áz ka j enj e,z da j edenzgol manůchyt net op f or mu a z ař adís es výmivýkonymez it ř inej l épe hodnocené gól manyl i gy, pokudne,t akT i r ador esnanej vyš š í př í čkynevi dí m. T i p:5.mí s t o.

T i r ácis espoměr něs t abi l i z ovaným kádr em pouš t ěj ídos védal š ís ez óny.V t é l oňs kéz kl amal i nej ens ami s ebevypadnut í m hnedvečt vr t f i nál epl ayof fpot é, cos enaml s al i zdvouf i nál ovýchúčas t í vpř edchoz í chs ez ónách.J enž et ehdy j es výmibr ankář s kýmivýkonyt áhlhl avněRomanapr ot os evedeníT i r ador es r oz hodl okr áz némukr oku–z í s katgól mana t ěchnej vyš š í chkval i t .J ej i choko s poči nul onaPabl i t ovi amymůž emepouz ečekat ,copř edvedevnabi t épr vní l i z e.Dot ýmut akéz aví t alOneReal ůvkamar ádapr až s kýmet r os ex uáleXce. Návr atPi s t ol er apo„ukončení “hax bal l ovékar i ér ypoz vedlakci ekl ubuat ak můž emeočekávatj ehovys okéumí s t ění poz ákl adní čás t i aúčas tvpl ayof f . T i p:5.mí s t o.

Ví ť az i pohár aadvoj nás obní kor unní pr i nci l i gyos t al i pr i t r adi čnej z os t avekt or ej bude t ent o kr átš éf ovaťOneReal .Zt í mu odi š l iRoman smys i akom mi es t o kt or ých z í s kal it al ent ovaného br ankár a od El i t ář ov,konkr ét ne Pabl i t a.S vyváž eným kádr om budú opäťboj ovaťna vš et kých f r ont och,čiužher ne al ebokonš t r ukt í vnoudi s kus i ous“obľ úbencom napí s menoC“.Pl ayOf fi m eš t e ni kdyneuni kl o a anit ent o kr áts a nemaj ú o čo s t r achovať ,l ot ér i ou budú nás l ednévyr aďovaci eboj e. T i p:4.mí s t o.

KádrT i r ador esdoz nalněkol i kaz měn.T al ent ovanýMys i aks evr át i lkl ukemua dot ýmupř i š el naděj nýbr ankářPabl i t o,kt er ýbudet voř i tbr ankář s koudvoj i ci s Hr áni čář em avút okuz ůs t áváčt veř i cehr áčů.Nas oupi s kubyl dops anýt akéeXce.L oni s eT i r ador esvel mi nevydař i l oPO amal ounápl as t í na š pat nous ez ónus es t al oví t ěz s t ví vl i govém pohár uat í m pádem kval i f i kacedo L i gymi s t r ů. T i p:3.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:Br yndz a( C) ,MOONKey1( A) ,Kr kavec( A) ,Ri i j kar k,Z embou

Nevyz pyt at el nýt ým,kt er ýdokáž e poz l obi tkaž dého.Odeš l ij en nevyuž í vaní hr áči apř i š el Z embou,j edenzút očnýchobj evůmi nul és ez óny.Nemys l í ms i ,ž e byF At l ači l abot az r ovnavút oku,t ým dos t avádos tbr anekat akvět š i noumus í s pol éhatna t o,ž es oupeř e př es t ř í l í .Kdyžchyt nou f or mu j ako na z ačát ku mi nul és ez óny,t akmůž oupomýš l etivýš .Naopakkdyžs ebudoupr ez ent ovat výkonyzkonces ez óny,t akmůž ouhr áti oz áchr anu. T i p:6.mí s t o.

T ým pod t akt ovkou Br yndz ypat ř íkj edněm znej vyz pyt at el něj š í ch z e vš ech 48mi př i hl áš enýchdoněkt er ézl i g.Bor ci j s ous chopni vj ednom kol epor az i tbudoucí hoš ampi óna,anaopakvnás l eduj í cí m kol epr ohr átsj i s t ým s es t upuj í cí m. „Efáčka“vš akmaj í s voj i kval i t uanaví cj edopl ni l bával ýr obotZ embou,kt er ý s es pol ečně nej en sRi i j kem bude s naž i to ps ychot i cké s t avys oupeř ových br ankář ů.Pokud bor cipor az ívš echny„papí r ověs l abš í “s oupeř e,měl ibydo pl ayof fpr okl ouz noutnej t ěs něj š í m mož ným z půs obem. T i p:8.mí s t o.

T í m z námejkoz met i ky od F A al ebo ajf ut bal ového manaž ér as a udr ž al pokope.Z ákl adnúčas ťt r ápi l i kadekohonovPO vyf as oval i Oi l er sai chs ez óna nabr al ar ýchl ykoni ec.T í muneubl í ž i l odchodAl ex a,sr i i j kar kom s úr ovnakos i l ní adoPO s ados t anúbezpr obl émov.J edi népr obl émys ial emôž uvyr obi ťl en s ami at oaknevyhr aj úpovi nnéj az dysmenej s kús enými t í mami al eboakbudú dávaťveľ kúz áť ažnar odenéhokoment át or aMOONKeyho. T i p:6.mí s t o.

T r adi čníhax bal l ovýkl ub F A vs t upuj edo s ez ónyves kor os t ej nés es t avě.T ým nemávs oupi s cevýr az něj š ís l abi nu.Br yndz aj es pol ehl i výgól manaoút oks e poděl í popul ár ní Opi ca,Kr kavecaRi i j kar k.Pr obl ém bymohl i př eds t avovat z t r át yspapí r ově s l abš í micel ky.S ečt eno podt r ž eno,F A bys iměl o vpokl i du z aj i s t i tpos t updoPl ayof f .Napos l edníchví l i s ekt ýmupř i poj i l j eš t ěkat al ánec Z embou. T i p:5.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:Count er ( C) ,Wat( A) ,Mi hi ( A) ,Céčko,Ni f l hei m

T ým os l abi l koneci ndi vi duál něs chopného†,nahr adi tbyhomohl Céčko.T ak j aks pol uhr áčiml uvíowat ovi ,t akmám z af i x ováno,ž et oz r ovnaopor aas ynonymum či s t éhokont anebude.Al evěř í m,ž emupomůž eodchodkř í ž ka,kt er ý s pol uhr áčepř í l i šnepodr ž í .Pr ovš echnypř í padymát ým j eš t ědal š í hogól mana az achyt atmůž es pol ehl i věi Count er .T ým budemí tve3.l i z ei s vůj Bt ým at ak mohouvyuž í vati hr áčezt ét os oupi s ky. T i p:8.mí s t o.

Nováčci vpr vní l i z ebymohl i kr áčetveš l épěj í chL uckyAces ,kt er ým s epos t up dopl ayof fz dař i lhned ves vépr vnís ez óně.Výr az něbykt omumohlpř i s pět Céčko, býval ýkapi t ánL uckyAces , kt er ývš akvt ýmunení údaj něpř í l i šobl í ben. Kapi t ána Count er a během r egi s t r acít aképos t i hl a nepř í j emná z pr áva.J eho nej z ář i věj š í hvěz da†obdr ž el abanabudez aj í mavés l edovat ,j aks est í m of enz i va Cunt s ´ n´ t wat svyr ovná.Vel kounez námout akéz ůs t ává obs az enípoz i ce br ankář e,pr ot ož es ám Wats e duš oval ,ž es ez ónur aděj iodchyt á vBt ýmu. Pokuds i vš echnos pr ávně„s edne“abor ci nebudout r opi thl oupos t i ,dopl ayof fbyměl i poměr něpohodl něpos t oupi t . T i p:6.mí s t o.

Cunt iako f avor i t idr uhejl i gy z ákl adnú čas ťvyhr al i ,no vo f i nál e PO naš l i pr emož i t eľ avpodobeEl i ť ákov.T ent ot í m máš ť as t i enapr es t upykval i t nýcha “obľ úbených“hr áčov.V mi nul ejs ez óne s it am z ahr al†( A. K. A.Kř í ž ek,Boca, mandr ake. . )vt ej t os i vybavi l i Céčka-admi na2v2l i gy( nal ul unéé. . ) .L ex es sa c0brs as t al iz ákl adom pr e Bt í m.Vo väčš i ne z ápas ov budú z a out s i der a, z as koči ťal ebopr ekvapi ťmôž ual ehoci koho.S úboj emedz i8.a 11.poz í ci ou al ebomedz inebom apekl om budúnapí navéas t aťs amôž evš el i čo.S kús enos t i budúr oz hoduj úce. T i p:10.mí s t o.

Po t r es t u Mandr akeho,par don kř í ž ka a z al ož eníCunt ů B doz nal as oupi s ka menš í chúpr av.Wat ,Count er ,Ni l faMi hivt ýmuz ůs t al iaj akonovouút očnou s t arpř i vedl i Céčka.S oupi s kaj eur či t ěs i l ná,al evpř í paděWat ovýchl agů( bůh ž ehnejj ehos égř e)ačas t énepř í t omnos t iMi hi ho,bys eCunt imohl idos t atdo vel kýchpr obl émů.NaPO t opodl eměal ebudes t ači t . T i p:6.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:Rohl i ček( C) ,ki l l i u( A) ,kachna( A) ,r ammann,{ Vaj ce94} ,l i t t l ebut t on

Rohl aj za ki l l i uj s ou kval i t nídvoj i ce a sopor ou z az ády by mohl ipoz l obi t kohokol i v.K t omu byj i m mělpomoctpř í chod kachny,kt er ýbymělz výš i t konkur enciv br ance a mi ni mal i z ovatz byt ečné chyby.Do t oho t r ochu počí t ám ivaj ce94,skt er ým dos tmož ná počí t aj ís pí š e do út oku.Pos l ední dobous em hovi děl hr átvbr ancepár kr átavž dyt am vypadal vel i cedobř e. T i p:7.mí s t o.

T ým kapi t ánaRohl í čkaužmi nul ous ez onupř ekvapi lnej ednohohax bal l ového odbor ní ka kdyžs e pr oboj ovaldo PO,kde ve čt vr t f i nál ej en dvakr átt ěs ně pr ohr álsEagl esa vypadnul .Bor cis ina akt uál nís ez ónu s t anovi l iur či t ě mi ni mál něs t ej nýcí l ,al ebudout o mí thodnět ěž ké.Př es t ož es ena s oupi s ce bl yš t íněkol i kz aj í mavýchj men,z t r at íF ol ovéněkol i kdobř er oz j et ýchz ápas ůa s končí t ěs něz abr anami pos t upudopl ayof f . T i p:9.mí s t o.

F ol ové,j edenzt r ocht í movkt or ýboj ovalopos l ednúmi es t enkudoPO.Pr áve oni bol i t í š ť as t nej š í zt ej t ot r oj i ceaz ahr al i s i ho.Naoz aj s i hol enz ahr al i pr et ož e bol i pr eEagl esl ent í mom nar oz beh.Medz i naj s vet l ej š i eokami hyvi chpodaní považ uj em vyboj ovanú r emí z u s Oi l er s 2: 2.Do t ej t os ez óny vs t upuj ús ni ekoľ kými z menami .Naj väčš ouj eas i vynút enáz menani ckukapi t ánaRohl aj z a na Rohl í ček.Pr i budolajgól man kachna zr oz padnut ého Kami kaz ea s amoz r ej me nez abudl i“kúpi ť “vaj ca.Nováči kom vl i ge bude l i t t l e but t ona s pol usní ms apobi j úoúčas ťvPO. T i p:7.mí s t o.

F ol ovéměl oni př ekvapi l i dobr ým umí s t ění m apos t upem doPO.Rohl sKi l l i em j s out voř ís ehr anoua nebez pečnoudvoj i ci .Sbr ankář em di s ponuj í cí ms t ál ej š í f or moubypodl eměmohl ipomýš l etj eš t ěoněkol i kpř í čekvýš e.It akF ol ové př i vedl i někol i kz aj í mavýchpos i l aj s em cel kej z vědavý,j akmocbudoudohr y z as ahovat .Mys l í m,ž eF ol yčekát uhýboj oPO,j akovl oňs kés ez óně. T i p:8.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:Gr aga( C) ,t i l l ( A) ,Koj ak( A) ,J es s i eJ ,Mi l ky#07,s eki

Vel képř ekvapení mi nul és ez óny.Zt ýmuvš akodeš l yvš echnyopor yavl as t něi cel áz ákl adní s es t ava.Z aj i mavýj epř í choddvouút oční kuzT et r i sT eamuaj eš t ě z aj í mavěj š íj enávr atJ es s i ehoJnal i govéhř i š t ě.Neví mz damávpl ánugr aga odchyt atvš echny z ápas ys ám,nebo s e bude s t ř í datsJ es s i em,př í padně koj akem. T akčit aks ouEagl escel kověos l abenia na nej vyš š ípř í čkyt os t ači t nebude. T i p:9.mí s t o.

