Page 1

van de redactie Dinsdag, 21 september 2010 Geachte leden van de volleybalvereniging Reflex, Willen wij daadkrachtig het economisch herstel vorm kunnen geven, dan is stabiel bestuur gewenst. Intensief wordt sinds de vorige ledenvergadering gewerkt aan de totstandkoming van een uitbreiding van de commissies. Lopende de vorming van de nieuwe commissies past terughoudendheid bij het doen van beleidsvoorstellen voor het komende jaar. Lange tijd en wereldwijd zullen de gevolgen van de financieel-economische crisis voelbaar

blijven. Een ingrijpend pakket van ombuigingen is nu noodzakelijk om de positie van onze vereniging ook op de lange termijn te verbeteren. Maatregelen voor de jaren na 2011 zullen vanzelfsprekend door het bestuur voorbereid moeten worden. Voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling en welvaart is een stabiel begrotingsbeleid. Aanvullende voorstellen om het jaarlijkse tekort op de begroting terug te dringen, zijn onvermijdelijk. Noodzakelijke maatregelen voor aanwas van nieuwe leden zijn reeds ingezet. Niet langer kan dit beleid ongewijzigd worden gecontinueerd. Als gevolg van de dalende hogere kosten is het verenigingstekort fors opgelopen. Structurele financiële maatregelen zullen nú genomen moeten worden. Om de tekorten terug te dringen komt het bestuur met voorstellen die de financiële positie van de vereniging op termijn zullen verbeteren. De keuzes van het bestuur zijn daarbij vooral ingegeven door de wens en de noodzaak het uitgavenniveau te verlagen. In deze moeilijke tijden is het belangrijk houvast te bieden aan alle leden van onze vereniging, met een beleid dat gericht is op behoud van ledenaanwas en versterking van de financiële situatie. Op termijn zal de vereniging als gevolg van de vergrijzing geken-

merkt worden door een dalend ledenaantal. Het blijft noodzakelijk maatregelen te treffen die de betrokkenheid van de leden vergroten, de inzetbaarheid van leden verbeteren en de vrijwillige arbeidsmobiliteit bevorderen. Reflex is voor zijn welvaart voor een groot deel afhankelijk van de sponsoren uit Kampen. Voor de komende jaren moet rekening worden gehouden met een sterk toenemende concurrentie op de sponsor markt. Vanwege ons relatief hoge kostenniveau zal onze vereniging zich moeten blijven inspannen om de concurrentie te weerstaan door innovatieve producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren. Een verantwoorde kostenontwikkeling is daarbij een belangrijke voorwaarde. Onze stijgende levensverwachting is een groot goed. Tegelijkertijd stelt zij de vereniging voor nieuwe uitdagingen. Zo zijn een adequaat opleidingssysteem, een leefbare sportomgeving voorzieningen die de nodige financiële inspanningen vergen. Hierbij staan kwaliteit en toegankelijkheid centraal. Voorbereidingen zijn getroffen om de statutaire vernieuwingen binnen de vereniging hun beslag te laten krijgen. Voorstellen daartoe gaan ons binnenkort bereiken. Voornamelijk op het gebied van rechtshandhaving en goed bestuur. Leden van de volleybal vereniging Reflex, In afwachting van de volgende ledenvergadering bereidt U zich voor op voorstellen die op veel beleidsterreinen bij U aanhangig worden gemaakt. Over de afhandeling daarvan zal in overleg met U moeten worden beslist. Vast staat dat veel aandacht en inspanning van U zal worden gevraagd bij de zwaarwegende beslissingen die nodig zijn om onze financiële en bestuurlijke problemen het hoofd te bieden. U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat het ReflexNieuws u van alle ins en outs op de hoogte zal houden. Peter Verbeek (Met enkele kleine aanpassingen gekopieerd uit de troonrede)


Namens het bestuur: Reflex is op de goede weg. De Reflexhal heeft een ware metamorfose ondergaan, we hebben een fantastische sponsoravond gehad, de commissies zijn druk doende om geweldige nieuwe initiatieven te ontplooien en de eerste thuiswedstrijd in de B-league was zeer professioneel georganiseerd en ik moet eerlijk zeggen dat ik genoten heb van de wedstrijd. Het is soms ook goed om ons zelf van de positieve kant te bekijken waarbij het woord trots geen overbodige luxe is. Reflex is op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Natuurlijk zijn er ook nog punten waar we met zijn allen nog het nodige aan kunnen verbeteren. Zo kunnen we werken aan het verbeteren van de bezetting van de bardiensten, de negatieve begroting en natuurlijk het verder uitwerken van het vrijwilligersbeleid. Als we het hebben over het verbeteren van de bezetting van de bardiensten kunnen we mededelen dat ook daar keihard aan gewerkt wordt. Zo is Anneke Smedes niet meer alleen als het gaat om het inplannen van de bardiensten maar heeft ze ondersteuning van Seth Modders, Matthijs Huising en Johan Klappe. Zij gaan hun uiterste best doen om komend jaar de bezetting van de

2

bardiensten te verbeteren. En als het een keer niet lukt om een bardienst in te vullen of iemand komt niet opdagen zouden wij het op prijs stellen negatieve uitlatingen richting het bardienstteam achterwege te laten. Mocht je net geschrokken zijn van de gemelde negatieve begroting dan kan dat kloppen. Tijdens de ledenvergadering is deze negatieve begroting kenbaar gemaakt en besproken maar gezien de opkomst zal het gros van de leden dit nog niet weten. Aangezien het Reflexnieuws het best gelezen glossy is onder de leden willen we in onze column hier nog wel even bij stil staan. Zorgelijk? Dat hangt er van af. Wij zijn van mening dat als een ieder zijn steentje bijdraagt het niet zorgelijk hoeft te zijn. Zo is de Sponsorcommissie keihard bezig om extra sponsorgeld binnen te halen. De PR- commissie werkt hard aan veel publiciteit wat hopelijk een positief effect heeft op het aantal bezoekers van de wedstrijden en daarmee baromzet. Ook kan de publiciteit misschien wel leiden tot meer leden en meer leden betekent dat de lasten van de vereniging beter worden verdeeld. Dat de commissies al druk zijn met acties betekent niet dat we niets verwachten van de rest van de vereniging. Wij zouden het waarderen dat als je bijvoorbeeld ingepland bent voor een bardienst je ook komt, dat je een actieve bijdrage levert aan het vergroten van het aantal leden en terughoudend bent met het onnodig indienen van onkosten (bijvoorbeeld kilometervergoeding, als er sprake is van een leaseauto). Sinds de invoering van het vrijwilligersbeleid kunnen we constateren dat er


