Page 6

Ne legyünk tehát olyan önhittek és beképzeltek, mintha az egyház jövője kizárólag rajtunk múlna, hiszen Isten Fia a világ kezdetétől fogva, annak végéig megtartja az Ő népét (Heidelbergi Káté 54. kérdés-felelet). Természetesen tenni kell a dolgunkat, de vannak olyan helyzetek, amikor veszteg kell maradnunk (2Mózes 14,14), és imádkozva kell kifejeznünk azt, hogy valójában mindent az Úrtól várunk. Jővel, Szentlélek Úr Isten!

A Szerző a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Teológiai Akadémia tanára. *****************************************************

PÜNKÖSD JELENTŐSÉGE KÁLVIN TANÍTÁSA SZERINT Írta: Dr. Németh Tamás rektor Kálvin a „Szentlélek teológusa” volt. Az egyház életében, úgy az igehirdetés ajándékában, mint a sákramentumokban, a lelki ajándékok hatékonyságában, a hit növekedésében és a közösség örömében a Szentlélek munkáját látta. Szentlélek vezet el bennünket hit által az evangélium világosságába, mert Ő a doctor internus, a belső tanítómester. A Lélek munkája által bizonyosodunk meg belsőleg az üdvösségünkről. Nélküle vakok volnánk, de Ő éles lelki látást ad nekünk (mentis nostrae acies). Kálvin hangsúlyozza, hogy teremtmények lettünk az Atya szeretetéből, de újjászületettek egyedük Krisztusban és a Szentlélek munkája által vagyunk. A keresztyén élet realitása a Szentlélek munkájának függvénye. Mert a Szentlélek munkája alapján tapasztaljuk az Atya és a Fiú tetteit. A Szentháromságot is a Lélek által látjuk egynek. De a Szentlélek nyitja meg a kapukat a másik ember felé, nyitja meg az evangélium útját, tehát a Szentlélek jelenléte által mondhatjuk, hogy Isten jelenvaló közöttünk. A Lélek Isten jelenléte számunkra, ezért valljuk, hogy a Lélek maga a jelenvaló Isten. A gondviselés is pneumatikusan hat, mert a Szentlélek effector providentiae, a gondviselés megvalósítója, aki mint virtus generalis, általánosan ható isteni erő, az egész teremtettséget egybefogja, s már azelőtt, hogy elindult volna az élet a földön, jelen volt. Azonban Kálvin nem személytelen, hanem személyes erőről, s a gondviselés személyes tapasztalásáról is beszél, amelyben az Atya szeretetét a Lélek által átéljük. Arra a kérdésre is felelnünk kell, hogy Kálvin szerint a mi lelkünknek és a Szentléleknek milyen kapcsolata van. A teremtéskor Isten Lelke (ruah) cselekszik és adja az élet leheletét az embernek. Láthatjuk tehát, hogy Kálvin Lutherhez hasonlóan „kettős lélekről” beszél (duplex spiritus, quem Deus donat hominibus: animans et sanctificans), amit Isten ad az embereknek. Az első a spiritus animans, amely élőlénnyé, halandó teremtménnyé teszi az embert, míg a keresztyén ember a 6

Profile for Dunántúli Református  Egyházkerület

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Pápai Kollégiumi Lapok - 2019 pünkösd  

A Pápai Református Teológiai Akadémia Diákújsága

Advertisement