L oňs kýf i nal i s t at aké vs t upuj e do nové,s vé t ř et ís ez ónya j eho kádrdoz nal mnoha z měn.T ým opus t i l a čes ká br ankář s ká l egenda M_KOS T A at akbude vš echnubr ankář s koupr áci mus etz as t atkapi t ángr aga.Z t r át uút očnéhodua neumi mt o+popopoz acel i l př í chodút oční kůkoj akaami l kyhozT et r i sT eamu, s amoz ř ej měkvel kénel i bos t i Pi quehoaKr eat or a.Způvodní s es t avyz ůs t al t i l l a s por adi ckyhr aj í cís eki .Dal š í m nováčkem vdr es u Eagl ess es t alJ es s i e,což s amoz ř ej mě vyvol al o debat u,kdo s es t ane „nehr aj í cí mt al i s manem“kl ubu. Pokuds et ýmuvyhnounepř í j emnos t i ,t ěs něpr okl ouz nedopl ayof f . T i p:7.mí s t o.

Pr ekvapení m vmi nul ejs ez ónebolnováči kEagl esa ajvďaka veľ kejpomoci l egendár nehobr ankár aDr eam Des t r oyer sM_KOS T Us aumi es t ni l i na3.mi es t e poZ Č.Pl ayof fzi chpohľ aduužt akévydar enénebol o.S t opkui m vof i nál evys t avi l o El i t e4pr o po j ednoz načnom pr i ebehu.Pr ei ného nováči ka byt ot o bol ohr omnýús pech,káderEagl ess ial ever i lna vi ac.Nebyťs mol néhoz l yhani a t echni kyvpr í pade neumi mt a,z ápasbyur či t e vyz er ali nak.T í ms a al es voj e umi es t eni er oz hodolobhaj ovaťužvi nom z l ož enía podľ a môj ho s kr omného náz or unat onebudúmaťaniz ďal eka.OdEagl esodi š l iKos ť a,mi mt oapopo mi es t okt or ýchpr i š l i t et r i s áci koj akami l ky.S pol usol ej ár om J es s i em s apobi j úo PO. T i p:8.mí s t o.

UEagl ess eudál ovel kéz emět ř es ení ,podl emědos tmož nánej l épes ehr aná út očná dvoj i ceodeš l az aš t ěs t í m pof i nál ovém pr opadákudoPus hXa t ým opus t i l i br ankářKos ť a.Gr aganel eni l apoř í di l s i někol i knových" hr aček" , zT et r i s ubyl ipř et až eníKoj aka Mi l ky,dálpř i š elibej val ýol ej ářJ es s i e.V t ýmu z ůs t al iT i l la S eki .Eagl esvi dí m na t ěž kýbojo PO hl avně sF ol y,mez it ěmi t o dvěmat ýmys epodl eměr oz hodneo8pos t upuj í cí m. T i p:9.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:Pi qi ue( C) ,Kr eat or( A) ,T T omas( A) ,S mi k,Pepa8

Nemys l í ms i ,ž ebyměl i T et r i sz as ebouněj akmocneús pěš nous ez ónu.Z ahr ál i s i pl ayof f ,cožbyl opr onováčkal i gyur či t ěús pěch.Vt ýmut ovš akvř el o,cožs e pr oj evoval o ina hř i š t i .V l i gové př es t ávce s e př oči s t i lvz duch a př i š l ynové pos i l y.T T omasani Pepa8nej s ouš pat ní út oční ci ,j deoz aj í mavépos i l y.Pi ques e r oz hodl př i vés ti dal š í hogól mana,abyměl ví cevar i antpř i mož néz t r át ěf or my. Mohoupř ekvapi ta uhr áts l uš né výs l edky,al e čt vr t f i nál e pl ayof fvi dí mz novu j akoj ej i chs t r op. T i p:11.mí s t o.

Mi nul ous ez ónus et et r i s áci dokáz al i pr okous atdopl ayof fhnedves vépr emi ér ové s ez óně vpr vníl i z e.Ve čt vr t f i nál ej e poměr ně hl adce vyř adi l ibudoucí mi s t ř il i gy–El i t e4Pr o.Kapi t ána Pi queho al e čekal o nemi l é př ekvapení .J eho t ým opus t i l oút očnéduoKoj ak+Mi l ky07at akmus el s hánětnáhr adu.Dokáz al vys kaut ovatbýval éhoKami kaz ePepu8ar ebel aS mi ka.Kval i t avpr vní l i z evš ak s t oupl anat ol i k,ž ebor cizT Ts edopl ayof fnedos t anouabudouvůbecr ádi , pokuds enebudoumus etz apoj i tdoboj ůos et r vání vpr vní l i z e. T i p:11.mí s t o.

T et r i s áciz až i l ikompi kovanús ez ónu.Dos t al is a akonováči kdoPl ayOf f ,al ez nevýhodnéhomi es t aat aki chčakal f avor i ts úť až eE4Pkt or ýnedbal ahl adko pr eni kol doďal š i ehokol a.Poňom s aužvi del i akor oz padnut ýt í m,Pi quebol na s úpi s keT i r ador es ,Kr eat orna MdU,Koj aksMi l kym z as euEagl es .Š ancuT et r i s T eam udr ž aťs t ál evi del i pr výdvaj as pomenut í ,kt or í pr os t r ední ct vom T T omas a zPPM hľ adal i pr í padnédopl nkydokádr a.S t al i s ani mi Pepa,koňMi l i t oaS mi k, kt or ís iz api nkaj úpr vúl i gu.Nomám poci tž eos t anel enpr it om pi nkaníat í m budemaťs t ar os t i aj sPl ayOut om. T i p:9.mí s t o.

Pi queudr ž el r oz padaj í cí s ekocábkuj ménem T et r i sapř i vedl s i keKr eat or ovi do út oku T T omas e a Pepu.Br ankář iby mělkr ýtz áda v mi nul és ez óně dobř e chyt aj í cí S mi k.T et r i shodnět ěž i l zvel mi dobr és ehr anos t i ,mys l í ms i ,ž e vt omhl e s měr ut obudez ez ačát kus kř í patavkonečném z účt ovánít opr oT et r i snaPO nevyj de.S ez áchr anoubyal evz hl edem kekádr umí tpr obl émyneměl i . T i p:10.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:Mi ky( C) ,Chaz y( A) ,S war l ey( A) ,z el da,f ant omas

Pr oměvel képř ekvapeními nul és ez óny,as imál okdočekal ,ž evyhr aj ídr uhou l i gu.Náhoda t o vš aknebyl a,El i t ář iš l ivýkonos t ně hodně nahor u.T ým vš ak opus t i lj edenzobj evůs ez ónyPabl i t oaz amí ř i ls it odoT i r ador es .El i t ář imaj ído br ankyj eš t ěz el du,kt er ýbyměl býts t ej někval i t ní . T i p:10.mí s t o.

Pr oví t ěz edr uhél i gyvmi nul és ez óněbudemí tdebutvpr vníl i z es pí š ehoř kou př í chuť .Kapi t ánMi kyH. ,z námýt of ot bal ovýodbor ní k,t r énuj enej ens es vými s věř encis pí š ez az dmiCount er ovir oom,a t akj es t ylEl i t ář ůs t ál e obes t ř en ur či t ým t aj ems t ví m.Kt ýmus e navr át i lz akl adat elChaz ya kapi t ána Mi kyho t aké můž et ěš i t ,ž ez el da nepodl ehlvábeníT i r ador esa z ůs t alvěr nýs vému kl ubu.Bor ciněkol i kr átpř ekvapíiz kl amou,al ebodovět onapos t updoPO j i ž s t ači tnebude. T i p:10.mí s t o.

Akpot r ebuj et enávodakoni ekomuvyt r i eťkocúr a,kont akt uj t echaz yho–ambi ci óz nehoal epr edmi nul ous ez ónoupodceňovanéhokapi t ánat i povaného st í mom na11.mi es t ovdr uhejl i ge.T úal enadočakávani as uver énnevyhr al i at er azpr edni mi s t oj í ďal š i avýz vakt or ouj epr vál i ga.Vnej s ar oz hodl i nes t avi ť na gol máns ke s chopnos t iPabl i t a,kt or ého pus t i l ido T i r ador es .I nakužt r et i u s ez ónudr ž i az ákl ad pohr omade a i chumi es t neni e vi dí m vys oko odo dna,s t r ochouš ť as t i aaj vPO. T i p:11.mí s t o.

Roz padaj í cí s eEl i t ář i z novuož i vl i aj ej i chpř i z ni vci j ás aj í .Mi kys eS war l eys i ponechal ibr ankář eZ el dua věčne nepř í t omného F ant omas e,do t ýmus e naví c vr át i lshax em končí cíChaz y,kt er ýbymělož i vi tút očnéř ady EFpř í z ni vců.Na pos t ubr ankář ebudoual eEl i t ář ios l abeni ,kT i r ador espo nal éháníOneReal odeš el Pabl i t oat akveš ker áodpovědnos tz ůs t anenaz el dovýchbedr ech. T i p:11.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:F ot bal ( C) ,i Bambus ák( A) ,mohamed3( A) ,DannyG,Obi Wan,di mar i aa

T ým byměl dr ž etnads es t upovoupas t í z novuBambus ,kt er ýt ým poz vedl užv pr ůběhumi nul és ez óny.Bane,r oz mys l elj s em s it o.T ým opus t i l ohodněhr áčů až ádnávýr az nápos i l anepř i š l a,kt er ábyvyt áhl at ým navyš š í úr oveň.Odeš el i NurI hral i azRi cky.Os t at ní hr áčepř í l i šnez nám,můž ouj enpř ekvapi t . T i p:13.mí s t o.

Nej l epš í s t r eamerF očusodeš el s es vým t ýmem „vl oni “j akopor až enýzpl ayout pr vníl i gy,al evbar áž ipor az i lS nowf l akesa z aj i s t i lt akt ýmuj i s t ot upr vol i gové př í s l uš nos t i .Vmančaf t ubyměl býtnej vět š í hvěz dou i Bambus ákat aképr ávě F ot bal ,al ež ádná hi t par áda t o nebude.No S t r es snásněkol i kr átpř í j emně př ekvapí ,al e ví cekr átnepř í j emně z kl amou a budou s e pohybovatdos t dal ekoodvodz aj i š ť uj í cí hpos t updoPO.Naopaks ebudous t r achovat ,abyj e nepot kal oněcopodobnéhoj akomi nul ous ez ónu. T i p:12.mí s t o.

F ot bal ovápar t aNos t r es sai chmi nul os ez ónnych42i nkas ovanýchgól ovi ch z ar aďuj emedz inaj s l abš i ebr áni acet í myl i gy.T át odr už i naal eukaz uj e,ž ehax pr e ni chni ej e pr i or i t oua pr vá l i ga s a dá hr aťajpohodovo.S t ačívyhr aťt r i z ápas yal i gumát ei s t ú,až ebys om i m nekr i vdi lt akajr azr emi z ovať .Dot í mu pr i š i eldávnej š i e Bambus ,nes kôrzbýval ého PPM z as e Mohamed.Hr áčiako DannyG aObi Wannebudúť ahúňmi ,al emôž upr ekvapi ť .Naboj oz áchr anu s avpr výchz ápas ochnebudechci eťpoz er aťni kt o,al ekeďužkt omudôj de, Nos t r es ss ai m nevyhnú.Pr i amyz os t up t i puj em i ným kandi dát om,f ot bal ová par t as i z ahr ábar áž . T i p:12.mí s t o.

F ot baludr ž elNo S t r es svpr vníl i z e,al e anit ent or okt o nebude mí tl ehké. Hl avní m t ahounem t ýmu bymělbýts l ovens kýr udýďábelal i asBambusa pomáhatbymuměl i DannyG,Obi Wanamohammed.Nej s em s i ,al ej i s t ýj es t l maj ídobř e obs az enýpos tgól mana.Z de bude nej s pí šnas t upovatDiMár i a, cožj evel midobr ýr emcala kecal( podl ej ehos l ovmělnabí dkyod Oi l er sa T i r ador es ) . T i p:12.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:Mephi k( C) ,x avi 6( A) ,z eko( A) ,Qui r t i ,Maj os ,Cr as h,s hoot er

Vel képř ekvapeníbyl oužt o,ž et ým por az i lvbar áž iRanger sapr oboj ovals e t akdo1.l i gy.T ým mádvěút očnédvoj i ce,j ednaj ehodněkval i t ní ,t adr uhá pokul hává.Pokudkapi t ánbudedávatpr os t orvš em r ovnoměr ně,t akbynat o mohl idopl ácet .Z ekos evbr ancedos tz l epš i l ,pokudpr omi l evyl adís vous es t avu,t akmohoupomýš l etí výš e. T i p:12.mí s t o.

Mephi kovis e podař i l oz apl ni ts oupi s ku poměr ně z námýmij mény.Podobně j ako No s t r es spr ohr ál iPr omi l ácis oubojvbar áž i ,al e os ud z at ahalz a ni t kyv j ej i chpř í padět aképř í z ni věapr ot os emůž emet ěš i tzj ej i chúčas t ivpr vníl i z e. T woand Hal fPerMi l l epůs obína hax bal l ovés céněpoměr nědl ouhoa maj í z kuš enos t izvel kés pous t yz ápas ů.V pr vníl i z et o vš aks t ači tnebudea z í s kaj í pouz epárbodí ků. T i p:14.mí s t o.