veel meer mensen een actieve bijdrage leveren (dan ervoor). Helaas moeten we ook constateren dat lang nog niet iedereen zijn/haar steentje bijdraagt. Er zijn heel veel taken binnen de vereniging waarvoor we nog mensen zoeken maar het werving- en matchingsteam is helaas nog niet van de grond gekomen waardoor het vrijwilligersbeleid nog niet helemaal uit de verf komt. Mochten er mensen binnen de vereniging zijn die de werving en matching voor hun rekening willen nemen dan zijn zij meer dan welkom om te reageren. Naast deze functie hebben we altijd behoefte aan barmedewerkers die wat frequenter achter de bar willen staan, scheidsrechters etc.. We gaan er dan ook vanuit dat het komende jaar een belangrijke slag wordt geslagen ten aanzien van het vrijwilligersbeleid en dat de mensen die wat doen voor de vereniging het gevoel krijgen een bijdrage te leveren aan het opbouwen en in stand houden van Reflex!

We willen graag eindigen met goed nieuws: • Reflex stond de afgelopen weken veelvuldig en groots in de kranten; • Toos Lenders pakt het komende jaar een groot deel van haar taken als kantine beheerder weer op; • De jeugdcommissie is keihard bezig om nieuwe jeugd aan te trekken, heeft teamboeken voor de jeugdteams samengesteld en gaat dit jaar een fantastisch middelbare scholen toernooi organiseren; • De komende weken wordt er hard gewerkt aan de uitstraling van de binnenzijde van de Reflexhal; • De sponsorcommissie heeft hard gewerkt en met resultaat, kijk maar eens hoeveel sponsorborden er nu in de hal hangen; • Na zeer veel inspanning hebben alle jeugdteams een trainer en zijn bijna alle seniorenteams dit jaar ruim gevuld met spelers. Bedankt. Het bestuur.

Wij hebben al diverse malen de vraag gekregen waarom het zogenoemde 'kratje' bier niet meer te verkrijgen is in de kantine. De gemeente voert al jaren een actief beleid om drankgebruik onder jongeren te verminderen. Hier is voor de sportverenigingen het project 'minder drank, meer scoren' geïntroduceerd. In het kader van de horecavergunning en het convenant 'Minder drank, meer scoren' is toegezegd dat er geen prijsacties van alcoholische dranken zijn. Als sportvereniging hebben we dit convenant ondertekend en dragen op deze manier ons steentje bij. Het bestuur.


Dames 2 Het is vrijdag 17 september, 18:30 uur, we verzamelen bij de Reflexhal voor de bekerwedstrijd in Jubbega, wie kent het niet. Na een zomer hard werken op het strand en in de sportschool met onze personal trainer mogen we nu eindelijk losgaan op onze eerste tegenstander. Na een uur en een kwartier rijden komen we aan in het donkere, friese gehucht genaamd Jubbega (voor de Friezen onder ons ook wel Jobbegea). Dachten wij dat het buiten stil was, binnen bleek dat het nog veel stiller kan. Lege kantine, een stenen vloer, houten stoeltjes die bijna uit elkaar vallen en nadat we door de kille kleedkamer het veld opliepen bleek deze paars... Maar nog lang niet zo paars als de handen van de tegenstander nadat wij onze ambitie op hen gebotvierd hadden. De 6 slome boerinnen aan de overkant van het veld wisten niet wat hen overkwam op deze doodgewone vrijdagavond. Van alle kanten werden zij bestookt met ballen die sneller gingen dan dat Friesland met de tijd mee gaat. Marjolein, die nou niet bepaald bekend staat om haar sprongkracht wist vandaag zo hoog te springen dat ze over de blokkering binnen de 5 meter de gaten in de vloer sloeg. Voor Julie maakte het niet uit of er een blok stond of niet, ze sloeg de (vele) kilo’s aan de overkant steil achterover. Onze middenblokkeersters wisten links en rechts aan het net zo’n blok op te trekken waar de Chinese muur net niks bij is. Brenda, niet de grootste hardhitter bij Reflex sloeg de ballen met dusdanig veel power dat de Friese dames liever

4

wegdoken dan het gevaar te trotseren. Helaas wisten ze niet welke kant ze op moesten duiken, want ze werden telkens verrast door de briljante keuzes van Linde. Tot overmaat van ramp sneuvelde ook het nieuwste technische hoogstandje van de hal in Jubbega: de snelheidsmeter. Met Saskia aan de service bleek het ding geen snelheden van boven de 130 km/h te kunnen verwerken: rook en piepjes all over the place. Ook de dansjes van onze geblesseerde spelverdeelster deden menig mond openvallen van verwondering. Wendy had de tranen in haar ogen na het aanschouwen van het door ons behaalde niveau, en dat al in de eerste wedstrijd. Helaas kon het publiek slechts 55 minuten van dit spektakel genieten. Als wij deze lijn doorzetten zal Avital ongetwijfeld binnen afzienbare tijd in de Reflexhal zitten met zijn noteblock in de aanslag. Door naar de volgende ronde in de beker dus. Met het hoofd geheven reizen wij de 20e van oktober af naar de Blauwvingers om ze een poepie te laten ruiken! Komt allen kijken. Wist u dat: - Bovenstaand verhaal misschien ietwat overdreven is.. - Dit echter wel ons einddoel is dit jaar - Dames 2 tot kneusjesteam gepromoveerd is .. - Wij dus in elk geval al één promotie binnen hebben dit jaar .. - Jenycke de derde training al door haar enkel ging ..