V nabi t ejkonkur enci iobs adi lt í mt r et i upr i ečkučos adal obr aťakopr ekvapeni e,pr et ož epr ognóz abol al edat aknaôs memi es t o.L en2pr ehr yvs ez óne a akt í vne s kór ei ch z ar aďoval o medz if avor i t ovš t vr ť f i nál e.T o hl adko vyhr al i nás l edneal eočakávaneodpadl iakont umáci ouvboj io3.mi es t os iz as l úž i l i dobar áž eRanger s .Z at ýchal enas t úpi l napi t ýmer vspi ngom 300aš ancana pos t up nabr al ar eál ne kont úr y,vl as t ne nepos t úpi ťby bol o pr emr haní m obr ovs kejš ancekt or úal eT HPM l ogi ckyvyuž i l i .Pr vúl i gus it akukapi t ánaMephi kaz ahr aj úaj cr as has hoot er .Vbr ánebudet í m dôver ovaťz ekovi ,kt or ýas i pr vékol ones t i hne.Akpot vr di af or mumi nul ejs ez óny,s t r achoz áchr anumať nemus i a.J ai m al evs kús enej š ejkonkur enci iveľ minever í m at i puj em i chna pos l ednémi es t o.Dúf am ž ehoal ez ober úmot i vačneadokáž umiž es om s a mýl i l . T i p:14.mí s t o.

Pr omi l e kt er é vyř adi l iRanger sv s ouboj io pr vníl i gu vs t upuj ívš akdo vel mi t ěž kýchvodpr vní l i gy.Zt ýmuodeš el Z eusas eZ ekem j s ouúdaj něněj aképr obl émy.Vt om př í paděbyas i chyt al Maj osnebox avi avút okunas t upoval i Qi r t i sMephi kem.Ner ad bych někoho odepi s oval ,al e vi dí m t o na t ěž kýbojo z áchr anuvpr vní l i z e,s nadměpř ekvapí . T i p:13.mí s t o.


1.l i ga

S es t ava:Adí k( C) ,doupi ( A) ,j ar da23( A) ,S t r i der ,Dangel

Dol i gys edos t al idí kyr oz paduL uckyAces .Vdr uhél i z eobs adi l i3.mí s t oat ak s is vou pr vol i govou pr emi ér u vl očky z as l ouž í .Nej vět š íos l abeníj e nej s pí š e odchodCvr ka,ikdyžt enpř í l í špr avi del něnehr ál .Pos i l oubymělbýtj ar da23, s nowf l akespot ř ebuj ís t ál éhokval i t ní ho gól manaj akos ůl .Mocj i m nevěř í ma t i puj i ,ž es ev1.l i z emocdl ouhoneohř ej í .Al epř es t upní t er mí nkončí ažv2.kol e amož náj eš t ědor az í něj akáz aj í mavápos i l a. T i p:14.mí s t o.

Kapi t án Adí k kol em s ebe s hr omáž di lpoměr ně nez námá j ména t ýmu. Pamět ní ci mohoupamat ovatpouz enaj ar du23,kt er ýdř í vepůs obi l např í kl ad uF AL os t .L oňs kous ez ónut ým,avš akvj i ném s l ož ení ,pr ohr ál bar ážopr vní l i gu sNo S t r es s ,al e os ud t omu př ece j enom cht ěl ,aby( k) Adí kovcinahl édl ido pr vníl i gy.Vl očkys e vš akbudou pohybovatna s amém chvos t ut abul kya vět š i nu s vých z ápas ů pr ohr aj í ,avš ak t ěs ně a vět š i nou dí ky i ndi vi duál ní m chybám. T i p:13.mí s t o.

S nehové vl očkya i ch s ympat i ckývodca Adol fdovi edols voj u ar mádu cez Poľ s ko až. . .do pr vejl i gy.S í ce s a ner oz hodoval o na boj ovom pol ial ez a z el eným s t ol om a pomoholt omu ajr oz pad L uckyAces .Voj s ko al e skapi t ánom neos t al o,s t r at y ut r pel o na kaž dom f r ont e dokonca s ar oz ut ekal o kadet adeal evel i t eľ Adí ks aneos t al s kr ývaťvbunkr i podBer l í nom as f or moval novúr ot u.T út vor ídoupizPPM,j ar dazF A,S t r i derzHax xEf f ect uat i ežz námy Dangel .Pr edpovedám i ms kôrboj eoz áchr anur es p.bar áž T i p:13.mí s t o.

S nowf l akesčeká vel mit ěž ká pr áce,kádrpr oš elvel kou obměnou a udr ž et pr vní l i gunebudel ehkýúkol .Adí ks i nat áhl dot ýmunovépos i l ydoupi ho,j ar du, s t r i der aapr oměnez náméhodangel a.Mus í mř í ct ,ž ebychS nowf l akesz ař adi l kval i t at i vněs pí šdodr uhél i gy.Vz hl edem kmal ým očekávání m můž ouhodně l i dí af avor i t ůpř ekvapi t . S t ej něj evš akt i puj unapos l ední mí s t osmal ým počt em bodů. T i p:14.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:DAVI S( C) ,Kucer a( A) ,Mi chal 1985( A)Kubaj s ,NurI hr ,S aweer 22,S noopy

Vmýchočí chvel kýf avor i t2.l i gy.MdUhr aj í kombi nační apohl ednýhax bal l ,v 2.l i z enej s out ýmy,kt er ébyj epř ehr ál yaukáz al yj i mj ej i chs l abi ny.DAVI Sukáz al s vékval i t yužve4.s ez óně,Kucer aami chal 1985avyl ét l i t umi nul ou.T ým opus t i l i pouz enevýr az ní hr áči anahr adi l i j ez vučněj š í . T i p:1. mí s t o.

Cí ll oňs kýchví cemi s t r ůz e3.l i gyj epr onás l eduj í cís ez ónyví cenežj as ný.Pos t oupi tco nej r ychl ej ido pr vníl i gy.S t r ukt ur at ýmu kol em t al ent ovaného br ankáž eDAVI S ez ůs t al apoměr něneměnná.Dot ýmupř es t oupi lhax bal l ový vet er ánS noopya př inábor ovýchakcí chs ám DAVI Supoz or ňoval ,ž epř i j me pouz ehr áče,kt eř ís eneš t í t íkombi nační hos t yl u–hr yt akchar akt er i s t i cképr o MdU.Dopl ayof fbudouvs t upovatMas t er sznej výhodněj š í poz i ceapomal us i poot evř ouvr át kadovys něnépr vní l i gy. T i p:1.mí s t o.

Maj s t r ives mí r u,kt or ých vyčí ňani es om pocí t i lna vl as t nejkož iv pohár i ,s i s uver énneodkr út i l ipovi nnúj az duvt r et ejl i gea dot ej t os ez ónys a eš t evi ac pos i l ni l i .Do t í mu pr i š i elpo dl hom z važ ovaníal ebo s kôrnať ahovačkách s ner oz hodným Davi s om býval ýF l yerS aweer .Dr uhou pos i l ou bude S noopy, kt or ýs i opäťpr ez l i ekol kabátat ent okr átbudeháj i ťf ar byMdU.Vpr vej l i ges a po odohr anís ez óny máme na čo t eš i ť , pr et ož e t ent o t í m s iz ober i e j ednoz načnepos t up. T i p:1.mí s t o.

T ent ot ým bynemělmí tvdr uhél i z emocvel koukonkur enci .Čekám odni ch j as nýpos t upanej s uver eněj š í hr u.Vpods t at ěnevěř í m,ž ez anor mál ní chokol nos t í můž oupr ohr át . T i p:1.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:S emt eX( C) ,S ni Per( A) ,J OP( A) ,PowerzBal anci e,J aky,Edo,S oPar

Dal š ínováček2.l i gyavel kýas pi r antnapos t updopr vní .S oupi s kaj ecel kem nabuš ená z námýmij mény.J OP j ako j eden zbr ankář s kých obj evů mi nul é s ez óny,S emt eXs et akyvel miz l epš i la powerj et echni ckyvel midobr ýhr áč. T ým z í s kaliz aj í mavoupos i l uzDr ew J akyhoakdyžkt omupř i čt uos t ř í l enévet er ányEda,S ni per aaS opar at akmi vycház í vel i ces i l nýt ým,kt er ýbys enez t r at i l ani vpr vní l i z e. T i p:2. mí s t o

Kapi t ánS emt eXkol em s ebes hr omáž di l s pous t ukval i t ní chhr áčůaj ední m zcí l ů t ýmubude ur či t ě ipos t up do pr vníl i gy.Po t r ampot ách,kt er ét ým pot kal iv mi nul és ez óněpopor áž cevs ouboj i ot ř et í mí s t ot ř et í l i gy,s et ým por oz padua s j ednoceníz dás i l něj š ínežkdykol i vpř edt í m.Br ankářJ OPodol alvábeníL ucky Acesamož nás es t al i j ední m zdůvodůr oz paduCéčkovat ýmu.S emt eXbude mí tpř edvět š i nouz ápas ůpř í j emnés t ar os t i ,kt er éhozbor cůnas adi t ,pr ot ož ena z ákl adnís es t avu má vt ýmu opr avdu kaž dýa ve s pous t ěz ápas ůt o bor ci pot vr díz deci mování m s oupeř e.Do pl ayof fpos t oupíEl ement ihl adce a budouj edi ným t ýmem,kt er ýbudeš l apatMdUnapat y. T i p:2. mí s t o

O pos t up do pr vejl i gy s a bude bi ťajt í m moj i ch kamar át ov a býval ých s pol uhr áčov.S emt ex as om br alz as voj ho ž i aka no ukaz uj ež ej e eš t el epš í s amouk,r ovnakoakoPowerskt or ým hr ám 2v2l i gu.SEdom s az as epoz nám os obneapr et oces t ut oht ot í mubudem poz or nes l edovať .T r eť oul i goupr eš l i akopomas l enovPO s aukáz al as l abš i as t r ánkat í mups ychi ka.S í ces konči l i až š t vr t ía hr al ibar ážbol oj as né ž e do dr uhejl i gy pos t úpivi ac t r eť ol i gi s t ov. El emenť áci dokáž upot r ápi ťhoci koho,keďchcú,al ebonel aguj ú,al eboaks a pr ávenehádaj ú,al eboaks anehádaj úmedz is ebou.Dopl ayof fs ados t anú aaks apouči azpr edchádz aj úci chchýb,môž us i vyboj ovaťpr vúl i gu. T i p:3.mí s t o

S emt ex ovadr už i nabudeur či t ět l ači tnapř ední poz i ce,al eněcomál oj i mt am podl eměbudechybět .Úpl náš pi čkat onení ,al enepř í j emní budou. T i p:5.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:koj ot( C) ,l ar k0ne( A) ,S hamway( A) ,J es o,T heHal f ,T er mi nat or

Hodně z měn z az namenal iT he Robot sod mi nul és ez óny.Nej výr az něj š íj e z měna náz vu a odchod hvěz dy t ýmu Robbi eho.J eho odchod z namenal konecvt ýmut éměřpr ovš echnyút oční kyvt ýmuat aks i koj ots l ož i l novýt ým. Z kuš enýgól mananadr uhoul i gukval i t ní út ok,koj ot i byměl i vět š i nudr uhél i gy por áž et ,al evdůl ež i t ýchz ápas echpr ot i s i l něj š í mt ýmům j i m př í l i šnevěř í m. T i p:6. mí s t o

Robot is imi nul ous ez ónuví t ěz s t ví m ve t ř et íl i z e vys l ouž i l iúčas tvl i z e dr uhé a l i cenci př evz al aduš eaegot ýmu–koj ot .J ehoz mi ňovanéego,der oucí s ena povr chcel oumi nul ous ez ónu,munaš ept al o,aťz vol ínáz evt ýmuví cepodl e s ebea koj otj ejupos l echldokonal e-z r odi ls et ým Coyot es .Koj ot ova os oba nal ákal adot ýmus pous t uz kuš enýchhax bal l i s t ůvčel es eS hamwayem,at ak s emůž emet ěš i t ,cobor cinahř i š t ipř edvedouakol i kt ýmůvyučí .Dopl ayof f byměl i bor ci pos t oupi tbeznej menš í chpr obl ému. T i p:3. mí s t o

Aha t uj eT éemkovs t r at enýbr at ,cí íajJ es os inaš i elkamar át ovdopar t yl en Hal fminej aknepas uj e.Čo užt í mt o bude kval i t ný,l i guvyhr als uver énne a pos i l ni ls a os kús enéhogól mana.Koj ot ist out oz os t avoumaj úna pos t up al e pr vémi es t oi m ut eči e. T i p:2. mí s t o

Vel i mios t ř í l enápar t i čkahr áčů,kt er ápomýš l ínapr vníl i gu.Z aj i s t ýchokol nos t í j í mt ovyj de.Dl eměvš akbudout ěs něpods t upni ví t ěz ů. T i p:4.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:x Bar ney( C) ,mi kel ( A) ,ł P€NNĐYł( A) ,Cr owl ey,por aon,f r i endl y,♀♫DeeJ ay♫♂

Mi nul ou s ez ónu nenápadný t ým,kt er ý př ekvapi la př eš elv pl ayof fpř es f avor i z ovanéGr ooveT .Hr áčios obědávaj íví cevědětiús pěchyna r ůz ných t ur naj í ch.Podl eměpůj douYankeesvýkonos t něj eš t ěnahor uat ut os ez ónuby os oběmohl i dátvědětj eš t ěvýr az něj i . T i p:3.mí s t o.

Vl oňs ké s ez óně br onz ovýt ým z et ř et íl i gys e „l et os “bude s naž i tút oči tna nej vyš š í př í čkyi vedr uhél i z e.Poměr něs ehr anáanebez pečnás quadr akol em kapi t ánax Bar neyhonebudebodydávatz adar moanaopakpř ekvapí nej ednohopapí r ovéhof avor i t a.Dr obnéchybyvš akbudout ým j emněs r áž et ,př es t o s i bor ci z aj i s t í pl ayof fdr uhél i gypoměr něbezpr obl émů. T i p:5.mí s t o.

T í mz námehomi kel a pí š es voj udr uhúkapi t ol u.T r et i emi es t ovPO i mz ar uči l o pr i amypos t updo2.l i gyaani vt ej nebudúout s i der ,badokoncapodceni ťi ch ur obí t eobr ovs kúchybu.Dvoj i cax Bar neyaf r i endl ys út echni ckyveľ midobr e vybaveníčo pot vr di l ivt eni s ovejš t vor hr e na OH 2012vKaj kove,kde vyhr al i z l at opr eL í byu.SPenndym aďal š í mis úveľ miakt í vnynapubl i kochas t ál es a z l epš uj ú.Aks i mám vybr aťči er nehokoňas úť až e( ni eMi l i t ovhokoňa)vyber ám s i Yankees . T i p:5.mí s t o

Pár kátj s mepr ot i ni m hr ál i př át el ák.Kdyžmaj í denmůž ouvět r atmnohem l epš í t ýmy,bohuž eliopakuni chs et akys t ává.Hodněbudez ál ež etkohox Bar ney nas adí doz ápas ůakdobudeví cevyt í ž en. T i p:10.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:goL K( C) ,/ Al eky( A) ,T omas akr( A) ,Oj e,13,ßez ej mén@

T ým na měpůs obís i l něj ako cel ek.Ni kdo zhr áčůvýr az něnevyční vá,al ej e t ěž képř ekonatj ej i chobr anuavs t ř el i tgól .Al ekyj ez kuš enýgól manat ým na něm hodněs t oj í T i p:5.mí s t o

goL K,Al eky,T omas akr ,Oj e,13,ßez ej mén@ .Ano,t oj es es t avat ýmuGr ooveT , kt er á vypadá vel mis l i bně.Občas podceňovaníbor ci ,kt eř ípodl e mě př ekvapíahl adcepr okl ouz noudopl ayof f ,kdebyj ej i chces t avečt vr t f i nál e neměl a vž ádném př í padě konči t .Důl ež i t é bude obí r atpapí r ově s l abš í s oupeř eovš echnyt ř i bodyaz byt ečněnez t r ácet . T i p:4. mí s t o

Veľ mi poct i výavys pel ýt í m chcepodľ as voj hokapi t ánaboj ovaťot oppr i ečky vt abuľ ke.Vt í mej eni ekoľ koz auj í mavýchmi enakobr ankárAl eky,t t omas akr , oj e,13a t al ent ovanýbez ej ména.S ám gol ks a por ovnáva s kôrsMdUa El ement sako s t r edom t abuľ ky.Veľ ká s ebadôver aj e vt í me ajvďaka výbor nej par t i i ,kt or ádr ž ívkaž dejs i t uáci ipohr omade.Akoj edenzmál at í movni koho vonnepus t i l i amedz i s ebaani ni kohonepot r ebuj ú.Vt r et ej l i gez ákl adnúčas ť vyhr al i nopodvoj hodi novom š t vr ť f i nál ezPO vypadl i .Pos t upi mz abez peči l i až r oz padaj úces at í my. Aks apl nekoncent r uj únavyt ýčenýci eľ , PO i m neuni kne, budem al evi acobj ekt í vnyapr edpokl adám i m 8.mi es t oopr ot it r et i emu,na kt or om s achcúvi di eť . T i p:8. mí s t o

T adyočekávám př í j emnépř ekvapení l i gy.Mys l í m,ž egol Kmákdi s poz i ci kval i t níhr áčea užmi nul ous ez onuukáz al is voj idobr ouher nít vář .Uvi dí mej aks e př edvedouol i guví š .Naví cnevi dí m důvodpr očbyt ent ot ým nemohl at akovatpr vní pět ku. T i p:8.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:hugol i ana( C) ,ker mi t( A) ,j ames cl ement ( A) ,Angee,s undy

Naodchodubylbr akr ářt ýmuker mi t ,j ednounohouužbylvnos t r es s .Neví m cohopř es vědči l oknávr at u,mož nápř í chodpůvabnéAngee.J i s t éj evš akt o, ž ej akpř í chodangee,t aks et r vání ker mi t aděl át ým s i l něj š í m. T i p:4. mí s t o.

„Vmédi í ch“čas t opr opí r anáRychl ár ot a,kt er ouvedekapi t ánhugol i anaaz e z ákul i s íz a ni t kyt ahá z 87,vs t upuj e do dal š ís ez óny.Pr o bor ce bypos t up do pl ayof fnemělbýtž ádnouvel koupř ekáž kou,z aj í mavé vš akbude s l edovat f or muút oční ků,kt eř ís ebudoupohybovatpř ed ker mi t em.Ot áz kouz ůs t ává, j akour ol ivt ýmuz auj í mát aj emnýs undy.J et or eál nýhr áč,f ej k„z et ka“nebo čer náduš ez al ož enáz aúčel em dopl nění s t avů?Nechmes epř ekvapi t . T i p:6.mí s t o

Rýchl aRot as oz et kom87nadvanás ťpí s menpodpí s al it onaj cennej š i ečona vher nimáme-ž enuhax bal l i s t ku.Angeej eš t udent kaS emt ex a,kt or áús peš ne abs ol voval as kor ocel éš kol eni e,užchýba l ennauči ťj unadávaťdočohoj u al eT omášnút i ťnebude.Rot asňouvt í memánaPO,kt or és i mi nul enez ahr al a aj kvôl i t r om kont umáci ám. T i p:7.mí s t o

T uř adí mt akhl ení z kohl avněpr ot o,ž enemaj í s i l noul avi čku.Angees ez l epš uj e, al ebudet os t ači tnas t andar t2. l i gy?Novýpát ýhr áčj epr oměvel kounez námou.Pokudovš em budouhr átcel ous ez onuvkompl et ní s es t avě.Pakpat ř í o párpř í čekvýš e. T i p:11.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:EXEl ( C) ,Kar l ( A) ,I s at or 11( A) ,l ogol i ncz e,honoz ,kapr 5

Mi nul ous ez ónus i z ahr ál i pr vní l i gu,al emocs evní neohř ál i .Dokáz al i uhr átpár př ekvapi vých výs l edků,al e ve vět š i ně př í padů s iodnes l ibr ankový př í děl . Nut novš akpodot nout ,ž emál okdyhr ál i vi deál ní ms l ož ení ar oz pol ož ení .It ak bys ej i m mohl i z kuš enos t i nabr anévpr vní l i z ehodi t .Kádrs edl ouhodoběpř í l i š nemění at akbyj ej i chnej vět š í z br aní měl abýts ehr anos t . T i p:8. mí s t o

L et cis nůvyr ukuj ído dal š ís ez ónyt akés ez aj í mavous es t avou.Kapi t ánEx el( mnohými nes pr ávněnaz ývánEx cel )mákdi s poz i ci vel mi i nt er es ant ní akvi z i ce. S nad kaž dý,kdo s e vhax bal l u pohybuj ej i ždel š ídobu mus elz az namenat vš echnybor cenas oupi s ce,ačs epř í mooněj akés uper s t arnej edná.Z námá j ménaal ebudouDr eam F l yer svl et oš ní s ez óněnani c,pr ot ož ebor ci podaj í ve vět š i něz ápas ůpodpr ůměr névýkonyapl ayof fbudoumí thodnědal eko. T i p:11.mí s t o

Dr eam F l yer s ,t í m kt or ýs ar oz padal ,ner oz padal ,r oz padal .Z at út oi chnei s t ot u s om mohol vr aj j a.Pr emňavt i pnát eór i aomani pul áci i s aweer aj eužz anami , s aweerj e u MdU,kapi t ánom j e Ex els amoz r ej me z as e snovým ni ckom a chyt aťbude ďal ejKar l–či ž e vš et ko po s t ar om.Do út oku sl ogol i nom s a ponúkavar i antshonoz om al ebokapr om,j eužnakapi t ánoviakot ovymys l í . J as né al ej ež et o bude ohr omne ť až ká s ez óna a aks inevyboj uj ú dobr ú poz í ci upr edPO,môž uz as er ýchl os konči ť . T i p:4.mí s t o

T at os es t avamável mi dobr ous es t avu.Podl eměmůž ouhodněz as áhnoutdo boj e o pos t up do pr vníl i gy.U ni chbude pl at i tco bude ps átuvět š i ny.Vyr ovnanos tdr uhél i gynez námez í . T i p:3.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:Már ci o( C) ,kr i ml ( A) ,Necr os( A) ,qqqq,=M=

Mi nul ous ez ónus i z ahr ál i pr vní l i gu,al emocs evní neohř ál i .Dokáz al i uhr átpár př ekvapi vých výs l edků,al e ve vět š i ně př í padů s iodnes l ibr ankový př í děl . Nut novš akpodot nout ,ž emál okdyhr ál i vi deál ní ms l ož ení ar oz pol ož ení .It ak bys ej i m mohl i z kuš enos t i nabr anévpr vní l i z ehodi t .Kádrs edl ouhodoběpř í l i š nemění at akbyj ej i chnej vět š í z br aní měl abýts ehr anos t . T i p:7. mí s t o

Már ci ovichr ocht ácipat ř íužkt r adi ční mt ýmům na čes kéhax bal l ovés céně. Čas y,kdydos t ával idvouci f er né br ankové př í děl yj s oudávno pr yč,naopak j s ouvs oučas nos t inebez pečnít éměřj akémukol i vs oupeř i .Výhodout ýmuby měl abýts ehr anos t ,pr ot ož eMár ci oudr ž uj euždl ouhodobě„z námos t “sKr i ml em a Necr os em.VýkonyCHRO byměl is t ači tna poměr nět ěs nýpos t up do pl ayof f ,kdebyvečt vr t f i nál emohl i z as koči tj akéhokol i vs oupeř e. T i p:7.mí s t o

Ďal š í kol egazmôj ho4v4hr ádr uhúl i guz aCHRO užpi at us ez ónu.Mi nul ás ai m mocnevydar i l akeďpadl i zpr vej l i gyacel épr áz dni nys avôbecnes t r et l i .Či už z at omôž eMar ci ovvybuchnut ýmoni t oral eboni ečoi nénebudem z i s ť ovať . Pr avdoual ej ež ei chBéčkot r pel onaj vi ackeďi m mus el ovdr uhej l i geuvoľ ni ť mi es t oapos unúť=M=.Odí denecI car uss i konečnemož nonaš i el s t abi l nýt í m, pr et ož es iz al ož i lvl as t ný.BojoPO budeváž ny,aks achcúvr át i ťdol i gymus i a hovyhr aťal ehl avnez ačaťt r énovať . T i p:10. mí s t o

Mar ci uvt ým j ehodněs ehr anýadl ouhoneměnís es t avu.T obudej ej i chpl us . Podl e mě j i m t ent okr átt ěs ně uni kne Pl ay Of f ,al e boj io z áchr anu budou bez pečnědal eko. T i p:9.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:l uke( C) ,mys i ak( A) ,dandy( A) ,A. S hevchenko,char wy

Př ej menování t ýmuanávr atMys i aka,t oj s ounej vět š í z měnyuPur eS ki l l .Mys i ak mělvýbor nou s ez ónu vT i r ador es ,pr avi del ně nas t upovalv1.l i z e a upout al výkonyivl i z emi s t r ů.Ipr oměs amot néhobylj ehonávr atpř ekvapení m.Al e nej s pí š ej deos r dcař ecopl ní s vés l i by. Nakonecnedopadl př í chodI L Yho, kt er ý s er oz hodls konči t .Nahr adi tbyhomělS hevchenko,kt er éhonez nám amůž e j enpř ekvapi t .Rád s e budupl és t ,al e Pur eS ki l lmoment ál ně nemaj íkádrna š pi čkudr uhél i gy. T i p:10.mí s t o

Kapi t ánl ukes idokáz alvyhl édnouts l uš néhax bal l i s t ydos véhomančaf t u.Do t ýmus epos l i buvr át i l Mys i ak,kt er ýpř edchoz í s ez ónuvál el vT i r ador esas vými pr vol i govýmiz kuš enos t mibymělhr uPur es ki l lz načněpoz vednout .Bor cij ako dandynebochar wyal eužnej s out akyž ádnáoř ez ávát kaat akPur es ki l l nedá s oupeř ům j edi nýbodz adar mo.Př es t obyt onavs t upenkudopl ayof fneměl o j ent ěs něs t ači t ,r oz hodovatbudes kór e! T i p:9.mí s t o