- Brenda in de voorbereiding zowel haar linker- EN rechterhand wist te breken Saskia niet mag springen i.v.m. haar knieblessure .. - Elke te vaak in de spagaat ligt en daardoor last heeft van haar lies.. - Karlijn weer als vanouds schittert .. - Maar met name door afwezigheid .. - 2 speelsters voor het seizoen al afhaakten .. - Wij daarom zonder libero spelen .. - En Marjolein en Julie een vaste basis plek hebben .. - Linde slechts tot één dag na het behalen van haar rijbewijs schadevrij is gebleven ..

- De auto van Peter Slump hier het slachtoffer van was .. - Petra daarom afgelopen zaterdag zelf maar als chauffeur is komen opdraven - Linde wel het stukje van de Reflexhal naar huis mocht rijden .. - Dames 2 de vaste oppas is van het dochtertje van de trainer .. - Dames 2 een fantastisch mooi team boek heeft .. - Met dank aan Willem Jan Kroneman e.a. .. Wordt vervolgd! Dames 2

Reflex en Fysiotherapie Met ingang van dit volleybalseizoen is fysiotherapeut Erik Frijstein gestart met een inloopspreekuur in de Reflexhal. Heb je klachten, sport- of werkgerelateerd, dan kun je deze klachten laten beoordelen. Dit consult is gratis! Je krijgt een gericht advies mee, waar je hopelijk weer verder mee kunt. Het inloopspreekuur vindt één keer in de twee weken plaats op: WOENSDAGAVOND VAN 19:30 - 20.30 UUR IN DE REFLEXHAL Voor de exacte data kijk dan op de lijst van het prikbord in de kantine Wil je eerder in contact met mij komen, dan kan dat op de volgende manieren: 1 Telefonisch: De praktijk is bereikbaar via nummer: 06-202 95 025. 2. Vrije Inloop: Iedere maandagavond is er van 18:00 – 19:00 uur een inloopspreekuur in het sportcentrum Argendos. Dit inloopspreekuur is voor iedereen, je hoeft dus geen lid te zijn van Argendos, en is ook gratis! 3. E-mail: je kunt je klacht naar mij mailen o.v.v. je naam en telefoonnummer. Ik zal je dan zo spoedig mogelijk bellen. Mijn e-mailadres is e.frijstein@clubfysiotherapie.nl.


Reflex B-league, gewoon doen... Na de euforie van de promotie naar de B-League kwam de werkgroep begin mei 2010 voor het eerst bij elkaar om de voorbereidingen te treffen voor de BLeague. De werkgroep bestond uit ca 8 personen uit alle geledingen van de vereniging waaronder TC, sponsoring, Heren 1 , bestuur. Er moest heel veel geregeld worden en we wilden ook veel. Iedereen was het er over eens dat wij een naam hoog te houden hebben en het aan onze stand verplicht waren om hier een succes van te maken met alle beschikbare middelen die we hadden. Draaiboeken werden heen en weer gemaild en prioriteitenlijstjes werden gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt binnen de hele organisatie was dat het B-League avontuur niet financieel ten kosten van de vereniging moest gaan. Sterker nog….. Het moest de vereniging geld opleveren. Dankzij de inzet van alle betrokkenen binnen de werkgroep zijn we daar zeker in geslaagd. Veel zaken zijn gerealiseerd, en daar waar er extra kosten om

4

de hoek kwamen kijken zijn er sponsors gevonden om de zaken te realiseren. Ook de jeugdleden dragen hun steentje bij als ballenjongen of meisje of als dweiler. We hebben nu twee thuiswedstrijden gespeeld met natuurlijk een fantastisch resultaat van Heren 1. Maar ook met vooraf een echte DJ, lichtshow, verloting, live uitzendingen van de wedstrijden en teampresentaties. Gezien alle positieve reacties van leden, publiek en de Nevobo denk ik dat we er in geslaagd zijn Reflex weer als topclub op de kaart te zetten. Een beter compliment met twee keer een mooie volle tribune in de Reflexhal konden we niet krijgen. Daarnaast is de, o zo belangrijke, echte gezellige Reflexsfeer behouden gebleven. Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar medewerking en laten we er een mooi seizoen van maken.

Peter Verbeek “ Floormanager”


Bad Bentheim In het pinksterweekend hebben de gladiatoren van het Reflex "All Starsteam" de titel gegrepen in de laatste uitvoering van het Bad Bentheim toernooi. Op vrijdag startte de ploeg van aanvoerder Sijtsma ter voorbereiding op het toernooi in de Biergarten van het plaatselijke kasteel waar de Duitse pretpalen als witjes naar binnen werden getrokken. De aanvoerder nam zijn ploeg direct op sleeptouw en hield het tempo hoog. Op zaterdagochtend was de ploeg als volgt ingedeeld: SSC the Petshop boys VC Swaffelhousen Dedemsvaart eins Dedemsvaart zwei Op papier een zware klus. De praktijk bleek anders. Alleen de eerste set van de eerste wedstrijd werd verloren tegen Dedemsvaart eins. Aanvoerder Sijtsma had onenigheid met de bal, maar na een kort verhelderend gesprek met de bal kwamen ze er samen uit. De overige wedstrijden (ook op zondag) werden met dikke cijfers gewonnen. Omdat de Cup met de grote oren al bij Reflex in het veld liep werd het team beloond met een t-shirt met logo van het toernooi (nu al een collectors item). Het Reflex "All Stars" team onderzoekt de mogelijkheid om volgend jaar deel te gaan nemen aan een ander hoogaangeschreven toernooi.

Quote VAN SOMMIGE MENSEN KAN IK NIET BEGRIJPEN DAT ZE VAN MILJOENEN ZAADJES DE SNELSTE ZIJN GEWEEST. Loesje


Nieuws van de Club van 100 Bijna vieren we het één-jarige bestaan van de club van 100. Tijd dus om even de balans op te maken. Laat ik beginnen met de plannen die wij tijdens onze vergadering in december j.l. bedacht hebben: • Een bijdrage voor een volleybalclinic voor de jeugd van ca € 900,--. Inmiddels is een clinic welke door Landstede wordt verzorgt aan de TC aangeboden. Zodra de datum hiervoor bekend is horen jullie meer. • Voor het jaarlijks te houden jeugdkamp zal de club van 100 een bijdrage van € 150,-- doen voor de patat maaltijd. Het jeugdkamp is helaas niet doorgegaan. Maar de jeugdcommissie kan voor een ander evenement alsnog een beroep op de Club van 100 doen voor de bijdrage. • Er komt een reclamebord in de hal te hangen voor ledenwerving van de club van 100. Het bord hangt er, en sinds die tijd hebben we al weer 11 nieuwe leden. • Het rugzakproject voor de jeugd zal door de club van 100 opgestart worden. Hiervoor zal eerst een inventarisatie van de kosten gemaakt worden. Dit project loopt nog. In onze vergadering van december a.s. komen we hier op terug. • Huisfotograaf voor de wedstrijden van H1 en D1. Jos Klappe heeft regelmatig foto's gemaakt, die zijn o.a. te bewonderen op onze site.

• Gratis vervoer jeugdleden naar Promotiewedstrijd Heren 1 in Zeist. De club van 100 heeft de bijdrage van € 10,-- per jeugdlid voor haar rekening genomen. • De buitenzijde en entree van de Reflexhal zijn verfraaid met twee prachtige geveldoeken die aangeboden zijn door de club van 100. • Sponsoravond. Alle leden van de club van 100 zijn persoonlijk uitgenodigd voor de Sponsoravond en de teampresentatie. • Het nieuwste project: Gedurende het komende seizoen krijgen alle ballenkinderen na de wedstrijd van Heren 1 een lekker blad patat. Aangeboden door de club van 100.

Zoals je ziet zijn er veel zaken door de club van 100 opgepakt en gerealiseerd. Maar er zijn nog veel zaken die we op willen pakken en het enige dat wij daar voor nodig hebben zijn nieuwe leden. Voor € 50,-- per jaar ben jij ook lid of kan je je vader, moeder, oma,opa, oom, tante, buurman of gewoon iemand die Reflex een warm hart toedraagt lid maken. Lid worden van de club van 100, gewoon doen…………..!

Peter Verbeek

8


Ledenvergadering Kampen, oktober 2010

Hierbij nodigen wij u/jullie uit voor de Algemene Leden-vergadering op woensdag 24 november a.s. om 20.00 uur in de Reflexhal te Kampen. AGENDA

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Notulen vorige vergadering (23 juni 2010)

3.

Ingekomen stukken

4.

Mededelingen van het Bestuur

5.

Financieel verslag 2009 - 2010

6.

Pauze

7.

Spelerskaart

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Bestuur Volleybalvereniging Reflex Kampen


Fiets, fietste, gefietst Alhoewel er niet altijd gunstig over de fiets gedacht wordt, is het een ideaal vervoermiddel om van huis naar de sporthal te komen. Eigenlijk moet ik zeggen van de sporthal naar huis, in de meest hopeloze toestanden van verval en zonder het overige verkeer overmatige overlast te geven. Maar zelfs op de fiets is dat laatste nog maar de vraag als je het openingsfeest van Reflex hebt overleefd. Bij sommigen gaat het op de heenweg al verkeerd. Een paar op leeftijd zijnde leden van de

10

respectabele club – of moet ik zeggen enkele respectabele heren van een op leeftijd zijnde club? in ieder geval díe heren – gingen op weg naar het jaarlijkse openingsfeest. En, jawel, uiterst respectabel op de fiets! Maar ja, respectabele heren, hebben ook een respectabel postuur met een respectabele omvang en met een bijbehorend respectabel effect op de zwaartekracht. Een ieniemie-


nie klein hobbeltje was voldoende om de zadelpen te doen besluiten dat ze het zelf maar moesten doen en spartelend lagen de respectabele heren daar niet zo respectabel meer te zijn. En daar sta je dan hé, midden in de Karpersteeg, nog niet eens halverwege de hal, met in de ene hand een restant fiets en in de andere een zadel. Het feest kwam pas langzaam op gang. Altijd jammer dat de oudere jeugd de jongere jeugd moet leren hoe dat nu eigenlijk gaat op de dansvloer. Maar niettemin zijn we daartoe maar al te graag bereid. Doet er niet toe. Het was prima feestvieren. Maar als dan de lichten aangaan, is het toch even schrikken: huh, ben jij het? Gelukkig lieten de respectabele heren me niet in de steek en gezamenlijk dachten we de tocht huiswaarts te moeten aanvaarden. Jeugdleden (= onverantwoord jong) lachten ons schamper uit, omdat ze denken dat wij (= respectabele leeftijd) niet kunnen feestvieren. Ze moesten eens weten! We spreken jullie over 20 jaar wel. Puh! Op ieder fietsslot past een fietssleuteltje, maar in dit geval was het onderdeel van de twee-eenheid dat je meestal kwijt bent, namelijk de sleutel, niet kwijt maar de bijbehorende fiets. Het

was er zomaar op eigen houtje vandoor gegaan, ergens tussen Relight my fire en Paradise by the dashboard light. Echt belachelijk: dat doet ie anders nooit! Hee, de fiets van mijn dochter staat er nog wel, daar stond ie naast. De link om dochterlief dan maar te laten zoeken naar haar fiets is gauw gelegd, maar dat vindt vaderlief toch iets te ver gaan. Met zo’n voorbeeld zou die onverantwoord jonge jeugd natuurlijk nooit respectabel worden. Eenmaal op de weg terug gaat het dan nog bijna fout. Eh, wat doet die stoeprand hier? Die ligt er normaal gesproken nooit. Een fraai staaltje gezwabber en acrobatie valt ons ten deel. Het is ongelofelijk, maar de grond wordt op het nippertje vermeden en onverstoorbaar fietsen we verder. De dinsdagavond volgend op het feest vertrekken dames vanuit de verschillende leeftijdscategorieën – twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers – die tezamen toch een team vormen, richting de nieuwe hal in Zwolle. Ik moet eerlijk zeggen, het is een prachtige hal die daar gerealiseerd is. Daar zouden wij nog heel, heel, heel, heel, heel veel bier voor moeten drinken. Helaas ontbrak op de terugweg weer iets van de inmiddels bekende twee-eenheid van fiets en fietssleutel. Deze keer de sleutel. Gelukkig was er een trotse autobezitter genegen om de fietseigenaar thuis te brengen. Dus tas op de achterbank gegooid, thuis snel reservesleutel gepakt, weer mee terug in auto, bij hal weer tas van achterbank geplukt (euh, waarom is die niet thuis?) en eindelijk trappend naar huis! Die fietsen toch.