Býval éPPM na čel esl ukym s a chcez apl i es ťdoboj ovopos t upovépoz í ci e. Mi nul ús ez ónumal ial eveľ minepeknúat aks at opr ej avi l oajdokádr a.Odi š l i mohamed,doupia bul va do br ányal e pr i š i elnas päťs kús enýmys i akzT i r ador es ,kdes iz akopalajL M.Vút okus iz ahr át aj omnýA.S hevchenko,kt or ého pr avái dent i t anes mi ebyťni kdyodhal ená.T í ms apr i pr avuj el envovl as t ných podmi enkachpr et ož esi nými s úper mi s amuvr aj veľ mi nedar í .Z ákl admaj úal e veľ mi dobr ýavPO pot r ápi aaj f avor i t ov. T i p:6.mí s t o

L ukehokádrbudemí tur či t ěvět š íambi cenežvmi nul és ez oně.Navr át i l ecz T i r ador esmys i akj eur či t ěhl avní hvěz dout ýmu.Budet ohodněz aj í mavýs l edovatj ej i ch výs l edky.Mys l í m,ž e poz l obíif avor i t ypos t upua j en t akl ehce j i m nenechaj í ani bod. T i p:6.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:L ukas Punk( C) ,oookkk( A) ,kaj ka007( A) ,T or oman,* DAWE* ,noname,AMW

T ým os l abi lodchodS hel donaaT T omas e,hl avnědr uhýj menovanýj i m bude hodně chybět .Br ankář es hel dona bys e mělpokus i tnahr adi tnováčekno name, nebo z kuš ený Kaj ka007. T en vš ak nemá z kuš enos t iz ž ádného nadpr ůměr ného t ýmu.V út oku soookkk by s imohlr oz umětT or oman a z ás obovathogól ovýmipř i hr ávkami .Oookkkužvmi nul os t ipot vr di l ,ž enemá pr obl ém j epr oměnovat . T i p:9.mí s t o

T ým,z námýt í m,ž es es mi l oval nadhr áčem nonameapř i j al j ej dos výchř ad. It oj ePPManager s .Oookkkvál ívdr es umanager ůj i žněkol i ks ez ónuaj ména j akoT or omannebokaj ka007j s out akéz námávš em hax bal l ovým pamět ní kům aodbor ní kům.T ěž cenabi t éz kuš enos t i zpř edchoz í chs ez óns ebudoubor cům nár amně hodi ta PPManager sbys e měl is t átpos l ední m t ýmem,kt er ýs e vej dedonej l epš í os mi čkypr opl ayof fdr uhél i gy. T i p:8.mí s t o

PPM mals mol u na umi es t neni e do PO kde ho “z r az i l i “dr uhíEl i t ář i .Zt í mu nás l edneodi š l ot vr déj adr oT T omas ,S hel dona Pr of í k.Ri i s es as t alz as ez ákl adom pr ez novuz r odeni eAf K( čí t aj Adept sf orKi l l ni eAwayf r om Keyboar d) .Na dr už núdebat us ipunkz ohnalkaj ku.Nováči kom budeno namekukt or ému pr i š l iDawe a Amw zr oz padnut ých t í mov ( T er mi t ir es p.F i r ebal l ) .V nabi t ej konkur enci i budúboj ovaťopos l ednémi es t odoPO. T i p:9.mí s t o

Povel kéobměněkádr uavýr az néz měnys t r at egi eur či t ěnemí ř í menapos t up. Novýchpěthr áčůuděl ás vé,al eonibudouboj ovatokaž dýbod vkaž dém z ápas e.Boj ovnos tavyt r val os t ,t obudouz br aněPPM T i p:7.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:Ruf r RB( C) ,Nos t al gi e( A) ,J ár a( A) ,Mi l i t o,Avoš ,kol eckar

T ýmubyměl pomoctpř í chodMi l i t a,j i nakz ůs t ávákádrs t ej ný. Nos t al gi ej el egenda čes kého hax bal l u,kaž dýkdo pamat uj ez ačát kyhax bal l u víž es vého čas upat ř i lknej l epš í m.Mi l i t obysni m mohlut voř i tz aj í mavéút očnéduoaS K S okkerbymohl i pot r ápi ti z vučněj š í s oupeř e.J s em s ám z vědavýj aks ej i m bude dař i t . T i p:11.mí s t o

Ruf r RBdi s ponuj epoměr něz aj í mavous oupi s kou.Můž emez denapř í kl adpoz or ovatj ednohozví t ěz ůhi s t or i ckypr vnít ur naj epod hl avi čkouf uns i t eNos t al gi i neboveř ej něz náméhomi l ovní kakoní akobyl Mi l i t a.Budevel mi z aj í mavépoz or ovat ,j akt yt or ůz nor odéchar akt er ykapi t áns kl oubíaj aknebez pečnýt ým vl as t něvyt voř í .Napl ayof fbyal ebor ci neměl i vž ádném př í padědos áhnout . T i p:10.mí s t o

T í m kol egu z o 4v4t í mu s is voj ou akt í vnos ť ou a konečným 5.mi es t om vPO z as l úž i l pos t updo2.l i gy.Ďal ej budes pol i ehaťnaumeni eNos t al gi e.Novýkoň Mi l i t o,kt or ývpr í pr aveuž3kr átnet r af i l pr áz dnubr ánuani por i adnenez ačal a užs konči l .Na s úpi s ke s a oci t olajs kús enýj ar aas pol u skapi t ánom Ruf r om budúchci eťÁčkoS okker uvi di eťvyš š i eakoj ei chr eál na s i l a.T i puj em i chna j edenás t ku,čoj evs okker ovom r ebr í čkus chopnos t í “i mpoz ant ní “. T i p:11.mí s t o

Ruf rmá poměr ně kdi s poz i cikval i t níhr áče.Podl e mě j i m vkaž dém z ápas e budechybětkous ekkt omuabyz í s kal it ř ibodynads i l něj š í mit ýmy.T ent ot ým byměl upř í tpoz or nos thl avněnat ýmys oběr ovným T i p:13.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:s uper t om ( C) ,【T i T f uck】 ( A) ,Mi l haus( A) ,di di er ,F CI nt er Mi l ancz ,◄◙ ßat i s◙►

Do2.l i gypos t oupi l ij endí kyr oz padudal š í cht ýmů.Z ákl adnís es t ava z ůs t ává def akt os t ej ná,s uper t om -mi l haus ,t i t f uck.T i t f ucks is pol upr ácisMi l haus em vel mi pochval uj eas uper t om pr ýt akédokáž epodr ž et .Acos et ýčehax bal l u, t aki t am občasněcochyt í . T i p:12.mí s t o

S uper t om nal ákaldot ýmuněkol i khvěz d,al et ent ot ým s es t anez kl amání m s ez óny.T i t f uck,okt er ém s eř í káž enemáš anci chyt i tf or mu,s epos t ar áoví ce vz r uchu př ed vl as t nínežs oupeř ovou br ankou.Mi l hausa di di er ,zbohat ými z kuš enos t mizJ DIa F At ýmunepr odaj ís vůjt al enta z kuš enos t ia s uper t omovi t akz ůs t anouj enoči pr opl áč.Par ní vál ecs ej eš t ěbudemí tcoohánět ,abys i z achoval dr uhol i govoupř í s l uš nos t . T i p:12.mí s t o

Dodr uhejl i gys a dos t alajt ent ot í m akopos l ednýš ť as t l i vec.I deobýval ých Pi r át ov,kt or í v3.l i gevyhr al i 2z ápas y.Z ákl adt í mumaj úal edobr ý,nomus i as a t r ocha vi ac venovaťhr ani u,pr et ož e vyj dú na ps ít r i ds i at ok.Admi ns t r ánky vher net i t f uckhi s t or i ckynez meni l dr espos ez óne,z aodmenubys i z as l úž i l pár r ánbi čom odkoz at ej Domi ny.I chumi es t neni evi dí m ni ekdeokol obar áž e. T i p:12.mí s t o

T ým podvedení ms uper t omabudecht í thr átur či t ěš pi čkul i gyadl emět am budouopr ávněně.T í ms iř eknouopos t updol i gypr vní .Ovš em pokudpodaj í nevyr ovnanévýkonybudoumí tpr obl emysvět š í čás t í t ýmu, pr ot ož edr uhál i ga j evel i cevyr ovnaná. T i p:2.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:Dr ai k( C) ,doob( A) ,S now ( A) ,Amel i a,F r os t y,S par t akus

T ým z ůs t ává ví ceméněs t ej ný,mi nul ous ez ónus inevedl iš pat něv3.l i z e,al e chybí j i m něj akýz kuš eněj š í hr áč. T i p:13.mí s t o

Účas tt ohot ot ýmuvedr uhél i z ebudemí tpouz ej edenef ekt-s oupeř i s i nani ch budou nahr ávats kór e a zt oho vyr ez ul t uj es es t up Hax xEf ect u do t ř et íl i gy. Hr áči kol em Dr ai kaz í s kaj í j enpáruš mudl anýchbodí kůvz ápas echs es l abš í mi s oupeř izdr uhé l i gy,kt er é na l epš ímí s t o nežna t o pos l ednís t ači tz dal eka nebudou. T i p:14.mí s t o

T í m kt or ýs ados t al doPO v3.l i geavi acni č.Dr uhúl i gual enemal dopos l edných hodí nr egi s t r áci e kt o hr aťa t aks a aut omat i cky pos unul o hor et ot o býval ébéčkoPPManager s .J eal eot áz neči t ot omut ot í muvi acneuš kodí ako pomôž e.S kús enos t iopr ot ikonkur enci imaj úchabé.Dokonca odi š i elbr ankár S t r i derabeznehobudúkval i t us i l nopos t r ádať .Z auj í mavéal ebudes l edovať der bymedz i uči t eľ om až i akmi ,i naki chvi dí m nas podet abuľ ky. T i p:14.mí s t o

Dr ai kkmákdi s poz i ciodvahr áčeméně.Odeš elS t r i derdopr vníl i gyanově t akF r os t ykL i gt i ng Bol t s .J i naks es t ava z ůs t al as t ej ná.Budet o pr ot ent ot ým vel káz kuš enos taj áos obněvěř í m,ž ez í s kaj í dí l čí ús pěchyavbar áž i s epokus í z achr áni tvdr uhél i z e. T i p:12.mí s t o.


2.l i ga

S es t ava:Par ek228( C) ,J oz ka( A) ,Mus t af a( A) ,S uki nko222,Cas h,Dedo,R•Z I Z OU

Mi nul ous ez ónus es t oupi l i ado2. l i gys e vr ací dí kynes t abi l i t ěněkol i kat ýmů. Na s oupi s ce ž ádné výr az né pos i l ynevi dí m a net r ouf ám s ihádatz da v l i gové pauz ez az namenal iněj akévýr az néz l epš ení .Mohouj enpř ekvapi t ,uvi dí mev l i z e. . T i p:14.mí s t o

T ým obl í benéhokoment át or aPár kabudemí tj i žodvypuknut í l i gypr obl émya bude s e pl ácatna dně dr uhol i gové t abul ky.Ač j e vt ýmuněkol i kpoměr ně z námýchj men,nadr t i vouvět š i nut ýmůt os t ači tnebude,něj aképř ekvapení vš akvyl oučeno není .Byl o bypr o mě obr ovs kým př ekvapení m,kdybyt i hl e bor ci mí s t oos et r vání vedr uhél i z eboj oval i opl ayof f . T i p:13.mí s t o

L BA vmi nul ejs ez óne uhr al ivdr uhejl i ge l en7bodova t ent o kr áti chbude čakaťeš t es i l nej š i akonkur enci a.T í m poct i vot r énuj ekapi t ánpar ekkt or émuz kádr aodi š l oz opárz auj í mavýchmi ens pomeni em l enf r i endl yho.Ajt akmaj ú poci tž es apos i l ni l i ,pr i š i elcas h,s uki nkoaz i z ou.S pol us oz ákl adnouz os t avou j oz ka,mus t af a,dedoapár ekchcúl i guz achr áni ť .Aks ai mt opodar í budet o ús pech. T i p:13.mí s t o

Užmi nul ous ez onus padl i ,al ez as es edí kyvel kým z měnám vmnohat ýmech vr acej í .J es t l i s ez achr áněj í .T ěž koř í ct ,al epodl eměz cel aneat oi př es t o,ž ej e pos í l i l F r os t yzHax xEf f ect u. T i p:14.mí s t o.