= in deze landen is het Reflexnieuws gesignaleerd

Zoek je nog een vakantiebestemming voor volgend jaar? Kijk dan op de wereldkaart hierboven en waar het ReflexNieuws nog niet geweest is wordt je nieuwe bestemming.

12

Vergeet dan niet om het ReflexNieuws mee te nemen en ons een leuke foto hiervan te mailen. Het adres is: info@reflexkampen.nl


ReflexNieuws on tour Er zijn sinds de vorige uitgave weer een viertal nieuwe inzendingen binnengekomen van het ReflexNieuws on tour. De redactie was ook erg aangenaam verrast door de inzending van de gebroeders Anker. Nadat Wim Anker vorig jaar al een boeieind pleidooi heeft

gehouden in de Reflexhal blijken ze nog steeds recht achter Reflex te staan. Wat willen we als vereniging nog meer...

zeilweekend 2010, Grou Friesland met Dik, Rob, Gerben, Theo, Jelte, Henk, Herman en Roel

Denemarken Wendie en Bertine

Canada, Harm Koster

Hans en Wim Anker met ons clubblad op Schiermonnikoog


14


www.idemdito.net

KLUS JESM BEDA AN HANS NKT !

16


van de jeugdcommissie Even voorstellen, de jeugdcommissie. Als je als lid van Reflex even niet hebt lopen opletten zou je misschien denken wat is dat? Het laat zich raden. Een commissie voor de jeugd. Vanuit de actie 300 leden zijn 300 vrijwilligers waarbij taken, functies en een organogram voor de vereniging zijn vastgesteld is er energie gestoken in het oprichten van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie heeft van het bestuur de opdracht gekregen om er voor te zorgen dat er activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met werving, betere belangenbehartiging van de jeugdleden in de vereniging. De jeugdcommissie bestaat uit Els, Ina, Rob , Bertine, Ellen, Roel, en sinds kort is ook de jeugdevenemtencommissie (JEC) onderdeel van de jeugdcommissie. Wat hebben we tot nu toe gedaan en gaan we nog doen?

In november start er op de woensdag een project, jeugd in beweging. Kinderen van de basisschool kunnen kennismaken met Cool moves Volleybal. Er is overleg met de combinatiefunctionaris van de gemeente Kampen en de basisscholen in de wijk over de invulling van sportactiviteiten tijdens buitenschoolse opvang voor kinderen van de basisschool. Dit jaar nog zullen we een clinic organiseren welke wordt verzorgd door de heren van Landstede. Volgend jaar zal er een scholentoernooi plaats vinden voor de middelbare scholieren. Tot zover de activiteiten die we doen of gaan doen. Het is soms nog wel even zoeken met een nieuwe commissie.

Het opstellen van een teamboek voor de jeugdtrainers. Dit teamboek wordt door jeugdtrainers gebruikt om de organisatie rondom de jeugdteams goed te laten verlopen. Het moet zorgen voor een goede communicatie met de jeugdleden maar ook de betrokkenheid van de ouders van de jeugdleden vergroten daar waar dat nodig is. Het teamboek is op de site te vinden. De organisatie van de ballenkinderen en het dweilen/vegen tijdens de wedstrijden van heren 1. Het Jec is nu onderdeel van de jeugdcommissie en heeft zo een directe link met het bestuur. Het Jec bestaat uit jonge leden die activiteiten ontplooien voor jeugdleden. Je kan denken aan het lopen van de avondvierdaagse, een kamp, een clinic, etc.

Wat doen we, wat doen we niet. Als lid zult u er ook wel een idee over hebben. Kom maar op met de ideeĂŤn. Namens de jeugdcommissie Vriendelijke groet,

Roel van der Maten Voorzittte jeugdcommissie


van de sponsorcommissie Als sponsorcommissie hebben we de afgelopen tijd niet stilgezeten. Ongetwijfeld hebben jullie er wat van gemerkt.... Een kleine opsomming: Het afgelopen jaar zijn er weer veel nieuwe bordsponsoren binnengehaald, daarentegen zijn er ook helaas een aantal bordsponsoren afgehaakt. De nieuwe reclamebordsponsoren heten wij dan ook van van harte welkom en de vertrokken bordsponsors willen wij nadrukkelijk bedanken voor de (geldelijke) steun die wij de afgelopen jaren mochten ontvangen.

september j.l. is het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Koelewijn en de wethouders Treep en Ekker. Die avond hebben vele sponsoren, leden van de club van 100, spelers H1, speelsters D1 en overige belangstellenden, genoten van een prachtig programma hetgeen door Willem Jan Kroneman en Peter Verbeek was geregisseerd. Hulde aan beide mannen voor de vlekkeloze organisatie en de creatieve invulling van deze avond. Nadat Dames en Heren 1 tijdens een SPETTERENDE presentatie aan de aanwezigen werden voorgesteld was het de eer aan Wim Schluter die, in een "de wereld draait door" setting, prominente gasten aan "de tafel van Reflex" ont-

In onze hal zijn nu drie zijden, twee rijen dik, voorzien van reclameborden. We hebben nog ruimte om er 3 rijen dik van te maken, de uitdaging ligt er dus om ook die nog te vullen.... Indien jullie potentiele sponsoren hebben dan horen we dat graag. Daarnaast is de commissie er in geslaagd om onze mooie presentatiegids te vullen met adverteerders. Door de financiĂŤle opbrengst is het wederom gelukt om er een prachtige gids van te maken (ook door de bovenmatige inspanning van de PR-commissie). Op deze plek willen we alle adverteerders in de presentatiegids bedanken voor hun financiĂŤle steun, zonder deze adverteerders zou het onmogelijk zijn zo'n mooie SPETTERENDE gids uit te geven. Op de zeer geslaagde sponsor/presentatieavond van 17

18

ving. Zijn sidekick Marco Brouwers (ex-volleybalinternational) gaf op de juiste momenten zijn eigen mening waardoor er interessante discussies ontstonden. De tafelgasten waren o.a. de trainer van DOS Kampen (Lucas Hoekman) en Go-Ahead (Han Hanekamp), Edward Kamphuis (trainer en speler H1), Han Lammers (trainer Dames 1) Gabi Saltarelli (de uitvinder van de Reflex-pancake), de wethouders Treep en Ekker en last but not least onze eigen voorzitter Marcel Gommers. Tijdens de tafelwisselingen werden de pauzes opgevuld door de Reflexions, vanaf die avond onze eigen huisband.


de eerste exemplaren van de presentatiegids wordt overhandigt aan Burgemeester Koelewijn en wethouder Martin Ekker en wethouder Pieter Treep

De avond werd afgesloten met een volleybalwedstrijd tussen het college van B&W en twee spelers van Heren 1.