3.l i gaA

S es t ava:I car us( C),F r eakys t yl ey( A) ,Anonymous( A) ,Z eus ,Bul va

I car usdal dohr omadykval i t ní t ým,hl avněons ám s ehodněz l epš i l .Nat ř et í l i gu mákdi s poz i ci vel i cekval i t ní br ankář s koudvoj i ci ,naví cdvar ůz nét ypy.Anonymousj es pí š e def enz i vnígól man,f r eakys t yl ey naopak.A iZ eusa Bul va r oz hodněmaj í vyš š í ambi cenežz akot vi tvt ř et í l i z e. T i p:1. mí s t o

T ent ot ým vi dí mj akohor s kéhokandi dát anapr vnípoz i civl i z e.I car uss es t avi l nat ř et í l i guex kl uz i vní t ým opí r aj í cí s eodvěs l ovens kéhvěz dy–Anonymous ea F r eakys t yl eye.Bul va bude nej s pí škvůl ivel ké konkur encina poz i cigól mana hr átv út oku,al e anit o by pr o nějnemělbýtpr obl ém.Z eusj ej ední m z nej t al ent ovaněj š í chhr áčůa pr ot ým budehodnědůl ež i t ý.Vedvoj i ciskapi t ánem I car us em byměl i býtpos t r achem kaž déobr any. T i p:1. mí s t o

I car usz ačal pí s aťďal š i us t r ánkus voj ej kar i ér yt ent okr átvt r et ej l i gekdes i z al ož i l t í m.Z l ož eni enapovedáour či t ej kval i t e.F r eakyaAnons úkonečnez as es pol u abudút í m dr ž aťvboj i oPO.Bul vaaZ eusmaj účot onahr anévdr uhej l i gea s voj es kús enos t i využ i j úaj t u. T i p:3.mí s t o

T omut ot ýmuvel i ce věř í m a douf ám ž e pot vr dís voj ís uvener i t u. J ako C maj í vel i ce dobr ého hr áče I car us e, kt er ý bude j eden z hl avní ch pos t av t ýmu. Cel kovět ent ot ým mocnez nám al epodl ej mens it r ouf ám ř í ctž ebude např ední chmí s t echt abul ky.Pr ot oj s em hot i pnul na1mí s t ovz ákl adní čás t i . T i p:1. mí s t o


3.l i gaA

S es t ava:S er gi oRamos( C),Koi vu( A) ,Ri i s e=M=( A) ,S poky,L l ei r oi os ,Gr eat ,Pi l s ner f aus t

T enhl et ýmyex i s t ovalužas it ř is ez ónyz pát ky.S er gi oRamos ,Koi vu,Ri i s eaPi l s ner f aus tuždr esAdept ů obl ékal idř í ve.V j ej i ch pr os pěch byt akměl ihr át z kuš enos t iat ouhadot áhnouts vůjt ým z novumez is met ánku.Vmi ni l i z es ej i m př í l i šnedař i l o,al ekádrur či t ěmaj í nat ohr átopos t up. T i p:2.mí s t o

Z novuobnovenýt ým AF Kbude j i s t ě pat ř i tkas pi r ant ům na pos t up do dr uhé l i gy.Vět š i na čl enů užmá hodně odkopáno.T ým z í s kalihvěz dné j méno v podoběRi i s eho,kt er ýbymohl býtvel kým př í nos em.S pokyaKoi vut uš í m něco odkopal iz aL or dy,t akž ez í s kal iit ol i kr átomýl enéz kuš enos t i ,j aks ehr átnemá. Z kuš enýkapi t ánS er gi oRamosz í s kal dot ýmui dal š í kval i t ní j méno -Pi l s ner f aus t a. T i p:3.mí s t o

Z novuz r odeni eAf Kj et u!T r adi čnékl ubypr eds al enmaj úpr ednos ť .T os ipovedal a väčš i na kádr a,kt or á bol ar oz ut ekaná po r ôz nych t í moch a dal it o z novadokopy.Dos t aťt í m dopr vej l i gynebudeľ ahké,t r et i al i gaal enar oz beh pos t ačí . T i p:1.mí s t o

T enhl et ým budeboj ovatsPant her s ,opr vní mí s t ovz ákl adní čás t i . Hl avní bude abyhr ál yVj ej í nej s i l něj š í s es t avě,Párj ment am vyz ař uj ekval i t ou, al enaopakj e párj ment r ouf ám s iř í ctz ačát eční ků. Cel kověmys l í mž et ent ot ým s končína2 mí s t ěvz ákl adní čás t i ,hnedpoPant her s . T i p:2. mí s t o


3.l i gaA

S es t ava:el i t e8( C) ,hacker( A) ,maur on( A) ,koul en,BaL L ome,cr i s

J deoBt ým dr uhol i govéhot ýmu,al es oupi s kumáj íkval i t ní .Neví mj akj i mt o kl apej akot ýmu nahr i š t i ,al epodl ej menbyměl i hr átnahoř e. T i p:3.mí s t o

Béčkobýval éhoPower pl ayManager sz í s kal ocel kem z aj í mavá j ména.El i t e8 j ako kapi t án j i s t ět ým her ně pot áhne,j e vš akot áz kou,j akt o bude kl apat mor ál ně.Z kuš enýgól man BaL L ome bys et aké mělz ař adi tkopor ám.Pr o hr áčebudej i s t ěmot i vací mož nos tdos t ats edoméněpočet néhoAt ýmu,což bymohl obéčkut r ochuuš kodi t .V t ěž kékonkur encit ot akpodl emět omut o t ýmunebudes t ači tnamocvys okéumí s t ění . T i p:8.mí s t o

Béčkodr uhol i govéhobýval éhobéčkaPPM ( uf ft oj evet a) skapi t ánom el i t e8 byr adis voj ut r et i ul i guvyhr al ipos ez ónet r éni ngu.S kús enej š ízt í muj emaur on aBal l ome,not enj el ager .Dos t al i s adoj amyl evovej vpodobes kupi nyA,kde budúmaťz as úper ovAf K,El ká,L 7, . .j ednoduchokval i t nej š í chhr áčovakos ú oni s ami avyt r ápi as asni mi t edapor i adne. T i p:7.mí s t o

T ent ot ým budeves kupi něnej s i l něj š í B( čko) . Al enapr vní dvěmuž s t vat os t ači t nebude,al enat ř et í užj o. Cel kověs i ot ýmumys l í mž emůž epř ekvapi t . Kapi t án el i t e8dos ahuj evys okékval i t yačs et onez dá. Pr ot ot ent ot ým t i puj i na3mí s t o vz ákl adní čás t i . T i p:3. mí s t o


3.l i gaA

S es t ava:Pr ag( C) ,Car l os( A) ,yami an( A) ,BoB,Oj eBal s t r øm,Mel da

T ým podl eméhohodněos l abi l odchod=M=doAt ýmu.Al et onemus í býtt ak úpl něpr avda,váčkunemus í pr avi del něhr átanas t upovatz aBt ým můž edál . T ěž koodhadovatj akt oCHRO z amýš l ej í ,kaž dopadněs ebudoupohybovatv hor ní pol ovi nět abul ky. T i p:5.mí s t o

S ympat i ckýt ým,kt er ýmus el dí kynovémupr avi dl uoBt ýmechdot ř et í l i gy.Kapi t ánPr agaj ehoas i s t ent i Car l osaYami anmaj í nadr uhoul i gut opodl emého náz or uukáž ívt ét os ez óně.Hr oz boubypr ot ým mohl ybýtš pat né výs l edky CHRO “A“,kt er é bymohl yu CHRO “B“výr az ně s ní ž i tmot i vaci .Na dr uhou s t r anumůž eněkdozáčkapos í l i tbéčkoat obymohl ohr átvr oz hoduj í cí chchví l í chvel kour ol i . T i p:2.mí s t o

CHRO mal opočasl et apr obl ém daťdokopyj edent í m ni et oeš t edva.Béčku s aal edar i l ovl i gevi acaz ahr al i s i aj PO vdr uhej l i ge.Novypadnúťmus el i po z avedenípr avi dl a A a Bt í movkdenes múhr aťs pol u.=M=s a pr es unuldoA t í muanovým pr í r as t kom pr eBs as t al mel da.S konči l l er i onal ej eš ancaž es ak hax ueš t evr át i .Z ohr anos ťvt í mochCHRO j eni ekoľ kos ez ónnaakáders aveľ mi nemení .S í ces úvť až š ej s kupi ne,nebudúhr aťl endr uhéhus l e. T i p:5.mí s t o

Áááá j et u dal š ízB( ček) .T omut ot ýmu užt aké moc neveř í m,al e můž e př ekvapi t . Anij ednouj s em honevi dělhr át ,t akž eneví m cobychoněm dál e naps al .Kapi t ánj e Pr ag cožj e kval i t a,dál ej et upakmel da,kt er ýs imys l í m budet ahount ýmu.Cel kověmys l í mž et ent ot ým s končí na7poz i ci . T i p:7. mí s t o


3.l i gaA

S es t ava:k0udy( C) ,Koky( A) ,Y.Cabaye( A) ,s t anmar ch,j ur aj ,dz ar da94,s evi

Na pr vnípohl ed j s ouvt ýmuz aj í mavá j ména,konkr ét něhl avněs evia Koky. Kdyžvš akvemuvúvahu,ž eobabyl imi nul ous ez ónuneakt i vnías vémut ýmu na s oupi s ce j en na okr as u,t akt oz ast aková s l áva není .Nevěř í mt omu,ž e budouhr átobavět š i nuz ápas ůat akmi z býváj enambi ci oz ní ml adýt ým,kt er ý můž e př ekvapi t . T i p:6.mí s t o

Kl ucizEur of ot bal u ber ou hax bal ls pí šj ako z ábavu,al e maj íve s vém t ýmu hr áče,kt eř í j s ous chopní hr átmi ni mál něs t ř edt abul ky.S evi i Kokymaj í pr vol i gové z kuš enos t i .U s evi ho j e ot áz ka,j es t l iods t r anís vé t echni cké pr obl émya naj dechuťkhax bal l u.J es t l i ano,t akbudet ent ot ým vt abul cevel mi vys oko. T i p:5.mí s t o

Býval ý el i ť ák s evis voj u kar i ér us poj i lst ýmt o nez námym t í mom kapi t ána k0udyho.Chal anit o al e ber úváž ne keďž e maj úvl as t nút í movús kupi nuna vher nis í cel ensj edným čl enom.Nevi dels om i cht r énovať či ž ei m animoc never í m. T i p:9.mí s t o

T ent ot ým z nám zj i néhowebuvekt er és i cenebyl a něj aká ex t r a kval i t a al e vyhr ával yt o mys l í m vněkt er ýchz ápas echz opakuj í .Al es kupi numaj ít ěž kou pr ot oj e dávám ažna 4poz i cimůž us e mýl i t ,al e mys l í mž et am s končípo z ákl adní čás t i t edybudou4. T i p:4. mí s t o


3.l i gaA

S es t ava:I ndi anos( C) ,x PeRi eNCe( A) ,boci an( A) ,mour ek98,myš ák,J oker ,Res pect

Pr edát oř imi nul ou s ez ónu aninedohr ál i .Z měni l os e vedenít ýmu,př ekopal kádra I ndi anosmá v pl ánu z aps atj méno Pr edát or sdo hi s t or i e hax bal l u výr az něj š íbar vou.T ým hodně t r énuj e a zt oho co j s em vi děl ,nevypadaj í vůbecš pat ně.Vl i z ebys eměl apr oj evi tj ej i chchuťs ez l epš ovat . T i p:7.mí s t o

Z aj í mavě s l ož enýt ým kol em s naž i vého kapi t ána I ndi anos e bude ví ř i tvody mez ipos t upovýmipoz i cemi .Hr áčij ako x PeRi eNCe a boci an maj ís ol i dní j méno na čes kos l ovens ké hax bal l ové s céně.I ndi anosber ez ápas y vel mi váž něanut í hr áčepos l ouchatpř esT eamS peakt ýmovépokyny.Mys l í m,ž es e t vr dápr ácet ěmt ohr áčům nakonecvypl at í . T i p:4.mí s t o

Pr edát or ivys t upuj úpod vš e hovor i aci m mot t om:„Učí me s e, př i z půs obuj eme s e, z dokonal uj eme s e. T at os ez ona j el ovnýr eví ra VY j s t el ovná z věř ! “S í ce hr áčovl enpoz bi er al izpubl i cu,x PeRi eNcema nedávnona mapáchyel l ow pr enas l edovalaždo ci eľ a.Ak budú os t at nípodobne t al ent ovaní ,môž u mi eš aťpor adi evl i genavyš š í chpr i ečkach T i p:4.mí s t o

T ent ot ým hl avněpr os l avi l j ej i chKapi t án,kt er ýneus t ál ehl edáhr áčedokonce it eď.Cel kově s imys l í m,ž et ent ot ým nemá na t o abys oupeř i ls t ěmi nej s i l něj š í mi t ýmys kupi ny,Nat yhor š í al eužbudemí t .S vedesni mi s ouboj anakonecs končí 8poz ákl adní čás t i . T i p:8. mí s t o


3.l i gaA

S es t ava:T uz ak( C) ,As s ur ubani pal ( A) ,wampi r qo( A) ,s ent i ,j ez o,j aponci k

Nej de o ž ádnýnovýt ým,kt er ýnemá š anciuhr átdobr é výs l edky,al et ěž ko t i povatpoř adí ,kdyžj s out ýmyt akvyr ovnané.Vmi nul és ez óněnas t ř í l el ivel ké množ s t ví br anek,al es t ej nět aki obdr ž el i .Mož nás končí opárpř í čekvýš ,al ena boj opos t upt onevi dí m. T i p:9.mí s t o

As inej l epš íz evš echt ýmůS okker ubymohlbýtčer ným koněm s out ěž e.Kapi t ánT uz akj ekval i t ní gól manakdyžhos vými gól ypodpoř í út očnéduoAs s ur ubani pal awampi r qo,t akbudout i t obor ci hr átves t ř edut abul ky. T i p:6.mí s t o

Béčkodr uhol i govéhobýval éhobéčkaPPM ( uf ft oj evet a) skapi t ánom el i t e8 byr adis voj ut r et i ul i guvyhr al ipos ez ónet r éni ngu.S kús enej š ízt í muj emaur on aBal l ome,not enj el ager .Dos t al i s adoj amyl evovej vpodobes kupi nyA,kde budúmaťz as úper ovAf K,El ká,L 7, . .j ednoduchokval i t nej š í chhr áčovakos ú oni s ami avyt r ápi as asni mi t edapor i adne. T i p:7.mí s t o

J ako dr uhýzB( ček) ,t ent ot ým nebude mí tněj akého výr az ného hr áče,al e hr aj ís pol u užt u něj akou s ez onu t ak s imys l í m ž e budou vyční vats es voj í s ehr anos t í . Os obně j s em mi nul ou s ez onu z a ně hr ál , a nehr ál i vůbec š pat ně. Cel kovět ent ot ým obs adí poz ákl adní čás t i 5poz i ci . T i p:5. mí s t o


3.l i gaA

S es t ava:Daemon( C) ,NeoPhyt T y( A) ,kykl op22( A) ,Dnyke,K! REL

J deonovýt ým,vět š i nahr áčůhr aj ehax bal l kr át ceaj et onavýs l edcí chi hř e z nát .Kaž dýden vš akhr aj ípr avi del ně př át el ákya z l epš ovánít am vi dětj e. Nedá s eočekávat ,ž ebys oupeř epř ehr ával ia z áz r ačnět akdobyl it ř et íl i gu, kdyžvš ak př i z půs obít akt i ku s vým mož nos t em,t ak mohou uhr átz aj í mavé výs l edky. T i p:8.mí s t o

Vel miakt i vnía s naž i vý t ým,kt er ýj e pr os l ul ýs vou z ál i bou v nahr ávání př át el s kýchz ápas ů,kt er ýchhr aj íopr avdus pous t u.Na s oupi s ce nenaj deme ž ádné vel ké j méno,al e naj deme 5 vyr ovnaných a ambi ci óz ní ch hr áčů. T omut ot ýmubuduf andi t ,al enanej l epš í t oj eš t ěas i s t ači tnebude. T i p:7.mí s t o

Š ť as t nás edmi čkamal ábyťBéčkom L uckyAcesnopr oj ekts ar oz padol .Céčko hr áčovpoz bi er alnapubl i cupr edmes i acom,noner oz i š l is aajkeďi m odi š i el uči t eľbezkt or ého i mt o al e vôbec nej de.Chcú hl avne z í s kaťs kús enos t ia mož nos apr ekonaj úaz aboj uj úopos t up,noj ai m nat oľ konever í m. T i p:8.mí s t o

T omut ot ýmuj á os obněmocnevěř í m vi dělj s em j ehr átj enj ednoua ž ádná s l ávat onebyl a,mož nát obylš pat nýdenmož náne.T ent ot ým nechcimoc s oudi tpr ot oj s em hopř i děl i lažna 6mí s t oal emohoupř ekvapi t .J akužj s em naps al t ent ot ým t i puj i na6mí s t ovZ ákl adní čás t i . T i p:6. mí s t o


3.l i gaA

S es t ava:J ar di s s( C) ,S haky( A) ,25popi 25( A) ,PaPaRdEl l l E,andy41,mi t i ar,[ EL ]x D

T ent ot ým nez nám s kor o vůbec,mož ná mě vyvedou z omyl u a pat ř í výkonos t něvýš . T i p:10.mí s t o

Hr áčet ohot ýmupř í l i šnez nám,al evi dělj s em,ž es es naž íhr ávatpř át el áky.V t ét onabi t és kupi něvš aknemůž oupomýš l etnapř í l i šdobr éumí s t ění .Dokonce bychř ekl ,ž ebybyl opř ekvapuj í cí ,kdybyt enhl et ým neobs adi l pos l ední mí s t o. T i p:10.mí s t o

Veľ mis ebavedomo vys t upuj ú hr áčiz oz námejr oomkyElCl as s i co.Kt os iuž vys kúš al pr ot i ni m hr aťvi ež et oni ej eamat ér s kadr už i na.Naj väčš ouhvi ez dou pos l ednýchdníj eElPopi ,ví ť azOHvt eni s e.Ť ahal inej akúš núr u,ž evr ajsvýhr amivpr i at eľ kochnol i gaj eoi nom.T r et i umož nopr er ás t l ial eďal ejs ados t ať budeobr ovs kýnár očnévčor azväčš ejkonkur enci i .Či ž evyj adr eni ekapi t ána ž ei chpr i or i t ouj epos t upovaťs t ál eďal ej anes kôrvyhr aťpr vúl i guber i em sr ez er vou.Veďt akýcht uužbol o,ar oz padl i s apopárz ápas och.Napos t upzt ej t o l i gyeš t emaťbudú. T i p:2.mí s t o

T ent ot ým kompl et něnez nám,j edi néhookom něcomůž unaps atj eKapi t án J ar di s s ,kt er ýj e výbor ný t echni ka mys l í m s i ,pr ot ož e os t at níhr áče zt ýmu nez nám,ž e bude j edenzhl avní chpos t avt ýmua pož ene t ým vz ápas ech dopř edu.Pomal us et ým bude z l epš ovat ,al e na nej l epš ít os t ači tnebude. Pr ot ohodávám na9poz i ci poz ákl adní čás t i . T i p:9. mí s t o


3.l i gaA

S es t ava:Mes i k( C) ,Puca( A) , Chi mbor az o( A) ,J i gs aw,s r bi ,Mas t er L oL ,Ber y

Dot ýmus enas t ěhoval avět š i nabýval ýchL or ds .Vět š i nahr áčůmáužhodně z kuš enos t í ,př ece j en maj íodehr áno někol i ks ez ón.Ni kdys i ce nedor os t l ido nadpr ůměr nýchpar amet r ů,al enaboj odr uhoul i gubyt oměl os t ači t . T i p:4.mí s t o

Náz ev L or diužbylt ak š pi navý,ž es e mus elz měni t .Kapi t ánem s e podl e očekávánís t alF l ami ngůvkamar ád Mes i k,kt er ýj epodl eměinej kval i t něj š í m hr áčem cos et ýčehr y,al eur či t ěnecos et ýčepovahy.F l ami ngz měni l i mage aj ezněhoJ i gs aw.Opor out ýmuj ej i s t ěz kuš enýPůča,kt er ývš aks vým dobr ým char akt er em dot ýmovékoncepcenes edí .Něj akégól ybys nadmělpř i dati s t ál es ez l epš uj í cíChi mbor az o,dř í vez námýpodni ckem Roger F eder er .T ent o t ým vš ak podl e mých z pr áv animoc net r énuj e,a t ak očekávám s pí š e paběr kování . T i p:9.mí s t o

Vt omt ot í mej ef úr anehr aj úci chr es p.neakt í vnychhr áčovaajkeď t am hr á z námyl i govýgól man Puca vi dí m i ch s kôrna kont umáci eaz áni kako na nej akés chopnéumi es t neni e. T i p:10.mí s t o

Dal š ít ým okt er ým s kor oni cneví m akupodi vunez nám anij ednohohr áčeo t omt ot ýmuneví m conaps at .Pr ot ohodávám napos l ední mí s t ot edy 10poz ákl adní čás t i . T i p:10. mí s t o


3.l i gaB

S es t ava:Caba( C) ,L abuz ni k( A) ,» m○nt enegr ○«( A) ,L ambáda,nej akej hr áč

Caba j e kval i t níhr áč,na t ř et íl i gu ur či t ě nadpr ůměr ný.Mont enegr o má bohat éz kuš enos t izdr uhé l i gy a L abuz ni k iL ambáda užt aké maj íněco odehr áno.Naví cj et u pr os oupeř es t r aš ák,ž e do z ápas uz as áhne někdo z vel mi kval i t ní hoAt ýmu. T i p:3.mí s t o

Nat o,ž et oBt ým,s ez denacház íkval i t níhr áči .Cabaam○nt enegr ○j s ouas i nej vět š í os obnos t i t ýmu,al eani z byl át r oj i cenepat ř í mez i š pat néhr áče.Vz hl edem knabi t émukádr uáčkas edaj íočekávatičas t énávš t ěvyhr áčůj akoj e Keanuči Roman.T ent ot ým budez kr át kamí ř i thodněvys oko. T i p:2.mí s t o

Hr áča,kt or ýbolna pr es t upovom t r hunaj ž i adanej š íz o vš et kýchs a naš ť as t i e podar i l o ul ovi ťmne a bude pr e mňa maťvyuž i t i e vpodobe kapi t ánovani a Bt í mu.Do út okus a ponúka ni ekoľ ko hr áčovod l abuž ní ka cezmont eho po nez námeho al et al ent ovaného „nej akého hr áča“.Chyt ani us a v pr vých kol ách bude venovaťas ini ekt o záčka,l ambádov návr atj e pl ánovaný ni ekedyvs t r edes ept embr a.Chcem abys ivyboj oval idr uhúl i gua akbude t r ebapomôž eme. T i p:1.mí s t o

Podl eměnej s i l něj š ízB( ček)s ám odni chčekám hodně. Kapi t ánj eCabat ak douf ám ž ej akokapi t ánt am z ůs t aneas ponpárt ýdnů.Dal š íhr áčokt er ým s i mys l í mž ebudej edenznej vět š í cht ahounůt ýmuj e» m0nt enegr 0« . Cel kověs i mys l í mž et ent ot ým má na t o,abys e vyr ovnalt ěm nej l epš í mt ýmům ve 3 l i z e, pr ot oj s em s ehor oz hodl hodátna1mí s t opoz ákl adní čás t i . T i p:1. mí s t o


3.l i gaB

S es t ava:mal uchx avi 6( C) ,мя . в oмв eя o( A) ,davo( A) ,ax i s ,Namor ahi nk,Bi oHaz ar d

Ambi ci oz nít ým svel miz aj í mavous oupi s kou.Maj íkval i t níiz kuš enéút oční ky, dobr éhobr ankář e. . měl i byhr átonej vyš š í př í cky. T i p:1.mí s t o

Vel miz aj í mavýt ým pos kl ádalMal uch.Ons ám bymělt ýmunej s pí šchyt at ,a t akpot ř eboval kval i t ní út oční ky.At ynaš el .Davomáz kuš enos t i zvel eús pěš né Dr ewya ax i sužmá t akypárz ář ez ůna s vé gól ové paž bě.Dr uhé hous l e by neměl i hr átani os t at ní hr áči ,t akž ečekám vyr ovnanýt ým adobr évýs l edky. T i p:3.mí s t o

Akbys mehľ adal i t í m,kt or ýs i v3.l i genever í napos t upt akT heGooDi esbyt o nebol i .Vš et kos út os kús enémená,s pol uhr aj ú2mes i ace,vmi ni l i geodohr al i vyr ovnaný z ápassT i r ador esa por az i l ieF Ačka.Š ancu dos t aťs a do pr vej š t vor kyvi dí mr eál ne. T i p:2.mí s t o

Ot omt ot ýmu moc neví m,al e cel kovým pohl edem mipř i padá j ako j i s t ý př át el s ký t ým,kt er ýt o můž e po párs ez onách dos áhnoutdal eko.J ako nej s i l něj š í hr áčmi př i padánamor ahi nk,kt er ýj es kvěl ýhr áč.Cel kovět ent ot ým dávám na6.mí s t opoz ákl adní čás t i . T i p:6.mí s t o


3.l i gaB

S es t ava:benj ami nn( C) ,Keet L ock( A) ,Mar s hal l ( A) ,Ar mando,Pet r onel ,PROF Í K! ! ! ,S peeder 9

Nat ř et í l i gucel kem s l uš něs l ož enýt ým,kt er émubyneměl uni knoutpos t updo dr uhé l i gy.Keet l ock podl es vých s l ov nahr ávalběhem l i gové př es t ávky vš echny př át el s ké z ápas y na hax bal l t ube,co j s em koukal ,t ak pr ohr ával i mi ni mál ně.Al ej ás inemys l í m,ž et ř et íl i gou pr opl uj ou bezpr obl émů j ako v mi nul és ez óněMdUneboRobot s ,z ast aks i l nýkádrnemaj í . T i p:2.mí s t o

S es t avaCCZs ez dábýt i vet ř et í l i z ej ednouznej s i l něj š í ch,t udí žodt ohot ot ýmu ml adí kůčekám boj opos t updodr uhél i gy.Kapi t ánBenj ami nnnas bí r al hodně z kuš enos t í uMdU.Per s pekt i vní Keet L ocknas vůj věkodehr ál t aképěknoupor ci z ápas ů a má chuťs ez l epš ovat .T ýmu bude j i s t ě opor ou z kuš enýa kval i t ní gól manPr of í k. T i p:1.mí s t o

Nez námyt í m al es oz námymihr áčmis it or oz bal i lvt r et ejl i gekdepodľ ami en nebude maťveľ kú konkur enci u.Vš et cimaj ús kús enos t isl i gamina vher ni , ni ekt o má dokonca ajkval i t né pr i poj eni e( vš aks peeder . . ) .T út os ez ónu al e pr ej dúakonôžmas l om. T i p:4.mí s t o

Nechci s evyj adř ovatkes vémut ýmu.