Hieronder een overzicht van nieuwe contractsponsors:

We kunnen er met trots op terugkijken dat we die avond zoveel politieke vertegenwoordigers in onze Reflexhal te gast hadden, ook aan hen dank voor hun aanwezigheid.

RM Fashion: casual kleding Heren 1

Tot slot de club van 100. De teller staat nu op 41 leden. Het zou geweldig zijn als we eind van het seizoen 100 leden hebben. Weet je nog iemand (kan een persoon, familie, maar ook een bedrijf zijn) die lid wil worden geef het dan door aan ĂŠĂŠn van de commissieleden.

Telstar Zwolle: trainingskleding Heren 1.

Postuma Floorever & Curtains: reclamebord Slijterij Post: reclamebord Bouwbedrijf de Gilden: reclamebord Kuiken Accountancy: reclamebord van 't Veen glasbewassing en schoonmaakdiensten: reclamebord Poster Print Publi Nederland: frames met zeildoek entree en zijkant hal Argendos: trainingsfaciliteiten voor Heren 1 en Dames 1 Namens de sponsorcommissie,

Henk de Vogel


Inburgeringscursus Al een aantal jaren moeten nieuwkomers en asielzoekers al dan niet verplicht inburgeren in Nederland. Niet meewerken zou uitzetting kunnen betekenen.

Ook bij Reflex volgen we dit landelijk beleid en vandaar dat alle nieuwe ‘buitenlanders’ die dit seizoen bij heren 1 en dames 1 spelen, een integratiecursus moeten ondergaan. Reden van deze inburgering is dat als deze ‘buitenlanders’ de cultuur en taal van Reflex niet spreken, een goede communicatie met de autochtone Reflexers niet mogelijk is en er allerlei misverstanden kunnen ontstaan. Er zijn een aantal vragen aan deze nieuwkomers voorgelegd om hun ken-

nis te testen over hun achtergrond, reden van komst en wat ze Reflex te bieden hebben. Daarnaast kregen ze een aantal vragen voorgeschoteld om te kijken wat ze van de geschiedenis van Reflex wisten. In dit ReflexNieuws kun je kennis maken met de nieuwe ‘buitenlandse’ spelers bij heren en dames 1. Aan die inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen met succes is afgelegd.

Indien dit niet het geval is, dan zijn de spelers illegaal en zijn ze verplicht om een avond bardienst te draaien om te kunnen integreren.

Op de volgende pagina’s kun je lezen hoe de nieuwe Reflexers de vragenlijst ingevuld hebben. De vragen 1 t/m 15 zijn van persoonlijke aard, en konden daardoor niet fout worden beantwoord. Van de vragen over de vereniging moeten de spelers 3 van de 5 goed hebben om ingeburgerd te zijn.

20

De juiste antwoorden zijn: 1) Gabi Saltarelli 2) winners en losersfeest 3) Hanzewijk 4) 1952 5) daar hef ies een standbeeld e stoan. Het standbeeld van Jannes de bloaser Hij is naar de bliksem e’goan, a goan


Persoonlijke gegevens: 1. naam: 2. bijnaam: 3. waar kom je vandaan? Plaats: vorige vereniging: 4. reden van je komst:

5. geboortedatum : 6. lengte : 7. kleur ogen: 8. schoenmaat: 9. school/werk: 10. alleenstaand of een relatie: 11. piercing/tattoo: 12: welke deodorant gebruik je: 13. levensmotto: 14: wat is je emailadres: 15: en hyves:

Moniek Slump Moos, Slumpie Hattem HVV Hattem Om hoger te gaan spelen en voor de gezellig feestjes bij Reflex 08-01-1990 1.76 Bruin 38 Doktersassistente Alleenstaand Nee Nivea Maak je niet dik, dun is de mode moniekslump@gmail.com http://moniekslump.hyves.nl

Wat weet je van de vereniging: 1. Wat is de naam van de Argentijnse spelverdeler die bij Reflex heeft gespeeld: Gabi Saltarelli 2. Hoe heet het feest wat aan het eind van elke competitie wordt gevierd: Winner en losersfeest 3.In welke wijk staat de Reflexhal: Achterbuurt 4.In welk jaar is Reflex opgericht: 1951 5.maak de volgende zin af: Op ‘t Ukien van d’Eilige Stege, ..... ek stiekum stoan vrein Wat denk je, behalve je volleybal inbreng, bij te dragen aan de Vereniging Reflex? Ik heb me plechtig voorgenomen geen feest te missen! En een vaste plek in de polonaise..


* tapijten * vinyls * marmoleum * parket * houten vloeren * laminaat * gordijnen * vitrages * binnenzonwering

22

DE

I E NTE RI EU R

V

D EL

oning lete w ichting p m o r c jectin & pro


Persoonlijke gegevens: 1. naam: 2. bijnaam: 3. waar kom je vandaan? woon Plaats : vorige vereniging: 4. reden van je komst: 2de divisie 5. geboortedatum : 6. lengte : 7. kleur ogen: 8. schoenmaat: 9. school/werk: 10. alleenstaand of een relatie: 11. piercing/tattoo: 12: welke deodorant gebruik je: 13. levensmotto: 14: wat is je emailadres: 15: en hyves:

Marlous Brosius Lous Geboren in de Bilt nu 6 jaar in Dalfsen Dalvo Te weinig meiden voor 28-09-1985 1.73 Blauw 39 Taxi chauffeur Relatie piercing navel/ tattoo bovenbeen rug en borts Nivea Alles doen wat je leuk vind, want je leeft maar 1 keer. Marlous2003x@hotmail.com Marlous----x

Wat weet je van de vereniging: 1. Wat is de naam van de Argentijnse spelverdeler die bij Reflex heeft gespeeld: geen idee 2. Hoe heet het feest wat aan het eind van elke competitie wordt gevierd: Eindfeest? 3.In welke wijk staat de Reflexhal: ? 4.In welk jaar is Reflex opgericht: ? 5.maak de volgende zin af: Op ‘t Ukien van d’Eilige Stege, ..... hahah ik ben al blij dat ik de dafsenaren af en toe verstaan kan .. geen idee dus. Wat denk je, behalve je volleybal inbreng, bij te dragen aan de Vereniging Reflex? Nou ik moet zeggen dat ik weinig verenigingen ken die het zo gelzellig hebben , dus ik denk dat ik weinig bij te dragen heb en me lekker aansluit bij deze gezellige vereniging.. En er verlopig zeker nog te blijven!


Geknipt voor Reflex Bezoek de kapper en steun Reflex. Dat kan bij Hollander Herenkappers En 20% van je besteding gaat naar De Clubkas van Reflex

Hollander Herenkappers Oudestraat 156 Tel. 331 28 25

De stand op 30 sept: â‚Ź 461,01

De etalage bij Hollander Herenkappers is ook helemaal in Reflex-stijl ingericht en zeer de moeite van het bekijken waard. Hieronder de etalage in zwart/wit maar op Oudestraat 156 is deze in het mooie Reflex-rood te bewonderen....

24


Succesvol sponsorconcept

Nadat we oktober 2009 zijn gestart met het sponsorconcept van Hollander Herenkapper kunnen we na een jaar vaststellen dat dit erg succesvol heeft uitgepakt. Inmiddels hebben al 24 Reflexleden (of betrokkenen) de kapperszaak bezocht. Het resultaat hiervan is dat na een jaar voor maar liefst 450,- euro voor Reflex bij elkaar is geknipt ! Door dit grote succes heeft Hans Hollander in overleg met de sponsorcommissie besloten dat de samenwerking met een jaar verlengd zal worden. De volgende deelnemers staan al ingeschreven: Edward Kamphuis Hugo Verlind Klaas Potkamp Jan Schouten Gert-jan Prins Willem Jan Kroneman

Wil jij ook (voordelig) kennismaken met Hollander Herenkappers, print dan de online smashbon uit via www.sponsorkapper.nl/reflex Met deze bon kun je voor € 15,kennismaken en hiervan wordt € 10,- in de clubkas van Reflex gestort. Bij elk volgende bezoek krijgt de vereniging 20% van de Reflexomzet als sponsorbijdrage. Voor Reflex dus zeer de moeite waard! De stand wordt regelmatig bijgewerkt op de website www.sponsorkapper.nl.

Rob Diender Niels Schadé Ties Verlind Jelte Sijtsma Marten Heikoop Ronald Muller Dries Kremer Aron Schadé Bas Diender

Jasper Westerink Joep Verlind Herman Verlind Harm Jan Winters Roel van der Maten Ronald Buis Hans Hoekstra Jan Rein Palland Clemens Huesmann


Persoonlijke gegevens: 1. naam: 2. bijnaam: 3. waar kom je vandaan? vorige vereniging: 4. reden van je komst:

5. geboortedatum : 6. lengte : 7. kleur ogen: 8. schoenmaat: 9. school/werk: 10. alleenstaand of een relatie: 11. piercing/tattoo: 12: welke deodorant gebruik je: 13. levensmotto: 14: wat is je emailadres: 15: en hyves:

Rozemarijn Blaauw Roos, Roza Oldebroek Blauw wit Oldebroek Om beter te worden en op een hoger niveau te kunnen volleyballen. En reflex is een gezellige vereniging! 28-09-1992 1.87 Bruin 42 Commerciële economie Single nee Odorex Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd! rozemarijnblaauw@hotmail.com rozemarijnblaauw.hyves.nl

Wat weet je van de vereniging: 1. Wat is de naam van de Argentijnse spelverdeler die bij Reflex heeft gespeeld: Gaby Santarelli 2. Hoe heet het feest wat aan het eind van elke competitie wordt gevierd: Winner en losersfeest 3.In welke wijk staat de Reflexhal: Hanzewijk 4.In welk jaar is Reflex opgericht: 1952 5.maak de volgende zin af: Op ‘t Ukien van d’Eilige Stege, ..... kwam ik mevrouw Hindriks tege! Wat denk je, behalve je volleybal inbreng, bij te dragen aan de Vereniging Reflex? Gezelligheid en enthousiasme!

26


Persoonlijke gegevens: 1. naam: 2. bijnaam: 3. waar kom je vandaan? vorige vereniging: 4. reden van je komst: Zwolle ipv in Utrecht 5. geboortedatum : 6. lengte : 7. kleur ogen: 8. schoenmaat: 9. school/werk: 10. alleenstaand of een relatie: 11. piercing/tattoo: 12: welke deodorant gebruik je: 13. levensmotto: 14: wat is je emailadres: 15: en hyves:

Suzanne Swagerman Suus, apekop Zwolle VV Utrecht Volleyballen in regio 31 – 01- 1986 1.86 m groengrijs 42! promotieonderzoek VU Relatie nee Dove zonder motto kan je ook prima leven sc_swagerman@hotmail.com en facebook

Wat weet je van de vereniging: 1. Wat is de naam van de Argentijnse spelverdeler die bij Reflex heeft gespeeld: Diego Mareflexa 2. Hoe heet het feest wat aan het eind van elke competitie wordt gevierd: Het volgend-jaar-(nog)-beter feest 3.In welke wijk staat de Reflexhal: Pas, dat zegt de tomtom er niet bij 4.In welk jaar is Reflex opgericht: pas 5.maak de volgende zin af: Op ‘t Ukien van d’Eilige Stege, ..... zeien zij nôh heui Wat denk je, behalve je volleybal inbreng, bij te dragen aan de Vereniging Reflex? Ik ben gezakt voor bovenstaande test dus zal op zoek moeten naar de antwoorden door verder in te burgeren bij Reflex: door kennismaking met het lokale volk, de lokale spijzen en de lokale sport. En ik hoop m’n steentje bij te kunnen dragen aan de prettige sfeer en sportieve cultuur binnen de vereniging.