T i p:4. mí s t o


3.l i gaB

S es t ava:mm ( C) ,abdel l aouee( A) ,Open( A) ,S ydney,aki nat or ,x XCas i l l aXx ,J ez da

Nat ým j s em nar az i l vmi ni l i z e,kdehr ál i vel mi dobř e.Byl i vš akpos i l něni z ekem, kt er ýj i m par ádnět voř i l hr u.Pokudmaj í gól manapodobnýchkval i t ,t akbudou hr átopos t up. T i p:5.mí s t o

Novt omt ot ýmuj i s t ěnal ez nemez aj í maváj ména,al ečekám odněj t akovou neuhl az enou hr u.Kapi t ána mm j i s t ě mr z ípot r es t áníabdel l aouee,kt er ýt ak bude t ýmu pr avděpodobně s cház et .T ahounem bys e mohls t átkval i t nía z kuš enýút oční kJ ež da.V t ýmuj s ouidal š ídobř íhr áčiS ydneya Open.Bude cel kem z aj í mavét ent ot ým s l edovat ,al enanej vyš š í př í čkumí tnebude. T i p:7.mí s t o

Kapi t ánmm okol os ebapos t avi lt í m,kt or ýmás kús enos t ishax bal l om.Abdel l aouee,x XCas i l l as Xxpr i š i l i zL or dsB,S ydneyzL or dsAcademy.S pol uhr aj úuž3 mes i aceavpr í pr aves ai m dar íajs os kús enej š í mit í mami .Š éft í mus apos t ar á abys ados t al i doPO opos t upavyboj oval i s i dr uhúl i gu.S pol i ehaj ús anat ož e vt r et ejl i genebudeažt akákonkur enci akvôl iodí deným l epš í mt í mom do2. l i gy.J et ual es t ál eš ancaž ekapi t ánnal et í naponukur uf r az oS KS okkerat í m s amož nor oz padne.Akt edaos t anús pol umaj únaPO. T i p:3.mí s t o

T enhl et ým t onebudemí tj ednoduchéves kupi něj s ouhodněkval i t ní t ýmy,al e podl e mě s e st í m poper e al e na 1mí s t ot os t ači tnebude.Kapi t ánmm už někol i kr átukáz alž e můž e býtdobr ým hr áčem,kt er ý umíz akončovati př i hr ávat . Cel kovět ent ot ým dávám na2poz i ci poz ákl adní čás t i . T i p:2. mí s t o


3.l i gaB

S es t ava:Hor i z ont( C) ,Awen( A) ,Al f onzPoni z ovat el ( A) ,MAF l i ne,Br ankos t r oj

Not ot oj s oupř í padi ,egomaj í naš pi čkupr vní l i gy,al eves kut ečnos t i budoumí t coděl atvt ét ř et í .Út oční kynemaj í š pat né,al echybí mi vt ýmuněj akýbr ankář . Údaj ně by t ent o pos tmělz as t ávatBr ankos t r oj ,kt er ého vůbec nez nám. Nej vět š íhvěz da t ýmuj eMAF l i ne,kt er ývš akdos ez ónymi mopr áz dni nyz as e př í l i šnez as áhne. T i p:6.mí s t o

Hor i z ontnení hl upákakdyžužs echys t ávs t oupi tdol i gy,t aks i př ecenevyber e š pat né hr áče.On chce př ece š kol i t .Do t ýmu s ivybr alvel ez kuš eného MAF l i neho a dobř es ej evíiAl f onzPoni ž ovat el .Ikdyžj e pr avdou,ž e Al f onz nevyl učuj e, ž es evpr ůběhus ez onynahax bal l vys er e. Pakbymohl mí tHor i z ont pr obl émyst í m,kohovůbecnas adi t .Pokudovš em Al f onzuhax bal l uz ůs t ane, Hor i z ontnebudeděl atchybyaMAF l i neudr ž ís vouobvykl ouf or mu,t akt ent o t ým budepat ř i tkl epš í mupr ůměr u. T i p:4.mí s t o

Mnohýminenávi dený Hor i z ont( al ebo i de l en o z ávi s ť ?) vyt vor i lvl as t ný vyučovacít í ms oz auj í mavýmimenami .Awenont hes t i ck,MAF l i ne,kt or ýs a r ádpí š emal ýmipí s menamiaďal š íchcúvr ajvyučovať.Aks avboj ipr ot ini m budet er i adi ťhes l om „dontf eedat r ol l “z výš i t es voj eš ancenaús pech. T i p:5.mí s t o

J et ut ým okt er ém s ehodněml uví ,kt er ýs pí š enebudehr áthaxal euči tos t at ní t ýmy.Kapi t án Hor i z ontneníněj akýex t r émně dobr ýhr áč al e vynahr adít o s vým pr avopi s em ai nf or mací chot ýmu. Cel kověs i mys l í mž et ent ot ým nemá budoucnos ts pí š et akovýf or f unt ým pr ot ohot i puj iažna3mí s t opoz ákl adní čás t i ,čekám odněj něj akýpř ekvapení . T i p:3. mí s t o


3.l i gaB

S es t ava:Madr i dcanCR7( C) ,Gonz al e$( A) ,C0br( A) ,l ex es s ,Chi char i t o

Kapi t ánt ým byměl býtvel kýt al ent ,kt er ýl i gudopos udnehr ál .T ým j edopl něn hr áči ,kt eř í s edl ouhodobědos es t avyA t ýmunepr oboj oval i .Nabojopos t up byt oměl os t ači t ,ví cs euvi dí vl i z e. T i p:4.mí s t o

Vt omt ot ýmunevi dí m ažt ol i kz námýchhr áčů.Nej ví cemi ř í káChi char i t o,kt er ý t uš í m dokáz alněcovyhr átve2v2l i z enebot ur naj i .J i s t ěnebudouš pat níani os t at ní hr áči akdyžj i ms em t am vypomůž eněkdozáčka,t akCunt sBuvi dí me cel kem vys oko. T i p:5.mí s t o

BéčkoCunt ovmápodobnýnáz ornaakt i vi t unavher ni .Vi acakopol r oknepr í t omnýChi char i t o,l ex es skt or ýnavher ni nebol 2mes i ace,C0br2t ýž dneat ak bys om pokr ačovalažkukapi t ánovi ,kt or ýs at uobj avi lpr edt ýž dňom.Aknepr í devýr az ná pomocod mat er s kéhokl ubut aks a budúvt r et ejl i gepot ýkať l edat akskont umáci ami . T i p:8.mí s t o

Dal š í sB( ček)t omut oB( čku)vůbecnevěř í m ani neví m cooněm mám vl as t ně naps at . Pr ot ohot i puj i na9mí s t o. T i p:9. mí s t o


3.l i gaB

S es t ava:Wo10( C) ,el s kan( A) ,l ef ond( A) ,os t ul c,s i mr ohl av,andyS ,bi l l y91

J de o hr áče zl í hně S Ks okkera nas t upuj ipod hl avi čkou C t ýmu.S es t avu š pat nounemaj íanej s em s ij i s t ýz daj s ous l abš ínežS kS okkerB.Wo10cel kem s l uš ně kapi t ánovalz br oj ovce někol i ks ez ónz pát kya pod j eho t akt ovkouš el t ým hodněnahor u. T i p:7.mí s t o

T ř et í t ým S okker u,kt er ývš akmás r ovnat el noukval i t usáčkem S okker u.Pr ot ým j ekl í čovoupos t avouWo10,bohuž elvš aknevi dí m dal š ít ahouny.T ř eba s ek němuněkt eř íhr áčipř i poj íat ent ot ým násmi l epř ekvapís výmivýs l edky.S pí š e vš akt ent omál ot r énuj í cí t ým vi dí m nas podut abul ky. T i p:8.mí s t o

J edi nýt í m kt or ýmanavher ni céčkoj eS KS okker .Nehr aj úci kapi t ánWo10má vt í mes kús enéhoos t ul ca,kt or ýs i z ahr al aj vÁčku,pot om j et am aj vr aj t al ent ovanýs i mr ohl av.Pr edpokl adaj ús is t r ed t abuľ kya j as a sni mihádaťo t om nebudem. T i p:6.mí s t o

J akvi dí m vl oguj et oas i pr vní t ým kt er ýmánal oguS kS okker C cožmi př í j de př ehnané. T ed užbychnaps alněco o t ýmuWo10užpř ed něj akoudobou s konči lshax em,al ej akvi dí m vr át i ls ekněmu.J et ovel i cedobr ýhr áčkt er ý nauči limě hr áthax bal l . Cel kově t omut ot ýmuvěř í m pr ot o ho dávám na 7 mí s t opoz ákl adní čás t i .Douf ám ž eměnevz kl ame. T i p:7. mí s t o


3.l i gaB

S es t ava:pl ami ć( C) ,CW ( A) ,wes i k( A) ,Byt t heway,del i ci ous ,andor 44,youf ou

T ako t omt ot ýmut oho moc neví m.J de o nováčkyvl i z e,kt eř ís iz al ož i l it ým t ěs něpř eds t ar t em l i gy.Mohut akj enhádatj aks ej i m budedař i t . T i p:8.mí s t o

Nenápadnýt ým s kr ývácel kem s ol i dní hr áče.Nej ví cez nám youf ouna,z ahl édl j s em užikapi t ánapl ami ćeaCW.Ipř es t os imys l í m,ž es ibudouhoš iboj ovat max i mál něopř edpos l ední mí s t o. T i p:9.mí s t o

Pl ami cs avnaš om béčkudl honeohr i al keďs i ni j akones adol smi mt om at aks i r adš ejz al ož i lvl as t nýt í m.V pr í pr ave por az i l ikol egovz os kupi nyHer oeSal e z ohr anos ťs ot va5dňovémut í mueš t echýba. T i p:7.mí s t o

T ým okt er ým neví m conaps atnez nám ani j ednohohr áče. Pr ot oj et i puj i na8 mí s t o. T i p:8. mí s t o


3.l i gaB

S es t ava:Ri chí í s ek( C) ,F l áš a( A) ,Vi ky( A) ,S al l y69,Wal eas s ,Aj aj aj

Dal š í t ým okt er ém nemám mocpř ehl ed,s i ceněkt er éhr áčez es oupi s kyz nám a ví m,ž e nej de o z ačát eční ky,al ez novut ěž ko t i povatj aks ipovedouj ako t ým. T i p:9.mí s t o

T ým vedenýpot r es t aným manaž er em Honz ou.T ent ot ým mi mocnevoní .Kapi t ánRi chí í s ek,neví m pr oč,nepůs obí ex t r adůvěr yhodně.Zdal š í chj menbych z devypí chl F l áš uaS al l yho69.Pakt umámepárméněz námýchj menanedi vi l bychs e,kdybyz aněkt er éhohr áčez as t oupi l Honz a.T enbez es por ukval i t umá at ýmubymohl pomoci kes t ř edut abul ky. T i p:6.mí s t o

Nez námihr áčibýval ého hr áča PokerF ace,nes kôrHeatRi chí í s ka,kt or ýs i z ahr alajdr uhúl i gual e2s ez ónypos ebedos t ávall envýpr as ky.Roz hodols a z al ož i ťnovýt í m as vojpr of i lnavher niz as ez meni lnaf ej z bukkdez a19hodí n naz bi er al55pr i at eľ ov( pot l es k) .Vos voj ejr oomkevr ajpodľ anemenovaného z dr oj ar adi banuj ú,uvi dí meči i mt obudepl at néaj vl i ge. T i p:9.mí s t o

T ým nemá něj aké ex t r a dobr é hr áče al es pol ut voř íj eden dobr ýt ým, někol i kr átužj s mesni mi hr ál i aměl i j s mecoděl at ,abychom j epor az i l i .Vbr áně chyt áKapi t ánt ýmuRi chí í s ek,kt er ývypadávz adus ebej i s t ě. J ens eboj í m,ž e j i mt onevýj deaždokoncea pomal us er oz padnoucel kověj edávám na 5 mí s t opoz ákl adní čás t i at ěš í ms ecopř edvedou. T i p:5. mí s t o


3.l i gaB

S es t ava:pas i k( C) ,bi dak89( A) ,s 60r oman( A) ,dave137,S haman

Uns t oppabl es e účas t ni l iužmi nul és ez ónya dos t ával ipr avi del ně nal ož eno.I př esvys oképor áž kys enevz dal ia l i gudohr ál i .T ěž kot i povatj es t l ipr avi del ně t r énoval i abudouhr átdůs t oj něj š í r ol i . T i p:10.mí s t o

Pr o mě abs ol ut ně nez námý hr áči , kt eř íuž vš ak hr ál il i gu mi nul ýr ok. Pr avděpodobně t ent ot ým čeká pos l ednípř í čka,v l epš í m př í padě t a př edpos l ední . T i p:10.mí s t o

“Nez as t avi t eľ ní “nebol iv mi nul ejs ez óne nej akís uver énni .Dokonca bol iaž veľ mi s ut er énni ,dal i 7gól ovv10z ápas ochai nkas oval i mot i vačnel en91kr át . Káders adonovej s ez ónys kor ovôbecnez meni l či ž eneni očom,budúl ent o počt u. T i p:10.mí s t o

Dal š ít ým okt er ém ni cneví m,mys l í mž enaš pi čkunemá,al emez inej hor š í mi t ýmyz kus í š t ěs t í az aboduj e.T i puj i hona10. mí s t o. T i p:10.mí s t o


Haxball magazin  

Haxball magazin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you