Persoonlijke gegevens: 1. naam: 2. bijnaam:

3. waar kom je vandaan? vorige vereniging: 4. reden van je komst:

5. geboortedatum : 6. lengte : 7. kleur ogen: 8. schoenmaat: 9. school/werk: 10. alleenstaand of een relatie: 11. piercing/tattoo: 12: welke deodorant gebruik je: 13. levensmotto: 14: wat is je emailadres: 15: en hyves:

Jos Vahl Samen met Erik en Rutger mag ik het trio ‘Scheetje, Windje & Spetter’ vormen IJsselmuiden Set Up IJsselmuiden na een aantal jaar 3e divisie een nieuwe uitdaging bij een mooie club 24 november 1990 1 meter 84 Blauw 44,5 Opleiding Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool in Groningen (2e jaar) Alleenstaand ja/nee, waar: Haha, nee… Axe Dark Temptation Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht, heeft al verloren josvahl90@hotmail.com jos-volley.hyves.nl

Wat weet je van de vereniging: 1. Wat is de naam van de Argentijnse spelverdeler die bij Reflex heeft gespeeld: Gabi Saltarelli 2. Hoe heet het feest wat aan het eind van elke competitie wordt gevierd: Winners & Losers feest 3.In welke wijk staat de Reflexhal: De Hanzewijk 4.In welk jaar is Reflex opgericht: 1952 5.maak de volgende zin af: Op ‘t Ukien van d’Eilige Stege, ..... Doar hef ies un standbeeld uhstoan. Un standbeeld van Jannus de Bloaze, Hij is noa de bliksum uhgoan. Wat denk je, behalve je volleybal inbreng, bij te dragen aan de Vereniging Reflex? Gezelligheid natuurlijk! 28


Persoonlijke gegevens: 1. naam:

Kay Hulsebos

2. bijnaam: 3. waar kom je vandaan? vorige vereniging: 4. reden van je komst:

… Deventer Landstede volleybal Nieuwe uitdaging, hoger niveau. 17-07-1987 204 Bruin 46 Begeleider van kinderen met een gedragsprobleem in het voortgezet onderwijs. Relatie Nee Gillette Leef met plezier. kayhulsebos@hotmail.com kayhulsebos.hyves.nl

5. geboortedatum : 6. lengte : 7. kleur ogen: 8. schoenmaat: 9. school/werk:

10. alleenstaand of een relatie: 11. piercing/tattoo: 12: welke deodorant gebruik je: 13. levensmotto: 14: wat is je emailadres: 15: en hyves: Wat weet je van de vereniging:

1. Wat is de naam van de Argentijnse spelverdeler die bij Reflex heeft gespeeld: Santarelli. 2. Hoe heet het feest wat aan het eind van elke competitie wordt gevierd: Winners en losers feest. 3.In welke wijk staat de Reflexhal: ……. 4.In welk jaar is Reflex opgericht: 1952 5.maak de volgende zin af: Op ‘t Ukien van d’Eilige Stege, ..... Tja… Wat denk je, behalve je volleybal inbreng, bij te dragen aan de Vereniging Reflex? Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren om de huidige positieve sfeer in de vereniging in stand te houden.


COLOFON REDACTIE

LEDENADMINISTRATIE Theo Kappert telefoon 332 56 32 ledenadministratie@reflexkampen.nl

Peter Verbeek telefoon 331 43 41 info@reflexkampen.nl

DRUK Borrias Kampen

oktober 2010 - nr. 3 -

Willem Jan Kroneman telefoon 331 89 72 wjk@kroneman.nl

KOPIJ

DISTRIBUTIE

via email: info@reflexkampen.nl

Martha Bosman telefoon 332 01 89 harmbosman@home.nl

30

kopij voor de volgende uitgave inleveren voor: 26 november 2010


Persoonlijke gegevens: 1. naam: 2. bijnaam: 3. waar kom je vandaan? vorige vereniging: 4. reden van je komst:

5. geboortedatum : 6. lengte : 7. kleur ogen: 8. schoenmaat: 9. school/werk: 10. alleenstaand of een relatie: 11. piercing/tattoo: 12: welke deodorant gebruik je: 13. levensmotto: 14: wat is je emailadres: 15: en hyves:

Mark Koning B.A Barracus (Gekregen bij Alterno) Deventer Devolco’88 & Dros Alterno Er scheen lichte interesse te zijn in mijn volleybalacrobatie. Edward Kamphuis is toen gezellig op de koffie geweest, en is er een mooi compromis gesloten. 27-08-1988 2.07m blauw/groen 46 Koninklijke Marechaussee Vrijgezel 2 piercings : In mijn tong en tepel Axe Je leven is als je neus, haal eruit wat erin zit. m_styl3@hotmail.com /

Wat weet je van de vereniging: 1. Wat is de naam van de Argentijnse spelverdeler die bij Reflex heeft gespeeld: Santarelli 2. Hoe heet het feest wat aan het eind van elke competitie wordt gevierd: Winners & Losers feest 3.In welke wijk staat de Reflexhal: Brunnepe 4.In welk jaar is Reflex opgericht: 1951 ? 5.maak de volgende zin af: Op ‘t Ukien van d’Eilige Stege, ..... deur ef ies een stambeeld enstoan Wat denk je, behalve je volleybal inbreng, bij te dragen aan de Vereniging Reflex? Lengte?!


Aanmeldingsformulier Club van 100 (s.v.p. volledig invullen) Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Tel: E-mail:

Naam voor op het club van 100 bord in de hal :

MACHTIGING Ja, ik word lid van de Club van 100 en machtig hierbij tot wederopzegging v.v. Reflex om jaarlijks een bedrag van â‚Ź 50,- in te houden van mijn: (post) bankrekeningnummer: t.n.v.: Datum:

Plaatsnaam:

Handtekening:

Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 1 januari. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en deze moet voor 1 november bij de sponsorcommissie binnen zijn.

32

Het ingevulde formulier kun je inleveren bij Peter Verbeek Rolklaver 167, Kampen of in de brievenbus doen van de Reflexhal

ReflexNieuws 3-2010  

Clubblad van volleybalvereniging Reflex uit Kampen

Advertisement